Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 березня 1993 р. N 225
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 553 від 23 травня 2011
р.)

Про затвердження Положення про державний
архітектурно-будівельний контроль

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 253 від 07.04.95
N 1510 від 11.10.2002
N 609 від 12.05.2004
N 1434 від 18.10.2006
N 1182 від 26.09.2007
N 3 від 14.01.2009 )

Відповідно до Закону України "Про основи містобудування" ( 2780-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє :

1. Затвердити Положення про державний архітектурно-будівельний контроль, що додається.

2. Міністерству у справах будівництва і архітектури до 1 липня 1993 р. розробити і затвердити:

Порядок атестації інспекторів органів державного архітектурно-будівельного контролю;

Положення про порядок надання дозволів на виконання робіт з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту;

Типове положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю та рекомендації щодо розцінок (тарифів) на роботи (послуги), що виконуються цими підрозділами.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Ради Міністрів УРСР від 27 квітня 1961 р. N 569 "Про посилення державного архітектурно-будівельного контролю за будівництвом в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1961 р., N 4, ст. 63);

пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 січня 1969 р. N 7 "Про визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду УРСР у зв'язку з постановою Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1968 р. N 181 "Про Положення про Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах будівництва (Держбуд УРСР), а також структуру його центрального апарату" (ЗП УРСР, 1969 р., N 1, ст. 6).

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА

Заступник Міністра Кабінету Міністрів України I. ЄМЕЦЬ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 1993 р. N 225

(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 квітня 1995 р. N 253)

Положення
про державний архітектурно-будівельний
контроль

( У тексті Положення слово "Мінбуд" в усіх відмінках замінено
словом "Мінрегіонбуд" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 1182 від 26.09.2007 )

1. Державний архітектурно-будівельний контроль - це сукупність організаційно-технічних і правових заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог і технічних умов, а також положень затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних об'єктів (далі - затверджені проектні рішення), місцевих правил забудови населених пунктів усіма суб'єктами містобудівної діяльності незалежно від форм власності під час забудови територій і населених пунктів, розміщення, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрації архітектурних пам'яток, створення інженерної та транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

2. Державний архітектурно-будівельний контроль і нагляд з питань будівництва, містобудування та архітектури здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція (Держархбудінспекція) та її територіальні органи. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1434 від 18.10.2006; в редакції Постанови КМ N 1182 від 26.09.2007 )

3. Держархбудінспекція та її територіальні органи (далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) виконують такі функції: ( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1182 від 26.09.2007 )

1) видача замовникам (забудовникам) та реєстрація в установленому порядку дозволів на виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі - будівельні роботи); ( Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1434 від 18.10.2006; в редакції Постанови КМ N 1182 від 26.09.2007 )

2) реєстрація відповідальних інженерно-технічних працівників будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних, проектних організацій та організацій-замовників, які здійснюють безпосередньо керівництво будівельними роботами, технічний і авторський нагляд;

3) участь у встановленому порядку в роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, а також у розслідуванні причин аварій на будівництві;

4) здійснення вибіркової перевірки:

відповідності розміщення об'єктів, виконання будівельних робіт, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій законодавству, державним стандартам, нормам і правилам, архітектурним вимогам, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням, а також місцевим правилам забудови населених пунктів;

своєчасності та якості виконання учасниками будівництва передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення необхідної виконавчої документації;

наявності сертифікатів на будівельну продукцію;

5) розгляд справ про правопорушення у сфері містобудування і прийняття відповідних рішень;

6) здійснення методичного забезпечення діяльності відомчих служб контролю якості будівельних організацій і підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції;

7) аналіз та узагальнення матеріалів контролю за якістю забудови територій і населених пунктів, будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, підготовка пропозицій відповідним органам про вдосконалення державних стандартів, норм і правил;

( Підпункт 8 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 3 від 14.01.2009 )

9) здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження будівельної діяльності. ( Пункт 3 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ N 1182 від 26.09.2007 )

4. Інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю надається право:

безперешкодного доступу посадових осіб на будівництво об'єктів і підприємства, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, незалежно від форм власності;

давати у межах своїх повноважень замовникам, проектним і будівельним організаціям, підприємствам, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог, технічних умов, затверджених проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів, вносити замовникам пропозиції про припинення фінансування об'єктів до усунення виявлених недоліків;

залучати на договірних умовах незалежних експертів, спеціалізовані організації для проведення перевірок і підготовки висновків з питань, що входять до їх компетенції;

вимагати в необхідних випадках від замовників, підрядників, виготівників будівельних матеріалів, виробів і конструкцій вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомок і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

одержувати від замовників, проектних і будівельних організацій, підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, нормативно-технічну, проектну та іншу документацію, необхідну для виконання покладених на них функцій;

зупиняти будівельні роботи, які не відповідають вимогам законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурним вимогам, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням, місцевим правилам забудови населених пунктів або здійснюються без дозволу на їх виконання, а також виробництво і застосування в будівництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виготовлених з порушенням державних стандартів;

вносити подання відповідним органам про анулювання або призупинення дії ліцензій на право здійснення спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві суб'єктами, які допускають грубі порушення законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог, технічних умов, затверджених проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів;

безплатно одержувати від замовників, будівельних організацій, підприємств, що виробляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, а також органів державної статистики звітні дані про введення в дію основних фондів, реалізацію готової продукції;

повідомляти органи державної статистики про факти порушень встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів для виключення їх із числа введених у дію, а також про реалізацію будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають вимогам державних стандартів, для виключення їх із звітності;

складати протоколи про правопорушення у сфері містобудування та накладати штрафи відповідно до чинного законодавства.

5. Дії і рішення посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю можуть бути оскаржені в органи, яким ці інспекції підпорядковані, або до суду. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1510 від 11.10.2002 )

6. Повноваження Держархбудінспекції визначаються Положенням про неї, яке затверджує Кабінет Міністрів України. ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1434 від 18.10.2006 )

7. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у своїй діяльності взаємодіють з іншими спеціально уповноваженими державними органами, що здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог, охорони праці та інших вимог у сфері містобудування.

8. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю укомплектовуються фахівцями, які мають досвід практичної роботи у сфері містобудування.

9. Для узагальнення та аналізу якості будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій інспекції державного архітектурно-будівельного контролю подають до Держархбудінспекції інформацію згідно з установленими нею формою та строками. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1434 від 18.10.2006, N 1182 від 26.09.2007 )

10. При інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю можуть створюватися госпрозрахункові підрозділи для здійснення на договірних умовах комплексу робіт, пов'язаних з контролем за якістю спорудження об'єктів, а також групи позаштатних інспекторів.

11. Відносини інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю з юридичними особами та громадянами іноземних держав, що здійснюють будівництво на території України, регламентуються чинним законодавством України та цим Положенням, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, укладення яких відбулося у формі Закону.

12. Держархбудінспекція, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю мають печатки із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1182 від 26.09.2007 )

( Положення в редакції Постанови КМ N 253 від 07.04.95 )