Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 серпня 2007 р. N 1010
Київ

Про затвердження Порядку надання
дозволу на право користування пільгами
з оподаткування для підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1214 від 22.12.20
10
N 22 від 19.01.20
11
N 849 від 10.08.20
11
N 949 від 17.10.20
12
N 233 від 08.04.20
13 )

Відповідно до статті 14-2 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2007 р. N 1010

Порядок
надання дозволу на право користування пільгами
з оподаткування для підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів

1. Цей Порядок визначає механізм надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів дозволу на право користування пільгами з оподаткування (далі - дозвіл), відмови у його наданні чи скасування Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі - Комісія) або регіональними (територіальними) комісіями з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі - регіональні комісії).

2. Дозвіл підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів (далі - підприємства, організації) надається за умови їх відповідності таким критеріям:

1) середньооблікова чисельність інвалідів, що працюють на підприємствах, в організаціях протягом попереднього звітного (податкового) періоду, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу;

2) фонд оплати праці інвалідів, що працюють на підприємстві, в організації, становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємств; ( Підпункт 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 22 від 19.01.2011 )

3) сума витрат підприємства, організації з переробки (обробки, інших видів перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів (послуг), які використовуються для виготовлення товарів (надання послуг) безпосередньо підприємствами, організаціями, становить не менш як 8 відсотків ціни постачання таких виготовлених товарів (наданих послуг); ( Підпункт 3 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 22 від 19.01.2011 )

4) розмір середньомісячної заробітної плати інвалідів, що працюють на підприємстві, в організації, в еквіваленті повної зайнятості повинен бути не менш як законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати;

5) виконання підприємством, організацією рішень Комісії та регіональних комісій (крім підприємств, організацій, які звернулися вперше). ( Підпункт 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 22 від 19.01.2011 )

Філії та відокремлені підрозділи підприємства, які зареєстровані окремими платниками податків, що претендують на пільговий режим оподаткування, повинні відповідати критеріям, зазначеним у підпунктах 1-5 цього пункту.

3. Підприємство, організація для отримання дозволу подає регіональній комісії:

заяву громадської організації інвалідів (далі - засновник) про надання дозволу підприємству (філії, відокремленому підрозділу), організації за формою, затвердженою Комісією;

( Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 233 від 08.04.2013 )

( Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 233 від 08.04.2013 )

копії установчих документів підприємства, організації, а також засновника, крім випадків, коли засновником є всеукраїнська громадська організація інвалідів, яка самостійно подає Комісії копії своїх установчих документів. Зазначені документи подаються один раз і поновлюються лише у разі внесення до них змін;

копію положення про філію, відокремлений підрозділ підприємства;

( Абзац сьомий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 949 від 17.10.2012 )

довідку про середньооблікову чисельність інвалідів, що працюють на підприємстві (у філії, відокремленому підрозділі), в організації, видану територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, за період, встановлений законодавством; ( Абзац восьмий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1214 від 22.12.2010 )

копію державного акта на право постійного користування землею або копію довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі звернення за отриманням дозволу на право користування пільгами щодо земельного податку;

бізнес-план діяльності підприємства (філії, відокремленого підрозділу);

розрахунок суми витрат підприємства, організації, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів для визначення товарів, які безпосередньо виготовляються підприємством; ( Абзац одинадцятий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1214 від 22.12.2010 )

довідку про розмір середньомісячної заробітної плати працівників, у тому числі інвалідів в еквіваленті повної зайнятості, що працюють на підприємстві (у філії, відокремленому підрозділі), в організації, за попередній звітний період, визначений законодавством; ( Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1214 від 22.12.2010 )

копії податкових та фінансових звітів (податковий звіт про прибуток, що звільняється від оподаткування, підприємств та організацій, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт) послуг, крім підакцизних товарів; декларацію з податку на прибуток підприємства; звіт "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності" (форма 1-ПП); баланс підприємства, організації (форма 1) та звіт про фінансові результати (форма 2) за попередній звітний період). ( Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1214 від 22.12.2010 )

Зазначений перелік документів для отримання дозволу є вичерпним. ( Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1214 від 22.12.2010 )

4. Строк подання документів підприємством, організацією:

які мали дозвіл, - не пізніше ніж за один місяць до закінчення дії дозволу; ( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1214 від 22.12.2010 )

які не мали дозволу, - не пізніше ніж за один місяць до початку кварталу, з якого підприємство, організація планує отримати дозвіл. ( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1214 від 22.12.2010 )

5. Секретаріат Комісії або регіональної комісії розглядає подані підприємством, організацією документи протягом 30 днів після їх надходження.

6. Секретаріат Комісії або регіональної комісії може проводити перевірку достовірності інформації, що міститься в поданих підприємством, організацією документах в межах строку, встановленого пунктом 5 цього Порядку.

7. Регіональна комісія після розгляду документів приймає рішення:

про надсилання Комісії висновку-пропозиції щодо надання або відмови в наданні дозволу підприємству, організації, що отримали за попередній звітний (податковий) рік валовий дохід в обсязі більш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати;

про надання або відмову в наданні дозволу підприємству, організації, що отримали за попередній звітний (податковий) рік валовий дохід в обсязі менш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати.

8. Секретаріат регіональної комісії протягом трьох днів після підписання протоколу засідання регіональної комісії надсилає Комісії висновки-пропозиції та документи підприємства, організації, що отримали за попередній звітний (податковий) рік валовий дохід в обсязі більш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати.

9. Комісія після розгляду документів приймає рішення про надання або відмову в наданні дозволу підприємствам, організаціям, які отримали за попередній звітний (податковий) рік валовий дохід в обсязі більш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати.

10. Строк дії дозволу може становити квартал, півріччя, три квартали, рік.

Рішення про надання дозволу на строк менше року може прийматися Комісією у разі: ( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1214 від 22.12.2010 )

надходження від засновника заяви з обґрунтуванням щодо надання дозволу на строк менше року; ( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1214 від 22.12.2010 )

виявлення на підприємстві (організації) простроченої заборгованості із виплати заробітної плати. ( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1214 від 22.12.2010 )

11. У дозволі зазначаються найменування філій, відокремлених підрозділів (у разі їх наявності), на які поширюється пільговий режим оподаткування.

12. Рішення про відмову в наданні дозволу приймається Комісією, регіональними комісіями у разі:

подання підприємством, організацією документів, які не відповідають пункту 3 цього Порядку;

виявлення недостовірних даних у документах, поданих підприємством, організацією;

невиконання вимог цього Порядку.

13. Рішення про скасування дозволу, строк дії якого не закінчився, приймається Комісією у разі: ( Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1214 від 22.12.2010 )

надходження від засновника заяви з обґрунтуванням щодо скасування зазначеного дозволу;

надходження подання відповідних органів державної податкової служби та інших державних органів про порушення законодавства України підприємством (філією, відокремленим підрозділом), організацією;

виявлення Комісією випадків невиконання підприємством, організацією вимог підпунктів 1-3 пункту 2 цього Порядку;

неефективності виробничої діяльності та відсутності соціальної значущості за результатами проведеного Комісією аналізу соціально-економічних показників діяльності підприємства, організації;

ліквідації засновника, підприємства, організації.

14. Секретаріат Комісії у семиденний строк після підписання протоколу засідання Комісії надсилає рішення Комісії регіональним комісіям. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1214 від 22.12.2010 )

15. Регіональні комісії у триденний строк повідомляють підприємства, організації про рішення Комісії.

16. Секретаріати Комісії та регіональної комісії аналізують діяльність підприємств, організацій, яким надано дозвіл, та забезпечують здійснення контролю відповідно до повноважень, визначених законодавством.