Документ : Ліки: виготовлення та реалізація пільговикам


Материал подготовлен специалистами издательства ООО "Баланс-Клуб"

Ліки: виготовлення та реалізація
пільговикам

Ліки, виготовлені в аптеках

ПИТАННЯ: 1. Які вимоги повинні дотримуватися при виготовленні лікарських засобів в аптеці?

2. Які документи є підставою для виготовлення аптекою лікарських засобів?

3. Які документи ведуться аптекою для обліку робіт з виготовлення лікарських засобів?

4. Як визначити вартість виготовленого аптекою лікарського засобу?

5. У якому порядку відшкодовуються витрати аптек на відпуск лікарських засобів пільговим категоріям населення? I кого слід уважати "пільговиками" з точки зору аптек?

ВІДПОВІДЬ: 1. По-перше, аптека повинна мати необхідні виробничі і допоміжні приміщення, спеціально обладнані для виготовлення лікарських засобів. Ця вимога встановлена п. 21 Правил № 447.

По-друге, лікарські засоби повинні виготовлятися на основі дозволених до застосування діючих і допоміжних матеріалів.

По-третє, у процесі виготовлення цих засобів необхідно дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил аптечної технології згідно з нормами, викладеними в Інструкціях № 197 і № 139.

2. Аптечні установи виготовляють лікарські засоби:

- на підставі лікарських рецептів, поданих громадянами;

- на замовлення лікувально-профілактичних установ. У цьому випадку підставою є спеціальна вимога, виписана лікувально-профілактичною установою. Такі вимоги повинні бути завірені штампом і круглою печаткою лікувально-профілактичної установи, а також підписами головного лікаря та завідуючого відділенням.

3. Роботи з виготовлення і фасування лікарських засобів в аптеках, як правило, відображаються в Журналі обліку лабораторних робіт і в Журналі обліку фасувальних робіт. Журнали повинні бути прошнуровані, мати пронумеровані сторінки, підписані головним бухгалтером аптеки і завізовані в аптечному об'єднанні.

На підставі даних цих журналів підсумком за місяць складається довідка про вартість лабораторних і фасувальних робіт. Відповідно до цієї довідки вартість лікарських засобів дооцінюється на суму тарифів на їх виготовлення.

4. За такою формулою: Вартість виготовленого аптекою лікарського засобу = Первісна вартість лікарської сировини + Торговельна націнка + Тариф за лабораторно-фасувальні роботи.

Тарифи встановлюються обласними адміністраціями*.

Якщо як сировина аптекою використовуються вітчизняні та імпортні лікарські засоби, ціни на які підлягають державному регулюванню (Перелік № 480/294), то гранична торговельна націнка на виготовлені аптекою лікарські засоби, що придбаваються державними і комунальними закладами охорони здоров'я за рахунок бюджетних асигнувань, не повинна перевищувати 10 % оптової ціни виробника (митної вартості) такої сировини (п. 12 Постанови № 1548).

При відпуску ліків покупцям за готівкові грошові кошти сума тарифів окремо не виділяється, оскільки вона входить у роздрібну ціну готових ліків і списується за товарно-грошовим звітом у вигляді зданої торговельної виручки.

Аптеки, які продають готові лікарські засоби нарівні з лікарськими засобами власного виготовлення, ведуть окремий облік за торговельними і виробничими операціями. При відображенні в бухгалтерському обліку виготовлених лікарських засобів використовуються рахунки обліку виробничої діяльності: 20 "Виробничі запаси", 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція".

Розглянемо на умовному числовому прикладі бухгалтерський і податковий облік виготовлених лікарських засобів і скляної тари в аптеках.

ПРИКЛАД 1

Аптека поставляє лікувально-профілактичній установі, яка фінансується з бюджету, лікарські засоби власного виготовлення. Для цього аптекою були закуплені діючі та допоміжні матеріали на суму 600 грн. і скляна тара на суму 30 грн.

(грн.)


п/п

  
Зміст операції

  
Бухгалтерський облік   Податковий облік  
Дт   Кт   Сума   ВД    ВВ  
1   2   3   4   5   6   7  
1.   Оприбутковані матеріали, призначені для виготовлення лікарських засобів, (без ПДВ)   201
  
631   600   -   600  
2.   Відображена вартість отриманої від постачальника скляної тари для розфасування (з ПДВ)   204   631   30   -   30  
3.   Оплачена скляна тара, включаючи ПДВ   631   311   30   -   -  
4.  
Віднесені на витрати виробництва:
- вартість матеріалів  
23   201   600   -   -  
- зарплата працівників,, зайнятих виготовленням ліків   23   661   400   -   400  
обов'язкові нарахування на ФОП, умовно 37,7 %
(32 + 2,9+ 1,9 + 0,90)  
23   651,652, 653, 656   150,8      150,8  
- вартість скляної тари   23   204   30   -   -  
5.   Оприбутковані готові лікарські засоби   26   23   1 180,8   -   -  
6.   Реалізовані лікарські засоби (з урахуванням 10%-вої націнки)    361   701   1 299   -   -  
7.   Відображена собівартість реалізованої готової продукції   901   26   1 180,8   -   -  
8.

  
Списані на фінансовий результат: - дохід від реалізації ліків власного виробництва   701   79   1 299   -   -  
- собівартість реалізованої готової продукції   79   901   1 180,8   -   -  
9.   Отримана оплата вартості реалізованих ліків   311   361   1 299   1 299*   -  
* При реалізації лікарських засобів лікувальним установам, що фінансуються з бюджету, сума реалізації включається до складу валового доходу після отримання оплати. Причому оплата повинна надійти з рахунків Держказначейства (пп. 1 1.3.5 Закону про прибуток).  

Зазначимо, що групування затрат за статтями калькуляції та економічними елементами здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 9 "Запаси" і 16 "Витрати".

Увага! Згідно з Постановою № 1006 операції з продажу лікарських засобів, виготовлених в аптеках, звільняються від ПДВ.

Ліки за рахунок бюджету

5. Основним документом, що регламентує пільговий відпуск лікарських засобів при амбулаторному лікуванні, є Постанова № 1303. У додатках № 1 і 2 до цього документа затверджені категорії населення, які мають право на безплатний чи пільговий відпуск лікарських засобів.

Цим категоріям населення аптечні установи відпускають лікарські засоби на підставі пільгових рецептів, виписаних лікарями лікувально-профілактичних установ за місцем проживання таких осіб, - за наявності документа, що підтверджує приналежність покупця до пільгової категорії (посвідки, довідки і т. д.).

Витрати аптек, пов'язані з відпуском лікарських засобів безплатно чи на пільгових умовах, відшкодовуються за рахунок загальних асигнувань, передбачених відповідними бюджетами. Суми відшкодування перераховуються аптекам місцевими органами або установами охорони здоров'я на підставі зведених реєстрів (затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 20.10.82 р. № 1031, ф. 9-АП).

Реєстри складаються аптечними установами і подаються до територіальних медичних установ. Копія реєстру разом з рецептами залишається в аптеці. Реєстри подаються до лікувальної установи до 20 - 25-го числа кожного місяця.

Розглянемо заповнення реєстру на прикладі.

ПРИКЛАД 2

Аптекою № 111 відпущені лікарські засоби: за безплатними рецептами на суму 4 500 грн., за пільговими рецептами з оплатою 50 % - на суму 4 000 грн.

Реєстр
пільгових рецептів поліклініки № 3, за якими відпущені лікарські засоби
в аптеці № 111 за період з 1 по 20 квітня 2004 року

№ п/п   Показники   Безплатні рецепти   Пільгові рецепти  
1.   Кількість рецептів   120   150  
2.   Загальна сума за відпущені ліки   4 500   4 000  
3.   Сума, що підлягає відшкодуванню з урахуванням торговельної знижки, у т. ч.:   4 500   2 000  
3.1.   Лікувально-профілактичними установами   4 500   2 000  
3.2.   Сума, сплачена хворими   -   2 000  
4.   Економія бюджетних коштів   -   -  
5.   До сплати (грн.)   4 500   2 000  
6.   Усього до сплати   6 500  

Шість тисяч п'ятсот гривень
Завідуючий аптекою
Головний бухгалтер
Реєстр затверджений до відшкодування на 15 травня 2004 року.

Використовуючи дані реєстру, розглянемо на умовному числовому прикладі бухгалтерський і податковий облік операцій з пільгового відпуску ліків і з відшкодування з бюджету витрат аптеки на ці цілі.

ПРИКЛАД 3

Аптека на пільгових умовах відпустила лікарські засоби на суму 4 000 грн. (собівартість - 3 660 грн.). При цьому 50 % вартості лікарських засобів оплачені покупцями при пред'явленні пільгового рецепта і 50 % - відшкодовані установами охорони здоров'я. Сума за безплатними рецептами склала 4 500 грн. (собівартість - 4 090 грн.)

(грн.)


п/п

  
Зміст операцій

  
Бухгалтерський облік   Податковий облік  
Дт   Кт   Сума   ВД   ВВ  
1   2   3   4   5    6   7  
1.   Відображений дохід від роздрібної реалізації на пільгових умовах ліків, 50 % вартості яких оплачені покупцями   301   702   2 000   2 000   -  
2.   Відображений дохід від цільового фінансування вартості лікарських засобів, реалізованих за пільговими (50 %) і безплатними рецептами   48   718   6 500   -   -  
3.   Списана на вартість реалізованих ліків сума торговельної націнки (методом "сторно")   282   285   750   -   -  
4.   Відображена собівартість реалізованих ліків   902   282   7 750      П. 5.9 Зако-
ну про при-
буток
 
5.   Відображена сума цільового фінансування з відповідного бюджету   685   48   6 500   -   -  
6.   Отримане відшкодування 50 % вартості ліків, реалізованих на пільгових умовах і відпущених за безплатними рецептами   311   685   6 500   6 500   -  
7.


  
Списані на фінансовий результат: - дохід від цільового фінансування   718   79   6 500   -   -  
- дохід від реалізації лікарських засобів за пільговим рецептом   702   79   2 000   -   -  
- собівартість реалізованих лікарських засобів   79   902   7 750   -   -  

Датою збільшення валового доходу у разі продажу лікарських засобів з оплатою з бюджету є дата надходження цих засобів на поточний рахунок аптечної установи або отримання відповідної компенсації в будь-якому іншому вигляді, включаючи зменшення заборгованості аптеки за її зобов'язаннями перед бюджетом (підстава - пп. 11.3.5 Закону про прибуток).

_____________

* Ці повноваження надані їм Законом № 507, ст. 28 Закону № 280 і Постановою № 1548.

Перелік документів

1. Закон № 507 - Закон України від 03.12.90 р. № 507 "Про ціни і ціноутворення".

2. Закон № 280 - Закон України від 21.05.97 р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні".

3. Постанова № 1006 - постанова КМУ від 10.08.04 р. № 1006 "Про розширення переліку лікарських засобів, продаж яких звільняється від обкладення ПДВ".

4. Постанова № 1303 - постанова КМУ від 17.08.98 р. № 1303 "Про впорядкування безплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювання".

5. Інструкція № 197 - Інструкція з виготовлення в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07.09.93 р. № 197.

6. Інструкція № 193 - Інструкція із санітарно-протиепідемічного режиму аптек, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.06.93 р. № 139,

7. Правила № 447 - Правила роздрібної реалізації лікарських засобів, установлені постановою КМУ від 12.05.97 р. № 447.

Зінаїда Омельницька,
бухгалтер-експерт фірми “Баланс-Клуб”

Материал получен из еженедельника "Баланс"
№ 35 , (31.08.2004), стр.42Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Стан бази
Понедiлок, 19.08.2019
В базi 549581 документ

 Огляд останніх надходжень
Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання
Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]

2005-2017 © ПАРУС