Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 109 від 16.12.93 р.
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 1993 р. за N 200

Про затвердження Порядку бухгалтерського
обліку операцій, пов'язаних з приватизацією
та орендою державних підприємств

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну
N 9 від 25.01.
94
N 68 від 10.05.
95
N 121 від 19.06.
96
N 244 від 19.11.
96
N 1085 від 24.09.20
10 )

Відповідно до законів України "Про приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ), "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ), "Про оренду майна державних підприємств та організацій" ( 2269-12 ) НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов'язаних з приватизацією та орендою державних підприємств, (додається).

Заступник Міністра С. А. Буковинський

Затверджено
наказом Міністерства фінансів України
від 16 грудня 1993 р. N 109

Порядок
відображення в бухгалтерському обліку і звітності
операцій, пов'язаних з приватизацією та орендою
державних підприємств

1. Загальні положення

1.1. Порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов'язаних з приватизацією та орендою державних підприємств (надалі - Порядок) розроблено відповідно до законів України "Про приватизацію майна державних підприємств", ( 2163-12 ) "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ), "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій ( 98/95-ВР )", "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). ( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 121 від 19.06.96 )

1.2. Порядок охоплює операції, що підлягають обов'язковому відображенню в бухгалтерському обліку на стадіях:

оцінки вартості об'єктів приватизації;

нагромадження та використання коштів покупцем-юридичною особою;

аукціонування підприємства та викупу його акцій;

прийняття на баланс новим власником - юридичною особою майна, що придбане на аукціоні, за конкурсом або шляхом викупу;

виділення окремого структурного підрозділу державного підприємства, що приватизується, як самостійного майнового комплексу;

передачі в оренду цілісних майнових комплексів.

1.3. На державному підприємстві, що підлягає приватизації або передачі в оренду, проводиться інвентаризація майна, капітальних фінансових вкладень, незавершеного виробництва, коштів, зобов'язань, розрахунків тощо відповідно до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. N 158, та згідно з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року N 69. ( Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 121 від 19.06.96, N 1085 від 24.09.2010 )

1.4. Підприємства за результатами оцінки майна та операцій щодо визначення розмірів викупної /продажної/ ціни складають на дату оцінки акт оцінки майна та передаточний баланс з відображенням у відповідних розмірах майна, статутного фонду (капіталу) і зобов'язань.

1.5. У випадках вилучення із складу підприємства окремих його підрозділів, що проводять приватизацію самостійно, на дату оцінки майна складається роздільний баланс та кожна юридична особа складає свій заключний баланс.

З моменту складання роздільного балансу до моменту передачі об'єкта новому власнику облік поточної діяльності структурного підрозділу, що приватизується, і основного підприємства ведеться окремо.

Після передачі виділеного структурного підрозділу новому власнику до облікових даних основного підприємства вносяться зміни, пов'язані з зменшенням його активів і пасивів.

1.6. Усі зміни, які відбулися в майновому стані підприємства з моменту складання заключного балансу до моменту його реєстрації, повинні знайти відображення в обліку і звітності підприємства, що приватизується.

2. Оцінка майна об'єкта приватизації

2.1. Майно державного підприємства (його підрозділу), яке підлягає приватизації, оцінюється з урахуванням результатів проведеної перед цим інвентаризації за Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891. ( Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 121 від 19.06.96, N 244 від 19.11.96, N 1085 від 24.09.2010 )

2.2. Після завершення оцінки майна підприємства здійснюють операції по приведенню статутного фонду (капіталу) до розміру, що відповідає викупній (продажній) вартості підприємства або його статутному фонду (капіталу), який фіксується в установчих документах.

Для цього в бухгалтерському обліку підприємства відображаються такі операції:

2.2.1. Покриття збитків:

а) минулого року - за рахунок:

прибутків поточного року з відображенням записом в дебет рахунку 81 "Використання прибутку" і кредиту рахунку 98 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) минулих років". Одночасно рахунок використання прибутку закривається записом в дебет рахунку 80 "Прибутки і збитки" та кредит рахунку 81 "Використання прибутку". Прибутки звітного року збільшуються на суму невикористаного резерву сумнівних боргів записом в дебет рахунку 88 "Фонди спеціального призначення" субрахунок "Резерв сумнівних боргів" та в кредит рахунку 80 "Прибутки і збитки";

коштів резервного (страхового) фонду з відображенням в дебет рахунку 88 "Фонди спеціального призначення" та кредит рахунку 98 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) минулих років";

коштів цільового призначення з відображенням в дебет рахунку 96 "Цільове фінасування і цільові надходження" та кредит рахунку 98 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) минулих років".

б) звітного року - за рахунок:

нерозподіленого прибутку минулого року - дебет рахунку 98 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) минулих років", кредит рахунку 80 "Прибутки і збитки";

невикористаних коштів резерву сумнівних боргів, які зараховуються на прибуток, а потім спрямовуються 6на покриття збитків - дебет рахунку 88 "Фонди спеціального призначення", кредит рахунку 80 "Прибутки і збитки".

2.2.2. Визначається статутний фонд (капітал):

а) зменшується статутний фонд (капітал):

на суму вартості державного житлового фонду і часток, що належать державі в майні підприємств, - дебет рахунку 85 "Статутний фонд" в кореспонденції з рахунком 88 "Фонди соціального призначення" субрахунок "Фонд засобів соціальної сфери" рахунок 74 "Розрахунки з приватизації"; ( Абзац підпункту "а" пункту 2.2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 68 від 10.05.95, N 244 від 19.11.96 )

на суму залишку використання позикових коштів, що відображені на одноіменному рахунку 82, в кореспонденції з дебетом рахунку 85 "Статутний фонд";

б) збільшується статутний фонд:

на суму залишків фондів економічного стимулювання /зменшених на суму персоніфікованих коштів/ - дебет рахунку 87 "Фонди економічного стимулювання" та на суму залишків фондів спеціального призначення - дебет рахунку 88 "Фонди спеціального призначення" в кореспонденції з рахунком 85 "Статутний фонд";

на суму коштів цільового фінансування - дебет рахунку 96 "Цільове фінансування і цільові надходження", кредит рахунку 85 "Статутний фонд";

на суму нерозподіленого прибутку минулих років та невикористаного залишку чистого прибутку звітного року, зменшеної на суми, спрямовані на покриття збитків та до фонду власних коштів трудового колективу - дебет рахунків 98 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) минулих років", 80 "Прибутки і збитки", кредит рахунку 85 "Статутний фонд";

на залишки амортизаційного фонду - по дебету рахунку 86 "Амортизаційний фонд" в кореспонденції з рахунком 85 "Статутний фонд";

на залишки коштів на рахунку 88 "Фонди спеціального призначення" субрахунок "Фонд поповнення власних коштів і дооцінки товарно-матеріальних цінностей" - дебет рахунку 88 вказаний субрахунок, кредит рахунку 85 "Статутний фонд"; ( Абзац одинадцятий підпункту 2.2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 121 від 19.06.96 )

на залишки коштів фінансування капітальних вкладень (крім об'єктів житлового фонду) - по дебету рахунку 93 "Фінансування капітальних вкладень" в кореспонденції з рахунком 85 "Статутний фонд"; ( Абзац підпункту 2.2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 244 від 19.11.96 )

на суму індексації незавершених капітальних вкладень та устаткування на підставі акту оцінки по дебету рахунків 33 "Капітальні вкладення" і 07 "Будівельні матеріали та обладнання до установки" в кореспонденції з рахунком 85 "Статутний фонд".

2.3. На підставі доповнення до договору купівлі-продажу та суми не сплаченої приватизаційними майновими сертифікатами частки ціни продажу об'єкту приватизації, оцінку якого було здійснено без урахування індексації вартості основних фондів, визначається величина зміни статутного фонду. Для цього сума не сплаченої приватизаційними майновими сертифікатами частка ціни продажу об'єкту приватизації відповідно до Указу Президента України від 2 листопада 1993 р. ( 503/93 ) "Про індексацію номінальної вартості приватизаційних майнових сертифікатів" збільшується у 35 разів.

Після повної сплати приватизаційними майновими сертифікатами вартості об'єкта приватизації розмір статутного фонду, визначений згідно з пунктом 2.2 цього Порядку, доводиться до величини, що включає проіндексовану не сплачену приватизаційними майновими сертифікатами частку ціни продажу об'єкту приватизації. В бухгалтерському обліку зміна розміру статутного фонду з цього приводу відображається записами по кредиту рахунку 85 "Статутний фонд" і дебету рахунку 83 "Фонди спеціального призначення" субрахунки "Індексація балансової вартості основних засобів" та "Дооцінка товарно-матеріальних цінностей". При цьому у випадках, коли суми індексації основних засобів та дооцінки товарно-матеріальних цінностей станом на дату повної сплати приватизаційними майновими сертифікатами вартості об'єкта приватизації менше визначеної величини зміни статутного фонду, то записи в бухгалтерському обліку стосовно зміни статутного фонду проводяться у межах суми індексації основних засобів та дооцінки товарно-матеріальних цінностей на дату повної сплати приватизаційними майновими сертифікатами вартості об'єкта приватизації. (Доповнено пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 9 від 25.01.94)

3. Організація обліку нагромадження
і використання юридичними особами
коштів, призначених для придбання
/викупу/ об'єктів приватизації

3.1. Нагромадження коштів, власником яких є трудовий колектив державного підприємства, здійснюється відповідно до Положення про порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України 2 листопада 1992 р. N 467, з урахуванням змін та доповнень, внесених до нього наказом Фонду державного майна та Національного банку України від 9 червня 1995 року N 690/63. ( Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 121 від 19.06.96 )

3.2. Використання коштів, що є власністю трудового колективу, здійснюється після їх персоніфікації, тобто після визначення частки кожного члена трудового колективу.

Для цього на рахунку 88 "Фонди спеціального призначення" вводиться окремий субрахунок "Власні кошти трудового колективу". Аналітичний облік на вказаному субрахунку ведеться по кожному працівнику. Відрахування від прибутку, якщо це передбачено статутом підприємства, відображаються записом по дебету рахунку 81 "Використання прибутку" в кореспонденції з рахунком 88 "Фонди спеціального призначення" субрахунок "Власні кошти трудового колективу".

Кошти з цього субрахунку рахунку 88 "Фонди спеціального призначення" за заявою працівника перераховуються на рахунки відповідного позабюджетного фонду приватизації, товариства покупців або фінансового посередника. Операція відображається записом по дебету рахунку 88 "Фонди спеціального призначення" субрахунок "Власні кошти трудового колективу" і кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок".

3.3. Облік нагромадження і використання коштів товариством покупців ведеться на підставі укладеної угоди про спільну діяльність та установчих документів, що пройшли державну реєстрацію.

3.4. Для відображення господарських операцій товариство покупців може використовувати Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2003 р. N 422. ( Пункт 3.4 в редакції Наказів Мінфіну N 244 від 19.11.96, N 1085 від 24.09.2010 )

3.5. Величина статутного фонду /сума грошових коштів, спрямованих товариством на придбання державного майна/ товариства покупців, його зміна, а також частка коштів, спрямованих на покриття витрат по приватизації об'єкта, встановлюється на загальних зборах членів товариства покупців.

3.6. Відповідальність за ведення обліку в товаристві покупців покладається на голову товариства, який обирається загальними зборами.

3.7. Джерелом коштів для приватизації, які акумулюються на рахунках товариства, є:

власні кошти членів товариства, які включають внесену готівку, персоніфіковані кошти частини прибутку підприємств, на яких працюють члени товариства покупців;

позикові кошти;

приватизаційні майнові сертифікати (в безготівковій та готівковій формах). На суму перерахованих установами Ощадбанку приватизаційних майнових сертифікатів в безготівковій формі дебетується рахунок 55 "Інші рахунки в банках" субрахунок 7 "Приватизаційні папери", а одержаних в готівковій формі - рахунок 56 "Інші грошові документи" субрахунок 4 "Приватизаційні папери" у кореспонденції з рахунком 95 "Інші позикові кошти" субрахунок 5 "Приватизаційні папери". Залишки коштів приватизаційних майнових сертифікатів, що до впровадження цих змін і доповнень лічаться на позабалансовому рахунку 008 "Приватизаційні майнові сертифікати", переносяться в дебет рахунку 55 "Інші рахунки в банках" субрахунок 7 "Приватизаційні папери" у кореспонденції з рахунком 95 "Інші позикові кошти" субрахунок 5 "Приватизаційні папери" з одночасним закриттям позабалансового рахунку 008 "Приватизаційні майнові сертифікати". ( Абзац четвертий пункту 3.7 в редакції Наказу Мінфіну N 121 від 19.06.96 )

3.8. Кошти персоніфікованого прибутку і приватизаційних паперів використовуються тільки для сплати вартості майна державного підприємства, яке товариство покупців передбачає приватизувати. Облік таких коштів, що попередньо акумулюються товариством покупців, та їх використання ведеться окремо за їх джерелами.

3.9. Поточні витрати товариства покупців здійснюються тільки за рахунок особистих внесків членів товариства або за рахунок позикових коштів.

3.10. При ліквідації товариства покупців здійснюється інветаризація коштів, результати інвентаризації розглядаються на зборах членів товариства, які приймають рішення про розподіл залишку коштів або про порядок і строки погашення боргів, що виникли під час діяльності товариства покупців.

3.11. У випадку ліквідації товариства покупців з причини недосягнення поставленої мети - викупу об'єкта приватизації, цільові кошти, які акумулюються у товаристві, повинні бути повернені туди, звідки вони були перераховані. Звіт про результати ліквідації подається товариством відповідному органу приватизації.

4. Відображення у бухгалтерському обліку
операцій перетворення державного
підприємства в відкрите акціонерне
товариство з метою його приватизації

4.1. При перетворенні державного підприємства у відкрите акціонерне товариство його засновником виступає відповідний орган приватизації, якому під час створення товариства належить 100 відсотків акцій.

4.2. До реєстрації статуту акціонерного товариства бухгалтерський облік операцій, пов'язаних з акціонуванням, ведеться на підприємстві, що приватизується.

Відповідно до встановленого порядку комісія, яка утворена засновником, проводить серед працівників підприємства і осіб, які прирівнюються до їх прав, підписку на акції з врахуванням пільг, що надаються згідно з діючим законодавством.

4.3. З моменту реєстрації статуту акціонерного товариства йому передаються для ведення бухгалтерського обліку акт оцінки, передаточний баланс, документація про результати інвентаризації під час проведення оцінки майна, документація, якою зафіксована фінансово-господарська діяльність підприємства до його акціонування /первинні облікові документи, регістри бухгалтерського обліку, бухгалтерська звітність тощо/.

4.4. Після реєстрації статуту акціонерного товариства до початку поточного відображення господарських операцій приводиться у відповідность затверджена величина статутного фонду акціонерного товариства і дані про залишки на рахунках згідно з передаточним балансом.

Результати уточнення вартості активів, які проведені на етапі складання передаточного балансу, відображаються записами по кредиту рахунку 85 "Статутний фонд" і дебету рахунків обліку відповідних активів.

4.5. Перевищення розрахункової суми потенційної прибутковості над вартістю цілісного майнового комплексу, розраховане відповідно до законодавства, зараховується до гудвілу в дебет рахунку 04 "Нематеріальні активи" (без нарахування зносу) у кореспонденції з рахунком 85 "Статутний фонд".

У випадках проведення експертної оцінки державного майна, що здійснена відповідно до Положення про порядок проведення експертної оцінки державного майна при приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна від 2 лютого 1995 року N 100, перевищення його вартості відображається по дебету рахунку 01 "Основні засоби" у кореспонденції з рахунком 85 "Статутний фонд". ( Пункт 4.5 в редакції Наказу Мінфіну N 121 від 19.06.96; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1085 від 24.09.2010 )

4.6. Аналітичний облік статутного фонду акціонерного товариства ведеться на таких субрахунках рахунку 85 "Статутний фонд":

субрахунок "Визначений статутний фонд /акції органу приватизації/";

субрахунок "Оплачений статутний фонд /акції в обороті/";

субрахунок "Вилучений статутний фонд /акції, які вилучені з обороту/";

Якщо до моменту реєстрації акції не реалізовувалися, то з моменту реєстрації товариства і уточнення в обліку оцінки його статутного фонду номінальна вартість усіх акцій відображається по кредиту субрахунку "Визначений статутний фонд /акції органу приватизації/" рахунку 85. У протилежному випадку на субрахунку "Оплачений статутний фонд /акції в обороті/" рахунку 85 відображається сума номінальної вартості реалізованих акцій, а на субрахунку "Вилучений статутний фонд /акції, які вилучені з обороту/" рахунку 85 залишок нереалізованих акцій.

4.7. Після одержання від органу приватизації підтвердження про зарахування до Фонду приватизації коштів від реалізації частини акцій, які є часткою держави, на їх номінальну вартість здійснюється запис по переводу акцій з субрахунку "Визначений статутний фонд /акції органу приватизації/" на субрахунок "Оплачений статутний фонд /акції в обороті/" рахунку 85.

4.8. Після реєстрації статуту акціонерного товариства, прийняття всієї облікової документації і внесення до неї змін, пов'язаних з відображенням зареєстрованої величини статутного фонду, на рахунках акціонерного товариства відображаються операції поточної фінансово-господарської діяльності, у тому числі операції по розрахунках за акції, які викупаються в органу приватизації працівниками підприємства.

4.9. По завершенні підписки на акції і повідомлення робочою комісією учасників підписки про її результати, вони відображаються в бухгалтерському обліку товариства записом по дебету субрахунку "Заборгованість учасників за підпискою на акції" рахунку 73 "Розрахунки з робітниками і службовцями по інших операціях" і кредиту субрахунку "Кошти, які надійшли від продажу /підписки/ акцій працівникам підприємства" рахунок 88 на суму взятих зобов'язань, по яких не був здійснений розрахунок.

4.10. Кошти від продажу акцій працівникам підприємства, які підлягають перерахуванню на рахунки позабюджетних фондів, відображаються по кредиту рахунку 65 "Розрахунки по позабюджетних платежах" в кореспонденції з дебетом рахунку 88 субрахунок "Кошти, які надійшли від продажу акцій працівникам підприємства" і перераховуються з розрахункового рахунку на спеціально відкритий банківський рахунок з відображенням в обліку по дебету рахунку 55 "Інші рахунки в банках" субрахунок 9 "Приватизаційні кошти громадян". "Вартість приватизаційних майнових сертифікатів в готівковій формі, що передані банку, відображається по дебету рахунку 55 "Інші рахунки в банках" субрахунок 7 "Приватизаційні папери" в кореспонденції з рахунком 56 "Інші грошові документи" субрахунок 4 "Приватизаційні папери". Одночасно здійснюється запис по дебету субрахунку "Визначений статутний фонд (акції органу приватизації)" і кредиту субрахунку "Оплачений статутний фонд (акції в обороті)" рахунку 85. ( Пункт 4.10 в редакції Наказу Мінфіну N 121 від 19.06.96 )

4.11. Заборгованість по підписці на акції погашається у строки, які установлені правлінням акціонерного товариства. В міру внесення учасниками платежів, які їм належать, здійснюються записи по дебету рахунків 50 "Каса", 51 "Розрахунковий рахунок", 70 "Розрахунки по оплаті праці", 81 "Використання прибутку", субрахунку "Власні кошти трудового колективу" рахунку 88 "Фонди спеціального призначення" і кредиту рахунку 73 "Розрахунки з робітниками і службовцями по інших операціях". Одержання від учасників платежів приватизаційних майнових сертифікатів в готівковій і безготівковій формах відображається в порядку, зазначеному в пункті 3.7. ( Пункт 4.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 121 від 19.06.96 )

4.12. Погашення заборгованості органу приватизації по коштах від продажу акцій здійснюється перерахуванням із спеціально відкритого рахунку акціонерного товариства грошових коштів, вартості внесених приватизаційних майнових сертифікатів у строки, установлені органом приватизації, з відображенням у бухгалтерському обліку записом по дебету рахунку 65 і кредиту рахунку 55 "Інші рахунки в банках" субрахунок 9 "Приватизаційні кошти громадян". Одночасно на вартість внесених приватизаційних майнових сертифікатів дебетується рахунок 95 "Інші позикові кошти" субрахунок 5 "Приватизаційні папери" в кореспонденції з рахунком 73 "Розрахунки з робітниками і службовцями по інших операціях". Розрахунки з органом приватизації здійснюються з додержанням вимог "Положення про порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації", затвердженого наказом Фонду державного майна України 2 листопада 1992 р. N 467 з урахуванням змін та доповнень, внесених до нього наказом Фонду державного майна та Національного банку України від 9 червня 1995 року N 690/63. ( Пункт 4.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 121 від 19.06.96 )

4.13. Не сплачена приватизаційними майновими сертифікатами частка ціни продажу об'єктів приватизації, оцінку яких було здійснено без урахування індексації основних фондів, та сума індексації відображається по дебету рахунку 04 субрахунок "Індексація майна, що не сплачена сертифікатами" в кореспонденції з рахунком 85 субрахунок "Визначений статутний фонд /акції фонду приватизації/". Одночасно сума індексації відноситься в дебет рахунку 73 "Розрахунки з робітниками і службовцями по інших операціях" і кредит рахунку 88 субрахунок "Кошти, які надійшли від продажу /підписки/ акцій працівникам підприємства". Облік розрахунків з органом приватизації здійснюється аналогічно викладеному у п. п. 4.10 - 4.12 Порядку.

4.14. Якщо колектив підприємства в процесі приватизації має додаткові права на безплатне одержання майна /об'єкти соцкультпобуту/, то частка акцій, номінальна вартість яких дорівнює сумі оцінки цього майна, передається органом приватизації акціонерному товариству. В бухгалтерському обліку здійснюється запис по дебету субрахунку "Визначений статутний фонд /акції органу приватизації/" і кредиту субрахунку "Оплачений статутний фонд /акції в обороті/" рахунку 85.

4.15. Орган приватизації може доручити акціонерному товариству займатися реалізацією на конкурсній основі акцій, які належать органу приватизації. При їх продажу власним працівникам або реалізації стороннім покупцям з оформленням покупки через акціонерне товариство облік надходження коштів і облік розрахунків з органом приватизації здійснюється аналогічно викладеному у п. п. 4.8 - 4.14 цього Порядку. (Змінено згідно з Наказом Міністерства фінансів N 9 від 25.01.94 )

4.16. Акціонерні товариства, створені в процесі приватизації, розмір статутного фонду яких було визначено без урахування індексації основних фондів та частина акцій на дату індексації основних фондів була у державній власності, на виконання Указу Президента України від 2 листопада 1993 року ( 503/93 ) "Про індексацію номінальної вартості приватизаційних майнових сертифікатів" збільшують величину статутного фонду за коефіцієнтом 35. Після державної реєстрації зміни величини статутного фонду в бухгалтерському обліку кредитується рахунок 85 " Статутний фонд", і на таку ж суму дебетується рахунок 88 " Фонди спеціального призначення" субрахунки " Індексація балансової вартості основних засобів" і "Дооцінка товарно-матеріальних цінностей". Якщо суми індексації основних засобів та дооцінки товарно-матеріальних цінностей на дату реєстрації реєстрації змін величини статутного фонду менше обчисленої за вказаним коефіцієнтом величини статутного фонду, то така різниця відображається по дебету рахунку 04 " Нематеріальні активи" вид активу "Індексація статутного фонду" без нарахування зносу по цих нематеріальних активах. Вартість цих нематеріальних активів списується надалі тільки у кореспонденції з субрахунками, на які зараховується індексація балансової вартості основних засобів та дооцінка товарно-матеріальних цінностей". (Доповнено згідно з Наказом Міністерства фінансів N 9 від 25.01.94 )

5. Прийняття на баланс новим власником -
юридичною особою об'єктів приватизації,
придбаних на аукціоні, за конкурсом
або шляхом викупу

5.1. Порядок прийняття на баланс новим власником підприємства, яке приватизується, як самостійна юридична особа.

5.1.1. Після реєстрації приватизованого підприємства, як самостійно юридичної особи прийняття на баланс майна здійснюється на підставі передаточного балансу, документації про результати інвентаризації під час оцінки майна, облікової документації господарської діяльності підприємства до зміни власника /первинних облікових документів, бухгалтерської звітності тощо/. При цьому в обліку відображаються результати уточнення вартості активів, які проведені на етапі складання передаточного балансу, з відображенням по кредиту рахунку 85 "Статутний фонд" і дебету рахунків відповідних активів.

5.1.2. Перевищення ціни покупки над величиною уточненого статутного фонду, відображеного у передаточному балансі, зараховується до гудвілу в дебет рахунку 04 "Нематеріальні активи" (без нарахування зносу) у кореспонденції з кредитом рахунку 85 "Статутний фонд". ( Пункт 5.1.2 в редакції Наказу Мінфіну N 121 від 19.06.96 )

5.2. У підприємства-покупця сума витрат за придбане або частково придбане підприємство обліковується як вклад в статутний фонд цього підприємства і відображається по дебету рахунку 58 "Фінансові вкладення" в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів.

У випадку перевищення ціни уточненого статутного фонду за передаточним балансом над ціною покупки в бухгалтерському обліку здійснюються записи по дебету рахунку 58 "Фінансові вкладення" і кредиту рахунків обліку грошових коштів на суму вартості покупки і рахунку 83 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок "Різниця між покупною ціною і оціночною вартістю майна" на суму різниці.

Сума перевищення списується щомісячно частками /у строк, погоджений з відповідним органом приватизації/ з дебета рахунку 83 субрахунок "Різниця між покупною ціною і оціночною вартістю майна" на фінансові результати в кредит рахунку 80 "Прибутки і збитки".

5.3. При зарахуванні майна, яке приватизовано, на баланс покупця - іншої юридичної особи у випадку покупки за ціною, що відрізняється від величини уточненого статутного фонду, відображеного у передаточному балансі, різниця обліковується в такому порядку.

Якщо ціна покупки перевищує величину уточненого статутного фонду, майно оприбутковується з урахуванням результатів його переоцінки /відповідних передаточному балансу/ по дебету рахунків обліку активів і кредиту рахунків обліку грошових коштів. Сума перевищення відображається по дебету рахунку 04 "Нематеріальні активи" субрахунок "Різниця між покупною ціною і оціночною вартістю майна" і кредиту рахунків обліку грошових коштів.

Якщо величина уточненого статутного фонду перевищує ціну покупки, майно оприбутковується з урахуванням результатів його переоцінки з відображенням по дебету рахунків обліку активів і кредиту рахунків обліку грошових коштів /у сумі витрат по викупу/ і рахунку 83 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок "Різниця між покупною ціною і оціночною вартістю майна" /на величину різниці/.

Списання указаної різниці здійснюється у порядку, який викладено у пункті 5.2. цього Порядку.

6. Порядок відображення в бухгалтерському
обліку і звітності господарських
операцій, пов'язаних з орендою майна
державних підприємств та їх структурних
підрозділів

6.1. Після підписання договору оренди організація орендарів створює підприємство, господарське товариство тощо.

Створено організацією орендарів орендне підприємство, стає правонаступником прав і обов'язків державного підприємства /організації/.

Передача майна державних підприємств, організацій та їх структурних одиниць орендареві здійснюється у строки, визначені у договорі оренди.

6.2. До передачі майна підприємства, організації, структурної одиниці в оренду проводиться інвентаризація основних засобів, фінансових вкладень, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків тощо відповідно до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. N 158, та згідно з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року N 69. Оцінка державного майна, що передається в оренду, здійснюється за Методикою оцінки вартості об'єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року N 629. ( Абзац перший пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 121 від 19.06.96 )

Приведення статутного фонду до розміру, що відповідає вартості підприємства здійснюється згідно пунктів 2.2.1 - 2.2.2 Порядку.

6.3. На підставі даних оцінки і фактичного стану майна коригуються відповідні суми вартості і зносу майна шляхом записів в бухгалтерському обліку по дебету /кредиту/ рахунків обліку майна і кредиту /дебету/ рахунку 85 "Статутний фонд" та кредиту /дебету/ рахунків 02 "Знос /амортизація/ майна", 13 "Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів".

6.4. За матеріалами інвентаризації і оцінки на 1 число місяця складається передаточний баланс, який підписується представниками орендодавця та орендаря і додається до договору оренди.

6.5. Зазначену в передаточному балансі залишкову вартість основних фондів, що передані в оренду, орендодавець відображає по дебету рахунку 11 "Майно в оренді" субрахунок 1 "Майно в оренді" і кредиту рахунку 99 "Заборгованість за майно в оренді" субрахунок 1 "Заборгованість за майно в оренді".

Вартість оборотних матеріальних засобів, які підлягають викупу відповідно до Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року N 629, орендодавець відображає по дебету рахунку 11 "Майно в оренді" субрахунок 3 "Оборотні фонди до викупу" і кредиту рахунку 99 "Заборгованість за майно в оренді" субрахунок такої ж назви. Після письмового повідомлення державних органів приватизації про одержані кошти за викуплені оборотні матеріальні засоби їх вартість орендодавець відображає зворотними записами.

Вартість грошових коштів та цінних паперів з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості, які надаються в кредит відповідно до Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року N 629, орендодавець відображає по дебету рахунку 11 "Майно в оренді" субрахунок 4 "Орендний кредит" і кредиту рахунку 99 "Заборгованість за майно в оренді" субрахунок 3 "Заборгованість за орендний кредит".

Нарахування належних до сплати орендарем сум за викуп оборотних засобів та відсоткових платежів за орендний кредит орендодавець відображає на позабалансовому рахунку 006 "Забезпечення зобов'язань і платежів" субрахунок 1 "Забезпечення одержані". На підставі письмових повідомлень державних органів приватизації та державних податкових інспекцій про сплату орендарем відповідно сум за викуп оборотних матеріальних засобів та відсоткових платежів за орендний кредит, орендодавець зменшує залишок на позабалансовому рахунку 006 "Забезпечення зобов'язань і платежів" субрахунок 1 "Забезпечення одержані". ( Пункт 6.5 в редакції Наказу Мінфіну N 121 від 19.06.96 )

6.6. Вартість основних засобів, що взяті в оренду, підприємство, господарське товариство тощо орендар зараховує за вартістю оцінки по дебету рахунку 01 субрахунок 2 "Орендовані основні засоби" і по кредиту рахунку 02 субрахунок 2 "Знос орендованих основних засобів" - субрахунок "Фонд в орендованих основних засобах" - в розмірі їх залишкової вартості. В аналогічному порядку зараховується вартість нематеріальних активів на рахунок 04 "Нематеріальні активи".

6.7. Вартість оборотних матеріальних засобів, що підлягають викупу, орендар відображає по дебету відповідних рахунків обліку виробничих запасів і затрат, готової продукції і товарів та кредиту рахунків обліку 13 "Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів" і 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 5 "Розрахунки з викупу оборотних фондів".

Перерахування плати за придбані оборотні матеріальні засоби орендарем відображається по дебету рахунку 76 субрахунок 5 і кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок". Одночасно здійснюється запис по дебету рахунку 81 "Використання прибутку", 87 "Фонди економічного стимулювання", 96 "Цільове фінансування і цільові надходження", 98 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років у кореспонденції з рахунком 88 "Фонди спеціального призначення" субрахунок "Фонд поповнення власних коштів та дооцінки товарно-матеріальних цінностей".

Вартість одержаних в кредит грошових коштів та цінних паперів з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості орендар відображає по дебету рахунків обліку грошових коштів та рахунку 58 "Фінансові вкладення" субрахунок 1 "Довгострокові фінансові вкладення" та субрахунок 2 "Короткострокові фінансові вкладення" у кореспонденції з рахунком 95 "Інші позикові кошти" субрахунок 6 "Орендний кредит".

Якщо сума кредиторської заборгованості перевищує суму залишку грошових коштів у касі, на розрахунковому та інших рахунках у банку та дебіторської заборгованості, в кредит надаються лише цінні папери. Вартість одержаних в кредит цінних паперів відображається по дебету рахунку 58 "Фінансові вкладення" субрахунок 1 "Довгострокові фінансові вкладення" та субрахунок 2 "Короткострокові фінансові вкладення" в кореспонденції з рахунком 95 "Інші позикові кошти" субрахунок 6 "Орендний кредит".

Повернення орендодавцю коштів і цінних паперів орендарем відображається зворотними записами.

Нараховані відсоткові платежі за користування наданими у кредит грошовими коштами орендар щомісячно відображає по дебету рахунків обліку витрат на виробництво та обігу, а за користування наданих у кредит цінних паперів - по дебету рахунку 81 "Використання прибутку" у кореспонденції з рахунком 68 "Розрахунки з бюджетом". ( Пункт 6.7 в редакції Наказу Мінфіну N 121 від 19.06.96 )

6.8. Орендар нараховує у загальному порядку амортизаційні відрахування, які використовуються на відновлення орендованих основних фондів.

Облік амортизаційних відрахувань орендні підприємства ведуть на рахунку 86 "Амортизаційний фонд" на субрахунках "Амортизаційний фонд по власних основних засобах" та "Амортизаційний фонд по орендованих основних засобах".

Основні засоби, придбані /побудовані/ за рахунок амортизаційних відрахувань з орендованих основних засобів, зараховуються записами по дебету рахунку 01 субрахунок "Орендовані основні засоби" і кредиту рахунку 88 "Фонд в орендованих основних засобах".

Орендар на суму щомісячно нарахованої амортизації по орендованих основних засобах відображає знос по дебету рахунку 88 субрахунок "Фонд в орендованих основних засобах" і кредиту рахунку 02 субрахунок "Знос орендованих основних засобів".

6.9. Орендар подає орендодавцеві разом з річним бухгалтерським звітом відомості про суму нарахованої за рік амортизації і зносу по орендованих основних засобах, а також про первісну вартість основних засобів, придбаних за рахунок амортизації по орендованих основних засобах і зарахованих до складу орендованого майна.

Орендодавець суму нарахованого орендарем зносу по переданих в оренду основних засобах відображає по дебету рахунку 99 "Заборгованість за майно в оренді" і кредиту рахунку 11 "Майно в оренді". Вартість придбаних орендарем основних засобів за рахунок амортизаційних відрахувань по орендованих основних засобах зараховується орендодавцем по дебету рахунку 11 "Майно в оренді" і кредиту рахунку 99 "Заборгованість за майно в оренді".

6.10. Зарахування орендарем основних засобів, що придбані за рахунок прибутку, амортизаційних відрахувань по власних основних засобах відображається по дебету рахунку 01 субрахунок "Власні основні засоби" у кореспонденції з рахунком 85 "Статутний фонд".

6.11. У випадках списання орендованих основних засобів до закінчення амортизаційного строку на недоамортизовану вартість основних засобів орендар донараховує амортизацію за рахунок прибутку, що залишається в його розпорядженні, з використанням на цілі, вказані у пункті 6.8 цього Порядку.

6.12. Орендар щомісячно нараховує суму належної до сплати орендної плати з відображенням її по дебету рахунків обліку витрат виробництва та обігу і кредиту рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом". ( Пункт 6.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 121 від 19.06.96 )

6.13. Бухгалтерський облік операцій по викупу орендованого майна ведеться відповідно до порядку, що встановлено пунктами п. п. 4.8 - 4.14 цього Порядку.

6.14. Після одержання від органу приватизації письмового повідомлення про викуп орендного підприємства на підставі акту реєстрації орендодавець вартість майна, що прибуло в оренді списує з рахунку 11 "Майно в оренді" у кореспонденції з дебетом рахунку 99 "Заборгованість за майно в оренді".

7. Бухгалтерський облік і звітність

7.1. Підприємство, яке приватизується на дату реєстрації складає бухгалтерську звітність за обсягом форм річного звіту за період з 1 січня по 1 число місяця реєстрації та подає її як державне підприємство в установлені адреси.

Підприємство, що зареєстровано до 15 числа, складає звітність як державне підприємство станом на перше число даного місяця. Підприємство, що зареєстровано після 15 числа, складає звітність як державне підприємство за даними на кінець місяця реєстрації.

7.2. Підприємства та організації, що утворені після приватизації або оформлення орендних відносин, організацію бухгалтерського обліку здійснюють з використанням діючих рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності госпрозрахункових об'єднань, підприємств і організацій та складають бухгалтерську звітність в обсязі типових форм та в порядку, передбаченому для заново створених юридичних осіб.