Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 березня 2006 р. N 328
Київ

Про затвердження Положення про особливості
метрологічної діяльності у сфері оборони

Відповідно до статті 43 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про особливості метрологічної діяльності у сфері оборони, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1306 "Про затвердження Положення про особливості метрологічної діяльності у сфері оборони" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1240);

пункт 40 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 березня 2006 р. N 328

Положення
про особливості метрологічної
діяльності у сфері оборони

Загальна частина

1. Це Положення визначає завдання, порядок організації і особливості метрологічної діяльності у сфері оборони.

2. Дія цього Положення поширюється на Держспоживстандарт, Міноборони та інші центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, а також підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління зазначених органів.

3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

військова вимірювальна лабораторія - частина чи підрозділ Збройних Сил, інших військових формувань, що здійснює вимірювання фізичних величин, визначення хімічного складу, фізико-хімічних, фізико-механічних та інших властивостей і показників речовин, матеріалів і продукції, крім вимірювань, пов'язаних з проведенням оцінки відповідності продукції, процесів, послуг, та документальне оформлення їх результатів;

військова метрологічна лабораторія - частина чи підрозділ Збройних Сил, інших військових формувань, що здійснює повірку, калібрування засобів вимірювальної техніки військового призначення та виконує інші види робіт з метрологічного забезпечення Збройних Сил, інших військових формувань у мирний і воєнний час та має на оснащенні військові еталони;

метрологічне забезпечення - комплекс заходів, спрямованих на досягнення єдності вимірювань та достовірності контролю параметрів об'єктів вимірювання військового призначення у Збройних Силах, інших військових формуваннях.

4. Метрологічне забезпечення здійснюється на науковій, нормативній та технічній основі.

5. Науковою основою метрологічного забезпечення є метрологія.

6. Нормативну основу метрологічного забезпечення становлять нормативні документи, що визначають зміст і організацію виконання робіт, спрямованих на єдність вимірювань у сфері оборони.

7. Технічною основою метрологічного забезпечення є вимірювальна техніка військового призначення.

8. Метрологічне забезпечення організовується і здійснюється метрологічними службами з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності та відновлення боєздатності військ (сил).

9. Основними завданнями метрологічного забезпечення є:

організація і виконання робіт, спрямованих на єдність вимірювань;

здійснення метрологічного контролю і нагляду;

досягнення ефективності застосування озброєння і військової техніки, підтримання їх бойових та експлуатаційних характеристик, достовірності вимірювань у процесі лікування та обстеження особового складу;

виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

проведення підготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

Особливості управління метрологічною
діяльністю у сфері оборони

10. Управління метрологічною діяльністю у сфері оборони здійснюють метрологічні служби Збройних Сил, інших військових формувань. Положення про метрологічні служби затверджуються керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади за погодженням з Держспоживстандартом.

11. Держспоживстандарт:

1) забезпечує відтворення та/або зберігання одиниць вимірювання і передачу їх розмірів до військових еталонів;

2) координує здійснення заходів з метрологічної діяльності у сфері оборони, залучається до метрологічного забезпечення та організовує створення об'єктів і потужностей мобілізаційного призначення на особливий період.

12. Міноборони:

1) розробляє і затверджує концепцію, загальні напрями військово-технічної політики у галузі метрологічного забезпечення, замовляє та фінансує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи із створення вимірювальної техніки військового призначення;

2) визначає вимоги до:

вимірювальної техніки військового призначення, порядку розроблення та атестації методик проведення вимірювань, що виконуються у сфері оборони;

порядку проведення повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки військового призначення, атестації військових вимірювальних і метрологічних лабораторій;

3) здійснює уповноваження та атестацію військових вимірювальних і метрологічних лабораторій;

4) визначає номенклатуру, складає та затверджує переліки засобів вимірювальної техніки військового призначення, дозволених до комплектування озброєння та військової техніки і використання у Збройних Силах, інших військових формуваннях;

5) розробляє повірочні та калібрувальні тавра, організовує забезпечення ними військових метрологічних лабораторій, встановлює порядок їх використання для метрологічного забезпечення;

6) затверджує порядок проведення та організовує і проводить атестацію фахівців у галузі метрологічного забезпечення.

13. Міноборони та інші центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями:

1) беруть участь у формуванні та реалізації єдиної державної політики з питань метрологічного забезпечення у процесі розроблення, модернізації озброєння та військової техніки, їх складових частин;

2) здійснюють метрологічне забезпечення;

3) провадять закупівлю вимірювальної техніки військового призначення та забезпечують її експлуатацію;

4) утворюють підприємства, установи та організації чи підрозділи для виконання робіт з метрологічного забезпечення;

5) організовують розроблення і затверджують нормативні документи з питань метрологічного забезпечення;

6) визначають періодичність проведення повірки, калібрування, технічного обслуговування засобів вимірювальної техніки військового призначення;

7) організовують підготовку фахівців у галузі метрологічного забезпечення;

8) визначають порядок та здійснюють метрологічний контроль і нагляд у сфері оборони;

9) надають у разі потреби послуги підприємствам, установам, організаціям та громадянам у порядку, встановленому законодавством;

10) беруть участь у заходах міжнародного військового та військово-технічного співробітництва.

14. Роботу метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, з питань метрологічної діяльності у сфері оборони координує Міноборони.

Управління метрологічною діяльністю в Міноборони здійснює керівник відповідного підрозділу. При такому підрозділі в установленому порядку утворюється технічна рада, до складу якої входять керівники метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, та представники Держспоживстандарту.

Особливості метрологічного контролю і нагляду

15. До метрологічного контролю у Збройних Силах, інших військових формуваннях належать:

уповноваження та атестація військових вимірювальних та метрологічних лабораторій;

державні випробування засобів вимірювальної техніки військового призначення;

метрологічна атестація, повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки військового призначення;

метрологічна експертиза документації на озброєння та військову техніку;

атестація методик виконання вимірювань.

16. До метрологічного нагляду у Збройних Силах, інших військових формуваннях належать:

заходи із забезпечення єдності вимірювань;

перевірка та оцінка стану метрологічного забезпечення.

17. Вимоги до порядку проведення і обсяг метрологічного контролю і нагляду у Збройних Силах, інших військових формуваннях встановлюють Міноборони, інші центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Метрологічний контроль і нагляд здійснюється посадовими особами метрологічних служб, підготовка і атестація яких проводиться у порядку, встановленому Міноборони та Держспоживстандартом.

18. Особливості державного метрологічного контролю і нагляду у Збройних Силах, інших військових формуваннях визначаються Держспоживстандартом за погодженням з Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.

19. Дані про вимірювальну техніку військового призначення підлягають внесенню до Спеціального реєстру вимірювальної техніки військового призначення, яка допущена до застосування в Україні, у порядку, передбаченому положенням про Реєстр, яке затверджується Міноборони разом із Держспоживстандартом.

У Реєстрі зазначаються дані про результати державних випробувань вимірювальної техніки військового призначення.

20. Ввезення на територію України вимірювальної техніки військового призначення здійснюється відповідно до Порядку ввезення на територію України засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1300 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1254).

21. Порядок розроблення еталонів, проведення їх метрологічної атестації, затвердження, експлуатації та ремонту визначається державними стандартами.

Уповноваження та атестація на провадження
метрологічної діяльності у сфері оборони

22. Уповноваження на провадження метрологічної діяльності у сфері оборони проводиться підрозділом, який визначається наказом Міністра оборони, з метою документального засвідчення компетентності і права підприємства, установи та організації чи їх окремого підрозділу проводити державні випробування і повірку засобів вимірювальної техніки військового призначення та атестацію методик виконання вимірювань.

Атестація на провадження метрологічної діяльності у сфері оборони проводиться підрозділом, зазначеним в абзаці першому цього пункту, з метою документального засвідчення компетентності і права підприємства, установи та організації чи їх окремого підрозділу проводити калібрування засобів вимірювальної техніки військового призначення та вимірювання.

23. Уповноваження та атестація на провадження метрологічної діяльності у сфері оборони і оформлення їх результатів проводяться у порядку, встановленому Міноборони.

Фінансування робіт з метрологічної
діяльності у сфері оборони

24. Фінансування робіт з метрологічного забезпечення проводиться за рахунок і в межах призначень, що передбачаються у державному бюджеті на відповідний рік для Міноборони та інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.

25. Послуги підприємствам, установам, організаціям, які не належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади, громадянам метрологічні служби, військові метрологічні і вимірювальні лабораторії надають за плату відповідно до законодавства.

Кошти, отримані від надання зазначених послуг, зараховуються до державного бюджету.