Документ : Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 07 лютого 2018 р. N 180
Київ

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу
з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1081 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 96, ст. 3173; 2009 р., N 40, ст. 1349, N 57, ст. 1982, N 94, ст. 3219; 2010 р., N 55, ст. 1857; 2011 р., N 70, ст. 2647; 2016 р., N 16, ст. 636; 2017 р., N 27, ст. 778), зміни, що додаються.

2. Міністерству інфраструктури забезпечити надання роз’яснень з питань застосування Порядку, зазначеного у пункті 1 цієї постанови.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 180

Зміни,
що вносяться до Порядку проведення конкурсу
з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі області (внутрішньообласний маршрут), автобусному маршруті, що не виходить за межі території району (внутрішньорайонний маршрут), автобусному маршруті, що проходить у межах населеного пункту (міський маршрут), та автобусному маршруті, що проходить у межах об’єднаної територіальної громади (далі - конкурс), а також процедуру визначення автомобільного перевізника для роботи на міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користування, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут).".

2. Абзац дев’ятий пункту 2 після слова "маршруті" доповнити словами "приміському або міському".

3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Організатором перевезень на автобусному маршруті загального користування є:

Мінінфраструктури - на міжміському і приміському автобусних маршрутах, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут);

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації - на міжміському і приміському автобусних маршрутах, що не виходять за межі території Автономної Республіки Крим чи області (внутрішньообласний маршрут), у тому числі таких, що проходять від населених пунктів Київської області до м. Києва;

районна держадміністрація - на автобусному маршруті, що не виходить за межі території району (внутрішньорайонний маршрут);

Київська міська держадміністрація - на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль";

виконавчий орган місцевої ради об’єднаної територіальної громади сіл, селищ, міст - на маршруті, що проходить у межах території об’єднаної територіальної громади (міський чи приміський маршрут);

виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідного населеного пункту - на маршруті, що проходить у межах населеного пункту (міський маршрут).".

4. Абзац четвертий пункту 5 викласти в такій редакції:

"покращення якості та доступності пасажирських перевезень;".

5. Пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:

"7. Об’єкт конкурсу визначається організатором перевезень відповідно до встановленого порядку як самостійно, так і за зверненням підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також фізичних осіб - підприємців і громадян.

Об’єктом конкурсу не може бути новий міжобласний автобусний маршрут, який за розкладом руху та схемою збігається з маршрутами, дозволи на які були видані до 1 січня 2018 р. (інтервал між відправленнями з автостанції початкового пункту відправлення повинен становити не менше ніж 30 хвилин).

8. Переможця чи переможців конкурсу визначає організатор перевезень на підставі рішення конкурсного комітету окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.

У разі коли щодо одного чи кількох об’єктів конкурсу встановлено, що рішення конкурсного комітету прийнято з порушенням законодавства, організатор перевезень приймає рішення про скасування такого рішення конкурсного комітету щодо цих об’єктів та виносить його для повторного розгляду на наступному засіданні конкурсного комітету.".

6. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Організатор перевезень затверджує умови конкурсу, в тому числі обов’язкові, відповідно до статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт". Крім обов’язкових організатор може затверджувати додаткові умови конкурсу (наявність у перевізника GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, тощо). Організатор встановлює вимогу щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу, який включає міські та приміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування, транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 р. та до 50 відсотків - з 1 січня 2020 року.

Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок. Загальний перелік відповідних вимог встановлюється згідно з порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їх використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого Мінінфраструктури.".

7. У пункті 12:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"12. Організатор перевезень приймає рішення про недопущення до участі в конкурсі перевізника-претендента, який:";

2) друге речення підпункту 4 викласти в такій редакції: "Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень;";

3) доповнити пункт підпунктом 7 такого змісту:

"7) подав до участі в конкурсі більшу кількість автобусів, ніж це передбачено умовами конкурсу.".

8. Пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Якщо перевізником-претендентом на один чи кілька об’єктів конкурсу є тільки один автомобільний перевізник, він визнається переможцем у разі його відповідності вимогам статей 45 і 46 Закону України "Про автомобільний транспорт".

У разі коли щодо одного міжобласного автобусного маршруту є кілька перевізників-претендентів, переможцями конкурсу визнаються автомобільні перевізники, які відповідають вимогам статей 45 і 46 Закону України "Про автомобільний транспорт" та цього Порядку.".

9. Абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:

"14. У разі коли організатором перевезень прийнято рішення про залучення для організації проведення конкурсів підприємство (організацію), на таке підприємство (організацію) покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів.".

10. У пункті 27:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

"беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки пропозицій за бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів на внутрішньообласних, внутрішньорайонних та міських автобусних маршрутах і забезпечують прийняття рішення щодо результатів конкурсу на таких маршрутах та подають організатору перевезень пропозицію щодо переможця конкурсу;";

2) в абзаці третьому слова "проведення оцінки за бальною системою пропозицій" виключити.

11. Пункт 29 викласти в такій редакції:

"29. Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає окремо щодо кожного об’єкта конкурсу документи, визначені статтею 46 Закону України "Про автомобільний транспорт", за формою згідно з додатками 1-4.

У разі продовження строку дії договору (дозволу) з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування автомобільний перевізник не пізніше ніж за 90 календарних днів до закінчення строку дії договору (дозволу) подає організатору перевезень заяву за формою згідно з додатком 6.

У разі пропуску автомобільним перевізником зазначеного строку визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється за результатами конкурсу.

Перевірку поданих документів на відповідність обов’язковим і додатковим (за наявності) умовам конкурсу та наявності усіх документів, передбачених цим Порядком, проводить організатор перевезень.".

12. Абзац перший пункту 30 викласти в такій редакції:

"30. Документи, подані перевізником-претендентом для участі в конкурсі, пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами.".

13. Пункт 32 виключити.

14. Пункт 34 викласти в такій редакції:

"34. Якщо перевізник-претендент бере участь на кількох об’єктах конкурсу на внутрішньообласних, внутрішньорайонних та міських автобусних маршрутах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а поданих ним пропозицій достатньо для виконання перевезень тільки на частині об’єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в пункті 1 заяви на участь у конкурсі. У разі визнання перевізника-претендента переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається щодо тих об’єктів, щодо яких він не став переможцем конкурсу.".

15. Пункт 40 викласти в такій редакції:

"40. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів на підставі інформації, поданої ними в конвертах N 1 і 2.".

16. Пункти 42 і 43 викласти в такій редакції:

"42. У разі коли на один з об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньообласних, внутрішньорайонних та міських автобусних маршрутах претендує два або більше перевізники-претенденти, конкурсний комітет визначає переможця з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів та подає пропозиції організатору перевезень.

Сумарна кількість балів, одержаних кожним перевізником-претендентом на внутрішньообласних, внутрішньорайонних та міських автобусних маршрутах, є підставою для подання пропозицій організатору перевезень для визначення переможця конкурсу.

У разі подання на участь у конкурсі з перевезення пасажирів за одним із об’єктів конкурсу на міжобласних автобусних маршрутах двох або більше перевізників-претендентів конкурсний комітет подає організатору перевезень пропозицію щодо визначення переможцями конкурсу всіх перевізників, які відповідають вимогам статей 45 і 46 Закону України "Про автомобільний транспорт" та цього Порядку.

43. Під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньообласних, внутрішньорайонних та міських автобусних маршрутах запрошуються перевізники-претенденти, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Перевізникам-претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються.

Конкурс з перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах проводиться за відсутності перевізників-претендентів.".

17. Пункт 44 після слів "на конкурсі" доповнити словами "з перевезення пасажирів на внутрішньообласних, внутрішньорайонних та міських автобусних маршрутах".

18. Пункт 45 після слів "перевізника-претендента" доповнити словами на внутрішньообласних, внутрішньорайонних та міських автобусних маршрутах".

19. Пункт 46-49 викласти в такій редакції:

"46. Організатор перевезень визнає переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньообласних, внутрішньорайонних та міських автобусних маршрутах того перевізника-претендента, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів, підготовлених конкурсним комітетом.

Організатор перевезень визнає перевізником-претендентом на конкурсі з перевезення пасажирів на внутрішньообласних, внутрішньорайонних та міських автобусних маршрутах, який посів друге місце, того перевізника-претендента, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів, підготовлених конкурсним комітетом, без урахування показника переможця конкурсу.

У разі коли перевізники-претенденти під час участі у конкурсі з перевезення пасажирів на внутрішньообласних, внутрішньорайонних та міських автобусних маршрутах набрали однакову кількість балів, переможець конкурсу визначається шляхом голосування.

Перевізника-претендента, визнаного переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньообласних, внутрішньорайонних та міських автобусних маршрутах, може бути визнано таким, лише у разі, коли набрана ним за окремим об’єктом конкурсу кількість балів вища ніж нуль.

Організатор перевезень визнає переможцем чи переможцями конкурсу з перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах того перевізника чи перевізників, які відповідають вимогам статей 45 і 46 Закону України "Про автомобільний транспорт" та цього Порядку.

47. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, в тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

48. Під час проведення засідання конкурсного комітету на внутрішньообласних, внутрішньорайонних та міських маршрутах здійснюється аудіозапис.

Інформація щодо проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах фіксується у протоколі засідання конкурсного комітету.

Аудіоматеріали та протоколи засідань зберігаються в організатора протягом десяти років.

49. Рішення про результати конкурсу оформляється протоколом, який підписується головуючим, секретарем та присутніми членами конкурсного комітету і подається організатору перевезень протягом п’яти робочих днів.

Організатор перевезень протягом десяти робочих днів від дати надходження протоколу конкурсного комітету опрацьовує матеріали проведеного конкурсу з перевезення пасажирів та у разі відсутності зауважень до порядку проведення конкурсу приймає рішення окремо за кожним об’єктом щодо переможця чи переможців конкурсу, а також того, хто зайняв друге місце у разі проведення конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньообласних, внутрішньорайонних та міських автобусних маршрутах.

За наявності підстав вважати рішення конкурсного комітету про результати конкурсу такими, що прийняті з порушенням законодавства, приймається обґрунтоване рішення із зазначенням змісту порушень про скасування рішення конкурсного комітету щодо результатів конкурсу або скасування свого рішення як за окремими об’єктами конкурсу, так і в цілому всього конкурсу.".

20. У пункті 50:

1) абзац шостий викласти в такій редакції:

"результати поіменного голосування членів конкурсного комітету та/або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів за кожним критерієм оцінки;";

2) абзац сьомий викласти в такій редакції:

"рішення про результати конкурсу;";

3) абзац восьмий виключити.

21. Пункт 51 викласти в такій редакції:

"51. Рішення про результати конкурсу та визначення переможців та протокол засідання конкурсного комітету організатор перевезень опубліковує на своєму офіційному веб-сайті.".

22. Пункт 53 викласти в такій редакції:

"53. Організатор перевезень на внутрішньообласних, внутрішньорайонних та міських автобусних маршрутах не пізніше десяти робочих днів з дня опублікування свого рішення на офіційному веб-сайті укладає з переможцем конкурсу договір згідно з обов’язковими та додатковими (за наявності) умовами конкурсу та додатковими умовами обслуговування маршруту, наданими перевізником-претендентом.

Організатор перевезень на міжобласних автобусних маршрутах не пізніше десяти робочих днів з дня опублікування свого рішення на офіційному веб-сайті, доводить його до відома Укртрансбезпеки для видачі протягом не пізніше десяти робочих днів з дня надходження такого рішення автомобільному перевізнику (перевізникам) дозволу (дозволів) за встановленою формою та відповідно до процедури видачі таких дозволів.

У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньообласних, внутрішньорайонних та міських автобусних маршрутах, від укладення з організатором перевезень договору такий договір укладається з перевізником-претендентом, який зайняв друге місце. У разі відсутності перевізника-претендента, який зайняв друге місце, рейс (маршрут) включається до об’єкта іншого конкурсу.

У договорі (дозволі) визначаються умови перевезень на рейсі (рейсах) та/або маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об’єкта конкурсу.

У разі коли перевізник-претендент, який став переможцем конкурсу, письмово відмовився від виконання перевезень, організатор перевезень за відсутності на цьому об’єкті перевізника, який зайняв друге місце, приймає рішення щодо проведення нового конкурсу за цим об’єктом.

У разі коли перевізник-претендент, який став переможцем конкурсу, не звернувся за отриманням дозволу (укладенням договору) і не відмовився від перевезень, організатор перевезень протягом 20 робочих днів з дня опублікування свого рішення надсилає такому перевізникові попередження. Якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання такого попередження перевізник не звернувся за отриманням дозволу (укладенням договору) і не розпочав виконання перевезень, організатор перевезень приймає рішення щодо проведення нового конкурсу за цим об’єктом або надає право виконання перевезень перевізникові-претенденту, який зайняв друге місце (за наявності).

Якщо перевізник-претендент, який став переможцем конкурсу, отримав дозвіл (уклав договір) і не розпочав виконання перевезень, організатор перевезень протягом десяти робочих днів з дня видачі дозволу (укладення договору) надсилає такому перевізникові попередження. Якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання такого попередження перевізник не розпочав виконання перевезень, організатор перевезень розриває договір або надсилає звернення до Укртрансбезпеки з проханням анулювати дозвіл та приймає рішення щодо проведення нового конкурсу за цим об’єктом і надає право виконання перевезень автомобільному перевізнику-претенденту, який зайняв друге місце (за наявності) з укладенням відповідного договору чи видачі дозволу.

Якщо перевізник-претендент брав участь у конкурсі і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається (дозвіл видається) окремо на кожний об’єкт конкурсу. Строк дії договору (дозволу), який укладається (видається) за результатами конкурсу, становить п’ять років.

Строк дії договору (дозволу) продовжується один раз на п’ять років за рішенням організатора перевезень за наявності заяви автомобільного перевізника - переможця попереднього конкурсу, яку він подає за формою згідно з додатком 7, в якій, зокрема, зазначається інформація про підтверджене інвестування коштів на придбання більш нових та/або комфортабельних автобусів стосовно тих, які використовувались автомобільним перевізником на об’єкті конкурсу, наявності вмотивованих підстав вважати зазначеного автомобільного перевізника таким, що здійснював перевезення за цим маршрутом протягом попереднього періоду без порушення умов укладеного попереднього договору (дозволу).

Договір (дозвіл) може бути достроково розірвано (анульовано) організатором перевезень в частині відносин щодо обслуговування усього (усіх) маршруту (маршрутів) та/або виконання окремих рейсів з підстав, визначених законодавством.

Організатор перевезень зобов’язаний провести конкурс не пізніше ніж за 45 календарних днів до дня закінчення строку дії договору (дозволу), укладеного (виданого) попередньому переможцю конкурсу. У такому разі дія договору (дозволу), укладеного (виданого) за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії договору (дозволу) на перевезення укладеного (виданого) відповідно до результатів попереднього конкурсу на цьому об’єкті.".

23. Пункт 55 викласти в такій редакції:

"55. Організатор зобов’язаний:

1) забезпечити за заявою автомобільного перевізника продовження строку дії договору (дозволу), але не більше одного разу і не більше ніж на п’ять років у разі виникнення підстав, визначених абзацом дев’ятим пункту 53 цього Порядку;

2) забезпечити дострокове розірвання договору (анулювання дозволу) з автомобільним перевізником - переможцем конкурсу у разі:

наявності фактів порушення ним умов договору (дозволу). Розірвання договору (анулювання дозволу) відбувається після невиконання надісланого організатором попередження такому перевізникові про недопущення порушення умов договору (дозволу). У такому разі для роботи на внутрішньообласному, внутрішньорайонному та міському автобусному маршрутах призначається автомобільний перевізник, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, на строк до закінчення строку дії договору (дозволу), який було розірвано (анульовано), а в разі його відмови чи відсутності - призначається до проведення конкурсу інший автомобільний перевізник, транспортні засоби якого відповідають за параметрами, класом, категорією, комфортністю і пасажиромісткістю вимогам, передбаченим для відповідного виду перевезень, один раз на строк не більш як три місяці;

підтвердження інформації про факт подання перевізником-претендентом недостовірних відомостей для участі у конкурсі з перевезення пасажирів;

3) укласти договір з автомобільним перевізником, який за результатами проведення конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, у разі:

настання обставин, передбачених абзацами другим і третім підпункту 2 цього пункту на строк дії договору (дозволу), який було розірвано;

відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, від укладення договору (одержання дозволу);

4) у разі зупинення судом рішення щодо результатів конкурсного комітету призначити на строк дії відповідної ухвали суду автомобільного перевізника для виконання перевезень, передбачених об’єктом конкурсу;

5) у разі скасування судом рішення щодо результатів конкурсного комітету провести новий конкурс за об’єктом (об’єктами), за яким (якими) було прийнято таке рішення суду.".

24. Пункт 67 викласти в такій редакції:

"67. Документи та зазначена в них інформація, що подані автомобільними перевізниками-претендентами для участі у конкурсі, повинні бути достовірними станом на дату подання таких документів на конкурс і на дату проведення самого конкурсу.".

25. Додатки 1-5 до Порядку викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 180)

Заява
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування

Заява на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (Додаток 1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 2
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 180)

Відомості
про автобуси, які будуть використовуватися
на автобусному маршруті

Відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті (Додаток 2) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 3
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 180)

Відомості
про додаткові умови обслуговування маршруту

Відомості про додаткові умови обслуговування маршруту (Додаток 3) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 4
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 180)

Анкета
до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів
або продовження строку дії договору (дозволу)

Анкета до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або продовження строку дії договору (дозволу) (Додаток 4) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 5
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 180)

Перелік
показників нарахування балів за системою оцінки
пропозицій автомобільних перевізників-претендентів (на участь у
конкурсі з перевезення пасажирів на внутрішньообласних,
внутрішньорайонних та міських автобусних маршрутах)

Поряд-ковий номер  Показники, за якими оцінюються
автомобільні перевізники-претенденти 
Кількість балів 
1.  Робота перевізника-претендента на визначеному організатором перевезень об’єкті конкурсу протягом усього строку дії попереднього дозволу (договору) як переможця попереднього конкурсу  +30 
2.  Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності (або таких, що використовуються ними на правах фінансового лізингу) автобусів для відповідного виду перевезень категорії Євро-3 (бали нараховуються окремо за кожен автобус, який пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з урахуванням кількості резервних транспортних засобів)  +3
(+1 для міських і приміських маршрутів) 
3.  Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності (або таких, що використовуються ними на правах фінансового лізингу) автобусів для відповідного виду перевезень категорії Євро-4 (бали нараховуються окремо за кожен автобус, який пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з урахуванням кількості резервних транспортних засобів)  +4
(+2 для міських і приміських маршрутів) 
4.  Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності (або таких, що використовуються ними на правах фінансового лізингу) автобусів для відповідного виду перевезень категорії Євро-5 (бали нараховуються окремо за кожен автобус, який пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з урахуванням кількості резервних транспортних засобів)  +5
(+3 для міських і приміських маршрутів) 
5.  Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності (або таких, що використовуються ними на правах фінансового лізингу) автобусів для відповідного виду перевезень категорії Євро-6 (бали нараховуються окремо за кожен автобус, який пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з урахуванням кількості резервних транспортних засобів)  +6
(+4 для міських і приміських маршрутів) 
6.  Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності (або таких, що використовуються ними на правах фінансового лізингу) електроавтобусів (бали нараховуються окремо за кожен автобус, який пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з урахуванням кількості резервних транспортних засобів)  +7
(+5 для міських і приміських маршрутів) 
7.  Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності (або таких, що використовуються ними на правах фінансового лізингу) низькопідлогових автобусів (бали нараховуються виключно у разі проведення конкурсу на міських та приміських маршрутах) окремо за кожен автобус, який пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з урахуванням кількості резервних транспортних засобів)  +5
(+3 для міських і приміських маршрутів) 
8.  Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності (або таких, що використовуються ними на правах фінансового лізингу) автобусів із спеціальним обладнанням для їх експлуатації на екологічно чистих видах палива (газодизелі) (бали нараховуються виключно у разі проведення конкурсу на міських маршрутах окремо за кожен автобус, який пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з урахуванням кількості резервних транспортних засобів)  +5
(+3 для міських і приміських маршрутів) 
9.  Наявність у перевізника-претендента у власності, співвласності (або таких, що використовуються ними на правах фінансового лізингу) автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, заявлених для участі на об’єкті конкурсу (бали нараховуються у разі проведення конкурсу на міжміських внутрішньообласних маршрутах окремо за кожен автобус, який пропонується до використання на об’єкті конкурсу, в межах загальної кількості, встановленої організатором перевезень, з урахуванням кількості резервних транспортних засобів)  +4 
10.  Наявність матеріально-технічної бази, на якій забезпечується проведення медичного огляду водіїв, їх стажування та інструктажі, а також огляд технічного стану автобусів та їх зберігання у разі розміщення такої бази на відстані не більш як 20 кілометрів від місця формування рейсу) (бали нараховуються за інформацією Укртрансбезпеки відповідно до бази ліцензійного реєстру)  +15 
11.  Наявність дорожньо-транспортних пригод, скоєних з вини водія перевізника-претендента, у яких є загиблі, доведених у судовому порядку, які сталися протягом року до дати проведення конкурсу  -10". 

26. Доповнити Порядок додатками 6 і 7 такого змісту:

"Додаток 6
до Порядку

Заява
про продовження строку дії договору (дозволу) з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування

Заява про продовження строку дії договору (дозволу) з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (Додаток 6) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 7
до Порядку

Відомості
щодо інвестування коштів на придбання більш
нових та/або комфортабельних автобусів

Відомості щодо інвестування коштів на придбання більш нових та/або комфортабельних автобусів (Додаток 7) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

".

Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]
Стан бази
П'ятниця, 07.10.2022
В базi 549581 документ

 Огляд останніх надходжень
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання

2005-2017 © ПАРУС