Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 серпня 2007 р. N 1010
Київ

Про затвердження Порядку надання
дозволу на право користування пільгами
з оподаткування для підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1214 від 22.12.20
10
N 22 від 19.01.20
11
N 849 від 10.08.20
11
N 949 від 17.10.20
12
N 233 від 08.04.20
13
N 518 від 17.07.20
13)

Відповідно до статті 14-2 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2007 р. N 1010

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2013 р. N 518)

Порядок
надання дозволу на право користування пільгами
з оподаткування для підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів

1. Цей Порядок визначає механізм надання підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів, дозволу на право користування пільгами з оподаткування (далі - дозвіл), відмови у його наданні чи скасування дозволу Мінсоцполітики або обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим.

2. Дозвіл підприємствам з філіями, відокремленими підрозділами (у разі наявності) та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів (далі - підприємства, організації), надається за умови їх відповідності таким критеріям:

1) кількість інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного (податкового) періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу;

2) фонд оплати праці інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємств;

3) сума витрат підприємства, організації з переробки (обробки, інших видів перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів (послуг), які використовуються для виготовлення товарів (надання послуг) безпосередньо підприємствами, організаціями, становить не менш як 8 відсотків ціни постачання таких виготовлених товарів (наданих послуг);

4) розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, повинен бути не менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

5) виконання підприємствами, організаціями рішень Мінсоцполітики та обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим (крім підприємств, організацій, які звернулися вперше).

Філії та відокремлені підрозділи підприємств, які зареєстровані як окремі платники податків, що претендують на пільговий режим оподаткування, повинні відповідати критеріям, зазначеним у підпунктах 1-5 цього пункту.

3. Для отримання дозволу підприємство, організація подає до обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим:

заяву громадської організації інвалідів (далі - засновник) про надання підприємству, організації дозволу за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

копії установчих документів підприємства, організації, а також засновника, крім випадків, коли засновником є всеукраїнська громадська організація інвалідів або громадська організація інвалідів, яка підтвердила свій всеукраїнський статус, що самостійно подає копії своїх установчих документів;

копію положення про філію, відокремлений підрозділ підприємства;

довідку про чисельність працюючих інвалідів на підприємстві, в організації, видану територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, за попередній рік та за попередній звітний (податковий) період;

копію державного акта на право постійного користування землею або копію довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі звернення за отриманням дозволу на право користування пільгами щодо земельного податку;

бізнес-план діяльності підприємства (філії, відокремленого підрозділу);

розрахунок суми витрат підприємства, організації, пов’язаних з переробкою (обробкою, іншими видами перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів, для визначення товарів, які безпосередньо виготовляються підприємством, організацією;

довідку про розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості працівників та інвалідів, які мають на підприємстві, в організації основне місце роботи, за попередній звітний (податковий) період;

копії податкових та фінансових звітів (податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, звіт про суми податкових пільг, баланс підприємства, організації (форма 1) та звіт про фінансові результати (форма 2) за попередній звітний (податковий) період).

Зазначений перелік документів для отримання дозволу є вичерпним.

4. Строк подання документів підприємством, організацією:

які мали дозвіл, - не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу;

які не мали дозволу, - не пізніше ніж за один місяць до початку кварталу, з якого підприємство, організація планує отримати дозвіл.

5. Обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим розглядають подані підприємством, організацією документи та приймають відповідне рішення протягом строку, визначеного пунктом 7 цього Порядку.

6. Обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим можуть проводити перевірку достовірності інформації, що міститься в поданих підприємством, організацією документах, у межах строків, визначених пунктом 7 цього Порядку.

7. Обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим:

протягом 15 робочих днів з дня надходження документів підприємства, організації приймають рішення про доцільність надання або відмови в наданні, скасування дозволу підприємству, організації, що отримали за попередній звітний (податковий) рік дохід в обсязі більш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої відповідно до законодавства станом на 1 січня поточного року (далі - 8400 розмірів мінімальної заробітної плати), і протягом трьох робочих днів надсилають Мінсоцполітики відповідний висновок-пропозицію та документи;

протягом 30 робочих днів з дня надходження документів підприємства, організації приймають рішення про надання або відмову в наданні, скасування дозволу підприємству, організації, що отримали за попередній звітний (податковий) рік дохід в обсязі менш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати.

8. Мінсоцполітики протягом 30 робочих днів з дня надходження висновку-пропозиції та документів підприємства, організації приймає рішення про надання або відмову в наданні, скасування дозволу підприємству, організації, що отримали за попередній звітний (податковий) рік дохід в обсязі більш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати, вирішує спірні питання, веде облік підприємств, організацій, яким надано, відмовлено в наданні, скасовано дозволи.

9. Строк дії дозволу може становити квартал, півріччя, три квартали, рік.

Рішення про надання дозволу на строк менше року може прийматися Мінсоцполітики, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим у разі:

надходження від засновника заяви з обґрунтуванням щодо надання дозволу на строк менше року;

виявлення на підприємстві, в організації простроченої заборгованості із виплати заробітної плати.

10. У дозволі зазначається найменування підприємства, організації, на які поширюється пільговий режим оподаткування.

11. Рішення про відмову в наданні дозволу приймається Мінсоцполітики, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим у разі:

подання підприємством, організацією документів не в повному обсязі;

виявлення недостовірних даних у поданих підприємством, організацією документах;

невиконання підприємством, організацією вимог пункту 2 цього Порядку.

12. Рішення про скасування дозволу, строк дії якого не закінчився, приймається Мінсоцполітики у разі:

надходження від засновника заяви з обґрунтуванням щодо скасування дозволу;

надходження подання відповідних органів Міндоходів та інших державних органів про порушення підприємством, організацією податкового та митного законодавства, законодавства про соціальний захист інвалідів;

неефективності виробничої діяльності та відсутності соціальної значущості за результатами проведеного Мінсоцполітики, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим аналізу соціально-економічних показників діяльності підприємства, організації;

ліквідації засновника, підприємства, організації.

13. Мінсоцполітики, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим повідомляють у семиденний строк підприємства, організації про прийняті рішення щодо надання або відмови в наданні, скасування дозволу.

14. Мінсоцполітики, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим аналізують діяльність підприємств, організацій, яким надано дозвіл, забезпечують здійснення контролю відповідно до повноважень, визначених законодавством.

15. Підприємства, організації мають право на оскарження рішення про відмову в наданні або скасування дозволу у встановленому законодавством порядку.

(Порядок в редакції Постанови КМ N 518 від 17.07.2013)