Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ
25.05.2004 N 89

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 червня 2004 р. за N 716/9315

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1223 від 30.09.20
11)

Про затвердження Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та
повернення кредитів, наданих за рахунок коштів
державного бюджету

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства
N 226 від 28.12.20
04
N 164 від 23.06.20
06
N 337 від 20.12.20
06
N 45 від 15.02.20
07
N 114 від 04.06.20
07
N 187 від 02.10.20
07
N 129 від 16.04.20
08
N 358 від 28.08.20
08
N 60 від 13.02.20
09
N 554 від 30.12.20
09 )

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 31.07.1995 N 590 "Питання Державного казначейства України", наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження", інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в Україні, наказую:

1. Затвердити Порядок обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, що додається. ( Пункт 1 в редакції Наказу Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

2. Наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, розділи 3, 4 Порядку - з 01.01.2005, а розділи 6 та 7 Порядку - з 01.04.2005. ( Пункт 2 в редакції Наказу Державного казначейства N 226 від 28.12.2004 )

3. Управлінню інформаційних технологій (Ніколаєв О.Б.) забезпечити Державне казначейство України та територіальні органи відповідними програмними засобами.

4. З моменту набрання чинності цим наказом визнати такими, що втратили чинність, накази Державного казначейства України: від 22.01.2001 N 3 "Про затвердження Порядку касового виконання державного бюджету за видатками", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 104/5295, та від 10.08.2001 N 140 "Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.08.2001 за N 756/5947.

5. Управлінню методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.I.) забезпечити державну реєстрацію зазначеного наказу в Міністерстві юстиції України.

6. Порядок обслуговування державного бюджету за видатками головні розпорядники бюджетних коштів доводять до відома підпорядкованих установ, а органи Державного казначейства - до установ, що ними обслуговуються.

7. Управлінню організації діловодства та контролю виконавської дисципліни (Ливун С.В.) довести вимоги цього наказу до відома та керівництва в роботі Управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова П.Г.Петрашко

Затверджено
Наказ Державного
казначейства України
25.05.2004 N 89

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 червня 2004 р. за N 716/9315

Порядок
обслуговування державного бюджету за видатками та
операціями з надання та повернення кредитів, наданих
за рахунок коштів державного бюджету

( Назва Порядку в редакції Наказу Державного казначейства
N 129 від 16.04.2008 )

( У тексті Порядку слово "управління" замінено словами
"Головні управління" у відповідному відмінку; слово
"відділення" замінено словом "управління" у відповідному
відмінку згідно з Наказом Державного казначейства N 129
від 16.04.2008 )

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державного казначейства, розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, а також розподіл обов'язків та відповідальності між ними в процесі обслуговування Державного бюджету України за видатками з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

1.2. При казначейському обслуговуванні Державного бюджету України за видатками застосовуються поняття та економічні категорії, які визначені Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні відносини в Україні.

Визначення термінів, які вживаються в цьому Порядку:

Відкриті асигнування - це право, надане головним розпорядникам та розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня, щодо розподілу виділених асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету підвідомчим установам (одержувачам бюджетних коштів) та використання бюджетних асигнувань з урахуванням прийнятих зобов'язань. Відкриті асигнування забезпечуються ресурсами у порядку, визначеному Державним казначейством України.

Код коштів - це деталізована ознака напряму спрямування коштів державного бюджету (загальний фонд; спеціальний фонд у частині надходжень, які направляються на здійснення спеціальних видатків; плата за послуги, що надаються бюджетними установами; інші джерела власних надходжень бюджетних установ тощо).

Кредитор - розпорядник бюджетних коштів відповідного рівня або одержувач бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування з державного бюджету для здійснення операцій з надання кредитів з бюджету, бюджетних позичок та фінансової допомоги на поворотній основі позичальнику та забезпечує повернення цих коштів до бюджету.

Кредитування - це операції, пов'язані з наданням коштів з державного бюджету на умовах повернення, платності та строковості, у результаті яких з'являються зобов'язання позичальника перед бюджетом (надання кредитів, бюджетних позичок та фінансової допомоги на поворотній основі), та операції, пов'язані з поверненням цих коштів до бюджету.

Меморіальні документи - це документи, що використовуються органами Державного казначейства для безготівкових розрахунків з рахунку на рахунок без виходу в Систему електронних платежів Національного банку України та документально підтверджують зазначені операції, зокрема: меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення тощо.

Позичальник- юридична або фізична особа, яка отримує у тимчасове користування кошти державного бюджету на умовах повернення, платності та строковості на певну визначену мету відповідно до нормативно-правових актів. ( Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

2. Основні положення про формування єдиної бази
даних мережі розпорядників бюджетних коштів

2.1. Головні розпорядники бюджетних коштів (надалі - головні розпорядники) до початку бюджетного року визначають мережу розпорядників коштів бюджету нижчого рівня (надалі - розпорядники нижчого рівня) та одержувачів бюджетних коштів за територіями (обласний рівень), чітко визначившись із статусом кожної установи, яка обслуговується у відповідному органі Державного казначейства. Установа не може бути одночасно розпорядником бюджетних коштів та їх одержувачем. Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують асигнування безпосередньо від них.

Підприємство (установа, організація) не може бути включено одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за однією бюджетною програмою.

Якщо підприємство (установа, організація) не є одержувачем бюджетних коштів, а відповідно до укладених договорів виконало власними силами для бюджетної установи (організації) або одержувача відповідні роботи (надало послуги, поставило товари), то таке підприємство (установа, організація) не включається до мережі відповідного розпорядника.

До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів уключаються підприємства (установи, організації), унесені до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, у порядку, установленому Державним казначейством України. ( Пункт 2.1 глави 2 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів можуть бути включені установи чи їх відокремлені структурні підрозділи, які розташовані на різних адміністративних територіях, до яких застосовуються вимоги бюджетного законодавства, визначені для розпорядників нижчого рівня. ( Абзац пункту 2.1 в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 60 від 13.02.2009 )

Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник нижчого рівня) включає до мережі установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували у його мережі і мали бюджетну заборгованість, та здійснює заходи щодо впорядкування заборгованості минулих років відповідно до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду. ( Пункт 2.1 глави 2 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

У разі, якщо до 1 березня поточного бюджетного періоду головним розпорядником бюджетних коштів (розпорядником нижчого рівня) не включені до мережі поточного бюджетного періоду установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували в його мережі і мали бюджетну заборгованість та для них у кошторисах (планах асигнувань, планах використання) не передбачені асигнування для погашення такої заборгованості, головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник нижчого рівня) несе відповідальність згідно з бюджетним законодавством. ( Пункт 2.1 глави 2 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного року головні розпорядники (крім Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) подають Державному казначейству України на паперових та електронних носіях мережу установ та організацій, які отримують кошти з державного бюджету, за формою, наведеною в додатку 1. Державне казначейство України перевіряє подану інформацію на відповідність даним Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (код розпорядника коштів за Єдиним реєстром розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, повне та за наявності скорочене найменування, статус установи (розпорядник або одержувач), код та найменування органу Державного казначейства) та вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету. ( Абзац пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 337 від 20.12.2006, N 129 від 16.04.2008, N 358 від 28.08.2008, N 554 від 30.12.2009 )

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації подають інформацію щодо мережі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів до Головних управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління) для внесення до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету. ( Абзац дев'ятий пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу Державного казначейства N 358 від 28.08.2008 )

( Абзац десятий пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 358 від 28.08.2008 )

2.2. Розпорядники нижчого рівня (обласний рівень) подають Головним управлінням на паперових та електронних носіях дані про мережу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у територіальному розрізі (місто, район) не пізніше ніж за 10 днів до початку бюджетного року. Районні державні адміністрації подають мережу відповідним управлінням Державного казначейства (далі - управління). Головні управління (управління) перевіряють подану інформацію державних адміністрацій та розпорядників нижчого рівня на відповідність даним Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (код розпорядника коштів за Єдиним реєстром розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, повне та за наявності скорочене найменування, статус установи (розпорядник або одержувач), код та найменування органу Державного казначейства). Головні управління (управління) отриману інформацію вносять до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету. ( Пункт 2.2 глави 2 в редакції Наказів Державного казначейства N 358 від 28.08.2008, N 554 від 30.12.2009 )

2.3. Доведення мережі Міністерства оборони України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України (надалі - силові структури) має особливості, відмінні від інших головних розпорядників. Мережа силових структур вноситься до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету базовими Головними управліннями. ( Абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 358 від 28.08.2008 )

Базові Головні управління Державного казначейства - це Головні управління, на території яких перебувають розпорядники нижчого рівня, до мережі яких включені розпорядники бюджетних коштів, що розташовані на території іншого Головного управління (транзитного).

Транзитні Головні управління Державного казначейства - це Головні управління, на території яких перебувають розпорядники нижчого рівня, які включені до мережі розпорядників бюджетних коштів, розташованих на території іншого Головного управління (базового).

( Абзац четвертий пункту 2.3 глави 2 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 358 від 28.08.2008 )

2.4. Органи Державного казначейства здійснюють перевірку відповідності даних про мережу з переліком розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що безпосередньо обслуговуються у відповідному органі Державного казначейства. У разі невідповідності інформації зазначених даних про це повідомляється відповідному органу Державного казначейства для здійснення організаційних заходів.

2.5. У процесі виконання державного бюджету розпорядниками бюджетних коштів можуть виникнути зміни їх мережі. Зміни мережі можуть виникати в разі внесення до мережі нової установи, вилучення установи з мережі, уточнення реквізитів (назви чи місця обслуговування) тощо.

Про зміни мережі установ головні розпорядники повідомляють Державне казначейство України, а розпорядники нижчого рівня - відповідні органи Державного казначейства. Реєстр змін до мережі з відповідним обгрунтуванням подається на паперових та електронних носіях за формою згідно з додатком 2. Державне казначейство України та Головні управління (управління) відповідно вносять зміни до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету на підставі поданих головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня реєстрів змін до мережі. ( Абзац другий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 358 від 28.08.2008, N 554 від 30.12.2009 )

2.6. Відповідальність за достовірність даних, наведених у мережі, несуть розпорядники бюджетних коштів. Органи Державного казначейства є користувачами мережі розпорядників бюджетних коштів.

2.7. У разі недотримання розпорядником бюджетних коштів установлених вимог при складанні мережі та змін до неї, виявлення невідповідності даних мережі даним Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів документ повертається на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи. ( Пункт 2.7 глави 2 в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

2.8. Державне казначейство України надає головним розпорядникам бюджетних коштів (на їх звернення) інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету на паперових та електронних носіях.

Державне казначейство України щоденно надає Міністерству фінансів України інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного бюджету відповідно до формату та регламенту обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Державним казначейством України. ( Главу 2 доповнено пунктом 2.8 згідно з Наказом Державного казначейства N 358 від 28.08.2008 )

3. Організація роботи органів Державного казначейства
щодо забезпечення обліку бюджетних асигнувань
та контролю за їх дотриманням

3.1. Міністерство фінансів України у визначений законодавством термін направляє Державному казначейству України на паперових та електронних носіях затверджений річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень, помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), річний розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету. ( Абзац перший пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Державне казначейство України реєструє дані зазначених документів, про що на оригіналі документів ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3. Дані річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень та помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету Державне казначейство України відображає на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. Зазначені рахунки по обліку планових показників відкриваються на підставі документів, отриманих від Міністерства фінансів України, та закриваються по закінченні бюджетного періоду в автоматизованому режимі. ( Абзац другий пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Державне казначейство України протягом трьох робочих днів після отримання від Міністерства фінансів України зазначених документів доводить до головних розпорядників витяги з річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень та помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету (додатки 4, 5, 6 та 7). Отримані головними розпорядниками від Державного казначейства України витяги є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету, планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету розпорядників та планів використання бюджетних коштів одержувачів. ( Абзац третій пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Підприємства (установи, організації) затверджують кошториси, плани асигнувань загального фонду державного бюджету, плани спеціального фонду державного бюджету, плани надання кредитів із загального фонду державного бюджету своїм підвідомчим установам та організаціям, діяльність яких координується через них. ( Абзац четвертий пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

3.2. Головні розпорядники (крім державних адміністрацій) протягом трьох робочих днів після отримання витягів з розписів бюджету подають Державному казначейству України розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків), розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету та зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів за територіями відповідно до мережі та отриманого витягу на паперових і електронних носіях за формами, наведеними в додатках 8, 9, 10 та 11. ( Абзац перший пункту 3.2 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Державне казначейство України перевіряє зазначені документи на відповідність даним мережі, показникам річного розпису державного бюджету, обсягам відкритих з початку року асигнувань, правильність застосування економічної класифікації видатків бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків бюджету його статусу). ( Пункт 3.2 глави 3 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

( Абзац другий пункту 3.2 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

У разі невідповідності зазначені документи повертаються головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи. Відповідальність за достовірність поданих даних несуть головні розпорядники. ( Абзац третій пункту 3.2 глави 3 в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Показники зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведення показників спеціального фонду головних розпорядників, а також відповідні дані розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів обліковуються в Державному казначействі України на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на документах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною у додатку 3. ( Абзац пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 129 від 16.04.2008, N 554 від 30.12.2009 )

3.3. Державне казначейство України протягом п'яти робочих днів узагальнює одержані від головних розпорядників дані, формує річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень, річний розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячний розпис надання кредитів із загального фонду державного бюджету (додатки 12, 13, 14 та 15) за територіями, у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів для кожного Головного управління. Зазначені документи доводяться до Головних управлінь на паперових та електронних носіях. Оригінали зазначених документів надсилаються відповідним Головним управлінням, копії залишаються у Державному казначействі України. ( Абзац перший пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008 )

Доведення річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень, річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету за силовими структурами до транзитних Головних управлінь проводиться через базові Головні управління протягом трьох робочих днів після отримання розпису від Державного казначейства України. ( Абзац другий пункту 3.3 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Зазначені документи повинні бути підписані керівником відповідного структурного підрозділу Державного казначейства України. ( Абзац третій пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Головне управління реєструє отримані документи, про що на оригіналі ставиться відбиток штампа (за формою згідно з додатком 3), та відображає зазначену інформацію на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. Протягом трьох робочих днів витяги з річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень, річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету за територіями доводяться до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються в Головному управлінні (додатки 4, 5, 6 та 7). ( Абзац четвертий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008, N 554 від 30.12.2009 )

Управління на підставі бази даних формують витяги з річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень, річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету і доводять до розпорядників та одержувачів, що обслуговуються в управлінні. ( Абзац п'ятий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008, N 554 від 30.12.2009 )

3.4. Розпорядники нижчого рівня, які мають свою мережу та обслуговуються в Головному управлінні, а також державні адміністрації протягом трьох робочих днів після отримання витягів з розписів бюджету подають відповідному Головному управлінню (управлінню) на паперових та електронних носіях розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків), розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету та зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів (додатки 8, 9, 10 та 11). ( Абзац перший пункту 3.4 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 129 від 16.04.2008, N 554 від 30.12.2009 )

( Абзац другий пункту 3.4 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

Головні управління (управління) перевіряють зазначені документи на відповідність даним мережі, показникам річного розпису державного бюджету за територіями, обсягам відкритих з початку року асигнувань, правильність застосування економічної класифікації видатків бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків бюджету його статусу). У разі невідповідності зазначені документи повертаються відповідному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи. ( Абзац другий пункту 3.4 глави 3 в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Показники зазначених документів обліковуються в Головному управлінні (управлінні) на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, в автоматизованому режимі, про що на документах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3. ( Абзац третій пункту 3.4 глави 3 в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

3.5. Розпорядники бюджетних коштів подають відповідним органам Державного казначейства на паперових та електронних носіях затверджені кошториси, плани асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), плани спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плани надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведення показників спеціального фонду. Вищі навчальні заклади та наукові установи подають також затверджені плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів. ( Абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Одержувачі бюджетних коштів подають відповідним органам Державного казначейства на паперових та електронних носіях плани використання бюджетних коштів. ( Абзац другий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

Зазначені документи звіряються з даними бухгалтерського обліку показників, про що на оригіналі цих документів ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3. Дані зведення показників спеціального фонду кошторису на всіх рівнях органів Державного казначейства України повинні звірятися з даними спеціального фонду кошторису відповідного розпорядника. ( Пункт 3.5 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

У разі невідповідності даних зазначених документів даним бухгалтерського обліку орган Державного казначейства повертає зазначені документи на доопрацювання розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів приводять зазначені документи у відповідність до даних розпису. Оригінали документів повертаються розпорядникам бюджетних коштів, а копії, завірені в установленому порядку, залишаються в органах Державного казначейства України. ( Абзац четвертий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

Показники кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведення показників спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів обліковуються в органах Державного казначейства на відповідних рахунках позабалансового обліку. ( Абзац п'ятий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

3.6. Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для прийняття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов'язань.

3.7. У період до затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та планів використання бюджетних коштів видатки бюджетних установ (організацій) та одержувачів бюджетних коштів здійснюються відповідно до чинного законодавства.

3.8. Якщо розпис державного бюджету не затверджено до початку бюджетного року і Державне казначейство України отримує від Міністерства фінансів України тимчасовий розпис на певний період, то витяги з нього доводяться до головних розпорядників у порядку та терміни, що визначені у пункті 3.1. Бюджетні установи складають на цей період тимчасові індивідуальні кошториси, які затверджуються у встановленому законодавством порядку, а вищі навчальні заклади та наукові установи також тимчасові індивідуальні плани використання бюджетних коштів і тимчасові індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів, які затверджуються їх керівниками. Одержувачі коштів складають на цей період тимчасові плани використання коштів. ( Абзац перший пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

У разі необхідності до зазначених документів вносяться зміни, які оформляються аналогічно до порядку, визначеного для внесення змін до кошторисів та планів використання бюджетних коштів. ( Пункт 3.8 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня зведений тимчасовий кошторис не складається, розподіл показників зведених тимчасових кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету та зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету органам Державного казначейства не подається. ( Абзац третій пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Тимчасовий розпис за територіями Державним казначейством України не складається.

Під час складання річного розпису асигнувань бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду установ на наступний рік ураховуються видатки, проведені згідно з тимчасовим розписом бюджету та тимчасовими кошторисами.

3.9. Видатки, здійснені у період до затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду та планів використання бюджетних коштів, в обов'язковому порядку повинні бути враховані у кошторисі, плані асигнувань загального фонду державного бюджету, плані спеціального фонду державного бюджету (за винятком надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведенні показників спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів та плані використання бюджетних коштів одержувачів, у всіх зведених планових показниках.

У разі невідповідності показників зазначених документів проведеним видаткам здійснення видатків тимчасово призупиняється, а документи повертаються на доопрацювання. Надалі після законодавчо визначеного терміну органи Державного казначейства здійснюють оплату рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у встановленому Державним казначейством України порядку тільки відповідно до затверджених та взятих на облік кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду та планів використання бюджетних коштів.

4. Оформлення змін планових показників, що виникають
у процесі виконання державного бюджету

4.1. Унесення змін до розпису Державного бюджету України можливе у випадках та порядку, установлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та іншими нормативно-правовими актами.

4.2. Державне казначейство України отримує від Міністерства фінансів України в установленому порядку оригінал та одну копію довідок про зміни річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та інших видатків).

Зміни щодо зменшення планових показників можуть вноситися тільки в межах залишку невикористаних планових показників. Зміни до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та інших видатків), оформлені іншими документами, Державним казначейством України не приймаються.

4.3. Державне казначейство України після перевірки показників зазначених документів з даними позабалансового обліку здійснює реєстрацію довідок та відображає інформацію про суми змін на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку в автоматизованому режимі, про що на оригіналі та копії довідки ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3. Копія довідки протягом одного робочого дня з моменту реєстрації надсилається головному розпоряднику і є підставою для внесення в установленому порядку змін до кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень та відповідних видатків), зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду та зведення показників спеціального фонду кошторису установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету. ( Абзац перший пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Державне казначейство України щоденно формує базу даних уточнених показників річного розпису асигнувань державного бюджету, уточненого помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету, уточненого розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та інших видатків) з урахуванням отриманих від Міністерства фінансів України довідок. ( Абзац другий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

4.4. Протягом трьох робочих днів після отримання довідок головні розпорядники надають Державному казначейству України реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та реєстр змін зведення показників спеціального фонду, реєстр змін зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів (за формою, наведеною в додатках 16, 17, 18 та 19) на паперових та електронних носіях. ( Абзац перший пункту 4.4 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Якщо зазначені зміни викликані змінами в підпорядкуванні та/або розташуванні установ чи іншими змінами мережі головного розпорядника, то головний розпорядник реєстри змін розподілу показників зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань загального фонду державного бюджету, зведеного плану спеціального фонду (за винятком власних надходжень та відповідних видатків), реєстр змін зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету та зведення показників спеціального фонду подає одночасно із змінами до мережі відповідних розпорядників. ( Абзац другий пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008 )

Зміни до зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду (за винятком власних надходжень та відповідних видатків), зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету та зведення показників спеціального фонду можуть вноситися головним розпорядником як на підставі відповідної довідки Міністерства фінансів України, так і в межах установлених у законодавством прав, наданих головному розпоряднику. До Державного казначейства України в обов'язковому порядку подаються реєстри змін, внесених на підставі довідки Міністерства фінансів України, та реєстри змін, що вносяться в межах установлених законодавством прав, наданих головному розпоряднику, та внесення яких не потребує довідки Міністерства фінансів України. ( Абзац третій пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008, N 358 від 28.08.2008 )

Дані про зміни подаються Державному казначейству не пізніше 25 числа поточного місяця. Відповідальність за достовірність даних несуть головні розпорядники. ( Абзац четвертий пункту 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 358 від 28.08.2008 )

Головний розпорядник у триденний термін після отримання копії затвердженої довідки доводить зазначені зміни до розпорядників нижчого рівня та затверджує зміни до кошторисів, планів асигнувань загального фонду, планів спеціального фонду, планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету в установленому порядку. ( Абзац п'ятий пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

4.5. Подані реєстри змін Державне казначейство України протягом двох робочих днів перевіряє на відповідність даним мережі, позабалансового обліку (показникам довідки про зміни до річного розпису державного бюджету, річного розпису державного бюджету (з урахуванням внесених змін), зведеним кошторисам, зведеним планам асигнувань загального фонду державного бюджету, зведеним планам спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків), зведеним планам надання кредитів із загального фонду державного бюджету та зведення показників спеціального фонду кошторису (з урахуванням внесених змін), залишкам невикористаних асигнувань), правильність застосування економічної класифікації видатків бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків бюджету його статусу). У разі невідповідності реєстри повертаються головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи. Показники реєстрів змін обліковуються в Державному казначействі України на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на документах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3. ( Абзац перший пункту 4.5 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 129 від 16.04.2008, N 358 від 28.08.2008; в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

На підставі отриманих реєстрів змін формуються повідомлення про зміни річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету та річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень (додатки 20, 21, 22 та 23) у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів для кожного Головного управління, які підписуються керівником відповідного структурного підрозділу і передаються Головним управлінням на паперових та електронних носіях. Оригінали повідомлень надсилаються відповідним Головним управлінням на паперових носіях наступного робочого дня після перевірки реєстрів змін головним розпорядником, копія залишається у Державному казначействі України. ( Абзац пункту 4.5 глави 4 в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Після отримання зазначених документів Головні управління обліковують їх дані на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на оригіналі документів ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3. ( Абзац пункту 4.5 глави 4 в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Органи Державного казначейства України протягом одного робочого дня після отримання повідомлень про зміни розписів доводять витяги із зазначених документів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які в них обслуговуються. ( Пункт 4.5 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Розпорядники бюджетних коштів доводять зазначені зміни до розпорядників нижчого рівня.

Розпорядники нижчого рівня, які мають свою мережу та обслуговуються в Головному управлінні, а також державні адміністрації протягом трьох робочих днів після отримання витягу з повідомлення про зміни розписів подають відповідному Головному управлінню (управлінню) реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), реєстр змін розподілу показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету та реєстр змін зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів (за формою, наведеною в додатках 16, 17, 18 та 19) на паперових та електронних носіях. ( Пункт 4.5 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Подані реєстри змін Головне управління (управління) протягом двох робочих днів перевіряє на відповідність даним мережі, позабалансового обліку (показникам повідомлення про зміни до річного розпису державного бюджету за територією, річного розпису державного бюджету за територією (з урахуванням внесених змін), зведеним кошторисам, зведеним планам асигнувань загального фонду державного бюджету, зведеним планам спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків), зведеним планам надання кредитів із загального фонду державного бюджету та зведення показників спеціального фонду кошторису (з урахуванням внесених змін), залишкам невикористаних асигнувань), правильність застосування економічної класифікації видатків бюджету (щодо одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної класифікації видатків бюджету його статусу). У разі невідповідності реєстри повертаються відповідному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи. ( Пункт 4.5 глави 4 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Показники зазначених документів обліковуються в Головному управлінні (управлінні) на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на документах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3. ( Пункт 4.5 глави 4 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

4.6. Зміни до кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету та планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) оформляються довідками про зміни кошторису, плану асигнувань загального фонду державного бюджету, плану надання кредитів із загального фонду державного бюджету, плану спеціального фонду в законодавчо встановленому порядку. ( Абзац перший пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Унесення змін до зведення показників спеціального фонду проводиться лише в разі внесення змін до розпису витрат спеціального фонду бюджету та/або перерозподілу планових показників спеціального фонду між територіями в межах призначення розпорядника бюджетних коштів. ( Абзац другий пункту 4.6 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

Бюджетна установа протягом наступного робочого дня після затвердження довідки, але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця, подає її на паперових та електронних носіях відповідному органу Державного казначейства. Орган Державного казначейства у свою чергу звіряє дані, що наведені в довідці, та обліковує їх на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. На оригіналі довідки ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3. Довідка, взята на облік органом Державного казначейства, є невід'ємною частиною кошторису, плану асигнувань загального фонду (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України) та плану спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) бюджетної установи. ( Абзац третій пункту 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Розпорядники одночасно з довідкою про зміни кошторису, плану асигнувань загального фонду державного бюджету, плану спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плану надання кредитів із загального фонду державного бюджету при необхідності подають відповідному органу Державного казначейства в установленому порядку інформацію щодо коригування обсягів взятих зобов'язань. ( Абзац четвертий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Зміни до спеціального фонду кошторису вносяться у разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків коштів на його рахунках на початок року буде більший, ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на відповідний рік. При цьому в спеціальному фонді кошторису уточнений обсяг видатків повинен дорівнювати сумі уточненого обсягу доходів і залишків коштів на початок року.

Протягом року розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про внесення змін до кошторису, яка затверджується керівником установи, що затвердив кошторис без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня в обов'язковому порядку подають відповідним розпорядникам завірені органом Державного казначейства копії затверджених довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями.

4.7. Зміни до планів використання бюджетних коштів вносяться одержувачами бюджетних коштів в порядку, встановленому для їх затвердження, за формою, що відповідає плану використання бюджетних коштів.

У разі зменшення або збільшення загальної суми плану використання бюджетних коштів одержувач бюджетних коштів подає в установленому порядку до відповідного органу Державного казначейства інформацію щодо внесення змін до обліку зобов'язань.

5. Організація роботи органів Державного казначейства
щодо обліку та консолідації інформації за зобов'язаннями
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

5.1. Органи Державного казначейства відповідно до чинного законодавства у порядку, визначеному Державним казначейством України, обліковують зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

5.2. Органи Державного казначейства України на підставі даних обліку узагальнюють інформацію щодо зобов'язань, які підлягають оплаті, і подають її у встановлений термін за встановленими формами Державному казначейству України для надання відповідної інформації головним розпорядникам та Міністерству фінансів України з метою прийняття ними управлінських рішень. ( Пункт 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 358 від 28.08.2008 )

5.3. Державне казначейство України при виконанні державного бюджету згідно з чинним законодавством обліковує боргові зобов'язання держави та перед державою на відповідних балансових рахунках. ( Розділ 5 доповнено пунктом 5.3 згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

6. Організація роботи органів Державного казначейства
з проведення операцій щодо відкриття асигнувань
за загальним фондом державного бюджету

6.1. Відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету за видатками, не віднесеними до захищених статей та видатків, та наданням кредитів здійснюється на підставі пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду Державного бюджету, складених Державним казначейством України та затверджених Міністерством фінансів України (додатки 24, 25). ( Пункт 6.1 глави 6 доповнено абзацом першим згідно з Наказом Державного казначейства N 60 від 13.02.2009 )

Пропозиції складаються в розрізі головних розпорядників коштів з урахуванням ресурсної забезпеченості загального фонду державного бюджету, тобто очікуваних надходжень до бюджету та обсягів відкритих невикористаних асигнувань, а також наявних та прогнозних залишків коштів на рахунках державного бюджету єдиного казначейського рахунку. ( Пункт 6.1 глави 6 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державного казначейства N 60 від 13.02.2009 )

Державне казначейство України обліковує пропозиції про відкриті асигнування із загального фонду державного бюджету за видатками, не віднесеними до захищених статей та видатків, у розрізі головних розпорядників на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку в автоматизованому режимі.

При внесенні змін до пропозицій складається довідка за формою пропозицій та проводиться облік цих змін на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. ( Абзац четвертий пункту 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 60 від 13.02.2009 )

Асигнування за захищеними статтями і видатками відкриваються на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету. ( Пункт 6.1 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

6.2. На підставі затверджених пропозицій Державне казначейство України готує в автоматизованому режимі розпорядження щодо зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету (додаток 26) у розрізі головних розпорядників, яке підписується керівником відповідного структурного підрозділу Державного казначейства України. ( Абзац перший пункту 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Розпорядження щодо зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету за захищеними статтями і видатками готується в автоматизованому режимі на підставі помісячного розпису в перший робочий день місяця. ( Пункт 6.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

Якщо при відкритті асигнувань визначається конкретний напрям їх використання, то цей напрям зазначається у примітці. При цьому Державне казначейство України обліковує відкриті асигнування за напрямами їх використання з метою контролю за виконанням розподілів відкритих асигнувань головних розпорядників. ( Пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

6.3. На підставі розпорядження суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, передбачені для обліку відкритих асигнувань головним розпорядникам.

Виписка з рахунку відкритих асигнувань за узагальненими показниками (з обов'язковим урахуванням примітки щодо цільового спрямування відкритих асигнувань) друкується у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 27, один з яких залишається в Державному казначействі України, другий надається головному розпоряднику (крім державних адміністрацій) наступного робочого дня після зарахування асигнувань. ( Абзац другий пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006; в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Головні розпорядники протягом наступного робочого дня після отримання виписки про відкриття асигнувань подають відповідному структурному підрозділу Державного казначейства України розподіли відкритих асигнувань за кодами програмної і економічної класифікації видатків та за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях та з урахуванням наявних фінансових зобов'язань за формою, наведеною у додатку 28. ( Абзац третій пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 554 від 30.12.2009 )

Відповідальність за несвоєчасне надання розподілу відкритих асигнувань несуть головні розпорядники.

Отримані розподіли за підписом керівника та головного бухгалтера установи або осіб, яким відповідно до чинного законодавства та установчих документів надано право підписання меморіальних, у тому числі розпорядчих та розрахункових, документів, перевіряються в автоматизованому режимі щодо відповідності вказаних у них сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, наданій мережі, відповідності напряму цільового спрямування асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду.

У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою разом з протоколом розбіжностей за підписом виконавця, який перевіряв розподіл. Розподіли, в яких не виявлено помилок та відхилень, реєструються у журналі реєстрації розподілу відкритих асигнувань в автоматизованому режимі (додаток 29). При цьому на розподілах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3. Другий примірник розподілу повертається головному розпоряднику. Дані розподілів відображаються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. ( Абзац шостий пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 554 від 30.12.2009 )

Перевірені розподіли групуються Державним казначейством України за територіями, і на їх підставі складаються реєстри на відкриття асигнувань за формою згідно з додатком 30, які засобами електронного зв'язку передаються Головним управлінням. На підставі реєстрів складається зведення реєстрів відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету за формою, наведеною в додатку 31, та формується аналітична база даних Державного казначейства України. На підставі зведення реєстрів відкритих асигнувань суми переданих асигнувань відображаються на відповідних рахунках управлінського обліку. ( Абзац сьомий пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 554 від 30.12.2009 )

6.4. Зміни до сум відкритих асигнувань вносяться на підставі довідки про зміни пропозицій або довідки про зміни до помісячного розпису асигнувань (у частині захищених статей та видатків). У такому разі готується нове розпорядження із зазначенням суми про збільшення (+) чи зменшення (-) асигнувань головному розпоряднику та, при потребі, із зазначенням кодів програмної класифікації. ( Абзац перший пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

За умови прийняття головним розпорядником рішення про перерозподіл раніше відкритих (невикористаних) асигнувань або у разі помилково здійснених операцій головним розпорядником, до Державного казначейства України подається лист з обгрунтуванням необхідності здійснення перерозподілу виділених асигнувань та коригувальний розподіл на паперових та електронних носіях, у якому зазначаються реквізити підвідомчих установ та суми, на які проводиться коригування. ( Абзац другий пункту 6.4 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Державне казначейство України після отримання від головного розпорядника коригувального розподілу здійснює запит щодо наявності на рахунках розпорядника, стосовно якого прийняте рішення про зменшення асигнувань, залишків невикористаних відкритих асигнувань та зареєстрованих фінансових зобов'язань. Орган Державного казначейства, який отримав запит щодо можливості коригування відкритих асигнувань, направляє зазначену інформацію Державному казначейству України і не здійснює операції з відкритими асигнуваннями на зазначену суму до моменту отримання коригувального реєстру або листа Державного казначейства України щодо відновлення операцій з відкритими асигнуваннями. ( Абзац третій пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 554 від 30.12.2009 )

У разі відсутності на рахунках розпорядника (одержувача), стосовно якого прийняте рішення про зменшення асигнувань, залишків невикористаних відкритих асигнувань, необхідних для проведення коригування відповідно до листа та коригувального розподілу головного розпорядника, або наявності в обліку зареєстрованих фінансових зобов'язань Державне казначейство України направляє головному розпоряднику коштів лист з обґрунтуванням причин повернення коригувального розподілу без виконання. ( Пункт 6.4 глави 6 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

У разі внесення змін до річного розпису державного бюджету при реорганізації (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні) розпорядників (одержувачів) чи переходу розпорядників (одержувачів) на обслуговування до іншого органу Державного казначейства (внесення змін до мережі) відповідні головні розпорядники приймають рішення про коригування відкритих з початку року асигнувань. Для коригування відкритих асигнувань, за якими проведені касові видатки, та залишків невикористаних відкритих асигнувань головний розпорядник подає до Державного казначейства України окремі коригувальні розподіли відкритих асигнувань. Державне казначейство України після отримання від головного розпорядника коригувального розподілу направляє запит до Головних управлінь щодо суми відображених в бухгалтерському обліку касових видатків та залишків невикористаних відкритих асигнувань, які підлягають перерозподілу, у розрізі розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, кодів програмної та економічної класифікації. ( Пункт 6.4 глави 6 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

На підставі листа головного розпорядника та інформації, отриманої від органу Державного казначейства, в якому обслуговується зазначений розпорядник, відповідний структурний підрозділ Державного казначейства України приймає рішення щодо можливості коригування суми відкритих асигнувань і, за умови прийняття позитивного рішення, готує коригувальні реєстри та зведення реєстрів відкритих асигнувань з приміткою "коригування асигнувань" або "коригування асигнувань, за якими проведені касові видатки". Примітка "коригування асигнувань" застосовується у випадках коригування обсягів відкритих асигнувань, за якими ще не проведені касові видатки. Примітка "коригування асигнувань, за якими проведені касові видатки" застосовується у випадках необхідності коригування відкритих асигнувань і проведених касових видатків. ( Абзац шостий пункту 6.4 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

У порядку, встановленому для виконання реєстрів, коригувальні реєстри передаються засобами електронного зв'язку відповідним Головним управлінням для подальшого їх виконання.

6.5. Головні управління реєструють отримані реєстри на відкриття асигнувань в журналі реєстрації реєстрів на відкриття асигнувань (додаток 32). Суми відкритих асигнувань в автоматизованому режимі відображаються на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на реєстрах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3. Органи Державного казначейства надають розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів виписку про відкриті асигнування за результатами попереднього операційного дня. ( Абзац перший пункту 6.5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 554 від 30.12.2009 )

Інші дії з розподілу відкритих асигнувань проводяться аналогічно діям, які здійснюються на рівні Державного казначейства України.

6.6. Відкриття асигнувань розпорядникам, які обслуговуються транзитними Головними управліннями, здійснюється через базові Головні управління. ( Абзац перший пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Розпорядники коштів (обласний рівень) на підставі виписки про відкриті асигнування, отриманої від органів Державного казначейства, складають та подають безпосередньо до базового Головного управління розподіли відкритих асигнувань у розрізі транзитних Головних управлінь і підвідомчих розпорядників нижчого рівня (районний рівень) на паперових і електронних носіях та з урахуванням наявних зобов'язань (додаток 28). ( Абзац другий пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006; N 129 від 16.04.2008 )

Базове Головне управління на підставі розподілів асигнувань, поданих розпорядниками (обласний рівень), формує реєстри в розрізі територій та підпорядкованих установ і направляє їх відповідним транзитним Головним управлінням за місцезнаходженням розпорядників нижчого рівня. ( Абзац третій пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

6.7. Державне казначейство України (центральний рівень) формує самостійно розподіли відкритих асигнувань та коригувальні розподіли державних адміністрацій за скороченою економічною класифікацією видатків за формою відповідно до додатка 28. У розподілі замість підписів керівника та головного бухгалтера ставиться відмітка "Сформовано ДКУ: виконавець _____". ( Абзац перший пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

При цьому виписка про відкриті асигнування зазначеним головним розпорядникам не надається. Асигнування цим головним розпорядникам зараховуються на рахунки, відкриті за рахунками позабалансового обліку, відкриті в Головних управліннях за місцем обслуговування.

Інші дії щодо організації роботи з виконання державного бюджету за видатками державних адміністрацій здійснюються у порядку, визначеному в пунктах 6.3-6.5.

7. Організація роботи органів Державного казначейства
з проведення операцій щодо відкриття асигнувань
у частині інших надходжень спеціального фонду
державного бюджету

7.1. Кошти спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом для здійснення головними розпорядниками цільових видатків державного бюджету в регламентованому режимі, акумулюються на відповідних рахунках з урахуванням вимог, встановлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. ( Пункт 7.1 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 358 від 28.08.2008 )

7.2. На підставі виписки з вищезазначених рахунків, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) Державне казначейство України готує в автоматизованому режимі розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету в розрізі головних розпорядників, коштів та видів надходжень (додаток 32) на паперових та електронних носіях. ( Абзац перший пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 129 від 16.04.2008, N 60 від 13.02.2009 )

Пропозиції щодо відкриття асигнувань із спеціального фонду державного бюджету не складаються, крім випадків, коли видатки та надання кредитів здійснюються за рахунок коштів Стабілізаційного фонду. ( Пункт 7.2 глави 7 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Якщо відкриті асигнування мають цільове призначення, про це зазначається у примітці.

Одночасно з підготовкою розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету Державне казначейство України на суму цього розпорядження готує на електронних та паперових носіях розпорядження на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету з рахунків, відкритих за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою", на рахунок, відкритий за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" (додаток 33). ( Пункт 7.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Одночасно з підготовкою розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету Державне казначейство України готує на електронних та паперових носіях розпорядження на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету (додаток 33). ( Абзац пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

7.3. На підставі розпорядження про відкриті асигнування суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, відкриті за рахунками позабалансового обліку, передбачені головним розпорядникам для обліку відкритих асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету.

Виписка щодо відкритих асигнувань (з обов'язковим урахуванням примітки щодо цільового спрямування відкритих асигнувань) друкується у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 27, один з яких залишається в Державному казначействі України, другий надається головному розпоряднику (крім державних адміністрацій) наступного робочого дня після зарахування асигнувань. ( Абзац другий пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006; в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

7.4. Головні розпорядники в порядку, викладеному в пункті 6.3, подають Державному казначейству України розподіли відкритих асигнувань.

Усі інші дії з розподілу відкритих асигнувань проводяться аналогічно до дій, які здійснюються відповідно до пунктів 6.3 - 6.5 глави 6 цього Порядку. ( Пункт 7.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006; в редакції Наказу Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

( Пункт 7.5 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

7.5. На кінець бюджетного періоду Державне казначейство України зберігає залишки коштів на рахунках, відкритих за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою", для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

У наступному бюджетному періоді зазначені кошти відображаються за кодом класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання "на початок періоду". ( Пункт 7.5 в редакції Наказу Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

7.6. У кінці бюджетного періоду інформація про залишки невикористаних розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів відкритих асигнувань за спеціальним фондом державного бюджету на територіях надається Головними управліннями до Державного казначейства України.

Залишки невикористаних відкритих асигнувань за спеціальним фондом державного бюджету, які обліковуються на рахунках, відкритих за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки", перераховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою. ( Абзац другий пункту 7.6 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 358 від 28.08.2008; в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Інформація про залишки коштів спеціального фонду державного бюджету з метою врахування її при формуванні планових показників на відповідний бюджетний період доводиться до головного розпорядника:

протягом трьох робочих днів після завершення бюджетного періоду -інформація про залишки коштів спеціального фонду державного бюджету на центральному рівні;

протягом 15 днів після завершення бюджетного періоду - інформація про залишки коштів спеціального фонду державного бюджету з урахуванням залишків на суму невикористаних відкритих асигнувань за спеціальним фондом бюджету в територіальних органах Державного казначейства України. ( Пункт 7.6 в редакції Наказу Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

8. Особливості здійснення окремих видатків розпорядників
бюджетних коштів, у підпорядкуванні яких є бюджетні
установи, розташовані за межами України

( Назва глави 8 в редакції Наказу Державного казначейства
N 554 від 30.12.2009 )

8.1. Видатки в іноземній валюті на забезпечення функціонування бюджетних установ, розташованих за межами України, здійснюються через рахунки, відкриті в установах банків. ( Пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006; в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

8.2. Головні розпорядники бюджетних коштів (розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня), у підпорядкуванні яких є бюджетні установи, розташовані за межами України, подають Державному казначейству України зведені кошториси, відповідно до яких Державне казначейство України здійснює контроль за відповідністю вказаних сум у зазначених документах сумам, зазначеним у розписі видатків бюджету. ( Пункт 8.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 554 від 30.12.2009 )

8.3. Державне казначейство України з урахуванням вимог пунктів 6.1-6.2, абзаців першого і другого пункту 6.3 глави 6 цього Порядку відкриває асигнування на проведення видатків та інформує відповідних розпорядників про відкриті асигнування у загальновстановленому порядку. На підставі отриманої інформації розпорядники формують та подають Державному казначейству України розподіл відкритих асигнувань на паперових та електронних носіях за формою, наведеною у додатку 28. Подальші дії регламентовані абзацами третім - шостим пункту 6.4. Коригування сум відкритих асигнувань здійснюється з урахуванням вимог пункту 6.4 глави 6 цього Порядку. ( Пункт 8.3 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 129 від 16.04.2008, N 554 від 30.12.2009 )

8.4. На підставі отриманих розподілів Державне казначейство України готує розпорядження на перерахування коштів (додаток 34). ( Абзац перший пункту 8.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

Операції щодо відкриття асигнувань відображаються на відповідних рахунках позабалансового обліку, та формується аналітична база даних Державного казначейства України. ( Абзац другий пункту 8.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 554 від 30.12.2009 )

8.5. На підставі розпорядження на перерахування коштів бюджетні кошти з рахунків, відкритих у Державному казначействі України для обліку коштів державного бюджету, перераховуються на відповідні рахунки головних розпорядників бюджетних коштів (розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня), відкриті в ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", з віднесенням витрат з купівлі іноземної валюти на видатки за відповідними бюджетними програмами.

Головні розпорядники бюджетних коштів (розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня) зазначені кошти протягом двох робочих днів спрямовують на купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Головні розпорядники бюджетних коштів (розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня) розподіляють валютні кошти між підвідомчими установами у межах планових показників затверджених кошторисів та перераховують розподілені кошти за кордон на відповідні рахунки підвідомчих установ, відкриті в установах банків.

Якщо протягом двох робочих днів іноземна валюта не була придбана, кошти повертаються головним розпорядником бюджетних коштів (розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня) на рахунок, з якого вони перераховувались, відкритий в Державному казначействі України. ( Пункт 8.5 в редакції Наказів Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 554 від 30.12.2009 )

8.6. За наявності на валютному рахунку Державного казначейства України необхідної розпоряднику суми коштів в іноземній валюті ця сума може бути перерахована з валютного рахунку Державного казначейства України на валютний рахунок розпорядника бюджетних коштів.

У окремих випадках, передбачених нормативно-правовими актами, Державне казначейство України за зверненням головного розпорядника бюджетних коштів (розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня) здійснює операції з купівлі відповідної суми іноземної валюти за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземної валюти на дату проведення операції, в порядку, встановленому законодавством.

У вищезазначених випадках головні розпорядники бюджетних коштів (розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня) подають до Державного казначейства України заявку-доручення на забезпечення іноземною валютою Державним казначейством України за формою, наведеною в додатку 36. ( Пункт 8.6 в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

8.7. Залишки валютних коштів, виділені з державного бюджету на утримання підвідомчих установ головного розпорядника бюджетних коштів, розташованих за межами України, на кінець бюджетного періоду не підлягають перерахуванню в установленому Державним казначейством України порядку до державного бюджету. Головний розпорядник бюджетних коштів повідомляє Державне казначейство України про суми залишків коштів на рахунках підвідомчих йому установ, відкритих в установах банків за межами України, у порядку, установленому Державним казначейством України. Зазначені в повідомленні залишки коштів повинні відповідати залишкам коштів, відображених головним розпорядником бюджетних коштів у формах річної фінансової звітності. ( Главу 8 доповнено пунктом 8.7 згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

8.8. На суму залишку коштів, який склався на кінець бюджетного періоду на рахунках розпорядників бюджетних коштів, розташованих за межами України, Державне казначейство України відкриває головному розпоряднику бюджетних коштів асигнування в межах показників розпису.

На суму відкритих асигнувань головний розпорядник бюджетних коштів формує та подає до Державного казначейства України розподіли відкритих асигнувань на паперових та електронних носіях з приміткою "коригування асигнувань". Державне казначейство України не формує розпорядчі документи на перерахування бюджетних коштів з рахунків, відкритих для обліку коштів державного бюджету, на відповідні рахунки головного розпорядника бюджетних коштів, відкриті у ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України". ( Абзац другий пункту 8.8 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 ) ( Главу 8 доповнено пунктом 8.8 згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

8.9. Підвідомчі установи головного розпорядника бюджетних коштів, розташовані за межами України, залишки коштів, які склались на початок року, використовують у поточному бюджетному році за призначенням у межах сум, передбачених на ці цілі в розписі загального фонду державного бюджету, та відповідно до затверджених кошторисів. ( Главу 8 доповнено пунктом 8.9 згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

8.10. Відображення в бухгалтерському обліку операцій та складання звітності про виконання кошторисів розпорядників та їх підвідомчих установ, рахунки яких відкриті в установах банків, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Державного казначейства України.

8.11. Відповідальність за дотримання бюджетного законодавства, цільове направлення та використання бюджетних коштів покладається на відповідних розпорядників, рахунки яких відкриті в установах банків.

9. Організація роботи органів Державного казначейства
щодо обслуговування одержувачів бюджетних коштів

9.1. Асигнування державного бюджету, які передбачаються для одержувачів бюджетних коштів, повинні бути враховані в показниках зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань загального фонду та зведеного плану спеціального фонду відповідного розпорядника. Одержувачі бюджетних коштів уключаються до мережі відповідного розпорядника на відповідній території. На їхнє ім'я в органі Державного казначейства відкриваються відповідні рахунки.

9.2. Одержувач бюджетних коштів подає до органів Державного казначейства план використання бюджетних коштів за формою, встановленою Міністерством фінансів України. План використання бюджетних коштів затверджується одержувачем бюджетних коштів та погоджується розпорядником, через якого він безпосередньо отримує бюджетні кошти. При складанні цього документа застосовуються назви повної економічної класифікації видатків, але без зазначення їх цифрових кодів.

Зміни до плану використання бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів вносяться за формою плану використання. Процедура внесення змін до плану використання бюджетних коштів одержувача бюджетних коштів аналогічна процедурі внесення змін до кошторису розпорядника.

Звітність одержувачами бюджетних коштів складається у порядку, встановленому Державним казначейством України, тільки за тим кодом, за яким їм були передбачені кошти відповідним розпорядником.

План використання бюджетних коштів є основним плановим документом, на підставі якого одержувачу бюджетних коштів перераховуються бюджетні кошти і він має право на їх використання. За відсутності зазначеного документа рахунок одержувачу бюджетних коштів не відкривається.

9.3. Якщо підприємство (установа, організація) не є одержувачем бюджетних коштів, а відповідно до укладених договорів виконало для бюджетної установи (організації) або одержувача відповідні роботи (надало послуги, поставило товари), то воно не включається до мережі розпорядника, а оплата виконаних робіт (наданих послуг тощо) здійснюється на підставі договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг, актів виконаних робіт, звітів про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, листів-погоджень у випадках, передбачених законодавством, накладних, товарно-транспортних накладних та рахунків до них, рахунків-фактур, трудових угод, заявок на перерахування коштів на карткові рахунки тощо шляхом перерахування належних коштів (відшкодування витрат за фактично здійснені роботи, надані послуги) на поточний рахунок підприємства (установи, організації), відкритий в установі банку.

10. Особливості здійснення окремих видатків
державного бюджету

10.1. Процедури перерахування дотацій та субвенцій здійснюються у загальновстановленому порядку. Однак при їх здійсненні мають місце особливості (відмінності), що регламентовані таким чином:

10.1.1. Головні розпорядники, яким Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік передана координація державних програм, не пізніше ніж через 15 днів після прийняття рішення про місцевий бюджет подають Державному казначейству України на паперових та електронних носіях мережу в частині міжбюджетних трансфертів з визначенням розпорядників бюджетних коштів на рівні відповідних місцевих бюджетів (далі - уповноважені органи) за кожною бюджетною програмою за формою, наведеною у додатку 1. ( Абзац перший підпункту 10.1.1 пункту 10.1 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Мережа розпорядників бюджетних коштів у частині міжбюджетних трансфертів має дворівневу структуру і складається з головного розпорядника (центральний рівень) та уповноваженого органу на рівні відповідного місцевого бюджету. ( Абзац другий підпункту 10.1.1 пункту 10.1 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Головні розпорядники у разі виникнення змін їх мережі подають Державному казначейству України з відповідним обґрунтуванням на паперових та електронних носіях реєстри змін до мережі за формою, наведеною у додатку 2. ( Підпункт 10.1.1 пункту 10.1 глави 10 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Державне казначейство України отриману інформацію вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету. ( Абзац четвертий підпункту 10.1.1 пункту 10.1 глави 10 в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

10.1.2. Після затвердження розпису державного бюджету Міністерство фінансів України у визначений законодавством термін направляє Державному казначейству України на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів. ( Абзац перший підпункту 10.1.2 пункту 10.1 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Державне казначейство України на підставі зазначених документів формує територіальний розпис міжбюджетних трансфертів за їх видами та територіями у розрізі місцевих бюджетів (додатки 35-37) та протягом трьох робочих днів доводить його на паперових та електронних носіях до Головних управлінь та Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим управлінням обласних (Київської та Севастопольської міських) державних адміністрацій. Головні управління доводять ці документи до вповноважених органів. ( Абзац другий підпункту 10.1.2 пункту 10.1 в редакції Наказу Державного казначейства N 114 від 04.06.2007; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

У разі внесення змін Міністерство фінансів України надає Державному казначейству України зміни до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів у розрізі їх видів за територіями. Після отримання від Міністерства фінансів України змін до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів за їх видами та територіями у розрізі місцевих бюджетів Державне казначейство України формує повідомлення про зміни та доводить їх протягом трьох робочих днів на паперових та електронних носіях (додатки 38-40) до Головних управлінь та Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим управлінням обласних (Київської та Севастопольської міських) державних адміністрацій. Головні управління доводять ці документи до вповноважених органів. ( Абзац третій підпункту 10.1.2 пункту 10.1 в редакції Наказу Державного казначейства N 114 від 04.06.2007; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

10.1.3. Державне казначейство України протягом п'яти робочих днів після отримання від Міністерства фінансів України розпису (зміни до розпису) державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів за їх видами та територіями у розрізі місцевих бюджетів доводить розпис або зміни до розпису на паперових носіях до головних розпорядників, яким Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік передана координація державних програм, що здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів. ( Підпункт 10.1.3 пункту 10.1 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

10.1.4. Розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів через обласні фінансові органи надають інформацію щодо взятих зобов'язань (далі - зобов'язання) до Головних управлінь, які в свою чергу надають узагальнену інформацію до Державного казначейства України.

Державне казначейство України інформує головних розпорядників та Міністерство фінансів України про зобов'язання в частині міжбюджетних трансфертів.

10.1.5. Державне казначейство України в автоматизованому режимі обліковує пропозиції про відкриті асигнування із загального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами в розрізі територій на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку згідно з помісячним розписом з урахуванням зобов'язань (у разі, якщо надання трансфертів з урахуванням зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами). При внесенні змін до пропозицій складається довідка та проводиться облік цих змін на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

Пропозиції про відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами складаються з дотриманням вимог, визначених нормативно-правовими актами, що регламентують порядок перерахування міжбюджетних трансфертів. ( Підпункт 10.1.5 пункту 10.1 глави 10 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державного казначейства N 60 від 13.02.2009 )

Пропозиції про відкриття асигнувань із спеціального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами не складаються. ( Підпункт 10.1.5 пункту 10.1 глави 10 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державного казначейства N 60 від 13.02.2009 )

10.1.6. На підставі затверджених пропозицій Державне казначейство України готує в автоматизованому режимі розпорядження щодо зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань загального фонду бюджету в частині міжбюджетних трансфертів (у розрізі територій), яке підписується керівником відповідного структурного підрозділу Державного казначейства України. ( Абзац перший підпункту 10.1.6 пункту 10.1 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

За коштами спеціального фонду державного бюджету розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету готується у розрізі територій та видів надходжень на підставі виписки з рахунків, відкритих за відомчою ознакою, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів. ( Абзац другий підпункту 10.1.6 пункту 10.1 в редакції Наказу Державного казначейства N 129 від 16.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Одночасно з підготовкою розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету Державне казначейство України на суму цього розпорядження готує розпорядження про перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету з рахунків, відкритих за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою", на рахунок, відкритий за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки. ( Абзац третій підпункту 10.1.6 пункту 10.1 в редакції Наказу Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

На підставі розпорядження про відкриті асигнування суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, передбачені для обліку відкритих асигнувань відповідним головним розпорядникам.

10.1.7. Головним розпорядникам надається виписка з рахунку відкритих асигнувань за узагальненими показниками у розрізі місцевих бюджетів (додаток 41) та інформація щодо зобов'язань (у разі, якщо надання трансфертів з урахуванням зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами). ( Абзац перший підпункту 10.1.7 пункту 10.1 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

На підставі виписки про відкриті асигнування (у разі потреби в інформації щодо зобов'язань місцевих бюджетів) головні розпорядники наступного робочого дня після отримання виписки подають на паперових та електронних носіях Державному казначейству України розподіли відкритих асигнувань (додаток 28) у розрізі місцевих бюджетів, визначених Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік.

На підставі письмового звернення головного розпорядника бюджетних коштів розподіли відкритих асигнувань може складати Державне казначейство України. У цьому випадку замість підписів керівника та головного бухгалтера ставиться відмітка "Сформовано ДКУ: виконавець___________. ( Абзац третій підпункту 10.1.7 пункту 10.1 в редакції Наказу Державного казначейства N 45 від 15.02.2007 )

Отримані розподіли, підписані відповідальними особами головного розпорядника, перевіряються Державним казначейством України в автоматизованому режимі щодо відповідності помісячному розпису асигнувань, помісячному розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів з урахуванням зобов'язань (у разі, якщо надання трансфертів з урахуванням зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами). ( Абзац четвертий підпункту 10.1.7 пункту 10.1 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Відповідальні особи, уповноважені підписувати документи, визначаються установою (організацією).

За своєчасне надання розподілу відкритих асигнувань відповідають головні розпорядники.

У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою разом з протоколом розбіжностей за підписом посадової особи, яка перевіряла розподіл.

Дані розподілів відображаються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

10.1.8. Перевірені розподіли групуються Державним казначейством України за територіями у розрізі місцевих бюджетів і на їх підставі в автоматизованому режимі складаються реєстри на відкриття асигнувань за формою згідно з додатком 30 та передаються засобами електронного зв'язку Головним управлінням. ( Абзац перший підпункту 10.1.8 пункту 10.1 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

На підставі реєстрів відкритих асигнувань суми переданих асигнувань відображаються на відповідних рахунках позабалансового і управлінського обліку та формується аналітична база даних Державного казначейства України. На підставі реєстрів складається зведення реєстрів відкритих асигнувань за формою, наведеною в додатку 31.

Головні управління на підставі отриманих реєстрів відображають суми асигнувань на рахунках, відкритих у розрізі уповноважених органів за рахунками позабалансового обліку. Органи Державного казначейства України надають уповноваженим органам виписку про відкриті асигнування за результатами попереднього операційного дня.

Органи Державного казначейства України перераховують суми міжбюджетних трансфертів на підставі платіжних доручень, наданих уповноваженими органами, на відповідні рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Згідно з умовами договору на розрахунково-касове обслуговування уповноваженого органу Головне управління може складати платіжні документи на перерахування сум міжбюджетних трансфертів на рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів. ( Підпункт 10.1.8 пункту 10.1 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Державного казначейства N 45 від 15.02.2007 ) ( Пункт 10.1 розділу 10 в редакції Наказу Державного казначейства N 337 від 20.12.2006 )

10.2. Перерахування міжбюджетних трансфертів за програмами, які закріплені за Міністерством фінансів України, здійснюється таким чином:

10.2.1. Надання розпису, відкриття асигнувань, зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань здійснюються відповідно до підпунктів 10.1.2, 10.1.5-10.1.7 пункту 10.1 цієї глави з урахуванням наступного. ( Абзац перший підпункту 10.2.1 пункту 10.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Державне казначейство України за дорученням Міністерства фінансів України складає розподіл відкритих асигнувань за міжбюджетними трансфертами, закріпленими за Міністерством фінансів України.

За бюджетними програмами, які закріплені за Міністерством фінансів України, на рівні Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя рахунки відкриваються на ім'я Головних територіальних фінансових органів. ( Абзац третій підпункту 10.2.1 пункту 10.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Державне казначейство України на підставі даних звітів про виконання державного бюджету, отриманих від органів Державного казначейства, направляє Міністерству фінансів України інформацію про здійснені загальнодержавні видатки в розрізі відповідних програм та кодів економічної класифікації видатків.

Міністерство фінансів України як головний розпорядник враховує зазначену інформацію, отриману від Державного казначейства України, при формуванні зведених фінансових звітів.

10.2.2. Головні управління подають на електронних носіях Державному казначейству України інформацію щодо стану перерахування міжбюджетних трансфертів щоденно в розрізі місцевих бюджетів. ( Абзац перший підпункту 10.2.2 пункту 10.2 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Державне казначейство України узагальнює отриману інформацію і доводить її на електронних носіях до головних розпорядників та Міністерства фінансів України.

10.2.3. Перерахування міжбюджетних трансфертів шляхом прямих міжбюджетних відносин із органами місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік здійснюється в порядку, встановленому законодавством України. ( Підпункт 10.2.3 пункту 10.2 глави 10 в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 ) ( Пункт 10.2 розділу 10 в редакції Наказу Державного казначейства N 337 від 20.12.2006 )

10.3. У процесі виконання державного та місцевих бюджетів між бюджетами у визначеному законодавством порядку можуть виникати взаємні розрахунки в частині міжбюджетних відносин. Такі питання врегульовуються шляхом складання розпоряджень Державного казначейства України, підготовлених на підставі актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, розрахунків за міжбюджетними трансфертами тощо.

Взаємні розрахунки - це розрахунки, які виникають між бюджетами в процесі планування та виконання бюджетів.

Взаємні розрахунки виникають при зміні адміністративно-територіального розподілу, законодавства, підпорядкованості бюджетних установ та організацій або в інших випадках, передбачених законодавством.

Взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами повинні бути погашені до кінця бюджетного року. ( Пункт 10.3 глави 10 в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

10.3.1. Операції за взаємними розрахунками з державним бюджетом та між місцевими бюджетами здійснюються у грошовій формі, якщо інше не передбачено законодавством.

10.3.2. Виділення асигнувань за міжбюджетними трансфертами шляхом надання матеріальних цінностей здійснюється за окремими порядками за наявності відповідного законодавчого акта. ( Пункт 10.3 розділу 10 в редакції Наказу Державного казначейства N 337 від 20.12.2006 )

10.4. Особливості здійснення видатків з обслуговування боргових зобов'язань держави полягають у такому:

10.4.1. Державне казначейство України щомісячно (із щодекадним уточненням) отримує від Міністерства фінансів України графіки платежів за державним боргом, на підставі яких складаються графіки проведення платежів з обслуговування державного боргу та графіки закупівлі й конвертації валютних коштів для проведення зазначених платежів. ( Абзац перший підпункту пункту в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

На підставі графіків, отриманих від Міністерства фінансів України, Державне казначейство України складає пропозиції щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету по зовнішньому державному боргу та внутрішньому державному боргу на відповідний період (додатки 46, 47). ( Підпункт 10.4.1 пункту 10.4 глави 10 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державного казначейства N 60 від 13.02.2009 )

У разі недостатності необхідної суми коштів на валютних рахунках для здійснення видатків з обслуговування боргових зобов'язань держави Державне казначейство України здійснює закупівлю валюти та/або конвертацію валютних коштів.

10.4.2. Підставою для проведення видатків з обслуговування державного боргу є розпорядження Міністерства фінансів України, яке надається Державному казначейству України на паперових та електронних носіях. Строк дії розпорядження - 10 банківських днів з дня його виписки. ( Підпункт пункту в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

10.4.3. До розпоряджень додаються копії завірених в установленому порядку кредитних угод, укладених між Кабінетом Міністрів України (в особі Міністерства фінансів України) та іноземними кредиторами, банками-агентами; платіжних інструкцій іноземних кредиторів; рахунків-фактур; договорів про придбання товарів, виконання робіт, надання послуг; актів виконаних робіт; документів стосовно державних закупівель та інших документів, які є підставою для здійснення платежів згідно з чинним законодавством.

10.4.4. До платежів з обслуговування державного боргу належать платежі зі сплати:

відсотків (доходу) за державними борговими зобов'язаннями;

видатків на Головні управління державним боргом, пов'язаних з наданням послуг з обслуговування державного боргу (юридичних, рейтингових, дорадчих, агентських, управлінських, банківських, інформаційних, перекладацьких та інших), визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.03.2001 N 68-р. ( Абзац третій підпункту 10.4.4 пункту 10.4 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

10.4.5. Платежі з обслуговування державного боргу здійснюються Державним казначейством України в національній та іноземній валютах у такому порядку:

виплата відсотків (доходу) за борговими зобов'язаннями здійснюється безпосередньо на рахунки кредиторів або банків-агентів відповідно до угод, укладених Міністерством фінансів України з кредиторами та банками-агентами як в національній, так і в іноземній валютах. Операції в іноземній валюті здійснюються з валютних рахунків Державного казначейства України;

інші платежі з обслуговування державного боргу здійснюються в національній валюті через реєстраційні рахунки, відкриті на ім'я Міністерства фінансів України в Державному казначействі України; в іноземній валюті - з валютних рахунків Державного казначейства України на рахунки виконавців послуг згідно з підтвердними документами, визначеними пунктом 10.4.3. ( Абзац третій підпункту 10.4.5 пункту 10.4 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 60 від 13.02.2009 )

10.4.6. Платежі з погашення державного боргу здійснюються Державним казначейством України у такому ж порядку, як і видатки з обслуговування державного боргу.

11. Здійснення операцій за рахунок власних
надходжень спеціального фонду

11.1. Кошти, що належать до власних надходжень бюджетних установ, зараховуються на відповідні рахунки, які призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень розпорядників бюджетних коштів. ( Абзац перший пункту 11.1 глави 11 в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Власні надходження бюджетної установи мають бути спрямовані на ті бюджетні програми, які передбачені призначеннями спеціального фонду державного бюджету з урахуванням вимог законодавства. ( Пункт 11.1 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

11.2. На спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Державного казначейства, зараховуються власні надходження з рахунків, які призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень розпорядників бюджетних коштів, а також кошти, які відносяться на відновлення касових видатків.

Власні надходження бюджетної установи використовуються відповідно до затвердженого кошторису з урахуванням вимог законодавства. ( Пункт 11.2 глави 11 в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

11.3. Суми коштів власних надходжень, що надходять готівкою в каси установ, зараховуються на рахунки, які призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень розпорядників бюджетних коштів. Кошти, сплачені в касу як відновлення касових видатків, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки. ( Пункт 11.3 глави 11 в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

11.4. На спеціальні реєстраційні рахунки кошти зараховуються без конкретного віднесення до кодів економічної класифікації видатків, однак здійснення видатків проводиться відповідно до кошторису за конкретними кодами економічної класифікації видатків шляхом оплати рахунків за надані послуги, виконані роботи, отримані товари з урахуванням довідок про внесення змін.

Залишки власних надходжень на спеціальних реєстраційних рахунках, які склались на початок року, використовуються установами протягом поточного року для здійснення видатків, передбачених у кошторисах на поточний рік. ( Пункт 11.4 глави 11 в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

11.5. Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій бюджетних установ розпорядники бюджетних коштів перераховують вищим та підвідомчим установам і організаціям у разі, якщо їм такі повноваження надано відповідними нормативно-правовими актами. Відповідальність за прийняте рішення несе розпорядник бюджетних коштів. ( Абзац перший пункту 11.5 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 129 від 16.04.2008, N 554 від 30.12.2009 )

Перерахування таких коштів здійснюється з рахунків, які призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень розпорядників, лише в межах однієї програми та однієї групи власних надходжень. ( Абзац другий пункту 11.5 глави 11 в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Розпорядниками, які перераховують кошти, отримані в поточному році, такі операції відображаються як зменшення доходів, а які отримують, - відповідно як отримання доходів.

У разі перерахування коштів, що обліковувались як залишки власних надходжень на початок року, зазначені операції відображаються як зменшення та збільшення залишків.

12. Здійснення видатків розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів

12.1. Органи Державного казначейства здійснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядників шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Державного казначейства, відповідно до кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету або планів використання бюджетних коштів.

З метою забезпечення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів органи Державного казначейства в частині виконання державного бюджету за видатками здійснюють:

попередній контроль - на етапі реєстрації зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; ( Абзац третій пункту 12.1 глави 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

поточний контроль - у процесі оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. ( Пункт 12.1 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

12.2. Відповідно до встановлених повноважень Державне казначейство України здійснює контроль за наявністю асигнувань для взяття зобов'язань та відповідністю взятих зобов'язань певним асигнуванням за їх економічними характеристиками. Відповідальність за взяті зобов'язання та цільове використання бюджетних коштів несуть розпорядники та одержувачі бюджетних коштів згідно із законодавством. ( Пункт 12.2 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

12.3. Органи Державного казначейства України здійснюють платежі на підставі платіжних доручень (додаток 44) за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного зобов'язання та фінансового зобов'язання у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань. ( Абзац перший пункту 12.3 розділу 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 337 від 20.12.2006 )

Підтвердні документи (договори, звіт про результати проведення процедури закупівлі тощо) надаються у разі потреби здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих фінансових зобов'язань тощо.

У випадках проведення розрахунків на умовах авансування розпорядники та одержувачі бюджетних коштів протягом трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, визначеного договірними зобов'язаннями відповідно до законодавства, подають до органів Державного казначейства документи, що підтверджують отримання таких товарів, робіт та послуг. ( Абзац третій пункту 12.3 глави 12 в редакції Наказу Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 ) ( Пункт 12.3 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

12.4. Окремі видатки Міністерства оборони України та деяких головних розпорядників (за окремими кодами бюджетної класифікації видатків, перелік яких узгоджується з Державним казначейством України і відповідним головним розпорядником), незалежно від суми разового платежу, здійснюються тільки на підставі платіжних доручень. Тобто здійснення видатків, якщо вони містять відомості, що становлять державну таємницю та/або носять гриф "Таємно", проводиться без подання підтвердних документів. Відповідальність та контроль за проведенням таких операцій покладаються на розпорядників бюджетних коштів.

12.5. Кошти, що помилково зараховані на рахунок розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, повинні повертатися ним у строки, встановлені законодавством України. Повернення коштів здійснюється органом Державного казначейства на підставі платіжного доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, у призначенні якого обов'язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким були зараховані такі кошти. ( Главу 12 доповнено пунктом 12.5 згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

12.6. Платіжні доручення (додаток 44) подаються до органів Державного казначейства України в кількості примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків. Форма, обов'язкові реквізити платіжних доручень та вимоги щодо заповнення розрахункових документів на паперових носіях визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за N 377/8976. ( Пункт в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 337 від 20.12.2006 )

12.7. Подані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів платіжні доручення перевіряються органами Державного казначейства України щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам. За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної у платіжному дорученні, відповідає розпорядник (одержувач) бюджетних коштів. У разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у полі "Одержано банком" платіжного доручення на всіх примірниках обов'язково проставляється дата подання та підпис казначея. ( Абзац перший пункту глави 12 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 129 від 16.04.2008, N 60 від 13.02.2009 )

Після проведення платежу на платіжних дорученнях, за якими проведено оплату, ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 45). ( Абзац другий пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 337 від 20.12.2006 ) ( Пункт в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

12.8. Платіжне доручення не приймається до виконання у разі:

неправильного заповнення реквізитів, якщо не заповнено хоча б один з реквізитів;

відсутності в обліку органів Державного казначейства України відповідних зобов'язань та фінансових зобов'язань;

невідповідності платежу зареєстрованим зобов'язанням та фінансовим зобов'язанням;

невідповідності зазначеного коду економічної класифікації видатків економічній характеристиці платежу;

обмеження здійснення видатків, що встановлюється нормативно-правовими актами;

накладення арешту на кошти, що перебувають на відповідному рахунку розпорядника;

надходження до органів Державного казначейства України відповідного рішення уповноваженого органу за результатами розгляду скарги щодо застосування процедури закупівель та/або копії позовної заяви стосовно порушень процедур закупівель, рішень, дій або бездіяльності замовника;

відсутності або недостатності невикористаних відкритих асигнувань у частині загального та спеціального фондів державного бюджету (крім власних надходжень) розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та відсутності або недостатності коштів (у частині власних надходжень) на відповідних рахунках бюджетних установ та організацій; ( Абзац дев'ятий пункту глави 12 в редакції Наказу Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

перевищення показників, затверджених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), планах спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планах надання кредитів із загального фонду бюджету, планах використання бюджетних коштів розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів; ( Абзац десятий пункту глави 12 в редакції Наказу Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

неподання документів, що підтверджують отримання товарів, робіт/послуг за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування.

Платіжне доручення, не прийняте до виконання у зв'язку із зазначеними причинами, не пізніше наступного робочого дня повертається без виконання органами Державного казначейства України розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів, від яких воно надійшло, разом з відмовою у прийнятті до виконання платіжних доручень в письмовій формі (додаток 46). Відмови обов'язково реєструються органами Державного казначейства в журналі реєстрації відмов у прийнятті до виконання платіжних доручень (додаток 47). ( Абзац дванадцятий пункту в редакції Наказу Державного казначейства N 187 від 02.10.2007 ) ( Пункт в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

12.9. Меморіальні документи (у тому числі платіжні доручення та інші розрахункові документи) повинні містити реквізити, які визначені Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за N 377/8976.

На першому примірнику ставляться відбиток печатки та підписи відповідальних осіб розпорядника (одержувача бюджетних коштів), які мають право підписів згідно з картками зі зразками підписів.

( Абзац третій пункту виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

12.10. Строк дії платіжного доручення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів установлений у межах 10 календарних днів з дня його виписки. День заповнення платіжного доручення не враховується.

Перерахування коштів з рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів здійснюється на підставі першого примірника розрахункового документа, який залишається на зберіганні в органі Державного казначейства. ( Абзац другий пункту 12.10 глави 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Органи Державного казначейства зберігають розрахункові документи згідно з вимогами чинного законодавства.

12.11. Розрахункові документи надаються як на паперових, так і на електронних носіях. ( Абзац перший пункту в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

Усі реквізити розрахункового документа на електронних носіях повинні бути аналогічні реквізитам документа на паперових носіях. ( Абзац другий пункту в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

Під час підписання розрахункового документа не дозволяється використання факсиміле, а також виправлення та заповнення розрахункового документа в кілька прийомів. Органами Державного казначейства до виконання такі розрахункові документи не приймаються.

12.12. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів відповідають за правильність заповнення розрахункового документа, у тому числі номерів рахунків і кодів банків, суми податків, кодів бюджетної класифікації тощо. ( Абзац перший пункту в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

Усі операції органів Державного казначейства повинні оформлятися відповідними документами, що є підставою для відображення їх в обліку, і вміщувати конкретну інформацію про характер операції.

12.13. Органи Державного казначейства не несуть відповідальності за недостовірність підтвердних документів та їх зміст, на підставі яких були складені розрахункові документи, оформлені розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, а також за повноту і своєчасність сплати ними податків, зборів та обов'язкових платежів.

12.14. Органи Державного казначейства при здійсненні розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів шляхом проведення платежів з їх рахунків та рахунків одержувачів бюджетних коштів надають розпоряднику та одержувачу бюджетних коштів виписки з рахунку про здійснені операції за результатами попереднього операційного дня з відміткою у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 47). ( Пункт 12.14 глави 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

12.15. При застосуванні системи безготівкової виплати заробітної плати кошти перераховуються (за згодою працівників підприємств, установ та організацій) на вкладні рахунки відповідно до платіжних доручень та заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки за формою, наведеною в додатку 48. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 337 від 20.12.2006, N 187 від 02.10.2007, N 358 від 28.08.2008 )

12.16. У разі проведення операцій розпорядниками в натуральній формі зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету. Розпорядники до закінчення звітного періоду не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Державного казначейства довідку про надходження у натуральній формі, що наведена в додатку 49. ( Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 337 від 20.12.2006, N 187 від 02.10.2007, N 554 від 30.12.2009 )

Відповідальність за законність та достовірність проведених операцій у натуральній формі несуть розпорядники бюджетних коштів.

12.17. Для коригування касових видатків у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення) розпорядників (одержувачів) чи переходу розпорядників (одержувачів) на обслуговування до іншого органу Державного казначейства (внесення змін до мережі) орган Державного казначейства після отримання коригувальних реєстрів на відкриття асигнувань, які передбачені в пункті 6.4, формує меморіальний документ та здійснює коригування проведених з початку року касових видатків. ( Главу 12 доповнено пунктом 12.17 згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

13. Порядок оформлення документів для виплати
готівки розпорядникам або одержувачам
бюджетних коштів

13.1. Для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження та інших коштів, що видаються на видатки, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають до органів Державного казначейства заявку на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки (додаток 48) у двох примірниках. ( Абзац перший пункту 13.1 розділу 13 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 337 від 20.12.2006, N 187 від 02.10.2007 )

Після видачі готівки один примірник повертається розпоряднику або одержувачу бюджетних коштів з відбитком штампа казначея, наведеним у додатку 3, другий примірник зберігається в органах Державного казначейства. ( Абзац другий пункту 13.1 глави 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Заявки на видачу готівки виписуються розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на осіб, з якими в них укладені договори про повну матеріальну відповідальність та які мають право отримувати і видавати кошти.

У заявках на видачу готівки на виплату заробітної плати указуються суми податку з доходів фізичних осіб, суми нарахувань до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та суми страхових внесків до Пенсійного фонду України, інші податки і обов'язкові платежі, які утримані із заробітної плати та нараховані на фонд заробітної плати відповідно до чинного законодавства. ( Пункт 13.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

13.2. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів при отриманні заробітної плати і прирівняних до неї платежів разом із заявкою на видачу готівки повинні подавати платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів. ( Абзац перший пункту 13.2 глави 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

У реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу" в разі сплати платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів, зазначається період, за який здійснено виплату. ( Пункт 13.2 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

13.3. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів несуть відповідальність за правильність нарахування заробітної плати і прирівняних до неї платежів, за повноту перерахування платежів, утриманих із заробітної плати і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету та зборів до державних цільових фондів при отриманні заробітної плати і прирівняних до неї платежів, а також за дані, зазначені в реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу".

13.4. Готівка на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені у безготівковій формі, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів видається на підставі заявки на видачу готівки. ( Пункт 13.4 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

13.5. Видача готівкових коштів під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту (далі - закупівля сільгосппродукції та заготівля вторсировини), дозволяється на строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівкових коштів під звіт, а на всі інші виробничі (господарські) потреби - на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт.

Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі й для закупівлі в населення сільгосппродукції та заготівлі вторсировини), то строк, на який видана готівка під звіт на ці цілі, може бути продовжено до закінчення терміну відрядження.

Відповідальність за цільове використання готівки несе розпорядник або одержувач бюджетних коштів.

13.6. Після отримання підприємством (установою, організацією) матеріальних цінностей або послуг, придбаних/отриманих за готівку, до органів Державного казначейства України подаються документи, які підтверджують здійснені видатки (акти придбання матеріальних цінностей чи послуг, рахунки-фактури тощо).

Акт придбання матеріальних цінностей складається за формою, наведеною в додатку 50, затверджується керівником підприємства (установи, організації) або його заступником та підписується комісією, яка створена відповідним розпорядником. ( Абзац другий пункту 13.6 розділу 13 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 337 від 20.12.2006, N 187 від 02.10.2007 )

У разі неподання розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів до органу Державного казначейства протягом трьох робочих днів після закінчення терміну, на який надається готівка під звіт, документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг, органи Державного казначейства припиняють видачу готівки на зазначені цілі. ( Пункт 13.6 глави 13 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

Видача готівки відновлюється після подання розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів до органу Державного казначейства документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг. ( Пункт 13.6 глави 13 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 ) ( Пункт 13.6 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

13.7. На підставі перевіреної заявки відповідальні особи органів Державного казначейства підписують грошові чеки на отримання готівки.

Уповноважені особи розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на підставі належно оформлених грошових чеків отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім'я органів Державного казначейства за балансовими рахунками групи 257 "Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517. Рахунки групи 257 є рахунками, на які зараховуються кошти до виплати без перерахувань. Кошти на балансові рахунки групи 257 зараховуються на підставі заявок розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів. ( Абзац другий пункту 13.7 глави 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Для отримання готівки з рахунків Державного казначейства групи 257 розпорядникам видаються грошові чекові книжки. Для отримання грошової чекової книжки розпорядник зі свого реєстраційного рахунку здійснює оплату її вартості відповідному банку. Після підтвердження факту оплати (копія платіжного доручення) орган Державного казначейства в установленому порядку отримує в банку чекові книжки та реєструє їх у журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок.

13.8. Передача чекової книжки розпоряднику здійснюється на підставі довіреності розпорядника установленої форми шляхом оформлення акта приймання-передачі грошових чекових книжок у двох примірниках. Один примірник залишається в органі Державного казначейства, другий разом з чековою книжкою передається розпоряднику. В журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок у графі "Передано" зазначається назва розпорядника, номер і дата довіреності, номер і дата акта приймання-передачі чекової книжки.

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів списують чекові книжки в загальновстановленому порядку. ( Пункт 13.8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

( Пункт 13.9 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

13.9. При внесенні готівки на рахунки розпорядників бюджетних коштів відправники коштів у розрахункових документах (квитанціях тощо) зазначають зміст операції з визначенням коду економічної класифікації видатків і номери відповідних рахунків розпорядників, що відкриті в органах Державного казначейства. ( Пункт 13.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

13.10. Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток бюджетним установам відкривається картковий рахунок. Карткові рахунки відкриваються в установах банків на умовах договору. У договорі повинні бути вказані довірені особи установи, перелік яких додається до заяви про відкриття карткових рахунків.

Довірена особа може використовувати банківську платіжну картку як для отримання готівки, так і для здійснення безготівкових розрахунків, пов'язаних з господарською діяльністю установи, у тому числі на представницькі потреби та витрати на відрядження.

Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток на картковий рахунок платіжним дорученням зараховуються кошти шляхом їх переказу з відповідних рахунків бюджетної установи. При казначейському обслуговуванні сума платіжного доручення на перерахування коштів складається на підставі заявки розпорядника бюджетних коштів.

Кошти, які зараховуються на картковий рахунок, є підзвітними коштами довіреної особи бюджетної установи. Оприбуткування отриманих коштів та включення їх до авансового звіту про їх використання проводяться довіреною особою на підставі виписки з карткового рахунку або, у разі отримання готівки у банкоматі, чека банкомата.

Довірена особа бюджетної установи зобов'язана подати до бухгалтерії установи авансовий звіт про використання коштів з банківської платіжної картки разом із підтвердними документами та залишком невикористаної готівки відповідно до чинного законодавства. Залишки невикористаної готівки повертаються довіреною особою згідно з чинним законодавством.

Відповідальність за здійснення усіх господарських операцій з використанням карткових рахунків покладається на керівництво бюджетних установ відповідно до чинного законодавства.

Залишки коштів, не використані довіреною особою у визначені терміни, повертаються на рахунок, з якого вони були перераховані.

14. Проведення видатків розпорядників
бюджетних коштів в іноземній валюті

14.1. Розпорядники бюджетних коштів за деякими напрямами витрат, встановлених законодавством, можуть проводити розрахунки в іноземній валюті.

Для здійснення операцій в іноземній валюті розпорядники бюджетних коштів відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України.

Після відкриття в установах банків рахунку для обліку операцій в іноземній валюті бюджетна установа подає до відповідного органу Державного казначейства довідку банку про відкриття рахунку на її ім'я.

14.2. При необхідності здійснення розрахунків за зобов'язаннями, пов'язаними з міжнародною діяльністю, розпорядники узгоджують з Державним казначейством України питання щодо можливості перерахування наявних на рахунках Державного казначейства України коштів в іноземній валюті чи необхідності здійснення її закупівлі.

За наявності на валютному рахунку Державного казначейства України необхідної розпоряднику суми коштів в іноземній валюті та відповідно гривневого еквіваленту на його реєстраційному рахунку розпорядник подає до Державного казначейства України заявку-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті (додаток 51), підтвердні документи в установленому порядку, реєстри зобов'язань та платіжне доручення на відшкодування з реєстраційного рахунку гривневого еквіваленту перерахованих коштів в іноземній валюті. ( Абзац другий пункту 14.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 337 від 20.12.2006, N 187 від 02.10.2007 )

( Абзац третій пункту 14.2 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

14.3. Для погашення зобов'язань, узятих розпорядниками бюджетних коштів в іноземній валюті, пов'язаних з міжнародною діяльністю, Державне казначейство України на підставі поданої заявки-доручення, виходячи із наявності коштів на валютних рахунках, відкритих на ім'я Державного казначейства, та потреби в іноземній валюті приймає рішення про перерахування коштів з валютного рахунку на рахунок розпорядника, відкритий в установі банку.

14.4. Державне казначейство України готує платіжний документ на перерахування коштів в іноземній валюті з рахунку Державного казначейства України на рахунок бюджетної установи, указаний в заявці.

14.5. Гривневий еквівалент перерахованої валюти в той самий день на підставі наданих розпорядниками бюджетних коштів реєстрів зобов'язань, фінансових зобов'язань та платіжних доручень списується з реєстраційного рахунку розпорядника. ( Пункт 14.5 в редакції Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

14.6. У разі здійснення розрахунків розпорядниками бюджетних коштів за зобов'язаннями, що виникли внаслідок укладання договорів і не пов'язані з міжнародною діяльністю, розпорядник подає до органів Державного казначейства України платіжне доручення на перерахування коштів з відповідних рахунків в національній валюті для закупівлі іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі. ( Абзац перший пункту 14.6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 554 від 30.12.2009 )

При можливості здійснення видатків розпорядника в іноземній валюті за рахунок коштів, наявних на відповідних валютних рахунках, відкритих на ім'я Державного казначейства України в установах банків, розпорядник подає до Державного казначейства України заявку-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті за формою відповідно до додатка 51. ( Абзац другий пункту 14.6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164 від 23.06.2006, N 337 від 20.12.2006, N 187 від 02.10.2007 )

Подальші дії регламентовані у пунктах 14.2.-14.5.

14.7. На суму коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, у частині, яка згідно із законом про Державний бюджет України належить до доходів загального фонду державного бюджету, Міністерством фінансів України на підставі даних Міністерства закордонних справ України дається дозвіл на зарахування до доходів загального фонду державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, і спрямовування їх на здійснення видатків з функціонування закордонних дипломатичних установ України, у частині, яка згідно з законом про Державний бюджет України належить до доходів спеціального фонду державного бюджету. Міністерством закордонних справ України готується повідомлення про зарахування до доходів спеціального фонду державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, і спрямування їх на здійснення виплат, пов'язаних з виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами та функціонуванням консульських установ за кордоном. ( Абзац перший пункту 14.7 глави 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 554 від 30.12.2009 )

На суму дозволів та повідомлень Міністерство закордонних справ України надає до Державного казначейства України розподіл відкритих асигнувань у національній валюті України на паперових та електронних носіях з приміткою "Дозвіл від _____ N ______" (Повідомлення від ____ N ____).

На суму поданих розподілів за дозволами готуються реєстри на відкриття асигнувань та складається зведення реєстрів відкритих асигнувань.

На суму поданих розподілів за повідомленнями готується розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду та готується розпорядження на перерахування коштів з рахунку Державного казначейства України (додаток 34).

Реєстри на відкриття асигнувань, зведення реєстрів відкритих асигнувань та розпорядження готуються з приміткою "Коригування асигнувань відповідно до наказу Міністерства фінансів України та Міністерства закордонних справ України із зазначенням номера та дати дозволу/повідомлення і до Головних управлінь не направляються. ( Розділ 14 доповнено пунктом 14.7 згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

( Розділ 15 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

15. Організація роботи органів Державного казначейства
при проведенні розрахунків за окремими рішеннями

15.1. Окремі грошові взаємні розрахунки з погашення заборгованості розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та суб'єктів господарювання за отримані товари, продукцію, надані послуги, виконані роботи тощо проводяться відповідно до вимог законодавчих актів.

Обов'язковою умовою проведення зазначених розрахунків є відкриття рахунків суб'єктам господарювання в системі органів Державного казначейства.

Зазначені розрахунки проводяться за згодою їх учасників на підставі спільних протокольних рішень шляхом залучення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку або за рахунок кредитів банку через рахунки, відкриті в органах Державного казначейства.

15.2. При проведенні розрахунків за загальним та спеціальним фондами державного бюджету процедура відкриття асигнувань розпорядникам здійснюється у загальновстановленому порядку.

15.3. Поповнення єдиного казначейського рахунку за рахунок доходів загального та спеціального фонду державного бюджету, належних до перерахування Державному казначейству України, здійснюється на підставі розпорядження, яке готується відповідно до платіжних документів учасників розрахунків та виписки з рахунку, відкритого за відповідним балансовим рахунком Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, а також підтвердних документів, перелік яких установлюється відповідним законодавчо-нормативним актом.

15.4. Проведені розрахунки відображаються в обліку виконання державного бюджету як надходження до загального та/або спеціального фонду державного бюджету, відкриті асигнування та здійснені видатки бюджетних установ - за відповідними кодами бюджетної класифікації.

16. Облік та складання звітності органів
Державного казначейства про виконання
Державного бюджету України

16.1. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету для органів Державного казначейства установлюється окремими нормативно-правовими актами Державного казначейства України відповідно до вимог чинного законодавства.

( Пункт 16.2 розділу 16 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 164 від 23.06.2006 )

16.2. Головні розпорядники бюджетних коштів, яким Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік передана координація державних програм, що здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів, при складанні зведеного звіту про виконання кошторисів відображають операції про виділені з державного бюджету місцевим бюджетам міжбюджетні трансферти. ( Розділ 16 доповнено пунктом 16.2 згідно з Наказом Державного казначейства N 337 від 20.12.2006 )

17. Порядок обслуговування операцій з надання та
повернення кредитів, наданих за рахунок коштів
державного бюджету

17.1. Головний розпорядник бюджетних коштів, якому передбачені бюджетні призначення для надання кредитів, визначає розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів (далі - кредитори) та використовує такі бюджетні призначення у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

Позичальники не включаються до мережі відповідного розпорядника і отримують кредитні ресурси на підставі укладених кредитних договорів та підтвердних документів.

Кредитор спрямовує кошти за бюджетними програмами з кредитування виключно на визначені в установленому порядку мету, завдання та напрями цих бюджетних програм, а позичальник забезпечує використання таких коштів за їх призначенням.

Кредитор та позичальник відповідають згідно із законодавством за цільове використання коштів, наданих у вигляді кредиту із загального/спеціального фонду державного бюджету, а також за їх своєчасне та повне повернення.

17.2. Формування мережі розпорядників бюджетних коштів з кредитування здійснюється відповідно до глави 2 цього Порядку.

17.3. Організація роботи органів Державного казначейства України щодо забезпечення обліку бюджетних асигнувань в частині кредитування та контролю за їх дотриманням здійснюється відповідно до глави 3 цього Порядку. Форма витягу з річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету наведена в додатку 52.

17.4. Оформлення змін планових показників, що виникають у процесі виконання державного бюджету в частині кредитування, здійснюється відповідно до глави 4 цього Порядку.

17.5. Організація роботи органів Державного казначейства України з проведення операцій з надання кредитів із загального/спеціального фонду державного бюджету здійснюється відповідно до глав 6 та 7 цього Порядку.

17.6. Операції з надання кредитів здійснюються шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків кредиторів, відкритих в органах Державного казначейства України, відповідно до кошторисів та планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень та відповідних видатків) або планів використання бюджетних коштів на рахунки позичальників, зазначені в кредитних договорах і відкриті в установах банків.

Відповідно до покладених завдань Державне казначейство України контролює цільове спрямування бюджетних коштів на стадії проведення платежу на підставі підтвердних документів, наданих кредиторами.

Органи Державного казначейства України здійснюють платежі за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку зареєстрованих зобов'язань. Підставою для здійснення операцій з кредитування розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів є укладені кредитні договори, платіжні доручення, підготовлені власниками рахунків за формою, наведеною в додатку 44, та інші підтвердні документи, передбачені бюджетним законодавством.

Платіжні документи приймаються органами Державного казначейства України від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань у частині кредитування.

17.7. Здійснення операцій з надання кредитів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів проводиться відповідно до глави 12 цього Порядку.

17.8. Процедура повернення кредитів, наданих із загального/спеціального фонду державного бюджету, та сплати відсотків за користування ними здійснюється відповідно до закону про державний бюджет на відповідний рік, інших нормативно-правових актів та кредитного договору.

Операції із зарахування коштів, що надходять як повернення кредитів та відсотків за користування ними, та відображення їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку виконання державного бюджету здійснюються у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами. ( Порядок доповнено главою 17 згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )

Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.I.Сушко

( Додатки із внесеними змінами див. в Наказі Державного казначейства N 89 від 25.05.2004 )

Додатки до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками див. в документі.