Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.08.2008 N 358

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 вересня 2008 р. за N 870/15561

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1223 від 30.09.20
11)

Про внесення змін до Порядку обслуговування
державного бюджету за видатками та операціями
з надання та повернення кредитів, наданих
за рахунок коштів державного бюджету

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства
N 515 від 11.12.20
08
N 286 від 16.07.20
09 )

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232 "Питання Державного казначейства України", наказу Міністерства фінансів України від 13.02.2008 N 180 "Про затвердження пріоритетів роботи Міністерства фінансів України на 2008 рік" та з метою удосконалення порядку обслуговування державного бюджету за видатками наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Наказ набирає чинності згідно із законодавством, крім:

підпунктів 1.1, 1.2, абзаців четвертого та п'ятого підпункту 1.3, підпунктів 1.4, 1.5 пункту 1 та пункту 8 Змін в частині змін, що вносяться до додатків 1, 2, які набувають чинності з 15 грудня 2008 року.

( Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 286 від 16.07.2009 )

3. Директору Департаменту інформаційних технологій Ніколаєву О.Б. забезпечити Державне казначейство України та його територіальні органи відповідними програмними засобами.

4. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н.І. та Директору Юридичного департаменту Зіневичу О.Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н.І. довести цей наказ до відома та керівництва в роботі Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Головним розпорядникам бюджетних коштів довести цей наказ до відома підпорядкованих установ, а органам Державного казначейства України - до установ, що ними обслуговуються.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

Голова Т.Я.Слюз

Погоджено:

Заступник міністра фінансів України А.І.Мярковський

Затверджено
Наказ Державного
казначейства України
28.08.2008 N 358

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 вересня 2008 р. за N 870/15561

Зміни
до Порядку обслуговування державного бюджету
за видатками та операціями з надання
та повернення кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

1. У главі 2:

1.1. У пункті 2.1:

друге речення абзацу восьмого викласти у такій редакції: "Державне казначейство України отриману інформацію вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету";

абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

"Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації подають інформацію щодо мережі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів до Головних управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління) для внесення до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету";

абзац десятий виключити.

1.2. Пункт 2.2 викласти у такій редакції:

"2.2. Розпорядники нижчого рівня (обласний рівень) подають Головним управлінням на паперових та електронних носіях дані про мережу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у територіальному розрізі (місто, район) не пізніше ніж за 10 днів до початку бюджетного року. Головні управління отриману інформацію вносять до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету".

1.3. У пункті 2.3:

у абзаці першому:

у першому реченні слова "Національного космічного агентства України" виключити;

друге речення викласти у такій редакції: "Мережа силових структур вноситься до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету базовими Головними управліннями";

абзац четвертий виключити.

1.4. Третє речення абзацу другого пункту 2.5 викласти у такій редакції: "Державне казначейство України та Головні управління відповідно вносять зміни до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету на підставі поданих головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня реєстрів змін до мережі".

1.5. Доповнити главу після пункту 2.7 новим пунктом 2.8 такого змісту:

"2.8. Державне казначейство України надає головним розпорядникам бюджетних коштів (на їх звернення) інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету на паперових та електронних носіях.

Державне казначейство України щоденно надає Міністерству фінансів України інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного бюджету відповідно до формату та регламенту обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Державним казначейством України".

2. У главі 4:

2.1. У пункті 4.4:

друге речення абзацу третього викласти у такій редакції: "До Державного казначейства України в обов'язковому порядку подаються реєстри змін, внесених на підставі довідки Міністерства фінансів України, та реєстри змін, що вносяться в межах установлених законодавством прав, наданих головному розпоряднику, та внесення яких не потребує довідки Міністерства фінансів України";

у абзаці четвертому слова та цифри "ніж за 10 днів до закінчення звітного місяця" замінити словами та цифрами "25 числа поточного місяця".

2.2. У третьому реченні абзацу першого пункту 4.5 після слів "помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та" слово "інших" замінити словом "відповідних".

( Підпункт 2.3 пункту 2 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 286 від 16.07.2009 )

3. У пункті 5.2 глави 5 слова "прийняття відповідних управлінських рішень" замінити словами "надання відповідної інформації головним розпорядникам та Міністерству фінансів України з метою прийняття ними управлінських рішень".

( Пункт 4 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 286 від 16.07.2009 )

5. У главі 7:

у пункті 7.1 після слів "цільових видатків державного бюджету" доповнити словами "в регламентованому режимі", слова "напрямків їх витрачання, передбачених" замінити словами "вимог, встановлених";

у абзаці другому пункту 7.6 після слів "перераховуються на рахунки" слова "головних розпорядників" виключити.

6. У пункті 12.14 глави 12 після слів "відповідно до" доповнити словами "платіжних доручень та".

( Пункт 7 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 286 від 16.07.2009 )

8. Додатки 1, 2, 19, 23 викласти у новій редакції (додаються). ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 286 від 16.07.2009 )

9. У додатках 12-15, 20-22 слово "начальник" замінити словом "керівник", у назві додатка 22 слово "інших" замінити словом "відповідних", у додатку 33 слова "начальник Управління" замінити словами "керівник органу Державного казначейства України".

Директор Департаменту методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 1
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

               МЕРЕЖА
установ та організацій, які отримують
кошти з державного бюджету
в 20__році

 КВК ______     _________________________________________
(назва розпорядника бюджетних коштів)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код |Код за| Назва | Ступінь | Код | Код | Назва | Код |
|з/п|розпорядника|ЄДРПОУ| установи |розпорядника|розпорядника| органу | органу |відпові- |
| | коштів(*) | |(організації)| коштів | коштів | Державного | Державного |дального |
| | | | (повна/ | (СРК)(**)| вищого |казначейства|казначейства|виконавця|
| | | | скорочена) | | рівня(***) | | | |
|---+------------+------+-------------+------------+------------+------------+------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

М.П. Керівник установи (організації) ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

   Головний бухгалтер (начальник  ________ ____________________
планово-фінансового (підпис) (ініціали, прізвище)
управління/відділу)

_______________
(*) Код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів з Єдиного
реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.
(**) Ступінь розпорядника коштів визначається таким чином:
головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів
нижчого рівня, що мають власну мережу, - 2; бюджетним установам,
що не мають мережі, - 3; одержувачам бюджетних коштів - 9.
(***) Код розпорядника коштів вищого рівня з Єдиного реєстру
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (головного
розпорядника коштів або розпорядника коштів другого ступеня).

Додаток 2
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

              РЕЄСТР ЗМІН
до мережі установ та організацій, які отримують
кошти з Державного бюджету України
в 20__ році

 КВК ______     _______________________________________
(назва розпорядника бюджетних коштів)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код |Код за| Назва | Ступінь | Код | Код | Назва | Код |Примітка|
|з/п|розпоряд-|ЄДРПОУ| установи |розпоряд-|розпорядни-| органу | органу |відпові- | |
| | ника | |(організації)| ника | ка коштів | Державного | Державного |дального | |
| | коштів | | (повна/ | коштів | вищого |казначейства|казначейства|виконавця| |
| | | | скорочена) | (СРК) | рівня | | | | |
|---+---------+------+-------------+---------+-----------+------------+------------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

М.П. Керівник установи (організації) ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

   Головний бухгалтер (начальник  ________ ____________________
планово-фінансового (підпис) (ініціали, прізвище)
управління/відділу)

Додаток 19
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)

                   ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

                   М.П. "___" ___________200_р.

        РЕЄСТР ЗМІН N____ від ___________
зведення показників спеціального фонду на 20___рік

   Код відомчої класифікації та назва головного розпорядника
бюджетних коштів ______________________________

                              (грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники |Ступінь|КПК| Суми змін (зменшення "-", збільшення "+") |
| |розпо- | |------------------------------------------------------------------------|
| |рядника| |Ра-|Плата за послуги, що надаються |Інші джерела власних |Інші |
| | | |зом|бюджетними установами |надходжень(*) |надхо-|
| | | | |---------------------------------------+---------------------|дження|
| | | | |ра-|у т.ч. за підгрупами |ра-|у т.ч. за | |
| | | | |зом| |зом|підгрупами | |
| | | | | |-----------------------------------| |-----------------| |
| | | | | |25010100|25010200|25010300|25010400| |25020100|25020200| |
|----------+-------+---+---+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+------|
| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_______________) ____________________ (________________) __________________ ________________ |
| (код території) (назва розпорядника) (код розпорядника) (назва органу ДКУ) (код органу ДКУ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Видатки та| | | | | | | | | | | | |
|надання | | | | | | | | | | | | |
|кредитів -| | | | | | | | | | | | |
|усього | | | | | | | | | | | | |
|----------+-------+---+---+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+------|
|Поточні | | | | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | | | | |
|(1000)(**)| | | | | | | | | | | | |
|----------+-------+---+---+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+------|
|Капітальні| | | | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | | | | |
|(2000)(**)| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Плануються за наявності підстави.
(**) Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації
видатків.

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) ____________ ___________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 23
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

         ПОВІДОМЛЕННЯ N___ від __________
про зміни річного розпису витрат спеціального
фонду державного бюджету з розподілом
за видами надходжень
на 20___рік
______________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)

                              (грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники | Ступінь |КПК| Суми змін (зменшення "-", збільшення "+") |
| |розпоряд-| |-----------------------------------------------------------------------------------|
| | ника | |Разом|Плата за послуги, що надаються бюджетними| Інші джерела власних | Інші |
| | | | | установами | надходжень(*) |надходження|
| | | | |-----------------------------------------+-----------------------| |
| | | | |разом| у т.ч. за підгрупами |разом| у т.ч. за | |
| | | | | | | | підгрупами | |
| | | | | |-----------------------------------| |-----------------| |
| | | | | |25010100|25010200|25010300|25010400| |25020100|25020200| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_______) ________________________________________________________ |
| (КВК) (назва головного розпорядника бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(____________________) ___________________________________________ |
| (код розпорядника) (назва розпорядника бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|----------+---------+---+-----+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+-----------|
|Видатки та| | | | | | | | | | | | |
|надання | | | | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | | | | |
|- усього | | | | | | | | | | | | |
|----------+---------+---+-----+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+-----------|
|Поточні | | | | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | | | | |
|(1000)(**)| | | | | | | | | | | | |
|----------+---------+---+-----+-----+--------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+-----------|
|Капітальні| | | | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | | | | |
|(2000)(**)| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Плануються за наявності підстави.
(**) Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації
видатків.

 Керівник структурного
підрозділу Державного
казначейства України __________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 24 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 286 від 16.07.2009 )

( Додаток 29 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 286 від 16.07.2009 )