Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
Верховної Ради України
N 5080-VI від 5 липня 2012 ро
ку )

Про інститути спільного інвестування
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 21, ст.103 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2801-IV від 06.09.20
05, ВВР, 2005, N 48, ст.480
N 3201-IV від 15.12.20
05, ВВР, 2006, N 13, ст.110
N 693-VI від 18.12.20
08, ВВР, 2009, N 16, ст.218
N 2393-VI від 01.07.20
10, ВВР, 2010, N 38, ст.505
N 3610-VI від 07.07.20
11, ВВР, 2012, N 7, ст.53
N 4854-VI від 24.05.20
12 -
набирає чинності з 20.06.2012 р. )

( У тексті Закону слова "компанія з управління активами
ІСІ", "статутний фонд (капітал)", "спостережна (наглядова)
рада" у всіх відмінках замінено відповідно словами
"компанія з управління активами", "статутний капітал
(фонд)", "наглядова рада" у відповідному відмінку згідно
із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Цей Закон визначає правові та організаційні основи створення, діяльності та відповідальності суб'єктів спільного інвестування, особливості управління їх активами, встановлює вимоги до складу, структури та зберігання активів, особливості розміщення та обігу цінних паперів інститутів спільного інвестування, порядок та обсяг розкриття інформації інститутами спільного інвестування з метою залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Завдання Закону

Завданням цього Закону є регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері спільного інвестування щодо створення та діяльності суб'єктів спільного інвестування, забезпечення гарантій прав власності на цінні папери та захист прав учасників фондового ринку.

Стаття 2. Законодавство у сфері спільного інвестування

Відносини у сфері спільного інвестування регулюються законами України та іншими нормативно-правовими актами з питань функціонування фондового ринку та з питань діяльності акціонерних товариств у частині, що не суперечить нормам цього Закону, а також цим Законом та прийнятими відповідно до нього іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 3. Визначення термінів

Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:

1) активи інституту спільного інвестування - сукупність майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування;

2) вартість чистих активів інституту спільного інвестування - величина, що визначається як різниця між сумою активів інституту спільного інвестування з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань інституту спільного інвестування;

3) викуп цінних паперів інституту спільного інвестування - сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів інституту спільного інвестування пропорційно кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, що належать інвесторові, з припиненням права власності інвестора на ці цінні папери;

4) здійснення контролю - володіння безпосередньо або через пов'язаних осіб часткою, що становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу (фонду) юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу (фонду) юридичної особи (голосів в органі управління) визначається як загальна сума корпоративних прав (голосів), що належить цій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються цією фізичною особою або членами її сім'ї;

5) інвестиційна декларація - документ, що є складовою частиною регламенту інституту спільного інвестування та додатком до договору з компанією з управління активами, в якому визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування;

6) інвестиційний сертифікат - цінний папір, який випускається компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та засвідчує право власності інвестора на частку в пайовому інвестиційному фонді;

7) інститут спільного інвестування (далі - ІСІ) - корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд;

8) компанія з управління активами інституційних інвесторів (далі - компанія з управління активами) - господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія); ( Пункт 8 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 )

9) кошти спільного інвестування - кошти, внесені засновниками корпоративного інвестиційного фонду та залучені від інвесторів ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ, доходи, нараховані за активами ІСІ, та інші доходи від діяльності ІСІ (проценти за позиками, орендні (лізингові) платежі тощо). Кошти, внесені засновниками корпоративного інвестиційного фонду, вважаються коштами спільного інвестування після внесення такого фонду до Єдиного державного реєстру ІСІ (далі - реєстр ІСІ). Ведення реєстру ІСІ здійснюється Комісією;

10) пов'язана особа:

а) юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою, або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;

б) фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи;

в) посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена здійснювати від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім'ї такої особи;

11) початковий статутний капітал (фонд) корпоративного інвестиційного фонду - статутний капітал (фонд), сплачений в повному обсязі засновниками до його реєстрації в реєстрі ІСІ;

12) проголошені цінні папери ІСІ - цінні папери ІСІ, що підлягають публічному (відкритому) розміщенню;

13) регламент ІСІ - документ, який визначає особливості діяльності ІСІ;

14) розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів первинним власникам шляхом укладення цивільно-правових договорів;

15) розміщені цінні папери - цінні папери ІСІ, придбані інвесторами під час розміщення;

16) свідоцтво про внесення фонду до реєстру ІСІ - документ, що видається Комісією після реєстрації регламенту ІСІ та засвідчує внесення фонду до реєстру ІСІ;

17) діяльність із спільного інвестування - діяльність, яка провадиться в інтересах і за рахунок учасників (акціонерів) ІСІ шляхом емісії цінних паперів ІСІ з метою отримання прибутку від вкладення коштів, залучених від їх розміщення у цінні папери інших емітентів, корпоративні права, нерухомість та інші активи, дозволені законами України та нормативно-правовими актами Комісії;

18) цінні папери ІСІ - акції корпоративного інвестиційного фонду та інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду. Цінні папери ІСІ одного випуску повинні мати однакову форму існування. Цінні папери ІСІ можуть бути лише іменними. ( Стаття 3 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Стаття 4. Класифікація інститутів спільного інвестування

ІСІ залежно від порядку здійснення його діяльності може бути відкритого, інтервального, закритого типу. ( Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами).

ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку (інтервалу). Проспект емісії ІСІ інтервального типу повинен передбачати порядок визначення дати початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу (не рідше одного разу на рік та не частіше одного разу в квартал), тривалість інтервалу (не менше десяти робочих днів протягом року та не менше одного робочого дня протягом кожного інтервалу). ( Частина третя статті 4 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) до моменту його припинення. ( Частина четверта статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

ІСІ може бути строковим або безстроковим.

Строковий IСI створюється на встановлений у регламенті IСI певний строк, після закінчення якого зазначений IСI припиняється, якщо відповідно до вимог частин сьомої - дев’ятої цієї статті не прийнято рішення про подовження строку діяльності такого IСI. ( Частина шоста статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008, в редакції Закону N 4854-VI від 24.05.2012 )

Подовження строку діяльності строкового IСI здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів корпоративного IСI або наглядової ради пайового IСI, а в разі її відсутності - уповноваженого органу компанії з управління активами такого IСI. ( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008, в редакції Закону N 4854-VI від 24.05.2012 )

У разі прийняття зазначеного рішення корпоративний IСI зобов’язаний здійснити викуп акцій цього IСI в акціонерів, які голосували проти прийняття такого рішення чи не брали участі в голосуванні щодо нього та вимагають викуп належних їм акцій, а компанія з управління активами пайового IСI зобов’язана здійснити викуп інвестиційних сертифікатів цього IСI в учасників, які не згодні із зазначеним рішенням та вимагають викуп належних їм інвестиційних сертифікатів. Такі акціонери корпоративного IСI та учасники пайового IСI мають право вимагати викуп у них цінних паперів IСI у кількості, що не перевищує кількість цінних паперів, власниками яких вони були на день прийняття рішення про подовження строку діяльності IСI. Порядок обов’язкового викупу цінних паперів IСI встановлюється Комісією. ( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008, в редакції Закону N 4854-VI від 24.05.2012 )

Подовження строку діяльності строкового IСI здійснюється в порядку, встановленому Комісією. Строк, на який подовжується діяльність строкового IСI згідно з прийнятим рішенням, не може перевищувати строк діяльності такого IСI, встановлений в його регламенті на день реєстрації цього IСI. Кількість рішень про подовження строку діяльності строкового IСI не обмежується. ( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008, в редакції Закону N 4854-VI від 24.05.2012 )

Забороняється змінювати вид та тип ІСІ. ( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Безстроковий ІСІ створюється на невизначений строк.

ІСІ закритого типу може бути лише строковим.

ІСІ може бути диверсифікованого і недиверсифікованого виду.

ІСІ вважається диверсифікованим, якщо він одночасно відповідає таким вимогам:

кількість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не перевищує 10 відсотків загального обсягу цінних паперів відповідного випуску; ( Абзац другий частини чотирнадцятої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ в кількості, більшій, ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів ІСІ;

не менш як 80 відсотків загальної вартості активів ІСІ становлять грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств та облігації місцевих позик, державні цінні папери, а також цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі. ( Абзац четвертий частини чотирнадцятої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Диверсифікованим ІСІ забороняється:

тримати в грошових коштах, на банківських депозитних рахунках, в ощадних (депозитних) сертифікатах та банківських металах більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів ІСІ, при цьому не більш як 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ в зобов'язаннях одного банку; ( Абзац другий частини п'ятнадцятої статті 4 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери та зобов'язання однієї юридичної особи більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ; ( Абзац третій частини п'ятнадцятої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

придбавати або додатково інвестувати у державні цінні папери, цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ у цінні папери одного випуску; ( Абзац четвертий частини п'ятнадцятої статті 4 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 40 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ у цінні папери органів місцевого самоврядування одного випуску; ( Абзац п'ятий частини п'ятнадцятої статті 4 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

( Абзац шостий частини п'ятнадцятої статті 4 виключено на підставі Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

( Абзац сьомий частини п'ятнадцятої статті 4 виключено на підставі Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в інші активи, дозволені законодавством України, більше ніж 5 відсотків активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в об'єкти нерухомості більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ; ( Частину п'ятнадцяту статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

придбавати або обмінювати цінні папери, емітентами яких є пов'язані особи ІСІ, компанії з управління активами або зберігача.

ІСІ, які не мають усіх ознак диверсифікованого ІСІ, є недиверсифікованими.

Недиверсифікований ІСІ закритого типу, який здійснює виключно приватне (закрите) розміщення цінних паперів ІСІ серед юридичних осіб та фізичних осіб і активи якого можуть включати цінні папери, емітовані пов’язаними особами компанії з управління активами такого фонду, є венчурним фондом. Фізична особа може бути учасником венчурного фонду виключно за умови придбання цінних паперів такого фонду на суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат. ( Частина сімнадцята статті 4 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008, із змінами, внесеними згідно із Законом N 4854-VI від 24.05.2012 )

Дивіденди по цінних паперах ІСІ відкритого та інтервального типу не нараховуються і не сплачуються.

ІСІ відкритого та інтервального типу можуть бути тільки диверсифіковані ІСІ.

Словосполучення "корпоративний інвестиційний фонд", "пайовий інвестиційний фонд" та похідні від них можуть використовуватися лише у назвах відповідних ІСІ, що створені відповідно до цього Закону. ( Статтю 4 доповнено частиною двадцятою згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Стаття 5. Аудиторська перевірка ІСІ

З метою перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності компанія з управління активами повинна щорічно залучати аудитора (аудиторську фірму) для встановлення відповідності зазначеної звітності результатам своєї діяльності з активами ІСІ.

Аудитор (аудиторська фірма) не може бути пов'язаною особою компанії з управління активами.

Аудит результатів діяльності компанії з управління активами з активами відповідного ІСІ здійснюється відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ).

Винагорода аудитору (аудиторській фірмі) виплачується за рахунок активів ІСІ в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії.

Стаття 6. Державне регулювання у сфері спільного
інвестування

Державне регулювання у сфері спільного інвестування здійснює Комісія відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ).

Стаття 6-1. Порядок внесення ІСІ до реєстру ІСІ

Реєстрація ІСІ та видача свідоцтва про внесення ІСІ до реєстру ІСІ здійснюється Комісією.

Підставою для внесення ІСІ до реєстру ІСІ є зареєстрований в установленому Комісією порядку регламент ІСІ.

Внесення ІСІ до реєстру ІСІ здійснюється шляхом внесення відповідного запису до реєстру ІСІ та присвоєння реєстраційного коду.

Реєстрація регламенту або реєстрація змін до нього здійснюється протягом 30 робочих днів з дня надходження до Комісії відповідних документів, перелік яких встановлюється Комісією.

До моменту реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду засновниками повинно бути сплачено 100 відсотків статутного капіталу (фонду).

Реєстрація звіту про результати розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду та реєстрація регламенту ІСІ здійснюється протягом 30 робочих днів з дня надходження до Комісії відповідних документів, перелік яких встановлюється Комісією.

Підставою для відмови в реєстрації регламенту та внесення ІСІ до реєстру ІСІ, а також в реєстрації змін до регламенту може бути:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства України;

відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено законодавством;

наявність у поданих документах недостовірної інформації.

Повідомлення про відмову в реєстрації регламенту та внесення ІСІ до реєстру ІСІ, а також про відмову в реєстрації змін до регламенту із зазначенням підстав відмови та виключним переліком зауважень надсилаються заявнику не пізніше 3 робочих днів після закінчення строку, визначеного цим Законом для реєстрації.

У разі якщо заявником повністю враховані зауваження Комісії та не внесено жодних інших змін до тексту документів, Комісія не має права відмовити у реєстрації поданих документів.

У разі відмови в реєстрації всі подані документи залишаються в Комісії для захисту інтересів Комісії в судах та інших органах для вирішення спірних питань.

Діяльність із спільного інвестування здійснюється після внесення ІСІ до реєстру ІСІ та отримання свідоцтва про внесення ІСІ до реєстру ІСІ.

Анулювання свідоцтва про внесення ІСІ до реєстру ІСІ Комісією здійснюється у разі припинення діяльності ІСІ, недосягнення пайовим інвестиційним фондом нормативів діяльності ІСІ протягом встановленого цим Законом строку.

Реєстрація регламенту ІСІ та внесення його до реєстру ІСІ, а також змін до регламенту є платною послугою, розмір плати за надання якої встановлюється Кабінетом Міністрів України. ( Розділ I доповнено статтею 6-1 згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Розділ II
Корпоративний інвестиційний фонд

Стаття 7. Поняття корпоративного інвестиційного фонду

Корпоративний інвестиційний фонд - це ІСІ, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.

Стаття 8. Порядок створення корпоративного інвестиційного
фонду

Корпоративний інвестиційний фонд створюється відповідно до законодавства з питань діяльності акціонерних товариств з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Корпоративний інвестиційний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному капіталі (фонді) яких частка держави або органів місцевого самоврядування перевищує 25 відсотків.

Стаття 9. Документи корпоративного інвестиційного фонду

Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність відповідно до статуту та регламенту. ( Частина перша статті 9 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Статут корпоративного інвестиційного фонду, крім положень, передбачених законодавством, повинен також містити відомості про:

тип корпоративного інвестиційного фонду (відкритий, інтервальний чи закритий);

вид корпоративного інвестиційного фонду (диверсифікований, недиверсифікований);

спільне інвестування як виключну діяльність корпоративного інвестиційного фонду;

обмеження щодо діяльності відповідно до цього Закону;

акції корпоративного інвестиційного фонду, які повинні бути тільки простими іменними;

розмір початкового статутного капіталу (фонду) та кількість акцій, що становлять початковий статутний капітал (фонд) корпоративного інвестиційного фонду.

Зміни до статуту корпоративного інвестиційного фонду вносяться в установленому законодавством порядку з обов'язковим повідомленням Комісії.

Регламент корпоративного інвестиційного фонду повинен містити відомості про:

умови, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігача, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав акціонерів;

порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій;

розмір винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних із діяльністю фонду, що відшкодовуються за рахунок його активів; ( Абзац четвертий частини четвертої статті 9 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

порядок розподілу прибутку корпоративного інвестиційного фонду;

порядок та строки викупу корпоративним інвестиційним фондом своїх акцій на вимогу інвесторів;

напрями інвестицій (інвестиційна декларація);

мінімальну вартість договорів (угод) щодо активів ІСІ, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню наглядовою радою фонду.

Регламент корпоративного інвестиційного фонду затверджується засновниками корпоративного інвестиційного фонду. Зміни до регламенту затверджуються загальними зборами акціонерів. Регламент та зміни до нього підлягають реєстрації в Комісії.

У документах корпоративного інвестиційного фонду в його назві обов'язково зазначаються слова "корпоративний інвестиційний фонд" та тип і вид фонду. Якщо фонд є венчурним, це відображається у його назві. ( Частина шоста статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Стаття 10. Статутний капітал (фонд) корпоративного
інвестиційного фонду

Початковий статутний капітал (фонд) корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі, та об'єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності. ( Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Розмір початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду не може бути менше розміру, встановленого законодавством для відкритих акціонерних товариств.

Збільшення статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду здійснюється виключно за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання ними акцій.

Стаття 11. Діяльність корпоративного інвестиційного фонду

Корпоративний інвестиційний фонд, крім венчурного, провадить свою діяльність, якщо 60 або більше відсотків середньорічної вартості активів, що належать йому на праві власності, вкладені у цінні папери, корпоративні права та нерухомість. Гранична вартість активів корпоративного інвестиційного фонду, які можуть бути вкладені у нерухомість, встановлюється Комісією. ( Частина перша статті 11 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Протягом шести місяців з дня державної реєстрації корпоративного інвестиційного фонду як юридичної особи корпоративний інвестиційний фонд зобов'язаний зареєструвати регламент. ( Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Вимоги цього Закону та нормативно-правових актів Комісії щодо складу активів ІСІ застосовуються до корпоративного інвестиційного фонду через шість місяців з дня реєстрації регламенту цього фонду. ( Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами.

У відносинах з третіми особами компанія з управління активами повинна діяти від імені та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду на підставі договору про управління активами.

Договір між корпоративним інвестиційним фондом і компанією з управління активами про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, між корпоративним інвестиційним фондом і зберігачем укладається на строк не більш як три роки, і його дія може бути продовжена тільки за рішенням загальних зборів акціонерів фонду або наглядової ради цього фонду з його обов'язковим подальшим затвердженням рішенням загальних зборів акціонерів фонду. ( Частина шоста статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Корпоративний інвестиційний фонд не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями корпоративного інвестиційного фонду.

Стаття 12. Обмеження діяльності корпоративного
інвестиційного фонду

Корпоративний інвестиційний фонд не має права:

емітувати та розміщувати цінні папери, крім акцій;

залучати позики або кредит у розмірі, що перевищує 10 відсотків його активів;

надавати активи під заставу в інтересах третіх осіб;

розміщувати акції за ціною, нижчою від номінальної вартості;

розміщувати акції за ціною, нижчою від вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду в розрахунку на одну акцію;

розміщувати акції понад проголошену кількість;

відмовитися від викупу власних акцій з підстав, не зазначених у цьому Законі або у нормативно-правових актах Комісії;

створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.

Стаття 13. Акції корпоративного інвестиційного фонду

Акції корпоративного інвестиційного фонду повинні бути тільки простими іменними.

Акції корпоративних інвестиційних фондів після внесення відповідного фонду до реєстру ІСІ розміщуються за ціною, що дорівнює вартості чистих активів такого фонду в розрахунку на одну акцію, що перебуває в обігу. ( Частина друга статті 13 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Кожна розміщена акція корпоративного інвестиційного фонду надає її власникові однаковий обсяг прав. Після реєстрації корпоративного інвестиційного фонду в реєстрі ІСІ акції корпоративного інвестиційного фонду розміщуються за грошові кошти. Неповна сплата розміщених акцій не дозволяється. ( Частина третя статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Порядок розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду визначається законодавством з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом і нормативно-правовими актами Комісії. Строк розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу не обмежується. Строк розміщення акцій закритого корпоративного інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії акцій такого фонду. ( Частина четверта статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Після закінчення цього строку фонд зобов'язаний привести свій статутний капітал (фонд) у відповідність до загальної номінальної вартості акцій цього фонду, що перебувають в обігу. ( Частина п'ята статті 13 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Обмеження, встановлені законодавством, яке регулює діяльність акціонерних товариств щодо строків розміщення акцій, не застосовуються до корпоративних інвестиційних фондів. ( Частина статті 13 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Викуп та розміщення акцій відкритого або інтервального корпоративного інвестиційного фонду припиняються з дня оприлюднення повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів з поновленням розміщення та викупу на наступний день після закінчення таких зборів. ( Частина статті 13 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів корпоративного інвестиційного фонду провадиться виходячи з кількості акцій корпоративного інвестиційного фонду, що перебували в обігу станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів. ( Частина статті 13 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Стаття 14. Органи корпоративного інвестиційного фонду

Органами корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів та наглядова рада.

Утворення інших органів корпоративного інвестиційного фонду, не передбачених цим Законом, забороняється.

Стаття 15. Загальні збори акціонерів корпоративного
інвестиційного фонду

Вищим органом корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів.

До компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, крім питань, встановлених законодавством з питань діяльності акціонерних товариств, належить:

затвердження укладених договорів з компанією з управління активами та зберігачем;

затвердження рішень про розірвання договорів з компанією з управління активами та зберігачем;

затвердження змін до регламенту фонду.

Загальні збори акціонерів обирають членів наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду.

Повноваження загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, визначені законодавством з питань діяльності акціонерних товариств та цим Законом, не можуть бути передані наглядовій раді.

У випадках, передбачених статутом корпоративного інвестиційного фонду, допускається прийняття рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, шляхом опитування.

У загальних зборах акціонерів корпоративного інвестиційного фонду можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники компанії з управління активами, реєстратора, зберігача та незалежного оцінювача майна корпоративного інвестиційного фонду.

Зазначені особи повинні проінформувати загальні збори акціонерів корпоративного інвестиційного фонду про його діяльність.

Стаття 16. Скликання загальних зборів акціонерів
корпоративного інвестиційного фонду

Порядок скликання і проведення загальних зборів, а також умови скликання і проведення позачергових зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду визначаються законодавством з питань діяльності акціонерних товариств з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Позачергові збори акціонерів корпоративного інвестиційного фонду можуть скликатися на вимогу наглядової ради, компанії з управління активами або зберігача у разі:

неплатоспроможності корпоративного інвестиційного фонду;

зменшення вартості чистих активів більш як на 25 відсотків порівняно з останньою оцінкою (для фондів закритого або інтервального типу);

зменшення вартості чистих активів більш як на 15 відсотків за семиденний строк (для корпоративних інвестиційних фондів відкритого типу);

зменшення вартості чистих активів нижче їх номінальної вартості;

необхідності затвердження рішення про укладення або розірвання договору з компанією з управління активами, зберігачем;

необхідності обрання нових членів наглядової ради;

наявності обставин, визначених у статуті корпоративного інвестиційного фонду.

Порядок прийняття рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, шляхом опитування визначається нормативно-правовими актами Комісії.

Стаття 17. Наглядова рада корпоративного інвестиційного фонду

Нагляд за діяльністю компанії з управління активами здійснює на підставі статуту корпоративного інвестиційного фонду наглядова рада.

Наглядова рада збирається на свої засідання в строки, передбачені статутом корпоративного інвестиційного фонду, але не рідше одного разу на квартал. Голова наглядової ради організовує ведення протоколу засідання.

Рішення наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менш як двох третин складу ради.

Розмір винагороди членам наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду затверджується загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду.

Стаття 18. Склад наглядової ради корпоративного
інвестиційного фонду

Склад наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду визначається його статутом. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду.

Представники компанії з управління активами, торговців цінними паперами, які обслуговують корпоративний інвестиційний фонд, їх пов'язаних осіб не можуть бути членами наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду.

До складу наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду не можуть входити представники зберігача, реєстратора, аудитора (аудиторської фірми), незалежного оцінювача майна корпоративного інвестиційного фонду та пов'язаних з ними осіб.

Стаття 19. Компетенція наглядової ради корпоративного
інвестиційного фонду

До компетенції наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду належить:

скликання загальних зборів акціонерів;

підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів;

визначення дати проведення загальних зборів, дати складання списку осіб, які мають право брати участь у загальних зборах, та інші питання, пов'язані з організацією проведення загальних зборів;

обрання голови наглядової ради (президента корпоративного інвестиційного фонду) та його заступника;

підготовка для затвердження загальними зборами проекту рішення загальних зборів акціонерів про розмір дивідендів та порядок їх виплати (для закритих корпоративних інвестиційних фондів);

укладення та розірвання договорів з компанією з управління активами, зберігачем, затвердження договорів з реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна;

прийняття змін до проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду;

затвердження договорів щодо активів ІСІ, укладених компанією з управління активами, на суму, яка перевищує встановлену регламентом корпоративного інвестиційного фонду мінімальну вартість.

наглядова рада корпоративного інвестиційного фонду забезпечує контроль за належним виконанням умов договорів з компанією з управління активами фонду, зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем його майна.

Стаття 20. Припинення діяльності корпоративного
інвестиційного фонду

Корпоративний інвестиційний фонд припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства. ( Частина перша статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Припинення корпоративного інвестиційного фонду здійснюється відповідно до законодавства з питань діяльності акціонерних товариств, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. ( Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Корпоративний інвестиційний фонд ліквідується, якщо:

внаслідок викупу акцій корпоративним інвестиційним фондом вартість його активів стала меншою, ніж початковий розмір статутного капіталу (фонду);

закінчився строк діяльності фонду (для закритих корпоративних інвестиційних фондів); ( Абзац третій частини третьої статті 20 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

проспект емісії акцій фонду, випущених з метою спільного інвестування, не зареєстровано протягом року з дати включення до реєстру ІСІ; ( Частину третю статті 20 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

в інших випадках, передбачених законами України. ( Частину третю статті 20 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Ліквідація корпоративного строкового ІСІ до закінчення строку, встановленого регламентом, є можливою за умови згоди усіх акціонерів такого ІСІ. ( Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Закритий корпоративний інвестиційний фонд ліквідується за рішенням Комісії у разі закінчення строку, на який він був створений, якщо загальними зборами акціонерів не прийнято рішення про ліквідацію такого фонду протягом одного місяця з дня закінчення строку діяльності фонду. ( Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Комісія може порушувати в судовому порядку питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду у разі, якщо:

корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність без реєстрації в реєстрі ІСІ;

корпоративний інвестиційний фонд провадить діяльність, заборонену законом.

До складу ліквідаційної комісії корпоративного інвестиційного фонду обов'язково повинні входити представники компанії з управління активами та зберігача, а також можуть входити представники Комісії. ( Частина сьома статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

З моменту прийняття рішення про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду йому забороняється розміщувати свої акції. ( Частина восьма статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Стаття 21. Розподіл активів корпоративного інвестиційного
фонду в разі його ліквідації

Розподіл активів корпоративного інвестиційного фонду в разі його ліквідації здійснюється в порядку, встановленому цим Законом. ( Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Активи корпоративного інвестиційного фонду підлягають реалізації за грошові кошти у строк, що визначається Комісією, але не більше як шість місяців з дня прийняття рішення про ліквідацію. Після реалізації активів ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс. Кошти, отримані від реалізації активів корпоративного інвестиційного фонду, розподіляються в першу чергу між акціонерами пропорційно кількості акцій, що їм належать, у порядку, визначеному Комісією. ( Частина друга статті 21 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

У разі якщо фонд ліквідується раніше двох років з дня його створення, розрахунки з акціонерами, які є засновниками фонду, здійснюються після задоволення вимог інших акціонерів. ( Частина третя статті 21 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

У другу чергу вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України, після чого задовольняються вимоги кредиторів.

Після закінчення розрахунків у порядку, передбаченому цією статтею, ліквідаційна комісія подає Комісії документи на скасування реєстрації випуску акцій та звіт про результати ліквідації, який є підставою для вилучення фонду з реєстру ІСІ. Вимоги до звіту встановлюються Комісією. Корпоративний інвестиційний фонд вважається ліквідованим після його вилучення з реєстру ІСІ. Ліквідація корпоративного інвестиційного фонду та розрахунки з акціонерами здійснюються в порядку, визначеному Комісією. ( Частина п'ята статті 21 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Розділ III
Пайовий інвестиційний фонд

Стаття 22. Поняття пайового інвестиційного фонду

Пайовий інвестиційний фонд - це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності.

Мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду не може бути меншим розміру початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду.

Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.

Стаття 23. Порядок створення пайового інвестиційного фонду
та провадження діяльності з управління пайовим інвестиційним фондом

Пайовий інвестиційний фонд створюється за ініціативою компанії з управління активами шляхом придбання інвесторами випущених нею інвестиційних сертифікатів.

Для створення пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами повинна здійснити дії у такій послідовності:

розробити та затвердити регламент пайового інвестиційного фонду;

подати до Комісії документи, необхідні для реєстрації регламенту інвестиційного фонду та внесення фонду до реєстру ІСІ;

укласти договори з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем, реєстратором чи депозитарієм, оцінювачем майна;

розробити та затвердити проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду;

подати до Комісії документи, необхідні для реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду;

організувати публічне (відкрите) або приватне (закрите) розміщення інвестиційних сертифікатів фонду. ( Частина друга статті 23 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Строк публічного (відкритого) розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу не обмежується. Приватне (закрите) розміщення інвестиційних сертифікатів здійснюється у порядку, визначеному проспектом емісії. ( Частина третя статті 23 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Вимоги щодо мінімального обсягу активів застосовуються до пайового інвестиційного фонду через шість місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів цього фонду. Звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ подається до Комісії протягом шести місяців з дня реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів. ( Частина статті 23 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Пайовий інвестиційний фонд вважається створеним з дня його реєстрації у реєстрі ІСІ.

Бухгалтерський та податковий облік операцій та результатів діяльності зі спільного інвестування, яка проводиться компанією з управління активами через пайовий інвестиційний фонд, здійснюється компанією з управління активами окремо від обліку операцій та результатів її господарської діяльності та обліку операцій та результатів діяльності інших пайових інвестиційних фондів, активи яких перебувають в її управлінні. ( Частина шоста статті 23 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Укладаючи договори за рахунок активів пайового інвестиційного фонду, компанія з управління активами діє від свого імені, з обов'язковим зазначенням в таких договорах реквізитів такого пайового інвестиційного фонду. ( Частина сьома статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Нерухоме майно, що становить активи пайового інвестиційного фонду, реєструється в установленому порядку на ім'я компанії з управління активами з обов'язковим зазначенням реквізитів такого пайового інвестиційного фонду. Компанія з управління активами є розпорядником цього нерухомого майна. ( Частина восьма статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

У документах пайового інвестиційного фонду обов'язково зазначаються у його назві слова "пайовий інвестиційний фонд" та тип і вид фонду. Якщо пайовий інвестиційний фонд є венчурним, це зазначається у його назві. ( Частина дев'ята статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Стаття 24. Регламент пайового інвестиційного фонду

Особливості діяльності пайового інвестиційного фонду визначаються його регламентом.

Регламент пайового інвестиційного фонду повинен містити відомості про:

порядок утворення, склад, компетенцію та порядок здійснення діяльності наглядової ради;

порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів;

порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю фонду, що відшкодовуються за рахунок активів такого фонду; ( Абзац четвертий частини другої статті 24 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

порядок розподілу прибутку пайового інвестиційного фонду;

порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду на вимогу інвесторів;

напрями інвестицій (інвестиційна декларація).

Стаття 25. Участь у пайовому інвестиційному фонді

Учасником пайового інвестиційного фонду є юридична або фізична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат цього фонду. ( Частина перша статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

( Частину другу статті 25 виключено на підставі Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Проспект емісії інвестиційних сертифікатів - документ, який містить інформацію про публічне (відкрите) або приватне (закрите) розміщення інвестиційних сертифікатів з умовами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду. ( Частина третя статті 25 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Прийняття (акцепт) пропозиції (укладення з компанією з управління активами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду) здійснюється інвестором шляхом придбання інвестиційного сертифіката пайового інвестиційного фонду за грошові кошти.

Частка учасника пайового інвестиційного фонду засвідчується інвестиційним сертифікатом.

Учасники пайового інвестиційного фонду не мають права втручатися у діяльність компанії з управління активами, крім випадків, передбачених цією статтею. ( Частина шоста статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Учасники пайового інвестиційного фонду, кошти спільного інвестування якого залучені шляхом приватного (закритого) розміщення інвестиційних сертифікатів, можуть утворювати наглядову раду для нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів фонду, веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна фонду. ( Частина сьома статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

У разі якщо у пайовому інвестиційному фонді наглядову раду не створено, рішення, які відносяться до компетенції наглядової ради, приймаються уповноваженим органом компанії з управління активами такого фонду. ( Статтю 25 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Наглядова рада пайового інвестиційного фонду утворюється з числа учасників. Інші особи можуть бути обраними до складу наглядової ради пайового інвестиційного фонду у порядку, встановленому регламентом фонду. Учасник має право бути обраним до складу наглядової ради або призначити свого представника за умови придбання ним установленої регламентом мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів. ( Частина дев'ята статті 25 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Рішення наглядової ради пайового інвестиційного фонду приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менш як двох третин складу ради.

До компетенції наглядової ради пайового інвестиційного фонду належить:

обрання голови наглядової ради;

затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна;

затвердження змін до регламенту фонду.

Стаття 26. Інвестиційні сертифікати пайових інвестиційних
фондів

Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду виступає компанія з управління активами цього фонду.

Інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права.

Інвестиційні сертифікати можуть розміщуватися шляхом публічного (відкритого) або приватного (закритого) розміщення. Емісія компанією з управління активами похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, активами якого ця компанія управляє, не допускається. ( Частина третя статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального пайового інвестиційного фонду не нараховуються і не сплачуються.

Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії.

Порядок розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів встановлюється цим Законом та нормативно-правовими актами Комісії.

Стаття 27. Заміна компанії з управління активами та
ліквідація пайового інвестиційного фонду

Заміна компанії з управління активами може здійснюватися в установленому Комісією порядку в разі:

якщо протягом року вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася більше ніж на 30 відсотків;

якщо протягом року вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків;

( Абзац четвертий частини першої статті 27 виключено на підставі Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

анулювання Комісією виданої компанії з управління активами ліцензії на провадження діяльності з управління активами ІСІ;

ліквідації компанії з управління активами.

Пайовий інвестиційний фонд припиняється у разі його ліквідації в порядку, встановленому Комісією. Злиття та приєднання здійснюється у разі, коли пайові інвестиційні фонди перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами, за умови згоди всіх учасників. Злиття та приєднання пайових інвестиційних фондів допускається стосовно ІСІ одного типу та виду. Поділ та перетворення пайових інвестиційних фондів забороняється. Виділ з пайового інвестиційного фонду іншого ІСІ забороняється. ( Статтю 27 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Після закінчення строку, на який був створений закритий пайовий інвестиційний фонд, компанія з управління активами протягом одного місяця з дня закінчення строку діяльності фонду повинна прийняти рішення про ліквідацію такого фонду. ( Статтю 27 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Ліквідація пайового строкового ІСІ до закінчення строку, встановленого регламентом ІСІ, є можливою за умови згоди всіх учасників такого ІСІ. ( Статтю 27 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Пайовий інвестиційний фонд ліквідується за рішенням Комісії у разі:

винесення Комісією рішення про неможливість заміни компанії з управління активами відповідно до частини першої цієї статті;

анулювання ліцензії, виданої зберігачу пайового інвестиційного фонду на провадження депозитарної діяльності, та неукладення компанією з управління активами протягом 30 робочих днів договору з іншим зберігачем; ( Абзац третій частини п'ятої статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

закінчення строку, на який був створений закритий пайовий інвестиційний фонд.

Закритий пайовий інвестиційний фонд ліквідується за рішенням Комісії у разі закінчення строку, на який він був створений, якщо уповноваженим органом компанії з управління активами не прийнято рішення про ліквідацію такого фонду протягом одного місяця з дня закінчення строку діяльності фонду. ( Статтю 27 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

З моменту прийняття Комісією рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду розміщення інвестиційних сертифікатів забороняється. ( Частина сьома статті 27 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Ліквідація пайового інвестиційного фонду та розрахунки з учасниками здійснюються в порядку, визначеному Комісією. ( Статтю 27 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Стаття 28. Розподіл активів пайового інвестиційного фонду в
разі його ліквідації

У разі ліквідації пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами складає ліквідаційний баланс. У процесі ліквідації пайового інвестиційного фонду його активи реалізуються за грошові кошти в строки, передбачені Комісією. У разі приватного (закритого) розміщення інвестиційних сертифікатів та письмової згоди всіх учасників фонду, розрахунок може здійснюватися грошовими коштами та іншими активами в порядку, погодженому учасниками фонду. Грошові кошти, отримані від реалізації, розподіляються: ( Абзац перший частини першої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

у першу чергу - здійснюються виплати учасникам, що подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до моменту прийняття рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду (крім закритих пайових інвестиційних фондів); ( Абзац другий частини першої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

у другу чергу - вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України;

у третю чергу - здійснюються виплати кредиторам компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду по погашенню заборгованості, яка виникла у зв'язку з діяльністю пайового інвестиційного фонду, що ліквідується;

у четверту чергу - здійснюються виплати іншим учасникам пайового інвестиційного фонду.

Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.

Після закінчення розрахунків у порядку, передбаченому цією статтею, компанія з управління активами подає Комісії документи на скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та звіт про результати ліквідації, який є підставою для вилучення фонду з реєстру ІСІ. Вимоги до звіту встановлюються Комісією. ( Частина третя статті 28 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Пайовий інвестиційний фонд вважається ліквідованим як ІСІ після його вилучення з реєстру ІСІ. ( Частина четверта статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Розділ IV
Управління активами ІСІ

Стаття 29. Компанія з управління активами

Управління активами ІСІ здійснює компанія з управління активами. Компанією з управління активами є господарське товариство у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється відповідно до законодавства України. ( Частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Розмір статутного капіталу компанії з управління активами має становити не менш як 7 мільйонів гривень. ( Статтю 29 доповнено частиною згідно із Законом N 2393-VI від 01.07.2010 )

Частка держави в статутному капіталі (фонді) компанії з управління активами не може перевищувати 10 відсотків.

Поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів забороняється, крім випадків, передбачених законом. ( Частина статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Компанія з управління активами може здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям. ( Статтю 29 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Компанія з управління активами венчурного фонду бере участь в управлінні діяльністю емітента, корпоративні права якого перебувають в активах фонду, активами якого ця компанія управляє.

Компанія з управління активами може одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ.

Стаття 30. Обмеження діяльності компанії з управління
активами

Діяльність компанії з управління активами може бути обмежена у випадках, передбачених законом.

Компанія з управління активами під час провадження діяльності з управління активами ІСІ не має права:

1) набувати за рахунок активів ІСІ майно та цінні папери тих видів, що не передбачені інвестиційною декларацією ІСІ;

2) укладати договори, що порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства, зокрема вимог нормативно-правових актів Комісії;

3) здійснювати за власні кошти операції з активами ІСІ, якими вона управляє;

4) безоплатно відчужувати активи ІСІ;

5) брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів ІСІ, в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих активів ІСІ на строк понад три місяці з метою, іншою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів ІСІ;

6) надавати позику за рахунок активів ІСІ;

7) використовувати активи ІСІ для забезпечення виконання зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням відповідного ІСІ;

8) придбавати за рахунок активів ІСІ векселі, похідні (деривативи), цінні папери ІСІ відкритого типу, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;

9) розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів ІСІ, активами яких вона управляє;

10) укладати договори купівлі-продажу з пов'язаними особами такої компанії, крім договорів з торговцями цінними паперами про розміщення та викуп цінних паперів ІСІ, а також договори позики (процентні та безпроцентні);

11) у разі зменшення вартості цінних паперів, що перебувають в активах компанії з управління активами та фонду, яким вона управляє, укладати договори продажу цінних паперів, що становлять активи компанії з управління активами, перед укладенням договорів продажу цінних паперів, що становлять активи фонду;

12) виконувати функції номінального утримувача щодо цінних паперів ІСІ, активами якого вона управляє;

13) продавати цінні папери ІСІ зберігачу, реєстратору, незалежному оцінювачу майна та аудитору (аудиторській фірмі) цього ІСІ, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;

14) відчужувати нерухоме майно, що становить активи відповідного ІСІ, до активів самої компанії;

15) укладати від імені ІСІ договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише ним особисто;

16) відчужувати майно, яке належить компанії, до активів ІСІ;

17) відчужувати майно, яке становить активи ІСІ, на користь іншого ІСІ, яким вона управляє;

18) надавати кредити за рахунок активів ІСІ.

Обмеження діяльності компанії з управління активами, передбачені пунктами 3, 5, 6, 8, 10 і 14 частини другої цієї статті, не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду. ( Стаття 30 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Стаття 31. Винагорода компанії з управління активами

Винагорода компанії з управління активами (крім компанії з управління активами венчурного фонду) встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ. Винагорода компанії з управління активами венчурного фонду встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ та (або) приросту вартості чистих активів ІСІ. Максимальний розмір винагороди компанії з управління активами (в тому числі премії) та порядок її нарахування встановлюються Комісією. Винагорода компанії з управління активами виплачується грошовими коштами. ( Частина перша статті 31 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Положення про склад та розмір витрат, що пов'язані з виконанням компанією з управління активами своїх функцій та відшкодовуються за рахунок активів ІСІ, затверджується Комісією.

Стаття 32. Ліцензування діяльності компанії з управління
активами

Діяльність з управління активами ІСІ провадиться компанією з управління активами на підставі ліцензії, що видається Комісією в порядку, встановленому законодавством, за поданням відповідної саморегулівної організації на ринку цінних паперів, яка об'єднує компанії з управління активами.

Саморегулівна організація, яка об'єднує компанії з управління активами, має право одержувати звітність, складену такими компаніями в порядку, встановленому Комісією, з метою її контролю, узагальнення, аналізу та передачі Комісії.

Комісія має право прийняти рішення про анулювання ліцензії компанії з управління активами з підстав, встановлених законодавством, а також у разі:

провадження компанією з управління активами іншої професійної діяльності, ніж діяльність з управління активами, крім випадків, передбачених законом; ( Абзац другий частини третьої статті 32 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

неодноразового або грубого порушення цього Закону чи нормативно-правових актів Комісії, що заподіяло шкоду інвесторам, якщо ця шкода доведена судом; ( Абзац третій частини третьої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

непровадження компанією з управління активами діяльності з управління активами протягом двох років.

Анулювання ліцензії компанії з управління активами є підставою для ліквідації пайового інвестиційного фонду або передачі сукупності активів та зобов'язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншій компанії з управління активами. Порядок такої передачі встановлюється Комісією.

Анулювання ліцензії може бути оскаржено компанією з управління активами в судовому порядку.

Стаття 33. Відповідальність компанії з управління активами

Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за збитки, що були завдані ІСІ її діями (бездіяльністю), згідно з законом та відповідно до умов договору.

Компанія з управління активами відшкодовує втрати, понесені ІСІ, який здійснює публічне (відкрите) розміщення своїх цінних паперів, якщо протягом року вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ зменшилася нижче його номінальної вартості більш ніж на 20 відсотків внаслідок порушення компанією з управління активами вимог законів. ( Частина друга статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Відшкодування провадиться за рахунок резервного фонду цієї компанії в порядку, встановленому Комісією, а у разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого майна цієї компанії. Резервний фонд створюється у розмірі, визначеному установчими документами, але не менш як 25 відсотків статутного капіталу (фонду) компанії з управління активами, що здійснює управління активами ІСІ. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду визначається установчими документами компанії з управління активами, але не може бути менше 5 відсотків суми чистого прибутку. Кошти резервного фонду розміщуються в порядку, визначеному Комісією. ( Частина третя статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

( Частину четверту статті 33 виключено на підставі Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

( Частину п'яту статті 33 виключено на підставі Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Якщо компанія з управління активами перевищить свої повноваження або укладе договір не від імені ІСІ (корпоративного інвестиційного фонду), то вона несе відповідальність за зобов'язаннями, які виникають внаслідок виконання таких договорів, лише майном, що належить їй на праві власності, якщо інше не встановлено законом.

У разі визнання компанії з управління активами банкрутом активи ІСІ не включаються до ліквідаційної маси компанії з управління активами.

Розділ V
Склад та структура активів ІСІ

Стаття 34. Склад та структура активів ІСІ

При проведенні публічного (відкритого) розміщення цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу не менше 10 відсотків активів таких ІСІ повинні утримуватися в грошових коштах, які зберігаються на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих для цього ІСІ. ( Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Активи диверсифікованого ІСІ складаються з цінних паперів, грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, дорогоцінних (банківських) металів та інших активів, дозволених законодавством. Перелік видів цінних паперів, які можуть становити активи диверсифікованого ІСІ, встановлюється нормативно-правовими актами Комісії. ( Частина друга статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів диверсифікованого ІСІ. ( Частина третя статті 34 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Вартість цінних паперів, які не допущені до торгів на фондовій біржі, та нерухомості не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів недиверсифікованого ІСІ. Зазначене обмеження не застосовується до венчурних фондів. ( Частина четверта статті 34 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством України. Позики за рахунок коштів венчурного фонду можуть надаватися тільки юридичним особам, учасником яких є такий венчурний фонд. ( Частина п'ята статті 34 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з нерухомості, корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі, або з цінних паперів, які не отримали рейтингової оцінки відповідно до закону. ( Частина шоста статті 34 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Для формування власних активів ІСІ можуть придбавати іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію.

Вартість цінних паперів іноземних емітентів не може бути більшою, ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ.

Активи ІСІ не можуть включати:

1) цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем, реєстратором та аудитором (аудиторською фірмою) цього ІСІ та їх (його, її) пов'язаними особами;

2) цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, не допущені до торгів на одній з провідних іноземних бірж чи торговельно-інформаційних систем, перелік яких визначається Комісією;

3) цінні папери інших ІСІ;

4) векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більш як 10 відсотків вартості активів ІСІ, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;

5) похідні (деривативи), товаророзпорядчі цінні папери, заставні, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;

6) сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН);

7) приватизаційні цінні папери;

8) договори про участь у фонді фінансування будівництва (ФФБ). ( Частина дев'ята статті 34 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Вимоги пунктів 2, 4, 5 та 6 частини дев'ятої цієї статті не застосовуються до венчурних фондів. ( Частина статті 34 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Якщо кредитний рейтинг цінних паперів, які входять до активів ІСІ (крім венчурного фонду), знизився до спекулятивного рівня за Національною рейтинговою шкалою, ІСІ (крім венчурного фонду), в порядку та в строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зобов'язані привести свої активи до вимог цього Закону. ( Статтю 34 доповнено частиною згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 )

Вимоги до структури активів ІСІ, встановлені цим Законом, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації регламенту цього фонду. ( Частина дванадцята статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Стаття 35. Визначення вартості чистих активів ІСІ

Вартість чистих активів ІСІ визначається компанією з управління активами відповідно до регламенту ІСІ та нормативно-правових актів Комісії.

Вартість чистих активів ІСІ відкритого типу визначається на кінець кожного робочого дня.

Компанія з управління активами (крім венчурного фонду) розраховує вартість чистих активів окремо по кожному корпоративному та пайовому інвестиційному фонду станом:

1) на останній день місяця;

2) на дату, починаючи з якої до складу та структури активів ІСІ застосовуються обмеження, встановлені законодавством;

3) на день складання інформації щодо діяльності ІСІ (квартальна, річна);

4) на кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та викуп цінних паперів ІСІ;

5) на день прийняття рішення про заміну компанії з управління активами;

6) на день прийняття рішення про припинення ІСІ;

7) на день, що передує дню початку розрахунку з учасниками пайового інвестиційного фонду;

8) на день, що передує дню початку розрахунку з акціонерами корпоративного інвестиційного фонду. ( Частина третя статті 35 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Вартість чистих активів визначається на кінець робочого дня. Якщо день, що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп цінних паперів ІСІ або останній день звітного періоду припадає на вихідні (святкові) дні, розрахунок здійснюється станом на кінець останнього робочого дня відповідного звітного періоду (місяця, кварталу, року) або на кінець робочого дня, що передує дню прийому заявок. ( Частина статті 35 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Компанія з управління активами розраховує вартість чистих активів по венчурному фонду:

1) на день закінчення строку, установленого для досягнення нормативів діяльності фонду;

2) на кінець року та звітного кварталу;

3) на кожний день, що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп цінних паперів ІСІ;

4) на день, що передує дню прийняття рішення про заміну компанії з управління активами;

5) на день прийняття рішення про ліквідацію фонду. ( Частина статті 35 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Особливості бухгалтерського обліку ІСІ встановлюються нормативно-правовими актами Комісії за погодженням з Міністерством фінансів України.

Довідка про вартість чистих активів ІСІ та додатки до неї є документами звітності корпоративного інвестиційного фонду та компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду. Форма та порядок надання довідки встановлюються Комісією. Довідка про вартість чистих активів ІСІ на відповідну звітну дату складається компанією з управління активами та засвідчується зберігачем. ( Частина сьома статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Стаття 36. Визначення вартості цінного паперу ІСІ

Розрахункова вартість цінного паперу ІСІ визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів ІСІ на кількість цінних паперів ІСІ, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

Вартість цінних паперів ІСІ, що придбаваються інвесторами (крім випадку, передбаченого статтею 42 цього Закону), визначається виходячи з розрахункової вартості цінного паперу, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання цінних паперів ІСІ. У заявці зазначається кількість цінних паперів ІСІ, що придбаваються інвестором.

Вартість цінних паперів ІСІ, що викуповуються ІСІ у інвесторів, визначається виходячи з розрахункової вартості цінного паперу, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп цінних паперів ІСІ. У заявці зазначається кількість цінних паперів ІСІ, що пропонуються до викупу.

Стаття 37. Незалежний оцінювач майна ІСІ

Незалежний оцінювач майна ІСІ - це суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, який здійснює оцінку нерухомого майна під час його придбання або відчуження в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. ( Частина перша статті 37 в редакції Закону N 2801-IV від 06.09.2005 )

Винагорода незалежному оцінювачу майна ІСІ виплачується за рахунок активів ІСІ в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії.

Незалежний оцінювач майна ІСІ проводить його оцінку відповідно до договору, що укладається між ним та компанією з управління активами. Вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ затверджуються Комісією. ( Частина третя статті 37 в редакції Закону N 2801-IV від 06.09.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Незалежним оцінювачем майна ІСІ не може бути:

компанія з управління активами та її пов'язані особи;

зберігач, аудитор (аудиторська фірма), які обслуговують такий ІСІ, та їх пов'язані особи;

корпоративний інвестиційний фонд та його пов'язані особи. ( Частина четверта статті 37 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Розділ VI
Особливості емісії та
обігу цінних паперів ІСІ

Стаття 38. Емісія та обіг цінних паперів ІСІ

Емісія та обіг цінних паперів ІСІ регулюються законодавством України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Стаття 39. Проспект емісії цінних паперів ІСІ

Проспект емісії цінних паперів ІСІ - це документ, який подається Комісії компанією з управління активами під час реєстрації емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду або емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду.

Проспект емісії цінних паперів ІСІ підлягає обов'язковій реєстрації в Комісії та оприлюдненню відповідно до законодавства про цінні папери. У разі приватного (закритого) розміщення цінних паперів ІСІ проспект емісії та зміни до нього не оприлюднюються. ( Частина друга статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Перелік відомостей, які повинен містити проспект емісії цінних паперів ІСІ, встановлюється нормативно-правовими актами Комісії.

Проспект емісії цінних паперів ІСІ підписується керівником та головним бухгалтером компанії з управління активами. Особи, які підписали проспект емісії цінних паперів ІСІ, несуть відповідальність за достовірність інформації, що міститься у ньому.

Збитки, завдані внаслідок подання недостовірної інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів ІСІ, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством.

Стаття 40. Реєстрація проспекту емісії цінних паперів ІСІ
та змін до нього

( Назва статті 40 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Реєстрація проспекту емісії цінних паперів ІСІ здійснюється Комісією за заявою компанії з управління активами.

Перелік документів, які необхідно подати для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ, а також вимоги щодо їх оформлення та порядку засвідчення встановлюються нормативно-правовими актами Комісії.

Комісія не пізніш як через 30 робочих днів після подання заяви та документів, необхідних для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ, повинна зареєструвати його або надати вмотивовану відмову в його реєстрації. ( Частина третя статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Компанія з управління активами має право здійснювати первинне розміщення цінних паперів тільки за умови реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ.

Зареєстрований в Комісії проспект емісії цінних паперів ІСІ (крім випадку приватного (закритого) розміщення) повинен бути опублікований в органах масової інформації у строки та в порядку, встановлені законодавством про цінні папери. ( Частина п'ята статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ повинні бути внесені компанією з управління активами протягом семи днів з дня їх виникнення та зареєстровані в Комісії в порядку, встановленому для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ.

Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу набирають чинності через 30 днів з дня опублікування повідомлення про їх реєстрацію в Комісії та повного тексту змін. ( Частина сьома статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Стаття 41. Відмова у реєстрації проспекту емісії
цінних паперів ІСІ та змін до нього

( Назва статті 41 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Підставою для відмови у реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ або змін до нього може бути: ( Абзац перший частини першої статті 41 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

порушення емітентом цінних паперів або компанією з управління активами вимог законодавства України про цінні папери та нормативно-правових актів Комісії, в тому числі наявність у наданих документах інформації, що вказує на невідповідність умов емісії та/або обігу цінних паперів нормам законодавства про цінні папери;

невідповідність поданих документів та інформації, що міститься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії;

внесення в проспект емісії цінних паперів ІСІ і документи, які надаються для реєстрації проспекту емісії, недостовірної інформації.

Повідомлення про відмову в реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ або змін до нього із зазначенням підстави відмови та виключним переліком зауважень надсилаються заявнику в триденний строк з дня прийняття відповідного рішення. ( Частина друга статті 41 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

У разі якщо заявником повністю враховані зауваження Комісії та не внесено жодних інших змін до тексту документів, Комісія не має права відмовити у реєстрації поданих документів. Рішення Комісії про відмову в реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ може бути оскаржено у судовому порядку. ( Частина третя статті 41 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Стаття 42. Порядок розміщення цінних паперів ІСІ

Строк розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, встановлений для досягнення нормативів діяльності пайового інвестиційного фонду, визначається проспектом емісії інвестиційних сертифікатів і не може перевищувати шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів. ( Частина перша статті 42 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності пайового інвестиційного фонду, розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється за їх номінальною вартістю. Ціна, за якою розміщуються інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами. ( Частина друга статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Сплата вартості цінних паперів ІСІ здійснюється тільки грошовими коштами. Оплата у розстрочку допускається виключно для цінних паперів венчурного фонду.

На грошові кошти, сплачені інвесторами за придбані ними цінні папери ІСІ, протягом трьох тижнів не поширюються обмеження, встановлені частиною п'ятнадцятою статті 4 цього Закону. Такі грошові кошти для цілей відповідності структури активів ІСІ вимогам, встановленим частиною п'ятнадцятою статті 4 цього Закону, обліковуються окремо від інших грошових коштів, що складають активи ІСІ, в порядку, встановленому Комісією. ( Статтю 42 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

У разі розміщення цінних паперів ІСІ безпосередньо компанією з управління активами такого ІСІ, комісійна винагорода не справляється. ( Статтю 42 доповнено частиною згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, викуп розміщених цінних паперів не здійснюється.

Після закінчення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, протягом трьох днів компанія з управління активами зобов'язана подати Комісії звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ в порядку, встановленому Комісією. Компанія з управління активами має право подати звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ до закінчення строку, установленого в проспекті емісії цінних паперів ІСІ. ( Частина сьома статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Комісія на підставі звіту протягом 15 робочих днів після отримання звіту та усіх необхідних документів письмово повідомляє компанію з управління активами про відповідність ІСІ вимогам щодо мінімального обсягу активів. До дня письмового повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ІСІ розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється за їх номінальною вартістю. З дня письмового повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ІСІ розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється за ціною, визначеною відповідно до статті 44 цього Закону. У разі якщо ІСІ не відповідає зазначеним вимогам, Комісія визнає випуск цінних паперів ІСІ таким, що не відбувся, та скасовує реєстрацію ІСІ. Усі кошти, отримані ІСІ, мають бути повернені інвесторам у місячний строк. Витрати, пов'язані з визнанням випуску цінних паперів ІСІ таким, що не відбувся, покладаються відповідно до законодавства на компанію з управління активами інвестиційного фонду. ( Частина восьма статті 42 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Після розрахунків з акціонерами (учасниками) інвестиційного фонду компанія з управління активами повинна подати до Комісії документи для скасування реєстрації проспекту емісії та випуску цінних паперів ІСІ відповідно до нормативно-правових актів Комісії. ( Статтю 42 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Стаття 43. Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ

Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ подаються компанії з управління активами або торговцям цінними паперами згідно із проспектом емісії цінних паперів ІСІ.

Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, приймаються тільки заявки на придбання цінних паперів ІСІ.

Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ не відкликаються.

Після закінчення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ подаються в строки, встановлені проспектом емісії цінних паперів відповідного ІСІ.

Стаття 44. Розміщення та викуп розміщених цінних паперів ІСІ

Розміщення та викуп розміщених цінних паперів ІСІ здійснюються компанією з управління активами безпосередньо та/або через торговців цінними паперами ІСІ, з якими компанія з управління активами уклала відповідні договори. ( Частина перша статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Торговець цінними паперами під час розміщення та викупу цінних паперів ІСІ діє від імені, за рахунок та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду.

Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів ІСІ та днем його реєстрації у реєстрі власників іменних цінних паперів ІСІ чи зарахування іменних цінних паперів ІСІ на рахунок власника у зберігача, а також між подачею інвестором заявки на викуп цінних паперів ІСІ та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи робочих днів. ( Частина третя статті 44 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Розміщення та викуп цінних паперів ІСІ здійснюються за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів ІСІ.

( Частину п'яту статті 44 виключено на підставі Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Викуп цінних паперів ІСІ відкритого типу здійснюється їх емітентом на вимогу інвесторів кожного робочого дня починаючи від дня, наступного за днем завершення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ.

Інвестори ІСІ інтервального типу мають право викупу емітентом цінних паперів цього ІСІ в строки, встановлені у проспекті емісії ІСІ інтервального типу.

Зберігач, реєстратор, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна та їх пов'язані особи не мають права придбавати цінні папери ІСІ, з яким вони уклали договори на обслуговування. ( Частина восьма статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

На письмову вимогу акціонера (учасника) ІСІ закритого типу компанія з управління активами такого ІСІ може здійснити викуп цінних паперів ІСІ до моменту припинення діяльності такого ІСІ (достроковий викуп). ( Статтю 44 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

На письмову вимогу акціонера (учасника) ІСІ інтервального типу компанія з управління активами такого ІСІ може здійснити викуп цінних паперів ІСІ в період часу між інтервалами (достроковий викуп). ( Статтю 44 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Компанія з управління активами може прийняти рішення щодо дострокового викупу цінних паперів ІСІ у разі дотримання таких умов:

1) можливість дострокового викупу за ініціативою акціонера (учасника) ІСІ передбачена регламентом ІСІ;

2) компанія з управління активами протягом трьох робочих днів з дня отримання письмової заяви акціонера (учасника) ІСІ забезпечила письмове повідомлення всіх акціонерів (учасників) та Комісії про намір здійснення дострокового викупу. ( Статтю 44 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

У разі недотримання вищезазначених умов компанія з управління активами не може здійснити достроковий викуп цінних паперів ІСІ. ( Статтю 44 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Достроковий викуп цінних паперів ІСІ проводиться протягом п'яти робочих днів з дня письмового повідомлення всіх акціонерів (учасників) та здійснюється за вартістю чистих активів ІСІ в розрахунку на один цінний папір ІСІ в обігу, розрахованою на дату подання письмової заяви акціонера (учасника) ІСІ на викуп цінних паперів ІСІ. ( Статтю 44 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

( Статтю 45 виключено на підставі Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Стаття 46. Припинення розміщення та викупу
цінних паперів ІСІ

Розміщення цінних паперів ІСІ закритого типу припиняється в строки, що визначаються проспектом емісії цінних паперів ІСІ.

Розміщення та викуп цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу зупиняються за рішенням компанії з управління активами, якщо відповідно до регламенту ІСІ та нормативно-правових актів Комісії цього вимагають інтереси інвесторів.

У разі загрози заподіяння суттєвої шкоди інтересам інвесторів або держави Комісія має право видати розпорядження про зупинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ. Викуп цінних паперів зупиняється компанією з управління активами тільки одночасно із зупиненням їх розміщення.

Якщо розміщення та викуп цінних паперів ІСІ відкритого або інтервального типу зупинені, компанія з управління активами зобов'язана у дводенний строк повідомити про це зберігача та Комісію із зазначенням причин такого зупинення.

Комісія повинна розглянути обставини та підстави для зупинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ відкритого або інтервального типу протягом семи днів. На підставі розгляду Комісія може винести рішення про необгрунтованість такого зупинення та зобов'язати компанію з управління активами поновити розміщення та викуп цінних паперів ІСІ.

Стаття 47. Обіг цінних паперів ІСІ

Цінні папери ІСІ закритого типу підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів протягом періоду діяльності фонду. ( Частина перша статті 47 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Вільний обіг цінних паперів ІСІ інтервального типу протягом інтервалу припиняється. Правочини з цінними паперами ІСІ інтервального типу, вчинені протягом інтервалу, є нікчемними, крім правочинів щодо:

спадкування;

розміщення;

викупу емітентом. ( Частина статті 47 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Обіг цінних паперів ІСІ відкритого типу обмежується.

Відчуження інвесторами цінних паперів ІСІ відкритого типу може здійснюватися лише шляхом їх викупу компанією з управління активами. Відчуження цінних паперів ІСІ відкритого типу третім особам не дозволяється, крім випадків правонаступництва, успадкування. ( Частина четверта статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Розділ VII
Порядок та обсяг розкриття
інформації ІСІ

Стаття 48. Порядок розкриття інформації ІСІ

Інформація про діяльність ІСІ доводиться до відома заінтересованих осіб шляхом:

опублікування в офіційних друкованих виданнях Комісії;

оприлюднення в інший спосіб відповідно до нормативно-правових актів Комісії; ( Частину першу статті 48 доповнено абзацом згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

надання документів Комісії.

Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ розробляються компанією з управління активами та підтверджуються зберігачем і аудитором (аудиторською фірмою). ( Частина друга статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Компанія з управління активами закритого типу має подати Комісії не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним, річний звіт про результати діяльності ІСІ. Річний звіт ІСІ закритого типу (крім приватного (закритого) розміщення) має бути опублікований в одному з офіційних друкованих видань Комісії протягом місяця з дня подання його Комісії. ( Частина третя статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Звіти ІСІ, цінні папери яких були приватно розміщені, надсилаються безпосередньо інвесторам.

Диверсифіковані ІСІ не пізніше двох місяців з дати закінчення півріччя повинні подати Комісії звіт про результати діяльності за відповідне півріччя та опублікувати його.

Вимоги до форми річного та піврічного звіту ІСІ та інформації, що підлягає опублікуванню, встановлюються Комісією.

Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ (річний та піврічний звіт) повинні містити таку інформацію:

баланс та звіт про прибутки і збитки;

звіт про активи ІСІ;

звіт про вартість чистих активів ІСІ;

відомості про винагороду компанії з управління активами;

відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок ІСІ;

рейтингову оцінку ІСІ (у разі така рейтингова оцінка вимагається відповідно до Закону). ( Частину сьому статті 48 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

Інформація, яка підлягає опублікуванню відповідно до цього Закону, не є конфіденційною. Опублікування та оприлюднення цієї інформації здійснюється компанією з управління активами за рахунок коштів ІСІ.

( Частину дев'яту статті 48 виключено на підставі Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Компанія з управління активами та торговець цінними паперами, який надає послуги з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, повинні забезпечити вільний доступ інвесторів до інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів ІСІ, регламенті та змінах до них.

Обсяг, порядок та строки оприлюднення інформації встановлюються Комісією. ( Статтю 48 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Стаття 49. Обсяг інформації ІСІ, порядок та строки її подання
Комісії

Інформація про діяльність ІСІ подається Комісії у разі:

реєстрації проспекту першої та наступних емісій цінних паперів ІСІ;

реєстрації випуску цінних паперів ІСІ першої та наступних емісій;

звітування за результатами господарсько-фінансової діяльності;

повідомлення про зміни, що відбулися в господарській діяльності ІСІ і впливають на вартість цінних паперів ІСІ або розмір доходу за ними;

перевірок діяльності ІСІ Комісією.

Обсяг, порядок та строки подання зазначених документів встановлюються Комісією. Комісія може встановлювати додаткові вимоги щодо форми документів, поданих на електронних носіях.

Будь-які рекламні матеріали, що стосуються діяльності конкретного ІСІ, які планується розповсюдити, затверджуються компанією з управління активами, яка здійснює управління активами такого ІСІ, та подаються Комісії. Реклама цінних паперів ІСІ повинна зазначати наявність проспекту емісії цінних паперів ІСІ та умови його отримання. ( Частина третя статті 49 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Комісія протягом 15 днів після отримання рекламних матеріалів розглядає подані матеріали та повідомляє компанію з управління активами про погодження рекламних матеріалів або обґрунтоване заперечення щодо розміщення рекламних матеріалів, які є недостовірними або не відповідають законодавству про цінні папери та вимогам до реклами цінних паперів, встановленим законодавством про рекламу на ринку цінних паперів. ( Частина статті 49 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Комісія у встановленому законодавством порядку може делегувати повноваження щодо погодження рекламних матеріалів саморегулівній організації, яка об'єднує компанії з управління активами. ( Частина статті 49 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Саморегулівна організація, яка об'єднує компанії з управління активами, має право зобов'язати відповідну компанію з управління активами внести зміни до рекламних матеріалів, які є недостовірними та не відповідають законодавству. ( Частина статті 49 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Розділ VIII
Зберігання активів та облік прав
власності на цінні папери ІСІ

Стаття 50. Зберігач активів ІСІ

Активи ІСІ у формі цінних паперів мають обліковуватись на рахунку у цінних паперах у зберігача. Надання послуг щодо зберігання цінних паперів ІСІ та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій ІСІ здійснюються зберігачем. ( Частина перша статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Зберігачем активів ІСІ є банк, що має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видану в установленому Комісією порядку. Зберігачем активів венчурного фонду може бути юридична особа, що має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видану в установленому Комісією порядку. ( Частина друга статті 50 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Зберігачем не можуть бути компанія з управління активами та незалежний оцінювач майна ІСІ, а також їх пов'язані особи.

Кожен ІСІ повинен мати тільки одного зберігача. ( Частина четверта статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Стаття 51. Діяльність зберігача

Зберігач провадить діяльність відповідно до законодавства, на підставі статуту та договору про обслуговування ІСІ, укладеного з корпоративним інвестиційним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду. Вимоги до договору про обслуговування ІСІ затверджуються Комісією.

Посадові особи ІСІ та компанії з управління активами (крім компаній з управління активами венчурного фонду) не можуть бути посадовими особами зберігача, з яким укладено договір про обслуговування ІСІ.

Зберігачу забороняється використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій.

Зберігач зобов'язаний здійснювати обслуговування ІСІ з дотриманням регламенту та проспекту емісії цінних паперів ІСІ. З цією метою зберігач у порядку, встановленому договором з корпоративним інвестиційним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду, здійснює контроль за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству. Зберігач повинен виконувати розпорядження компанії з управління активами, якщо вони не суперечать законодавству або регламенту ІСІ. ( Частина четверта статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Зберігач має здійснювати контроль за діяльністю компанії з управління активами стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямів використання прибутків, отриманих на активи ІСІ. Для цього зберігач зобов'язаний один раз на квартал перевіряти правильність розрахунків вартості чистих активів ІСІ, виконаних компанією з управління активами.

Про результати перевірки зберігач надає інформацію наглядовій раді корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду у порядку, встановленому договором про обслуговування ІСІ.

Зберігач інформує Комісію про будь-які дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент ІСІ, закон чи нормативно-правові акти Комісії. Зберігач зобов'язаний подати цю інформацію протягом одного дня після виявлення порушення.

У разі невиконання цієї вимоги зберігач несе відповідальність за збитки, завдані акціонерам або учасникам ІСІ, відповідно до договору та закону.

Зберігач несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації наглядовій раді корпоративного інвестиційного фонду, компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду відповідно до договору, а до Комісії - відповідно до закону.

Зберігач зобов'язаний вимагати скликання позачергових зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду у випадках, встановлених статтею 16 цього Закону, та може призначити свого представника у ліквідаційну комісію у разі ліквідації ІСІ.

Зберігач здійснює виконання своїх обов'язків до моменту передачі всіх документів іншому зберігачу.

Стаття 52. Обслуговування грошових коштів ІСІ

Грошові кошти корпоративного інвестиційного фонду зараховуються на його рахунок у банку відповідно до умов договору про обслуговування ІСІ.

Грошові кошти пайового інвестиційного фонду зараховуються на окремий рахунок компанії з управління активами у банку окремо від власних коштів компанії з управління активами, коштів інших пайових інвестиційних фондів та відповідно до умов договору про обслуговування ІСІ.

Банк зобов'язаний зараховувати грошові кошти, що надходять на рахунок корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду, зберігати їх та перераховувати (видавати) згідно з вимогами законодавства України та договором про обслуговування ІСІ. Банк, який виконує функцію зберігача, може здійснювати операції з поточного обслуговування рахунків фонду та збереження активів фонду у грошовій формі.

Зберігач повинен надавати компанії з управління активами згоду (або мотивовану письмову відмову) на списання коштів з грошових рахунків корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду не пізніше наступного робочого дня з дати надання зберігачу відповідних платіжних документів.

Стаття 53. Відповідальність зберігача

Зберігач не несе відповідальності за зобов'язаннями ІСІ, а ІСІ не несе відповідальності за зобов'язаннями зберігача. Відповідальність зберігача щодо ІСІ, який він обслуговує, визначається умовами договору про обслуговування ІСІ та цим Законом.

Зберігач несе майнову відповідальність за збитки, що були завдані ІСІ та/або компанії з управління активами діями (бездіяльністю) зберігача згідно з законом.

Стаття 54. Ведення реєстру власників іменних
цінних паперів ІСІ

Реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ, випущених у документарній формі, веде реєстратор за договором з корпоративним інвестиційним фондом або компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду з урахуванням вимог законодавства. Реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ може вести зберігач активів ІСІ без отримання ліцензії Комісії. ( Частина перша статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

У разі, якщо кількість акціонерів (учасників пайового інвестиційного фонду) ІСІ не перевищує 500 осіб, ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ може здійснювати компанія з управління активами такого фонду без отримання ліцензії Комісії. ( Частина друга статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Компанія з управління активами відкритого типу може самостійно вести реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ в порядку, визначеному Комісією. ( Частина третя статті 54 в редакції Закону N 693-VI від 18.12.2008 )

Облік прав власності на цінні папери ІСІ, що існують у бездокументарній формі, здійснюється згідно із законодавством. ( Статтю 54 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 693-VI від 18.12.2008 )

Розділ IX
Вимоги до договорів

Стаття 55. Вимоги до договорів

Між корпоративним інвестиційним фондом і компанією з управління активами та між корпоративним інвестиційним фондом і зберігачем, а в пайовому інвестиційному фонді - між компанією з управління активами і зберігачем укладаються відповідні договори, істотними умовами яких є:

повна назва та місцезнаходження (юридична адреса) сторін;

предмет договору;

права і обов'язки сторін;

застереження щодо конфіденційності;

порядок надання звітності та інформації з дотриманням вимог цього Закону;

відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності;

строк дії договору;

розмір винагороди;

порядок зміни умов договору;

умови дострокового припинення договору.

Крім зазначених істотних умов, договори повинні містити умови договору про відкриття рахунку у цінних паперах згідно з вимогами законодавства про Національну депозитарну систему України.

Договір може містити за згодою сторін й інші умови, які не суперечать законодавству.

У договорі із зберігачем повинні бути зазначені особи, визначені зберігачем відповідальними за виконання договору.

Договір не може обмежувати обов'язків зберігача, встановлених цим Законом та законодавством про Національну депозитарну систему України.

У договорі з компанією з управління активами також зазначається зобов'язання компанії з управління активами щодо інвестування активів ІСІ з метою отримання максимального інвестиційного доходу при мінімально можливих ризиках відповідно до інвестиційної декларації.

Розділ X
Державний контроль у сфері
спільного інвестування

Стаття 56. Державний контроль у сфері спільного інвестування

Державний контроль у сфері спільного інвестування здійснюється Комісією та іншими державними органами в межах їх повноважень з метою дотримання законодавства та захисту прав інвесторів.

Стаття 57. Державний контроль за дотриманням
антимонопольного законодавства

Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства ІСІ, компаніями з управління активами, зберігачами та реєстраторами власників іменних цінних паперів ІСІ здійснює Антимонопольний комітет України.

Розділ XI
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. З введенням у дію цього Закону створення інститутів спільного інвестування (інвестиційних фондів та інвестиційних компаній) відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року N 55/94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" забороняється.

3. Закриті інвестиційні фонди та закриті взаємні фонди інвестиційних компаній, які були створені у встановленому законодавством порядку до набрання чинності цим Законом, здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 1994 року N 55/94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", протягом строку, на який вони були створені.

У разі закінчення строку діяльності таких інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній вони повинні ліквідуватися або прийняти рішення про реорганізацію в пайовий або корпоративний інвестиційний фонд шляхом приведення своїх установчих документів та діяльності у відповідність з вимогами цього Закону.

4. Відкриті інвестиційні фонди та відкриті взаємні фонди інвестиційних компаній, які були створені у встановленому законодавством порядку до набрання чинності цим Законом, зобов'язані ліквідуватися або привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.

5. Реорганізація інвестиційних фондів та інвестиційних компаній провадиться без зупинення їх діяльності.

6. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:

разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону, в тому числі проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", з метою усунення подвійного оподаткування коштів спільного інвестування та доходів від інвестиційних операцій ІСІ;

привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

7. Національному банку України привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти щодо особливостей діяльності ІСІ.

8. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у шестимісячний строк:

затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

затвердити порядок реорганізації інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, створених до набрання чинності цим Законом.

9. Частину першу статті 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1998 р., N 10, ст. 36; 1999 р., N 38, ст. 339) після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"діяльність з управління активами - діяльність, що здійснюється за винагороду компанією з управління активами на підставі відповідного договору про управління активами, які належать інвесторам на праві власності".

У зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 березня 2001 року
N 2299-III