Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 квітня 1998 р. N 469
Київ

Про затвердження Положення про державну атестацію
науково-дослідних (науково-технічних) установ

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1487 від 13.08.
99
N 1817 від 27.12.20
06 )

( У постанові та назві слова "атестація державних
науково-дослідних установ" в усіх відмінках
замінено словами "державна атестація науково-дослідних
(науково-технічних) установ" згідно з Постановою КМ
N 1487 від 13.08.99 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 1998 р. N 469

Положення
про державну атестацію науково-дослідних
(науково-технічних) установ

( Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1487 від 13.08.99 )

( У тексті Положення слова "науково-дослідна" в усіх
відмінках і числі замінено словами " науково-дослідна
(науково-технічна)" у відповідному відмінку і числі,
а слово "Міннауки" замінено словами "Державний комітет
з питань науки та інтелектуальної власності" згідно з
Постановою КМ N 1487 від 13.08.99 )

( У тексті Положення слова "Державний комітет
з питань науки та інтелектуальної власності" та
"Комісія Кабінету Міністрів України з питань
науково-технічного розвитку України"
в усіх відмінках замінено словом "МОН" згідно з
Постановою КМ N 1817 від 27.12.2006 )

Загальні питання

1. Державна атестація науково-дослідних (науково-технічних) установ (далі - атестація) - це комплекс заходів, спрямованих на оцінку рівня розвитку науково-технічного потенціалу установ, результатів їх наукової діяльності.

Атестації підлягають науково-дослідні (науково-технічні) установи всіх форм власності, що внесені або претендують на внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1487 від 13.08.99 )

2. Державна атестація науково-дослідних (науково-технічних) установ, яким надається державна підтримка, проводиться не менш як один раз на п'ять років відповідно до цього Положення. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1487 від 13.08.99 )

3. Організаційно-методичне забезпечення державної атестації науково-дослідних (науково-технічних) установ покладається на МОН, а науково-дослідних (науково-технічних) установ Національної академії наук та галузевих академій наук - на їх президії. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1487 від 13.08.99 )

4. Атестація включає:

анкетування науково-дослідних (науково-технічних) установ;

галузеву експертизу зазначених установ з перевіркою в разі потреби анкетних відомостей;

міжгалузеву експертизу та визначення рейтингу науково-дослідних (науково-технічних) установ.

Анкетування науково-дослідних
(науково-технічних) установ

5. Для атестації науково-дослідна (науково-технічна) установа подає міністерству, іншому центральному органу виконавчої влади, Національній чи галузевій академії наук, у віданні яких вона перебуває, або МОН (якщо така підпорядкованість відсутня) анкету з відомостями про діяльність установи за три попередні календарні роки. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1817 від 27.12.2006 )

6. Анкета повинна включати відомості про:

наукові та науково-технічні кадри;

організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

організацію досліджень з певного науково-технічного напряму і про підрозділи та вчених, які забезпечують проведення цих досліджень, основні результати (опублікування монографій, статей, в тому числі за кордоном, одержання ліцензій, патентів тощо) та практичну цінність наукових результатів для окремих галузей та національної економіки в цілому, перспективи розвитку тощо;

наявність та визнання у світі наукових шкіл;

національне та міжнародне визнання наукових результатів (одержання премій, грантів, проведення конференцій тощо);

міжнародні наукові зв'язки;

матеріально-технічну та дослідно-експериментальну базу досліджень;

унікальні наукові об'єкти;

фінансово-економічну, комерційну, господарську та зовнішньоекономічну діяльність;

інші відомості, що характеризують діяльність цієї установи.

7. Форма анкети розробляється МОН разом із Держкомстатом, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Національною і галузевими академіями наук та затверджується в установленому порядку як форма державної статистичної звітності.

Галузева експертиза науково-дослідних
(науково-технічних) установ

8. Галузева експертиза науково-дослідних (науково-технічних) установ проводиться експертною комісією, утвореною міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, до сфери управління яких належить науково-дослідна (науково-технічна) установа. До складу експертної комісії включаються вчені та фахівці у відповідній галузі.

У разі коли науково-дослідна (науково-технічна) установа не належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, відповідну експертизу проводить експертна комісія МОН, до складу якої включаються працівники цього Міністерства та фахівці з відповідних напрямів науково-технічних досліджень.

9. Експертна комісія:

визначає оцінку рівня наукових досліджень та практичної цінності їх результатів;

аналізує рівень науково-технічного потенціалу науково-дослідної (науково-технічної) установи та ефективність його використання;

оцінює фінансово-економічну діяльність науково-дослідної (науково-технічної) установи.

10. Результати проведеної експертною комісією експертизи розглядаються та затверджуються колегією міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить науково-дослідна (науково-технічна) установа, і подаються до МОН.

Експертиза науково-дослідних (науково-технічних)
установ, які перебувають у віданні Національної
чи галузевої академії наук

10-1. Експертиза поданих на атестацію анкет науково-дослідних (науково-технічних) установ, які перебувають у віданні Національної чи галузевої академії наук, проводиться у порядку, що встановлюється президією відповідної академії наук, яка затверджує результати експертизи та подає до МОН пропозиції щодо визначення рейтингу науково-дослідних (науково-технічних) установ, які перебувають у її віданні. ( Положення доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 1817 від 27.12.2006 )

Міжгалузева експертиза та визначення рейтингу
науково-дослідних (науково-технічних) установ

11. Міжгалузева експертиза науково-дослідних (науково-технічних) установ проводиться міжгалузевою експертною групою, склад якої формується МОН та затверджується Віце-прем'єр-міністром України відповідно до розподілу функціональних повноважень. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1817 від 27.12.2006 )

12. Міжгалузева експертна група визначає:

систему функціональних ознак та критерії оцінки науково-дослідних (науково-технічних) установ з урахуванням специфіки їх діяльності;

рейтинг науково-дослідних (науково-технічних) установ з урахуванням статистичних даних (питомих показників), критеріїв оцінки та результатів галузевої експертизи.

( Розділ "Експертиза та визначення рейтингу науково-дослідних (науково-технічних) установ, які належать до сфери управління Національної чи галузевої академії наук" виключено на підставі Постанови КМ N 1817 від 27.12.2006 )

( Розділ "Підготовка пропозицій щодо державної підтримки науково-дослідних (науково-технічних) установ" виключено на підставі Постанови КМ N 1817 від 27.12.2006 )

Атестація науково-дослідної (науково-технічної)
діяльності вищих навчальних закладів

( Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1487 від 13.08.99 )

15. Атестація науково-дослідної (науково-технічної) діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації проводиться згідно з Положенням про акредитацію вищих закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. N 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти" (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 216 - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. N 931). ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1487 від 13.08.99 )