Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 листопада 2008 р. N 978
Київ

Про затвердження Порядку видачі
експлуатаційного дозволу

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 853 від 10.08.20
11
N 1249 від 07.12.20
11 )

Відповідно до статті 50 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок видачі експлуатаційного дозволу (додається).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. N 978

Порядок
видачі експлуатаційного дозволу

( У тексті Порядку слово "Держкомветмедицини" замінено
словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 853 від
10.08.2011 )

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі з урахуванням принципу організаційної єдності експлуатаційного дозволу на провадження на потужностях (об'єктах) діяльності з:

переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

Відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката та анулювання експлуатаційного дозволу здійснюються відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ). ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1249 від 07.12.2011 )

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ).

3. Експлуатаційний дозвіл видається для провадження діяльності на визначених власником потужностях (об'єктах), що розташовані за однією адресою.

4. Експлуатаційний дозвіл видається на потужності (об'єкти) у разі провадження діяльності з виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження або виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

Оператори потужностей (об'єктів), які провадять діяльність з виробництва, змішування та приготування кормів з використанням м'ясо-кісткового борошна та інших продуктів від жуйних тварин, що можуть спричинити захворювання тварин на губчастоподібну енцефалопатію або її іншу форму, що передається, повинні мати окрему потужність (об'єкт) та отримати експлуатаційний дозвіл на провадження такої діяльності з метою запобігання перехресному зараженню кормів, призначених для жуйних тварин, зазначених продуктів від жуйних тварин та мінімізації ризику в разі ненавмисного включення таких продуктів до складу даних кормів. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1249 від 07.12.2011 )

5. Умовою для видачі експлуатаційного дозволу є дотримання оператором потужностей положень Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), ветеринарно-санітарних заходів та технічних регламентів.

6. Для отримання експлуатаційного дозволу юридична особа або фізична особа - підприємець подає в дозвільний центр заяву, до якої додається довідка про здатність провадити відповідну діяльність, в якій зазначається інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів, що виготовляються або реалізуються, за підписом такої особи, а також у разі провадження діяльності з:

переробки неїстівних продуктів тваринного походження - перелік таких продуктів;

виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів - перелік таких добавок, преміксів і кормів.

Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто керівником юридичної особи або фізичною особою - підприємцем чи уповноваженою особою або надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення. Підпис зазначеної особи скріплюється печаткою (у разі її наявності). ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1249 від 07.12.2011 )

7. На підставі заяви та документів керівник державного органу ветеринарної медицини видає наказ та призначає державних інспекторів ветеринарної медицини для проведення інспектування потужностей (об'єктів) з метою встановлення їх відповідності положенням Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), ветеринарно-санітарним заходам та технічним регламентам. Строк проведення інспектування не повинен перевищувати 10 робочих днів від дня надходження заяви та документів. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1249 від 07.12.2011 )

8. У разі прийняття рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу операторові потужностей надсилається протягом десяти робочих днів повідомлення про прийняте рішення з обґрунтуванням підстави.

9. Експлуатаційний дозвіл видається згідно з додатком в трьох примірниках: перший для оператора потужностей, другий - державного органу ветеринарної медицини, третій - Держветфітослужби.

10. У разі реконструкції або будівництва нових потужностей (об'єктів) чи встановлення нової виробничої лінії оператор потужностей повинен подати не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку експлуатації заяву адміністратору або представнику державного органу ветеринарної медицини в районі, місті, що здійснює прийом суб'єктів господарювання в приміщенні дозвільного центру з видачі документів дозвільного характеру.

Інспектування потужності (об'єкта) проводиться протягом 30 календарних днів від дня надходження заяви. Зазначений строк може бути продовжено за мотивованим рішенням державного органу ветеринарної медицини до 90 календарних днів.

11. Оператор потужностей може розпочати експлуатацію нових або реконструйованих потужностей (об'єктів), нових виробничих ліній на підставі складеного за результатами інспектування акта, який підтверджує відповідність потужностей (об'єктів) положенням Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), ветеринарно-санітарним заходам та технічним регламентам. У разі виявлення невідповідності ветеринарно-санітарним заходам експлуатація таких потужностей (об'єктів) і ліній допускається після усунення невідповідності та проведення повторного інспектування і оформлення відповідного акта.

У такому випадку до строку проведення інспектування не включається час, необхідний для усунення невідповідності.

12. У разі видачі експлуатаційного дозволу Держветфітослужба присвоює потужностям (об'єктам) ідентифікаційний контрольний номер та вносить їх до відповідного реєстру, який ведеться в установленому Держветфітослужбою порядку.

13. Підставою для тимчасового зупинення дії експлуатаційного дозволу є:

порушення ветеринарно-санітарних заходів або технічних регламентів;

невиконання оператором потужностей приписів, наказів, виданих за результатами проведення інспектування державними інспекторами ветеринарної медицини.

14. У разі виявлення під час здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на потужностях (об'єктах), на які видано експлуатаційний дозвіл, порушень вимог законодавства з питань ветеринарної медицини державний інспектор ветеринарної медицини видає припис про їх усунення, а у разі виявлення порушень, які створюють безпосередню загрозу здоров'ю тварин, - припис про негайне усунення таких порушень або заборону використання відповідного обладнання, подає звіт разом з необхідними матеріалами і документами відповідному головному державному інспекторові ветеринарної медицини або його заступникові та контролює виконання вимог припису.

15. Відповідний головний державний інспектор ветеринарної медицини або його заступник після розгляду звіту державного інспектора ветеринарної медицини приймає рішення і видає наказ про тимчасове зупинення дії експлуатаційного дозволу.

Дія експлуатаційного дозволу зупиняється на строк не більш як три місяці.

16. Якщо протягом установленого строку порушення не усунуто, відповідний головний державний інспектор ветеринарної медицини або його заступник приймає рішення та видає наказ про скасування експлуатаційного дозволу, що є підставою для виключення потужності (об'єкта) з відповідного реєстру.

17. Дія експлуатаційного дозволу поновлюється наказом відповідного головного державного інспектора ветеринарної медицини або його заступника, що видається на підставі заяви оператора потужностей та акта обстеження.

18. Дії посадових осіб державних органів ветеринарної медицини можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

Оскарження прийнятого рішення не припиняє його дії.

19. У разі зміни назви потужності (об'єкта), його місцезнаходження, припинення діяльності або передачі іншому суб'єктові господарювання оператор потужностей письмово повідомляє у місячний строк державному органові ветеринарної медицини.

20. Експлуатаційний дозвіл видається безоплатно.

Додаток
до Порядку

       Експлуатаційний дозвіл N _____/_________

    -------------------------------------------------
(вид потужності (об'єкта)

        N _____від ____ ___________ 20__ р.

  -----------------------------------------------------------
( найменування оператора потужності, форма
власності або вид користування)

  -----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
(поштовий індекс, місце проживання або місцезнаходження,
телефон, ідентифікаційний код оператора потужності)

  -----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
(місцезнаходження потужності (об'єкта)

  -----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
(вид господарської діяльності)

  -----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
(види продукції, асортимент)

  -----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

   Строк дії експлуатаційного дозволу з ___ ________ 20__ р.
до ___ _______ 20__ р.

 Головний державний
інспектор ветеринарної
медицини ___________ _________________________
(підпис) (ініціали та прізище)

М.П.