Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 березня 1999 р. N 304
Київ

Про порядок визначення обсягів базового фінансування
фундаментальних наукових досліджень за рахунок коштів
державного бюджету

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1817 від 27.12.20
06 )

З метою вдосконалення системи базового фінансування науково-технічної діяльності Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок визначення обсягів базового фінансування фундаментальних наукових досліджень за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать науково-дослідні установи, Національній академії наук та галузевим академіям наук подати до 1 квітня 1999 р. Міністерству у справах науки і технологій обгрунтовані пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів фундаментальних наукових досліджень.

Міністерству у справах науки і технологій за участю Національної академії наук та галузевих академій наук розглянути зазначені пропозиції і подати до 15 червня 1999 р. на розгляд Комісії Кабінету Міністрів України з питань науково-технічного розвитку перелік пріоритетних напрямів фундаментальних наукових досліджень за кожним центральним органом виконавчої влади, Національною академією наук та галузевою академією наук, які доцільно розвивати в Україні за рахунок коштів державного бюджету.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем'єр-міністра України Смолія В.А.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 1999 р. N 304

Положення
про порядок визначення обсягів базового фінансування
фундаментальних наукових досліджень за рахунок коштів
державного бюджету

( У тексті Положення слово "Міннауки" замінено словом "МОН"
згідно з Постановою КМ
N 1817 від 27.12.2006 )

1. Цим Положенням встановлюється порядок визначення обсягів базового фінансування фундаментальних наукових досліджень, до яких згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) належить наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку.

2. Центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать науково-дослідні установи, а також Національна академія наук та галузеві академії наук - головні розпорядники бюджетних коштів, щороку до 30 червня поточного року подають до МОН переліки науково-дослідних установ, яким пропонується визначити в наступному році обсяги базового фінансування для проведення фундаментальних наукових досліджень за рахунок коштів державного бюджету відповідно до розділу видатків "Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу" за кодом 040101 "Фундаментальні дослідження наукових установ" з розподілом по кожній установі обсягів цього фінансування та пріоритетних напрямів наукової і науково-технічної діяльності, у яких вона має значні досягнення, перспективні розробки, визнані наукові школи тощо.

У зазначений термін пропозиції щодо обсягів базового фінансування фундаментальних наукових досліджень подають також центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади III - IV рівнів акредитації, та державні вищі навчальні заклади, які не належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, з метою врахування цих пропозицій під час визначення обсягів базового фінансування фундаментальних наукових досліджень на наступний рік.

3. МОН за участю Національної академії наук та галузевих академій наук розглядає матеріали, зазначені у пункті 2 цього Положення, узагальнює їх і разом з Мінекономіки готує та подає Мінфіну в установленому порядку пропозиції щодо включення до проекту Державного бюджету України на наступний рік обсягів базового фінансування фундаментальних наукових досліджень у складі витрат за розділом "Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу" в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів.

3-1. Підготовка пропозицій, зазначених у пунктах 2 і 3 цього Положення, здійснюється з урахуванням рейтингів науково-дослідних установ, визначених за результатами їх державної атестації, яка проводиться відповідно до Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 469 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 545). ( Положення доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 1817 від 27.12.2006 )

4. Мінфін у процесі розроблення проекту Державного бюджету України розглядає ці пропозиції і разом з МОН та Мінекономіки визначає обсяги базового фінансування фундаментальних наукових досліджень як у цілому, так і в розрізі кожного головного розпорядника бюджетних коштів.

5. МОН разом з Мінекономіки на підставі пропозицій розпорядників бюджетних коштів та обсягів базового фінансування фундаментальних наукових досліджень, передбачених проектом Державного бюджету України, складає і подає для погодження Віце-прем'єр-міністрові України відповідно до розподілу функціональних повноважень перелік науково-дослідних установ, яким пропонується визначити на наступний рік обсяги базового фінансування у розрізі кожної з них. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1817 від 27.12.2006 )

6. МОН разом з Мінекономіки та іншими головними розпорядниками бюджетних коштів у десятиденний термін після набрання чинності Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік готує і подає до Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження переліку науково-дослідних установ, яким пропонується визначити на наступний рік обсяги базового фінансування на проведення фундаментальних наукових досліджень у розрізі кожної з них відповідно до пріоритетних напрямів цих досліджень.

Підготовка зазначеного проекту здійснюється на основі переліку, погодженого відповідно до пункту 5 цього Положення, із збереженням співвідношення між обсягами базового фінансування, які пропонується визначити для кожної з науково-дослідних установ. ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1817 від 27.12.2006 )

7. Головні розпорядники бюджетних коштів у десятиденний термін після прийняття Кабінетом Міністрів України зазначеної у пункті 6 цього Положення постанови укладають угоди з науково-дослідними установами - виконавцями фундаментальних наукових досліджень, які після виконання науково-дослідних робіт складають відповідні акти.

Порядок укладення угод на виконання зазначених робіт та оформлення актів затверджується МОН за погодженням з Мінекономіки, Мінфіном та Національною академією наук.

8. Науково-дослідні установи на основі укладених угод коригують тематичні плани науково-дослідних робіт, складають кошториси витрат на проведення фундаментальних наукових досліджень на відповідні теми та кошториси своїх доходів і видатків у цілому з дотриманням при цьому вимог відповідних нормативно-правових актів.

9. Контроль за проведенням фундаментальних наукових досліджень та ефективним використанням бюджетних асигнувань здійснюється головними розпорядниками бюджетних коштів в установленому порядку.

10. Головні розпорядники бюджетних коштів щороку до 1 березня поточного року готують і подають до МОН інформацію за результатами закінчених у минулому році фундаментальних наукових досліджень.

МОН узагальнює зазначену інформацію й до 1 квітня поточного року подає її до Кабінету Міністрів України.