Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 вересня 2010 р. N 839
Київ

Про затвердження Порядку фінансового забезпечення
підготовки і проведення виборів депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів за рахунок коштів місцевих бюджетів,
отриманих як субвенція з державного бюджету

Відповідно до статті 61 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок фінансового забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів місцевих бюджетів, отриманих як субвенція з державного бюджету, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. N 1290 "Про затвердження Порядку фінансового забезпечення підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3325) та від 26 квітня 2007 р. N 663 "Про внесення змін до Порядку фінансового забезпечення підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1293).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 вересня 2010 р. N 839

Порядок
фінансового забезпечення підготовки і проведення
виборів депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів за рахунок коштів
місцевих бюджетів, отриманих як субвенція
з державного бюджету ( 2154-17 )

1. Цей Порядок визначає механізм перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (далі - субвенція) для проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (далі - місцеві вибори), а також повернення територіальними виборчими комісіями не використаних для підготовки та проведення місцевих виборів коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як субвенція, після закінчення виборчого процесу, відшкодування кредиторської заборгованості територіальних виборчих комісій за умови незавершеного фінансування місцевих виборів.

2. Кошти субвенції спрямовуються на фінансове забезпечення заходів, що проводяться:

виборчою комісією Автономної Республіки Крим для підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

обласною, Київською та Севастопольською міською виборчою комісією для підготовки та проведення виборів депутатів відповідних рад і міських голів;

міською (міста республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), районною в місті виборчою комісією для підготовки та проведення виборів депутатів відповідних рад і міських голів;

районною виборчою комісією для підготовки та проведення виборів депутатів районної ради;

міською (міста районного значення), сільською, селищною виборчою комісією для підготовки та проведення виборів депутатів відповідних рад та сільських, селищних, міських голів.

3. Державне казначейство перераховує субвенцію згідно з помісячним розписом асигнувань державного бюджету ( 2154-17 ) на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (мм. Києва та Севастополя) бюджетів відповідно до Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 490 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 807; 2007 р., N 6, ст. 226), Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету та Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджених Державним казначейством.

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації розподіляють субвенцію між бюджетами районів, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, а районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації і виконавчі органи міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад - між бюджетами міст районного значення, районів у містах, сіл, селищ виходячи з кількості територіальних виборчих комісій усіх рівнів і затверджених Центральною виборчою комісією середніх норм видатків для підготовки та проведення місцевих виборів.

Під час проведення позачергових та перших місцевих виборів відповідно до прийнятих у встановленому порядку рішень розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснюється на підставі розрахунків Центральної виборчої комісії, погоджених з Мінфіном.

5. Розпорядником коштів місцевого бюджету для здійснення заходів з підготовки та проведення місцевих виборів є територіальна виборча комісія в особі її голови, а в разі його відсутності - заступника голови. Територіальна виборча комісія як розпорядник зазначених коштів підзвітна та підконтрольна місцевій раді.

6. Територіальна виборча комісія в межах обсягу видатків складає, затверджує та узгоджує з головою відповідної місцевої ради кошторис, план асигнувань загального фонду місцевого бюджету для підготовки і проведення чергових місцевих виборів з урахуванням видатків дільничних виборчих комісій.

Для підготовки і проведення чергових місцевих виборів територіальна виборча комісія відповідно до середніх норм видатків складає та затверджує єдиний кошторис із включенням до нього власних видатків та видатків дільничних виборчих комісій за кодами економічної класифікації видатків згідно з додатком.

У разі потреби територіальна виборча комісія може здійснювати перерозподіл коштів за кодами економічної класифікації видатків у межах загального обсягу коштів зазначеного єдиного кошторису.

Територіальна виборча комісія в межах обсягу видатків складає, затверджує та узгоджує із головою відповідної місцевої ради кошторис, план асигнувань загального фонду місцевого бюджету і план використання бюджетних коштів для підготовки і проведення позачергових та перших місцевих виборів з урахуванням видатків дільничних виборчих комісій.

Отримана відповідною місцевою радою субвенція перераховується в установленому порядку на рахунок територіальної виборчої комісії, відкритий в органі Державного казначейства.

7. Територіальна виборча комісія:

не пізніше ніж у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів повертає не використані нею кошти субвенції на рахунок відповідного місцевого бюджету;

у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів складає та подає до відповідної місцевої ради (виконавчого органу ради) фінансовий звіт про надходження та використання коштів субвенції, відомості про зареєстровану в територіальному органі Державного казначейства бюджетну кредиторську заборгованість та документи, що її підтверджують.

8. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості територіальних виборчих комісій, яка виникла внаслідок відкриття асигнувань державного бюджету та/або виділення коштів місцевого бюджету у сумі меншій, ніж передбачена бюджетними призначеннями, здійснюється до закінчення бюджетного періоду.

У разі коли бюджетна кредиторська заборгованість не погашена до подання звітності територіальною виборчою комісією відповідно до пункту 8 цього Порядку, розпорядником коштів, що отримані як субвенція для підготовки та проведення місцевих виборів і спрямовуються на погашення зазначеної заборгованості, є відповідна місцева рада (виконавчий орган ради), яка здійснює погашення заборгованості на підставі документів територіальної виборчої комісії, що підтверджують таку заборгованість.

9. Орган Державного казначейства перераховує до державного бюджету не використані розпорядником коштів місцевого бюджету кошти субвенції в останній робочий день бюджетного періоду або раніше такого строку на підставі письмової вимоги Центральної виборчої комісії, погодженої з Мінфіном, а відповідна рада здійснює коригування показників місцевого бюджету.

10. Складення і подання фінансової звітності про використання коштів субвенції, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Додаток
до Порядку

 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою ____________________
територіальної виборчої комісії

"___"______________ 20___ р.

             ЄДИНИЙ КОШТОРИС
територіальної виборчої комісії на ______ рік
_____________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ та найменування
бюджетної установи)

_________________________________________
(найменування міста, району, області)

   Вид бюджету _________________________________________________

Код і назва відомчої класифікації видатків та кредитування
__________________________________________________________________

Код і назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету _______________________________________________

(код і назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів _______________________________________________)

                             (гривень)
------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Код | Загальний |
| | | фонд |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Надходження, усього | х | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Надходження коштів із | х | |
|загального фонду бюджету | | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Видатки, усього | х | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Поточні видатки | 1000 | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Оплата праці працівників | 1110 | |
|бюджетних установ | | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Заробітна плата | 1111 | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Нарахування на заробітну плату | 1120 | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Придбання товарів і послуг | 1130 | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Оплата предметів, матеріалів, | 1131 | |
|обладнання та інвентарю, у | | |
|тому числі м'якого інвентарю | | |
|та обмундирування | | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Оплата медикаментів та | 1132 | |
|перев'язувальних матеріалів | | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Оплата продуктів харчування | 1133 | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Оплата послуг (крім комунальних) | 1134 | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Інші видатки | 1135 | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Видатки на відрядження | 1140 | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Оплата комунальних послуг | 1160 | |
|та енергоносіїв | | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Оплата теплопостачання | 1161 | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Оплата водопостачання і | 1162 | |
|водовідведення | | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Оплата електроенергії | 1163 | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Оплата природного газу | 1164 | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Оплата інших комунальних послуг | 1165 | |
|---------------------------------------+------+-----------------|
|Оплата інших енергоносіїв | 1166 | |
------------------------------------------------------------------

 Голова (заступник голови)
територіальної виборчої
комісії __________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

 Головний бухгалтер
територіальної виборчої
комісії __________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

   М.П.