Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1197-VІІ від 10 квітня 2014 ро
ку)

Про здійснення державних закупівель

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 33, ст.471 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2462-VI від 08.07.20
10, ВВР, 2010, N 46, ст.548
N 2487-VI від 10.07.20
10, ВВР, 2010, N 35-36, ст.491
N 2856-VI від 23.12.20
10, ВВР, 2011, N 29, ст.272
N 2899-VI від 11.01.20
11, ВВР, 2011, N 30, ст.282
N 2900-VI від 11.01.20
11, ВВР, 2011, N 30, ст.283
N 2995-VI від 03.02.20
11, ВВР, 2011, N 33, ст.336
N 3156-VI від 17.03.20
11, ВВР, 2011, N 39, ст.396
N 3612-VI від 07.07.20
11, ВВР, 2012, N 12-13, ст.81
N 3681-VI від 08.07.20
11, ВВР, 2012, N 18, ст.156
N 4220-VI від 22.12.20
11, ВВР, 2012, N 29, ст.345
N 4545-VI від 20.03.20
12
N 4648-VI від 12.04.20
12
N 4710-VI від 17.05.20
12 -
набирає чинності з 12.09.2012 р.
N 4807-VI від 22.05.20
12
N 4851-VI від 24.05.20
12
N 4881-VI від 05.06.20
12
N 4913-VI від 07.06.20
12
N 4917-VI від 07.06.20
12
N 4996-VI від 21.06.20
12
N 4999-VI від 21.06.20
12
N 5044-VI від 04.07.20
12 )

( У тексті Закону (крім розділу XI "Прикінцеві положення")
слова "Державне казначейство України", "Головне
контрольно-ревізійне управління України", "Державний
комітет статистики України" в усіх відмінках замінено
відповідно словами "Державна казначейська служба
України", "Державна фінансова інспекція України",
"Державна служба статистики України" у відповідному
відмінку згідно із Законом N 3681-VI від
08.07.2011 )

Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника) - прийняття замовником пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки (за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника), та надання згоди на взяття зобов'язань на оплату предмета закупівлі або його частини (лота). Пропозиція конкурсних торгів або цінова пропозиція, пропозиція за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, вважається акцептованою, якщо замовником подано учаснику в установлений цим Законом строк письмове підтвердження про акцепт такої пропозиції; ( Пункт 1 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

1-1) абонент - будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована на електронному майданчику або веб-порталі Уповноваженого органу; ( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

2) генеральний замовник - орган державної влади, державна, комунальна установа чи організація, визначені відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами місцевих рад відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель в інтересах замовників за рамковими угодами відповідно до цього Закону; ( Пункт 2 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

3) державна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому цим Законом;

4) державні кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), кошти установ чи організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями чи органами місцевого самоврядування, кошти державних та місцевих фондів, кошти державного оборонного замовлення, кошти державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб, кошти державного матеріального резерву, кошти Аграрного фонду, кошти Фонду соціального захисту інвалідів, кошти, які надаються замовникам під гарантії Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування за кредитами, позиками, які надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом з іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями; ( Пункт 4 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

5) договір про закупівлю - договір, який укладається між замовником і учасником за результатами процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари за державні кошти;

6) документація конкурсних торгів - документація, що розробляється та затверджується замовником, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно подається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам. Документація конкурсних торгів не є об'єктом авторського права та/або суміжних прав; ( Пункт 6 частини першої статті 1 в редакції Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

6-1) документація електронного реверсивного аукціону - електронні документи, що мають обов'язковий реквізит - електронний цифровий підпис та визначають вимоги замовника до предмета, договору, процедури та учасників закупівлі. Вимоги щодо складу та змісту документації електронного реверсивного аукціону встановлюються цим Законом; ( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

6-2) електронна заявка (далі - заявка) - електронний документ, що підтверджує згоду учасника закупівель укласти договір про закупівлю на визначених замовником умовах та містить документи і відомості, що підтверджують виконання вимог замовника під час проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону; ( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 6-2 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

6-3) електронна конкурентна заявка (далі - конкурентна заявка) - електронний документ, що містить інформацію про пропозицію учасника щодо ціни договору про закупівлю (лота), яка подається оператору електронного майданчика безпосередньо під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону; ( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 6-3 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

6-4) електронний майданчик - сайт у мережі Інтернет разом з сукупністю технічного обладнання, програмного забезпечення та організаційних заходів, що використовуються оператором електронного майданчика для проведення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону; ( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 6-4 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

7) забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань за договором про закупівлю, включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит;

8) забезпечення пропозиції конкурсних торгів - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань у зв'язку з поданням пропозиції конкурсних торгів, у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит;

8-1) забезпечення заявки - кошти, що надаються на вимогу замовника учасником закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону в якості гарантії виконання ним зобов'язань щодо укладення договору за результатами процедури; ( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

( Пункт 9 частини першої статті 1 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

9) закупівля в електронній формі - державна закупівля, під час проведення якої використовується електронний документообіг відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" ( 851-15 ); ( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

10) замовники - розпорядники державних коштів, які здійснюють закупівлю в порядку, визначеному цим Законом;

11) змова - домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції на штучних або неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника;

12) кваліфікаційна документація - документація, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно надається замовником під час проведення попередньої кваліфікації учасників фізичним/юридичним особам;

13) кваліфікаційна пропозиція - пропозиція, яка подається учасником попередньої кваліфікації замовнику відповідно до вимог кваліфікаційної документації;

14) комітет з конкурсних торгів - службові (посадові) особи замовника (генерального замовника), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з цим Законом; ( Пункт 14 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

15) моніторинг закупівель - систематичне спостереження за проведенням замовниками процедур державних закупівель з метою аналізу їх ефективності та належного дотримання законодавства у сфері державних закупівель; ( Пункт 15 частини першої статті 1 в редакції Законів N 3681-VI від 08.07.2011, N 5044-VI від 04.07.2012 )

16) найбільш економічно вигідна пропозиція - пропозиція, що відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та визнана найкращою за результатами оцінки конкурсних пропозицій відповідно до статті 28 цього Закону;

17) оголошення про проведення процедури закупівлі - оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника;

18) оголошення про результати процедури закупівлі - оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника;

19) орган оскарження - Антимонопольний комітет України;

19-1) оператор електронного майданчика - юридична особа як державної, так і інших форм власності, державна реєстрація якої проведена на території України у встановленому законодавством порядку, яка володіє електронним майданчиком, необхідними для його функціонування програмно-апаратними засобами, досвід та кваліфікація персоналу якої дозволяють забезпечити проведення електронних реверсивних аукціонів відповідно до цього Закону і яка включена до Реєстру операторів електронних майданчиків; ( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 19-1 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

20) переможець процедури закупівлі - учасник, пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано у разі проведення торгів (конкурсних торгів), або учасник, пропозицію якого прийнято за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, або учасник процедури електронного реверсивного аукціону, який під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону запропонував найнижчу ціну договору (лота) та заявка якого визнана такою, що відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону; ( Пункт 20 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011; в редакції Закону N 4917-VI від 07.06.2012 )

21) підприємства - підприємства, утворені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державні, казенні, комунальні підприємства, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств);

22) пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:

юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі, оператором електронного майданчика або контролюється таким учасником процедури закупівлі, оператором електронного майданчика, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі, оператором електронного майданчика;

фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі, оператором електронного майданчика;

службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, оператора електронного майданчика, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі, оператора електронного майданчика юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої службової (посадової) особи;

члени сім'ї посадової (службової) особи замовника, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.

Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу учасника процедури закупівлі, оператора електронного майданчика або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого учасника процедури закупівлі, оператора електронного майданчика, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менш як 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі, оператора електронного майданчика.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу учасника процедури закупівлі, оператора електронного майданчика (голосів у органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.

Для цілей цього Закону членами сім'ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом із пов'язаною особою і ведення з нею спільного господарства; ( Пункт 22 частини першої статті 1 в редакції Закону N 4917-VI від 07.06.2012 )

23) послуги - будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренду), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт; ( Пункт 23 частини першої статті 1 в редакції Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

24) предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, які закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, на участь в якій учасниками подаються пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції) або пропозиції на переговорах (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника), або заявки (у разі застосування процедури електронного реверсивного аукціону). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом. Для проведення процедури закупівлі має бути не менше двох пропозицій/заявок, крім випадків застосування замовником процедури закупівлі в одного учасника; ( Пункт 24 частини першої статті 1 в редакції Закону N 4917-VI від 07.06.2012 )

24-1) претендент - абонент, що зареєструвався на електронному майданчику для участі в закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що проводяться на цьому електронному майданчику; ( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 24-1 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

25) пропозиція конкурсних торгів - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог документації конкурсних торгів;

26) роботи - проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об'єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи із нормування у будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт;

26-1) рамкова угода - правочин, який укладається одним чи кількома замовниками (генеральним замовником) у письмовій формі в порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди; ( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 26-1 згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

26-2) регламент електронного майданчика - правила, які регулюють порядок взаємодії між оператором електронного майданчика і його абонентами під час здійснення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону та відносини (включаючи права, обов'язки та відповідальність), що складаються між ними у процесі виконання дій на електронному майданчику; ( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 26-2 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

26-3) реєстр операторів електронних майданчиків - перелік, що містить сукупність відомостей про суб'єктів господарювання, які мають право здійснювати діяльність з організації та проведення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону; ( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 26-3 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

27) розпорядник державних коштів - органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та іншими актами законодавства України, а також установи чи організації, утворені у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, а також підприємства та їх об'єднання;

28) строк дії пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції - встановлений замовником у документації конкурсних торгів або запиті цінових пропозицій строк, протягом якого учасник не має права змінювати свою пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію;

29) суб'єкт оскарження в органі оскарження (далі - суб'єкт оскарження) - фізична чи юридична особа, яка звернулася до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель та/або з приводу порушень законодавства оператором електронного майданчика і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи; ( Пункт 29 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

30) товари - продукція, об'єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов'язані з поставкою товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів;

31) торги (конкурсні торги) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (конкурсних торгів) згідно з процедурами, встановленими цим Законом (крім процедури закупівлі в одного учасника);

31-1) торговельна сесія - частина часу роботи електронного майданчика, протягом якого учасниками електронного реверсивного аукціону подаються конкурентні заявки; ( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 31-1 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

32) учасник попередньої кваліфікації - фізична особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у попередній кваліфікації та/або подала кваліфікаційну пропозицію;

33) учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - будь-яка фізична або юридична особа, яка підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі шляхом подачі пропозиції конкурсних торгів або заявки на участь в електронному реверсивному аукціоні, або цінової пропозиції, або пропозиції на переговорах у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника; ( Пункт 33 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011; в редакції Закону N 4917-VI від 07.06.2012 )

34) цінова пропозиція - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до запиту цінових пропозицій;

35) частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів або заявки, або цінові пропозиції, або пропозиції на переговорах у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника. Для проведення процедури закупівлі на кожну окрему частину предмета закупівлі (лот) має бути не менше двох пропозицій або заявок (конкурентних заявок), крім випадків застосування замовником процедури закупівлі в одного учасника. ( Пункт 35 частини першої статті 1 в редакції Закону N 4917-VI від 07.06.2012 )

( Частину другу статті 1 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

2. Терміни "електронний документообіг", "електронний документ", "електронний цифровий підпис" вживаються у значеннях, визначених у законах України "Про електронний цифровий підпис" ( 852-15 ), "Про електронні документи та електронний документообіг в Україні" ( 851-15 ). ( Частину другу статті 1 включено на підставі Закону N 4917-VI від 07.06.2012 )

Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (у будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт - 1 мільйон гривень, крім закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, умови застосування якої встановлені розділом VIII-1 цього Закону. ( Абзац перший частини першої статті 2 в редакції Закону N 4917-VI від 07.06.2012 )

Дія цього Закону поширюється на підприємства, визначені у пункті 21 частини першої статті 1 цього Закону, лише у разі здійснення ними закупівель за рахунок державних коштів, визначених у пункті 4 частини першої статті 1 цього Закону. ( Абзац другий частини першої в редакції Закону N 5044-VI від 04.07.2012 )

Дія цього Закону не поширюється на випадки укладення трудових договорів. ( Абзац третій частини першої в редакції Закону N 5044-VI від 04.07.2012 ) ( Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

2. Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів можуть встановлюватися або змінюватися виключно цим Законом, крім випадків, передбачених цим Законом.

( Абзац другий частини другої статті 2 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

( Абзац третій частини другої статті 2 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

товари і послуги, пов'язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком; ( Абзац другий частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

послуги, закупівля яких здійснюється державними банками та банками, в капіталізації яких взяла участь держава, виключно для проведення ними банківських операцій відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 );

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;

товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 );

послуги, необхідні для здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється для підготовки і проведення виборів та референдумів в Україні; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 2487-VI від 10.07.2010 )

( Абзац восьмий частини третьої статті 2 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

( Абзац дев'ятий частини третьої статті 2 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

( Абзац десятий частини третьої статті 2 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

( Абзац одинадцятий частини третьої статті 2 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

послуги з медичного обслуговування населення, що надаються за договором, укладеним відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві"; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом N 3612-VI від 07.07.2011 - зміна діє до 31 грудня 2014 року )

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону; ( Частину третю статті 2 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 4999-VI від 21.06.2012 )

товари і послуги, пов'язані з операціями Національного банку України із забезпечення управління золотовалютними резервами, їх розміщення, купівлі та продажу на вторинному ринку цінних паперів, здійснення валютних інтервенцій шляхом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

( Абзац п'ятнадцятий частини третьої статті 2 виключено на підставі Закону N 5044-VI від 04.07.2012 )

послуги з оренди нежитлових приміщень, які знаходяться у державній та комунальній власності, для розміщення бюджетних установ; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

юридичні послуги, пов'язані із захистом прав та інтересів України під час врегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

об'єкти державного цінового регулювання і послуги, закупівля яких здійснюється Аграрним фондом відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" ( 1877-15 ); ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

товари, закупівля яких здійснюється Державним агентством резерву України та його підприємствами шляхом укладення договорів купівлі-продажу, ф'ючерсних, форвардних контрактів виключно на біржовому ринку (товарних, фондових біржах) в установленому законодавством порядку згідно з номенклатурою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

товари, що реалізуються відповідно до Закону України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ), закупівля яких здійснюється розпорядниками бюджетних коштів. Умови такої реалізації визначаються Кабінетом Міністрів України; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

послуги з авіаперевезень осіб, щодо яких здійснюється державна охорона відповідно до статті 5 та частини першої статті 6 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" ( 160/98-ВР ); ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

роботи із знесення самочинно збудованих об'єктів, відповідно до статті 38 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ); ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 4220-VI від 22.12.2011 )

послуги з нормування та стандартизації у будівництві; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 4220-VI від 22.12.2011 )

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами за рахунок власних надходжень; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 4545-VI від 20.03.2012 )

природний газ; послуги з його транспортування (у тому числі переміщення, фрахтування, страхування, зливу/наливу, інспекції кількості та якості), розподілу, постачання, зберігання; фінансові інструменти, операції з деривативами та управління ризиками, фінансові послуги, послуги бірж, аукціонів, систем електронних торгів та інші послуги, що застосовуються в міжнародній торговельній та фінансовій практиці під час закупівлі та реалізації природного газу, закупівля яких здійснюється суб'єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для споживачів України, у тому числі для потреб населення; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 4648-VI від 12.04.2012 )

товари, відповідно до комплектувальної відомості на літаки або вертольоти та до специфікації матеріалів і агрегатів на авіаційні двигуни, які внесені до конструкторської документації розробника виробу; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 4807-VI від 22.05.2012 )

послуги з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням. ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 4851-VI від 24.05.2012 )

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 4881-VI від 05.06.2012 )

придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )

послуги третейських судів, арбітражів для розгляду та вирішення спорів, в яких бере участь замовник; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )

товари і послуги, які закуповуються безпосередньо для проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців, а також культурно-мистецьких і туристичних заходів та фестивалів, що мають суспільно-політичне, культурне або історичне значення, терміновість і доцільність проведення яких визначаються актами і дорученнями Президента України чи актами Кабінету Міністрів України; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )

корми для циркових тварин; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )

товари і послуги, необхідні для створення нових постановок (концертів), виготовлення (створення) вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )

послуги з авіаперевезень, автоперевезень, організації харчування, проживання, експлуатації спортивних споруд, спеціального обладнання та облаштування місць для проведення навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, лікарські і фармацевтичні препарати для збірних команд України; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )

фінансові послуги, які надаються у зв’язку з емісією, купівлею, продажем, передачею цінних паперів або інших фінансових інструментів; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )

цінні папери, акції (частки, паї) у статутному (складеному) капіталі господарського товариства; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )

освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами студентам, аспірантам, науковим і науково-педагогічним працівникам за межами України; ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )

послуги з провадження наукової, науково-технічної діяльності, які фінансуються на конкурсній основі в порядку, визначеному статтею 34 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ). ( Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )

4. Окремими законами визначаються особливості здійснення закупівлі:

1) юридичними особами, які провадять діяльність у таких сферах:

забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;

забезпечення виробництва, передачі та постачання електричної енергії;

забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води;

забезпечення функціонування централізованого водовідведення;

надання послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування;

забезпечення функціонування міського електричного транспорту та експлуатація його об'єктів для надання послуг з перевезення;

надання послуг автостанцій, портів, аеропортів;

надання послуг з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден;

надання послуг поштового зв'язку;

геологічне вивчення (у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ) нафтогазоносних надр, родовищ вугілля та інших видів твердого палива;

забезпечення функціонування та експлуатація телекомунікаційних мереж фіксованого зв'язку загального користування або надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг;

забезпечення транспортування, зберігання, переробки нафти та нафтопродуктів сирих; ( Пункт 1 частини четвертої статті 2 в редакції Закону N 4851-VI від 24.05.2012 )

2) таких товарів, робіт і послуг:

неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;

нафта або нафтопродукти сирі;

електрична енергія, послуги з її постачання, передачі та розподілу;

централізоване постачання теплової енергії;

природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу і постачання;

послуги поштового зв'язку, поштові марки та марковані конверти;

телекомунікаційні послуги, у тому числі з ретрансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв'язку та послуг Інтернет-провайдерів);

послуги міжнародних фінансових організацій, пов'язані із залученням їх кредитів (позик);

послуги з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням;

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється за кошти, розпорядником яких є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення підготовки і реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань та заходів з підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та інших міжнародних спортивних подій (у рамках виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) ( 357-2010 );

освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами: студентам, аспірантам, науковим і науково-педагогічним працівникам за межами України;

послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

роботи з утримання об’єктів благоустрою. ( Пункт 2 частини четвертої статті 2 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом N 4710-VI від 17.05.2012 ) ( Частина четверта статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2462-VI від 08.07.2010, N 2900-VI від 11.01.2011, N 2995-VI від 03.02.2011; в редакції Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

5. Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів, та/або оплата замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом.

6. Дія цього Закону не поширюється на закупівлі товарів, робіт і послуг, які здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. ( Статтю 2 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 4913-VI від 07.06.2012 )

Стаття 3. Принципи здійснення закупівель

1. Закупівлі здійснюються за такими принципами:

добросовісна конкуренція серед учасників;

максимальна економія та ефективність;

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

недискримінація учасників;

об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів;

запобігання корупційним діям і зловживанням.

Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення
процедур закупівель

1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, зміни до нього надсилаються Державній казначейській службі України, річний план, кошторис (тимчасовий кошторис), фінансовий план (план асигнувань, план використання бюджетних (державних) коштів), зміни до них надсилаються Уповноваженому органу протягом 5 робочих днів з дня їх затвердження.

Річний план закупівель та зміни до нього оприлюднюються замовником шляхом розміщення на власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів протягом п'яти робочих днів з дня їх затвердження. ( Частину першу статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 4851-VI від 24.05.2012 )

2. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Стаття 5. Недискримінація учасників

1. Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.

2. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом.

3. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Стаття 6. Міжнародні зобов'язання України у сфері
закупівель

1. Якщо міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, передбачено інший порядок закупівлі, ніж порядок, визначений цим Законом, застосовуються положення міжнародного договору України.

2. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик, що надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими організаціями, а у разі невстановлення таких правил і процедур - відповідно до цього Закону.

Закупівля товарів, робіт і послуг на умовах їх співфінансування у рамках проектів, які реалізуються за рахунок кредитів, позик, зазначених в абзаці першому цієї частини, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими відповідними організаціями, а у разі невстановлення таких правил і процедур - відповідно до цього Закону. ( Частину другу статті 6 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 ) ( Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

Розділ II
Державне регулювання та контроль
у сфері закупівель

Стаття 7. Державне регулювання та контроль
у сфері закупівель

1. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель здійснюють Уповноважений орган та інші органи відповідно до їх компетенції.

Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися у проведення процедур закупівель. ( Частину першу статті 7 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

2. Уповноваженим органом є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. ( Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

3. Уповноважений орган здійснює регулювання та координацію у сфері закупівель у межах повноважень, визначених цим Законом.

4. Державна казначейська служба України:

до здійснення оплати за договорами про закупівлю перевіряє наявність та відповідність укладеного договору про закупівлю звіту про результати проведення процедури закупівлі та річному плану закупівель, правильність їх оформлення відповідно до законодавства, а також наявність оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника), відомостей про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами), оголошення про результати процедури закупівлі, що були опубліковані в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та відповідних міжнародних виданнях у випадках, передбачених цим Законом. Перевіркою правильності оформлення документів вважається перевірка дотримання замовником встановлених законодавством вимог до форми документа та правильності його заповнення відповідно до затверджених інструкцій стосовно заповнення таких форм (за їх наявності) або розміщені на веб-порталі Уповноваженого органу та на веб-сайті оператора електронного майданчика (у разі застосування процедури електронного реверсивного аукціону); ( Абзац другий частини четвертої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3681-VI від 08.07.2011, N 4917-VI від 07.06.2012, N 5044-VI від 04.07.2012 )

вживає заходів з недопущення здійснення платежів з рахунку замовника згідно з узятим фінансовим зобов'язанням за договором про закупівлю у випадках:

відсутності необхідних документів, передбачених цим Законом, або їх невідповідності встановленим законодавством вимогам щодо оформлення; ( Абзац четвертий частини четвертої статті 7 в редакції Закону N 5044-VI від 04.07.2012 )

відміни процедури закупівлі;

набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними;

на період призупинення процедури закупівлі;

наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 цього Закону;

у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері закупівель повідомляє про такі випадки Уповноважений орган та орган оскарження.

Банкам під час оплати за договорами про закупівлю замовником разом із платіжним дорученням надаються документи щодо державних закупівель відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ). У разі їх невідповідності вимогам цього Закону платіжне доручення вважається оформленим неналежним чином.

5. Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, Державна фінансова інспекція України, Державна служба статистики України здійснюють контроль у сфері державних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Стаття 8. Уповноважений орган та орган оскарження

1. Основними функціями Уповноваженого органу є:

1) розроблення і затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону;

2) розроблення та затвердження Стратегії розвитку системи державних закупівель;

3) моніторинг державних закупівель;

4) ведення обліку закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та результати процедур закупівель;

5) подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення генерального замовника;

6) підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати квартальних звітів про стан закупівель;

7) узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі міжнародної;

( Пункт 8 частини першої статті 8 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

9) вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду з питань закупівель;

10) виступає засновником та забезпечує видання безоплатного державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель;

11) виступає засновником та забезпечує видання безоплатного міжнародного інформаційного видання з питань державних закупівель;

12) забезпечення функціонування безоплатного веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал Уповноваженого органу);

13) взаємодія з громадськістю та проведення громадських слухань з питань удосконалення системи державних закупівель;

14) організація нарад, безоплатних семінарів та виставок з питань закупівель;

15) організація та затвердження порядку проходження навчання спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення кваліфікації;

16) надання безоплатної методологічної допомоги замовникам, у тому числі надання відповідей на запити зацікавлених осіб з питань державних закупівель. Відповіді на запити носять виключно рекомендаційний характер;

17) забезпечення видання безоплатних збірників нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань державних закупівель;

18) міжнародне співробітництво у сфері закупівель;

19) розроблення та затвердження:

стандартної документації конкурсних торгів;

типового положення про комітет з конкурсних торгів;

( Абзац четвертий пункту 19 частини першої статті 8 виключено на підставі Закону N 5044-VI від 04.07.2012 )

порядку визначення предмета закупівлі, порядку включення (виключення) суб'єктів господарювання до/з реєстру операторів електронних майданчиків та порядку його ведення, регламенту електронного майданчика; ( Абзац п'ятий пункту 19 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

порядку здійснення моніторингу закупівель; ( Абзац шостий пункту 19 частини першої статті 8 в редакції Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

форм:

річного плану закупівель;

оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника, оголошення про проведення процедури електронного реверсивного аукціону); ( Абзац дев'ятий пункту 19 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;

реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій;

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, рішення замовника про укладення договору про закупівлю або про відмову від укладення договору про закупівлю; ( Абзац чотирнадцятий пункту 19 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі;

оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну процедури електронного реверсивного аукціону); ( Абзац шістнадцятий пункту 19 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

звіту про результати проведення процедури закупівлі;

20) надання роз'яснень щодо застосування законодавства у сфері закупівель;

21) погодження навчальних програм з підготовки спеціалістів у сфері закупівель та підвищення їх кваліфікації;

22) співробітництво з правоохоронними органами щодо виявлення фактів порушення законодавства у сфері закупівель та подання у випадках, передбачених законами України, до правоохоронних органів матеріалів про виявлені порушення;

23) співробітництво з органами Антимонопольного комітету України щодо виявлення фактів порушень законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель;

24) співробітництво з державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

25) вжиття заходів щодо забезпечення ефективного та раціонального використання державних коштів, максимальної їх економії при здійсненні державних закупівель;

26) інформування громадськості про політику та правила державних закупівель;

27) здійснює державний нагляд (контроль) за діяльністю операторів електронних майданчиків з організації та проведення електронних реверсивних аукціонів. ( Частину першу статті 8 доповнено пунктом 27 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

2. Уповноважений орган має право:

1) вимагати від замовників подання звіту про результати проведення процедури закупівлі згідно з цим Законом;

2) встановлювати строки подання замовниками інформації про заплановані закупівлі та укладені договори про закупівлю;

3) отримувати в установленому порядку від замовників, учасників, підприємств, установ, організацій, а також органів, які здійснюють державне регулювання і контроль у сфері закупівель, правоохоронних органів документи та інформацію, які необхідні для виконання функцій, передбачених цим Законом, у тому числі для здійснення моніторингу державних закупівель. Особи та органи, зазначені у цьому пункті, впродовж п'яти днів з дати отримання відповідного запиту зобов'язані надати Уповноваженому органу інформацію та завірені належним чином копії документів; ( Пункт 3 частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

3-1) проводити моніторинг закупівель; ( Частину другу статті 8 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

4) здійснювати інші дії та вживати інші заходи, передбачені законодавством для виконання покладених на Уповноважений орган функцій;

5) у разі виявлення порушень законодавства у сфері державних закупівель під час здійснення моніторингу закупівель надавати в порядку, визначеному законодавством, висновки з рекомендаціями щодо усунення та недопущення таких порушень, про що одночасно повідомляти орган оскарження; ( Частину другу статті 8 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011; в редакції Закону N 5044-VI від 04.07.2012 )

6) проводити планові та позапланові перевірки діяльності операторів електронних майданчиків, у разі виявлення порушень законодавства застосовувати фінансові та адміністративні санкції, передбачені цим Законом. ( Частину другу статті 8 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

3. Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов'язаних із участю у процедурах державної закупівлі, створює постійно діючу адміністративну колегію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель. Рішення постійно діючої адміністративної колегії приймаються від імені Антимонопольного комітету України.

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель діє у складі трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України. Голова постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України повинен мати вищу юридичну освіту.

Член постійно діючої адміністративної колегії, який є пов'язаною особою з суб'єктом оскарження або замовником, не може брати участь у розгляді та прийнятті рішень щодо такої скарги і повинен бути замінений на час розгляду і прийняття рішення щодо такої скарги іншим державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, що визначається Головою Антимонопольного комітету України.

Порядок діяльності постійно діючої адміністративної колегії встановлюється відповідно до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ), якщо інше не встановлено цим Законом.

Рішення органу оскарження оформляються у письмовій формі та надсилаються не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття Уповноваженому органу, суб'єкту оскарження, замовнику, Державній казначейській службі України та редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, а в разі здійснення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону також оператору електронного майданчика. ( Абзац п'ятий частини третьої статті 8 в редакції Закону N 3681-VI від 08.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов'язковими для виконання замовниками та особами, яких вони стосуються.

Рішення органу оскарження підлягають обов'язковій публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, а також не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття оприлюднюються на веб-порталі Антимонопольного комітету України.

Рішення органу оскарження може бути оскаржено суб'єктом оскарження чи замовником до суду протягом місячного строку з дня, коли особа дізналася про його прийняття. ( Абзац восьмий частини третьої статті 8 в редакції Закону N 3156-VI від 17.03.2011 )

Стаття 9. Громадський контроль у сфері державних
закупівель

1. Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо державних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону.

2. Замовники і учасники процедур закупівель та Уповноважений орган повинні сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у сфері закупівель відповідно до законів України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ), "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) і "Про інформацію" ( 2657-12 ).

3. Громадяни і громадські організації та їх спілки не мають права втручатися у діяльність Уповноваженого органу та процедуру визначення замовником переможця торгів.

4. Під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації. Замовники зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ представників засобів масової інформації на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Розділ III
Загальні умови здійснення закупівлі

Стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю

1. Замовник для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу (що здійснюється безоплатно) у порядку, встановленому цим Законом, надає таку інформацію про закупівлю: ( Абзац перший частини першої статті 10 в редакції Закону N 5044-VI від 04.07.2012 )

оголошення про проведення процедури закупівлі - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк;

обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника - одночасно з оголошенням про проведення процедури закупівлі;

( Абзац четвертий частини першої статті 10 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію - після публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель, але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк;

зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз'яснення до неї (у разі наявності) - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення, але не пізніш як за сім днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій;

протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій - протягом трьох робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій;

інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу - протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення;

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника) - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі; ( Абзац дев'ятий частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

( Абзац десятий частини першої статті 10 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

( Абзац одинадцятий частини першої статті 10 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

оголошення про результати процедури закупівлі - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися;

повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності) - протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення;

звіт про результати проведення процедури закупівлі - протягом трьох робочих днів з дня його затвердження.

( Абзац п'ятнадцятий частини першої статті 10 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

Інформація про проведення процедури електронного реверсивного аукціону та його результати підлягає оприлюдненню відповідно до положень розділу VIII-1 цього Закону. ( Частину першу статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

Веб-портал Уповноваженого органу повинен відповідати встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації, що є власністю держави, забезпечувати вільний та безоплатний доступ до нього.

2. Оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника), повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, відомості про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами), оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника) обов'язково безоплатно публікуються в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель у терміни, встановлені цим Законом для оприлюднення відповідної інформації. ( Абзац перший частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

Випуск державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель здійснюється з періодичністю не рідше одного разу на тиждень.

Інформація, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу, повинна відповідати інформації, яку опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

У разі коли інформація, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу, містить відомості, що відрізняються від тих, які опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, автентичною вважається інформація, опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

У разі якщо дата оприлюднення та дата публікації інформації про державні закупівлі не співпадають, дата публікації у такому випадку вважається визначальною.

Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар комітету з конкурсних торгів замовника.

Інформація, зазначена в частині першій цієї статті, може додатково оприлюднюватися на вибір замовника в інших засобах масової інформації, на веб-сайтах замовника (у разі наявності) або веб-сайтах відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування.

Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель безоплатно.

3. Процедура закупівлі, крім закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, попередня кваліфікація учасників не можуть проводитися до/без публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель згідно з абзацом першим частини другої цієї статті. ( Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

4. Оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі обов'язково додатково розміщуються у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Уповноваженого органу та на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: ( Абзац перший частини четвертої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

для товарів - 200 тисячам євро;

для послуг - 300 тисячам євро;

для робіт - 500 тисячам євро.

Курс євро фіксується згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день відправлення для публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі.

5. Доступ користувачів до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, є безоплатним та вільним. Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, приймається для розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу безоплатно.

Стаття 11. Комітет з конкурсних торгів

1. Комітет з конкурсних торгів утворюється замовником (генеральним замовником) для організації та проведення процедур закупівель.

Комітет з конкурсних торгів діє на засадах колегіальності та неупередженості членів комітету з конкурсних торгів. Членство в комітеті з конкурсних торгів не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2. Склад комітету з конкурсних торгів та положення про комітет з конкурсних торгів затверджуються рішенням замовника (генерального замовника). До складу комітету з конкурсних торгів не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради. ( Абзац перший частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )

До складу комітету з конкурсних торгів входить не менше п'яти осіб. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, до складу комітету з конкурсних торгів мають входити всі службові (посадові) особи замовника. ( Абзац другий частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )

Голова та секретар комітету з конкурсних торгів повинні пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель. Таке навчання можуть пройти також інші члени комітету з конкурсних торгів. Порядок зазначеного навчання встановлюється Уповноваженим органом. ( Абзац третій частини другої статті 11 в редакції Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

3. Керівництво роботою комітету з конкурсних торгів здійснює його голова. Голова комітету з конкурсних торгів організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

4. Комітет з конкурсних торгів:

планує проведення процедур закупівель; ( Абзац другий частини четвертої статті 11 в редакції Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

складає та затверджує річний план державних закупівель;

здійснює вибір процедури закупівлі;

проводить процедури закупівель, попередню кваліфікацію учасників;

забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених цим Законом;

здійснює інші дії, передбачені цим Законом.

5. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

Члени комітету з конкурсних торгів несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.

6. Типове положення про комітет з конкурсних торгів розробляється та затверджується Уповноваженим органом.

Стаття 12. Процедури закупівлі

1. Закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур:

відкриті торги;

двоступеневі торги;

запит цінових пропозицій;

попередня кваліфікація учасників;

закупівля в одного учасника;

електронний реверсивний аукціон. ( Частину першу статті 12 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

2. У випадках, передбачених розділом VIII-1 цього Закону, замовники не мають права при здійсненні закупівлі відступати від обов'язкового застосування процедури електронного реверсивного аукціону. ( Статтю 12 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

3. Відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально.

Стаття 13. Закупівля за рамковими угодами

1. Закупівля за рамковими угодами здійснюється у порядку, передбаченому для проведення процедури відкритих торгів, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації, з урахуванням вимог цієї статті, а рамкові угоди укладаються відповідно до вимог розділу IX цього Закону.

2. Особливості укладення рамкових угод, перелік товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами, визначаються Уповноваженим органом. Особливості виконання рамкових угод, порядок визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами визначаються Кабінетом Міністрів України ( 2289-17 ).

3. В оголошенні про проведення закупівлі за рамковою угодою обов'язково зазначаються:

строк, на який укладається угода, що не може перевищувати чотирьох років;

кількість учасників, з якими буде укладено угоду;

найменування і місцезнаходження замовника (замовників), що здійснюватимуть закупівлю за угодою.

4. Рамкова угода укладається з кількома учасниками за умови, що участь у ній бере не менше трьох учасників.

У разі надходження пропозицій у кількості, меншій ніж заявлена кількість учасників, або відхилення отриманих пропозицій на підставах, встановлених цим Законом, замовник (генеральний замовник) має право укласти рамкову угоду з тими учасниками, пропозиції яких не відхилені.

5. Замовник має право укласти договір про закупівлю відповідних товарів і послуг виключно з тими учасниками, пропозиції яких акцептовані за результатами укладення рамкової угоди.

6. Рамкові угоди виконуються з дотриманням таких вимог:

1) у разі укладення рамкової угоди з одним учасником:

якщо всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, такий договір вважається укладеним після подання замовником учаснику пропозиції виконати зазначені умови та отримання письмової згоди учасника;

якщо не всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, такий договір укладається за результатами організованих замовником переговорів з учасником;

2) у разі укладення рамкової угоди з кількома учасниками:

якщо всі умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, замовник має право укласти такий договір з дотриманням зазначених у рамковій угоді умов відбору без проведення процедури конкурсних торгів серед учасників, з якими укладено відповідну рамкову угоду;

якщо не всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, такий договір укладається замовником з переможцем процедури конкурентного відбору, який проводиться замовником серед учасників, з якими укладено відповідну рамкову угоду.

З метою визначення переможця конкурентного відбору замовник (генеральний замовник) надсилає письмове запрошення всім учасникам, з якими укладено рамкову угоду, подати пропозиції конкурсних торгів щодо укладення договору про закупівлю. Замовник (генеральний замовник) повинен встановити строк, достатній для підготовки учасниками пропозицій, та забезпечити протягом зазначеного строку конфіденційність поданих пропозицій.

Оцінка пропозицій та визначення переможця проводяться за критеріями, встановленими в рамковій угоді, з урахуванням специфічних вимог до предмета закупівлі, встановлення яких допускається згідно з угодою. Такі специфічні вимоги зазначаються у запрошенні учасникам подати пропозиції. Запрошення учасникам та їх пропозиції не можуть передбачати істотну зміну умов договорів закупівлі та характеристик відповідного предмета закупівлі, визначених рамковою угодою.

7. Генеральний замовник інформує всіх заінтересованих замовників про результати застосування процедури укладення рамкової угоди протягом п'яти днів після її завершення.

Один замовник може бути стороною однієї або кількох рамкових угод. Замовник має право відмовитися від укладення договору про закупівлю за рамковою угодою, проінформувавши про це генерального замовника та Уповноважений орган.

8. Генеральний замовник протягом п'яти робочих днів після отримання повідомлення замовника про укладення договору про закупівлю за рамковою угодою повідомляє про це Уповноважений орган із зазначенням предмета закупівлі, відповідних замовників та учасників, між якими укладено договори про закупівлю. ( Стаття 13 в редакції Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

Стаття 14. Подання інформації під час проведення
процедури закупівлі

1. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється у письмовій формі, а в разі застосування закупівлі в електронній формі - у вигляді електронного документа.

У разі якщо замовник та учасники під час проведення процедури закупівлі надали інформацію в іншій формі, ніж письмовій, зміст такої інформації має бути ними письмово підтверджений, крім випадку застосування закупівлі в електронній формі.

Інформація, що у визначених цим Законом ( 2289-17 ) випадках була подана у вигляді електронного документа, вважається оригіналом і має однакову юридичну силу з паперовою формою. ( Частина перша статті 14 в редакції Закону N 4917-VI від 07.06.2012 )

2. Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

Стаття 15. Мова, що застосовується під час
проведення процедур закупівель

1. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

( Частину другу статті 15 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

Стаття 16. Кваліфікаційні критерії

1. Замовники у разі проведення процедур закупівель, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, визначають кваліфікаційні критерії до учасників або учасників попередньої кваліфікації з числа тих, що встановлені частиною другою цієї статті ( Частина перша статті 16 в редакції Закону N 4851-VI від 24.05.2012 )

2. Замовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії: ( Абзац перший частини другої статті 16 в редакції Закону N 4851-VI від 24.05.2012 )

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

3. Визначені замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників або учасників попередньої кваліфікації про відповідність їх таким критеріям, зазначаються в документації конкурсних торгів або кваліфікаційній документації та вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника).

Замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх таким критеріям у разі: ( Частину третю статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом N 4851-VI від 24.05.2012 )

1) проведення процедури запиту цінових пропозицій; ( Частину третю статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом N 4851-VI від 24.05.2012 )

2) закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування. ( Частину третю статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом N 4851-VI від 24.05.2012 )

4. Документи, що не передбачені законодавством для учасників або учасників попередньої кваліфікації - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів або кваліфікаційної пропозиції та не вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника).

5. Усі пропозиції конкурсних торгів або кваліфікаційні пропозиції, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим частиною другою цієї статті, та за відсутності інших, передбачених цим Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

Стаття 17. Відмова в участі у процедурі закупівлі

1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) учасника або учасника попередньої кваліфікації було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника або учасника попередньої кваліфікації у змові;

4) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо:

1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

3. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційної або цінової пропозиції із зазначенням підстави надсилається учаснику або учаснику попередньої кваліфікації, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Стаття 18. Порядок оскарження процедур закупівлі

1. Скарга до органу оскарження подається суб'єктом оскарження в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка її подає, та містити таку інформацію:

найменування органу оскарження;

ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

найменування, місцезнаходження, поштова адреса замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;

підстави, через які подається скарга, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати, дата, коли суб'єкту оскарження стало відомо про такі рішення, дії або бездіяльність;

вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування.

До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника.

2. Скарга може бути подана тільки особою, право чи законний інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника або оператора електронного майданчика, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель. ( Абзац перший частини другої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

Подання скарги до органу оскарження не потребує попереднього звернення до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі.

3. У разі отримання замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів, в тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Направлення звернення замовнику не позбавляє особу права звернутися зі скаргою до органу оскарження. Замовник повинен повідомити всіх зацікавлених осіб про рішення, прийняті за розглядом звернення. У разі подання скарги щодо тієї ж процедури закупівлі, якої стосується звернення, замовник повідомляє орган оскарження про вжиті за цим зверненням заходи.

Рішення замовника, прийняте за розглядом звернення, може бути оскаржене до органу оскарження або протягом 30 днів з дня його прийняття до суду. Цей строк не може бути поновлено.

4. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 14 днів з дня отримання суб'єктом оскарження повідомлення про відповідне рішення чи дію замовника, що порушує права чи законні інтереси суб'єкта скарження, або з дня, коли суб'єкту оскарження стало відомо про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, але до моменту укладення договору про закупівлю. Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів, можуть подаватися у будь-який строк після публікації повідомлення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів. Скарги, що стосуються порушень, допущених під час проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону, можуть подаватися після визначення переможця процедури електронного реверсивного аукціону, але до моменту укладення договору про закупівлю в порядку, передбаченому статтею 39-10 цього Закону. ( Абзац перший частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються у судовому порядку.

Датою отримання скарги органом оскарження вважається дата її реєстрації органом оскарження.

Орган оскарження повинен у строк, що не перевищує трьох днів після отримання скарги, повідомити суб'єкта оскарження та замовника про час і місце розгляду скарги. Зазначені особи мають право взяти участь у розгляді скарги.

За подання скарги до органу оскарження справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України. Розмір плати визначається Кабінетом Міністрів України ( 773-2010 ). ( Абзац п'ятий частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI від 23.12.2010 )

При поданні скарги до органу оскарження суб'єкт оскарження надсилає копію скарги замовнику, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржуються.

У разі отримання органом оскарження скарги з порушенням строків, визначених в абзаці першому цієї частини, орган оскарження зобов'язаний поінформувати про це суб'єкта оскарження і повернути скаргу без розгляду не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

Орган оскарження повертає скаргу без розгляду у випадках, коли:

суб'єкт оскарження висуває скаргу щодо того самого порушення, в тій самій процедурі закупівлі і з тих самих підстав, які вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне рішення;

скарга не відповідає вимогам частини першої цієї статті;

суб'єктом оскарження не внесено плату, передбачену абзацом п'ятим цієї частини;

замовник відповідно до цього Закону визнав та усунув порушення, зазначені в скарзі, про що було надано документальне підтвердження. Повідомлення про повернення скарги без розгляду надсилається особі, яка звернулася до органу оскарження, не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку, коли орган оскарження приймає рішення про призупинення процедури закупівлі.

У будь-якому випадку укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження забороняється.

Орган оскарження має право за власною ініціативою або за заявою суб'єкта оскарження прийняти рішення про призупинення процедури закупівлі на строк до винесення рішення за скаргою. Впродовж одного робочого дня орган оскарження повідомляє про призупинення процедури закупівлі Державну казначейську службу України, редакцію державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, замовника та суб'єкта оскарження. У разі прийняття рішення про призупинення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону орган оскарження повідомляє про це оператора електронного майданчика, на якому відбувається процедура. ( Абзац п'ятнадцятий частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

Призупинення процедури закупівлі передбачає зупинення замовником будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень щодо закупівлі, в тому числі укладення договору про закупівлю, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі. ( Абзац шістнадцятий частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

Під час призупинення процедури електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика зобов'язаний вжити заходів для автоматичного відхилення заявок за допомогою технічного обладнання та програмного забезпечення, що використовуються для роботи електронного майданчика. ( Частину четверту статті 18 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

Під час призупинення процедури закупівлі редакція державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель зобов'язана не приймати до публікації інформацію про закупівлю за призупиненою процедурою закупівлі, яка підлягає публікації згідно з цим Законом.

Якщо замовник усуне порушення, зазначені у скарзі, замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це орган оскарження та надати документальне підтвердження. Після усунення порушень та отримання органом оскарження документального підтвердження про це орган оскарження скасовує рішення про призупинення процедури закупівлі.

За результатами розгляду скарги орган оскарження має право:

прийняти рішення про встановлення або відсутність порушення процедури закупівлі (в тому числі порушення порядку публікації, оприлюднення або неопублікування, неоприлюднення інформації про державні закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені у технічній специфікації, яка є складовою частиною документації з конкурсних торгів) або, у разі неможливості виправити допущені порушення, відмінити процедуру закупівлі; ( Абзац частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

у випадках, передбачених законами України, передавати рішення, документи та матеріали щодо здійснення закупівель до правоохоронних, контролюючих та інших органів.

Для розгляду скарг орган оскарження має право на всіх стадіях державних закупівель запитувати і отримувати у замовників, учасників, контролюючих органів, державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, інших осіб відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур державних закупівель.

Замовники, учасники, контролюючі органи, державне офіційне друковане видання з питань державних закупівель, інші особи протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту повинні надіслати органу оскарження відповідну інформацію, завірені належним чином копії документів та матеріали.

У разі коли в установлений строк не надано інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур державних закупівель, орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації.

Орган оскарження має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів та спеціалістів, які не можуть бути пов'язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги. Висновки таких представників державних органів, експертів та спеціалістів оформлюються у письмовій формі та долучаються до матеріалів справи про розгляд скарги.

У разі відкликання скарги орган оскарження може прийняти рішення про припинення розгляду скарги.

Рішення про розгляд скарг приймаються органом оскарження виключно на його засіданнях.

Орган оскарження приймає протягом 30 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі;

висновок органу оскарження про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні повністю чи частково;

у разі коли скаргу не задоволено, - підстави та обґрунтування прийняття такого рішення;

у разі коли скаргу задоволено повністю або частково, - зобов'язання усунення замовником порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього законного рішення чи правомірної дії замовника.

Рішення органу оскарження оформлюється у письмовій формі і містить таку інформацію:

найменування органу оскарження;

короткий зміст скарги;

мотивувальну частину рішення;

резолютивну частину рішення;

строк оскарження рішення.

Засвідчені в установленому порядку копії рішення за результатами розгляду скарги орган оскарження протягом трьох днів з дня його прийняття надсилає суб'єкту оскарження, замовнику, Державній казначейській службі України та редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель. ( Абзац частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

Стаття 19. Звіт про результати проведення
процедури закупівлі

1. У звіті про результати проведення процедури закупівлі обов'язково зазначаються:

найменування предмета закупівлі;

кількість учасників процедури закупівлі та найменування і місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю;

ціни пропозицій конкурсних торгів (цінові пропозиції або ціна пропозиції на переговорах у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника) та сума, визначена у договорі про закупівлю; ( Абзац четвертий частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами), опублікованого у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону; ( Абзац п'ятий частини першої статті 19 в редакції Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника), опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону; ( Абзац шостий частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі та дата оприлюднення і номер оголошення про результати процедури закупівлі, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Уповноваженого органу (у випадках, передбачених цим Законом) та розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону;

адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності);

у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю, - підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, якщо таке мало місце;

дата укладення договору про закупівлю;

зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 цього Закону, із зазначенням відповідних підстав.

2. Звіт про результати проведення процедури закупівлі оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону, крім випадків застосування процедури електронного реверсивного аукціону, результати якої оприлюднюються в порядку, визначеному розділом VIII-1 цього Закону. ( Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

3. Усі документи щодо державних закупівель, передбачені цим Законом, зберігаються замовником протягом трьох років.

Розділ IV
Процедура відкритих торгів

Стаття 20. Умови застосування процедури відкритих торгів

1. Відкриті торги є основною процедурою закупівлі.

2. Під час проведення процедури відкритих торгів пропозиції конкурсних торгів мають право подавати всі зацікавлені особи.

Стаття 21. Інформування про проведення процедури
відкритих торгів

1. Оголошення про проведення процедури відкритих торгів безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та безоплатно розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

2. В оголошенні про проведення процедури відкритих торгів обов'язково зазначаються:

найменування і місцезнаходження замовника;

адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю, відповідно до статті 10 цього Закону;

адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності);

найменування предмета закупівлі;

кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг;

строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

місце отримання документації конкурсних торгів;

місце та строк подання пропозицій конкурсних торгів;

місце, дата і час розкриття пропозицій конкурсних торгів;

розмір, вид та умови надання забезпечення пропозицій конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати);

прізвище, ім'я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками;

реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державної казначейської служби України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).

В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена замовником.

3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення процедури відкритих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

У разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі продукції харчової промисловості, продуктів харчування, послуг з організації харчування, лікарських засобів і виробів медичного призначення строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено до 15 днів (далі - скорочена процедура). Причиною скорочення строку не може бути бездіяльність замовника щодо проведення відповідних процедур закупівель. Обґрунтування нагальної потреби зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі та не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками. ( Абзац другий частини третьої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )

Стаття 22. Документація конкурсних торгів

1. Після оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі кожна фізична/юридична особа має право безоплатно отримати документацію конкурсних торгів.

Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається або надається замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи відповідного запиту.

Документація конкурсних торгів безоплатно розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступу і може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою. ( Абзац третій частини першої статті 22 в редакції Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

2. Документація конкурсних торгів повинна містити:

1) інструкцію з підготовки пропозицій конкурсних торгів;

2) кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством;

3) інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, в тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі, у разі якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами. Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент". Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля;

4) кількість товару та місце його поставки;

5) місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги;

6) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

7) проект договору або основні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю;

8) опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів, у разі якщо учасникам дозволяється подати пропозиції конкурсних торгів стосовно частини предмета закупівлі (лота);

9) перелік критеріїв та методику оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критеріїв;

10) строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

11) інформацію про валюту, в якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів;

12) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів;

13) зазначення способу, місця та кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів;

14) порядок надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів;

15) розмір, вид та умови надання забезпечення пропозицій конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати);

16) розмір, вид, умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати);

17) місце, дату і час розкриття пропозицій конкурсних торгів;

18) прізвище, ім'я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.

Документація конкурсних торгів може містити також іншу інформацію, відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.

3. Документація конкурсних торгів не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Стаття 23. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних
торгів та внесення змін до неї

1. Учасник, який отримав від замовника документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначені у цій частині роз'яснення оприлюднюються замовником відповідно до статті 10 цього Закону.

2. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник зобов'язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжити строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону.

Стаття 24. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

1. Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в документації конкурсних торгів вимоги щодо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

У разі якщо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів вимагається замовником, у документації конкурсних торгів повинні бути зазначені умови його надання, зокрема, вид, розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається учаснику. У такому разі учасник під час подання пропозиції конкурсних торгів одночасно надає забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів у грошовому виразі не може перевищувати 1 відсотка очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 5 відсотків - у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених документацією конкурсних торгів.

2. У разі якщо пропозиції конкурсних торгів подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів встановлюється замовником виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота).

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

непідписання учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;

ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

4. Замовник повинен повернути забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом трьох банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

5. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств.

Стаття 25. Порядок подання пропозицій конкурсних торгів

1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. Відмова або ухилення замовника від негайного отримання пропозицій конкурсних торгів, що подаються особисто, є підставою для оскарження. Якщо це передбачено документацією конкурсних торгів, пропозиція конкурсних торгів може подаватися у вигляді електронного документа відповідно до цього Закону та законодавства, що регулює питання електронного документообігу та електронного цифрового підпису. ( Абзац перший частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів (у тому числі до визначеної у документації конкурсних торгів частини предмета закупівлі (лота)). Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається Уповноваженим органом.

2. Пропозиція конкурсних торгів повинна супроводжуватися документом, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі.

3. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

4. Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними протягом зазначеного у документації конкурсних торгів строку. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

5. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються, у разі якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Стаття 26. Забезпечення виконання договору про закупівлю

1. Замовник має право вимагати від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачене документацією конкурсних торгів. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 цього Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.

2. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору.

3. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств.

Стаття 27. Розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється в день закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі.

2. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

3. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

4. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Стаття 28. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів

1. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

4. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з цим Законом.

5. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з цим Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

Критеріями оцінки є:

у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок - ціна;

у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт), - ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема такими, як:

якість виконання робіт, послуг;

умови оплати;

строк виконання;

гарантійне обслуговування;

експлуатаційні витрати;

передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником.

6. Якщо для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів крім ціни застосовуються й інші критерії оцінки, у документації конкурсних торгів визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці пропозицій конкурсних торгів. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою 50 відсотків.

7. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

8. За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

9. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Стаття 29. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

2. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. ( Частина друга статті 29 в редакції Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

Стаття 30. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими,
що не відбулися

1. Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг; ( Абзац другий частини першої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; ( Абзац шостий частини першої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. ( Частину другу статті 30 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )

3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Стаття 31. Акцепт пропозиції конкурсних торгів та укладення
договору про закупівлю

1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

2. Замовник зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника - переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції обов'язково безоплатно публікується у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.

( Абзац п'ятий частини другої статті 31 виключено на підставі Закону N 5044-VI від 04.07.2012 )

3. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. ( Частина третя статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )

Стаття 32. Інформування учасників про результати проведення
процедури закупівлі

1. Замовник протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, подає оголошення про результати проведення процедури закупівлі для безоплатного опублікування в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель та безоплатного розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону. ( Частина перша статті 32 в редакції Закону N 5044-VI від 04.07.2012 )

2. В оголошенні про результати проведення торгів обов'язково зазначаються:

найменування та місцезнаходження замовника;

адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю відповідно до статті 10 цього Закону;

адреса веб-сайту, на якому додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення);

найменування предмета закупівлі;

кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг;

дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених цим Законом);

дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель; ( Абзац восьмий частини другої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковою угодою), опублікованого у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону; ( Абзац дев'ятий частини другої статті 32 в редакції Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

дата укладення договору про закупівлю;

дата прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися (якщо таке рішення було прийнято замовником), та його причина;

сума, визначена у договорі про закупівлю; ( Абзац дванадцятий частини другої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

повне найменування переможця процедури закупівлі.

Розділ V
Процедура двоступеневих торгів

Стаття 33. Умови застосування і проведення процедури
двоступеневих торгів

1. Процедура двоступеневих торгів може застосовуватися за таких умов:

замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) товарів (робіт) або визначити вид послуг та якщо для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з учасниками;

предметом закупівлі є здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт.

Стаття 34. Порядок проведення процедури двоступеневих
торгів

1. Двоступеневі торги проводяться в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

2. Двоступеневі торги проводяться в два етапи.

На першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні пропозиції конкурсних торгів без зазначення ціни. Документація конкурсних торгів при цьому може передбачати лише пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної і технічної компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним критеріям. Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 15 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Замовник під час розгляду попередніх пропозицій конкурсних торгів має право проводити переговори з будь-ким з учасників для визначення переваг та недоліків у пропозиціях. Замовник в ході переговорів не має права застосовувати дискримінаційний режим до різних учасників. За результатами переговорів складається протокол за підписом замовника та учасника, в якому зазначаються відомості про учасника, пропозиції, запропоновані учасником, висновки.

Після отримання попередніх пропозицій конкурсних торгів замовник має право внести зміни до документації конкурсних торгів щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи запропонувати нові характеристики та критерії оцінки згідно з цим Законом. Про зміну умов документації конкурсних торгів замовник інформує всіх учасників під час надання їм запрошень до участі у другому етапі торгів.

На другому етапі замовник запрошує до участі учасників, попередні пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено на першому етапі та пропозиції яких виявилися прийнятними в цілому, але не менше ніж двох. На другому етапі учасники повинні подати остаточні пропозиції конкурсних торгів із зазначенням ціни. Строк подання пропозицій конкурсних торгів на другому етапі становить не менше 15 днів з дня повідомлення учасника про результати першого етапу.

3. Учасники, попередні пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено на першому етапі, для участі у другому етапі торгів на вимогу замовника надають забезпечення пропозицій конкурсних торгів.

Розділ VI
Процедура запиту цінових пропозицій

Стаття 35. Умови застосування і проведення процедури
запиту цінових пропозицій

1. Замовник здійснює закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 200 тисяч гривень.

Стаття 36. Порядок проведення процедури запиту
цінових пропозицій

1. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання запиту передає його для публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Запит цінових пропозицій безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та безоплатно розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

Під час проведення процедури запиту цінових пропозицій цінові пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи.

2. У запиті обов'язково зазначаються:

найменування та місцезнаходження замовника;

опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри;

адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю, відповідно до статті 10 цього Закону;

адреса веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація замовника про закупівлю (у разі наявності);

строк поставки товарів або надання послуг;

місце і строк подання цінових пропозицій;

місце, дата і час розкриття цінових пропозицій;

строк дії цінових пропозицій, але не менше ніж 120 днів;

основні умови договору про закупівлю;

прізвище, ім'я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками;

реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державної казначейської служби України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).

Строк подання учасниками цінових пропозицій встановлюється замовником, але не може бути меншим, ніж 10 робочих днів з дня публікації запиту цінових пропозицій у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

3. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті.

4. Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції.

Під час розкриття цінових пропозицій складається протокол за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому з учасників на його запит протягом одного робочого дня з дня надходження такого запиту.

Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з дня розкриття цінових пропозицій.

5. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

Замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам - повідомлення про результати процедури запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

Повідомлення про акцепт цінової пропозиції обов'язково безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

( Абзац п'ятий частини п'ятої статті 36 виключено на підставі Закону N 5044-VI від 04.07.2012 )

6. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 цього Закону.

7. Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 цього Закону.

8. Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Розділ VII
Процедура попередньої кваліфікації

Стаття 37. Умови застосування процедури попередньої
кваліфікації

1. Процедура попередньої кваліфікації застосовується у разі необхідності попереднього визначення кваліфікаційної відповідності, фінансово-економічного стану та технічних і організаційних можливостей учасника.

У разі проведення попередньої кваліфікації учасників до подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) допускаються всі учасники попередньої кваліфікації, які пройшли таку кваліфікацію, але не менше двох. Для проведення попередньої кваліфікації учасників має бути не менше двох учасників.

Стаття 38. Порядок проведення процедури попередньої
кваліфікації

1. Інформація про проведення попередньої кваліфікації учасників публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель та розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

2. В оголошенні про проведення попередньої кваліфікації учасників обов'язково зазначаються:

найменування та місцезнаходження замовника;

адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю, відповідно до статті 10 цього Закону;

адреса веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація замовника про закупівлю (у разі наявності);

найменування предмета закупівлі;

кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання;

строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

способи та місце отримання кваліфікаційної документації;

місце і строк подання кваліфікаційних пропозицій;

місце, дата і час розкриття кваліфікаційних пропозицій;

прізвище, ім'я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками;

реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державної казначейської служби України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).

3. Кваліфікаційна документація повинна містити:

1) інструкції з підготовки та подання кваліфікаційної пропозиції;

2) кваліфікаційні критерії до учасників та перелік документів, що підтверджують їх відповідність таким критеріям;

3) процедуру оцінки відповідності кваліфікаційним критеріям (відповідає/не відповідає);

4) інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі). Технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, не повинні містити посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження чи виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент". Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля;

5) кількість та місце поставки товару;

6) місце, в якому виконуватимуться роботи чи надаватимуться послуги;

7) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

8) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути викладені кваліфікаційні пропозиції;

9) спосіб, місце та кінцевий строк подання кваліфікаційних пропозицій;

10) процедуру надання роз'яснень щодо кваліфікаційної документації;

11) місце, дату і час розкриття кваліфікаційних пропозицій;

12) прізвище, ім'я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.

Кваліфікаційна документація може містити також іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне включити до неї.

4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня опублікування оголошення про попередню кваліфікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 15 днів з дня опублікування оголошення про попередню кваліфікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

5. Розкриття кваліфікаційних пропозицій учасників відбувається в день закінчення строку їх подання у час та місці, що зазначені в оголошенні про проведення попередньої кваліфікації.

До участі у розкритті кваліфікаційних пропозицій замовником допускаються всі учасники, що подали кваліфікаційні пропозиції, або їх уповноважені представники.

Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій замовником перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених кваліфікаційною документацією щодо їх підготовки, а також оголошуються найменування та адреса кожного учасника.

Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій складається протокол за визначеною Уповноваженим органом формою, копія якого надається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня з дня отримання від учасника відповідного запиту.

6. Після розкриття кваліфікаційних пропозицій замовник перевіряє відповідність пропозицій учасників попередньої кваліфікації вимогам, встановленим у кваліфікаційній документації.

Учасники попередньої кваліфікації, кваліфікаційні пропозиції яких відповідають вимогам, встановленим у кваліфікаційній документації, вважаються такими, що пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації. Пропозиції інших учасників попередньої кваліфікації відхиляються.

У разі якщо за результатами попередньої кваліфікації відбір пройшли пропозиції менше ніж двох учасників, процедура попередньої кваліфікації відміняється.

Замовник у строк, що не повинен перевищувати 10 днів з дати розкриття кваліфікаційних пропозицій, повідомляє кожного учасника про результати попередньої кваліфікації.

До подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) запрошуються всі учасники, які пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації учасників, але не менше двох. Строк подання пропозицій конкурсних торгів після попередньої кваліфікації учасників повинен становити не менше ніж 15 днів з дня надсилання повідомлення про її результати.

Далі процедура попередньої кваліфікації проводиться так само, як і процедура відкритих торгів.

Замовник може не вимагати від учасників попередньої кваліфікації, які пройшли кваліфікаційний відбір, повторного подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям під час подальшого проведення процедури. ( Частину шосту статті 38 доповнено абзацом згідно із Законом N 4851-VI від 24.05.2012 )

Розділ VIII
Процедура закупівлі в одного учасника

Стаття 39. Умови застосування процедури закупівлі
в одного учасника

1. Закупівля в одного учасника - це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками та акцепту пропозиції переможця процедури закупівлі в одного учасника. ( Абзац перший частини першої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

Замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону.

Замовник протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника забезпечує публікацію у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону інформацію про застосування процедури закупівлі в одного учасника, яка повинна містити:

найменування та місцезнаходження замовника;

адресу веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю, відповідно до статті 10 цього Закону;

адресу веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація замовника про закупівлю (у разі наявності);

найменування, кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання;

строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким проведено переговори; ( Абзац дев'ятий частини першої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

ціну пропозиції;

реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державної казначейської служби України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).

Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника повинно містити:

умови застосування процедури закупівлі;

посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

Оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника не вважається запрошенням до участі у процедурі закупівлі для невизначеного кола осіб.

( Абзац шістнадцятий частини першої статті 39 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

( Абзац сімнадцятий частини першої статті 39 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

( Абзац вісімнадцятий частини першої статті 39 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

( Абзац дев'ятнадцятий частини першої статті 39 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

( Абзац двадцятий частини першої статті 39 виключено на підставі Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

2. Процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником як виняток у разі:

1) закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу, або закупівлі послуг з виконання науково-дослідних, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку; ( Пункт 1 частини другої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4996-VI від 21.06.2012 )

2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи;

3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам; ( Пункт 3 частини другої статті 39 в редакції Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

4) якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників;

5) потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням; ( Частину другу статті 39 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

6) закупівлі товарів на товарних біржах; ( Частину другу статті 39 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

7) закупівлі товарів у разі припинення господарської діяльності, зокрема внаслідок банкрутства, за домовленістю з кредиторами; ( Частину другу статті 39 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

8) необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором. ( Частину другу статті 39 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 4220-VI від 22.12.2011 )

9) урахування вимог, визначених частиною чотирнадцятою статті 39-10. ( Частину другу статті 39 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

3. Загальний строк для визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника не повинен перевищувати п'яти днів з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника. Замовник акцептує пропозицію за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника в день визначення переможця. Повідомлення про акцепт пропозиції обов'язково безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. ( Частину третю статті 39 доповнено новим абзацом першим згідно із Законом N 3681-VI від 08.07.2011 )

Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника у строк не раніше ніж через 14 днів (п'ять робочих днів у разі застосування процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника. ( Абзац другий частини третьої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3681-VI від 08.07.2011, N 4851-VI від 24.05.2012 )

( Абзац третій частини третьої статті 39 виключено на підставі Закону N 5044-VI від 04.07.2012 )

4. Інформація про результати процедури закупівлі в одного учасника публікується в порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону.

5. Процедура закупівлі в одного учасника відміняється замовником у разі:

якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі;

відмови переможця процедури закупівлі в одного учасника від підписання договору про закупівлю та/або у разі недосягнення між замовником та учасником (учасниками) процедури закупівлі згоди щодо істотних умов договору;

відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. ( Частина п'ята статті 39 в редакції Закону N 5044-VI від 04.07.2012 )

Розділ VIII-1
Процедура електронного реверсивного аукціо
ну

Стаття 39-1. Загальні положення та умови застосування
процедури електронного реверсивного аукціону

1. Процедура електронного реверсивного аукціону - процедура закупівлі у електронній формі, яка передбачає проведення відкритих торгів у формі аукціону за методом зниження ціни договору (лота), проведення якої забезпечується оператором електронного майданчика на сайті в мережі Інтернет у режимі "он-лайн", з використанням електронного цифрового підпису.

2. Після опублікування замовником на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та документації електронного реверсивного аукціону претенденти, які зареєстровані на електронному майданчику, визначеному замовником в оголошенні про проведення закупівлі, ознайомилися з документацією електронного реверсивного аукціону та мають намір взяти участь у закупівлі, протягом встановленого строку надсилають оператору електронного майданчика заявки на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону.

У ході торговельної сесії електронного реверсивного аукціону учасники електронного реверсивного аукціону подають оператору електронного майданчика конкурентні заявки, які містять пропозиції щодо ціни закупівлі. За результатами проведення процедури електронного реверсивного аукціону замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який запропонував найнижчу ціну, або з іншим учасником відповідно до статті 39-10 цього Закону.

3. Процедура електронного реверсивного аукціону підлягає обов'язковому застосуванню замовником, що здійснює закупівлі за державні кошти, щодо товарів, робіт та послуг, включених до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України за поданням Уповноваженого органу, якщо очікувана вартість предмета закупівлі такого товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (у будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт - 1 мільйон гривень.

Щодо товарів, робіт та послуг, закупівля яких не вимагає застосування процедури електронного реверсивного аукціону відповідно до цієї частини, замовник може самостійно приймати рішення про закупівлю із застосуванням процедури електронного реверсивного аукціону, якщо інше не визначено цим Законом.

Стаття 39-2. Гарантії проведення процедури електронного
реверсивного аукціону

1. Засоби телекомунікації, що використовуються під час проведення процедури електронного реверсивного аукціону, мають бути загальнодоступними, не обмежувати участь осіб у процедурі електронного реверсивного аукціону та не обмежувати можливість замовників одержувати необхідні товари і послуги за найбільш низькими цінами.

2. Під час проведення процедури електронного реверсивного аукціону процеси комунікації, обміну та збереження інформації повинні здійснюватися таким чином, щоб гарантувати:

1) непорушність та конфіденційність відомостей про учасників та зміст їх заявок, крім відомостей, що згідно з цим Законом і прийнятими на його виконання нормативними актами підлягають оприлюдненню для проведення процедури електронного реверсивного аукціону;

2) анонімність учасників закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону.

3. Оператору електронного майданчика та пов'язаним з ним особам забороняється:

1) одержувати винагороду від замовника та/або Уповноваженого органу за використання електронного майданчика для забезпечення проведення процедур електронних реверсивних аукціонів;

2) одержувати винагороду від учасників за реєстрацію на електронному майданчику чи за одержання інформації про закупівлю, на одержання якої учасник має право відповідно до законодавства з питань державних закупівель;

3) перешкоджати будь-яким особам реалізовувати свої права на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону;

4) бути учасником закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону на майданчику, який належить цьому оператору.

4. З учасників процедури електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика отримує винагороду, що не може перевищувати 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З учасника, з яким укладено договір про закупівлю за результатами застосування процедури електронного реверсивного аукціону, оператор електронного майданчика отримує винагороду, що не може перевищувати 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5. Оператор електронного майданчика зобов'язаний забезпечити його належне функціонування, зокрема безперебійність роботи під час проведення електронних реверсивних аукціонів, рівний доступ учасників до участі в ньому, а також виконання дій, передбачених статтею 39-10 цього Закону.

Стаття 39-3. Електронний документообіг у процедурі
електронного реверсивного аукціону

1. Уся інформація, документація та оголошення, пов'язані з проведенням процедур електронних реверсивних аукціонів, направляються замовниками, претендентами, Уповноваженим органом, Державною казначейською службою України, Антимонопольним комітетом України, іншими органами державної влади, на які покладено здійснення функцій контролю у сфері державних закупівель, операторами електронних майданчиків у вигляді електронних документів.

2. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в електронних документах, покладається на підприємства, установи, організації та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, від імені яких діє підписувач електронних документів - фізична особа чи представник.

3. Під час реєстрації на електронному майданчику та/або веб-порталі Уповноваженого органу повноваження представників осіб, визначених у частині першій цієї статті, для засвідчення власним електронним цифровим підписом, повинні бути підтверджені у спосіб, встановлений регламентом електронного майданчика та з урахуванням вимог законодавства, що регулює питання застосування електронного цифрового підпису.

4. Усі документи, відомості, інформація, пов'язані з проведенням державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, підлягають зберіганню операторами електронних майданчиків відповідно до регламенту електронного майданчика та законодавства.

5. У разі якщо положеннями цього розділу передбачено спрямування документів та відомостей одним абонентом іншому, такий документообіг здійснюється виключно через електронний майданчик.

Стаття 39-4. Вимоги до електронних майданчиків та операторів
електронних майданчиків

1. Для забезпечення можливості проведення процедур електронних реверсивних аукціонів Уповноважений орган проводить на конкурсній основі відбір електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків строком на три роки.

Вимоги до електронних майданчиків, у тому числі умов їх функціонування, та операторів електронних майданчиків, виконання яких забезпечує можливість проведення процедур електронних реверсивних аукціонів відповідно до цього Закону, порядок підтвердження відповідності електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків цим вимогам, порядок конкурсного відбору, необхідна кількість електронних майданчиків (але не менше ніж три) встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Уповноваженого органу.

2. Електронні майданчики та оператори електронних майданчиків, які на конкурсній основі отримали право здійснювати електронні реверсивні аукціони, передбачені цим Законом, вносяться Уповноваженим органом до реєстру електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків.

Відомості про електронні майданчики та операторів електронних майданчиків, внесених до реєстру, розміщуються на веб-порталі Уповноваженого органу.

Уповноважений орган повинен укласти з операторами електронних майданчиків договори про функціонування електронних майданчиків для здійснення діяльності з організації та проведення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону не пізніше 30 днів з дня внесення їх до реєстру електронних майданчиків.

3. Виключення операторів електронних майданчиків з реєстру операторів електронних майданчиків здійснюється в разі:

1) заяви оператора електронного майданчика;

2) припинення юридичної особи - оператора електронного майданчика;

3) застосування Уповноваженим органом відповідних санкцій, передбачених частиною четвертою статті 39-11 цього Закону.

У разі якщо виключення операторів електронних майданчиків з реєстру операторів електронних майданчиків здійснюється за заявою оператора електронного майданчика, попередньо повинні бути завершені всі закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону, розпочаті на цьому майданчику. Після отримання Уповноваженим органом такої заяви посилання на відповідний електронний майданчик у нових оголошеннях про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону, що розміщуються замовниками на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до частини першої статті 39-6 цього Закону, не дозволяється.

Стаття 39-5. Реєстрація замовників, претендентів та інших
суб'єктів закупівель за процедурою електронного
реверсивного аукціону

1. Замовники, які потребують доступу до процедури електронного реверсивного аукціону, Державна казначейська служба України, Антимонопольний комітет України, інші органи державної влади, на які покладено здійснення функцій контролю у сфері державних закупівель, для забезпечення доступу до інформації про процедуру електронного реверсивного аукціону повинні зареєструватися на веб-порталі Уповноваженого органу. Реєстраційні дані надаються виключно у вигляді електронних документів. Порядок реєстрації та вимоги до обсягу реєстраційних даних розробляються та затверджуються Уповноваженим органом.

2. Реєстраційні дані, надані відповідно до частини першої цієї статті, що необхідні оператору електронного майданчика для забезпечення доступу осіб, зазначених у частині першій цієї статті, до виконання на електронному майданчику своїх функцій згідно з цим Законом, передаються йому Уповноваженим органом. Порядок та обсяг такої передачі визначаються Уповноваженим органом у регламенті електронного майданчика.

3. Для забезпечення доступу осіб, які бажають брати участь у закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що проводяться на цьому електронному майданчику, оператор електронного майданчика здійснює їх безоплатну реєстрацію на електронному майданчику.

4. Для реєстрації на електронному майданчику особа, яка бажає взяти участь у закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що проводяться на цьому електронному майданчику, повинна надати оператору електронного майданчика у вигляді електронних документів документи та відомості, вимоги до складу і змісту яких визначаються Уповноваженим органом в регламенті електронного майданчика.

5. Документи та відомості, що надаються для реєстрації на веб-порталі Уповноваженого органу або на електронному майданчику, повинні бути чинними на день подання.

6. Протягом строку, що не перевищує п'ять робочих днів із дня надходження документів, необхідних для реєстрації на електронному майданчику, оператор електронного майданчика зобов'язаний зареєструвати особу, яка надала документи, забезпечити відкриття такій особі рахунка для проведення операцій, пов'язаних з наданням забезпечення заявок за процедурою електронного реверсивного аукціону та виплатою винагороди оператору електронного майданчика, або відмовити такій особі в реєстрації з підстав, передбачених частиною шостою цієї статті, а також направити повідомлення про прийняте рішення особі, яка подала документи на реєстрацію.

Особа, зареєстрована на електронному майданчику для участі в закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що проводяться на цьому електронному майданчику, автоматично одержує статус претендента. Претендент має право брати участь у всіх закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що відбуваються на цьому електронному майданчику, з урахуванням вимог частини десятої цієї статті.

7. Оператор електронного майданчика зобов'язаний відмовити в реєстрації особі в разі ненадання або неповного надання реєстраційних даних, передбачених регламентом електронного майданчика, або в разі надання документів, що не відповідають вимогам, встановленим цим регламентом.

8. При прийнятті оператором електронного майданчика рішення про відмову в реєстрації особи на електронному майданчику, передбаченого частиною сьомою цієї статті, повідомлення має містити посилання на підставу прийняття такого рішення, у тому числі посилання на відсутність документів і відомостей чи на документи і відомості, що не відповідають вимогам законодавства України. У разі усунення зазначених підстав особа має право повторно надати документи та відомості для реєстрації на електронному майданчику.

9. Відмова від реєстрації осіб на електронному майданчику з інших підстав, крім передбачених частиною сьомою цієї статті, забороняється.

10. Реєстрація осіб на електронному майданчику здійснюється строком на три роки з дня направлення оператором електронного майданчика особі, що реєструється, електронного документа, що містить повідомлення про прийняте рішення про її реєстрацію на електронному майданчику. Претендент не має права подавати заявку на участь в закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону на цьому майданчику, якщо до закінчення строку його реєстрації залишилося менше ніж три місяці.

За три місяці до закінчення строку реєстрації особи оператор електронного майданчика повинен направити такій особі відповідне повідомлення. Особа має право повторно пройти реєстрацію на новий строк відповідно до вимог цієї статті.

11. У разі внесення змін до документів та відомостей, що надавалися абонентами під час реєстрації на електронному майданчику, їх заміни або припинення строку дії такі абоненти протягом двох робочих днів мають надати оператору електронного майданчика нові документи та відомості, повідомлення про припинення строку дії зазначених документів.

12. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах і відомостях, що надаються для реєстрації на електронному майданчику відповідно до частини десятої цієї статті, за дії, вчинені на підставі таких документів і відомостей, за невчасне повідомлення оператора електронного майданчика про внесення змін до документів та відомостей, що надаються для реєстрації на електронному майданчику, а також за заміну або припинення дії зазначених документів, несуть особи, які надали такі документи та відомості.

13. Протягом п'яти робочих днів з дня надходження передбачених частиною десятою та одинадцятою цієї статті документів та відомостей оператор електронного майданчика зобов'язаний забезпечити розміщення на електронному майданчику нових документів та відомостей або внесення змін до наданих для проведення реєстрації документів і відомостей з позначенням дати і часу надходження зазначених документів та відомостей. При цьому оператор електронного майданчика не перевіряє на достовірність інформацію, що міститься в нових документах та відомостях, а також внесені зміни до документів та відомостей на відповідність вимогам, встановленим законодавством.

14. Порядок ведення реєстру абонентів операторами електронних майданчиків, а також особливості обміну інформацією, пов'язаною з проведенням процедур електронних реверсивних аукціонів, між особами, визначеними в частинах першій та третій статті 39-3 цього Закону, визначаються Уповноваженим органом в регламенті електронного майданчика.

Стаття 39-6. Інформування про проведення процедури
електронного реверсивного аукціону

1. Оголошення про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та документація електронного реверсивного аукціону розміщуються замовником на веб-порталі Уповноваженого органу.

Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури електронного реверсивного аукціону та документації електронного реверсивного аукціону вимогу щодо надання учасником забезпечення заявки.

В оголошенні про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону обов'язково зазначаються:

1) форма торгів (процедура електронного реверсивного аукціону);

2) адреса електронного майданчика, вибраного для проведення аукціону, у мережі Інтернет;

3) найменування, місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти замовника;

4) найменування предмета закупівлі;

5) кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг;

6) строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

7) розмір забезпечення заявки на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону;

8) день закінчення строку подання заявок на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону.

В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена замовником.

Документація електронного реверсивного аукціону повинна містити такі відомості:

1) вимоги до змісту і складу заявки на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону та інструкцію щодо її складення;

2) розмір забезпечення заявки на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону;

3) день закінчення строку подання заявок на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону;

4) кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 цього Закону, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством;

5) порядок формування ціни договору (лота) з урахуванням або без урахування витрат на перевезення, страхування, сплату митних зборів, податків та інших обов'язкових платежів;

6) початкову (максимальну) ціну договору (лота); початкову (максимальну) ціну одиниці послуги та/або роботи, якщо замовник під час проведення закупівлі не може визначити необхідний об'єм послуг та/або робіт;

7) інформацію про валюту, що використовується для формування ціни договору;

8) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені заявки учасників;

9) розмір, вид, умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю;

10) інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт та послуг, що купуються, у тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі, у разі якщо опис скласти неможливо або якщо доцільно зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення і термінологію, пов'язану з товарами, роботами та послугами, що купуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами.

Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити словосполучення "або еквівалент". Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля;

11) кількість товару та місце його поставки;

12) місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги;

13) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

14) проект договору про закупівлю;

15) опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані заявки учасників, у разі визначення лота.

Початкова (максимальна) ціна договору, що міститься в документації електронного реверсивного аукціону, не повинна перевищувати очікуваної вартості предмета закупівлі.

Розмір забезпечення заявки не може перевищувати 1 відсотка початкової (максимальної) ціни договору в разі закупівлі робіт та 5 відсотків - у разі закупівлі товарів чи послуг за процедурою електронного реверсивного аукціону.

2. Оголошення про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та документація електронного реверсивного аукціону повинні бути доступними для ознайомлення будь-якій особі на безоплатній основі протягом усієї процедури електронного реверсивного аукціону. Після завершення процедури електронного реверсивного аукціону документація електронного реверсивного аукціону та інформація про його результати повинні бути доступними для ознайомлення будь-якій особі на безоплатній основі на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох років з дня завершення процедури.

3. Строк для подання заявок на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону має становити не менш як 10 робочих днів, а в разі якщо початкова (максимальна) ціна договору (лота), визначена документацією електронного реверсивного аукціону, перевищує 20 мільйонів гривень, то не менш як 15 робочих днів з дня розміщення оголошення та документації електронного реверсивного аукціону на веб-порталі Уповноваженого органу.

4. Повідомлення про внесення змін до документації електронного реверсивного аукціону відповідно до частини другої статті 39-7 розміщується замовником на веб-порталі Уповноваженого органу в день прийняття рішення про внесення таких змін.

5. Повідомлення про продовження строку подання заявок відповідно до частини шостої статті 39-8 розміщується замовником на веб-порталі Уповноваженого органу в день прийняття рішення про продовження такого строку.

6. Замовник зобов'язаний скасувати процедуру електронного реверсивного аукціону в разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі, щодо якої було розміщено оголошення;

2) неможливості усунення наслідків, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель під час проведення закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону і унеможливлюють подальше проведення процедури;

3) виявлення факту змови учасників, які подали заявки на участь у аукціоні;

4) якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

5) якщо після закінчення строку подання заявок на участь у закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону подана тільки одна заявка або не подано жодної заявки.

Процедура електронного реверсивного аукціону підлягає також обов'язковому скасуванню, якщо оператора електронного майданчика виключено з реєстру операторів електронного майданчика з підстав, передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої статті 39-4 цього Закону.

Повідомлення про скасування процедури електронного реверсивного аукціону із зазначенням причини скасування розміщується замовником на веб-порталі Уповноваженого органу в день прийняття рішення про таке скасування.

У разі скасування процедури електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика припиняє здійснене відповідно до частини третьої статті 39-8 блокування коштів на рахунках учасників, крім випадку, зазначеного в частині третій цієї статті, протягом робочого дня, наступного за днем розміщення замовником повідомлення про скасування процедури електронного реверсивного аукціону.

Стаття 39-7. Надання запитів та роз'яснень щодо документації
електронного реверсивного аукціону та внесення
змін до неї

1. Будь-який претендент має право не пізніш як за три робочі дні до закінчення строку подання заявок надіслати на адресу електронного майданчика, на якому планується проведення процедури електронного реверсивного аукціону, запит у формі електронного документа про надання роз'яснень щодо документації електронного реверсивного аукціону (загальне число запитів від одного претендента щодо однієї закупівлі не повинно перевищувати трьох). Оператор електронного майданчика протягом однієї години після отримання запиту від претендента направляє замовнику електронний документ з копією запиту у формі, що виключає можливість ідентифікації претендента. Замовник протягом строку, що не повинен перевищувати двох робочих днів з часу отримання запиту від оператора електронного майданчика, зобов'язаний розмістити на веб-порталі Уповноваженого органу відповідне роз'яснення положень документації. Роз'яснення положень документації не повинно змінювати суть цих положень.

2. Протягом строку, встановленого в оголошенні про проведення процедури закупівлі для подання заявок, замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації електронного реверсивного аукціону, продовживши строк подання заявок таким чином, щоб з дня внесення таких змін до дня закінчення строку подання заявок на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону залишилося не менш як п'ять робочих днів, а в разі якщо початкова (максимальна) ціна договору (лота), визначена документацією електронного реверсивного аукціону, перевищує 20 мільйонів гривень, то не менш як 10 робочих днів.

3. Рішення замовника про внесення змін до документації електронного реверсивного аукціону оприлюднюється відповідно до статті 39-6 цього Закону.

Стаття 39-8. Порядок подання заявок

1. Для участі в закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону претендент, зареєстрований на електронному майданчику, на якому заплановано проведення процедури, надсилає заявку оператору цього електронного майданчика. На рахунку такого претендента, відкритому відповідно до частини шостої статті 39-5 цього Закону, повинно бути достатньо коштів, щодо яких не було раніше здійснено блокування коштів відповідно до частини третьої цієї статті, для забезпечення заявки, якщо вимога щодо надання забезпечення заявки визначена замовником, відповідно до частини першої статті 39-6 цього Закону, та виплати винагороди оператору електронного майданчика, розмір якої визначений відповідно до частини четвертої статті 39-2 цього Закону.

В одній процедурі електронного реверсивного аукціону кожен учасник має право подати тільки одну заявку щодо кожного предмета аукціону (лота).

Надання заявки означає згоду претендента на списання коштів з його рахунка, відкритого відповідно до частини шостої статті 39-5 цього Закону, у випадках, передбачених цим розділом.

2. Заявка на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону повинна містити такі відомості:

1) найменування, відомості про організаційно-правову форму, місцезнаходження, поштову адресу, адресу електронної пошти претендента;

2) документи, що підтверджують виконання вимог, що містяться в документації електронного реверсивного аукціону, відповідно до частини першої статті 39-6 цього Закону, до учасників;

3) документи, що підтверджують відповідність товарів, робіт та послуг вимогам, встановленим законодавством України, якщо вимоги щодо надання таких документів містяться в документації електронного реверсивного аукціону;

4) у разі якщо предметом закупівлі є постачання товару:

а) згоду учасника закупівель замовлення на поставку товару в разі, якщо учасник закупівель пропонує для поставки товар, зазначення товарного знака якого міститься в документації електронного реверсивного аукціону, або зазначення товарного знака (його словесне позначення) товару, що пропонується для постачання, і конкретні показники цього товару, що відповідають значенням еквівалентності, встановленим документацією електронного реверсивного аукціону, якщо учасник закупівель пропонує для поставки товар, що є еквівалентним товару, зазначеному в документації електронного реверсивного аукціону, за умови, якщо посилання на товарний знак міститься в документації електронного реверсивного аукціону, а також вимоги про необхідність посилання на товарний знак у заявці на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону;

б) конкретні показники, що відповідають значенням, встановленим документацією електронного реверсивного аукціону, і зазначення товарного знака (його словесне позначення) товару, що пропонується до постачання, за умови відсутності в документації електронного реверсивного аукціону посилання на товарний знак;

5) згоду учасника закупівель на виконання робіт, надання послуг на умовах, передбачених документацією електронного реверсивного аукціону, за умови, якщо предметом закупівлі є виконання робіт, надання послуг;

6) у разі якщо предметом закупівлі є виконання робіт, надання послуг, для виконання та надання яких використовується товар:

а) згоду, передбачену пунктом 5 цієї частини, яка в тому числі означає згоду на використання товару, зазначення товарного знака якого міститься в документації електронного реверсивного аукціону, або згоду, передбачену пунктом 5 цієї частини, зазначення товарного знака (його словесне позначення) товару, що пропонується для використання, і конкретні показники цього товару, що відповідають значенням еквівалентності, встановленим документацією електронного реверсивного аукціону, якщо учасник закупівель пропонує для використання товар, що є еквівалентним товару, зазначеному в документації електронного реверсивного аукціону, за умови, якщо посилання на товарний знак міститься в документації електронного реверсивного аукціону, а також вимоги про необхідність посилання на товарний знак у заявці на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону.

Заявка може містити ескіз, малюнок, креслення, фотографію, інше зображення товару, постачання якого є предметом закупівлі.

3. Не пізніш як через одну годину з моменту отримання заявки на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика повинен здійснити блокування коштів на рахунку претендента, який надіслав заявку, відкритому відповідно до частини шостої статті 39-5 цього Закону, у розмірі, що складається із розміру забезпечення заявки, якщо вимога щодо надання забезпечення заявки визначена замовником відповідно до частини першої статті 39-6 цього Закону, та розміру винагороди оператору електронного майданчика, розмір якої визначений відповідно до частини четвертої статті 39-2 цього Закону, присвоїти заявці порядковий номер та надіслати претенденту підтвердження надходження заявки із зазначенням дня, часу надходження заявки та її порядкового номера.

Не пізніш як через одну годину з моменту отримання заявки на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика повертає її претенденту в разі:

1) подання заявки з порушенням вимог частини першої статті 39-3 цього Закону;

2) якщо на рахунку претендента недостатньо коштів для блокування відповідно до абзацу першого цієї частини;

3) подання претендентом двох чи більше заявок на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону щодо одного і того самого лота за умови, якщо раніше надіслані заявки цим претендентом не відкликані. У такому разі цьому претенденту повертаються всі заявки на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону, надіслані щодо цього лота;

4) отримання заявки після закінчення строку подання заявок;

5) отримання заявки з порушенням вимог частини десятої статті 39-5 цього Закону.

Одночасно з поверненням заявки оператор електронного майданчика надсилає претенденту повідомлення у формі електронного документа про підстави повернення заявки.

Протягом одного робочого дня з дня повернення заявки претенденту оператор електронного майданчика припиняє здійснене під час отримання цієї заявки блокування коштів на рахунку претендента.

У разі якщо заявка не повернена претенденту з підстав, викладених у цій частині, він автоматично набуває статусу учасника.

4. Оператор електронного майданчика веде реєстр отриманих, повернених та відкликаних заявок та протягом робочого дня, наступного за днем, визначеним замовником як кінцевий строк подання заявок, оприлюднює на електронному майданчику та веб-порталі Уповноваженого органу інформацію про кількість отриманих, повернених та відкликаних заявок.

5. У разі якщо після внесення замовником змін до проекту договору про закупівлю, що міститься в документації електронного реверсивного аукціону, до закінчення строку подання заявок учасник не відкликав свою заявку, вважається, що такий учасник погоджується укласти договір про закупівлю на умовах, викладених у новій редакції проекту договору про закупівлю.

6. У межах строку, встановленого в оголошенні про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону для подання заявок, замовник може прийняти рішення про продовження такого строку.

Рішення про продовження строку подання заявок оприлюднюється відповідно до статті 39-6 цього Закону.

7. Учасник у будь-який момент до закінчення строку подання заявок має право направити оператору електронного майданчика електронний документ з інформацією про внесення змін до заявки або про її відкликання без втрати забезпечення заявки. Такі зміни чи відкликання заявки враховуються оператором електронного майданчика у разі, якщо вони отримані до закінчення строку подання заявок.

У разі отримання від учасника повідомлення про відкликання заявки до закінчення строку подання заявок оператор електронного майданчика протягом одного робочого дня з дня отримання такого повідомлення повинен припинити здійснене під час отримання цієї заявки блокування коштів на рахунку претендента. Відповідний претендент автоматично втрачає статус учасника.

Стаття 39-9. Торговельна сесія та результати електронного
реверсивного аукціону

1. Проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону відбувається в робочий день, наступний за днем, визначеним замовником як кінцевий строк подання заявок. Точний час початку проведення аукціону встановлюється оператором електронного майданчика відповідно до регламенту електронного майданчика. В аукціоні беруть участь претенденти, які відповідно до частини третьої статті 39-8 цього Закону набули статусу учасників.

2. "Крок аукціону" становить від 0,5 до 3 відсотків початкової (максимальної) ціни договору або ціни окремого лота (у разі визначення лота).

3. Під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону учасники аукціону можуть подавати конкурентні заявки, які передбачають зниження поточної мінімальної ціни договору у межах "кроку аукціону". Перша конкурентна заявка, подана під час проведення аукціону, може дорівнювати початковій ціні договору чи початковій ціні окремого лота (у разі визначення лота) або може бути зменшена у межах "кроку аукціону". Учасник аукціону під час проведення аукціону також може подавати конкурентну заявку незалежно від "кроку аукціону" за умови виконання вимог, передбачених частиною четвертою цієї статті.

4. Під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону учасники аукціону подають конкурентні заявки з урахуванням таких вимог:

1) ціна договору (лота), запропонована конкурентною заявкою, не може дорівнювати або бути більшою за ціну, запропоновану поданою раніше конкурентною заявкою того самого учасника, дорівнювати нулю або бути від'ємною;

2) ціна договору (лота), запропонована конкурентною заявкою, не може бути меншою за поточну мінімальну ціну договору, знижену в межах "кроку аукціону";

3) учасник аукціону не може подавати конкурентну заявку, якщо поточна мінімальна ціна договору (лота) встановлена за конкурентною заявкою, поданою тим самим учасником.

5. Від початку проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону до закінчення строку подання конкурентних заявок на електронний майданчик обов'язково мають бути вказані усі конкурентні заявки і час їх надходження, а також час, що залишився до закінчення строку подання конкурентних заявок, відповідно до частини шостої цієї статті.

6. Під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону встановлюються строки для подання конкурентних заявок, що становлять 10 хвилин від початку проведення сесії до завершення строку подання конкурентних заявок, а також 10 хвилин після надходження останньої конкурентної заявки, за якою встановлено поточну мінімальну ціну договору на аукціоні. Час, що залишився до закінчення поточного строку подання конкурентних заявок, оновлюється автоматично за допомогою програмних і технічних засобів, що забезпечують проведення електронного реверсивного аукціону. Якщо протягом зазначеного строку жодної конкурентної заявки з більш низькою ціною договору не надійшло, торговельна сесія електронного реверсивного аукціону автоматично за допомогою програмних і технічних засобів, що забезпечують її проведення, завершується.

7. Протягом 10 хвилин з моменту завершення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону відповідно до частини шостої цієї статті будь-який учасник аукціону, крім учасника, за конкурентною заявкою якого встановлена остаточна мінімальна ціна договору (лота) на аукціоні, має право подати не більше однієї конкурентної заявки за ціною, не нижчою за поточну мінімальну ціну договору, незалежно від "кроку аукціону" з урахуванням умов, передбачених пунктами 1 та 3 частини четвертої цієї статті.

8. Оператор електронного майданчика зобов'язаний забезпечувати під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону конфіденційність даних про учасників.

9. Під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика зобов'язаний автоматично відхилити конкурентну заявку в момент її надходження, якщо вона не відповідає вимогам, передбаченим цією статтею.

10. Відхилення оператором електронного майданчика конкурентних заявок з інших підстав, ніж передбачені частиною дев'ятою цієї статті, забороняється.

11. Якщо значення конкурентних заявок двох або більше учасників рівні, кращою визнається конкурентна заявка, що надійшла раніше.

12. Не пізніше ніж через 30 хвилин після завершення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика складає та розміщує на електронному майданчику протокол про результати проведення електронного реверсивного аукціону, в якому зазначає адресу електронного майданчика, дату, час початку та закінчення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону, початкову (максимальну) ціну договору (лота), перелік усіх мінімальних пропозицій щодо ціни договору (лота), поданих учасниками і впорядкованих за зростанням ціни з урахуванням правила, визначеного частиною одинадцятою цієї статті, із зазначенням порядкових номерів, присвоєних заявкам для участі в електронному реверсивному аукціоні, що подані учасниками, які надіслали відповідні конкурентні заявки, та часу надходження таких конкурентних заявок.

13. Якщо протягом 10 хвилин від початку торговельної сесії електронного реверсивного аукціону учасники не подали жодної конкурентної заявки, що відповідає вимогам частини третьої цієї статті, аукціон вважається таким, що не відбувся. Протягом 30 хвилин після закінчення зазначеного часу оператор електронного майданчика складає протокол про визнання аукціону таким, що не відбувся, розміщує його на електронному майданчику та надсилає замовнику.

14. Оператор електронного майданчика протягом одного робочого дня, наступного за днем розміщення протоколу з результатами аукціону на електронному майданчику, припиняє здійснене відповідно до частини третьої статті 39-8 цього Закону блокування коштів на рахунку кожного учасника, який не подав жодної конкурентної заявки, та одночасно списує з такого рахунка кошти відповідно до частини четвертої статті 39-2 цього Закону.

15. Після закінчення процедури електронного реверсивного аукціону будь-який учасник має право надіслати оператору електронного майданчика електронний документ, який містить запит щодо відповідності проведеної процедури вимогам цього Закону та регламенту електронного майданчика. Оператор електронного майданчика протягом двох робочих днів з дня надходження такого запиту зобов'язаний надіслати учаснику електронний документ з текстом відповідного роз'яснення.

Будь-який учасник може оскаржити проведення та результати електронного реверсивного аукціону у порядку, визначеному статтею 18 цього Закону.

16. Оператор електронного майданчика зобов'язаний забезпечити безперервність проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону, надійність функціонування програмних і технічних засобів, що використовуються для проведення аукціону, рівний доступ учасників до участі в аукціоні, а також виконання дій, передбачених цією статтею, незалежно від часу закінчення торговельної сесії.

Стаття 39-10. Укладення договору про закупівлю

1. Протягом однієї години після розміщення на електронному майданчику протоколу про результати проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону, відповідно до частини дванадцятої статті 39-9 цього Закону, оператор електронного майданчика зобов'язаний надіслати замовнику зазначений протокол та заявку на участь в аукціоні, що подана учасником, за конкурентною заявкою якого встановлена остаточна мінімальна ціна договору (лота) на аукціоні, а також реєстраційні дані цього учасника, що були надані ним відповідно до вимог статті 39-5 цього Закону. У той самий строк оператор електронного майданчика зобов'язаний надіслати відповідне повідомлення такому учаснику.

2. Після отримання заявки і реєстраційних даних, відповідно до частини першої, четвертої або тринадцятої цієї статті, комітет з конкурсних торгів має розглянути їх на відповідність умовам, викладеним в оголошенні про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та в документації електронного реверсивного аукціону. Загальний строк розгляду повинен становити не більше п'яти робочих днів.

У разі необхідності проведення перевірки достовірності даних, наданих учасником, замовник має право звернутися з відповідним запитом до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

3. Заявка на участь в електронному реверсивному аукціоні визнається такою, що не відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, у разі ненадання даних, визначених документацією електронного реверсивного аукціону, відсутності реєстраційних даних, визначених вимогами статті 39-5 цього Закону, їх невідповідності вимогам документації електронного реверсивного аукціону, а також у разі надання недостовірних даних про учасника. Визнання заявки такою, що не відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, з причин, не передбачених цією частиною, неприйнятне.

4. Якщо за результатами розгляду, передбаченого частиною другою цієї статті, прийнято рішення про визнання заявки такою, що не відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, замовник надсилає оператору електронного майданчика відповідне повідомлення у вигляді електронного документа з обґрунтуванням такого рішення, із зазначенням положень документації електронного реверсивного аукціону, яким не відповідає заявка учасника, та положень заявки учасника, які не відповідають вимогам документації електронного реверсивного аукціону.

Протягом одного робочого дня, наступного за днем отримання від замовника повідомлення щодо рішення про визнання заявки такою, що не відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, оператор електронного майданчика:

надсилає повідомлення, отримане від замовника, учаснику, якому відмовлено в укладенні договору внаслідок визнання його заявки такою, що не відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону;

припиняє здійснене відповідно до частини третьої статті 39-9 цього Закону блокування коштів на рахунку цього учасника та одночасно списує з цього рахунка кошти відповідно до частини четвертої статті 39-2 цього Закону;

у разі якщо в переліку мінімальних пропозицій щодо ціни договору (лота), наведених у протоколі про результати проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону, розміщеному на електронному майданчику відповідно до частини дванадцятої статті 39-9 цього Закону, залишилися пропозиції учасників, заявки яких ще не розглядалися відповідно до частини другої цієї статті, надсилає замовнику заявку на участь в електронному реверсивному аукціоні та реєстраційні дані учасника, пропозиція якого в переліку мінімальних пропозицій щодо ціни договору (лота) є наступною за пропозицією учасника, якому відмовлено в укладенні договору, та надсилає такому учаснику відповідне повідомлення.

5. Якщо за результатами розгляду, передбаченого частиною другою цієї статті, прийнято рішення про визнання заявки такою, що відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, замовник у день прийняття такого рішення надсилає оператору електронного майданчика відповідне повідомлення.

Оператор електронного майданчика протягом однієї години після отримання рішення про визнання заявки такою, що відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, надсилає його учаснику, який подавав цю заявку.

6. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання рішення про визнання заявки учасника такою, що відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, учасник зобов'язаний надіслати оператору електронного майданчика проект договору, підписаний електронним цифровим підписом особи, яка має право підпису договору від імені цього учасника, що складається шляхом додавання мінімальної ціни договору (лота), запропонованої цим учасником під час аукціону, та відомостей про товар (товарний знак та/або конкретні показники товару), що зазначені в заявці цього учасника, в проект договору, що міститься в документації електронного реверсивного аукціону. Разом з проектом договору учасник надсилає підписаний електронним цифровим підписом тієї самої особи документ про забезпечення виконання договору, якщо замовником була встановлена вимога щодо забезпечення виконання договору.

Оператор електронного майданчика протягом однієї години після отримання від учасника проекту договору та документа про забезпечення виконання договору повинен надіслати їх замовнику.

7. Замовник протягом трьох робочих днів з дня отримання проекту договору, підписаного учасником, надсилає оператору електронного майданчика проект договору, підписаний електронним цифровим підписом особи, яка має право підпису договору від імені замовника, або за наявності розбіжностей щодо отриманого проекту договору - виправлений проект договору без підпису особи, яка має право підпису договору від імені замовника, та протокол розбіжностей. Протокол має містити положення проекту договору, складеного учасником, що не відповідають, з точки зору замовника, оголошенню про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону, документації електронного реверсивного аукціону та/або заявці на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону, поданої таким учасником.

Оператор електронного майданчика у разі отримання виправленого проекту договору та протоколу розбіжностей протягом однієї години надсилає їх учаснику, з яким укладається договір.

8. Протягом трьох робочих днів з дня отримання від оператора електронного майданчика виправленого проекту договору та протоколу розбіжностей, у випадку, передбаченому частиною сьомою цієї статті, учасник повинен надіслати оператору електронного майданчика цей проект договору, підписаний електронним цифровим підписом особи, яка має право підпису договору від імені цього учасника. Разом з проектом договору учасник надсилає підписаний електронним цифровим підписом тієї самої особи документ про забезпечення виконання договору, якщо замовником була встановлена вимога щодо забезпечення виконання договору.

Оператор електронного майданчика протягом однієї години після отримання від учасника проекту договору та документа про забезпечення виконання договору повинен надіслати їх замовнику.

9. Замовник протягом одного робочого дня з дня отримання проекту договору, відповідно до частини восьмої цієї статті, надсилає оператору електронного майданчика проект договору, підписаний електронним цифровим підписом особи, яка має право підпису договору від імені замовника.

10. Протягом одного робочого дня з дня отримання від замовника підписаного договору відповідно до частини сьомої або дев'ятої цієї статті, але не раніше дня, наступного за днем закінчення строку оскарження, визначеного частиною четвертою статті 18 цього Закону, протоколу про результати електронного реверсивного аукціону або рішень комітету з конкурсних торгів щодо заявок учасників оператор електронного майданчика надсилає підписаний замовником договір учаснику, з яким укладено договір.

11. Договір вважається укладеним з моменту його надіслання оператором електронного майданчика учаснику, з яким укладається договір, відповідно до частини десятої цієї статті. Протягом дня, наступного за днем укладення договору, оператор електронного майданчика:

припиняє здійснене відповідно до частини третьої статті 39-8 цього Закону блокування коштів на рахунках учасників, які залишалися заблокованими на момент укладення договору, та одночасно списує з цих рахунків кошти відповідно до частини четвертої статті 39-2 цього Закону;

оприлюднює на електронному майданчику та веб-порталі Уповноваженого органу звіт про результати закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону.

12. Учасник, з яким укладається договір, визнається таким, що ухилився від укладення договору, у разі, якщо такий учасник у строк та при дотриманні умов, визначених частинами шостою та восьмою цієї статті, не надіслав оператору електронного майданчика підписаний електронним цифровим підписом особи, яка має право підпису договору від імені цього учасника, проект договору та/або документ про забезпечення виконання договору, якщо замовником була встановлена вимога щодо забезпечення виконання договору.

13. У разі якщо учасник, з яким укладається договір, відповідно до частини дванадцятої цієї статті визнаний таким, що ухилився від укладення договору, оператор протягом однієї доби після такого визнання списує з рахунка цього учасника кошти, щодо яких було здійснене блокування відповідно до частини третьої статті 39-8 цього Закону, та перераховує замовнику кошти в розмірі забезпечення заявки, якщо вимога щодо надання забезпечення заявки визначена замовником відповідно до частини першої статті 39-6 цього Закону.

Оператор електронного майданчика протягом дня, наступного за днем визнання учасника таким, що ухилився від укладення договору, та у разі, якщо в переліку мінімальних пропозицій щодо ціни договору (лота), наведених у протоколі про результати проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону, розміщеному на електронному майданчику відповідно до частини дванадцятої статті 39-9 цього Закону, залишилися пропозиції учасників, заявки яких ще не розглядалися відповідно до частини другої цієї статті, повинен надіслати замовнику заявку на участь в електронному реверсивному аукціоні та реєстраційні дані учасника, пропозиція якого в переліку мінімальних пропозицій щодо ціни договору (лота) є наступною за пропозицією учасника, якого визнано таким, що ухилився від укладення договору, а також надіслати такому учаснику відповідне повідомлення. Подальші дії такого учасника, замовника і оператора електронного майданчика визначаються частинами другою - тринадцятою цієї статті.

14. У разі якщо електронний реверсивний аукціон визнаний таким, що не відбувся з підстави, визначеної частиною тринадцятою статті 39-9 цього Закону, або процедура електронного реверсивного аукціону відмінена замовником з підстави, визначеної пунктом 5 частини шостої статті 39-6 цього Закону, замовник має право повторно оголосити про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону в порядку, визначеному частиною першою статті 39-6 цього Закону.

Якщо випадок, визначений абзацом першим цієї частини, має місце повторно стосовно одного і того самого предмета закупівлі, замовник має право застосувати процедуру закупівлі в одного учасника. При цьому договір має бути укладений на умовах, визначених документацією електронного реверсивного аукціону, а ціна не може перевищувати початкову (максимальну) ціну договору, визначену документацією електронного реверсивного аукціону.

Стаття 39-11. Державний нагляд (контроль) за діяльністю
операторів електронних майданчиків

1. Діяльність операторів електронних майданчиків з організації та проведення електронних реверсивних аукціонів підлягає державному нагляду (контролю).

2. Уповноважений орган здійснює державний нагляд (контроль) за діяльністю операторів електронних майданчиків з метою виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства у сфері державних закупівель та забезпечення інтересів замовників і учасників закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону.

Державний нагляд (контроль) здійснюється щодо:

додержання операторами електронних майданчиків вимог регламенту електронного майданчика;

дотримання операторами електронних майданчиків вимог, встановлених рішеннями Уповноваженого органу, з питань складання та подання обов'язкової звітності за результатами діяльності з організації та проведення електронних реверсивних аукціонів.

3. Для цілей цього Закону заходами державного нагляду (контролю) є перевірки, що проводяться за письмовим рішенням керівника Уповноваженого органу чи його заступника.

Підготовка до перевірки, її проведення та оформлення результатів мають відповідати законодавству, що регулює питання здійснення державного нагляду (контролю).

Підставами для здійснення Уповноваженим органом заходів державного нагляду (контролю) є:

звернення фізичних та юридичних осіб щодо необґрунтованої відмови операторів електронних майданчиків від організації та проведення електронного реверсивного аукціону;

виявлення та підтвердження недостовірності даних, наведених у документах обов'язкової звітності, поданих операторами електронних майданчиків;

неподання в установлений строк операторами електронних майданчиків обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;

перевірка виконання операторами електронних майданчиків приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих Уповноваженим органом за результатами попередніх перевірок.

4. Уповноважений орган за рішенням керівника або його заступника застосовує до операторів електронних майданчиків фінансові та адміністративні санкції, а саме:

у разі одноразової необґрунтованої відмови від проведення реєстрації осіб, які бажають стати замовниками або учасниками процедури електронного реверсивного аукціону, оператори електронних майданчиків сплачують штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у разі порушення регламенту електронного майданчика оператори електронних майданчиків сплачують штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Санкція, передбачена в цьому пункті, застосовується окремо щодо кожного випадку порушення;

у разі одноразової необґрунтованої відмови від організації та проведення електронного реверсивного аукціону оператори електронних майданчиків сплачують штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у разі повторної необґрунтованої відмови від організації та проведення електронного реверсивного аукціону оператори електронних майданчиків сплачують штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та підлягають виключенню з реєстру операторів електронних майданчиків.

5. Санкції, передбачені частиною четвертою цієї статті, застосовуються у безспірному порядку.

6. Рішення Уповноваженого органу щодо застосування санкцій, передбачених частиною четвертою цієї статті, може бути оскаржене до суду.

7. У разі виключення оператора електронного майданчика з реєстру операторів електронних майданчиків він зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення Уповноваженого органу повернути учасникам кошти, отримані як забезпечення заявки.

Проведення електронних аукціонів на електронному майданчику оператора, якого виключено з реєстру, результати яких на дату прийняття рішення Уповноваженого органу не встановлені, підлягають відміні замовниками.

У разі виключення оператора електронного майданчика з реєстру операторів електронних майданчиків усі документи, відомості, інформація, пов'язані з проведенням державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, підлягають передачі Уповноваженому органу в порядку, передбаченому регламентом електронного майданчика. ( Закон доповнено Розділом VIII-1 згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

Розділ IX
Договір про закупівлю

Стаття 40. Основні вимоги до договору про закупівлю

1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі, а у разі здійснення закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону - у формі електронного документа, відповідно до положень Цивільного ( 435-15 ) та Господарського ( 436-15 ) кодексів України, законів України "Про електронний цифровий підпис" ( 852-15 ), "Про електронні документи та електронний документообіг" ( 851-15 ) з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. ( Абзац перший частини першої статті 40 в редакції Закону N 4917-VI від 07.06.2012 )

( Абзац другий частини першої статті 40 виключено на підставі Закону N 5044-VI від 04.07.2012 )

2. У разі здійснення закупівлі за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів замовник має право передбачати у договорах про закупівлю здійснення попередньої оплати відповідно до вимог бюджетного законодавства.

3. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

4. Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів до/без проведення процедур закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом.

5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; ( Пункт 2 частини п'ятої статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

5) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті;

6) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); ( Частину п'яту статті 40 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )

7) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; ( Частину п'яту статті 40 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 )

8) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю. ( Частину п'яту статті 40 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 5044-VI від 04.07.2012 ) ( Частина п'ята статті 40 в редакції Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

6. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку. ( Частина статті 40 в редакції Закону N 3681-VI від 08.07.2011 )

7. Бюджетні зобов'язання, що випливають з договору про закупівлю, укладеного у формі електронного документа, підлягають реєстрації та обліку Державною казначейською службою України на загальних підставах.

Для реєстрації таких договорів про закупівлю службові (посадові) особи Державної казначейської служби України використовують власний електронний цифровий підпис. ( Статтю 40 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

( Статтю 41 виключено на підставі Закону
N 5044-VI від 04.07.2012 )

Стаття 42. Недійсність договору про закупівлю

1. Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 цього Закону, а також у разі його укладення з порушенням строків, передбачених абзацами третім, четвертим частини другої статті 31, абзацом четвертим частини п'ятої статті 36 абзацом першим частини третьої статті 39 та статтею 39-10 цього Закону, крім випадку порушення зазначених строків у зв’язку з оскарженням процедури закупівлі. ( Частина перша статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4917-VI від 07.06.2012, N 5044-VI від 04.07.2012 )

Розділ X
Відповідальність у сфері державних закупівель

Стаття 43. Відповідальність за порушення вимог
цього Закону

1. За порушення вимог, установлених цим Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника (генерального замовника), члени органу оскарження, службові (посадові) особи Уповноваженого органу, службові (посадові) особи органів Державної казначейської служби України (обслуговуючого банку) несуть відповідальність згідно із законами України.

2. За порушення законодавства про електронний документообіг та про електронний цифровий підпис, у разі застосування процедур закупівель, передбачених розділом VIII-1 цього Закону, особи, винні у такому порушенні, несуть відповідальність згідно із законом. ( Статтю 43 доповнено частиною другою згідно із Законом N 4917-VI від 07.06.2012 )

Розділ XI
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та вводиться в дію через 30 днів з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

у частині першій:

в абзаці першому:

слова "тендерної документації" і "тендерній документації" замінити відповідно словами "документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації)" і "документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації)";

слова "тендерних пропозицій" і "тендерної пропозиції" замінити відповідно словами "пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій)" і "пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції)";

після слова "неоприлюднення" доповнити словами "або порушення порядку оприлюднення";

слова "недотримання умов захисту вітчизняного ринку" виключити;

в абзаці другому слова "від ста п'ятдесяти до трьохсот п'ятдесяти" замінити словами "від трьохсот до семисот";

в абзаці другому частини другої слова "від трьохсот п'ятдесяти до п'ятисот" замінити словами "від семисот до тисячі";

2) у частині п'ятій статті 4 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

3) у Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):

частину третю статті 13 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Придбання продукції для пріоритетних державних потреб за рахунок державних коштів здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель";

в абзаці другому частини першої статті 75, абзаці другому частини другої статті 77, абзаці другому частини дев'ятої статті 78 та абзаці другому частини п'ятої статті 79 слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

4) у частині першій статті 209 та частині четвертій статті 639 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слова "Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Закону України "Про здійснення державних закупівель";

5) у частині сьомій статті 8 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

6) в абзаці другому частини другої статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

7) в абзаці тринадцятому статті 12 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 362; 2006 р., N 14, ст. 118) слова "функції, передбачені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "облік державних закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та результати процедур закупівель, у тому числі торги (конкурсні торги), що не відбулися, та затверджує форми статистичної звітності у сфері закупівель";

8) у Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2006 р., N 14, ст. 117; 2007 р., N 9, ст. 67):

у частині восьмій статті 2 слова "відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Головним контрольно-ревізійним управлінням України";

у пункті 8 частини першої статті 8 слова "інші функції відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "співробітництво з державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель";

9) у Законі України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2004 р., N 13, ст. 181; 2006 р., N 14, ст. 118; 2007 р., N 9, ст. 67):

у пункті 17-1 частини першої статті 7 слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

у пункті 18 частини першої і пункті 19 частини третьої статті 7, пункті 20 частини першої статті 16, пункті 20 частини першої статті 17 слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

10) у Законі України "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" ( 493/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 3, ст. 9; 2000 р., N 4, ст. 28; 2003 р., N 30, ст. 247; 2006 р., N 14, ст. 118):

в абзаці другому частини третьої статті 2 та статті 6 слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

статтю 3 виключити;

11) абзац другий частини другої статті 15 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2007 р., N 9, ст. 67) виключити;

12) у пункті 13 статті 6 Закону України "Про Рахункову палату" ( 315/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 43, ст. 212; 1998 р., N 24, ст. 137; 2006 р., N 14, ст. 118) слова "функції, передбачені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "контроль у сфері державних закупівель";

13) у частині першій статті 8 та частині другій статті 9 Закону України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112; 1999 р., N 40, ст. 362; 2007 р., N 9, ст. 67) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

14) у статті 22-1 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121; 2005 р., N 31, ст. 420) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

15) у частинах другій та третій статті 15 Закону України "Про Національну програму інформатизації" ( 74/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 27-28, ст. 181; 2002 р., N 1, ст. 3) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

16) у частині першій статті 3 та абзаці другому частини другої статті 6 Закону України "Про державне оборонне замовлення" ( 464-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 17, ст. 111; 2007 р., N 9, ст. 67) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

17) у статті 46-1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2005 р., N 31, ст. 420) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

18) у частині шостій статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2005 р., N 31, ст. 420) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

19) у частині третій статті 10 Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2007 р., N 9, ст. 67) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

20) частину четверту статті 2 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 1, ст. 1, N 20, ст. 134; 2004 р., N 12, ст. 155; 2005 р., N 42, ст. 465; 2006 р., N 18, ст. 155; 2007 р., N 9, ст. 67, N 10, ст. 89, N 34, ст. 444) виключити;

21) У Законі України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2005 р., N 26, ст. 358; 2006 р., N 14, ст. 118, N 35, ст. 296):

у частині сьомій статті 51:

слова "державними, казенними, комунальними підприємствами та господарськими товариствами, в яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків" замінити словами "підприємствами, утвореними у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державними, казенними, комунальними підприємствами, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніми підприємствами, а також підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднаннями таких підприємств (господарських товариств)";

слова "Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Закону України "Про здійснення державних закупівель";

22) у частині другій статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

23) у першому реченні частини четвертої статті 5 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" ( 601-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 24, ст. 162; 2004 р., N 14, ст. 195) слова "із застосуванням процедури закупівлі в одного учасника такої процедури" виключити, а слова "законів України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "законів України "Про здійснення державних закупівель";

24) пункт 30 частини першої статті 16 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258; 2009 р., N 32-33, ст. 485) виключити;

25) абзац другий частини першої статті 11 Закону України "Про хімічні джерела струму" ( 3503-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 33, ст. 279) виключити;

26) в абзаці першому частини першої статті 12 Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" ( 143-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 45, ст. 434) слова "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "Законом України "Про здійснення державних закупівель";

27) у частині шостій статті 18 Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 31, ст. 145) слова "без проведення торгів (конкурсів, тендерів)" замінити словами "відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель";

28) в абзаці дев'ятому частини другої статті 45 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 37, ст. 449) слова "без проведення торгів (конкурсів, тендерів)" замінити словами "відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель";

29) у частині п'ятнадцятій статті 2 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50) слова "відкритого тендеру з оприлюдненням у засобах масової інформації його умов і результатів" замінити словами "відкритих торгів відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель";

30) в абзаці другому частини другої статті 25 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" ( 375-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313) слова "у встановленому порядку" замінити словами "на конкурентних засадах відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель";

31) статтю 11 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 2-3, ст. 35, N 32, ст. 271) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти Фонду соціального захисту інвалідів здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

4. Дозволити у 2011 році:

1) замовникам для безперервного забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України, а також учнів (студентів) навчальних закладів та дітей, харчування яких здійснюється за рахунок державних коштів, укладати договори про закупівлю послуг з харчування із суб'єктами господарювання - переможцями процедури закупівлі у 2009-2010 роках в межах відповідних бюджетних призначень, із строком їх дії до 31 березня 2011 року;

2) Міністерству оборони України передавати зазначеним суб'єктам господарювання на безоплатній основі та на умовах повернення у стані не гіршому, ніж на момент передачі, закріплене за ними рухоме та нерухоме майно, необхідне для організації харчування в стаціонарних та польових умовах, згідно з визначеним Міністерством оборони України переліком;

3) Міністерству оборони України з метою погашення заборгованості за надані у 2010 році послуги з харчування особового складу Збройних Сил України проводити розрахунки за фактично надані послуги згідно з укладеними договорами в межах відповідних бюджетних призначень. ( Розділ XI доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2899-VI від 11.01.2011 )

5. Кабінету Міністрів України у десятиденний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

6. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів, які визначають особливості здійснення закупівель за державні кошти товарів, робіт і послуг, зазначених в абзаці другому частини другої та частині четвертій статті 2 цього Закону.

До прийняття Верховною Радою України відповідних законів закупівля зазначених товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до цього Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 1 червня 2010 року
N 2289-VI