Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 квітня 2011 р. N 469
Київ

Деякі питання видачі
дозволу на використання об'єктів
і приміщень, призначених для провадження
діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 149 від 15.02.20
12 )

Відповідно до частини першої статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що додається.

2. Внести до переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 725 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2240), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 469

Порядок
видачі дозволу на використання
об'єктів і приміщень, призначених
для провадження діяльності, пов'язаної
з обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі юридичним особам дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з культивуванням рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789) (далі - перелік), розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), використанням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, уключених до переліку (далі - діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів).

2. Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - дозвіл), видається юридичній особі за формою згідно з додатком головними управліннями, управліннями МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні органи внутрішніх справ) за місцезнаходженням юридичної особи, а у разі, коли діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, провадиться не за місцезнаходженням юридичної особи, - за місцем провадження такої діяльності.

3. Дозвіл видається за результатами перевірки відповідності об'єктів і приміщень установленим МВС вимогам.

Умови видачі дозволу

4. Для отримання дозволу юридична особа подає особисто або через уповноважений нею орган чи особу державному адміністраторові або представникові територіального органу внутрішніх справ заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 49, ст. 3074; 2008 р., N 68, ст. 2267), до якої додаються такі документи:

( Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 149 від 15.02.2012 )

копія статуту юридичної особи із зазначенням видів діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що провадиться юридичною особою;

копії документів, що підтверджують право власності на об'єкти чи приміщення, призначені для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - об'єкти чи приміщення), або договору оренди об'єкта чи приміщення;

план-схема об'єкта чи приміщення з обов'язковим зазначенням безпосередніх місць провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

копії договору про охорону об'єкта чи приміщення та документів, що підтверджують обладнання приміщення засобами охоронної та пожежної сигналізації;

витяг з наказу про допуск до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами осіб (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця проживання і посади) та особи (осіб), відповідальної за їх зберігання і використання.

5. Юридична особа, діяльність якої пов'язана з культивуванням, перевезенням, зберіганням і знищенням рослин, включених до таблиці I переліку ( 770-2000 ), крім зазначених у пункті 4 цього Порядку документів, подає також копії:

документа, що підтверджує на момент подання заяви право власності на земельну ділянку або постійного користування чи оренди земельної ділянки;

документа, що підтверджує факт придбання в суб'єктів насінництва та розсадництва, внесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, насіння для культивування рослин, включених до переліку ( 770-2000 ) (для маку - першої репродукції, для конопель - першої або другої репродукції);

витягу з карти-схеми земельної ділянки із зазначенням площі посіву, відстані до населених пунктів, лісових угідь, залізниці та автомобільних доріг місцевого значення;

договору про охорону місць культивування, зберігання і знищення рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку ( 770-2000 ), їх пожнивних залишків та додатку, в якому зазначається інформація про розташування сил і засобів підрозділів охорони.

У разі перевезення частин рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку ( 770-2000 ), або їх насіння, яке не відповідає вимогам ГОСТ 12094-76 або ГОСТ 9158-76 щодо відсоткового вмісту сміттєвих домішок, або їх пожнивних залишків для подальшого перероблення (доочищення), крім зазначених документів, подається також копія договору про охорону таких частин рослин та насіння під час перевезення і схема маршруту перевезення.

6. Копії документів, зазначених у пунктах 4 і 5 цього Порядку, завіряються в установленому порядку.

7. Заява, подана територіальному органові внутрішніх справ, реєструється у журналі реєстрації заяв для отримання дозволу на використання об'єктів чи приміщень за формою, затвердженою МВС.

8. У разі подання державному адміністраторові заяви та документів, зазначених у пунктах 4 і 5 цього Порядку, він передає територіальному органові внутрішніх справ такі заяву та документи у день їх подання або протягом наступного робочого дня. Заява реєструється в порядку, встановленому пунктом 7 цього Порядку.

Обстеження об'єктів чи приміщень

9. З метою перевірки відповідності об'єктів чи приміщень установленим МВС вимогам проводиться їх обстеження, для чого згідно з наказом начальника територіального органу внутрішніх справ утворюється постійно діюча комісія у складі працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків та Державної служби охорони.

10. Обстеження об'єктів чи приміщень проводиться в строк, який не перевищує трьох робочих днів з дати подання територіальному органові внутрішніх справ юридичною особою або державним адміністратором заяви та документів, зазначених у пунктах 4 і 5 цього Порядку.

Обстеження об'єктів чи приміщень проводиться в присутності представників юридичної особи.

11. За результатами обстеження об'єктів чи приміщень складаються акти обстеження за формами, затвердженими МВС за погодженням з МОЗ, у яких зазначається про можливість або неможливість використання об'єктів чи приміщень для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

12. Акти обстеження складаються у двох примірниках і підписуються членами комісії, юридичною особою або уповноваженою нею особою та скріплюються печаткою територіального органу внутрішніх справ.

Один примірник акта обстеження видається юридичній особі або уповноваженій нею особі, про що вона розписується в журналі реєстрації актів обстеження об'єктів та приміщень, який ведеться за формою, затвердженою МВС за погодженням з МОЗ, а другий зберігається у відповідній справі територіального органу внутрішніх справ.

Прийняття рішення

13. Рішення про видачу дозволу чи відмову у його видачі приймається протягом 10 календарних днів з дня подання заяви та документів, зазначених у пунктах 4 і 5 цього Порядку.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання юридичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

невідповідність об'єктів чи приміщень установленим МВС вимогам згідно з актами обстеження.

Юридичній особі видається протягом трьох календарних днів з дня прийняття відповідного рішення дозвіл або надсилається письмове повідомлення про відмову у його видачі із зазначенням причин відмови.

14. Дозвіл або письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу оформляється у двох примірниках, кожний з яких засвідчується підписом керівника територіального органу внутрішніх справ, а у разі його відсутності - першим заступником керівника або особою, яка виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою такого органу.

Територіальний орган внутрішніх справ видає один примірник дозволу особисто керівникові юридичної особи або його представникові за наявності відповідно оформленої довіреності на отримання дозволу та документа, що посвідчує особу, або державному адміністраторові для передачі дозволу юридичній особі в установленому законодавством порядку.

Про видачу дозволу територіальний орган внутрішніх справ робить відмітку в журналі реєстрації заяв для отримання дозволу на використання об'єктів чи приміщень.

Другий примірник дозволу разом з документами, зазначеними у пунктах 4 і 5 цього Порядку, залишається в територіальному органі внутрішніх справ і зберігається протягом усього строку дії ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та трьох років після закінчення строку її дії.

Дозвіл забороняється пересилати поштою.

15. Строк дії дозволу не може перевищувати строку дії ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

16. У разі відмови у видачі дозволу юридична особа має право повторно звернутися до територіального органу внутрішніх справ лише за умови усунення причин, що стали підставою для відмови.

17. Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено в установленому законом порядку.

Додаток
до Порядку

               ДОЗВІЛ
на використання об'єктів і приміщень,
призначених для провадження діяльності,
пов'язаної з обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

   м. _________________   від ___ ___________ 20 ___ р. N ____

   Згідно із Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні
речовини і прекурсори" ___________________________________________
(найменування територіального органу

__________________________________________________________________
внутрішніх справ)

дає дозвіл _______________________________________________________
(найменування юридичної особи,

__________________________________________________________________
ідентифікаційний код, місцезнаходження,

__________________________________________________________________
найменування та місцезнаходження кожного з її відокремлених

__________________________________________________________________
підрозділів, які планують провадити діяльність, пов'язану з обігом

_________________________________________________________________
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)

на використання об'єктів чи приміщень, розташованих за адресою: __

_________________________________________________________________,

призначених для провадження діяльності, пов'язаної з

__________________________________________________________________
(зазначається вид діяльності - культивування рослин,

__________________________________________________________________
включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних

__________________________________________________________________
речовин і прекурсорів, розроблення, виробництво, виготовлення,

__________________________________________________________________
зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск),

__________________________________________________________________
використання, знищення наркотичних засобів,

__________________________________________________________________
психотропних речовин і прекурсорів)


__________________________ ____________ ________________________
(Найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)
керівника територіального
органу внутрішніх справ)

М.П.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 469

Зміни,
що вносяться до переліку
певних дій щодо провадження господарської
діяльності або видів господарської діяльності,
які не можуть провадитися на підставі декларації
відповідності матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання вимогам законодавства
( 725-2010 )

Доповнити перелік ( 725-2010 ) розділом такого змісту:

-----------------------------------------------------------------
| "Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні |
| речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) |
|---------------------------------------------------------------|
|95. Використання об'єктів чи |дозвіл". |
|приміщень, призначених для | |
|провадження діяльності, | |
|пов'язаної з культивуванням | |
|рослин, включених до таблиці I | |
|переліку наркотичних засобів, | |
|психотропних речовин і | |
|прекурсорів, затвердженого | |
|постановою Кабінету Міністрів | |
|України від 6 травня 2000 р. | |
|N 770 (Офіційний | |
|вісник України, 2000 р., N 19, | |
|ст. 789), розробленням, | |
|виробництвом, виготовленням, | |
|зберіганням, перевезенням, | |
|придбанням, реалізацією | |
|(відпуском), використанням та | |
|знищенням наркотичних засобів, | |
|психотропних речовин і | |
|прекурсорів, включених | |
|до зазначеного переліку | |
|( 770-2000 ) | |
-----------------------------------------------------------------