Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ
30.12.2009 N 554

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 січня 2010 р. за N 90/17385

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1223 від 30.09.20
11)

Про затвердження Змін до Порядку
обслуговування державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232 "Питання Державного казначейства України" та з метою удосконалення порядку обслуговування державного бюджету за видатками наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315 (зі змінами), що додаються.

2. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н.І. та директору Юридичного департаменту Зіневичу О.Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації.

4. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

5. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н.І. довести цей наказ до відома заступників голови, керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України і начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Органам Державного казначейства України довести цей наказ до відома установ, що ними обслуговуються.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

Голова Т.Я.Слюз

Затверджено
Наказ Державного
казначейства України
30.12.2009 N 554

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 січня 2010 р. за N 90/17385

Зміни
до Порядку обслуговування державного бюджету
за видатками та операціями з надання
та повернення кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

1. У главі 2:

1.1. У пункті 2.1:

друге речення абзацу восьмого викласти у такій редакції: "Державне казначейство України перевіряє подану інформацію на відповідність даним Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (код розпорядника коштів за Єдиним реєстром розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, повне та за наявності скорочене найменування, статус установи (розпорядник або одержувач), код та найменування органу Державного казначейства) та вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету".

1.2. Пункт 2.2 викласти у такій редакції:

"2.2. Розпорядники нижчого рівня (обласний рівень) подають Головним управлінням на паперових та електронних носіях дані про мережу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у територіальному розрізі (місто, район) не пізніше ніж за 10 днів до початку бюджетного року. Районні державні адміністрації подають мережу відповідним управлінням Державного казначейства (далі - управління). Головні управління (управління) перевіряють подану інформацію державних адміністрацій та розпорядників нижчого рівня на відповідність даним Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (код розпорядника коштів за Єдиним реєстром розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, повне та за наявності скорочене найменування, статус установи (розпорядник або одержувач), код та найменування органу Державного казначейства). Головні управління (управління) отриману інформацію вносять до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету".

1.3. Третє речення абзацу другого пункту 2.5 після слів "Головні управління" доповнити словом "(управління)".

1.4. Пункт 2.7 викласти у такій редакції:

"2.7. У разі недотримання розпорядником бюджетних коштів установлених вимог при складанні мережі та змін до неї, виявлення невідповідності даних мережі даним Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів документ повертається на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи".

2. У главі 3:

2.1. У пункті 3.2:

доповнити пункт після абзацу першого абзацом другим такого змісту:

"Державне казначейство України перевіряє зазначені документи на відповідність даним мережі, показникам річного розпису державного бюджету, обсягам відкритих з початку року асигнувань, правильність застосування економічної класифікації видатків бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків бюджету його статусу)".

У зв'язку з цим абзаци другий та третій уважати відповідно абзацами третім та четвертим;

абзац третій викласти у такій редакції:

"У разі невідповідності зазначені документи повертаються головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи. Відповідальність за достовірність поданих даних несуть головні розпорядники";

абзац четвертий після слів "рахунками позабалансового обліку" доповнити словами та цифрою " , про що на документах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною у додатку 3".

2.2. У пункті 3.3:

у абзаці третьому слова "відповідальними особами Державного казначейства України, які визначаються окремими розпорядчими документами" замінити словами "керівником відповідного структурного підрозділу";

друге речення абзацу четвертого після слів "обслуговуються в Головному управлінні" доповнити словами та цифрами "(додатки 4, 5, 6 та 7)";

у абзаці п'ятому слова "Управління Державного казначейства (далі - управління)" замінити словом "Управління".

2.3. У пункті 3.4:

у абзаці першому після слів "відповідному Головному управлінню" доповнити словом "(управлінню)";

абзаци другий та третій викласти у такій редакції:

"Головні управління (управління) перевіряють зазначені документи на відповідність даним мережі, показникам річного розпису державного бюджету за територіями, обсягам відкритих з початку року асигнувань, правильність застосування економічної класифікації видатків бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків бюджету його статусу). У разі невідповідності зазначені документи повертаються відповідному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

Показники зазначених документів обліковуються в Головному управлінні (управлінні) на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, в автоматизованому режимі, про що на документах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3".

3. У главі 4:

3.1. Перше речення абзацу першого пункту 4.3 після слів "Державне казначейство України" доповнити словами "після перевірки показників зазначених документів з даними позабалансового обліку".

3.2. У пункті 4.5:

абзац перший замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"4.5. Подані реєстри змін Державне казначейство України протягом двох робочих днів перевіряє на відповідність даним мережі, позабалансового обліку (показникам довідки про зміни до річного розпису державного бюджету, річного розпису державного бюджету (з урахуванням внесених змін), зведеним кошторисам, зведеним планам асигнувань загального фонду державного бюджету, зведеним планам спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків), зведеним планам надання кредитів із загального фонду державного бюджету та зведення показників спеціального фонду кошторису (з урахуванням внесених змін), залишкам невикористаних асигнувань), правильність застосування економічної класифікації видатків бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків бюджету його статусу). У разі невідповідності реєстри повертаються головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи. Показники реєстрів змін обліковуються в Державному казначействі України на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на документах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3.

На підставі отриманих реєстрів змін формуються повідомлення про зміни річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету та річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень (додатки 20, 21, 22 та 23) у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів для кожного Головного управління, які підписуються керівником відповідного структурного підрозділу і передаються Головним управлінням на паперових та електронних носіях. Оригінали повідомлень надсилаються відповідним Головним управлінням на паперових носіях наступного робочого дня після перевірки реєстрів змін головним розпорядником, копія залишається у Державному казначействі України.

Після отримання зазначених документів Головні управління обліковують їх дані на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на оригіналі документів ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3".

У зв'язку з цим абзаци другий-четвертий уважати відповідно абзацами четвертим-шостим;

у абзаці шостому після слів "відповідному Головному управлінню" доповнити словом "(управлінню)", після слів "із загального фонду державного бюджету" доповнити словами "та реєстр змін зведення показників спеціального фонду", цифри та слово "15, 16 та 17" замінити цифрами та словом "16, 17, 18 та 19";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Подані реєстри змін Головне управління (управління) протягом двох робочих днів перевіряє на відповідність даним мережі, позабалансового обліку (показникам повідомлення про зміни до річного розпису державного бюджету за територією, річного розпису державного бюджету за територією (з урахуванням внесених змін), зведеним кошторисам, зведеним планам асигнувань загального фонду державного бюджету, зведеним планам спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків), зведеним планам надання кредитів із загального фонду державного бюджету та зведення показників спеціального фонду кошторису (з урахуванням внесених змін), залишкам невикористаних асигнувань), правильність застосування економічної класифікації видатків бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків бюджету його статусу). У разі невідповідності реєстри повертаються відповідному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

Показники зазначених документів обліковуються в Головному управлінні (управлінні) на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на документах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3".

3.3. У пункті 4.6:

перше речення абзацу третього викласти у такій редакції: "Бюджетна установа протягом наступного робочого дня після затвердження довідки, але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця, подає її на паперових та електронних носіях відповідному органу Державного казначейства".

4. У главі 6:

4.1. У абзаці першому пункту 6.2 слова "відповідальними особами Державного казначейства України, що визначаються окремими розпорядчими документами" замінити словами "керівником відповідного структурного підрозділу".

4.2. У пункті 6.3:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Виписка з рахунку відкритих асигнувань за узагальненими показниками (з обов'язковим урахуванням примітки щодо цільового спрямування відкритих асигнувань) друкується у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 27, один з яких залишається в Державному казначействі України, другий надається головному розпоряднику (крім державних адміністрацій) наступного робочого дня після зарахування асигнувань";

абзац третій після слів "бюджетних коштів на паперових" доповнити словами "(у двох примірниках)", після слів "з урахуванням наявних" доповнити словом "фінансових", слово та цифри "(додаток 28)" замінити словами та цифрами "за формою, наведеною у додатку 28";

абзац шостий після другого речення доповнити реченнями третім та четвертим такого змісту: "При цьому на розподілах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3. Другий примірник розподілу повертається головному розпоряднику".

У зв'язку з цим третє речення абзацу шостого уважати реченням п'ятим;

друге та третє речення абзацу сьомого викласти у такій редакції: "На підставі реєстрів складається зведення реєстрів відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету за формою, наведеною в додатку 31, та формується аналітична база даних Державного казначейства України. На підставі зведення реєстрів відкритих асигнувань суми переданих асигнувань відображаються на відповідних рахунках управлінського обліку".

4.3. У пункті 6.4:

у абзаці другому слово "виділених" замінити словом "відкритих";

друге речення абзацу третього після слів "отримання коригувального реєстру" доповнити словами "або листа Державного казначейства України щодо відновлення операцій з відкритими асигнуваннями";

доповнити пункт після абзацу третього абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

"У разі відсутності на рахунках розпорядника (одержувача), стосовно якого прийняте рішення про зменшення асигнувань, залишків невикористаних відкритих асигнувань, необхідних для проведення коригування відповідно до листа та коригувального розподілу головного розпорядника, або наявності в обліку зареєстрованих фінансових зобов'язань Державне казначейство України направляє головному розпоряднику коштів лист з обґрунтуванням причин повернення коригувального розподілу без виконання.

У разі внесення змін до річного розпису державного бюджету при реорганізації (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні) розпорядників (одержувачів) чи переходу розпорядників (одержувачів) на обслуговування до іншого органу Державного казначейства (внесення змін до мережі) відповідні головні розпорядники приймають рішення про коригування відкритих з початку року асигнувань. Для коригування відкритих асигнувань, за якими проведені касові видатки, та залишків невикористаних відкритих асигнувань головний розпорядник подає до Державного казначейства України окремі коригувальні розподіли відкритих асигнувань. Державне казначейство України після отримання від головного розпорядника коригувального розподілу направляє запит до Головних управлінь щодо суми відображених в бухгалтерському обліку касових видатків та залишків невикористаних відкритих асигнувань, які підлягають перерозподілу, у розрізі розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, кодів програмної та економічної класифікації".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий уважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

у абзаці шостому:

після слів "з приміткою "коригування асигнувань" доповнити словами "або "коригування асигнувань, за якими проведені касові видатки";

доповнити абзац новими реченнями такого змісту: "Примітка "коригування асигнувань" застосовується у випадках коригування обсягів відкритих асигнувань, за якими ще не проведені касові видатки. Примітка "коригування асигнувань, за якими проведені касові видатки" застосовується у випадках необхідності коригування відкритих асигнувань і проведених касових видатків".

4.4. Перше речення абзацу першого пункту 6.5 замінити двома новими реченнями такого змісту: "6.5. Головні управління реєструють отримані реєстри на відкриття асигнувань в журналі реєстрації реєстрів на відкриття асигнувань (додаток 32). Суми відкритих асигнувань в автоматизованому режимі відображаються на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на реєстрах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3".

У зв'язку з цим друге речення вважати реченням третім.

5. У главі 7:

5.1. Пункт 7.2 після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

"Пропозиції щодо відкриття асигнувань із спеціального фонду державного бюджету не складаються, крім випадків, коли видатки та надання кредитів здійснюються за рахунок коштів Стабілізаційного фонду".

У зв'язку з цим абзаци другий-четвертий уважати відповідно абзацами третім-п'ятим.

5.2. Абзац другий пункту 7.3 викласти у такій редакції:

"Виписка щодо відкритих асигнувань (з обов'язковим урахуванням примітки щодо цільового спрямування відкритих асигнувань) друкується у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 27, один з яких залишається в Державному казначействі України, другий надається головному розпоряднику (крім державних адміністрацій) наступного робочого дня після зарахування асигнувань".

5.3. Абзац другий пункту 7.6 викласти у такій редакції:

"Залишки невикористаних відкритих асигнувань за спеціальним фондом державного бюджету, які обліковуються на рахунках, відкритих за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки", перераховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою".

6. У главі 8:

6.1. Назву глави 8 викласти у такій редакції:

"8. Особливості здійснення окремих видатків
розпорядників бюджетних коштів, у підпорядкуванні
яких є бюджетні установи, розташовані за межами України".

6.2. Пункт 8.1 викласти у такій редакції:

"8.1. Видатки в іноземній валюті на забезпечення функціонування бюджетних установ, розташованих за межами України, здійснюються через рахунки, відкриті в установах банків".

6.3. У пункті 8.2 слова "Розпорядники бюджетних коштів, рахунки яких відкриті в установах банків, а також головні розпорядники бюджетних коштів, у складі підвідомчих установ яких є установи" замінити словами "Головні розпорядники бюджетних коштів (розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня), у підпорядкуванні яких є бюджетні установи".

6.4. У пункті 8.3:

цифри "6.3" замінити цифрами "6.2", цифри "6.4" замінити цифрами "6.3";

доповнити пункт новим реченням такого змісту: "Коригування сум відкритих асигнувань здійснюється з урахуванням вимог пункту 6.4 глави 6 цього Порядку".

6.5. У абзаці другому пункту 8.4 після слова "Операції" доповнити словами "щодо відкриття асигнувань".

6.6. Пункти 8.5, 8.6 викласти у такій редакції:

"8.5. На підставі розпорядження на перерахування коштів бюджетні кошти з рахунків, відкритих у Державному казначействі України для обліку коштів державного бюджету, перераховуються на відповідні рахунки головних розпорядників бюджетних коштів (розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня), відкриті в ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", з віднесенням витрат з купівлі іноземної валюти на видатки за відповідними бюджетними програмами.

Головні розпорядники бюджетних коштів (розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня) зазначені кошти протягом двох робочих днів спрямовують на купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Головні розпорядники бюджетних коштів (розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня) розподіляють валютні кошти між підвідомчими установами у межах планових показників затверджених кошторисів та перераховують розподілені кошти за кордон на відповідні рахунки підвідомчих установ, відкриті в установах банків.

Якщо протягом двох робочих днів іноземна валюта не була придбана, кошти повертаються головним розпорядником бюджетних коштів (розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня) на рахунок, з якого вони перераховувались, відкритий в Державному казначействі України.

8.6. За наявності на валютному рахунку Державного казначейства України необхідної розпоряднику суми коштів в іноземній валюті ця сума може бути перерахована з валютного рахунку Державного казначейства України на валютний рахунок розпорядника бюджетних коштів.

У окремих випадках, передбачених нормативно-правовими актами, Державне казначейство України за зверненням головного розпорядника бюджетних коштів (розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня) здійснює операції з купівлі відповідної суми іноземної валюти за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземної валюти на дату проведення операції, в порядку, встановленому законодавством.

У вищезазначених випадках головні розпорядники бюджетних коштів (розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня) подають до Державного казначейства України заявку-доручення на забезпечення іноземною валютою Державним казначейством України за формою, наведеною в додатку 36".

6.7. У пункті 8.7 слово "наведених" замінити словом "відображених".

6.8. У абзаці другому пункту 8.8 слова "та не перераховує бюджетні кошти" замінити словами "на перерахування бюджетних коштів", слова "ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" замінити словами "ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України".

7. У главі 10:

7.1. У пункті 10.1:

у підпункті 10.1.1:

у абзаці першому слова "на рівні Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" замінити словами "на рівні відповідних місцевих бюджетів";

у абзаці другому слова "на рівні області" замінити словами "на рівні відповідного місцевого бюджету";

доповнити підпункт абзацом третім такого змісту:

"Головні розпорядники у разі виникнення змін їх мережі подають Державному казначейству України з відповідним обґрунтуванням на паперових та електронних носіях реєстри змін до мережі за формою, наведеною у додатку 2".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Державне казначейство України отриману інформацію вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету";

у підпункті 10.1.2:

у абзаці першому слова "у розрізі територій" замінити словами "за територіями у розрізі місцевих бюджетів";

у абзаці другому слова "у розрізі їх видів за територіями" замінити словами "за їх видами та територіями у розрізі місцевих бюджетів", слова "у розрізі місцевих бюджетів" виключити;

у абзаці третьому:

слова "у розрізі їх видів за територіями" замінити словами "за їх видами та територіями у розрізі місцевих бюджетів";

у другому реченні слова "у розрізі місцевих бюджетів" виключити;

у підпункті 10.1.3 слова "у розрізі територій" замінити словами "за їх видами та територіями у розрізі місцевих бюджетів";

у підпункті 10.1.6:

у абзаці першому слова "відповідальними особами Державного казначейства України, що визначаються розпорядчими документами" замінити словами "керівником відповідного структурного підрозділу";

у абзаці другому після слів "помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів" слова "у розрізі територій" замінити словами "за територіями у розрізі місцевих бюджетів";

у підпункті 10.1.7:

у абзаці першому слово "територій" замінити словами "місцевих бюджетів";

у абзаці четвертому слова "у розрізі територій" замінити словами "за територіями у розрізі місцевих бюджетів";

у абзаці першому підпункту 10.1.8 після слів "за територіями" доповнити словами "у розрізі місцевих бюджетів".

7.2. У пункті 10.2:

у абзаці першому підпункту 10.2.2 слова "територій (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та щодекади в розрізі" виключити;

підпункт 10.2.3 викласти в такій редакції:

"10.2.3. Перерахування міжбюджетних трансфертів шляхом прямих міжбюджетних відносин із органами місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік здійснюється в порядку, встановленому законодавством України".

7.3. Пункт 10.3 викласти в такій редакції:

"10.3. У процесі виконання державного та місцевих бюджетів між бюджетами у визначеному законодавством порядку можуть виникати взаємні розрахунки в частині міжбюджетних відносин. Такі питання врегульовуються шляхом складання розпоряджень Державного казначейства України, підготовлених на підставі актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, розрахунків за міжбюджетними трансфертами тощо.

Взаємні розрахунки - це розрахунки, які виникають між бюджетами в процесі планування та виконання бюджетів.

Взаємні розрахунки виникають при зміні адміністративно-територіального розподілу, законодавства, підпорядкованості бюджетних установ та організацій або в інших випадках, передбачених законодавством.

Взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами повинні бути погашені до кінця бюджетного року".

7.4. У абзаці третьому підпункту 10.4.4 пункту 10.4 слова та цифри " , які згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2003 N 385 "Про закупівлю послуг, пов'язаних із здійсненням державних зовнішніх запозичень, обслуговуванням і погашенням державного боргу" та наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2003 N 384 "Про порядок закупівлі послуг, пов'язаних із здійсненням зовнішніх запозичень, обслуговуванням і погашенням державного боргу", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.06.2003 за N 421/7742, визначені специфічними" виключити.

8. У главі 11:

8.1. Абзац перший пункту 11.1 викласти у такій редакції:

"11.1. Кошти, що належать до власних надходжень бюджетних установ, зараховуються на відповідні рахунки, які призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень розпорядників бюджетних коштів".

8.2. Пункти 11.2-11.4 викласти у такій редакції:

"11.2. На спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Державного казначейства, зараховуються власні надходження з рахунків, які призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень розпорядників бюджетних коштів, а також кошти, які відносяться на відновлення касових видатків.

Власні надходження бюджетної установи використовуються відповідно до затвердженого кошторису з урахуванням вимог законодавства.

11.3. Суми коштів власних надходжень, що надходять готівкою в каси установ, зараховуються на рахунки, які призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень розпорядників бюджетних коштів. Кошти, сплачені в касу як відновлення касових видатків, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки.

11.4. На спеціальні реєстраційні рахунки кошти зараховуються без конкретного віднесення до кодів економічної класифікації видатків, однак здійснення видатків проводиться відповідно до кошторису за конкретними кодами економічної класифікації видатків шляхом оплати рахунків за надані послуги, виконані роботи, отримані товари з урахуванням довідок про внесення змін.

Залишки власних надходжень на спеціальних реєстраційних рахунках, які склались на початок року, використовуються установами протягом поточного року для здійснення видатків, передбачених у кошторисах на поточний рік".

8.3. У пункті 11.5:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: "11.5. Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій бюджетних установ розпорядники бюджетних коштів перераховують вищим та підвідомчим установам і організаціям у разі, якщо їм такі повноваження надано відповідними нормативно-правовими актами";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Перерахування таких коштів здійснюється з рахунків, які призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень розпорядників, лише в межах однієї програми та однієї групи власних надходжень".

9. У главі 12:

9.1. Абзац третій пункту 12.3 викласти в такій редакції:

"У випадках проведення розрахунків на умовах авансування розпорядники та одержувачі бюджетних коштів протягом трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, визначеного договірними зобов'язаннями відповідно до законодавства, подають до органів Державного казначейства документи, що підтверджують отримання таких товарів, робіт та послуг".

9.2. Доповнити главу після пункту 12.4 пунктом 12.5 такого змісту:

"12.5. Кошти, що помилково зараховані на рахунок розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, повинні повертатися ним у строки, встановлені законодавством України. Повернення коштів здійснюється органом Державного казначейства на підставі платіжного доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, у призначенні якого обов'язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким були зараховані такі кошти".

У зв'язку з цим пункти 12.5-12.15 уважати відповідно пунктами 12.6-12.16.

9.3. В абзаці другому пункту 12.10 слова "Списання коштів" замінити словами "Перерахування коштів".

9.4. Пункт 12.14 після слів "попереднього операційного дня" доповнити словами та цифрами "з відміткою у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 47)".

9.5. У абзаці першому пункту 12.16 слова "до закінчення звітного періоду" замінити словами "не пізніше останнього робочого дня місяця".

9.6. Доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"12.17. Для коригування касових видатків у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення) розпорядників (одержувачів) чи переходу розпорядників (одержувачів) на обслуговування до іншого органу Державного казначейства (внесення змін до мережі) орган Державного казначейства після отримання коригувальних реєстрів на відкриття асигнувань, які передбачені в пункті 6.4, формує меморіальний документ та здійснює коригування проведених з початку року касових видатків".

10. Пункт 13.6 глави 13 доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі неподання розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів до органу Державного казначейства протягом трьох робочих днів після закінчення терміну, на який надається готівка під звіт, документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг, органи Державного казначейства припиняють видачу готівки на зазначені цілі.

Видача готівки відновлюється після подання розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів до органу Державного казначейства документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг".

11. У главі 14:

11.1. Друге речення абзацу першого пункту 14.6 виключити.

11.2. В абзаці першому пункту 14.7 слова "видатків з функціонування Консульської служби України" замінити словами "виплат, пов'язаних з виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами та функціонуванням консульських установ за кордоном".

12. У додатках 1 та 2 назву колонки "Найменування установи (організації)" викласти у такій редакції: "Найменування установи (організації) (скорочене та повне)".

13. У додатку 28 слова "Сума, всього, у т.ч. щодо КПК та КЕКВ/КККБ" замінити словами "Сума, всього, у т.ч. щодо ГУ ДКУ, КПК та КЕКВ/КККБ".

14. Доповнити цей Порядок додатками 32 "Журнал реєстрації реєстру на відкриття асигнувань" та 36 "Заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою Державним казначейством України", що додаються. У зв'язку з цим додатки 32-34 уважати відповідно додатками 33-35, а додатки 35-52 відповідно додатками 37-54. У тексті цього Порядку посилання на додатки 32-34 замінити посиланнями на додатки 33-35, а посилання на додатки 35-52 замінити посиланнями на додатки 37-54.

15. Додатки 46 та 53 викласти у новій редакції (додаються).

16. У додатку 50 слова та цифри "N рахунку групи 257" замінити словами та цифрами "Найменування банку, N рахунку групи 257".

17. Назву додатка 51 викласти у такій редакції:

      "Довідка про надходження у натуральній формі
за __________ 20__ року".
(місяць)

Директор Департаменту методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 32
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

               ЖУРНАЛ
реєстрації реєстрів на відкриття асигнувань
за період ____________________

   Код коштів ________________

-------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер | Дата | Номер |Сума,|Відповідальна| Код |Примітка|
|складання|реєстру|реєстрації|реєстрації|грн. | особа |операції| |
| реєстру | | | | | Державного | | |
| | | | | |казначейства | | |
| | | | | | України | | |
|---------+-------+----------+----------+-----+-------------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------+-------+----------+----------+-----+-------------+--------+--------|
| | | | | | | | |
|---------+-------+----------+----------+-----+-------------+--------+--------|
| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Разом за реєстрами |
-------------------------------------------------------------------------------

Додаток 36
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

           ЗАЯВКА-ДОРУЧЕННЯ N ___
на забезпечення іноземною валютою
державним казначейством України
"___" ________________ 20__ року

   Найменування розпорядника бюджетних коштів __________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер поточного рахунку N_______________, відкритого в
ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" МФО 322313.

Просимо забезпечити іноземною валютою на суму _______________
__________________________________________________________________
(суму та назву іноземної валюти писати словами)

Мета використання валюти ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(код програмної класифікації і повна назва,
код економічної класифікації видатків)

Валюту перерахувати на рахунок N ___________________________,
відкритий у ______________________________________________________

Іноземну валюту зобов'язуємося використати за призначенням
протягом ________ банківських днів.

Гривневий еквівалент зазначеної суми видатків у сумі _____
перераховано на рахунок Державного казначейства
Україні N _____________
Банківську комісію в сумі _________ грн перераховано на
рахунок Державного казначейства України N _________
Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в
сумі ________ грн перераховано на рахунок Державного казначейства
України N _________________

Керівник ____________ ______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ____________ ______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

Додаток 46
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗРАЗОК

З Додатком 46 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 53
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

          ЗАЯВКА-ДОРУЧЕННЯ N _______
на здійснення видатків в іноземній валюті
"___" ________________ 20__ року

   Найменування розпорядника бюджетних коштів __________________
__________________________________________________________________
Номер реєстраційного/спеціального реєстраційного рахунку ____
__________________________________________________________________
Просимо здійснити видатки на суму ___________________________
(суму та назву іноземної
валюти писати словами)

Мета використання валюти ____________________________________
__________________________________________________________________
(код програмної класифікації і повна назва,
код економічної класифікації видатків)

Валюту перерахувати на рахунок N ___________________________,
відкритий у _____________________________________________________

Керівник ____________ ______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ____________ ______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.