Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 291 від 30.11.99
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 1999 р. за N 892/4185

Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку
та Інструкції про його застосування

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства фінансів
N 1012 від 09.12.20
02
N 671 від 12.12.20
03
N 591 від 24.09.20
04
N 717 від 20.10.200
5 )

На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків) та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - Інструкція), що додаються.

2. Встановити, що План рахунків та Інструкція запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.

3. Визнати такими, що втрачають чинність з дати застосування Плану рахунків та Інструкції, інші нормативні документи Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку в частині, що містить кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.

Заступник Міністра А.В.Литвин

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
30.11.99 N 291

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань
і господарських операцій підприємств і організацій

--------------------------------------------------------------------
Синтетичні рахунки | Субрахунки | Сфера |
(рахунки першого | (рахунки другого порядку) |застосування |
порядку) | | |
-----------------------+----------------------------| |
Код| Назва | Код| Назва | |
---+-------------------+----+-----------------------+--------------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-------------------------------------------------------------------|
Клас 1. Необоротні активи |
-------------------------------------------------------------------|
10 |Основні засоби |101 |Земельні ділянки |Усі види |
| |102 |Капітальні витрати на |діяльності |
| | |поліпшення земель | |
| |103 |Будинки та споруди | |
| |104 |Машини та обладнання | |
| |105 |Транспортні засоби | |
| |106 |Інструменти, прилади та| |
| | |інвентар | |
| |107 |Робоча і продуктивна | |
| |108 |худоба | |
| |109 |Багаторічні насадження | |
| | |Інші основні засоби | |
| | | | |
11 |Інші необоротні |111 |Бібліотечні фонди |Усі види |
|матеріальні активи |112 |Малоцінні необоротні |діяльності |
| | |матеріальні активи | |
| |113 |Тимчасові (нетитульні) | |
| | |споруди | |
| |114 |Природні ресурси | |
| |115 |Інвентарна тара | |
| |116 |Предмети прокату | |
| |117 |Інші необоротні | |
| | |матеріальні активи | |
| | | | |
12 |Нематеріальні |121 |Права користування |Усі види |
|активи | |природними ресурсами |діяльності |
| |122 |Права користування | |
| | |майном | |
| |123 |Права на комерційні | |
| | |позначення | |
| |124 |Права на об'єкти | |
| | |промислової власності | |
| |125 |Авторське право та | |
| | |суміжні з ним права | |
| |127 |Інші нематеріальні | |
| | |активи | |
| | | | |
13 |Знос (амортизація) |131 |Знос основних засобів |Усі види |
|необоротних активів|132 |Знос інших необоротних |діяльності |
| | |матеріальних активів | |
| |133 |Накопичена амортизація | |
| | |нематеріальних активів | |
| | | | |
14 |Довгострокові |141 |Інвестиції пов'язаним |Усі види |
|фінансові | |сторонам за методом |діяльності |
|інвестиції | |обліку участі в | |
| |142 |капіталі | |
| | |Інші інвестиції | |
| |143 |пов'язаним сторонам | |
| | |Інвестиції непов'язаним| |
| | |сторонам | |
| | | | |

15 |Капітальні         |151 |Капітальне будівництво |Усі види      |
   |інвестиції         |152 |Придбання (виготовлення|діяльності    |
   |                   |    |основних засобів       |              |
   |                   |153 |Придбання (виготовлення|              |
   |                   |    |інших необоротних      |              |
   |                   |    |матеріальних активів   |              |
   |                   |154 |Придбання (створення)  |              |
   |                   |    |нематеріальних активів |              |
   |                   |155 |Формування основного   |              |
   |                   |    |стада                  |              |
   |                   |    |                       |              |
16 |Довгострокова      |161 |Заборгованість за      |Усі види      |
   |дебіторська        |    |майно, що передано у   |діяльності    |
   |заборгованість     |    |фінансову оренду       |              |
   |                   |162 |Довгострокові векселі  |              |
   |                   |    |одержані               |              |
   |                   |163 |Інша дебіторська       |              |
   |                   |    |заборгованість         |              |
   |                   |    |                       |              |
17 |Відстрочені        |    |За видами відстрочених |Усі види      |
   |податкові активи   |    |податкових активів     |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
18 |Інші необоротні    |    |За видами активів      |Усі види      |
   |активи             |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
19 |Гудвіл при придбан-|    |За видами об'єктів     |Усі види      |
   |ні                 |    |інвестування           |діяльності    |
   |                   |191 |Гудвіл                 |              |
   |                   |192 |Негативний гудвіл      |              |
-------------------------------------------------------------------|


                         Клас 2. Запаси                            |
-------------------------------------------------------------------|
20 |Виробничі запаси   |201 |Сировина й матеріали   |Усі види      |
   |                   |202 |Купівельні напівфабри- |діяльності    |
   |                   |    |кати та комплектуючі   |              |
   |                   |    |вироби                 |              |
   |                   |203 |Паливо                 |              |
   |                   |204 |Тара й тарні матеріали |              |
   |                   |205 |Будівельні матеріали   |              |
   |                   |206 |Матеріали, передані в  |              |
   |                   |    |переробку              |              |
   |                   |207 |Запасні частини        |              |
   |                   |208 |Матеріали              |              |
   |                   |    |сільськогосподарського |              |
   |                   |    |призначення            |              |
   |                   |209 |Інші матеріали         |              |
   |                   |    |                       |              |
21 |Тварини на         |211 |Молодняк тварин на     |Сільське      |
   |вирощуванні та     |    |вирощуванні            |господарство, |
   |відгодівлі         |212 |Тварини на відгодівлі  |підприємства  |
   |                   |213 |Птиця                  |інших галузей |
   |                   |214 |Звірі                  |з підсобним   |
   |                   |215 |Кролі                  |сільсько-     |
   |                   |216 |Сім'ї бджіл            |господарським |
   |                   |217 |Доросла худоба, що     |виробництвом  |
   |                   |    |вибракувана з основного|              |
   |                   |    |стада                  |              |
   |                   |218 |Худоба, що прийнята від|              |
   |                   |    |населення для реалізаці|              |
   |                   |    |                       |              |
22 |Малоцінні та       |    |За видами предметів    |Усі види      |
   |швидкозношувані    |    |                       |діяльності    |
   |предмети           |    |                       |              |
   |                   |    |                       |              |
23 |Виробництво        |    |За видами виробництва  |Усі види      |
   |                   |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
24 |Брак у виробництві |    |За видами продукції    |Галузі        |
   |                   |    |                       |матеріального |
   |                   |    |                       |виробництва   |
   |                   |    |                       |              |

25 |Напівфабрикати     |    |За видами              |Промисловість |
   |                   |    |напівфабрикатів        |              |
   |                   |    |                       |              |
26 |Готова продукція   |    |За видами готової      |Промисловість,|
   |                   |    |продукції              |сільське      |
   |                   |    |                       |господарство  |
   |                   |    |                       |та ін.        |
   |                   |    |                       |              |
27 |Продукція          |    |За видами продукції    |Сільське      |
   |сільськогосподарсь-|    |                       |господарство, |
   |кого виробництва   |    |                       |підприємства  |
   |                   |    |                       |інших галузей |
   |                   |    |                       |з підсобним   |
   |                   |    |                       |сільсько-     |
   |                   |    |                       |господарським |
   |                   |    |                       |виробництвом  |
   |                   |    |                       |              |
28 |Товари             |    |281 Товари на складі   |Усі види      |
   |                   |    |282 Товари в торгівлі  |діяльності    |
   |                   |    |283 Товари на комісії  |              |
   |                   |    |284 Тара під товарами  |              |
   |                   |    |285 Торгова націнка    |              |
29 |.................. |    |                       |              |
-------------------------------------------------------------------|


            Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи               |
-------------------------------------------------------------------|
30 |Каса               |301 |Каса в національні     |Усі види      |
   |                   |    |валюті                 |діяльності    |
   |                   |302 |Каса в іноземній валюті|              |
   |                   |    |                       |              |
31 |Рахунки в банках   |311 |Поточні рахунки в      |Усі види      |
   |                   |    |національній валюті    |діяльності    |
   |                   |312 |Поточні рахунки в      |              |
   |                   |    |іноземній валюті       |              |
   |                   |313 |Інші рахунки в банку в |              |
   |                   |    |національній  валюті   |              |
   |                   |314 |Інші рахунки в банку в |              |
   |                   |    |іноземній валюті       |              |
   |                   |    |                       |              |
32 |.................  |    |                       |              |
   |                   |    |                       |              |
33 |Інші кошти         |331 |Грошові документи в    |Усі види      |
   |                   |    |національній валюті    |діяльності    |
   |                   |332 |Грошові документи в    |              |
   |                   |    |іноземній валюті       |              |
   |                   |333 |Грошові кошти в дорозі |              |
   |                   |    |в національній валюті  |              |
   |                   |334 |Грошові кошти в дорозі |              |
   |                   |    |в іноземній валюті     |              |
   |                   |    |                       |              |
34 |Короткострокові    |341 |Короткострокові        |Усі види      |
   |векселі одержані   |    |векселі, одержані в    |діяльності    |
   |                   |    |національні валюті     |              |
   |                   |342 |Короткострокові        |              |
   |                   |    |векселі, одержані в    |              |
   |                   |    |іноземній валюті       |              |
   |                   |    |                       |              |
35 |Поточні фінансові  |351 |Еквіваленти грошових   |Усі види      |
   |інвестиції         |    |коштів                 |діяльності    |
   |                   |352 |Інші поточні фінансові |              |
   |                   |    |інвестиції             |              |
   |                   |    |                       |              |

36 |Розрахунки з       |361 |Розрахунки з           |Усі види      |
   |покупцями та       |    |вітчизняними покупцями |діяльності    |
   |замовниками        |362 |Розрахунки з іноземними|              |
   |                   |    |покупцями              |              |
   |                   |363 |Розрахунки з учасниками|              |
   |                   |    |ПФГ                    |              |
   |                   |    |                       |              |
37 |Розрахунки з       |371 |Розрахунки за виданими |Усі види      |
   |різними дебіторами |    |авансами               |діяльності    |
   |                   |372 |Розрахунки з           |              |
   |                   |    |підзвітними особами    |              |
   |                   |373 |Розрахунки за          |              |
   |                   |    |нарахованими доходами  |              |
   |                   |374 |Розрахунки за          |              |
   |                   |    |претензіями            |              |
   |                   |375 |Розрахунки за          |              |
   |                   |    |відшкодуванням завданих|              |
   |                   |    |збитків                |              |
   |                   |376 |Розрахунки за позиками |              |
   |                   |    |членам кредитних спілок|              |
   |                   |377 |Розрахунки з іншими    |              |
   |                   |    |дебіторами             |              |
   |                   |    |                       |              |
38 |Резерв сумнівних   |    |За дебіторами          |Усі види      |
   |боргів             |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
39 |Витрати майбутніх  |    |За видами витрат       |Усі види      |
   |періодів           |    |                       |діяльності    |
-------------------------------------------------------------------|


      Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань          |
-------------------------------------------------------------------|
40 |Статутний капітал  |    |За видами капіталу     |Усі види      |
   |                   |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
41 |Пайовий капітал    |    |За видами капіталу     |Кооперативні  |
   |                   |    |                       |організації,  |
   |                   |    |                       |кредитні      |
   |                   |    |                       |спілки        |
   |                   |    |                       |              |
42 |Додатковий         |421 |Емісійний дохід        |Усі види      |
   |капітал            |422 |Інший вкладений капітал|діяльності    |
   |                   |423 |Дооцінка  активів      |              |
   |                   |424 |Безоплатно одержані    |              |
   |                   |    |необоротні активи      |              |
   |                   |425 |Інший додатковий       |              |
   |                   |    |капітал                |              |
43 |Резервний капітал  |    |За видами капіталу     |Усі види      |
   |                   |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
44 |Нерозподілені      |441 |Прибуток нерозподілений|Усі види      |
   |  прибутки         |442 |Непокриті збитки       |діяльності    |
   |(непокриті збитки) |443 |Прибуток, використаний |              |
   |                   |    |у  звітному періоді    |              |
   |                   |    |                       |              |
45 |Вилучений капітал  |451 |Вилучені акції         |Усі види      |
   |                   |452 |Вилучені вклади й паї  |діяльності    |
   |                   |453 |Інший вилучений капітал|              |
   |                   |    |                       |              |
46 |Неоплачений        |    |За видами капіталу     |Усі види      |
   |капітал            |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |

47 |Забезпечення       |471 |Забезпечення виплат    |Усі види      |
   |майбутніх витрат і |    |відпусток              |діяльності    |
   |платежів           |472 |Додаткове пенсійне     |              |
   |                   |    |забезпечення           |              |
   |                   |473 |Забезпечення           |              |
   |                   |    |гарантійних зобов'язань|              |
   |                   |474 |Забезпечення інших     |              |
   |                   |    |витрат і платежів      |              |
   |                   |475 |Забезпечення призового |              |
   |                   |    |фонду (резерв виплат)  |              |
   |                   |476 |Резерв на виплату      |              |
   |                   |    |джек-поту, не забезпе- |              |
   |                   |    |ченого сплатою участі у|              |
   |                   |    |лотереї                |              |
   |                   |    |                       |              |
48 |Цільове            |    |За об'єктами           |Усі види      |
   |фінансування і     |    |фінансування           |діяльності    |
   |цільові            |    |                       |              |
   |надходження        |    |                       |              |
   |                   |    |                       |              |
49 |Страхові резерви   |491 |Технічні резерви       |Страхова      |
   |                   |492 |Резерви із страхування |діяльність    |
   |                   |    |життя                  |              |
   |                   |493 |Частка перестраховиків |              |
   |                   |    |у технічних резервах   |              |
   |                   |494 |Частка перестраховиків |              |
   |                   |    |у резервах із страху-  |              |
   |                   |    |вання життя            |              |
   |                   |495 |Результат зміни техніч-|              |
   |                   |    |них резервів           |              |
   |                   |496 |Результат зміни резер- |              |
   |                   |    |вів із страхування     |              |
   |                   |    |життя                  |              |
   |                   |497 |Частка перестраховиків |              |
   |                   |    |в інших страхових      |              |
   |                   |    |резервах               |              |
   |                   |498 |Результат зміни        |              |
   |                   |    |резервів незароблених  |              |
   |                   |    |премій                 |              |
   |                   |499 |Результат зміни        |              |
   |                   |    |резервів збитків       |              |
-------------------------------------------------------------------|


               Клас 5. Довгострокові зобов'язання                  |
-------------------------------------------------------------------|
50 |Довгострокові      |501 |Довгострокові кредити  |Усі види      |
   |позики             |    |банків у національній  |діяльності    |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |502 |Довгострокові кредити  |              |
   |                   |    |банків в іноземній     |              |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |503 |Відстрочені            |              |
   |                   |    |довгострокові кредити  |              |
   |                   |    |банків у національній  |              |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |504 |Відстрочені            |              |
   |                   |    |довгострокові кредити  |              |
   |                   |    |банків в іноземній     |              |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |505 |Інші довгострокові     |              |
   |                   |    |позики в національній  |              |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |506 |Інші довгострокові     |              |
   |                   |    |позики в іноземній     |              |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |    |                       |              |
51 |Довгострокові      |511 |Довгострокові векселі, |Усі види      |
   |векселі видані     |    |видані в національній  |діяльності    |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |512 |Довгострокові векселі, |              |
   |                   |    |видані в іноземній     |              |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |    |                       |              |
52 |Довгострокові      |521 |Зобов'язання за        |Усі види      |
   |зобов'язання за    |    |облігаціями            |діяльності    |
   |облігаціями        |522 |Премія за випущеними   |              |
   |                   |    |облігаціями            |              |
   |                   |523 |Дисконт за випущеними  |              |
   |                   |    |облігаціями            |              |
   |                   |    |                       |              |
53 |Довгострокові      |531 |Зобов'язання з         |Усі види      |
   |зобов'язання з     |    |фінансової оренди      |діяльності    |
   |  оренди           |532 |Зобов'язання з оренди  |              |
   |                   |    |цілісних майнових      |              |
   |                   |    |комплексів             |              |
54 |Відстрочені        |    |За видами зобов'язань  |Усі види      |
   |податкові          |    |                       |діяльності    |
   |зобов'язання       |    |                       |              |
   |                   |    |                       |              |
55 |Інші довгострокові |    |За видами зобов'язань  |Усі види      |
   |зобов'язання       |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
56 |...................|    |                       |              |
57 |...................|    |                       |              |
58 |...................|    |                       |              |
59 |...................|    |                       |              |
-------------------------------------------------------------------|


                  Клас 6. Поточні зобов'язання                     |
-------------------------------------------------------------------|
60 |Короткострокові    |601 |Короткострокові кредити|Усі види      |
   |позики             |    |банків у національній  |діяльності    |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |602 |Короткострокові кредити|              |
   |                   |    |банків в іноземній     |              |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |603 |Відстрочені            |              |
   |                   |    |короткострокові кредити|              |
   |                   |    |банків у національній  |              |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |604 |Відстрочені            |              |
   |                   |    |короткострокові кредити|              |
   |                   |    |банків в іноземній     |              |
   |                   |    |валюті                 |              |
   |                   |605 |Прострочені  позики в  |              |
   |                   |    |національній валюті    |              |
   |                   |606 |Прострочені  позики в  |              |
   |                   |    |іноземній валюті       |              |
   |                   |    |                       |              |
61 |Поточна            |611 |Поточна заборгованість |Усі види      |
   |заборгованість за  |    |за довгостроковими     |діяльності    |
   |довгостроковими    |    |зобов'язаннями в       |              |
   |зобов'язаннями     |    |національній валюті    |              |
   |                   |612 |Поточна заборгованість |              |
   |                   |    |за довгостроковими     |              |
   |                   |    |зобов'язаннями в       |              |
   |                   |    |іноземній валюті       |              |
   |                   |    |                       |              |
62 |Короткострокові    |621 |Короткострокові        |Усі види      |
   |векселі видані     |    |векселі, видані        |діяльності    |
   |                   |    |в національній валюті  |              |
   |                   |622 |Короткострокові        |              |
   |                   |    |векселі, видані        |              |
   |                   |    |в іноземній валюті     |              |
   |                   |    |                       |              |

63 |Розрахунки з       |631 |Розрахунки з           |Усі види      |
   |постачальниками та |    |вітчизняними           |діяльності    |
   |підрядниками       |    |постачальниками        |              |
   |                   |632 |Розрахунки з іноземними|              |
   |                   |    |постачальниками        |              |
   |                   |633 |Розрахунки з учасниками|              |
   |                   |    |ПФГ                    |              |
   |                   |    |                       |              |
64 |Розрахунки за      |641 |Розрахунки за податками|Усі види      |
   |податками й        |642 |Розрахунки за          |діяльності    |
   |платежами          |    |обов'язковими платежами|              |
   |                   |643 |Податкові зобов'язання |              |
   |                   |644 |Податковий кредит      |              |
   |                   |    |                       |              |
65 |Розрахунки за      |651 |За пенсійним           |Усі види      |
   |страхуванням       |    |забезпеченням          |діяльності    |
   |                   |652 |За соціальним          |              |
   |                   |    |страхуванням           |              |
   |                   |653 |За страхуванням на     |              |
   |                   |    |випадок безробіття     |              |
   |                   |654 |За індивідуальним      |              |
   |                   |    |страхуванням           |              |
   |                   |655 |За страхуванням майна  |              |
   |                   |    |                       |              |
66 |Розрахунки за      |661 |Розрахунки за          |Усі види      |
   |виплатами          |    |заробітною платою      |діяльності    |
   |працівникам        |662 |Розрахунки з           |              |
   |                   |    |депонентами            |              |
   |                   |663 |Розрахунки за іншими   |              |
   |                   |    |виплатами              |              |
   |                   |    |                       |              |
67 |Розрахунки з       |671 |Розрахунки за          |Усі види      |
   |учасниками         |    |нарахованими           |діяльності    |
   |                   |    |дивідендами            |              |
   |                   |672 |Розрахунки за іншими   |              |
   |                   |    |виплатами              |              |
   |                   |    |                       |              |
68 |Розрахунки за      |681 |Розрахунки за авансами |Усі види      |
   |іншими операціями  |    |одержаними             |діяльності    |
   |                   |682 |Внутрішні розрахунки   |              |
   |                   |683 |Внутрішньогосподарські |              |
   |                   |    |розрахунки             |              |
   |                   |684 |Розрахунки за          |              |
   |                   |    |нарахованими відсотками|              |
   |                   |685 |Розрахунки з іншими    |              |
   |                   |    |кредиторами            |              |
   |                   |    |                       |              |
69 |Доходи майбутніх   |    |За видами доходів      |Усі види      |
   |періодів           |    |                       |діяльності    |
-------------------------------------------------------------------|


            Клас 7.  Доходи і результати діяльності                |
-------------------------------------------------------------------|
70 |Доходи від         |701 |Дохід від реалізації   |Усі види      |
   |реалізації         |    |готової продукції      |діяльності    |
   |                   |702 |Дохід від реалізації   |              |
   |                   |    |товарів                |              |
   |                   |703 |Дохід від реалізації   |              |
   |                   |    |робіт і послуг         |              |
   |                   |704 |Вирахування з доходу   |              |
   |                   |705 |Перестрахування        |              |
   |                   |    |                       |              |
71 |Інший операційний  |711 |Дохід від реалізації   |Усі види      |
   |дохід              |    |іноземної валюти       |діяльності    |
   |                   |712 |Дохід від реалізації   |              |
   |                   |    |інших оборотних активів|              |
   |                   |713 |Дохід від операційної  |              |
   |                   |    |оренди активів         |              |
   |                   |714 |Дохід від операційної  |              |
   |                   |    |курсової різниці       |              |
   |                   |715 |Одержані штрафи, пені, |              |
   |                   |    |неустойки              |              |
   |                   |716 |Відшкодування раніше   |              |
   |                   |    |списаних активів       |              |
   |                   |717 |Дохід від списання     |              |
   |                   |    |кредиторської          |              |
   |                   |    |заборгованості         |              |
   |                   |718 |Дохід від безоплатно   |              |
   |                   |    |одержаних оборотних    |              |
   |                   |    |активів                |              |
   |                   |719 |Інші доходи від        |              |
   |                   |    |операційної діяльності |              |
   |                   |    |                       |              |
72 |Дохід від участі в |721 |Дохід від інвестицій в |Усі види      |
   |капіталі           |    |асоційовані            |діяльності    |
   |                   |    |підприємства           |              |
   |                   |722 |Дохід від спільної     |              |
   |                   |    |діяльності             |              |
   |                   |723 |Дохід від інвестицій в |              |
   |                   |    |дочірні підприємства   |              |
   |                   |    |                       |              |
73 |Інші фінансові     |731 |Дивіденди одержані     |Усі види      |
   |доходи             |732 |Відсотки одержані      |діяльності    |
   |                   |733 |Інші доходи від        |              |
   |                   |    |фінансових операцій    |              |
   |                   |    |                       |              |
74 |Інші доходи        |741 |Дохід від реалізації   |Усі види      |
   |                   |    |фінансових інвестицій  |діяльності    |
   |                   |742 |Дохід від реалізації   |              |
   |                   |    |необоротних активів    |              |
   |                   |743 |Дохід від реалізації   |              |
   |                   |    |майнових комплексів    |              |
   |                   |744 |Дохід від неопераційної|              |
   |                   |    |курсової різниці       |              |
   |                   |745 |Дохід від безоплатно   |              |
   |                   |    |одержаних активів      |              |
   |                   |746 |Інші доходи від        |              |
   |                   |    |звичайної діяльності   |              |
   |                   |    |                       |              |
75 |Надзвичайні доходи |751 |Відшкодування збитків  |Усі види      |
   |                   |    |від надзвичайних подій |діяльності    |
   |                   |752 |Інші надзвичайні доходи|              |
   |                   |    |                       |              |
76 |Страхові платежі   |    |За видами страхування  |Страхова      |
   |                   |    |                       |діяльність    |
77 |.................. |    |                       |              |
78 |.................. |    |                       |              |
   |                   |    |                       |              |
79 |Фінансові          |791 |Результат операційної  |Усі види      |
   |результати         |    |діяльності             |діяльності    |
   |                   |792 |Результат фінансових   |              |
   |                   |    |операцій               |              |
   |                   |793 |Результат іншої        |              |
   |                   |    |звичайної діяльності   |              |
   |                   |794 |Результат надзвичайних |              |
   |                   |    |подій                  |              |
-------------------------------------------------------------------|


                 Клас 8. Витрати за елементами                     |
-------------------------------------------------------------------|
80 |Матеріальні        |801 |Витрати сировини й     |Усі види      |
   |витрати            |    |матеріалів             |діяльності    |
   |                   |802 |Витрати купівельних    |              |
   |                   |    |напівфабрикатів та     |              |
   |                   |    |комплектуючих виробів  |              |
   |                   |803 |Витрати палива й       |              |
   |                   |    |енергії                |              |
   |                   |804 |Витрати тари й тарних  |              |
   |                   |    |матеріалів             |              |
   |                   |805 |Витрати будівельних    |              |
   |                   |    |матеріалів             |              |
   |                   |806 |Витрати запасних частин|              |
   |                   |807 |Витрати матеріалів     |              |
   |                   |    |сільськогосподарського |              |
   |                   |    |призначення            |              |
   |                   |808 |Витрати товарів        |              |
   |                   |809 |Інші матеріальні       |              |
   |                   |    |витрати                |              |
   |                   |    |                       |              |
81 |Витрати на оплату  |811 |Виплати за окладами й  |Усі види      |
   |праці              |    |тарифами               |діяльності    |
   |                   |812 |Премії та заохочення   |              |
   |                   |813 |Компенсаційні виплати  |              |
   |                   |814 |Оплата  відпусток      |              |
   |                   |815 |Оплата іншого          |              |
   |                   |    |невідпрацьованого часу |              |
   |                   |816 |Інші витрати на оплату |              |
   |                   |    |праці                  |              |
   |                   |    |                       |              |
82 |Відрахування на    |821 |Відрахування на        |Усі види      |
   |соціальні заходи   |    |пенсійне забезпечення  |діяльності    |
   |                   |822 |Відрахування на        |              |
   |                   |    |соціальне страхування  |              |
   |                   |823 |Страхування на випадок |              |
   |                   |    |безробіття             |              |
   |                   |824 |Відрахування на        |              |
   |                   |    |індивідуальне          |              |
   |                   |    |страхування            |              |
   |                   |    |                       |              |
83 |Амортизація        |831 |Амортизація основних   |Усі види      |
   |                   |    |засобів                |діяльності    |
   |                   |832 |Амортизація інших      |              |
   |                   |    |необоротних            |              |
   |                   |    |матеріальних активів   |              |
   |                   |833 |Амортизація            |              |
   |                   |    |нематеріальних активів |              |
   |                   |    |                       |              |
84 |Інші операційні    |    |За видами затрат       |Усі види      |
   |витрати            |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
85 |Інші затрати       |    |За видами витрат       |Усі види      |
   |                   |    |                       |діяльності    |
86 |.................  |    |                       |              |
87 |.................  |    |                       |              |
88 |.................  |    |                       |              |
89 |.................. |    |                       |              |
-------------------------------------------------------------------|


                   Клас 9. Витрати діяльності                      |
-------------------------------------------------------------------|
90 |Собівартість       |901 |Собівартість           |Усі види      |
   |реалізації         |    |реалізованої  готової  |діяльності    |
   |                   |    |продукції              |              |
   |                   |902 |Собівартість           |              |
   |                   |    |реалізованих товарів   |              |
   |                   |903 |Собівартість           |              |
   |                   |    |реалізованих робіт     |              |
   |                   |    |і послуг               |              |
   |                   |904 |Страхові виплати       |              |
   |                   |    |                       |              |
91 |Загальновиробничі  |    |За видами витрат       |Усі види      |
   |витрати            |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
92 |Адміністративні    |    |За видами витрат       |Усі види      |
   |витрати            |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
93 |Витрати на збут    |    |За видами витрат       |Усі види      |
   |                   |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |

94 |Інші витрати       |941 |Витрати на дослідження |Усі види      |
   |операційної        |    |і розробки             |діяльності    |
   |діяльності         |942 |Собівартість           |              |
   |                   |    |реалізованої іноземної |              |
   |                   |    |валюти                 |              |
   |                   |943 |Собівартість           |              |
   |                   |    |реалізованих виробничих|              |
   |                   |    |запасів                |              |
   |                   |944 |Сумнівні та безнадійні |              |
   |                   |    |борги                  |              |
   |                   |945 |Втрати від операційної |              |
   |                   |    |курсової різниці       |              |
   |                   |946 |Втрати від знецінення  |              |
   |                   |    |запасів                |              |
   |                   |947 |Нестачі і втрати від   |              |
   |                   |    |псування цінностей     |              |
   |                   |948 |Визнані штрафи, пені,  |              |
   |                   |    |неустойки              |              |
   |                   |949 |Інші витрати           |              |
   |                   |    |операційної діяльності |              |
   |                   |    |                       |              |
95 |Фінансові витрати  |951 |Відсотки за кредит     |Усі види      |
   |                   |952 |Інші фінансові витрати |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
96 |Втрати від участі  |961 |Втрати від інвестицій в|Усі види      |
   |в капіталі         |    |асоційовані            |діяльності    |
   |                   |    |підприємства           |              |
   |                   |962 |Втрати від спільної    |              |
   |                   |    |діяльності             |              |
   |                   |963 |Втрати від інвестицій в|              |
   |                   |    |дочірні підприємства   |              |
   |                   |    |                       |              |
97 |Інші витрати       |971 |Собівартість           |Усі види      |
   |                   |    |реалізованих фінансових|діяльності    |
   |                   |    |інвестицій             |              |
   |                   |972 |Собівартість           |              |
   |                   |    |реалізованих           |              |
   |                   |    |необоротних активів    |              |
   |                   |973 |Собівартість           |              |
   |                   |    |реалізованих майнових  |              |
   |                   |    |комплексів             |              |
   |                   |974 |Втрати від             |              |
   |                   |    |неопераційних курсових |              |
   |                   |    |різниць                |              |
   |                   |975 |Уцінка необоротних     |              |
   |                   |    |активів і фінансових   |              |
   |                   |    |інвестицій             |              |
   |                   |976 |Списання необоротних   |              |
   |                   |    |активів                |              |
   |                   |977 |Інші витрати звичайної |              |
   |                   |    |діяльності             |              |
   |                   |    |                       |              |
98 |Податок на         |981 |Податок на прибуток від|Усі види      |
   |прибуток           |    |звичайної діяльності   |діяльності    |
   |                   |982 |Податок на прибуток від|              |
   |                   |    |надзвичайних подій     |              |
   |                   |    |                       |              |
99 |Надзвичайні        |991 |Втрати від стихійного  |Усі види      |
   |витрати            |    |лиха                   |діяльності    |
   |                   |992 |Втрати від техногенних |              |
   |                   |    |катастроф і аварій     |              |
   |                   |993 |Інші надзвичайні       |              |
   |                   |    |витрати                |              |
-------------------------------------------------------------------|


                 Клас 0. Позабалансові рахунки                     |
-------------------------------------------------------------------|
01 |Орендовані         |    |За видами активів      |Усі види      |
   |необоротні активи  |    |                       |діяльності    |
   |                   |    |                       |              |
02 |Активи на |021 |Устаткування, прийняте |Усі види |
|відповідальному | |для монтажу |діяльності |
|зберіганні |022 |Матеріали, прийняті для| |
| | |переробки | |
| |023 |Матеріальні цінності на| |
| | |відповідальному | |
| | |зберіганні | |
| |024 |Товари, прийняті на | |
| | |комісію | |
| |025 |Майно в довірчому | |
| | |управлінні | |
| | | | |
03 |Контрактні | |За видами зобов'язань |Усі види |
|зобов'язання | | |діяльності |
| | | | |
04 |Непередбачені |041 |Непередбачені активи |Усі види |
|активи й |042 |Непередбачені |діяльності |
|зобов'язання | |зобов'язання | |
| | | | |
05 |Гарантії та | |За видами гарантій та |Усі види |
|забезпечення | |забезпечень наданих |діяльності |
|надані | | | |
| | | | |
06 |Гарантії та | |За видами гарантій та |Усі види |
|забезпечення | |забезпечень отриманих |діяльності |
|отримані | | | |
| | | | |
07 |Списані активи |071 |Списана дебіторська |Усі види |
| | |заборгованість |діяльності |
| |072 |Невідшкодовані нестачі | |
| | |і втрати від псування | |
| | |цінностей | |
| | | | |
08 |Бланки суворого | |За видами бланків |Усі види |
|обліку | | |діяльності |
| | | | |
09 |Амортизаційні | | |Усі види |
|відрахування | | |діяльності |
--------------------------------------------------------------------

( План із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 1012 від 09.12.2002, N 671 від 12.12.2003, N 591 від 24.09.2004, N 717 від 20.10.2005 )

Начальник управління методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко