Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Прийнято
наказом Держспоживстандарту України
від 26 грудня 2005 р. N 3
75

(Дію Національного класифікатора відновлено на підставі Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
N 113 від 07.02.20
13)

( Державний класифікатор втратив чинність з 31.12.2012 року
на підставі Наказу Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики
N 457 від 11.10.20
10 - із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики
N 530 від 29.11.20
10 )

Національний класифікатор України

Класифікація видів економічної діяльності

(NACE, Rev. 1.1-2002)

ДК 009:2005

( Зміну N 1 до Державного класифікатора див. в документі
Державний комітет України з питань технічного
регулювання та споживчої політики
N 40 від 26.02.20
07 )

( Щодо Зміни N 2 до Державного класифікатора додатково
див. Наказ Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики
N 56 від 02.02.20
09 )

( Зміну N 2 до Державного класифікатора додатково див.
в Документі Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики
N 56 від 02.02.20
09 )

Чинний від 01.04.2006 р.

1. Вступ

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою системи національних класифікаторів. КВЕД розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики". Розроблення КВЕД здійснено на базі міжнародної статистичної класифікації видів діяльності Європейського Союзу - Nomenclature of Activities European Community (NACE, Rev.l, mod.7).

Метою розроблення другої редакції КВЕД є приведення її у відповідність до нової редакції базової міжнародної статистичної класифікації видів діяльності NACE (Rev.1.1-2002 р.) та перегляд певних позицій національного рівня класифікації.

На міжнародному рівні перегрупування класифікаційних позицій здійснено у восьми розділах класифікації, а саме:

- розгрупування позицій класифікації у 29, 40, 72, 74 та 90 розділах;

- перекодування всіх класів групи 51.6 у групу 51.8 з подальшим утворенням 2-х нових класів на базі класу 51.64;

- згрупування позицій у 27 та 55 розділах.

Зміни до КВЕД на міжнародному рівні, головним чином, стосуються методологічного супроводження класифікації: надано коментарі щодо віднесення видів діяльності до певних секцій, підсекцій, розділів та основних принципів утворення включених до них класифікаційних позицій, уточнено пояснення до позицій. У семи розділах класифікації (27, 29, 40, 51, 55, 72, 74) здійснено перегрупування позицій. Розгрупування позицій 90 розділу на міжнародному рівні співпало з вже існуючими позиціями на національному рівні КВЕД. Також утворено два нових розділи - 96 та 97 з метою задоволення потреб соціальної статистики щодо класифікації недиференційованої діяльності домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання. Розділи 96 та 97 не призначені для застосування у статистиці підприємств та статистичних реєстрах.

Під час розроблення другої редакції КВЕД було переглянуто доцільність та методологічну обґрунтованість утворення національного рівня КВЕД. В основу перегляду національного рівня класифікації, крім методологічних аспектів, було покладено аналіз даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) щодо кількості об'єктів за видами економічної діяльності, а також практичний досвід впровадження КВЕД.

Крім того, до другої редакції КВЕД включено європейську регламентну частину класифікації видів діяльності - терміни та визначення, які використовуються в контексті класифікації, правила визначення та зміни основного виду економічної діяльності тощо. Регламентна частина класифікації забезпечує застосування єдиної термінології, типів статистичних одиниць, правил та порядку визначення основного виду діяльності, що є передумовою зіставності та узгодженості національної статистики зі статистикою країн світового співтовариства та сприяє процесу інтеграції України до Європейського Союзу.

За методологічними засадами, принципами побудови та призначенням КВЕД є статистичною класифікацією, створеною як інструментарій для систематизації та групування економічної та соціальної інформації у стандартний формат, який дає змогу обробляти та аналізувати значні обсяги інформації.

У разі використання статистичних класифікацій з метою адміністративного управління, треба враховувати це їхнє первісне та переважне призначення, оскільки тип використовуваних одиниць, порядок визначення та зміни основного виду економічної діяльності, принципи побудови цих класифікацій тісно пов'язані з метою статистичної діяльності.

Код виду діяльності є одним з основних показників стратифікації статистичної сукупності для організації суцільних та вибіркових статистичних спостережень і основним його призначенням є забезпечення:

- статистичного обліку підприємств і організацій за видами економічної діяльності у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

- проведення статистичних обстежень економічної діяльності та аналізу статистичної інформації на макрорівні (складання міжгалузевого балансу виробництва і розподілу товарів та послуг відповідно до системи національних рахунків);

- зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною шляхом застосування єдиної статистичної термінології, статистичних одиниць та принципів визначення та зміни видів економічної діяльності підприємств та організацій.

Об'єктами класифікації в КВЕД є види економічної діяльності статистичних одиниць (юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців тощо), які на вищих рівнях класифікації групуються у галузі.

У Господарському кодексі України та статистичних класифікаціях термін "галузь" визначається як діяльність сукупності виробничих (статистичних) одиниць, що беруть участь у переважно однакових або подібних видах економічної діяльності.

Користуючись терміном "галузь", треба враховувати, що подібність видів діяльності не є чітко визначеною категорією і для різних цілей може розглядатись як в більш загальному, так і в конкретному контексті. Так, наприклад, цілком правомірно розглядати як галузі економіки у загальному контексті сільське господарство та промисловість. В той же час, зважаючи на ознаку подібності здійснюваних видів діяльності, металургійне виробництво, вугільна промисловість чи виробництво харчових продуктів мають підстави також розглядатись, як окремі галузі економіки.

У КВЕД найбільш узагальнені групування видів діяльності на рівні секцій (у сфері промисловості - на рівні підсекцій) дозволяє виділити основні галузі економіки. Однак, деякі галузі можуть бути виділені і на менш агрегованих рівнях класифікації. Наприклад, секція I "Діяльність транспорту та зв'язку" об'єднує дві галузі - транспорт та зв'язок, які можна виокремити тільки на рівні розділів, а у розділі 92 "Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг" діяльність у сфері культури від сфери спорту можна виокремити на рівні груп.

КВЕД побудовано за ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні позначення секцій та підсекцій використовуються як рубрикатор та не використовуються при кодуванні. Подальша деталізація секцій та підсекцій КВЕД - розділ, група, клас, підклас - позначається цифровими кодами.

Загальне кодове позначення об'єктів КВЕД має таку структуру:

Y YY  XX.XX.X    
Де  - секція (літери латинської абетки від A до Q) 
   YY  - підсекція (є тільки у секціях "C" та "D") 
   XX  - розділ 
   XX.X  - група 
   XX.XX  - клас 
   XX.XX.X  - підклас 

Структура КВЕД на рівні Y YY XX (розділ) відповідає міжнародній класифікації ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.3.1), прийнятій Статистичною комісією Організації Об'єднаних Націй.

Структура КВЕД на рівні Y YY XX.XX (клас) відповідає класифікації Європейського Союзу NACE (Rev.1.1-2002 р.).

Національний рівень КВЕД Y YY XX.XX.X (підклас) утворено шляхом деталізації класів NACE.

Код КВЕД містить крапки після другого та четвертого знаків, які відокремлюють відповідні рівні класифікації - світовий, європейський та національний.

Структура Класифікації видів економічної діяльності за класифікаційними рівнями


Секція 
Кількість 
Підсекцій  Розділів
(XX) 
Груп
(XX.X) 
Класів
(XX.XX)
Підкласів
(XX.XX.X) 

  


14 
15 

  13 
16 
20 

14 
23 
103 
242 
278 

  

  


17 
26 

  

19 
79 
104 

  

  

14 
21 
30 

  


12 
12 

  

23 
39 
45 

  


10 
17 

  

  10 

  

12 
30 
33 

  

  
17 
16 
62 
224 
514 
620 

Для забезпечення можливості порівняння національних статистичних даних з міжнародними статистичними даними у КВЕД наведені коди ISIC.

Класифікаційні позиції складаються з коду, назви та пояснень (коментарів). Для правильного відзначення коду виду діяльності першою процедурою має бути пошук розділу класифікації, назва якого відповідає сфері діяльності суб'єкта, що класифікують. При цьому слід врахувати, що назви класифікаційних позицій можуть не завжди у повній мірі охоплювати всі віднесені до цих позицій напрями діяльності, і у цьому випадку, щоб розкрити наповнення такої позиції, треба звернутись до пояснень. Необхідно спочатку ознайомитись з поясненнями до розділу, оскільки ці пояснення, зазвичай, не повторюються для всіх груп та класів, що входять до цього розділу. Крім основного наповнення позиції, у поясненнях можуть зазначатись також нетипові випадки, тобто, коли на перший погляд віднесення діяльності до даної позиції не є достатньо очевидним або, навпаки, діяльність не повинна відноситись до даної позиції (з відсиланням до потрібної позиції). Поряд з цим, певні позиції класифікації можуть мати і цілком самодостатню назву, тобто таку, яка не потребує додаткових пояснень.

Ведення КВЕД здійснюється Держкомстатом України та Науково-технічним комплексом статистичних досліджень Держкомстату України.

Підставою для змін є відповідні зміни у базовій міжнародній статистичній класифікації NACE або обґрунтована потреба у внесенні змін на національному рівні КВЕД у зв'язку із структурними змінами в економіці України.

2 Загальні відомості про міжнародні
стандартні статистичні класифікації

Метою розроблення статистичних класифікацій є групування, систематизація та перетворення інформації у стандартний формат, який дає змогу визначити подібність понять, подій, об'єктів, людей тощо. Розроблення класифікацій передбачає створення вичерпного та структурованого набору взаємовиключних та детально описаних категорій. Ці категорії часто представлені у вигляді ієрархії, яка відображається наданням відповідних числових або літерних кодів.

Мета гармонізації статистики полягає у тому, щоб дозволити комбінувати або порівнювати дані, які були зібрані для різних сукупностей, протягом різних періодів та (або) різними методами збору даних та (або) за різними статистичними одиницями. Це можливо здійснити за допомогою однакових або узгоджених стандартів та класифікацій для різних наборів даних.

Міжнародні стандартні статистичні класифікації розробляються та приймаються міжнародними організаціями, наприклад, Статистичною комісією Організації Об'єднаних Націй (ООН) або іншою компетентною міжурядовою організацією - Міжнародною організацією праці (МОП), Всесвітньою митною організацією (ВМО) чи іншими міжнародними організаціями залежно від предметної сфери.

Міжнародні стандартні статистичні класифікації створюються як моделі (базові класифікації) для розроблення відповідних національних, багатонаціональних, регіональних статистичних класифікацій і саме тому називаються стандартними.

Таким чином, з міжнародної системи стандартних статистичних класифікацій органічно походять європейська і національні системи статистичних класифікацій.

При розробленні системи класифікацій Європейського Союзу за основу було прийнято структуру та опис Міжнародної стандартної галузевої класифікації видів економічної діяльності ISIC (Rev.3.1 - 1989, ООН). Незмінними в європейській класифікації видів діяльності (NACE, Rev.1) залишились вищі рівні класифікації ISIC - секції (літерні), та розділи (двозначний цифровий код), у секції C та D введено підсекції, а третій та четвертий рівень був суттєво деталізований відповідно до потреб європейських країн. Далі було розроблено класифікацію продукції (Classifikation of Products according to their Activities - CPA), яка описує види діяльності, класифіковані у NACE.

Так само, при створенні національних статистичних класифікацій видів економічної діяльності та продукції, модельні (базові) європейські класифікації брались за основу у незмінному вигляді, а деталізація (дезагрегація), що враховує національні особливості, здійснювалася на подальших рівнях класифікації. Таким чином, у міжнародній статистичній практиці забезпечується можливість зіставлення статистичних даних. Щоб підкреслити різницю в системах кодування, світова, європейська та національні системи у коді класифікації видів діяльності відділені крапками - між другим і третім знаками, четвертим та п'ятим відповідно.

Саме такий підхід забезпечує єдину інтерпретацію національних класифікацій з міжнародними, стандартизацію термінів, визначень, пояснень.

Центральні статистичні класифікації утворюють взаємоузгоджену трирівневу систему (світовий, європейській та національний рівні), яка базується на поняттях "діяльність-продукція", узгоджується з номенклатурами зовнішньої торгівлі та зі списками промислових товарів, щодо яких проводяться обстеження у європейській статистиці.

3 Терміни, визначення та правила користування КВЕД

Основним призначенням КВЕД є визначення та кодування основного та другорядних видів економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб (статистичних одиниць), яке здійснюється органами державної статистики, та їх відображення у ЄДРПОУ.

Основний вид діяльності є визначальною ознакою у формуванні сукупностей статистичних одиниць для проведення статистичних спостережень. Основний вид діяльності може бути змінений органами державної статистики на підставі даних державних статистичних спостережень.

Тобто, класифікація видів економічної діяльності є статистичним інструментом для впорядкування економічної інформації. В той же час, класифікація є механізмом спільної мови, що має використання у багатьох інших, не статистичних сферах: соціальне та податкове регулювання, система тарифів, торгові угоди тощо. Важливо, щоб користувачі в інших сферах були свідомі відносно того, що для використання в інших цілях класифікація може бути не завжди адаптованою повною мірою. Отже, класифікація може не відповідати всім можливим потребам. У зв'язку з цим можуть виникати спори стосовно юридичного використання коду КВЕД. Слід мати на увазі, що наданий органами державної статистики код виду діяльності не створює само по собі прав чи обов'язків для підприємств та організацій, не тягне жодних правових наслідків як такий. Код виду діяльності не обов'язково є достатнім критерієм для виконання умов, передбачених нормативними актами. При застосуванні нормативних актів чи контрактів, код виду діяльності є припущенням, а не доказом. Наприклад, згідно з Законом України "Про охорону здоров'я", аптеки відносяться до закладів охорони здоров'я, а за визначенням виду економічної діяльності відповідно до КВЕД, аптеки здійснюють торгівлю фармацевтичними товарами. Це означає, що форми звітності та показники, за якими здійснюються статистичні спостереження за діяльністю аптек, визначаються статистиками торгівлі. В той же час, на аптеки розповсюджуються встановлені законом податкові пільги закладів охорони здоров'я.

Тобто, використання КВЕД для статистичних потреб передбачає необхідність дотримання методологічних правил, структури класифікації та визначених меж між позиціями, структурних зв'язків між класифікаціями діяльності, продукції та товарів зовнішньоекономічної діяльності, методу "зверху-вниз" (top down) щодо основного виду діяльності, визначень статистичних одиниць тощо.

Будь-яке інше використання КВЕД не для статистичних потреб (адміністративних чи нормативних) може здійснюватися за власними правилами, під відповідальність користувачів та з належними поясненнями.

3.1 Терміни та визначення

У цьому підрозділі наведені основні терміни та визначення, які використовуються у контексті класифікації видів економічної діяльності. В інших контекстах ці терміни можуть мати інше значення.

Продукція є результатом виробничого процесу. Це загальний термін, який використовується як для позначення товарів, так і послуг.

Товар - це продукція, яка включається до обміну, тобто є предметом купівлі та продажу. Це може бути продукція серійного виробництва, унікальні витвори або матеріальні засоби для надання послуг (дискета програмного забезпечення). Це поняття використовується у митних номенклатурах.

Процес промислового виробництва - це процес перероблення (механічного, хімічного, ручного тощо), який використовується для виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи товарів виробничого призначення); оброблення уживаних товарів на сировину; надання промислових послуг.

Виробниче устатковання - це машини та обладнання, які підлягають установленню та призначені для виробництва продукції. Наприклад, металорізальні верстати, пральні машини для пралень.

Перероблення - це технологічний процес, здійснення якого змінює форму, властивості або склад сировини, напівфабрикатів або, в окремих випадках, готової продукції з метою отримання нової продукції.

Оброблення - це технологічний процес, який здійснюється з метою збереження певних видів продукції, надання їм деяких властивостей або для упередження шкідливого впливу, який може виявлятися у результаті їх використання. Наприклад, оброблення сільськогосподарських культур, деревини, металів або оброблення відходів.

Побутова техніка - це машини та обладнання, призначені для використання у домашніх господарствах. Наприклад, побутові пральні машини.

Напівфабрикати - це продукція, яка вже зазнала певних видів перероблення, але ще не є готовою до вжитку. Вони можуть бути продані іншим виробникам для подальшого перероблення. Наприклад, литі заготовки, які продаються для кінцевого перероблення будь-де ще.

Готова промислова продукція - це продукція, процес перероблення якої завершено.

Валова додана вартість - це вартість валової виробленої продукції за відрахуванням вартості витрат на сировину та матеріали, а також інших витрат проміжного споживання.

Проміжне споживання - це витрати на товари та послуги (сировину, паливо, енергію, поточний ремонт, послуги транспорту тощо), які були використані статистичними одиницями для виробничих потреб.

Вертикальна інтеграція видів економічної діяльності виникає у тому випадку, коли різні стадії виробництва здійснюються однією і тією ж одиницею послідовно, тобто продукція, яка випускається на одній стадії, служить фактором виробництва на наступній. Наприклад, заготівля деревини, поєднана з її виробництвом та виготовленням виробів з деревини; видобування глини, поєднане з виробництвом цегли; виробництво синтетичного волокна, поєднане з ткацьким виробництвом. Зазвичай, класифікація такої одиниці з вертикальною інтеграцією повинна здійснюватись за видом економічної діяльності з найбільшим внеском у додану вартість товарів та послуг. Проте, на практиці, у зв'язку з відсутністю даних про валову додану вартість визначальною для класифікації є кінцева продукція.

Виняток з цього правила - діяльність виноградарів-виноробів, які поєднують вирощування винограду з виробництвом вина з цього винограду. Їх діяльність відноситься до виноградарства. Аналогічний підхід застосовується до виробників рослинної олії з рослин власного врожаю, а також до оброблення каменю, поєднаного з його видобутком.

Горизонтальна інтеграція видів економічної діяльності. Класифікація одиниці за кінцевою продукцією застосовується також для одиниць, в межах яких здійснюються декілька видів діяльності з використанням одних і тих самих виробничих чинників (навіть з одним і тим самим проміжним споживанням), але які не можна поділити на окремі статистичні одиниці. Наприклад, випікання хлібу та виготовлення свіжих кондитерських виробів.

Субпідрядники - це одиниці, які виробляють товари чи послуги повністю на засадах субпідряду (за винагороду або на договірній основі), і класифікуються так само, як і одиниці, які випускають аналогічні товари або послуги самостійно. Розрізняють два основних типи робіт:

а) роботи, які виконуються за документацією замовника. У цьому випадку підрядник подає субпідряднику всю технічну документацію, необхідну для виробництва замовленої продукції. Ця ситуація зустрічається, головним чином, у металообробному секторі (кування, механічне оброблення, штампування, а також литво);

б) роботи, які виконуються на замовлення. Субпідрядник піддає певному обробленню об'єкт, який поставляє підрядник. Це може бути будь-який об'єкт: від сировини і до деталей машин, що зазнали механічного оброблення. Робота, що виконується, може полягати в обробленні металів (наприклад, хромуванні).

Замовники - це одиниці, які продають від власного імені товари або послуги, але замовляють їх виготовлення третім особам. Ці одиниці класифікують у секції G "Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку", за винятком випадків, коли вони є власниками давальницької сировини, розробки чи торгової марки та беруть на себе ризик, пов'язаний із виробництвом. У цьому випадку замовників класифікують так, немов би вони самі виробляють цю продукцію (а саме, у промисловості чи в сфері послуг).

Установлення та монтаж устатковання на місці його використання.

Одиниці, які займаються установленням, монтажем та розміщенням устатковання, необхідного для функціонування або такого, що входить до складу конструкцій будинків та будівель цивільного будівництва і є їх невід'ємною частиною, відносяться до сфери будівництва (секція F "Будівництво"). Сюди включають, наприклад, установлення та монтаж вентиляційного обладнання, ліфтів та ескалаторів, електроустатковання, систем електро-, газо- та водопостачання, віконних та дверних блоків тощо.

Установлення та монтаж промислового устатковання класифікують у відповідних позиціях секції D "Переробна промисловість".

Установлення та монтаж включають також пускові та налагоджувальні роботи, тобто всі роботи, необхідні для нормального функціонування устатковання, включаючи навчання осіб, які здійснюють експлуатацію та технічне обслуговування цього устатковання.

Установлення устатковання, яке здійснюється як послуга, що супроводжує його продаж в торговельній мережі, є допоміжним видом економічної діяльності і відноситься, зазвичай, до роздрібної торгівлі (розділ 52 "Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку"). Наприклад, доставка та установлення покупцю придбаного ним електроустатковання. Така діяльність не має окремого класифікаційного коду і її класифікують разом з основним видом діяльності у роздрібній торгівлі.

Ремонт та технічне обслуговування. Одиниці, які здійснюють ремонт та технічне обслуговування промислового устатковання, класифікують разом з одиницями, які виробляють це устатковання, за винятком таких випадків:

- одиниць, які здійснюють ремонт або технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів (відносяться до групи 50.2 чи 50.4);

- одиниць, які ремонтують предмети особистого вжитку та побутові вироби (відносяться до групи 52.7);

- одиниць, які здійснюють ремонт або технічне обслуговування обчислювальної техніки та офісного обладнання (відносяться до групи 72.5).

Надання послуг з ведення домашнього господарства. До розділу 95 включені тільки ті види економічної діяльності, які здійснюються приватними домашніми господарствами за участю найманих робітників. Результат цієї діяльності розглядається у системі національних рахунків як продукція. У зв'язку з цим, а також з урахуванням потреби у проведенні певних обстежень, цей клас включений до КВЕД. Самі робітники домашніх господарств не підлягають класифікації у даному розділі.

Розділи 96 та 97 створені для потреб соціальної статистики з метою виділення виробництва домашніми господарствами товарів та послуг для власного вжитку. Ці розділи не призначені для використання у статистиці підприємств та ведення реєстрів.

Статистичні одиниці. Економічна діяльність властива економічним одиницям, певні характеристики яких, що фіксуються статистиками, дозволяють за допомогою умовно прийнятих правил структурувати та класифікувати такі одиниці. Для побудови повної статистичної картини виробничої діяльності організаційний рівень, на якому можна збирати інформацію, змінюється залежно від типу даних. Наприклад, дані щодо прибутків компанії можна отримати тільки централізовано за одним із її місцезнаходжень, хоч діяльність компанії може здійснюватись у різних місцях. У той же час, дані щодо обсягу продаж можна отримувати для кожної окремої структурної одиниці (місцезнаходження). Тому, щоб мати можливість правильно спостерігати та аналізувати дані, необхідно визначити сукупність статистичних одиниць. Саме із статистичних одиниць формуються базові елементи для класифікації та збору даних. Типологія статистичних одиниць визначена європейським регламентом1):

____________ 1) Постанова Ради ЕЕС N 696/93 від 15 березня 1993 про статистичні одиниці спостереження та аналізу виробничої системи Європейської Спільноти (Official Journal of the European Communities N L 76, 30.03.1993, с. 1)

- підприємство;

- інституційна одиниця;

- група підприємств;

- місцева одиниця;

- одиниця за видом економічної діяльності (ОВЕД);

- одиниця гомогенного виробництва (ОГВ);

- місцева одиниця за видом економічної діяльності (місцева ОВЕД);

- місцева одиниця гомогенного виробництва (місцева ОГВ).

В Україні основними статистичними одиницями є підприємства (чи інші юридичні особи) та місцеві одиниці (структурно і топографічно відокремлені одиниці підприємства), які ідентифікуються у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). Також може застосовуватися нове поняття, яке введено європейським регламентом - одиниця за видом економічної діяльності (ОВЕД), як частина підприємства, яка окремо не ідентифікується у ЄДРПОУ, але має певну господарську та фінансову самостійність. Це поняття цікавить статистика тільки у тих випадках, коли спеціалізація ОВЕД визначається на деталізованому рівні КВЕД та якщо є доступ до аналітичного бухгалтерського обліку.

Економічна діяльність - процес виробництва продукції (товарів та послуг), який здійснюється з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічна діяльність характеризується витратами на виробництво, процесом виробництва та випуском продукції.

Основний вид економічної діяльності - вид діяльності статистичної одиниці, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість (або визначений інший критерій). При цьому, вибір показника для визначення основного виду діяльності, як правило, не впливає на результат. Якщо на рівні підкласу понад 50 % валової доданої вартості виробляється даним видом діяльності, то класифікація одиниці визначається цим видом діяльності. У всіх інших випадках слід дотримуватись визначених правил класифікації за методом "зверху-вниз" (top down).

Другорядний вид економічної діяльності - будь-який інший (крім основного) вид економічної діяльності статистичної одиниці з виробництва товарів або надання послуг.

Допоміжні види економічної діяльності - види діяльності, які здійснюються переважно у сфері обслуговування виробництва та призначаються для використання тільки цією одиницею (управління підприємством, бухгалтерський облік, транспортування, складування, закупівля, збут, ремонт, технічне обслуговування тощо).

Діяльність вважається допоміжною, якщо вона відповідає таким умовам:

а) вона спрямована на обслуговування тільки тієї виробничої одиниці, до якої вона належить;

б) її результати - послуги або вироблені проміжні товари - не входять до складу кінцевої продукції даної одиниці;

в) вона пов'язана з поточними витратами самої одиниці (не призводить до утворення основного капіталу);

г) вона існує в інших подібних за типом виробничих одиницях.

Статистичну одиницю, яка здійснює тільки допоміжну діяльність (наприклад, управління підприємством) класифікують як таку, що здійснює цю допоміжну діяльність або за основною діяльністю материнської одиниці.

Не відносяться до допоміжних такі види економічної діяльності:

а) виробництво товарів або послуг, які сприяють накопиченню основного капіталу: наприклад, будівельні роботи, які виконуються за власний рахунок, слід відносити до секції F "Будівництво" (якщо про них є дані);

б) виробництво продукції, значна частина якої продається на комерційній основі, навіть якщо частина її споживається у процесі основної діяльності одиниці;

в) виробництво товарів, які у подальшому стають складовою частиною продукції, яка випускається в результаті основного або другорядних видів економічної діяльності (наприклад, виготовлення одним із підрозділів підприємства ящиків для пакування своєї продукції);

г) виробництво енергії, яке здійснюється електростанцією, що входить до складу підприємства, навіть якщо вся вироблена енергія споживається головною одиницею;

д) закупівля товарів для їх перепродажу без переробки;

е) дослідження та розробки, якщо ці види діяльності не є наданням послуг, що споживаються у виробничому процесі.

Ці види діяльності головної одиниці є другорядними, але для їх обліку можуть бути утворені відповідні статистичні одиниці.

При включенні до статистичних реєстрів (реєстрів респондентів статистичних спостережень) кожну статистичну одиницю класифікують за видами діяльності, які здійснюються в її рамках.

Статистичні одиниці класифікують до найдетальнішого рівня КВЕД (підкласу). Кожну одиницю класифікують за основним видом економічної діяльності, який визначається за найбільшою часткою валової доданої вартості.

На практиці не завжди можливо отримати дані щодо валової доданої вартості за кожним видом діяльності. У цьому випадку основний вид економічної діяльності визначається на базі інших показників:

- обсягу реалізованої (виробленої) продукції:

- обсяг виробленої продукції статистичної одиниці у вигляді товарів або послуг, які відносяться до кожного виду економічної діяльності;

- обсяг реалізованої продукції, який припадає на окремі види економічної діяльності. Це, зазвичай, приймається як цілком достатнє наближення до обсягу виробленої продукції статистичних одиниць;

- кількість зайнятих за видами економічної діяльності;

- показників, які характеризують ресурси виробництва:

- обсяг заробітної плати за видами економічної діяльності;

- якщо вид економічної діяльності є капіталомістким, то заробітна плата становить відносно малу частку загальної доданої вартості. За таких умов для визначення основного виду діяльності можна використовувати розмір основних засобів.

На практиці, зазвичай, для визначення основного виду діяльності у промисловості використовують показник кількості зайнятих за видами економічної діяльності, в інших галузях - обсяг реалізованої (виробленої) продукції.

3.2 Правила визначення основного виду економічної діяльності методом "зверху-вниз" (top down)

Для визначення основного фактичного виду діяльності одиниці необхідно:

1. Скласти перелік видів економічної діяльності одиниці з кодами на рівні підкласу та даними щодо валової доданої вартості (або іншого показника) за останні 12 місяців.

2. Визначити секцію КВЕД, відносна частка якої за обраним показником є найбільшою.

3. В межах цієї секції визначити розділ КВЕД, відносна частка якого за обраним показником є найбільшою.

4. В межах цього розділу визначити групу КВЕД, відносна частка якої за обраним показником є найбільшою.

5. В межах цієї групи визначити клас, відносна частка якого за обраним показником є найбільшою. Цей клас і визначає основний вид економічної діяльності.

Приклад. Етап 1: статистична одиниця здійснює такі види економічної діяльності


Секція 

Розділ 

Клас 

Найменування класу 
Частка доданої вартості 

28 
28.71 
Виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей 
7 % 
  
29 
29.31 
Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства 
8 % 
  
  
29.41 
Виробництво електромеханічних та пневматичних інструментів 
3 % 
  
  
29.53 
Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів 
21 % 
  
  
29.55 
Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону 
8 % 
  
34 
34.30 
Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів 
5 % 

51 
51.14 
Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками 
7 % 
  
  
51.88 
Оптова торгівля сільськогосподарською технікою 
28 % 

74 
74.20 
Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії 
13 % 

Етап 2: визначення основної секції

Секція D  Переробна промисловість  52 %
Секція G 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку  35 % 
Секція K 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям  13 % 

Етап 3: визначення основного розділу

Розділ 28  Виробництво готових металевих виробів  7 % 
Розділ 29  Виробництво машин та устатковання  40 % 
Розділ 34  Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів 5 % 

Етап 4: визначення основної групи

Група 29.3 
Виробництво машин та устатковання для сільського та лісового господарства  8 % 
Група 29.4  Виробництво верстатів 3 % 
Група 29.5  Виробництво інших машин та устатковання спеціального призначення  29 % 

Етап 5: визначення основного класу

Клас 29.53 
Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів  21 % 
Клас 29.55 
Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону  8 % 

Отже, основний вид економічної діяльності відповідає класу 29.53 "Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів", не зважаючи на те, що класом з найбільшою відносною часткою доданої вартості є клас 51.88 "Оптова торгівля сільськогосподарською технікою".

Класифікація цієї одиниці безпосередньо у класі з найбільшою відносною часткою доданої вартості (28 %) призвело б до нелогічного наслідку, а саме до виключення цього підприємства зі сфери переробної промисловості, сумарна частка якої становить 52 %.

3.3 Правила зміни основного виду економічної діяльності

Основний вид діяльності статистичної одиниці може змінюватись іноді раптово, іноді поступово, протягом тривалого періоду. Протягом одного року можуть відбуватися зміни основного виду діяльності або через сезонні чинники, або внаслідок рішення, прийнятого дирекцією підприємства і спрямованого на зміну структури свого виробництва. В обох випадках відбувається відчутне порушення співвідношення між різними видами діяльності.

Порядок зміни основного виду діяльності залежить від розміру підприємства.

Великі та середні підприємства, на яких обстеження проводяться щорічно, зазвичай, займаються одночасно багатьма видами діяльності, питома вага яких може постійно коливатись, залежно від економічних умов. Тому, при визначенні основного виду діяльності такого підприємства можна з року в рік одержувати різні результати. Однак, внесення таких змін основного виду діяльності до реєстру може значно ускладнити його використання у статистичних цілях.

У таких випадках відповідно до правил класифікації видів діяльності та Рекомендацій Євростату по реєстрах, пропонується застосовувати правило стабільності.

Загальним правилом є зміна основного виду діяльності на великому та середньому підприємстві тільки в тому випадку, якщо новий вид діяльності був підтверджений двічі або тричі при проведенні щорічних обстежень.

Це правило застосовується в більшості випадків, але може мати ряд винятків. Наприклад:

а) відбулась якась суттєва демографічна подія - реорганізація підприємства:

• злиття двох і більше підприємств в одне;

• поділ підприємств на декілька;

• виділ - відокремлення від діючого підприємства структурного підрозділу (одного або декількох);

• приєднання структурних підрозділів інших підприємств тощо.

б) відбулись істотні зміни складі основних засобів підприємства:

• придбані або взяті в оренду основні засоби іншого підприємства;

• продані або передані в оренду основні засоби свого підприємства;

• взяті в оренду сільськогосподарські угіддя;

• передані іншому підприємству свої сільськогосподарські угіддя тощо.

У вищезазначених випадках основний вид діяльності підприємства може бути змінено після отримання відповідної інформації, але не частіше одного разу на рік в єдиний технологічно визначений термін.

Малі та мікропідприємства, звичайно, класифікують тільки за основним видом діяльності, другорядні види діяльності враховуються в статистичному реєстрі тільки за умови суттєвої частки в обсягах виробництва.

Новоствореним підприємствам основний вид діяльності може змінюватися за результатами першого річного обстеження (після повного року роботи) за фактичним видом діяльності замість заявленого при включенні до реєстру.

Малим підприємствам, які обстежуватимуться на вибірковій основі, основний вид діяльності у більшості випадків змінюється за результатами річних обстежень, до яких вони були включені.

За загальним правилом класифікацію статистичних одиниць за основним видом діяльності не змінюють більше одного разу на рік і відбувається це за результатами даних річного обстеження. У результаті більш частих змін можуть виникати невідповідності між короткостроковими (щомісячними чи щоквартальними) і річними статистичними даними.

4. Класифікація видів економічної діяльності

Код КВЕД 
Назва 

Код ISIC 
Розділ
Група
Клас 

Підклас 
Секція A 
  
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
Ця секція включає вирощування рослинних і тваринних природних ресурсів. Вона включає діяльність з рослинництва, тваринництва, лісівництва, лісозаготівлі, заготівлі лісових дикорослих продуктів і продукції розведення, мисливства чи відлову тварин у природному середовищі.
Ця секція не включає діяльність з вирощування, вилову (секція B) та переробки риби та рибопродуктів (секція D). 

01 
 
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги
В розділі визначаються два основні види діяльності:
- одержування продукції рослинництва (01.1 "Рослинництво");
- одержування продукції тваринництва (01.2 "Тваринництво"), а також
- рослинництво у поєднанні з тваринництвом (01.3 "Змішане сільське господарство");
- надання допоміжних послуг у рослинництві і тваринництві; облаштування ландшафту (01.4).
У групі 01.1 "Рослинництво" розрізняють:
- основні культури, що вирощуються, зазвичай, за річним циклом: зернові, овочі або квіти тощо (01.11 та 01.12);
- культури тривалого циклу вирощування: багаторічні насадження типу садів, виноградників, плантацій тощо (01.13).
У групі 01.2 "Тваринництво" види діяльності згруповані залежно від типу тварин, а не від виду продукції (м'ясо, молоко, шкіра тощо), при цьому не виділяються окремо утримання та випас тварин.
У групі 01.3 "Змішане сільське господарство" визначення основного виду діяльності має таку особливість: до цієї групи відносяться господарства, у товарній продукції яких частка рослинництва чи тваринництва не перебільшує 66 %. І тільки у разі, якщо частка рослинництва чи тваринництва перевищує 66 %, господарство буде класифіковане у групі 01.1 чи 01.2 відповідно. Такий підхід дає можливість уникнути частої зміни спеціалізації господарства.
У групі 01.4 класифікують надання послуг (виконання робіт), таких, як підготовка ґрунту, сівба, збирання врожаю тощо, які звичайно є складниками діяльності господарства, можуть виконуватися окремими сільськогосподарськими одиницями, що працюють на користь третіх осіб, і в такому разі є допоміжними послугами в сфері рослинництва (01.41) чи тваринництва (01.42).
Діяльність з перероблення сільськогосподарської продукції не відноситься до сільськогосподарської діяльності, а відноситься до відповідних розділів переробної промисловості: 15 "Харчова промисловість", 16 "Тютюнова промисловість". Проте, як виняток з загального правила кодування щодо комплексних видів діяльності, одиниця, що переробляє власне вирощену сільськогосподарську продукцію безпосередньо в господарстві, віднесена до розділу 01, незважаючи на те, що звичайно перероблення сільськогосподарської продукції класифіковане у розділах 15 та 16. Наприклад, виноградарство і виробництво вина з цього винограду, вирощування олив і виробництво олії з них.
Цей розділ не включає:
- підготовку ґрунту (земляні роботи, дренаж, облаштування рисових полів тощо) (див. секцію F "Будівництво ")
- реалізацію сільськогосподарської продукції закупівельними організаціями та кооперативами (див. секцію G "Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку ") 
01 
01.1 
 
Рослинництво
Ця група включає також:
- рослинництво на закритому ґрунті 
011 
01.11 
01.11.0 
Вирощування зернових та технічних культур
Цей підклас включає:
- вирощування зернових культур на зерно для продовольчого споживання, на корм, на насіння
- вирощування бобових культур, які підлягатимуть сушінню, лущінню на зерно для продовольчого споживання, на корм, на насіння
- вирощування картоплі для продовольчого споживання, технічних цілей, на насіння
- вирощування фабричного цукрового буряку
- вирощування тютюну і махорки, первинне оброблення листя (збирання, сушіння, сортування тощо), вирощування розсади
- вирощування насіння та плодів олійних культур (арахісу, сої, соняшнику, кользи, рапсу, рижію тощо) для продовольчого споживання, технічних цілей, а також на насіння
- вирощування однорічних і багаторічних трав на зелений корм, випас, сіно, сінаж і силос
- вирощування кормових коренеплодів (буряку, брукви, турнепсу тощо)
- вирощування баштанних кормових культур
- вирощування зернових і зернобобових, а також їх сумішей на зелений корм, випас, сіно, сінаж, силос
- одержування насіння цукрового буряку та насіння кормових культур (включаючи трави)
- вирощування та первинне оброблення (замочування) прядивних культур
- вирощування ефіроолійних культур
- вирощування лікарських однорічних і багаторічних трав'янистих, напівчагарникових, ліано- та деревоподібних культур
- вирощування садивного матеріалу ефіроолійних та лікарських культур
- вирощування коренеплодів і бульбоплодів з високим вмістом крохмалю або інуліну (топінамбуру, батату тощо)
- вирощування шишок хмелю, цикорію
- вирощування інших культур, не віднесених до класів 01.12 і 01.13
Цей підклас не включає:
- вирощування динь (див. 01.12)
- вирощування цукрової кукурудзи (див. 01.12)
- вирощування квітів (див. 01.12)
- вирощування насіння овочевих культур та квітів (див. 01.12)
- вирощування декоративних рослин (див. 01.12)
- вирощування бобових, які не підлягатимуть лущінню, та овочів для продовольчого споживання (див. 01.12)
- вирощування рослин (в тому числі дернини) для посадки та декоративного оформлення (див. 01.12)
- вирощування маслин, горіхів, мигдалю (див. 01.13)
- вирощування культур для виробництва напоїв, таких як чай (див. 01.13)
- вирощування культур для виробництва прянощів (див. 01.13)
- збирання лісових продуктів та інших дикорослих сировинних матеріалів (див. 02.01.2)
- збирання матеріалів для плетіння (див. 02.01.2)
- виробництво соняшникової олії з соняшника, вирощеного іншим господарством (див. 15.4)
- виробництво готових кормів для тварин (див. 15.7) 
0111 
01.12 
01.12.0 
Овочівництво; декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників
Цей підклас включає:
- вирощування овочевих та баштанних культур для продовольчого споживання: помідорів, огірків, капусти, столової моркви та буряку, кабачків, баклажанів, динь, кавунів, бобових, які не підлягатимуть лущінню, салатів, цибулі, цукрової кукурудзи та інших
- вирощування зелені: кропу, петрушки, салату, шпинату тощо
- вирощування овочевої розсади, насіння овочевих культур
- вирощування міцелію та грибів, збирання лісових грибів
- вирощування квітів, насіння, розсади, квіткових цибулин, бульб тощо
- вирощування рослин (в тому числі дернини) для посадки та декоративного оформлення
- вирощування садивного матеріалу (саджанців, паростків, живців, вусиків тощо) декоративних і квіткових культур
- вирощування садивного матеріалу плодово-ягідних і горіхоплідних культур та винограду
- вирощування інших культур, віднесених до цього підкласу
Цей підклас не включає:
- вирощування картоплі (див. 01.11)
- вирощування фабричного цукрового буряку (див. 01.11)
- вирощування насіння та плодів олійних культур (див. 01.11)
- вирощування коренеплодів і бульбоплодів з високим вмістом крохмалю або інуліну (топінамбуру, батату тощо) (див. 01.11)
- вирощування прядивних культур (див. 01.11)
- вирощування культур для виробництва прянощів (див. 01.13)
- вирощування маслин (див. 01.13)
- вирощування лісосадивних матеріалів (див. 02.01.1)
- вирощування різдвяних ялинок (див. 02.01.1) 
0112 
01.13 
01.13.0 
Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів
Цей підклас включає:
- вирощування фруктів: яблук, слив тощо
- вирощування ягід: суниці, малини, смородини тощо
- вирощування винограду
- вирощування цитрусових: апельсинів, лимонів тощо
- вирощування субтропічних культур: хурми, гранатів тощо
- вирощування маслин
- виробництво оливкової олії в межах господарства
- вирощування горіхів (горіхів волоських, мигдалю, фісташок, фундука тощо)
- збирання лісових горіхів
- вирощування культур для виробництва напоїв, таких як чай
- вирощування культур для виробництва прянощів (листя, квітів, насіння, плодів)
- вирощування садивного матеріалу рослин для виробництва прянощів
- збирання дикорослих фруктів та ягід
- перероблення фруктів, ягід і винограду на вино в межах господарства, що їх вирощує
Цей підклас не включає:
- вирощування насіння та плодів олійних культур (див. 01.11)
- вирощування шишок хмелю (див. 01.11)
- вирощування плодово-овочевих культур: помідорів, динь, огірків тощо (див. 01.12)
- вирощування зелені: кропу, петрушки, салату, шпинату тощо (див. 01.12)
- виробництво оливкової олії з маслин, вирощуваних іншим господарством (див. 15.42)
- виробництво чаю та кави (див. 15.86)
- виробництво вин з винограду, вирощуваного іншим господарством (див. 15.93) 
0113 
01.2 
  
Тваринництво 
012 
01.21 
01.21.0 
Розведення великої рогатої худоби
Цей підклас включає:
- відтворювання поголів'я великої рогатої худоби
- вирощування великої рогатої худоби
- одержування сирого молока корів, буйволиць, ячих
- одержування сперми бугаїв
Цей підклас не включає:
- утримання тварин та послуги з догляду за ними (див. 01.42)
- одержування сирих шкур великої рогатої худоби (див. 15.11)
- перероблення молока за межами господарства та виробництво молочних продуктів (див. 15.51) 
0121x 
01.22 
01.22.0 
Розведення овець, кіз, коней
Цей підклас включає:
- відтворювання поголів'я овець, кіз, коней, мулів, віслюків
- вирощування овець, кіз, коней, мулів, віслюків
- одержування сирого овечого і козячого молока
- одержування сирого кобилячого молока
- одержування овечої вовни
- одержування козячої вовни та козячого пуху
- одержування волос тварин
- одержування сперми баранів, козлів, жеребців
Цей підклас не включає:
- стриження овець за винагороду або на договірній основі (див. 01.42)
- одержування вовни шляхом згону зі шкур (див. 15.11)
- одержування сирих шкур овець, кіз, коней (див. 15.11)
- діяльність конюшень для утримання скакових та бігових коней (див. 92.62)
- діяльність кінноспортивних манежів та шкіл верхової їзди (див. 92.62)
0121x 
01.23 
01.23.0 
Розведення свиней
Цей підклас включає:
- відтворювання поголів'я свиней
- вирощування свиней
- одержування сперми кнурів 
0122x 
01.24 
01.24.0 
Розведення птиці
Цей підклас включає:
- відтворювання поголів'я свійської птиці (курей, гусей, індиків, цесарок, перепілок, страусів тощо)
- вирощування свійської птиці
- одержування яєць
Цей підклас не включає:
- розведення іншої птиці (див. 01.25)
- забій свійської птиці, одержування пера та пуху (див. 15.12) 
0122x 
01.25 
01.25.0 
Розведення інших тварин
Цей підклас включає:
розведення тварин на фермах:
- розведення кролів, одержування продукції кролівництва (шкурки)
- розведення бджіл, одержування меду, воску тощо
- розведення домашніх тварин (собак, кішок тощо)
- розведення декоративних птахів (голубів, папуг тощо)
- розведення хутрових звірів, одержування хутрової сировини
- розведення водоплавних тварин (нутрії, ондатри тощо)
- розведення водяних рептилій, п'явок, жаб тощо
- розведення шовкопряда, одержування коконів шовкопряда
- вирощування каліфорнійського червоного черв'яка та інших вермікультур
- одержування біогумусу
- розведення інших тварин (верблюдів, оленів, лабораторних тварин тощо)
- одержування іншої продукції тварин
Цей підклас включає також:
- одержування сирої шкури свиней
Цей підклас не включає:
- утримання тварин та послуги з догляду за худобою і птицею (див. 01.42)
- одержування шкур, які отримані в результаті мисливства та ловлі тварин (див. 01.50)
- діяльність товарних бірж (див. 67.11)
- дресирування собак-охоронців (див. 74.60)
- діяльність з організації виставок (див. 74.87)
- діяльність товариств захисту тварин (див. 91.33)
- дресирування домашніх тварин (див. 92.72) 
013 
01.3 
  
Змішане сільське господарство
Ця група включає:
- рослинництво у поєднанні з тваринництвом, при цьому рівень спеціалізації в одній області не перевищує 66 % обсягу товарної продукції
Ця група не включає:
- змішані рослинницькі та змішані тваринницькі господарства (якщо частка товарної продукції перебільшує 66 % обсягу товарної продукції - див. їх основний вид діяльності) 
013 
01.30 
01.30.0 
Змішане сільське господарство 
0130 
01.4 
  
Надання послуг у рослинництві і тваринництві; облаштування ландшафту  014 
01.41 
01.41.0 
Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту
Цей підклас включає:
- надання послуг у рослинництві за винагороду або на договірній основі: передпосівну підготовку полів і насіння сільськогосподарських культур; посів і садіння сільськогосподарських культур; обприскування сільськогосподарських культур, у тому числі з повітря; обрізання плодових дерев та винограду; пересаджування рису, розсаджування буряку; надання послуг зі збирання урожаю та підготування продукції до первинної реалізації: очищення, різання, сортування, сушіння, дезінфекція, покривання воском, полірування, пакування, лущення, замочування, охолодження чи пакування навалом включно з фасуванням у безкисневому середовищі; захист рослин від хвороб і шкідників; агрохімічне обслуговування
- надання послуг сільськогосподарською технікою разом з обслуговуючим персоналом
- облаштування, догляд і переоблаштування ландшафту, включаючи закладення та утримання парків і садів, кладовищ тощо, приватних і комунальних житлових будинків, адміністративних будинків, шкіл, лікарень, церков тощо, зелених насаджень уздовж автошляхів, залізниць, берегів, портів та інших шляхів сполучення, зелених насаджень біля промислових та торгівельних споруд, а також садів на дахах, фасадної зелені, зимових садів тощо, зелених насаджень спортивних майданчиків, ігрових майданчиків, галявин для сонячних ванн, майданчиків для гри в гольф тощо
- насадження та облаштування ландшафту коло водойм, ставків, басейнів, водостоків, розбризкувальних установок
- насадження та облаштування ландшафту для захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості та засліплення
- облаштування і догляд ландшафту з метою захисту навколишнього середовища (відновлення природного стану, рекультивація, меліорація земель, створення зон затримки вологи, відстійників дощової води тощо)
- експлуатацію зрошувальних і осушувальних систем
- насадження і догляд за декоративними деревами, включаючи підрізання дерев і живоплоту, пересадження великих дерев
Цей підклас не включає:
- вирубування дерев (лісу) з метою зробити землі придатними для сільськогосподарського виробництва (див. 02.01.1)
- підготування рослинних волокон до прядіння (див. 17.1)
- розчищення земельних ділянок з метою зробити їх придатними для сільськогосподарського виробництва (див. 45.11)
- посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною (див. 51.11)
- консультування фермерів з питань управління, а також спеціалістами у галузі сільського господарства (агрономами, економістами тощо) (див. 74.14)
- проектування садів, парків та спортивних споруд (див. 74.20.1)
- діяльність з організації сільськогосподарських ярмарок та виставок (див. 74.87) 
0140x 
01.42 
01.42.0 
Надання послуг у тваринництві
Цей підклас включає:
- надання послуг у тваринництві за винагороду або на договірній основі: утримання тварин та послуги з догляду за свійською худобою і птицею; послуги з обстеження стану стада, перегону та випасу худоби, очищення та дезінфікування тваринницьких приміщень тощо; послуги зі стимулювання розведення худоби і птиці та зростання їх продуктивності; штучне запліднення тварин; стриження овець
Цей підклас не включає:
- надання послуг по відгодівлі худоби (див. 01.2)
- послуги з сприяння мисливству в комерційних цілях (див. 01.50)
- посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, торгівельну діяльність кооперативних організацій (див. 51.11)
- консультування фермерів з питань управління, а також спеціалістами у галузі сільського господарства (агрономами, економістами тощо) (див. 74.14)
- ветеринарні послуги (див. 85.20) 
0140x 
01.5 
  
Мисливство 
  
01.50 
01.50.0 
Мисливство
Цей підклас включає:
- мисливство і ловлю тварин для продовольчих цілей, одержування шкури і хутра, використання в дослідницькій роботі або в зоопарках
- ловлю дичини для утримання її в домашніх умовах
- розведення дичини
- полювання на моржів, тюленів тощо
- послуги з розведення та селекції дичини
- послуги з сприяння мисливству в комерційних цілях
- одержування шкур, які отримані в результаті мисливства та ловлі тварин
Цей підклас не включає:
- одержування хутра, шкіри плазунів та шкурок птахів внаслідок розведення тварин на фермах (див. 01.25)
- розведення тварин на фермах (див. 01.25)
- ловлю китів (див. 05.01)
- одержування та первинне оброблення сирих шкур, отриманих з боєнь (див. 15.11)
- ветеринарні послуги (див. 85.20)
- мисливство як вид спорту чи дозвілля (див. 92.62)
0150 
02 
  
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги
Лісове господарство включає лісівництво, лісозаготівлі, одержування та первинне оброблення технічної або паливної деревини, збирання дикорослих лісових продуктів.
Подальше оброблення деревини, яке починається з розпиляння і лущення, переважно, за межами лісових майданчиків, відноситься до розділу 20 "Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів"; виробництво деревного вугілля - до розділу 24 "Хімічне виробництво". 
02 
02.0 
  
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги 
020 
02.01 
  
Лісівництво, лісове господарство 
0200x 
02.01.1 
Лісівництво та лісозаготівлі
Цей підклас включає:
- вирощування будівельного лісу: посадка, підсадка саджанців, охорона лісу та лісосік
- вирощування молодого порослевого лісу та балансової деревини
- вирощування лісосадивних матеріалів
- вирощування різдвяних ялинок
- лісозаготівлі, рубання лісу та виробництво ділової деревини такої як колоди, стовпи, жердини, одержування паливної деревини
- вирубування (дерев) лісу з метою зробити землі придатними для сільськогосподарського виробництва
- вирощування рослинних матеріалів для плетіння
Цей підклас не включає:
- оброблення лісоматеріалів (див. 20)
- отримання стружки, тріски (див. 20.10)
 
02.01.2 
Одержування продукції лісового господарства
Цей підклас включає:
- збирання лісових продуктів (жолудів, каштанів, моху тощо)
- збирання соків (березового, кленового тощо)
- збирання живиці, природних смол
- збирання матеріалів для декоративного використання
- збирання матеріалів для плетіння (верби, очерету, бамбуку тощо)
- збирання насіння дерев і чагарників для лісонасаджень
- збирання корка, шелаку, камеді, бальзамів, дикорослих луб'яних рослин
Цей підклас не включає:
- вирощування лікарських однорічних і багаторічних трав'янистих, напівчагарникових, ліано- та деревоподібних культур (див. 01.11)
- збирання лісових грибів (див. 01.12)
- збирання дикорослих фруктів та ягід (див. 01.13)
- збирання лісових горіхів (див. 01.13)
- виготовлення декоративних та плетених виробів (див. 20.52) 
 
02.02 
02.02.0 
Надання послуг у лісовому господарстві
Цей підклас включає:
- послуги з лісівництва (таксація, оцінка промислового використання лісу, посадка саджанців, залісення та лісовідновлення тощо)
- захист лісу від пожеж
- боротьбу з шкідниками та хворобами лісу
- послуги з лісозаготівлі (транспортування необробленої деревини в межах лісу) 
0200x 
Секція B 
  
Рибальство, рибництво
Ця секція включає: діяльність у сфері рибальства, яка пов'язана з використанням рибних запасів у морському середовищі та прісних водах з метою вилову риби чи збирання ракоподібних, молюсків та інших морських продуктів (перлів, губок тощо).
Ця секція включає також рибництво - діяльність з розведення риби, водних тварин і рослин. Вона включає види діяльності, які звичайно входять до складу процесу самостійного виробництва (наприклад, щеплення перлинних устриць).
Ця секція не включає:
- будування та ремонт суден (див. 35.11)
- рибальство як вид спорту чи дозвілля (див. 92.72)
- діяльність суден або набережних рибозаводів, які займаються виключно переробленням та консервуванням риби та морепродуктів (див. 15.20 "Перероблення та консервування риби та рибної продукції"). Проте, перероблення на борту рибальських суден також відноситься до секції B. 

05 
  
Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги 
05 
05.0 
  
Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги 
050 
05.01 
05.01.0 
Рибальство; надання послуг у рибальстві
Цей підклас включає:
- ловлю риби у внутрішніх водоймах, морях та океанах
- ловлю в морях та прісних водах ракоподібних та молюсків
- ловлю водяних тварин (черепах, морських їжаків тощо)
- ловлю китів
Цей підклас включає також:
- діяльність суден та набережних рибзаводів, які займаються одночасно ловлею риби, її переробленням і консервуванням
- одержування свіжої та охолодженої риби в кусках з кістками або цілої
- збирання морепродуктів: натуральних перлів, коралів, губок та морських водоростей
- послуги, пов'язані з рибальством
Цей підклас не включає:
- полювання на моржів, тюленів тощо (див. 01.50)
- діяльність суден або набережних рибозаводів, які займаються виключно переробленням та консервуванням риби та морепродуктів (див. 15.20)
- рибальство як вид спорту чи дозвілля (див. 92.72) 
050x 
05.02 
05.02.0 
Рибництво; надання послуг у рибництві
Цей підклас включає:
- вирощування рибопосадкового матеріалу (молоді устриць, мідій, креветок, ракоподібних, мальків риб тощо)
- вирощування червоних та інших морських водоростей, які придатні для споживання
- морське і прісноводне рибництво
- розведення устриць
- надання послуг, пов'язаних з діяльністю риборозплідників та рибних ферм, обстеження стану водоймищ
Цей підклас не включає:
- розведення жаб (див. 01.25)
- рибальство як вид спорту чи дозвілля (див. 92.72) 
050x 
Секція C 
 
Добувна промисловість
Ця секція включає добування корисних копалин у вигляді твердих порід (вугілля, руда та мінерали), в рідкому (нафта) та газоподібному стані (природний газ). Добування може здійснюватися підземним та відкритим способами розроблення родовищ або шляхом експлуатації свердловин.
Ця секція включає також додаткові процеси, які здійснюються з метою підготовки сировини до реалізації: подрібнення, сортування, осушення, очищення, збагачення та агломерація вугілля і руд, зневоднення та знесолення нафти, зрідження природного газу.
Добування корисних копалин класифікують за основними видами корисних копалин.
Підсекція CA включає добування енергоносіїв (вугілля, лігніту і торфу, вуглеводнів, уранової руди).
Підсекція CB включає добування неенергетичних мінералів (металевих руд, різних мінералів та продукції кар'єрів).
Деякі технічні операції цієї секції, зокрема щодо добування вуглеводнів, можуть виконуватися на користь третіх осіб спеціалізованими організаціями як промислові послуги.
Ця секція не включає:
- перероблення видобутих речовин (див. секцію D)
- розлив по пляшках природних та мінеральних вод з джерел та свердловин (див. 15.98)
- подрібнення та інші види оброблення деяких мінеральних неметалевих речовин, що не пов'язані з підземним або відкритим добуванням корисних копалин (див. 26.81, 26.82)
- виробництво паливного газу на газопереробних заводах (див. 40.21)
- збирання, очищення та розподілення води (див. 41)
- розвідувальне буріння свердловин (див. 45.12)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2) 

Підсекція CA    
Добування паливно-енергетичних корисних копалин    
10 
  
Добування вугілля, лігніту і торфу 
10 
10.1 
  
Добування, збагачення та агломерація кам'яного вугілля 
101 
10.10 
 
Добування, збагачення та агломерація кам'яного вугілля
Цей клас включає також:
- добування кам'яного вугілля з відвалів
Цей клас не включає:
- виробництво коксопродуктів (див. 23.10) 
1010 
10.10.1 
Добування та збагачення кам'яного вугілля
Цей підклас включає:
- підземне та відкрите добування різних видів кам'яного вугілля: антрациту, вугілля для коксування
- збагачення кам'яного вугілля
- промивання, калібрування, сортування, подрібнення кам'яного вугілля 
 
10.10.3 
Агломерація кам'яного вугілля
Цей підклас включає:
- виробництво вугільних брикетів, окатишів 
  
10.2 
  
Добування, збагачення та агломерація лігніту 
102 
10.20 
  
Добування, збагачення та агломерація лігніту 
1020 
10.20.1 
Добування та збагачення лігніту
Цей підклас включає:
- відкрите або підземне добування та збагачення лігніту (бурого вугілля)
- промивання, дегідратацію, подрібнення лігніту
 
10.20.2 
Агломерація лігніту
Цей підклас включає також:
- виробництво брикетів з лігніту
 
10.3 
  
Добування та агломерація торфу 
103 
10.30 
10.30.0 
Добування та агломерація торфу
Цей підклас включає:
- добування, висушування торфу
- виробництво торф'яних брикетів
Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з торфу (див. 26.82)
1030 
11 
 
Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги
Цей розділ включає діяльність з експлуатації нафтових і газових родовищ.
Ця діяльність включає буріння та оснащення свердловин; введення в дію сепараторів, деемульгаторів, обладнання для очищення труб та мережі збирання сирої нафти та всі інші види діяльності з добування та підготовки нафти чи газу до транспортування. В цей розділ включено добування сирої нафти, добування нафти зі сланцевих родовищ і з бітумінозних пісків, а також добування газу та рідких вуглеводнів.
Надання послуг з обслуговування процесу добування нафтових та газових свердловин на договірній основі чи за винагороду віднесені до класу 11.20.
Цей розділ не включає:
- розвідувальне буріння свердловин (див. 45.12)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2) 
11 
11.1 
  
Добування сирої нафти та природного газу 
111 
11.10 
  
Добування сирої нафти та природного газу 
1110 
11.10.1 
Добування нафти
Цей підклас включає:
- добування сирої нафти та конденсатів, попутного нафтового газу
- екстрагування газового конденсату
- підготовку нафти до транспортування (зневоднення, знесолення тощо)
Цей підклас не включає:
- обслуговування процесу добування нафти за винагороду або на договірній основі (див. 11.20)
- виробництво нафтопродуктів (див. 23.20)
- виробництво скраплених нафтових газів у процесі перероблення нафти (див. 23.20)
- транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами (див. 60.30.1)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2) 
  
11.10.2 
Добування природного газу
Цей підклас включає:
- добування сирого газоподібного вуглеводню (природного газу)
- видалення сірчистих сполучень з газу
- зневоднення та сепарацію фракцій рідких вуглеводнів
- скраплювання і регазифікацію природного газу для транспортування
Цей підклас не включає:
- обслуговування процесу добування газу за винагороду або на договірній основі (див. 11.20)
- виробництво паливного газу на газопереробних заводах (див. 40.21)
- розвідувальне буріння свердловин (див. 45.12)
- транспортування газу трубопроводами (див. 60.30.2)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2) 
  
11.10.4 
Добування бітумінозних сланців та пісковику
Цей підклас включає також:
- виробництво сирої нафти та нафтопродуктів з бітумінозних сланців та пісковику 
 
11.2 
  
Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу 
112 
11.20 
11.20.0 
Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу
Цей підклас включає:
- надання послуг з обслуговування процесу добування нафти і газу за винагороду або на договірній основі: спрямоване та повторне буріння свердловин, експлуатаційне буріння свердловин, монтаж на місці бурових установок, ремонт та демонтаж, цементування обсадних труб нафтових та газових свердловин, викачування, забивання та консервування свердловин тощо
Цей підклас не включає:
- розвідувальне буріння (див. 45.12)
- експлуатацію нафтопроводів та газопроводів (див. 60.30.1, 60.30.2)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2) 
1120 
12 
  
Добування уранової та торієвої руд 
12 
12.0 
  
Добування уранової та торієвої руд 
120 
12.00 
12.00.0 
Добування уранової та торієвої руд
Цей підклас включає:
- добування та первинне збагачення уранової і торієвої руд
- виробництво "жовтого коксу" (концентрату урану)
Цей підклас не включає:
- виробництво паливних тепловидільних елементів для ядерних реакторів, радіоактивних елементів (див. 23.30) 
1200 
Підсекція CB    
Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних 
  
13 
 
Добування металевих руд
Цей розділ включає:
- підземне або відкрите добування металевих руд та самородних металів
- підготовку руд: подрібнення та промивання, магнітне або гравітаційне збагачення, флотацію, просіювання, сортування, сушіння, кальцинування та випалювання руд
Цей розділ не включає:
- добування уранової і торієвої руд (див. 12)
- випалення піриту (залізного і магнітного колчедану) (див. 24.13)
- виробництво оксиду алюмінію (див. 27.42) 
13 
13.1 
  
Добування залізних руд 
131 
13.10 
13.10.0 
Добування залізних руд
Цей підклас включає:
- підземне та відкрите добування залізних руд
- збагачення та агломерацію залізних руд
Цей підклас не включає:
- добування та збагачення залізного та магнітного колчедану (див. 14.30)
- випалення піриту (залізного і магнітного колчедану) (див. 24.13) 
1310 
13.2 
  
Добування руд кольорових металів 
132 
13.20 
13.20.0 
Добування руд кольорових металів
Цей підклас включає:
- добування та збагачення руд, цінних, переважно, вмістом у них кольорових металів, крім уранової та торієвої руд:
алюмінієвої руди (бокситів), міді, свинцю, цинку, олова, хрому, нікелю, кобальту, молібдену, танталу, ніобію, ванадію тощо дорогоцінних металів: золота, срібла, платини
Цей підклас не включає:
- добування та первинне збагачення уранової і торієвої руд (див. 12)
- виробництво оксиду алюмінію, мідного та нікелевого штейну (див. 27.42, 27.44, 27.45) 
1320 
14 
 
Інші галузі добувної промисловості
Цей розділ включає добування каменю, іншої мінеральної сировини в кар'єрах, експлуатацію соляних озер.
Цей розділ включає також первинне оброблення в кар'єрах (дроблення, розмелювання, очищення, сушіння, сортування та змішування).
Добування солі включає очищення солі з метою зробити її придатною для споживання.
Продукція, яку описано в цьому розділі, як сировина використовується для різних галузей промисловості та в будівництві (пісок, камінь, глина, гіпс тощо).
Цей розділ не включає перероблення мінеральних корисних копалин.
14 
14.1 
  
Добування каменю 
141x 
14.11 
14.11.0 
Добування декоративного та будівельного каменю
Цей підклас включає:
- добування відкритим способом та первинне оброблення каменю: мармуру, граніту, пісковику, вапнякового каменю та іншого подібного монументального чи будівельного каменю
Цей підклас не включає:
- добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив (див. 14.30)
- різання, фасонування та кінцеве оброблення декоративного та будівельного каменю поза кар'єрами (див. 26.70) 
1411x 
14.12 
14.12.0 
Добування вапняку, гіпсу та крейди
Цей підклас включає:
- добування та подрібнення вапняку та гіпсового каменю, ангідриту, крейди та доломіту (які використовують для виробництва вапна та цементу)
Цей підклас не включає:
- добування та первинне оброблення вапнякового каменю та іншого подібного монументального чи будівельного каменю (див. 14.11)
- добування мінеральної сировини для хімічної промисловості і виробництва добрив (див. 14.30) 
1412x 
14.13 
14.13.0 
Добування глинистого сланцю 
1429x 
14.2 
  
Добування піску та глини 
141x 
14.21 
14.21.0 
Добування піску та гравію
Цей підклас включає:
- добування гравію та піску для промисловості та будівництва
- подрібнення та сортування гравію та піску
Цей підклас не включає:
- добування бітумінозного пісковику (див. 11.10.4)
- добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив (див. 14.30) 
1410 
14.22 
14.22.0 
Добування глини та каоліну
Цей підклас включає:
- добування глини, вогнетривкої глини, каоліну і глин каолінових для промисловості та будівництва
- збагачення каоліну і глин каолінових
Цей підклас не включає:
- добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив (див. 14.30) 
1410x 
14.3 
  
Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив 
142x
1421 
14.30 
14.30.0 
Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив
Цей підклас включає:
- добування природних фосфатів і природних калійних солей
- добування природної сірки
- добування та збагачення залізного та магнітного колчедану
- добування природних сульфатів і природних карбонатів барію (бариту і вітериту), природних боратів, природних сульфатів магнію (кізериту)
- добування мінеральних барвників та плавикового шпату
- добування гуано
Цей підклас не включає:
- добування та виробництво солі (див. 14.40)
- випалювання піриту (залізного колчедану) (див. 24.13)
- виробництво добрив та азотних сполук (див. 24.15) 
1421 
14.4 
  
Добування та виробництво солі 
142x
1422 
14.40 
14.40.0 
Добування та виробництво солі
Цей підклас включає:
- добування солі, включаючи розчинення і викачування
- добування солі шляхом випарювання морської води та інших соляних вод
- виробництво розсолу та інших соляних розчинів
- подрібнення, очищення та рафінування солі
Цей підклас не включає:
- опріснювання морської води для виробництва прісної води як основного продукту (див. 41) 

14.5 
  
Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань 
142 
14.50 
14.50.0 
Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань
Цей підклас включає:
- добування підземним та відкритим способом мінералів та матеріалів, не віднесених до інших групувань: абразивних матеріалів, азбесту, природного графіту, стеатиту (тальку), польового шпату тощо; дорогоцінного каміння, кварцу, слюди тощо; природного асфальту та бітуму 
1429 
Секція D 
  
Переробна промисловість 

 
 
Перероблення - технологічний процес, здійснення якого змінює форму, властивості або склад сировини, напівфабрикатів або готової продукції з метою отримання нової продукції.
Нова продукція є результатом перероблення сировини, виробленої сільським, лісовим чи рибним господарством, галузями добувної промисловості, а також продукції інших видів переробної діяльності (напівфабрикатів). Нова продукція може бути як готовою для використання та споживання, так і напівфабрикатом, призначеним для іншого виробництва. Наприклад, продукція глиноземного заводу є базовим матеріалом, що використовується в первинному виробництві алюмінію; первинний алюміній є основною сировиною для заводу, що виготовляє алюмінієвий дріт; а алюмінієвий дріт є основною сировиною для виготовлення промислових виробів з цього дроту.
До переробної промисловості відноситься не тільки діяльність підприємств, що випускають серійну продукцію, а й діяльність індивідуальних виробників, що виготовляють продукцію вручну або вдома.
Ця секція включає також підприємства, які виготовляють продукцію (одяг, взуття, меблі тощо) за індивідуальним замовленням населення.
Підприємства безпосередньо переробляють матеріали або можуть передавати їх перероблення на субпідряд іншим підприємствам. Діяльність підприємств обох типів відноситься до переробної промисловості.
Монтаж (складання) та установлення машин і устатковання на підприємствах класифікують в тих позиціях секції D, до яких відноситься виробництво цих машин і устатковання. Винятком є установлення або монтаж будівельних елементів та устатковання, необхідних для експлуатації будівлі як такої, що класифікують у секції F "Будівництво". Крім того, складання, установлення машин і устатковання, яке здійснюється як послуга, що супроводить його продаж, є допоміжним видом діяльності, який класифікують разом з відповідною основною діяльністю (секція G "Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку").
Ремонт та технічне обслуговування машин і устатковання, зазвичай, відносяться до того самого виду діяльності, що й їх виробництво за винятком:
- підприємств, які здійснюють ремонт або технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів (відносяться до групи 50.2 чи 50.4);
- підприємств, які ремонтують предмети особистого вжитку та побутові вироби (відносяться до групи 52.7);
- підприємств, які здійснюють ремонт або технічне обслуговування систем центрального опалення (відносяться до класу 45.33);
- підприємств, які здійснюють ремонт або технічне обслуговування обчислювальної техніки та офісного обладнання (відносяться до групи 72.5).
Суттєва зміна, відновлення та реконструкція продукції, зазвичай, вважаються переробною діяльністю.
Виготовлення спеціалізованих компонентів і деталей, приладдя та кріплення для машин й устатковання, відноситься, зазвичай, до того самого класу, що й виробництво машин і устатковання, для яких призначені деталі та приладдя.
Виготовлення неспеціалізованих компонентів і деталей машин і устатковання, таких як двигуни, поршні, генератори, електричні з'єднання, клапани, зубчасті колеса, підшипники, відноситься до відповідного класу промислової діяльності, незалежно від машин і устатковання, до яких ці елементи можуть бути прилаштовані.
Межі між переробною промисловістю та іншими видами діяльності класифікації можуть бути недостатньо явними.
Переробна промисловість є виробництвом нового виду продукції. Проте визначення того, що є новим видом продукції може бути досить суб'єктивним. Так, до переробної галузі відносяться такі види діяльності:
- пастеризація та розлив молока у пляшки
- перероблення свіжої риби (розкриття устриць, нарізання рибного філе)
- типографська діяльність та допоміжні види діяльності
- виробництво бетону, готового до застосування для різних користувачів (за винятком його виробництва будівельними організаціями для власних потреб безпосередньо на будівельному майданчику)
- оброблення деревини (послуги з просочування лісоматеріалів та хімічного оброблення різними способами з метою їх зберігання)
- оброблення електролітичне, шикування, гаряче оброблення та полірування металів
- виготовлення дорожніх знаків і рекламних щитів
- реконструкція або переобладнання машин та устатковання
- ремонт і відновлення суден
- наварювання протекторів шин
З іншого боку, не класифікують як переробні такі види діяльності:
- лісозаготівля віднесена до секції A "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство"
- збагачення та агломерація корисних копалин та інших мінеральних речовин, віднесені до секції C "Добувна промисловість"
- встановлення та монтаж конструкцій, будівельних елементів та устатковання, що виконуються на будівельному об'єкті, віднесені до секції F "Будівництво"
- діяльність з подрібнення та перерозподілу на менші партії, включаючи фасування, перефасування та розлив у пляшки напоїв чи продукції хімічної промисловості; комплектацію та модернізацію комп'ютерів на замовлення, що здійснюється як допоміжна послуга при їх продажі; розрублення на частини закуплених у забійній вазі м'ясних туш, включаючи відруби, з яких видалені всі кістки у торгівельній мережі, що здійснюється як допоміжна послуга при їх продажі; закупівля, охолодження та теплове оброблення молока для подальшої реалізації на молокопереробні підприємства; сортування відходів; змішування фарб на замовлення; розрізання металу на замовлення, віднесені до секції G "Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку". 
 
Підсекція DA 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 
Харчова промисловість переробляє продукти рослинництва, тваринництва або рибальства в харчові продукти та напої для споживання людьми чи тваринами, включаючи також виробництво різних проміжних продуктів, що не є безпосередньо харчовими. Результатом цієї діяльності часто є супутні продукти вищої або меншої цінності (наприклад, шкури як продукт боєнь або макуха, як продукт олійного виробництва).
Виробництво харчових продуктів групується за напрямками: виробництво м'ясної, рибної продукції, перероблення фруктів та овочів, виробництво жирів, молочної продукції, перероблення зерна, виробництво кормів для тварин, напоїв та інших харчових продуктів, виробів з тютюну.
Виробництво може здійснюватися самостійно, а також на користь третіх осіб, зокрема, приватний забій худоби.
Переробними вважаються підприємства, які торгують власною продукцією у власному магазині (наприклад, хлібопекарні, кондитерські, ковбасні лавки тощо).
Проте, якщо перероблення є мінімальним (м'ясні, рибні лавки тощо), то підприємство відноситься до секції G "Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку".
Перероблення відходів боєнь для виробництва корму для тварин віднесене до групи 15.7.
Перероблення відходів харчових продуктів, напоїв і тютюну у вторинну сировину віднесене до класу 37.20.
Знищення відходів харчових продуктів, напоїв і тютюну віднесене до розділу 90. 
-
15 
  
Виробництво харчових продуктів, напоїв  15 
15.1 
  
Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 
151x 
15.11 
15.11.0 
Виробництво м'яса
Цей підклас включає:
- забій худоби
- виробництво свіжого, охолодженого, замороженого м'яса в тушах
- виробництво свіжого, охолодженого, замороженого м'яса у відрубах
- одержування харчових субпродуктів
- одержування та очищення смальцю та інших тваринних харчових жирів
- одержування та первинне оброблення сирих шкур (крім свинячих), отриманих з боєнь
- одержування вовни шляхом згону зі шкур
- перероблення відходів, отриманих з боєнь, виробництво кісткового борошна
- одержування ендокринно-ферментної і спеціальної сировини
- одержування щетини свиней
Цей підклас не включає:
- одержування та первинне оброблення сирої шкури свиней (див. 01.25)
- виробництво м'яса свійської птиці і кролів (див. 15.12)
- отримання жиру свійської птиці (див. 15.12)
- виробництво м'ясних продуктів, ковбасних виробів та м'ясних напівфабрикатів (див. 15.13)
- дублення шкур та оздоблення шкіри (див. 19.10)
- фасування м'яса за рахунок підприємств оптової торгівлі (див. 51.32)
- фасування м'яса за винагороду або на договірній основі (див. 74.82) 
1511x 
15.12 
15.12.0 
Виробництво м'яса свійської птиці та кролів
Цей підклас включає:
- забій свійської птиці
- підготовку м'яса свійської птиці
- виробництво свіжого, охолодженого або замороженого м'яса свійської птиці
- отримання жиру свійської птиці
- забій та підготовку м'яса кролів та аналогічних тварин
- одержування пір'я та пуху свійської птиці і шкурок кролів
- забій та підготовку м'яса дичини та дикої птиці
- забій та підготовку м'яса морських ссавців (китів)
Цей підклас не включає:
- фасування м'яса за рахунок підприємств оптової торгівлі (див. 51.32)
- фасування м'яса за винагороду або на договірній основі (див. 74.82) 
1511x 
15.13 
15.13.0 
Виробництво м'ясних продуктів
Цей підклас включає:
- виробництво сушених, солених, копчених м'ясних продуктів
- виробництво ковбасних виробів: ковбас напівкопчених, твердокопчених, сирокопчених, сиров'ялених; ковбас варених, кров'яних, ліверних, паштетних, сосисок, сардельок; паштетів, м'яса у желе, рулетів, окороків тощо
- виробництво екстрактів і соків з м'яса, риби, ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних
- виробництво м'ясо-рослинних та сало-бобових консервів 
- виробництво м'ясного борошна та м'ясних субпродуктів, не придатних для харчування людей
- виробництво готових м'ясних страв, консервів та напівфабрикатів 
1511x 
15.2 
  
Виробництво рибних продуктів 
152 
15.20 
15.20.0 
Виробництво рибних продуктів
Цей підклас включає:
- перероблення і консервування риби, ракоподібних та молюсків: заморожування, сушіння, копчення, соління, вимочування в розсолі, консервування тощо
- виробництво охолодженого рибного філе
- виробництво продуктів з риби, ракоподібних, молюсків: вареної риби, рибного філе, ікри, штучної ікри тощо
- виробництво рибного борошна для годування тварин
- виробництво готових страв з риби та напівфабрикатів
Цей підклас включає також:
- діяльність суден (плавучих рибозаводів), які займаються виключно переробленням та консервуванням риби та морепродуктів
Цей підклас не включає:
- діяльність суден та набережних рибзаводів, які займаються одночасно ловлею риби, її переробленням і консервуванням (див. 05.01)
- одержування свіжої та охолодженої риби в кусках з кістками або цілої (див. 05.01)
- виробництво риб'ячого жиру та масел з морських ссавців (див. 15.41)
- виробництво рибних супів (див. 15.89) 
1512 
15.3 
  
Перероблення та консервування овочів та фруктів 
1513 
15.31 
15.31.0 
Перероблення та консервування картоплі
Цей підклас включає:
- виробництво виробів з мороженої картоплі
- виробництво сухого картопляного пюре
- виробництво закусочних продуктів з картоплі
- виробництво картопляних чіпсів
- виробництво борошна з картоплі
- промислове очищення (механічне) картоплі
Цей підклас не включає:
- виробництво продуктів з картоплі для немовлят та малюків (див. 15.88) 
1513x 
15.32 
15.32.0 
Виробництво фруктових та овочевих соків
Цей підклас включає також:
- виробництво соків натуральних, купажованих та концентрованих
- виробництво нектарів
Цей підклас не включає:
- виробництво фруктових та овочевих соків для немовлят та малюків (див. 15.88)
- виробництво фруктових сиропів, призначених для приготування лимонадів та інших напоїв (див. 15.89)
- виробництво рослинних соків та екстрактів (див. 15.89)
- виробництво фруктових напоїв (див. 15.98) 
1513x 
15.33 
15.33.0 
Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань
Цей підклас включає:
- консервування фруктів, горіхів та овочів, в т. ч. грибів: заморожування, квашення та соління, сушіння, сублімацію, консервування в герметичній тарі тощо
- виробництво харчових продуктів з фруктів або овочів
- розроблення нових рецептів харчових продуктів з овочів та фруктів
- виготовлення варення, джему, повидла, желе, мармеладу, конфітюрів тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво м'ясо-рослинних та сало-бобових консервів (див. 15.13) 
- виробництво борошна із бобових культур (див. 15.61)
- виробництво глазурованих фруктів (див. 15.84)
- виробництво консервів для малюків (див. 15.88)
1513x 
15.4 
 
Виробництво олії та тваринних жирів
Клас 15.41 включає виробництво неочищеної олії та жирів, що не були змінені хімічними методами.
Клас 15.42 включає виробництво олії та жирів рафінованих та їх фракцій, частково або повністю гідрогенізованих, етерифікованих, реетерифікованих чи елаїдинізованих. 
1514 
15.41 
15.41.0 
Виробництво нерафінованих олії та жирів
Цей підклас включає:
- виробництво нерафінованої олії з соняшнику, ріпаку, льону та інших рослинних культур
- виробництво нехарчових тваринних жирів та масел
- виробництво риб'ячого жиру та масел з морських ссавців
- одержування макухи з олійних культур
- виробництво борошна та шроту з олійного насіння, горіхів чи кісточкових олійних культур (мигдалю)
Примітка.
Бавовняний пух (лінт), макуха та інші відходи під час виробництва олії є вторинною продукцією цього ж підкласу.
Цей підклас не включає:
- одержування та очищення смальцю та інших тваринних харчових жирів (див. 15.11)
- виробництво рафінованої (очищеної) олії (див. 15.42)
- виробництво тваринного масла (включаючи топлене) (див. 15.51)
- виробництво олії з кукурудзи (див. 15.62)
- виробництво ефірних олій (див. 24.63) 
1514x 
15.42 
15.42.0 
Виробництво рафінованих олії та жирів
Цей підклас включає:
- виробництво рафінованої олії з соняшнику, ріпаку, сої, льону та інших рослинних культур
- виробництво оливкової олії з олив, які були вирощені іншим господарством
- оброблення олії та жирів (гідрогенізацію, етерифікацію тощо), але без подальшого перероблення
Цей підклас не включає:
- виробництво нехарчових тваринних жирів та масел (див. 15.41)
- виробництво риб'ячого жиру та масел з морських ссавців (див. 15.41)
1514x 
15.43 
15.43.0 
Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів
Цей підклас включає:
- виробництво маргарину, спредів, жирових сумішей та інших подібних бутербродних паст
- виробництво сумішей вершкового масла та рослинних олій з вмістом молочних жирів не більше 15 мас. %
Цей підклас не включає:
- виробництво тваринного масла (включаючи топлене) (див. 15.51)
- виробництво майонезу (див. 15.87)
- виробництво сумішей вершкового масла та рослинних олій, які містять понад 15 мас. % вершкового масла, або іншого молочного жиру (див. 15.89) 
1514x 
15.5 
  
Виробництво молочних продуктів та морозива 
152 
15.51 
15.51.0 
Перероблення молока та виробництво сиру
Цей підклас включає:
- виробництво незбираного молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, а також підданого іншій високотемпературній обробці
- виробництво вершків пастеризованих, стерилізованих, гомогенізованих
- виробництво молочних консервів: згущеного молока, вершків тощо
- виробництво тваринного масла, виготовленого виключно з молока, в якому вміст молочного жиру є рівним або понад 80 мас. %, але не більше 95 мас. % та яке не містить доданих емульгаторів, але може містити хлорид натрію, харчові барвники, нейтралізуючі солі та нешкідливі культури молочнокислих бактерій
- виробництво топленого тваринного масла
- виробництво твердих та м'яких сирів
- виробництво кефіру, йогуртів, ряжанки, сметани, кисломолочного сиру, сухих молока та вершків, казеїну, лактози, молочної сироватки та інших молочних продуктів
- виробництво безалкогольних напоїв з молока
Цей підклас не включає:
- одержування сирого коров'ячого молока та молока інших тварин (див. 01.21, 01.22)
- закупівлю, очищення, охолодження та теплове оброблення молока для подальшої його реалізації молокопереробним підприємствам (див. 51.33)
- виробництво сумішей вершкового масла та рослинних олій з вмістом молочних жирів не більше 15 мас. % (див. 15.43)
- виробництво вершкового, молочного та плодово-ягідного морозива, пломбіру, заморожених десертів (див. 15.52)
- виробництво сухих молочних сумішей та молочних консервів для немовлят і малюків (див. 15.88)
- виробництво сумішей вершкового масла та рослинних олій, які містять понад 15 мас. % вершкового масла, або іншого молочного жиру (див. 15.89) 
1520x 
15.52 
15.52.0 
Виробництво морозива
Цей підклас включає:
- виробництво вершкового, молочного та плодово-ягідного морозива, пломбіру, заморожених десертів
- виробництво харчового льоду
Цей підклас не включає:
- послуги кафе-морозиво (див. 55.30.2) 
1520x 
15.6 
  
Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів  153 
15.61 
15.61.0 
Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
Цей підклас включає:
- перероблення зерна: виробництво борошна, круп та гранул із зернових культур
- оброблення рису: виробництво обрушеного, шліфованого, полірованого, глазурованого, пропареного рису; виробництво рисового борошна
- виробництво борошна з бобових культур, включаючи сушені, коренеплодів та бульбоплодів, споживних горіхів
- виробництво лущеного, полірованого (цілого чи колотого) гороху
- виробництво продуктів з зерна для сніданків (геркулесу, корнфлексів тощо)
- виробництво борошнистих сумішей для випікання хліба, тістечок, тортів, млинців
- отримання висівок та інших відходів від перероблення зернових культур
Цей підклас не включає:
- виробництво сушеного, лущеного, неполірованого гороху в межах господарства, що його вирощує (див. 01.11)
- виробництво борошна з картоплі (див. 15.31)
- вологий помел кукурудзи (див. 15.62) 
1531x 
15.62 
15.62.0 
Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів
Цей підклас включає:
- виробництво крохмалю з картоплі, рису, кукурудзи та інших видів сировини
- вологий помел кукурудзи
- виробництво глюкози, глюкозного сиропу, мальтози, глютену (клейковини), карамельного кульору, фруктози та сиропу з фруктози
- виробництво штучного меду
- виробництво кукурудзяної олії
Цей підклас не включає:
- виробництво лактози (див. 15.51) 
1532 
15.7 
  
Виробництво готових кормів для тварин 
1533 
15.71 
15.71.0 
Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
Цей підклас включає:
- виробництво готових кормів, включаючи кормові добавки, підготування незбалансованих (однорідних) кормів
Цей підклас не включає:
- виробництво рибного борошна для годування тварин (див. 15.20)
- одержування макухи з олійних культур (див. 15.41)
- виробництво кормових дріжджів (див. 15.89) 
1533x 
15.72 
15.72.0 
Виробництво готових кормів для домашніх тварин
Цей підклас включає:
- виробництво готових кормів для домашніх тварин, включаючи спеціальні консерви 
1533x 
15.8 
  
Виробництво інших харчових продуктів 
154 
15.81 
15.81.0 
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво хліба та хлібобулочних виробів
- виробництво борошняних кондитерських виробів нетривалого зберігання: свіжих пирогів, тістечок, тортів тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво сухарів, печива, соломки, інших "сухих" хлібопродуктів та пирогів, тістечок тривалого зберігання (див. 15.82)
- виробництво макаронних виробів, локшини та інших подібних виробів, у тому числі з начинкою (див. 15.85)
- послуги ресторанів, кафе тощо з виготовлення хліба та хлібобулочних виробів (див. 55.30) 
1541x 
15.82 
15.82.0 
Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання
Цей підклас включає:
- виробництво сухарів, печива, соломки, вафель, пряників, бубликів, сушки та інших "сухих" хлібобулочних виробів
- виробництво борошняних кондитерських виробів тривалого зберігання: тортів, тістечок тощо
- виробництво різних закусочних продуктів солодких або солоних
Цей підклас не включає:
- виробництво борошняних кондитерських виробів нетривалого зберігання (див. 15.81) 
1541x 
15.83 
15.83.0 
Виробництво цукру
Цей підклас включає:
- виробництво (включаючи рафінацію) цукру з цукрового буряку та тростини
- отримання жому, меляси та інших відходів цукроваріння
- виробництво сахарози
Цей підклас не включає:
- виробництво глюкози, глюкозного сиропу, мальтози тощо (див. 15.62) 
1542 
15.84 
15.84.0 
Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів
Цей підклас включає:
- виробництво какао у вигляді порошку, масла, жиру, пасти
- виробництво шоколаду та шоколадних кондитерських виробів
- виробництво драже та таблеток
- виробництво цукристих кондитерських виробів
- виробництво жувальної гумки
- виробництво халви, глазурованих фруктів та горіхів
Цей підклас не включає:
- виробництво сахарози (див. 15.83) 
1543 
15.85 
15.85.0 
Виробництво макаронних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво макаронних виробів, локшини та інших подібних виробів, у тому числі з начинкою (пельменів, вареників тощо) 
1544 
15.86 
15.86.0 
Виробництво чаю та кави
Цей підклас включає:
- перероблення чайних листків, виробництво гранул, таблеток, плиток
- розфасування чаю в паковання масою не більше 3 кг для роздрібного продажу, включаючи аналогічні продукти, виготовлені з шипшини, іншої рослинної сировини (м'яти, вербени, ромашки тощо)
- приготування суміші чаю чи мате
- виробництво кави в зернах чи меленої, розчинної, екстрактів та концентратів з кави
- вилучення кофеїну з кави, смаження зерен кави
- виробництво замінників кави
- виробництво інших напоїв з кави
Цей підклас не включає:
- виробництво трав'яних настоянок для лікувальних цілей (див. 24.42)
1549x 
15.87 
15.87.0 
Виробництво прянощів та приправ
Цей підклас включає:
- виробництво і фасування оброблених прянощів, спецій
- виробництво соусів (у тому числі майонезу), оцту, приправ, гірчиці (включаючи порошок) тощо
Цей підклас не включає:
- вирощування культур для виробництва прянощів (див. 01.13)
- добування та виробництво солі (див. 14.40) 
1549x 
15.88 
15.88.0 
Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів
Цей підклас включає:
- виробництво продуктів харчування для немовлят та малюків за спеціальними формулами і технологіями, включаючи фруктові, овочеві, молочні, м'ясні консерви та сухі молочні суміші
- виробництво продуктів, які використовуються для спеціальних дієт: продуктів за спеціальними формулами для низькокалорійного харчування; лікувальних дієтичних продуктів (включаючи харчові продукти без глютену зі зниженим вмістом солі і цукру або без солі і цукру); продуктів харчування для осіб, які мають велике фізичне навантаження, особливо для спортсменів; продуктів харчування для осіб, які страждають від порушення метаболізму вуглеводнів (діабетиків) 
1549x 
15.89 
15.89.0 
Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань
Цей підклас включає:
- виробництво заготовок для супів та бульйонів (порошкоподібних, кубиків тощо)
- виробництво дріжджів (включаючи кормові), яєчного порошку
- виробництво екстрактів хмелю, солоду тощо
- виробництво екстрактів рослинних та згущувачів харчових тощо
- виробництво фруктових сиропів, призначених для приготування лимонадів та інших напоїв
- виробництво сумішей вершкового масла та рослинних олій, які містять понад 15 мас. % вершкового масла, або іншого молочного жиру
Цей підклас не включає:
- виробництво сумішей вершкового масла та рослинних олій з вмістом молочних жирів не більше 15 мас. % (див. 15.43) 
1549 
15.9 
  
Виробництво напоїв 
155 
15.91 
15.91.0 
Виробництво дистильованих алкогольних напоїв
Цей підклас включає:
- виробництво дистильованих алкогольних напоїв, готових до уживання: горілки, лікерів, коньяку, бренді, джину тощо
- виробництво етилового спорту неденатурованого з вмістом спирту менше 80 об. %
Цей підклас не включає:
- виробництво недистильованих алкогольних напоїв (див. 15.92, 15.93, 15.94)
- розлив у пляшки без додаткового перероблення купованих алкогольних напоїв (див. 51.34) 
1551x 
15.92 
15.92.0 
Виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів
Цей підклас включає:
- виробництво етилового спирту неденатурованого та денатурованого зі зброджуваних продуктів з вмістом спирту більше 80 об. % 
1551x 
15.93 
15.93.0 
Виробництво виноградних вин
Цей підклас включає:
- виробництво виноградних вин: столових вин та високоякісних вин певних районів
- виробництво ігристих вин
- виробництво виноградного сусла
Цей підклас включає також:
- виробництво безалкогольних або слабоалкогольних вин
Цей підклас не включає:
- перероблення фруктів, ягід і винограду на вино в межах господарства, що їх вирощує (див. 01.13)
- розливу пляшки та пакування без перероблення (витримки) вина (див. 51.34)
- розлив у пляшки та пакування за винагороду, або на договірній основі (див. 74.82) 
1552 
15.94 
15.94.0 
Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин
Цей підклас включає:
- виробництво сидру, грушівки, медового напою, інших фруктових вин та змішаних напоїв, що містять алкоголь
Цей підклас не включає:
- виробництво виноградних вин (див. 15.93) 
1552x 
15.95 
15.95.0 
Виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів
Цей підклас включає:
- виробництво вермутів та інших вин цього типу 
1552x 
15.96 
15.96.0 
Виробництво пива
Цей підклас включає також:
- виробництво безалкогольного або слабоалкогольного пива
Цей підклас не включає:
- виробництво солодового екстракту (див. 15.89)
- виробництво солоду (див. 15.97) 
1553x 
15.97 
15.97.0 
Виробництво солоду
Цей підклас включає:
- виробництво солоду та інших солодових продуктів з ячменю та інших видів зерна
Цей підклас не включає:
- виробництво замінників кави з солоду (див. 15.86)
- виробництво екстракту солоду (див. 15.89) 
1553x 
15.98 
15.98.0 
Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв
Цей підклас включає:
- виробництво та розлив по пляшках природних та мінеральних вод з джерел та свердловин
- виробництво безалкогольних напоїв: лимонаду, оранжу, коли тощо
- виробництво фруктових напоїв
- виробництво квасу
Цей підклас не включає:
- виробництво фруктових та овочевих соків (див. 15.32)
- виробництво цукрових ароматизованих (фруктових та інших) сиропів (див. 15.89) 
1554x 
16 
  
Виробництво тютюнових виробів 
16 
16.0 
  
Виробництво тютюнових виробів 
160 
16.00 
16.00.0 
Виробництво тютюнових виробів
Цей підклас включає:
- ферментацію тютюну
- виробництво сигарет, сигар, сигаретного і люлькового тютюну, жувального та нюхального тютюну
- виробництво гомогенізованого і відновленого тютюну
Цей підклас не включає:
- вирощування та первинне оброблення тютюну та махорки (див. 01.11) 
1600 
Підсекція DB    
Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра 
  
17 
 
Текстильне виробництво
Цей розділ включає підготовку та прядіння текстильних волокон, ткацьке виробництво, виробництво нетканих матеріалів, кінцеве оздоблення текстильних виробів, включаючи одяг, виготовлений третіми особами, виготовлення готових виробів з текстилю (наприклад, постільної, столової білизни, ковдр, килимів, мотузок тощо), за винятком готового одягу.
Цей розділ включає також виробництво трикотажного полотна, панчішно-шкарпеткових виробів та виробів з трикотажу типу светрів, джемперів, пуловерів, жилетів.
Цей розділ не включає: первинне оброблення (замочування) натуральних волокон, яке відноситься до розділу 01 "Сільське господарство, мисливство; допоміжні послуги", а виготовлення хімічного (синтетичного та штучного) волокна є хімічною операцією, яка має бути віднесена до класу 24.70 "Виробництво штучних та синтетичних волокон" (якщо не було здійснено кардочесання, гребенечесання чи інших підготовчих операцій до прядіння). Виробництво одягу відноситься до розділу 18. 
17 
17.1 
  
Прядіння текстильних волокон 
171x 
17.11 
17.11.0 
Прядіння бавовняних волокон
Цей підклас включає:
- операції з підготовки бавовняних волокон: кардочесання, гребенечесання
- виробництво бавовняної пряжі та пряжі з бавовни, змішаної з хімічними волокнами для ткацького, трикотажного та іншого виробництва
Цей підклас не включає:
- виробництво швацьких ниток (див. 17.16) 
1711x 
17.12 
17.12.0 
Кардне прядіння вовняних волокон
Цей підклас включає:
- операції з підготовки вовняних волокон: знежирення і карбонізацію вовни, кардочесання
- виробництво пряжі вовняної кардочесаної та пряжі з вовни кардочесаної, змішаної з хімічними волокнами для ткацького, трикотажного та інших виробництв 
1711x 
17.13 
17.13.0 
Камвольне прядіння вовняних волокон
Цей підклас включає:
- гребінне чесання вовняних волокон
- виробництво пряжі вовняної гребенечесаної та пряжі з вовни гребенечесаної, змішаної з хімічними волокнами для ткацького, трикотажного та інших виробництв
- підготування і прядіння напівкамвольної вовни (кардочесаної, але не повністю гребенечесаної) 
1711x 
17.14 
17.14.0 
Прядіння лляних волокон
Цей підклас включає:
- тіпання льону
- виробництво пряжі лляної та пряжі з лляного волокна, змішаного з хімічними волокнами для ткацького, трикотажного та інших виробництв 
1711x 
17.15 
17.15.0 
Прядіння натуральних шовкових, штучних та синтетичних волокон
Цей підклас включає:
- кокономотання, промивання та скручування шовкових ниток
- кардочесання, гребенечесання та інші підготовчі операції до прядіння шовку, відходів шовку, хімічних волокон
- виробництво шовкової пряжі та пряжі з шовку, змішаного з хімічними волокнами для ткацького, трикотажного та інших виробництв
- виробництво пряжі з хімічних волокон
- текстурування, скручування, складання в декілька шарів синтетичних або штучних комплексних ниток 
1711x 
17.16 
17.16.0 
Виробництво швацьких ниток
Цей підклас включає:
- виробництво ниток з різних текстильних матеріалів, включаючи змішані
Цей підклас не включає:
- виробництво пряжі для виробництва трикотажного полотна (див. 17.11 - 17.15, 17.17) 
1711x 
17.17 
17.17.0 
Підготовка та прядіння інших текстильних волокон
Цей підклас включає:
- операції з підготовки та прядіння інших текстильних волокон, таких як джутове волокно та інші луб'яні волокна
Цей підклас включає також:
- виробництво паперової пряжі
Цей підклас не включає:
- виробництво хімічних (штучних та синтетичних) волокон та джгутів (див. 24.70)
- виробництво філаментних високоміцних ниток з хімічних (штучних та синтетичних) волокон (див. 24.70)
- виробництво скловолокна (див. 26.14)
- виробництво неметалевої мінеральної пряжі з азбесту (див. 26.82)
1711x 
17.2 
  
Ткацьке виробництво 
1711x 
17.21 
17.21.0 
Виробництво бавовняних тканин
Цей підклас включає:
- виробництво тканин з бавовни або тканин з бавовни, змішаної з хімічною пряжею
Цей підклас включає також:
- виробництво ворсових тканин (бархату, плюшу тощо), махрових тканин, марлі тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво килимів та килимових виробів (див. 17.51)
- виробництво нетканих текстильних матеріалів (див. 17.53)
- виробництво вузьких тканин (див. 17.54)
- виробництво трикотажного полотна (див. 17.60) 
1711x 
17.22 
17.22.0 
Виробництво вовняних тканин з волокон кардного прядіння
Цей підклас включає:
- виробництво тканин з вовни кардочесаної або тканин з вовни кардочесаної, змішаної з хімічною пряжею
Цей підклас не включає:
- виробництво килимів та килимових виробів (див. 17.51)
- виробництво нетканих текстильних матеріалів (див. 17.53)
- виробництво трикотажного полотна (див. 17.60) 
1711x 
17.23 
17.23.0 
Виробництво вовняних тканин з волокон камвольного прядіння
Цей підклас включає:
- виробництво тканин з вовни гребенечесаної або тканин з вовни гребенечесаної, змішаної з хімічною пряжею
Цей підклас не включає:
- виробництво килимів та килимових виробів (див. 17.51)
- виробництво нетканих текстильних матеріалів (див. 17.53)
- виробництво трикотажного полотна (див. 17.60) 
1711x 
17.24 
17.24.0 
Виробництво шовкових тканин
Цей підклас включає:
- виробництво тканин з шовку чи відходів шовку або тканин з шовку, змішаного з хімічною пряжею
Цей підклас не включає:
- виробництво нетканих текстильних матеріалів (див. 17.53) 
1711x 
17.25 
17.25.0 
Виробництво інших текстильних тканин
Цей підклас включає:
- виробництво інших тканин з пряжі, яка виготовлена з волокон льону, рами, коноплі, джуту та інших луб'яних волокон
- виробництво тканин з хімічних волокон
Цей підклас включає також:
- виробництво тканин із скловолокна
Цей підклас не включає:
- виробництво килимів та килимових виробів (див. 17.51)
- виробництво нетканих текстильних матеріалів (див. 17.53)
- виробництво тканин з азбестової пряжі (див. 26.82) 
1711x 
17.3 
  
Оздоблення тканин та текстильних виробів 
1712 
17.30 
17.30.0 
Оздоблення тканин та текстильних виробів
Цей підклас включає:
- вибілювання, фарбування, набивання (включаючи термонабивання) тканин та текстильних виробів, включаючи одяг, виготовлений третіми особами
- апретування, сушіння, оброблення паром, декатирування, протиусадкове оздоблення (санфоризацію), мерсеризацію тканин та текстильних виробів, включаючи одяг, виготовлений третіми особами
Цей підклас включає також:
- кінцеве оздоблення шкіряного одягу
- знебарвлення джинсів
- плісирування та інші подібні операції з текстилем
Цей підклас не включає:
- оздоблення текстилю та текстильних виробів власного виробництва (див. 17.1, 17.2, 17.5)
- термінові послуги з нанесення зображень на текстильні вироби (див. 52.74) 
1712 
17.4 
  
Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 
1721 
17.40 
17.40.0 
Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
Цей підклас включає:
- виробництво готових виробів з будь-якого текстильного матеріалу, в тому числі трикотажного полотна: ковдр, в тому числі дорожніх пледів; постільної, столової, туалетної та кухонної білизни; ватних та пухових стьобаних ковдр, подушок, в тому числі диванних подушок, пуфів, спальних мішків тощо 
- виробництво готових виробів господарсько-побутового та іншого призначення: гардин, портьєр, штор, постільних покривал, чохлів для меблів тощо; брезентів, тентів, спорядження для кемпінгів, вітрил, маркіз (сонцезахисних жалюзі), чохлів для автомобілів тощо; прапорів, стягів, вимпелів; ганчірок для видалення пилу, мішків та пакетів; пакувальних та аналогічних виробів, рятувальних жилетів, парашутів тощо
- ремонт брезенту, навісів, тентів
Цей підклас включає також:
- виробництво текстильних частин електроковдр
Цей підклас не включає:
- виробництво текстильних виробів технічного призначення (див. 17.54) 
1721 
17.5 
  
Виробництво інших текстильних виробів 
172 
17.51 
17.51.0 
Виробництво килимів та килимових виробів
Цей підклас включає:
- виробництво килимів та килимових виробів: вузликових, тафтингових та інших
Цей підклас не включає:
- виробництво циновок з матеріалів для плетіння (див. 20.52)
- виробництво покриттів для підлоги з корка, гуми та пластмас, навіть на текстильній основі (див. 20.52, 25.13, 25.23)
- виробництво лінолеуму та інших твердих непластмасових покриттів для підлоги (див. 36.63) 
1722 
17.52 
17.52.0 
Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток
Цей підклас включає:
- виробництво канатно-мотузкових виробів, шпагату, тросів, стрічок та аналогічних виробів з текстильних рослинних волокон, з просочуванням та без просочування, з армуванням та без армування металізованими нитками, з покриттям та без покриття, захищених або не захищених оболонкою з гуми або пластмас
- виробництво сіток з шпагату, канатів та мотузки
- виробництво виробів з мотузки та сіткового полотна: рибальських сіток, запобіжних сіток на суднах, захисних засобів, які використовуються при розвантажувальних роботах, стропів, мотузок або тросів з металевими кільцями тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво сіток для волосся (див. 18.24)
- виробництво канатів і мотузкових драбин (див. 36.40) 
1723 
17.53 
17.53.0 
Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з них
Цей підклас включає:
- виробництво нетканих матеріалів без покриття та з покриттям, виробів з них
Цей підклас не включає:
- виробництво паперу туалетного та побутового (див. 21.22) 
1721x 
17.54 
17.54.0 
Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших групувань
Цей підклас включає виробництво решти текстильних виробів, не віднесених до інших групувань, зокрема, таких:
- виробництво тюлі, мережива, тканин вузьких, матеріалів оздоблювальних (тасьми, китиці, помпонів тощо)
- виробництво вишивок
- виробництво фетру, повсті та виробів з них, в т. ч. валянків
- виробництво вати з текстильної сировини та виробів з неї: гігієнічних серветок і тампонів
- виробництво ниток та корду гумових
- виробництво ниток та пряжі металізованих та тканин з них
- виробництво ниток позументних, стрічки декорованої; пряжі синельної, пряжі фасонної петлястої
- виробництво тканин кордних для шин
- виробництво тканин з просочуванням чи покриттям
- виробництво матеріалів та виробів текстильних для технічних цілей: ґнотів, шлангів, привідних пасів тощо
- виробництво виробів текстильних стьобаних
Цей підклас не включає:
- виробництво постільної білизни або аналогічних виробів, простьобаних або з внутрішнім набиванням (див. 17.40)
- виробництво покриттів для підлоги з тканої повсті (див. 17.51)
- виробництво виробів з мережива (див. 18.24)
- виробництво целюлозної вати та виробів з неї (див. 21.12)
- виробництво вати та виробів з неї, просочених чи покритих фармацевтичними речовинами, або перетворених у форми чи пакування для роздрібної торгівлі, для медичних, хімічних, стоматологічних або ветеринарних цілей (див. 24.42)
- виробництво тканин з металевого дроту (див. 28.73) 
1729 
17.6 
  
Виробництво трикотажного полотна 
1730x 
17.60 
17.60.0 
Виробництво трикотажного полотна
Цей підклас включає:
- виробництво та оброблення трикотажного полотна: ворсового (бархату, плюшу тощо) та махрового полотна; ажурних полотен, імітації тюлі та мережива, виконаних на трикотажних та в'язальних машинах; іншого трикотажного полотна
Цей підклас не включає:
- виробництво тюлі, мережива та тканин сітчастих інших (див. 17.54)
- виробництво штучного хутра (див. 18.30) 
1730x 
17.7 
  
Виробництво трикотажних виробів 
173x  
17.71 
17.71.0 
Виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів
Цей підклас включає:
- виробництво панчішно-шкарпеткових виробів машинного чи ручного в'язання, включаючи шкарпетки, панчохи та колготки
Цей підклас не включає:
- виробництво панчішно-шкарпеткових виробів для маленьких дітей зростом не більше 86 см (див. 18.24) 
1730 
17.72 
17.72.0 
Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво трикотажних светрів, пуловерів, кардиганів, джемперів, жилетів та аналогічних виробів машинного чи ручного в'язання 
1730x 
18 
 
Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра
Цей розділ включає:
- виробництво (серійне та індивідуальне) всіх видів одягу зі шкіри, тканин, трикотажного полотна тощо (верхнього і спіднього одягу для чоловіків, жінок, дітей; робочого одягу, одягу для відпочинку тощо) та аксесуарів. В розділі не вирізняється одяг для дорослих і для дітей, а також сучасний та традиційний одяг
- виробництво хутра та виробів з нього
Цей розділ не включає:
- оздоблення предметів одягу, що здійснюється третіми особами (див. 17.30)
- виробництво трикотажних виробів машинного чи ручного в'язання (див. 17.7) 
18 
18.1 
  
Виробництво одягу зі шкіри 
181x
1810 
18.10 
18.10.0 
Виробництво одягу зі шкіри
Цей підклас включає:
- виробництво одягу з натуральної шкіри або її замінників
Цей підклас не включає:
- виробництво шкіряних рукавичок та ременів (див. 18.24)
- виробництво спортивних шкіряних рукавичок та спортивних головних уборів (див. 36.40)
- ремонт одягу з натуральної шкіри та її замінників (див. 52.71.2) 
1810x 
18.2 
  
Виробництво одягу з текстилю 
181x 
18.21 
18.21.0 
Виробництво робочого одягу
Цей підклас не включає:
- виробництво взуття (див. 19.30)
- виробництво одягу з гуми та пластмас, не шитого, а клеєного (див. 25.13, 25.24)
- виробництво захисних головних уборів (див. 25.24, 28.75)
- виробництво одягу з азбесту (див. 26.82)
- ремонт одягу (див. 52.74) 
1810x 
18.22 
18.22.0 
Виробництво верхнього одягу
Цей підклас включає:
- виробництво верхнього одягу з тканин, трикотажного полотна, нетканих матеріалів тощо: пальт, плащів, костюмів, комплектів, піджаків, жакетів, суконь, брюк, спідниць тощо
Цей підклас включає також:
- пошиття одягу на замовлення
Цей підклас не включає:
- виробництво робочого одягу (див. 18.21)
- виробництво одягу та доповнень до нього для маленьких дітей зростом не більше 86 см (див. 18.24)
- виробництво спортивних костюмів та інших видів одягу (див. 18.24)
- виробництво одягу з хутра (див. 18.30)
- виробництво одягу з гуми та пластмас, не шитого, а клеєного (див. 25.13, 25.24)
- ремонт одягу (див. 52.74) 
1810x 
18.23 
18.23.0 
Виробництво спіднього одягу
Цей підклас включає:
- виробництво спіднього одягу з текстильних тканин, трикотажу, мережива тощо: сорочок, плавок, кальсонів, майок, трусів, фуфайок, тенісок, піжам, нічних сорочок, халатів, блузок, бюстгальтерів, корсетів (поясів) тощо
Цей підклас не включає:
- ремонт одягу (див. 52.74) 
1810x 
18.24 
18.24.0 
Виробництво іншого одягу та аксесуарів
Цей підклас включає:
- виробництво одягу для немовлят та спортивного одягу
- виробництво капелюхів та інших головних уборів з фетру, трикотажу, тканин, штучних квітів тощо
- виробництво інших аксесуарів одягу: рукавичок, ременів (поясів), шалей, шийних хусток, краваток, сіток для волосся тощо
- виробництво одягу для церковнослужителів, відомчого обмундирування, спеціальної форми для занять деякими видами спорту тощо
- виробництво спеціального одягу з різних матеріалів, просочених чи покритих гумою, пластмасами та іншими речовинами
- виробництво виробів з мережива
Цей підклас включає також:
- виробництво хутряних та шкіряних головних уборів
- виробництво верху взуття з текстильних матеріалів
Цей підклас не включає:
- виробництво робочого одягу (див. 18.21)
- виробництво захисних головних уборів (див. 25.24, 28.75)
- виробництво спортивних шкіряних рукавичок та спортивних головних уборів (див. 36.40)
- ремонт одягу (див. 52.74) 
1810x 
18.3 
  
Виробництво хутра та виробів з хутра 
182 
18.30 
18.30.0 
Виробництво хутра та виробів з хутра
Цей підклас включає:
- вичинення та фарбування хутряних шкурок: міздріння, жирування, дублення, вибілювання, стриження, щипання та фарбування хутра
- виробництво виробів з хутра: наборів хутряних шкурок, вичинених, суцільних чи в кусках, пластинах, смугах тощо; одягу з хутра та його аксесуарів; хутряних виробів (килимків, ненабивних пуфів, кусків для полірування тощо)
Цей підклас включає також:
- виробництво штучного хутра та виробів з нього
Цей підклас не включає:
- одержування шкур і хутра (див. 01.2, 01.50)
- одержування та первинне оброблення сирих шкур, отриманих з боєнь (див. 15.11)
- виробництво ворсових тканин та ворсового трикотажного полотна (див. 17.2, 17.60)
- виробництво хутряних головних уборів (див. 18.24)
- виробництво одягу оздобленого хутром (див. 18.10, 18.22, 18.24)
- виробництво взуття, оздобленого хутром (див. 19.30) 
1820 
Підсекція DC 
 
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
Ця підсекція включає виробництво шкіри (дублення, оздоблення) та взуття, дорожніх, галантерейних виробів як з натуральної шкіри, так і з будь-яких інших подібних матеріалів. Первинне оброблення шкури відноситься до групи 15.1. 
 
19 
  
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
19 
19.1 
  
Виробництво шкіри 
191x
1911
19.10 
19.10.0 
Виробництво шкіри
Цей підклас включає:
- підготовлення шкури до дублення
- дублення шкури з природною лицьовою поверхнею
- оздоблення шкіри
- виробництво замші, пергаменту, лакованої, металізованої та інших видів шкіри
- виробництво взуттєвих, лимарно-сідельних, одягово-галантерейних та технічних шкір
- виробництво композиційної шкіри
Цей підклас не включає:
- одержування та первинне оброблення сирих шкур, отриманих з боєнь (див. 15.11)
- виробництво одягу зі шкіри (див. 18.10)
- дублення та вичинення хутряних шкурок (див. 18.30)
- виробництво штучної шкіри без застосування натуральної шкіри (див. 17.2, 24.16, 25.13, 25.24) 
1911x 
19.2 
  
Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів 1912 
19.20 
19.20.0 
Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів
Цей підклас включає:
- виробництво валіз, дорожніх сумок і аналогічних виробів зі шкіри, композиційної шкіри та інших матеріалів (пластмас, текстильних матеріалів, фібри чи картону тощо)
- виробництво неметалевих ремінців для годинників
- виробництво лимарно-сідельних виробів
- виробництво різноманітних виробів зі шкіри чи композиційної шкіри, включаючи вироби шкіряні для технічних цілей: прокладок, привідних пасів тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво одягу зі шкіри (див. 18.10)
- виробництво шкіряних рукавичок та головних уборів (див. 18.24)
- виробництво взуття (див. 19.30)
- виробництво металевих браслетів та ремінців для наручних годинників (див. 33.50) 
1912 
19.3 
  
Виробництво взуття 
192 
19.30 
19.30.0 
Виробництво взуття
Цей підклас включає:
- виробництво взуття будь-якого призначення (включаючи домашнє) з будь-якого матеріалу та виготовленого за будь-якими технологіями: формуванням та виливанням під тиском, формуванням в'язкої маси, ротаційним відливанням, високочастотним зварюванням, склеюванням тощо 
- виробництво гетр, краг та аналогічних виробів
- виробництво деталей взуття: верху та деталей верху, підошви, каблуків, устілок тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво верху взуття з текстильних матеріалів (див. 18.24)
- виробництво взуття з азбесту (див. 26.82)
- виробництво ортопедичного взуття (див. 33.10)
- ремонт взуття всіх видів (див. 52.71.1) 
1920 
Підсекція DD    
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 
  
20 
 
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
Цей розділ включає механічне оброблення деревини: розпилювання, стругання та інші види оброблення на верстатах чи за допомогою інструментів, просочування та хімічне оброблення консервантами чи іншими хімікатами, виготовлення дерев'яних будівельних конструкцій, столярних виробів, шпону, фанери, плит та панелей.
Цей розділ не включає виробництво меблів (див. 36.1), встановлення столярних виробів та конструкцій невласного виробництва (див. 45.42). 
20 
20.1 
  
Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини 
201 
20.10 
20.10.0 
Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини
Цей підклас включає:
- лісопильне та стругальне виробництво, інші види механічного оброблення деревини
- виробництво дерев'яних залізничних шпал
- виробництво дерев'яних покриттів для підлоги та паркету, незібраних
- виробництво борошна та вовни з деревини
- отримання стружки, тріски та тирси
- сушіння деревини
- просочування та хімічне оброблення деревини консервантами чи іншими хімікатами
Цей підклас не включає:
- лісозаготівлі, виробництво ділової деревини (див. 02.01.1)
- виробництво гонту, дранки з деревини (див. 20.30) 
2010 
20.2 
  
Виробництво фанери, плит та панелей, шпону 
202x 
20.20 
20.20.0 
Виробництво фанери, плит та панелей, шпону
Цей підклас включає:
- виробництво шпону, клеєної фанери, деревоволокнистих і деревостружкових плит, інших панелей та плит 
2021 
20.3 
  
Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів  202x 
20.30 
20.30.0 
Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво дерев'яних виробів, призначених, головним чином, для використання в будівництві: балок, стропил, ферм для покрівель, вікон, дверей, віконниць і рам для них, драбин, перил, гонту і дранки, паркетних планок, блоків для покриття підлоги і т. п. зібраних в панелі 
- виробництво дерев'яних збірних будинків або деталей для них
- установлення конструкцій та столярних будівельних виробів власного виробництва
Цей підклас не включає:
- виробництво дерев'яних покриттів для підлоги та паркету, незібраних (див. 20.10) 
2022 
20.4 
  
Виробництво дерев'яної тари 
202x
2023 
20.40 
20.40.0 
Виробництво дерев'яної тари
Цей підклас включає:
- виробництво дерев'яних пакувальних ящиків, коробок, барабанів і аналогічної дерев'яної тари
- виробництво дерев'яних піддонів, стелажів та інших дерев'яних вантажних платформ
- виробництво дерев'яних діжок, чанів, бочок та інших бондарних виробів
- виробництво дерев'яних кабельних барабанів тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво дерев'яних валіз (див. 19.20)
- виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння (див. 20.52) 
2023 
20.5 
  
Виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і матеріалів для плетіння  202
2029 
20.51 
20.51.0 
Виробництво інших виробів з деревини
Цей підклас включає:
- виробництво різноманітних виробів з деревини: ручок і держаків для інструменту, мітел, щіток; колодок для взуття, форм для розтягування взуття; предметів домашнього вжитку та кухонного посуду, вішалок для пальт та капелюхів; статуеток та декоративних виробів, мозаїки та інкрустованих виробів; шкатулок, футлярів для зберігання ювелірних виробів та біжутерії, ножових та подібних виробів; уточок, котушок, шпульок для ниток та інших аналогічних виробів виточених з деревини; сірникової соломки; інших виробів з деревини
Цей підклас не включає:
- виробництво дерев'яних валіз (див. 19.20)
- виробництво дерев'яного взуття та дерев'яних деталей для взуття (див. 19.30)
- виробництво світильників та освітлювальної арматури (див. 31.50)
- виробництво корпусів для годинників (див. 33.50)
- виробництво меблів (див. 36.1)
- виробництво дерев'яних іграшок (див. 36.50)
- виробництво біжутерії (див. 36.61)
- виробництво мітел та щіток (див. 36.62)
- виробництво сірників (див. 36.63)
- виробництво тростин і ручок для парасольок (див. 36.63) 
2029x 
20.52 
20.52.0 
Виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння
Цей підклас включає:
- оброблення натурального корка
- виробництво різних виробів з натурального корка і пресованої коркової крихти
- виробництво плетениці та виробів з матеріалів для плетіння: матів, циновок, ширм тощо
- виробництво корзин і інших плетених виробів
Цей підклас не включає:
- виробництво килимів та килимових виробів з текстильних матеріалів (див. 17.51)
- виробництво меблів (див. 36.1) 
2029x 
Підсекція DE    
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 
  
21 
 
Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них
Цей розділ включає виробництво паперової маси, паперу, картону та паперових виробів. Виробництво цих виробів об'єднане у цьому розділі тому, що воно є низкою операцій, зв'язаних по вертикалі. Деякі з них виконуються на одному й тому самому підприємстві.
У цьому розділі вирізняються три основні види діяльності:
- виробництво паперової маси (у т. ч. з макулатури), яке полягає в очищенні целюлозного волокна від домішок, що містяться в деревині чи в макулатурі;
- виробництво паперу, яке полягає у з'єднанні целюлозних волокон в рулонах чи аркушах;
- вироби з паперу та картону, які виготовляються за допомогою різноманітних технологій розрізання та фасонування, що включають, зокрема, операції з покривання та прокатки.
Паперові вироби можуть бути друковані (шпалери, подарунковий папір тощо), якщо надрукована інформація не є головною метою. 
21 
21.1 
  
Виробництво паперової маси, паперу та картону 
210x
2101
21.11 
21.11.0 
Виробництво паперової маси
Цей підклас включає:
- виробництво деревної маси, у тому числі хімічної деревної маси, термомеханічної та хіміко-термомеханічної маси, включаючи вибілену
- виробництво целюлози або напівцелюлози невибіленої або вибіленої з деревини або інших волокнистих рослинних матеріалів
- виробництво вибіленої, напіввибіленої та невибіленої паперової маси
- виробництво паперової маси механічним, хімічним (з розчиненням або без розчинення) або напівхімічним методами
- виробництво паперової маси з макулатури з облагороджуванням або без нього та видалення чорнила зі старого паперу 
2101x 
21.12 
21.12.0 
Виробництво паперу та картону
Цей підклас включає:
- виробництво паперу та картону, призначених для подальшого промислового оброблення
Цей підклас також включає:
- виробництво паперу та картону з покриттям і просочуванням
- виробництво крепованого паперу та паперу для гофрування
- виробництво газетного, письмового та типографського паперу
- виробництво медичного алігніну та паперового полотна з целюлозного волокна
- виробництво целюлозної вати та виробів з неї
Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з паперу та картону (див. 21.2)
- виробництво гофрованого картону та паперу (див. 21.21) 
2101x 
21.2 
  
Виробництво виробів з паперу та картону 
210x 
21.21 
21.21.0 
Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари
Цей підклас включає:
- виробництво гофрованого паперу та картону
- виробництво тари з гофрованого паперу та картону
- виробництво складної картонної тари
- виробництво паперових мішків, пакетів та іншої паперової і картонної тари
- виробництво ящиків для картотек, лотків для листів та аналогічних виробів з картону
Цей підклас не включає:
- виробництво конвертів та поштових листівок без малюнків (див. 21.23)
- виготовлення виробів з паперу та картону формованих чи пресованих, наприклад, тари для яєць (див. 21.25) 
2102 
21.22 
21.22.0 
Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення
Цей підклас включає:
- виробництво виробів господарсько-побутового призначення та для особистої гігієни з паперу і медичного алігніну: косметичних серветок, носових хустинок, рушників і серветок для сервірування столу, туалетного паперу, гігієнічних серветок і тампонів, пелюшок та підгузників, стаканчиків, тарілок і підносів 
2109x 
21.23 
21.23.0 
Виробництво паперових канцелярських виробів
Цей підклас включає:
- виробництво готового для використання друкарського та письмового паперу: для принтерів, факсів
- виробництво самокопіювального паперу
- виробництво ротаторного і копіювального паперу
- виробництво гумованого і клейкого паперу
- виробництво конвертів та поштових листівок без малюнків
- виробництво коробок, пакетів і аналогічних виробів для зберігання кореспонденції
- виробництво поштових наборів
Цей підклас не включає:
- видавництво та друкування ілюстрованих поштових карток, поздоровних листівок (див. 22)
- друкування нотаткових книжок, зошитів, бланків, розкладів, плакатів (див. 22.22) 
2109x 
21.24 
21.24.0 
Виробництво шпалер
Цей підклас включає:
- виробництво паперових шпалер та аналогічних виробів, включаючи паперові шпалери з вініловим покриттям
- виробництво шпалер на текстильній основі тощо 
2109x 
21.25 
21.25.0 
Виробництво інших виробів з паперу та картону
Цей підклас включає:
- виробництво паперових етикеток
- виробництво фільтрувального паперу та картону
- виробництво паперових і картонних бобін, котушок, шпульок тощо
- виробництво перфорованого паперу для жакардових машин
- виготовлення виробів з паперу та картону формованих чи пресованих, наприклад, тари для яєць
- виробництво інших виробів з паперу та картону
Цей підклас не включає:
- виробництво паперу та картону, не розрізаних за форматом (див. 21.12)
- виробництво гральних карт (див. 36.50)
- виробництво ігор та іграшок з паперу і картону (див. 36.50) 
2109x 
22 
 
Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації
Цей розділ включає діяльність видавництв щодо видання газет, журналів та інших періодичних видань, книг, карт, атласів, афіш, плакатів, марок тощо.
Видавництва є власниками авторських прав на продукцію, що готується до видання. Продукція може видаватись як в одному, так і в декількох форматах: друкованій формі, на звукових касетах, компакт-дисках або шляхом оперативної електронної публікації (Інтернет).
Цей розділ включає поліграфічну діяльність, яка полягає у друкуванні газет, періодичних видань, книг, бланків та іншої друкованої продукції. До розділу включені також допоміжні види діяльності як невід'ємна частина поліграфічного процесу, результатом якого є друкарська форма, оздоблена книга, записи на магнітних носіях тощо.
У поліграфії використовуються різноманітні способи перенесення інформації та зображення з пластини, екрану чи комп'ютерної бази даних на відповідний носій з паперу, пластика, металу, тканини, дерева, магнітний носій тощо (літографія, фотомеханічний спосіб виготовлення кліше, трафаретний друк, друк з пружних форм). Нові технології використовують комп'ютерні програми для безпосереднього управління процесом друку та нові види устатковання (цифровий та безконтактний друк).
Видавнича та поліграфічна діяльність може здійснюватись як одним підприємством (наприклад, видання та друк газет), так і окремими.
Цей розділ не включає:
- видання програмного забезпечення (див. 72.21)
- видання будь-якої інформації у Інтернеті, у т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім Інтернет (див. 72.40)
22 
22.1 
  
Видавнича діяльність 
221 
22.11 
22.11.0 
Видання книг
Цей підклас включає:
- видання книг, брошур, буклетів та аналогічних видань, в т. ч. словників та енциклопедій
- видання карт та атласів
Цей підклас не включає:
- видання музичних партитур (див. 22.14) 
2211x 
22.12 
22.12.0 
Видання газет
Цей підклас включає:
- видання газет, журналів та інших періодичних видань, які виходять щонайменше чотири рази на тиждень 
2212x 
22.13 
22.13.0 
Видання журналів та періодичних публікацій
Цей підклас включає:
- видання газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять менше чотирьох разів на тиждень 
2212x 
22.14 
22.14.0 
Видання звукозаписів
Цей підклас включає:
- випуск музичних та інших звукозаписів на грамплатівках, компакт-дисках, дисках системи DVD і магнітних стрічках
- видання музичних партитур 
2213 
22.15 
22.15.0 
Інші види видавничої діяльності
Цей підклас включає:
- видання фотографій, естампів, ілюстрованих поштових листівок, календарів, художніх репродукцій та інших друкованих матеріалів, репродукованих механічним або фотомеханічним способом, таких як поштові картки, поздоровні листівки тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво конвертів та поштових листівок без малюнків (див. 21.23)
- друкування нотаткових книжок, зошитів, бланків, розкладів, плакатів (див. 22.22) 
2219 
22.2 
  
Поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги 
222 
22.21 
22.21.0 
Друкування газет
Цей підклас включає:
- друкування газет, журналів та інших періодичних видань, які виходять щонайменше чотири рази на тиждень 
2221x 
22.22 
22.22.0 
Інша поліграфічна діяльність
Цей підклас включає:
- друкування газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять менше чотирьох разів на тиждень
- друкування книг, брошур, музичних партитур, географічних карт, атласів, афіш, плакатів, рекламних каталогів, проспектів та інших рекламних видань, поштових, акцизних, митних та гербових марок, документів на право власності, журналів обліку, регістрів, чеків та інших цінних паперів, щоденників, альбомів, зошитів, календарів, ілюстрованих поштових листівок і конвертів, ділових форм, бланків та іншої комерційної друкованої продукції (наприклад, пластикових етикеток, пластикових пакетів, скляних пластинок, голограм, металевих виробів), особистих бланків і інших друкованих матеріалів, нотаткових книжок, виготовлених на машинах високого, офсетного та глибокого друку, машинах для друку з пружних форм, для трафаретного друку та інших друкарських машинах, репродукувальних пристроях, електронних принтерах, гофрувальних приладах, фотокопіювальних та термокопіювальних машинах
Цей підклас не включає:
- виробництво паперових етикеток (див. 21.25)
- видавничу діяльність (див. 22.1) 
2221x 
22.23 
22.23.0 
Брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність
Цей підклас включає:
- оздоблення надрукованих листів, наприклад, книг, брошур, журналів, каталогів і т. п.: фальцювання, підбір зошитів, зшивання дротом в накидку, склеювання, підбір і комплектація блоків з зошитів, підрізування, тиснення золотом
- оздоблення друкарських листів паперу та картону, наприклад бланків, етикеток, візитних карток, календарів, рекламної літератури, проспектів шляхом фальцювання, блінтового і конгревного тиснення, просвердлювання, проколювання, перфорації, скріплення, склеювання, ламінування 
 
22.24 
22.24.0 
Виготовлення друкованих форм
Цей підклас включає:
- набір та виготовлення текстового оригіналу і ілюстрованого матеріалу на плівці, фотопапері та звичайному папері
- підготовку даних для електронної публікації (за умови, що публікація має не тільки електронний вигляд)
- електронну верстку
- репродукційні процеси: виготовлення друкарських форм для високого друку (наприклад, гумових, пластмасових друкарських форм, поліамідних, цинкових та фотополімерних друкарських форм, штампів для тиснення рельєфного відображення), офсетних репродукційних і друкарських форм, друкарських форм і циліндрів глибокого друку 
2222x 
22.25 
22.25.0 
Надання інших послуг у поліграфічній діяльності
Цей підклас включає:
- виробництво продукції для репродукційних процесів: проекційних плівок, макетів видань, виконання розмітки для монтажу фотоформ і т. п.
- підготовку цифрових даних, наприклад, актуалізацію даних, їх відбір, формування на машинних носіях
- інші види поліграфічної діяльності, як от гравірування та тиснення матриць, брайлівський друк, проколювання та перфорування, гофрування, лакування, ламінування плівкою, складання та вкладання, фальцювання
- іншу діяльність з обробки графічної інформації 
2222 
22.3 
  
Тиражування записаних носіїв інформації 
223 
22.31 
22.31.0 
Тиражування звукозаписів
Цей підклас включає:
- тиражування на грамплатівки, компакт-диски, диски системи DVD та магнітні стрічки музичних і інших звукозаписів з оригінальної матриці (майстер-копії) 
2230x 
22.32 
22.32.0 
Тиражування відеозаписів
Цей підклас включає:
- тиражування на компакт-диски, диски системи DVD та відеокасети фільмів та інших відеозаписів з оригінальної матриці (майстер-копії)
Цей підклас не включає:
- розповсюдження фільмів (див. 92.12) 
2230x 
22.33 
22.33.0 
Тиражування програмного забезпечення
Цей підклас включає:
- тиражування на диски та магнітні стрічки програм і даних з оригінальної матриці 
2230x 
Підсекція DF    
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів    
23 
 
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів
Цей розділ включає перероблення вугілля та сирої нафти в придатну для використання продукцію, а також виробництво ядерних матеріалів. Основним процесом перероблення нафти є поділ сирої нафти на складники шляхом крекінгу та перегонки.
Цей розділ включає виробництво коксу, пропану, бутану, гасу, мазуту, ядерного палива тощо, а також вторинне перероблення (на замовлення) ядерного палива та опромінених відходів.
Цей розділ включає отримання газу тільки нижчого ступеня чистоти (менше 95 % щодо етану, етилену та бутану, менше 90 % щодо пропану (пропілену), бутену (бутілену) та бутадієну).
Цей розділ не включає:
- добування природного газу (метану, етану, бутану чи пропану) (див. 11.10.2)
- отримання промислових газів (див. 24.11)
- виробництво газу вищого ступеня чистоти (див. 24.14)
- виробництво газоподібного палива (крім нафтового газу), наприклад, вугільного газу, водяного газу, генераторного газу, газу газових заводів (див. 40.21)
- захоронення та зберігання відпрацьованого ядерного палива (див. 90.02) 
23 
23.1 
  
Виробництво коксу 
231 
23.10 
23.10.0 
Виробництво коксу
Цей підклас включає:
- виробництво коксу
- виробництво коксу газового
- виробництво кам'яновугільної та лігнітової смол
Цей підклас не включає:
- збагачення та агломерацію кам'яного вугілля (див. 10.10)
- збагачення та агломерацію лігніту (див. 10.20)
- виробництво пеку та пекового коксу (див. 24.14)
- виробництво газу коксових печей, що використовують для газопостачання (див. 40.21) 
2310 
23.2 
  
Виробництво продуктів нафтоперероблення 
232 
23.20 
23.20.0 
Виробництво продуктів нафтоперероблення
Цей підклас включає:
- виробництво моторного палива: бензину, гасу тощо
- виробництво палива: легкого, середнього та важкого (дизельного) дистилятного палива, газів, одержаних в процесі нафтоперероблення (таких як етан, пропан, бутан) тощо
- виробництво мастильних масел та консистентних мастил з нафти (включаючи залишки її перегонки) та з відпрацьованого масла
- виробництво продуктів для нафтохімічної промисловості та для виробництва дорожніх покриттів
- виробництво інших нафтопродуктів: уайт-спіриту, вазеліну, парафіну тощо 
2320 
23.3 
  
Виробництво ядерних матеріалів 
233 
23.30 
23.30.0 
Виробництво ядерних матеріалів
Цей підклас включає:
- виробництво збагаченого урану
- виробництво паливних тепловидільних елементів для ядерних реакторів
- виробництво радіоактивних елементів для промислових та медичних потреб
- перероблення ядерних відходів
Цей підклас не включає:
- добування та первинне збагачення уранової і торієвої руд (див. 12.00)
- виробництво "жовтого коксу" (концентрату урану) (див. 12.00)
- захоронення та зберігання відпрацьованого ядерного палива, радіоактивних елементів промислового призначення тощо (див. 90.02)
- оброблення і знищення перехідних радіоактивних відходів лікарень тощо (див. 90.02)
Примітка.
Вид радіоактивних відходів (переважно медичного походження), які розпадаються під час тимчасового захоронення, можуть оброблятися поза рамками нормативної системи контролю. 
2330 
Підсекція DG 
 
Хімічне виробництво
Ця підсекція включає перероблення органічної та неорганічної сировини хімічним способом. В підсекції передбачений поділ на виробництво основної хімічної продукції (група 24.1), виробництво проміжної та кінцевої продукції шляхом перероблення основної хімічної продукції, яка належить до решти груп класифікації (24.2 - 24.7). 
 
24 
  
Хімічне виробництво 
24 
24.1 
  
Виробництво основної хімічної продукції 
241 
24.11 
24.11.0 
Виробництво промислових газів
Цей підклас включає:
- виробництво промислових та неорганічних медичних газів скраплених та стиснених, які поділяються на прості промислові гази, складні промислові гази та повітря.
Примітка.
До простих промислових газів відносяться тільки інертні гази (аргон, гелій, кріптон, ксенон, неон), водень, азот та кисень.
До складних промислових газів відносяться діоксид вуглецю та інші неорганічні кисневі сполуки неметалів, у тому числі ангідрид вуглецевий, а також гази медичні (протоксид і пероксид азоту тощо).
Цей підклас не включає:
- добування природного газу (див. 11.10.2)
- виробництво горючих газів, таких як етан, бутан та пропан, на нафтопереробних підприємствах (див. 23.20)
- розподілення стисненого повітря по трубопроводах (див. 40.30) 
2411x 
24.12 
24.12.0 
Виробництво барвників та пігментів
Цей підклас включає:
- виробництво оксидів і пероксидів металів (мінеральних пігментів)
- виробництво барвників з будь-якої сировини в основній формі або у вигляді концентрату - виробництво продуктів, що використовуються як флуоресцентні речовини та люмінофори 
- виробництво рослинних та хімічних (органічних та неорганічних) дубильних речовин
Цей підклас не включає:
- виробництво готових барвників та пігментів (див. 24.30)
- виробництво оксиду алюмінію (див. 27.42) 
2411 
24.13 
24.13.0 
Виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції
Цей підклас включає:
- виробництво хімічних елементів, крім металів, промислових газів та радіоактивних елементів, одержаних під час виробництва ядерного палива
- виробництво неорганічних кислот, крім азотної кислоти
- виробництво лугів та інших неорганічних сполук, крім аміаку
- виробництво обпаленого залізного колчедану
- виробництво інших неорганічних речовин
Цей підклас не включає:
- виробництво азотної кислоти та сульфоазотної кислоти (див. 24.15)
- виробництво аміаку (див. 24.15)
- виробництво хлориду амонію (див. 24.15)
- виробництво нітритів та нітратів калію (див. 24.15)
- виробництво триамонійфосфатів, карбонату амонію (див. 24.15) 
2411x 
24.14 
24.14.0 
Виробництво іншої основної органічної хімічної продукції
Цей підклас включає:
- виробництво ациклічних та циклічних, насичених та ненасичених вуглеводнів вищого ступеня чистоти
- виробництво циклічних та ациклічних спиртів, включаючи синтетичний етиловий спирт
- виробництво моно- і полікарбонових кислот, включаючи оцтову кислоту
- виробництво інших кисневих сполук, включаючи альдегіди, кетони, хінони
- виробництво азотних органічних сполук, включаючи аміни
- виробництво інших органічних сполук, у тому числі продуктів, одержаних шляхом перегонки деревини
- виробництво деревного вугілля
- виробництво пеку та пекового коксу
- виробництво синтетичних ароматичних речовин
- перегонку кам'яновугільної смоли
Цей підклас не включає:
- виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів (див. 15.92)
- виробництво пластмас у первинних формах (див. 24.16)
- виробництво синтетичного каучуку в первинних формах (див. 24.17)
- виробництво хімічних сполук, що використовуються у фармацевтичній промисловості (див. 24.41)
- виробництво неочищеного гліцерину (див. 24.51)
- виробництво ефірних олій (див. 24.63) 
2411x 
24.15 
24.15.0 
Виробництво добрив та азотних сполук
Цей підклас включає:
- виробництво добрив: чистих або змішаних азотних, фосфорних та калійних добрив; мочевини, неочищених природних фосфатів та неочищених природних калійних солей
- виробництво азотовмісних продуктів: азотної та сульфоазотної кислот, аміаку, хлориду амонію, нітритів та нітратів калію, триамонійфосфатів та карбонату амонію
- виробництво добрив шляхом змішування або хімічним обробленням рослинних чи тваринних продуктів (виробництво компосту)
Цей підклас не включає:
- добування гуано (див. 14.30)
- виробництво агрохімічної продукції (див. 24.20)
- оброблення відходів шляхом компостування рослинних продуктів для видалення та отримання похідного продукту (компосту) (див. 90.02) 
2412 
24.16 
24.16.0 
Виробництво пластмас у первинних формах
Цей підклас включає:
- виробництво пластмас у первинних формах: полімерів (включаючи поліетилен, поліпропілен, полістирол, полівінілхлорид, полівінілацетат), поліакрилатів тощо; поліамідів; фенольних та епоксидних смол і поліуретанів; алкідних та інших складних поліефірних смол та простих поліефірів; кремнійорганічних полімерів (силіконів); іонообмінних смол на базі полімерів (полімерних іонітів)
Цей підклас включає також:
- перероблення целюлози
Цей підклас не включає:
- оброблення відходів пластмас (див. 37.20) 
2413x 
24.17 
24.17.0 
Виробництво синтетичного каучуку
Цей підклас включає:
- виробництво синтетичного каучуку в первинних формах: синтетичного каучуку; латексів та фактису (пластифікатора для гумових сумішей)
- виробництво сумішей синтетичного і натурального каучуків та каучуко-подібних смол, наприклад, балати 
2413 
24.2 
  
Виробництво агрохімічної продукції 
242x
2421
24.20 
24.20.0 
Виробництво агрохімічної продукції
Цей підклас включає:
- виробництво інсектицидів, акарицидів, родентицидів, фунгіцидів, гербіцидів, засобів проти проростання, регуляторів росту рослин, дезинфікуючих засобів та інших агрохімічних речовин і продуктів, не віднесених до інших групувань
Цей підклас не включає:
- виробництво добрив та азотних сполук (див. 24.15) 
2421 
24.3 
  
Виробництво лаків та фарб 
242x
2422 
24.30 
24.30.0 
Виробництво лаків та фарб
Цей підклас включає:
- виробництво фарб, емалей, лаків
- виробництво готових пігментів, глушників та фарб
- виробництво склоподібної емалі, глазурі, ангобів та аналогічних продуктів
- виробництво мастик
- виробництво ґрунтовок та інших невогнетривких шпаклівок та засобів для оброблення поверхні
- виробництво складних органічних розчинників та розріджувачів
- виробництво готових розчинників лаків та фарб
- виробництво художніх та друкарських фарб
Цей підклас не включає:
- виробництво барвників та пігментів (див. 24.12)
- виробництво чорнил та туші (див. 24.66) 
2422 
24.4 
  
Фармацевтичне виробництво 
242x
2423 
24.41 
24.41.0 
Виробництво основних фармацевтичних продуктів
Цей підклас включає:
- розробку та виробництво медично-активних речовин, включаючи субстанції, для виготовлення готових лікарських засобів
- перероблення крові
Цей підклас включає також:
- виробництво хімічно чистих цукрів
- перероблення залоз та виробництво екстрактів із залоз 
2423x 
24.42 
24.42.0 
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
Цей підклас включає:
- виробництво медикаментів: імунних сироваток та інших елементів крові, вакцин; різноманітних ліків, включаючи гомеопатичні препарати
- виробництво хімічних протизаплідних препаратів зовнішнього застосування та гормональних протизаплідних препаратів
- виробництво стоматологічного цементу та цементу для відновлення кісткових тканин
Цей підклас включає також:
- виробництво вати, марлі, бинтів та інших перев'язувальних матеріалів з лікарським просочуванням, кетгуту для накладання хірургічних швів тощо
- виробництво трав'яних настоянок для лікувальних цілей
- виробництво лікарських препаратів для ветеринарії
2423x 
24.5 
  
Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; парфумерних та косметичних засобів  242x
2424 
24.51 
24.51.0 
Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування
Цей підклас включає:
- виробництво гліцерину, органічних поверхнево-активних речовин, мила
- виробництво пральних засобів в твердій і рідкій формі та синтетичних мийних засобів (детергентів); засобів для миття посуду; засобів для пом'якшення тканин
- виробництво засобів для ароматизації і дезодорації повітря в приміщеннях, штучного воску та воскових виробів, полірувальних та інших засобів догляду за деревом, полірувальних засобів для кузовів, скла та металу, паст та порошків для чищення тощо 
2424x 
24.52 
24.52.0 
Виробництво парфумерних та косметичних засобів
Цей підклас включає:
- виробництво парфумерних та косметичних засобів: парфумів та туалетної води, косметичних засобів та засобів для макіяжу, засобів для захисту шкіри від сонячних опіків та засобів для загару, засобів для манікюру та педикюру, шампунів, лаків для волосся, засобів для завивки та випрямлення волосся, зубних порошків і паст, засобів гігієни порожнини рота, в тому числі фіксуючих засобів для зубних протезів, засобів для гоління, дезодорантів та солей для ванн, депіляторів, інших засобів
Цей підклас не включає:
- виробництво ефірних олій (див. 24.63) 
2424x 
24.6 
  
Виробництво іншої хімічної продукції 
242x
2429 
24.61 
24.61.0 
Виробництво вибухових речовин
Цей підклас включає:
- виробництво вибухових речовин
- виробництво піротехнічних виробів 
2429x 
24.62 
24.62.0 
Виробництво клею та желатину
Цей підклас включає:
- виробництво желатину та його похідних, клею та інших засобів для склеювання, в тому числі на гумовій основі 
2429x 
24.63 
24.63.0 
Виробництво ефірних олій
Цей підклас включає:
- виробництво есенцій натуральних ароматичних продуктів
- виробництво смолистих речовин
- виробництво дистильованих ароматичних вод
- виробництво сумішей духмяних речовин для виготовлення парфумів та харчових продуктів
Цей підклас не включає:
- виробництво синтетичних ароматичних речовин (див. 24.14)
- виробництво парфумерних та косметичних засобів (див. 24.52)
2429x 
24.64 
24.64.0 
Виробництво фотоматеріалів
Цей підклас включає:
- виробництво фотопластинок, фотоплівок, фотопаперу тощо
- виробництво фотохімікатів
Цей підклас включає також:
- виробництво кінематографічних плівок, підготовлених для запису, незаписаних 
2429x 
24.65 
24.65.0 
Виробництво електронних носіїв даних
Цей підклас включає:
- виробництво незаписаних носіїв для аудіо- та відеозапису
- виробництво незаписаних дисків та магнітних стрічок для комп'ютерів
Цей підклас не включає:
- виробництво кінематографічних плівок, підготовлених для запису, незаписаних (див. 24.64)
2429x 
24.66 
24.66.0 
Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей
Цей підклас включає:
- виробництво різноманітної хімічної продукції: пептонів та їх похідних, інших білкових сполук та їх похідних, не віднесених до інших групувань, хімічно модифікованих олій та жирів, матеріалів, що використовують для оброблення текстилю та шкіри, флюсів, порошків та паст для зварювання та паяння, речовин, які використовуються для травлення металів, готових складників для цементу, активованого вугілля, присадок до мастильних масел, готових прискорювачів вулканізації каучуку, каталізаторів та інших хімічних продуктів промислового призначення, антидетонаторів, антифризів, робочих рідин для гідравлічних передач, діагностичних речовин та лабораторних реактивів
- виробництво напівпровідникових матеріалів
Цей підклас включає також:
- виробництво чорнил та туші, в т. ч. в балончиках 
2429x 
24.7 
  
Виробництво штучних та синтетичних волокон 
243 
24.70 
24.70.0 
Виробництво штучних та синтетичних волокон
Цей підклас включає:
- виробництво джгутів із штучних та синтетичних волокон
- виробництво штучних та синтетичних штапельних волокон, які не пройшли процеси кардочесання, гребенечесання чи інших процесів підготування до прядіння
- виробництво філаментних високоміцних ниток
Цей підклас не включає:
- прядіння синтетичних та штучних волокон (див. 17.15)
- виробництво швацьких ниток з штучних та синтетичних волокон (див. 17.16) 
2430 
Підсекція DH    
Виробництво гумових та пластмасових виробів 
25 
25 
  
Виробництво гумових та пластмасових виробів 
25 
25.1 
  
Виробництво гумових виробів 
251 
25.11 
25.11.0 
Виробництво гумових шин, покришок та камер
Цей підклас включає:
- виробництво гумових шин для транспортних засобів, обладнання та іншого призначення: пневматичних шин, безкамерних і камерних шин
- виробництво гумових камер для шин
- виробництво знімних покришок та ободових стрічок для шин, заготовок для відновлення протекторів тощо
Цей підклас не включає:
- відновлення протектора гумових шин та покришок (див. 25.12)
- виробництво гумових матеріалів для ремонту (див. 25.13)
- ремонт, установлення або заміну шин, покришок та камер (див. 50.20)
2511x 
25.12 
25.12.0 
Відновлення протектора гумових шин та покришок
Цей підклас не включає:
- виробництво гумових матеріалів для ремонту (див. 25.13)
- ремонт, установлення або заміну шин, покришок та камер (див. 50.20)
2511x 
25.13 
25.13.0 
Виробництво інших гумових виробів
Цей підклас включає:
- виробництво інших виробів з натуральної і синтетичної гуми, вулканізованої або невулканізованої: гумових плит, листів, смуг, брусів та профілів, труб, шлангів та рукавів, конвеєрних стрічок та привідних пасів, санітарно-гігієнічних виробів (презервативів, сосок, рукавичок, грілок тощо), предметів одягу, покриттів для підлоги, прогумованих текстильних виробів, пряжі та тканин, гумових ниток, канатів, кілець, фітингів та прокладок, надувних матраців, покриття для роликів тощо 
Цей підклас включає також:
- виробництво гумових матеріалів для ремонту
Цей підклас не включає:
- виробництво кордних тканин для шин (див. 17.54)
- виробництво одягу з прогумованих тканин (див. 18.2)
- виробництво гумового взуття (див. 19.30)
- виробництво клею на гумовій основі (див. 24.62)
- виробництво заготовок для відновлення протекторів (див. 25.11)
- виробництво гумових купальних шапочок (див. 25.24)
- виробництво надувних човнів та плотів (див. 35.12)
- виробництво необтягнутих матраців з пористої гуми (див. 36.15)
- виробництво спортивного інвентарю з гуми (див. 36.40)
- виробництво гумових ігор та іграшок (див. 36.50)
- утилізацію гуми (див. 37.20) 
2519 
25.2 
  
Виробництво пластмасових виробів 
252 
25.21 
25.21.0 
Виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас
Цей підклас включає:
- виробництво напівфабрикатів з пластмас: плит, штаби, блоків, плівки, фольги тощо
- виробництво готових виробів з пластмас: труб, шлангів та рукавів, фітингів для шлангів та рукавів
Цей підклас включає також:
- виробництво штучних оболонок для ковбасного виробництва
Цей підклас не включає:
- виробництво пластмас у первинних формах (див. 24.16)
- виробництво оптичних елементів з пластмас (див. 33.40)
- виробництво необтягнутих матраців з пінопласту (див. 36.15) 
2520x 
25.22 
25.22.0 
Виробництво тари з пластмас
Цей підклас включає:
- виробництво виробів з пластмас для пакування товарів: мішків, сумок, футлярів, ящиків, коробок, балонів, пляшок тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво пластмасових дорожніх виробів (сумок тощо) (див. 19.20)
- виробництво виробів з натуральної та синтетичної гуми (див. 25.13)
- послуги з пакування (див. 74.82) 
2520x 
25.23 
25.23.0 
Виробництво будівельних виробів з пластмас
Цей підклас включає:
- виробництво будівельних виробів з пластмас: дверних та віконних блоків (дверних полотен та коробок, вікон, віконних коробок), ставень, штор, жалюзі, плінтусів, баків, резервуарів, покриттів для підлоги, стін, стель у вигляді рулонів або в формі плиток, збірних конструкцій тощо; санітарно-технічних виробів: ванн, душових кабін, умивальників, унітазів, зливних бачків тощо 
Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з натуральної та синтетичної гуми (див. 25.13)
- виробництво лінолеуму та інших твердих непластмасових покриттів для підлоги (див. 36.63) 
2520x 
25.24 
25.24.0 
Виробництво інших виробів з пластмас
Цей підклас включає:
- виробництво пластмасового столового та кухонного посуду, туалетних належностей
- виробництво різних пластмасових виробів: головних уборів, ізоляційної арматури, деталей освітлювальної арматури, канцелярських та шкільних виробів, одягу, фурнітури для меблів, статуеток, конвеєрних стрічок, привідних пасів тощо
Цей підклас включає також:
- виробництво гумових купальних шапочок
Цей підклас не включає:
- виробництво пластмасових дорожніх виробів (сумок тощо) (див. 19.20)
- виробництво взуття з пластмас (див. 19.30)
- виробництво медичних та стоматологічних виробів з пластмас (див. 33.10)
- виробництво оптичних елементів з пластмас (див. 33.40)
- виробництво меблів з пластмас (див. 36.1)
- виробництво необтягнутих матраців з пінопласту (див. 36.15)
- виробництво спортивного інвентарю з пластмас (див. 36.40)
- виробництво ігор та іграшок з пластмас (див. 36.50)
- виробництво лінолеуму та інших твердих непластмасових покриттів для підлоги (див. 36.63) 
2520x 
Підсекція DI 
 
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
Ця підсекція включає перероблення сировини мінерального походження: виробництво скла в усіх його формах (скло листове, порожнисте, волокно, технічні вироби тощо), керамічних виробів, плитки, цегли, черепиці, виробництво цементу й гіпсу тощо.
Ця підсекція включає також оброблення каменю та інших мінеральних виробів. 
26 
26 
  
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
26 
26.1 
  
Виробництво скла та виробів зі скла 
261 
26.11 
26.11.0 
Виробництво листового скла
Цей підклас включає:
- виробництво листового скла, включаючи армоване, пофарбоване, забарвлене тощо 
2610x 
26.12 
26.12.0 
Формування та оброблення листового скла
Цей підклас включає:
- виробництво листового загартованого та багатошарового скла
- виробництво скляних дзеркал
- виробництво склопакетів 
2610x 
26.13 
26.13.0 
Виробництво ємностей зі скла
Цей підклас включає:
- виробництво пляшок та інших ємностей зі скла та кришталю
- виробництво стаканів, іншого столового та кухонного посуду зі скла та кришталю
Цей підклас не включає:
- виробництво іграшок зі скла (див. 36.50)
2610x 
26.14 
26.14.0 
Виробництво скловолокна
Цей підклас включає:
- виробництво скловолокна (в тому числі скловати), нетканих матеріалів з нього
Цей підклас не включає:
- виробництво тканин зі скловолокна (див. 17.25)
- виробництво волоконно-оптичного кабелю для передавання кодованих даних. (див. 31.30)
- виробництво волоконних світловодів та волоконно-оптичного кабелю для прямого передавання зображень: для ендоскопії, освітлення, отримання прямого зображення (див. 33.40) 
2610x 
26.15 
26.15.0 
Виробництво та оброблення інших скляних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво лабораторних, гігієнічних, фармацевтичних скляних виробів, скла для наручних та інших годинників, оптичного скла і оптичних елементів без оптичного оброблення; деталей для біжутерії; електроізоляторів і скляної ізоляційної арматури; скляних блоків для мостіння; скляних трубок і стрижнів, колб для ламп тощо
- монтаж, ремонт та формування скляних труб, трубок та трубопроводів на промислових підприємствах
Цей підклас не включає:
- виробництво медичних шприців (див. 33.10)
- виробництво оптично оброблених елементів (див. 33.40) 
2610x 
26.2 
  
Виробництво керамічних виробів не для будівництва 
269x 
26.21 
26.21.0 
Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво столового керамічного посуду, інших господарських та побутових належностей
- виробництво статуеток та інших декоративних керамічних виробів
Цей підклас не включає:
- виробництво іграшок з кераміки (див. 36.50)
- виробництво біжутерії (див. 36.61) 
2691x 
26.22 
26.22.0 
Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26)
- виробництво керамічних будівельних матеріалів (див. 26.30, 26.40) 
2691x 
26.23 
26.23.0 
Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26)
- монтаж електричних ізоляторів на лініях електропередач, який здійснюється під час будівництва (див. 45.34) 
2691x 
26.24 
26.24.0 
Виробництво інших технічних керамічних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво керамічних виробів лабораторного, хімічного та технічного призначення 
2691x 
26.25 
26.25.0 
Виробництво інших керамічних виробів не для будівництва, н. в. і. г.
Цей підклас включає:
- виробництво керамічних виробів, які використовуються для пакування та транспортування товарів: горшків, банок, кухлів, глечиків тощо
- виробництво інших керамічних виробів
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26)
- виробництво керамічних будівельних матеріалів (див. 26.30, 26.40) 
2691x 
26.26 
26.26.0 
Виробництво вогнетривких керамічних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво вогнетривких будівельних розчинів тощо
- виробництво вогнетривких керамічних виробів: теплоізоляційних з силікатного борошна, цегли та блоків, реторт, тиглів, муфелів, форсунок, труб, трубок тощо
Цей підклас включає також:
- виробництво виробів, які містять магнезит, доломіт та хроміт 
2692 
26.3 
  
Виробництво керамічних плиток та плит 
269x 
26.30 
26.30.0 
Виробництво керамічних плиток та плит
Цей підклас включає:
- виробництво невогнетривких керамічних плиток для облицювання камінів та стін, підлоги, мозаїчної плитки тощо
- виробництво невогнетривких керамічних плит та блоків для мостіння
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26) 
2693x 
26.4 
  
Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини  269x 
26.40 
26.40.0 
Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини
Цей підклас включає:
- виробництво невогнетривкої будівельної керамічної цегли та блоків, покрівельної черепиці, дефлекторів, труб тощо
Цей підклас включає також:
- виробництво плит для підлоги з випаленої глини
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких керамічних виробів (див. 26.26)
- виробництво невогнетривких керамічних плит та блоків для мостіння (див. 26.30) 
2693x 
26.5 
  
Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей 
269x 
26.51 
26.51.0 
Виробництво цементу
Цей підклас включає:
- виробництво цементного клінкера та гідравлічних цементів, у тому числі портландцементу, глиноземного, шлакового, суперфосфатного цементу
Цей підклас не включає:
- виробництво стоматологічного цементу (див. 24.42)
- виробництво вогнетривких будівельних розчинів (див. 26.26)
- виробництво виробів з бетону для будівництва (див. 26.61)
- виробництво готових до використання бетонних сумішей та будівельних розчинів (див. 26.63, 26.64) 
2694x 
26.52 
26.52.0 
Виробництво вапна
Цей підклас включає:
- виробництво гашеного, негашеного, гідравлічного вапна 
2694x 
26.53 
26.53.0 
Виробництво гіпсових сумішей
Цей підклас не включає:
- добування гіпсового каменю та ангідриту (див. 14.12)
- виробництво виробів з гіпсу (див. 26.62, 26.66) 
2694x 
26.6 
  
Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу 
269x
2695 
26.61 
26.61.0 
Виробництво виробів з бетону для будівництва
Цей підклас включає:
- виробництво будівельних виробів з бетону, цементу та штучного каменю: плиток, плит, цегли, панелей, щитів, листів, труб, стовпів тощо
- виробництво збірних будівельних конструкцій з цементу, бетону та штучного каменю
Цей підклас не включає:
- виробництво готових до використання бетонних сумішей та будівельних розчинів (див. 26.63, 26.64) 
2695x 
26.62 
26.62.0 
Виробництво виробів з гіпсу для будівництва
Цей підклас включає:
- виробництво виробів з гіпсу для будівництва: панелей, плит, листів тощо 
2695x 
26.63 
26.63.0 
Виробництво готових для використання бетонних сумішей
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких будівельних розчинів (див. 26.26)
2695x 
26.64 
26.64.0 
Виробництво сухих будівельних сумішей
Цей підклас включає:
- виробництво готових до використання будівельних розчинів та невогнетривких бетонів в порошкоподібній формі
Цей підклас не включає:
- виробництво вогнетривких будівельних розчинів (див. 26.26) 
2695x 
26.65 
26.65.0 
Виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу
Цей підклас включає:
- виробництво будівельних матеріалів з рослинної сировини (вовни з деревини, соломи, очерету), змішаних з цементом, гіпсом та іншими зв'язувальними мінеральними матеріалами
- виробництво виробів з азбестоцементу, волокнистого цементу з волокнами целюлози або аналогічних матеріалів: гофрованих листів (шиферу), інших листів, панелей, черепиці, труб, трубок, резервуарів, чанів, мийок, раковин, ємностей, меблів, віконних коробок тощо 
2695x 
26.66 
26.66.0 
Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу
Цей підклас включає:
- виробництво інших виробів з бетону, гіпсу, цементу, штучного каменю: скульптур, меблів, барельєфів, горельєфів, ваз, горщиків для квітів тощо 
2695x 
26.7 
  
Оброблення декоративного та будівельного каменю 
269x
2696 
26.70 
26.70.0 
Оброблення декоративного та будівельного каменю
Цей підклас включає:
- різання, фасонування, обтісування, кінцеве оброблення декоративного та будівельного каменю поза кар'єрами, який використовується у будівництві, в якості дорожнього покриття, покрівель, для облаштування кладовищ тощо
- кінцеве оброблення каменю, первинне обробленого в кар'єрах
Цей підклас не включає:
- первинне оброблення каменю в кар'єрах (див. 14.11)
- виробництво жорен та інших абразивних виробів (див. 26.81) 
2696 
26.8 
  
Виробництво різної неметалевої мінеральної продукції 
269x
2699 
26.81 
26.81.0 
Виробництво абразивних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво жорен, точильних і шліфувальних каменів та виробів з природних або штучних абразивних матеріалів, у тому числі на м'якій основі 
2699x 
26.82 
26.82.0 
Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. г.
Цей підклас включає:
- виробництво неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших групувань: неметалевої мінеральної пряжі та тканин і виробів з них, в т. ч. одягу, головних уборів, взуття; корду, мотузок, паперу, повсті тощо; фрикційних матеріалів на основі мінеральних речовин або целюлози та незмонтованих виробів з них; мінеральних ізоляційних матеріалів: шлаковати, мінеральної вати та аналогічної продукції, розшарованого вермикуліту, спученої глини і подібних теплоізоляційних, звукоізоляційних та звукопоглинаючих матеріалів; виробів з інших мінеральних матеріалів: обробленої слюди і виробів з неї, торфу, графіту (крім того, що використовується в електротехніці) тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво скловати (див. 26.14) 
2699 
Підсекція DJ   
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів  27 
27   
Металургійне виробництво  27x 
Цей розділ включає діяльність з виплавки та рафінування чорних і кольорових металів з руди, ливарного чавуну чи брухту за допомогою електрометалургійних та інших технологій 
Цей розділ включає також виробництво сплавів та суперсплавів металів шляхом сполучення хімічних домішок з чистими металами. Продукція виплавки та рафінування, зазвичай у вигляді зливків, використовується в операціях прокату, протягування та продавлювання для виготовлення листів, штаби, прутку, дроту, або в розплавленому вигляді для виготовлення деталей та інших основних виробів з металу
27.1 
 
Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 
 
27.10 
27.10.0 
Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 
271x 
Цей підклас включає:
- виробництво переробного, ливарного, дзеркального чавуну, губчастого заліза, нелегованої, нержавіючої, легованої сталі
- виробництво гранул та порошків з чавуну, заліза або сталі
- виробництво феросплавів
- виробництво напівфабрикатів
- виробництво виробів з нержавіючої сталі
- виробництво гарячекатаних виробів зі швидкорізальної сталі
- виробництво листових гарячекатаних і холоднокатаних виробів з нелегованої та легованої сталі
- виробництво прутків гарячекатаних
- виробництво профілів високосортних, паль шпунтових, профілів зварних та деталей для залізничних колій
Цей підклас не включає:
- виготовлення плоских холоднокатаних сталевих виробів з покриттям та без покриття завширшки не більше 600 мм (див. 27.32)
- лиття виливків з чавуну та сталі (див. 27.51, 27.52) 
27.2 
 
Виробництво труб 
271x 
27.21 
27.21.0 
Виробництво труб та фітингів для труб з чавуну 
2710x 
Цей підклас включає:
- виробництво труб і трубок, профілів порожнистих з ливарного чавуну
- виробництво фітингів (муфт, колін, фланців тощо) з ковкого та нековкого чавуну 
27.22 
27.22.0 
Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі 
2710x 
Цей підклас включає:
- виробництво безшовних труб з чавуну (крім ливарного) та сталі гарячим або холодним катанням, волочінням, гарячим пресуванням
- виробництво зварних труб гарячим або холодним формуванням і зварюванням, формуванням та холодним волочінням або гарячим формуванням та редукуванням
- виробництво порожнистих профілів з чавуну (крім ливарного) та сталі
- виробництво фітингів для труб з чавуну (крім ливарного) та сталі
27.3 
 
Інші види первинного оброблення сталі 
271x 
27.31 
27.31.0 
Холодне волочіння 
2710x 
Цей підклас включає:
- виробництво стрижнів, прутків, кутиків та профілів холодним волочінням, шліфуванням та зачищенням 
Цей підклас не включає:
- виробництво сталевого дроту (див. 27.34) 
27.32 
27.32.0 
Холодний прокат штаби 
2710 
Цей підклас включає:
- виготовлення виробів плоского прокату зі сталі з покриттям та без покриття, рулонних і не рулонних, завширшки менше 600 мм, шляхом повторного холодного прокату плоских гарячекатаних виробів 
27.33 
27.33.0 
Холодне штампування та гнуття 
2710x 
Цей підклас включає:
- виробництво відкритих профілів послідовною деформацією на прокатному стані або гнуттям на профілезгинальному стані плоского сталевого прокату 
27.34 
27.34.0 
Виробництво дроту 
2710x 
Цей підклас включає:
- виробництво сталевого дроту холодним волочінням, з покриттям або без покриття 
27.4 
 
Виробництво кольорових металів 
2710x 
27.41 
27.41.0 
Виробництво дорогоцінних металів 
272 
Цей підклас включає:
- виробництво та афінаж необроблених дорогоцінних металів: золота, срібла, платини тощо
- виробництво сплавів з дорогоцінних металів
- виробництво напівфабрикатів з дорогоцінних металів
- нанесення покриття з срібла на недорогоцінні метали
- нанесення покриття з золота на недорогоцінні метали та срібло
- нанесення покриття з платини або металів платинової групи на золото, срібло та недорогоцінні метали 
Цей підклас не включає:
- виробництво годинникових корпусів з дорогоцінних металів (див. 33.50)
- виробництво ювелірних виробів з дорогоцінних металів (див. 36.22) 
27.42 
27.42.0 
Виробництво алюмінію 
2720x 
Цей підклас включає:
- виробництво алюмінію з оксиду алюмінію
- виробництво алюмінію шляхом електролітичної рафінації алюмінієвих відходів та брухту
- виробництво алюмінієвих сплавів
- виробництво алюмінієвої фольги
- виробництво напівфабрикатів з алюмінію і алюмінієвих сплавів 
Цей підклас включає також:
- виробництво оксиду алюмінію (глинозему) 
27.43 
27.43.0 
Виробництво свинцю, цинку та олова 
2720x 
Цей підклас включає:
- виробництво свинцю, цинку та олова з руди
- виробництво свинцю, цинку та олова шляхом електролітичної рафінації відходів та брухту свинцю, цинку та олова
- виробництво сплавів свинцю, цинку та олова
- виробництво напівфабрикатів з свинцю, цинку, олова чи сплавів на їх основі 
27.44 
27.44.0 
Виробництво міді 
2720x 
Цей підклас включає:
- виробництво міді з мідної руди
- виробництво міді шляхом електролітичної рафінації мідних відходів та брухту
- виробництво сплавів з міді
- виробництво напівфабрикатів з міді чи мідних сплавів
- виробництво дроту, стрижнів і пластин для плавких запобіжників 
Цей підклас включає також:
- виробництво мідного штейну 
27.45 
27.45.0 
Виробництво інших кольорових металів 
2720x 
Цей підклас включає:
- виробництво нікелю, хрому, марганцю, кобальту та інших кольорових металів з руд чи оксидів
- виробництво кольорових металів шляхом електролітичної та алюмінотермічної рафінації відходів та брухту цих металів
- виробництво сплавів з нікелю, хрому, марганцю тощо
- виробництво напівфабрикатів з нікелю, хрому, марганцю тощо
Цей підклас включає також:
- виробництво нікелевого штейну 
27.5 
 
Лиття металів  2720x 
Ця група включає:
- лиття напівфабрикатів та виливків, виготовлених для третіх осіб 
Ця група не включає:
- лиття готових литих виробів (за каталогом), таких як труби та деталі до них (див. 27.21, 27.22)
- лиття котлів та радіаторів (див. 28.22, 28.30)
- лиття побутових виробів (див. 28.75) 
27.51 
27.51.0 
Лиття чавуну  273 
Цей підклас включає:
- лиття напівфабрикатів та виливків з чавуну (у т. ч. сірого, ковкого)
- лиття виливків з чавуну з кулястим графітом 
Цей підклас не включає:
- лиття, яке є частиною процесу виробництва металевих виробів (див. 27 - 36) 
27.52 
27.52.0 
Лиття сталі  2731x 
Цей підклас включає:
- лиття напівфабрикатів та виливків зі сталі 
Цей підклас не включає:
- лиття, яке є частиною процесу виробництва металевих виробів (див. 27 - 36) 
27.53 
27.53.0 
Лиття легких кольорових металів 2731x 
Цей підклас включає:
- лиття напівфабрикатів з алюмінію, магнію, титану, берилію, скандію, ітрію
- виробництво виливків з легких металів 
Цей підклас не включає:
- лиття, яке є частиною процесу виробництва металевих виробів (див. 27 - 36) 
27.54 
27.54.0 
Лиття інших кольорових металів  2732x 
Цей підклас включає:
- лиття виливків з важких кольорових і дорогоцінних металів
Цей підклас не включає:
- лиття, яке є частиною процесу виробництва металевих виробів (див. 27 - 36) 
28 
 
Виробництво готових металевих виробів  28 
Цей розділ включає виготовлення виробів з "чистого" металу (деталей, контейнерів, конструкцій), які виконують переважно статичну функцію і не повинні зніматися. До розділів 29 - 36 включені комбінації або з'єднання таких виробів з металу (інколи з іншими матеріалами) в більш складні вузли, які функціонують з рухомими деталями 
28.1 
 
Виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів 
 
28.11 
28.11.0 
Виробництво будівельних металевих конструкцій   
Цей підклас включає:
- виробництво будівельних збірних металоконструкцій
- виробництво мостів і секцій мостів, башт, ґратчастих щогл з чорних металів
- виробництво інших конструкцій та їх частин з чорних металів та алюмінію
- монтаж та установлення на місці металевих конструкцій 
Цей підклас не включає:
- виробництво секцій для суден (див. 35.11) 
28.12 
28.12.0  Виробництво будівельних металевих виробів  2811x 
Цей підклас включає:
- виробництво металевих дверних і віконних блоків, дверних полотен, віконних рам, жалюзі, воріт тощо 
 
28.2 
 
Виробництво металевих резервуарів, радіаторів та котлів центрального опалення  281x 
28.21 
28.21.0 
Виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів 
2812 
Цей підклас включає:
- виробництво металевих резервуарів, баків, цистерн та подібних ємностей місткістю понад 300 л
- виробництво металевих ємностей для стиснених і скраплених газів тощо 
Цей підклас не включає:
- виробництво металевих ємностей місткістю до 300 л: бочок, банок, баків, барабанів, каністр, відер тощо (див. 28.71)
- виробництво транспортних вантажних контейнерів (див. 34.20) 
28.22 
28.22.0 
Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення 
2812x 
Цей підклас включає:
- виробництво радіаторів та котлів центрального опалення, вузлів та деталей до них
- установлення, технічне обслуговування та ремонт котлів центрального опалення промислового типу для опалення багатоквартирних житлових будинків, дистанційного опалення
Цей підклас не включає:
- виробництво електричних радіаторів (див. 29.71)
- установлення, технічне обслуговування та ремонт радіаторів (див. 45.33.1) 
28.3 
 
Виробництво парових котлів 
281x 2813 
28.30 
28.30.0 
Виробництво парових котлів 2813 
Цей підклас включає:
- виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення, для отримання водяної та іншої пари
- виробництво генераторів водяної та іншої пари
- виробництво частин та допоміжного обладнання для парових котлів: конденсаторів, економайзерів, підігрівачів, парозбірників та акумуляторів пари тощо
- виробництво незмонтованих ядерних реакторів, вузлів та деталей до них 
Цей підклас включає також:
- суміжні роботи з прокладання, ремонту та обслуговування трубопровідних систем на промислових об'єктах (хімічних, нафтових тощо), включаючи монтаж вентилів та резервуарів 
Цей підклас не включає:
- виробництво приладів для розділення ізотопів (див. 29.56)
28.4 
 
Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія  2891 
28.40 
28.40.0 
Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія  2891 
Цей підклас включає:
- кування, пресування, об'ємне і листове штампування та профілювання, карбування та фасонування металів для третіх осіб
- порошкову металургію: виробництво виробів з металевого порошку, які одержують в умовах високої температури або під високим тиском 
Цей підклас не включає:
- виробництво тонкоподрібнених металевих порошків (див. 27) 
28.5 
 
Оброблення металів  2892 
Ця група включає оброблення та нанесення покриттів на метали, загальні механічні операції, які здійснюються, зазвичай, для третіх осіб
28.51 
28.51.0 
Оброблення та нанесення покриттів на метали  2892x 
Цей підклас включає:
- нанесення покриттів на метали, анодування металів тощо
- термічне оброблення металів
- обрубання, зачищення поверхні, піскоструминне оброблення, оброблення деталей у обертовому барабані (гаптування), очищення поверхні металів тощо
- фарбування, гравірування, нанесення друкованих знаків (візерунків) на метал тощо
- покривання металів неметалами: пластифікація, емалювання, лакування
- зміцнення (гартування, азотування тощо), полірування металів 
Цей підклас не включає:
- нанесення покриттів з дорогоцінних металів на метали (див. 27.41)
- термінові послуги з гравірування (див. 52.74) 
28.52 
28.52.0 
Загальні механічні операції  2892x 
Цей підклас включає:
- свердління, точіння, фрезерування, вирівнювання, електроерозійне оброблення, стругання, притирання, протягування, рихтування, різання, шліфування, зварювання, скручування, рифлення, витравлювання, закладання, набивання, заточування, з'єднання тощо
- різання та виконання написів на металі лазерним променем
- загальне технічне обслуговування та ремонт машин
Цей підклас не включає:
- кування, пресування, штампування, профілювання; порошкову металургію (див. 28.40)
- оброблення та покривання металів (див. 28.51) 
28.6 
 
Виробництво ножових виробів, інструментів та залізних виробів 
289x
2893 
28.61 
28.61.0 
Виробництво ножових виробів  2893x 
Цей підклас включає:
- виробництво столових приборів, таких як ножі, виделки, ложки тощо
- виробництво різноманітних різальних виробів: бритв та лез для гоління, ножиць та машинок для підстригання волосся, манікюрних та педикюрних інструментів тощо 
Цей підклас не включає:
- виробництво ножів та різальних деталей для машин та механічних приладів (див. 28.62)
- виробництво столового, кухонного та іншого посуду (див. 28.75)
- виробництво столових приборів з дорогоцінних металів (див. 36.22) 
28.62 
28.62.0 
Виробництво інструментів  2893x 
Цей підклас включає:
- виробництво ножів та різальних деталей для машин та механічних приладів
- виробництво ручних інструментів, таких як щипці, обценьки, викрутки, лопати, сокири, секатори тощо
- виробництво пилок та різальних полотен для пилок, включаючи дискові та ланцюгові пилки
- виробництво змінних робочих частин для ручних та механізованих інструментів (ручних машин), а також інструментів для машин та верстатів: свердел, пробійників, матриць, фрез тощо
- виробництво ковальських інструментів
- виробництво лещат та затискачів, ключів (для кріплення нарізних з'єднань) та інших ручних інструментів 
Цей підклас не включає:
- виробництво ручних інструментів з електроприводом (див. 29.41) 
28.63 
28.63.0 
Виробництво замків 2893x 
Цей підклас включає:
- виробництво замків, запорів, клямок, шпінгалетів, ключів, петель шарнірів та інших залізних виробів для будівель, меблів, транспортних засобів тощо 
28.7 
 
Виробництво інших готових металевих виробів  2899 
28.71 
28.71.0 
Виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей  2899x 
Цей підклас включає:
- виробництво металевих ємностей місткістю до 300 л: бочок, відер, бідонів, банок, цистерн, каністр, барабанів тощо 
Цей підклас не включає:
- виробництво металевих цистерн та резервуарів місткістю понад 300 л (див. 28.21) 
28.72 
28.72.0 
Виробництво паковань з легких металів  2899x 
Цей підклас включає:
- виробництво консервних банок для харчових продуктів, тубів, коробок, ящиків тощо з легких металів
- виробництво металевих кришок, пробок та інших виробів для закупорювання банок, пляшок тощо 
28.73 
28.73.0 
Виробництво виробів з дроту  2899x 
Цей підклас включає:
- виробництво металевих канатів, тросів, кабелю, плетених стрічок та подібних виробів без електричної ізоляції
- виробництво виробів з металевого дроту: дротяної загорожі, решіток, сіток, тканин тощо
- виробництво електродів та аналогічних виробів для паяння та зварювання
- виробництво цвяхів, шпильок, штирків, кнопок, скріпок, голок швацьких, спиць в'язальних тощо 
Цей підклас не включає:
- виробництво ізольованого проводу та кабелю (див. 31.30)
28.74 
28.74.0 
Виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин  2899 
Цей підклас включає:
- виробництво заклепок, шайб та подібних неґвинтових виробів
- виробництво ґвинтонарізних виробів: болтів, ґвинтів, гайок, шурупів тощо
- виробництво пружин: плоских, пластинчастих, листових, ґвинтових, торсіонів, ресор тощо
- виробництво листів для пружин
- виробництво ланцюгів, крім привідних ланцюгів 
Цей підклас не включає:
- виробництво шарнірних привідних ланцюгів (див. 29.14)
- виробництво пружин для годинників (див. 33.50) 
28.75 
28.75.0 
Виготовлення інших готових металевих виробів  2899 
Цей підклас включає:
- виробництво металевих виробів господарсько-побутового призначення: каструль, сковорід та іншого побутового неелектричного столового та кухонного посуду, плоского посуду з недорогоцінних металів, дрібного приладдя та належностей для кухні, металевих сіток для миття посуду
- виробництво ванн, мийок, мийниць, умивальників, корит та подібних виробів з недорогоцінних металів
- виробництво металевого канцелярського приладдя
- виробництво сейфів, броньованих дверей тощо
- виробництво холодної зброї: щабель, мечів, шпаг, штиків тощо
- виробництво гребних ґвинтів
- виробництво інших виробів з недорогоцінних металів: захисних шлемів, застібок, пряжок, гачків, інформаційних покажчиків тощо 
Цей підклас не включає:
- виробництво столових приборів з дорогоцінних металів (див. 36.22)
Підсекція DK   
Виробництво машин та устатковання  29 
29 
 
Виробництво машин та устатковання  29 
Цей розділ включає виробництво машин та устатковання, які призначені для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, наприклад, підіймально-транспортних, операцій з розмелювання, зважування, пакування тощо, у тому числі елементів механічних передач та приводів, спеціально виготовлених запасних частин до них. В структурі розділу розрізняється виробництво машин та устатковання загального і спеціального призначення.
Розділ включає види діяльності з виробництва:
- двигунів (крім електричних), турбін, насосів, компресорів, елементів механічних передач та приводів;
- печей, пальників, підіймально-транспортного, промислового холодильного та вентиляційного устатковання, інших машин та устатковання загального призначення (для зважування, фасування та пакування товарів, фільтрування та очищення води тощо);
- машин та устатковання спеціального призначення: для сільського та лісового господарства, металургії, добувної промисловості, будівництва, харчової та легкої промисловості тощо;
- верстатів;
- зброї та боєприпасів;
- побутових приладів (електричних і неелектричних). 
Цей розділ не включає:
- оброблення металів (див. 28.5)
- виробництво офісної техніки та комп'ютерного обладнання (див. 30)
- виробництво електричних машин та устатковання (див. 31)
- виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку (див. 32)
- виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатковання, годинників тощо (див. 33)
- виробництво транспортних засобів та устатковання (див. 34, 35) 
29.1 
 
Виробництво механічного устатковання 
291 
29.11 
 
Виробництво двигунів та турбін 
2911 
 
29.11.1 
Виробництво двигунів та турбін   
Цей підклас включає:
- виробництво поршневих двигунів внутрішнього згоряння та їх частин (крім авіаційних, автомобільних та мотоциклетних двигунів): суднових двигунів, двигунів для залізничного та іншого рейкового транспорту, двигунів промислового типу тощо
- виробництво турбін та їх частин: водяної та іншої пари, гідравлічних турбін, їх робочих коліс та керувальних механізмів (напрямного апарату), виробництво газових турбін 
Цей підклас не включає:
- виробництво та ремонт повітряних двигунів (див. 29.12)
- виробництво та ремонт електродвигунів та генераторів змінного та постійного струму (див. 31.10)
- виробництво електроустатковання для запалювання та запуску двигунів внутрішнього згоряння (див. 31.61)
- виробництво двигунів для автомобілів, мотоциклів (див. 34.10), літаків (див. 35.30)
- виробництво та ремонт турбоґвинтових та турбореактивних двигунів (див. 35.30) 
 
29.11.3 
Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін 
 
 
29.11.4 
Монтаж двигунів та турбін 
 
29.12 
 
Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем 
2912x 
 
29.12.1 
Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем   
Цей підклас включає:
- виробництво повітряних або вакуумних насосів, повітряних та інших газових компресорів
- виробництво гідравлічних насосів, обладнаних або необладнаних вимірювальними приладами
- виробництво вузлів і деталей до насосів, компресорів та гідравлічних систем 
Цей підклас включає також:
- виробництво гідравлічного привідного устатковання, а також пневматичних та повітряних двигунів 
Цей підклас не включає:
- виробництво гідродинамічних передач (гідромуфт та гідротрансформаторів) (див. 29.14) 
 
29.12.2 
Ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем   
 
29.12.3 
Монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем 
 
29.13 
29.13.0 
Виробництво кранів і клапанів  2912x 
Цей підклас включає:
- виробництво промислових трубопровідних кранів і клапанів, включаючи регулювальні, запобіжні та впускні клапани, тощо
- виробництво водопровідних вентилів, кранів і клапанів
- виробництво вентилів, кранів і клапанів для опалювальних систем тощо
- виробництво деталей до вентилів, кранів і клапанів та подібних виробів
- монтаж, технічне обслуговування та ремонт промислових кранів і клапанів 
Цей підклас не включає:
- виробництво клапанів з незміцненої ґуми, скла чи кераміки (див. 25.13, 26.15, 26.24)
- виробництво впускних та випускних клапанів двигунів внутрішнього згоряння (див. 34.30, 35.30)
- сантехнічні роботи в будинках (див. 45.33) 
29.14 
29.14.0 
Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів  2913 
Цей підклас включає:
- виробництво кулькових та роликових підшипників
- виробництво елементів механічних передач: передавальних валів та кривошипів, кулачкових валів, колінчастих валів, карданних механізмів тощо, корпусів та вкладників підшипників
- виробництво зубчастих коліс, зубчастих передач, редукторів, мультиплікаторів, фрикційних передач та інших механізмів для змінювання швидкостей
- виробництво махових коліс та шківів, включаючи поліспасти
- виробництво роликових та шарнірних привідних ланцюгів
- виробництво зчеплень і з'єднань для валів
- виробництво муфт
- виробництво гідродинамічних передач (гідромуфт та гідротрансформаторів)
- виробництво деталей до підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів
- монтаж, технічне обслуговування і ремонт зубчастих передач та елементів механічних передач 
Цей підклас не включає:
- виробництво ланцюгів, крім привідних (див. 28.74)
- виробництво електромагнітних муфт (31.62)
- установлення, технічне обслуговування та ремонт елементів механічних передач для автомобілів та мотоциклів (див. 50.20, 50.40.4)
29.2 
 
Виробництво машин та устатковання загального призначення 
291x 
29.21 
29.21.0 
Виробництво печей та пічних пальників  2914x 
Цей підклас включає:
- виробництво електричних та інших промислових та лабораторних печей, включаючи сміттєспалювальні печі
- виробництво пальників, форсунок
- виробництво деталей до печей та пічних пальників
- монтаж, технічне обслуговування і ремонт печей та пічних пальників 
Цей підклас включає також:
- виробництво автоматичних топок, колосникових решіток, пристроїв для механічного чи автоматичного завантаження печей та видалення золи тощо 
Цей підклас не включає:
- виробництво сільськогосподарських сушарок (див. 29.53)
- виробництво неелектричних хлібопекарських печей (див. 29.53)
- виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу чи картону (див. 29.56)
- виробництво побутових печей (див. 29.71)
- виробництво медичних та лабораторних стерилізаторів (див. 33.10) 
29.22 
 
Виробництво підіймально-транспортного устатковання 
2915 
 
29.22.1 
Виробництво підіймально-транспортного устатковання   
Цей підклас включає:
- виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання з ручним або механічним приводом: талів, лебідок, кабестанів, домкратів, дерик-кранів, мостових та баштових кранів, мостових перевантажувачів, портальних кранів та інших підіймальних кранів, навантажувачів промислового типу, забезпечених або не забезпечених підіймальними та вантажно-розвантажувальними пристроями (самохідними або несамохідними), механічних маніпуляторів та промислових роботів, призначених для підіймальних та вантажно-розвантажувальних робіт
- виробництво конвеєрів, канатних доріг, транспортерів тощо
- виробництво ліфтів, ескалаторів та рухомих доріжок тощо
- виробництво вузлів та деталей до підіймально-транспортного устатковання 
Цей підклас не включає:
- виробництво підйомників безперервної дії та конвеєрів для підземних робіт (див. 29.52)
- виробництво екскаваторів, включаючи одноківшеві, та ківшових навантажувачів (див. 29.52)
- виробництво промислових роботів широкого застосування (див. 29.56)
- виробництво плавучих, залізничних та автомобільних кранів (див. 35.11, 35.20, 34.10)
- установлення та монтаж ліфтів та ескалаторів (див. 45.31) 
 
29.22.2 
Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устатковання   
Цей підклас включає також:
- ремонт та технічне обслуговування ліфтів та ескалаторів
29.23 
29.23.0 
Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання  2919x 
Цей підклас включає:
- виробництво промислового холодильного та морозильного устатковання, теплових насосів
- виробництво кондиціонерів
- виробництво теплообмінників
- виробництво промислових вентиляторів
- виробництво вузлів та деталей до промислового холодильного та вентиляційного устатковання
- монтаж, технічне обслуговування та ремонт промислового холодильного та вентиляційного устатковання 
Цей підклас не включає:
- виробництво сільськогосподарських сушарок (див. 29.53)
- виробництво побутових холодильних та морозильних приладів, вентиляторів (див. 29.71)
- установлення вентиляційних, охолоджувальних систем, систем кондиціювання повітря в житлових та службових приміщеннях (див. 45.33)
- ремонт та технічне обслуговування побутового електричного холодильного та вентиляційного устатковання (52.72.2) 
29.24 
 
Виробництво інших машин та устатковання загального призначення  2919x 
 
29.24.1 
Виробництво інших машин та устатковання загального призначення   
Цей підклас включає:
- виробництво устатковання для зважування: побутових ваг та ваг для магазинів, стаціонарних та конвеєрних ваг, гир тощо
- виробництво устатковання для очищення і фільтрації рідин
- виробництво устатковання для розкидання, розсіювання, розбризкування, розпилювання рідин або порошків: розпилювачів, вогнегасників, піскоструминних та пароструминних пристроїв тощо
- виробництво пакувальних та загортальних машин: машин для наповнення та розливання, закупорювання, закочування, закривання, пломбування, наклеювання етикеток тощо
- виробництво машин для миття, сушіння пляшок та газування напоїв
- виробництво дистиляційних установок та ректифікаційних колон для нафтопереробних заводів, хімічної промисловості, виробництва напоїв тощо
- виробництво газогенераторів
- виробництво каландрів та каландрового устатковання промислового типу
- виробництво центрифуг
- виробництво прокладок та ущільнювачів з листового металу в поєднанні з іншим матеріалом, або таких, які містять два чи більше шарів металу
- виробництво торгових автоматів
- виробництво посудомийних машин промислового типу
- виробництво вузлів і деталей до машин та устатковання загального призначення, віднесених до цього підкласу 
Цей підклас не включає:
- виробництво сільськогосподарських обприскувачів (див. 29.32)
- виробництво прокатних станів та валків до них, устатковання для виробництва листового скла (див. 29.51, 29.56)
- виробництво молочних сепараторів (див. 29.53)
- виробництво побутових вентиляторів (див. 29.71)
- виробництво високочутливих лабораторних ваг (див. 33.20) 
 
29.24.3 
Монтаж інших машин та устатковання загального призначення 
 
 
29.24.4 
Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устатковання загального призначення 
 
29.3 
 
Виробництво машин та устатковання для сільського та лісового господарства 
292x 2921 
29.31 
29.31.0 
Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства   
Цей підклас включає:
- виробництво тракторів для сільського та лісового господарства
- виробництво тракторів, які керуються водієм, що йде поруч
- монтаж, технічне обслуговування і ремонт тракторів для сільського та лісового господарства 
Цей підклас не включає:
- виробництво тягачів для напівпричепів (див. 34.10)
- виробництво причепів та напівпричепів (див. 34.20) 
29.32 
 
Виробництво інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства  2921x 
 
29.32.1 
Виробництво інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства   
Цей підклас включає:
- виробництво косарок, включаючи газонокосарки
- виробництво сільськогосподарських самозавантажувальних та саморозвантажувальних причепів та напівпричепів
- виробництво сільськогосподарських машин для підготування ґрунту, садіння рослин, внесення добрив: плугів, розкидачів добрив, сівалок, борін тощо
- виробництво машин для збирання урожаю: комбайнів, молотарок, сортувальних машин тощо
- виробництво доїльних апаратів
- виробництво машин для захисту сільськогосподарських культур, включаючи обприскувачі
- виробництво інших сільськогосподарських машин та устатковання для птахівництва, бджільництва, підготування кормів тощо, для очищення, сортування та маркування яєць, фруктів, насіння, зерна тощо
- виробництво вузлів та деталей до машин для сільського та лісового господарства, віднесених до цього підкласу 
Цей підклас не включає:
- виробництво ручних інструментів для сільського та лісового господарства й садівництва (див. 28.62)
- виробництво навантажувачів (див. 29.22)
- виробництво молочних сепараторів (див. 29.53)
- виробництво причепів та напівпричепів (див. 34.20) 
 
29.32.4 
Ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства   
29.4 
 
Виробництво верстатів 
292x 2922 
29.41 
29.41.0 
Виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів   
Цей підклас включає:
- виробництво електромеханічних та пневматичних ручних інструментів будь-якого призначення, але обов'язково портативних, та деталей до них
- виробництво ручних інструментів з електроприводом 
Цей підклас не включає:
- виробництво змінних робочих частин ручних та механізованих інструментів, а також інструментів для верстатів (див. 28.62) 
29.42 
29.42.0 
Виробництво верстатів для оброблення металу   
Цей підклас включає:
- виробництво верстатів, що працюють за спеціальною технологією
- виробництво оброблювальних центрів, верстатних агрегатів
- виробництво спеціальних верстатів для оброблення металу шляхом видалення його частини, включаючи лазерне, ультразвукове та електроерозійне оброблення: токарних, свердлильних, розточувальних та інших верстатів
- виробництво верстатів для оброблення металу без видалення його частини під час оброблення: ковальсько-пресового обладнання, волочильних верстатів тощо
- виробництво інших верстатів для оброблення металу
- виробництво вузлів та приладдя до верстатів для оброблення металу 
Цей підклас не включає:
- виробництво змінних робочих частин ручних та механізованих інструментів, а також інструментів для верстатів (див. 28.62)
- виробництво машин та устатковання для металургії (див. 29.51)
- виробництво машин та устатковання для добувної промисловості (див. 29.52) 
29.43 
 
Виробництво інших верстатів 
 
 
29.43.1 
Виробництво інших верстатів   
Цей підклас включає:
- виробництво верстатів для оброблення деревини, каменю та інших подібних твердих матеріалів; пресів для виготовлення панелей зі стружки та подібних виробів
- виробництво устатковання для зварювання та паяння
- виготовлення пристроїв для кріплення інструментів до верстатів, різенарізних автоматичних головок, ділильних головок та інших спеціальних пристроїв для верстатів
- виготовлення вузлів і пристроїв до верстатів для оброблення дерева та інших матеріалів, зварювального устатковання 
Цей підклас не включає:
- виробництво змінних робочих частин ручних та механізованих інструментів, а також інструментів та оснащення для верстатів (див. 28.62) 
 
29.43.2 
Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів 
 
 
 
Цей підклас включає:
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів, верстатів для оброблення металу, дерева та інших матеріалів, зварювального устатковання, віднесених до підкласів 29.41.0, 29.42.0 та 29.43.1 
 
29.5 
 
Виробництво інших машин та устатковання спеціального призначення 
292x 
29.51 
 
Виробництво машин та устатковання для металургії 
2923 
 
29.51.1 
Виробництво машин та устатковання для металургії   
Цей підклас включає:
- виробництво машин та устатковання для оброблення рідких металів: конверторів, виливниць, ковшів, розливних та ливарних машин тощо
- виробництво прокатних станів та валків до них
- виробництво вузлів та деталей до машин та устатковання для металургії 
Цей підклас не включає:
- виробництво волочильних верстатів (див. 29.42)
- виробництво опок та ливарних форм (крім виливниць) (див. 29.56) 
 
29.51.2 
Монтаж машин та устатковання для металургії   
 
29.51.3 
Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для металургії   
29.52 
 
Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва  2924 
 
29.52.1 
Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва   
Цей підклас включає:
- виробництво підйомників безперервної дії та конвеєрів для підземних робіт
- виробництво бурильних, врубових та прохідницьких машин, іншого устатковання для проходки тунелів
- виробництво машин для оброблення мінералів просіюванням, сортуванням, розділенням тощо
- виробництво формувальних машин для виготовлення піщаних ливарних форм
- виробництво бетонозмішувачів та змішувачів будівельних розчинів
- виробництво землерийних машин: бульдозерів, у тому числі із поворотним відвалом, грейдерів, скреперів, дорожніх котків, планувальників, одноківшевих екскаваторів, ківшових навантажувачів тощо
- виробництво відвалів бульдозерів
- виробництво устатковання для забивання і висмикування паль, розподілювачів будівельного розчину, бітуму, устатковання для оброблення поверхні бетону тощо
- виробництво гусеничних будівельних тракторів
- виробництво вузлів і деталей до машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва
Цей підклас не включає:
- виробництво підіймально-транспортного устатковання (див. 29.22)
- виробництво верстатів для оброблення каменю, включаючи оброблення поверхні каменю (див. 29.43)
- виробництво морських бурових платформ (див. 35.11) та автобурових платформ (див. 34.10) 
 
29.52.3 
Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва   
 
29.52.4 
Монтаж машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва   
29.53 
 
Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів  2925 
 
29.53.1 
Виробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів   
Цей підклас включає виробництво машин та устатковання для виготовлення харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів:
- для молочної промисловості: сепараторів, гомогенізаторів, опромінювачів, масловиготівників, маслоробок
- для виробництва сиру: гомогенізаторів, сироробних ванн, машин для формування, пресів тощо
- для борошномельної промисловості: млинів, вальців, дозаторів, просіювачів, сит, машин для очищення від висівок, змішувачів, рисолущильних та горохолущильних машин тощо
- для виноробства, виготовлення сидру, фруктових соків: пресів, дробарок, подрібнювачів тощо
- для хлібопекарської промисловості, для виготовлення макаронів, спагеті та подібних макаронних виробів: неелектричних хлібопекарських печей, змішувачів і роз'єднувачів для тіста, машин для формування або дозування тіста тощо
- для виготовлення різних харчових продуктів: кондитерських виробів, какао, шоколаду, цукру; для перероблення м'яса та птиці; оброблення фруктів, горіхів та овочів; оброблення риби, молюсків та інших морепродуктів; для промислового оброблення або виробництва харчових продуктів, включаючи напої
- для виготовлення тваринних жирів та олії
- для перероблення тютюну, виробництва сигарет, сигар, тютюну для люльок, жувального та нюхального тютюну
- для приготування їжі у готелях та ресторанах
- виробництво сільськогосподарських сушарок
- виробництво вузлів і деталей до машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів 
Цей підклас не включає:
- виробництво пакувальних та загортальних машин, устатковання для зважування (див. 29.24)
- виробництво машин для очищення, сортування та маркування яєць, фруктів, насіння, зерна тощо (див. 29.32) 
 
29.53.2 
Монтаж машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів 
 
 
29.53.3 
Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів   
29.54 
 
Виробництво машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів  2926 
 
29.54.1 
Виробництво машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів   
Цей підклас включає:
- виробництво машин та устатковання для виготовлення текстильних виробів: машин для підготування, виробництва, формування, розтягування, текстурування та різання хімічних текстильних волокон, матеріалів та пряжі; машин для підготування натуральних текстильних волокон: попередньочесальних, тіпальних машин, машин для розкладання бавовни, машин для промивання вовни, карбонізаторів вовни, гребенечесальних та кардочесальних машин, рівничних машин тощо; прядильних машин; машин для підготування пряжі: мотальних, снувальних тощо; ткацьких верстатів, включаючи ручні; в'язальних машин; машин для виробництва сіткових полотен, тюлю, мережив, тасьми, басону тощо
- виробництво допоміжних механізмів та устатковання для текстильної промисловості: ремізних рам, жакардових механізмів, автоматичних вимикачів, механізмів заміни човників, веретен тощо
- виробництво машин та устатковання для оброблення тканин: вибілювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриттів або просочування текстильних тканин; машин та устатковання для намотування, розмотування, складання, різання, крою, плісирування, насікання зубчиків на тканинах тощо
- виробництво машин та устатковання для пралень: прасувальних машин, включаючи прасувальні преси, пральних та сушильних машин, машин для хімічного чищення
- виробництво швейних машин, голівок та голок для швейних машин
- виробництво машин та устатковання для виробництва й оброблення повсті, фетру та інших нетканих матеріалів
- виробництво машин та устатковання для оброблення шкіри: для підготування, дублення шкур і оброблення шкіри; машин та устатковання для виробництва і ремонту взуття та інших виробів зі шкіри або хутра
- виробництво вузлів та деталей до машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів 
Цей підклас не включає:
- виробництво перфорованого паперу для жакардових машин (див. 21.25)
- виробництво прасувальних машин каландрового типу (див. 29.24)
- виробництво брошурувально-палітурного устатковання (див. 29.56)
- виробництво побутових пральних машин та сушарок (див. 29.71) 
 
29.54.2 
Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів   
29.55 
 
Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону  2929x 
 
29.55.1 
Виробництво машин та устатковання для виробництва паперу та картону   
Цей підклас включає:
- виробництво машин та устатковання для виробництва паперової маси, паперу та картону, виробів з паперу та картону
- виробництво вузлів і деталей до машин та устатковання для виробництва паперу та картону 
Цей підклас не включає:
- виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу чи картону (див. 29.56) 
 
29.55.2 
Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устатковання для виробництва паперу та картону   
29.56 
 
Виробництво машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г.  2929x 
 
29.56.1 
Виробництво машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г.   
Цей підклас включає виробництво решти машин та устатковання спеціального призначення, не віднесених до інших групувань, наприклад:
- екструдерів, прес-форм, машин для виробництва та відновлення пневматичних шин та інших машин для виробництва виробів з ґуми або пластмас
- виробництво друкарського та брошурувально-палітурного устатковання
- виробництво опок, ливарних форм, ливарних піддонів, ливарних моделей, форм для будь-яких матеріалів
- машин для збирання ламп розжарювання, електронних ламп та електронно-променевих пристроїв, машин або приладів для розділення ізотопів, для виробництва та гарячого оброблення скла та скляних виробів, скловолокон та склопряжі, машин для виробництва канатів тощо
- виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу чи картону; сушарок відцентрових для білизни
- виробництво промислових роботів широкого застосування тощо
- виробництво вузлів і деталей до машин та устатковання спеціального призначення, віднесених до цього підкласу 
Цей підклас не включає:
- виробництво верстатів для оброблення твердої гуми, твердих пластмас та холодного оброблення скла (див. 29.43)
- виробництво побутових приладів (див. 29.7) 
 
29.56.5 
Монтаж машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г. 
 
 
29.56.6 
Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г.   
29.6 
 
Виробництво зброї та боєприпасів 
292x
2927 
29.60 
29.60.0 
Виробництво зброї та боєприпасів  2927 
Цей підклас включає:
- виробництво танків та інших бойових машин
- виробництво артилерійських снарядів та балістичних ракет
- виробництво легкої зброї
- виробництво боєприпасів
- виробництво вузлів і деталей до зброї та боєприпасів
- монтаж, технічне обслуговування і ремонт зброї 
Цей підклас включає також:
- виробництво вогнепальної мисливської та спортивної зброї, вогнепальної зброї для самозахисту та боєприпасів до цих видів зброї
- виробництво вибухових пристроїв, таких як бомби, міни та торпеди 
Цей підклас не включає:
- виробництво детонаторів, зривників, сигнальних та освітлювальних ракет (див. 24.61)
- виробництво холодної зброї: шабель, мечів, шпаг, штиків тощо (див. 28.75)
- виробництво броньованих інкасаторських машин (див. 34.10)
- монтаж, технічне обслуговування зброї та боєприпасів на місцях їх зберігання (у військових частинах) (див. 75.22) 
29.7 
 
Виробництво побутових приладів 
293 
29.71 
29.71.0 
Виробництво електричних побутових приладів  2930x 
Цей підклас включає:
- виробництво електричних побутових приладів: холодильників та морозильних камер, посудомийних машин, пральних машин та сушарок, пилососів, підлогонатирачів, сміттєподрібнювачів, млинів, м'ясорубок, міксерів, соковижималок, консервовідкривачів, електробритв, електричних зубних щіток, ножегострил, кухонних вентиляторів та витяжних пристроїв тощо
- виробництво побутових електронагрівальних приладів: електричних водонагрівачів, електроковдр, сушарок для волосся, гребінців, щіток, бігуді, електропрасок, обігрівачів приміщень, вентиляторів, електропечей, мікрохвильових печей, кухонних плит, підігрівачів для посуду, тостерів, кавоварок, чайників, сковорід, грилів, радіаторів, нагрівальних резисторів (нагрівачів опору) тощо
- виробництво вузлів та деталей до електричних побутових приладів 
Цей підклас включає також:
- виробництво, технічне обслуговування і ремонт професійних приладів: нагрівального устатковання для уникнення утворення криги на шляхах, для підігріву ґрунту, інфрачервоних радіаторів для зовнішнього використання тощо 
Цей підклас не включає:
- виробництво швейних машин (див. 29.54)
- виготовлення сушарок відцентрових для білизни (див. 29.56)
- ремонт та технічне обслуговування побутових електроприладів (див. 52.72.2) 
29.72 
29.72.0 
Виробництво неелектричних побутових приладів  2930x 
Цей підклас включає:
- виробництво неелектричних побутових приладів для приготування їжі, неелектричних нагрівальних пристроїв: обігрівачів приміщень, кухонних плит, жаровень, печей, водонагрівачів тощо
- виробництво вузлів та деталей до неелектричних побутових приладів
Цей підклас не включає:
- виробництво машин та устатковання для приготування їжі у готелях та ресторанах (див. 29.53)
- ремонт неелектричних побутових приладів (див. 52.74) 
Підсекція DL   
Виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання 
 
30 
 
Виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин 
30 
Цей розділ включає виробництво офісного устатковання (машин для опрацювання текстів, фотокопіювальних машин, касових апаратів тощо), електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації (комп'ютерів, периферійних пристроїв), а також їх монтаж та установлення виробниками. 
Цей розділ не включає:
- виготовлення електронних компонентів (див. 32.10)
- виготовлення прикладних програм (див. 72.21)
- здавання в оренду офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин, за винятком, коли вони здаються в оренду виробником, тобто йдеться про одну з форм реалізації продукції (див. 71.33)
- технічне обслуговування і ремонт офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин, персональних комп'ютерів (див. 72.50) 
30.0 
 
Виробництво офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин  300 
30.01 
 
Виробництво офісного устатковання 
3000x 
 
30.01.1 
Виробництво офісного устатковання   
Цей підклас включає:
- виробництво друкарських машин
- виробництво машин для опрацювання текстів
- виробництво копіювально-розмножувального устатковання (гектографів, ротаторів, листових офсетних копіювальних апаратів), адресувальних машин тощо
- виробництво калькуляторів, касових апаратів, маркувальних машин, квитково-касових машин тощо
- виробництво інших офісних машин та устатковання для сортування, підрахування та пакування монет, банкоматів, машин для укладання у конверти поштової кореспонденції та інших машин для оброблення пошти, машинок для загострення олівців, перфораторів, скобозшивачів тощо
- виробництво вузлів та приладдя до офісного устатковання 
Цей підклас не включає:
- технічне обслуговування та ремонт офісного устатковання (див. 72.50) 
 
30.01.2 
Монтаж та установлення офісного устатковання  
Цей підклас включає:
- монтаж та установлення офісного устатковання його виробниками 
30.02 
 
Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації  3000x 
 
30.02.1 
Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації   
Цей підклас включає:
- виробництво машин для автоматичного оброблення даних, у тому числі мікро-ЕОМ: цифрових, аналогових та аналого-цифрових (гібридних) обчислювальних машин
- виробництво периферійних пристроїв: принтерів, терміналів, магнітних та оптичних зчитувальних пристроїв, машин для запису даних у кодованому вигляді на носії даних
- виробництво вузлів і приладдя до електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації 
Цей підклас не включає:
- виробництво елементів для електронно-обчислювальних машин (див. 32.10)
- виробництво електронних ігор (див. 36.50)
- установлення персональних комп'ютерів, якщо ці послуги супроводжують процес торгівлі (див. 52.48.1)
- ремонт та технічне обслуговування електронно-обчислювальних машин, персональних комп'ютерів (див. 72.50) 
 
30.02.2 
Монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткований для оброблення інформації   
Цей підклас включає:
- монтаж та установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації виробниками 
31 
 
Виробництво електричних машин та устатковання  31 
31.1 
 
Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 
311 
31.10 
 
Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 
3110 
 
31.10.1 
Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів   
Цей підклас включає:
- виробництво електродвигунів і генераторів змінного та постійного струму
- виробництво універсальних електродвигунів (змінного/постійного струму)
- виробництво установок електрогенераторних
- виробництво обертових електричних перетворювачів
- виробництво електричних трансформаторів
- виробництво електричних реакторів
- виробництво котушок індуктивності, інверторів, статичних електричних перетворювачів, включаючи напівпровідникові полікристалічні тощо
- виробництво вузлів та деталей до електродвигунів, генераторів і трансформаторів 
Цей підклас не включає:
- виробництво електрогенераторів та стартерів для транспортних засобів (див. 31.61)
- виробництво діодних випрямлячів (див. 32.10) 
 
31.10.2 
Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів   
 
31.10.3 
Монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів 
 
31.2 
 
Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури 
312 
31.20 
 
Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури 
3120 
 
31.20.1 
Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури   
Цей підклас включає:
- виробництво електроапаратури для комутації або захисту електричних ланцюгів, для їх приєднання або підключення до них: перемикачів, вимикачів, переривачів, роз'єднувачів, плавких запобіжників, блискавковідводів, розрядників, обмежувачів напруги, штепселів, вилок, розподільних коробок, реле, розеток, патронів для ламп тощо
- виробництво розподільних щитів, панелей, пультів керування, стендів, шаф керування тощо
- виробництво вузлів до електророзподільної та контрольної апаратури
Цей підклас не включає:
- виробництво дроту, стрижнів та пластин для плавких запобіжників (див. 27.4)
- виробництво вугільних та графітових електродів (див. 31.62)
- виробництво щитів, панелей, стійок тощо, які використовуються в телефонному та телеграфному зв'язку (див. 32.20)
- прокладання електропроводів та установлення електроарматури в будинках та на інших будівельних об'єктах (див. 45.31) 
 
31.20.2 
Ремонт і технічне обслуговуванння електророзподільної та контрольної апаратури   
 
31.20.3 
Монтаж електророзподільної та контрольної апаратури 
 
31.3 
 
Виробництво ізольованого проводу та кабелю 
313 
31.30 
31.30.0 
Виробництво ізольованого проводу та кабелю  3130 
Цей підклас включає:
- виробництво ізольованого проводу, кабелю, стрічок та інших ізольованих провідників зі з'єднувальними елементами або без них
- виробництво волоконно-оптичного кабелю для передавання кодованих даних: сигналів електрозв'язку, відеосигналів, керувальних та інформаційних сигналів тощо 
Цей підклас не включає:
- виробництво неізольованого дроту з кольорових металів (див. 27.4)
- виробництво неізольованих металевих канатів, тросів, кабелю, а також ізольованого кабелю, що не можуть бути використані в якості провідників (див. 28.73)
- виробництво комплектів проводів запалювання для двигунів та інших комплектів проводів для транспортних засобів (див. 31.61)
- виробництво волоконних світловодів та волоконно-оптичного кабелю для прямого передавання зображень: для ендоскопії, освітлення, отримання прямих зображень (див. 33.40) 
31.4 
 
Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів) 
314 
31.40 
31.40.0 
Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів)  3140 
Цей підклас включає:
- виробництво первинних елементів та батарей первинних елементів, вузлів та деталей до них
- виробництво електричних акумуляторів та акумуляторних батарей, вузлів та деталей до них 
31.5 
 
Виробництво електричних ламп та освітлювального устатковання 
315 
31.50 
31.50.0 
Виробництво електричних ламп та освітлювального устатковання  3150 
Цей підклас включає:
- виробництво ламп розжарення та газорозрядних ламп: ультрафіолетових, інфрачервоних, дугових тощо
- виробництво електричних світильників та освітлювального устатковання: переносних, настільних, настінних, підлогових, стельових, підвісних, нічних світильників, світлових дорожніх знаків, інформаційних табло та покажчиків, імпульсних ламп, електричних гірлянд, прожекторів та освітлювачів тощо
- виробництво неелектричних освітлювальних приладів, в яких використовується будь-яке джерело світла, крім електричного (свічки, олія, гас тощо)
- виробництво вузлів і деталей до електричних ламп та освітлювального устатковання, крім скляних чи пластмасових 
31.6 
 
Виробництво іншого електричного устатковання 
319 
31.61 
31.61.0 
Виробництво електричного устатковання для двигунів і транспортних засобів  3190x 
Цей підклас включає:
- виробництво електроустатковання для запалювання та запуску двигунів внутрішнього згоряння: магнето, стартерів-генераторів, котушок запалювання, свічок запалювання, стартерів, пускових двигунів, генераторів постійного та змінного струму тощо
- виробництво електричного освітлювального, звукового та світлосигнального (візуальної сигналізації) устатковання для автомобілів, мотоциклів, велосипедів: фар, клаксонів, сирен тощо
- виробництво комплектів проводів запалювання для двигунів та інших комплектів проводів для транспортних засобів
- виробництво склоочисників, склообігрівачів, антиобліднювачів та антизапотівачів скла для автомобілів і мотоциклів
- виробництво вузлів та деталей до електроустатковання для двигунів і транспортних засобів
- монтаж електричного устатковання для двигунів та транспортних засобів, що здійснюється виробником зазначеного устатковання, а також для третіх осіб 
31.62 
 
Виробництво іншого електричного устатковання, н. в. і. г. 
3190x 
 
31.62.1 
Виробництво іншого електричного устатковання, н. в. і. г.   
Цей підклас включає:
- виробництво електричного устатковання для сигналізації, забезпечення безпеки, контролю та регулювання руху транспортних засобів на автошляхах, залізницях, внутрішніх водних шляхах, в морських та річкових портах, аеропортах
- виробництво різних електричних пристроїв звукової або світлової сигналізації: дзвінків, сирен, світлових табло, пристроїв пожежної, охоронної та протизламної сигналізації тощо
- виробництво електромагнітів, включаючи електромагнітні та магнітні затискачі, патронів, гальм, муфт та вантажопідіймальних пристроїв
- виробництво електричних ізоляторів та електроізоляційної арматури, крім скляних та керамічних
- виробництво електроізоляційної арматури для електричних машин та устатковання, крім керамічної та пластмасової
- виробництво вугільних та графітових електродів
- виробництво ізоляційних трубок та їх з'єднувальних частин із недорогоцінних металів з ізоляційним покриттям
- виробництво різних спеціалізованих електричних машин та устатковання: прискорювачів заряджених частинок, генераторів сигналів, міношукачів тощо
- виробництво вузлів та деталей до електроустатковання, віднесеного до цього підкласу 
Цей підклас не включає:
- виробництво скляних колб для ламп (див. 26.15)
- виробництво ручних електричних розпилювачів (див. 29.24)
- виробництво електричних газонокосарок (див. 29.32)
- виробництво електробритв (див. 29.71)
- виробництво електронних ламп та електронно-променевих приладів, у тому числі холоднокатодних (див. 32.10)
- виробництво ручних електричних медичних інструментів, включаючи стоматологічні (див. 33.10)
- виробництво електричного освітлювального, звукового та світлосигнального (візуальної сигналізації) устатковання для автомобілів, мотоциклів, велосипедів (див. 31.61) 
 
31.62.3 
Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устатковання, н. в. і. г.   
 
31.62.4 
Монтаж іншого електричного устатковання, н. в. і. г.   
32 
 
Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку  32 
Цей розділ включає виробництво електро- та радіокомпонентів, передавальних і приймальних пристроїв, пристроїв для запису чи відтворення звуку та зображення. Розділ охоплює всю продукцію - від професійного устатковання до виробів масового вжитку. 
Цей розділ включає також діяльність з установлення і ремонту професійного устатковання. При цьому ремонт побутової техніки відноситься до 52.7 "Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку", а прокладання кабелів та встановлення антен чи пристроїв сигналізації - до 45.3 "Установлення інженерного устатковання будівель та споруд". 
32.1 
 
Виробництво електро- та радіокомпонентів  321 
32.10 
32.10.0 
Виробництво електро- та радіокомпонентів  3210 
Цей підклас включає:
- виробництво електронних ламп та електронно-променевих приладів з термоелектронним катодом, холодним катодом, фотокатодом: приймальних телевізійних трубок (кінескопів), передавальних телевізійних трубок, електронно-оптичних перетворювачів, підсилювачів зображення, приймально-підсилювальних ламп, приймальних електронно-променевих приладів тощо
- виробництво напівпровідникових приладів: діодів, транзисторів, фоточутливих напівпровідникових приладів (фотогальванічних елементів), індивідуальних сонячних елементів, складених п'єзоелектричних кристалів тощо
- виробництво монолітних (аналогових) інтегральних та гібридних інтегральних схем (у тому числі кредитних, телефонних та інших карток з інтегральними схемами), мікрозборок та мікромодулів тощо
- виробництво друкованих схем
- виробництво електричних конденсаторів: силових, постійної та змінної ємності
- виробництво резисторів, включаючи реостати та потенціометри
- виробництво вузлів та деталей до електро- та радіокомпонентів 
Цей підклас не включає:
- виробництво нагрівальних резисторів (нагрівачів опору) (див. 29.71)
- виробництво електричних трансформаторів (див. 31.10)
- виробництво перемикачів (див. 31.20) 
32.2 
 
Виробництво передавальної апаратури 
322 
32.20 
 
Виробництво передавальної апаратури 
3220 
 
32.20.1 
Виробництво передавальної апаратури   
Цей підклас включає:
- виробництво радіо- і телевізійної передавальної апаратури, включаючи ретрансляційні передавачі та телевізійні передавачі виробничого призначення
- виробництво телевізійних камер
- виробництво передавальної апаратури електрозв'язку: стаціонарних передавачів та приймачів, радіотелефонних пристроїв для транспортних засобів, радіотелефонів, ретрансляторів, телефонних апаратів, факсимільних апаратів, автоматичних та неавтоматичних телефонних станцій, телексної апаратури, телетайпів тощо
- виробництво устатковання для передачі даних: навігаторів, місткових схем, міжмережних переходів
- виробництво вузлів та деталей до передавальної апаратури 
Цей підклас не включає:
- виробництво електро- та радіоелементів (див. 32.10)
- прокладення електричного кабелю (див. 45.31)
- ремонт мобільних телефонів (див. 52.74) 
 
32.20.2 
Ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури   
Цей підклас включає:
- технічне обслуговування та ремонт професійної передавальної апаратури 
 
32.20.3 
Монтаж передавальної апаратури   
Цей підклас включає:
- монтаж професійної передавальної апаратури 
32.3 
 
Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення  323 
32.30 
 
Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення  3230 
 
32.30.1 
Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення   
Цей підклас включає:
- виробництво телевізійних приймачів, включаючи відеомонітори та відеопроектори
- виробництво апаратури для запису та відтворення звуку і зображення, в тому числі відеомагнітофонів, відеокамер, відтворювальних та записуючих пристроїв для цифрових відеодисків (DVD)
- виробництво цифрових фотоапаратів
- виробництво радіоприймачів
- виробництво магнітофонів та іншої апаратури для запису та відтворення звуку, включаючи телефонні відповідачі, касетні магнітофони тощо
- виробництво електропрогравачів грамплатівок, касетних програвачів, програвачів компакт-дисків, дисків системи DVD тощо
- виробництво мікрофонів, гучномовців, навушників, телефонів, пристосованих для одягання на голову, низькочастотних підсилювачів звукових частот (включаючи еквалайзери)
- виробництво вузлів до апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення: голівок звукознімачів, блоків з відтворення звуку, поворотних дисків для електропрогравачів, рекордерів для грамплатівок, антен, антенних рефлекторів, поворотних пристроїв для антен, кабельних конвертерів, телевізійних декодерів тощо 
Цей підклас включає також:
- виробництво електроакустичної апаратури, включаючи переговорні пристрої, систем обслуговування синхронного перекладу, електронних систем голосування, устатковання для проведення конференцій, пейджерів, портативних звукопідсилювальних систем тощо 
Цей підклас не включає:
- видання та копіювання звуко- та відеозаписів на магнітних стрічках та компакт-дисках, дисках системи DVD (див. 22.14, 22.32, 92.11)
- виробництво готових незаписаних носіїв інформації (див. 24.65)
- установлення та ремонт антен на будинках (див. 45.31)
- установлення радіоприймачів на автотранспортних засобах (див. 52.45)
- ремонт апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення побутового призначення (див. 52.72.1) 
 
32.30.2 
Ремонт і технічне обслуговування апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення   
Цей підклас включає:
- технічне обслуговування і ремонт апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення професійного призначення 
 
32.30.3 
Монтаж і установлення апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення   
Цей підклас включає:
- монтаж і установлення апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення професійного призначення 
33 
 
Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатковання, годинників  33 
Цей розділ включає як виробництво науково-технічних приладів (апаратури для отримання медичних знімків тощо), так і виробництво фото- та кіноапаратури, засобів автоматичного контролю технологічних процесів, виробів особистого користування (годинників, окулярів тощо). 
Цей розділ включає також послуги з установлення та ремонту промислового устатковання (крім ремонту побутових виробів - 52.7). 
33.1 
 
Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань  331x
3311 
33.10 
 
Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань  3311 
 
33.10.1 
Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань   
Цей підклас включає:
- виробництво приладів, апаратів, устатковання та інструментів, які використовуються у загальній медичній, хірургічній, стоматологічній або ветеринарній практиці: електродіагностичних приладів, таких як електрокардіографи, ультразвукові діагностичні прилади, томографи, прилади, дія яких базується на явищі ядерного магнітного резонансу, бормашин, стерилізаторів, офтальмологічних приладів тощо
- виробництво шприців, медичних голок, дзеркал, рефлекторів, ендоскопів тощо
- виробництво приладів та апаратів, що засновані на використанні рентгенівського, альфа-, бета- та гамма-випромінювання та використовуються не тільки в медицині або ветеринарії: рентгенівських трубок, генераторів високого тиску, рентгенівських щитів та пультів керування, екранів тощо
- виробництво медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних меблів: операційних столів, лікарняних ліжок з механічним пристосованням, зуболікарських крісел тощо
- виробництво фізіотерапевтичних апаратів, масажних апаратів, апаратів для психологічного тестування, для озонотерапії, кисневої терапії, штучного дихання, газових масок тощо
- виготовлення штучних зубів, зубних протезів тощо техніками-зубопротезистами, які самі їх не установлюють
- виробництво ортопедичних та інших пристосовань: милиць, хірургічних ременів та бандажів, шин, протезів кінцівок та інших протезів, ортопедичного взуття, слухових апаратів, кардіостимуляторів тощо 
Цей підклас не включає:
- виробництво стоматологічного цементу (див. 24.42)
- виробництво термометрів (див. 33.20)
- виробництво лінз для окулярів чи до оптичних мікроскопів, оправ до лінз (див. 33.40) 
 
33.10.2 
Монтаж медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань   
 
33.10.3 
Ремонт і технічне облуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань   
33.2 
 
Виробництво контрольно-вимірювальних приладів 
331x
3312 
33.20 
 
Виробництво контрольно-вимірювальних приладів 
3312 
 
33.20.1 
Виробництво контрольно-вимірювальних приладів   
Цей підклас включає:
- виробництво високочутливих лабораторних ваг
- виробництво інструментів для креслення, розмічування та вимірювання: мірних рейок та стрічок, рулеток, мікрометрів, штангенциркулів, калібрів, шаблонів тощо
- виробництво мікроскопів (крім оптичних) та дифракційних апаратів, спектральних приладів
- виробництво приладів для контролю та вимірювання електричних величин та іонізуючих випромінювань: осцилографів, аналізаторів спектру, вимірювачів завад, приладів для вимірювання електричного струму, напруги, опору, лічильників Гейгера, детекторів іонізуючих випромінювань та дозиметрів тощо
- виробництво приладів та устатковання для навігації, метеорологічних, геофізичних та подібних досліджень: геодезичних приладів, океанографічних або гідрологічних приладів, сейсмометрів, далекомірів, автопілотів, секстантів, ультразвукових зондувальних приладів, авіаційних бортових приладів та систем повітряної навігації, радіолокаційного устатковання, приладів дистанційного керування, радіонавігаційного устатковання
- виробництво електричних лічильників та лічильників споживання води, газу, бензину тощо
- виробництво машин та устатковання для випробування механічних властивостей матеріалів
- виробництво приладів та апаратури для проведення фізичних та хімічних досліджень: газо- чи димоаналізаторів, поляриметрів, фотометрів, рефрактометрів, колориметрів, спектрометрів, рН-метрів, віскозиметрів, тензодатчиків тощо
- виробництво приладів та апаратури для вимірювання та контролю витрат, рівня, тиску та інших характеристик рідин і газів: витратомірів, рівнемірів, манометрів, калориметрів тощо
- виробництво інших контрольно-вимірювальних приладів та устатковання для випробування: ареометрів, термометрів, барометрів, тахометрів, крокомірів, таксометрів, балансувальних машин, випробних стендів, компараторів тощо
- виробництво вузлів та приладдя до контрольно-вимірювальних приладів 
Цей підклас включає також:
- виробництво оптичних контрольно-вимірювальних приладів та устатковання 
Цей підклас не включає:
- виробництво гідравлічних насосів, обладнаних вимірювальними приладами (див. 29.12)
- виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання (див. 33.10)
- виробництво оптичних приладів (див. 33.40)
- установлення лічильників споживання води, газу та електроенергії (див. 45.33) 
 
33.20.2 
Монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів 
 
 
33.20.3 
Ремонт та технічне обслуговуванння контрольно-вимірювальних приладів   
33.3 
 
Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами 
331x
3313 
33.30 
33.30.0 
Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами 
3313 
 
 
Цей підклас включає:
- проектування та монтаж систем контролю та регулювання безперервних технологічних процесів
- проектування та монтаж централізованої системи керування для автоматизованих виробничих підприємств (цехів), обладнаних різними машинами, автоматичними транспортними та вантажно-розвантажувальними пристроями
- технічне обслуговування та ремонт систем керування технологічними процесами 
 
33.4 
 
Виробництво оптичних приладів та фотографічного устатковання 
332 
33.40 
33.40.0 
Виробництво оптичних приладів та фотографічного устатковання  3320 
Цей підклас включає:
- виробництво оптичних елементів, змонтованих або незмонтованих: оптично оброблених скляних призм, лінз, оптичних дзеркал, кольорових світлофільтрів, поляризаційних елементів тощо зі скла або інших матеріалів, волоконних світловодів та волоконно-оптичного кабелю для прямого передавання зображень (для ендоскопії, освітлення, отримання прямих зображень), лінз для окулярів та контактних лінз, оправ для окулярів, оправ із лінзами, оптичними або неоптичними (сонцезахисних окулярів та інших захисних, коригувальних окулярів) тощо
- виробництво оптичних приладів: мікроскопів, апаратури для мікрофільмування та мікропроекціювання, збільшувальних стекол, лінз, луп, біноклів, телескопів, оптичних прицілів, астрономічного устатковання, лазерів (крім лазерних діодів) тощо
- виробництво фото- та кіноапаратури: камер та фотоапаратів, проекторів, фотозбільшувачів, фотозменшувачів, електронних фотоспалахів багаторазової дії та інших фотоспалахів, апаратів та устатковання для фото- та кінолабораторій, проекційних екранів, фотоапаратів для підготування літографічних пластин та циліндрів тощо
- виробництво вузлів і приладдя до оптичних приладів та фотографічного устатковання
- монтаж, технічне обслуговування і ремонт оптичних приладів та фотографічного устатковання 
Цей підклас не включає:
- виробництво фотоматеріалів (див. 24.64)
- виробництво необроблених оптичних елементів зі скла (див. 26.15)
- виробництво волоконно-оптичного кабелю для передавання кодованих даних (див. 31.30)
- виробництво імпульсних ламп (див. 31.50)
- виробництво телевізійних камер (див. 32.20)
- виробництво мікроскопів, крім оптичних (див. 33.20)
- виробництво оптичних контрольно-вимірювальних приладів та устатковання (див. 33.20)
- ремонт окулярів, лінз, фото-, кіноапаратури та устатковання побутового призначення (див. 52.7) 
33.5 
 
Виробництво годинників 
333 
33.50 
33.50.0 
Виробництво годинників  3330 
Цей підклас включає:
- виробництво наручних та інших годинників усіх видів, включаючи годинники для панелей приладів
- виробництво корпусів годинників, включаючи корпуси з дорогоцінних металів
- виробництво годинникових механізмів усіх видів
- виробництво приладів відліку часу: приладів для вимірювання, реєстрації або фіксації інтервалів часу, наприклад, лічильників часу паркування, датчиків часу тривання технологічних процесів, таймерів, реле часу тощо
- виробництво деталей для годинників, таких як пружини, камені, циферблати, стрілки тощо
- виробництво металевих браслетів та ремінців для наручних годинників
- монтаж, технічне обслуговування та ремонт приладів вимірювання часу промислового призначення 
Цей підклас не включає:
- виробництво неметалевих ремінців для годинників (див. 19.20)
- ремонт наручних, кишенькових, настільних та настінних годинників (див. 52.73.1) 
Підсекція DM   
Виробництво транспортних засобів та устатковання 

34 
 
Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів 
34 
34.1 
 
Виробництво автомобілів 
341 
34.10 
34.10.0 
Виробництво автомобілів  3410 
Цей підклас включає:
- виробництво легкових автомобілів
- виробництво вантажних автомобілів: автофургонів, вантажівок, тягачів для напівпричепів, позашляхових самоскидів тощо
- виробництво автобусів, в тому числі міжміських, та тролейбусів
- виробництво інших видів автомобілів: автокранів, автобурових платформ, снігоходів, гольфкартів, амфібій, пожежних машин, прибиральних машин, мобільних бібліотек та броньованих інкасаторських машин тощо
- виробництво автомобільних двигунів
- виробництво автомобільних шасі, обладнаних двигуном
- складання автомобілів з окремих збиральних модулів 
Цей підклас включає також:
- виробництво двигунів для мотоциклів 
Цей підклас не включає:
- виробництво тракторів для сільського господарства (див. 29.31), добувної промисловості та будівництва (див. 29.52)
- виробництво електроустатковання для автомобілів (див. 31.61)
- виробництво автомобільних кузовів (див. 34.20)
- виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів (див. 34.30)
- виробництво частин двигунів для мотоциклів (див. 34.30)
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів, включаючи тролейбуси (див. 50.20) 
34.2 
 
Виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів 
342 
34.20 
34.20.0 
Виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів  3420 
Цей підклас включає:
- виробництво кузовів, включаючи кабіни для водіїв
- виробництво причепів, напівпричепів та контейнерів: автоцистерн, житлових причепів тощо
- виробництво вантажних контейнерів для перевезення одним або кількома видами транспорту
- виробництво вузлів для причепів та напівпричепів
- ремонт та технічне обслуговування контейнерів 
Цей підклас не включає:
- виробництво причепів та напівпричепів для використання в сільському господарстві (див. 29.32) 
34.3 
 
Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів 
343 
34.30 
34.30.0 
Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів  3430 
Цей підклас включає:
- виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів: гальм, коробок передач, осей, ходових коліс, амортизаторів підвіски, радіаторів, глушників, вихлопних труб, муфт зчеплень, кермових колес, кермових колонок, кермових приводів тощо
- виробництво вузлів, деталей та приладдя для кузовів автомобілів: ременів безпеки, надувних подушок безпеки, дверцят, бамперів тощо
- складання механічного устатковання для автомобілів 
Цей підклас включає також:
- виробництво впускних та випускних клапанів двигунів внутрішнього згоряння
- виробництво частин двигунів для мотоциклів 
Цей підклас не включає:
- виробництво автомобільних акумуляторів (див. 31.40)
- виробництво електроустатковання для автомобілів (див. 31.61)
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів (див. 50.20) 
35 
 
Виробництво інших транспортних засобів 
35 
35.1 
 
Будування та ремонт суден 
351 
35.11 
35.11.0 
Будування та ремонт суден  3511 
Цей підклас включає:
- будування транспортних суден: пасажирських суден, поромів, вантажних суден, включаючи танкери, тощо
- будування військових кораблів
- будування промислових суден 
Цей підклас включає також:
- будування суден на повітряних подушках
- будування плавучих та заглибних бурових платформ
- будування інших плавучих конструкцій та об'єктів: плавучих доків, понтонів, кесонів, кофердамів, дебаркадерів, буїв, резервуарів, барж, ліхтерів тощо
- ремонт, перебудування (модернізацію та реконструкцію) і обладнання суден 
Цей підклас не включає:
- виробництво гребних ґвинтів (див. 28.75)
- виробництво суднових двигунів (див. 29.11)
- виробництво суднових навігаційних засобів (див. 33.20)
- виробництво амфібій (див. 34.10)
- виробництво надувних човнів та плотів (див. 35.12)
- ремонт, перебудування і обладнання спортивно-прогулянкових суден (див. 35.12)
- різання суден на металобрухт (див. 37.10) 
35.12 
35.12.0 
Будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден  3512 
Цей підклас включає:
- виробництво надувних човнів та плотів
- будування парусних суден із допоміжним двигуном або без нього
- будування моторних човнів
- будування інших спортивно-прогулянкових суден: каное, байдарок, каяків, академічних суден тощо
- ремонт, перебудування (модернізацію та реконструкцію) і обладнання спортивно-прогулянкових суден 
Цей підклас не включає:
- виробництво суднових двигунів (див. 29.11)
- ремонт, перебудування та обладнання суден (див. 35.11)
- виробництво дощок для серфінгу та віндсерфінгу (див. 36.40) 
35.2 
 
Виробництво залізничного рухомого складу 
352 
35.20 
 
Виробництво залізничного рухомого складу 
3520 
 
35.20.1 
Виробництво залізничного рухомого складу   
Цей підклас включає:
- виробництво залізничних локомотивів: електровозів, тепловозів, паровозів, тендерів тощо
- виробництво самохідних вагонів для електропоїздів, метрополітену, залізничних, трамвайних вагонів, включаючи пасажирські та вантажні
- виробництво залізничних транспортних засобів для ремонту та технічного обслуговування колій: вагонів-майстерень, вагонів-кранів тощо
- виробництво пасажирських несамохідних вагонів (залізничних, трамвайних та для метрополітену), а також вагонів багажних та спеціального призначення
- виробництво залізничних вантажних несамохідних вагонів, в тому числі із пристосованням для саморозвантаження, вагонів-цистерн тощо
- виробництво вузлів та деталей до локомотивів залізничних, трамвайних та рейкового рухомого складу: візків, осей та коліс, гальм та частин гальм, гаків, пристроїв для автозчеплення, буферів та частин буферів, амортизаторів вагонних та локомотивних рам, корпусів, тамбурних з'єднань тощо 
Цей підклас не включає:
- виробництво рейок у незібраному вигляді (див. 27.10)
- виробництво двигунів та турбін (див. 29.11)
- виробництво електродвигунів (див. 31.10)
- виробництво електроустатковання для сигналізації, забезпечення безпеки та регулювання руху транспортних засобів (див. 31.62) 
 
35.20.2 
Ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу   
Цей підклас включає:
- технічне обслуговування, ремонт, відновлення та обладнання локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу 
35.3 
 
Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні 
353 
35.30 
35.30.0 
Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні  3530 
Цей підклас включає:
- виробництво літаків для перевезення вантажів та пасажирів, для використання у військових цілях, для спортивних та інших цілей
- виробництво гелікоптерів
- виробництво планерів, включаючи дельтаплани
- виробництво аеростатів, включаючи дирижаблі
- виробництво космічних апаратів та ракет-носіїв, супутників, автоматичних міжпланетних станцій (зондів), орбітальних станцій, космічних кораблів багаторазового використання
- виробництво частин та належностей літальних апаратів: основних вузлів, таких як фюзеляжі, крила, двері, рулі керування, шасі, паливні баки, гондоли тощо; повітряних ґвинтів, у тому числі для гелікоптерів, та їх лопат, авіаційних двигунів (у т. ч. турбореактивних та турбоґвинтових) та їх частин
- виробництво пристроїв для прискореного злету літаків (катапульт), палубних гальмуючих пристроїв (для посадки літаків на палубу авіаносця) тощо
- виробництво наземних тренажерів для пілотів
- технічне обслуговування, капітальний ремонт та переобладнання повітряних літальних апаратів, включаючи космічні 
Цей підклас включає також:
- виробництво впускних та випускних клапанів до двигунів внутрішнього згоряння для літальних апаратів 
Цей підклас не включає:
- виробництво парашутів (див. 17.40)
- виробництво бойових балістичних ракет (див. 29.60)
- виробництво частин систем запалювання та інших електричних частин двигунів внутрішнього згоряння (див. 31.61)
- виробництво бортових авіаційних приладів (див. 33.20)
- виробництво систем повітряної навігації (див. 33.20)
- поточне технічне обслуговування і ремонт літальних апаратів службами аеропортів (63.23) 
35.4 
 
Виробництво мотоциклів та велосипедів 
359x 
35.41 
35.41.0 
Виробництво мотоциклів  3591 
Цей підклас включає:
- виробництво мотоциклів, мопедів та велосипедів, обладнаних допоміжним двигуном
- виробництво колясок для мотоциклів
- виробництво вузлів, деталей і приладдя для мотоциклів та мопедів
Цей підклас не включає:
- виробництво двигунів для мотоциклів (див. 34.10) та частин до них (див. 34.30)
- виробництво велосипедів (див. 35.42)
- виробництво інвалідних колясок (див. 35.43)
- технічне обслуговування та ремонт мотоциклів та мопедів (див. 50.40.4) 
35.42 
35.42.0 
Виробництво велосипедів  3592x 
Цей підклас включає:
- виробництво безмоторних велосипедів та інших велосипедів, включаючи триколісні вантажні велосипеди
- виробництво вузлів та деталей до велосипедів 
Цей підклас не включає:
- виробництво велосипедів, обладнаних допоміжним двигуном (див. 35.41)
- виробництво дитячих велосипедів, крім двоколісних (див. 36.50)
- ремонт велосипедів (див. 52.74) 
35.43 
35.43.0 
Виробництво інвалідних колясок  3592x 
Цей підклас включає:
- виробництво інвалідних колясок з двигуном або без двигуна
- виробництво вузлів, деталей та приладдя до інвалідних колясок
- ремонт та обслуговування інвалідних колясок 
35.5 
 
Виробництво інших транспортних засобів, н. в. і. г. 
359 
35.50 
35.50.0 
Виробництво інших транспортних засобів, н. в. і. г.  3599 
Цей підклас включає:
- виробництво тачок, вантажних візків, ручних візків тощо
- виробництво транспортних засобів із використанням живої тяги
- ремонт і обслуговування транспортних засобів, віднесених до цього підкласу 
Підсекція DN   
Інші галузі промисловості 

36 
 
Виробництво меблів; виробництво іншої продукції  36 
Цей розділ включає виробництво всієї іншої продукції, не віднесеної до інших групувань. В розділі не дотримуються звичайних критеріїв для групування класів. Ремонт продукції, що класифікують у цьому розділі, відноситься, зазвичай, до групи 52.7 "Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку", за винятком ремонту меблів, музичних інструментів, спортивного приладдя професійного призначення, кегельбанів тощо. 
36.1 
 
Виробництво меблів 
361 
36.11 
36.11.0 
Виробництво меблів для сидіння  3610x 
Цей підклас включає:
- виробництво меблів для сидіння з будь-якого матеріалу для офісів, лабораторій, робочих та житлових приміщень, для театрів, кінотеатрів, для транспортних засобів: стільців, крісел, канапе, канапе-ліжок, диванів тощо
- виробництво частин меблів для сидіння
- ремонт та оздоблення (оббивання та набивання) стільців та інших меблів для сидіння 
Цей підклас включає також:
- виробництво садових меблів для сидіння
Цей підклас не включає:
- виробництво медичних, хірургічних, стоматологічних та ветеринарних меблів (див. 33.10)
- ремонт автомобільних сидінь (див. 50.20) 
36.12 
36.12.0 
Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі  3610x
Цей підклас включає:
- виробництво металевих та дерев'яних меблів для офісів
- виробництво спеціалізованих дерев'яних меблів для підприємств торгівлі: прилавків, вітрин, полиць тощо
- виробництво меблів для церков, шкіл, ресторанів тощо 
Цей підклас не включає:
- виробництво електричних світильників та освітлювальної арматури (див. 31.50)
- виробництво медичних, хірургічних, стоматологічних та ветеринарних меблів (див. 33.10)
- виробництво меблів для сидіння (див. 36.11)
- виробництво металевих та пластмасових меблів для підприємств торгівлі (див. 36.14) 
36.13 
36.13.0 
Виробництво кухонних меблів  361
Цей підклас включає:
- виробництво кухонних меблів з будь-яких матеріалів 
Цей підклас не включає:
- монтаж кухонного устатковання та вбудованих шаф зі збірних елементів (див. 45.42) 
36.14 
36.14.0 
Виробництво інших меблів  3610x 
Цей підклас включає:
- виробництво меблів для спальних та житлових приміщень, для ванних кімнат тощо, садових та інших меблів, а також їх частин з дерева, пластмас та інших матеріалів
- виробництво металевих та пластмасових меблів для підприємств торгівлі
- виробництво меблів для суден, літаків тощо
- виробництво частин меблів, віднесених до цього підкласу
- ремонт і реставрація меблів, віднесених до цього підкласу 
Цей підклас включає також:
- пульверизаційне оброблення, лакування, полірування, золотіння, фарбування, драпірування тощо меблів у процесі їх виготовлення 
Цей підклас не включає:
- виробництво електричних світильників та освітлювальної арматури (див. 31.50)
- виробництво та набивання меблів для сидіння (див. 36.11)
- виробництво офісних меблів (див. 36.12) 
36.15 
36.15.0 
Виробництво матраців 
3610x 
Цей підклас включає:
- виробництво каркасів для матраців
- виробництво матраців пружинних, набивних та з внутрішнім каркасом із допоміжних матеріалів, необтягнутих матраців з пористої гуми або пінопласту 
Цей підклас не включає:
- виробництво подушок, у тому числі диванних, пуфів, думок, стьобаних ковдр та покривал (див. 17.40)
- виробництво надувних гумових матраців (див. 25.13) 
36.2 
 
Виробництво монет та медалей, ювелірних виробів 
369x
3691
36.21 
36.21.0 
Виробництво монет та медалей  3691x 
Цей підклас включає:
- виробництво монет, включаючи монети, які використовуються в якості платіжних засобів, медалей та медальйонів з дорогоцінних та недорогоцінних металів 
36.22 
36.22.0 
Виробництво ювелірних виробів  3691x 
Цей підклас включає:
- виробництво оброблених перлів
- виробництво обробленого дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, включаючи оброблення каміння промислового призначення, а також штучного та відновленого дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння
- виробництво оброблених алмазів
- отримання крихти та порошків природного або штучного дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння
- виробництво ювелірних виробів із дорогоцінних та недорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними металами, з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, з дорогоцінних металів у сполученні із дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням або з іншими матеріалами
- виробництво предметів побуту з дорогоцінних металів або з недорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними металами: столових приборів, дрібного та глибокого посуду, предметів туалету, декоративних виробів для бюро та офісів, виробів релігійного призначення тощо
- виробництво технічних виробів з платини 
Цей підклас включає також:
- гравірування за індивідуальним замовленням виробів з дорогоцінних металів виробниками 
Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з недорогоцінних металів з гальванічним покриттям з дорогоцінних металів (див. 28)
- виробництво корпусів годинників та металевих браслетів для годинників (див. 33.50)
- виробництво біжутерії (див. 36.61)
- виробництво оброблених коралів, бурштину, сепіоліту, гагату та виробів з них (див. 36.63) 
36.3 
 
Виробництво музичних інструментів 
369x
3692
36.30 
 
Виробництво музичних інструментів 
3692 
 
36.30.1 
Виробництво музичних інструментів   
Цей підклас включає:
- виробництво струнних інструментів
- виробництво струнних клавішних інструментів (роялів, піаніно), включаючи автоматичні
- виробництво клавішних органів, фісгармоній та інших клавішних інструментів з металевими язичками
- виробництво акордеонів та подібних інструментів, включаючи губні гармоніки
- виробництво духових, ударних, електромузичних інструментів
- виробництво музичних шкатулок, шарманок, каліоп тощо
- виробництво музичних приладів: метрономів, камертонів, камертонів-дудок, музичних струн тощо
- виробництво вузлів та приладдя до музичних інструментів: перфокарт, дисків та валиків для механічних музичних інструментів, смичків, струн, дек, клавіш, металевих язичків тощо 
Цей підклас включає також:
- виробництво свистків, ріжків та інших сигнальних інструментів 
Цей підклас не включає:
- видання та копіювання звуко- та відеозаписів на магнітних стрічках та компакт-дисках, дисках системи DVD (див. 22.14, 22.31, 22.32, 92.11)
- виробництво мікрофонів, підсилювачів, гучномовців, навушників та подібних приладів (див. 32.30)
- виробництво електропрогравачів, магнітофонів тощо (див. 32.30)
- виробництво іграшкових музичних інструментів (див. 36.50)
- послуги з настроювання фортепіано (див. 52.74) 
 
36.30.2 
Ремонт, обслуговування та установлення музичних інструментів 
 
36.4 
 
Виробництво спортивних товарів 
369x
3693 
36.40 
36.40.0 
Виробництво спортивних товарів  3693 
Цей підклас включає:
- виробництво інвентарю та устатковання для спорту, спортивних ігор в закритих приміщеннях та на відкритому повітрі: жорстких, м'яких та надувних м'ячів, ракеток, биток та ключок, лиж, кріплень та палиць до них, дощок для серфінгу та віндсерфінгу, водних лиж та іншого інвентарю для занять водним спортом, інвентарю для спортивного полювання та рибальства, альпінізму, боксу, кінного спорту, фехтування, важкої атлетики, гольфу, тенісу, хокею, футболу тощо; шкіряних спортивних рукавичок та головних уборів, плавальних басейнів, спортивних саней, ковзанів, включаючи роликові, луків та арбалетів, інвентарю для гімнастичних залів, оздоровчих та легкоатлетичних центрів тощо
- установлення, ремонт і обслуговування спортивного інвентарю 
Цей підклас не включає:
- виробництво вітрил (див. 17.40)
- виробництво спортивного одягу (див. 18.24)
- виробництво лимарно-сідельних виробів (див. 19.20)
- виробництво спортивного взуття (див. 19.30)
- виробництво ґумових купальних шапочок (див. 25.24)
- виробництво зброї та боєприпасів (див. 29.60)
- виробництво спортивних транспортних засобів, крім тобоганів, саней тощо (див. 34.10, 35.41, 35.42)
- будування спортивно-прогулянкових суден (див. 35.12)
- виробництво столів для більярду та автоматичного устатковання для кегельбану (див. 36.50)
- виробництво хлистів та батогів для верхової їзди (див. 36.63) 
36.5 
 
Виробництво ігор та іграшок 
369x
3694 
36.50 
36.50.0 
Виробництво ігор та іграшок  3694 
Цей підклас включає:
- виробництво ляльок, одягу та аксесуарів для ляльок, іграшкових тварин та інших істот, вузлів, деталей та приладдя до них
- виробництво іграшок на колесах, призначених для катання дітей, включаючи триколісні велосипеди
- виробництво іграшкових музичних інструментів
- виробництво виробів для розважальних ігор на відкритому повітрі, настільних або кімнатних ігор
- виробництво гральних карт
- виробництво автоматичних та механічних ігор, гральних автоматів, столів та приладдя для більярду, спеціальних столів для казино, автоматичного устатковання для кегельбану тощо
- виробництво електронних ігор, включаючи відеоігри з використанням телевізора
- виробництво мініатюрних моделей та подібних виробів, потягів (електричних та неелектричних), дитячих конструкторів, будівельних наборів тощо
- виробництво ігор-головоломок
- установлення, ремонт та обслуговування кегельбанів та інших ігор для масових розваг 
Цей підклас не включає:
- виробництво велосипедів (див. 35.42)
- виробництво виробів для проведення народних гулянь, карнавалів та інших розваг (див. 36.63)
- створення ігрових програм для комп'ютерів (див. 72.21) 
36.6 
 
Виробництво іншої продукції 
369x
3699
36.61 
36.61.0 
Виробництво біжутерії 
369x
3694 
Цей підклас не включає:
- виробництво ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (див. 36.22) 
36.62 
36.62.0 
Виробництво мітел та щіток  3699x 
Цей підклас включає:
- виробництво мітел, пензлів та щіток, включаючи щітки, що є складовими частинами машин, ручних механічних щіток для підлоги, швабр, мітелок з пір'я, малярних пензлів, малярних валиків, ґумових шкребків, інших мітел, щіток тощо
- виробництво щіток для взуття та одягу 
Цей підклас не включає:
- виробництво дорожніх наборів для особистої гігієни та для чищення одягу і взуття (див. 19.20)
- виробництво косметичних пухівок та тампонів (див. 36.63) 
36.63 
36.63.0 
Виробництво іншої продукції, н. в. і. г.  3699x 
Цей підклас включає:
- виробництво решти продукції, не класифікованої в інших групуваннях, наприклад: каруселей, устатковання для тирів та інших атракціонів; канцелярського приладдя, зокрема ручок та олівців усіх видів, механічних або немеханічних, стрижнів для кулькових ручок, фломастерів, крейди для малювання та для кравців, грифельних дощок; парасоль, тростин, ґудзиків, застібок-блискавок; лінолеуму; перук та інших виробів з волосу; сірників, люльок для паління, запальничок, газових балончиків для перезарядження запальничок; новорічних та різдвяних виробів, виробів для проведення свят, карнавалів та інших розваг; дитячих колясок; предметів туалету, таких як бігуді, заколки, шпильки, косметичні пухівки та тампони; апаратури, приладів, моделей, чучел виключно для демонстраційних цілей; свічок, штучних квітів, манекенів, сит та решіт, термосів, матеріалів та виробів рослинного, тваринного та мінерального походження (оброблених коралів, панцирів черепах, кістки, бурштину, сепіоліту, гагату і т. ін.) тощо 
Цей підклас не включає:
- виробництво ґнотів для запальничок (див. 17.54)
- виробництво піротехнічних виробів, бенгальських сірників (див. 24.61)
- виробництво головних уборів зі штучних квітів (див. 18.24)
- виробництво балончиків з чорнилами для авторучок (див. 24.66)
- виробництво біжутерії (див. 36.61) 
37 
 
Оброблення відходів  3699x 
Цей розділ включає оброблення відходів та брухту, що були або не були у використанні, з метою їх утилізації. Утилізація відходів - це використання відходів, як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів. Оброблення здійснюється відповідним механічним або хімічним способом.
З точки зору продукції, діяльність з оброблення відходів характеризується тим, що в результаті її здійснення вхідна продукція - відходи чи брухт, які були непридатними для подальшого безпосереднього промислового перероблення - стає придатною для використання в промисловому технологічному процесі. Вихідну продукцію - вторинну сировину - слід розглядати як проміжний продукт, що має вартість, але не є новим готовим продуктом. 
Цей розділ не включає:
- виробництво нових готових виробів з вторинної сировини (див. 14 - 36)
- оптову торгівлю відходами й брухтом, в т. ч. збирання, сортування, сепарацію, демонтаж відпрацьованих виробів з автомобілів для відбору деталей, що можуть бути використані повторно, приведення в робочий стан, складування та постачання, але без вторинного перероблення (див. 50, 51, 52)
- оптову та роздрібну торгівлю уживаними товарами (див. 50, 52.50)
- оброблення відходів з метою знищення, а не для вторинного використання в промисловому технологічному процесі (див. 90) 
37.1 
 
Оброблення металевих відходів та брухту 
371 
37.10 
37.10.0 
Оброблення металевих відходів та брухту  3710 
Цей підклас включає:
- оброблення металевих відходів та брухту, а також металевих виробів, уживаних або неуживаних, з метою отримання вторинної сировини: подрібнення механічним способом металевих предметів, що вийшли з ладу, старих автомобілів, пральних машин, велосипедів тощо з подальшим сортуванням та сепарацією
- подрібнення механічними способами громіздких металевих предметів, наприклад, залізничних вагонів, транспортних засобів, інших металевих відходів, що вийшли з використання
- інші способи механічного оброблення, а саме різання та пресування для зменшення об'єму 
Цей підклас не включає:
- виробництво нового металу або нової готової продукції з вторинної сировини, отриманої від власного або невласного виробництва (див. 27 - 28)
- оптову торгівлю відходами та брухтом, включаючи збирання, сортування, пакування, розподілення тощо, без оброблення та промислового перероблення (див. 51.57)
- торгівлю деталями та запчастинами, отриманими від розбирання автомобілів, машин, комп'ютерів тощо, які можуть бути використані повторно, в т. ч. торгівлю запасними частинами, що були у вжитку (див. 50, 51, 52)
- знищення уживаних товарів, наприклад, холодильників, знешкодження небезпечних відходів (див. 90) 
37.2 
 
Оброблення неметалевих відходів та брухту 
372 
37.20 
37.20.0 
Оброблення неметалевих відходів та брухту  3720 
Цей підклас включає:
- оброблення неметалевих відходів та брухту, а також неметалевих виробів, уживаних або неуживаних з метою отримання вторинної сировини: утилізація гуми, наприклад, відпрацьованих покришок; сортування і пресування пластмас в таблетки для одержування вторинної сировини, придатної для виготовлення труб, квіткових горщиків, піддонів тощо; перероблення (очищення, плавлення, подрібнення) відходів пластмас та ґуми на гранули; отримання хімікатів з хімічних відходів; подрібнення, очищення та сортування скла та інших відходів для отримання вторинної сировини (наприклад, механічне подрібнення відходів будівництва, у тому числі деревини, асфальту тощо); перероблення відпрацьованих олій та харчових жирів у вторинну сировину для виробництва кормів для тварин; перероблення інших відходів і залишків харчових продуктів у вторинну сировину 
Цей підклас не включає:
- виробництво нових готових виробів з вторинної сировини, отриманої від власного або невласного виробництва, наприклад, пряжі з клоччя, виробництво паперової маси з паперових відходів або наварювання покришок (див. 14 - 36)
- оброблення відходів виробництва харчових продуктів для виробництва харчових продуктів, в т. ч. кормів для тварин (див. 15)
- оброблення відходів боєнь для виробництва кормів для тварин (див. 15.7)
- перероблення відпрацьованого ядерного палива (див. 23.30)
- виробництво компосту (див. 24.15)
- оптову торгівлю неметалевими відходами та брухтом, у т. ч. збирання, сортування, фасування тощо без вторинного перероблення (див. 51.57)
- оптову та роздрібну торгівлю уживаними товарами (див. 50, 51, 52.50)
- спалювання, вивезення на звалище, захоронення відходів (див. 90)
- оброблення та знищення перехідних радіоактивних відходів лікарень (див. 90.02)
- оброблення, захоронення та зберігання радіоактивно зараженого обладнання, радіоактивних відходів (див. 90)
- оброблення та знищення заражених, токсичних відходів (див. 90)
- оброблення відходів шляхом компостування рослинних продуктів для видалення та отримання похідного продукту (компосту) (див. 90.02) 
Секція E 
 
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

 
 
Ця секція включає виробництво та розподілення електричної енергії, газу та води засобами постійної інфраструктури (лініями електропередач, мережами кабелів, труб і трубопроводів). Розмір мережі не є визначальним для класифікації одиниць. Розподілення електроенергії, газу, пари та води може здійснюватись як на промислові об'єкти, так і для цілей житлового господарства.
Виробництво, управління інфраструктурою та розподілення кінцевим споживачам можуть здійснюватися як однією одиницею, так і різними одиницями. Одиниці, що здійснюють розподілення не одного, а двох чи більше видів продукції (наприклад, електроенергії та газу чи води одночасно), класифікують за основним видом діяльності. 
 
40 
 
Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води 
40 
40.1 
 
Виробництво та розподілення електроенергії 
401 
40.11 
40.11.0 
Виробництво електроенергії  4011 
Цей підклас включає:
- виробництво електроенергії з використанням будь-яких джерел, включаючи теплову енергію, ядерну енергію, гідроенергію, енергію, яку отримують від поновлюваних джерел, електроенергію, яка виробляється газовими турбінами, дизельними станціями чи іншими поновлюваними джерелами 
40.12 
40.12.0 
Передача електроенергії  40 
Цей підклас включає:
- експлуатацію магістральних електричних мереж, призначених для передачі електричної енергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) розподільних мереж 
40.13 
40.13.0 
Розподілення та постачання електроенергії  401 
Цей підклас включає:
- постачання електроенергії споживачам - надання електроенергії за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електроенергії на підставі договору
- експлуатацію місцевих (локальних) мереж, призначених для передачі електроенергії від магістральної електромережі до споживача
- діяльність брокерів або агентів, що організують постачання електроенергії через мережі електропередач, які експлуатуються іншими особами 
40.2 
 
Виробництво та розподілення газу  402 
40.21 
40.21.0 
Виробництво газу   
Цей підклас включає:
- виробництво газу із певною питомою теплотою згоряння з газу різного походження шляхом його очищення, змішування та інших процесів перероблення: вугільного, водяного, генераторного, природного газу, газу газових заводів тощо
- виробництво газу, що використовують для газопостачання, шляхом газифікації вугілля, використання побічних продуктів сільського господарства та відходів 
Цей підклас не включає:
- експлуатацію коксових печей (див. 23.10)
- виробництво газоподібних нафтопродуктів (див. 23.20)
- виробництво промислових газів (див. 24.11) 
40.22 
40.22.0 
Розподілення та постачання газу   
Цей підклас включає:
- постачання газу, що надходить по магістральних трубопроводах, споживачам системами місцевих (локальних) мереж газопостачання
- діяльність брокерів або агентів, що організують постачання газу місцевими (локальними) розподільними газопроводами, які експлуатуються іншими особами
- експлуатацію місцевих (локальних) мереж газопостачання 
Цей підклас не включає:
- торгівлю газом та його постачання в балонах (включаючи їх заправлення та продаж) (див. 51.12, 51.51, 52.48.9)
- транспортування газу магістральними трубопроводами (див. 60.30.2)
40.3 
 
Постачання пари та гарячої води 
 
40.30 
40.30.0 
Постачання пари та гарячої води   
Цей підклас включає:
- виробництво, збирання та розподілення пари та гарячої води для центрального опалення, виробництва енергії та інших цілей
- розподілення стисненого повітря по трубопроводах 
Цей підклас включає також:
- виробництво та розподілення охолодженої води або льоду для охолодження 
41 
 
Збирання, очищення та розподілення води 
 
41.0 
 
Збирання, очищення та розподілення води 
 
41.00 
41.00.0 
Збирання, очищення та розподілення води   
Цей підклас включає також:
- видобування, збір та очищення прісної води
- опріснювання морської води для виробництва прісної води як основного продукту
- розподілення питної та непитної води для промислових потреб, населенню тощо 
Цей підклас не включає:
- експлуатацію зрошувальних систем в сільському господарстві (див. 01.41)
- виробництво та розподілення охолодженої води або льоду для охолодження (див. 40.30)
- очищення стічних вод виключно з метою запобігання забрудненню навколишнього середовища (див. 90.01) 
Секція F 
 
Будівництво 
Ця секція включає підготовчі роботи до будівництва, загальне та спеціалізоване будівництво будівель та споруд, монтаж будівельних конструкцій, роботи з облаштування будинків, роботи з завершення будівництва та оренду будівельної техніки з оператором. Секція включає нове будівництво, ремонт, розширення, реконструкцію будівель та інженерних споруд, монтаж збірних будинків або конструкцій на об'єкті, а також будівництво тимчасових об'єктів.
Загальне будівництво включає зведення закінчених будівель та споруд: житлових, адміністративних, громадських будинків, будівель спеціального призначення, сільськогосподарських будівель тощо, зведення шляхів, автострад, мостів, тунелів, залізниць, аеродромів, портів та інших морських та річкових об'єктів, іригаційних систем, санітарних систем, промислових об'єктів, трубопроводів, ліній електропередачі тощо. Ці роботи можуть виконуватися як для власних потреб, так і для третіх осіб.
Частина або практично всі роботи можуть передаватися на субпідряд.
Спеціалізоване будівництво включає зведення частин будівель чи інженерних споруд або підготовку до цих робіт.
Йдеться, зазвичай, про спеціалізовану в одному напрямку діяльність, яка є загальною для різних видів будинків та споруд і вимагає спеціальної кваліфікації та устатковання. Секція включає такі види робіт, як забивання паль, будівництво фундаментів, буріння свердловин для води, такі роботи, як бетонування, мурування, мостіння, монтаж риштовань, покрівельні роботи тощо.
Монтаж металевих конструкцій включається в секцію, якщо елементи конструкції невласного виробництва. Спеціалізовані будівельні роботи, зазвичай, виконуються субпідрядниками.
Роботи з облаштування будинків включають установлення різного роду зручностей, щоб надати будівлі функціональності. Такі роботи виконуються, зазвичай, на будівельному об'єкті, хоча деяка частина цих робіт може виконуватися в цехах. Сюди включаються сантехнічні роботи, установлення систем опалення та кондиціонування повітря, антен, систем сигналізації та інших електричних систем, систем автоматичного гасіння пожеж, ліфтів і механічних сходів тощо. 
Ця секція включає також роботи ізоляційні (гідроізоляція, термоізоляція, звукоізоляція), монтаж систем освітлення та сигналізації для доріг, залізниць, аеропортів, портів тощо, а також їх ремонт.
До робіт із завершення будівництва включають роботи, що сприяють завершенню чи оздобленню будівлі, такі як, скління, оздоблення стелі, фарбування і декоративні роботи, облицювання та покривання підлоги та стін іншими матеріалами, такими як паркет, килимові покриття, шпалери тощо; шліфування підлоги, оздоблювальні столярні роботи, акустичні роботи, чищення фасадів тощо, а також ремонт зазначених елементів.
До секції включають види діяльності, які інколи вважають переробними, але не класифікують як переробні. Наприклад, виготовлення конструкцій та операції з виготовлення, що виконуються на будівельному об'єкті. 
Ця секція не включає:
- облаштування та обслуговування (утримання) галявин і садів, роботи з догляду за деревами (див. 01.41)
- добування та виробництво будівельних матеріалів (див. секції C і D)
- будівельні роботи, пов'язані з добуванням нафти та природного газу (див. 11.20). При цьому зведення будівель, спорудження доріг тощо на гірничих об'єктах залишається в цій секції
- монтаж та установлення промислового устатковання, наприклад, монтаж промислових печей, турбін тощо (див. секцію D)
- монтаж цілих збірних будинків або конструкцій з елементів власного виробництва (класифікують у відповідному підкласі секції D залежно від основного матеріалу, що використовується, крім випадків, коли основним матеріалом є бетон, і в яких ця діяльність відноситься до цієї секції)
- монтаж риштовань і столярних виробів власного виробництва (класифікують у відповідному підкласі секції D і, залежно від основного матеріалу, що використовується, наприклад, виготовлення риштовань і столярних виробів - до сфери перероблення деревини (див. 20.30)
- монтаж металевих конструкцій з елементів власного виробництва (див. 28.11)
- архітектурно-проектні роботи (див. 74.20.1)
- будівельне проектування (див. 74.20.1)
- миття вікон, чищення димоходів, котлів, прибирання внутрішніх приміщень тощо (див. 74.70) 
45 
 
Будівництво  45 
45.1 
 
Підготовка будівельних ділянок 
451 
45.11 
45.11.0 
Розбирання та знесення будівель; земляні роботи  4510x 
Цей підклас включає:
- розбирання або знесення будівель та споруд
- розчищення земельних ділянок під будівництво
- виконання земляних робіт: виймання ґрунту, відсипання ґрунту, вирівнювання та планування будівельних майданчиків і ділянок, копання траншей, видалення скельних порід, підривні роботи (включаючи послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами діяльності) тощо
- підготовку ділянок для гірничих робіт: розкривні роботи та інші роботи з підготування ділянок для добування корисних копалин 
Цей підклас включає також:
- дренажні роботи на будівельних ділянках
- дренажні роботи на лісових та сільськогосподарських ділянках 
45.12 
45.12.0 
Розвідувальне буріння  4510x 
Цей підклас включає:
- розвідувальне буріння та свердління, відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та подібних досліджень 
Цей підклас не включає:
- послуги, пов'язані з добуванням нафти та газу (див. 11.20)
- буріння та будівництво водних колодязів, проходження шахтних стволів (див. 45.25.1)
- розвідку нафтових та газових родовищ, геофізичну, геологічну та сейсмічну розвідку (див. 74.20.2) 
45.2 
 
Будівництво будівель та споруд 
452 
45.21 
 
Загальнобудівельні роботи  4520x 
Цей клас включає:
- будівництво всіх типів будівель та інженерних споруд 
Цей клас не включає:
- улаштування поверхні спортивних споруд (див. 45.23)
- установлення інженерного устатковання будівель (санітарно-технічні роботи) (див. 45.3)
- роботи з завершення будівництва в будівлях та спорудах (див. 45.4)
- діяльність в галузі архітектури та інженерних вишукувань (див. 74.20.1)
- управління будівельними проектами (див. 74.20.1) 
 
45.21.1 
Будівництво будівель   
Цей підклас включає:
- будівництво всіх типів будівель: житлових, адміністративних, промислових (цехів, заводів), торгових, транспортних підприємств, складів, закладів культури, освіти та будь-яких інших будівель, крім підприємств важкої (енергетика, гірничодобувна) промисловості
- будівництво індивідуальних будинків "під ключ"
- роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель  
Цей підклас не включає:
- будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості (див. 45.21.5)
- монтаж і встановлених збірних будівель (див. 45.21.7) 
 
45.21.2 
Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену  452 
Цей підклас включає:
- будівництво мостів, включаючи шляхопроводи для автомобільних доріг, віадуків, метро, тунелів, підземних переходів
- роботи з реконструкції, реставрації та ремонту 
Цей підклас не включає:
- будівництво автострад (див. 45.23) 
 
45.21.3 
Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання  4520x 
Цей підклас включає:
- будівництво магістральних трубопроводів, у тому числі газо-, нафто- та водопроводів
- будівництво магістральних наземних і підземних ліній електропередач, у тому числі для залізниць
- будівництво магістральних наземних та підземних комунікаційних ліній
- роботи з реконструкції, реставрації та ремонту 
Цей підклас не включає:
- послуги, пов'язані з добуванням нафти та газу (див. 11.20) 
 
45.21.4 
Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання
- будівництво місцевих та міських трубопроводів, мереж зв'язку та електропередач, допоміжних інженерних споруд: водопровідних, теплових, каналізаційних і газопровідних мереж, включаючи вуличну розподільну мережу ліній електропередач, наземних і підземних місцевих телефонних та інших комунікаційних ліній
- роботи з монтажу технологічних трубопроводів
- роботи з реконструкції, реставрації та ремонту 
 
45.21.5 
Будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості   
Цей підклас включає:
- будівництво будівель та споруд підприємств енергетики, гірничодобувної та металургійної промисловості (доменних, коксових печей тощо)
- будівництво шахт
- роботи з демонтажу шахт
- роботи з реконструкції, реставрації та ремонту 
Цей підклас не включає:
- монтаж металевих конструкцій для підприємств енергетики та споруд важкої промисловості (див. 45.25.4) 
 
45.21.6 
Будівництво інших споруд   
Цей підклас включає:
- будівництво споруд для стадіонів та спортивних майданчиків, плавальних басейнів, інших спортивних та рекреаційних споруд
- роботи з реконструкції, реставрації та ремонту 
Цей підклас не включає:
- обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків (див. 45.23)
- установлення приватних плавальних басейнів (див. 45.45) 
 
45.21.7 
Монтаж та встановлення збірних конструкцій   
Цей підклас включає:
- монтаж з готових елементів збірних будівельних конструкцій на будівельних майданчиках 
Цей підклас не включає:
- монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій (див. 45.22)
- монтаж будівель з металевих конструкцій (див. 45.25.4) 
45.22 
45.22.0 
Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель  4520x 
Цей підклас включає:
- монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій
- улаштування кроквяних конструкцій покрівель з різних матеріалів (черепичних, металевих тощо), фарбування покрівель
- роботи з гідроізоляції
- роботи з реконструкції, реставрації та ремонту 
Цей підклас не включає:
- просочування або дезинсекцію дерев'яних конструкцій (див. 20.10)
- монтаж ангарів та зерносховищ (див. 45.21.1)
- гідроізоляцію мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену (див. 45.21.2)
- монтаж металевих конструкцій (див. 45.25.4) 
45.23 
45.23.0 
Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд  4520x 
Цей підклас включає:
- будівництво автострад, вулиць, шосе, інших доріг для автомобільного транспорту та пішоходів
- будівництво залізниць
- будівництво злітно-посадкових смуг
- розмітку фарбою поверхні доріг, автомобільних стоянок
- улаштування поверхні стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та інших спортивних споруд, крім будівництва будинків
- обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків
- установлення захисних стінок, шляхових знаків тощо
- ремонт та реконструкцію автомобільних та залізничних доріг, аеродромів та спортивних майданчиків 
Цей підклас не включає:
- попередні земляні роботи (див. 45.11)
- будівництво шляхових естакад (див. 45.21.2)
- експлуатацію, в тому числі поточний ремонт та утримання, автодоріг, мостів, тунелів тощо (див. 63.21.2) 
45.24 
45.24.0 
Будівництво водних споруд  4520x 
Цей підклас включає:
- будівництво: водних шляхів, морських та річкових портових споруд, причалів для спортивно-прогулянкових суден, шлюзів, гребель та дамб тощо
- поглиблення дна
- підводні роботи
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту
45.25 
 
Інші будівельні роботи  4520x 
Цей клас включає:
- спеціалізовану в одному напрямку будівельну діяльність загальну для різних видів будівель та споруд, яка потребує спеціальної кваліфікації та устатковання: роботи зі зневоложення будівель, видалення азбесту, підіймальні роботи, спеціалізовані роботи, які з причин доступу до об'єкта потребують навичок зі скелелазіння та використання особливої техніки (тобто робота на висоті на висотних конструкціях) 
 
45.25.1 
Інші спеціалізовані будівельні роботи   
Цей підклас включає:
- спорудження фундаменту, включаючи забивання паль
- буріння та будівництво водяних колодязів, проходження шахтних стволів (шурфів)
- мурування та кладку з цегли та іншого каменю, включаючи бруківку
- установлення та демонтаж риштовань та помостів, включаючи орендовані
- залізобетонні роботи та інші бетонні роботи
- будівництво димових труб, вогнетривке облицювання печей тощо
- монтаж та демонтаж рейок під баштові крани
- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту 
Цей підклас не включає:
- розвідувальне буріння (див. 45.12)
- оренду будівельних риштовань та помостів без установлення та демонтажу (див. 71.32) 
 
45.25.4 
Монтаж металевих конструкцій   
Цей підклас включає:
- монтаж металевих конструкцій невласного виробництва
- згинання елементів арматурних каркасів
- монтаж будівель з металевих конструкцій 
45.3 
 
Установлення інженерного устатковання будівель та споруд  453 
45.31 
45.31.0 
Електромонтажні роботи  4530x 
Цей підклас включає:
- монтаж в будинках та інших будівельних об'єктах електропроводки, електроарматури та електроприладів
- монтажні роботи, пов'язані з установленням систем телекомунікації
- установлення електроопалювального устатковання
- роботи з установлення: систем протипожежної сигналізації, систем протизламної (охоронної) сигналізації, радіо- та телевізійних антен, громовідводів
- установлення в будинках та інших будівельних об'єктах ліфтів та ескалаторів тощо 
Цей підклас включає також:
- установлення та ремонт антен на будинках 
Цей підклас не включає:
- монтаж систем зв'язку (див. 32.20) 
45.32 
45.32.0 
Ізоляційні роботи  4530x 
Цей підклас включає:
- улаштування в будинках та інших будівельних об'єктах теплової, звукової та вібраційної ізоляції 
Цей підклас не включає:
- забезпечення гідроізоляції (див. 45.22) 
45.33 
 
Санітарно-технічні роботи  4530x 
 
45.33.1 
Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря   
Цей підклас включає:
- улаштування в будівлях та інших будівельних об'єктах опалювальних, вентиляційних, охолоджувальних систем та устатковання, систем кондиціонування повітря, неелектричних приймачів сонячної енергії
- установлення лічильників опалення 
 
Цей підклас не включає:
- установлення, обслуговування та ремонт водонагрівальних котлів центрального опалення промислового типу для опалення багатоквартирних житлових будинків дистанційного опалення (див. 28.22)
- установлення електроопалювального устатковання (див. 45.31)
- ремонт та технічне обслуговування побутового електричного холодильного та вентиляційного устатковання (див. 52.72.2) 
 
 
45.33.2 
Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи   
Цей підклас включає:
- улаштування водопровідних систем та санітарно-технічного устатковання
- улаштування внутрішньої каналізаційної системи
- улаштування систем автоматичного гасіння пожежі
- установлення лічильників води 
Цей підклас не включає:
- ремонт та технічне обслуговування лічильників води (див. 41)
 
45.33.3 
Газопровідні роботи   
Цей підклас включає:
- улаштування газових систем та установлення газового устатковання, включаючи газові лічильники 
45.34 
45.34.0 
Інші монтажні роботи  4530x 
Цей підклас включає:
- установлення систем освітлення та сигналізації для автомобільних доріг, залізниць, аеродромів та портів
- монтаж електричних ізоляторів на лініях електропередач
- установлення в будівлях та інших будівельних об'єктах арматури та устатковання (екранів (жалюзі), наметів, вивісок, в т. ч. світлових тощо), не віднесеного до інших групувань
- роботи з установлення огорож та ґрат
- загальний технічний ремонт та обслуговування устатковання будинків 
45.4 
 
Роботи з завершення будівництва  454 
45.41 
45.41.0 
Штукатурні роботи  4540x 
Цей підклас включає:
- зовнішні та внутрішні штукатурні роботи в будівлях та інших будівельних об'єктах, включаючи штукатурне ліплення 
45.42 
45.42.0 
Столярні та теслярські роботи  4540x 
Цей підклас включає:
- установлення виробів та конструкцій невласного виробництва: дверних та віконних блоків та коробок, устатковання кухонь, сходів, устатковання магазинів тощо з дерева та інших матеріалів
- внутрішнє оздоблення приміщень, таке як улаштування стель, обшивка стін дерев'яними панелями, установлення пересувних перегородок тощо
- установлення броньованих дверей
- роботи з оновлення та ремонту 
Цей підклас не включає:
- улаштування паркетних та інших дерев'яних покриттів для підлоги (див. 45.43) 
45.43 
45.43.0 
Покриття підлог та облицювання стін  4540x 
Цей підклас включає:
- облицювання стін та підлоги керамічними, бетонними та кам'яними плитами чи плиткою
- улаштування паркетних та інших дерев'яних покриттів для підлоги
- покривання підлоги килимами, лінолеумом, включаючи покриття з ґуми та пластмаси
- облицювання підлоги та стін тераццо, мармуром, гранітом, шифером тощо
- склеювання стін шпалерами
- внутрішні декоративні роботи
- роботи з оновлення та ремонту 
Цей підклас не включає:
- роботи декораторів інтер'єру (див. 74.87) 
45.44 
45.44.0 
Малярні роботи та скління  4540x 
Цей підклас включає:
- фарбування будівель зовні та всередині
- фарбування інженерних споруд
- установлення скла, дзеркал тощо
- роботи з оновлення та ремонту 
Цей підклас не включає:
- установлення віконних блоків (див. 45.42) 
45.45 
45.45.0 
Інші роботи з завершення будівництва  455 
Цей підклас включає:
- установлення приватних плавальних басейнів -пароструминне, піскоструминне та інше очищення фасадів будівель
- архітектурно-реставраційну діяльність
- інші оздоблювальні та завершальні роботи, не віднесені до інших групувань 
Цей підклас не включає:
- прибирання нових будівель після завершення їх будівництва (див. 74.70) 
45.5 
 
Оренда будівельної техніки з оператором 
455 
45.50 
45.50.0 
Оренда будівельної техніки з оператором  4550 
Цей підклас включає:
- оренду будівельних машин, механізмів та устатковання з операторами, включаючи самохідні крани 
Цей підклас не включає:
- оренду машин та устатковання для будівництва або знесення будівель без обслуговуючого персоналу (див. 71.32) 
Секція G 
 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 
Ця секція включає перепродаж (продаж без перероблення) будь-яких товарів і надання послуг, пов'язаних з торгівлею товарами.
Ця секція включає також технічне обслуговування та ремонт автомобілів і мотоциклів; установлення і ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку.
Оптова торгівля - це перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарів роздрібним торговцям, підприємствам та організаціям або іншим оптовикам, яка здійснюється оптовими торговцями, оптовими фірмами зі збуту промислових товарів, оптовими базами, оптовиками-заготівельниками, власниками складів, експортерами, імпортерами, кооперативними організаціями, які займаються заготівлею та збутом сільськогосподарської продукції тощо.
Класифікація оптової торгівлі (розділ 51) здійснюється за асортиментом товарів.
У секцію включено діяльність посередників, що зв'язують між собою покупців та продавців або здійснюють торгові операції від імені третіх осіб, у т. ч. через Інтернет: торгових агентів, комісіонерів, товарних брокерів та інших посередників. Посередників оптової торгівлі класифікують у групі 51.1. Посередників роздрібної торгівлі окремо не виділяють і класифікують у відповідному класі роздрібної торгівлі.
Роздрібна торгівля - це перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарів, призначених переважно для споживання приватними особами чи домашніми господарствами. Роздрібну торгівлю класифікують за місцем торгівлі - торгівля у магазинах, кіосках та з лотків, фірмах посилкової торгівлі, за допомогою рознощиків та вуличних торговців, споживчих кооперативів, аукціонних фірм тощо. Торгівлю у магазинах класифікують також за видами товарів - торгівля новими чи уживаними товарами, продаж у спеціалізованих чи неспеціалізованих магазинах та, якщо у спеціалізованих магазинах, то, крім того, за асортиментом товарів.
Більшість роздрібних торговців купують товари для продажу у власність, але деякі виступають посередниками основного торговця і продають товар на засадах консигнації чи комісії.
Торгівельна діяльність включає також здійснення поточних операцій: сортування крупних партій товарів, поділ або перефасування товару меншими партіями, перепакування, фасування та розлив у пляшки (з попереднім миттям пляшок або без нього), зберігання (у т. ч. заморожування та охолодження), очищення та сушіння сільськогосподарських продуктів, розрублення на частини закуплених у забійній вазі м'ясних туш, включаючи відруби, з яких видалені всі кістки, у торгівельній мережі, що здійснюється як допоміжна послуга при їх продажі, складування, змішування фарб на замовлення, змішування вина, сортування відходів, розрізання металу чи дерев'яних панелей за замовленням покупця, модифікацію тої самої продукції, комплектацію та модернізацію комп'ютерів, доставку та установлення товарів за власний рахунок, рекламні акції на користь своїх клієнтів, розроблення етикеток тощо. 
50 
 
Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт  50 
Цей розділ включає всі види діяльності (крім виробництва, оренди та прокату), пов'язані з автомобілями й мотоциклами (включаючи вантажні автомобілі та колісні тягачі):
- оптову та роздрібну торгівлю новими та уживаними автомобілями та мотоциклами
- технічне обслуговування та ремонт
- оптову та роздрібну торгівлю деталями, вузлами та належностями до автомобілів та мотоциклів
- діяльність посередників у оптовій та роздрібній торгівлі автомобілями та мотоциклами
- миття, полірування, буксирування тощо автомобілів та мотоциклів 
Цей розділ включає також роздрібну торгівлю пальним, мастильними матеріалами та охолоджуючими рідинами 
Цей розділ не включає:
- оренду та прокат автомобілів (див. 71.10)
- оренду та прокат мотоциклів (див. 71.21) 
50.1 
 
Торгівля автомобілями 
501 
50.10 
 
Торгівля автомобілями  5010 
Цей клас включає:
- оптову та роздрібну торгівлю новими та уживаними автомобілями: пасажирськими автомобілями, включаючи спеціалізовані, такі як автомобілі швидкої допомоги, мікроавтобуси тощо; вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами; туристичними транспортними засобами, такими як житлові автофургони та причепи
- аукціонну торгівлю автомобілями, у т. ч. через Інтернет 
Цей клас включає також:
- оптову та роздрібну торгівлю автомобілями-всюдиходами (джипами) тощо
- оптову та роздрібну торгівлю через посередників 
Цей клас не включає:
- оптову та роздрібну торгівлю автомобільними деталями та приладдям (див. 50.30) 
 
50.10.1 
Оптова торгівля автомобілями 
 
 
50.10.2 
Роздрібна торгівля автомобілями 
 
 
50.10.3 
Посередництво в торгівлі автомобілями 
 
50.2 
 
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 
502 
50.20 
50.20.0 
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів  5020 
Цей підклас включає:
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів: механічний ремонт, ремонт двигунів, ремонт електроустатковання, поточне обслуговування, ремонт кузовів, ремонт частин автомобілів, полірування, фарбування, у тому числі розпиленням, ремонт вітрових стекол та вікон, ремонт електронних систем упорскування, ремонт сидінь автомобілів
- установлення деталей та приладдя
- антикорозійне оброблення 
Цей підклас включає також:
- технічне обслуговування та ремонт тролейбусів
- миття автомобілів та аналогічні послуги
- послуги аварійної дорожньої служби: буксирування, надання технічної допомоги в дорозі 
Цей підклас не включає:
- відновлення шин (див. 25.12)
- технічний огляд автомобілів без ремонту (діагностування) (див. 74.30)
50.3 
 
Торгівля автомобільними деталями та приладдям 
503 
5030 
 
Торгівля автомобільними деталями та приладдям  5030 
Цей клас включає також:
- установлення пневматичних автомобільних шин
- установлення простого автомобільного обладнання (допоміжних пристроїв, глушників тощо) 
 
50.30.1 
Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям 
 
 
50.30.2 
Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям 
 
 
50.30.3 
Посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладдям 
 
50.4 
 
Торгівля мотоциклами та їх ремонт 
504 
50.40 
 
Торгівля мотоциклами та їх ремонт  5040 
Цей клас включає:
- оптову та роздрібну торгівлю мотоциклами, аеросанями, снігоходами, моторолерами, мопедами, деталями та приладдям до них
- технічне обслуговування та ремонт мотоциклів, аеросаней, снігоходів, моторолерів, мопедів 
Цей клас включає також:
- спеціалізовану технічну допомогу на дорогах 
Цей клас не включає:
- посередництво, оптову та роздрібну торгівлю велосипедами, їх деталями, вузлами та належностями, ремонт велосипедів (див. 51.18, 51.47.9, 52.48.9, 52.74) 
 
50.40.1 
Оптова торгівля мотоциклами 
 
 
50.40.2 
Роздрібна торгівля мотоциклами 
 
 
50.40.3 
Посередництво в торгівлі мотоциклами 
 
 
50.40.4 
Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів 
 
50.5 
 
Роздрібна торгівля пальним 
505 
50.50 
50.50.0 
Роздрібна торгівля пальним  5050 
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю моторним пальним (бензином, включаючи неетильований бензин вищої якості, газойлем, скрапленим нафтовим газом) для автомобілів, мотоциклів тощо 
Цей підклас включає також:
- роздрібну торгівлю мастильними матеріалами й охолоджувальними рідинами для автомобілів, мотоциклів тощо 
Цей підклас не включає:
- оптову торгівлю пальним (див. 51.51)
- роздрібну торгівлю паливом (див. 52.48.9) 
51 
 
Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі  51 
Цей розділ включає оптову торгівлю - перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарів роздрібним торговцям, підприємствам та організаціям або іншим оптовикам, яка здійснюється оптовими торговцями, оптовими фірмами зі збуту промислових товарів, оптовими базами, власниками складів, експортерами, імпортерами, кооперативними організаціями, які займаються заготівлею та збутом сільськогосподарської продукції, іншими заготівельними організаціями тощо.
Посередників оптової торгівлі класифікують у групі 51.1.
Групи 51.2 - 51.7 включають тільки оптову торгівлю за власний рахунок.
Класифікація оптової торгівлі здійснюється за асортиментом товарів. 
Цей розділ включає також здійснення поточних операцій у сфері оптової торгівлі: сортування крупних партій товарів, поділ або перефасування товару меншими партіями, перепакування, фасування та розлив у пляшки (з попереднім миттям пляшок або без нього), зберігання (у т. ч. заморожування та охолодження), очищення та сушіння сільськогосподарських продуктів, складування, змішування вина, сортування відходів, комплектацію та модернізацію комп'ютерів, заправлення в балони газоподібних товарів включно зі змішуванням та фільтруванням, доставку товарів за власний рахунок, рекламні акції на користь своїх клієнтів, розроблення етикеток тощо. Ця діяльність розглядається як допоміжна торгівельна діяльність, здійснюється за власний рахунок та не підлягає окремому кодуванню. 
Цей розділ не включає:
- оптову торгівлю автомобілями, житловими автофургонами та причепами, мотоциклами тощо (див. 50.10.1, 50.40.1)
- оптову торгівлю деталями та приладдям для автомобілів і мотоциклів (див. 50.30.1, 50.40.1)
- оренду машин та устаткованая без обслуговуючого персоналу та прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку (див. 71)
- пакування твердих товарів і фасування рідких та газоподібних товарів, включаючи операції зі змішування і фільтрування, для третіх осіб на договірній основі або за винагороду (див. 74.82) 
51.1 
 
Посередництво в оптовій торгівлі  511 
Ця група включає:
- діяльність агентів, комісіонерів, товарних брокерів та інших посередників в оптовій торгівлі, які здійснюють торгівельні операції від імені або за рахунок інших осіб та фірм для третіх осіб, у т. ч. через Інтернет
- діяльність, що пов'язана із зведенням продавців та покупців або здійсненням комерційних операцій від імені комітента (довірителя) 
Ця група включає також:
- діяльність оптових аукціонних торгових фірм, у т. ч. через Інтернет 
Ця група не включає:
- оптову торгівлю від власного імені (див. 51.2 - 51.9)
- посередництво в роздрібній торгівлі (див. 52)
- діяльність страхових агентів (див. 67.20)
- діяльність агентств нерухомості (див. 70.31) 
51.11 
51.11.0 
Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами  5121 
51.12 
51.12.0 
Посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами 
Цей підклас включає також:
- посередництво в торгівлі добривами 
51.13 
51.13.0 
Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами 
51.14 
51.14.0 
Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками 
Цей підклас включає також:
- посередництво в торгівлі сільськогосподарськими машинами
- посередництво в торгівлі офісним устаткованням 
Цей підклас не включає:
- посередництво в торгівлі автомобілями (див. 50.10.3) та мотоциклами (див. 50.40.3) 
51.15 
51.15.0 
Посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами 
51.16 
51.16.0 
Посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами 
Цей підклас включає також:
- посередництво в торгівлі хутром та хутряними виробами 
51.17 
51.17.0 
Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  5122 
51.18 
51.18.0 
Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами 
Цей підклас включає також:
- посередництво в торгівлі велосипедами 
51.19 
51.19.0 
Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту 
51.2 
 
Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами  512x
5121
51.21 
51.21.0 
Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин  5121x 
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю садивною картоплею
- оптову торгівлю сировиною, відходами та субпродуктами, що використовуються у виробництві кормів для тварин 
51.22 
51.22.0 
Оптова торгівля квітами та іншими рослинами  5121x 
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю бульбами і квітковими бульбами, саджанцями чи прищепами 
51.23 
51.23.0 
Оптова торгівля живими тваринами 
5121x 
51.24 
51.24.0 
Оптова торгівля шкурами та шкірою 
5121x 
51.25 
51.25.0 
Оптова торгівля необробленим тютюном 
5121x 
51.3 
 
Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  512x
5122
51.31 
51.31.0 
Оптова торгівля фруктами та овочами  5122x 
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю свіжими фруктами, овочами та картоплею 
51.32 
51.32.0 
Оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами  5122x 
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю м'ясом, м'ясом свійської птиці, м'ясом дичини, переробленим м'ясом та м'ясопродуктами
- фасування м'яса за рахунок підприємств оптової торгівлі 
51.33 
51.33.0 
Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами  5122 
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю молочними продуктами
- оптову торгівлю яйцями та продуктами з яєць
- оптову торгівлю олією, тваринним маслом та жирами 
Цей підклас включає також:
- закупівлю, очищення, охолодження молока для подальшої його реалізації молокопереробним підприємствам 
Цей підклас не включає:
- оптову торгівлю ефірними оліями (див. 51.55) 
51.34 
51.34.0 
Оптова торгівля напоями  5122x 
Цей підклас включає також:
- купівлю вина у великих ємностях та його розлив у пляшки без перероблення
- купівлю вина у великих ємностях з подальшим його змішуванням, очищенням, розливом у пляшки та перепродажем 
Цей підклас не включає:
- оптову торгівлю кавою, чаєм, какао (див. 51.37) 
51.35 
51.35.0 
Оптова торгівля тютюновими виробами 
5122x 
51.36 
51.36.0 
Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами 
5122x 
51.37 
51.37.0 
Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 
5122x 
51.38 
51.38.0 
Оптова торгівля іншими продуктами харчування  5122x 
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю виробами з картоплі
- оптову торгівлю кормами для домашніх тварин (собак, кішок тощо) 
51.39 
51.39.0 
Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами  5122x 
51.4 
 
Оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами 
513 
51.41 
51.41.0 
Оптова торгівля текстильними товарами  5131x 
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю пряжею, тканинами, постільною та столовою білизною, галантерейними товарами: швацькими голками, нитками тощо 
Цей підклас не включає:
- оптову торгівлю текстильними волокнами (див. 51.56) 
51.42 
 
Оптова торгівля одягом та взуттям  5131x 
Цей клас не включає:
- оптову торгівлю ювелірними та шкіряними виробами (див. 51.47.9) 
 
51.42.1 
Оптова торгівля одягом   
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю верхнім одягом, білизною 
Цей підклас не включає:
- оптову торгівлю одягом з хутра (див. 51.42.4) 
 
51.42.3 
Оптова торгівля взуттям   
Цей підклас не включає:
- оптову торгівлю спортивним взуттям (див. 51.47.9) 
 
51.42.4 
Оптова торгівля хутряними виробами та доповненням до одягу   
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю рукавичками, краватками, підтяжками, парасольками тощо 
51.43 
 
Оптова торгівля електропобутовими товарами, радіо- і телевізійними товарами  5139x 
 
51.43.1 
Оптова торгівля електропобутовими приладами   
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю освітлювальним устаткованням, проводами, перемикачами тощо 
 
51.43.2 
Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису   
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю магнітними стрічками, компакт-дисками, цифровими відеодисками, аудіо- та відеокасетами тощо
-оптову торгівлю електричними музичними інструментами 
51.44 
51.44.0 
Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та засобами для чищення  5139x 
51.45 
51.45.0 
Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами 
5139x 
51.46 
51.46.0 
Оптова торгівля фармацевтичними товарами  5139x 
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю медичною технікою, включаючи інструменти
- оптову торгівлю ортопедичними товарами 
51.47 
 
Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення  5139x 
Цей клас включає оптову торгівлю іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, не віднесеними до інших групувань 
 
51.47.1 
Оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами   
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю плетеними, корковими, бондарними та дерев'яними виробами
- оптову торгівлю килимами, килимовими доріжками, паркетом, лінолеумом тощо 
Цей підклас не включає:
- оптову торгівлю офісними меблями (див. 51.85) 
 
51.47.2 
Оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям   
 
51.47.9 
Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. і. г.   
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю неелектричними музичними інструментами та нотами, фотографічними та оптичними товарами, іграми та іграшками, годинниками, ювелірними виробами, спортивними товарами, велосипедами, їх частинами та належностями, виробами зі шкіри та дорожніми належностями, іншими непродовольчими товарами споживчого призначення 
51.5 
 
Оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами 
514 
51.51 
51.51.0 
Оптова торгівля паливом  5141 
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю твердим, рідким та газоподібним паливом та суміжною продукцією 
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю моторним пальним, мастильними матеріалами, технічними маслами тощо 
51.52 
 
Оптова торгівля металами та металевими рудами  5142 
Цей клас не включає:
- оптову торгівлю відходами та брухтом металів (див. 51.57) 
 
51.52.1 
Оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів
 
 
51.52.2 
Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них   
 
51.52.4 
Оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами   
Цей підклас не включає:
- операції зі зливками золота на фінансових ринках (див. 65.23) 
51.53 
 
Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням  5143x 
 
51.53.1 
Оптова торгівля деревиною   
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю необробленою деревиною
- оптову торгівлю лісоматеріалами, дерев'яними будівельними конструкціями та деталями, збірними будинками, фанерою, плитами та панелями, дерев'яною тарою тощо 
 
51.53.2 
Оптова торгівля будівельними матеріалами   
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю будівельними матеріалами: піском, гравієм тощо
- оптову торгівлю фарбами та лаком
- оптову торгівлю листовим склом 
 
51.53.3 
Оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням   
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю ваннами, раковинами, умивальниками, унітазами та іншими сантехнічними виробами 
51.54 
51.54.0 
Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткованням  5143x 
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю санітарно-технічною арматурою: трубами, трубками, фітингами, кранами, трійниками, з'єднувальними елементами, ґумовими шлангами тощо
- оптову торгівлю інструментами, такими як молотки, пилки, викрутки, та іншими ручними інструментами 
51.55 
51.55.0 
Оптова торгівля хімічними продуктами  5143x 
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю промисловими хімічними речовинами: аніліном, типографськими фарбами, ефірними оліями, промисловими газами, хімічними клеями, барвниками, синтетичними смолами, метиловим спиртом, парафіном, віддушками, ароматичними та смаковими речовинами, содою, промисловою сіллю, кислотами та сіркою, продуктами на основі крохмалю тощо
- оптову торгівлю добривами та агрохімічними продуктами
- оптову торгівлю пластмасами в первинній формі
- оптову торгівлю ґумою і синтетичним каучуком 
51.56 
51.56.0 
Оптова торгівля іншими проміжними продуктами  5149x 
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю папером у великій масі (без пакування, в рулонах тощо)
- оптову торгівлю текстильними волокнами тощо
- оптову торгівлю коштовним камінням 
51.57 
51.57.0 
Оптова торгівля відходами та брухтом  5149x 
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю (купівлю і продаж) металевими та неметалевими відходами і брухтом, матеріалами для вторинного перероблення, включаючи їх збирання, сортування, сепарацію, зберігання, фасування, але без вторинного перероблення, а також демонтаж відпрацьованих виробів для отримання деталей, які можуть бути використані повторно (відходи, що купуються й продаються, мають залишкову вартість)
- розукомплектування автомобілів, що вичерпали свій ресурс, включаючи оптову торгівлю побитими автомобілями; продаж деталей побитих автомобілів приватним особам і професійним користувачам 
Цей підклас не включає:
- оброблення відходів та брухту з метою їх подальшої утилізації як вторинних сировинних ресурсів (див. 37.10, 37.20)
- розрізання транспортних засобів механічним способом (див. 37.10)
- роздрібна торгівля уживаними товарами (див. 52.50)
- оброблення відходів з метою знищення, а не для повторного використання в технологічних процесах (див. 90)
- збирання і оброблення побутових і промислових відходів (див. 90) 
51.8 
 
Оптова торгівля машинами та устаткованням  515 
51.81 
51.81.0 
Оптова торгівля верстатами  5150x 
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю верстатами з програмним керуванням 
51.82 
51.82.0 
Оптова торгівля машинами та устаткованням для добувної промисловості та будівництва  5150x 
51.83 
51.83.0 
Оптова торгівля машинами та устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва  5150x 
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю машинами з програмним керуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва
- оптову торгівлю побутовими швейними машинами 
51.84 
51.84.0 
Оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням   
51.85 
51.85.0 
Оптова торгівля офісною технікою та устаткованням   
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю офісними машинами, такими як друкарські машинки, калькулятори тощо
- оптову торгівлю офісними меблями 
51.86 
51.86.0 
Оптова торгівля електронними компонентами та устаткованням 
 
51.87 
51.87.0 
Оптова торгівля іншими машинами та устаткованням  5150x 
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю транспортними засобами та устаткованням, крім автомобілів, мотоциклів та велосипедів
- оптову торгівлю промисловими роботами
- оптову торгівлю дротом, вимикачами та іншими електроустановочними виробами промислового використання
- оптову торгівлю іншими електротехнічними пристроями, такими як електродвигуни, трансформатори, а також їх електро- та радіоелементами
- оптову торгівлю іншими машинами та устаткованням, крім сільськогосподарських, не віднесеними до інших групувань, для використання в промисловості, торгівлі, судноплавстві та інших видах діяльності 
Цей підклас включає також:
- оптову торгівлю вимірювальними приладами, інструментами та устаткуванням 
Цей підклас не включає:
- оптову торгівлю автомобілями, причепами, житловими автофургонами (див. 50.10.1)
- оптову торгівлю деталями та приладдям для автомобілів (див. 50.30.1)
- оптову торгівлю мотоциклами (див. 50.40.1)
- оптову торгівлю велосипедами (див. 51.47.9) 
51.88 
51.88.0 
Оптова торгівля сільськогосподарською технікою  5150x 
Цей підклас включає:
- оптову торгівлю сільськогосподарськими тракторами, приладдям та інвентарем
- оптову торгівлю газонокосарками, незалежно від способу приведення їх у дію 
51.9 
 
Інші види оптової торгівлі 
519 
51.90 
51.90.0 
Інші види оптової торгівлі  5190 
Цей підклас включає:
- спеціалізовану оптову торгівлю, не віднесену до попередніх групувань
- оптову торгівлю широким асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації 
52 
 
Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку  52 
Цей розділ включає роздрібну торгівлю - перепродаж (продаж без перероблення), головним чином населенню, нових та уживаних товарів, призначених для особистого вжитку чи домашніх господарств, магазинами, кіосками та з лотків, фірмами посилкової торгівлі, рознощиками та вуличними торговцями, споживчими кооперативами тощо (крім роздрібної торгівлі транспортними засобами).
Роздрібну торгівлю класифікують залежно від виду торгових точок: у магазинах - групи 52.1 - 52.5; поза магазинами - група 52.6.
Роздрібну торгівлю в магазинах поділяють на роздрібну торгівлю новими товарами (52.1 - 52.4) і роздрібну торгівлю уживаними товарами (52.5).
Щодо роздрібної торгівлі новими товарами в магазинах, існує ще один поділ: на роздрібну торгівлю в спеціалізованих магазинах (52.2 - 52.4) та в неспеціалізованих магазинах (52.1).
Наведені вище групи, в свою чергу, поділяються залежно від асортименту товарів, якими торгують.
Торгівля поза магазинами включає посилкову торгівлю, торгівлю шляхом обходу клієнтів, за допомогою автоматів тощо. 
Цей розділ включає також:
- встановлення та ремонт побутових (призначених для використання у домашньому господарстві) виробів і предметів особистого вжитку, якщо цей ремонт не пов'язаний з виготовленням, оптовою чи роздрібною торгівлею цими виробами та предметами
- роздрібну торгівлю через посередників
- діяльність аукціонних торгових фірм 
Цей розділ не включає:
- торгівлю автомобілями, мотоциклам, деталями і пальним до них (див. 50)
- торгівлю зерном, рудами, сирою нафтою, промисловою хімічною продукцією, продукцією чорної металургії, машинами і промисловим устаткованням (див. 51)
- продаж харчових продуктів, включаючи напої, для споживання на місці та продажу на винос (див. 55.30, 55.40, 55.51)
- прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку (див. 71.40)
52.1 
 
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 
521 
52.11 
52.11.0 
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту  5211 
Цей підклас включає:
- діяльність універсальних магазинів, в яких за обсягом продажу (понад 35 %) переважають харчові товари, напої та тютюн, та в той самий час можуть продаватись інші товари: одяг, меблі, побутові електротовари, косметичні товари тощо 
52.12 
52.12.0 
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту  5219 
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю в універсальних магазинах широким асортиментом товарів без переваги продовольчих товарів: одягом, меблями, побутовими електротоварами, залізними виробами, косметичними товарами, ювелірними виробами, іграшками, спортивними товарами тощо 
52.2 
 
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами  522 
52.21 
52.21.0 
Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю  5220x 
Цей підклас не включає:
- роздрібну торгівлю консервованими фруктами та овочами (див. 52.27) 
52.22 
52.22.0 
Роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами  5220x 
Цей підклас включає також:
- роздрібну торгівлю м'ясом свійської птиці та дичиною 
52.23 
52.23.0 
Роздрібна торгівля рибою та морепродуктами 
5220 
52.24 
52.24.0 
Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами  5220x 
52.25 
52.25.0 
Роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями 
5220x 
52.26 
52.26.0 
Роздрібна торгівля тютюновими виробами 
5220x 
52.27 
 
Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами у спеціалізованих магазинах  5220x 
 
52.27.1 
Роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями 
 
 
52.27.2 
Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами   
Цей підклас включає також:
- роздрібну торгівлю сушеними або консервованими фруктами та овочами тощо 
52.3 
 
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами  523x 
52.31 
52.31.0 
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами 
5231x 
52.32 
52.32.0 
Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами  5231x 
Цей підклас не включає:
- діяльність магазинів оптики (див. 52.48.3)
- роздрібну торгівлю транспортними засобами для інвалідів (див. 52.48.9) 
52.33 
52.33.0 
Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами  5231x 
Цей підклас включає також:
- послуги з роздрібної торгівлі гігієнічними товарами 
52.4 
 
Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах непродовольчими товарами  523 
52.41 
52.41.0 
Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами  5232x 
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю тканинами
- роздрібну торгівлю побутовими текстильними товарами, такими як простирадла, скатерки, рушники тощо
- роздрібну торгівлю матеріалами для виготовлення килимів, гобеленів, вишивок тощо
- роздрібну торгівлю нитками для в'язання
- роздрібну торгівлю іншими галантерейними виробами: голками, нитками для шиття тощо 
Цей підклас не включає:
- роздрібну торгівлю портьєрами, гардинами, тюллю тощо (див. 52.44.9) 
52.42 
52.42.0 
Роздрібна торгівля одягом  5232x 
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю одягом, в тому числі одягом зі шкіри
- роздрібну торгівлю хутряними виробами
- роздрібну торгівлю головними уборами та іншими аксесуарами: рукавичками, краватками, підтяжками тощо 
Цей підклас включає також:
- послуги з припасування та перероблення одягу 
52.43 
52.43.0 
Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами  5232x 
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю взуттям, шкіряними виробами, дорожніми належностями зі шкіри та замінювачів шкіри 
52.44 
 
Роздрібна торгівля меблями та товарами для дому  5233x 
 
52.44.1 
Роздрібна торгівля меблями   
Цей підклас включає також:
- послуги з доставки та установлення меблів 
Цей підклас не включає:
- установлення меблів на замовлення під час будівництва (див. 45.42)
- роздрібну торгівлю офісними меблями (див. 52.48.1)
- послуги з догляду за меблями (див. 60.24) 
 
52.44.9 
Роздрібна торгівля іншими товарами для дому   
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю світильниками, господарсько-побутовими товарами: ножовими виробами, посудом, виробами зі скла та кераміки, у тому числі фарфору та фаянсу; портьєрами, гардинами, тюллю та іншими предметами домашнього вжитку з текстильних матеріалів, виробами з дерева, корка та плетеними виробами
- роздрібну торгівлю побутовими виробами та приладдям, не віднесеними до інших групувань 
Цей підклас не включає:
- роздрібну торгівлю побутовими електротоварами (див. 52.45)
- роздрібну торгівлю плиткою з корка для підлоги (див. 52.48.9)
- роздрібну торгівлю антикваріатом (див. 52.50) 
52.45 
52.45.0 
Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою  5233x 
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю побутовими електротоварами
- роздрібну торгівлю радіо-, теле-, аудіо- та відеоапаратурою
- роздрібну торгівлю відео- та аудіозаписами: аудіо- та відеострічками, компакт-дисками, крім програмних, цифровими відеодисками
- роздрібну торгівлю музичними інструментами та партитурами 
Цей підклас включає також:
- установлення автомобільних радіоприймачів 
Цей підклас не включає:
- роздрібну торгівлю побутовими неелектричними приладами (див. 52.44.9)
- прокат відеокасет, цифрових відеодисків, платівок, компакт-дисків тощо (див. 71.40) 
52.46 
52.46.0 
Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом  5234 
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю матеріалами та устаткованням для роботи в домашніх умовах
- роздрібну торгівлю газонокосарками, незалежно від способу приведення їх у дію
- роздрібну торгівлю залізними виробами
- роздрібну торгівлю фарбами, лаками та емаллю
- роздрібну торгівлю листовим склом та іншими будівельними матеріалами: цеглою, деревиною тощо, санітарно-технічним обладнанням 
Цей підклас включає також:
- роздрібну торгівлю нестаціонарними саунами 
52.47 
52.47.0 
Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами  5239x 
Цей підклас не включає:
- роздрібну торгівлю антикварними та букіністичними книгами (див. 52.50) 
52.48 
 
Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах іншими непродовольчими товарами  5239 
Цей клас включає:
- спеціалізовану роздрібну торгівлю будь-якими, не віднесеними до інших групувань, непродовольчими товарами 
 
52.48.1 
Роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткованням   
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю офісними меблями та устаткованням, комп'ютерами та програмним забезпеченням, що не адаптовані до індивідуальних вимог користувача 
 
52.48.2 
Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами   
 
52.48.3 
Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткованням   
Цей підклас включає також:
- діяльність магазинів оптики, послуги спеціалістів з оптики 
 
52.48.9 
Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г.   
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю обладнанням зв'язку, включаючи телефонні апарати, апарати мобільного зв'язку; спортивними товарами, риболовними належностями, човнами та велосипедами, туристичним знаряддям, іграми та іграшками; квітами та іншими рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для домашніх тварин; сувенірами, кустарними виробами та виробами культового та релігійного призначення; шпалерами та підлоговим покриттям, килимами і килимовими покриттями; поштовими марками і монетами; побутовим рідким котельним паливом, газом у балонах, вугіллям та дровами; зброєю та боєприпасами тощо 
Цей підклас включає також:
- роздрібну торгівлю транспортними засобами для інвалідів
- виготовлення квіткових композицій та вінків 
52.5 
 
Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 
524 
52.50 
52.50.0 
Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах  5240 
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю антикваріатом, букіністичними книгами тощо 
Цей підклас не включає:
- роздрібну торгівлю уживаними автомобілями (див. 50.10.2) 
52.6 
 
Роздрібна торгівля поза магазинами 
525 
52.61 
52.61.0 
Роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі  5251 
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю будь-якими видами товарів, яка здійснюється шляхом поштових замовлень. Товари надсилають покупцеві, який вибирає їх з рекламних об'яв, каталогів, зразків або з інших видів реклами 
Цей підклас включає також:
- торгівлю по телефону чи за допомогою радіо, телебачення або через Інтернет 
52.62 
52.62.0 
Роздрібна торгівля з лотків та на ринках  5252 
Цей підклас включає:
- роздрібну торгівлю будь-якими видами товарів, що здійснюється, зазвичай, з нестаціонарних палаток для вуличного продажу або на визначеній території ринку 
52.63 
52.63.0 
Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г.  5259 
Цей підклас включає:
- діяльність аукціонних торгових фірм
- роздрібну торгівлю через Інтернет
- роздрібну торгівлю будь-якими видами товарів через торгові автомати
- роздрібну торгівлю через комівояжерів, рознощиків тощо 
52.7 
 
Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку  526 
Ця група включає:
- ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку, якщо він не пов'язаний з виготовленням, оптовою або роздрібною торгівлею цими виробами чи предметами. У разі, якщо ремонт пов'язаний з іншими видами діяльності, його відносять до відповідних позицій з виробництва або торгівлі (роздрібної чи оптової) 
Ця група не включає:
- ремонт автомобілів та мотоциклів (див. 50.20, 50.40.4) 
52.71 
 
Ремонт взуття та інших виробів зі шкіри  5260x 
Цей клас включає:
- ремонт взуття всіх видів, валіз, сумок та подібних виробів зі шкіри та інших матеріалів 
 
52.71.1 
Ремонт взуття 
 
 
52.71.2 
Ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів 
 
52.72 
 
Ремонт побутових електричних товарів 
5260x 
 
52.72.1 
Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури 
 
 
52.72.2 
Ремонт інших побутових електричних товарів 
 
52.73 
 
Ремонт годинників та ювелірних виробів 
5260x 
 
52.73.1 
Ремонт годинників 
 
 
52.73.2 
Ремонт ювелірних виробів 
 
52.74 
 
Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку 
 
 
52.74.1 
Ремонт та перероблення одягу 
5260x 
 
52.74.9 
Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку   
Цей підклас включає:
- термінові послуги з виготовлення ключів, ламінування документів, гравірування, друкування на текстильних виробах тощо
- ремонт побутових неелектричних приладів
- ремонт мобільних телефонів
- настроювання фортепіано
- ремонт велосипедів 
Секція H 
  
Діяльність готелів та ресторанів 
55 
 
Діяльність готелів та ресторанів
Цей розділ включає два види діяльності - надання місць для тимчасового, переважно короткотермінового, проживання та надання готових страв та напоїв (алкогольних та безалкогольних) для споживання на місці.
Ці види діяльності можуть здійснюватись як окремими підприємствами, так і одним підприємством у поєднанні.
Окремо не класифікують торгівлю напоями у разі її поєднання з торгівлею стравами. Вони класифікуються разом у групі 55.3 "Діяльність ресторанів".
Місця для проживання у готелях, мотелях, туристичних базах або квартири для
тимчасового, переважно короткотермінового, проживання можуть надаватися туристам, відрядженим та іншим особам. Деякі підприємства надають тільки помешкання, а інші разом з помешканням пропонують харчування та рекреативне знаряддя. Тип додаткових послуг може бути неоднаковий у різних одиниць.
Діяльність з надання певного меню страв для споживання на місці, незалежно від того, чи це традиційні ресторани, кафе, у тому числі із самообслуговуванням, або заклади, що пропонують страви на винос, постійні чи тимчасові лотки з продажу смаженої картоплі та подібні заклади зі столиками або без них. Вирішальним у класифікації є той факт, що пропонується їжа для споживання на місці, а не тип закладу, що їх пропонує.
Цей розділ не включає:
- приготування їжі, не призначеної для споживання на місці, або напівфабрикатів харчових продуктів, які не є стравою (див. 15)
- торгівлю харчовими продуктами, що не виготовляються даною одиницею (див. секцію G) 
55 
55.1 
  
Діяльність готелів 
551x 
55.10 
55.10.0 
Діяльність готелів
Цей підклас включає:
- надання місць для тимчасового, переважно короткотермінового, проживання: у готелях, включаючи туристські, мотелях, у готелях з конференц-залами
Цей підклас не включає:
- оренду житла для довготермінового проживання (див. 70.20) 
5510x 
55.2 
  
Надання інших місць для тимчасового проживання
Ця група включає:
- надання місць іншими засобами розміщення для тимчасового, переважно короткотермінового, проживання: у туристичних таборах, літніх будиночках, квартирах, які здають під час відпускного періоду, на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів, у сімейних пансіонах, селянських садибах, молодіжних та гірських турбазах тощо
Ця група не включає:
- оренду житла для довготермінового проживання (див. 70.20) 
551x 
55.21 
55.21.0 
Надання місць молодіжними і гірськими туристичними базами 
5510x 
55.22 
55.22.0 
Надання місць кемпінгами 
5510x 
55.23 
55.23.0 
Надання інших місць для тимчасового проживання, н. в. і. г.
Цей підклас включає:
- надання місць для тимчасового, переважно короткотермінового, проживання, наприклад, у молодіжних гуртожитках, дитячих та студентських таборах, школах-інтернатах, гуртожитках для приїжджих, гуртожитках для робітників-мігрантів, університетських містечках, гуртожитках вищих навчальних закладів, технікумів, училищ, шкіл, спальних вагонах, будинках готельного типу та в інших приміщеннях, які здають для тимчасового проживання 
5510x 
55.3 
  
Діяльність ресторанів 
552x 
55.30 
  
Діяльність ресторанів
Цей клас включає:
- продаж готової їжі та напоїв, призначених, переважно, для споживання на місці, іноді з показом розважальних програм в закладах ресторанного господарства: в ресторанах, в ресторанах та кафе самообслуговування, в закладах швидкого обслуговування (закусочних, вареничних, сосисочних тощо), в ресторанах з відпуском їжі додому, у кіосках, які торгують жареною картоплею, курами-гриль тощо, в кафе-морозиво, у вагонах-ресторанах залізничних та інших організаціях ресторанного господарства, які обслуговують пасажирів різних видів транспорту
Цей клас не включає:
- продаж будь-яких видів товарів через торгові автомати (див. 52.63)
- згадані вище види діяльності, які здійснюються під час надання місця для проживання (див. 55.10, 55.21, 55.22, 55.23)
5520x 
55.30.1 
Діяльність ресторанів    
55.30.2 
Діяльність кафе    
55.4 
  
Діяльність барів 
552x 
55.40 
55.40.0 
Діяльність барів
Цей підклас включає:
- продаж напоїв, переважно, призначених для споживання на місці, іноді з показом розважальних програм: в тавернах, барах, нічних клубах, пивних барах тощо
Цей підклас не включає:
- торгівлю напоями для споживання за межами закладу (див. 52)
- продаж через торгові автомати (див. 52.63)
- згадані вище види діяльності, які здійснюються під час надання місця для проживання (див. 55.10, 55.21, 55.22, 55.23) 
5520x 
55.5 
  
Діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі 
552x 
55.51 
55.51.0 
Діяльність їдалень
Цей підклас включає:
- продаж готової їжі і напоїв певному колу осіб, зазвичай, за зниженими цінами, їдальнями на підприємствах чи організаціях, при спортивних клубах, їдальнями та кухнями у середніх та вищих навчальних закладах, буфетами та їдальнями для особистого складу збройних сил тощо 
5520x 
55.52 
55.52.0 
Послуги з постачання готової їжі
Цей підклас включає:
- діяльність постачальників готової їжі, яка готується спеціалізованими пунктами для споживання в інших місцях: для авіакомпаній, залізничного та водного транспорту, для пунктів "їжа на колесах", для банкетів та прийомів, весіль, прийомів гостей та інших свят 
5520x 
Секція I 
  
Діяльність транспорту та зв'язку
Ця секція включає:
- діяльність пасажирського або вантажного залізничного, трубопровідного, автомобільного, водного та повітряного транспорту
- допоміжну діяльність, таку як діяльність терміналів і місць стоянки, транспортне оброблення вантажів, складське господарство
- діяльність пошти та засобів зв'язку
- оренду транспортних засобів з водієм або обслуговуючим персоналом
Ця секція включає також:
- послуги з організації подорожувань
Ця секція не включає:
- капітальний ремонт або переобладнання транспортних засобів, крім автомобілів (див. 35)
- будівництво, технічне обслуговування і ремонт автодоріг, залізниць, портів, аеропортів (див. 45)
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів (див. 50.20)
- оренду транспортних засобів без обслуговуючого персоналу (див. 71.1, 71.2)
- рекламу на транспортних засобах (див. 74.40) 

60 
  
Діяльність наземного транспорту 
60 
60.1 
  
Діяльність залізничного транспорту 
601 
60.10 
  
Діяльність залізничного транспорту
Цей клас включає:
- пасажирські та вантажні перевезення залізничним транспортом за всіма видами сполучення
Цей клас не включає:
- діяльність пасажирських та вантажних терміналів, транспортне оброблення вантажів, зберігання та іншу допоміжну діяльність (див. 63.11 - 63.40)
- технічне обслуговування та дрібний ремонт рухомого складу (див. 63.21.1)
- функціонування інфраструктури залізничного транспорту (див. 63.21.1) 
6010 
60.10.1 
Діяльність пасажирського залізничного транспорту
Цей підклас включає:
- пасажирські перевезення залізничним транспортом за всіма видами сполучення
Цей підклас не включає:
- послуги спальних вагонів щодо тимчасового проживання, послуги вагонів-ресторанів (див. 55.23, 55.30.1)
- діяльність метрополітену (див. 60.21.2)
- технічне обслуговування та дрібний ремонт рухомого складу (див. 63.21.1) 
  
60.10.2 
Діяльність вантажного залізничного транспорту
Цей підклас включає:
- перевезення вантажів залізничним транспортом за всіма видами сполучення, у тому числі на під'їзних коліях промислових чи будівельних підприємств 
  
60.2 
  
Діяльність іншого наземного транспорту 
602 
60.21 
  
Діяльність автомобільного та іншого міського регулярного транспорту
Цей клас включає:
- приміські та міські перевезення пасажирів і багажу за встановленими маршрутами, посадку та висадку пасажирів на вказаних в графіку зупинках (перевезення здійснюються автобусами та маршрутними таксомоторами, тролейбусами, а також трамваями, метрополітеном тощо)
- міжміські перевезення, крім залізничних, пасажирів і багажу за встановленими маршрутами, посадку та висадку пасажирів на вказаних в графіку зупинках
Цей клас включає також:
- перевезення, які здійснюються фунікулерами та підвісними канатними дорогами, шкільними автобусами, експресами, у тому числі за маршрутами "місто - аеропорт" або "місто - вокзал" тощо 
Цей клас не включає:
- екскурсійні та туристичні перевезення, перевезення пасажирів службовими автомобілями, робітників до місця роботи за договорами підприємств, організацій, обслуговування делегацій, приватних осіб за замовленнями (див. 60.23) 
6022x 
60.21.1 
Діяльність автомобільного регулярного транспорту    
60.21.2 
Діяльність регулярного електротранспорту, включаючи діяльність фунікулерів та підвісних канатних доріг    
60.22 
60.22.0 
Діяльність таксі
Цей підклас включає також:
- інші види оренди легкових автомобілів з водієм 
  
60.23 
60.23.0 
Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту
Цей підклас включає:
- перевезення пасажирів автомобілями та іншими видами наземного транспорту не за розкладом: чартерні перевезення, екскурсійні та туристичні перевезення, перевезення пасажирів службовими автомобілями, робітників до місця роботи за договорами підприємств, організацій, обслуговування делегацій, приватних осіб за замовленнями
Цей підклас не включає:
- перевезення пацієнтів автомобілями швидкої допомоги (див. 85.14)
  
60.24 
60.24.0 
Діяльність автомобільного вантажного транспорту
Цей підклас включає:
- перевезення різних вантажів, у тому числі меблів, лісоматеріалів, тварин, автомобілів, великовагових та небезпечних вантажів тощо
- рефрижераторне перевезення
- перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи перевезення автоцистернами, у тому числі збирання молока на фермах
- перевезення відходів, гною, мулу чи забрудненого ґрунту, зібраних третіми особами, до місця кінцевого оброблення (відповідальність за кінцеве оброблення таких відходів транспортне підприємство, зазвичай, не несе)
Цей підклас включає також:
- оренду вантажних автомобілів з водієм
- вантажні перевезення транспортними засобами з використанням живої тяглової сили
Цей підклас не включає:
- діяльність терміналів з транспортного оброблення вантажів (див. 63)
- поштову та кур'єрську діяльність (див. 64.1)
- перевезення відходів спеціалізованими підприємствами (див. 90) 
6023x 
60.3 
  
Діяльність трубопровідного транспорту 
603 
60.30 
  
Діяльність трубопровідного транспорту
Цей клас включає:
- діяльність, пов'язану з транспортуванням сирої нафти, нафтопродуктів та газу магістральними трубопроводами, включаючи послуги насосних станцій та експлуатацію трубопроводів
Цей клас не включає:
- розподілення природного або штучного газу, пари та води (див. 40.22, 40.30, 41) 
6030 
60.30.1 
Транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами 
  
60.30.2 
Транспортування газу трубопроводами 
  
60.30.9 
Транспортування іншої продукції трубопроводами 
  
61 
  
Діяльність водного транспорту 
61 
61.1 
  
Діяльність морського транспорту 
611 
61.10 
  
Діяльність морського транспорту
Цей клас включає:
- оренду суден і кораблів з екіпажем
Цей клас включає також:
- оренду прогулянкових суден з екіпажем 
6110 
61.10.1 
Діяльність морського пасажирського транспорту
Цей підклас включає:
- перевезення пасажирів морським транспортом за розкладом чи без розкладу
- експлуатацію екскурсійних, прогулянкових та туристичних суден
- експлуатацію поромів, водних таксі, інших плавзасобів
- здавання в оренду засобів морського транспорту з екіпажем
Цей підклас не включає:
- послуги ресторанів, кафе, їдалень, барів на борту суден, за винятком послуг, які входять до транспортних (див. 55.30, 55.40, 55.51) 
  
61.10.2 
Діяльність морського вантажного транспорту
Цей підклас включає:
- перевезення вантажів морським транспортом усіх видів сполучення, включаючи послуги буксирів, або плавучих платформ, бурових установок
- оренду плавзасобів з екіпажем тощо
Цей підклас не включає:
- транспортне перероблення вантажів, зберігання вантажів, портові операції та іншу допоміжну діяльність, таку як: ремонт суден, лоцманські послуги, навантаження та розвантаження суден, рятувальні роботи (див. 63) 
  
61.2 
  
Діяльність річкового транспорту 
612 
61.20 
  
Діяльність річкового транспорту
Цей клас включає також:
- оренду прогулянкових суден з екіпажем 
6120 
61.20.1 
Діяльність рейсового пасажирського річкового транспорту
Цей підклас включає:
- перевезення пасажирів річковим транспортом усіх видів сполучення, підпорядкованим та не підпорядкованим розкладу
Цей підклас не включає:
- послуги ресторанів, кафе, їдалень, барів на борту суден, за винятком послуг, які входять до транспортних (див. 55.30.1, 55.30.2, 55.40, 55.51)
  
61.20.2 
Діяльність вантажного річкового транспорту
Цей підклас включає:
- перевезення річковим транспортом вантажів, включаючи послуги буксирів, оренду плавзасобів з екіпажем 
  
62 
  
Діяльність авіаційного транспорту
Цей розділ включає:
- пасажирські та вантажні перевезення за допомогою авіаційного та космічного транспорту
Цей розділ не включає:
- обприскування сільськогосподарських культур (див. 01.41)
- капітальний ремонт літаків, двигунів літаків тощо (див. 35.30)
- рекламу на авіаційному транспорті (див. 74.40)
- аерофотозйомку (див. 74.81) 
62 
62.1 
  
Авіаційні регулярні перевезення 
621 
62.10 
  
Авіаційні регулярні перевезення  6210 
62.10.1 
Авіаційні регулярні пасажирські перевезення
Цей підклас включає:
- перевезення пасажирів авіаційним транспортом за встановленими маршрутами та розкладом 
  
62.10.2 
Авіаційні регулярні вантажні перевезення
Цей підклас включає:
- перевезення вантажів авіаційним транспортом за встановленими маршрутами та розкладом
Цей підклас не включає:
- регулярні чартерні перевезення (див. 62.20.2) 
  
62.2 
  
Авіаційні нерегулярні перевезення 
622 
62.20 
  
Авіаційні нерегулярні перевезення  6220 
62.20.1 
Авіаційні нерегулярні пасажирські перевезення
Цей підклас включає:
- перевезення пасажирів авіаційним транспортом, не підпорядкованим розкладу
- здавання під найм та в довготермінову оренду засобів повітряного транспорту з екіпажем 
  
62.20.2 
Авіаційні нерегулярні вантажні перевезення
Цей підклас включає:
- перевезення вантажів авіаційним транспортом усіх видів сполучення не за розкладом
- оренду авіаційних транспортних засобів з екіпажем
Цей підклас включає також:
- регулярні чартерні перевезення 
  
62.3 
  
Діяльність космічного транспорту   
62.30 
62.30.0 
Діяльність космічного транспорту
Цей підклас включає:
- запуск ракет-носіїв та космічних апаратів
- пасажирські та вантажні космічні перевезення
Цей підклас не включає:
- забезпечення зв'язку супутниковими системами (див. 64.20) 
  
63 
  
Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 
63 
63.1 
  
Транспортне оброблення вантажів; складське господарство 
630x 
63.11 
63.11.0 
Транспортне оброблення вантажів
Цей підклас включає:
- навантаження та розвантаження вантажів та багажу пасажирів незалежно від виду транспорту, що використовується для перевезення
- навантаження, включаючи закріплення вантажу та розвантаження суден
Цей підклас не включає:
- діяльність терміналів (див. 63.2) 
6301 
63.12 
63.12.0 
Складське господарство
Цей підклас включає:
- зберігання та складування всіх видів товарів, вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів тощо на відповідних складах: на товарних складах загального призначення, у зерносховищах, складах-холодильниках, бункерах, пакгаузах тощо
Цей підклас не включає:
- діяльність стоянок для автомобілів (див. 63.21.2) 
6302 
63.2 
  
Функціонування транспортної інфраструктури 
630x
6303 
63.21 
  
Функціонування інфраструктури наземного транспорту 
6303x 
63.21.1 
Функціонування інфраструктури залізничного транспорту
Цей підклас включає:
- діяльність залізничних пасажирських вокзалів, станцій, перевантажувальних товарних станцій тощо
- обслуговування та дрібний ремонт рухомого складу 
  
63.21.2 
Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту
Цей підклас включає:
- діяльність автостанцій, автовокзалів
- експлуатацію, в тому числі поточний ремонт та утримання, автодоріг, мостів, тунелів, інших дорожніх споруд, стоянок або гаражів для автомобілів, стоянок для велосипедів
- утримання та поточний ремонт мереж електротранспорту: трамвайних, тролейбусних, фунікулерних, метро тощо
- зберігання житлових автофургонів та причепів у зимовий період
Цей підклас не включає:
- діяльність транспортних агентств (див. 63.4) 
  
63.22 
63.22.0 
Функціонування інфраструктури водного транспорту
Цей підклас включає:
- діяльність портів, пірсів, пристаней та інших морських та річкових терміналів
- експлуатацію шлюзів тощо
- діяльність, пов'язану з навігацією, лоцманським проведенням суден, швартуванням до причалу тощо
- діяльність, пов'язану з рятуванням суден
- діяльність маяків 
6303x 
63.23 
63.23.0 
Функціонування інфраструктури авіаційного транспорту
Цей підклас включає:
- діяльність аеропортів та інших терміналів
- управління аеропортами та повітряним рухом
- діяльність, пов'язану з наземним обслуговуванням на аеродромах (наприклад, поточне технічне обслуговування і ремонт літальних апаратів у аеропортах)
- діяльність служб з гасіння та запобігання пожежам в аеропортах
- діяльність шкіл підвищення кваліфікації (навчально-тренувальних центрів) для пілотів комерційних авіаліній
Цей підклас не включає:
- навчання водінню літаків (з наданням льотних сертифікатів та навігаційних ліцензій), крім професійної підготовки (див. 80.41) 
6303x 
63.3 
  
Послуги з організації подорожувань 
630x
6304 
63.30 
63.30.0 
Послуги з організації подорожувань
Цей підклас включає:
- туристичну діяльність: реалізацію та надання комплексу туристичних послуг, до складу яких входять послуги перевезення, послуги розміщення, консультації та планування маршрутів, організація індивідуальних подорожей та інші туристичні послуги (відвідування об'єктів культури, організація відпочинку та розваг, реалізація сувенірної продукції тощо)
- посередницьку діяльність турагентів з реалізації туристичного продукту туроператорів
- діяльність екскурсоводів (гідів)
- продаж та резервування квитків з будь-якою метою (відпустка, відрядження тощо) для подорожування на всі види транспорту 
6304 
63.4 
  
Організація перевезення вантажів 
630x
6309 
63.40 
63.40.0 
Організація перевезення вантажів
Цей підклас включає:
- експедицію вантажів
- організацію перевезень залізничним, автомобільним, водним, авіаційним транспортом
- приймання групових та індивідуальних партій вантажів, включаючи підбір вантажів та групування вантажів
- підготування транспортної документації та супровідних листів
- організацію групового відправлення вантажів залізничним, автомобільним, авіаційним або водним транспортом, включаючи збирання та розподілення вантажів
- послуги митних брокерів
- послуги фрахтових агентів (морського транспорту) та експедиторів (інших видів транспорту)
- операції з транспортного оброблення вантажів: тимчасове пакування з метою збереження під час транзитного перевезення, розпакування, зняття проб, зважування вантажів тощо
- послуги транспортних агентств
Цей підклас не включає:
- кур'єрську діяльність (див. 64.12)
- діяльність, пов'язану з організацією страхування вантажів (див. 67.20) 
6309 
64 
  
Діяльність пошти та зв'язку 
64 
64.1 
  
Поштова та кур'єрська діяльність 
641 
64.11 
64.11.0 
Діяльність національної пошти
Цей підклас включає:
- виймання, сортування, перевезення і доставку внутрішньої та міжнародної пошти, включаючи посилки та бандеролі
- кур'єрську діяльність національної пошти
- надання послуг з оренди поштових скриньок, обробку кореспонденції "до запитання" тощо
Цей підклас не включає:
- діяльність, яка пов'язана з поштовими безготівковими розрахунками та заощадженнями на поштово-заощаджувальних рахунках, а також іншу фінансову діяльність, що надається службами національної пошти (див. 65.12) 
6411 
64.12 
64.12.0 
Кур'єрська діяльність
Цей підклас включає:
- виймання, перевезення і доставку листів, бандеролей та посилок, що здійснюється недержавними підприємствами
Примітка.
Перевезення може здійснюватись одним або кількома видами транспорту, особистим чи громадським.
Цей підклас включає також:
- міські послуги розсильних і вантажних таксі
Цей підклас не включає:
- кур'єрську діяльність національної пошти (див. 64.11) 
6412 
64.2 
  
Діяльність зв'язку
Ця група включає діяльність з передавання інформації, а також надання послуг з доступу до тієї чи іншої мережі, зокрема Інтернет. 
6420 
64.20 
64.20.0 
Діяльність зв'язку
Цей підклас включає:
- передавання (приймання) звуку, зображення, даних та іншої інформації системами радіозв'язку, кабельного, радіорелейного та супутникового зв'язку: телефонного, включаючи мобільний, телеграфного зв'язку, у тому числі телекс; трансляцію радіо- та телевізійних програм
- технічне обслуговування мережі електрозв'язку
- надання доступу до мережі Інтернет
Цей підклас не включає:
- послуги відповідача по телефону (див. 74.86)
- створення радіо- і телевізійних програм, пов'язаних або не пов'язаних з їх трансляцією (див. 92.20) 
  
Секція J 
  
Фінансова діяльність 

65 
  
Грошове та фінансове посередництво
Цей розділ включає діяльність, пов'язану з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім тих, які призначені для цілей страхування, пенсійного забезпечення або обов'язкового соціального страхування.
Примітка.
Діяльність, пов'язану з використанням кредитних карток, класифікують залежно від того, хто надає цю послугу. 
65 
65.1 
  
Грошове посередництво
Ця група включає отримання фінансових коштів у формі депозитів, у т. ч. перевідних (депозитів до запитання). 
651 
65.11 
65.11.0 
Діяльність центрального банку 
6511 
65.12 
65.12.0 
Інше грошове посередництво
Цей підклас включає:
- грошове посередництво комерційних банків та інших фінансових установ
Цей підклас включає також:
- діяльність, пов'язану з поштовими безготівковими розрахунками та поштово-заощаджувальними касами 
6519 
65.2 
  
Фінансове посередництво
Ця група включає фінансове посередництво, крім того, яке здійснюють фінансові установи. 
659 
65.21 
65.21.0 
Фінансовий лізинг
Цей підклас включає:
- придбання основних засобів з подальшим їх переданням у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних засобів
Примітка.
Після закінчення строку контракту лізингоодержувач може придбати основні засоби за залишковою вартістю, укласти новий договір або повернути лізинговій компанії.
Цей підклас не включає:
- операційний лізинг, відповідно до виду товарів, які здаються в оренду (див. 71) 
6591 
65.22 
65.22.0 
Надання кредитів
Цей підклас включає:
- надання позик небанківськими фінансовими установами (такими як кредитні спілки чи іншими), які не здійснюють діяльність з грошового посередництва: надання споживчого кредиту, портфеля довготермінового фінансування промисловості тощо
- надання кредиту організаціями іпотечного кредитування, які не отримують вкладів
- факторингові послуги
- послуги лихварів 
6592 
65.23 
65.23.0 
Інше фінансове посередництво
Цей підклас включає інші види фінансового посередництва (крім надання позик), пов'язані, в основному, з розміщенням фінансових коштів:
- капіталовкладення в цінні папери, наприклад, акції, облігації, векселі, цінні папери довірчих товариств та траст-фондів, інвестиційні фонди і компанії тощо
- операції з цінними паперами, які виконуються дилерами за власний рахунок
- операції зі зливками золота на фінансових ринках
- капіталовкладення у власність, які здійснюють, головним чином, за рахунок інших фінансових посередників (наприклад, траст-компаній)
- укладання свопів, опціонів та інших арбітражних операцій
- діяльність ломбардів
Цей підклас не включає:
- фінансовий лізинг (див. 65.21)
- операції з цінними паперами за дорученням інших осіб (див. 67.12)
- купівлю-продаж, лізинг та оренду нерухомого майна (див. 70)
- операційний лізинг (див. 71) 
6599 
66 
  
Страхування 
66 
66.0 
  
Страхування
Ця група включає довгострокове та короткострокове покриття страхових ризиків з елементом заощаджень або без нього. 
660 
66.01 
66.01.0 
Страхування життя та накопичення
Цей підклас включає:
- страхування та перестрахування життя 
6601 
66.02 
66.02.0 
Недержавне пенсійне забезпечення
Цей підклас включає:
- забезпечення виплат у зв'язку з виходом на пенсію
Цей підклас не включає:
- управління програмами, що фінансуються, головним чином, за рахунок державних джерел та не передбачають власних внесків (див. 75.12)
- управління обов'язковим соціальним страхуванням (див. 75.30) 
6602 
66.03 
66.03.0 
Інші послуги у сфері страхування
Цей підклас включає:
- страхування та перестрахування, яке не відноситься до страхування життя: страхування від нещасних випадків та пожеж, страхування від хвороб, страхування майна, автомобільне, морське, авіаційне страхування та страхування транспортних засобів, страхування на випадок фінансових збитків та страхування відповідальності 
6603 
67 
  
Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування
Цей розділ включає надання послуг, що відносяться до фінансового посередництва або тісно пов'язані з ним, крім надання самих послуг фінансового посередництва. 
67 
67.1 
  
Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва 
671 
67.11 
67.11.0 
Управління фінансовими ринками
Цей підклас включає:
- функціонування фінансових ринків та контроль за їх діяльністю, крім контролю державними органами: діяльність фондових бірж, товарних бірж тощо 
6711 
67.12 
67.12.0 
Біржові операції з фондовими цінностями
Цей підклас включає:
- управління власністю
- здійснення операцій на ринках фінансових послуг за дорученням інших осіб (наприклад, брокерські операції на фондовій біржі) та пов'язану з цим діяльність
- здійснення депозитарної діяльності зі зберігання та обслуговування обігу цінних паперів, включаючи ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
Цей підклас не включає:
- операції на фінансових ринках, які здійснюються за власний рахунок (див. 65.23) 
6712 
67.13 
67.13.0 
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва
Цей підклас включає:
- всі види діяльності, які є допоміжними по відношенню до фінансового посередництва та не входять до інших групувань, такі як діяльність брокерів по іпотечних операціях, діяльність пунктів обміну валют тощо 
6719 
67.2 
  
Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 
672 
67.20 
67.20.0 
Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
Цей підклас включає:
- діяльність, що відноситься або тісно пов'язана зі страхуванням та пенсійним забезпеченням (крім фінансового посередництва): діяльність страхових агентів, діяльність фахівців з оцінювання страхового ризику та збитків 
6720 
Секція K 
  
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 
70 
  
Операції з нерухомим майном 
70 
70.1 
  
Операції з власним нерухомим майном 
701x 
70.11 
70.11.0 
Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду
Цей підклас включає:
- організацію та фінансування будівництва об'єктів нерухомості
Цей підклас не включає:
- проведення проектних та будівельних робіт, що виконуються будівельними організаціями (див. 45.2) 
7010x 
70.12 
70.12.0 
Купівля та продаж власного нерухомого майна
Цей підклас включає:
- купівлю та перепродаж власного нерухомого майна - нежитлових та житлових будівель (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок 
7010x 
70.2 
  
Здавання в оренду власного нерухомого майна 
701x 
70.20 
70.20.0 
Здавання в оренду власного нерухомого майна
Цей підклас включає:
- здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості
- здавання в оренду земельних ділянок
- діяльність ринків
Цей підклас не включає:
- експлуатацію готелів, мебльованих кімнат, стоянок для житлових причепів, кемпінгів та інших місць, призначених для короткотермінового проживання (див. 55) 
7010x 
70.3 
  
Операції з нерухомістю для третіх осіб 
702 
70.31 
70.31.0 
Діяльність агентств нерухомості
Цей підклас включає:
- посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна 
7020x 
70.32 
70.32.0 
Управління нерухомим майном
Цей підклас включає:
- управління від імені власника житловою нерухомістю: виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового та нежитлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та кондиціювання, прибирання та загальний догляд за приміщеннями тощо); послуги консьєржа; управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності
Цей підклас включає також:
- послуги агентств зі збору орендної платні 
7020x 
71 
  
Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
Цей розділ включає:
- операційний лізинг, який, зазвичай, є довгостроковою орендою (без оператора)
Цей розділ не включає:
- фінансовий лізинг, який, зазвичай, є формою надання кредиту (див. 65.21) 
71 
71.1 
  
Оренда автомобілів 
711x 
71.10 
71.10.0 
Оренда автомобілів
Цей підклас включає:
- оренду, операційний лізинг та прокат особистих автомобілів та легкових автофургонів вагою до 3,5 т без водія
Цей підклас не включає:
- фінансовий лізинг (див. 65.21) 
7111 
71.2 
  
Оренда інших наземних транспортних засобів та устатковання 
712 
71.21 
71.21.0 
Оренда інших наземних транспортних засобів та устатковання
Цей підклас включає:
- оренду та операційний лізинг наземних транспортних засобів та устатковання без водія, крім легкових автомобілів: залізничних вагонів, вантажних автомобілів, тягачів, причепів та напівпричепів, мотоциклів, житлових автофургонів та причепів тощо
Цей підклас включає також:
- оренду вантажних контейнерів
Цей підклас не включає:
- оренду та операційний лізинг транспортних засобів і вантажних автомобілів з водієм (див. 60.2)
- фінансовий лізинг (див. 65.21)
- оренду контейнерів для проживання та розміщення будівельних контор (див. 71.32)
- прокат велосипедів (див. 71.40) 
7111 
71.22 
71.22.0 
Оренда водних транспортних засобів та устатковання
Цей підклас включає:
- оренду та операційний лізинг засобів та устатковування морського та річкового транспорту: кораблів, торгівельних суден тощо без екіпажу
Цей підклас не включає:
- оренду засобів водного транспорту з екіпажем (див. 61)
- фінансовий лізинг (див. 65.21)
- оренду прогулянкових човнів та суден (див. 71.40) 
7121 
71.23 
71.23.0 
Оренда повітряних транспортних засобів та устатковання
Цей підклас включає:
- оренду та операційний лізинг повітряних транспортних засобів та устатковання без екіпажу
Цей підклас не включає:
- оренду повітряних транспортних засобів з екіпажем (див. 62)
- фінансовий лізинг (див. 65.21) 
  
71.3 
  
Оренда інших машин та устатковання 
712 
71.31 
71.31.0 
Оренда сільськогосподарських машин та устатковання
Цей підклас включає:
- оренду та операційний лізинг машин та устатковання для сільського та лісового господарства, віднесеного до групи 29.3, без обслуговуючого персоналу
Цей підклас не включає:
- оренду сільськогосподарської техніки з оператором (див. 01.4)
- фінансовий лізинг (див. 65.21) 
7121 
71.32 
71.32.0 
Оренда будівельних машин та устатковання
Цей підклас включає:
- оренду та операційний лізинг будівельних машин та устатковання без обслуговуючого персоналу
- оренду будівельних лісів та риштовань без установлення та демонтажу
- оренду контейнерів для проживання та розміщення будівельних контор
Цей підклас не включає:
- оренду будівельної техніки з оператором (див. 45.50)
- фінансовий лізинг (див. 65.21) 
7122 
71.33 
71.33.0 
Оренда офісних машин та устатковання, включаючи обчислювальну техніку
Цей підклас включає:
- оренду та операційний лізинг офісних машин та устатковання, включаючи обчислювальну техніку без обслуговуючого персоналу: обчислювальних машин та устатковання, копіювально-розмножувальних машин, друкарських машинок та машин для опрацювання текстів, бухгалтерських машин та устатковання
Цей підклас не включає:
- фінансовий лізинг (див. 65.21) 
7123 
71.34 
71.34.0 
Оренда інших машин та устатковання
Цей підклас включає:
- оренду та операційний лізинг інших машин та устатковання, не віднесених до інших групувань, без обслуговуючого персоналу: двигунів та турбін, верстатів, контрольно-вимірювальної апаратури, устатковання для гірничої, нафтової промисловості, устатковання для радіомовлення, телебачення та зв'язку, інших машин та устатковання наукового, торгівельного та промислового призначення
Цей підклас не включає:
- фінансовий лізинг (див. 65.21)
- оренду сільськогосподарських машин та устатковання без обслуговуючого персоналу (див. 71.31)
- оренду будівельних машин та устатковання без обслуговуючого персоналу (див. 71.32)
- оренду офісних машин та устатковання, включаючи обчислювальну техніку без обслуговуючого персоналу (див. 71.33) 
7129 
71.4 
  
Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку 
713 
71.40 
71.40.0 
Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку
Цей підклас включає:
- прокат виробів для домашніх господарств, підприємств та організацій: текстильних виробів, одягу, взуття; меблів, виробів зі скла та кераміки, кухонного та столового посуду, побутових електроприладів, ручних інструментів тощо; прогулянкових човнів та суден, велосипедів, спортивного інвентарю; ювелірних виробів, музичних інструментів, театральних декорацій та костюмів, аудіо- та відеопродукції, квітів та інших рослин тощо
Цей підклас не включає:
- оренду особистих автомобілів та легкових автофургонів, мотоциклів, житлових автофургонів та причепів, трейлерів тощо (див. 71.10, 71.21)
- надання бібліотеками книг, газет, журналів, прокат платівок, відеокасет і цифрових відеодисків (див. 92.51.1)
- прокат пральнями білизни, робочого одягу та інших подібних виробів (див. 93.01) 
7130 
72 
  
Діяльність у сфері інформатизації 
72 
72.1 
  
Консультування з питань інформатизації 
721 
72.10 
72.10.0 
Консультування з питань інформатизації
Цей підклас включає:
- консультування щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень
Цей підклас не включає:
- консультування щодо комп'ютерних технічних засобів, включаючи периферійні пристрої, яке здійснюється підприємствами з їх виробництва чи продажу (див. 30.02, 51.84, 52.48) 
7210 
72.2 
  
Розроблення програмного забезпечення та консультування в цій сфері 
722 
72.21 
72.21.0 
Розроблення стандартного програмного забезпечення
Цей підклас включає:
- розроблення, видання та реалізацію (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм
Цей підклас не включає:
- тиражування програмного забезпечення загального користування (див. 22.33)
- консультування щодо програмного забезпечення для функціонування комп'ютерних засобів (див. 72.10) 
7220 
72.22 
72.22.0 
Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення
Цей підклас включає:
- консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем
- розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів
- розроблення web-сторінок
- надання послуг з системного аналізу, програмування та супроводу, а також інших спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, не віднесених до інших групувань 
  
72.3 
  
Оброблення даних 
723 
72.30 
72.30.0 
Оброблення даних
Цей підклас включає:
- оброблення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення
- повне оброблення, підготовку та введення даних
- експлуатацію на довготривалій основі комп'ютерної техніки, що належить іншим користувачам
- надання місця у web-мережі 
7230 
72.4 
  
Діяльність, пов'язана з банками даних 
724 
72.40 
72.40.0 
Діяльність, пов'язана з банками даних
Цей підклас включає:
- надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних): дані можуть бути доступні для всіх або для обмеженої кількості користувачів і сортуватися на замовлення
- видання будь-якої інформації у Інтернеті, у т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім Інтернет
- створення баз даних у оперативному режимі "он-лайн"
- створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі
- діяльність, пов'язану з порталами пошуку у web-мережі
Цей підклас не включає:
- видання матеріалів у Інтернеті, які мають інші форми публікації (див. 22) 
7240 
72.5 
  
Ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки
Цей клас не включає:
- монтаж та установлення офісних машин та обчислювальної техніки (див. 30) 
725 
72.50 
  
Ремонт і технічне обслуговування офісної електронно-обчислювальної техніки    
72.50.1 
Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки  7250 
72.50.2 
Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки   
72.6 
  
Інша діяльність у сфері інформатизації 
  
72.60 
72.60.0 
Інша діяльність у сфері інформатизації 
  
73 
  
Дослідження і розробки
Цей розділ включає три види діяльності з наукових досліджень та розробок:
- фундаментальні дослідження: наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержування нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку, без будь-якої конкретної мети, пов'язаної з використанням цих знань;
- прикладні дослідження: роботи, спрямовані на одержування нових знань з метою практичного їх використання, а також для розроблення технічних нововведень;
- експериментальні розробки: систематична діяльність, яка спирається на наявні знання, придбані в результаті досліджень і/чи практичного досвіду, спрямована на виробництво нових матеріалів, продуктів чи пристроїв, впровадження нових процесів, систем та послуг чи значне удосконалення тих, що вже випускалися або були введені в дію. 
73 
73.1 
  
Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук 
731 
73.10 
  
Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук   
73.10.1 
Дослідження і розробки в галузі природничих наук
Цей підклас включає:
- систематичне вивчення та творчі зусилля у трьох вищезазначених видах наукових досліджень та розробок у галузях природничих наук (математики, механіки, фізики, астрономії, інформатики та кібернетики, хімії, біології, геології, географічних, сільськогосподарських, ветеринарних, медичних, фармацевтичних наук тощо)
Цей підклас включає також:
- дослідження і розробки багатогалузевого характеру 
7310 
73.10.2 
Дослідження і розробки в галузі технічних наук
Цей підклас включає:
- систематичне вивчення та творчі зусилля у трьох вищезазначених видах наукових досліджень та розробок у галузях технічних наук (енергетики, транспорту та зв'язку, будівництва та архітектури, добувної, обробної промисловості тощо)
Цей підклас включає також:
- дослідження і розробки багатогалузевого характеру 
7310 
73.2 
  
Дослідження і розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук 
732 
73.20 
  
Дослідження і розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук 
  
73.20.1 
Дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук
Цей підклас включає:
- систематичне вивчення та творчі зусилля у трьох вищезазначених видах наукових досліджень та розробок у галузі історичних наук, літературознавства, мовознавства, мистецтвознавства 
7320 
73.20.2 
Дослідження і розробки в галузі суспільних наук
Цей підклас включає:
- систематичне вивчення та творчі зусилля у трьох вищезазначених видах наукових досліджень та розробок у галузі національної безпеки, державного управління, фізичного виховання та спорту, соціологічних, політичних, філософських, економічних, юридичних, педагогічних, психологічних науках
Цей підклас не включає:
- дослідження кон'юнктури ринку (див. 74.13) 
7320 
74 
  
Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям
Цей розділ включає діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту, архітектури, геології, геодезії, гідрометеорології, інжинірингу, а також надання послуг у сфері підприємницької діяльності, таких як: консультації з питань комерційної діяльності та управління, дослідження ринку, наймання та підбір персоналу, рекламну, охоронну діяльність, секретарські послуги, фотографування, прибирання виробничих та житлових приміщень, пакування та інші послуги, які надаються, головним чином, підприємствам та фізичним особам - підприємцям. Проте деякі послуги (наприклад, юридичні, виготовлення фотографій тощо) можуть надаватись приватним клієнтам. 
74 
74.1 
  
Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань комерційної діяльності та управління  741 
74.11 
  
Діяльність у сфері права  7411 
74.11.1 
Адвокатська діяльність
Цей підклас включає:
- представництво інтересів однієї сторони проти іншої сторони в судах або інших судових органах
Примітка.
Ця діяльність виконується професійними адвокатами чи під їх наглядом: консультування та представництво з цивільних справ, кримінальних справ, консультування та представництво у зв'язку з трудовими суперечками.
Цей підклас не включає:
- арбітраж та вирішення конфліктів між працівниками та роботодавцями (див. 74.14)
- діяльність судів (див. 75.23) 
  
74.11.2 
Нотаріальна та інша юридична діяльність
Цей підклас включає:
- діяльність державних нотаріусів, нотаріусів, судових виконавців, експертів і арбітрів
- надання рекомендацій та консультацій з загальних питань, складання юридичних документів: статутів, установчих та інших, пов'язаних зі створенням підприємств (організацій), патентів та авторських прав, підготовку юридичних актів, заповітів, доручень тощо
Цей підклас не включає:
- арбітраж та вирішення конфліктів між працівниками та роботодавцями (див. 74.14)
- діяльність судів (див. 75.23) 
  
74.12 
74.12.0 
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Цей підклас включає:
- реєстрацію, накопичення, узагальнення та зберігання інформації про діяльність підприємств
- підготовлення, перевірку, підтвердження достовірності фінансових рахунків, звітів, балансів
- складання податкових декларацій для юридичних та фізичних осіб
- консультування та представництво (крім юридичного) від імені клієнтів перед податковими інспекціями
Цей підклас не включає:
- оброблення та зведення даних, у тому числі для цілей бухгалтерського обліку (див. 72.30)
- консультування з питань управління щодо розроблення систем бухгалтерського обліку, програм обліку виробничих витрат, процедур контролю за виконанням кошторису (див. 74.14) 
7412 
74.13 
74.13.0 
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки
Цей підклас включає:
- вивчення потенційних можливостей ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів
- вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів 
7413 
74.14 
74.14.0 
Консультування з питань комерційної діяльності та управління
Цей підклас включає:
- консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності та державним службам у галузі зв'язків із громадськістю та обміну інформацією, розроблення систем бухгалтерського обліку, програм обліку виробничих витрат, процедур контролю за виконанням кошторису тощо
- консультування та надання практичної допомоги комерційним підприємствам та державним службам в галузі планування, організації, забезпечення ефективності та контролю, інформації для управління тощо
- консультування фермерів з питань управління, а також спеціалістами у галузі сільського господарства (агрономами, економістами тощо)
- арбітраж та вирішення конфліктів між працівниками та роботодавцями 
7414 
74.15 
74.15.0 
Управління підприємствами
Цей підклас включає:
- діяльність з управління холдинговими компаніями, що оперують переважно в сфері володіння цінними паперами (або іншими частками капіталу) інших компаній і підприємств з метою здійснення контролю над ними або впливу на прийняття ними управлінських рішень
- діяльність арбітражних керуючих
Цей підклас включає також:
- діяльність нефінансових холдингових компаній
- діяльність штаб-квартир (офісів) компаній, централізованих правлінь і подібних органів, які керують, контролюють і управляють іншими підрозділами компанії чи підприємства та які здійснюють звичайно функції з планування та стратегічного чи організаційного керівництва компанією чи підприємством 
  
74.2 
  
Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії 
742 
74.20 
  
Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії  7421 
74.20.1 
Діяльність у сфері інжинірингу
Цей підклас включає:
- консультування у галузі архітектури на попередніх стадіях проектування
- архітектурно-проектні роботи: проектування будівель та споруд, включаючи виготовлення робочих креслень, нагляд за будівництвом (діяльність генеральних підрядників: замовлення проекту, розроблення проектно-кошторисної документації, укладання договорів на будівельні роботи, контроль виконання, здавання об'єктів "під ключ"), планування міст, включаючи ландшафтне проектування садів, парків, спортивних споруд тощо
- проектування виробничих будівель та споруд, включаючи розміщення машин та устатковання
- проектування, управління проектами, інженерно-технічну діяльність: проектування інженерних споруд, включаючи гідротехнічні споруди, проектування руху транспортних потоків, розроблення та реалізацію проектів у галузі електротехніки, електроніки, гірництва, хімічної технології, машинобудування, промислового будівництва та системотехніки, техніки безпеки тощо
- розроблення проектів у галузі кондиціонування повітря, холодильної техніки, санітарної техніки та систем контролю за забрудненням навколишнього середовища, будівельної акустики тощо
- діяльність технічних консультантів
- інші послуги в галузі проектно-конструкторських робіт
Цей підклас не включає:
- розвідувальне буріння (див. 45.12)
- консультування з питань інформатизації (див. 72.10)
- діяльність у сфері досліджень та розробок (див. 73.1)
- проведення технічних випробувань (див. 74.30)
- послуги декораторів інтер'єру (див. 74.87) 
  
74.20.2 
Діяльність у сфері геології та геологорозвідування
Цей підклас включає:
- поверхневі заміри та спостереження з метою збору інформації про підземні структури та місцезнаходження родовищ нафти, природного газу, руд та інших корисних копалин, а також підземних вод
- дистанційне зондування Землі 
  
74.20.3 
Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології
Цей підклас включає:
- геодезичну дослідницьку діяльність: дослідження земної поверхні, дослідження верхніх шарів земної кори, картографічну діяльність, діяльність, пов'язану з розмежуванням земельних ділянок та складанням земельного кадастру, підготовленням космічної інформації, включаючи аерофотозйомку, розвідувальні та вишукувальні роботи в галузі промисловості та будівництва
- гідрографічну дослідницьку діяльність
- дослідження в галузі гідрометеорології, прогнозування погоди
  
74.3 
  
Технічні випробування та дослідження 
742x 
74.30 
74.30.0 
Технічні випробування та дослідження
Цей підклас включає:
- вимірювання чистоти води та повітря, радіоактивності тощо
- аналіз стану навколишнього середовища: газів, диму, стічних вод тощо
- випробувальні роботи в галузі гігієни харчування, у т. ч. випробування та ветеринарний контроль, пов'язані з виробництвом продуктів харчування
- випробування на міцність, надійність та зносостійкість виробів
- контроль розрахунків елементів будівельних конструкцій
- сертифікацію літаків, транспортних засобів, резервуарів, працюючих під тиском, ядерних установок тощо
- технічний догляд автотранспортних засобів 
7422 
74.4 
  
Рекламна діяльність 
743 
74.40 
74.40.0 
Рекламна діяльність
Цей підклас включає:
- планування та проведення рекламних кампаній: створення та розміщення реклами, наприклад, на афішних тумбах, рекламних стендах, у вітринах, демонстраційних залах, на транспортних засобах тощо; розповсюдження або доставку рекламних матеріалів чи зразків; рекламу у засобах масової інформації, шляхом продажу часу та місця для реклами; повітряну рекламу; здавання в оренду місця для реклами
Цей підклас не включає:
- друкування рекламних матеріалів засобами поліграфії (див. 22)
- дослідження кон'юнктури ринку (див. 74.13)
- консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги у галузі зв'язків із громадськістю (див. 74.14)
- рекламну фотозйомку (див. 74.81)
- підготовлення рекламних повідомлень для радіо, телебачення та кіно (див. 92.11, 92.20) 
7430 
74.5 
  
Підбір та забезпечення персоналом 
749x 
74.50 
74.50.0 
Підбір та забезпечення персоналом
Цей підклас включає:
- пошук персоналу та розподілення по місцях роботи; такі послуги надаються потенційним роботодавцям або потенційним робітникам: опис робіт, що мають виконуватись (наприклад, складання посадових інструкцій), відбір та тестування претендентів на отримання роботи, розгляд рекомендацій тощо
- пошук та працевлаштування висококваліфікованих кадрів (агентами з працевлаштування)
- діяльність з найму тимчасової робочої сили: забезпечення підприємств на підрядній основі найманою робочою силою для виконання тимчасових робіт агентством, яке сплачує їм винагороду за виконану роботу
Цей підклас не включає:
- діяльність підрядників з наймання сільськогосподарських робітників (див. 01.4)
- діяльність імпресаріо (див. 74.87)
- діяльність, пов'язану з підбором акторів на ролі у кінофільмах, телевізійних передачах, театральних виставах (див. 92.72) 
7491 
74.6 
  
Проведення розслідувань та забезпечення безпеки 
749x 
74.60 
74.60.0 
Проведення розслідувань та забезпечення безпеки
Цей підклас включає:
- консультування в питаннях безпеки промислових об'єктів, помешкань і громадських будинків включно з оцінкою їхньої безпеки
- діяльність з розслідування та дізнання
- діяльність приватних детективів
- діяльність з нагляду, охорони та інших видів захисту: перевезення грошей та цінностей, послуги тілоохоронців, патрулювання на вулицях, у громадському транспорті, поїздах, діяльність охоронних служб в магазинах, сторожів та вахтерів багатоквартирних будинків, установ, підприємств, будівельних майданчиків, готелів, театрів, концертних залів і дискотек, охоронну діяльність, що здійснюється за допомогою механічних та електричних захисних пристроїв, послуги, що надаються за сигналами тривоги, виклик допомоги у разі потреби, використання службових телефонів та інших засобів для дистанційного нагляду / контролю технічного обладнання
- послуги із захисту інформації в комп'ютерних та інших технічних засобах від копіювання та несанкціонованого доступу
- дресирування собак-охоронців
- інші послуги з охорони та захисту
Цей підклас не включає:
- встановлення систем сигналізації (див. 45.31)
- діяльність фахівців з оцінювання страхового ризику та збитків (див. 67.20) 
7492 
74.7 
  
Прибирання виробничих та житлових приміщень, устатковання та транспортних засобів  749 
74.70 
74.70.0 
Прибирання виробничих та житлових приміщень, устатковання та транспортних засобів
Цей підклас включає:
- прибирання внутрішніх приміщень в будівлях усіх типів, у тому числі в установах, закладах, підприємствах, в магазинах, а також в багатоквартирних житлових будинках тощо
- чищення димоходів, камінів, плит, печей, сміттєспалювачів, бойлерів, вентиляційних шахт та витяжних пристроїв тощо
- миття вікон
- чищення промислового устатковання, миття пляшок, очищення цистерн для автодорожніх та морських перевезень тощо
Цей підклас включає також:
- прибирання поїздів, автобусів, літаків тощо
Цей підклас не включає:
- захист рослин від хвороб і шкідників (див. 01.41)
- пароструминне, піскоструминне та інше очищення фасадів будівель (див. 45.45)
- прибирання нових будівель після завершення їх будівництва (див. 45.45)
- чищення ковдр, штор, занавісок тощо (див. 93.01)
- послуги домашньої прислуги (див. 95) 
7493 
74.8 
  
Надання різних послуг споживачам 
749x 
74.81 
74.81.0 
Діяльність у сфері фотографії
Цей підклас включає:
- виготовлення фотографій для комерційних цілей або приватних клієнтів: фотографій на документи, шкільні та весільні фотографії тощо, фотографій для реклами, видавницької продукції, журналів мод, операцій з нерухомістю чи для туризму, аерофотознімків
- оброблення плівок, не призначених для кінопрокату
- монтаж слайдів
- перезнімання, реставрацію та ретушування фотографій
Цей підклас включає також:
- експлуатацію фотоавтоматів
Цей підклас не включає:
- оброблення плівок, пов'язане з кіно та телебаченням (див. 92.11) 
7494 
74.82 
74.82.0 
Пакування
Цей підклас включає:
- пакування, автоматизоване чи не автоматизоване, за винагороду або на договірній основі: заповнення аерозольних пакувань, заповнення банок та пляшок харчовими продуктами, включаючи напої, пакування твердих товарів у прозорі паковання, фольгу, пакети тощо
- етикетування, нанесення маркувань та надписів на пакунки
- пакування подарунків
- фасування м'яса за винагороду або на договірній основі
- безпечне пакування фармацевтичних виробів
Цей підклас не включає:
- послуги, що обмежуються нанесенням інформації на пакувальні засоби (див. 22.22)
- пакувальні роботи, пов'язані з організацією перевезень вантажів (див. 63.40) 
7495 
74.85 
74.85.0 
Надання секретарських послуг та послуг з перекладу
Цей підклас включає:
- діяльність в галузі стенографії та відправлення кореспонденції: друкування на машинці, іншу секретарську діяльність, таку як розшифрування звукозаписів на магнітних стрічках або дисках
- копіювання, світлокопіювання тощо
- нанесення адрес на конверти, розкладання у конверти, запечатування та відправлення кореспонденції, складання списків адрес тощо, включаючи відправлення рекламних матеріалів
- письмовий та усний переклад
Цей підклас включає також:
- вичитування коректур
Цей підклас не включає:
- діяльність, пов'язану з банками даних (див. 72.40)
- діяльність у галузі бухгалтерського обліку та аудиту (див. 74.12) 
7499x 
74.86 
74.86.0 
Діяльність телефонних центрів
Цей підклас включає:
- послуги, пов'язані з обслуговуванням абонентів для третіх осіб: центри вхідних дзвінків, послуги відповідача з використанням систем автоматичного розподілу дзвінків, під'єднання телефону до комп'ютера або інтерактивної голосової відповіді, розміщення замовлень, надання інформації про товари, опрацювання скарг тощо; центри вихідних дзвінків, що займаються питаннями торгівлі та рекламних акцій щодо клієнтів, прямий маркетинг, перевірку адрес тощо 
  
74.87 
74.87.0 
Надання інших комерційних послуг
Цей підклас включає:
- послуги з оцінювання платоспроможності у зв'язку із фінансовим станом або комерційною практикою фізичних або юридичних осіб
- послуги з оплати рахунків
- послуги з моделювання: текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів, інших предметів внутрішнього оздоблення інтер'єрів, сучасних товарів, а також інших побутових виробів та товарів особистого вжитку
- послуги з посередництва різного: діяльність посередників та маклерів, імпресаріо, літературних та інших подібних агентів
- послуги з експертизи в справах, не пов'язаних з нерухомим майном, страхуванням і інженерними послугами: судово-експертні послуги з проведення криміналістичних, судово-медичних та судово-психіатричних експертиз, інші види експертиз
- діяльність з організації ярмарків, виставок, конгресів тощо
- випуск цінників та фірмових торгівельних знаків (логотипів), дозволів на пільги та акцизних марок тощо
- випуск преміальних марок (купонів), які надають право на знижку або безкоштовну купівлю товарів тощо
- послуги з графічного дизайну, послуги декораторів інтер'єру, художників-оформлювачів
- діяльність незалежних аукціоністів
- діяльність консультантів, крім інженерів і спеціалістів, не віднесену до інших групувань
- зняття показань газових, водяних та електричних лічильників
- надання інших, не віднесених до інших групувань, комерційних послуг
Цей підклас включає також:
- діяльність агентів та агентств, що здійснюється від імені окремих осіб та пов'язана із складанням контрактів (договорів) на участь у кінофільмах, театральних постановах та інших розважальних чи спортивних заходах, а також із наданням книг, п'єс, речей образотворчого мистецтва, фотографій тощо видавцям, продюсерам тощо
Цей підклас не включає:
- діяльність, пов'язану з кредитними картками (див. 65)
- проектування виробничих будівель та споруд, включаючи розміщення машин та устатковання (див. 74.20.1)
- діяльність з розміщення реклами (див. 74.40) 
7499 
Секція L 
  
Державне управління
Ця секція включає діяльність органів державного управління (державні послуги). Державні послуги надаються центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також іншими одиницями, які забезпечують функціонування органів управління чи надання певних державних послуг.
Ця секція включає також:
- оборону, правосуддя, охорону громадського порядку і безпеку, закордонні справи тощо
- загальну діяльність у сфері управління (законодавчу владу, виконавчу владу, фінансове управління тощо на всіх територіальних рівнях) або відомчу діяльність у сфері економічного та соціального життя
- управління обов'язковими програмами соціального захисту
Ця секція не включає:
- діяльність, яка не є управлінською та класифікується в інших позиціях
- управління у сфері освіти (нормативне регулювання, контроль, програми) віднесено до розділу 75, а сама діяльність з освіти - до розділу 80
- діяльність військових шпиталів та в'язничних лікарень (див. 85.11.1) 

75 
  
Державне управління 
75 
75.1 
  
Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління  751 
75.11 
  
Державне управління загального характеру 
7511 
75.11.1 
Управління загального характеру на державному рівні
Цей підклас включає:
- законодавчу та виконавчу діяльність центральних органів державного управління
- управління та функціонування служб соціально-економічного планування 
  
75.11.2 
Управління на рівні державної автономії
Цей підклас включає:
- законодавчу та виконавчу діяльність органів управління Автономної Республіки Крим 
  
75.11.3 
Управління на рівні областей та міст Києва та Севастополя
Цей підклас включає:
- діяльність місцевих органів державного управління та органів місцевого самоврядування областей та міст Києва та Севастополя, пов'язану з затвердженням та виконанням програм соціально-економічного розвитку, затвердженням місцевих бюджетів та контролем за їх виконанням, збиранням місцевих податків і зборів 
  
75.11.4 
Управління на рівні районів, міст, районів у містах
Цей підклас включає:
- діяльність місцевих органів державного управління та органів місцевого самоврядування районів, міст, районів у містах, пов'язану з затвердженням та виконанням програм соціально-економічного розвитку, затвердженням місцевих бюджетів та контролем за їх виконанням, збиранням місцевих податків і зборів 
  
75.11.5 
Управління на рівні сіл та селищ
Цей підклас включає:
- діяльність органів місцевого самоврядування сіл та селищ 
  
75.11.6 
Управління у сферах фінансової та податкової діяльності
Цей підклас включає:
- виконання державного бюджету та управління державними фондами і державним боргом: збирання податків та грошових коштів, контроль за їх витрачанням
- управління та нагляд за податковою діяльністю: управління системами оподаткування, збирання податків та мита на товари, розслідування фактів порушень податкового законодавства, управління митною службою
  
75.11.7 
Діяльність у сфері статистики та соціології
Цей підклас включає:
- управління та діяльність статистичних та соціологічних служб на різних рівнях державного управління 
  
75.12 
75.12.0 
Управління в соціальній сфері
Цей підклас включає:
- управління програмами, спрямованими на зростання добробуту людей у галузях охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, відпочинку, охорони навколишнього середовища, будівництва житла, надання соціальних послуг тощо
Цей підклас не включає:
- діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування (див. 75.30)
- діяльність у сфері освіти (див. 80)
- діяльність у сфері охорони здоров'я (див. 85.1)
- збирання та оброблення стічних вод, відходів та аналогічну діяльність (див. 90)
- іншу діяльність у сфері культури (діяльність бібліотек, державних архівів, музеїв та інших закладів культури) (див. 92.5)
- діяльність у сфері спорту та іншу діяльність з організації відпочинку та розваг (див. 92.6, 92.7) 
7512 
75.13. 
75.13.0 
Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
Цей підклас включає:
- державне управління та регулювання у різних галузях економіки: сільським господарством та землеустроєм, паливно-енергетичними та мінеральними ресурсами, транспортом, зв'язком, готельним господарством, туризмом та іншими галузями, включаючи діяльність з ліцензування, патентування, стандартизації, сертифікації тощо
- управління загальними питаннями зайнятості робочої сили
- розроблення стратегії та заходів щодо реалізації політики регіонального розвитку 
7513 
75.14 
75.14.0 
Допоміжна діяльність у сфері державного управління
Цей підклас включає:
- управління кадровими службами, розроблення та реалізацію кадрової політики, методи оцінки, класифікацію роботи, опис посадових обов'язків, контроль за виконанням правил державної служби
- діяльність служб загального призначення, не пов'язаних з виконанням конкретних функцій у сфері управління: утримання та збереження урядових документів, діяльність центральних державних архівних установ, експлуатацію зайнятих урядом та органами державного управління будинків, надання послуг щодо централізованого постачання та закупівель, керівництво центральними установами та надання інших послуг загального характеру, не пов'язаних із виконанням специфічних функцій
Цей підклас не включає:
- діяльність публічних, історичних, наукових, музейних, бібліотечних архівів (див. 92.51.2)
- діяльність місцевих державних архівних установ (див. 75.11.2 - 75.11.4) 
7514 
75.2 
  
Надання державних послуг суспільству в цілому 
752 
75.21 
75.21.0 
Міжнародна діяльність
Цей підклас включає:
- управління та функціонування міністерства закордонних справ, дипломатичних та консульських місій за кордоном чи при секретаріатах міжнародних організацій
- управління, функціонування та підтримку інформаційних та культурних служб, сфера діяльності яких розповсюджується за межі державних кордонів
- надання допомоги іноземним державам безпосередньо або через міжнародні організації
- надання військової допомоги іноземних державам
- управління зовнішньою торгівлею, фінансовою міжнародною діяльністю та міжнародним технічним співробітництвом
- міжнародну допомогу, наприклад, програми надання допомоги біженцям або голодуючим 
  
75.22 
75.22.0 
Діяльність у сфері оборони
Цей підклас включає:
- управління, контроль та регулювання питань, пов'язаних з оборонною діяльністю та функціонуванням сухопутних, військово-морських і військово-повітряних збройних сил, таких як: бойові частини сухопутних військ, морського флоту та військово-повітряних сил; інженерні та транспортні війська, зв'язок, розвідка, матеріально-технічне забезпечення, особовий склад штабів та інші небойові підрозділи; резервні та допоміжні сили оборони; забезпечення військовою технікою, продовольством та спорядженням, інженерно-технічними спорудами тощо; медичне обслуговування особового складу армії в польових умовах
- управління, функціонування та підтримку сил цивільної оборони
- сприяння в розробленні планів ліквідації надзвичайних ситуацій та проведенні навчань за участю цивільних установ та населення
- діяльність з гасіння та запобігання пожежам на військових об'єктах
Цей підклас не включає:
- надання військової допомоги іноземним державам (див. 75.21)
- діяльність військових трибуналів (див. 75.23)
- забезпечення населення предметами першої необхідності в разі надзвичайних ситуацій в мирний час (див. 75.24.2)
- діяльність у сфері освіти, яку здійснюють військові школи, училища, інститути та академії (див. 80)
- діяльність військових шпиталів (див. 85.11.1)
7522 
75.23 
75.23.0 
Діяльність у сфері юстиції та правосуддя
Цей підклас включає:
- діяльність у сфері юстиції
- управління та функціонування адміністративних, цивільних та карних судів, військових трибуналів та судової системи
- управління в'язницями та виправними закладами
Цей підклас включає також:
- послуги з надання реабілітаційної допомоги
Цей підклас не включає:
- консультування та представництво з цивільних, кримінальних та інших справ (див. 74.11.1)
- діяльність з розслідування та дізнання (див. 74.60)
- діяльність в'язничних шкіл (див. 80.22)
- діяльність в'язничних лікарень (див. 85.11.1) 
  
75.24 
  
Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки 
7523 
75.24.1 
Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки
Цей підклас включає:
- управління та функціонування органів міліції, служби безпеки, прикордонних військ, берегової охорони, служб, що займаються регулюванням дорожнього руху, інших служб спеціального призначення, допоміжних служб охорони громадського порядку, реєстрації іноземців, фінансованих державою, а також діяльність міліцейських лабораторій
Цей підклас не включає:
- управління, контроль та регулювання питань, пов'язаних з оборонною діяльністю та функціонуванням збройних сил (див. 75.22) 
  
75.24.2 
Діяльність щодо безпеки населення в надзвичайних ситуаціях
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з наглядом за ядерною та радіаційною безпекою, а також ліквідацією наслідків стихійного лиха, епідемій та інших надзвичайних ситуацій
- забезпечення населення предметами першої необхідності у разі катастроф, надзвичайних ситуацій в мирний час
- діяльність щодо збереження у разі надзвичайних ситуацій страхового фонду документації 
  
75.25 
75.25.0 
Діяльність з пожежної охорони
Цей підклас включає:
- гасіння та запобігання пожежам: управління та функціонування регулярних та допоміжних пожежних частин та інших служб, фінансованих державою, які забезпечують запобігання пожежам, гасіння пожеж, рятування людей та тварин, а також надання допомоги під час стихійного лиха, повеней, дорожніх катастроф тощо
Цей підклас включає також:
- надання послуг пожежними суднами
Цей підклас не включає:
- захист лісу від пожеж (див. 02.02)
- діяльність власних служб підприємств з гасіння та запобігання пожежам (див. D)
- діяльність служб з гасіння та запобігання пожежам в аеропортах (див. 63.23)
- діяльність з гасіння та запобігання пожежам на військових об'єктах (див. 75.22) 
  
75.3 
  
Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування 
753 
75.30 
75.30.0 
Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування
Цей підклас включає:
- управління обов'язковим соціальним страхуванням: страхування від хвороб, нещасних випадків на виробництві, від безробіття; пенсійне забезпечення за віком та у випадку виходу у відставку
Цей підклас не включає:
- необов'язкове соціальне страхування (див. 66)
- діяльність у межах соціальної допомоги (див. 85.3) 
7530 
Секція M 
  
Освіта
Ця секція включає державну і приватну освіту всіх рівнів та з усіх дисциплін, у тому числі заочну, навчання будь-якої професії, а також освітні передачі на радіо та телебаченні. Ця секція включає не лише освіту, що надається традиційними закладами освіти - шкільною системою на всіх її рівнях, а також освіту для дорослих (наприклад, курси вивчення мови для іммігрантів), програми ліквідації неписьменності тощо. Освіта для дорослих, зміст якої подібний до освіти, що забезпечується на окремих рівнях, включається з відповідним рівнем.
Кожний рівень початкової освіти включає спеціальну освіту учнів з фізичними чи розумовими вадами.
Роз'яснення, які наведені до цієї секції, щодо рівнів та ступенів освіти, відповідають Міжнародній Класифікації Освіти (ISCED).
Ця секція включає також
інші типи освіти: навчання в автошколах тощо.
Ця секція не включає:
- навчання рекреаційного характеру, яке пов'язане з відпочинком та розвагами, наприклад, курси гри в бридж чи гольф тощо (див. 92.72) 

80 
  
Освіта 
80 
80.1 
  
Початкова загальна освіта
Освіта може забезпечуватися в шкільній системі, за допомогою радіо, телебачення, через Інтернет або заочно. 
801 
80.10 
  
Початкова загальна освіта 
8010 
80.10.1 
Дошкільна освіта
Цей підклас включає:
- діяльність дошкільних закладів з надання початкової освіти: дитячих ясел, дитячих садків з короткотривалим, денним, цілодобовим перебуванням дітей, а також дитячих садків інтернатного типу, дитячих будинків тощо
- діяльність спеціалізованих класів при початкових школах
Цей підклас не включає:
- надання послуг з денного догляду за дітьми, у т. ч. за дітьми з фізичними та розумовими вадами (див. 85.32.1) 
  
80.10.2 
Початкова освіта
Цей підклас включає:
- початкову загальну освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми школами першого ступеня 
  
80.2 
  
Середня освіта
Освіта може забезпечуватися в шкільних умовах, за допомогою радіо, телебачення, через Інтернет або заочно. 
802 
80.21 
  
Загальна середня освіта та позашкільна освіта 
8021 
80.21.1 
Загальна середня освіта
Цей підклас включає:
- базову загальну середню освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми школами другого ступеня
- повну загальну освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми школами третього ступеня, та забезпечує підготовку до вступу у вищі навчальні заклади 
  
80.21.3 
Позашкільна освіта
Цей підклас включає:
- діяльність позашкільних навчальних закладів у час, вільний від навчання в загальноосвітніх та інших навчальних закладах: діяльність гуртків, секцій, клубів, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об'єднань на базі загальноосвітніх навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації; діяльність клубів та об'єднань за місцем проживання
Цей підклас не включає:
- діяльність танцювальних шкіл та викладачів танцю розважального характеру (див. 92.34) 
  
80.22 
80.22.0 
Професійно-технічна освіта
Цей підклас включає:
- професійно-технічну освіту нижчого рівня, ніж вища освіта, описана у 80.30
Примітка.
Професійно-технічна освіта здійснюється на базі повної загальної середньої освіти або базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобувати повну загальну середню освіту.
Програми професійно-технічної освіти приділяють значну увагу предметній спеціалізації та навчанню як теоретичним, так і практичним навичкам, пов'язаним з нинішнім чи майбутнім родом занять. Цілі програми можуть змінюватись - від підготовки для роботи в різних галузях до отримання конкретної професії.
Цей підклас включає також:
- діяльність позашкільних навчальних закладів - гуртків, секцій, клубів, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об'єднань на базі професійно-технічних та вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації
Цей підклас не включає:
- технічну та професійну освіту на рівні вищого навчального закладу II - IV рівнів акредитації (див. 80.30) 
8022 
80.3 
  
Вища освіта 
803 
80.30 
80.30.0 
Вища освіта
Цей підклас включає:
- вищу освіту відповідних освітніх рівнів: неповну, базову, повну та відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр
- технічну та професійну освіту на рівні вищого навчального закладу II - IV рівнів акредитації
Цей підклас включає також:
- підготовку наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації: аспірантура (ад'юнктура) і докторантура, а для творчих і виконавських кадрів зі спеціальностей мистецьких напрямів - асистентура, - стажування
- післядипломну освіту: перепідготовку, спеціалізацію, розширення профілю (підвищення кваліфікації), стажування 
8030 
80.4 
  
Інші види діяльності у сфері освіти
Ця група включає спеціалізовану освіту для дорослих, яка не відповідає освіті, віднесеній до 80.1 - 80.3.
Освіта може забезпечуватися в стаціонарних умовах, за допомогою радіо, телебачення, через Інтернет або заочно. 
809 
80.41 
80.41.0 
Школи підготування водіїв транспортних засобів
Цей підклас включає:
- навчання водінню автомобілів з метою одержання прав водіїв всіх категорій
- навчання водінню суден та літаків (з наданням льотних сертифікатів та навігаційних ліцензій), крім професійної підготовки 
8090x 
80.42 
80.42.0 
Освіта дорослих та інші види освіти
Цей підклас включає:
- освіту для дорослих, тобто освіту для тих, хто не навчається у системі регулярної середньої чи вищої освіти
Примітка.
Заняття можуть проводитись вдень чи ввечері в школах чи спеціальних навчальних закладах для дорослих.
Освіта дорослих включає такі форми навчання:
- підготовку в межах підприємств чи запрошуваними спеціалістами щодо підвищення професійної майстерності, підготовку щодо роботи на комп'ютері, курси вивчення іноземних мов чи державної мови, наприклад, для іммігрантів, та інші подібні види освіти, яка не поділяється за рівнями;
- всі види навчання по радіо та телебаченню, а також заочне навчання;
- навчання релігійного характеру (семінарії, недільні школи тощо);
- навчання у виправних установах;
- інші види освіти, переважно дорослих, які не поділяються за рівнями.
Цей підклас не включає:
- вищу освіту (див. 80.30)
- діяльність танцювальних шкіл та викладачів танцю розважального характеру (див. 92.34)
- тренувальну діяльність у сфері спорту (див. 92.62) 
8090x 
Секція N 
  
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

85 
  
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 
85 
85.1 
  
Діяльність в сфері охорони здоров'я людини 
851 
85.11 
  
Діяльність лікарняних закладів 
8511 
85.11.1 
Діяльність лікарняних закладів
Цей підклас включає:
- медичну діяльність, включаючи хірургічну, діагностичну, терапевтичну, а саме: лікування, проведення операцій, аналізів та інших діагностичних процедур тощо
- забезпечення умов перебування в лікувальних закладах: розміщення, годування тощо
Цей підклас включає також:
- короткотермінові та довготермінові послуги лікарень широкого профілю, спеціалізованих лікарень, психіатричних лікарень, центрів реабілітації, лікувальних закладів для душевнохворих, лепрозоріїв та інших установ, які мають умови для стаціонарного перебування, а також військові шпиталі, шпиталі для учасників війни, в'язничні лікарні
Примітка.
Ця діяльність спрямована переважно на стаціонарне лікування пацієнтів та виконується під безпосереднім наглядом лікарів.
Цей підклас не включає:
- медичне обслуговування особового складу армії в польових умовах (див. 75.22)
- послуги приватних медичних консультантів у стаціонарних лікувальних закладах (див. 85.12)
- стоматологічну допомогу, що не потребує госпіталізації (див. 85.13)
- послуги швидкої та невідкладної медичної допомоги (див. 85.14) 
  
85.11.2 
Охорона материнства та дитинства
Цей підклас включає:
- акушерську допомогу та зберігання вагітності в стаціонарних умовах 
  
85.11.3 
Діяльність санаторно-курортних закладів
Цей підклас включає:
- діяльність бальнеологічних лікарень (включаючи дитячі), грязелікарень, курортних поліклінік, санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв, спеціалізованих санаторіїв (включаючи дитячі), санаторіїв для дітей з батьками, дитячих оздоровчих центрів 
  
85.12 
85.12.0 
Медична практика
Цей підклас включає:
- медичне консультування в галузі загальної та спеціальної медицини, які надаються лікарями загального профілю (терапевтами), лікарями-спеціалістами та хірургами, діагностичні обстеження та лікування
Примітка.
Ця діяльність може здійснюватись: у порядку приватної практики; у поліклініках (клініках для амбулаторних пацієнтів) та медпунктах (амбулаторіях) при школах, підприємствах, фірмах тощо; вдома у пацієнтів.
Цей підклас не включає:
- діяльність середнього медичного персоналу: акушерок, санітарів, медсестер, персоналу фізіотерапевтичних кабінетів тощо (див. 85.14) 
8512x 
85.13 
85.13.0 
Стоматологічна практика
Цей підклас включає:
- діяльність в галузі стоматології загального та спеціального характеру
- діяльність в галузі ортодонтії
Примітка.
Ця діяльність може здійснюватись: у порядку приватної практики; у поліклініках (клініках для амбулаторних пацієнтів) та медпунктах (амбулаторіях) при школах, підприємствах, фірмах тощо; в операційних кабінетах.
Цей підклас не включає:
- виготовлення штучних зубів, зубних протезів тощо техніками-стоматологами, якщо вони самі їх не вставляють (див. 33.10) 
8512x 
85.14 
85.14.0 
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини
Цей підклас включає:
- діяльність у сфері охорони здоров'я людини, яка здійснюється не лікарнями та не лікарями, а середнім (парамедичним) персоналом, якому надані юридичні права з догляду за пацієнтами: діяльність акушерок, санітарів, медсестер, персоналу фізіотерапевтичних кабінетів та інших фахівців, що працюють у сфері оптиметрії, гідротерапії, лікувального масажу, трудотерапії, лікування дефектів мовлення, гомеопатії, мануальної рефлексотерапії, голковколювання, народної медицини
- діяльність спеціалістів нетрадиційної медицини, яким законодавчо дозволено лікувати хворих
Примітка.
Ця діяльність може виконуватися в лікувальних клініках, що діють при підприємствах та організаціях, навчальних закладах, будинках престарілих тощо, а також в стаціонарних лікувальних закладах (крім лікарень), в приватних консультаційних кабінетах, вдома у пацієнтів.
Цей підклас включає також:
- діяльність у сфері охорони здоров'я населення, яка здійснюється санітарно-профілактичними закладами (санітарно-епідеміологічними станціями, дезінфекційними станціями, підприємствами профілактичної дезінфекції тощо)
- діяльність середнього стоматологічного персоналу: медичних сестер при шкільних стоматологічних кабінетах, стоматологів-гігієністів
- діяльність медичних лабораторій, діагностичних центрів
- діяльність банків крові, банків сперми, банків органів для трансплантації
- перевезення пацієнтів службами швидкої та невідкладної медичної допомоги будь-яким видом транспорту, включаючи авіаційний
Цей підклас не включає:
- виготовлення штучних зубів, зубних протезів тощо техніками-зубопротезистами, якщо вони самі їх не вставляють (див. 33.10)
- дослідження якості продуктів харчування (див. 74.30) 
8519 
85.2 
  
Ветеринарна діяльність 
852 
85.20 
85.20.0 
Ветеринарна діяльність
Цей підклас включає:
- діяльність, яка пов'язана з лікуванням та контролем за станом здоров'я сільськогосподарських та домашніх тварин
- діяльність швидкої допомоги для тварин
Примітка.
Ця діяльність здійснюється кваліфікованими ветеринарами у ветеринарних клініках, а також під час відвідування сільськогосподарських ферм та господарств, псарень, притулків для собак та інших тварин, в приватних лікарняних, операційних кабінетах чи вдома.
Цей підклас не включає:
- діяльність з догляду за свійською худобою та птицею без надання медичної допомоги (див. 01.42) 
8520 
85.3 
  
Надання соціальної допомоги 
853 
85.31 
85.31.0 
Надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання
Цей підклас включає:
- діяльність, яка здійснюється цілодобово, спрямована на надання соціальної допомоги дітям, людям похилого віку та особливим категоріям громадян з обмеженими можливостями самообслуговування, де лікування, навчання не є головними елементами: діяльність дитячих будинків, інтернатів та гуртожитків для дітей, цілодобових ясел, будинків для престарілих, будинків (інтернатів) для осіб з фізичними чи розумовими вадами, у тому числі сліпих, німих та глухих, реабілітаційних закладів (без лікування) для алкоголіків та наркоманів, притулків для безпритульних, установ, що надають притулок матерям-одиначкам з їх дітьми тощо
Цей підклас не включає:
- діяльність з усиновлення та удочеріння (див. 85.32.1)
- діяльність з надання тимчасового житла жертвам стихійного лиха (див. 85.32.1) 
8531 
85.32 
  
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 
8532 
85.32.1 
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання
Цей підклас включає:
- соціальну допомогу, консультації, матеріальну допомогу, послуги з орієнтації та допомоги біженцям, а також аналогічні послуги, що надаються окремим особам чи сім'ям в домашніх умовах чи в інших місцях державними службами чи приватними установами, наприклад, установами, що надають допомогу жертвам стихійного лиха, загальнонаціональними та місцевими установами взаємодопомоги, а також фахівцями, які надають консультаційні послуги: соціальний захист та поради в сфері орієнтації для дітей та підлітків; діяльність з усиновлення та удочеріння, а також захист дітей та інших осіб від жорстокого відношення; визначення права на отримання соціальної допомоги, субсидії на оплату житла чи талонів на харчування; відвідування осіб похилого віку та хворих; поради з ведення бюджету домашнього господарства, подружні та сімейні консультації; допомогу умовно осудженим та особам, що знаходяться під наглядом; діяльність у робочих колективах та за місцем проживання; допомогу жертвам стихійного лиха, біженцям, емігрантам тощо, включаючи надання цим особам тимчасового місця проживання на тривалий строк; відновлення працездатності та підготовку до певного виду діяльності осіб із фізичними чи розумовими вадами або безробітних з обмеженим навчанням
- послуги центрів денного перебування для безпритульних та інших знедолених соціальних груп
- денний догляд за дорослими особами з фізичними чи розумовими вадами
- денний догляд за дітьми, у т. ч. за дітьми з фізичними чи розумовими вадами
Цей підклас не включає:
- діяльність, що звичайно охоплюється програмами обов'язкового соціального страхування (див. 75.30) 
  
85.32.5 
Благодійна діяльність
Цей підклас включає:
- благодійну діяльність, таку як збирання коштів чи іншу діяльність з надання соціальних послуг 
  
Секція O 
  
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 
90 
  
Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів
Цей розділ включає:
- збирання та оброблення побутових і промислових відходів не для подальшого промислового перероблення, а з метою знищення, в результаті чого отримують продукти, які взагалі не мають вартості або мають незначну вартість
- захоронення та зберігання відпрацьованого ядерного палива, радіоактивних елементів промислового призначення, а також радіоактивних відходів лікарень
- оброблення, захоронення та зберігання радіоактивно зараженого обладнання, радіоактивних відходів
- оброблення та знищення заражених, токсичних відходів
Цей розділ включає також:
- інші види діяльності: прибирання шляхів, снігу тощо
Цей розділ не включає:
- оброблення відходів та брухту з метою утилізації (отримання вторинної сировини, яка не є готовою продукцією, але є придатною для подальшого перероблення) (див. 37)
- оптову торгівлю металевими та неметалевими відходами і брухтом, включаючи їх збирання, сортування, фасування тощо без вторинного перероблення (див. 51.57) 
90 
90.0 
  
Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів 
  
90.01 
90.01.0 
Збирання і оброблення стічних вод
Цей підклас включає:
- оброблення рідких відходів: вилучення побутових стічних і дощових вод через каналізаційну систему та іншими засобами (асенізаційними машинами тощо), їх оброблення та видалення; видалення стічних вод методом розбавлення, фільтрування, седиментації, хімічного осаджування, відстоювання, оброблення за допомогою фізичних, хімічних і біологічних засобів чи іншими способами; технічне обслуговування каналізаційних систем та водостоків; спорожнення та чищення вигрібних та помийних ям, колодязів і канав, обслуговування туалетів з хімічною стерилізацією; оброблення стічних вод плавальних басейнів та промислових підприємств
Цей підклас не включає:
- будівництво каналізаційних мереж (див. 45.21.4)
- чищення і прочищання каналізації (див. 45.33.2)
- знезаражування ґрунтів і забруднених вод в рамках операцій з боротьби із забрудненням (див. 90.03) 
9000 
90.02 
90.02.0 
Збирання та знищення інших відходів
Цей підклас включає:
- оброблення твердих відходів: збирання та видалення побутових відходів та відходів підприємств, у т. ч. небезпечних, використаних батарейок, уживаної для смаження олії та харчових жирів, використаних мастил суден і станцій технічного обслуговування автомобілів тощо
- видалення відходів будівництва та знесення будівель
- управління місцями збирання утилю
- знищення відходів шляхом спалювання чи іншими способами: подрібнення відходів; вивезення відходів на звалища, смітники, затоплення, захоронення або закопування у землю; оброблення і знищення перехідних радіоактивних відходів, переважно медичного походження, які руйнуються протягом нетривалого періоду; оброблення відходів шляхом компостування рослинних продуктів для видалення і отримання похідного продукту (компосту)
- оброблення і знищення живих або мертвих токсичних тварин та інших заражених відходів
- знищення товарів, що вийшли з ладу (наприклад, холодильників) для знешкодження шкідливих відходів
Цей підклас не включає:
- оброблення залишків їжі для виробництва харчових продуктів (див. 15)
- оброблення відходів боєнь для виробництва готових кормів для тварин (див. 15.7)
- перероблення ядерних відходів (див. 23.30)
- виробництво компосту шляхом змішування або хімічного оброблення рослинних чи тваринних продуктів (див. 24.15)
- перероблення залишків харчових продуктів у вторинну сировину (див. 37.20)
- оброблення відходів і брухту без застосування справжньої технології механічного або хімічного перероблення з метою продажу третім особам, наприклад, розбирання автомобілів, механізмів, комп'ютерів тощо, сортування або пресування паперу, текстилю, пластмас, відходів деревини тощо (див. 50, 51, 52)
  
90.03 
90.03.0 
Прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності
Цей підклас включає:
- прибирання та видалення сміття, що збирається в урнах у громадських місцях
- замітання і поливання доріг, скверів, ринків, громадських садів, парків, стоянок транспорту тощо
- прибирання снігу й криги на шляхах і злітно-посадкових смугах, посипання сіллю й піском
- знезаражування ґрунтів і забруднених підземних вод за допомогою механічних, хімічних або біологічних засобів на місці або з вивезенням
- знезаражування та очищення поверхневих вод внаслідок випадкового забруднення шляхом видалення забруднювальних речовин або застосування хімікатів
- очищення після скидання нафти на землю, в поверхневі води, в океан або в прибережні моря
- роботи з розмінування та подібні роботи, наприклад, підривання вибухових речовин
- прокат пересувних туалетів
- інші спеціалізовані види діяльності з боротьби із забрудненням, не віднесені до інших групувань
Цей підклас не включає:
- чищення канав і санітарний захист в сільському господарстві (див. 01.41)
- очищення підземних вод з метою водопостачання (див. 41)
- роботи з виймання, ущільнення ґрунту та інші земляні роботи в рамках будівельної діяльності (див. 45.11)
- роботи з видалення азбесту (див. 45.25)
- перевезення забрудненого ґрунту, вже знятого третіми особами (див. 60.24)
- діяльність у сфері технічного контролю та аналізу стану навколишнього середовища (див. 74.30)
- санітарні роботи (див. 90.01) 
  
91 
  
Діяльність громадських організацій 
91 
91.1 
  
Діяльність організацій промисловців та підприємців, професійних організацій  911 
91.11 
91.11.0 
Діяльність організацій промисловців та підприємців
Цей підклас включає:
- діяльність громадських організацій, члени яких зацікавлені в забезпеченні розвитку та процвітання підприємств певної галузі, у т. ч. сільського господарства, торгівлі тощо, або економічного розвитку певного географічного району чи адміністративної одиниці, незалежно від спрямування комерційної діяльності. До основних послуг, які вони надають, входять: розповсюдження інформації, представництво у державних установах, зв'язок з громадськістю та переговори з профспілками
- діяльність торгово-промислових палат, спілок, гільдій та аналогічних організацій 
9111 
91.12 
91.12.0 
Діяльність професійних організацій
Цей підклас включає:
- діяльність організацій, члени яких зацікавлені в конкретній науковій дисципліні, професійній практиці чи технічній сфері
Примітка.
До цього підкласу входить діяльність організацій, які об'єднують спеціалістів в галузі науки, культури, наприклад, творчих спілок: письменників, митців, артистів, журналістів тощо. До основних послуг, які вони надають, належить розповсюдження інформації, встановлення критеріїв оцінки практичної діяльності та контроль за їх виконанням, представництво в державних структурах та зв'язок з громадськістю.
Цей підклас включає також:
- діяльність наукових товариств 
9112 
91.2 
  
Діяльність професійних спілок 
912 
91.20 
91.20.0 
Діяльність професійних спілок
Цей підклас включає:
- діяльність професійних спілок, членами яких є робітники найманої праці, які зацікавлені, головним чином, у вираженні своїх інтересів з питань заробітної плати та умов праці, а також в узгоджених діях через організацію
Примітка.
Включається діяльність спілок робітників одного підприємства, спілок, які об'єднують суміжні галузі, а також спілок робітників, які об'єднуються за професійним, регіональним, галузевим чи іншим принципом. 
9120 
91.3 
  
Діяльність інших громадських організацій 
919 
91.31 
91.31.0 
Діяльність релігійних організацій
Цей підклас включає:
- діяльність релігійних та аналогічних організацій
- діяльність жіночих та чоловічих монастирів
- надання ритуальних послуг
Цей підклас не включає:
- діяльність у сфері освіти, яка виконується релігійними організаціями (див. 80.42)
- діяльність у сфері охорони здоров'я, яка виконується релігійними організаціями (див. 85.1)
- надання соціальної допомоги релігійними організаціями (див. 85.3) 
9191 
91.32 
91.32.0 
Діяльність політичних організацій
Цей підклас включає:
- діяльність політичних та інших організацій, таких як молодіжні об'єднання, які взаємодіють з політичними партіями
Примітка.
Ці організації впливають на прийняття рішень органами влади шляхом представництва членів партії на політичних посадах, а також займаються розповсюдженням інформації, зв'язками з громадськістю, збиранням коштів для потреб політичних організацій, що бажають висунути своїх членів на політичні посади тощо. 
9192 
91.33 
91.33.0 
Діяльність громадських організацій, н. в. і. г.
Цей підклас включає:
- діяльність організацій, що сприяють рішенню суспільних задач та проблем шляхом громадської просвіти та політичного впливу, збирання коштів тощо, але які не пов'язані безпосередньо з політичною партією: громадських ініціатив та рухів протесту; рухів з захисту навколишнього середовища та екології; організацій, що виступають на підтримку громад та сфери освіти, не віднесені до інших групувань; організацій, що займаються захистом та забезпеченням інтересів окремих груп населення (етнічних груп, груп меншості тощо); організацій патріотичного характеру, включаючи об'єднання ветеранів війни
- діяльність груп, які об'єднуються за спільними інтересами, такі як "туристські клуби", об'єднання автомобілістів, товариства споживачів
- діяльність товариств, таких як клуби ділових людей, масонські ложі тощо, метою яких є встановлення соціальних контактів
- діяльність асоціацій молоді, дитячих та юнацьких організацій, університетських клубів, студентських братств тощо
- діяльність об'єднань, що займаються проведенням культурних та розважальних заходів чи організацією відпочинку (крім спорту чи ігор): поетичних кружків, літературних кружків, клубів книголюбів, любителів історії тощо
- діяльність клубів колекціонерів, фотолюбителів, любителів музики та мистецтва, майстрування, спілкування, товариств з проведення карнавалів, садівництва, товариства захисту тварин тощо
Цей підклас не включає:
- діяльність професійних організацій (див. 91.12)
- організації, які здійснюють діяльність в сфері мистецтва та які сприяють цій діяльності (див. 92.31) 
9199 
92 
  
Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 
92 
92.1 
  
Виробництво фільмів 
921x 
92.11 
92.11.0 
Виробництво фільмів
Цей підклас включає:
- виробництво ігрових та неігрових кіно- та відеофільмів для безпосередньої демонстрації в кінотеатрах чи по телебаченню
- виробництво на кіностудіях чи в спеціальних лабораторіях анімаційних (мультиплікаційних) фільмів, повнометражних, документальних, короткометражних фільмів тощо, розважального, рекламного, навчального чи інформативного характеру
- допоміжну діяльність: дублювання, монтаж кіно- та відеофільмів, оброблення плівок, пов'язаних з кіно та телебаченням тощо
- діяльність студій звукозапису, пов'язаних та не пов'язаних з виробництвом фільмів
Цей підклас не включає:
- контратипування та тиражування аудіо та відеозаписів з оригінальної матриці (майстер-копії) (див. 22.3)
- оброблення плівок, не призначених для кінопрокату (див. 74.81)
- діяльність агентів та агентств, продюсерів, що пов'язана зі складанням контрактів на участь у кінофільмах, театральних постановах тощо (див. 74.87)
- виробництво кіно та відеофільмів на телестудіях (див. 92.20)
- діяльність незалежних професійних творчих працівників у сфері культури: акторів, режисерів, театральних художників, співаків тощо (див. 92.31.1) 
9211x 
92.12 
92.12.0 
Розповсюдження фільмів
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з укладанням контрактів з іншими організаціями та установами на продаж чи прокат фільмів, цифрових відеодисків і відеокасет, включаючи доставку і зберігання фільмів
- купівлю та продаж прав на розповсюдження кіно- та відеофільмів
Цей підклас не включає:
- контратипування та тиражування відеозаписів з оригінальної матриці (майстер-копії) (див. 22.32)
- оптову торгівлю цифровими відеодисками і відеокасетами (див. 51.43.2)
- роздрібну торгівлю відеофільмами (див. 52.45)
- прокат відеофільмів населенню (див. 71.40) 
9211x 
92.13 
92.13.0 
Демонстрація кінофільмів
Цей підклас включає:
- демонстрацію кіно- чи відеофільмів у кінотеатрах, у т. ч. під відкритим небом, або в інших, призначених для демонстрації фільмів, приміщеннях
Цей підклас включає також:
- діяльність клубів кінолюбителів 
9112 
92.2 
  
Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення 
921x 
92.20 
92.20.0 
Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення
Цей підклас включає:
- створення радіо- та телевізійних програм, пов'язаних або не пов'язаних з їх трансляцією
- передачу (трансляцію) радіо- та телевізійних програм
Примітка.
Програми можуть відтворюватися та розповсюджуватися з розважальними цілями чи для реклами, навчання, виховання, надання інформації. Вони зазвичай записуються на плівки, що можна продавати, давати напрокат чи зберігати для трансляції чи повторної трансляції в майбутньому.
Цей підклас не включає:
- трансляцію радіо- та телевізійних програм системою кабельного, радіорелейного чи супутникового зв'язку (див. 64.20)
- виробництво кіно та відеофільмів кіностудіями (див. 92.11)
- діяльність інформаційних агентств (див. 92.40) 
9213 
92.3 
  
Інша діяльність у сфері культури 
921x 
92.31 
  
Діяльність у сфері мистецтва та літератури 
9214 
92.31.1 
Театральна та інша мистецька діяльність
Цей підклас включає:
- постановку театральних вистав, концертів, оперних та балетних спектаклів, танцювальних, естрадних та інших сценічних виступів: діяльність ансамблів та артистичних труп, оркестрів та груп музикантів
- діяльність незалежних професійних творчих працівників у сфері культури: акторів, режисерів, театральних художників та декораторів, музикантів-виконавців, співаків, письменників, драматургів, композиторів, скульпторів, художників, офортистів, карикатуристів тощо 
  
92.31.2 
Реставраційна діяльність
Цей підклас включає:
- реставрацію творів мистецтва, таких як картини тощо
Цей підклас не включає:
- реставрацію меблів (див. 36.1)
- реставрацію музичних інструментів, у т. ч. історичних (див. 36.30)
- реставрацію будівель (див. 45) 
  
92.32 
92.32.0 
Діяльність концертних та театральних залів
Цей підклас включає:
- діяльність з управління концертними, театральними та іншими залами для глядачів та організації гастролей: установлення декорацій, освітлення чи іншого обладнання
- діяльність агентств з розповсюдження квитків
- експлуатацію концертних, театральних та інших залів для глядачів та обладнання
Цей підклас не включає:
- діяльність кінотеатрів (див. 92.13) 
9219x 
92.33 
92.33.0 
Діяльність ярмарок та атракціонів 
9219x 
92.34 
92.34.0 
Інша видовищно-розважальна діяльність
Цей підклас включає:
- організацію розваг, не віднесених до інших групувань: вистав лялькових театрів, циркових вистав, розважальних тирів, родео, феєрверків, танцювальних шкіл та викладачів танцю тощо
Цей підклас не включає:
- інші види рекреаційної діяльності (див. 92.72) 
9219 
92.4 
  
Діяльність інформаційних агентств 
922 
92.40 
92.40.0 
Діяльність інформаційних агентств
Цей підклас включає:
- діяльність агентств друку, які надають засобам масової інформації новини, фотографії та інші матеріали
- діяльність журналістів та фоторепортерів 
9220 
92.5 
  
Інша діяльність у сфері культури, н. в. і. г. 
923 
92.51 
  
Діяльність бібліотек та архівів  9231 
92.51.1 
Діяльність бібліотек
Цей підклас включає:
- діяльність бібліотек усіх видів, читальних залів та залів для прослуховування (лінгафонних кабінетів): складання каталогів книг, періодичних видань, рукописів, архівних документів, художніх колекцій; видавання та зберігання книг, карт, періодичних видань, фільмів, платівок, магнітних стрічок, творів мистецтва тощо; пошук інформації на замовлення, підбір спеціалізованих чи неспеціалізованих документів тощо
Цей підклас не включає:
- прокат аудіо- та відеокасет і цифрових відеодисків (див. 71.40)
- діяльність, пов'язану з банками даних (див. 72.40) 
  
92.51.2 
Діяльність архівів
Цей підклас включає:
- управління публічними архівами, ведення історичних, наукових, музейних, бібліотечних архівів тощо
- діяльність архівних підрозділів наукових установ, музеїв бібліотек
  
92.52 
92.52.0 
Діяльність музеїв та охорона історичних місць і будівель
Цей підклас включає:
- діяльність музеїв усіх видів: художніх музеїв, музеїв прикладного мистецтва, меблів, костюмів, кераміки, ювелірних виробів, виробів зі срібла тощо; природничо-наукових та науково-технічних музеїв, історичних музеїв, включаючи військові музеї, будинки-музеї тощо; інших спеціалізованих музеїв; музеїв під відкритим небом
- діяльність з охорони, реконструкції та реставрації історичних місць, будівель і пам'яток культури 
9232 
92.53 
92.53.0 
Діяльність ботанічних садів, зоопарків та заповідників
Цей підклас включає:
- діяльність ботанічних садів, дендрологічних парків, зоопарків, у т. ч. дитячих
- діяльність природних заповідників, у т. ч. охорону дикої природи 
9233 
92.6 
  
Діяльність у сфері спорту 
924x
9241
92.61 
92.61.0 
Діяльність спортивних об'єктів
Цей підклас включає:
- експлуатацію споруд, призначених для проведення спортивних заходів, критих і не критих, з трибунами або без трибун чи місць, відведених для глядачів: стадіонів, плавальних басейнів, майданчиків для гольфу, боксерських залів, спортивних трас та стадіонів для занять зимовими видами спорту, легкоатлетичних стадіонів тощо
Цей підклас не включає:
- прокат спортивного інвентарю (див. 71.40)
- діяльність парків відпочинку та пляжів (див. 92.72) 
9241x 
92.62 
92.62.0 
Інша діяльність у сфері спорту
Цей підклас включає:
- організацію та проведення спортивних заходів під відкритим небом або в закритому приміщенні для професіоналів та любителів. Заходи проводяться організаціями, що мають чи не мають власні спортивні об'єкти: футбольними, плавальними клубами, клубами любителів гри в кеглі, гольф-клубами, клубами боротьби, боксерськими, оздоровчими клубами або клубами культуризму, асоціаціями для занять зимовими видами спорту, клубами настільних ігор (шахів, шашок, доміно тощо), легкоатлетичними та стрілецькими клубами
- діяльність з сприяння та підготовки спортивних заходів
- діяльність самостійних професійних спортсменів та атлетів, суддів, хронометристів, інструкторів, тренерів, спортивних викладачів тощо
- діяльність навчально-тренувальних центрів та баз, спортивних таборів з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, дитячих спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, шкіл олімпійського резерву тощо
- діяльність конюшень для утримання скакових та бігових коней, псарень для утримання бігових собак та гаражів для спортивних гоночних машин
- мисливство, як вид спорту чи дозвілля, спортивно-аматорське рибальство
- діяльність шкіл верхової їзди, кінноспортивних манежів
- діяльність причалів для прогулянкових суден
- надання послуг, пов'язаних зі спортом
Цей підклас не включає:
- прокат спортивного інвентарю (див. 71.40)
- діяльність парків відпочинку та пляжів (див. 92.72) 
9241x 
92.7 
  
Діяльність у сфері відпочинку та розваг 
924x 
92.71 
92.71.0 
Діяльність з організації азартних ігор
Цей підклас включає:
- діяльність казино, ігорних будинків тощо, пов'язану з організацією карткових та інших азартних ігор, таких як бридж, покер, преферанс, більярд, лото тощо (ставки, парі)
- експлуатацію ігрових грошових автоматів
Цей підклас включає також:
- організацію лотерей, включаючи продаж лотерейних квитків 
9249 
92.72 
92.72.0 
Інші види рекреаційної діяльності
Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з організацією відпочинку та розваг, не віднесену до інших групувань: діяльність парків відпочинку, у т. ч. проведення курсів навчання з гри в бридж, шахи, організація настільних ігор, електронних ігор, відеоігор тощо, та пляжів, включаючи послуги пляжної інфраструктури, у т. ч. стаціонарної
- надання транспортних засобів для відпочинку та розваг, наприклад, прокат велосипедів, включаючи водні, діяльність центрів верхової їзди
- запрошення акторів на ролі у кінофільмах, телевізійних передачах, театральних виставах
Цей підклас не включає:
- діяльність агентів та агентств, що здійснюється від імені окремих осіб та пов'язана із складанням контрактів (договорів) на участь у кінофільмах, інших розважальних та видовищних заходах (див. 74.87)
- іншу діяльність у сфері відпочинку та розваг: організацію циркових вистав, діяльність шкіл танцю тощо (див. 92.34) 
9249x 
93 
  
Надання індивідуальних послуг 
93 
93.0 
  
Надання індивідуальних послуг 
930 
93.01 
  
Прання, хімчистка та фарбування
Цей клас не включає:
- ремонт та перероблення одягу, якщо це є самостійним видом діяльності (див. 52.74)
- прокат одягу, крім робочого, та інших подібних виробів, навіть якщо чищення таких виробів є складовою частиною цього виду діяльності (див. 71.40) 
9301 
93.01.1 
Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів
Цей підклас включає:
- прання, прасування тощо усіх видів одягу, включаючи хутряний, та текстильних виробів як для населення, так і для промислових й торгівельних підприємств, у т. ч. пральнями самообслуговування чи машинами-автоматами
- збирання білизни та його доставку після прання
- прокат пральнями білизни, робочого одягу та інших подібних виробів
Цей підклас включає також:
- ремонт і дрібне перероблення одягу та інших текстильних виробів в процесі прання 
  
93.01.2 
Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів
Цей підклас включає:
- хімчистку та фарбування усіх видів одягу, включаючи хутряний, та текстильних виробів як для населення, так і для промислових й торгівельних підприємств
- чищення ковдр, штор, занавісок тощо
Цей підклас включає також:
- ремонт і дрібне перероблення одягу та інших текстильних виробів в процесі чищення 
  
93.02 
93.02.0 
Надання послуг перукарнями та салонами краси
Цей підклас включає:
- миття, підстригання, укладання, фарбування, завивання, випрямлення волосся та інші подібні послуги, що надаються чоловікам та жінкам, а також гоління та підрівнювання борід
- масаж обличчя, манікюр та педикюр, макіяж тощо
Цей підклас не включає:
- виробництво перук (див. 36.63) 
9302 
93.03 
93.03.0 
Організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг
Цей підклас включає:
- поховання та кремацію трупів (людей і тварин) та пов'язану з цим діяльність: підготовку тіл до поховання чи кремації та бальзамування, послуги бюро поховань; послуги щодо проведення поховання чи кремації; здавання в оренду чи продаж місць для поховання; здавання в оренду обладнаних ритуальних залів
Цей підклас не включає:
- надання релігійних ритуальних послуг (див. 91.31) 
9303 
93.04 
93.04.0 
Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту
Цей підклас включає:
- діяльність з метою покращення фізичного стану та забезпечення комфорту, наприклад, послуги турецьких бань, саун та парових бань, соляріїв, оздоровлення мінеральними водами (термальними джерелами), закладів для зменшення ваги, кабінетів масажу, фізкультурно-оздоровчих центрів тощо 
9309x 
93.05 
93.05.0 
Надання інших індивідуальних послуг
Цей підклас включає надання будь-яких інших індивідуальних послуг, наприклад, експлуатацію автоматів (фотоавтоматів, автоматичних ваг, приладів для вимірювання артеріального тиску тощо), послуги чистильників взуття, носильників, послуги з паркування автомобілів, надання супроводження (ескортів), дослідження генеалогії, послуги служб знайомства та бюро одружень, діяльність астрологів та екстрасенсів, послуги для домашніх тварин (утримання, догляд, дресирування) тощо 
9309x 
Секція P 
  
Діяльність домашніх господарств 
95 
  
Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги
Цей розділ включає виключно діяльність домашніх господарств, які наймають домашню прислугу: кухарів, офіціантів, камердинерів, дворецьких, праль, садівників, носильників, конюхів, шоферів, консьєржів, гувернанток, нянь, наставників, секретарів тощо. Ця діяльність дає змогу найманим робітникам зазначати вид діяльності роботодавця при переписах чи обстеженнях, попри те, що роботодавець є приватною особою.
Оскільки вироблені послуги споживаються для власних потреб домогосподарств, цей вид діяльності не є ринковим і оцінюється виходячи з витрат на такий персонал у національних рахунках.
Зазначені послуги не можуть надаватися підприємствами з надання послуг. 
95 
95.0 
  
Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги  950 
95.00 
95.00.0 
Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги  9500 
96 
  
Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання
Цей розділ включає виключно діяльність домашніх господарств як виробничих одиниць, що виробляють різні товари для харчування, проживання та одяг для задоволення власних потреб. При цьому одиниці домашніх господарств, що займаються тією чи іншою виробничою діяльністю (некомерційною), як от сільське господарство, відносяться до відповідної сільськогосподарської категорії за КВЕД, а не до цього розділу. 
  
96.0 
  
Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання    
96.00 
96.00.0 
Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання    
97 
  
Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання
Цей розділ включає виключно діяльність домашніх господарств у виробництві різних послуг для задоволення власних потреб. 
  
97.0 
  
Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання    
97.00 
97.00.0 
Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання    
Секція Q 
  
Діяльність екстериторіальних організацій 

99 
  
Діяльність екстериторіальних організацій 
99 
99.0 
  
Діяльність екстериторіальних організацій 
990 
99.00 
99.00.0 
Діяльність екстериторіальних організацій
Цей підклас включає:
- діяльність міжнародних організацій: Організації Об'єднаних Націй, її спеціалізованих установ, регіональних представництв тощо, Європейського Співтовариства, Європейської асоціації вільної торгівлі, Організації економічної співпраці та розвитку, Ради з митної співпраці, Організації країн - експортерів нафти, Міжнародного валютного фонду, Світового банку тощо
Цей підклас включає також:
- діяльність дипломатичних та консульських місій, якщо вони враховуються країнами, в яких розміщені, а не країнами, які вони представляють
Цей підклас не включає:
- діяльність дипломатичних та консульських місій за кордоном чи при штаб-квартирах міжнародних організацій (див. 75.21) 
9900 

Додаток А
(інформаційний)

Зміни на міжнародному рівні ДК 009:2005

КВЕД  КВЕД (друга редакція) 
Код  Назва  Код  Назва 
27.35 
Виробництво феросплавів та іншої продукції, не віднесеної до інших угруповань 
27.10 
Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 
29.40 
Виробництво верстатів 
29.41 
Виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів 
29.42 
Виробництво верстатів для оброблення металу 
29.43 
Виробництво інших верстатів 
40.10 
Виробництво та розподілення електроенергії 
40.11 
Виробництво електроенергії 
40.12 
Передача електроенергії 
40.13 
Розподілення та постачання електроенергії 
40.20 
Виробництво та розподілення газоподібного палива 
40.21 
Виробництво газу 
40.22 
Розподілення та постачання газу 
51.6 
Оптова торгівля промисловим обладнанням 
51.8 
Оптова торгівля машинами та устаткованням 
51.61 
Оптова торгівля верстатами 
51.81 
Оптова торгівля верстатами 
51.62 
Оптова торгівля будівельним обладнанням 
51.82 
Оптова торгівля устаткованням для добувної промисловості та будівництва 
51.63 
Оптова торгівля машинами для текстильної, швейної та трикотажної промисловості 
51.83 
Оптова торгівля машинами для текстильного, швейного та трикотажного виробництва 
51.64 
Оптова торгівля офісною та комп'ютерною технікою 
51.84 
Оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням 
51.85 
Оптова торгівля офісною технікою та устаткованням 
51.86 
Оптова торгівля іншими електронними компонентами та обладнанням 
51.65 
Оптова торгівля іншим промисловим обладнанням 
51.87 
Оптова торгівля іншими машинами та устаткованням 
51.66 
Оптова торгівля сільськогосподарською технікою 
51.88 
Оптова торгівля сільськогосподарською технікою 
55.11 
Готелі з ресторанами 
55.10 
Діяльність готелів 
55.12 
Готелі без ресторанів 
72.20 
Створення програмного забезпечення 
72.21 
Видання стандартного програмного забезпечення 
72.22 
Інші види діяльності з розроблення програмного забезпечення 
74.83 
Секретарські послуги, послуги з перекладу та експедиторська робота 
74.85 
Надання секретарських послуг та послуг з перекладу 
74.86 
Діяльність телефонних центрів 
74.84 
Інші послуги, що надаються юридичним особам та не включені до інших групувань 
74.87 
Надання інших комерційних послуг 
90.00 
Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів 
90.01 
Збирання і оброблення стічних вод 
90.02 
Збирання та знищення інших відходів 
90.03 
Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності 
немає аналогу 
  
96 
Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання 
немає аналогу 
  
97 
Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання 

Додаток Б
(інформаційний)

Зміни на національному рівні ДК 009:2005

КВЕД  КВЕД (друга редакція) 
Підклас  Назва  Підклас  Назва 
01.50.1 
Мисливство, ловля та розведення дичини 
01.50.0 
Мисливство 
01.50.2 
Надання послуг, пов'язаних з мисливством, ловлею і розведенням дичини 
05.01.1 
Ловля риби 
05.01.0 
Рибальство; надання послуг у рибальстві 
05.01.2 
Ловля ракоподібних, молюсків, збирання морепродуктів 
05.01.3 
Надання послуг, пов'язаних з риболовством 
05.02.1 
Діяльність риборозплідників і рибних ферм 
05.02.0 
Рибництво; надання послуг у рибництві 
05.02.2 
Надання послуг, пов'язаних з діяльністю риборозплідників і рибних ферм 
10.10.2 
Відкрите видобування кам'яного вугілля 
10.10.1 
Добування та збагачення кам'яного вугілля 
11.10.3 
Конденсація і регазифікація природного газу для транспортування 
11.10.2 
Добування природного газу 
13.10.1 
Підземне видобування залізної руди 
13.10.0 
Добування залізних руд 
13.10.2 
Відкрите видобування залізної руди 
13.20.1 
Підземне видобування та збагачення марганцевої руди 
13.20.0 
Добування руд кольорових металів 
13.20.2 
Відкрите видобування та збагачення марганцевої руди 
13.20.3 
Видобування та збагачення алюмінієвої сировини 
13.20.4 
Видобування та збагачення нікелевої руди 
13.20.5 
Видобування та збагачення ртутної руди 
13.20.6 
Видобування та збагачення цинкової руди 
13.20.7 
Видобування та збагачення титанової руди 
13.20.9 
Видобування та збагачення руд інших кольорових рідкісних та дорогоцінних металів 
14.50.1 
Видобування дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння 
14.50.0 
Інші галузі добувної промисловості, н. в. і. г. 
14.50.2 
Видобування кварцу і слюди 
14.50.3 
Видобування абразивів та сировини для виробництва пористих наповнювачів 
14.50.9 
Видобування інших нерудних металів 
15.33.1 
Перероблення овочів та фруктів 
15.33.0 
Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших угруповань 
15.33.2 
Виробництво плодоовочевих консервів (крім картоплі), включаючи м'ясо-рослинні та сало-бобові 
15.61.1 
Виробництво борошна 
15.61.0 
Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 
15.61.2 
Виробництво круп 
15.86.1 
Перероблення чаю 
15.86.0 
Виробництво чаю та кави 
15.86.2 
Виробництво кави 
15.88.1 
Виробництво продуктів дитячого харчування 
15.88.0 
Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів 
15.88.2 
Виробництво дієтичних і гомогенізованих продуктів 
15.89.1 
Виробництво харчових концентратів (дегідратів) 
15.89.0 
Виробництво харчових продуктів, н. в. і. г. 
15.89.2 
Виробництво дріжджів 
15.89.9 
Виробництво решти харчових продуктів 
17.25.1 
Виробництво лляних тканин 
17.25.0 
Виробництво інших текстильних тканин 
17.25.9 
Виробництво тканин з інших матеріалів 
17.40.1 
Виробництво виробів з текстилю 
17.40.0 
Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 
17.40.2 
Виробництво виробів з текстилю спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
17.51.1 
Виробництво килимів та килимових покриттів 
17.51.0 
Виробництво килимів та килимових виробів 
17.51.2 
Виготовлення килимів та килимових покриттів спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
17.54.1 
Виробництво фетрових виробів 
17.54.0 
Виробництво текстильних виробів, н. в. і. г. 
17.54.2 
Виробництво вузьких тканин та іншої текстильної галантереї 
17.54.3 
Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших угруповань спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
17.54.9 
Виробництво інших текстильних виробів 
17.72.1 
Виробництво пуловерів та подібних виробів 
17.72.0 
Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів 
17.72.2 
Виробництво трикотажних виробів спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
18.10.1 
Виробництво одягу з шкіри 
18.10.0 
Виробництво одягу зі шкіри 
18.10.2 
Виробництво одягу з шкіри спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
18.22.1 
Виробництво верхнього одягу 
18.22.0 
Виробництво верхнього одягу 
18.22.2 
Виробництво верхнього одягу спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
18.23.1 
Виробництво спіднього одягу 
18.23.0 
Виробництво спіднього одягу 
18.23.2 
Виробництво спіднього одягу спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
18.30.1 
Вичинка та фарбування хутра й овечих шкур 
18.30.0 
Виробництво хутра та виробів з хутра 
18.30.2 
Виробництво виробів з хутра 
18.30.3 
Виробництво виробів з хутра спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
19.20.1 
Виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів 
19.20.0 
Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів 
19.20.2 
Виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
19.30.1 
Виробництво взуття 
19.30.0 
Виробництво взуття 
19.30.2 
Виробництво взуття спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
22.31.1 
Тиражування записів на магнітних носіях 
22.31.0 
Тиражування звукозаписів 
22.31.2 
Тиражування звукозаписів спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
22.32.1 
Тиражування відеозаписів 
22.32.0 
Тиражування відеозаписів 
22.32.2 
Тиражування відеозаписів спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
22.33.1 
Тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів 
22.33.0 
Тиражування програмного забезпечення 
22.33.2 
Тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
26.40.1 
Виробництво формованої і обпаленої глиняної цегли та блоків 
26.40.0 
Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини 
26.40.9 
Виробництво інших будівельних виробів з глини 
  
  
26.61.1 
Виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів 
26.61.0 
Виробництво виробів з бетону для будівництва 
26.61.9 
Виробництво інших будівельних виробів з бетону 
27.35.0 
Виробництво феросплавів та іншої продукції, не віднесеної до інших угруповань 
27.10.0 
Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 
27.45.1 
Виробництво хрому, марганцю, нікелю тощо 
27.45.0 
Виробництво інших кольорових металів 
27.45.9 
Виробництво інших кольорових металів та окремих виробів з них 
29.11.2 
Виробництво турбін та запчастин до них 
29.11.1 
Виробництво двигунів та турбін 
29.14.1 
Виробництво шарикопідшипників і роликових підшипників та їх запчастин 
29.14.0 
Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів 
29.14.2 
Виробництво механічних передач загального машинобудівельного призначення 
29.24.2 
Виробництво інших машин та устатковання загального призначення 
29.24.1 
Виробництво інших машин та устатковання загального призначення 
29.32.2 
Виробництво (без ремонту) машин та обладнання для тваринництва та кормовиробництва 
29.32.1 
Виробництво інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства 
29.32.3 
Виробництво (без ремонту) машин для лісівництва 
29.32.5 
Ремонт (спеціалізований) машин для лісівництва 
29.32.4 
Ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства 
29.32.9 
Виробництво (спеціалізоване) інших машин для сільського господарства 
29.32.1 
Виробництво інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства 
29.40.1 
Виробництво (без ремонту) металорізальних верстатів 
29.42.0 
Виробництво верстатів для оброблення металу 
29.40.2 
Виробництво (без ремонту) деревообробних верстатів 
29.43.1 
Виробництво інших верстатів 
29.40.3 
Виробництво (без ремонту) ковальсько-пресового обладнання; волочильних верстатів 
29.42.0 
Виробництво верстатів для оброблення металу 
29.40.4 
Виробництво технологічної оснастки для верстатів 
29.42.0  
Виробництво верстатів для оброблення металу  
29.43.1 
Виробництво інших верстатів 
29.40.5 
Ремонт (спеціалізований) верстатів 
29.43.2 
Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів 
29.40.6 
Виробництво ручних інструментів з ручним двигуном або пневматичним приводом 
29.41.0 
Виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів 
29.40.7 
Виробництво інших верстатів (для оброблення каменю, включаючи машини для подрібнення та шліфування каменю) 
29.43.1 
Виробництво інших верстатів 
29.40.8 
Виробництво машин для механічного оброблення інших матеріалів (твердої гуми, твердих пластмас, холодного оброблення скла тощо) 
29.43.1 
Виробництво інших верстатів 
29.40.9 
Монтаж та установлення верстатів усіх видів 
29.43.2 
Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів 
29.52.2 
Виробництво (без ремонту) будівельних машин і обладнання 
29.52.1 
Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості та будівництва 
29.54.3 
Ремонт (спеціалізований) машин для текстильної промисловості 
29.54.2 
Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів 
29.55.3 
Ремонт (спеціалізований) машин для виробництва паперу та картону 
29.55.2 
Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устатковання для виробництва паперу та картону 
29.56.2 
Виробництво машин для поліграфічної промисловості 
29.56.1 
Виробництво машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г. 
29.56.3 
Виробництво машин для промисловості будівельних матеріалів і скляної промисловості 
29.56.4 
Виробництво машин для інших галузей промисловості 
31.50.1 
Виробництво електроламп 
31.50.0 
Виробництво електричних ламп та освітлювального устатковання 
31.50.2 
Виробництво освітлювального устатковання 
31.62.2 
Виробництво зварювального та іншого електроустатковання 
31.62.1 
Виробництво іншого електричного устатковання, н. в. і. г. 
34.10.1 
Виробництво автомобільного транспорту 
34.10.0 
Виробництво автомобілів 
34.10.2 
Капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів 
50.20.0 
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 
36.11.1 
Виробництво стільців та сидінь 
36.11.0 
Виробництво меблів для сидіння 
36.11.2 
Виробництво стільців та сидінь спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
36.12.1 
Виробництво меблів для офісів та магазинів 
36.12.0 
Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі 
36.12.2 
Виробництво меблів для офісів та магазинів спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
36.14.1 
Виробництво інших видів меблів 
36.14.0 
Виробництво інших меблів 
36.14.2 
Виробництво інших видів меблів спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення 
36.63.1 
Виробництво олівців, ручок, інших засобів складання текстових документів 
36.63.0 
Виробництво іншої продукції, н. в. і. г. 
36.63.2 
Виробництво ґудзиків, застібок-змійок, парасольок 
36.63.3 
Виробництво іншої пластмасової та металевої галантереї 
36.63.4 
Виробництво лінолеуму та іншого покриття для підлоги 
36.63.5 
Виробництво решти виробів, не віднесених до інших групувань 
37.10.1 
Оброблення металевих відходів та брухту чорних металів 
37.10.0 
Оброблення металевих відходів та брухту 
37.10.2 
Оброблення брухту та відходів кольорових металів 
37.10.3 
Оброблення відходів та брухту дорогоцінних металів 
37.20.1 
Оброблення скла 
37.20.0 
Оброблення неметалевих відходів та брухту 
37.20.2 
Оброблення пластичних мас 
37.20.3 
Оброблення текстильних волокон 
37.20.4 
Оброблення паперу та картону 
37.20.5 
Оброблення залізобетонних та бетонних виробів 
37.20.6 
Оброблення відходів, брухту та регенерація гуми 
40.10.1 
Виробництво електроенергії тепловими електростанціями 
40.11.0 
Виробництво електроенергії 
40.10.2 
Виробництво електроенергії атомними електростанціями 
40.10.3 
Виробництво електроенергії гідроелектростанціями 
40.10.4 
Виробництво електроенергії електростанціями інших типів 
40.10.5 
Розподілення електроенергії 
40.12.0  
Передача електроенергії  
40.13.0 
Розподілення та постачання електроенергії 
40.20.1 
Виробництво газу 
40.21.0 
Виробництво газу 
40.20.2 
Розподілення газоподібного палива системою трубопроводів 
40.22.0 
Розподілення та постачання газу 
45.11.1 
Знесення будівель; звільнення будівельних ділянок 
45.11.0 
Розбирання та знесення будівель; земляні роботи 
45.11.2 
Виконання земляних робіт 
45.11.3 
Підготовка ділянок для гірничих та інших робіт 
45.22.1 
Улаштування покрівель 
45.22.0 
Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель 
45.22.2 
Роботи з забезпечення водонепроникності 
45.23.1 
Будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах 
45.23.0 
Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд 
45.23.2 
Обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків 
45.25.2 
Улаштування основ та буріння свердловин і шурфів 
45.25.1 
Інші спеціалізовані будівельні роботи 
45.25.3 
Бетонні роботи 
45.25.5 
Цегляна і кам'яна кладка 
45.25.9 
Інші спеціальні будівельні роботи 
45.31.1 
Монтаж електропроводки й арматури 
45.31.0 
Електромонтажні роботи 
45.31.2 
Монтаж систем пожежної та охоронної сигналізації; монтаж антен 
45.31.3 
Монтаж ліфтів і ескалаторів 
45.31.4 
Інші роботи з електроустатковання будівель 
45.34.1 
Установлення огорож і поручнів 
45.34.0 
Інші монтажні роботи 
45.34.2 
Інші електромонтажні роботи 
45.34.9 
Інші монтажні роботи 
45.43.1 
Роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою 
45.43.0 
Покриття підлог та облицювання стін 
45.43.9 
Інші види діяльності, пов'язані з покриттям підлоги і стін 
45.44.1 
Роботи із скління 
45.44.0 
Малярні роботи та скління 
45.44.2 
Малярні роботи 
50.20.1 
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів підприємствами 
50.20.0 
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 
50.20.2 
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів за замовленням населення 
51.36.1 
Оптова торгівля цукром 
51.36.0 
Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами 
51.36.2 
Оптова торгівля шоколадними та кондитерськими виробами 
51.38.1 
Оптова торгівля рибою, морепродуктами і молюсками 
51.38.0 
Оптова торгівля іншими продуктами харчування 
51.38.2 
Спеціалізована оптова торгівля іншими видами продовольчих товарів 
51.41.1  
Оптова торгівля тканинами  
51.41.0 
Оптова торгівля текстильними товарами 
51.41.2 
Оптова торгівля постільною та столовою білизною тощо 
51.41.3 
Оптова торгівля голками, нитками тощо 
51.42.2 
Оптова торгівля хутровими виробами 
51.42.4 
Оптова торгівля хутряними виробами та доповненням до одягу 
51.52.3 
Оптова торгівля напівфабрикатами з чорних і кольорових металів, не віднесеними до інших підкласів 
51.52.2 
Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них 
51.61.0 
Оптова торгівля верстатами 
51.81.0 
Оптова торгівля верстатами 
51.62.0 
Оптова торгівля будівельним обладнанням 
51.82.0 
Оптова торгівля машинами та устаткованням для добувної промисловості та будівництва 
51.63.0 
Оптова торгівля машинами для текстильної, швейної та трикотажної промисловості 
51.83.0 
Оптова торгівля машинами та устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва 
51.64.1 
Оптова торгівля офісною технікою й обладнанням 
51.84.0  
Оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням  
51.85.0 
Оптова торгівля офісною технікою та устаткованням 
51.64.2 
Оптова торгівля офісними меблями 
51.85.0 
Оптова торгівля офісною технікою та устаткованням 
немає аналогу 
  
51.86.0 
Оптова торгівля електронними компонентами та устаткованням 
51.65.0 
Оптова торгівля іншим промисловим обладнанням 
51.87.0 
Оптова торгівля іншими машинами та устаткованням 
51.66.0 
Оптова торгівля сільськогосподарською технікою 
51.88.0 
Оптова торгівля сільськогосподарською технікою 
51.70.0 
Інші види оптової торгівлі 
51.90.0 
Інші види оптової торгівлі 
52.24.1 
Роздрібна торгівля хлібом і хлібобулочними виробами 
52.24.0 
Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами 
52.24.2 
Роздрібна торгівля кондитерськими виробами 
52.41.1 
Роздрібна торгівля тканинами 
52.41.0 
Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами 
52.41.2 
Роздрібна торгівля побутовими текстильними товарами 
52.41.3 
Роздрібна торгівля голками, нитками тощо 
52.42.1 
Роздрібна торгівля одягом, включаючи спортивний 
52.42.0 
Роздрібна торгівля одягом 
52.42.2 
Роздрібна торгівля хутровими виробами, включаючи головні убори з натурального хутра 
52.42.3 
Роздрібна торгівля галантерейними виробами 
52.43.1 
Роздрібна торгівля взуттям 
52.43.0 
Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами 
52.43.2 
Роздрібна торгівля шкіргалантерейними виробами 
52.44.2 
Роздрібна торгівля побутовими товарами 
52.44.9 
Роздрібна торгівля іншими товарами для дому 
52.45.1 
Роздрібна торгівля електропобутовими приладами 
52.45.0 
Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою 
52.45.2 
Роздрібна торгівля радіотелевізійними товарами 
52.47.1 
Роздрібна торгівля книгами 
52.47.0 
Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами 
52.47.2 
Роздрібна торгівля газетами і журналами 
52.47.3 
Роздрібна торгівля канцелярськими товарами 
52.48.4 
Спеціалізована роздрібна торгівля спортивними товарами, риболовними снастями, туристським інвентарем, човнами та велосипедами 
52.48.9 
Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. 
52.48.5 
Спеціалізована роздрібна торгівля іграми та іграшками 
52.48.6 
Спеціалізована роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них 
52.48.7 
Спеціалізована роздрібна торгівля сувенірами, кустарними виробами і виробами релігійного призначення 
52.50.1 
Роздрібна торгівля антикваріатом 
52.50.0 
Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 
52.50.2 
Роздрібна торгівля уживаними книгами 
52.50.9 
Роздрібна торгівля іншими уживаними товарами 
52.62.1 
Роздрібна торгівля з лотків 
52.62.0 
Роздрібна торгівля з лотків та на ринках 
52.62.2 
Роздрібна торгівля на ринках 
52.63.1 
Роздрібна торгівля усіма видами товарів, що здійснюється комівояжерами 
52.63.0 
Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г. 
52.63.2 
Роздрібна торгівля усіма видами товарів через торгові автомати тощо 
52.74.2 
Ремонт велосипедів 
52.74.9 
Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку 
55.11.0 
Готелі з ресторанами 
55.10.0 
Діяльність готелів 
55.12.0 
Готелі без ресторанів 
55.23.1 
Надання місця для короткотермінового проживання в літніх будиночках, котеджах, квартирах, які здають під час відпускного періоду 
55.23.0 
Надання інших місць для тимчасового проживання, н. в. і. г. 
55.23.2 
Надання місця для короткотермінового проживання в інших приміщеннях 
55.51.1 
Діяльність їдалень на підприємствах і в установах 
55.51.0 
Діяльність їдалень 
55.51.2 
Діяльність шкільних їдалень і кухонь 
55.51.3 
Діяльність їдалень у вищих та середніх учбових закладах 
55.51.4 
Діяльність буфетів і їдалень для особистого складу збройних сил тощо 
55.51.5 
Діяльність загальнодоступних їдалень 
60.21.3 
Діяльність тролейбусного транспорту 
60.21.2 
Діяльність регулярного електротранспорту, включаючи діяльність фунікулерів та підвісних канатних доріг 
60.21.4 
Діяльність метрополітенів 
60.21.9 
Діяльність інших видів наземного пасажирського транспорту, підпорядковуваного розкладу 
60.24.1 
Діяльність автомобільного вантажного транспорту 
60.24.0 
Діяльність автомобільного вантажного транспорту 
60.24.9 
Діяльність інших видів наземного вантажного транспорту 
63.21.9 
Функціонування інших видів наземного транспорту 
63.21.2 
Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту 
65.12.1 
Комерційні банки 
65.12.0 
Інше грошове посередництво 
65.12.9 
Інші види грошового посередництва 
67.12.1 
Брокерські операції з цінними паперами 
67.12.0 
Біржові операції з фондовими цінностями 
67.12.2 
Випуск та реєстрація цінних паперів 
67.12.3 
Контроль та регулювання портфеля активів 
67.12.9 
Інша діяльність, пов'язана з фондовими біржами 
67.13.1 
Посередництво в кредитуванні 
67.13.0 
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва 
67.13.2 
Фінансові консультації 
67.13.3 
Діяльність, пов'язана з іноземною валютою 
67.13.4 
Пакування кредитних білетів та розмінної монети 
67.13.9 
Інші види допоміжної діяльності у сфері фінансів 
70.12.1 
Купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення 
70.12.0 
Купівля та продаж власного нерухомого майна 
70.12.2 
Купівля та продаж власної нерухомості невиробничого призначення 
70.12.3 
Купівля та продаж земельних ділянок 
70.20.1 
Здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення 
70.20.0 
Здавання в оренду власного нерухомого майна 
70.20.2 
Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення 
70.20.3 
Здавання під найм земельних ділянок 
70.31.1 
Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення 
70.31.0 
Діяльність агентств нерухомості 
70.31.2 
Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення 
70.31.3 
Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок 
72.20.0 
Створення програмного забезпечення 
72.21.0 
Розроблення стандартного програмного забезпечення 
72.22.0 
Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення 
немає аналогу 
  
72.60.0 
Інша діяльність у сфері інформатизації 
73.10.0 
Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук 
73.10.1 
Дослідження і розробки в галузі природничих наук 
73.10.2 
Дослідження і розробки в галузі технічних наук 
73.20.0 
Дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук 
73.20.1  
Дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук  
73.20.2 
Дослідження і розробки в галузі суспільних наук 
74.20.4 
Діяльність у сфері гідрометеорології 
74.20.3 
Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології 
74.81.1 
Виконання фоторобіт 
74.81.0 
Діяльність у сфері фотографії 
74.81.2 
Оброблення плівок 
74.83.0 
Секретарські послуги, послуги з перекладу та експедиторська робота 
74.85.0 
Надання секретарських послуг та послуг з перекладу 
немає аналогу 
  
74.86.0 
Діяльність телефонних центрів 
74.84.0 
Інші послуги, надавані юридичним особам та не віднесені до інших угруповань 
74.87.0 
Надання інших комерційних послуг 
75.13.1 
Курирування діяльності у сфері економіки 
75.13.0 
Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 
75.13.2 
Патентна діяльність 
75.13.3 
Ліцензійна діяльність 
75.13.4 
Сертифікаційна діяльність 
75.13.0 
Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 
75.23.1 
Діяльність судів 
75.23.0 
Діяльність у сфері юстиції та правосуддя 
75.23.2 
Діяльність органів прокуратури 
75.23.3 
Діяльність системи з виконання покарань 
80.21.1 
Базова загальна середня освіта 
80.21.1 
Загальна середня освіта 
80.21.3 
Позашкільна освіта 
80.21.2 
Повна загальна середня освіта 
80.21.1 
Загальна середня освіта 
80.21.3 
Позашкільна освіта 
85.14.1  
Діяльність допоміжного медичного персоналу, що виконується не в лікарнях і не лікарями  
85.14.0 
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини 
85.14.2 
Перевезення хворих машинами швидкої допомоги 
85.32.2  
Діяльність дитячих ясел та садків для дітей з фізичними та розумовими вадами  
85.32.1 
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 
85.32.3 
Діяльність центрів з нагляду за дорослими, що страждають фізичними чи розумовими вадами 
85.32.4 
Діяльність центрів денного перебування для знедолених осіб 
90.00.1 
Діяльність з оброблення твердих відходів 
90.02.0 
Збирання та знищення інших відходів 
90.00.2 
Діяльність з оброблення рідких відходів 
90.01.0 
Збирання і оброблення стічних вод 
90.00.3 
Інша діяльність з прибирання сміття та очищення інших територій 
90.03.0 
Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності 
92.52.1 
Діяльність музеїв усіх видів 
92.52.0 
Діяльність музеїв та охорона історичних місць і будівель 
92.52.2 
Збереження та реставрація історичних місць і пам'ятників історії 
92.53.1 
Діяльність ботанічних садів та зоопарків 
92.53.0 
Діяльність ботанічних садів, зоопарків та заповідників 
92.53.2 
Діяльність природних заповідників 
немає аналогу 
  
96.00.0 
Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання 
немає аналогу 
  
97.00.0 
Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання 

УКНД 01.140.20

Ключові слова: національний класифікатор, статистична Класифікація видів економічної діяльності, класифікування видів економічної діяльності, терміни, визначення, правила користування.

Збірник "Класифікація видів економічної діяльності", 2006 р.