Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 липня 2009 р. N 831
Київ

Про затвердження Порядку використання
наркотичних засобів і психотропних речовин
під час дресирування службових собак
для розшуку таких засобів і речовин

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 929 від 12.10.20
10 )

Відповідно до статті 20 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 831

Порядок
використання наркотичних засобів і психотропних
речовин під час дресирування службових собак
для розшуку таких засобів і речовин

1. Цей Порядок визначає механізм передачі, перевезення, застосування, зберігання, відпуску, ведення обліку та знищення вилучених з незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, що є речовими доказами (далі - підконтрольні речовини), які вироком, ухвалою чи постановою суду або постановою органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи вирішено передати органам, установам, закладам Держприкордонслужби, МВС, СБУ та Держмитслужби, що забезпечують дресирування службових собак для розшуку таких речовин (далі - уповноважені органи).

2. До підконтрольних речовин належать рослини, включені до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789), та наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць II і III зазначеного переліку.

3. Уповноваженими органами є:

органи охорони державного кордону і Кінологічний навчальний центр Держприкордонслужби;

головні управління, управління МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на залізничному транспорті;

головні управління СБУ в Автономній Республіці Крим і м. Києві, управління СБУ в областях, м. Севастополі;

навчальні заклади МВС і СБУ;

митниці, зокрема регіональні, та Кінологічний центр Держмитслужби.

4. Уповноважений орган повинен мати ліцензію на провадження відповідного виду діяльності, передбаченої Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).

5. Обсяг річної потреби уповноваженого органу в підконтрольних речовинах затверджує Адміністрація Держприкордонслужби, МВС, СБУ та Держмитслужби за його запитом, який надсилається до 1 грудня року, що передує року їх отримання.

Зазначений обсяг визначається виходячи з норм використання підконтрольних речовин у навчальних цілях з розрахунку на одного собаку на рік, які затверджуються спільним наказом Адміністрації Держприкордонслужби, МВС, СБУ і Держмитслужби.

6. Для отримання підконтрольних речовин уповноважені органи надсилають органові досудового слідства або дізнання запит за формою згідно з додатком 1.

Підконтрольні речовини передаються уповноваженому органові на безоплатній основі у присутності не менш як двох визначених керівником органу досудового слідства або дізнання працівників, про що складається акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 2.

Перший примірник акта залишається в органі досудового слідства або дізнання, решта надсилаються Державному комітетові з питань контролю за наркотиками та уповноваженому органові, який отримав підконтрольні речовини. ( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 929 від 12.10.2010 )

Порядок передачі та перевезення підконтрольних речовин до уповноважених органів затверджується спільним наказом Адміністрації Держприкордонслужби, МВС, СБУ і Держмитслужби.

7. Підконтрольні речовини беруться на облік в уповноваженому органі в день передачі.

8. Підконтрольні речовини застосовуються для виготовлення уповноваженим органом навчальних зразків зазначених речовин (далі - навчальний зразок).

З метою встановлення ідентичності переданих підконтрольних речовин і навчальних зразків для кожної партії таких речовин виготовляється контрольний зразок, який зберігається в уповноваженому органі.

9. Зразки виготовляються у присутності комісії, що утворюється наказом керівника уповноваженого органу у складі заступника керівника, відповідальної за облік і зберігання підконтрольних речовин особи та інших посадових осіб такого органу (далі - комісія).

Результати виготовлення зразків оформляються актом за формою згідно з додатком 3.

10. Зразки упаковуються з метою запобігання їх псуванню чи викраденню.

Паковання зразків повинно містити ярлик, на якому зазначаються номер зразка, найменування органу, який його виготовив, найменування і вага (нетто, брутто) підконтрольної речовини, вид терезів (механічні, електронні), число, місяць, рік виготовлення зразка, реєстраційний номер переданих підконтрольних речовин згідно з журналом обліку, строк придатності зразка, підпис голови комісії. На ярлику паковання проставляється печатка органу, який виготовив зразок.

11. Навчальні зразки підлягають перепакуванню у присутності комісії не рідше одного разу на рік з метою збереження їх запахових властивостей.

Для визначення обсягу втрат підконтрольних речовин у результаті їх осідання на внутрішніх стінках паковання навчальні зразки зважуються до і після перепакування. Результати перепакування оформляються актом за формою згідно з додатком 4.

12. Порядок виготовлення, упакування зразків, перепакування навчальних зразків та встановлення ідентичності підконтрольних речовин і навчальних зразків, зокрема у разі їх перепакування або знищення, визначається Адміністрацією Держприкордонслужби, МВС, СБУ і Держмитслужбою.

13. Відпуск навчальних зразків структурним підрозділам уповноваженого органу (далі - структурний підрозділ) здійснюється за наказом його керівника.

14. Керівник уповноваженого органу визначає осіб, відповідальних за ведення обліку, зберігання підконтрольних речовин і зразків.

15. Підконтрольні речовини і зразки зберігаються у замкнених вогнетривких сейфах або металевих шафах в окремому приміщенні (кімнаті), обладнаному відповідно до встановлених МВС вимог.

Порядок доступу до приміщень (кімнат), сейфів та металевих шаф, в яких зберігаються підконтрольні речовини і зразки, визначається керівником уповноваженого органу.

16. Облік підконтрольних речовин і зразків веде уповноважений орган у журналі за формою згідно з додатком 5, а облік відпуску та повернення навчальних зразків - структурний підрозділ у журналі за формою згідно з додатком 6.

Відомості про операції, пов'язані з передачею, перевезенням, застосуванням, зберіганням, відпуском та знищенням підконтрольних речовин і зразків в уповноваженому органі, а також з відпуском та поверненням навчальних зразків у структурному підрозділі, вносяться до журналу обліку в день їх проведення. Сторінки журналу обліку нумеруються, прошнуровуються, підписуються керівником уповноваженого органу та скріплюються печаткою.

17. Особа, відповідальна за ведення обліку і зберігання навчальних зразків у структурному підрозділі, відпускає зазначені зразки інспекторам-кінологам та керівникам занять з дресирування службових собак відповідно до затвердженого в установленому порядку плану такої підготовки. Після закінчення занять навчальні зразки підлягають поверненню зазначеній особі.

18. Навчальні зразки, строк придатності яких закінчився, або такі, що втратили свої запахові властивості через вплив фізичних і хімічних факторів, а також підконтрольні речовини, що залишилися після перепакування на внутрішніх стінках паковання, підлягають знищенню уповноваженими органами відповідно до Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. N 589 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 44, ст. 1477). Контрольний зразок знищується у такому самому порядку після знищення усієї кількості навчальних зразків, що належать до однієї партії підконтрольних речовин.

Знищення навчальних зразків структурними підрозділами забороняється.

Додаток 1
до Порядку

  ___________________________________________________________
(найменування органу досудового слідства або дізнання,
якому надсилається
___________________________________________________________
запит щодо передачі наркотичних засобів
чи психотропних речовин)

              ЗАПИТ N ____
щодо передачі наркотичних засобів
(психотропних речовин), які вилучені
з незаконного обігу

   З метою забезпечення дресирування службових собак для розшуку
наркотичних засобів і психотропних речовин прошу передати

__________________________________________________________________
(найменування органу, який надсилає запит

__________________________________________________________________
щодо отримання наркотичних засобів

__________________________________________________________________
(психотропних речовин), та його адреса)

__________________________________________________________________


такі наркотичні засоби (психотропні речовини) ____________________
(найменування

__________________________________________________________________
наркотичних засобів (психотропних речовин),

__________________________________________________________________
які передаються, із зазначенням кількості (ваги) кожного)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


____________________________
(найменування посади
керівника органу)

____________________________ ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)


____ _______________ 200__ р.

М.П.

Додаток 2
до Порядку

                АКТ
прийняття-передачі наркотичних
засобів (психотропних речовин)

__________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові особи,
__________________________________________________________________
що приймає наркотичні засоби (психотропні речовини)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

прийняла ____ ______________ 200__ р. від ________________________
(найменування органу
__________________________________________________________________
дізнання, досудового слідства або суду, який здійснює
__________________________________________________________________
зберігання наркотичних засобів (психотропних речовин)

такі наркотичні засоби і психотропні речовини
-------------------------------------------------------------------
|Порядковий|Найменування|Одиниця| Кількість |Інформація|Примітка|
| номер |наркотичного|виміру | (вага) | про | |
| | засобу | | наркотичного|паковання | |
| | (психо- | | засобу | та інші | |
| | тропної | |(психотропної|відомості | |
| | речовини) | | речовини) | | |
| | | |-------------| | |
| | | |брутто |нетто| | |
-------------------------------------------------------------------

Прийнято ___________________
(найменування
посади)

___________________ __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Передано ___________________
(найменування
посади)

___________________ __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

У прийнятті-передачі наркотичних засобів і психотропних
речовин також взяли участь:

___________________ __________ __________________
(посада) (підпис) (ініціали та
прізвище)

___________________ __________ __________________

___________________ __________ __________________

Додаток 3
до Порядку

                     ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________
(найменування посади керівника органу)
______________________________________
(військове (спеціальне) звання)
____________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
_______ ____________ 200___ року

                АКТ
виготовлення зразків наркотичних
засобів (психотропних речовин)

   Комісія у складі ____________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я
_________________________________________________________________
та по батькові голови і членів комісії)
_________________________________________________________________

засвідчує факт виготовлення ____ ______________ 200___ р. таких
навчальних зразків наркотичних засобів (психотропних речовин) для
використання під час дресирування службових собак та контрольних
зразків для кожної партії отриманих наркотичних засобів
(психотропних речовин)

-------------------------------------------------------------------
| Порядковий | Номер |Найменування |Одиниця| Кількість |
| номер зразка | наркотичного |наркотичного |виміру | (вага) |
|(контрольного | засобу | засобу | | наркотичного|
| зразка) |(психотропної |(психотропної| | засобу |
| | речовини) за | речовини) | |(психотропної|
| | журналом | | | речовини) |
| | обліку | | | у зразку |
| | | | |-------------|
| | | | |нетто |брутто|
| | | | | | |
| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------

   Для виготовлення зразків використано ________________________
(найменування
__________________________________________________________________
наркотичних засобів (психотропних речовин) із зазначенням
__________________________________________________________________
кількості (ваги) кожного, номер реєстрації у журналі обліку)

Виготовлені зразки опечатано ________________________________
(найменування органу)

Голова та члени комісії, що взяли участь у виготовленні
зразків
_______________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
_______________ ____________________________
_______________ ____________________________


Прийнято
____________________________ _______________________
(підпис особи, (ініціали та прізвище)
відповідальної за ведення
обліку і зберігання
зразків наркотичних засобів
(психотропних речовин)

Додаток 4
до Порядку

                     ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________
(найменування посади керівника органу)
______________________________________
(військове (спеціальне) звання)
__________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
_______ _______________ 200___ року

                АКТ
про перепакування зразків наркотичних
засобів (психотропних речовин) та обсяг їх втрати

   Комісія у складі ____________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я
__________________________________________________________________
та по батькові голови, членів комісії та особи,
__________________________________________________________________
відповідальної за ведення обліку
__________________________________________________________________
і зберігання зразків наркотичних засобів (психотропних речовин)

засвідчує факт перепакування ___ ______________ 200__ р. зразків
наркотичних засобів (психотропних речовин) та підготовку до
знищення паковань, вилучених з використання, із залишками таких
засобів і речовин.

------------------------------------------------------------------------------------------------
| Інформація про наркотичні засоби | Інформація про наркотичні засоби |
| (психотропні речовини) до перепакування | (психотропні речовини) |
| | після перепакування |
|--------------------------------------------------+-------------------------------------------|
|Номер |Номер |Наймену- |Одиниця|Кількість | Кількість |Обсяг втрати | Відомості про|
|зразка |нарко- |вання |виміру | (вага) | (вага) |наркотичного |підготовлене |
|згідно |тичного |нарко- | |наркотичного | наркотичного| засобу |до знищення |
| з |засобу |тичного | |засобу | засобу |(психотропної | паковання із |
|актом |(психо- |засобу | |(психотропної|(психотропної| речовини) | залишками |
|його |тропної |(психо- | |речовини) | речовини) у| після | наркотичного |
|виготов-|речовини)|тропної | |у зразку | зразку |перепакування | засобу |
|лення |за |речовини)| | | | | (психотропної|
| |журналом | | | | | | речовини) |
| |обліку | | |-------------+-------------+--------------+--------------|
| | | | |нетто |брутто|нетто |брутто|Одиниця|Кіль- |Одиниця|Кіль- |
| | | | | | | | |виміру |кість |виміру |кість |
| | | | | | | | | |(вага)| |(вага)|
------------------------------------------------------------------------------------------------

   Перепаковані зразки  наркотичних  засобів  (психотропних
речовин), а також пакети, що містять паковання, вилучене з
використання, опечатані _______________________________________.
(найменування органу)

У перепакуванні зразків та підготовці використаних паковань
до знищення взяли участь:

________________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
________________ ____________________________

________________ ____________________________

Факт прийняття переупакованих зразків і вилучених з
використання та підготовлених до знищення паковань
засвідчую _____________________________ __________________________
(підпис особи, (ініціали та прізвище)
відповідальної за ведення
обліку і зберігання
зразків наркотичних засобів
(психотропних речовин)

Додаток 5
до Порядку

               ЖУРНАЛ
обліку наркотичних засобів і психотропних речовин,
що використовуються під час дресирування
службових собак для їх розшуку

 ________________________________________________________________
(найменування органу, установи, закладу МВС,

________________________________________________________________
Держприкордонслужби, Держмитслужби, СБУ, що забезпечує
дресирування службових собак)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Надходження в орган наркотичного засобу | Виготовлення навчальних (контрольних) зразків | Відпуск наркотичного засобу |
| (психотропної речовини) | | (психотропної речовини) структурному |
| | | підрозділові та його повернення |
|--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------|
|Поряд- |Число, |Найме- |Одиниця|Найме- |Номер |Кількість|Номер |Номер |Кіль- |Номер |Кількість|Найме- | Номер |Номер |Кіль- |Кіль- |
|ковий |місяць, рік|нування |виміру |нування|і дата |(вага) |і дата |контро- |кість |навча- | (вага) |нування | і дата |навча- |кість |кість |
|номер |передачі |нарко- | |органу,|складення |нарко- |складення|льного |(вага) |льного |нарко- |структур-| видання |льного |(вага) |(вага) |
|нарко- |нарко- |тичного | |який |акта |тичного |акта |зразка |нарко- |зразка |тичного |ного | наказу |зразка |нарко- |нарко- |
|тичного |тичного |засобу | |передав|прийняття-|засобу |виготов- |згідно |тичного |згідно з|засобу |підроз- |керівника|згідно з|тичного |тичного |
|засобу |засобу |(психо- | |нарко- |передачі |(психо- |лення |з |засобу |актом |(психо- |ділу | органу |актом |засобу |засобу |
|(психо- |(психо- |тропної | |тичний |нарко- |тропної |зразків |актом |(психо- |його |тропної | | |його |(психо- |(психо- |
|тропної |тропної |речовини)| |засіб |тичного |речовини)|нарко- |його |тропної |виготов-|речовини)| | |виготов-|тропної |тропної |
|речовини)|речовини) | | |(психо-|засобу | |тичних |виготов-|речовини)|лення |у навча- | | |лення |речовини)|речовини)|
| | | | |тропну |(психо- | |засобів |лення |у контро-| |льному | | | |у зразку |у зразку |
| | | | |речо- |тропної | |(психо- | |льному | |зразку | | | |до від- |після |
| | | | |вину) |речо- | |тропних | |зразку | | | | | |пуску |повер- |
| | | | | |вини) | |речовин) | | | | | | | | |нення |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до Порядку

               ЖУРНАЛ
обліку відпуску та повернення навчальних зраків
наркотичних засобів (психотропних речовин),
що використовуються для дресирування службових собак
__________________________________________________________________
(найменування підрозділу органу)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Дата і час| Номер |Найме- |Одиниця| Кількість |Відбиток| Отримав |Відпустив|Дата | Здав | Прийняв |Примітка|
|відпуску | зразка |нування |виміру | (вага) |печатки |(підпис, |(підпис, |і час |(підпис, |(підпис, | |
|навча- |згідно з|нарко- | | наркотичного| |ініціали |ініціали |повер- |ініціали |ініціали | |
|льного | актом |тичного | | засобу | | та | та |нення | та | та | |
|зразка | його |засобу | |(психотропної| |прізвище)|прізвище)|навча- |прізвище)|прізвище)| |
|нарко- |виготов-|(психо- | | речовини) у| | | |льного | | | |
|тичного | лення |тропної | | зразку | | | |зразка | | | |
|засобу | |речовини)| |-------------| | | |нарко- | | | |
|(психо- | | | |нетто |брутто| | | |тичного | | | |
|тропної | | | | | | | | |засобу | | | |
|речовини) | | | | | | | | |(психо- | | | |
| | | | | | | | | |тропної | | | |
| | | | | | | | | |речовини)| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------