Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 червня 2012 р. N 542
Київ

Про затвердження Порядку використання
у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для державної підтримки виробництва авіаційної
техніки і вертольотів та двигунів до них,
в тому числі через механізм здешевлення кредитів

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва авіаційної техніки і вертольотів та двигунів до них, в тому числі через механізм здешевлення кредитів, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2012 р. N 542

Порядок
використання у 2012 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для
державної підтримки виробництва авіаційної техніки
і вертольотів та двигунів до них, в тому числі
через механізм здешевлення кредитів

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2012 році коштів, передбачених Агентству держмайна у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка виробництва авіаційної техніки і вертольотів та двигунів до них, в тому числі через механізм здешевлення кредитів" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Агентство держмайна.

3. Ціллю використання бюджетних коштів є державна підтримка виробництва авіаційної техніки і вертольотів та двигунів до них.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, пов’язаних з виробництвом авіаційної техніки і вертольотів та двигунів до них, перелік яких визначається науково-технічною радою Агентства держмайна та затверджується наказом Агентства держмайна;

компенсацію відсоткової ставки за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів з виробництва авіаційної техніки і вертольотів та двигунів до них (далі - компенсація).

5. Відбір науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт здійснюється Агентством держмайна відповідно до Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1084 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2252; 2011р., N 87, ст. 3173).

6. Для виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Агентство держмайна укладає з їх виконавцями договори згідно з вимогами ДСТУ 3973-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення" і ДСТУ 3974-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення".

7. Суб’єктам господарювання, які залучили у банках кредити для реалізації інвестиційних проектів з виробництва авіаційної техніки і вертольотів та двигунів до них (далі - інвестиційні проекти), компенсація надається на конкурсних засадах.

8. Відбір інвестиційних проектів проводиться Агентством держмайна відповідно до Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 р. N 860 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 71, ст. 2560).

9. За результатами відбору конкурсна комісія приймає рішення щодо інвестиційних проектів, які стали переможцями конкурсу, із зазначенням обсягу їх державної підтримки. Агентство держмайна затверджує перелік інвестиційних проектів, які стали переможцями конкурсу, із зазначенням обсягів державної підтримки за кожним проектом та подає їх для погодження Мінекономрозвитку і Мінфіну.

10. Агентство держмайна у тижневий строк після погодження Мінекономрозвитку та Мінфіном переліку інвестиційних проектів, яким буде надана компенсація, інформує учасників конкурсу про його результати та протягом місяця після погодження переліку укладає із суб’єктами господарювання договір про відшкодування відсотків за користування кредитом, форма якого затверджується Агентством держмайна.

11. Для отримання компенсації суб’єкти господарювання подають Агентству держмайна копії платіжного доручення, нотаріально засвідчену копію кредитного договору, укладеного з банком, копії довідки-розрахунку банку про суму відсотків за користування кредитом у відповідний період, довідки про надання кредиту і копії платіжних доручень про сплату відсотків за користування кредитом.

12. Компенсація надається Агентством держмайна шляхом перерахування бюджетних коштів з реєстраційного рахунка Агентства держмайна на поточний рахунок суб’єктів господарювання, відкритий у банку.

Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

13. Оплата виконаних робіт здійснюється Агентством держмайна за рахунок відповідних бюджетних призначень на підставі актів фактично виконаних робіт за їх кошторисною вартістю, визначеною у договорах, укладених між Агентством держмайна та виконавцями робіт.

14. Компенсація не надається суб’єктам господарювання, які у 2012 році одержали або одержують для реалізації інвестиційного проекту, поданого на конкурс, фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та/або кошти міжнародних фінансових організацій і за результатами діяльності протягом трьох останніх років є збитковими, яких визнано банкрутами, проти яких порушено справу про банкрутство, які перебувають у стані ліквідації, а також таким, що мають заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного і місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України.

15. Компенсація виплачується за кредитами, залученими у поточному та у попередньому році, в розмірі однієї облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, але не більше ставки за залученим кредитом.

У разі залучення кредитів в іноземній валюті розмір компенсації визначається виходячи з офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком на дату нарахування плати за кредитами, але не більше однієї облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, але не більше ставки за залученим кредитом.

Компенсація не може бути спрямована на погашення будь-яких штрафних санкцій та або пені за користування кредитами банків.

16. Суб’єкти господарювання, які отримали компенсацію, подають щокварталу до 7 числа наступного місяця, а в грудні - до 25 числа Агентству держмайна документи, визначені укладеним згідно з пунктом 10 цього Порядку договором, що підтверджують погашення кредитів та відсотків за користування ними.

17. Суб’єкт господарювання готує та подає Агентству держмайна та Мінфіну щокварталу до 20 числа наступного місяця і до 10 лютого року, що настає за звітним періодом, інформацію про використання коштів за формою, встановленою Агентством держмайна за погодженням з Мінфіном.

18. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.