Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 3 від 08.02.96
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 квітня 1996 р. за N 174/1199

Про затвердження Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з виробництва
електричної енергії

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 483 від 07.04.
99
N 1215 від 20.12.20
00
N 280 від 25.03.20
02
N 449 від 13.04.200
6 )

( В тексті Постанови слова "розподільчий рахунок" в усіх
відмінках та числах замінено словами "поточний рахунок
із спеціальним режимом використання" у відповідних
відмінках та числах згідно з Постановою НКРЕ
N 280 від 25.03.2002 )

Згідно з Указом Президента України від 14 березня 1995 року N 213/95 Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України, постановляє:

Затвердити Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, які були доопрацьовані з урахуванням зауважень, пропозицій та доповнень заінтересованих міністерств та відомств (додаються).

Голова Комісії З.Буцьо

Затверджено
Постановою Національної
комісії з питань регулювання
електроенергетики України
від 8 лютого 1996 року N 3

Умови та Правила здійснення підприємницької
діяльності з виробництва електричної енергії

1. Загальні положення

1.1. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії (далі - Умови та Правила) розроблені відповідно до Законів України "Про підприємництво" ( 698-12 ), "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ). ( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1215і від 20.12.2000 )

1.2. Якщо будь-яке з положень цих Умов та Правил втрачає чинність, воно виключається з Умов та Правил, а решта залишаються чинними.

1.3. Ліцензія не може передаватися третім особам.

1.4. В Умовах і Правилах вживаються такі визначення:

Встановлена потужність      Сума встановленої   потужності
генеруючого підприємства енергетичних блоків (максимальної
потужності блоків), як це
визначено в договорах або
Правилах оптового ринку
електричної енергії України, що
враховує всі блоки, які
знаходяться у генеруючому
підприємстві (в сумнівних
випадках при визначенні
належності блоків певній станції
остаточним є рішення НКРЕ)

Власні потреби електростанцій  Витрати електричної  енергії на
в електричній енергії задоволення потреб її виробників
відповідно до методик та
нормативів, які затверджуються
спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої
влади у галузі електроенергетики.

Генеруючий блок
(генераторна Одиниця електрогенеруючого
установка) обладнання, що складається з
одного або більшої кількості
генераторів, вироблення
електроенергії, на яких можна
окремо вимірювати

Граничні показники        Визначені  в Умовах та Правилах
здійснення підприємницької
діяльності з виробництва
електричної енергії величина
встановленої потужності
електростанцій або обсяг
річного відпуску нею електричної
енергії в об'єднану енергетичну
систему України, вище яких
продаж електричної енергії має
здійснюватися на Оптовому ринку.

Грубе порушення Умов та Правил
Одноразове порушення Умов та
Правил, яке свідчить про явне й
умисне нехтування їх вимогами з
боку ліцензіата та/або призвело
до наслідків у вигляді значної
шкоди, завданої державі,
навколишньому природному
середовищу, юридичним чи фізичним
особам; грубим порушенням
уважається також невиконання
ліцензіатом у встановлений
строк рішення НКРЕ про усунення
порушень.

Договір між членами Оптового   Угода  сторін,  яка  визначає
ринку електроенергії мету та умови діяльності,
права, обов'язки та
відповідальність сторін і
погоджується з центральним
органом виконавчої влади, що
здійснює управління в
електроенергетиці, НКРЕ,
Антимонопольним комітетом
України.

Допоміжні засоби
Технічні та інші засоби і заходи
для виробництва реактивної
потужності, регулювання частоти,
напруги, прискореного пуску,
підтримання резерву потужності
тощо, необхідні для дотримання
норм надійності енергосистеми.

Оптовий постачальник       Суб'єкт   Оптового    ринку
електричної енергії, який отримав
ліцензію на право здійснення
підприємницької діяльності з
оптового постачання електричної
енергії та здійснює оптове
постачання електричної енергії
відповідно до Договору між
членами Оптового ринку
електроенергії і.

Загальна Ліцензована
Сумарна встановлена потужність
електроенергетична електростанцій усіх Ліцензованих
потужність генеруючих підприємств (включаючи
гідро- та атомні генеруючі
підприємства, а також
теплоелектроцентралі, за винятком
потужності блок-станцій)

Ліцензія             Єдиний   документ  дозвільного
характеру, який видається НКРЕ і
дає право на здійснення
зазначеного в ньому певного виду
підприємницької діяльності
протягом установленого строку.

Ліцензіат
Суб'єкт підприємницької
діяльності, зареєстрований у
встановленому порядку, який
отримав ліцензію на виробництво
електричної енергії та
зобов'язаний дотримуватися
ліцензійних умов і виконувати
рішення НКРЕ.

Ліцензована діяльність      Підприємницька   діяльність  з
виробництва електричної енергії,
на здійснення якої ліцензіат
отримав право від НКРЕ.

Оптове постачання електричної
Купівля електричної енергії,
нергії формування її оптової ціни та
продаж електричної енергії
за оптовою ціною
енергопостачальникам.

Оптовий ринок електричної
Ринок, що створюється суб'єктами
енергії України (далі - ОРЕ) господарської діяльності для
купівлі-продажу електричної
енергії на підставі Договору
і.

Правила Оптового ринку      Невід'ємна частина Договору  між
електричної енергії України членами Оптового ринку
електроенергії,
яка визначає механізм
функціонування Оптового ринку
електричної енергії України,
порядок розподілу навантажень
між генеруючими джерелами,
правила формування ринкової ціни
на електричну енергію.

Порушення Умов та Правил
Дія ліцензіата чи його
бездіяльність, яка посягає на
встановлені НКРЕ Умови та Правила
та рішення НКРЕ і за яку
законодавством та цими Умовами та
Правилами передбачено
застосування до нього санкцій.

Повторне порушення Умов
Порушення ліцензійних умов, яке
та Правил раніше допускав ліцензіат і
протягом року вчинив його знову.

Споріднене підприємство     а) будь-яке підприємство, яке
прямо або опосередковано,
повністю або частково (не менше
ніж 25 відсотків):
володіє частками (акціями, паями)
статутного фонду або активами
(майном) іншого суб'єкта
підприємницької діяльності;
управляє частками (акціями,
паями) статутного фонду іншого
суб'єкта підприємницької
діяльності;
користується на правах оренди
активами (майном) іншого
суб'єкта підприємницької
діяльності;
б) будь-яке підприємство:
частки (акції, паї) статутного
фонду або активи (майно) якого
прямо або опосередковано,
повністю або частково (не
менше ніж 25 відсотків)
перебувають у власності іншого
суб'єкта підприємницької
діяльності;
частки (акції, паї) статутного
фонду якого прямо або
опосередковано, повністю або
частково (не менше ніж 25
відсотків) перебувають в
управлінні іншого суб'єкта
підприємницької діяльності;
активи (майно) якого прямо
або опосередковано, повністю
або частково (не менше ніж 25
відсотків) перебувають у
користуванні на правах оренди
іншого суб'єкта
підприємницької діяльності;
в) будь-яке підприємство,
пов'язане хоча б з одним
ліцензіатом або з одним з
підприємств, зазначених у
частинах "а", "б" цього
визначення, відносинами
контролю відповідно до статті 1
Закону України "Про обмеження
монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції
у підприємницькій діяльності"
( 2132-12 )

Перехресні субсидії       Переміщення доходу від реалізації
виробленої електричної енергії
для фінансової підтримки інших
видів діяльності в межах однієї
компанії або між спорідненими
підприємствами для фінансової
підтримки одного підприємства за
рахунок іншого. Випадки, коли
генеруюче підприємство, яке,
згідно з договором про
використання генеруючих
потужностей, зобов'язане
продавати електроенергію на ринку
за єдиним тарифом від, можливо,
декількох електростанцій, не
становлять перехресних субсидій.
Також перехресними субсидіями не
вважаються прямі субсидії та інші
кошти, які видаються компанії за
рахунок державних коштів

Поточні рахунки із спеціальним  Рахунки суб'єктів підприємницької
режимом використання Оптового діяльності, що здійснюють
ринку електричної енергії постачання електричної енергії
на закріпленій території та
оптове постачання електричної
енергії, відкриті в
уповноваженому банку і призначені
виключно для накопичення коштів,
отриманих за електричну енергію
від споживачів, та розрахунків
з учасниками ОРЕ.

Централізоване диспетчерське
Оперативне управління об'єднаною
(оперативно-технологічне) енергетичною системою України із
управління забезпеченням надійного і
безперебійного, з додержанням
вимог енергетичної безпеки,
постачання електричної енергії
споживачам.

Цінова заявка          Комерційна пропозиція виробника
на виробіток електроенергії, яка
надається розпоряднику системи
розрахунків відповідно до Правил
Оптового ринку електричної
енергії і.

( Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацкомелектроенергетики N 483і від 07.04.99, N 1215і від 20.12.2000 )

2. Умови здійснення ліцензованої діяльності

Здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії можливо при виконанні таких умов:

2.1. Ліцензуванню підлягає діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, що мають у своїй власності чи користуванні обладнання встановленої потужності не менше 5 МВт, та суб'єктів підприємництва, що здійснюють виробництво електричної енергії на вітроелектростанціях незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів відпуску електричної енергії. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.1 згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1215і від 20.12.2000 )

2.2. Ліцензіат разом із Спорідненими підприємствами не може мати у власності або експлуатації більше 25 відсотків (30 відсотків для енергокомпанії атомних електростанцій) загальної ліцензованої електроенергетичної потужності, якщо інше не встановлено НКРЕ за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці та Антимонопольним комітетом України. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацкомелектроенергетики N 483і від 07.04.99, N 1215і від 20.12.2000 )

2.3. Якщо у власності або експлуатації ліцензіата разом із Спорідненими підприємствами знаходиться понад 25 відсотків (30 відсотків для енергокомпанії атомних електростанцій) загальної ліцензованої електроенергетичної потужності, НКРЕ може вимагати, щоб ліцензіат зменшив протягом періоду, визначеного НКРЕ (не менше 2 років), свій надлишок енергетичної потужності, яким він володіє або експлуатує, з тим, щоб в його власності чи експлуатації знаходилося не більше певного відсоткового співвідношення, яке визначається НКРЕ за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці та Антимонопольним комітетом України ( але не менше, ніж зазначено в п.2.2). ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацкомелектроенергетики N 483і від 07.04.99, N 1215і від 20.12.2000 )

2.4. Якщо ліцензіат володіє і(або) експлуатує більше 4 відсотків від загальної ліцензованої електроенергетичної потужності, ліцензія на постачання електричної енергії за регульованим тарифом видається йому у разі надання НКРЕ, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, пільги. ( Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нцкомелектроенергетики N 1215і від 20.12.2000 )

2.5. НКРЕ може переглядати умови, викладені в пп.2.2-2.4 не раніше ніж через 5 років. ( Пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нцкомелектроенергетики N 1215і від 20.12.2000 )

2.6. Вся електрична енергія, яка вироблена на електростанціях ліцензіата, потужність чи обсяг відпуску яких більші за граничні показники, а також на вітроелектростанціях незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів відпуску електричної енергії, повинна продаватися на Оптовому ринку електричної енергії України.

Виняток може становити електроенергія, яка:

- споживається для власних потреб електростанцій в електричній енергії;

- вироблена на електростанціях із установленою потужністю нижче 20 МВт;

- вироблена на електростанціях, у яких загальний відпуск електроенергії в об'єднану енергетичну систему України становив менше 100 млн. кВт/год за попередній рік;

- вироблена на теплоелектроцентралях (далі - ТЕЦ), які входять до складу енергопостачальників, для споживання на території здійснення ліцензованої діяльності.

У разі продажу електричної енергії оптовому постачальнику ліцензіат укладає договір купівлі-продажу електричної енергії з оптовим постачальником електричної енергії відповідно до договору, на підставі якого створюється оптовий ринок електричної енергії.

Кошти за продану електричну енергію ліцензіат отримує з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії. ( Пункт 2.6 в редакції Постанови Нцкомелектроенергетики N 1215 від 20.12.2000 )

2.7. Ліцензіат ніяким чином і ні в якій формі не взаємодіє з іншим ліцензіатом при підготовці і(або) поданні цінової заявки, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

2.8. Ліцензіат не має права протидіяти іншим ліцензіатам брати участь в постачанні електроенергії через Оптовий ринок електричної енергії України.

2.9. Ліцензіат не має права надавати Спорідненому підприємству Перехресні субсидії за рахунок ліцензованої діяльності, а також отримувати Перехресні субсидії від Спорідненого підприємства для ліцензованої діяльності.

2.10. Ліцензіат не здійснює в жодній формі монопольної діяльності, як це визначено в Законі України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ) та інших актах чинного законодавства, зокрема, рішеннях Антимонопольного комітету та НКРЕ.

2.11. Через шість місяців після отримання ліцензії ліцензіат складає і надсилає до НКРЕ письмовий звіт. В цьому звіті ліцензіат повідомляє про виконання вимог викладених пп.2.8-2.10 протягом попередніх шести місяців. НКРЕ в будь-який час може звільнити ліцензіата від зобов'язання надавати такий звіт тимчасово або безстроково, про що надсилається письмове повідомлення. ( Пункт 2.11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нцкомелектроенергетики N 1215 від 20.12.2000 )

3. Правила здійснення ліцензованої діяльності

При здійсненні ліцензованої діяльності ліцензіати повинні дотримуватись таких правил:

3.1. Щодо фінансової звітності:

3.1.1. Ліцензіат повинен надавати НКРЕ фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Мінстатом України і додаткову звітність, визначену НКРЕ в установленому порядку.

3.1.2. Ліцензіат повинен надавати НКРЕ фінансові звіти з ліцензованої діяльності окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності. Витрати на здійснення ліцензованої діяльності мають обчислюватись за ціною ринку. У разі неможливості оцінити витрати за цінами ринку ліцензіат має обгрунтовано розподіляти витрати між ліцензованою та іншими видами підприємницької діяльності і надсилати до НКРЕ, за її запитом, пояснення, супроводжуючи їх необхідною документацією щодо розподілу витрат.

3.1.3. Ліцензіат повинен додатково подавати НКРЕ, на її вимогу, окремі фінансові звіти щодо діяльності кожної окремої електростанції, яка є у власності або експлуатації ліцензіата із зареєстрованою загальною потужністю 100 МВт та вище.

3.2. Щодо централізованого диспетчерського управління:

3.2.1. Ліцензіат повинен надавати всю робочу потужність електростанцій, що працюють в об'єднаній енергосистемі України, незалежно від класу напруги підключення, для Централізованого диспетчерського управління державним підприємством, яке виконує функції диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України та визначається центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці.

3.2.2. Ліцензіат повинен надавати інформацію щодо Генеруючих блоків для Централізованого диспетчерського управління згідно з умовами діяльності Оптового ринку електричної енергії України та гарантувати, що заявлена ним ціна на вироблену електроенергію складена на підставі його витрат за відповідний період часу.

3.2.3. Ліцензіат повинен виконувати всі оперативні команди органів диспетчерського управління, їх вказівки і розпорядження згідно з Правилами технічної експлуатації, діючими положеннями та інструкціями, якщо це не протирічить технологічному регламенту з безпечної експлуатації АЕС та нормам радіаційної безпеки. ліцензіат повинен надавати органам диспетчерського управління всю технічну документацію, готувати звіти та інформацію, які необхідні їм для виконання їх функцій.

3.2.4. Ліцензіат має надавати оптовому постачальнику та державному підприємству, яке виконує функції диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України та визначається центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці інформацію згідно з умовами діяльності Оптового ринку електричної енергії України і нормативно-технічними документами та правилами, яка може бути необхідною для виконання його функцій. ( Пункт 3.2.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1215і від 20.12.2000 )

3.2.5. Ліцензіат на запит державного підприємства, яке виконує функції диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України та визначається центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці повинен надавати Допоміжні засоби відповідно до умов діяльності Оптового ринку електричної енергії України та нормативно-технічних документів. ( Пункт 3.2.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1215і від 20.12.2000 )

3.3. Щодо припинення використання потужностей з виробництва електричної енергії:

Ліцензіат гарантує, що надана інформація про робочу потужність та технічні параметри є точними. ( Пункт 3.2.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1215 від 20.12.2000 )

3.3.1. Ліцензіат повинен сповістити НКРЕ, центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці за дев'ять місяців про свій намір закрити чи скоротити потужності з виробництва електричної енергії. Ліцензіат повинен надати НКРЕ, центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці чи Держкоматому, на їх вимогу, економічне та технічне обгрунтування свого наміру. Використання потужностей припиняється після виконання погодженої з НКРЕ, центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці та Держкоматомом програми. ( Пункт 3.3.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1215і від 20.12.2000 )

3.4. Щодо будівництва енергетичних споруд та інших пов'язаних з ними об'єктів:

3.4.1. Проектування та будівництво (нове будівництво, розширення, реконструкція та технічне переоснащення) об'єктів електроенергетики здійснюється на основі законодавства про будівництво. ( Пункт 3.4.1 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1215 від 20.12.2000 )

3.4.2. Ліцензіат відповідно до чинного законодавства України має право на придбання землі, майна та отримання права допуску до проведення робіт і повинен дотримуватись положень, передбачених чинним законодавством.

3.5. Щодо надання та використання інформації:

3.5.1. Ліцензіат на обгрунтовану вимогу НКРЕ повинен надавати чи передавати НКРЕ інформацію або звіти про ліцензовану діяльність ліцензіата, які необхідні НКРЕ для виконання своїх обов'язків.

3.5.2. Ліцензіатом додатково на вимогу НКРЕ надається більш детальна інформація про діяльність ліцензіата, ніж та, яка передбачена пунктом 3.1.

3.5.3. При зміні потужностей ліцензіат повинен у десятиденний термін подавати до НКРЕ перелік основного обладнання електростанцій, які перебувають у власності або експлуатації ліцензіата, та інформацію щодо них, яка визначається в додатку до цих Умов та Правил. ( Пункт 3.5.3 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1215 від 20.12.2000 )

3.5.4. НКРЕ гарантує, що інформація, яку вона отримала від ліцензіата як конфіденційну, не буде розголошена третій стороні, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.5.5. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ про зміни:

банківських реквізитів;

установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації).

Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни місцезнаходження юридичної особи; найменування юридичної особи (якщо ця зміна пов'язана з реорганізацією); відомостей, зазначених у ліцензії, виданій громадянину-підприємцю.

Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї із зазначених змін подати НКРЕ заяву на переоформлення ліцензії.

У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія підлягає оформленню в порядку, установленому для її видачі. ( Підпункт 3.5.5 в редакції Постанов Нацкомелектроенергетики N 483 від 07.04.99, N 1215 від 20.12.2000 )

3.5.6. Листування та повідомлення, стосовно Умов та Правил, повинні здійснюватись у письмовій формі.

3.5.7. Ліцензіат повинен гарантувати, що жодне Споріднене підприємство не використовує наявну у ліцензіата конфіденційну інформацію для отримання конкурентної переваги; крім цього, він повинен гарантувати нерозголошення інформації будь-кому (в тому числі тим, хто працює в іншому Спорідненому підприємстві).

3.5.8. Ліцензіат повинен розробити і подати в НКРЕ порядок забезпечення виконання вимог п.3.5.7 і вжити заходів, які можуть обгрунтовано вимагатися НКРЕ щодо забезпечення нерозголошення наявної у ліцензіата конфіденційної інформації, а також на вимогу НКРЕ надати інформацію щодо виконання ним п.3.5.7.

3.6. Щодо дотримання законодавства України:

3.6.1. Ліцензіат повинен діяти згідно з законодавством України та нормативно-технічними документами.

3.7. Щодо сплати поточної плати:

3.7.1. Розмір і терміни внесення поточної плати визначаються НКРЕ згідно з чинним законодавством. ( Пункт 3.7.1 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1215і від 20.12.2000 )

( Пункт 3.7.2 вилучено на підставі Постанови Нацкомелектроенергетики N 1215і від 20.12.2000 )

3.8. Щодо ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) ліцензіата

3.8.1. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.8 згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 483 від 07.04.99 )

4. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності

4.1. НКРЕ та її уповноважені представники мають право доступу на територію, до обладнання та документів ліцензіата для перевірки його ліцензованої діяльності, а ліцензіат має надавати їм необхідну допомогу в перевірці його ліцензованої діяльності, якщо це необхідно НКРЕ для забезпечення контролю за ліцензованою діяльністю ліцензіата.

Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов здійснюється НКРЕ шляхом аналізу звітності, інших документів, які надає ліцензіат НКРЕ, та шляхом проведення контрольних перевірок діяльності ліцензіата в порядку, установленому НКРЕ. ( Абзац другий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 449і від 13.04.2006 )

( Абзац третій пункту 4.1 виключено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 449і від 13.04.2006 )

( Розділ 4 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1215і від 20.12.2000 )

5. Зупинення дії ліцензії

5.1. НКРЕ має право зупинити дію ліцензії у разі:

подання ліцензіатом заяви про зупинення дії ліцензії;

порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

невиконання ліцензіатом у визначений термін обов'язкових до виконання рішень НКРЕ щодо додержання ліцензійних умов.

5.2. Зупинення дії ліцензії за заявою ліцензіата

У заяві зазначаються відомості про заявника, серійний та реєстраційний номер ліцензії і дата, починаючи з якої, заявник має намір зупинити дію ліцензії.

Якщо у заяві дата зупинення дії ліцензії не визначена, то датою, з якої заявник має намір зупинити ліцензію, вважається дата прийняття рішення НКРЕ щодо зупинення дії ліцензії з урахуванням графіка звітності та періоду розрахунку поточної плати.

Термін зупинення дії ліцензії за заявою ліцензіата не може бути більшим за один рік.

5.3. Зупинення дії ліцензії у разі порушення ліцензійних умов та невиконання у визначений термін рішень НКРЕ.

У разі виявлення під час перевірки в матеріалах звітності порушення ліцензійних умов НКРЕ приймає рішення про усунення виявлених порушень у визначений термін або рішення про зупинення дії ліцензії.

Підставою для прийняття рішення НКРЕ про усунення виявлених порушень або зупинення дії ліцензії є також невиконання у визначений термін рішень НКРЕ щодо додержання ліцензійних умов.

Рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії направляється ліцензіату разом з матеріалами, що підтверджують виявлені порушення.

У рішенні НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії зазначаються:

повне найменування і місцезнаходження НКРЕ та ліцензіата, якому направляється рішення про усунення порушень або рішення про зупинення дії ліцензії, а також номер і дата винесення відповідного рішення;

обставини, на підставі яких винесене відповідне рішення НКРЕ, докази, що підтверджують ці обставини, і посилання на відповідні нормативні акти;

вимоги НКРЕ та термін їх виконання;

сума та розрахунок заборгованості за оплату поточної плати за видачу ліцензії (якщо є така заборгованість);

перелік документів, що додаються.

Рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії підписується Головою НКРЕ або членом НКРЕ, який виконує його обов'язки, та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Ліцензіати, які одержали рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії, зобов'язані виконати обгрунтовані вимоги НКРЕ в установлений термін.

НКРЕ може продовжити термін усунення порушень, якщо ліцензіат не зміг своєчасно їх усунути, на що були обгрунтовані підстави, про які ліцензіат протягом періоду, встановленого для усунення порушень, письмово повідомив НКРЕ.

Відповідь про результати виконання відповідного рішення НКРЕ підписується керівником чи заступником керівника ліцензіата - юридичної особи (ліцензіатом або його представником) та надсилається НКРЕ.

Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії направляється у письмовій формі ліцензіату в 5-денний термін з дня прийняття НКРЕ такого рішення.

Копія рішення про зупинення дії ліцензії надсилається у 5-денний термін до податкового органу за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності.

Якщо ліцензіат не виконав вимоги рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії у встановлений термін, то НКРЕ може прийняти рішення про анулювання ліцензії як за повторне або грубе порушення ліцензійних умов.

5.4. У разі прийняття рішення НКРЕ про зупинення дії ліцензії нарахування та сплата поточної плати не припиняються. ( Розділ 5 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1215 від 20.12.2000 )

6. Поновлення дії ліцензії

6.1. Для розгляду справи про поновлення дії ліцензії, якщо її дія була зупинена за заявою ліцензіата, слід подати заяву до НКРЕ про поновлення дії ліцензії не пізніше ніж за 30 днів до дати закінчення терміну зупинення дії ліцензії.

НКРЕ приймає рішення про поновлення дії ліцензії, якщо її дія була зупинена за заявою ліцензіата, у 30-денний термін.

6.2. Для розгляду справи про поновлення дії ліцензії, якщо її дія була зупинена за виявлені порушення, ліцензіат протягом періоду, встановленого для усунення порушень, подає до НКРЕ матеріали, які підтверджують усунення порушень.

6.3. У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії ліцензії, НКРЕ приймає рішення про її поновлення та повідомляє про це ліцензіата.

6.4. Дата поновлення дії ліцензії може бути відкоригована з урахуванням графіка звітності та періоду розрахунку поточної плати.

6.5. Копія рішення про поновлення дії ліцензії надсилається у 5-денний термін з дня прийняття НКРЕ такого рішення до органу державної податкової адміністрації за місцезнаходженням ліцензіата. ( Розділ 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 483 від 07.04.99; в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1215 від 20.12.2000 )

7. Анулювання ліцензії

7.1. НКРЕ має право анулювати ліцензію у разі:

подання суб'єктом підприємницької діяльності заяви про анулювання ліцензії;

виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензії чи в документах, що додаються до неї;

передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій особі;

повторного або грубого порушення ліцензійних умов.

7.2. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення про її анулювання або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

7.3. Мотивоване рішення про анулювання ліцензії видається (надсилається) у письмовій формі ліцензіату в 5-денний термін з дня прийняття НКРЕ такого рішення.

7.4. Копія рішення про анулювання ліцензії надсилається до органу державної податкової служби за місцезнаходженням ліцензіата в 5-денний термін". ( Розділ 7 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1215 від 20.12.2000 )

8. Внесення змін та доповнень до Умов та Правил

( Пункт 8.1 вилучено згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1215і від 20.12.2000 )

8.1. НКРЕ має право вносити зміни та доповнення до Умов та Правил, при: ( Абзац перший пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1215і від 20.12.2000 )

а) внесенні змін і доповнень в акти законодавства України;

б) виконанні рішень Антимонопольного комітету України, суду чи арбітражного суду.

Такі зміни повинні відповідати положенням, викладеним в цих актах законодавства та рішеннях. ( Абзац пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1215і від 20.12.2000 )

8.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Умов та Правил, крім випадків, передбачених п.8.1, можуть також висуватися як НКРЕ, так і ліцензіатом. Пропозиції повинні бути обгрунтовані і надіслані у письмовій формі. Якщо сторони дійшли згоди щодо запропонованих змін до Умов та Правил, тоді Умови та Правила відповідно змінюються. ( Абзац перший пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1215і від 20.12.2000 )

Якщо сторони не дійшли згоди щодо внесення змін до Умов та Правил, що пропонуються НКРЕ, метою яких є заборона монопольної діяльності ліцензіата, то у цьому випадку НКРЕ звертається до Антимонопольного комітету України.

8.3. Зміни та доповнення до Умов та Правил публікуються в офіційному друкованому органі. ( Пункт 8.3 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1215 від 20.12.2000 )

9. Застосування санкцій

9.1. НКРЕ здійснює контроль за додержанням ліцензіатом Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності і застосування до нього відповідних санкцій за їх порушення.

9.2. НКРЕ застосовує санкції щодо ліцензіата у порядку, встановленому чинним законодавством. ( Умови та правила доповнено розділом 9 згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1215 від 20.12.2000 )

Зміст

1. Загальні положення

2. Умови здійснення ліцензованої діяльності

3. Правила здійснення ліцензованої діяльності

4. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності

5. Внесення змін та доповнень до Умов та Правил

6. Зупинення дії та анулювання Ліцензії

Додаток: Перелік станцій, які знаходяться у власності або експлуатації ліцензіата (складається ліцензіатом і може час від часу поновлюватися)

Додаток
до Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності
з виробництва електричної
енергії

Перелік станцій,
які знаходяться у власності або
експлуатації ліцензіата

     Перелік станцій, які знаходяться у власності або
експлуатації ліцензіата
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Повна |Місцезна|Встано| Котлоагрегати | Турбоагрегати |
|назва |ходження|влена | (реактори) | |
|електро|(реквізи|потуж-|—————————————————————+——————————————————|
|станції|ти) |ність |N к/а|Тип|Вид палива |N т/а|Тип|Встанов-|
| | |стан- | | |———————————| | |лена по-|
| | |ції | | |осно-|резе-| | |тужність|
| | | | | |вной |рвний| | | |
|———————+————————+——————+—————+———+—————+—————+—————+———+————————|
| | | | | | | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————