Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 серпня 2007 р. N 1010
Київ

Про затвердження Порядку надання
дозволу на право користування пільгами
з оподаткування для підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів

Відповідно до статті 14-2 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2007 р. N 1010

Порядок
надання дозволу на право користування пільгами
з оподаткування для підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів

1. Цей Порядок визначає механізм надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів дозволу на право користування пільгами з оподаткування (далі - дозвіл), відмови у його наданні чи скасування Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі - Комісія) або регіональними (територіальними) комісіями з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі - регіональні комісії).

2. Дозвіл підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів (далі - підприємства, організації) надається за умови їх відповідності таким критеріям:

1) середньооблікова чисельність інвалідів, що працюють на підприємствах, в організаціях протягом попереднього звітного (податкового) періоду, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу;

2) фонд оплати праці інвалідів, що працюють на підприємстві, в організації, становить протягом попереднього звітного (податкового) періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що належать до валових витрат виробництва;

3) сума витрат підприємства на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектувальних, складових частин, інших покупних товарів, які безпосередньо використовуються для виготовлення таких товарів, становить не менш як 8 відсотків продажної ціни товарів;

4) розмір середньомісячної заробітної плати інвалідів, що працюють на підприємстві, в організації, в еквіваленті повної зайнятості повинен бути не менш як законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати;

5) виконання підприємством, організацією рішень Комісії та регіональних комісій (крім підприємств, організацій, які звернулися вперше) з питань визначення механізму та порядку отримання пільг з оподаткування.

Філії та відокремлені підрозділи підприємства, які зареєстровані окремими платниками податків, що претендують на пільговий режим оподаткування, повинні відповідати критеріям, зазначеним у підпунктах 1-5 цього пункту.

3. Підприємство, організація для отримання дозволу подає регіональній комісії:

заяву громадської організації інвалідів (далі - засновник) про надання дозволу підприємству (філії, відокремленому підрозділу), організації за формою, затвердженою Комісією;

копію свідоцтва про державну реєстрацію засновника;

копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, організації;

копії установчих документів підприємства, організації, а також засновника, крім випадків, коли засновником є всеукраїнська громадська організація інвалідів, яка самостійно подає Комісії копії своїх установчих документів. Зазначені документи подаються один раз і поновлюються лише у разі внесення до них змін;

копію положення про філію, відокремлений підрозділ підприємства;

копію довідки про включення засновника, підприємства (філії, відокремленого підрозділу), організації до ЄДРПОУ;

довідку про чисельність інвалідів, що працюють на підприємстві (у філії, відокремленому підрозділі), в організації, видану територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів;

копію державного акта на право постійного користування землею або копію довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі звернення за отриманням дозволу на право користування пільгами щодо земельного податку;

бізнес-план діяльності підприємства (філії, відокремленого підрозділу);

у разі потреби - інші документи для отримання додаткової інформації.

4. Строк подання документів підприємством, організацією:

які мали дозвіл, - не пізніше ніж за два місяці до закінчення дії дозволу;

які не мали дозволу, - не пізніше ніж за два місяці до початку кварталу, з якого підприємство, організація планує отримати дозвіл.

5. Секретаріат Комісії або регіональної комісії розглядає подані підприємством, організацією документи протягом 30 днів після їх надходження.

6. Секретаріат Комісії або регіональної комісії може проводити перевірку достовірності інформації, що міститься в поданих підприємством, організацією документах в межах строку, встановленого пунктом 5 цього Порядку.

7. Регіональна комісія після розгляду документів приймає рішення:

про надсилання Комісії висновку-пропозиції щодо надання або відмови в наданні дозволу підприємству, організації, що отримали за попередній звітний (податковий) рік валовий дохід в обсязі більш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати;

про надання або відмову в наданні дозволу підприємству, організації, що отримали за попередній звітний (податковий) рік валовий дохід в обсязі менш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати.

8. Секретаріат регіональної комісії протягом трьох днів після підписання протоколу засідання регіональної комісії надсилає Комісії висновки-пропозиції та документи підприємства, організації, що отримали за попередній звітний (податковий) рік валовий дохід в обсязі більш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати.

9. Комісія після розгляду документів приймає рішення про надання або відмову в наданні дозволу підприємствам, організаціям, які отримали за попередній звітний (податковий) рік валовий дохід в обсязі більш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати.

10. Строк дії дозволу може становити квартал, півріччя, три квартали, рік.

11. У дозволі зазначаються найменування філій, відокремлених підрозділів (у разі їх наявності), на які поширюється пільговий режим оподаткування.

12. Рішення про відмову в наданні дозволу приймається Комісією, регіональними комісіями у разі:

подання підприємством, організацією документів, які не відповідають пункту 3 цього Порядку;

виявлення недостовірних даних у документах, поданих підприємством, організацією;

невиконання вимог цього Порядку.

13. Рішення про скасування дозволу приймається Комісією у разі:

надходження від засновника заяви з обґрунтуванням щодо скасування зазначеного дозволу;

надходження подання відповідних органів державної податкової служби та інших державних органів про порушення законодавства України підприємством (філією, відокремленим підрозділом), організацією;

виявлення Комісією випадків невиконання підприємством, організацією вимог підпунктів 1-3 пункту 2 цього Порядку;

неефективності виробничої діяльності та відсутності соціальної значущості за результатами проведеного Комісією аналізу соціально-економічних показників діяльності підприємства, організації;

ліквідації засновника, підприємства, організації.

14. Секретаріат Комісії у 15-денний строк надсилає рішення Комісії регіональним комісіям.

15. Регіональні комісії у триденний строк повідомляють підприємства, організації про рішення Комісії.

16. Секретаріати Комісії та регіональної комісії аналізують діяльність підприємств, організацій, яким надано дозвіл, та забезпечують здійснення контролю відповідно до повноважень, визначених законодавством.