Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 жовтня 2011 р. N 1141
Київ

Про затвердження Порядку ведення
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" ( 1952-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. N 1141

Порядок
ведення Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

іменований об'єкт - гідрографічний, соціально-економічний, природно-заповідний або інший подібний об'єкт;

органи державної реєстрації прав - Укрдержреєстр та структурні підрозділи територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру.

Інші терміни вживаються у цьому Порядку у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" ( 1952-15 ) та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Закону ( 1952-15 ).

3. Ведення Державного реєстру прав здійснюється державною мовою.

4. Ведення Державного реєстру прав передбачає:

1) реєстрацію заяв (запитів) у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав (далі - база даних про реєстрацію заяв і запитів);

2) пошук відомостей у Державному реєстрі прав;

3) оформлення рішень, свідоцтв про право власності на нерухоме майно;

4) відкриття розділів Державного реєстру прав та/або внесення записів до нього;

5) внесення змін до записів та скасування записів Державного реєстру прав;

6) надання інформації з Державного реєстру прав;

7) закриття розділів Державного реєстру прав.

Ведення Державного реєстру прав здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів, які забезпечують формування та присвоєння номерів (реєстраційного номера об'єкта нерухомого майна, реєстраційного номера заяви (запиту), номера запису, індексного номера рішення, витягу, інформаційної довідки, виписки, свідоцтва тощо), формування картки прийому заяви (запиту), витягів, інформаційних довідок, виписок, оформлення рішень, свідоцтв про право власності на нерухоме майно, захист відомостей, що містяться у Державному реєстрі прав, від несанкціонованих дій, оновлення, архівування та відновлення записів, внесених до Державного реєстру прав, їх пошук, документальне відтворення процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав), надання інформації з Державного реєстру прав.

Номери, що формуються та присвоюються за допомогою програмних засобів Державного реєстру прав, складаються з цифр, що утворюють числа натурального ряду, та не повторюються на всій території України у межах нумерації об'єктів нерухомого майна, заяв (запитів), записів, документів, які формуються за допомогою Державного реєстру прав (рішень, витягів, інформаційних довідок, виписок, свідоцтв тощо).

Реєстрація заяв (запитів) у базі даних
про реєстрацію заяв і запитів

5. Реєстрацію заяв (запитів) у базі даних про реєстрацію заяв і запитів проводить орган державної реєстрації прав шляхом внесення відомостей, зазначених в заяві (запиті), до такої бази даних.

6. Під час реєстрації заяв (запитів) кожній заяві (запиту) присвоюється реєстраційний номер, фіксується дата і час її (його) реєстрації.

Реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяв (запитів) є ідентифікатором відповідної заяви (запиту).

7. Під час реєстрації заяви (запиту) орган державної реєстрації прав формує картку прийому відповідної заяви (запиту) та оформляє її у двох примірниках.

Один примірник картки прийому заяви (запиту) орган державної реєстрації прав долучає до документів, поданих заявником, а другий примірник - надає заявнику відповідно до законодавства.

8. Під час розгляду заяви (запиту) державний реєстратор прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) вносить до відповідного запису в базі даних про реєстрацію заяв і запитів відомості про реквізити прийнятого ним рішення (дата та індексний номер рішення).

9. За результатом розгляду заяви (запиту) державний реєстратор робить у відповідному записі в базі даних про реєстрацію заяв і запитів відмітку про розгляд такої заяви (запиту) та зазначає реквізити прийнятого ним рішення (дата та індексний номер рішення) або реквізити сформованого витягу, інформаційної довідки або виписки з Державного реєстру прав (індексний номер, дата та час формування).

У разі коли заяву у випадках, установлених законодавством, відкликано, державний реєстратор робить у відповідному записі в базі даних про реєстрацію заяв і запитів відмітку про відкликання заяви та зазначає реквізити прийнятого ним рішення про залишення заяви без розгляду у зв'язку з її відкликанням (дата та індексний номер рішення).

Пошук відомостей у Державному реєстрі прав

10. Під час розгляду заяви (запиту) державний реєстратор здійснює пошук у Державному реєстрі прав відомостей про:

нерухоме майно;

право власності та суб'єкта цього права;

інші речові права та суб'єкта цих прав;

обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав.

11. Пошук у Державному реєстрі прав відомостей здійснюється за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна. У разі коли відомості про реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у заяві (запиті) не зазначаються, пошук у Державному реєстрі прав відомостей здійснюється за такими ідентифікаторами:

1) за ідентифікаційними даними фізичної або юридичної особи:

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства) - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, податковий номер;

для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер і серія паспорта громадянина України;

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування юридичної особи та податковий номер;

2) за адресою об'єкта нерухомого майна - назва адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, м. Київ, м. Севастополь), району, населеного пункту або селищної, сільської ради.

У разі здійснення пошуку з використанням назви населеного пункту зазначається адреса в межах такого населеного пункту - назва вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку тощо) або іменованого об'єкта (садове товариство, кооператив, природоохоронна установа тощо), номер об'єкта нерухомого майна (будинку, будівлі, споруди), номер корпусу та/або номер окремої частини об'єкта нерухомого майна (квартири, приміщення тощо).

У разі здійснення пошуку за назвою селищної, сільської ради зазначається назва селищної або сільської ради, назва іменованого об'єкта (садове товариство, кооператив, природоохоронна установа тощо), номер об'єкта нерухомого майна (будинку, будівлі, споруди), номер корпусу та/або номер окремої частини об'єкта нерухомого майна (квартири, приміщення тощо).

Якщо у складі іменованого об'єкта міститься вулиця, зазначається також назва такої вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку тощо);

3) за кадастровим номером земельної ділянки;

4) за номером запису.

12. Під час проведення державної реєстрації прав державний реєстратор додатково здійснює пошук інших заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на те саме майно у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

13. Пошук заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів здійснюється за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна та ідентифікаторами, визначеними у підпунктах 2 і 3 пункту 11 цього Порядку.

14. Під час розгляду заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у випадках, установлених законодавством, державний реєстратор здійснює пошук у базі даних про реєстрацію заяв і запитів відповідного запису за ідентифікатором зазначеної заяви.

Внесення записів до Державного реєстру прав

15. Після здійснення пошуку у Державному реєстрі прав відомостей державний реєстратор розглядає заяву (запит) та оформляє відповідне рішення, якому присвоюється індексний номер, фіксується дата та час його формування.

16. На підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державний реєстратор відкриває розділ Державного реєстру прав та вносить записи до Державного реєстру прав.

У випадках, установлених законодавством, державний реєстратор на підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень вносить до спеціального розділу Державного реєстру прав запис про виникнення іншого речового права, відмінного від права власності, обтяжень речових прав на нерухоме майно, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

17. Розділ Державного реєстру прав відкривається державним реєстратором на кожний окремий об'єкт нерухомого майна, право власності на який заявлено вперше.

18. Розділ Державного реєстру прав складається з чотирьох частин, які містять відомості про:

нерухоме майно;

право власності та суб'єкта цього права;

інші речові права та суб'єкта цих прав;

обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав.

19. Після відкриття державним реєстратором розділу Державного реєстру прав та внесення до нього запису державний реєстратор присвоює об'єкту нерухомого майна реєстраційний номер.

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна є ідентифікатором розділу Державного реєстру прав, відкритого державним реєстратором на такий об'єкт.

Після внесення державним реєстратором запису про речове право на нерухоме майно, обтяження такого права до Державного реєстру прав такому запису присвоюється номер, який є його ідентифікатором.

Дата і час державної реєстрації виникнення, переходу, припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна фіксуються автоматично та відповідають даті і часу реєстрації заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у базі даних про реєстрацію заяв і запитів, відповідно до якої заявлено державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

20. З метою проведення державної реєстрації виникнення права власності державний реєстратор вносить до запису про нерухоме майно такі відомості:

1) щодо земельної ділянки:

дата державної реєстрації земельної ділянки;

найменування органу, що провів державну реєстрацію земельної ділянки;

кадастровий номер земельної ділянки;

площа земельної ділянки;

підстава для внесення запису про нерухоме майно:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав.

У разі коли на земельній ділянці розташований об'єкт нерухомого майна, право власності на який зареєстровано в установленому законодавством порядку, державний реєстратор додатково вносить відомості про реєстраційний номер такого об'єкта;

2) щодо об'єкта нерухомого майна:

тип об'єкта нерухомого майна (житловий будинок, будівля, споруда, квартира, житлове приміщення, нежитлове приміщення тощо);

призначення об'єкта нерухомого майна (житловий або нежитловий);

площа об'єкта нерухомого майна (загальна та (за наявності) житлова);

відомості про складові частини об'єкта нерухомого майна (найменування та/або присвоєння літера, загальна та (за наявності) житлова площа об'єкта нерухомого майна, який є складовою частиною складної речі та призначений для обслуговування іншої (головної) речі, пов'язаний з нею спільним призначенням та є її приналежністю);

адреса об'єкта нерухомого майна;

підстава для внесення запису про нерухоме майно:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав.

У разі коли право власності на земельну ділянку, на якій розташований такий об'єкт нерухомого майна, зареєстровано в установленому законодавством порядку, державний реєстратор додатково вносить відомості про реєстраційний номер такої земельної ділянки;

3) щодо підприємства як єдиного майнового комплексу:

найменування підприємства;

місцезнаходження підприємства;

дата проведення державної реєстрації підприємства;

код згідно з ЄДРПОУ;

склад підприємства (перелік нерухомого майна, що входить до єдиного майнового комплексу (земельні ділянки, будівлі, споруди), із зазначенням їх реєстраційних номерів);

підстава для внесення запису про нерухоме майно:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав;

4) щодо об'єкта незавершеного будівництва:

технічна характеристика об'єкта незавершеного будівництва;

місце розташування об'єкта незавершеного будівництва;

реєстраційний номер земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва (крім земельної ділянки, яка перебуває у складі земель державної або комунальної власності, розмежування яких не проведено, та право власності на яку не зареєстровано в Державному реєстрі прав);

номер запису (для земельної ділянки, яка перебуває у складі земель державної або комунальної власності, розмежування яких не проведено, та речове право на яку зареєстровано у спеціальному розділі Державного реєстру прав);

підстава для внесення запису про нерухоме майно:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав.

21. У разі проведення державної реєстрації виникнення права власності на нерухоме майно державний реєстратор вносить до запису про право власності та суб'єкта цього права такі відомості:

1) щодо суб'єкта права власності:

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

- податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- реквізити документа, що посвідчує особу власника (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

для територіальної громади:

- відомості про територіальну громаду села, селища, міста, району в місті;

- найменування органу місцевого самоврядування;

- податковий номер органу місцевого самоврядування;

для держави:

- відомості про державу Україна;

- найменування органу державної влади, що здійснює управління нерухомим майном;

- податковий номер органу державної влади;

2) форма власності;

3) вид спільної власності (у разі, коли майно належить на праві спільної власності);

4) розмір частки у праві спільної власності (у разі, коли майно належить на праві спільної часткової власності);

5) підстава для виникнення права власності:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

6) підстава для внесення запису про право власності та суб'єкта цього права:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

7) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться державна реєстрація прав;

8) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

9) найменування органу державної реєстрації прав.

22. У разі проведення державної реєстрації виникнення інших речових прав на нерухоме майно, відмінних від права власності, державний реєстратор вносить до запису про інші речові права та суб'єкта цих прав такі відомості:

1) щодо суб'єкта речового права:

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

- податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- реквізити документа, що посвідчує таку особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

для органів місцевого самоврядування:

- найменування органу місцевого самоврядування;

- податковий номер органу місцевого самоврядування;

для органів державної влади:

- найменування органу державної влади;

- податковий номер органу державної влади;

2) вид речового права;

3) строк дії речового права (ознака безстроковості);

4) підстава для виникнення речового права:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

5) підстава для внесення запису про інші речові права та суб'єкта цих прав, змін до запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

6) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться державна реєстрація прав;

7) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

8) найменування органу державної реєстрації прав.

23. Якщо речовим правом на нерухоме майно є іпотека, державний реєстратор вносить до запису про інші речові права та суб'єкта цих прав такі відомості:

1) щодо суб'єкта речового права (іпотекодавець (майновий поручитель), іпотекодержатель, боржник (якщо він не є іпотекодавцем):

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

- податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- реквізити документа, що посвідчує таку особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

для органів місцевого самоврядування:

- найменування органу місцевого самоврядування;

- податковий номер органу місцевого самоврядування;

для органів державної влади:

- найменування органу державної влади;

- податковий номер органу державної влади;

2) розмір основного зобов'язання (відомості про розмір основної суми заборгованості та процентів за основним зобов'язанням та/або посилання на правочин, в якому встановлено основне зобов'язання у разі, коли іпотекою забезпечується задоволення вимог, які можуть виникнути в майбутньому);

3) строк виконання основного зобов'язання (відомості про строк повного виконання основного зобов'язання або строк дії іпотечного договору в разі, коли іпотекою забезпечується задоволення вимог, які можуть виникнути в майбутньому);

4) реквізити заставної, відомості про видачу дубліката заставної, анулювання заставної (у разі, коли іпотечним договором передбачено видачу заставної);

5) підстава для виникнення речового права:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

6) підстава для внесення запису про інші речові права та суб'єкта цих прав:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

7) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться державна реєстрація прав;

8) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

9) найменування органу державної реєстрації прав.

24. У разі проведення державної реєстрації виникнення обтяжень речових прав на нерухоме майно державний реєстратор вносить до запису про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав такі відомості:

1) щодо суб'єкта обтяжень речових прав (обтяжувач, боржник та (за наявності) особа, в інтересах якої встановлено обтяження):

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

- податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- реквізити документа, що посвідчує таку особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

для органів місцевого самоврядування:

- найменування органу місцевого самоврядування;

- посадова особа органу місцевого самоврядування (у разі, коли обтяжувачем є посадова особа);

- податковий номер органу місцевого самоврядування;

для органів державної влади:

- найменування органу державної влади;

- посадова особа органу державної влади (у разі, коли обтяжувачем є посадова особа);

- податковий номер органу державної влади;

2) вид обтяження речового права (податкова застава, арешт, заборона, інші обтяження, визначені законом);

3) зміст обтяження речового права;

4) строк дії обтяження речового права (за його наявності);

5) підстава для виникнення обтяження речового права:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

6) підстава для внесення запису про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

7) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться державна реєстрація прав;

8) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

9) найменування органу державної реєстрації прав.

25. У разі проведення державної реєстрації виникнення іншого речового права на нерухоме майно, відмінного від права власності, до спеціального розділу Державного реєстру прав вносяться такі відомості:

1) щодо об'єкта речового права:

дата державної реєстрації земельної ділянки;

найменування органу, що провів державну реєстрацію земельної ділянки;

кадастровий номер земельної ділянки;

площа земельної ділянки;

2) щодо суб'єкта речового права:

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

- податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- реквізити документа, що посвідчує таку особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

для органів місцевого самоврядування:

- найменування органу місцевого самоврядування;

- податковий номер органу місцевого самоврядування;

для органів державної влади:

- найменування органу державної влади;

- податковий номер органу державної влади;

3) вид речового права;

4) строк дії речового права (ознака безстроковості);

5) підстава для виникнення речового права:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

6) підстава для внесення запису про інші речові права та суб'єкта цих прав, змін до запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

7) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться державна реєстрація прав;

8) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

9) найменування органу державної реєстрації прав.

У разі коли на земельній ділянці розташований об'єкт нерухомого майна, право власності на який зареєстровано в установленому законодавством порядку, державний реєстратор додатково вносить відомості про реєстраційний номер такого об'єкта.

26. Якщо речовим правом на нерухоме майно є іпотека, до спеціального розділу Державного реєстру прав вносяться такі відомості:

1) щодо об'єкта речового права (опис предмета іпотеки - майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено, достатній для його ідентифікації);

2) щодо суб'єкта речового права (іпотекодавець (майновий поручитель), іпотекодержатель, боржник (якщо він не є іпотекодавцем):

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

- податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- реквізити документа, що посвідчує таку особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

для органів місцевого самоврядування:

- найменування органу місцевого самоврядування;

- податковий номер органу місцевого самоврядування;

для органів державної влади:

- найменування органу державної влади;

- податковий номер органу державної влади;

3) розмір основного зобов'язання (відомості про розмір основної суми заборгованості та процентів за основним зобов'язанням та/або посилання на правочин, в якому встановлено основне зобов'язання у разі, коли іпотекою забезпечується задоволення вимог, які можуть виникнути в майбутньому);

4) строк виконання основного зобов'язання (відомості про строк повного виконання основного зобов'язання або строк дії іпотечного договору в разі, коли іпотекою забезпечується задоволення вимог, які можуть виникнути в майбутньому);

5) реквізити заставної, відомості про видачу дубліката заставної, анулювання заставної (у разі, коли іпотечним договором передбачено видачу заставної);

6) підстава для виникнення речового права:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

7) підстава для внесення запису про інші речові права та суб'єкта цих прав:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

8) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться державна реєстрація прав;

9) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

10) найменування органу державної реєстрації прав.

27. У разі проведення державної реєстрації виникнення обтяжень речових прав на нерухоме майно до спеціального розділу Державного реєстру прав вносяться такі відомості:

1) щодо об'єкта, речові права стосовно якого обтяжуються:

щодо земельної ділянки:

- дата державної реєстрації земельної ділянки;

- найменування органу, що провів державну реєстрацію земельної ділянки;

- кадастровий номер земельної ділянки;

- площа земельної ділянки.

У разі коли на земельній ділянці розташований об'єкт нерухомого майна, право власності на який зареєстровано в установленому законодавством порядку, державний реєстратор додатково вносить відомості про реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, розташованого на такій земельній ділянці;

щодо об'єкта нерухомого майна:

- тип об'єкта нерухомого майна (житловий будинок, будівля, споруда, квартира, житлове приміщення, нежитлове приміщення тощо);

- призначення об'єкта нерухомого майна (житловий або нежитловий);

- площа об'єкта нерухомого майна (загальна та (за наявності) житлова);

- відомості про складові частини об'єкта нерухомого майна (найменування та/або присвоєння літера, загальна та (за наявності) житлова площа об'єкта нерухомого майна, який є складовою частиною складної речі та призначений для обслуговування іншої (головної) речі, пов'язаний з нею спільним призначенням та є її приналежністю);

- адреса об'єкта нерухомого майна.

У разі коли право власності на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт нерухомого майна, зареєстровано в установленому законодавством порядку, державний реєстратор додатково вносить відомості про реєстраційний номер такої земельної ділянки;

щодо підприємства як єдиного майнового комплексу:

- найменування підприємства;

- місцезнаходження підприємства;

- дата проведення державної реєстрації підприємства;

- код згідно з ЄДРПОУ;

- склад підприємства (перелік нерухомого майна, що входить до єдиного майнового комплексу (земельні ділянки, будівлі, споруди), із зазначенням їх реєстраційних номерів);

щодо об'єкта незавершеного будівництва:

- технічна характеристика об'єкта незавершеного будівництва;

- місце розташування об'єкта незавершеного будівництва;

- реєстраційний номер земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва (крім земельної ділянки, яка перебуває у складі земель державної або комунальної власності, розмежування яких не проведено, та право власності на яку не зареєстровано в Державному реєстрі прав);

- номер запису (для земельної ділянки, яка перебуває у складі земель державної або комунальної власності, розмежування яких не проведено, та речове право на яку зареєстровано у спеціальному розділі Державного реєстру прав);

2) щодо суб'єкта обтяжень речових прав (обтяжувач, боржник та (за наявності) особа, в інтересах якої встановлено обтяження):

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

- податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- реквізити документа, що посвідчує таку особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

для органів місцевого самоврядування:

- найменування органу місцевого самоврядування;

- посадова особа органу місцевого самоврядування (у разі, коли обтяжувачем є посадова особа);

- податковий номер органу місцевого самоврядування;

для органів державної влади:

- найменування органу державної влади;

- посадова особа органу державної влади (у разі, коли обтяжувачем є посадова особа);

- податковий номер органу державної влади;

3) вид обтяження речового права (податкова застава, арешт, заборона, інші обтяження, визначені законом);

4) зміст обтяження речового права;

5) строк дії обтяження речового права (за його наявності);

6) підстава для виникнення обтяження речового права:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

7) підстава для внесення запису про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

8) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться державна реєстрація прав;

9) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

10) назва органу державної реєстрації прав.

28. У разі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна до спеціального розділу Державного реєстру прав вносяться такі відомості:

1) щодо об'єкта нерухомого майна:

тип об'єкта нерухомого майна (житловий будинок, будівля, споруда, квартира, житлове приміщення, нежитлове приміщення тощо);

призначення об'єкта нерухомого майна (житловий або нежитловий);

площа об'єкта нерухомого майна (загальна та (за наявності) житлова);

відомості про складові частини об'єкта нерухомого майна (найменування та/або присвоєння літера, загальна та (за наявності) житлова площа об'єкта нерухомого майна, який є складовою частиною складної речі та призначений для обслуговування іншої (головної) речі, пов'язаний з нею спільним призначенням та є її приналежністю);

адреса об'єкта нерухомого майна;

2) підстава для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

3) підстава для внесення запису про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, змін до запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

4) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

5) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

6) найменування органу державної реєстрації прав.

29. У випадках, установлених законодавством, державний реєстратор додатково вносить до відповідного запису про інше речове право та суб'єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав Державного реєстру прав відомості про перенесення записів про інші речові права, відмінні від права власності, обтяження речових прав із розділів, спеціального розділу Державного реєстру прав, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Під час перенесення записів із розділів або спеціального розділу Державного реєстру прав державний реєстратор вносить такі відомості:

номер запису, що переноситься;

дата та час перенесення запису.

Під час перенесення записів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек або Державного реєстру обтяжень рухомого майна державний реєстратор вносить такі відомості:

назва відповідного реєстру;

реєстраційний номер, дата і час реєстрації запису у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;

дата та час перенесення запису.

Під час перенесення записів дата та час державної реєстрації таких речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень відповідає даті та часу їх державної реєстрації у відповідних розділах/реєстрах і залишається незмінною.

30. Після перенесення запису з розділу або із спеціального розділу Державного реєстру прав до розділу Державного реєстру прав державний реєстратор робить у відповідному записі у розділі або спеціальному розділі Державного реєстру прав відмітку про погашення запису.

31. Під час проведення державної реєстрації переходу права власності, інших речових прав на нерухоме майно або обтяжень таких прав державний реєстратор замість існуючих відомостей, що містяться у відкритому розділі Державного реєстру прав, вносить нові відомості, визначені у пунктах 25-27 цього Порядку.

У разі коли відомості про інші речові права та суб'єкта цих прав; про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав внесено до спеціального розділу Державного реєстру прав, державний реєстратор вносить нові відомості, визначені у пункті 25 цього Порядку.

32. Під час проведення державної реєстрації припинення права власності, інших речових прав на нерухоме майно або обтяжень таких прав державний реєстратор вносить до відповідного запису Державного реєстру прав такі відомості:

1) підстава для припинення речових прав, їх обтяжень:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

2) підстава для внесення запису про припинення речових прав, їх обтяжень:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

3) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться державна реєстрація прав;

4) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

5) найменування органу державної реєстрації прав.

33. Запис про право власності та суб'єкта цього права; про інші речові права та суб'єкта цих прав; про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, який існував до переходу, припинення права власності, інших речових прав на нерухоме майно або обтяжень таких прав, зберігається у Державному реєстрі прав.

34. З метою дотримання єдиного порядку внесення та пошуку відомостей у Державному реєстрі прав використовуються словники Державного реєстру прав, перелік та порядок ведення яких встановлює Мін'юст.

Оформлення свідоцтва про право власності
на нерухоме майно
за допомогою Державного реєстру прав

35. У випадках, установлених законодавством, державний реєстратор за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень оформляє свідоцтво про право власності на нерухоме майно, якому присвоюється індексний номер, фіксується дата та час його формування.

36. Для формування та видачі свідоцтва про право власності на нерухоме майно державний реєстратор вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

1) тип об'єкта нерухомого майна (житловий будинок, будівля, споруда, квартира, житлове приміщення, нежитлове приміщення тощо);

2) площа об'єкта нерухомого майна (загальна та (за наявності) житлова);

3) адреса об'єкта нерухомого майна;

4) щодо суб'єкта права власності:

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

- податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- реквізити документа, що посвідчує особу власника (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

для територіальної громади:

- відомості про територіальну громаду села, селища, міста, району в місті;

- найменування органу місцевого самоврядування;

- податковий номер органу місцевого самоврядування;

для держави:

- відомості про державу Україна;

- найменування органу державної влади, що здійснює управління нерухомим майном;

- податковий номер органу державної влади;

5) форма власності;

6) вид спільної власності (у разі, коли майно належить на праві спільної власності);

7) розмір частки у праві спільної власності (у разі, коли майно належить на праві спільної часткової власності);

8) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

9) найменування органу державної реєстрації прав;

10) номер та серія бланка свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

37. Для формування та видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно державний реєстратор вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

1) індексний номер свідоцтва про право власності на нерухоме майно;

2) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

3) найменування органу державної реєстрації прав;

4) номер та серія бланка свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

Внесення змін до записів та скасування

записів Державного реєстру прав

38. Державний реєстратор вносить зміни до записів Державного реєстру прав у разі допущення технічної помилки; зміни відомостей про нерухоме майно, право власності та суб'єкта цього права, інші речові права та суб'єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі прав, які не пов'язані з проведенням державної реєстрації прав.

Внесення змін до записів Державного реєстру прав проводиться державним реєстратором за заявою, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

39. У разі внесення змін у зв'язку з допущенням технічної помилки державний реєстратор вносить до відповідного запису Державного реєстру прав такі відомості:

1) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої вносяться зміни до Державного реєстру прав;

2) підстава для внесення змін до запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

3) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

4) найменування органу державної реєстрації прав.

40. У разі внесення змін у зв'язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб'єкта цього права, інші речові права та суб'єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі прав, які не пов'язані з проведенням державної реєстрації прав, державний реєстратор вносить до відповідного запису Державного реєстру прав такі відомості:

1) підстава для зміни відомостей:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

2) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої вносяться зміни до Державного реєстру прав;

3) підстава для внесення змін до запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

4) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

5) найменування органу державної реєстрації прав.

41. Державний реєстратор скасовує записи Державного реєстру прав у разі скасування на підставі рішення суду рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або про внесення змін до запису Державного реєстру прав.

Скасування записів Державного реєстру прав проводиться державним реєстратором за заявою, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

42. Для скасування записів державний реєстратор вносить до відповідного запису Державного реєстру прав такі відомості:

1) підстава для скасування запису:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

2) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої скасовується запис;

3) підстава для внесення відомостей про скасування запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

4) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

5) найменування органу державної реєстрації прав.

У разі скасування записів державний реєстратор поновлює записи, що існували до переходу, припинення права власності, інших речових прав на нерухоме майно або обтяжень таких прав.

У разі коли скасуванню підлягають записи, які були внесені у результаті проведення державної реєстрації прав щодо нерухомого майна, право власності на яке заявлено вперше, державний реєстратор робить у відповідному записі відмітку про скасування запису.

У разі коли у результаті проведення державної реєстрації прав щодо нерухомого майна, право власності на яке заявлено вперше, державним реєстратором перенесено записи із спеціального розділу Державного реєстру прав до відповідного розділу Державного реєстру прав, державний реєстратор поновлює відповідний запис у спеціальному розділі Державного реєстру прав.

У разі коли на підставі рішення суду скасовано рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у зв'язку з проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, який поділяється чи частка з якого виділяється, або на об'єкти нерухомого майна, що об'єднуються, державний реєстратор знову відкриває закритий (закриті) розділ (розділи) Державного реєстру прав та відповідну (відповідні) реєстраційну (реєстраційні) справу (справи) на підставі прийнятого ним рішення про відкриття закритого розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи.

43. Дата та час внесення змін до записів, скасування записів Державного реєстру прав фіксуються автоматично і відповідають даті та часу реєстрації заяви про внесення змін до Державного реєстру прав або заяви про скасування запису Державного реєстру прав у базі даних про реєстрацію заяв і запитів, відповідно до якої заявлено внесення змін до записів, скасування записів Державного реєстру прав.

44. Порядок прийняття і розгляд заяв про внесення змін до запису та заяв про скасування записів Державного реєстру прав установлює Мін'юст.

Надання інформації з Державного реєстру прав

45. Державний реєстратор у випадках, установлених Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" ( 1952-15 ), надає інформацію з Державного реєстру прав у формі витягу, інформаційної довідки, виписки відповідно до вимог, установлених Порядком надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 703 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 51, ст. 2035)

Державний реєстратор оформляє витяги, інформаційні довідки та виписки з Державного реєстру прав з використанням бланків витягів, інформаційних довідок, виписок єдиного зразка.

Зразок та опис бланків витягів, інформаційних довідок, виписок з Державного реєстру прав, а також вимоги до їх оформлення встановлює Мін'юст.

46. Витяг, інформаційна довідка, виписка з Державного реєстру прав формується на підставі відомостей, що містяться у ньому, з присвоєнням індексного номера, фіксацією дати та часу їх формування.

47. Для формування витягу, інформаційної довідки, виписки з Державного реєстру прав державний реєстратор вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

1) реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви (запиту);

2) параметри запитуваної інформації (у разі надання інформації з Державного реєстру прав у формі інформаційної довідки);

3) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

4) найменування органу державної реєстрації прав;

5) номер та серія бланка витягу, інформаційної довідки або виписки з Державного реєстру прав.

48. У Державному реєстрі прав передбачено формування таких витягів:

витяг, який надається власнику нерухомого майна, його спадкоємцям (правонаступникам);

витяг, який надається особі, в інтересах якої встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно;

витяг, який надається особі, яка має речові права на нерухоме майно, в процедурі державної реєстрації такого права;

витяг, який надається в процедурі державної реєстрації обтяження речових прав на нерухоме майно;

витяг, який надається в процедурі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

Витяг, який надається власнику нерухомого майна, його спадкоємцям (правонаступникам), містить інформацію про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав, наявну у розділі Державного реєстру прав, відкритому на такий об'єкт, на дату та час його формування.

У разі потреби власник нерухомого майна, його спадкоємці (правонаступники) можуть отримати витяг, який містить деталізовану інформацію про державну реєстрацію припинення речових прав інших осіб на нерухоме майно, що належить заявнику на праві власності; щодо державної реєстрації припинення обтяжень речових прав на таке нерухоме майно; щодо внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав.

Витяг, який надається особі, в інтересах якої встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно, містить інформацію про державну реєстрацію обтяження права власності чи іншого речового права на нерухоме майно, яке встановлене в інтересах такої особи, на дату та час його формування.

У разі потреби особа, в інтересах якої встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно, може отримати витяг, який містить деталізовану інформацію про внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав.

Витяг, який надається особі, що має речові права на нерухоме майно, в процедурі державної реєстрації такого права, містить інформацію про державну реєстрацію речового права на нерухоме майно, яке належить такій особі, на дату та час його формування.

У разі потреби заявник може отримати витяг, який формується в процедурі державної реєстрації речового права, обтяження речових прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, який містить деталізовану інформацію про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав.

Витяг, який формується в процедурі державної реєстрації обтяження речових прав на нерухоме майно, містить інформацію про державну реєстрацію обтяження права власності чи іншого речового права на нерухоме майно на дату та час його формування.

Витяг, який формується в процедурі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, містить інформацію про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна на дату та час його формування.

49. У разі відсутності у Державному реєстрі прав відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор формує витяг про відсутність відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження на дату та час його формування.

50. У Державному реєстрі прав передбачено формування таких інформаційних довідок:

інформаційна довідка, яка надається щодо запитуваного суб'єкта;

інформаційна довідка, яка надається щодо запитуваного об'єкта нерухомого майна.

Інформаційна довідка, яка надається щодо запитуваного суб'єкта, містить інформацію про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб'єкта на дату та час її формування.

Інформаційна довідка, яка надається щодо запитуваного об'єкта нерухомого майна, містить інформацію про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного об'єкта нерухомого майна на дату та час її формування.

51. У разі відсутності у Державному реєстрі прав відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор формує інформаційну довідку про відсутність відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження на дату та час її формування.

52. У разі потреби заявник може отримати інформаційну довідку, яка містить деталізовану інформацію про виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб'єкта або об'єкта нерухомого майна, а також про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав.

53. У Державному реєстрі прав передбачено формування таких виписок:

виписка, яка надається власнику нерухомого майна;

виписка, яка надається особі, що має речові права на нерухоме майно.

Виписка, яка надається власнику нерухомого майна, містить інформацію про отримання відомостей з Державного реєстру прав про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке належить такій особі, інших речових прав на таке нерухоме майно, обтяження таких прав на дату та час її формування.

Виписка, яка надається особі, що має речові права на нерухоме майно, містить актуальну інформацію про отримання відомостей з Державного реєстру прав про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, яке належить такій особі, обтяження таких прав на дату та час її формування.

54. У разі відсутності у Державному реєстрі прав інформації про отримання відомостей з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор формує виписку про відсутність інформації про отримання відомостей з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження на дату та час її формування.

Реєстраційна та облікова справа

55. На кожний окремий об'єкт нерухомого майна, право власності на який заявлено вперше, державний реєстратор на підставі прийнятого ним рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відкриває реєстраційну справу.

56. Реєстраційна справа є формою групування документів, що були видані, оформлені або отримані органом державної реєстрації прав та державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав на об'єкт нерухомого майна, на який відкрито таку реєстраційну справу, а також документи, що були видані, оформлені або отримані органом державної реєстрації прав та державним реєстратором під час надання інформації з Державного реєстру прав щодо такого об'єкта, яка включає, зокрема:

заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про скасування запису Державного реєстру прав; про надання витягу з Державного реєстру прав; про надання виписки з Державного реєстру прав тощо;

копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, визначених у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав ( 703-2011-п ), в інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначених порядків;

рішення державного реєстратора про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду у зв'язку з її відкликанням; про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень тощо;

інші документи, що були видані, оформлені або отримані органом державної реєстрації прав та державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав та надання інформації з Державного реєстру прав.

Документи розміщуються в реєстраційній справі у порядку їх надходження і нумеруються.

Державний реєстратор із документів, які він долучає до реєстраційної справи, виготовляє їх електронні копії шляхом сканування, які розміщує у відповідному розділі Державного реєстру прав.

57. Державний реєстратор присвоює кожній реєстраційній справі реєстраційний номер, який відповідає реєстраційному номеру об'єкта нерухомого майна, на який така справа відкрита.

58. Державний реєстратор у випадках, встановлених Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" ( 1952-15 ), закриває реєстраційну справу на підставі прийнятого ним рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи.

59. У випадках, встановлених законодавством, державний реєстратор за результатом розгляду заяви (запиту) відкриває облікову справу щодо кожної розглянутої заяви, запиту.

Облікова справа є формою групування документів, що були видані, оформлені або отримані органом державної реєстрації прав та державним реєстратором під час розгляду заяв, запитів, за результатом розгляду яких державним реєстратором відмовлено у їх задоволенні, а також під час розгляду заяв про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

Державний реєстратор присвоює кожній обліковій справі реєстраційний номер, який відповідає реєстраційному номеру заяви, запиту, щодо якої така справа відкрита.

Закриття розділів Державного реєстру прав

60. Державний реєстратор у разі знищення об'єкта нерухомого майна; поділу, об'єднання об'єкта нерухомого майна або виділу частки з об'єкта нерухомого майна закриває розділ Державного реєстру прав на підставі прийнятого ним рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи.

Для закриття розділу Державного реєстру прав державний реєстратор вносить до відповідного розділу Державного реєстру прав такі відомості:

підстава для закриття розділу:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав.

61. У разі відкриття раніше закритого розділу Державного реєстру прав у зв'язку з проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, який поділяється чи частка з якого виділяється, або на об'єкти нерухомого майна, що об'єднуються, державний реєстратор вносить до відповідного розділу Державного реєстру прав такі відомості:

підстава для відкриття раніше закритого розділу:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав.