Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 вересня 2010 р. N 860
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 835 від 13 листопада 2013
р.)

Питання підготовки
та відбору інвестиційних проектів,
для реалізації яких у реальному секторі
економіки надається державна підтримка

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити належну підготовку економічно ефективних інвестиційних проектів для реалізації в реальному секторі економіки;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Державному агентству з інвестицій та розвитку інформацію про стан виконання цієї постанови;

розробити та затвердити у місячний строк власні нормативно-правові акти, які випливають із цієї постанови.

3. Державному агентству з інвестицій та розвитку:

подавати щокварталу до 20 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про стан виконання цієї постанови;

разом з Міністерством економіки і Міністерством фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати видатки на реалізацію інвестиційних проектів, відібраних відповідно до цієї постанови, та забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за такими проектами.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2010 р. N 860

Порядок
відбору інвестиційних проектів,
для реалізації яких у реальному секторі
економіки надається державна підтримка

1. Цей Порядок визначає загальну процедуру проведення конкурсного відбору та експертної оцінки розроблених суб'єктами господарювання інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка (далі - інвестиційні проекти).

Дія цього Порядку не поширюється на виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, які залучаються під державну гарантію відповідно до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1027 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 91, ст. 3025).

2. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів надається у формі:

1) поворотного (пільгові кредити) та безповоротного (фінансування, співфінансування інвестиційних проектів, здешевлення кредитів) бюджетного фінансування;

2) державних гарантій;

3) сприяння залученню приватних інвестицій.

3. Для участі у конкурсному відборі подаються інвестиційні проекти, пропозиції щодо реалізації яких, за висновком Мінекономіки, відповідають завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, та є економічно ефективними.

Суб'єкти господарювання, що мають намір подати інвестиційні проекти для участі у конкурсному відборі, вносять Держінвестицій для розгляду за принципом "єдиного вікна" пропозиції щодо реалізації зазначених проектів. Держінвестицій протягом семи робочих днів після надходження пропозицій щодо реалізації інвестиційних проектів подає їх:

Мінекономіки для отримання відповідного висновку;

центральному органу виконавчої влади, відповідальному за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері (далі - відповідальний орган), для отримання висновку щодо відповідності пріоритетам розвитку зазначеної сфери.

Вимоги до пропозицій щодо реалізації інвестиційних проектів та порядок їх розгляду Мінекономіки затверджуються зазначеним Міністерством за погодженням з Держінвестицій.

4. Суб'єкти господарювання, які визнані банкрутами, перебувають у стадії припинення, мають заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) або щодо яких порушено справу про банкрутство, не можуть подавати інвестиційні проекти для участі у конкурсному відборі.

5. Держінвестицій за зверненням суб'єкта господарювання сприяє належній підготовці інвестиційного проекту, у тому числі шляхом організації надання якісних консультаційних послуг на договірних засадах між таким суб'єктом господарювання та надавачем відповідних послуг.

6. Відповідальні органи щороку до 20 січня розміщують оголошення про проведення конкурсного відбору інвестиційних проектів у своїх офіційних друкованих засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах.

В оголошенні зазначаються місце прийому документів для участі в конкурсному відборі інвестиційних проектів, умови його проведення, адреса електронної пошти та номер телефону, за яким надаються відповідні консультації.

7. Для участі у конкурсному відборі інвестиційних проектів суб'єкт господарювання подає відповідальному органу:

1) відомості про свою діяльність:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

копії балансу за останні три роки та балансу на останню звітну дату з додатками до них;

довідку про відсутність заборгованості:

- із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видану відповідним органом державної податкової служби;

- із сплати внесків до Пенсійного фонду України, видану відповідним органом Пенсійного фонду України;

- за кредитами, залученими під державні гарантії, видану Мінфіном;

2) бізнес-план інвестиційного проекту за формою, затвердженою Мінекономіки;

3) копію свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту (за наявності), завірену в установленому порядку;

4) лист-підтримку реалізації інвестиційного проекту відповідного місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;

5) документи, подання яких передбачене Порядком державного фінансування капітального будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), з урахуванням вимог Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17), за наявності проектної документації на об'єкти, яка оформлена відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 84, ст. 3106) (для надання бюджетного фінансування або державних гарантій, якщо передбачаються видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва).

8. Відповідальність за повноту і достовірність відомостей, зазначених у пункті 7 цього Порядку, покладається на суб'єкта господарювання.

9. Конкурсний відбір інвестиційних проектів проводиться двома (для сприяння залученню приватних інвестицій) або трьома (для надання бюджетного фінансування та державних гарантій) етапами.

10. На першому етапі конкурсного відбору інвестиційних проектів відповідальний орган забезпечує розгляд утвореною ним комісією пропозицій щодо реалізації інвестиційних проектів та документів, поданих згідно з пунктами 3 і 7 цього Порядку.

Зазначена комісія керується у своїй роботі положенням про неї і критеріями відбору інвестиційних проектів, затвердженими відповідальним органом виходячи із специфіки відповідної сфери.

11. Основними критеріями відбору та експертної оцінки інвестиційних проектів є:

1) ефективність реалізації (прибуток, гарантованість повернення коштів, наданих з державного бюджету на поворотній основі чи залучених під державні гарантії, строк окупності, створення нових робочих місць, надходження до державного та місцевих бюджетів податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) інноваційна спрямованість;

3) високотехнологічний рівень;

4) забезпечення:

енергозбереження;

захисту навколишнього природного середовища;

5) фінансово-економічний стан суб'єкта господарювання;

6) конкурентоспроможність товарів, робіт і послуг, які є результатом реалізації інвестиційного проекту.

12. Інвестиційні проекти не розглядаються в разі:

1) надходження до відповідального органу в установленому порядку інформації про:

визнання суб'єкта господарювання банкрутом, порушення щодо нього справи про банкрутство або початок процедури припинення;

наявність у суб'єкта господарювання заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України, а також із виплати заробітної плати;

2) виявлення у поданих суб'єктом господарювання документах недостовірної інформації про інвестиційний проект або фінансово-економічний стан такого суб'єкта.

13. Відповідальні органи щокварталу:

подають Держінвестицій пропозиції щодо інвестиційних проектів, які, за висновком таких органів, відповідають пріоритетам розвитку відповідної галузі;

публікують результати першого етапу конкурсного відбору інвестиційних проектів у своїх офіційних друкованих засобах масової інформації та розміщують на офіційних веб-сайтах.

14. На другому етапі конкурсного відбору інвестиційних проектів утворена Держінвестицій конкурсна комісія, до складу якої входять представники Мінекономіки, Мінфіну, інших органів виконавчої влади та провідних державних банків (далі - конкурсна комісія), проводить на підставі пропозицій відповідальних органів, поданих згідно з пунктом 13 цього Порядку, конкурсний відбір інвестиційних проектів та після належного їх оформлення приймає рішення щодо сприяння залученню приватних інвестицій для реалізації відповідних інвестиційних проектів або видачі висновку про доцільність надання бюджетного фінансування чи державних гарантій.

У рішеннях та висновках конкурсної комісії зазначається форма надання державної підтримки та її обсяг.

Порядок відбору інвестиційних проектів конкурсною комісією затверджується Держінвестицій за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром України.

15. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про сприяння залученню приватних інвестицій для реалізації відповідних інвестиційних проектів Держінвестицій вживає заходів до пошуку потенційних інвесторів, організації їх співпраці із суб'єктами господарювання, що розробили такі інвестиційні проекти, сприяння відповідно до законодавства застосуванню взаємоприйнятного механізму їх реалізації.

16. Держінвестицій протягом семи робочих днів після закінчення другого етапу конкурсного відбору інвестиційних проектів:

розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про результати такого відбору та повертає суб'єктам господарювання, щодо інвестиційних проектів яких не прийнято рішення про надання (не видано висновок про доцільність надання) державної підтримки, подані ними документи;

подає Мінфіну в установленому порядку перелік інвестиційних проектів, щодо яких видано висновок про доцільність надання бюджетного фінансування чи державних гарантій, та інформацію про загальний обсяг державної підтримки у розрізі форм її надання для врахування під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

17. Третій етап конкурсного відбору інвестиційних проектів, щодо яких конкурсною комісією видано висновок про доцільність надання бюджетного фінансування чи державних гарантій, проводиться у двомісячний строк з дня набрання чинності Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Держінвестицій подає зазначені інвестиційні проекти та висновки на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2010 р. N 415 "Про Комісію з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 43, ст. 1414), з метою підготовки пропозицій щодо доцільності надання державної підтримки для їх реалізації із зазначенням її форми і обсягу.

18. Конкурсна комісія протягом семи робочих днів після прийняття зазначеною в пункті 17 цього Порядку Комісією рішення оформляє з урахуванням її пропозицій протокол, надсилає його Комісії, Мінфіну, Державному казначейству, відповідальним органам та розміщує на офіційному веб-сайті Держінвестицій.

19. Держінвестицій включає до переліку інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка, інвестиційні проекти, відібрані для сприяння залученню приватних інвестицій за результатами другого етапу конкурсного відбору, а також для надання бюджетного фінансування та державних гарантій за результатами третього етапу конкурсного відбору.

20. Інвестиційні проекти, не відібрані за результатами третього етапу конкурсного відбору, розміщуються на офіційному веб-сайті Держінвестицій та можуть бути використані приватними інвесторами.

21. Держінвестицій повертає суб'єктам господарювання, щодо інвестиційних проектів яких не прийнято рішення про надання державної підтримки, подані ними документи.