Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 липня 2009 р. N 689
Київ

Про затвердження Порядку продажу об'єктів,
що підлягають приватизації, разом із земельними
ділянками державної власності

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 849 від 10.08.20
11
N 930 від 10.10.20
12
N 949 від 17.10.20
12 )

Відповідно до частини першої статті 128 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) та статті 18-1 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності (додається).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2009 р. N 689

Порядок
продажу об'єктів, що підлягають приватизації,
разом із земельними ділянками державної власності

( У тексті Порядку слова "орган Державного казначейства"
у всіх відмінках і формах числа замінено словами
"територіальний орган Казначейства" у відповідному
відмінку і числі із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 930 від 10.10.2012 )

1. Цей Порядок визначає процедуру продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

аукціон - спосіб продажу об'єкта аукціону учасникові, який запропонував найвищу ціну;

аукціонна комісія - утворена державним органом приватизації комісія з підготовки та проведення аукціону;

виконавець робіт з оцінки - юридична або фізична особа, що має сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, ліцензію на проведення землеоціночних робіт та провадить практичну діяльність за відповідними напрямами оцінки;

виконавець робіт із землеустрою - юридична або фізична особа, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою;

державні органи земельних ресурсів - Держземагентство та його територіальні органи; ( Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 від 10.10.2012 )

ліцитатор - особа, що володіє технікою проведення торгів і веде аукціон в установленому порядку;

об'єкт аукціону - об'єкт, що приватизується разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований;

підготовка земельних ділянок - землевпорядні та землеоціночні роботи, пов'язані з підготовкою земельних ділянок для продажу у складі об'єкта аукціону або для внесення земельних ділянок до статутного капіталу господарського товариства.

3. Фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою земельних ділянок, здійснюється за рахунок коштів, передбачених Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Замовником зазначених робіт та послуг виступає державний орган приватизації.

4. Державні органи приватизації з урахуванням затверджених переліків об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, формують та оприлюднюють на своєму веб-сайті переліки об'єктів аукціону та переліки господарських товариств, до статутного капіталу яких вносяться земельні ділянки, і надсилають їх відповідним державним органам земельних ресурсів разом із запитом про подання:

земельно-кадастрової документації та технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку;

інформації про наявність заборон для продажу земельних ділянок відповідно до вимог земельного законодавства;

інформації про наявність сервітутів та обмежень (обтяжень) прав на земельні ділянки щодо об'єктів, які включені до переліку, та дозволені види використання.

Державний орган земельних ресурсів подає державному органові приватизації у десятиденний строк після надходження запиту зазначені інформацію, документацію та витяг.

Інформація стосовно наявності природоохоронних обмежень, належності земельних ділянок до об'єктів природно-заповідного фонду та можливості продажу земельних ділянок, які входять до складу таких об'єктів, з урахуванням їх екологічної цінності готується державними органами земельних ресурсів за погодженням з Мінприроди. ( Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930 від 10.10.2012 )

Переліки об'єктів, що належать згідно з Державною програмою приватизації до групи Ж та підлягають приватизації разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, затверджуються регіональними відділеннями Фонду державного майна за погодженням з Фондом державного майна.

5. Державний орган приватизації на підставі наданої державним органом земельних ресурсів відповіді про відсутність інформації та документації готує завдання на виконання робіт із землеустрою та визначає на конкурентних засадах виконавця робіт із землеустрою в порядку, що затверджується Фондом державного майна. За результатами конкурсу укладається з виконавцем робіт із землеустрою договір про розроблення документації із землеустрою, в якому згідно з технічним завданням визначаються порядок проведення робіт та сторона, відповідальна за подання документації із землеустрою на державну експертизу.

6. У процесі підготовки земельної ділянки державні органи земельних ресурсів забезпечують у 20-денний строк після надходження документації із землеустрою проведення за ініціативою державного органу приватизації державної експертизи такої документації, зокрема щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Державний орган приватизації на підставі позитивних висновків зазначеної експертизи визначає на конкурентних засадах виконавця робіт з оцінки та укладає з ним договір її на проведення.

7. Вартість об'єкта аукціону та вартість активів господарського товариства з урахуванням вартості земельної ділянки, що вноситься до його статутного капіталу, визначається відповідно до Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1531 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1941), та Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2669).

За результатами оцінки виконавець робіт з оцінки складає звіт про оцінку об'єкта аукціону або звіт про вартість активів господарського товариства з урахуванням вартості земельної ділянки, що підлягає внесенню до його статутного капіталу, окремою частиною якого є звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки. У звіті про оцінку об'єкта аукціону зазначається вартість об'єкта аукціону, об'єкта приватизації, земельної ділянки.

Державні органи земельних ресурсів забезпечують у 20-денний строк після надходження звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки проведення за ініціативою державного органу приватизації державної експертизи такого звіту.

Початковою вартістю об'єкта аукціону є вартість об'єкта аукціону, визначена за результатами оцінки.

8. Державний орган земельних ресурсів забезпечує у 10-денний строк після надходження позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою виготовлення технічного паспорта земельної ділянки за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. N 648 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 21, ст. 1026).

Технічний паспорт земельної ділянки оформляється на підставі даних, які містить документація із землеустрою, що надійшла від виконавця робіт із землеустрою, без зазначення стартової ціни земельної ділянки та її вартості відповідно до експертної грошової оцінки.

9. Земельні ділянки, що підлягають продажу у складі об'єкта аукціону чи внесенню до статутного капіталу господарського товариства, забороняється з моменту включення об'єкта приватизації до переліків, зазначених у пункті 4 цього Порядку, передавати в оренду, під забудову, вчиняти будь-які інші дії щодо обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку, до одержання покупцем об'єкта аукціону або господарським товариством документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку та його державної реєстрації.

10. Продаж об'єктів державної власності, що належать за класифікацією Державної програми приватизації ( 1723-14 ) до груп А, Д, Ж, та цілісних майнових комплексів, що належать до груп В та Г, разом із земельними ділянками державної власності здійснюється на аукціоні відповідно до цього Порядку.

Продаж акцій (часток, паїв) господарських товариств, що належать державі, здійснюється відповідно до законодавства про приватизацію після внесення державним органом приватизації земельних ділянок державної власності до статутного капіталу таких товариств.

11. Організатором аукціону є державний орган приватизації.

12. Інформація про проведення аукціону опубліковується не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати його проведення в бюлетенях державних органів приватизації, а також інших друкованих виданнях, визначених державними органами приватизації.

13. Інформація, що підлягає опублікуванню, повинна містити:

1) відомості про:

об'єкт аукціону, зокрема про об'єкт приватизації, відповідно до статті 15 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) та статті 19 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 );

розмір та цільове призначення земельної ділянки згідно з даними технічного паспорта;

містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, види використання (пріоритетні та допустимі) - для містобудівних потреб;

2) умови продажу об'єкта аукціону, зокрема початкову вартість об'єкта аукціону;

3) найменування та адресу державного органу приватизації, номер контактного телефону;

4) суму реєстраційного внеску та суму гарантійного внеску, що повинні сплачуватися учасниками, порядок їх сплати;

5) номер рахунка державного органу приватизації та реквізити територіального органу Казначейства, в якому відкрито рахунок для сплати реєстраційного та гарантійного внесків, номер валютного рахунка та реквізити банку для сплати гарантійних внесків для учасників-нерезидентів;

6) номер рахунка державного органу приватизації та реквізити територіального органу Казначейства, в якому відкрито рахунок для розрахунків за придбаний об'єкт аукціону;

7) відомості про дату припинення приймання заяв на участь в аукціоні, час і місце ознайомлення з об'єктом аукціону та проведення аукціону;

8) інші відомості, визначені державним органом приватизації.

14. Інформація про учасників аукціону, їх кількісний і персональний склад та інші дані, що містяться у поданих ними заявах на участь в аукціоні, а також про результати розгляду заяв є конфіденційною і не підлягає розголошенню до опублікування результатів аукціону.

15. Інформація про результати аукціону опубліковується державним органом приватизації протягом 15 днів після укладення договору купівлі-продажу та подається органові виконавчої влади, в управлінні якого перебував такий об'єкт.

Інформація повинна містити:

відомості про об'єкт аукціону, зокрема про об'єкт приватизації, місце розташування, розмір та цільове призначення земельної ділянки, а також про ціну об'єкта аукціону та його складових (об'єкта приватизації та земельної ділянки) за результатами продажу на аукціоні;

інші відомості, визначені державним органом приватизації.

16. Продаж об'єкта аукціону здійснюється на відкритому засіданні аукціонної комісії, яка утворюється державним органом приватизації із включенням до її складу спеціалістів та представників державного органу земельних ресурсів, органу місцевого самоврядування, балансоутримувача, трудового колективу підприємства, що приватизується (у разі приватизації його єдиного майнового комплексу). Кількість членів комісії може становити від п'яти до дев'яти осіб. Головою комісії призначається представник державного органу приватизації. Якщо в аукціоні бере участь господарське товариство, утворене за участю трудового колективу підприємства, що приватизується, представник такого трудового колективу виключається із складу аукціонної комісії і не має права брати участь у засіданнях комісії з моменту подання товариством до органу приватизації заяви на участь в аукціоні.

Делегування представників до складу комісії обов'язкове для керівників державних підприємств, установ та організацій. На час роботи у складі комісії за її членами зберігається місце роботи і середній заробіток згідно із законодавством про працю.

17. Аукціонна комісія визначає умови, що включають, зокрема, початкову вартість об'єкта аукціону та строк його проведення.

Умови аукціону містять зобов'язання покупця, зокрема щодо подальшої експлуатації об'єкта приватизації та подальшого використання земельної ділянки відповідно до вимог законодавства.

Умови аукціону затверджує державний орган приватизації.

18. Обмеження кількості учасників, що беруть участь в аукціоні, заборонено.

19. До участі в аукціоні допускаються фізичні і юридичні особи, що можуть бути покупцями об'єктів приватизації відповідно до статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), та мають згідно із Земельним кодексом України ( 2768-14 ) право на придбання земельних ділянок у власність, сплатили встановлений державним органом приватизації реєстраційний внесок, розмір якого не може перевищувати розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також гарантійний внесок у розмірі 10 відсотків початкової вартості об'єкта аукціону.

Реєстраційний та гарантійні внески перераховуються на рахунки органів приватизації, відкриті в територіальних органах Казначейства та уповноважених банках.

20. Розгляд заяви про участь в аукціоні іноземної юридичної особи, спільного підприємства, заснованого за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, здійснюється державними органами приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів України продажу особі (підприємству) об'єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності, на якій об'єкт розташований.

Іноземна юридична особа чи спільне підприємство, засноване за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, що заінтересовані у придбанні об'єкта аукціону, подають після оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна переліків об'єктів аукціону, але не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення аукціону, Фондові державного майна клопотання про придбання певного об'єкта аукціону.

Фонд державного майна готує проект відповідного розпорядження та разом з клопотанням подає його в установленому порядку Кабінетові Міністрів України. Органи виконавчої влади опрацьовують та погоджують зазначений проект у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня його отримання. Проект розпорядження підлягає розгляду на черговому засіданні Кабінету Міністрів України.

21. Фізична або юридична особа, що бажає зареєструватися як учасник аукціону, повинна подати:

1) заяву про участь в аукціоні у порядку, що встановлюється Фондом державного майна;

2) документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків;

3) декларацію про доходи, копію довідки про ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (крім осіб, що відповідно до законодавства не мають ідентифікаційного номера) (для фізичних осіб - громадян України);

4) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, копію довідки про взяття на облік платника податків (для фізичних осіб-підприємців); ( Підпункт 4 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

5) нотаріально засвідчені (легалізовані та перекладені - для нерезидентів) копії установчих документів, витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення (для нерезидентів); копію довідки про взяття на облік платника податків; рішення уповноваженого органу про участь в аукціоні; документи щодо призначення керівників (для юридичних осіб); ( Підпункт 5 пункту 21 в редакції Постанови КМ N 949 від 17.10.2012 )

6) документ, що підтверджує розподіл статутного капіталу серед учасників (акціонерів);

7) документ, що підтверджує наявність та розмір державної частки у статутному капіталі та майні учасника, інформацію про наявність серед учасників (акціонерів) юридичної особи іноземних юридичних або фізичних осіб;

8) відомості про джерела надходження коштів, що використовуватимуться для оплати об'єкта аукціону (для іноземних інвесторів, підприємств з іноземними інвестиціями);

9) копію свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом провадження господарської діяльності на території України.

Під час подання заяви потенційний покупець пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, а якщо покупець діє як представник іншої особи, - засвідчене в установленому порядку відповідне доручення.

22. На вимогу учасників державний орган приватизації повинен створити умови для огляду об'єкта аукціону. Балансоутримувач об'єкта приватизації або у разі його відсутності особа, відповідальна за збереження довгострокових межових знаків, повинні забезпечити доступ учасників для огляду об'єкта аукціону.

23. До початку аукціону державний орган приватизації вносить до книги реєстрації учасників аукціону із зазначенням порядкового номера такі відомості:

1) для фізичних осіб:

громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, адреса (місце проживання) та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), адреса (місце проживання за межами України);

номери рахунків державних органів приватизації, на які зроблено внески, найменування та місцезнаходження територіального органу Казначейства;

2) для юридичних осіб:

резидентів - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

нерезидентів - найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстрована особа;

номери рахунків державних органів приватизації, на які зроблено внески, найменування та місцезнаходження територіального органу Казначейства.

24. Приймання заяв припиняється за три дні до початку аукціону.

Після закінчення аукціону гарантійні внески повертаються у 10-денний строк учасникам, що не перемогли в аукціоні.

Покупцеві, який придбав об'єкт аукціону, сума гарантійного внеску зараховується в установленому порядку до суми вартості придбаного об'єкта.

Сплачені реєстраційні внески не повертаються.

25. Аукціон проводить державний орган приватизації або юридична особа (далі - виконавець аукціону), що уклала договір із зазначеним органом.

26. Примірний договір з виконавцем аукціону, що затверджується Фондом державного майна, повинен містити таку інформацію:

1) строк проведення аукціону;

2) початкова вартість об'єкта аукціону;

3) вартість послуг з проведення аукціону;

4) взаємні зобов'язання, умови розірвання договору та майнова відповідальність сторін;

5) інші відомості.

Вартість послуг з проведення аукціону визначається на підставі кошторису витрат.

Розмір винагороди виконавця аукціону не повинен перевищувати 0,1 відсотка ціни продажу об'єкта аукціону.

27. Для участі в аукціоні учасникам видаються квитки, які повинні містити таку інформацію:

1) номер, під яким покупець бере участь в аукціоні;

2) найменування об'єкта аукціону;

3) правила та умови проведення аукціону.

Під час реєстрації учасникові аукціону видаються інформаційна картка, картка учасника із зазначенням на зворотному боці правил його проведення та примірник проекту договору купівлі-продажу об'єкта аукціону.

28. Аукціон проводиться безпосередньо ліцитатором. До початку аукціону ліцитатор ознайомлює учасників з характеристиками об'єкта аукціону, умовами його продажу та правилами проведення аукціону.

Початком аукціону вважається момент оголошення початкової вартості об'єкта аукціону.

Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення початкової вартості об'єкта аукціону ніхто з учасників не висловить бажання придбати його за ціною, оголошеною ліцитатором, аукціон вважається таким, що не відбувся.

Якщо запропонована учасником аукціону ціна перевищує запропоновану ліцитатором, ліцитатор називає номер учасника і запропоновану ним ціну.

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків початкової вартості об'єкта аукціону.

Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не пропонується наступна ціна, ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує про придбання об'єкта аукціону тією особою, що запропонувала найвищу ціну.

29. Під час проведення аукціону аукціонна комісія веде протокол, до якого вносяться дані про початкову вартість об'єкта аукціону, пропозиції учасників аукціону, відомості про них, результати аукціону (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, що набула право на придбання об'єкта).

Протокол підписується ліцитатором, членами аукціонної комісії та учасником (його представником), який набув право на придбання об'єкта, і надсилається у триденний строк державному органові приватизації для затвердження.

30. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу чи договору купівлі-продажу або не з'явився без поважних причин для його підписання протягом п'яти днів після затвердження протоколу, позбавляється права на подальшу участь у придбанні такого об'єкта аукціону. Сплачений такою особою гарантійний внесок перераховується до державного бюджету.

31. У разі коли учасник або уповноважений ним представник не з'явився без поважних причин на аукціон та/або зірвав його проведення, сплачений такою особою гарантійний внесок перераховується до державного бюджету.

У разі виникнення спору питання вирішується у судовому порядку.

32. Аукціон припиняється і об'єкт знімається з аукціону у разі недотримання учасниками правил проведення аукціону, передбачених цим Порядком, та на вимогу будь-кого з його учасників або органу приватизації якщо:

1) не виконано вимоги щодо змісту інформації про об'єкт аукціону, передбаченої цим Порядком, та строку її опублікування;

2) об'єкт включено до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, з порушенням законодавства;

3) істотно порушено правила оголошення та проведення аукціону, передбачені цим Порядком.

33. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі:

1) відсутності учасників або наявності тільки одного учасника;

2) коли жоден з учасників не запропонував ціну, що дорівнює або перевищує початкову вартість об'єкта аукціону;

3) несплати в установлений строк переможцем аукціону належної суми за придбаний об'єкт аукціону.

34. Розбіжності, що виникають під час проведення аукціону, усуваються під час його проведення ліцитатором за погодженням з аукціонною комісією.

35. У разі визнання аукціону таким, що не відбувся, об'єкт аукціону може бути запропонований для продажу на аукціоні повторно.

Об'єкти, що належать згідно з Державною програмою приватизації ( 1723-14 ) до груп А, Ж та Д, які два чи більше разів пропонувалися до продажу на аукціоні разом із земельною ділянкою і не продані через відсутність учасників, можуть бути за рішенням державного органу приватизації запропоновані для продажу із зменшенням початкової вартості об'єкта аукціону не більш як на 30 відсотків, але не менше від ринкової вартості земельної ділянки, яка входить до складу об'єкта аукціону.

Об'єкти групи Д (незавершеного будівництва), що пропонувалися для продажу із зменшенням початкової вартості об'єкта аукціону і не продані через відсутність покупців, можуть бути за рішенням Фонду державного майна запропоновані для продажу об'єкта під розбирання.

36. Результати продажу об'єкта аукціону оформляються договором купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

37. Примірний договір купівлі-продажу об'єкта аукціону затверджує Фонд державного майна.

Якщо законодавством дозволено в процесі приватизації державного майна оплату його вартості проводити у вільноконвертованій валюті та переможцем аукціону визнано нерезидента або підприємство з іноземними інвестиціями, державний орган приватизації приймає пропозицію переможця аукціону про те, що ціна продажу об'єкта аукціону в договорі купівлі-продажу зазначається у вільноконвертованій валюті за курсом Національного банку на дату затвердження державним органом приватизації протоколу аукціону.

38. Порядок внесення коштів за об'єкт аукціону визначається договором купівлі-продажу з установленням строку, який не повинен перевищувати 60 календарних днів після укладення договору.

39. Строк дії зобов'язань за договором купівлі-продажу, порядок контролю їх виконання, умови внесення змін до договору та порядок повернення у державну власність приватизованих об'єктів у разі розірвання договору купівлі-продажу за рішенням суду у зв'язку з невиконанням покупцем його умов визначаються законодавством.

40. Подальше відчуження об'єкта аукціону, що є предметом договору купівлі-продажу, здійснюється за погодженням з державним органом приватизації з урахуванням вимог частини восьмої статті 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та частини першої статті 377 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) з одночасним переходом до нового власника зобов'язань за таким договором.

41. Право власності на об'єкт аукціону покупець набуває після державної реєстрації договору купівлі-продажу об'єкта аукціону з моменту сплати його повної вартості на рахунки державного органу приватизації, відкриті в територіальних органах Казначейства, та державної реєстрації державного акта на право власності на земельну ділянку.

42. Право власності на земельну ділянку засвідчується державним актом, який видається державним органом приватизації за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. N 449 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 753; 2008 р., N 90, ст. 3008), за підписом керівників державного органу приватизації та державного органу земельних ресурсів.

43. Ціна продажу об'єкта аукціону складається з ціни об'єкта приватизації та земельної ділянки у складі об'єкта аукціону, які формуються пропорційно їх частці у початковій вартості об'єкта аукціону.

Кошти, які надійшли від продажу об'єкта аукціону, перераховуються державними органами приватизації відповідно до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік.