Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо виплати заробітної плати шахтарям

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52; із змінами, внесеними законами України від 7 квітня 2011 року N 3220-VI і N 3222-VI, від 21 квітня 2011 року N 3291-VI, від 12 травня 2011 року N 3315-VI і N 3331-VI, від 14 червня 2011 року N 3491-VI та від 5 липня 2011 року N 3562-VI) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "299.197.007,3" і "253.213.520,8" замінити відповідно цифрами "300.253.007,3" і "254.269.520,8";

у частині другій цифри "337.639.112,6" і "291.479.582,1" замінити відповідно цифрами "338.695.112,6" і "292.535.582,1";

2) внести зміни до додатків N 1 і N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) відповідно до додатків N 1 і N 2 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 22 вересня 2011 року
N 3768-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік
щодо виплати заробітної плати шахтарям"

       Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

                            (тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Всього | Загальний | Спеціальний |
| | згідно з класифікацією | | фонд | фонд |
| | доходів бюджету | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Разом доходів: |300 253 007,3|254 269 520,8|45 983 486,5 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Всього доходів (без |297 745 885,2|251 762 398,7|45 983 486,5 |
| |урахування міжбюджетних | | | |
| |трансфертів) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |253 784 455,5|233 369 099,4|20 415 356,1 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11000000|Податки на доходи, податки |54 129 037,2 |54 129 037,2 | |
| |на прибуток, податки на | | | |
| |збільшення ринкової | | | |
| |вартості | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11020000|Податок на прибуток |47 362 800,0 |47 362 800,0 | |
| |підприємств | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік
щодо виплати заробітної плати шахтарям"

       Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2011 рік"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання | | розвитку | | споживання | | розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | |--------------------------| | | |-----------------------| | |
|видат- | кла- |                         | | |оплата праці | комунальні | | | | оплата |комунальні | | |
|ків та |сифі- | | | | | послуги та | | | | праці |послуги та | | |
|креди- |кації | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
| | |Всього: |292 535 582,1|248 312 086,0| 39 889 623,2| 3 054 392,3|42 723 496,1|46 159 530,5|27 889 758,6|2 074 227,6| 844 477,4|18 269 771,9|338 695 112,6|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|1100000| |Міністерство енергетики | 9 251 636,7| 454 038,6| 29 843,2| 1 799,3| 8 797 598,1| 607 330,4| 30 483,3| 1 055,0| 446,0| 576 847,1| 9 858 967,1|
| | |та вугільної | | | | | | | | | | | |
| | |промисловості України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|1101000| |Апарат Міністерства | 9 251 636,7| 454 038,6| 29 843,2| 1 799,3| 8 797 598,1| 607 330,4| 30 483,3| 1 055,0| 446,0| 576 847,1| 9 858 967,1|
| | |енергетики та вугільної | | | | | | | | | | | |
| | |промисловості України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|1101070| 0431 |Реструктуризація | 888 002,1| | | | 888 002,1| 569 297,1| | | | 569 297,1| 1 457 299,2|
| | |вугільної та | | | | | | | | | | | |
| | |торфодобувної | | | | | | | | | | | |
| | |промисловості, у тому | | | | | | | | | | | |
| | |числі погашення | | | | | | | | | | | |
| | |заборгованості за спожиту| | | | | | | | | | | |
| | |у минулих періодах | | | | | | | | | | | |
| | |електричну енергію у сумі| | | | | | | | | | | |
| | |541 000 тис. гривень | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|1101110| 0431 |Державна підтримка | 6 710 210,0| | | | 6 710 210,0| | | | | | 6 710 210,0|
| | |вугледобувних підприємств| | | | | | | | | | | |
| | |на часткове покриття | | | | | | | | | | | |
| | |витрат із собівартості | | | | | | | | | | | |
| | |готової товарної | | | | | | | | | | | |
| | |вугільної продукції | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------