Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
31.03.2008 N 1278

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 травня 2008 р. за N 486/15177

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту
N 1480 від 27.05.20
10)

Про затвердження
Порядку здійснення соціального інспектування
центрами соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді сімей та осіб,
які опинилися у складних життєвих обставинах

Відповідно до Законів України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" ( 2558-14 ), "Про попередження насильства в сім'ї" ( 2789-14 ), Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 N 1126 (із змінами), наказую:

1. Затвердити Порядок здійснення соціального інспектування центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах (далі - Порядок), що додається.

2. Республіканському (Автономна Республіка Крим), обласним, Київському та Севастопольському міським центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечити впровадження Порядку.

3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 04.02.2002 N 11 "Про затвердження Порядку здійснення працівниками центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціального інспектування з метою забезпечення супроводу сімей у складних життєвих обставинах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.04.2002 за N 319/6607 (із змінами).

4. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді забезпечити державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді.

Міністр Ю.О.Павленко

Погоджено

Міністерство внутрішніх справ України

Затверджено
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
31.03.2008 N 1278

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 травня 2008 р. за N 486/15177

Порядок
здійснення соціального інспектування
центрами соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді сімей та осіб, які опинилися
у складних життєвих обставинах

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центри) спільно з відповідними органами виконавчої влади, які відповідно до чинного законодавства здійснюють інспекторський нагляд, соціальне інспектування сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, з метою контролю за додержанням вимог законодавства щодо захисту прав та свобод дітей та молоді у сфері соціальної роботи з ними шляхом з'ясування причин, які призвели до виникнення складних життєвих обставин, та забезпечення права на отримання своєчасної допомоги, у т.ч. вжиття негайних заходів для подолання складних життєвих обставин.

1.2. Інформація про сім'ї та осіб, які підлягають соціальному інспектуванню відповідно до цього Порядку, надходить до Центрів у вигляді особистої заяви громадянина або звернення про надання допомоги одного із членів сім'ї чи іншої особи, а також від підприємств, установ, організацій різних форм власності, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

1.3. За результатами соціального інспектування Центри мають право:

- звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій різних форм власності щодо надання допомоги сім'ям та особам у вирішенні складних життєвих обставин;

- порушувати перед відповідними органами клопотання про застосування передбачених законодавством санкцій до підприємств, установ та організацій різних форм власності, громадян, накладання дисциплінарних та адміністративних стягнень на посадових осіб у разі порушення ними законодавства стосовно дітей та молоді відповідно до статті 12 Закону України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" ( 2558-14 ).

II. Зміст соціального інспектування

2.1. Зміст соціального інспектування включає такі етапи:

2.1.1. Вивчення життєдіяльності:

- сім'ї, яка опинилася у складних життєвих обставинах (у т.ч. в разі загрози жорстокого поводження або вчинення насильства стосовно дитини чи інших членів сім'ї, наявності наркотичної або алкогольної залежностей батьків або одного з них);

- сімей, члени яких мають інвалідність або ВІЛ-інфекцію;

- жінок, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини, вагітних жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах, тощо;

- сім'ї неповнолітнього, який перебуває у місцях позбавлення волі або повернувся з місць відбування покарання; неповнолітнього та молодих осіб, засуджених без позбавлення волі (у т.ч. батьків або одного з них);

- родичів осіб, які перебувають у центрах соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрах матері та дитини, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді тощо.

2.1.2. Підготовка соціально-психологічної характеристики сім'ї та ознайомлення з умовами її проживання з метою діагностики складних життєвих обставин (у т.ч. збір та аналіз інформації, отриманої від суб'єктів соціальної роботи та соціального оточення сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах).

2.1.3. Підготовка висновків та рекомендацій (передбачає аналіз причин та факторів, які обумовили виникнення складних життєвих обставин, та їх можливі наслідки) щодо подальшої роботи з сім'єю чи особою у вирішенні складних життєвих обставин з метою сприяння призначенню різних видів соціальної допомоги; вжиття термінових заходів для залучення інших підприємств, установ, організацій, звернення до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суду тощо у виявленні порушень прав та свобод дітей та молоді, які потребують негайного реагування; необхідності занесення до загального банку даних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (далі - Банк даних), порядок формування та ведення якого визначено наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14.06.2006 N 1983/388/452/221/556/596/106, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.07.2006 за N 824/12698, направлення до закладу соціального обслуговування, можливості створення прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу тощо.

2.1.4. За результатами соціального інспектування складається акт соціального інспектування, форма якого наведена у додатку.

III. Види та методи соціального інспектування

3.1. Види соціального інспектування:

- планове;

- оперативне;

- моніторингове.

3.2. Планове інспектування здійснюється відповідно до затвердженого директором Центру плану.

3.3. Оперативне інспектування здійснюється за умови звернення фізичних або юридичних осіб у разі виникнення обставин, які потребують термінового втручання суб'єктів соціальної роботи з дітьми та молоддю.

3.4. Моніторингове інспектування (експертиза) здійснюється з метою надання відповідної оцінки виконаних заходів у вирішенні складних життєвих обставин та підготовки об'єктивного висновку і рекомендацій за результатами проведеної роботи.

3.5. Методами соціального інспектування є: вивчення документації, обстеження, спостереження, інтерв'ю, бесіда, анкетування тощо.

IV. Умови здійснення соціального інспектування

4.1. Соціальне інспектування здійснюється комісією, створеною наказом Центру, до складу якої входить спеціаліст Центру, а також, у разі потреби, залучаються представники служби у справах дітей, управлінь (відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту, управлінь (відділів) та закладів охорони здоров'я, управлінь (відділів) освіти і науки, дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, органів праці та соціального захисту населення, органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування (за згодою).

4.2. Як експерти до участі в соціальному інспектуванні можуть, у разі потреби та їх згодою, залучатися представники житлово-комунального господарства, інших підприємств, установ, організацій (у т.ч. громадських та благодійних), фізичні особи тощо.4.3. Періодичність та види соціального інспектування визначаються керівництвом Центру з урахуванням інформації про сім'ї та осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах та підлягають соціальному інспектуванню.

4.4. Склад комісії, строки здійснення соціального інспектування визначаються наказом Центру.

4.5. При виявленні під час соціального інспектування порушень законодавства з питань, які не належать до компетенції Центру, комісія звертається до відповідних установ, організацій тощо, до компетенції яких належить вирішення даних питань.

V. Результати здійснення соціального інспектування

5.1. Результати соціального інспектування відображаються в акті соціального інспектування, до якого на підтвердження викладених фактів можуть додаватися копії відповідних документів.

5.2. Результатами соціального інспектування можуть бути:

- занесення сім'ї до Банку даних як такої, що опинилася у складних життєвих обставинах;

- винесення на розгляд дорадчого органу питання щодо подальшої роботи з сім'єю чи особою;

- узяття під соціальний супровід без винесення питання на розгляд дорадчого органу (у разі подання заяви сім'ї чи особи);

- надання соціальних послуг;

- рекомендації членам сімей щодо подолання складних життєвих обставин власними силами, засобами та можливостями;

- клопотання про направлення до закладу соціального обслуговування;

- звернення до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності з метою сприяння ними вирішенню питань щодо подолання складних життєвих обставин;

- порушення перед відповідними органами клопотання про застосування передбачених законодавством санкцій до підприємств, установ та організацій усіх форм власності, громадян, накладання дисциплінарних та адміністративних стягнень на посадових осіб у разі порушення ними законодавства стосовно дітей та молоді відповідно до статті 12 Закону України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" ( 2558-14 );

- прийняття керівництвом Центру рішень, спрямованих на розв'язання проблем сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах тощо.

5.3. За умови позитивних результатів моніторингового інспектування сім'ї Центром вноситься пропозиція щодо припинення соціального супроводу сім'ї чи особи або виведення сім'ї з Банку даних.

5.4. В акті соціального інспектування зазначають причини складних життєвих обставин, висновки та рекомендації щодо подальшої роботи з сім'єю чи особою.

5.5. Акт про результати здійснення соціального інспектування реєструється Центром не пізніше дня, наступного за днем його складання.

5.6. Не допускається розголошення одержаних при здійсненні соціального інспектування відомостей про особисте життя членів сім'ї та іншої інформації, якщо це порушує їхні права та законні інтереси.

5.7. Інформація, одержана під час здійснення соціального інспектування, зберігається та використовується відповідно до чинного законодавства України.

5.8. За результатами соціального інспектування сім'ї чи особи, які опинилися у складних життєвих обставинах, Центр готує матеріали та подає пропозиції на розгляд засідання дорадчого органу для прийняття відповідного рішення щодо подальшої роботи та/чи необхідності залучення суб'єктів соціальної роботи.

Директор Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Н.Л.Лук'янова

Додаток
до Порядку здійснення
соціального інспектування
центрами соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
сімей та осіб, які опинилися
у складних життєвих
обставинах

                АКТ
соціального інспектування
"___"__________ 20__ року

Сім'ї/особи_______________________________________________________
Місце проживання__________________________________________________
Тел._____________________

   Комісія у складі:

1. _______________________________________________________________
(П.І.Б, місце роботи, посада)
2. _______________________________________________________________
(П.І.Б, місце роботи, посада)
3. _______________________________________________________________
(П.І.Б, місце роботи, посада)

відвідала сім'ю  з  метою  обстеження  житлово-побутових умов
проживання, морального, психологічного, фізичного стану членів
сім'ї, умов виховання дітей, забезпечення захисту їхніх прав,
свобод і законних інтересів.

   Комісією виявлено, що сім'я _________________________________
складається з _________ осіб, а саме:

   Мати
______________________________________________________ вік ______

   Батько
______________________________________________________ вік ______

   Діти:
_______________ рік народження ______ вік: ____ повних років
_______________ рік народження ______ вік: ____ повних років
_______________ рік народження ______ вік: ____ повних років
_______________ рік народження ______ вік: ____ повних років
_______________ рік народження ______ вік: ____ повних років
_______________ рік народження ______ вік: ____ повних років
_______________ рік народження ______ вік: ____ повних років

   Інші особи, які проживають разом (родинні зв'язки):

   Баба ___________________________
Дід ____________________________

   Інші
_______________ рік народження ______ вік: ____ повних років
_______________ рік народження ______ вік: ____ повних років
_______________ рік народження ______ вік: ____ повних років
_______________ рік народження ______ вік: ____ повних років

Сім'я/особа проживає у
__________________________________________________________________
(власному, найманому будинку, у будинку батьків, родичів,
друзів, у гуртожитку, інше, вказати)

Характеристика приміщення ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Власник житла ____________________________________________________

Зареєстровано ___________ осіб, фактично проживає __________ осіб.

Місце реєстрації сім'ї/особи _____________________________________

Загальна житлова площа______________кв.м., кількість кімнат ______

Підсобне
господарство______________________________________________________

Земельна ділянка__________________________________________________

   Види сім'ї:

   Повна сім'я (багатодітна сім'я; сім'я усиновлювачів; сім'я
опікунів/піклувальників; різновіковий шлюб; неповнолітні батьки;
позашлюбна дитина/дитина від іншого шлюбу; жінка, з якою проживає
чоловік, не є біологічною матір'ю дитини; повернення дитини/одного
з батьків з місць позбавлення волі; інше*)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Неповна сім'я (багатодітна сім'я; сім'я усиновлювача; сім'я
опікуна/піклувальника; батьки розлучені, але проживають разом;
неповнолітні батько/матір; перебування одного з батьків у місцях
позбавлення волі; батьки не розлучені, але проживають окремо;
місцезнаходження одного з батьків невідоме;
інше*)____________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Причини виявлення складних життєвих обставин

   Соціально-економічні (у т.ч. матеріально-побутові) (заробітна
плата нижча, ніж прожитковий мінімум; несвоєчасна виплата
заробітної плати; втрата роботи; безробіття одного/обох батьків;
небажання одного/обох батьків працювати; відсутність/втрата
документів; відсутність державної соціальної допомоги, на яку
сім'я має право (у т.ч. невикористання пільг, на які сім'я має
право); борги за комунальні послуги, неповноцінне харчування;
низька забезпеченість речами першої необхідності, одягом тощо;
відсутність/втрата власного житла; вимушена міграція; проживання в
одному помешканні декількох родин; порушення санітарно-гігієнічних
норм проживання сім'ї; відсутність відповідних умов для проживання
та повноцінного розвитку дитини/дітей;
інше*)____________________________________________________________
__________________________________________________________________

Соціально-медичні (інвалідність дитини або батьків/одного з
них; психічне захворювання дитини або батьків/одного з них (за
наявності відповідного медичного висновку); соціально небезпечні
хвороби дитини або батьків/одного з них; довготривала хвороба
дитини або батьків/одного з них; проблема залежності (алкогольна,
токсична, наркотична) дитини або батьків/одного з них; смерть
дитини, батьків/одного з них, близької людини;
інше*)____________________________________________________________
__________________________________________________________________

Соціально-педагогічні (відсутність навичок самообслуговування
(у т.ч. ведення господарства, планування сімейного бюджету тощо);
відсутність професійної підготовки; недостатня увага до дитини, її
розвитку; високий рівень зайнятості батьків/працевлаштування
батьків у віддаленій місцевості, відсутність часу для виховання
дитини; адаптація дитини в опікунській сім'ї, сім'ї
піклувальників; відсутність навичок адаптації членів сім'ї до
самостійного життя (особи з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, з числа випускників
інтернатних закладів); відсутність навичок адаптації до
самостійного життя дітей/осіб з функціональними обмеженнями (у
т.ч. членів сім'ї/одного з них); інше*)___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Соціально-психологічні (конфлікт   поколінь;   конфлікт
дитини/дітей з однолітками, учителями, вихователями тощо; конфлікт
прийомної дитини (дитини-вихованця, дитини, над якою оформлено
опіку/піклування) з рідними дітьми; схильність дитини або членів
сім'ї/одного з них до правопорушень; небажання отримувати
допомогу; проблеми залежності (від азартних ігор, релігійної
секти, комп'ютера тощо); насилля (психологічне, економічне,
фізичне, сексуальне тощо) щодо дитини чи членів сім'ї/одного з
них; інше*)_______________________________________________________
__________________________________________________________________

Інші причини (небажана вагітність; небажана дитина;
позашлюбна дитина; втеча дитини із сім'ї; подружня зрада;
міжетнічні конфлікти; міжрелігійні конфлікти;
інше(1))__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Додаткові факти, установлені на час обстеження
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ставлення сім'ї/особи до співпраці з відповідними
установами/організаціями щодо подолання складних життєвих обставин
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Висновки та рекомендації комісії:____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

          Підпис одного з членів сім'ї _________________

 М.П.
Підписи членів комісії:
______________________ _________________
______________________ _________________
______________________ _________________
______________________ _________________

Директор Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Н.Л.Лук'янова

______________

(1) Виявлені причини необхідно підкреслити. За наявності декількох виявлених причин підкреслюються усі необхідні.

* За потреби додаються ті, що не передбачені переліком.