Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 291 від 30.11.99

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 1999 р. за N 892/4185

Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку
та Інструкції про його застосування

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства фінансів
N 1012 від 09.12.20
02
N 671 від 12.12.20
03
N 591 від 24.09.20
04
N 717 від 20.10.20
05
N 1176 від 11.12.20
06
N 1213 від 19.12.20
06 )

На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків) та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - Інструкція) , що додаються.

2. Встановити, що План рахунків та Інструкція запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.

3. Визнати такими, що втрачають чинність з дати застосування Плану рахунків та Інструкції, інші нормативні документи Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку в частині, що містить кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.

Заступник Міністра А.В.Литвин

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
30.11.99 N 291

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1999 р.
за N 892/4285

        План рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій

--------------------------------------------------------------------
Синтетичні рахунки | Субрахунки | Сфера |
(рахунки першого | (рахунки другого порядку) |застосування |
порядку) | | |
-----------------------+----------------------------| |
Код| Назва | Код| Назва | |
---+-------------------+----+-----------------------+--------------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-------------------------------------------------------------------|
Клас 1. Необоротні активи |
-------------------------------------------------------------------|
10 |Основні засоби |101 |Земельні ділянки |Усі види |
| |102 |Капітальні витрати на |діяльності |
| | |поліпшення земель | |
| |103 |Будинки та споруди | |
| |104 |Машини та обладнання | |
| |105 |Транспортні засоби | |
| |106 |Інструменти, прилади та| |
| | |інвентар | |
| |107 |Тварини | |
| |108 | | |
| |109 |Багаторічні насадження | |
| | |Інші основні засоби | |
| | | | |
11 |Інші необоротні |111 |Бібліотечні фонди |Усі види |
|матеріальні активи |112 |Малоцінні необоротні |діяльності |
| | |матеріальні активи | |
| |113 |Тимчасові (нетитульні) | |
| | |споруди | |
| |114 |Природні ресурси | |
| |115 |Інвентарна тара | |
| |116 |Предмети прокату | |
| |117 |Інші необоротні | |
| | |матеріальні активи | |
| | | | |
12 |Нематеріальні |121 |Права користування |Усі види |
|активи | |природними ресурсами |діяльності |
| |122 |Права користування | |
| | |майном | |
| |123 |Права на комерційні | |
| | |позначення | |
| |124 |Права на об'єкти | |
| | |промислової власності | |
| |125 |Авторське право та | |
| | |суміжні з ним права | |
| |127 |Інші нематеріальні | |
| | |активи | |
| | | | |
13 |Знос (амортизація) |131 |Знос основних засобів |Усі види |
|необоротних активів|132 |Знос інших необоротних |діяльності |
| | |матеріальних активів | |
| |133 |Накопичена амортизація | |
| | |нематеріальних активів | |
| |134 |Накопичена амортизація| |
| | |довгострокових | |
| | |біологічних активів | |
| | | | |
14 |Довгострокові |141 |Інвестиції пов'язаним |Усі види |
|фінансові | |сторонам за методом |діяльності |
|інвестиції | |обліку участі в | |
| |142 |капіталі | |
| | |Інші інвестиції | |
| |143 |пов'язаним сторонам | |
| | |Інвестиції непов'язаним| |
| | |сторонам | |
| | | | |

15 |Капітальні     |151 |Капітальне будівництво |Усі види   |
|інвестиції |152 |Придбання (виготовлення|діяльності |
| | |основних засобів | |
| |153 |Придбання (виготовлення| |
| | |інших необоротних | |
| | |матеріальних активів | |
| |154 |Придбання (створення) | |
| | |нематеріальних активів | |
| |155 |Придбання (вирощування)| |
| | |довгострокових | |
| | |біологічних активів | |
| | | | |
16 |Довгострокові |161 |Довгострокові |Сільсько- |
|біологічні | |біологічні активи |господарські |
|активи | |рослинництва, які |підприємства, |
| | |оцінені за справедливою|підприємства |
| | |вартістю |інших галузей,|
| |162 |Довгострокові |що здійснюють |
| | |біологічні активи |сільсько- |
| | |рослинництва, які |господарську |
| | |оцінені за первісною |діяльність |
| | |вартістю | |
| |163 |Довгострокові | |
| | |біологічні активи | |
| | |тваринництва, які | |
| | |оцінені за справедливою| |
| | |вартістю | |
| |164 |Довгострокові | |
| | |біологічні активи | |
| | |тваринництва, які | |
| | |оцінені за первісною | |
| | |вартістю | |
| |165 |Незрілі довгострокові | |
| | |біологічні активи, які | |
| | |оцінюються за | |
| | |справедливою вартістю | |
| |166 |Незрілі довгострокові | |
| | |біологічні активи, які | |
| | |оцінюються за | |
| | |первісною вартістю | |
| | | | |
17 |Відстрочені | |За видами відстрочених |Усі види |
|податкові активи | |податкових активів |діяльності |
| | | | |
18 |Довгострокова |181 |Заборгованість за |Усі види |
|дебіторська | |майно, що передано у |діяльності |
|заборгованість та | |фінансову оренду | |
|інші необоротні |182 |Довгострокові векселі | |
|активи | |одержані | |
| |183 |Інша дебіторська | |
| | |заборгованість | |
| |184 |Інші необоротні активи | |
| | | | |
19 |Гудвіл | |За видами об'єктів |Усі види |
| | |інвестування |діяльності |
| |191 |Гудвіл при придбанні | |
| |192 |Негативний гудвіл | |
| |193 |Гудвіл при приватизації| |
| | |(корпоратизації) | |
-------------------------------------------------------------------|

             Клас 2. Запаси              |
-------------------------------------------------------------------|
20 |Виробничі запаси |201 |Сировина й матеріали |Усі види |
| |202 |Купівельні напівфабри- |діяльності |
| | |кати та комплектуючі | |
| | |вироби | |
| |203 |Паливо | |
| |204 |Тара й тарні матеріали | |
| |205 |Будівельні матеріали | |
| |206 |Матеріали, передані в | |
| | |переробку | |
| |207 |Запасні частини | |
| |208 |Матеріали | |
| | |сільськогосподарського | |
| | |призначення | |
| |209 |Інші матеріали | |
| | | | |
21 |Поточні біологічні |211 |Поточні біологічні |Сільсько- |
|активи | |активи рослинництва, |господарські |
| | |які оцінені за |підприємства, |
| | |справедливою вартістю |підприємства |
| |212 |Поточні біологічні |інших галузей,|
| | |активи тваринництва, |що здійснюють |
| | |які оцінені за |сільсько- |
| | |справедливою вартістю |господарську |
| |213 |Поточні біологічні |діяльність |
| | |активи тваринництва, | |
| | |які оцінені за | |
| | |первісною вартістю | |
| | | | |
22 |Малоцінні та | |За видами предметів |Усі види |
|швидкозношувані | | |діяльності |
|предмети | | | |
| | | | |
23 |Виробництво | |За видами виробництва |Усі види |
| | | |діяльності |
| | | | |
24 |Брак у виробництві | |За видами продукції |Галузі |
| | | |матеріального |
| | | |виробництва |
| | | | |
25 |Напівфабрикати | |За видами |Промисловість |
| | |напівфабрикатів | |
| | | | |
26 |Готова продукція | |За видами готової |Промисловість,|
| | |продукції |сільське |
| | | |господарство |
| | | |та ін. |
| | | | |
27 |Продукція | |За видами продукції |Сільське |
|сільськогосподарсь-| | |господарство, |
|кого виробництва | | |підприємства |
| | | |інших галузей |
| | | |з підсобним |
| | | |сільсько- |
| | | |господарським |
| | | |виробництвом |
| | | | |
28 |Товари | |281 Товари на складі |Усі види |
| | |282 Товари в торгівлі |діяльності |
| | |283 Товари на комісії | |
| | |284 Тара під товарами | |
| | |285 Торгова націнка | |
29 |.................. | | | |
-------------------------------------------------------------------|

      Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи        |
-------------------------------------------------------------------|
30 |Каса |301 |Каса в національні |Усі види |
| | |валюті |діяльності |
| |302 |Каса в іноземній валюті| |
| | | | |
31 |Рахунки в банках |311 |Поточні рахунки в |Усі види |
| | |національній валюті |діяльності |
| |312 |Поточні рахунки в | |
| | |іноземній валюті | |
| |313 |Інші рахунки в банку в | |
| | |національній валюті | |
| |314 |Інші рахунки в банку в | |
| | |іноземній валюті | |
| | | | |
32 |................. | | | |
| | | | |
33 |Інші кошти |331 |Грошові документи в |Усі види |
| | |національній валюті |діяльності |
| |332 |Грошові документи в | |
| | |іноземній валюті | |
| |333 |Грошові кошти в дорозі | |
| | |в національній валюті | |
| |334 |Грошові кошти в дорозі | |
| | |в іноземній валюті | |
| | | | |
34 |Короткострокові |341 |Короткострокові |Усі види |
|векселі одержані | |векселі, одержані в |діяльності |
| | |національні валюті | |
| |342 |Короткострокові | |
| | |векселі, одержані в | |
| | |іноземній валюті | |
| | | | |
35 |Поточні фінансові |351 |Еквіваленти грошових |Усі види |
|інвестиції | |коштів |діяльності |
| |352 |Інші поточні фінансові | |
| | |інвестиції | |
| | | | |
36 |Розрахунки з |361 |Розрахунки з |Усі види |
|покупцями та | |вітчизняними покупцями |діяльності |
|замовниками |362 |Розрахунки з іноземними| |
| | |покупцями | |
| |363 |Розрахунки з учасниками| |
| | |ПФГ | |
| | | | |
37 |Розрахунки з |371 |Розрахунки за виданими |Усі види |
|різними дебіторами | |авансами |діяльності |
| |372 |Розрахунки з | |
| | |підзвітними особами | |
| |373 |Розрахунки за | |
| | |нарахованими доходами | |
| |374 |Розрахунки за | |
| | |претензіями | |
| |375 |Розрахунки за | |
| | |відшкодуванням завданих| |
| | |збитків | |
| |376 |Розрахунки за позиками | |
| | |членам кредитних спілок| |
| |377 |Розрахунки з іншими | |
| | |дебіторами | |
| | | | |
38 |Резерв сумнівних | |За дебіторами |Усі види |
|боргів | | |діяльності |
| | | | |
39 |Витрати майбутніх | |За видами витрат |Усі види |
|періодів | | |діяльності |
-------------------------------------------------------------------|

   Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань     |
-------------------------------------------------------------------|
40 |Статутний капітал | |За видами капіталу |Усі види |
| | | |діяльності |
| | | | |
41 |Пайовий капітал | |За видами капіталу |Кооперативні |
| | | |організації, |
| | | |кредитні |
| | | |спілки |
| | | | |
42 |Додатковий |421 |Емісійний дохід |Усі види |
|капітал |422 |Інший вкладений капітал|діяльності |
| |423 |Дооцінка активів | |
| |424 |Безоплатно одержані | |
| | |необоротні активи | |
| |425 |Інший додатковий | |
| | |капітал | |
43 |Резервний капітал | |За видами капіталу |Усі види |
| | | |діяльності |
| | | | |
44 |Нерозподілені |441 |Прибуток нерозподілений|Усі види |
| прибутки |442 |Непокриті збитки |діяльності |
|(непокриті збитки) |443 |Прибуток, використаний | |
| | |у звітному періоді | |
| | | | |
45 |Вилучений капітал |451 |Вилучені акції |Усі види |
| |452 |Вилучені вклади й паї |діяльності |
| |453 |Інший вилучений капітал| |
| | | | |
46 |Неоплачений | |За видами капіталу |Усі види |
|капітал | | |діяльності |
| | | | |
47 |Забезпечення |471 |Забезпечення виплат |Усі види |
|майбутніх витрат і | |відпусток |діяльності |
|платежів |472 |Додаткове пенсійне | |
| | |забезпечення | |
| |473 |Забезпечення | |
| | |гарантійних зобов'язань| |
| |474 |Забезпечення інших | |
| | |витрат і платежів | |
| |475 |Забезпечення призового | |
| | |фонду (резерв виплат) | |
| |476 |Резерв на виплату | |
| | |джек-поту, не забезпе- | |
| | |ченого сплатою участі у| |
| | |лотереї | |
| | | | |
48 |Цільове | |За об'єктами |Усі види |
|фінансування і | |фінансування |діяльності |
|цільові | | | |
|надходження | | | |
| | | | |
49 |Страхові резерви |491 |Технічні резерви |Страхова |
| |492 |Резерви із страхування |діяльність |
| | |життя | |
| |493 |Частка перестраховиків | |
| | |у технічних резервах | |
| |494 |Частка перестраховиків | |
| | |у резервах із страху- | |
| | |вання життя | |
| |495 |Результат зміни техніч-| |
| | |них резервів | |
| |496 |Результат зміни резер- | |
| | |вів із страхування | |
| | |життя | |
| |497 |Частка перестраховиків | |
| | |в інших страхових | |
| | |резервах | |
| |498 |Результат зміни | |
| | |резервів незароблених | |
| | |премій | |
| |499 |Результат зміни | |
| | |резервів збитків | |
-------------------------------------------------------------------|

        Клас 5. Довгострокові зобов'язання         |
-------------------------------------------------------------------|
50 |Довгострокові   |501 |Довгострокові кредити |Усі види   |
  |позики       |  |банків у національній |діяльності  |
  |          |  |валюті         |       |
  |          |502 |Довгострокові кредити |       |
  |          |  |банків в іноземній   |       |
  |          |  |валюті         |       |
  |          |503 |Відстрочені      |       |
  |          |  |довгострокові кредити |       |
  |          |  |банків у національній |       |
  |          |  |валюті         |       |
  |          |504 |Відстрочені      |       |
  |          |  |довгострокові кредити |       |
  |          |  |банків в іноземній   |       |
  |          |  |валюті         |       |
  |          |505 |Інші довгострокові   |       |
  |          |  |позики в національній |       |
  |          |  |валюті         |       |
  |          |506 |Інші довгострокові   |       |
  |          |  |позики в іноземній   |       |
  |          |  |валюті         |       |
  |          |  |            |       |
51 |Довгострокові   |511 |Довгострокові векселі, |Усі види   |
  |векселі видані   |  |видані в національній |діяльності  |
  |          |  |валюті         |       |
  |          |512 |Довгострокові векселі, |       |
  |          |  |видані в іноземній   |       |
  |          |  |валюті         |       |
  |          |  |            |       |
52 |Довгострокові   |521 |Зобов'язання за    |Усі види   |
  |зобов'язання за  |  |облігаціями      |діяльності  |
  |облігаціями    |522 |Премія за випущеними  |       |
  |          |  |облігаціями      |       |
  |          |523 |Дисконт за випущеними |       |
  |          |  |облігаціями      |       |
  |          |  |            |       |
53 |Довгострокові   |531 |Зобов'язання з     |Усі види   |
  |зобов'язання з   |  |фінансової оренди   |діяльності  |
  | оренди      |532 |Зобов'язання з оренди |       |
  |          |  |цілісних майнових   |       |
  |          |  |комплексів       |       |
54 |Відстрочені    |  |За видами зобов'язань |Усі види   |
  |податкові     |  |            |діяльності  |
  |зобов'язання    |  |            |       |
  |          |  |            |       |
55 |Інші довгострокові |  |За видами зобов'язань |Усі види   |
  |зобов'язання    |  |            |діяльності  |
  |          |  |            |       |
56 |...................|  |            |       |
57 |...................|  |            |       |
58 |...................|  |            |       |
59 |...................|  |            |       |
-------------------------------------------------------------------|

         Клас 6. Поточні зобов'язання           |
-------------------------------------------------------------------|
60 |Короткострокові  |601 |Короткострокові кредити|Усі види   |
  |позики       |  |банків у національній |діяльності  |
  |          |  |валюті         |       |
  |          |602 |Короткострокові кредити|       |
  |          |  |банків в іноземній   |       |
  |          |  |валюті         |       |
  |          |603 |Відстрочені      |       |
  |          |  |короткострокові кредити|       |
  |          |  |банків у національній |       |
  |          |  |валюті         |       |
  |          |604 |Відстрочені      |       |
  |          |  |короткострокові кредити|       |
  |          |  |банків в іноземній   |       |
  |          |  |валюті         |       |
  |          |605 |Прострочені позики в |       |
  |          |  |національній валюті  |       |
  |          |606 |Прострочені позики в |       |
  |          |  |іноземній валюті    |       |
  |          |  |            |       |
61 |Поточна      |611 |Поточна заборгованість |Усі види   |
  |заборгованість за |  |за довгостроковими   |діяльності  |
  |довгостроковими  |  |зобов'язаннями в    |       |
  |зобов'язаннями   |  |національній валюті  |       |
  |          |612 |Поточна заборгованість |       |
  |          |  |за довгостроковими   |       |
  |          |  |зобов'язаннями в    |       |
  |          |  |іноземній валюті    |       |
  |          |  |            |       |
62 |Короткострокові  |621 |Короткострокові    |Усі види   |
  |векселі видані   |  |векселі, видані    |діяльності  |
  |          |  |в національній валюті |       |
  |          |622 |Короткострокові    |       |
  |          |  |векселі, видані    |       |
  |          |  |в іноземній валюті   |       |
  |          |  |            |       |
63 |Розрахунки з    |631 |Розрахунки з      |Усі види   |
  |постачальниками та |  |вітчизняними      |діяльності  |
  |підрядниками    |  |постачальниками    |       |
  |          |632 |Розрахунки з іноземними|       |
  |          |  |постачальниками    |       |
  |          |633 |Розрахунки з учасниками|       |
  |          |  |ПФГ          |       |
  |          |  |            |       |
64 |Розрахунки за   |641 |Розрахунки за податками|Усі види   |
  |податками й    |642 |Розрахунки за     |діяльності  |
  |платежами     |  |обов'язковими платежами|       |
  |          |643 |Податкові зобов'язання |       |
  |          |644 |Податковий кредит   |       |
  |          |  |            |       |
65 |Розрахунки за   |651 |За пенсійним      |Усі види   |
  |страхуванням    |  |забезпеченням     |діяльності  |
  |          |652 |За соціальним     |       |
  |          |  |страхуванням      |       |
  |          |653 |За страхуванням на   |       |
  |          |  |випадок безробіття   |       |
  |          |654 |За індивідуальним   |       |
  |          |  |страхуванням      |       |
  |          |655 |За страхуванням майна |       |
  |          |  |            |       |
66 |Розрахунки за   |661 |Розрахунки за     |Усі види   |
  |виплатами     |  |заробітною платою   |діяльності  |
  |працівникам    |662 |Розрахунки з      |       |
  |          |  |депонентами      |       |
  |          |663 |Розрахунки за іншими  |       |
  |          |  |виплатами       |       |
  |          |  |            |       |
67 |Розрахунки з    |671 |Розрахунки за     |Усі види   |
  |учасниками     |  |нарахованими      |діяльності  |
  |          |  |дивідендами      |       |
  |          |672 |Розрахунки за іншими  |       |
  |          |  |виплатами       |       |
  |          |  |            |       |
68 |Розрахунки за   |681 |Розрахунки за авансами |Усі види   |
  |іншими операціями |  |одержаними       |діяльності  |
  |          |682 |Внутрішні розрахунки  |       |
  |          |683 |Внутрішньогосподарські |       |
  |          |  |розрахунки       |       |
  |          |684 |Розрахунки за     |       |
  |          |  |нарахованими відсотками|       |
  |          |685 |Розрахунки з іншими  |       |
  |          |  |кредиторами      |       |
  |          |  |            |       |
69 |Доходи майбутніх  |  |За видами доходів   |Усі види   |
  |періодів      |  |            |діяльності  |
-------------------------------------------------------------------|

      Клас 7. Доходи і результати діяльності        |
-------------------------------------------------------------------|
70 |Доходи від     |701 |Дохід від реалізації  |Усі види   |
  |реалізації     |  |готової продукції   |діяльності  |
  |          |702 |Дохід від реалізації  |       |
  |          |  |товарів        |       |
  |          |703 |Дохід від реалізації  |       |
  |          |  |робіт і послуг     |       |
  |          |704 |Вирахування з доходу  |       |
  |          |705 |Перестрахування    |       |
  |          |  |            |       |
71 |Інший операційний |710 |Дохід від первісного |       |
  |дохід       |  |визнання та від зміни |       |
  |          |  |вартості активів, які |       |
  |          |  |обліковуються за    |       |
  |          |  |справедливою вартістю |       |
  |          |711 |Дохід від реалізації  |Усі види   |
  |          |  |іноземної валюти    |діяльності  |
  |          |712 |Дохід від реалізації  |       |
  |          |  |інших оборотних активів|       |
  |          |713 |Дохід від операційної |       |
  |          |  |оренди активів     |       |
  |          |714 |Дохід від операційної |       |
  |          |  |курсової різниці    |       |
  |          |715 |Одержані штрафи, пені, |       |
  |          |  |неустойки       |       |
  |          |716 |Відшкодування раніше  |       |
  |          |  |списаних активів    |       |
  |          |717 |Дохід від списання   |       |
  |          |  |кредиторської     |       |
  |          |  |заборгованості     |       |
  |          |718 |Дохід від безоплатно  |       |
  |          |  |одержаних оборотних  |       |
  |          |  |активів        |       |
  |          |719 |Інші доходи від    |       |
  |          |  |операційної діяльності |       |
  |          |  |            |       |
72 |Дохід від участі в |721 |Дохід від інвестицій в |Усі види   |
  |капіталі      |  |асоційовані      |діяльності  |
  |          |  |підприємства      |       |
  |          |722 |Дохід від спільної   |       |
  |          |  |діяльності       |       |
  |          |723 |Дохід від інвестицій в |       |
  |          |  |дочірні підприємства  |       |
  |          |  |            |       |
73 |Інші фінансові   |731 |Дивіденди одержані   |Усі види   |
  |доходи       |732 |Відсотки одержані   |діяльності  |
  |          |733 |Інші доходи від    |       |
  |          |  |фінансових операцій  |       |
  |          |  |            |       |
74 |Інші доходи    |741 |Дохід від реалізації  |Усі види   |
  |          |  |фінансових інвестицій |діяльності  |
  |          |742 |Дохід від реалізації  |       |
  |          |  |необоротних активів  |       |
  |          |743 |Дохід від реалізації  |       |
  |          |  |майнових комплексів  |       |
  |          |744 |Дохід від неопераційної|       |
  |          |  |курсової різниці    |       |
  |          |745 |Дохід від безоплатно  |       |
  |          |  |одержаних активів   |       |
  |          |746 |Інші доходи від    |       |
  |          |  |звичайної діяльності  |       |
  |          |  |            |       |
75 |Надзвичайні доходи |751 |Відшкодування збитків |Усі види   |
  |          |  |від надзвичайних подій |діяльності  |
  |          |752 |Інші надзвичайні доходи|       |
  |          |  |            |       |
76 |Страхові платежі  |  |За видами страхування |Страхова   |
  |          |  |            |діяльність  |
77 |.................. |  |            |       |
78 |.................. |  |            |       |
  |          |  |            |       |
79 |Фінансові     |791 |Результат операційної |Усі види   |
  |результати     |  |діяльності       |діяльності  |
  |          |792 |Результат фінансових  |       |
  |          |  |операцій        |       |
  |          |793 |Результат іншої    |       |
  |          |  |звичайної діяльності  |       |
  |          |794 |Результат надзвичайних |       |
  |          |  |подій         |       |
-------------------------------------------------------------------|

         Клас 8. Витрати за елементами           |
-------------------------------------------------------------------|
80 |Матеріальні    |801 |Витрати сировини й   |Усі види   |
  |витрати      |  |матеріалів       |діяльності  |
  |          |802 |Витрати купівельних  |       |
  |          |  |напівфабрикатів та   |       |
  |          |  |комплектуючих виробів |       |
  |          |803 |Витрати палива й    |       |
  |          |  |енергії        |       |
  |          |804 |Витрати тари й тарних |       |
  |          |  |матеріалів       |       |
  |          |805 |Витрати будівельних  |       |
  |          |  |матеріалів       |       |
  |          |806 |Витрати запасних частин|       |
  |          |807 |Витрати матеріалів   |       |
  |          |  |сільськогосподарського |       |
  |          |  |призначення      |       |
  |          |808 |Витрати товарів    |       |
  |          |809 |Інші матеріальні    |       |
  |          |  |витрати        |       |
  |          |  |            |       |
81 |Витрати на оплату |811 |Виплати за окладами й |Усі види   |
  |праці       |  |тарифами        |діяльності  |
  |          |812 |Премії та заохочення  |       |
  |          |813 |Компенсаційні виплати |       |
  |          |814 |Оплата відпусток   |       |
  |          |815 |Оплата іншого     |       |
  |          |  |невідпрацьованого часу |       |
  |          |816 |Інші витрати на оплату |       |
  |          |  |праці         |       |
  |          |  |            |       |
82 |Відрахування на  |821 |Відрахування на    |Усі види   |
  |соціальні заходи  |  |пенсійне забезпечення |діяльності  |
  |          |822 |Відрахування на    |       |
  |          |  |соціальне страхування |       |
  |          |823 |Страхування на випадок |       |
  |          |  |безробіття       |       |
  |          |824 |Відрахування на    |       |
  |          |  |індивідуальне     |       |
  |          |  |страхування      |       |
  |          |  |            |       |
83 |Амортизація    |831 |Амортизація основних  |Усі види   |
  |          |  |засобів        |діяльності  |
  |          |832 |Амортизація інших   |       |
  |          |  |необоротних      |       |
  |          |  |матеріальних активів  |       |
  |          |833 |Амортизація      |       |
  |          |  |нематеріальних активів |       |
  |          |  |            |       |
84 |Інші операційні  |  |За видами затрат    |Усі види   |
  |витрати      |  |            |діяльності  |
  |          |  |            |       |
85 |Інші затрати    |  |За видами витрат    |Усі види   |
  |          |  |            |діяльності  |
86 |................. |  |            |       |
87 |................. |  |            |       |
88 |................. |  |            |       |
89 |.................. |  |            |       |
-------------------------------------------------------------------|

          Клас 9. Витрати діяльності           |
-------------------------------------------------------------------|
90 |Собівартість    |901 |Собівартість      |Усі види   |
  |реалізації     |  |реалізованої готової |діяльності  |
  |          |  |продукції       |       |
  |          |902 |Собівартість      |       |
  |          |  |реалізованих товарів  |       |
  |          |903 |Собівартість      |       |
  |          |  |реалізованих робіт   |       |
  |          |  |і послуг        |       |
  |          |904 |Страхові виплати    |       |
  |          |  |            |       |
91 |Загальновиробничі |  |За видами витрат    |Усі види   |
  |витрати      |  |            |діяльності  |
  |          |  |            |       |
92 |Адміністративні  |  |За видами витрат    |Усі види   |
  |витрати      |  |            |діяльності  |
  |          |  |            |       |
93 |Витрати на збут  |  |За видами витрат    |Усі види   |
  |          |  |            |діяльності  |
  |          |  |            |       |
94 |Інші витрати    |  |Витрати від первісного |       |
  |операційної    |  |визнання та від зміни|       |
  |діяльності     |  |вартості активів, які |       |
  |          |  |обліковуються за    |       |
  |          |  |справедливою вартістю |       |
  |          |941 |Витрати на дослідження |Усі види   |
  |          |  |і розробки       |діяльності  |
  |          |942 |Собівартість      |       |
  |          |  |реалізованої іноземної |       |
  |          |  |валюти         |       |
  |          |943 |Собівартість      |       |
  |          |  |реалізованих виробничих|       |
  |          |  |запасів        |       |
  |          |944 |Сумнівні та безнадійні |       |
  |          |  |борги         |       |
  |          |945 |Втрати від операційної |       |
  |          |  |курсової різниці    |       |
  |          |946 |Втрати від знецінення |       |
  |          |  |запасів        |       |
  |          |947 |Нестачі і втрати від  |       |
  |          |  |псування цінностей   |       |
  |          |948 |Визнані штрафи, пені, |       |
  |          |  |неустойки       |       |
  |          |949 |Інші витрати      |       |
  |          |  |операційної діяльності |       |
  |          |  |            |       |
95 |Фінансові витрати |951 |Відсотки за кредит   |Усі види   |
  |          |952 |Інші фінансові витрати |діяльності  |
  |          |  |            |       |
96 |Втрати від участі |961 |Втрати від інвестицій в|Усі види   |
  |в капіталі     |  |асоційовані      |діяльності  |
  |          |  |підприємства      |       |
  |          |962 |Втрати від спільної  |       |
  |          |  |діяльності       |       |
  |          |963 |Втрати від інвестицій в|       |
  |          |  |дочірні підприємства  |       |
  |          |  |            |       |
97 |Інші витрати    |971 |Собівартість      |Усі види   |
  |          |  |реалізованих фінансових|діяльності  |
  |          |  |інвестицій       |       |
  |          |972 |Собівартість      |       |
  |          |  |реалізованих      |       |
  |          |  |необоротних активів  |       |
  |          |973 |Собівартість      |       |
  |          |  |реалізованих майнових |       |
  |          |  |комплексів       |       |
  |          |974 |Втрати від       |       |
  |          |  |неопераційних курсових |       |
  |          |  |різниць        |       |
  |          |975 |Уцінка необоротних   |       |
  |          |  |активів і фінансових  |       |
  |          |  |інвестицій       |       |
  |          |976 |Списання необоротних  |       |
  |          |  |активів        |       |
  |          |977 |Інші витрати звичайної |       |
  |          |  |діяльності       |       |
  |          |  |            |       |
98 |Податок на     |981 |Податок на прибуток від|Усі види   |
  |прибуток      |  |звичайної діяльності  |діяльності  |
  |          |982 |Податок на прибуток від|       |
  |          |  |надзвичайних подій   |       |
  |          |  |            |       |
99 |Надзвичайні    |991 |Втрати від стихійного |Усі види   |
  |витрати      |  |лиха          |діяльності  |
  |          |992 |Втрати від техногенних |       |
  |          |  |катастроф і аварій   |       |
  |          |993 |Інші надзвичайні    |       |
  |          |  |витрати        |       |
-------------------------------------------------------------------|

         Клас 0. Позабалансові рахунки           |
-------------------------------------------------------------------|
01 |Орендовані     |  |За видами активів   |Усі види   |
  |необоротні активи |  |            |діяльності  |
  |          |  |            |       |
02 |Активи на     |021 |Устаткування, прийняте |Усі види   |
  |відповідальному  |  |для монтажу      |діяльності  |
  |зберіганні     |022 |Матеріали, прийняті для|       |
  |          |  |переробки       |       |
  |          |023 |Матеріальні цінності на|       |
  |          |  |відповідальному    |       |
  |          |  |зберіганні       |       |
  |          |024 |Товари, прийняті на  |       |
  |          |  |комісію        |       |
  |          |025 |Майно в довірчому   |       |
  |          |  |управлінні       |       |
  |          |  |            |       |
03 |Контрактні     |  |За видами зобов'язань |Усі види   |
  |зобов'язання    |  |            |діяльності  |
  |          |  |            |       |
04 |Непередбачені   |041 |Непередбачені активи  |Усі види   |
  |активи й      |042 |Непередбачені     |діяльності  |
  |зобов'язання    |  |зобов'язання      |       |
  |          |  |            |       |
05 |Гарантії та    |  |За видами гарантій та |Усі види   |
  |забезпечення    |  |забезпечень наданих  |діяльності  |
  |надані       |  |            |       |
  |          |  |            |       |
06 |Гарантії та    |  |За видами гарантій та |Усі види   |
  |забезпечення    |  |забезпечень отриманих |діяльності  |
  |отримані      |  |            |       |
  |          |  |            |       |
07 |Списані активи   |071 |Списана дебіторська  |Усі види   |
  |          |  |заборгованість     |діяльності  |
  |          |072 |Невідшкодовані нестачі |       |
  |          |  |і втрати від псування |       |
  |          |  |цінностей       |       |
  |          |  |            |       |
08 |Бланки суворого  |  |За видами бланків   |Усі види   |
  |обліку       |  |            |діяльності  |
  |          |  |            |       |
09 |Амортизаційні   |  |            |Усі види   |
  |відрахування    |  |            |діяльності  |
--------------------------------------------------------------------

( План із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 1012 від 09.12.2002, N 671 від 12.12.2003, N 591 від 24.09.2004, N 717 від 20.10.2005, N 1176 від 11.12.2006, N 1213 від 19.12.2006 )

Начальник управління методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко