Документ : Про Науково-методичну раду МОН і науково-методичні комісії з вищої освіти


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
08.05.2007 N 363

Про Науково-методичну раду МОН
і науково-методичні комісії
з вищої освіти

З метою внесення змін і доповнень до положень про Науково-методичну раду МОН з питань освіти, Науково-методичну комісію з питань вищої освіти Науково-методичної ради, оновлення персонального складу Науково-методичної ради МОН, приведення структури Науково-методичних комісій з вищої освіти у відповідність до Переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року N 1719 наказую:

1. Затвердити:

1.1. Положення про Науково-методичну раду з питань освіти Міністерства освіти і науки (додаток 1).

1.2. Положення про Науково-методичну комісію з вищої освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки (додаток 2).

1.3. Персональний склад Президії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки (додаток 3).

1.4. Персональний склад Відділення вищої освіти Науково-методичної ради (додаток 4).

1.5. Перелік та персональний склад науково-методичних комісій з вищої освіти (додаток 5).

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Кудін А.В.):

2.1. Розмістити наказ на сайті міністерства та до 01.09.2007 року видати друком Довідник науково-методичних комісій і надіслати його до вищих навчальних закладів.

2.2. Надавати комісіям постійну допомогу в організації та науково-методичному забезпеченні їх роботи.

2.3. Внести пропозиції щодо відзначення голів науково-методичних комісій з вищої освіти, які завершили роботу на цих посадах.

3. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.) виділити необхідні кошти для видання Довідника науково-методичних комісій та забезпечення ним вищих навчальних закладів.

4. Вважати такими, що втратили чинність накази МОН: від 12.09.2003 N 618, від 03.04.2006 N 259, від 06.06.2006 N 338, від 21.06.2006 N 473, від 18.10.2006 N 706 N 706, від 01.11.2006 N 736, від 07.02.07 N 93.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Шинкарука В.Д.

Міністр С.М.Ніколаєнко

Додаток 1
до наказу МОН
08.05.2007 N 363

Положення
про науково-методичну раду з питань освіти
міністерства освіти і науки України

1. Загальні положення

1.1. Науково-методична рада з питань освіти Міністерства освіти і науки України (далі - Науково-методична рада) є дорадчо-консультативним органом, який покликаний сприяти реалізації державної політики у галузі освіти, зокрема з питань науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах України.

1.2. Головною метою діяльності Науково-методичної ради є:

- вироблення стратегічних напрямів розвитку та вдосконалення змісту навчання і виховання молоді для всіх освітніх і освітньо-кваліфікаційних рівнів;

- встановлення відповідності державних стандартів освіти сучасним вимогам до загальноосвітньої, професійної і фахової підготовки учнівської і студентської молоді, а також оцінка якості навчально-методичного забезпечення щодо їх реалізації;

- визначення перспективних потреб науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу на різних рівнях освіти;

- експертиза освітніх технологій і навчальної літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів та навчального обладнання щодо можливості надання їм рекомендаційних грифів міністерства.

1.3. Науково-методична рада діє згідно з законодавством України, у своїй роботі керується цим Положенням, нормативними документами та інструкціями Міністерства освіти і науки, що стосуються сфери її діяльності.

2. Основні завдання Науково-методичної ради

2.1. На Науково-методичну раду відповідно до її головної мети покладаються такі завдання:

2.1.1. Визначення перспективних напрямів розвитку змісту освіти в Україні, аналіз напрямів підготовки робітників і спеціалістів за різним професійним спрямуванням і на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях та вироблення пропозицій щодо впорядкування відповідного Переліку спеціальностей і робітничих професій.

2.1.2. Аналіз стану розробки та експертиза державних стандартів освіти для різних освітніх і освітньо-кваліфікаційних рівнів, вироблення пропозицій щодо удосконалення та впорядкування їхніх складових.

2.1.3. Вироблення пропозицій щодо удосконалення змісту і структури освіти на різних освітніх і освітньо-кваліфікаційних рівнях, впровадження нових педагогічних технологій, методів навчання і виховання молоді.

2.1.4. Аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в усіх ланках системи освіти та підготовка пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного, програмного та інформаційного забезпечення навчальних закладів різних рівнів освіти.

2.1.5. Експертиза запропонованих нових концепцій освіти, навчальних планів і програм, заявок на проведення педагогічних експериментів та впровадження інновацій на державному (всеукраїнському) рівні та оцінка їх результатів за підсумками апробації; аналіз передового педагогічного досвіду і вироблення пропозицій щодо його запровадження у практику і форм поширення.

2.1.6. Вироблення рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованою молоддю, організації науково-дослідної роботи студентів, участь у проведенні відповідних практичних заходів (олімпіад, конкурсів, турнірів, студентських конференцій тощо).

2.1.7. Проведення експертизи підручників, навчальних і наочних посібників, іншої навчально-методичної літератури, дидактичних і програмних засобів та підготовка висновків про надання їм рекомендаційних грифів Міністерства освіти і науки України; вироблення пропозицій щодо висунення і присудження підручникам Державних премій України.

2.1.8. Проведення в окремих випадках за дорученням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України незалежної експертизи навчальної, наукової та методичної роботи викладачів, які представлені до присвоєння вчених звань доцента і професора.

3. Структура Науково-методичної ради

3.1. Керівним органом Науково-методичної ради є Президія, яка здійснює загальне керівництво діяльністю Науково-методичної ради та її відділень і координує їхню роботу з наскрізних проблем освіти.

3.2. Президію Науково-методичної ради очолює за посадою Міністр освіти і науки України. До її складу, крім голови ради, входять керівники відділень Науково-методичної ради як його заступники за напрямами роботи, вчений секретар, інші представники відділень.

Склад Президії Науково-методичної ради затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

3.3. Основним структурним підрозділом Науково-методичної ради є відділення, напрям діяльності якого визначається відповідним освітнім чи освітньо-кваліфікаційним рівнем, а саме:

відділення дошкільної і загальної середньої освіти;

відділення професійно-технічної освіти;

відділення вищої освіти.

Відділення можуть поділятися на сектори, які об'єднують комісії за певним напрямом діяльності чи іншим принципом.

3.4. Відділення Науково-методичної ради складаються з науково-методичних, предметних і фахових комісій, до роботи в яких на добровільних засадах залучаються провідні фахівці системи освіти, науковці Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України, вчителі і методисти, інші спеціалісти системи освіти та інших галузей.

Склад комісій Науково-методичної ради затверджується наказом Міністра освіти і науки України за поданням керівника відповідного відділення.

3.5. Відділення Науково-методичної ради очолюють заступники міністра, які за своїми функціональними обов'язками ведуть відповідні напрями роботи міністерства. Керівники відділень мають заступників, як правило, з числа керівників департаментів чи управлінь міністерства, функції яких пов'язані з відповідним напрямом діяльності відділення.

Керівники відділень у межах своєї компетенції приймають рішення відносно всіх питань діяльності відділення.

3.6. Для організації і планування поточної роботи відділень і координації роботи комісій створюється Бюро відділення, до якого крім керівника відділення входять його заступники, вчений секретар, делеговані до Бюро представники комісій. Кількісний склад Бюро відділення визначає його керівник.

3.7. Учені секретарі відділень здійснюють організаційне забезпечення діяльності відділення і координацію роботи комісій. Посади вчених секретарів відділень можуть бути введені до штатного розпису Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Комісії Науково-методичної ради формуються за галузями знань (навчальними предметами чи дисциплінами) або напрямами підготовки спеціалістів. При необхідності вони можуть мати підкомісії або секції.

3.8. Комісія Науково-методичної ради складається з працівників Міністерства освіти і науки України, науковців НАН і АПН України, провідних фахівців освіти, представників педагогічної громадськості (асоціацій вчителів, творчих спілок педагогів тощо), співробітників Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Їх очолюють провідні вчені і фахівці в даній галузі знань. Для організації роботи комісії запроваджується посада вченого секретаря.

При комісіях діють групи експертів, до роботи в яких на добровільних засадах залучаються провідні фахівці і науковці з відповідної галузі знань, кафедр вищих навчальних закладів, наукових підрозділів НАН і АПН України. Експерти науково-методичної комісії за її дорученням подають висновки щодо якості рецензованого матеріалу, доцільності його запровадження в навчально-виховний процес, формують пропозиції щодо удосконалення науково-методичного забезпечення освіти на відповідному освітньому або освітньо-кваліфікаційному рівні тощо. Експертизу поданих на розгляд комісії матеріалів можуть здійснювати також її члени.

3.9. У випадку розв'язання Науково-методичною радою комплексних проблем, що вимагають висновку кількох комісій, можуть створюватися науково-методичні об'єднання з цих питань. У таких випадках науково-методичні об'єднання створюються за рішенням керівника відділення і до них входять визначені ним комісії в повному складі або делеговані відповідними комісіями члени, які мають повноваження приймати рішення.

4. Організація роботи Науково-методичної ради

4.1. Для вироблення перспективних напрямів і планування своєї діяльності, підведення підсумків роботи і вирішення стратегічних питань розвитку системи освіти Науково-методична рада щорічно скликається на пленарне засідання. Його представництво визначає Президія Науково-методичної ради.

4.2. Президія Науково-методичної ради і Бюро відділень діють відповідно до своїх планів роботи і збираються на свої засідання щоквартально, розглядаючи завдання на перспективу та інші поточні питання.

4.3. Комісії Науково-методичної ради планують свою роботу відповідно до завдань, що покладені на них, і збираються на свої засідання в міру необхідності. Вони зобов'язані винести свої рішення не пізніше двомісячного терміну з дня отримання матеріалів, поданих на їх розгляд, або в інші терміни за погодженням сторін.

4.4. Міністерство освіти і науки України може покладати обов'язки щодо організації роботи Науково-методичної ради на підпорядковані йому організації та установи.

4.5. Планові та оперативні заходи Науково-методичної ради (експертизи, організація експериментів, проведення нарад, конференцій і семінарів тощо) організовує і проводить ІІТЗО, на який Міністерство освіти і науки України покладає обов'язки щодо організації її роботи, або базові навчальні заклади і установи, які визначені наказом міністерства. Відрядження членів Науково-методичної ради на засідання комісій здійснюються за рахунок коштів організації чи установи, де вони працюють.

4.6. З метою уникнення ситуацій необ'єктивного розгляду питання і упередженого прийняття рішення, коли у членів комісії або експертів існує певна зацікавленість у результаті (як фінансова, так і моральна) або в його оцінці виявлятиметься їхня суб'єктивна позиція (дружні стосунки, посадова підлеглість тощо), вони повинні перед засіданням заявити про це і не брати в ньому участі з зазначеного питання.

4.7. Робота в комісіях та експертних групах Науково-методичної ради фіксується в індивідуальних планах викладача та наукового співробітника в розділі "Науково-методична робота" і враховується навчальним закладом чи науковою установою у плануванні їх навантаження.

Додаток 2
до наказу МОН
08.05.2007 N 363

Положення
про Науково-методичну комісію з вищої освіти
Науково-методичної ради Міністерства освіти
і науки України

1. Загальні положення

1.1. Науково-методична комісія з вищої освіти (далі НМК) є складовою частиною і робочим органом Відділення вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

1.2. До роботи в НМК на добровільних засадах залучаються провідні фахівці та науковці вищих навчальних закладів, Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України, працівники органів управління освітою, науково-методичних установ, представники інших галузей соціально-економічної сфери, що мають безпосереднє відношення до підготовки фахівців з вищою освітою.

1.3. Склад НМК формується Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (відділення змісту вищої освіти), погоджується з департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України та затверджується наказом Міністерства освіти і науки України за поданням керівника Відділення вищої освіти НМР. Очолюють НМК провідні вчені і фахівці з відповідних напрямів підготовки.

1.4. Головною метою діяльності НМК є:

- розробка концепції розвитку спеціальностей навчального напряму;

- визначення основних напрямів науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах України з урахуванням вітчизняного досвіду, національних традицій і тенденцій розвитку світових освітніх систем; узагальнення та впровадження прогресивних освітніх технологій;

- проведення науково-методичної експертизи складових галузевих стандартів вищої освіти на їх відповідність сучасним вимогам до професійної підготовки фахівців усіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів, науково-навчальної літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів;

- науково-методичне супроводження впровадження галузевих стандартів вищої освіти і стандартів вищої освіти.

1.5. В своїй діяльності НМК діє згідно з чинним законодавством України, законами України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), Національною доктриною розвитку освіти України ( 347/2002 ), керується постановами Кабінету Міністрів України, нормативними документам Міносвіти і науки України, зокрема Положеннями про Науково-методичну раду з питань освіти , даним Положенням.

2. Основні завдання і функції НМК

2.1. Відповідно до головної мети діяльності НМК на неї покладаються такі завдання:

2.1.1. Удосконалення організаційного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу, інтенсифікація навчального процесу на основі впровадження стандартів вищої освіти, сучасних методів навчання, передових освітніх та нових інформаційних технологій.

2.1.2. Визначення вимог до кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників.

2.2. Головними функціями НМК є:

2.2.1. Розробка рекомендацій стосовно вдосконалення навчальних планів з підготовки фахівців за спеціальностями та погодження навчальних планів при їх відповідності освітньо-професійним програмам.

2.2.2. Розробка рекомендацій та науково-методичних вимог до програм з нормативних навчальних дисциплін.

2.2.3. Розробка пропозицій до перспективних планів підготовки та видання підручників, навчальних посібників та методичної літератури, експертиза і рецензування рукописів на доцільність їх видання, створення авторських колективів для написання програм з нормативних навчальних дисциплін та підручників.

Проведення науково-методичної експертизи підручників, навчальних посібників та іншої запланованої до видання навчально-методичної літератури.

2.2.4. Розробка рекомендацій до навчально-методичного забезпечення роботи Державних екзаменаційних комісій, аналізу результатів державної атестації випускників.

2.2.5. Науково-методична експертиза засобів діагностики якості підготовки фахівців: комплексних кваліфікаційних завдань, комплексних контрольних робіт, тестів як поточного, так і підсумкового контролю якості навчання з відповідних спеціальностей.

2.2.6. Розробка рекомендацій щодо удосконалення організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, критеріїв оцінювання успішності навчання студентів.

2.2.7. Розробка пропозицій до планів та програм підвищення кваліфікації та перепідготовки викладачів.

2.2.8. Вивчення та розповсюдження досвіду підготовки фахівців у вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладах.

2.2.9. Здійснення порівняльного аналізу роботи ВНЗ та окремих кафедр з питань методичного забезпечення навчального процесу і впровадження новітніх технологій навчання. Взаємодія з установами Академії педагогічних наук з цих питань.

2.2.10. Участь членів НМК в експертних комісіях, які здійснюють ліцензування та акредитацію вищих навчальних закладів України.

2.2.11. Проведення за дорученням Атестаційної колегії незалежної експертизи навчальної, наукової та методичної роботи науково-педагогічних працівників, які рекомендовані до присвоєння вчених звань доцента і професора.

2.2.12. Підготовка висновків щодо еквівалентності рівнів кваліфікацій з вищої освіти, вчених звань, отриманих за кордоном, при їх визнанні та нострифікації відповідних документів в Україні.

3. Структура і організація роботи НМК

3.1. НМК формується як правило за галузями знань, напрямами підготовки фахівців. При необхідності вона може утворювати президію, підкомісії або секції.

3.2. Загальне керівництво діяльністю НМК здійснює відділення вищої освіти НМР. Координує роботу НМК відділення змісту вищої освіти ІІТЗО.

3.3. Оперативне керівництво НМК здійснює голова НМК і представляє її в наукових та освітніх установах.

Для організації роботи НМК в її складі передбачається посада вченого секретаря.

3.4. НМК самостійно визначає регламент, план і форми своєї діяльності.

3.5. Засідання президії НМК проводиться у строки, які визначаються планом. При необхідності скликаються оперативні засідання НМК або Президії. Президія НМК має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні. НМК зобов'язана прийняти рішення не пізніше двомісячного терміну з дня отримання матеріалів, наданих на її розгляд, або в інші терміни за погодженням сторін.

3.6. Планові та оперативні заходи НМК здійснює за рахунок бюджетів закладів освіти, установ і організацій, при яких вони діють. Відрядження членів НМК на її засідання здійснюється за рахунок коштів закладів освіти, установ і організацій, в яких вони працюють.

3.7. Робота в Науково-методичній комісії фіксується в індивідуальних планах викладачів і наукових співробітників і враховується вищим навчальним закладом чи науковою установою при плануванні навантаження: 25 годин на навчальний рік для члена та 50 годин для голови комісії (підкомісії, секції), вченого секретаря.

3.8. В окремих випадках (рецензування, експертиза підручників, навчальних посібників тощо) оплата роботи членів НМК може здійснюватись погодинно на умовах трудового договору, укладеного в установленому порядку.

3.9. Один раз на рік (в кінці навчального року) НМК інформує ІІТЗО (відділення змісту вищої освіти) про проведену роботу.

3.10. За погодженням з головою НМК, заступники голови комісії можуть підписувати, (погоджувати) матеріали з питань, віднесених до їх компетенції. У необхідних випадках підпис голови НМК, його заступників завіряється печаткою навчального закладу, установи або організації, в яких вони працюють.

Додаток 3
до наказу МОН
08.05.2007 N 363

               ПРЕЗИДІЯ
науково-методичної ради з питань освіти
міністерства освіти і науки України

------------------------------------------------------------------
|НІКОЛАЄНКО СТАНІСЛАВ |Міністр освіти і науки України, голова|
|МИКОЛАЙОВИЧ |Науково-методичної Ради з питань |
| |освіти |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ЖЕБРОВСЬКИЙ БОРИС |перший заступник міністра, перший |
|МИХАЙЛОВИЧ |заступник голови |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ТЕСЛЕНКО ВАЛЕНТИН |заступник міністра, заступник голови, |
|ВІКТОРОВИЧ |керівник відділення дошкільної і |
| |загальної середньої освіти |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ШИНКАРУК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ|заступник міністра, заступник голови, |
| |керівник відділення вищої освіти |
|-------------------------+--------------------------------------|
|КУДІН АНДРІЙ |директор Інституту інноваційних |
|В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ |технологій і змісту освіти, вчений |
| |секретар НМР |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ЛИТВИН ВОЛОДИМИР |віце-президент НАН України, доктор |
|МИХАЙЛОВИЧ |історичних наук, професор (за згодою) |
|-------------------------+--------------------------------------|
|САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА |віце-президент АПН України, доктор |
|ЯКІВНА |педагогічних наук, академік АПН |
| |України (за згодою) |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ПОЛЯНСЬКИЙ ПАВЛО |директор департаменту загальної |
|БРОНІСЛАВОВИЧ |середньої та дошкільної освіти |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ДЕСЯТОВ ТИМОФІЙ |директор департаменту |
|МИХАЙЛОВИЧ |професійно-технічної освіти, заступник|
| |голови, керівник відділення |
| |професійно-технічної освіти |
|-------------------------+--------------------------------------|
|БОЛЮБАШ ЯРОСЛАВ ЯКОВИЧ |директор департаменту вищої освіти, |
| |заступник керівника відділення вищої |
| |освіти |
|-------------------------+--------------------------------------|
|БУРЛАКОВ ОЛЕКСАНДР |начальник Державної інспекції |
|МИКОЛАЙОВИЧ |навчальних закладів |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ЛЕВКІВСЬКИЙ КАЗИМИР |заступник директора Інституту |
|МИХАЙЛОВИЧ |інноваційних технологій і змісту |
| |освіти |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ЗАВАЛЕВСЬКИЙ ЮРІЙ |заступник директора Інституту |
|ІВАНОВИЧ |інноваційних технологій і змісту |
| |освіти |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ГОЛОВІНОВА ВАЛЕНТИНА |заступник директора Інституту |
|ОЛЕКСІЇВНА |інноваційних технологій і змісту |
| |освіти |
------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до наказу МОН
08.05.2007 N 363

           ВІДДІЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

               Бюро:

------------------------------------------------------------------
| 1. |ШИНКАРУК ВАСИЛЬ |д.філол.н., проф., заступник |
| |ДМИТРОВИЧ |міністра, керівник відділення вищої |
| | |освіти |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 2. |БОЛЮБАШ ЯРОСЛАВ |директор департаменту вищої освіти, |
| |ЯКОВИЧ |заступник керівника відділення |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 3. |ЛЕВКІВСЬКИЙ КАЗИМИР |к.іст.н., проф., заступник директора,|
| |МИХАЙЛОВИЧ |начальник відділення змісту вищої |
| | |освіти Інституту інноваційних |
| | |технологій і змісту освіти, заступник|
| | |керівника відділення |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 4. |ШУСТ НАТАЛІЯ |д.соціол.н., проф., заступник |
| |БОРИСІВНА |директора департаменту вищої освіти |
| | |МОН, вчений секретар відділення |
|----------------------------------------------------------------|
| Члени відділення |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |АНДРУЩЕНКО Віктор |д.філос.н., проф., ректор Київського |
| |Петрович |національного педагогічного |
| | |університету ім. М.Драгоманова |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 2. |ВІТЕНКО Іван |к.пс.н., проф., директор Центрального|
| |Семенович |методичного кабінету з вищої медичної|
| | |освіти |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 3. |ДМИТРИЧЕНКО Микола |д.т.н., проф., ректор Національного |
| |Федорович |транспортного університету (м. Київ) |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 4. |ЄРОХІН Сергій |д.е.н., проф., ректор Національної |
| |Аркадійович |академії управління (м. Київ) |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 5. |ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло |д.т.н., проф., ректор Національного |
| |Захарович |технічного університету України |
| | |"КПІ", академік НАН України |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 6. |ЗЯЗЮН Іван Андрійович|д.ф.н., проф., директор Інституту |
| | |педагогічної освіти і освіти для |
| | |дорослих АПН України, академік АПН |
| | |України |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 7. |ЛУГОВИЙ Володимир |д.п.н., проф., директор Інституту |
| |Іларіонович |вищої освіти АПН України |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 8. |МАЗАРАКІ Анатолій |д.е.н., проф., ректор Національного |
| |Антонович |торговельно-економічного університету|
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 9. |Малахов Валерій |д.т.н., проф., ректор Одеського |
| |Павлович |національного політехнічного |
| | |університету |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|10. |МЕЛЬНИЧУК Дмитро |д.б.н., проф., ректор Національного |
| |Олексійович |аграрного університету |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|11. |НАУМЕНКО Микола |директор Департаменту військової |
| |Іванович |освіти та науки Міністерства оборони |
| | |України |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|12. |ОЛІЙНИК Віктор |д.п.н., проф., ректор Центрального |
| |Васильович |інституту післядипломної педагогічної|
| | |освіти АПН України |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|13. |ПАВЛЕНКО Анатолій |д.е.н., проф., ректор Київського |
| |Федорович |національного економічного |
| | |університету |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|14. |ПІВНЯК Геннадій |д.т.н., проф., академік НАН, ректор |
| |Григорович |Національного гірничого університету |
| | |України (м. Дніпропетровськ) |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|15. |ПОЛЯКОВ Микола |д.т.н., проф., ректор |
| |Вікторович |Дніпропетровського національного |
| | |університету |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|16. |ПОПЛАВСЬКИЙ Михайло |д.т.н., проф., ректор Національного |
| |Михайлович |університету культури і мистецтв |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|17. |ПОХРЕСНИК Анатолій |к.т.н., доц., директор Київського |
| |Костянтинович |технікуму електронних приладів, |
| | |голова ради директорів ВНЗ I-II |
| | |рівнів акредитації |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|18. |ПРОКОПЕНКО Іван |д.пед.н., проф., ректор Харківського |
| |Федорович |національного педагогічного |
| | |університету ім. Г.Сковороди |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|19. |ТУГАЙ Анатолій |д.т.н., проф., ректор Київського |
| |Михайлович |національного технічного університету|
| | |будівництва та архітектури |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|20. |ХОМЕНКО Микола |директор Навчально-методичного центру|
| |Павлович |з підготовки молодших спеціалістів |
| | |Мінагрополітики України |
------------------------------------------------------------------

         СЕКТОР З НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

               Президія

------------------------------------------------------------------
|1. |ЯКИМЕНКО Юрій |д.т.н., проф., перший проректор |
| |Іванович голова, |Національного технічного |
| |236-20-82 |університету України "Київський |
| | |політехнічний інститут" |
|------+--------------------+------------------------------------|
|2. |КАРТАВЦЕВ Валерій |к.ю.н., проф., перший проректор |
| |Степанович заст. |Національної академії Служби безпеки|
| |голови, 263-31-22 |України, м. Київ |
|------+--------------------+------------------------------------|
|3. |КОТЕЛЬЧУК Ігор |заст. начальника Департаменту |
| |Анатолійович заст. |спеціальних телекомунікаційних |
| |голови |систем та захисту інформації Служби |
| | |безпеки України |
|------+--------------------+------------------------------------|
|4. |НОВИКОВ Олексій |д.т.н., проф., директор |
| |Миколайович заст. |Фізико-технічного інституту |
| |голови, 236-70-98 |Національного технічного |
| | |університету України "Київський |
| | |політехнічний інститут" |
|------+--------------------+------------------------------------|
|5. |СКРИПНИК Леонід |д.т.н., проф., зав. кафедри |
| |Васильович заст. |Спеціального факультету СБ України у|
| |голови, 450-10-75 |складі Військового інституту |
| | |телекомунікацій та інформатизації |
| | |Національного технічного |
| | |університету України "Київський |
| | |політехнічний інститут" |
|------+--------------------+------------------------------------|
|6. |АРХИПОВ Олександр |д.т.н., професор кафедри |
| |Євгенійович |Фізико-технічного інституту |
| |секретар, 241-86-55 |Національного технічного |
| | |університету України "Київський |
| | |політехнічний інститут" |
|------+--------------------+------------------------------------|
|7. |ДЕМЕДЮК Юрій |к.г.-м.н., зав. відділу Апарату |
| |Миколайович |Ради національної безпеки і оборони |
| |255-05-43 |України |
|------+--------------------+------------------------------------|
|8. |ЄВИЧ Юрій |начальника відділу освіти військових|
| |Володимирович |формувань і правоохоронних органів |
| |288-04-61 |Департаменту вищої освіти |
| | |Міністерства освіти і науки України |
|------+--------------------+------------------------------------|
|9. |МАЧУСЬКИЙ Євген |д.т.н., проф., зав. кафедри |
| |Андрійович 226-23-96|Фізико-технічного інституту |
| | |Національного технічного |
| | |університету України "Київський |
| | |політехнічний інститут" |
|------+--------------------+------------------------------------|
|10. |ПОГРЕБНЯК Віталій |к.т.н., проф., начальник відділу |
| |Петрович 416-20-62 |інженерно-технічної освіти Інституту|
| | |інноваційних технологій і змісту |
| | |освіти Міністерства освіти і науки |
| | |України |
|------+--------------------+------------------------------------|
|11. |ХОРОШКО Володимир |д.т.н., проф., зав. кафедри |
| |Олексійович |Національного авіаційного |
| |483-70-03 |університету, м. Київ |
------------------------------------------------------------------

             Члени сектору

------------------------------------------------------------------
|12. |БЛІНЦОВ Володимир |д.т.н., проф., зав. кафедри |
| |Степанович |Національного морського технічного |
| | |університету ім. адмірала Макарова |
| | |(м. Миколаїв) |
|------+--------------------+------------------------------------|
|13. |БОГДАНОВ Олександр |д.т.н., проф., нач. кафедри |
| |Михайлович |Спеціального факультету СБ України у|
| | |складі Військового інституту |
| | |телекомунікацій та інформатизації |
| | |Національного технічного |
| | |університету України "Київський |
| | |політехнічний інститут" |
|------+--------------------+------------------------------------|
|14. |ВАСЮКОВ Ігор |начальник Спеціального факультету СБ|
| |Васильович |України у складі Військового |
| | |інституту телекомунікацій та |
| | |інформатизації Національного |
| | |технічного університету України |
| | |"Київський політехнічний інститут" |
|------+--------------------+------------------------------------|
|15. |ГОРБЕНКО Іван |д.т.н., проф., зав. кафедри |
| |Дмитрович |Харківського національного |
| | |університету радіоелектроніки |
|------+--------------------+------------------------------------|
|16. |ГУЛАК Геннадій |начальник Головного управління |
| |Миколайович |криптографічного захисту інформації |
| | |Департаменту спеціальних |
| | |телекомунікаційних систем та захисту|
| | |інформації СБ України |
|------+--------------------+------------------------------------|
|17. |ДІХТЯРЕНКО Микола |к.т.н., заст. начальника Головного |
| |Данилович |управління Департаменту спеціальних |
| | |телекомунікаційних систем та захисту|
| | |інформації Служби безпеки України |
|------+--------------------+------------------------------------|
|18. |ДУДИКЕВИЧ Валерій |д.т.н., проф., зав. кафедри |
| |Богданович |Національного університету |
| | |"Львівська політехніка" |
|------+--------------------+------------------------------------|
|19. |ЖУКОВИЦЬКИЙ Ігор |д.т.н., проф., зав. кафедри |
| |Володимирович |Дніпропетровського державного |
| | |технічного університету залізничного|
| | |транспорту |
|------+--------------------+------------------------------------|
|20. |ІВЧЕНКО Ірина |к.ф.-м.н., доц., начальник |
| |Сергіївна |управління захисту інформації |
| | |Департаменту інформатизації |
| | |Національного банку України, м. Київ|
|------+--------------------+------------------------------------|
|21. |КОНОВЕЦЬ Олександр |д.і.н., проф. Кафедри Інституту |
| |Федорович |журналістики Київського |
| | |Національного університету ім. |
| | |Тараса Шевченко, м. Київ |
|------+--------------------+------------------------------------|
|12. |КОРНЕЙКО Олександр |к.т.н., доц., заст. начальника |
| |Васильович |факультету з навчальної та наукової |
| | |роботи Спеціального факультету СБ |
| | |України у складі Військового |
| | |інституту телекомунікацій та |
| | |інформатизації Національного |
| | |технічного університету України |
| | |"Київський політехнічний інститут" |
|------+--------------------+------------------------------------|
|23. |КУЗНЕЦОВ Георгій |д.т.н., проф., зав. кафедри |
| |Віталійович |Національного гірничого |
| | |університету, м. Дніпропетровськ |
|------+--------------------+------------------------------------|
|24. |ТАЛАЛАЄВ Володимир |д.т.н., проф., 1-й заст. начальника |
| |Опанасович |Полтавського військового інституту |
| | |зв'язку |
------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до наказу МОН
08.05.2007 N 363

       НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ КОМІСІЇ З ВИЩОЇ ОСВІТИ

        Комісія з педагогічної освіти (0101)

               ПРЕЗИДІЯ

------------------------------------------------------------------
|1. |Андрущенко Віктор |д.ф.н., професор, академік АПН України, |
| |Петрович, голова |ректор Національного педагогічного |
| |комісії 234-11-08 |університету імені М.П.Драгоманова |
| | |(м. Київ) |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Зязюн Іван |д.ф.н., професор, академік АПН України, |
| |Андрійович, |директор Інституту педагогіки і освіти |
| |заступник голови |дорослих АПН України (м. Київ) |
| |440-63-88 | |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Грищенко Геннадій |к.ф.-м.н., професор, директор Інституту |
| |Опанасович, |фізико-математичної та інформатичної |
| |заступник голови |освіти і науки Національного |
| |239-30-91 |педагогічного університету імені |
| | |М.П.Драгоманова (м. Київ) |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |Яценко Світлана |к.п.н., доц. кафедри математики та |
| |Євгенівна, вчений |методики викладання математики |
| |секретар, |Національного педагогічного університету|
| |239-30-91 |імені М.П. Драгоманова (м. Київ) |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Шкіль Микола |д.ф.-м.н., професор, академік АПН |
| |Іванович |України, радник ректора Національного |
| | |педагогічного університету імені |
| | |М.П.Драгоманова (м. Київ) |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Болюбаш Ярослав |доцент, директор департаменту вищої |
| |Якович |освіти Міністерства освіти і науки |
| | |України |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Бондар Володимир |д.п.н., професор, академік АПН України, |
| |Іванович, голова |директор Інституту педагогіки і |
| |підкомісії з |психології Національного педагогічного |
| |дошкільної і |університету імені М.П. Драгоманова |
| |початкової освіти |(м.Київ) |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Будак Валерій |д.т.н., професор, член-кореспондент АПН |
| |Дмитрович |України, ректор Миколаївського |
| | |державного університету імені |
| | |В.О.Сухомлинського |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |Булавін Леонід |д.ф.-м.н., професор, академік НАНУ, |
| |Анатолійович |декан фізичного факультету Київського |
| | |національного університету імені Тараса |
| | |Шевченка |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Волинка Григорій |д.ф.н., професор, проректор |
| |Іванович |Національного педагогічного університету|
| | |імені М.П. Драгоманова (м. Київ) |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Даниленко |к.ф.н., доцент, завідуючий відділом |
| |Володимир Іванович|педагогічної освіти і освіти дорослих |
| | |Інституту інноваційних технологій і |
| | |змісту освіти Міністерства освіти і |
| | |науки України |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Капська Алла |д.п.н., професор, директор Інституту |
| |Йосипівна, голова |соціальної роботи та управління |
| |підкомісії з |Національного педагогічного університету|
| |соціальної |імені М.П. Драгоманова (м. Київ) |
| |педагогіки | |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Коваленко Олена |д.п.н., професор, ректор Української |
| |Едуардівна, голова|інженерно-педагогічної академії |
| |підкомісії з |(м. Харків) |
| |професійної освіти| |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |Кравець Володимир |д.п.н., професор, академік АПН України, |
| |Петрович |ректор Тернопільського національного |
| | |педагогічного університету імені |
| | |Володимира Гнатюка |
|----+------------------+----------------------------------------|
|15. |Максименко Сергій |д.психол.н., професор, академік АПН |
| |Дмитрович |України, директор Інституту психології |
| | |АПН України |
|----+------------------+----------------------------------------|
|16. |Парасюк Ігор |д.ф.-м.н., професор, декан |
| |Остапович |механіко-математичного факультету |
| | |Київського національного університету |
| | |імені Тараса Шевченка |
|----+------------------+----------------------------------------|
|17. |Прокопенко Іван |д.п.н., професор, академік АПН України, |
| |Федорович |ректор Харківського національного |
| | |педагогічного університету імені |
| | |Г.С.Сковороди |
|----+------------------+----------------------------------------|
|18. |Сидоренко Віктор |д.п.н., професор, член-кореспондент АПН |
| |Костянтинович, |України, директор Інституту |
| |голова підкомісії |професійно-технічної освіти АПН України |
| |з технологічної |(м. Київ) |
| |освіти | |
|----+------------------+----------------------------------------|
|19. |Синьов Віктор |д.п.н., професор, академік АПН України, |
| |Миколайович, |директор Інституту корекційної |
| |голова підкомісії |педагогіки і психології Національного |
| |з корекційної |педагогічного університету імені |
| |освіти |М.П.Драгоманова (м. Київ) |
|----+------------------+----------------------------------------|
|20. |Степко Михайло |к.ф.-м.н., професор, перший заступник |
| |Філімонович |директора Інституту вищої освіти АПН |
| | |України |
|----+------------------+----------------------------------------|
|21. |Чебикін Олексій |д.психол.н., професор, академік АПН |
| |Якович |України, ректор Південноукраїнського |
| | |педагогічного університету |
| | |ім.К.Д.Ушинського (м. Одеса) |
|----+------------------+----------------------------------------|
|22. |Фоменко Микола |к.п.н., нач.відділу моніторингу вищої |
| |Миколайович |освіти МОН |
------------------------------------------------------------------

       Підкомісія з дошкільної освіти (010101)
і початкової освіти (010102)

------------------------------------------------------------------
|1. |Бондар Володимир |д.п.н., професор, академік АПН |
| |Іванович, голова |України, директор Інституту педагогіки|
| |підкомісії |і психології Національного |
| |486-58-94 |педагогічного університету імені |
| | |М.П.Драгоманова (м. Київ) |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|2. |Шапошнікова Ірина |к.п.н., доцент, зав. кафедри |
| |Миколаївна, |Національного педагогічного |
| |заступник голови |університету імені М.П.Драгоманова |
| |482-35-82 |(м. Київ) |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|3. |Машовець Марина |к.п.н., доцент, зав. відділення |
| |Анатоліївна, |педагогіки дошкільної освіти |
| |заступник голови |Національного педагогічного |
| | |університету імені М.П.Драгоманова |
| | |(м. Київ) |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|4. |Голота Наталія |к.п.н., доцент кафедри Національного |
| |Миколаївна, |педагогічного університету імені |
| |секретар підкомісії|М.П.Драгоманова (м. Київ) |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|5. |Бєлєнька Ганна |к.п.н., професор, завідувач кафедри |
| |Володимирівна |Національного педагогічного |
| | |університету імені М.П.Драгоманова |
| | |(м. Київ) |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|6. |Богініч Ольга |к.п.н., доцент, завідувач кафедри |
| |Любомирівна |Національного педагогічного |
| | |університету імені М.П.Драгоманова |
| | |(м. Київ) |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|7. |Винничук Олег |к.п.н., доцент кафедри Тернопільського|
| |Теофілович |національного педагогічного |
| | |університету імені Володимира Гнатюка |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|8. |Волинець Катерина |к.п.н., директор Київського |
| |Іванівна |педагогічного коледжу |
| | |ім.К.Д.Ушинського |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|9. |Гавриш Наталія |д.п.н., професор, завідувач кафедри |
| |Василівна |Луганського національного |
| | |педагогічного університету |
| | |ім. Т.Г.Шевченка |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|10. |Гейхман Зоя |заступник директора з навчальної |
| |Леонідівна |роботи Київського міського |
| | |педагогічного коледжу |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|11. |Доценко Ганна |зав. сектора відділу педагогічної |
| |Василівна |освіти і освіти дорослих Інституту |
| | |інноваційних технологій і змісту |
| | |освіти Міністерства освіти і науки |
| | |України |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|12. |Каніщенко Антоніна |к.п.н., професор, завідувач кафедри |
| |Пантелеймонівна |Національного педагогічного |
| | |університету імені М.П.Драгоманова |
| | |(м. Київ) |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|13. |Коваль Людмила |к.п.н., доцент, завідувач кафедри |
| |Вікторівна |Бердянського державного педагогічного |
| | |університету |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|14. |Мельничук Сергій |д.п.н., професор, завідувач кафедри |
| |Гаврилович |Кіровоградського державного |
| | |педагогічного університету імені |
| | |Володимира Винниченка |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|15. |Науменко Віра |к.п.н., доцент, завідувач кафедри |
| |Орестівна |Київського міського педагогічного |
| | |університету ім. Бориса Грінченка |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|16. |Поніманська Тамара |к.п.н., професор, завідувач кафедри |
| |Іллівна |Рівненського державного гуманітарного |
| | |університету |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|17. |Пономарьова Галина |к.п.н., ректор Харківського |
| |Федорівна |гуманітарно-педагогічного університету|
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|18. |Телецька Людмила |к.п.н., доцент кафедри Національного |
| |Іванівна |педагогічного університету імені |
| | |М.П.Драгоманова (м. Київ) |
|-----+-------------------+--------------------------------------|
|19. |Титова Тетяна |к.п.н., доцент кафедри Національного |
| |Іванівна |педагогічного університету імені |
| | |М.П.Драгоманова (м. Київ) |
------------------------------------------------------------------

      Підкомісія з технологічної освіти (010103)

------------------------------------------------------------------
| 1. |Сидоренко Віктор |д.п.н., професор, член-кореспондент АПН |
|  |Костянтинович,  |України, директор Інституту       |
|  |голова підкомісії |професійно-технічної освіти АПН України |
|  |239-30-46     |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 2. |Корець Микола   |к.ф.-м.н., доцент, директор Інституту  |
|  |Савович, заступник|гуманітарно-технічної освіти      |
|  |голови      |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 3. |Коберник Олександр|д.п.н., професор, директор Інституту  |
|  |Миколайович,   |технологічної освіти та         |
|  |заступник голови |природничо-математичних дисциплін    |
|  |         |Уманського державного педагогічного   |
|  |         |університету імені Павла Тичини     |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 4. |Удалова Олена   |методист вищої кваліфікаційної категорії|
|  |Юріївна, секретар |відділу педагогічної освіти та освіти  |
|  |підкомісії    |дорослих Інституту інноваційних     |
|  |425-39-05     |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 5. |Адабашев Бекір  |завідуючий навчальним відділом     |
|  |Велішайович    |Кримського державного          |
|  |         |інженерно-педагогічного університету  |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 6. |Гетта Василь   |к.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Григорович    |Чернігівського державного педагогічного |
|  |         |університету імені Т.Г.Шевченка     |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 7. |Мороз Василь   |директор Коростишівського педагогічного |
|  |Миколайович    |коледжу                 |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 8. |Гуревич Роман   |д.п.н., професор, директор Інституту  |
|  |Семенович     |перспективних технологій, економіки та |
|  |         |фундаментальних наук Вінницького    |
|  |         |державного педагогічного університету  |
|  |         |імені Михайла Коцюбинського       |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 9. |Дмитренко Петро  |к.п.н., професор, проректор       |
|  |Васильович    |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Оршанський Леонід |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Володимирович   |Дрогобицького державного педагогічного |
|  |         |університету імені Івана Франка     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Павх Степанія   |к.п.н., доцент Тернопільського     |
|  |Петрівна     |національного педагогічного університету|
|  |         |імені Володимира Гнатюка        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Тверезовська Ніна |д.п.н., професор кафедри Національного |
|  |Трохимівна    |педагогічного університету імені М.П.  |
|  |         |Драгоманова, зав. лабораторії Інституту |
|  |         |професійно-технічної освіти АПН України |
|  |         |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Терещук Григорій |д.п.н., професор, перший проректор   |
|  |Васильович    |Тернопільського національного      |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |Володимира Гнатюка           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |Титаренко     |к.с-г.н., доцент, декан факультету   |
|  |Валентина Петрівна|технології та дизайну Полтавського   |
|  |         |державного педагогічного університету  |
|  |         |ім. В.Г. Короленка           |
------------------------------------------------------------------

   Підкомісія з професійної освіти (за профілем ) (010104)

------------------------------------------------------------------
|1.  |Коваленко Олена  |д.п.н., професор, ректор Української  |
|   |Едуардівна, голова|інженерно-педагогічної академії    |
|   |підкомісії    |(м. Харків)              |
|   |733-79-44     |                    |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Лобунець Володимир|к.екон.н., професор кафедри Української|
|   |Іванович,     |інженерно-педагогічної академії    |
|   |заступник голови |(м. Харків)              |
|   |733-78-08     |                    |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Сидоренко Віктор |д.п.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Костянтинович,  |Національного педагогічного      |
|   |заступник голови |університету імені М.П. Драгоманова  |
|   |239-30-46     |(м. Київ), чл.-кор. АПН України,    |
|   |         |директор Інституту професійно-технічної|
|   |         |освіти АПН України           |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Удалова Олена   |методист вищої кваліфікаційної     |
|   |Юріївна, секретар |категорії відділу педагогічної освіти |
|   |425-39-05     |та освіти дорослих Інституту      |
|   |         |інноваційних технологій і змісту освіти|
|   |         |Міністерства освіти і науки України  |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|5.  |Брюханова Наталія |к.п.н., доцент кафедри Української   |
|   |Олександрівна   |інженерно-педагогічної академії    |
|   |         |(м. Харків)              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|6.  |Каньковський Ігор |к.т.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Євгенович     |Хмельницького національного      |
|   |         |університету              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|7.  |Макаров Роберт  |д.п.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Микитович     |Державної льотної академії України   |
|   |         |(м. Кіровоград)            |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|8.  |Тарасюк Анатолій |к.т.н., доцент, проректор з навчальної |
|   |Петрович     |роботи Української           |
|   |         |інженерно-педагогічної академії    |
|   |         |(м. Харків)              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|9.  |Щербак Ольга   |к.п.н., доцент, директор Київського  |
|   |Іванівна     |професійно-педагогічного коледжу імені |
|   |         |А.С.Макаренка             |
------------------------------------------------------------------

     Секція енергетики, електротехніки та електроніки

------------------------------------------------------------------
|1.  |Артюх Станіслав  |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |едорович, голова |Української інженерно-педагогічної   |
|   |секції, (057)   |академії (м. Харків)          |
|   |733-78-17     |                    |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Журахівський   |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Анатолій     |Національного університету "Львівська |
|   |Володимирович   |політехніка"              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Іванов Олексій  |к.т.н., професор кафедри Національного |
|   |Борисович     |гірничого університету         |
|   |         |(м. Дніпропетровськ)          |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Кічак Василь   |д.т.н., професор, директор Інституту  |
|   |Мартинович    |радіоелектроніки Вінницького      |
|   |         |національного технічного університету |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|5.  |Мазуренко Антон  |д.т.н., професор, завідувач кафедри,  |
|   |Станіславович   |директор Енергетичного інституту    |
|   |         |Одеського національного політехнічного |
|   |         |університету              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|6.  |Сахацький Віталій |к.т.н., професор кафедри Української  |
|   |Дмитрович     |інженерно-педагогічної академії    |
|   |         |(м. Харків)              |
------------------------------------------------------------------

        Секція машинобудування та транспорту

------------------------------------------------------------------
|1.  |Арпент'єв Борис  |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Михайлович, голова|Української інженерно-педагогічної   |
|   |секції, (057)   |академії (м. Харків)          |
|   |733-79-76     |                    |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Михайлов Олександр|д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Миколайович    |Донецького національного технічного  |
|   |         |університету              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Резніченко Микола |к.т.н., доцент, проректор з навчальної |
|   |Кирилович     |роботи Української           |
|   |         |інженерно-педагогічної академії    |
|   |         |(м. Харків)              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Тулашвілі Юрій  |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Йосипович     |Луцького державного технічного     |
|   |         |університету              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|5.  |Федровська Наталія|к.т.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Миколаївна    |Української інженерно-педагогічної   |
|   |         |академії (м. Харків)          |
------------------------------------------------------------------

      Секція металургії, зварювання та гірництва

------------------------------------------------------------------
|1.  |Чигарев Валерій  |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Васильович, голова|Приазовського державного технічного  |
|   |секції      |університету              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Єфименко Микола  |к.т.н., доцент кафедри Української   |
|   |Григорович    |інженерно-педагогічної академії    |
|   |         |(м. Харків)              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Жуков Сергій   |д.т.н., професор, проректор      |
|   |Олександрович   |Криворізького технічного університету, |
|   |         |завідувач відділенням гірничої освіти, |
|   |         |член-кореспондент академії гірничих  |
|   |         |наук України              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Кузьмич Олександр |к.т.н., доцент кафедри Української   |
|   |Костянтинович   |інженерно-педагогічної академії    |
|   |         |(м. Харків)              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|5.  |Лузан Сергій   |к.т.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Олексійович    |Української інженерно-педагогічної   |
|   |         |академії (м. Харків)          |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|6.  |Романенко Віктор |к.т.н., доцент, декан гірничого    |
|   |Павлович     |факультету Української         |
|   |         |інженерно-педагогічної академії    |
|   |         |(м. Харків)              |
------------------------------------------------------------------

   Секція легкої промисловості, сфери послуг, та дизайну

------------------------------------------------------------------
|1.  |Рябчиков Микола  |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Львович, голова  |Української інженерно-педагогічної   |
|   |секції (057)   |академії (м. Харків)          |
|   |733-79-69     |                    |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Баннова Ірина   |к.т.н., професор, член союзу дизайнерів|
|   |Моісеївна     |України, завідувач секцією дизайну   |
|   |         |кафедри Хмельницького державного    |
|   |         |університету              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Дейнека Інна   |д.т.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Григорівна    |Східноукраїнського національного    |
|   |         |університету ім. Володимира Даля    |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Ільдирова Світлана|к.т.н., доцент кафедри Донецького   |
|   |Клинентівна    |державного університету економіки та  |
|   |         |торгівлі ім. М. Туган-Барановського  |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|5.  |Супрун Наталія  |к.т.н., доцент, заступник декана    |
|   |Петрівна     |факультету легкої промисловості    |
|   |         |Київського національного університету |
|   |         |технологій та дизайну         |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|6.  |Тархан Ленуза   |к.т.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Запаївна     |Кримського державного         |
|   |         |інженерно-педагогічного університету  |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|7.  |Щербань Юрій   |д.т.н., професор кафедри Київського  |
|   |Юрійович     |національного університету технологій |
|   |         |та дизайну               |
------------------------------------------------------------------

     Секція комп'ютерних технологій та автоматизації

------------------------------------------------------------------
|1.  |Ашеров Аківа   |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Товійович, голова |Української інженерно-педагогічної   |
|   |секції (057)   |академії (м. Харків)          |
|   |733-79-38     |                    |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Барсов Валерій  |к.т.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Ігоревич     |Української інженерно-педагогічної   |
|   |         |академії (м. Харків)          |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Меняйленко    |к.т.н., доцент, проректор з питань   |
|   |Олександр     |інформаційних технологій Луганського  |
|   |Сергійович    |національного педагогічного      |
|   |         |університету ім. Тараса Шевченка    |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Пушкарь Олександр |к.т.н., д.е.н., професор, завідувач  |
|   |Іванович     |кафедри Харківського національного   |
|   |         |економічного університету       |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|5.  |Хоменко Віталій  |к.т.н., доцент, декан факультету    |
|   |Григорович    |комп'ютерних технологій та систем   |
|   |         |Бердянського державного педагогічного |
|   |         |інституту ім. П.Д.Осипенко       |
------------------------------------------------------------------

     Секція економіки, підприємництва та менеджменту

------------------------------------------------------------------
|1.  |Войнаренко Михайло|д.е.н., професор, проректор      |
|   |Петрович, голова |Хмельницького національного      |
|   |секції      |університету              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Гусаров Олександр |к.т.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Олександрович   |Української інженерно-педагогічної   |
|   |         |академії (м. Харків)          |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Пантелєєв Михайло |к.т.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Сергійович    |Української інженерно-педагогічної   |
|   |         |академії (м. Харків)          |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Темченко Анатолій |д.т.н., професор, проректор з     |
|   |Георгійович    |навчальної роботи, завідувач кафедри  |
|   |         |Криворізького технічного університету |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|5.  |Хобта Валентина  |д.е.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Михайлівна    |Донецького державного технічного    |
|   |         |університету              |
------------------------------------------------------------------

   Секція хімічної технології, екології та охорони праці

------------------------------------------------------------------
|1.  |Ілюха Микола   |д.х.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Григорович, голова|Української інженерно-педагогічної   |
|   |секції (057)   |академії (м. Харків)          |
|   |733-79-74     |                    |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Баранов Андрій  |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Миколайович    |Української інженерно-педагогічної   |
|   |         |академії (м. Харків)          |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Батлук Вікторія  |д.т.н., професор кафедри Національного |
|   |Арсеніївна    |університету "Львівська політехніка"  |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Вілков Сергій   |к.т.н., доцент, декан технологічного  |
|   |Михайлович    |факультету Української         |
|   |         |інженерно-педагогічної академії    |
|   |         |(м. Харків)              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|5.  |Давиденко     |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|   |Володимир     |Донецького державного технічного    |
|   |Андрійович    |університету              |
------------------------------------------------------------------

         Секція сільського господарства

------------------------------------------------------------------
|1.  |Пастушенко Сергій |д.т.н., професор, декан факультету   |
|   |Іванович, голова |механізації сільського господарства  |
|   |секції      |Миколаївського державного аграрного  |
|   |         |університету              |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Бендера Іван   |к.т.н., доцент, директор Інституту   |
|   |Миколайович    |механізації та електрифікації     |
|   |         |сільського господарства Подільської  |
|   |         |державної аграрно-технічної академії  |
|   |         |(м. Кам'янець-Подільський)       |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Краснощок Юрій  |к.т.н., доцент кафедри Харківського  |
|   |Степанович    |державного технологічного університету |
|   |         |сільського господарства Мінагрополітики|
|   |         |України                |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Кузенко Дмитро  |к.т.н., доцент, завідувач кафедри   |
|   |Васильович    |Миколаївського державного аграрного  |
|   |         |університету              |
------------------------------------------------------------------

        Секція будівництва та архітектури

------------------------------------------------------------------
|1.  |Мироненко Віктор |д.арх., професор, завідувач кафедри  |
|   |Павлович, голова |Харківського державного технічного   |
|   |секції      |університету будівництва і архітектури |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|2.  |Березок Анатолій |д.т.н., професор, перший проректор   |
|   |Миколайович    |Придніпровської державної академії   |
|   |         |будівництва і архітектури       |
|   |         |(м. Дніпропетровськ)          |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|3.  |Пелевін Леонід  |д.т.н., професор, заступник декана   |
|   |Євгенович     |факультету автоматизації Київського  |
|   |         |національного університету будівництва |
|   |         |і архітектури             |
|-----+------------------+---------------------------------------|
|4.  |Чередник Дмитро  |к.т.н., доцент, проректор з навчальної |
|   |Леонідович    |роботи Харківського державного     |
|   |         |технічного університету будівництва і |
|   |         |архітектури              |
------------------------------------------------------------------

  Підкомісія з корекційної освіти (за нозологіями) (010105)

------------------------------------------------------------------
| 1. |Синьов Віктор   |д.п.н., професор, академік АПН України, |
|  |Миколайович,   |директор Інституту корекційної     |
|  |голова підкомісії |педагогіки і психології Національного  |
|  |486-80-38     |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 2. |Шеремет Марія   |д.п.н., професор, заступник директора, |
|  |Купріянівна,   |завідувач кафедри Національного     |
|  |заступник голови |педагогічного університету імені    |
|  |486-80-38     |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 3. |Мартиненко Ірина |ст.викладач кафедри Національного    |
|  |Володимирівна,  |педагогічного університету імені    |
|  |секретар     |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|  |підкомісії    |                    |
|  |486-23-02,    |                    |
|  |486-40-77     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 4. |Бондар Віталій  |д.п.н., професор, академік АПН України, |
|  |Іванович     |директор Інституту спеціальної     |
|  |         |педагогіки АПН України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Гаврилов Олексій |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Вікторович    |логопедії Кам'янець-Подільського    |
|  |         |державного університету         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Глоба Олександр  |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Петрович     |дефектології Луганського національного |
|  |         |педагогічного університету імені Тараса |
|  |         |Шевченка                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Дмитренко Лариса |зав.сектора відділу педагогічної освіти |
|  |Іванівна     |і освіти дорослих Інституту інноваційних|
|  |         |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Колесник Іван   |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Пантелійович   |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |Липа Володимир  |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Олександрович   |Слов'янського державного педагогічного |
|  |         |університету              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Миронова Світлана |к.п.н., доцент Кам'янець-Подільського  |
|  |Петрівна     |державного університету         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Синьова Євгенія  |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Павлівна     |тифлопедагогіки Інституту корекційної  |
|  |         |педагогіки і психології Національного  |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Фомічова Людмила |д.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Іванівна     |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Шеремет Борис   |к.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Григорович    |Південноукраїнського державного     |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |К.Д.Ушинського (м. Одеса).       |
------------------------------------------------------------------

      Підкомісія з соціальної педагогіки (010106)

------------------------------------------------------------------
|1. |Капська Алла   |д.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Йосипівна, голова |Національного педагогічного університету|
|  |підкомісії    |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|  |249-88-22     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Вайнола Рената  |к.п.н., доцент кафедри Національного  |
|  |Геннадіївна,   |педагогічного університету імені    |
|  |заступник голови |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|  |249-91-35     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Мірошниченко   |викладач кафедри соціальної педагогіки |
|  |Наталія      |Національного педагогічного університету|
|  |Олександрівна,  |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|  |секретар     |                    |
|  |підкомісії    |                    |
|  |249-88-22     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |Барахтян Микола  |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Миколайович    |Київського міського педагогічного    |
|  |         |університету імені Бориса Грінченка   |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Вакуленко Олена  |к.п.н., доцент, вчений секретар     |
|  |Василівна     |Державного Інституту розвитку сім'ї та |
|  |         |молоді (м. Київ)            |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Гусак Петро    |д.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Миколайович    |Волинського державного університету   |
|  |         |імені Лесі Українки (м. Луцьк).     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Дмитренко Лариса |зав. сектора відділу педагогічної освіти|
|  |Іванівна     |і освіти дорослих Інституту інноваційних|
|  |         |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Дмитренко Тамара |д.п.н., професор Харківського      |
|  |Олександрівна   |національного педагогічного університету|
|  |         |імені Г.С.Сковороди           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |Завацька Людмила |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Миколаївна    |Чернігівського державного педагогічного |
|  |         |університету ім. Т.Г.Шевченка      |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Ковчина Ірина   |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Михайлівна    |Інституту соціальної роботи та     |
|  |         |управління імені НПУ імені       |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Нагорний Юрій   |к.психол.н., завідувач кафедри     |
|  |Миколайович    |Харківського державного інституту    |
|  |         |культури                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Печенко Інна   |доцент, завідувач кафедри Уманського  |
|  |Петрівна     |державного педагогічного університету  |
|  |         |імені Павла Тичини           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Поліщук Юрій   |д.п.н., доцент кафедри Тернопільського |
|  |Йосипович     |національного педагогічного університету|
|  |         |імені Володимира Гнатюка        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Харченко Сергій  |д.п.н., професор, проректор з наукової |
|  |Якович      |роботи завідувач кафедри Луганського  |
|  |         |національного педагогічного університету|
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
------------------------------------------------------------------

         Підкомісія з підготовки вчителів
        загальноосвітніх навчальних закладів
             II-III ступенів

------------------------------------------------------------------
|1. |Грищенко Геннадій |к.ф.-м.н., професор, директор Інституту |
|  |Опанасович, голова|фізико-математичної та інформатичної  |
|  |підкомісії    |освіти і науки Національного      |
|  |239-30-91     |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Гончаров Володимир|к.філол.н., професор, директор Інституту|
|  |Іванович,     |іноземної філології Національного    |
|  |заступник голови |педагогічного університету імені    |
|  |486-38-60     |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Рибалко Алла   |к.ф.-м.н., доцент Національного     |
|  |Вікторівна,    |педагогічного університету імені    |
|  |секретар     |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|  |підкомісії    |                    |
|  |239-30-71     |                    |
------------------------------------------------------------------

       Секція психолого-педагогічної підготовки

------------------------------------------------------------------
|1. |Бех Володимир   |д.ф.н., професор, перший проректор   |
|  |Павлович, голова |Національного педагогічного університету|
|  |секції 239-30-19 |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Вовк Людмила   |д.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Петрівна,     |Національного педагогічного університету|
|  |заступник голови |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|  |486-31-49     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Лисянська Таїсія |к.психол.н., професор Національного   |
|  |Миколаївна,    |педагогічного університету імені    |
|  |секретар секції  |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|  |486-79-03     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |Булах Ірина    |д.психол.н., професор Національного   |
|  |Сергіївна     |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Гриньова Марина  |д.п.н., професор, декан природничого  |
|  |Вікторівна    |факультету, завідувач кафедри      |
|  |         |педагогічної майстерності Полтавського |
|  |         |державного педагогічного університету  |
|  |         |ім.В.Г. Короленка            |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Долинська Любов  |к.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Василівна     |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Даниленко     |к.філос.н., доцент, завідуючий відділом |
|  |Володимир Іванович|педагогічної освіти і освіти дорослих  |
|  |         |Інституту інноваційних технологій і   |
|  |         |змісту освіти Міністерства освіти і   |
|  |         |науки України              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Дмитренко Лариса |зав. сектора відділу педагогічної освіти|
|  |Іванівна     |і освіти дорослих Інституту інноваційних|
|  |         |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |Зінченко Людмила |к.психол.н., доцент, декан вечірнього  |
|  |Миколаївна    |факультету Національного педагогічного |
|  |         |університету імені М.П.Драгоманова   |
|  |         |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Киричок Віра   |к.п.н., ст. науковий співробітник    |
|  |Андріївна     |Інституту проблем виховання АПН України |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Кочубей Тетяна  |к.п.н., доцент, директор Інституту   |
|  |Дмитрівна     |соціальної і мистецької освіти     |
|  |         |Уманського державного педагогічного   |
|  |         |університету імені Павла Тичини     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Лозова Валентина |д.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Іванівна     |Харківського національного педагогічного|
|  |         |університету імені Г.С.Сковороди    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Мартиненко    |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Світлана     |Київського міського педагогічного    |
|  |Миколаївна    |університету ім. Бориса Грінченка    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |Михайліченко   |начальник управління ліцензування,   |
|  |Микола Васильович |акредитації та нострифікації      |
|  |         |Міністерства освіти і науки України   |
|----+------------------+----------------------------------------|
|15. |Пєхота Олена   |д.п.н., професор, директор Інституту  |
|  |Миколаївна    |педагогічної освіти Миколаївського   |
|  |         |державного університету імені      |
|  |         |В.О.Сухомлинського           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|16. |Радул Валерій   |д.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Вікторович    |Кіровоградського державного       |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |Володимира Винниченка          |
|----+------------------+----------------------------------------|
|17. |Сисоєва Світлана |д.п.н., чл.-кор. АПН України, зав.   |
|  |Олександрівна   |лабораторії вищої освіти Інституту   |
|  |         |педагогічної освіти і освіти дорослих  |
|  |         |АПН України               |
|----+------------------+----------------------------------------|
|18. |Чайка Володимир  |д.п.н., професор, директор Інституту  |
|  |Мирославович   |педагогіки і психології Тернопільського |
|  |         |національного педагогічного університету|
|  |         |імені Володимира Гнатюка        |
------------------------------------------------------------------

    Секція історії, соціально-гуманітарної підготовки

------------------------------------------------------------------
|1. |Андрусишин Богдан |д.і.н., професор, директор Інституту  |
|  |Іванович, голова |політології, соціології, права     |
|  |секції 486-97-67 |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Борисенко     |к.і.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Володимир     |Національного педагогічного університету|
|  |Йосипович,    |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|  |заступник голови |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Дробот Іван    |д.і.н., професор, директор Інституту  |
|  |Іванович,     |філософії освіти Національного     |
|  |заступник голови |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |Доценко Ганна   |зав. сектора відділу педагогічної освіти|
|  |Василівна,    |і освіти дорослих Інституту інноваційних|
|  |секретар секції  |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |425-39-05     |освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Арцишевський Роман|д.ф.н., чл.-кор. АПН України, професор, |
|  |Антонович     |директор Інституту соціальних наук   |
|  |         |Волинського державного університету   |
|  |         |імені Лесі Українки (м. Луцьк)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Бабкіна Ольга   |д.політ.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Володимирівна   |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Бучма Олег    |к.ф.н., ст. науковий співробітник    |
|  |Васильович    |Інституту філософії імені Г. Сковороди |
|  |         |НАН України               |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Бут Олександр   |д.і.н., професор Донецького       |
|  |Микитович     |національного університету       |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |Бондаренко Віктор |д.ф.н., професор, Голова Держкомрелігії |
|  |Дмитрович     |України, завідувач кафедри Національного|
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Волинка Григорій |д.ф.н., професор, проректор з наукової |
|  |Іванович     |роботи Національного педагогічного   |
|  |         |університету імені М.П. Драгоманова   |
|  |         |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Губа Анатолій   |к.і.н., професор, проректор Харківського|
|  |Васильович    |національного педагогічного університету|
|  |         |імені Г.С. Сковороди          |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Гуз Анатолій   |к.і.н., доцент, начальник кафедри    |
|  |Михайлович    |Інституту захисту інформації      |
|  |         |Національної академії служби безпеки  |
|  |         |України                 |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Даниленко     |к.ф.н., доцент, завідуючий відділом   |
|  |Володимир Іванович|педагогічної освіти і освіти дорослих  |
|  |         |Інституту інноваційних технологій і   |
|  |         |змісту освіти Міністерства освіти і   |
|  |         |науки України              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |Коваленко     |к.і.н., доцент, декан історичного    |
|  |Олександр     |факультету Чернігівського державного  |
|  |Борисович     |педагогічного університету імені    |
|  |         |Т.Г.Шевченка              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|15. |Ладиченко Тетяна |к.і.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |В'ячеславівна   |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|16. |Наумкіна Світлана |д.політ.н., професор          |
|  |Михайлівна    |Південноукраїнського державного     |
|  |         |педагогічного університету (м. Одеса)  |
|----+------------------+----------------------------------------|
|17. |Посохов Сергій  |к.і.н., доцент, декан історичного    |
|  |Іванович     |факультету Харківського національного  |
|  |         |університету імені В.Н.Каразіна     |
|  |         |(м. Харків)               |
|----+------------------+----------------------------------------|
|18. |Радченко Володимир|к.е.н., доцент Національного      |
|  |Васильович    |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|19. |Чернега Петро   |д.і.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Макарович     |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
------------------------------------------------------------------

          Секція фізики та математики

------------------------------------------------------------------
|1. |Грищенко Геннадій |к.ф.-м.н., професор, директор Інституту |
|  |Опанасович, голова|фізико-математичної та інформатичної  |
|  |секції 239-30-91 |освіти і науки Національного      |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Яценко Світлана  |к.п.н., доцент кафедри математики та  |
|  |Євгенівна,    |методики викладання математики     |
|  |заступник голови |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Рибалко Алла   |к.ф.-м.н., доцент Національного     |
|  |Вікторівна,    |педагогічного університету імені    |
|  |секретар секції  |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|  |239-30-71     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |Шкіль Микола   |д.ф.-м.н., професор, академік АПН    |
|  |Іванович     |України, завідувач кафедри Національного|
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Булавін Леонід  |д.ф.-м.н., професор, академік НАН    |
|  |Анатолійович   |України, декан фізичного факультету   |
|  |         |Київського національного університету  |
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Бурда Михайло   |д.п.н., професор, заступник директора  |
|  |Іванович     |Інституту педагогіки АПН України    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Доценко Ганна   |зав. сектора відділу педагогічної освіти|
|  |Василівна     |і освіти дорослих Інституту інноваційних|
|  |         |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Ляшенко Олександр |д.п.н., професор, академік АПН України, |
|  |Іванович     |академік-секретар АПН України      |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |Руденко Олександр |д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Пантелеймонович  |Полтавського державного педагогічного  |
|  |         |університету ім. В.Г.Короленка     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Савченко Віталій |к.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Федорович     |Чернігівського державного педагогічного |
|  |         |університету імені Т.Г.Шевченка     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Сиротюк Володимир |д.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Дмитрович     |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Шут Микола    |д.ф.-м.н., професор, член-кореспондент |
|  |Іванович     |АПН України, завідувач кафедри     |
|  |         |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Яковець Василь  |д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Павлович     |Ніжинського державного університету   |
|  |         |імені Миколи Гоголя           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |Бондаренко Сергій |к.ф-м.н., доц., головний спец.     |
|  |Іванович     |департаменту вищої освіти МОН      |
------------------------------------------------------------------

            Секція інформатики

------------------------------------------------------------------
|1. |Жалдак Мирослав  |д.п.н., професор, академік АПН України, |
|  |Іванович, голова |завідувач кафедри Національного     |
|  |секції 234-89-43 |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Рамський Юрій   |к.ф.-м.н., професор Національного    |
|  |Савіянович,    |педагогічного університету імені    |
|  |заступник голови |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Чорноморець Інна |методист вищої кваліфікаційної категорії|
|  |Миколаївна,    |відділу педагогічної освіти і освіти  |
|  |секретар секції  |дорослих Інституту іноваційних     |
|  |425-39-05     |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |Білоусова Людмила |к.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Іванівна     |Харківського національного педагогічного|
|  |         |університету імені Г.С. Сковороди    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Єремєєв Володимир |д.техн.н., професор, декан факультету  |
|  |Сергійович    |інформатики і математики        |
|  |         |Мелітопольського державного       |
|  |         |педагогічного університету       |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Маланюк Петро   |к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри  |
|  |Миронович     |Тернопільського національного      |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |Володимира Гнатюка           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Меняйленко    |к.т.н., доцент, проректор з питань   |
|  |Олександр     |інформаційних технологій Луганського  |
|  |Сергійович    |національного педагогічного університету|
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Морзе Наталія   |д.п.н., професор, проректор Академії  |
|  |Вікторівна    |праці та соціальних відносин (м. Київ) |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |Триус Юрій    |д.п.н., професор, проректор з      |
|  |Васильович    |науково-методичної роботи та      |
|  |         |інформатизації Черкаського національного|
|  |         |університету імені Богдана Хмельницького|
------------------------------------------------------------------

        Секція біології, хімії, географії

------------------------------------------------------------------
|1. |Чорний Іван    |к.б.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Борисович, голова |Національного педагогічного університету|
|  |секції 239-30-72 |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Толмачова     |к.х.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Валентина     |Національного педагогічного університету|
|  |Сергіївна,    |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|  |заступник голови |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Щабельська    |к.геогр.н., доцент, заступник директора |
|  |Валентина     |Інституту природничо-географічної освіти|
|  |Георгіївна,    |та екології Національного педагогічного |
|  |заступник голови |університету імені М.П. Драгоманова   |
|  |         |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |Пастернак Наталія |к.п.н., асистент кафедри Національного |
|  |Олексіївна,    |педагогічного університету імені    |
|  |секретар секції  |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Бровдій Василь  |д.б.н., професор кафедри Національного |
|  |Михайлович    |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Булава Леонід   |к.п.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Миколайович    |Полтавського державного педагогічного  |
|  |         |університету імені В.Г.Короленка    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Грищук Богдан   |к.х.н., доцент кафедри Тернопільського |
|  |Дмитрович     |національного педагогічного університету|
|  |         |імені Володимира Гнатюка        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Заставецька Ольга |д.геогр.н., професор кафедри      |
|  |Володимирівна   |Тернопільського національного      |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |Володимира Гнатюка           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |Іонов Ігор    |д.б.н., професор, декан природничого  |
|  |Анатолійович   |факультету Харківського національного  |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |Г.С.Сковороди              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Кошелев Олександр |д.б.н., професор кафедри        |
|  |Іванович     |Мелітопольського державного       |
|  |         |педагогічного університету       |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Куратова Тамара  |к.х.н., доцент кафедри Чернігівського  |
|  |Серапіонівна   |державного педагогічного університету  |
|  |         |імені Т.Г.Шевченка           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Мегалінська Ганна |к.б.н., доцент кафедри Національного  |
|  |Петрівна     |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Мороз Іван    |к.б.н., професор кафедри Національного |
|  |Васильович    |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |Плиска Олександр |д.мед.н., професор кафедри Національного|
|  |Іванович     |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|15. |Скиба Юрій    |к.б.н., доцент кафедри Національного  |
|  |Андрійович    |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|16. |Тихонова Любов  |методист вищої кваліфікаційної категорії|
|  |Михайлівна    |відділу педагогічної освіти і освіти  |
|  |         |дорослих Інституту інноваційних     |
|  |         |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|17. |Чорноморець Інна |методист вищої кваліфікаційної категорії|
|  |Миколаївна    |відділу педагогічної освіти і освіти  |
|  |         |дорослих Інституту інноваційних     |
|  |         |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|18. |Ярошенко Ольга  |д.п.н., професор член-кор. АПН України, |
|  |Григорівна    |зав. кафедри Національного педагогічного|
|  |         |університету імені М.П.Драгоманова   |
|  |         |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|19. |Бабін Іван    |к.п.н., доц., зав. сектором департаменту|
|  |Іванович     |вищої освіти МОН            |
------------------------------------------------------------------

        Секція української мови і літератури

------------------------------------------------------------------
|1. |Висоцький Анатолій|к.філол.н., професор, директор Інституту|
|  |Васильович, голова|філології Національного педагогічного  |
|  |секції 486-39-31 |університету імені М.П.Драгоманова   |
|  |         |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Погребенник    |д.філол.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Володимир     |Національного педагогічного університету|
|  |Федорович,    |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|  |заступник голови |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Савченко Ірина  |к.філол.н., доцент кафедри Національного|
|  |Віталіївна,    |педагогічного університету імені    |
|  |секретар секції  |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |Бойко Надія    |д.філол.н., доцент, завідувач кафедри  |
|  |Іванівна     |Ніжинського державного педагогічного  |
|  |         |університету імені Миколи Гоголя    |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 5. |Городенська    |д.філол.н., професор Інституту     |
|  |Катерина     |української мови Національної академії |
|  |Григорівна    |наук України              |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 6. |Караман Станіслав |д.п.н., професор, декан філологічного  |
|  |Олександрович   |факультету Київського міського     |
|  |         |педагогічного університету ім. Бориса  |
|  |         |Грінченка                |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 7. |Ковальчук     |д.філол.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Олександр     |Ніжинського державного педагогічного  |
|  |Герасимович    |університету імені Миколи Гоголя    |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 8. |Козачук Ганна   |к.філол.н., професор кафедри української|
|  |Олександрівна   |мови Національного педагогічного    |
|  |         |університету імені М.П.Драгоманова   |
|  |         |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 9. |Корпанюк Микола  |д.філол.н., професор кафедри      |
|  |Павлович     |Переяслав-Хмельницького педагогічного  |
|  |         |університету              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Мацько Любов   |академік АПН України, д.філол.н.,    |
|  |Іванівна     |професор, завідувач кафедри       |
|  |         |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Мойсієнко Анатолій|д.філол.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Кирилович     |Київського національного університету  |
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Олексенко Олена  |к.філол.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Андріївна     |Харківського національного педагогічного|
|  |         |університету імені Г.С.Сковороди    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Плющ Марія Яківна |д.філол.н., професор кафедри української|
|  |         |мови Національного педагогічного    |
|  |         |університету імені М.П.Драгоманова   |
|  |         |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |Степаненко Микола |д.філол.н., професор, декан       |
|  |Іванович     |філологічного факультету Полтавського  |
|  |         |державного педагогічного університету  |
|  |         |ім. В.Г.Короленка            |
|----+------------------+----------------------------------------|
|15. |Стеценко Василь  |к.п.н., доцент, кафедри Національного  |
|  |Павлович     |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|16. |Доценко Ганна   |зав.сектора відділу педагогічної освіти |
|  |Василівна     |і освіти дорослих Інституту інноваційних|
|  |         |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України         |
------------------------------------------------------------------

          Секція іноземної філології

------------------------------------------------------------------
|1. |Гончаров Володимир|к.філол.н., професор, директор Інституту|
|  |Іванович,     |іноземної філології Національного    |
|  |заступник голови |педагогічного університету імені    |
|  |486-38-60     |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Вінічук Ліна   |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Станіславівна,  |Національного педагогічного університету|
|  |заступник голови |імені М.П. Драгоманова (м. Київ)    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Януш Олег     |к.філол.н., доцент Національного    |
|  |Богданович,    |педагогічного університету імені    |
|  |заступник голови |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |Плужнікова Тамара |к.філол.н., доцент Національного    |
|  |Іванівна, секретар|педагогічного університету імені    |
|  |секції      |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Доценко Ганна   |зав. сектора відділу педагогічної освіти|
|  |Василівна     |і освіти дорослих Інституту інноваційних|
|  |         |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Антонюк Наталія  |к.п.н., професор кафедри Київського   |
|  |Миколаївна    |національного університету імені Тараса |
|  |         |Шевченка                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Калініна Лариса  |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Вадимівна     |Житомирського державного педагогічного |
|  |         |університету імені Івана Франка     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Мірошниченко Леся |д.філол.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Федорівна     |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |Романовська Юлія |к.філол.н., професор Національного   |
|  |Юріївна      |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Солдатова Світлана|к.філол.н., доцент кафедри Херсонського |
|  |Миколаївна    |державного університету         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Степанченко Іван |д.філол. н., професор завідувач кафедри |
|  |Іванович     |Харківського національного педагогічного|
|  |         |університету ім. Г.С.Сковороди     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Тезікова Світлана |к.п.н., доцент, декан факультету    |
|  |Володимирівна   |іноземних мов Ніжинського державного  |
|  |         |університету імені Миколи Гоголя    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Тучина Наталія  |к.філол.н., доцент, декан факультету  |
|  |Василівна     |іноземної філології Харківського    |
|  |         |національного педагогічного університету|
|  |         |ім. Г.С.Сковороди            |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |Титаренко Олена  |к.філол.н., доцент кафедри Національного|
|  |Юріївна      |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|15. |Фесенко Валентина |д.філол.н., професор Київського     |
|  |Іванівна     |національного лінгвістичного      |
|  |         |університету              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|16. |Яковлева Ольга  |к.філол.н., доцент кафедри       |
|  |В'ячеславівна   |Кам'янець-Подільського державного    |
|  |         |університету              |
------------------------------------------------------------------

   Секція музики, хореографії та образотворчого мистецтва

------------------------------------------------------------------
| 1. |Болгарський    |к.п.н., професор, заступник директора  |
|  |Анатолій     |Інституту мистецтв Національного    |
|  |Георгійович,   |педагогічного університету імені    |
|  |голова секції   |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|  |486-89-95     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 2. |Завадська Тетяна |к.п.н., доцент, завідувач кафедри    |
|  |Миколаївна,    |Інституту мистецтв Національного    |
|  |заступник голови |педагогічного університету імені    |
|  |486-89-95     |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 3. |Шевнюк Олена   |д.п.н., доцент кафедри Національного  |
|  |Леонідівна,    |педагогічного університету імені    |
|  |заступник голови |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|  |486-41-40     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 4. |Усенко Наталія  |методист Інституту мистецтв       |
|  |Вікторівна,    |Національного педагогічного університету|
|  |486-99-36 секретар|імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|  |секці ї      |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 5. |Бай Юрій     |к.мист., професор, завідувач кафедри  |
|  |Миколайович    |Мелітопольського державного       |
|  |         |педагогічного університету       |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 6. |Білошкурський   |заслужений працівник культури України, |
|  |Володимир     |доцент кафедри Інституту мистецтв    |
|  |Степанович    |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 7. |Вихованчук Наталія|доцент, завідувач кафедри Харківського |
|  |Василівна     |національного педагогічного університету|
|  |         |імені Г.С.Сковороди           |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 8. |Кондратенко Ганна |зав. музичного відділення Київського  |
|  |Григорівна    |педагогічного коледжу імені       |
|  |         |К.Д.Ушинського             |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 9. |Коробецька    |к.мист., доцент, завідувач кафедри   |
|  |Світлана Юріївна |Інституту мистецтв Національного    |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Коротков Анатолій |професор, завідувач кафедри       |
|  |Єгорович     |Кіровоградського державного       |
|  |         |педагогічного університету імені    |
|  |         |Володимира Винниченка          |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Різниченко Микола |д.п.н., доцент, декан          |
|  |Іванович     |художньо-графічного факультету,     |
|  |         |завідувач кафедри Південноукраїнського |
|  |         |державного педагогічного університету  |
|  |         |ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса)      |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Семешко Анатолій |заслужений діяч мистецтв України,    |
|  |Андрійович    |професор, завідувач кафедри Інституту  |
|  |         |мистецтв Національного педагогічного  |
|  |         |університету імені М.П. Драгоманова   |
|  |         |(м. Київ)                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Смирнова Тетяна  |д.п.н., професор, декан         |
|  |Анатоліївна    |музично-педагогічного факультету    |
|  |         |Харківського національного педагогічного|
|  |         |університету імені Г.С.Сковороди    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |Солом'яний Микола |к.п.н., професор кафедри Державної   |
|  |Федорович     |академії керівних кадрів культури і   |
|  |         |мистецтв                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|15. |Станішевський Юрій|д.мист., професор, завідувач кафедри  |
|  |Олександрович   |Національного педагогічного університету|
|  |         |імені М.П.Драгоманова (м. Київ)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|16. |Тихонова Любов  |методист вищої кваліфікаційної категорії|
|  |Михайлівна    |відділу педагогічної освіти та освіти  |
|  |         |дорослих Інституту інноваційних     |
|  |         |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |         |освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|17. |Щолокова Ольга  |к.п.н., професор Національного     |
|  |Пилипівна     |педагогічного університету імені    |
|  |         |М.П.Драгоманова (м. Київ)        |
------------------------------------------------------------------

      Секція фізичного виховання і здоров'я людини

------------------------------------------------------------------
| 1. |Круцевич Тетяна  |д.фіз.вих., професор, завідувач    |
|  |Юріївна, голова  |кафедри, Національного університету  |
|  |секції 227-46-24  |фізичного виховання і спорту України  |
|  |          |(м. Київ)               |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |Тимошенко Олексій |к.фіз.вих., доцент, директор Інституту |
|  |Валерійович,    |фізичного виховання Національного   |
|  |заступник голови  |педагогічного університету імені    |
|  |          |М.П.Драгоманова (м. Київ)       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 3. |Страшко Станіслав |к.б.н., доцент, завідувач кафедри   |
|  |Васильович,    |Національного педагогічного      |
|  |заступник голови  |університету імені М.П.Драгоманова   |
|  |216-41-40     |(м. Київ)               |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 4. |Андреєва Олена   |к.фіз.вих., ст.викладач Національного |
|  |Валеріївна,    |університету фізичного виховання і   |
|  |секретар секції  |спорту України (м. Київ)        |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 5. |Ареф'єв Валерій  |к.п.н., професор кафедри Національного |
|  |Георгійович    |педагогічного університету імені    |
|  |          |М.П.Драгоманова (м. Київ)       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 6. |Бахтін Анатолій  |полковник, начальник кафедри військової|
|  |Михайлович     |підготовки Миколаївського державного  |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 7. |Босенко Анатолій  |к.б.н., професор, завідувач кафедри  |
|  |Іванович      |анатомії і фізіології         |
|  |          |Південноукраїнського державного    |
|  |          |педагогічного університету       |
|  |          |ім. К.Д.Ушинського           |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 8. |Волков Леонід   |д.п.н., професор, завідувач кафедри  |
|  |Вікторович     |Переяслав-Хмельницького державного   |
|  |          |педагогічного університету ім. Григорія|
|  |          |Сковороди               |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 9. |Гавриленко Олексій |д.мед.н., професор кафедри Киівського |
|  |Федосійович    |національного лінгвістичного      |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |Животовська Людмила|к.б.н., доцент, ст. науковий      |
|  |Анатоліївна    |співробітник Інституту інноваційних  |
|  |          |технологій і змісту освіти Міністерства|
|  |          |освіти і науки України         |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|12. |Іванова Ірина   |к.мед.н., доцент, завідувач кафедри  |
|  |Вадимівна     |Одеського національного університету  |
|  |          |ім. І.І.Мечнікова           |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|13. |Єфімова Валентина |к.б.н., доцент кафедри Таврійського  |
|  |Михайлівна     |національного університету       |
|  |          |ім. В.І.Вернадського          |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|14. |Максименко Георгій |д.п.н., професор, завідувач кафедри  |
|  |Миколайович    |Луганського національного педагогічного|
|  |          |університету ім. Т.Г.Шевченка     |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|15. |Мечетний Юрій   |д.мед.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Миколайович    |Східноукраїнського національного    |
|  |          |університету імені Володимира Даля   |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|16. |Плахтій Петро   |к.б.н., професор, завідувач кафедри  |
|  |Данилович     |Кам'янець-Подільського державного   |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|17. |Похоленчук Юрій  |д.п.н., професор Національного     |
|  |Тимофійович    |педагогічного університету імені    |
|  |          |М.П.Драгоманова (м. Київ)       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|18. |Удалова Олена   |методист вищої кваліфікаційної     |
|  |Юріївна      |категорії відділу педагогічної освіти і|
|  |          |освіти дорослих Інституту інноваційних |
|  |          |технологій і змісту освіти Міністерства|
|  |          |освіти і науки України         |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|19. |Шиян Богдан    |д.п.н., професор, завідувач кафедри  |
|  |Михайлович     |Тернопільського державного       |
|  |          |педагогічного університету імені    |
|  |          |Володимира Гнатюка           |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|20. |Язловецький    |к.п.н., професор, завідувач кафедри  |
|  |Валентин Сергійович|Кіровоградського державного      |
|  |          |педагогічного університету імені    |
|  |          |Володимира Винниченка         |
------------------------------------------------------------------

      Секція з післядипломної педагогічної освіти

------------------------------------------------------------------
| 1. |Кудін Анатолій   |д.ф.-м.н., професор, академік Академії |
|  |Петрович, голова  |вищої школи України, проректор з    |
|  |секції 486-89-16  |дистанційної освіти та інноваційних  |
|  |          |технологій навчання Національного   |
|  |          |педагогічного університету імені    |
|  |          |М.П.Драгоманова            |
|----+-------------------+---------------------------------------|
| 2. |Мележик Віктор   |к.т.н, доцент, завідувач сектора    |
|  |Петрович, секретар |відділу педагогічної освіти і освіти  |
|  |секції 425-39-05  |дорослих Інституту інноваційних    |
|  |          |технологій і змісту освіти Міністерства|
|  |          |освіти і науки України         |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |Іванова Тетяна   |д.п.н., ст. науковий співробітник   |
|  |Вікторівна     |Інституту педагогічної освіти і освіти |
|  |          |дорослих АПН України          |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |Лисянська Таїсія  |к.психол.н, професор, заступник    |
|  |Миколаївна     |директора з дистанційної освіти та   |
|  |          |інноваційних технологій навчання    |
|  |          |Національного педагогічного      |
|  |          |університету імені М.П.Драгоманова   |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |Покроєва Любов   |к.п.н., доцент, заслужений працівник  |
|  |Денисівна     |освіти, ректор Харківського обласного |
|  |          |науково-методичного інституту     |
|  |          |безперервної освіти          |
------------------------------------------------------------------

       Комісія з фізичного виховання, спорту
           і здоров'я людини (0102)

               ПРЕЗИДІЯ

------------------------------------------------------------------
|1. |ШКРЕБТІЙ Юрій   |д.н. фіз. вих. і спорту, проф.,    |
|  |Матвійович, голова |проректор з навчальної та       |
|  |комісії 287-02-85 |науково-методичної роботи Національного|
|  |          |університету фізичного виховання і   |
|  |          |спорту України             |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |ДУТЧАК Мирослав  |к.п.н., доц., проректор з       |
|  |Васильович,    |навчально-виховної роботи Національного|
|  |заступник голови  |університету фізичного виховання і   |
|  |287-54-52     |спорту України             |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |КРУЦЕВИЧ Тетяна  |д.н. фіз. вих. і спорту., проф., зав. |
|  |Юріївна, заступник |кафедри теорії і методики фізичного  |
|  |голови 287-46-24  |виховання, рекреації та оздоровчої   |
|  |          |фізичної культури Національного    |
|  |          |університету фізичного виховання і   |
|  |          |спорту України             |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |СТРАШКО Станіслав |к.б.н, проф., зав. кафедри       |
|  |Васильович,    |медико-біологічних і валеологічних   |
|  |заступник голови  |основ життя і здоров'я Національного  |
|  |537-70-91     |педагогічного університету       |
|  |          |ім. М.П.Драгоманова          |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |КАНІШЕВСЬКИЙ    |к.п.н., проф., зав. кафедри фізичного |
|  |Станіслав     |виховання і спорту Київського     |
|  |Михайлович,    |національного університету будівництва |
|  |заступник голови  |і архітектури             |
|  |248-30-25     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |ХАРЧЕНКО Лариса  |зав. навчально-методичним відділом   |
|  |Аркадіївна,    |Національного університету фізичного  |
|  |секретар комісії  |виховання і спорту України       |
|  |287-55-35     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |ДЕНІСОВА Валентина |нач. відділу фізичного виховання ВНЗ  |
|  |Іванівна 286-62-19 |I-IV рівнів акредитації Комітету з   |
|  |          |фізичного виховання і спорту      |
|  |          |Міністерства освіти і науки України  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |ДЕХТЯР Володимир  |доц., зав. кафедри фізичного виховання |
|  |Дмитрович 543-95-94|Київського університету туризму,    |
|  |          |економіки і права           |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|9. |ЛЕЩЕНКО Сергій   |к.п.н., доц., нач. відділу навчальних |
|  |Сергійович     |закладів управління кадрової роботи  |
|  |289-97-91     |Мінсім'їмолодьспорту України      |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |ТРЕТЬЯКОВ Микола  |к.п.н., доц., зав. сектором фізичного |
|  |Олександрович   |виховання і спорту Інституту      |
|  |425-03-73     |інноваційних технологій і змісту освіти|
|  |          |Міністерства освіти і науки України  |
------------------------------------------------------------------

      Підкомісія з фізичного виховання (010201)

------------------------------------------------------------------
|1. |КРУЦЕВИЧ Тетяна  |д.н. фіз. вих. і спорту., проф., зав. |
|  |Юріївна, голова  |кафедри теорії і методики фізичного  |
|  |підкомісії     |виховання, рекреації та оздоровчої   |
|  |287-46-24,     |фізичної культури Національного    |
|  |287-64-05     |університету фізичного виховання і   |
|  |          |спорту України             |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |АРЕФ'ЄВ Валерій  |к.п.н., проф., зав. кафедри теорії і  |
|  |Георгійович,    |методики фізичного виховання      |
|  |заступник голови  |Національного педагогічного      |
|  |486-16-98     |університету ім. М.П.Драгоманова    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |АНДРЄЄВА Олена   |к.н. фіз. вих. і спорту., доц., кафедри|
|  |Валеріївна,    |теорії і методики фізичного виховання, |
|  |секретар підкомісії|рекреації та оздоровчої фізичної    |
|  |287-46-24,     |культури Національного університету  |
|  |287-64-05     |фізичного виховання і спорту України  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |ВАЦЕБА Оксана   |к.п.н., проф., проректор з наукової  |
|  |Михайлівна (80322) |роботи Львівського державного     |
|  |72-68-00      |університету фізичної культури і спорту|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |ВОЛКОВ Леонід   |д.п.н., проф., зав. кафедри теорії і  |
|  |Вікторович     |методики фізичного виховання      |
|  |8-267-5-45-99   |Переяслав-Хмельницького державного   |
|  |          |педагогічного університету       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |КУЦ Олександр   |д.п.н., проф. кафедри теорії і методики|
|  |Сергійович (0322) |фізичного виховання Львівського    |
|  |74-11-04      |державного університету фізичної    |
|  |          |культури                |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |МУЗИКА Федір    |к.п.н., доц., проректор з навчальної  |
|  |Васильович (0322) |роботи Львівського державного     |
|  |72-70-42      |університету фізичної культури     |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |МОСКАЛЕНКО Наталія |к.п.н., доц., проректор з наукової   |
|  |Василівна (0562)  |роботи Дніпропетровського державного  |
|  |46-05-52      |інституту фізичної культури і спорту  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|9. |КОЗЛОВА Клавдія  |к.п.н., проф. кафедри теорії і методики|
|  |Пилипівна     |фізичного виховання інституту фізичної |
|  |          |культури і спорту Вінницького     |
|  |          |державного педагогічного університету |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |МУЛІК В'ячеслав  |д.н. фіз. вих. і спорту, проф.,    |
|  |Володимирович   |проректор з навчально-методичної роботи|
|  |          |Харківської державної академії фізичної|
|  |          |культури                |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|11. |РОТЕРС Тетяна   |д.п.н., проф., зав. кафедри теорії і  |
|  |Тихонівна     |методики фізичного виховання      |
|  |          |Луганського національного педагогічного|
|  |          |університету ім. Т.Г.Шевченка     |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|12. |ШАМАРДІН Валерій  |к.п.н., проф., проректор з навчальної |
|  |Миколайович (0562) |роботи Дніпропетровського державного  |
|  |46-64-46      |інституту фізичної культури і спорту  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|13. |ШИЯН Богдан    |д.п.н., проф., зав. кафедри теорії і  |
|  |Михайлович (0352) |методики фізичного виховання      |
|  |23-32-73      |Тернопільського національного     |
|  |          |педагогічного університету імені    |
|  |          |Володимира Гнатюка           |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|14. |ТУРКОВСЬКИЙ Ярослав|директор Івано-Франківського коледжу  |
|  |Олександрович   |фізичної культури           |
|  |3-11-92      |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|15. |ЧІБІСОВ Віктор   |директор Дніпродзержинського коледжу  |
|  |Іванович 7-00-75  |фізичного виховання          |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|16. |СИЧОВ Сергій    |к.п.н., доц., декан факультету     |
|  |Олександрович   |фізичного виховання і спорту, зав.   |
|  |236-51-71     |кафедри теорії та методики фізичного  |
|  |          |виховання НТУУ "КПІ"          |
------------------------------------------------------------------

         Підкомісія зі спорту (010202)

------------------------------------------------------------------
|1. |ШКРЕБТІЙ Юрій   |д.н. фіз. вих.. і спорту, проф.,    |
|  |Матвійович, голова |проректор з навчальної та       |
|  |підкомісії     |науково-методичної роботи Національного|
|  |287-02-85     |університету фізичного виховання і   |
|  |          |спорту України             |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |МАТВЄЄВ Сергій   |к.п.н., проф., зав. кафедри      |
|  |Федорович,     |олімпійського та професійного спорту  |
|  |заступник голови  |Національного університету фізичного  |
|  |287-61-38;     |виховання і спорту України       |
|  |287-62-91     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |ФРАНЦЕВА Олена   |методист навчально-методичного відділу |
|  |Леонідівна,    |Національного університету фізичного  |
|  |секретар підкомісії|виховання і спорту України       |
|  |287-55-35     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |ДРАГУНОВ Леонід  |к.п.н., проф., зав. кафедри теорії та |
|  |Олександрович   |методики спортивної підготовки і    |
|  |          |резервних можливостей спортсменів   |
|  |          |Національного університету фізичного  |
|  |          |виховання і спорту України       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |ДЬЯЧЕНКО Андрій  |д.н. фіз. вих. і спорту, доц. кафедри |
|  |Юрійович      |теорії та методики спортивної     |
|  |          |підготовки і резервних можливостей   |
|  |          |спортсменів Національного університету |
|  |          |фізичного виховання і спорту України  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |МІЧУДА Юрій    |к.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту|
|  |Петрович      |і економіки Національного університету |
|  |          |фізичного виховання і спорту України  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |ЛИНЕЦЬ Михайло   |к.п.н., доц. кафедри олімпійського і  |
|  |Михайлович     |професійного спорту Львівського    |
|  |          |державного університету фізичної    |
|  |          |культури і спорту           |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |БРИСЬКІН Юрій   |к.психол.н., доц. кафедри олімпійського|
|  |Аркадійович    |і професійного спорту Львівського   |
|  |          |державного університету фізичної    |
|  |          |культури і спорту           |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|9. |РОВНИЙ Анатолій  |д.н. фіз. вих. і спорту, проф. кафедри |
|  |Степанович     |фізіології Харківської державної    |
|  |          |академії фізичної культури       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |ШИНКАРУК Оксана  |к.п.н., проф., директор        |
|  |Анатоліївна    |Науково-дослідного інституту проблем  |
|  |          |фізичної культури і спорту       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|11. |ШАХЛІНА Лариса   |д.м.н., проф., декан медичного     |
|  |Генріхівна     |факультету Національного університету |
|  |          |фізичного виховання і спорту України  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|12 |СЕРГІЄНКО Леонід  |д.п.н., проф., Миколаївського     |
|  |Прокопович     |корабельно-будівельного університету  |
------------------------------------------------------------------

       Підкомісія зі здоров'я людини (010203)

------------------------------------------------------------------
|1. |ДУТЧАК Мирослав  |к.п.н., доц., проректор з        |
|  |Васильович, голова|навчально-виховної роботи Національного |
|  |підкомісії    |університету фізичного виховання і   |
|  |287-54-52     |спорту України             |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |СТРАШКО Станіслав |к.б.н, проф., зав. кафедри       |
|  |Васильович,    |медико-біологічних і валеологічних основ|
|  |заступник голови |життя і здоров'я Національного     |
|  |537-70-91     |педагогічного університету       |
|  |         |ім. М.П.Драгоманова           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |ЖИВОТОВСЬКА    |к.б.н., доц., старший науковий     |
|  |Людмила      |співробітник Інституту інноваційних   |
|  |Анатоліївна,   |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |секретар 425-05-32|освіти і науки України         |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |БАШКІН Ігор    |д.м.н., проф., зав. кафедри фізичної  |
|  |Миколайович    |реабілітації Національного університету |
|  |         |фізичного виховання і спорту України  |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |БОСЕНКО Анатолій |к.б.н., проф., зав. кафедри анатомії і |
|  |Іванович     |фізіології Південноукраїнського     |
|  |         |державного педагогічного університету  |
|  |         |ім. К.Д.Ушинського           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |ВОВКАНИЧ Андрій  |к.б.н., доц., зав. кафедри фізичної   |
|  |Степанович    |реабілітації Львівського державного   |
|  |         |університету фізичної культури     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |ВОЛКОВА Світлана |к.п.н., проф., декан факультету     |
|  |Степанівна    |фізичного виховання і здоров'я     |
|  |         |Гуманітарного університету "Запорізький |
|  |         |інститут державного та муніципального  |
|  |         |управління"               |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |ГАВРИЛЕНКО Олексій|д.м.н., проф., зав. кафедри основ    |
|  |Федосійович    |медичних знань і охорони здоров'я дітей |
|  |         |Київського національного лінгвістичного |
|  |         |університету              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |ГРИНЬОВА Марина  |д.пед.н., проф, декан природничого   |
|  |Вікторівна    |факультету Полтавського державного   |
|  |         |педагогічного університету       |
|  |         |ім. В.Г.Короленка            |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |ЗЕМЦОВА Вікторія |к.н. фіз. вих. і спорту, доц. кафедри  |
|  |Йосипівна     |теорії і методики фізичного виховання, |
|  |         |рекреації та організації фізичної    |
|  |         |культури Національного університету   |
|  |         |фізичного виховання і спорту України  |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |ІВАНОВА Ірина   |к.м.н., доц., зав. кафедри основ    |
|  |Вадимівна     |медичних знань і безпеки життєдіяльності|
|  |         |Одеського національного університету  |
|  |         |ім.І.І.Мечникова            |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |ЄФІМОВА Валентина |к.б.н., доц. кафедри фізіології людини і|
|  |Михайлівна    |тварин Таврійського національного    |
|  |         |університету ім. В.І.Вернадського    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |КЛАПЧУК Василь  |д.м.н., проф., зав. кафедри фізичної  |
|  |Васильович    |реабілітації Дніпропетровського     |
|  |         |державного інституту фізичної культури |
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |МЕЧЕТНИЙ Юрій   |д.м.н., проф., зав. кафедри проблем   |
|  |Миколайович    |людини та філософії здоров'я      |
|  |         |Східноукраїнського національного    |
|  |         |університету імені Володимира Даля   |
|----+------------------+----------------------------------------|
|15. |ПОВ'ЯКЕЛЬ Надія  |д.психол.н., проф., зав. кафедри    |
|  |Іванівна     |психології Національного педагогічного |
|  |         |університету ім. М.П.Драгоманова    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|16. |ПЛАХТІЙ Петро   |к.б.н., проф., зав. кафедри анатомії,  |
|  |Данилович     |фізіології і валеології         |
|  |         |Кам'янець-Подільського державного    |
|  |         |університету              |
|----+------------------+----------------------------------------|
|17. |ПОПАДЮХА Юрій   |к.т.н., доц., зав. кафедри фізичної   |
|  |Андрійович    |реабілітації НТУУ "КПІ"         |
|  |241-68-19     |                    |
------------------------------------------------------------------

      Секція фізичного виховання вищих навчальних
        закладів III-IV рівнів акредитації

------------------------------------------------------------------
|1. |КАНІШЕВСЬКИЙ    |к.п.н., проф., зав. кафедри фізичного |
|  |Станіслав     |виховання і спорту Київського     |
|  |Михайлович, голова |національного університету будівництва |
|  |секції 248-30-25  |і архітектури             |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |КРАСНОВ Валерій  |к.п.н., проф., зав. кафедри фізичного |
|  |Павлович, заступник|виховання Національного аграрного   |
|  |голови 527-84-17  |університету              |
|  |527-85-21     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |ПРИСЯЖНЮК Станіслав|к.н. фіз. вих. і спорту, доц. кафедри |
|  |Іванович, секретар |фізичного виховання Національного   |
|  |секції 527-85-21  |аграрного університету         |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |АРХИПОВ Олександр |к.п.н., доц., зав. кафедри реабілітації|
|  |Анатолійович    |Відкритого міжнародного університету  |
|  |532-82-63     |розвитку людини "Україна"       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |КРАВЧЕНКО Леонід  |к.п.н., доц., зав. кафедри фізичного  |
|  |Свиридович     |виховання Національного університету  |
|  |425-32-01     |"Києво-Могилянська академія"      |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |ПУЗДИМІР Микола  |засл. тренер України, доц., зав.    |
|  |Іванович      |кафедри фізичного виховання Вінницького|
|  |          |державного аграрного університету   |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |ФЕСЕЧКО Павло   |доц., зав. кафедри фізичного виховання |
|  |Прокопович     |Луганського національного аграрного  |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |ГРЕБНЯК Валентин  |д.м.н., проф., директор центру здоров'я|
|  |Петрович 334-28-35 |Донецького національного технічного  |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|9. |РАЄВСЬКИЙ Рем   |к.п.н., проф. кафедри фізичного    |
|  |Трохимович 28-88-68|виховання Одеського національного   |
|  |          |політехнічного університету      |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |РИБКОВСЬКИЙ    |к.п.н., проф., зав. кафедри фізичного |
|  |Анатолій      |виховання і спорту Донецького     |
|  |Георгійович 305  |національного університету       |
|  |-20-33       |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|11. |РИМАР Микола    |к.п.н., проф., зав. кафедри фізичного |
|  |Павлович 59-45-14 |виховання та здоров'я з ЛФК та спорт. |
|  |          |медицини Української медичної     |
|  |          |стоматологічної академії        |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|12. |ФІЛІНКОВ Володимир |к.п.н., доц., зав. кафедри фізичного  |
|  |Ілліч 59-291    |виховання Донбаської державної     |
|  |          |машинобудівної академії        |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|13. |АНДРІАНОВ Вадим  |доц., зав. кафедри фізичного виховання |
|  |Євстахієвич    |Криворізького державного педагогічного |
|  |71-57-34      |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|14. |ФРАНКІВ Станіслав |к.п.н., доц., зав. кафедри фізичного  |
|  |Миколайович    |виховання Рівненського державного   |
|  |26-74-68      |гуманітарного університету       |
------------------------------------------------------------------

    Секція фізичного виховання вищих навчальних закладів
           I-II рівнів акредитації

------------------------------------------------------------------
|1. |ТУПИЦЯ Юрій    |керівник фізичного виховання Київського|
|  |Іванович, голова  |педагогічного коледжу         |
|  |секції 555-17-15  |ім. К.Д.Ушинського           |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |БАРОНОВ Володимир |керівник фізичного виховання Київського|
|  |Михайлович,    |промислово-економічного коледжу    |
|  |заступник голови  |Національного авіаційного університету |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |ЦИПОРЕНКО Ядвига  |керівник фізичного виховання Київського|
|  |Іванівна, секретар |радіомеханічного технікуму       |
|  |секції 556-13-91  |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |АНДРІЙЧЕНКО    |керівник фізичного виховання      |
|  |Анатолій Андрійович|Дніпропетровського           |
|  |          |технолого-економічного технікуму    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |ГОЛОВЕЙ Василь   |керівник фізичного виховання      |
|  |Георгійович    |Ужгородського комерційного коледжу   |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |ЗАЯЦ Георгій    |керівник фізичного виховання Київського|
|  |Миколайович    |технікуму легкої промисловості     |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |КОПИЛЬЦЕВ Богдан  |керівник фізичного виховання      |
|  |Дмитрович 2-30-41 |Кам'янець-Подільського медичного    |
|  |          |училища                |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |ОДНОКОПИЛОВ Іван  |керівник фізичного виховання Київського|
|  |Іванович      |коледжу ресторанного господарства   |
|  |          |Національного університету харчових  |
|  |          |технологій               |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|9. |ШАФРАНСЬКИЙ    |викладач фізичного виховання Галицького|
|  |Володимир     |коледжу                |
|  |Михайлович     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |ШПИНЬОВ Олександр |керівник фізичного виховання      |
|  |Євгенович     |Дніпропетровського політехнікуму    |
|  |          |зв'язку                |
------------------------------------------------------------------

   Науково-методична комісія з культури і туризму (0201)

               Президія

------------------------------------------------------------------
|1. |Поплавський Михайло  |д.п.н., професор, заслужений діяч |
|  |Михайлович, голова   |мистецтв України, ректор Київського|
|  |комісії 529-98-33   |національного університету культури|
|  |            |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|2. |Антоненко Володимир  |д.г.н., професор, зав. каф.    |
|  |Степанович, заступник |міжнародного туризму Київського  |
|  |голови 529-98-24    |національного університету культури|
|  |            |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|3. |Безклубенко Сергій   |д.ф.н., професор, проректор    |
|  |Данилович, заступник  |Київського національного      |
|  |голови 529-28-01    |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|4. |Каністратенко Микола  |к.і.н., професор, проректор    |
|  |Миколайович, заступник |Харківської державної академії   |
|  |голови         |культури              |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|5. |Кірсанов Володимир   |к.п.н., професор, перший проректор |
|  |Володимирович,     |Київського національного      |
|  |заступник голови    |університету культури і мистецтв  |
|  |529-93-37       |                  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|6. |Петрова Людмила    |д.п.н., професор, зав.каф.     |
|  |Григорівна, заступник |книгознавства та інформаційних   |
|  |голови 528-04-41    |ресурсів, директор Інституту    |
|  |            |культури Київського національного |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|7. |Скнарь Олександр    |к.п.н., професор, проректор    |
|  |Іванович, вчений    |Київського національного      |
|  |секретар 529-93-32   |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|8. |Левчук Лариса     |д.ф.н., проф. каф. етики, естетики |
|  |Тимофіївна       |та теорії культури Київського   |
|  |            |національного університету імені  |
|  |            |Тараса Шевченка          |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|9. |Полусмяк Олександр   |начальник відділу аналізу та    |
|  |Миколайович      |прогнозування діяльності навчальних|
|  |            |закладів Департаменту мистецтва і |
|  |            |регіональної політики Міністерства |
|  |            |культури і туризму України     |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|10. |Чернець Василь Гнатович|д.ф.н., професор, ректор Державної |
|  |            |академії керівних кадрів культури і|
|  |            |мистецтв              |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|11. |Шейко Василь      |д.п.н., професор, ректор      |
|  |Миколайович      |Харківської державної академії   |
|  |            |культури              |
------------------------------------------------------------------

        Підкомісія з культурології (020101)

------------------------------------------------------------------
|1. |Кірсанов Володимир   |к.п.н., професор, перший проректор |
|  |Володимирович, голова |Київського національного      |
|  |підкомісії 529-93-37  |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|2. |Виткалов Володимир   |к.п.н., професор, зав. каф.    |
|  |Григорович, заступник |культурології Рівненського     |
|  |голови підкомісії   |державного гуманітарного      |
|  |            |університету            |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|3. |Яремченко Валентина  |к.п.н., доцент Київського     |
|  |Дмитрівна, секретар  |національного університету культури|
|  |підкомісії       |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|4. |Афанасьєв Юрій Львович |д.ф.н., професор Державної академії|
|  |            |керівних кадрів культури і мистецтв|
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|5. |Безклубенко Сергій   |д.ф.н., професор, проректор    |
|  |Данилович       |Київського національного      |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|6. |Бітаєв Валерій     |к.ф.н., професор, проректор    |
|  |Анатолійович      |Державної академії керівних кадрів |
|  |            |культури і мистецтв        |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|7. |Карпова Людмила    |к.п.н., професор каф. теорії та  |
|  |Олександрівна     |історії культури Київського    |
|  |            |національного університету культури|
|  |            |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|8. |Кравченко Олександр  |к.і.н., доцент, декан факультету  |
|  |Васильович       |культурології Харківської державної|
|  |            |академії культури         |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|9. |Розковшенко Ірина   |к.п.н., професор Державної академії|
|  |Анатоліївна      |керівних кадрів культури і мистецтв|
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|10. |Скнарь Олександр    |к.п.н., професор, проректор    |
|  |Іванович        |Київського національного      |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
------------------------------------------------------------------

    Секція з теорії, історії культури, етики та естетики

------------------------------------------------------------------
|1. |Безклубенко Сергій   |д.ф.н., професор, проректор     |
|  |Данилович, голова   |Київського національного      |
|  |секції 529-98-01    |університету культури і мистецтв  |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|2. |Левчук Лариса     |д.ф.н., проф. каф. етики, естетики |
|  |Тимофіївна, заступник |та теорії культури Київського    |
|  |голови секції     |національного університету імені  |
|  |            |Тараса Шевченка           |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|3. |Пархоменко Тетяна   |д.ф.н., професор Київського     |
|  |Сергіївна, секретар  |національного університету культури |
|  |секції         |і мистецтв             |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|4. |Оживан Микола     |д.ф.н., професор, завідувач кафедри |
|  |Андрійович       |філософії Київського національного |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|5. |Гриценко Валентина   |доцент кафедри етики, естетики та  |
|  |Степанівна       |теорії культури Київського     |
|  |            |національного університету імені  |
|  |            |Тараса Шевченка           |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|6. |Бровко Микола     |д.ф.н., професор Київського     |
|  |Миколайович      |національного університету культури |
|  |            |і мистецтв             |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|7. |Мовчан Віра Серафимівна|д.ф.н., професор, зав. каф.     |
|  |            |філософії Дрогобицького       |
|  |            |педагогічного університету     |
|  |            |ім. І.Франка            |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|8. |Оніщенко Олена     |д.ф.н., професор, зав. каф.     |
|  |Григорівна       |соціальних дисциплін Київського   |
|  |            |національного університету театру, |
|  |            |кіно і телебачення         |
|  |            |ім. Карпенка-Карого         |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|9. |Шульга Раїса Петрівна |д.ф.н., провідний науковий     |
|  |            |співробітник Інституту соціології  |
|  |            |НАН України             |
------------------------------------------------------------------

     Підкомісія з книгознавства, бібліотекознавства
           та бібліографії (020102)

------------------------------------------------------------------
|1. |Петрова Людмила    |д.п.н., професор, зав. каф.    |
|  |Григорівна, голова   |книгознавства та інформаційних   |
|  |підкомісії 528-04-41  |ресурсів, директор Інституту    |
|  |            |культури Київського національного |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|2. |Кушнаренко Наталія   |д.п.н., професор, проректор    |
|  |Миколаївна, заступник |Харківської державної академії   |
|  |голови підкомісії   |культури              |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|3. |Загуменна Віра     |к.і.н., професор Державної академії|
|  |Вікторівна, секретар  |керівних кадрів культури і мистецтв|
|  |підкомісії       |                  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|4. |Долбенко Тетяна    |к.п.н., професор, декан факультету |
|  |Олексіївна       |довузівської та післядипломної   |
|  |            |освіти Київського національного  |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|5. |Ільганаєва Валентина  |д.п.н., професор, проректор    |
|  |Олександрівна     |Харківської державної академії   |
|  |            |культури              |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|6. |Ківшар Таїсія Іванівна |д.і.н., професор Київського    |
|  |            |національного університету культури|
|  |            |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|7. |Медведєва Валентина  |к.п.н., професор, проректор    |
|  |Миколаївна, голова   |Київського національного      |
|  |секції         |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|8. |Скнарь Валентина    |к.п.н., професор, зав. каф.    |
|  |Кирилівна       |бібліотекознавства та інноваційних |
|  |            |технологій Державної академії   |
|  |            |керівних кадрів культури і мистецтв|
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|9. |Шевцова-Водка Олена  |к.і.н., професор каф.       |
|  |Миколаївна       |бібліотекознавства Рівненського  |
|  |            |державного гуманітарного      |
|  |            |університету            |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|10. |Шевченко Ірина     |к.п.н., доцент, начальник відділу |
|  |Олександрівна     |аналізу та прогнозування діяльності|
|  |            |бібліотек Департаменту мистецтва і |
|  |            |регіональної політики Міністерства |
|  |            |культури і туризму України     |
------------------------------------------------------------------

       Підкомісія з музейної справи та охорони
        пам'яток історії і культури (020103)
       та народної художньої творчості (020104)

------------------------------------------------------------------
| 1.|Каністратенко Микола  |к.і.н., професор, проректор     |
|  |Миколайович, голова  |Харківської державної академії   |
|  |підкомісії       |культури              |
|---+-----------------------+------------------------------------|
| 2.|Ключко Юлія Миколаївна,|к.п.н., зав. каф. музейної справи  |
|  |заступник голови    |Київського національного      |
|  |підкомісії 528-04-41  |університету культури і мистецтв  |
|---+-----------------------+------------------------------------|
| 3.|Безугла Руслана    |к. мистецтвознавства, доцент    |
|  |Іванівна, секретар   |Київського національного      |
|  |підкомісії 285-85-55  |університету культури і мистецтв  |
|---+-----------------------+------------------------------------|
| 4.|Дубаїн Валерій Павлович|директор Інституту пам'яткоохоронних|
|  |            |досліджень Міністерства культури і |
|  |            |туризму України           |
|---+-----------------------+------------------------------------|
| 5.|Ольговський Сергій   |к.і.н., професор кафедри музейної  |
|  |Якович         |справи Київського національного   |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
|---+-----------------------+------------------------------------|
| 6.|Панькова Світлана   |завідуюча історико-меморіальним   |
|  |Михайлівна       |музеєм ім. М.Грушевського      |
|---+-----------------------+------------------------------------|
| 7.|Русяєва Марина     |к.мистецтвознавства, доцент     |
|  |Вікторівна       |Київського національного      |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
------------------------------------------------------------------

         Підкомісія з документознавства
        та інформаційної діяльності (020105)

------------------------------------------------------------------
|1. |Поплавський Михайло  |д.п.н., професор, заслужений діяч |
|  |Михайлович, голова   |мистецтв України, ректор Київського|
|  |підкомісії 529-98-33  |національного університету культури|
|  |            |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|2. |Бездрабко Валентина  |к.і.н., доцент, декан факультету  |
|  |Василівна, заступник  |державного управління Київського  |
|  |голови підкомісії   |національного університету культури|
|  |528-93-81       |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|3. |Гайсинюк Наталія    |к.п.н., доцент Київського     |
|  |Анатоліївна, секретар |національного університету культури|
|  |підкомісії 528-93-81  |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|4. |Власова Галина     |к.і.н., доцент, декан гуманітарного|
|  |Вікторівна       |факультету Державної академії   |
|  |            |керівних кадрів культури і мистецтв|
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|5. |Грінберг Лариса    |к.і.н., доцент Київського     |
|  |Феліксівна       |національного університету культури|
|  |            |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|6. |Крулькевич Михайло   |д.т.н., професор, зав.каф.     |
|  |Іванович        |інформаційних систем управління  |
|  |            |Донецького національного      |
|  |            |університету            |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|7. |Кушнаренко Наталія   |д.п.н., професор, проректор    |
|  |Миколаївна       |Харківської державної академії   |
|  |            |культури              |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|8. |Микитаєва Надія    |к.ф.н., доцент, зав. каф.     |
|  |Дмитрівна       |документознавства та        |
|  |            |інформаційно-аналітичної діяльності|
|  |            |Європейського університету     |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|9. |Морозюк Ірина     |к.філол.н., доцент, зав. каф.   |
|  |Анатоліївна      |документознавства Одеського    |
|  |            |державного університету      |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|10. |Нікітіна Тетяна    |к.соц.н., професор, проректор   |
|  |Володимирівна     |Черкаської академії менеджменту  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|11. |Сілкова Галина     |к.п.н., доцент, зав.каф.      |
|  |Василівна       |документознавства Рівненського   |
|  |            |державного гуманітарного      |
|  |            |університету            |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|12. |Слободяник Михайло   |д.і.н., професор Державної академії|
|  |Семенович       |керівних кадрів культури і мистецтв|
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|13. |Терно Валерій     |к.п.н., доцент Міжрегіональної   |
|  |Віталійович      |академії управління персоналом   |
------------------------------------------------------------------

    Підкомісія з менеджменту соціокультурної діяльності
               (020106)

------------------------------------------------------------------
|1. |Кірсанов Володимир   |к.п.н., професор, перший проректор |
|  |Володимирович, голова |Київського національного      |
|  |підкомісії 529-93-37  |університету культури і мистецтв  |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|2. |Кравченко Олександр  |к.і.н., доцент, декан факультету  |
|  |Васильович, заступник |культурології Харківської державної |
|  |голови підкомісії   |академії культури          |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|3. |Дихнич Людмила     |к.і.н., доцент, зав. каф. модельного|
|  |Петрівна, секретар   |бізнесу Київського національного  |
|  |підкомісії 529-98-28  |університету культури і мистецтв  |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|4. |Бровко Микола     |д.ф.н., професор Державної академії |
|  |Миколайович      |керівних кадрів культури і мистецтв |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|5. |Кузнєцова Людмила   |к.і.н., професор, проректор     |
|  |Василівна       |Київського національного      |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|6. |Лєщенко Лілія Юріївна |к.і.н., доцент Київського      |
|  |            |національного університету культури |
|  |            |і мистецтв             |
|---+-----------------------+------------------------------------|
|7. |Матюхін Володимир   |професор кафедри економічної    |
|  |Петрович        |історії, теорії та менеджменту   |
|  |            |Харківської державної академії   |
|  |            |культури              |
------------------------------------------------------------------

            Підкомісія з туризму

------------------------------------------------------------------
|1. |Антоненко Володимир  |д.г.н., професор, завідувач кафедри|
|  |Степанович, голова   |міжнародного туризму Київського  |
|  |підкомісії 529-98-24  |національного університету культури|
|  |            |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|2. |Любіцева Ольга     |д.г.н., професор, завідувач кафедри|
|  |Олександрівна,     |країнознавства та туризму     |
|  |заступник голови    |Київського національного      |
|  |підкомісії       |університету ім. Тараса Шевченка  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|3. |Панкова Євгенія    |к.і.н., професор кафедри      |
|  |Вікторівна, секретар  |міжнародного туризму Київського  |
|  |підкомісії       |національного університету культури|
|  |            |і мистецтв             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|4. |Бейдик Олександр    |д.г.н., доцент кафедри       |
|  |Олексійович      |країнознавства та туризму     |
|  |            |Київського національного      |
|  |            |університету ім. Тараса Шевченка  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|5. |Данильчук Валентин   |д.т.н., ректор Донецького інституту|
|  |Федорович       |туристичного бізнесу        |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|6. |Головкіна Олена Яківна |д.е.н., професор, проректор з   |
|  |            |наукової роботи Ялтинського    |
|  |            |університету менеджменту і туризму |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|7. |Короткова Алла Яківна |к.г.н., доцент кафедри міжнародного|
|  |            |туризму Київського національного  |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|8. |Попович Сергій Іванович|к.і.н., проректор Інституту туризму|
|  |            |Федерації профспілок України    |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|9. |Сапєлкіна Злата    |к.і.н., доцент кафедри міжнародного|
|  |Петрівна        |туризму Київського національного  |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|10. |Стеченко Дмитро    |д.е.н., професор кафедри      |
|  |Миколайович      |міжнародної економіки Національного|
|  |            |технічного університету України  |
|  |            |"Київський політехнічний інститут" |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|11. |Смірнов Ігор      |д.г.н., доцент кафедри       |
|  |Георгійович      |країнознавства та туризму     |
|  |            |Київського національного      |
|  |            |університету ім. Тараса Шевченка  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|12. |Дмитрук Олександр   |д.г.н., зав. каф. географії України|
|  |Юрійович        |Київського національного      |
|  |            |університету ім. Тараса Шевченка  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|13. |Устименко Леся     |к.п.н., доцент кафедри міжнародного|
|  |Миколаївна       |туризму Київського національного  |
|  |            |університету культури і мистецтв  |
------------------------------------------------------------------

          Комісія з мистецтва (0202)

               Президія

------------------------------------------------------------------
|1. |Чебикін Андрій Володимирович,|академік АМУ, ректор     |
|  |голова комісії        |Національної академії    |
|  |272-15-40          |образотворчого мистецтва і  |
|  |               |архітектури, Президент    |
|  |               |Академії мистецтв України  |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Титов Микола Федорович,   |проф., проректор з науково- |
|  |перший заступник голови   |методичної роботи      |
|  |212-19-67          |Національної академії    |
|  |               |образотворчого мистецтва і  |
|  |               |архітектури         |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Кравчук Петро Іванович,   |к. мистецтвознавства, проф., |
|  |заступник голови       |проректор Київського     |
|  |272-11-42          |державного університету   |
|  |               |театру, кіно і телебачення  |
|  |               |ім. Карпенка-Карого     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Рожок Володимир Іванович,  |д. мистецтвознавства, проф., |
|  |заступник голови       |ректор Національної музичної |
|  |229-73-44          |академії ім. П.І.Чайковського|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Брояко Надія Богданівна,   |к. мистецтвознавства, проф., |
|  |заступник голови       |декан факультету музичного  |
|  |529-97-90          |мистецтва Київського     |
|  |               |національного університету  |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Абизов Вадим Адільєвич,   |д. архітектури, проф., зав. |
|  |заступник голови       |каф. дизайну середовища   |
|  |529-97-94          |Київського державного    |
|  |               |інституту дизайну та     |
|  |               |декоративно-прикладного   |
|  |               |мистецтва ім.М.Бойчука    |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Ніколаєва Тетяна Вадимівна, |к.т.н., доц., зав. каф.   |
|  |секретар комісії       |моделювання Київського    |
|  |256-21-26          |державного університету   |
|  |               |технологій та дизайну.    |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Безгін Олексій Ігоревич   |к. мистецтвознавства, проф., |
|  |               |ректор Київського державного |
|  |               |університету театру, кіно і |
|  |               |телебачення ім. Карпенка-  |
|  |               |Карого            |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Бокотей Андрій Андрійович  |академік АМУ, ректор     |
|  |               |Львівської національної   |
|  |               |академії мистецтв      |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Ільченко Олександр      |д. мистецтвознавства,    |
|  |Олександрович        |професор Миколаївської філії |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Воєводін В'ячеслав Васильович|академік, ректор Донецької  |
|  |               |музичної академії      |
|  |               |ім. С.Прокоф'єва       |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Рехвіашвілі Аніко Юріївна  |заслужена артистка України, |
|  |               |проф., зав. каф. сучасної  |
|  |               |класичної хореографії    |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Деменко Борис Вадимович   |д. мистецтвознавства,    |
|  |               |професор каф. теорії музики |
|  |               |та музичного виховання    |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Іванов Олександр Кузьмич   |професор, директор      |
|  |               |Миколаївської філії     |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|14. |Полусмяк Олександр      |начальник відділу аналізу і |
|  |Миколайович         |прогнозування діяльності   |
|  |               |навчальних закладів     |
|  |               |Департаменту мистецтва і   |
|  |               |регіональної політики    |
|  |               |Міністерства культури і   |
|  |               |туризму України       |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|15. |Чуніхін Олександр Натанович |доцент, директор Київського |
|  |               |державного коледжу естрадного|
|  |               |та циркового мистецтва з   |
|  |               |навчальної роботи      |
------------------------------------------------------------------

     Підкомісія з театрального, естрадно-циркового
     та кіно-, телемистецтва (020201, 020203, 020209)

------------------------------------------------------------------
|1. |Кравчук Петро Іванович,   |к. мистецтвознавства, проф., |
|  |голова підкомісії      |проректор Київського     |
|  |272-11-42          |державного університету   |
|  |               |театру, кіно і телебачення  |
|  |               |ім. І. Карпенка-Карого    |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Стрільчук Вікторія      |к. п. н., доцент, зав. каф. |
|  |Олександрівна,        |театрального мистецтва,   |
|  |заступник голови підкомісії |директор інституту кіно і  |
|  |528-05-33          |телебачення Київського    |
|  |               |національного університету  |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Майкут Ніна Василівна,    |начальник навчального відділу|
|  |секретар підкомісії     |Київського державного    |
|  |272-11-42          |університету театру, кіно і |
|  |               |телебачення ім. І. Карпенка- |
|  |               |Карого            |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Богомаз-Бабій Григорій    |голова циклової комісії   |
|  |Феодосійович         |майстерності актора     |
|  |               |Дніпропетровського обласного |
|  |               |театрально-художнього коледжу|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Ботунова Галина Яківна    |к. мистецтвознавства, проф., |
|  |               |проректор з наукової роботи |
|  |               |та театральної освіти    |
|  |               |Харківського державного   |
|  |               |університету мистецтв    |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Гусакова Ніна Миколаївна   |к. мистецтвознавства, проф., |
|  |               |зав каф. режисури і     |
|  |               |майстерності актора     |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Деркач Світлана Миколаївна  |к. мистецтвознавства, проф., |
|  |               |зав. каф. режисури естради і |
|  |               |масових свят Київського   |
|  |               |національного університету  |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Захаревич Михайло Васильович |нар. артист України, ген.  |
|  |               |директор Національного    |
|  |               |академічного драматичного  |
|  |               |театру ім. Івана Франка   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Ільєнко Вадим Герасимович  |нар. артист України, проф., |
|  |               |зав. каф. операторської   |
|  |               |майстерності Київського   |
|  |               |національного університету  |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Ілляшенко Василь Васильович |зав. каф. телережисури    |
|  |               |Київського державного    |
|  |               |університету театру, кіно і |
|  |               |телебачення ім. І. Карпенка- |
|  |               |Карого            |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Рязанцев Лев Васильович   |проф., зав. каф.       |
|  |               |звукорежисури Київського   |
|  |               |національного університету  |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Слободян Микола Іванович   |директор інституту естрадних |
|  |               |мистецтв Київського     |
|  |               |державного університету   |
|  |               |театру, кіно і телебачення  |
|  |               |ім. І. Карпенка-Карого    |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Суд'їн Володимир Миколайович |проф., каф. режисури та   |
|  |               |майстерності актора     |
|  |               |Київського державного    |
|  |               |університету театру, кіно і |
|  |               |телебачення ім. І.Карпенка- |
|  |               |Карого            |
------------------------------------------------------------------

      Підкомісія з музичного мистецтва (020204)
           та хореографії (020202)

------------------------------------------------------------------
|1. |Рожок Володимир Іванович,  |д. мистецтвознавства, проф., |
|  |голова підкомісії      |ректор Національної музичної |
|  |229-73-44          |академії ім. П.І.Чайковського|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Брояко Надія Богданівна,   |к. мистецтвознавства, проф., |
|  |заступник голови       |декан факультету музичного  |
|  |529-97-90          |мистецтва Київського     |
|  |               |національного університету  |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Касьянова Олена Василівна,  |к. мистецтвознавства,    |
|  |заступник голови       |професор Київського     |
|  |429-98-32          |національного університету  |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Рехвіашвілі Аніко Юріївна,  |заслужена артистка України, |
|  |заступник голови       |проф., зав. каф. сучасної  |
|  |529-93-07          |класичної хореографії    |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Семенова Наталія Миколаївна, |к. мистецтвознавства, доц.  |
|  |секретар підкомісії     |каф. теорії музики      |
|  |229-73-44          |Національної музичної    |
|  |               |академії ім. П.І.Чайковського|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Давидов Микола Андрійович  |д. мистецтвознавства, проф., |
|  |               |зав. каф. народних      |
|  |               |інструментів Національної  |
|  |               |музичної академії      |
|  |               |ім. П.І.Чайковського     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Болгарський Анатолій     |к.п.н., професор, заст.   |
|  |Георгійович         |директора Інституту мистецтв |
|  |               |Національного педагогічного |
|  |               |університету         |
|  |               |ім. М.П.Драгоманова     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Волков Сергій Миколайович  |к. мистецтвознавства,    |
|  |               |директор Київського     |
|  |               |державного вищого музичного |
|  |               |училища ім. М.Глієра     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Драч Ірина Степанівна    |д.мистецтвознавства,     |
|  |               |проректор Харківського    |
|  |               |університету мистецтв    |
|  |               |ім. І.Котляревського     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Калустьян Олександр     |проф., зав. каф. естрадної  |
|  |Варткесович         |музики Рівненського     |
|  |               |державного гуманітарного   |
|  |               |університету         |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Котляревський Іван      |д. мистецтвознавства,    |
|  |Арсентійович         |професор, зав. каф. теорії  |
|  |               |музики Національної музичної |
|  |               |академії ім. П.І.Чайковського|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Кушнір Мирон Орестович    |проректор з навчальної роботи|
|  |               |Львівської державної музичної|
|  |               |академії ім. М.В.Лисенка   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Деменко Борис Вадимович   |д. мистецтвознавства,    |
|  |               |професор каф. теорії музики |
|  |               |та музичного виховання    |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|14. |Іванов Олександр Кузьмич   |професор, директор      |
|  |               |Миколаївської філії     |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|15. |Олексюк Ольга Миколаївна   |д.п.н., професор, зав. каф. |
|  |               |теорії музики та музичного  |
|  |               |виховання Київського     |
|  |               |національного університету  |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|16. |Самойленко Олександра    |д. мистецтвознавства, проф., |
|  |Іванівна           |проректор з наукової роботи |
|  |               |Одеської державної академії |
|  |               |ім. А.В.Нєжданової      |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|17. |Скрипник Олексій Вікторович |засл. діяч мистецтв України, |
|  |               |професор, проректор з    |
|  |               |навчальної роботи Донецької |
|  |               |музичної академії ім. С.   |
|  |               |Прокоф'єва          |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|18. |Суховерський Володимир    |засл. діяч мистецтв України, |
|  |Михайлович          |директор Чернігівського   |
|  |               |музичного училища      |
|  |               |ім. Л.Ревуцького       |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|19. |Цвєткова Лариса Юріївна   |професор, декан факультету  |
|  |               |хореографічного мистецтва  |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
------------------------------------------------------------------

         Підкомісія з дизайну (020207)

------------------------------------------------------------------
|1. |Абизов Вадим Адільєвич,   |д. архітектури, проф., зав. |
|  |голова підкомісії      |каф. дизайну середовища   |
|  |529-97-94          |Київського державного    |
|  |               |інституту дизайну та     |
|  |               |декоративно-прикладного   |
|  |               |мистецтва ім. М.Бойчука   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Білякович Ліана Миколаївна, |к. т. н., доцент, зав. каф. |
|  |заступник голови підкомісії |дизайну           |
|  |285-67-73          |одягу Київського       |
|  |               |національного університету  |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Кротова Тетяна Федорівна,  |к. п. н., доцент Київського |
|  |секретар підкомісії     |національного університету  |
|  |529-97-93          |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Жирнов Анатолій Дмитрович  |к. с.-г. н., доцент Державної|
|  |               |академії керівних кадрів   |
|  |               |культури і мистецтв     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Дихнич Людмила Петрівна   |к. мистецтвознавства, зав.  |
|  |               |каф. дизайну та індустрії  |
|  |               |моди Київського національного|
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Коновал Віктор Павлович   |д. т. н., проф., зав. каф.  |
|  |               |моделювання Київського    |
|  |               |національного університету  |
|  |               |технологій і дизайну     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Куцевич Вадим Володимирович |д. архітектури, доцент,   |
|  |               |головний науковий      |
|  |               |співробітник, заст. директора|
|  |               |інституту з наукової роботи |
|  |               |Київського зонального НДІ  |
|  |               |експериментального      |
|  |               |проектування         |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Лоліна Надія Анатоліївна   |к. мистецтвознавства, доцент |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету культури і   |
|  |               |мистецтв           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Ніколаєва Тетяна Вадимівна  |к. т. н., проф., художнього |
|  |               |моделювання костюму     |
|  |               |Київського національного   |
|  |               |університету технологій   |
|  |               |дизайну           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Лісняк Володимир Іванович  |к. мистецтвознавства, проф. |
|  |               |каф. графічного дизайну   |
|  |               |Харківської державної    |
|  |               |академії дизайну та мистецтв |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Мигаль Станіслав Павлович  |к. архітектури, проф. каф.  |
|  |               |дизайну меблів Українського |
|  |               |державного лісотехнічного  |
|  |               |університету         |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Поліщук Ольга Іванівна    |к. т. н., доцент Київського |
|  |               |національного університету  |
|  |               |технологій і дизайну     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Шостя Віталій Костянтинович |проф., декан творчого    |
|  |               |факультету дизайну      |
|  |               |Національної академії    |
|  |               |образотворчого мистецтва і  |
|  |               |архітектури         |
------------------------------------------------------------------

   Підкомісія з образотворчого, декоративно-прикладного,
      фотомистецтва та реставрації творів мистецтв
         (020205,020206,020208,020210)

------------------------------------------------------------------
|1  |Титов         |проф., проректор з науково-    |
|   |Микола Федорович,   |методичної роботи Національної  |
|   |голова підкомісії   |академії образотворчого      |
|   |272-14-21       |мистецтва і архітектури      |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|2.  |Голод         |к. мистецтвознавства.,      |
|   |Ігор Васильович,    |проректор з навчальної роботи   |
|   |заступник голови    |Львівської академії мистецтв   |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|3.  |Нерезов        |ст. викладач по спеціальному   |
|   |Сергій Нілович     |фото Національної академії    |
|   |            |образотворчого мистецтва і    |
|   |            |архітектури            |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|4.  |Сивко         |доц., проректор Київського    |
|   |Віталій Йосипович   |державного інституту       |
|   |            |декоративно-прикладного      |
|   |            |мистецтва ім. М.Бойчука      |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|5.  |Откович        |директор Львівського коледжу   |
|   |Василь Петрович    |декоративно-ужиткового      |
|   |            |мистецтва ім. І.Труша       |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|6.  |Максименко       |проф. каф. монумент. мистецтва  |
|   |Альфред Віталійович  |Львівської академії мистецтв   |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|7.  |Одрехівський      |к. мистецтвознавства, проф.,   |
|   |Володимир Васильович  |зав. каф. скульптури       |
|   |            |Львівської національної      |
|   |            |академії мистецтв         |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|8  |Проць         |доц. каф. реставрації творів   |
|   |Іванна Омелянівна   |мистецтва Львівської       |
|   |            |національної академії мистецтв  |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|9.  |Небесник        |к. п н. , ректор Закарпатського  |
|   |Іван Іванович     |художнього інституту       |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|10. |Стельмах        |заст. дир. з навчально-мет.    |
|   |Богдан Михайлович   |роб. Львівського коледжу     |
|   |            |декоративно-ужиткового      |
|   |            |мистецтва             |
|   |            |ім. І.Труша            |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|11  |Чернета        |викладач Дніпропетровського    |
|   |Григорій Олександрович |обласного театрально-художнього  |
|   |            |коледжу              |
|-----+-----------------------+----------------------------------|
|12  |Лопухова        |заслужений художник України,   |
|   |Наталія Олександрівна |ст. викл. кафедри графіки НТУУ  |
|   |8-097-557-87-32    |"КПІ"               |
------------------------------------------------------------------

          Комісія з філософії (020301)

               Президія

------------------------------------------------------------------
|1.  |Конверський Анатолій   |д.філос.н., проф., декан    |
|   |Євгенович, голова комісії,|філософського факультету    |
|   |8-044-239-41-18      |Київського національного    |
|   |             |університету імені Тараса   |
|   |             |Шевченка            |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|2.  |Бугров Володимир     |к.філос.н., доц. кафедри    |
|   |Анатолійович, заст.    |історії філософії Київського  |
|   |голови, 8-044-239-31-81  |національного університету   |
|   |             |імені Тараса Шевченка     |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|3.  |Ярошовець Володимир    |д.філос.н., проф., зав.    |
|   |Іванович, заст. голови,  |кафедрою історії філософії   |
|   |8-044-239-32-81      |Київського національного    |
|   |             |університету імені Тараса   |
|   |             |Шевченка            |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|4.  |Руденко Сергій      |к.філос.н., викладач кафедри  |
|   |Валерійович, вчений    |української філософії та    |
|   |секретар, 8-044-239-41-18 |культури Київського      |
|   |             |національного університету   |
|   |             |імені Тараса Шевченка     |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|5.  |Бондаренко Віктор     |д.філос.н., проф., зав.    |
|   |Дмитрович         |кафедрою культурології     |
|   |             |Національного педагогічного  |
|   |             |університету ім. М. П.     |
|   |             |Драгоманова 8-044-234-11-08  |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|6.  |Горський Вілен Сергійович |д.філос.н., проф. кафедри   |
|   |             |філософії та релігієзнавства  |
|   |             |Національного університету   |
|   |             |"Києво-Могилянська академія"  |
|   |             |8-044-417-84-61        |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|7.  |Гусєв Валентин Іванович  |к.філос.н., зав. кафедрою   |
|   |             |філософії та релігієзнавства  |
|   |             |Національного університету   |
|   |             |"Києво-Могилянська академія"  |
|   |             |8-044-463-59-28        |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|8.  |Лубський Володимир Іонович|д.філос.н., проф., зав.    |
|   |             |кафедрою релігієзнавства    |
|   |             |Київського національного    |
|   |             |університету імені Тараса   |
|   |             |Шевченка 8-044-239-41-18    |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|9.  |Мовчан Олександр     |к.філос.н., доц., зав. відділом|
|   |Мартинович        |Інституту інноваційних     |
|   |             |технологій і змісту освіти   |
|   |             |Міністерства освіти і науки  |
|   |             |України 8-044-417-80-74    |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|10. |Новіков Борис       |д.філос.н., проф., декан    |
|   |Володимирович       |факультету соціології     |
|   |             |Національного технічного    |
|   |             |університету України "Київський|
|   |             |політехнічний інститут"    |
|   |             |8-044-441-12-47        |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|11. |Суханцева Вікторія    |д.філос.н., проф., декан    |
|   |Костянтинівна       |філософського факультету    |
|   |             |Східноукраїнського       |
|   |             |національного університету   |
|   |             |ім. Даля 8-0642-55-16-36    |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|12. |Мельник Володимир Петрович|д.філос.н., проф., декан    |
|   |             |філософського факультету    |
|   |             |Львівського національного   |
|   |             |університету імені Івана Франка|
|   |             |8-0322-74-30-67        |
------------------------------------------------------------------

            Секція з філософії

------------------------------------------------------------------
|1.  |Лой Анатолій Миколайович, |д.філос.н., проф., зав.    |
|   |голова секції,      |кафедрою філософії Київського |
|   |             |національного університету   |
|   |             |імені Тараса Шевченка     |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|2.  |Русин Мирослав Юрійович, |д.філос.н., проф., зав.    |
|   |заст. голови,       |кафедрою української філософії |
|   |             |та культури Київського     |
|   |             |національного університету   |
|   |             |імені Тараса Шевченка     |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|3.  |Пипич Анатолій Іванович, |к.філос.н., доц. кафедри    |
|   |секретар,         |філософії та методології науки |
|   |             |Київського національного    |
|   |             |університету імені Тараса   |
|   |             |Шевченка            |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|4.  |Бондарчук Інна Анатоліївна|д.філос.н., проф., зав.    |
|   |             |кафедрою філософії Київського |
|   |             |національного лінгвістичного  |
|   |             |університету          |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|5.  |Волинка Григорій Іванович |д.філос.н., проф., проректор  |
|   |             |Національного педагогічного  |
|   |             |університету          |
|   |             |ім. М.П.Драгоманова      |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|6.  |Добронравова Ірина    |д.філос.н., проф., зав.    |
|   |Серафимівна        |кафедрою філософії та     |
|   |             |методології науки Київського  |
|   |             |національного університету   |
|   |             |імені Тараса Шевченка     |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|7.  |Первак Віктор Іванович  |д.філос.н., проф., Зав.кафедрою|
|   |             |гуманітарних дисциплін     |
|   |             |Медичного інституту (м. Київ) |
|   |             |Української асоціації народної |
|   |             |медицини            |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|8.  |Причепій Євген Миколайович|д.філос.н., проф., зав.    |
|   |             |кафедрою філософії Київського |
|   |             |національного університету   |
|   |             |технології та дизайну     |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|9.  |Рижко Володимир Антонович |д.філос.н., проф., директор  |
|   |             |Центру гуманітарної освіти НАН |
|   |             |України            |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|10. |Чекер Валерій Миколайович |д.філос.н., проф., зав.    |
|   |             |кафедрою філософії Луганського |
|   |             |національного аграрного    |
|   |             |університету          |
|-----+--------------------------+-------------------------------|
|11. |Шоркін Олексій Давидович |д.філос.н., проф., декан    |
|   |             |філософського факультету    |
|   |             |Таврійського національного   |
|   |             |університету          |
|   |             |ім. В.І.Вернадського      |
|----------------------------------------------------------------|
|          Секція з релігієзнавства          |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Лубський Володимир Іонович,|д.філос.н., проф., зав.    |
|  |голова секції       |кафедрою релігієзнавства    |
|  |              |Київського національного    |
|  |              |університету імені Тараса   |
|  |              |Шевченка            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|2. |Колодний Анатолій     |д.філос.н., проф., керівник  |
|  |Миколайович, заст. голови, |відділу релігієзнавства    |
|  |              |Інституту філософії НАН України|
|----+---------------------------+-------------------------------|
|3. |Кондратьєва Ірина     |к.філос.н., доц. кафедри    |
|  |Владиславівна, секретар  |релігієзнавства Київського   |
|  |              |національного університету   |
|  |              |імені Тараса Шевченка     |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|4. |Глушак Анатолій Степанович |д.філос.н., проф.       |
|  |              |Севастопольського національного|
|  |              |технічного університету    |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|5. |Закович Микола Михайлович |д.філос.н., проф. кафедри   |
|  |              |культурології Національного  |
|  |              |педагогічного університету   |
|  |              |ім. М.П.Драгоманова      |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|6. |Саух Петро Юрійович    |д.філос.н., проф., ректор   |
|  |              |Житомирського державного    |
|  |              |університету ім. І.Франка   |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|7. |Яроцький Петро       |д.філос.н., проф. відділу   |
|  |Лаврентійович       |релігієзнавства Інституту   |
|  |              |філософії НАН України     |
------------------------------------------------------------------

         Секція з богослов'я (теології)

------------------------------------------------------------------
|1. |Бондаренко Віктор     |зав. кафедрою культурології  |
|  |Дмитрович, голова,     |Національного педагогічного  |
|  |              |університету          |
|  |              |ім. М.П.Драгоманова      |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|2. |Балух Василь Олексійович, |д.іст.н., проф., декан     |
|  |заст. голови        |філософсько-теологічного    |
|  |              |факультету, зав. кафедрою   |
|  |              |релігієзнавства та теології  |
|  |              |Чернівецького національного  |
|  |              |університету ім. Ю. Федьковича |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|3. |Смирнова Галина Юріївна,  |к.філос.н., доц. кафедри    |
|  |секретар          |релігієзнавства Київського   |
|  |              |національного університету   |
|  |              |імені Тараса Шевченка     |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|4. |Головащенко Сергій Іванович|к.філос.н., доц. кафедри    |
|  |              |філософії та релігієзнавства  |
|  |              |Національного університету   |
|  |              |"Києво-Могилянська Академія"  |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|5. |Добко Тарас Дмитрович   |проректор з навчальної роботи |
|  |              |Українського католицького   |
|  |              |університету          |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|6. |Кралюк Петро Михайлович  |д.філос.н., проф., проректор з |
|  |              |наукової роботи Національного |
|  |              |університету "Острозька    |
|  |              |Академія"           |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|7. |Степовик Дмитро Васильович |д. мист, проф. Київської    |
|  |              |духовної академії УПЦ     |
|  |              |Київського патріархату     |
------------------------------------------------------------------

          Комісія з історії (020302)

              ПРЕЗИДІЯ:

------------------------------------------------------------------
|1. |Колесник Віктор |д.і.н., проф., декан історичного     |
|  |Федорович, голова|факультету, зав. кафедрою давньої та нової|
|  |комісії тел.   |історії України Київського національного |
|  |239-32-12    |університету імені Тараса Шевченка    |
|  |234-10-57 2   |                     |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|2. |Пивовар Сергій  |к.і.н., доцент історичного        |
|  |Федорович,    |факультету Київського           |
|  |заступник голови |національного університету імені Тараса  |
|  |тел. 239-32-89  |Шевченка                 |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|3. |ПИЖИК Андрій   |к.і.н., доцент історичного факультету   |
|  |Миколайович,   |Київського національного університету   |
|  |вчений секретар |імені Тараса Шевченка           |
|  |тел. 234-09-71  |                     |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|4. |МОРДВІНЦЕВ    |д.і.н., проф., зав. кафедрою історії Росії|
|  |В'ячеслав    |Київського національного університету   |
|  |Михайлович тел. |імені Тараса Шевченка           |
|  |239-33-17    |                     |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|5. |ПОСОХОВ Сергій  |к.і.н., проф., декан історичного     |
|  |Іванович тел.  |факультету Харківського національного   |
|  |(61077) 707-52-51|університету ім. В.Н. Каразіна      |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|6. |ШУСТ Роман    |к.і.н., доц., декан історичного факультету|
|  |Мар'янович тел. |Львівського національного університету  |
|  |(032)296-41-36  |імені Івана Франка            |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|7. |КОПИЛОВ Сергій  |д.і.н., проф., декан історичного     |
|  |Анатолійович тел.|факультету Кам'янець-Подільського     |
|  |(038) 49-25057  |державного університету          |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|8. |Добров Петро   |д.і.н., проф., декан історичного     |
|  |Васильович    |факультету Донецького національного    |
|  |тел.(0622)    |університету               |
|  |999-747 (0622)  |                     |
|  |93-60-58     |                     |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|  |         |                     |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|9. |ЗАШКІЛЬНЯК Леонід|д.і.н., професор, завідувач кафедри    |
|  |Опанасович    |історії слов'янських країн Львівського  |
|  |тел.(0322)    |національного університету імені Івана  |
|  |96-41-54     |Франка                  |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|10.|Капелюшний    |д.і.н., професор, зав. кафедрою етнології |
|  |Валерій Петрович |Київського національного університету   |
|  |тел.239-33-18  |імені Тараса Шевченка           |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|11.|КИРИЧЕНКО Петро |завідувач сектору соціально-гуманітарної, |
|  |Васильович тел. |мистецької освіти Інституту інноваційних |
|  |425-03-73    |технологій і змісту освіти МОН України  |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|12.|ТЕРПИЛОВСЬКИЙ  |д.і.н., проф., зав. кафедрою археології та|
|  |Ростислав    |музеєзнавства Київського національного  |
|  |Всеволодович тел.|університету імені Тараса Шевченка    |
|  |239-32-92    |                     |
|---+-----------------+------------------------------------------|
|13.|Щербак Микола  |д.і.н., проф., зав. кафедрою       |
|  |Григорович тел. |архівознавства та спеціальних галузей   |
|  |239-32-24    |історичної науки Київського національного |
|  |         |університету імені Тараса Шевченка    |
------------------------------------------------------------------

           Секція історії України

------------------------------------------------------------------
|1. |Колесник Віктор |д.і.н., проф., зав. кафедрою давньої та |
|  |Федорович, голова|нової історії України Київського     |
|  |секції      |національного університету імені Тараса |
|  |         |Шевченка                 |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|2. |Дробот Іван   |д.і.н., проф., проректор Київського   |
|  |Іванович     |національного педагогічного університету |
|  |         |ім. М. Драгоманова            |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|3. |КОЦУР Анатолій  |д.і.н., професор, зав. кафедрою     |
|  |Петрович     |української історії та етнополітики   |
|  |         |Київського національного університету  |
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|4. |Сокірко Олексій |к.і.н., доц. історичного факультету   |
|  |Григорович    |Київського національного університету  |
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|5. |Посохов Сергій  |к.і.н., проф., декан історичного     |
|  |Іванович     |факультету Харківського національного  |
|  |         |університету ім. В.Н. Каразіна      |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|6. |Турченко Федір  |д.і.н., проф., декан історичного     |
|  |Григорович    |факультету, зав. кафедрою історії України|
|  |         |Запорізького державного університету   |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|7. |Верба Ігор    |д.і.н., проф. історичного факультету   |
|  |Володимирович  |Київського національного університету  |
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|8. |Даниленко Віктор |д.і.н., зав. відділом Інституту історії |
|  |Михайлович    |України НАН України           |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|9. |Шуст Роман    |к.і.н., декан історичного факультету   |
|  |Мар'янович    |Львівського національного університету  |
|  |         |імені Івана Франка            |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|10. |Пижик Андрій   |к.і.н., доц. історичного факультету   |
|  |Миколайович   |Київського національного університету  |
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|11 |КАЛІНІЧЕНКО   |к.і.н., проф., зав кафедри історії    |
|  |Володимир    |історичного факультету Харківського   |
|  |Вікторович    |національного університету        |
|  |         |ім. В.Н.Каразіна             |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|12 |ЯКОВЕНКО Наталія |д.і.н., проф., зав. кафедри історії   |
|  |Миколаївна    |Національного університету        |
|  |         |"Києво-Могилянська академія"       |
------------------------------------------------------------------

          Секція всесвітньої історії

------------------------------------------------------------------
|1. |Мордвінцев    |д.і.н., проф., зав. кафедри історії   |
|  |В'ячеслав     |Росії Київського національного     |
|  |Михайлович, голова|університету імені Тараса Шевченка   |
|  |секції      |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|2. |Яровий Валерій  |д.і.н., проф. історичного факультету  |
|  |Іванович     |Київського національного університету  |
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+------------------+----------------------------------------|
|3. |Хижняк Ігор    |д.і.н., проф., зав. кафедри загальної  |
|  |Антонович     |історії Національного педагогічного   |
|  |         |університету ім. М.П. Драгоманова    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|4. |КОМАРЕНКО     |к.і.н., доц. історичного факультету   |
|  |Олександр Юрійович|Київського національного університету  |
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+------------------+----------------------------------------|
|5. |Крапивін Олександр|д.і.н., проф., зав. кафедрою нової та  |
|  |Васильович    |новітньої історії Донецького      |
|  |         |національного університету       |
|----+------------------+----------------------------------------|
|6. |Ставнюк Володимир |к.і.н, доц. кафедри стародавнього світу |
|  |Володимирович   |та середніх віків Київського      |
|  |         |національного університету імені Тараса |
|  |         |Шевченка                |
|----+------------------+----------------------------------------|
|7. |Гончар Борис   |д.і.н., проф., зав. кафедри нової та  |
|  |Михайлович    |новітньої історії зарубіжних країн   |
|  |         |Київського національного університету  |
|  |         |імені Тараса Шевченка          |
|----+------------------+----------------------------------------|
|8. |Карліна Оксана  |к.і.н., доц., завідувач кафедри історії |
|  |Миколаївна    |стародавнього світу й середніх віків  |
|  |         |Волинського державного університету   |
|  |         |імені Лесі Українки           |
|----+------------------+----------------------------------------|
|9. |БАРАН Зоя     |к.і.н, доц. кафедри нової і новітньої  |
|  |Анатоліївна    |історії, заст. декана історичного    |
|  |         |факультету Львівського Національного  |
|  |         |університету імені Івана Франка     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |ГОМАН Юрій    |к.і.н., доц., заст. декана історичного |
|  |Олексійович    |факультету Київського національного   |
|  |         |університету імені Тараса Шевченка   |
------------------------------------------------------------------

             Секція етнології

------------------------------------------------------------------
|1. |Капелюшний Валерій  |д.і.н., професор, зав. кафедрою    |
|  |Петрович, голова   |етнології Київського національного  |
|  |секції        |університету імені Тараса Шевченка  |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|2. |Скрипник Ганна    |д.і.н., член-кореспондент НАН України,|
|  |Аркадіївна      |директор Інституту мистецтвознавства, |
|  |           |фольклористики та етнології      |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|3. |Павлюк Степан    |д.і.н., директор Інституту      |
|  |Петрович       |народознавства НАН України, м. Київ  |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|4. |Третяк Кирило    |к.і.н., доц. історичного факультету  |
|  |Олегович       |Київського національного університету |
|  |           |імені Тараса Шевченка         |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|5. |Пилипенко Віктор   |к.і.н., доц. історичного факультету  |
|  |Володимирович    |Київського національного університету |
|  |           |імені Тараса Шевченка         |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|6. |Курочкін Олександр  |к.і.н, провідний науковий співробітник|
|  |Володимирович    |Інституту мистецтвознавства,     |
|  |           |фольклористики та етнології НАН    |
|  |           |України                |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|7. |СІЛЕЦЬКИЙ Роман   |к.і.н., доц., зав. кафедрою етнології |
|  |Богданович      |Львівського національного університету|
|  |           |імені Івана Франка          |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|8. |БОРИСЕНКО Валентина |д.і.н., професор кафедри етнології та |
|  |Кирилівна      |краєзнавства Київського національного |
|  |           |університету імені Тараса Шевченка  |
------------------------------------------------------------------

            Секція археології

------------------------------------------------------------------
|1. |ТЕРПИЛОВСЬКИЙ   |д.і.н., проф., зав. кафедрою археології |
|  |Ростислав     |та музеєзнавства Київського       |
|  |Всеволодович,   |національного університету імені Тараса |
|  |голова секції   |Шевченка                |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|2. |Рижов Сергій    |к.і.н., доц., кафедри археології та   |
|  |Миколайович    |музеєзнавства Київського національного |
|  |          |університету імені Тараса Шевченка   |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|3. |Залізняк Леонід  |д.і.н., проф., завідуючий відділом   |
|  |Львович      |кам'яної доби Інституту археології НАН |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|4. |Івакін Гліб    |д.і.н.., заст. директора Інституту   |
|  |Юрійович      |археології НАН             |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|5. |Гаврилюк Надія   |ді.н., начальник польового комітету   |
|  |Оксентіївна    |Інституту археології НАН        |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|6. |Филипчук Михайло  |к.і.н., директор Інституту археології  |
|  |Андрійович     |Львівського національного університету |
|  |          |імені Івана Франка           |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|7. |Моця Олександр   |д.і.н., професор секції "Археологія"  |
|  |Петрович      |кафедри історії Національного      |
|  |          |університету "Києво-Могилянська     |
|  |          |академія"                |
------------------------------------------------------------------

             Секція архівознавства

------------------------------------------------------------------
|1. |Щербак Микола    |д.і.н., проф., зав. кафедрою      |
|  |Григорович, голова |архівознавства та спеціальних галузей |
|  |секції       |історичної науки Київського      |
|  |          |національного університету імені Тараса|
|  |          |Шевченка                |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|2. |Войцехівська Ірина |д.і.н., проф. історичного факультету  |
|  |Нінелівна      |Київського національного університету |
|  |          |імені Тараса Шевченка         |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|3. |Музичук Ольга    |к.і.н., директор Центрального     |
|  |Володимирівна    |державного історичного архіву, м. Київ |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|4. |Маковська Наталія  |к.і.н., директор Центрального     |
|  |Василівна      |державного архіву вищих органів влади |
|  |          |та управління             |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|5. |Лозицький Володимир |к.і.н., директор Центрального     |
|  |Сергійович     |державного архіву громадських об'єднань|
|  |          |України                |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|6. |КМЕТЬ Василь    |к.і.н., доц., кафедри давньої історії |
|  |Федорович      |України та спеціальних історичних   |
|  |          |дисциплін Київського національного   |
|  |          |університету імені Івана Франка    |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|7. |СОРОКА Юрій     |к.і.н., доц., кафедри архівознавства та|
|  |Михайлович     |спеціальних галузей історичної науки  |
|  |          |Київського національного університету |
|  |          |імені Тараса Шевченка         |
------------------------------------------------------------------

           Секція воєнної історії

------------------------------------------------------------------
|1. |Чайковський    |д.і.н., професор, академік Української |
|  |Анатолій      |академії історичних наук, проректор  |
|  |Степанович, голова |Національної академії внутрішніх справ |
|  |секції тел.    |України                |
|  |563-37-64     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |Галаган Валентина |д.і.н., професор, зав. кафедри     |
|  |Яківна, заст.   |гуманітарних наук Київського      |
|  |голови тел.    |університету економіки і технологій  |
|  |481-15-57     |транспорту               |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |Король Віктор   |д.і.н., професор історичного факультету|
|  |Юхимович тел.   |КНУ імені Тараса Шевченка, академік  |
|  |430-50-98     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |Кочерга Леонід   |к.і.н., доцент Національного технічного|
|  |Кузьмич, секретар |університету "КПІ", заст. голови    |
|  |тел. 454-97-84   |Товариства сприяння оборони України  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |Трохименко Ніна  |методист вищої категорії Інституту   |
|  |Василівна     |інноваційних технологій і змісту освіти|
|  |тел.425-04-27   |МОН України              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |Хижняк Володимир  |к.т.н., начальник воєнно-наукового   |
|  |Віталійович    |управління Збройних Сил України    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |Сташкевич Віталій |д.і.н., професор, зав. кафедри історії |
|  |Вікторович     |України Криворізького технічного    |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |Сидоров Сергій   |к.і.н., докторант Академії Збройних Сил|
|  |Вікторович     |України), начальник кафедри, полковник |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|9. |Ананьїн Валерій  |д.ф.н., професор, зав. кафедри     |
|  |Афанасійович    |філософії військового інституту НТУУ  |
|  |          |"КПІ"                 |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |Ветров Ігор    |к.і.н., доцент, заст. директора    |
|  |Георгійович    |історичного інституту НПУ імені Михайла|
|  |          |Драгоманова              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|11. |Бережинський    |к.і.н., доцент, полковник запасу    |
|  |Володимир     |                    |
|  |Григорович     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|12. |Сокирко Олександр |к.і.н., доцент КНУ імені Тараса    |
|  |Григорович     |Шевченка                |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|13. |Бондаренко Андрій |к.ф.н., співробітник газети "Народна  |
|  |Олександрович   |Армія"                 |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|14. |Романенко Ігор   |начальник Центрального         |
|  |Сергійович     |науково-дослідного інституту, доктор  |
|  |          |техн. наук, генерал-майор       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|15. |Щербак Віталій   |д.і.н., професор, декан історичного  |
|  |Олексійович    |ф-ту Національного університету    |
|  |          |"Києво-Могилянська академія"      |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|16. |Гужвій Олександр  |заст. голови міської організації    |
|  |Олексійович    |Товариства сприяння оборони України  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|17. |Богунов Сергій   |начальник відділу галузевого державного|
|  |Миколайович    |архіву України (Служба безпеки),    |
|  |          |полковник               |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|18. |Дьятленко Сергій  |ст. спеціаліст з військового фізичного |
|  |Миколайович    |виховання в середніх школах      |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|19. |Сімоненко Рем   |д.і.н., професор, Республіканська Рада |
|  |Григорович     |ветеранів Великої Вітчизняної війни  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|20. |Яцько Борислав   |к.і.н., доцент, Республіканська Рада  |
|  |Олексійович    |ветеранів Великої Вітчизняної війни  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|21. |Лазебник Віктор  |Співробітник відділу гуманітарного   |
|  |Іванович      |розвитку Департаменту виховної роботи |
|  |          |Міністерства оборони України      |
------------------------------------------------------------------

          КОМІСІЯ З ФІЛОЛОГІЇ (020303)

               ПРЕЗИДІЯ

------------------------------------------------------------------
|1. ШИНКАРУК     |д.ф.н., професор, заступник Міністра освіти|
|Василь Дмитрович,  |і науки України              |
|голова комісії   |                      |
|486-28-80      |                      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|2. СЕМЕНЮК     |д.ф.н., проф., директор Інституту філології|
|Григорій Фокович,  |Київського національного університету імені|
|заступник голови  |Тараса Шевченка              |
|тел. 239-33-02   |                      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|3. КОЧЕРГАН     |д.ф.н., професор кафедри загального та   |
|Михайло Петрович,  |українського мовознавства Київського    |
|заступник голови  |національного лінгвістичного університету |
|287-23-84      |                      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|4. КИЯК       |д.ф.н., професор, зав. кафедри теорії та  |
|Тарас Романович,  |практики перекладу німецької мови,     |
|заступник голови  |Інституту філології київського       |
|239-31-68      |національного університету імені Тараса  |
|          |Шевченка                  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|5. ГАПЧЕНКО     |к.ф.н., доц., кафедри сучасної української |
|Олена Анатоліївна, |мови Інституту філології          |
|вчений секретар   |Київського національного університету імені|
|тел. 239-33-49   |Тараса Шевченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|6. АСТАФ'ЄВ     |д.ф.н., проф., кафедри теорії літератури і |
|Олександр Григорович|компаративістики Київського національного |
|тел. 239-32-34   |університету імені Тараса Шевченка     |
|--------------------+-------------------------------------------|
|7. БЄЛОВА      |д.ф.н., проф., зав. кафедри англійської  |
|Алла Дмитрівна   |філології, заступник директора Інституту  |
|тел. 239-33-61   |філології Київського національного     |
|          |університету імені Тараса Шевченка     |
|--------------------+-------------------------------------------|
|8. БЕХ       |к.ф.н., проф., зав. кафедри методики    |
|Петро Олексійович  |навчання іноземних мов і прикладної    |
|тел. 235-20-82   |лінгвістики Інституту філології Київського |
|          |національного університету імені Тараса  |
|          |Шевченка                  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|9. КИРИЧЕНКО    |к.ф.н, завідувач сектору          |
|Петро Васильович  |соціально-гуманітарної, мистецької освіти |
|тел. 425-03-73   |Інституту інноваційних технологій та змісту|
|          |освіти МОН України             |
|--------------------+-------------------------------------------|
|10. МОЙСІЄНКО    |д.ф.н., проф., зав. кафедри сучасної    |
|Анатолій Кирилович |української мови Інституту філології    |
|          |Київського національного університету імені|
|          |Тараса Шевченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|11. ТЕЛЕКИ     |к.ф.н., доц.., головний спец. Державної  |
|Марія Михайлівна  |акредитаційної комісії МОН         |
|--------------------+-------------------------------------------|
|12. ЗВОНСЬКА    |к.ф.н., доц., зав. каф. класичної та    |
|Леся Степанівна   |новогрецької філології Київського     |
|          |національного лінгвістичного університету |
|--------------------+-------------------------------------------|
|13. КУЗНЄЦОВ    |д.ф.н., директор видавництва "Педагогічна |
|Юрій Борисович   |преса"                   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|13. ВИСОЦЬКИЙ    |к.ф.н., доц., директор Інституту      |
|Анатолій Васильович |української філології Національного    |
|          |педагогічного унів-ту           |
|          |ім. М.П.Драгоманова            |
|--------------------+-------------------------------------------|
|14. ГРЕЩАК     |д.ф.н., професор кафедри української мови |
|Василь Васильович  |Прикарпатського національного унів-ту   |
|          |ім. В.Стефаника              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|15. ОЖОГАН     |д.ф.н., проф. зав. кафедри української мови|
|Василь Михайлович  |Кіровоградського державного педагогічного |
|          |унів-ту                  |
|          |ім. В.Винниченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|16. ПЛЮЩ      |д.ф.н., проф., зав. каф. української мови |
|Марія Яківна    |Інституту української філології      |
|          |Національного педагогічного унів-ту    |
|          |ім. М.П.Драгоманова            |
|--------------------+-------------------------------------------|
|17. СТЕПАНЕНКО   |д.ф.н., проф., зав. каф. української мови |
|Микола Іванович   |Полтавського державного педагогічного   |
|          |унів-ту ім. В.Г.Короленка         |
------------------------------------------------------------------

      ПІДКОМІСІЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ,
           СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

------------------------------------------------------------------
|1. ШИНКАРУК   |д.ф.н., професор, заступник Міністра освіти і |
|Василь Дмитрович,|науки України                 |
|голова підкомісії|                       |
|486-28-80    |                       |
------------------------------------------------------------------

           Секція української мови

------------------------------------------------------------------
|2. МОЙСІЄНКО    |д.ф.н., проф., зав. кафедри сучасної    |
|Анатолій Кирилович, |української мови Інституту філології    |
|голова секції    |Київського національного університету імені|
|          |Тараса Шевченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|3. ПЛЮЩ       |к.ф.н., доц., кафедри сучасної української |
|Надія Прокопівна,  |мови Інституту філології Київського    |
|          |національного університету імені Тараса  |
|          |Шевченка                  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|4. ГАПЧЕНКО     |к.ф.н., доц., кафедри сучасної української |
|Олена Анатоліївна  |мови Інституту філології          |
|тел. 239-33-49   |                      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|5. БІЛОНОЖЕНКО   |д.ф.н., проф., зав. кафедри української  |
|Петро Іванович   |мови Запорізького державного університету |
|--------------------+-------------------------------------------|
|6. ҐРЕЩУК      |д.ф.н., проф., зав. кафедри української  |
|Василь Васильович  |мови Прикарпатського державного      |
|          |університету                |
|--------------------+-------------------------------------------|
|7. РАБАНЮК     |к.ф.н., доцент кафедри української мови  |
|Любов Степанівна  |Чернівецького національного університету  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|8. ДАНИЛЮК     |к.ф.н., доц., кафедри української мови   |
|Ніна Іванівна    |Волинського державного університету    |
|--------------------+-------------------------------------------|
|9. СТЕПАНЕНКО    |д.ф.н., проф., зав. каф. української мови |
|Микола Іванович   |Полтавського державного педагогічного   |
|          |унів-ту ім. В.Г.Короленка         |
|--------------------+-------------------------------------------|
|10. КАЛАШНИК    |д.ф.н., проф., зав. кафедри української  |
|Володимир Семенович |мови Харківського національного      |
|          |університету ім. В.П.Каразіна       |
|--------------------+-------------------------------------------|
|11. ПЛЮЩ      |д.ф.н., проф., зав.каф. української мови  |
|Марія Яківна    |Інституту української філології      |
|          |Національного педагогічного унів-ту    |
|          |ім. М.П.Драгоманова            |
|--------------------+-------------------------------------------|
|12. КОЗАЧУК     |к.ф.н., професор кафедри української мови |
|Ганна Олександрівна |Національного педагогічного університету  |
|          |імені М.П.Драгоманова           |
|--------------------+-------------------------------------------|
|14. МАЦЬКО     |д.ф.н., професор Національного       |
|Любов Іванівна   |педагогічного університету         |
|          |імені М.П.Драгоманова           |
|--------------------+-------------------------------------------|
|15. МОЙСІЄНКО    |д.ф.н., проф., зав. кафедри сучасної    |
|Анатолій Кирилович |української мови Київського національного |
|тел. 239-33-49   |університету імені Тараса Шевченка     |
|--------------------+-------------------------------------------|
|16. ПАЛАМАР     |д.п.н., професор кафедри української    |
|Лариса Максимівна  |філології неспеціальних факультетів    |
|          |Київського національного університету імені|
|          |Тараса Шевченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|17. ПОНОМАРІВ    |д.ф.н., професор кафедри елліністики    |
|Олександр Данилович |Київського національного університету імені|
|          |Тараса Шевченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|18. РЕГУШЕВСЬКИЙ  |к.ф.н., доцент кафедри української мови  |
|Євген Семенович   |Сімферопольського університету       |
|--------------------+-------------------------------------------|
|19. ТАРАНЕНКО    |д.ф.н., професор, зав. кафедри української |
|Олександр Онисимович|мови Київського державного лінгвістичного |
|          |університету                |
|--------------------+-------------------------------------------|
|20. ТЕРЛАК     |к.ф.н., доцент кафедри української мови  |
|Зіновій Михайлович |Львівського національного університету   |
|          |імені Івана Франка             |
|--------------------+-------------------------------------------|
|21. ТКАЧЕНКО    |к.ф.н., доц., зав. кафедри української   |
|Лариса Олександрівна|філології неспеціальних факультетів    |
|тел. 239-34-23   |Київського національного університету імені|
|          |Тараса Шевченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|22. ШЕВЧЕНКО    |д.ф.н., проф., зав. кафедри історії    |
|Лариса Іванівна   |української мови Київського національного |
|          |університету імені Тараса Шевченка     |
|--------------------+-------------------------------------------|
|23. ЮЩУК      |к.ф.н., професор Міжнародного університету |
|Іван Пилипович   |                      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|24. ГРЕБНИЦЬКИЙ   |к.п.н., доц., заступник директора     |
|Григорій Михайлович |адміністративно-господарського департаменту|
|          |МОН                    |
------------------------------------------------------------------

           СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

------------------------------------------------------------------
|1. АСТАФ'ЄВ     |д.ф.н., професор кафедри теорії літератури|
|Олександр Григорович,|і компаративістики Київського       |
|голова секції    |національного університету імені Тараса  |
|           |Шевченка                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|2. ГАЄВСЬКА     |к.ф.н., професор кафедри української   |
|Надія Марківна    |літератури XX ст. Інституту філології   |
|           |Київського національного університету   |
|           |імені Тараса Шевченка           |
|---------------------+------------------------------------------|
|3. ГЕРАСИМ      |к.ф.н., доц., декан філологічного     |
|Ярослав Іванович   |факультету Львівського національного   |
|           |університету імені Івана Франка      |
|---------------------+------------------------------------------|
|4. ГРИЦИК      |д.ф.н., проф., зав. кафедри теорії    |
|Людмила Василівна  |літератури і компаративістики Інституту  |
|           |філології Київського національного    |
|           |університету імені Тараса Шевченка    |
|---------------------+------------------------------------------|
|5. ДЕНИСЮК      |д.ф.н., проф., кафедри української    |
|Іван Оксентійович  |літератури Львівського національного   |
|           |університету імені Івана Франка      |
|---------------------+------------------------------------------|
|6. ЗАДОРОЖНА     |д.ф.н., проф., зав. кафедри історії    |
|Людмила Михайлівна  |української літератури і шевченкознавства |
|тел. 239-34-30    |Інституту філології Київського      |
|           |національного університету імені Тараса  |
|           |Шевченка                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|7. КЛОЧЕК      |д.ф.н., професор, зав. кафедри української|
|Григорій Дмитрович  |літератури, ректор Кіровоградського    |
|           |державного педагогічного університету   |
|           |імені В.Винниченка            |
|---------------------+------------------------------------------|
|8. КОВАЛЬЧУК     |д.ф.н., професор, зав. кафедри української|
|Олександр Герасимович|літератури Ніжинського          |
|           |державного педагогічного університету   |
|---------------------+------------------------------------------|
|9. КУЗЬМЕНКО     |д.ф.н., професор, зав. кафедри філології |
|Володимир Іванович  |Слов'янського університету        |
|---------------------+------------------------------------------|
|10. МОНАСТИРЕЦЬКИЙ  |к.ф.н., проф., зав. кафедри української  |
|Леонід Семенович   |літератури Житомирського педагогічного  |
|           |інституту                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|11. ПОГРЕБЕННИК   |д.ф.н., професор, зав. кафедри української|
|Володимир Федорович |літератури Національного педагогічного  |
|           |університету імені М.П.Драгоманова    |
|---------------------+------------------------------------------|
|12. ПОПОВИЧ     |к.ф.н., доцент кафедри української    |
|Олександр Орестович |літератури Чернівецького національного  |
|           |університету імені Юрія Федьковича    |
|---------------------+------------------------------------------|
|13. ПРОСАЛОВА    |доцент кафедри української літератури   |
|Віра Андріївна    |Донецького національного університету   |
|---------------------+------------------------------------------|
|14. СТРЮК      |к.ф.н., професор кафедри української   |
|Лариса Борисівна   |літератури Криворізького державного    |
|           |педагогічного університету        |
|---------------------+------------------------------------------|
|15. ТКАЧУК      |д.ф.н., проф., зав. кафедри історії    |
|Микола Платонович  |української літератури Тернопільського  |
|           |державного університету імені В.Гнатюка  |
|---------------------+------------------------------------------|
|16. ХОРОБ      |к.ф.н., зав. кафедри української     |
|Степан Васильович  |літератури Прикарпатського державного   |
|           |університету               |
|---------------------+------------------------------------------|
|17. ЧЕРНОІВАНЕНКО  |д.ф.н., професор кафедри теорії та    |
|Євген Михайлович   |методики викладання літератури Одеського |
|           |національного університету імені     |
|           |І.І.Мечнікова               |
------------------------------------------------------------------

         СЕКЦІЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

------------------------------------------------------------------
|1. КОЧЕРГАН   |д.ф.н., професор кафедри загального та    |
|Михайло Петрович,|українського мовознавства Київського     |
|голова секції  |національного лінгвістичного університету   |
------------------------------------------------------------------

             Підсекція мови

------------------------------------------------------------------
|2. ПАЛАМАРЧУК    |к.ф.н., доц., зав. кафедри слов'янської  |
|Ольга Леонідівна,  |філології Інституту філології Київського |
|заст. голови секції |національного університету імені Тараса  |
|тел.239-33-73    |Шевченка                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|3. ЗУБОВ       |к.ф.н., доц., зав. кафедри загального і  |
|Микола Іванович   |слов'янського мовознавства Одеського   |
|           |національного університету імені     |
|           |І.І.Мечнікова               |
|---------------------+------------------------------------------|
|4. КОВАЛЬ-КОСТИНСЬКА |к.ф.н., доцент кафедри слов'янської    |
|Оксана Володимирівна |філології Інституту філології Київського |
|           |національного університету імені Тараса  |
|           |Шевченка                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|5. МАНАКІН      |д.ф.н., проф., декан факультету      |
|Володимир Миколайович|журналістики Запорізького державного   |
|           |університету               |
|---------------------+------------------------------------------|
|6. МЕДВЕДЄВА     |к.ф.н., доцент кафедри російської мови  |
|Людмила Олександрівна|Інституту філології Київського      |
|           |національного університету імені Тараса  |
|           |Шевченка                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|7. МУСІЄНКО     |д.ф.н., проф., зав. кафедри загального та |
|Валентина Павлівна  |російського мовознавства Черкаського   |
|           |державного університету імені       |
|           |Б.Хмельницького              |
|---------------------+------------------------------------------|
|8. НІКОЛАЄВА     |к.ф.н., доц., зав. кафедри української та |
|Наталя Сергіївна   |російської мов як іноземних Інституту   |
|           |філології Київського національного    |
|           |університету імені Тараса Шевченка    |
|---------------------+------------------------------------------|
|9. СЛУХАЙ      |д.ф.н., професор кафедри російської мови |
|Наталія Віталіївна  |Інституту філології Київського      |
|           |національного університету імені Тараса  |
|           |Шевченка                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|10. СНИТКО      |д.ф.н., проф., зав. кафедри російської  |
|Олена Степанівна,  |мови Інституту філології Київського    |
|           |національного університету імені Тараса  |
|           |Шевченка                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|11. ФЕДИК      |ст. викладач кафедри слов'янської     |
|Любов Степанівна   |філології Львівського національного    |
|           |університету імені Івана Франка      |
|---------------------+------------------------------------------|
|12. ЧУЧКА      |д.ф.н., професор кафедри слов'янського  |
|Павло Павлович    |мовознавства Ужгородського державного   |
|           |університету               |
|---------------------+------------------------------------------|
|13. ЧЕРНИШ      |д.ф.н., доц. кафедри полоністики Інституту|
|Тетяна Олександрівна |філології Київського національного    |
|           |університету імені Тараса Шевченка    |
------------------------------------------------------------------

            ПІДСЕКЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ

------------------------------------------------------------------
|1. РАДИШЕВСЬКИЙ   |д.ф.н., проф., зав. кафедри полоністики  |
|Ростислав Петрович, |Інституту філології національного     |
|голова секції,   |університету імені Тараса Шевченка     |
|          |Київського                 |
|--------------------+-------------------------------------------|
|2. МЕРЕЖИНСЬКА   |д.ф.н., проф., зав. кафедри історії    |
|Ганна Юріївна    |російської літератури Інституту філології |
|          |Київського національного університету імені|
|          |Тараса Шевченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|3. ГУСЄВ      |д.ф.н., проф., зав. кафедри російської   |
|Віктор Андрійович  |літератури Дніпропетровського національного|
|          |університету                |
|--------------------+-------------------------------------------|
|4. МОТОРНИЙ     |д.ф.н., проф., зав. кафедри слов'янської  |
|Володимир Андрійович|філології Львівського національного    |
|          |університету імені Івана Франка      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|5. НІКОЛЕНКО    |д.ф.н., проф., зав. кафедри зарубіжної   |
|Ольга Миколаївна  |літератури Полтавського державного     |
|          |педагогічного університету імені      |
|          |В.Короленка                |
|--------------------+-------------------------------------------|
|6. ОЛЕАНДР     |д.ф.н., професор кафедри історії зарубіжної|
|Луїза Костянтинівна |літератури Волинського державного     |
|          |педагогічного університету імені      |
|          |В.Короленка                |
|--------------------+-------------------------------------------|
|7. ОРЄХОВА     |д.ф.н., професор кафедри російської    |
|Людмила Олексіївна |літератури Таврійського національного   |
|          |університету                |
|--------------------+-------------------------------------------|
|8. Силантьєва    |д.ф.н., проф., зав. кафедри зарубіжної   |
|Валентина Іванівна |літератури Одеського національного     |
|          |університету імені І.І.Мечнікова      |
------------------------------------------------------------------

          СЕКЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

------------------------------------------------------------------
|1. МОСЕНКІС     |д.ф.н., доц., зав. кафедри сучасної    |
|Юрій Леонідович,  |української мови Інституту філології    |
|голова секції    |Київського національного університету імені|
|          |Тараса Шевченка              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|2. ЗВОНСЬКА     |к.ф.н., доц., зав. каф. класичної та    |
|Леся Леонідівна   |новогрецької філології Київського     |
|          |національного лінгвістичного університету |
|--------------------+-------------------------------------------|
|3. ІВАНЕНКО     |ст. викладач кафедри зарубіжної літератури |
|Тамара Олексіївна  |Дніпропетровського національного      |
|          |університету                |
|--------------------+-------------------------------------------|
|4. КЛИМЕНКО     |д.ф.н., проф. кафедри елліністики Інституту|
|Ніна Федорівна   |філології Київського національного     |
|          |університету імені Тараса Шевченка     |
|--------------------+-------------------------------------------|
|5. КОРЖ       |к.ф.н., доц. кафедри зарубіжної літератури |
|Наталія Григорівна |Харківського національного університету  |
|          |ім. В.Н.Каразіна              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|6. МАЙСТРЕНКО    |д.ф.н., проф. кафедри класичної та     |
|Мирослава Іллівна  |іспанської філології Одеського       |
|          |національного університету імені      |
|          |І.І.Мечнікова               |
|--------------------+-------------------------------------------|
|7. ОЛІЩУК      |к.ф.н., доц. кафедри класичної філології  |
|Роксолана Леонідівна|Львівського національного університету   |
|          |імені Івана Франка             |
|--------------------+-------------------------------------------|
|8. ОРОС       |к.ф.н., доц. кафедри загального      |
|Михайло Григорович |мовознавства і слов'янського мовознавства |
|          |Ужгородського державного університету   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|9. ПАВЛЕНКО     |к.ф.н., доц. кафедри грецької мови     |
|Леонід Васильович  |Таврійського національного університету  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|10. СЕНІВ      |д.ф.н., проф. кафедри зарубіжної літератури|
|Михайло Григорович |Донецького національного університету   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|11. СОБУЦЬКИЙ    |д.ф.н., проф. кафедри культурології    |
|Михайло Анатолійович|Національного університету         |
|          |"Києво-Могилянська академія"        |
|--------------------+-------------------------------------------|
|12. ШИНКАРУК    |д.ф.н., професор, заступник Міністра освіти|
|Василь Дмитрович  |і науки України              |
------------------------------------------------------------------

           СЕКЦІЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

------------------------------------------------------------------
|1. МАЛИНСЬКА |д.ф.н., в. о. зав. кафедри фольклористики |
|Наталія Анатоліївна,|Інституту філології Київського |
|голова секції |національного університету імені Тараса |
| |Шевченка |
|--------------------+-------------------------------------------|
|2. КОПАНИЦЯ |д.ф.н., проф. кафедри фольклористики |
|Любов Миколаївна |Інституту філології Київського |
| |національного університету імені Тараса |
| |Шевченка |
|--------------------+-------------------------------------------|
|3. БУДІВСЬКИЙ |д.ф.н., проф. кафедри української |
|Петро Олексійович |літератури Луганського педагогічного |
| |університету |
|--------------------+-------------------------------------------|
|4. БУРЯК |д.ф.н., в. о. професора Дніпропетровського |
|Володимир Дмитрович |національного університету |
|--------------------+-------------------------------------------|
|5. ІВАНОВСЬКА |к.ф.н., доц. проф. кафедри фольклористики |
|Олена Петрівна |Інституту філології Київського |
| |національного університету імені Тараса |
| |Шевченка |
|--------------------+-------------------------------------------|
|6. КЕЙДА |д.ф.н., проф., зав. кафедри української |
|Федір Федорович |мови та літератури Маріупольського |
| |гуманітарного інституту при Донецькому |
| |національному університеті |
|--------------------+-------------------------------------------|
|7. СКРИПНИК |д.іст.н., проф.. кафедри етнології |
|Ганна Аркадіївна |Київського національного університету імені|
| |Тараса Шевченка, директор ІМФЕ НАНУ |
|--------------------+-------------------------------------------|
|8. ШЕВЧУК |к.ф.н., доц., проректор Рівненського |
|Степан Іванович |гуманітарного університету |
|--------------------+-------------------------------------------|
|9. ЯНКОВСЬКА |к.ф.н., доцент кафедри української |
|Жанна Олександрівна |літератури Національної Острозької академії|
|--------------------+-------------------------------------------|
|10. ЯРМОЛЕНКО |к.ф.н., доцент Черкаського державного |
|Наталія Миколаївна |університету |
------------------------------------------------------------------

      ПІДКОМІСІЯ З ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ (020305)

------------------------------------------------------------------
|1. КИЯК |д.ф.н., професор, зав. кафедри теорії та |
|Тарас Романович, |практики перекладу німецької мови, Інституту |
|голова підкомісії|філології київського національного |
| |університету імені Тараса Шевченка |
------------------------------------------------------------------

    СЕКЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ, ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ І МЕТОДИКИ
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

------------------------------------------------------------------
|2. КИЯК |д.ф.н., професор, зав. кафедри теорії та |
|Тарас Романович, |практики перекладу німецької мови, |
|голова секції |Інституту філології київського |
| |національного університету імені Тараса |
| |Шевченка |
|--------------------+-------------------------------------------|
|3. БЕХ |д.ф.н., професор, зав. кафедри методики |
|Петро Олексійович |навчання |
| |іноземних мов та прикладної лінгвістики, |
| |Інституту філології київського |
| |національного університету імені Тараса |
| |Шевченка |
|--------------------+-------------------------------------------|
|4. ДЕРКАЧ |д.псих.н., проф., зав. кафедри психології |
|Лідія Миколаївна |менеджменту та мовної підготовки |
| |Дніпропетровського національного гірничого |
| |університету |
|--------------------+-------------------------------------------|
|5. ЗОРІВЧАК |д.ф.н., проф., зав. кафедри перекладу імені|
|Роксолана Петрівна |Г.Кочура Львівського національного |
| |університету імені Івана Франка |
|--------------------+-------------------------------------------|
|6. ПЕТРЕНКО |к.ф.н., доцент, декан факультету |
|Олександр Дем'янович|романо-германської філології Таврійського |
| |національного університету |
| |імені В.І.Вернадського |
|--------------------+-------------------------------------------|
|7. ГЕТЬМАН |д.ф.н., проф., кафедри іспанської та |
|Зоя Олексіївна |італійської філології, Інституту філології |
|тел. 239-33-91 |київського національного університету імені|
| |Тараса Шевченка |
|--------------------+-------------------------------------------|
|8. ПАСИНОК |д.п.н., професор, декан факультету |
|Валентина Григорівна|іноземних мов Харківського національного |
| |університету імені В.Н. Карамзіна |
|--------------------+-------------------------------------------|
|9. БОНДАРЕНКО |д.ф.н., професор, зав. кафедри китайської, |
|Іван Петрович, |корейської та японської філології, |
| |заступник директора Інституту філології |
| |київського національного університету імені|
| |Тараса Шевченка |
|--------------------+-------------------------------------------|
|10. ЧЕРНОВАТИЙ |д.п.н., професор, декан факультету |
|Леонід Миколайович |іноземних мов Харківського національного |
| |університету імені В.Н. Каразіна |
|--------------------+-------------------------------------------|
|11. ГУДМАНЯН |д.ф.н., проф., директор гуманітарного |
|Артур Грантович |інституту Київського національного |
| |авіаційного університету |
|--------------------+-------------------------------------------|
|12. ЛЕВИЦЬКИЙ |д.ф.н., проф., зав. кафедри граматики та |
|Андрій Едуардович |історії англійської мови Київського |
| |національного лінгвістичного університету |
|--------------------+-------------------------------------------|
|13. Латишева |к.філол.н., доц., начальник кафедри |
|Наталія Єфремівна |іноземних мов Національної академії СБУ |
|--------------------+-------------------------------------------|
|12. Саєнко |к.пед.н., доц.., зав. кафедри англійської |
|Наталія Семенівна |мови технічного спрямування, декан ф-ту |
|241-68-99 |лінгвістики НТУУ "КПІ" |
|--------------------+-------------------------------------------|
|13. Гладуш |к.філол.н., проф., проректор з наукової |
|Надія Федорівна |роботи Київського національного |
| |лінгвістичного університету |
------------------------------------------------------------------

      СЕКЦІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР

------------------------------------------------------------------
|1. БЄЛОВА |д.ф.н., професор, зав. кафедри |
|Алла Дмитрівна, |англійської філології, заступник |
|голова секції |директора Інституту філології київського|
| |національного університету імені Тараса |
| |Шевченка |
|-----------------------+----------------------------------------|
|2. СМУЩИНСЬКА |д.ф.н., професор кафедри французької |
|Ірина Вікторівна |філології, Інституту філології |
| |київського національного університету |
| |імені Тараса Шевченка |
|-----------------------+----------------------------------------|
|3. КАЛІУЩЕНКО |д.ф.н., професор, декан факультету |
|Володимир Дмитрович |іноземних мов Донецького національного |
| |університету |
|-----------------------+----------------------------------------|
|4. ПРИХОДЬКО |д.ф.н., проф. кафедри Київського |
|Анатолій Миколайович |міжнародного університету |
|-----------------------+----------------------------------------|
|5. КОРБОЗЕРОВА |д.ф.н., професор, зав. кафедри |
|Ніна Миколаївна |іспанської та італійської філології, |
| |Інституту філології київського |
| |національного університету імені Тараса |
| |Шевченка |
|-----------------------+----------------------------------------|
|6. КОЛЄГАЄВА |д.ф.н., професор, зав. кафедри |
|Ірина Миколаївна |лексикології і стилістики англійської |
| |мови Одеського національного |
| |університету імені І.І. Мечнікова |
|-----------------------+----------------------------------------|
|7. БУРБЕЛО |д.ф.н., професор кафедри французької |
|Валентина Броніславівна|філології, Інституту філології |
| |київського національного університету |
| |імені Тараса Шевченка |
|-----------------------+----------------------------------------|
|8. ПОПОВИЧ |д.ф.н., професор Чернівецького |
|Михайло Михайлович |національного університету імені Юрія |
| |Федьковича |
|-----------------------+----------------------------------------|
|9. ВАСЬКО |к.філ.н., доц., декан ф-ту англійської |
|Роман Володимирович |мови Київського національного |
| |лінгвістичного університету |
------------------------------------------------------------------

         СЕКЦІЯ СХІДНИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР

------------------------------------------------------------------
|1. МАЛЕНЬКА |к.ф.н., доцент, зав. кафедри Близького |
|Тетяна Федорівна, |сходу Інституту філології Київського |
|голова секції |національного університету імені Тараса |
| |Шевченка |
|---------------------+------------------------------------------|
|2. БИКОВА |к.ф.н., доцент, зав. кафедри східних мов |
|Ірина Алімжанівна |Інституту мов Харківського національного |
| |університету імені Григорія Сковороди |
|---------------------+------------------------------------------|
|3. БОНДАРЕНКО |д.ф.н., професор, зав. кафедри китайської,|
|Іван Петрович |корейської та японської філології, |
|тел. 559-55-59 |заступник директора Інституту філології |
| |Київського національного університету |
| |імені Тараса Шевченка |
|---------------------+------------------------------------------|
|4. ІСАЄВА |к.ф.н., доцент, кафедри китайської, |
|Наталія Станіславівна|корейської та японської філології, |
| |Інституту філології київського |
| |національного університету імені Тараса |
| |Шевченка |
|---------------------+------------------------------------------|
|5. КОМІСАРОВ |к.ф.н., доцент, кафедри китайської, |
|Костянтин Юрійович |корейської та японської філології, |
| |Інституту філології київського |
| |національного університету імені Тараса |
| |Шевченка |
|---------------------+------------------------------------------|
|6. ЛІПІНА |д.ф.н., професор кафедри порівняльної |
|Вікторія Іванівна |філології східних мов та англомовних країн|
| |факультету української та іноземної |
| |філології та мистецтвознавства |
| |Дніпропетровського національного |
| |університету |
|---------------------+------------------------------------------|
|7. ПІДВОЙНИЙ |к.ф.н., доцент, зав. кафедри тюркології, |
|Володимир Миколайович|Інституту філології київського |
| |національного університету імені Тараса |
| |Шевченка |
|---------------------+------------------------------------------|
|8. СОРОКІН |к.ф.н., доцент, зав. кафедри мов і |
|Сергій Володимирович |цивілізацій Близького та Середнього сходу |
| |Київського національного лінгвістичного |
| |університету |
------------------------------------------------------------------ 

         Комісія з соціології (030101)

------------------------------------------------------------------
|1. |Євтух Володимир |доктор історичних наук, професор, |
| |Борисович, голова |декан факультету соціології та |
| |комісії (8-044) |психології Київського національного |
| |239-31-64 |університету імені Тараса Шевченка |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|2. |Судаков Володимир |доктор соціологічних наук, професор,|
| |Іванович, заст.голови|завідувач кафедри теорії та історії |
| |(8-044) 239-34-86 |соціології факультету соціології та |
| | |психології Київського національного |
| | |університету імені Тараса Шевченка |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|3. |Чепак Валентина |кандидат соціологічних наук, доцент |
| |Василівна, секретар |кафедри загальної соціології |
| |комісії, (8-044) |факультету соціології та психології |
| |239-32-67 |Київського національного |
| | |університету імені Тараса Шевченка |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|4. |Бакіров Віль |доктор соціологічних наук, професор,|
| |Савбанович (8-0572) |ректор Харківського національного |
| |45-72-55 |університету ім. В.Н.Каразіна, |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|5. |Ручка Анатолій |доктор філософських наук, старший |
| |Олександрович |науковий співробітник Інституту |
| |(8-044)291-61-67 |соціології НАН України, |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|6. |Хмелько Валерій |доктор філософських наук, професор, |
| |Євгенович (8-044) |завідувач кафедри соціології |
| |409-30-87 |Національного університету |
| | |"Києво-Могилянська академія" |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|7. |Ніколаєвський Валерій|доктор соціологічних наук, професор,|
| |Миколайович (8-0572) |декан соціологічного факультету |
| |45-72-55 |Харківського національного |
| | |університету ім. В.Н.Каразіна |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|8. |Скідін Олег |доктор соціологічних наук, професор |
| |Леонідович |кафедри соціології та соціальної |
| |(8-0612)68-54-54 |роботи Гуманітарного університету |
| | |"Запорізький інститут державного та |
| | |муніципального управління" |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|9. |Димитрова Людмила |доктор філософських наук, професор, |
| |Михайлівна (8-044) |завідувач кафедри політології та |
| |441-19-46 |соціології Національного технічного |
| | |університету "Київський |
| | |політехнічних інститут" |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|10. |Тарасенко Валентин |доктор соціологічних наук, професор |
| |Іванович (8-044) |кафедри теорії та історії соціології|
| |239-34-86 |факультету соціології та психології |
| | |Київського національного |
| | |університету імені Тараса Шевченка |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|11. |Хижняк Лариса |доктор соціологічних наук, професор |
| |Михайлівна (8-0572) |кафедри прикладної соціології |
| |45-72-55 |Харківського національного |
| | |університету ім. В.Н.Каразіна |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|12. |Подшивалкіна |доктор соціологічних наук, професор,|
| |Валентина Іванівна |завідувач кафедри загальної та |
| |(8-0482) 71-78-974 |соціальної психології Одеського |
| | |національного університету імені |
| | |І.Мечникова |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|13. |Цимбалюк Наталія |д.соц.н., доцент, кафедри галузевої |
| |Миколаївна |соціології Київського національного |
| | |університету імені Тараса Шевченка |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|14. |Шуст Наталія |д.соц.н., проф., заст. дир. |
| |Борисівна |департаменту вищої освіти МОН |
------------------------------------------------------------------

     Комісія з психології та практичної психології
(030102, 030103)

              ПРЕЗИДІЯ:

------------------------------------------------------------------
|1. |Бурлачук Леонід |чл-кор. АПН України, д.п.н., проф., |
| |Фокіч, голова комісії|зав. кафедри психодіагностики та |
| |239-34-72 |медичної психології Київського |
| | |національного університету імені |
| | |Тараса Шевченка |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|2. |Чепелєва Наталія |д.псих.н., професор, заступник |
| |Василівна, зас. |директора з наукової роботи Інституту|
| |голови |психології АПН України |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|3. |Бондаренко Олександр |д.п.н., проф., зав. кафедри |
| |Федорович, |психології Київського національного |
| |заст.голови 277-14-25|лінгвістичного університету |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|4. |Васьківська Світлана |к.п.н., доцент кафедри |
| |Василівна, секретар |психодіагностики та медичної |
| |239-34-72 |психології Київського національного |
| | |університету імені Тараса Шевченка |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|5. |Дараган Тетяна |зав. сектором фізико-математичної та |
| |Петрівна 425-03-73 |технологічної освіти ІІТЗМ |
| | |Міністерства освіти і науки України |
------------------------------------------------------------------

         Підкомісія з психології (030102)

------------------------------------------------------------------
|6. |Бурлачук Леонід |чл-кор.АПН України, д.п.н., проф., |
| |Фокіч, голова |зав. кафедри психодіагностики та |
| |підкомісії 239-34-72 |медичної психології Київського |
| | |національного університету імені |
| | |Тараса Шевченка |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|7. |Васьківська Світлана |к.п.н., доцент кафедри |
| |Василівна, секретар |психодіагностики та медичної |
| |239-34-72 |психології Київського національного |
| | |університету імені Тараса Шевченка |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|8. |Трофімов Юрій |д.п.н., проф., зав. кафедри загальної|
| |Леонідович 239-32-25 |та інженерної психології Київського |
| | |національного університету імені |
| | |Тараса Шевченка |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|9. |Третьяченко Вікторія |д.п.н., проф., зав. кафедри |
| |Віталіївна |психології Східноукраїнського |
| | |національного університету |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|10. |Моргун Володимир |к.п.н., проф., зав. кафедри |
| |Федорович |психології Полтавського державного |
| | |педагогічного університету |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|11. |Кочарян Олександр |д.п.н., проф., зав. кафедри |
| |Суренович |психотерапії Харківського |
| | |національного університету |
------------------------------------------------------------------

      Підкомісія з практичної психології (030103)

------------------------------------------------------------------
|12. |Чепелєва Наталія   |чл-кор.АПН України, д.п.н., проф.,  |
|  |Василівна, голова  |заступник директора НДІ психології  |
|  |підкомісії      |ім. Г.С.Костюка АПН України     |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|13. |Марков Сергій    |к.п.н., доцент, зав. кафедри     |
|  |Леонтійович, секретар|психології університету "Крок"    |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|14. |Грищенко Генадій   |д.п.н., проф., декан ф-ту психології |
|  |Васильович      |Миколаївського державного      |
|  |           |університету імені          |
|  |           |В.О.Сухомлинського          |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|15. |Радчук Гали на    |Зав.каф. практичної психології    |
|  |           |Тернопільського національного    |
|  |           |педагогічного університету імені   |
|  |           |Володимира Гнатюка          |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|16. |Коваленко Алла    |д.п.н., проф., кафедри соціальної  |
|  |Борисівна      |психології Київського національного |
|  |           |університету імені Тараса Шевченка  |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|17. |Панок Віталій    |к.п.н., директор Українського    |
|  |Григорович      |науково-методичного центру практичної|
|  |           |психології і соціальної роботи    |
------------------------------------------------------------------

         Комісія з політології (030104)

------------------------------------------------------------------
| 1. |Цвих Володимир   |доктор політичних наук, професор,   |
|  |Федорович, голова  |завідувач кафедри політології     |
|  |комісії 239-33-83  |Київського національного університету |
|  |          |імені Тараса Шевченка         |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 2. |Салтовський     |доктор політичних наук, професор   |
|  |Олександр Іванович, |кафедри політичних наук Київського  |
|  |заступник голови  |національного університету імені   |
|  |239-34-14      |Тараса Шевченка            |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 3. |Неліпа Дмитро    |кандидат політичних наук, асистент  |
|  |Васильович, вчений |кафедри політології Київського    |
|  |секретар 239-33-83 |національного університету імені   |
|  |          |Тараса Шевченка            |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 4. |Бабкіна Ольга    |доктор політичних наук, професор,   |
|  |Володимирівна    |завідувач кафедри політології     |
|  |          |Національного педагогічного      |
|  |          |університету імені М.П.Драгоманова  |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 5. |Габриелян Олег   |доктор політичних наук, професор,   |
|  |Аршавірович     |завідувач кафедри політології     |
|  |          |Таврійського національного      |
|  |          |університету ім. В.І.Вернадського   |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 6. |Горбатенко Володимир|доктор політичних наук, професор,   |
|  |Павлович      |завідувач Центру енциклопедичних   |
|  |          |юридичних видань Інституту держави та |
|  |          |права ім. В.М.Корецького НАН України |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 7. |Денисенко Валерій  |доктор політичних наук, професор,   |
|  |Миколайович     |завідувач кафедри теорії та історії  |
|  |          |політичних наук Львівського      |
|  |          |національного університету імені Івана|
|  |          |Франка                |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 8. |Калініченко     |кандидат економічних наук, старший  |
|  |Володимир Іванович |науковий співробітник Інституту    |
|  |          |інноваційних технологій і змісту   |
|  |          |освіти Міністерства науки і освіти  |
|  |          |України                |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 9. |Коваль Вікторія   |старший лаборант кафедри політології |
|  |Валеріївна Секретар |Київського національного університету |
|  |239-33-83      |імені Тараса Шевченка         |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|10. |Кресіна Ірина    |доктор політичних наук, професор,   |
|  |Олексіївна     |завідувач відділу правових проблем  |
|  |          |політології Інституту держави і права |
|  |          |ім. В.М. Корецького НАН України    |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|11. |Наумкіна Світлана  |доктор політичних наук, професор,   |
|  |Михайлівна     |завідувач кафедри політичних наук   |
|  |          |Південноукраїнського педагогічного  |
|  |          |університету ім. К.Д.Ушинського    |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|12. |Обушний Микола   |доктор політичних наук, професор   |
|  |Іванович      |кафедри політології Київського    |
|  |          |національного університету імені   |
|  |          |Тараса Шевченка            |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|13. |Остапець Юрій    |кандидат політичних наук, доцент,   |
|  |Олександрович    |декан факультету суспільних наук   |
|  |          |Ужгородського національного      |
|  |          |університету             |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|14. |Примуш Микола    |доктор політичних наук, професор,   |
|  |Васильович     |завідувач кафедри політології     |
|  |          |Донецького національного університету |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|15. |Сазонов Микола   |доктор філософських наук, професор,  |
|  |Іванович      |завідувач кафедри політології     |
|  |          |Харківського національного      |
|  |          |університету імені В.Н.Каразіна    |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|16. |Тупиця Олег     |кандидат історичних наук, доцент,   |
|  |Леонідович     |завідувач кафедри політології     |
|  |          |Дніпропетровського національного   |
|  |          |університету             |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|17. |Хилько Микола    |доктор філософських наук, професор  |
|  |Іванович      |кафедри політології Київського    |
|  |          |національного університету імені   |
|  |          |Тараса Шевченка            |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|18. |Шляхтун Петро    |доктор філософських наук, професор,  |
|  |Панасович      |завідувач кафедри політичних наук   |
|  |          |Київського національного університету |
|  |          |імені Тараса Шевченка         |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|19. |Шульга Марина    |доктор політичних наук, доцент кафедри|
|  |Андріївна      |політології Київського національного |
|  |          |університету імені Тараса Шевченка  |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|20. |Чемшит Олександр  |доктор політичних наук, професор,   |
|  |Олександрович    |завідувач кафедри філософських і   |
|  |          |соціальних наук Севастопольського   |
|  |          |національного технічного університету |
------------------------------------------------------------------

       КОМІСІЯ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (0302)

------------------------------------------------------------------
|ГУБЕРСЬКИЙ Леонід   |д.філос.наук, професор, академік НАН  |
|Васильович, голова   |України, директор Інституту міжнародних |
|комісії 483-09-90   |відносин Київського національного    |
|            |університету імені Тараса Шевченка   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|КРИЖАНІВСЬКИЙ Володимир|д.істор.наук, професор, заступник    |
|Прокопович, заступник |директора Інституту міжнародних відносин|
|голови 481-44-40    |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МІНГАЗУТДІНОВ Ігор   |к.істор.наук, доцент кафедри міжнародних|
|Олександрович, секретар|відносин і зовнішньої політики Інституту|
|481-45-57       |міжнародних відносин Київського     |
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МАНЖОЛА Володимир   |д.істор.наук, професор, завідувач    |
|Андрійович 481-45-21  |кафедри міжнародних відносин і     |
|            |зовнішньої політики Інституту      |
|            |міжнародних відносин Київського     |
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ФІЛІПЕНКО Антон    |д.економ. наук, професор, завідувач   |
|Сергійович 481-45-12  |кафедри світового господарства і    |
|            |міжнародних економічних відносин    |
|            |Інституту міжнародних відносин     |
|            |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ВЕРГУН Володимир    |д.економ.наук, професор, завідувач   |
|Антонович 483-08-15  |кафедри управління зовнішньоекономічною |
|            |діяльністю Інституту міжнародних    |
|            |відносин Київського національного    |
|            |університету імені Тараса Шевченка   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ГОНДЮЛ Валерій Петрович|к.техн.наук, професор, завідувач кафедри|
|483-91-14       |міжнародної інформації Інституту    |
|            |міжнародних відносин Київського     |
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МАЛЬСЬКИЙ Маркіян   |д.ек.наук, проф., завідувач кафедри   |
|Зіновійович      |міжнародних відносин і дипломатичної  |
|0322-72-79-73     |служби, декан факультету міжнародних  |
|            |відносин Львівського національного   |
|            |університету імені Івана Франка     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ЗАДОРОЖНІЙ Олександр  |к.юр.наук, доцент, завідувач кафедри  |
|Вікторович 481-45-19  |міжнародного права Інституту міжнародних|
|            |відносин Київського національного    |
|            |університету імені Тараса Шевченка   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ПОСТОЛОВСЬКИЙ Руслан  |к.істор.наук, проф., ректор Рівненського|
|Михайлович       |державного університету         |
|8050-375-08-61     |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|КАЛІНІЧЕНКО Володимир |к.економ.наук, доцент Державної наукової|
|Іванович 425-03-73   |установи "Інститут інноваційних     |
|            |технологій і змісту освіти" Міністерства|
|            |освіти і науки України         |
------------------------------------------------------------------

         Секція з міжнародних відносини

------------------------------------------------------------------
|МАНЖОЛА Володимир   |д.істор.наук, проф., завідувач кафедри |
|Андрійович, голова   |міжнародних відносин і зовнішньої    |
|секції 481-45-21    |політики Інституту міжнародних відносин |
|            |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МАЛЬСЬКИЙ Маркіян   |д.ек.наук, проф., завідувач кафедри   |
|Зіновійович, заступник |міжнародних відносин і дипломатичної  |
|голови 0322-72-79-73  |служби, декан факультету міжнародних  |
|            |відносин Львівського національного   |
|            |університету імені Івана Франка     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|КОПІЙКА Валерій    |д.політ.наук, професор кафедри     |
|Володимирович, секретар|міжнародних відносин і зовнішньої    |
|481-45-57       |політики Інституту міжнародних відносин |
|            |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ГЛІБОВ Віктор     |к.істор.наук, доц, зав. відділення   |
|Вікторович 45-40-73  |міжнародних відносин, заст. декана   |
|            |історичного факультету Одеського    |
|            |національного університету       |
|            |ім. І.Мечникова             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|КРАПІВІН Олександр   |д.істор.наук, проф., зав. кафедри    |
|Васильович       |міжнародних відносин та зовнішньої   |
|            |політики Донецького національного    |
|            |університету              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ФІСАНОВ Володимир   |д.істор.наук, професор кафедри     |
|Петрович        |міжнародних відносин Чернівецького   |
|            |національного університету       |
|            |ім. Ю.Федьковича            |
------------------------------------------------------------------

          Секція з міжнародного права

------------------------------------------------------------------
|ЗАДОРОЖНІЙ Олександр  |к.ю.н., доц, зав. кафедри міжнародного |
|Вікторович, голова   |права Інституту міжнародних відносин  |
|секції 481-45-19    |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ДОВГЕРТ Анатолій    |д.ю.н., проф., зав. кафедри міжнародного|
|Степанович, заступник |приватного і митного права Інституту  |
|голови 481-44-31    |міжнародних відносин Київського     |
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ГНАТОВСЬКИЙ Микола   |к.ю.н., доцент кафедри міжнародного   |
|Миколайович 481-45-19 |права Інституту міжнародних відносин  |
|            |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МУРАВЙОВ Віктор    |д.ю.н., проф., завідувач кафедри    |
|Іванович 481-45-14   |порівняльного та європейського права  |
|            |Інституту міжнародних відносин     |
|            |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МИЦИК Всеволод     |д.ю.н., професор кафедри міжнародного  |
|Всеволодович 481-45-19 |права Інституту міжнародних відносин  |
|            |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|РЕПЕЦЬКИЙ Василь    |к.ю.н., проф., зав. кафедри міжнародного|
|Миколайович      |права факультету міжнародних відносин  |
|8067-711-04-32     |Львівського національного університету |
|            |імені Івана Франка           |
------------------------------------------------------------------

      Секція з міжнародних економічних відносин

------------------------------------------------------------------
|ФІЛІПЕНКО Антон    |д.економ.наук, проф., завідувач кафедри |
|Сергійович, голова   |світового господарства і міжнародних  |
|секції 481-45-12    |економічних відносин Інституту     |
|            |міжнародних відносин Київського     |
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|РОГАЧ Олександр    |д.економ.наук, проф., завідувач кафедри |
|Ігорович заступник   |міжнародних валютно-кредитних і     |
|голови 481-44-06    |фінансових відносин Інституту      |
|            |міжнародних відносин Київського     |
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ЗАБЛОЦЬКА Рита     |к.економ.наук, доцент кафедри світового |
|Олександрівна, секретар|господарства і міжнародних економічних |
|481-45-12       |відносин Інституту міжнародних відносин |
|            |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ШНИРКОВ Олександр   |д.економ.наук, професор кафедри     |
|Іванович 484-69-03   |світового господарства і міжнародних  |
|            |економічних відносин, заступник     |
|            |директора Інституту міжнародних відносин|
|            |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ГРАБИНСЬКИЙ Ігор    |д.економ.наук, проф., зав. кафедри   |
|Михайлович 322-96-47-81|міжнародних економічних відносин    |
|            |факультету міжнародних відносин     |
|            |Львівського національного університету |
|            |імені Івана Франка           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ГАМОВ Микола Семенович |к.техн.наук, доц., зав. кафедри     |
|0612-64-20-78     |міжнародних економічних відносин    |
|            |Запорізького державного технічного   |
|            |університету              |
------------------------------------------------------------------

         Секція з міжнародної інформації

------------------------------------------------------------------
|ГОНДЮЛ Валерій     |к.техн.наук, проф., зав. кафедри    |
|Петрович, голова секції|міжнародної інформації Інституту    |
|483-91-14       |міжнародних відносин Київського     |
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ТИХОМИРОВА Євгенія   |д.політ.наук, проф., зав. кафедри    |
|Борисівна заступник  |міжнародної інформації Рівненського   |
|голови 036-263-16-63  |інституту слов'янознавства Київського  |
|            |славістичного університету       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|РИЖКОВ Микола     |к.істор.наук, доцент кафедри міжнародної|
|Миколайович, секретар |інформації Інституту міжнародних    |
|481-45-09       |відносин Київського національного    |
|            |університету імені Тараса Шевченка   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МАЛИГІН Олександр   |к.техн.наук, доц., зав. кафедри     |
|Вікторович,      |міжнародної інформації ТУП       |
|0382-72-61-28     |(м.Хмельницький)            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МАКАРЕНКО Євгенія   |д.політ.наук, проф., зав. кафедри    |
|Анатоліївна 481-44-68 |міжнародних комунікацій і зв'язків з  |
|            |громадськістю Інституту міжнародних   |
|            |відносин Київського національного    |
|            |університету імені Тараса Шевченка   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ПОСТОЛОВСЬКИЙ Руслан  |к.істор.наук, проф., ректор Рівненського|
|Михайлович       |державного університету         |
|8050-375-08-61     |                    |
------------------------------------------------------------------

           Секція з країнознавства

------------------------------------------------------------------
|КРИЖАНІВСЬКИЙ Володимир|д.істор.наук, проф., завідувач кафедри |
|Прокопович, голова   |країнознавства Інституту міжнародних  |
|секції 481-44-02    |відносин Київського національного    |
|            |університету імені Тараса Шевченка   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ДОРОШКО Микола Савович,|д.істор.наук, професор кафедри     |
|заступник голови    |країнознавства Інституту міжнародних  |
|481-45-32       |відносин Київського національного    |
|            |університету імені Тараса Шевченка   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|СЕРБІНА Наталя     |к.істор.наук, доцент кафедри      |
|Федорівна, секретар  |країнознавства Інституту міжнародних  |
|481-45-32       |відносин Київського національного    |
|            |університету імені Тараса Шевченка   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МАТВІЄНКО Віктор    |д.істор.наук, проф., завідувач кафедри |
|Михайлович, 481-45-91 |міжнародних організацій і дипломатичної |
|            |служби, заступник директора Інституту  |
|            |міжнародних відносин Київського     |
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ТРОХИМЧУК Степан    |к.геогр.наук, професор кафедри     |
|Васильович       |міжнародного туризму та країнознавства |
|            |Львівського національного університету |
|            |імені Івана Франка           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ТРОЯН Сергій      |д.істор.наук, проф., зав. кафедри    |
|Станіславович     |міжнародних відносин і країнознавства  |
|            |Рівненського інституту слов'янознавства |
|            |Київського славістичного університету  |
------------------------------------------------------------------

         Секція з міжнародного бізнесу

------------------------------------------------------------------
|ВЕРГУН Володимир    |д.економ.наук, проф., зав. кафедри   |
|Антонович, голова   |управління зовнішньоекономічною     |
|секції 481-45-02    |діяльністю Інституту міжнародних    |
|            |відносин Київського національного    |
|            |університету імені Тараса Шевченка   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ПАНЧЕНКО Євген     |д.економ.наук, проф. кафедри      |
|Григорович, заступник |міжнародного менеджменту Київського   |
|голови 456-24-47    |національного економічного університету |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ГОЛУБІЙ Ігор Євгенович,|к.економ.наук, доцент кафедри управління|
|секретар 481-45-02   |зовнішньоекономічною діяльністю     |
|            |Інституту міжнародних відносин     |
|            |Київського національного університету  |
|            |імені Тараса Шевченка          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|АНТОНЮК Наталія    |д.і.н., проф., зав.каф. країнознавства |
|Володимирівна     |і міжнародного туризму Львівського   |
|            |національного унів-ту імені І.Франка  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|КРЕДІСОВ Анатолій   |д.економ.наук, проф., ректор      |
|Іванович, 242-58-97  |Міжгалузевого інституту управління   |
|            |(м. Київ)                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ЛУЦИШИН Зоряна     |д.економ.наук, професор кафедри     |
|Орестівна 481-45-12  |світового господарства і міжнародних  |
|            |економічних відносин Інституту     |
|            |міжнародних відносин Київського     |
|            |національного університету імені Тараса |
|            |Шевченка                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МАКОГОН Юрій      |д.економ.наук, проф., зав. кафедри   |
|Володимирович     |міжнародної економіки Донецького    |
|062-338-42-54     |національного університету       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|МОКІЙ Анатолій Іванович|д.економ.наук, проф., зав. кафедри   |
|0322-79-76-53     |міжнародних економічних відносин    |
|            |Львівської комерційної академії     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|ТРОЯН Сергій Степанович|д.і.н., проф., зав.каф. міжнародних   |
|            |відносин і країнознавства Рівненського |
|            |інституту слов'янознавства Київського  |
|            |славістичного унів-ту          |
------------------------------------------------------------------

      Комісія з журналістики та інформації (0303)

              Президія:

------------------------------------------------------------------
|1. |Різун Володимир      |д.філол.н., проф., директор  |
|  |Володимирович, голова   |Інституту журналістики     |
|  |комісії (044) 481-44-01  |Київського національного    |
|  |              |університету ім. Тараса    |
|  |              |Шевченка            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|2. |Приступенко Тетяна     |к.іст.н., проф., завідувач   |
|  |Олегівна, заступник голови |кафедри періодичної преси   |
|  |комісії (044) 481-44-01  |Інституту журналістики     |
|  |              |Київського національного    |
|  |              |університету ім. Тараса    |
|  |              |Шевченка            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|3. |Корнєєв Віталій Михайлович,|к.філол.н., асистент кафедри  |
|  |секретар комісії (044)   |теорії масової комунікації   |
|  |481-45-75         |Інституту журналістики     |
|  |              |Київського національного    |
|  |              |університету ім. Тараса    |
|  |              |Шевченка            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|4. |Сидоренко Наталя      |д.філол.н., проф., завідувач  |
|  |Миколаївна, член президії |кафедри історії літератури та |
|  |комісії (044) 481-45-65  |журналістики Інституту     |
|  |              |журналістики Київського    |
|  |              |національного університету   |
|  |              |ім. Тараса Шевченка      |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|5. |Тимошик Микола Степанович, |д.філол.н., проф., завідувач  |
|  |член президії комісії (044)|кафедри видавничої справи та  |
|  |481-45-36         |редагування Інституту     |
|  |              |журналістики Київського    |
|  |              |національного університету   |
|  |              |ім. Тараса Шевченка      |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|6. |Іванов Валерій Феліксович, |д.філол.н., проф., завідувач  |
|  |член президії комісії (044)|кафедри реклами та зв'язків з |
|  |481-45-63         |громадськістю Інституту    |
|  |              |журналістики Київського    |
|  |              |національного університету   |
|  |              |ім. Тараса Шевченка      |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|7. |Кириченко Петро      |к.ф.н., завідувач сектору   |
|  |Васильович (044) 425-25-73 |соціально-гуманітарної,    |
|  |              |мистецької освіти Інституту  |
|  |              |інноваційних технологій і   |
|  |              |змісту освіти МОН України   |
------------------------------------------------------------------

        Підкомісія із журналістики (030301)

------------------------------------------------------------------
|1. |Приступенко Тетяна     |к.іст.н., проф., завідувач   |
|  |Олегівна, голова підкомісії|кафедри періодичної преси   |
|  |(044) 481-45-81      |Інституту журналістики     |
|  |              |Київського національного    |
|  |              |університету імені Тараса   |
|  |              |Шевченка            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|2. |Бондаренко Вікторія    |асистент кафедри періодичної  |
|  |Володимирівна, секретар  |преси Інституту журналістики  |
|  |підкомісії (044) 481-45-81 |Київського національного    |
|  |              |університету імені Тараса   |
|  |              |Шевченка            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|3. |Демченко Володимир     |д.ф.н., проф., декан факультету|
|  |Дмитрович         |систем і засобів масової    |
|  |              |комунікації Дніпропетровського |
|  |              |національного університету   |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|4. |Манакін Володимир     |д.ф.н., проф., завідувач    |
|  |Миколайович        |кафедри видавничої справи та  |
|  |              |редагування, декан факультету |
|  |              |журналістики Запорізького   |
|  |              |державного університету    |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|5. |Квіт Сергій Миронович   |д.ф.н., проф., керівник    |
|  |              |магістерської програми з    |
|  |              |журналістики Національного   |
|  |              |університету "Києво-Могилянська|
|  |              |академія"           |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|6. |Бідзіля Юрій Михайлович,  |к.ф.н., доцент, завідувач   |
|  |              |кафедри журналістики      |
|  |              |Ужгородського національного  |
|  |              |університету          |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|7. |Богданович Галина Юріївна |д.ф.н., професор, декан    |
|  |              |факультету слов'янської    |
|  |              |філології та журналістики   |
|  |              |Таврійського національного   |
|  |              |університету імені       |
|  |              |В.І.Вернадського        |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|8. |Буряк Володимир Дмитрович |д.ф.н., проф., директор    |
|  |              |інституту журналістики і    |
|  |              |масової комунікації      |
|  |              |Гуманітарного університету   |
|  |              |"ЗІДМУ"            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|9. |Михайлин Ігор Леонідович, |д.ф.н., проф., завідувач    |
|  |              |кафедри журналістики      |
|  |              |Харківського національного   |
|  |              |університету імені       |
|  |              |В.Н.Каразіна          |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|10. |Лубкович Ігор Маркіянович |к.ф.н., доц. декан факультету |
|  |              |масової комунікації та     |
|  |              |інформаційних технологій    |
|  |              |Рівненського міжнародного   |
|  |              |економіко-гуманітарного    |
|  |              |університету імені Степана   |
|  |              |Дем'янчука           |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|11. |Ткаченко Олена Григорівна |к.філол.н., доц., завідувач  |
|  |              |кафедри журналістики та    |
|  |              |філології Сумського державного |
|  |              |університету          |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|12. |Безчотнікова Світлана   |к.ф.н., доц., завідувач кафедри|
|  |Володимирівна       |журналістики Маріупольського  |
|  |              |державного гуманітарного    |
|  |              |інституту           |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|13. |Лубченко Ігор Федорович  |голова національної спілки   |
|  |              |журналістів України      |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|14. |Набруско Віктор Іванович  |к.політ.наук, президент    |
|  |              |національної радіокомпанії   |
|  |              |України,            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|15. |Пасак Віктор Володимирович |генеральний директор КДТРК   |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|16. |Квурт Костянтин Семенович |виконавчий директор МГО    |
|  |              |"Інтерньюз-Україна"      |
------------------------------------------------------------------

        Підкомісія із реклами та зв'язків
           з громадськістю (030302)

------------------------------------------------------------------
|1. |Іванов Валерій Феліксович |д.ф.н., проф., завідувач    |
|  |голова підкомісії     |кафедри реклами та зв'язків з |
|  |8(044)481-45-35      |громадськістю Інституту    |
|  |              |журналістики Київського    |
|  |              |національного університету   |
|  |              |ім. Тараса Шевченка      |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|2. |Дмитрієва Наталя      |лаборант кафедри реклами та  |
|  |Володимирівна, секретар  |зв'язків з громадськістю    |
|  |підкомісії 8(044)481-45-35 |Інституту журналістики     |
|  |              |Київського національного    |
|  |              |університету імені Тараса   |
|  |              |Шевченка            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|3. |Артамонова Іннеса     |к.ф.н., доц., завідувач кафедри|
|  |Михайлівна,        |журналістики Донецького    |
|  |              |національного університету   |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|4. |Шабліовський Володимир   |к.ф.н., доц. кафедри реклами та|
|  |Євгенович         |зв'язків з громадськістю    |
|  |              |Інституту журналістики     |
|  |              |Київського національного    |
|  |              |університету імені Тараса   |
|  |              |Шевченка            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|5. |Сіманський Дмитро     |директор з розвитку МГО    |
|  |Альбертович        |"Інтерньюз-Україна"      |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|6. |Хобта Ярослав Петрович   |президент компанії       |
|  |              |"Комунікаційна група PRT"   |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|7. |Біденко Артем Ігоревич   |голова координаційної ради   |
|  |              |Асоціації зовнішньої реклами  |
|  |              |України            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|8. |Лазебник Максим Миколайович|виконавчий директор      |
|  |              |Всеукраїнської рекламної    |
|  |              |коаліції; виконавчий директор |
|  |              |Громадської Ради з реклами;  |
|  |              |директор Київського      |
|  |              |Міжнародного Фестивалю реклами |
------------------------------------------------------------------

   Підкомісія із видавничої справи та редагування (030303)

------------------------------------------------------------------
|1. |Тимошик Микола Степанович, |д.ф.н., проф., завідувач    |
|  |голова підкомісії     |кафедри видавничої справи та  |
|  |8(044)481-45-36      |редагування Інституту     |
|  |              |журналістики Київського    |
|  |              |національного університету   |
|  |              |імені Тараса Шевченка     |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|2. |Онкович Артем Дмитрович,  |к.п.н., асистент кафедри    |
|  |секретар підкомісії    |видавничої справи та      |
|  |8(044)481-45-36      |редагування Інституту     |
|  |              |журналістики Київського    |
|  |              |національного університету   |
|  |              |імені Тараса Шевченка     |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|3. |Зелінська Надія Віталіївна,|к.ф.н., проф., завідувач    |
|  |              |кафедри видавничої справи та  |
|  |              |редагування Української    |
|  |              |академії друкарства (Львів)  |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|4. |Александров Олександр   |д.ф.н., проф., завідувач    |
|  |Васильович,        |кафедри журналістики Одеського |
|  |              |державного університету    |
|  |              |ім. І.І.Мечникова       |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|5. |Кричун Людмила Петрівна  |к.ф.н., доц., декан факультету |
|  |              |філології та журналістики   |
|  |              |Кіровоградського державного  |
|  |              |педагогічного університету   |
|  |              |імені Володимира Винниченка  |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|6. |Бондаренко Тетяна     |к.ф.н., доц., завідувач кафедри|
|  |Григорівна         |журналістики Черкаського    |
|  |              |державного університету    |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|7. |Тріщук Ольга Володимирівна |к.ф. н., доц. кафедри     |
|  |              |видавничої справи та      |
|  |              |редагування          |
|  |              |Видавничо-поліграфічного    |
|  |              |інституту Національного    |
|  |              |Технічного Університету України|
|  |              |"КПІ"             |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|8. |Галич Валентина Миколаївна |д.ф.н., професор завідувач   |
|  |              |кафедри журналістики і     |
|  |              |видавничої справи Луганського |
|  |              |національного педагогічного  |
|  |              |університету імені Тараса   |
|  |              |Шевченка            |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|9. |Паславський Ігор Іванович |доцент кафедри української   |
|  |              |преси Львівського національного|
|  |              |університету імені Івана    |
|  |              |Франка, директор видавництва  |
|  |              |"Паїс"             |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|10. |Теремко Василь Іванович  |директор видавництва "Академія"|
|----+---------------------------+-------------------------------|
|11. |Клічак Василь Йосипович  |директор видавничого центру  |
|  |              |"Просвіта"           |
|----+---------------------------+-------------------------------|
|12. |Карасьов Володимир Іванович|к.е.н. директор видавництва  |
|  |              |"Знання"            |
------------------------------------------------------------------

           КОМІСІЯ З ПРАВА (0304)

               Президія

------------------------------------------------------------------
|1. |Андрейцев Володимир|доктор юридичних наук, професор, декан |
|  |Іванович, голова  |юридичного факультету Київського    |
|  |комісії тел.: 8  |національного університету імені Тараса|
|  |(044) 239-32-37  |Шевченка, Член Вищої Ради юстиції   |
|  |          |України                |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |Фролов Максим   |к.ю.н., доцент, заступник декана    |
|  |Олександрович,   |юридичного факультету Київського    |
|  |перший заступник  |національного університету імені Тараса|
|  |голови тел.: 8   |Шевченка                |
|  |(044) 234-12-88  |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |Бобкова Антоніна  |д.ю.н., професор, заступник декана   |
|  |Григорівна,    |економіко-правового факультету     |
|  |заступник голови  |Донецького Національного університету |
|  |тел.: 8 (062)   |                    |
|  |337-19-45     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |Каракаш Ілля    |к.ю.н., професор, проректор Одеської  |
|  |Іванович, заступник|національної юридичної академії    |
|  |голови тел.: 8   |                    |
|  |(048) 719-88-03  |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |Комаров В'ячеслав |к.ю.н., професор, проректор      |
|  |Васильович,    |Національної юридичної академії імені |
|  |заступник голови  |Ярослава Мудрого            |
|  |тел.: 8 (057)   |                    |
|  |704-11-55     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |Левківський Богдан |к.ю.н., доцент юридичного факультету  |
|  |Казимирович, вчений|КНУ імені Тараса Шевченка       |
|  |секретар тел.: 8  |                    |
|  |(044) 220-83-91  |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |Антипов Володимир |к.ю.н., професор, проректор      |
|  |Іванович      |Національної академії податкової служби|
|  |          |України                |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |Козловський Антон |д.ю.н., проф., проректор з наукової  |
|  |Антонович     |роботи Науково-технічного університету |
|  |          |(м. Київ)               |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|9. |Мовчан Олександр  |к.ф.н., доцент, завідуючий відділом  |
|  |Мартинович тел.: 8 |Інституту інноваційних технологій і  |
|  |(044) 417-80-74  |змісту навчання            |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |Строков Ігор    |начальник відділу науки та       |
|  |Васильович     |організаційної роботи управління освіти|
|  |254-78-27     |та науки Департаменту роботи з     |
|  |          |персоналом МВС України         |
------------------------------------------------------------------

             Члени комісії

------------------------------------------------------------------
|1. |Басай Віктор    |д.ю.н., професор, директор юридичного |
|  |Давидович     |інституту Прикарпатського національного|
|  |          |університету ім. В.Стефаника      |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |Бойко Андрій    |к.ю.н., доцент, декан юридичного    |
|  |Михайлович     |факультету Львівського національного  |
|  |          |університету імені Івана Франка    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |Гетьман Анатолій  |д.ю.н., проф., проректор з навчальної |
|  |Павлович      |роботи Юридичної академії імені    |
|  |          |Ярослава Мудрого            |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |Голосніченко Іван |д.ю.н., професор, завідуючий кафедрою |
|  |Пантелійович    |Національного транспортного      |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |Блошицький Юрій  |к.ю.н., доцент, в.о. ректора Київського|
|  |Ладиславович    |університету права НАН України     |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |Лазор Лідія    |д.ю.н., професор, директор       |
|  |Іванівна      |Історико-юридичного інституту     |
|  |          |Східноукраїнського національного    |
|  |          |університету (Луганськ)        |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |Олуйко Віталій   |д.д.у., професор, ректор Хмельницького |
|  |Миколайович    |університету управління і права    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |Омельчук Василь  |к.ю.н., доц., зав. спеціальною кафедрою|
|  |Андрійович     |Національної академії СБУ       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|9. |Опришко Віталій  |д.ю.н., професор, чл. кор. НАН України,|
|  |Федорович     |декан юридичного факультету КНЕУ    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |Погрібний Олексій |д.ю.н., професор, Академік АПрН    |
|  |Олексійович    |України, перший проректор Харківського |
|  |          |національного університету внутрішніх |
|  |          |справ                 |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|11. |Перепелиця     |к.ю.н., доц.., директор Інституту   |
|  |Олександр Іванович |підготовки слідчих кадрів НЮА     |
|  |          |ім.Я.Мудрого              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|12. |Розовський Борис  |д.ю.н., професор, проректор Луганського|
|  |Григорович     |інституту внутрішніх справ       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|13. |Тимощук Олександр |д.ю.н., професор, декан юридичного   |
|  |Валентинович    |факультету Таврійського національного |
|  |          |університету (Сімферополь)       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|14. |Якушев Ігор    |к.ю.н., доцент, декан юридичного    |
|  |Михайлович     |факультету Волинського державного   |
|  |          |університету імені Лесі Українки    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|15. |Андріїв Василь   |к.ю.н., доцент, ректор Чернігівського |
|  |Михайлович     |державного інституту права соціальних |
|  |          |технологій та праці          |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|16. |Пацурківський Петро|д.ю.н., професор, декан юридичного   |
|  |Станіславович   |факультету Чернівецького Національного |
|  |          |університету ім. Ю. Федьковича     |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|17. |Стрельцов Євген  |д.ю.н., професор, проректор Одеського |
|  |Львович      |національного університету імені    |
|  |          |Мечнікова               |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|18. |Коломієць Тетяна  |д.ю.н., декан юридичного факультету  |
|  |Олександрівна   |Запорізького національного університету|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|19. |Пігач Ярослав   |к.ю.н., доцент, декан юридичного    |
|  |Михайлович     |факультету Тернопільського       |
|  |          |національного економічного університету|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|20. |Токарєва Лілія   |декан юридичного факультету      |
|  |Леонідівна     |Полтавського інституту економіки і   |
|  |          |права (приватний ВНЗ)         |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|21. |Фатхудінова Олена |к.ю.н., доцент, декан юридичного    |
|  |Василівна     |факультету Університету управління,  |
|  |          |туризму і права            |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|22. |Ведерніков Юрій  |к.ю.н., доцент, проректор з      |
|  |Анатолійович    |науково-методичної роботи Української |
|  |          |академії зовнішньої торгівлі      |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|23. |Шакун Василь    |д.ю.н., перший проректор Національної |
|  |Іванович      |Академії Внутрішніх справ України   |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|24. |Ярема Василь    |проф., декан юридичного факультету   |
|  |Іванович      |Ужгородського національного      |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|25. |Тузов Анатолій   |д.ю.н., проф., декан ф-ту права НТУУ  |
|  |Павлович      |"КПІ"                 |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|26. |Негодченко     |ректор Дніпропетровського державного  |
|  |Олександр     |університету внутрішніх справ     |
|  |Володимирович   |                    |
------------------------------------------------------------------

      Комісія з економіки та підприємництва (0305)

               Президія

----------------------------------------------------------------------
|1. |Павленко Анатолій Федорович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |голова комісії т.р. 456-50-55 |кафедри маркетингу, ректор    |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|2. |Колот Анатолій Михайлович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |заступник голови т.р.     |кафедри управління персоналом,  |
|  |459-63-63           |проректор Київського       |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|3. |Мазаракі Анатолій Антонович, |д.е.н., професор, ректор     |
|  |заступник голови голова    |Київського національного     |
|  |підкомісії т.р. (044)     |торговельно-економічного     |
|  |531-49-49           |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|4. |Оболенська Тетяна Євгенівна, |д.е.н., професор, проректор   |
|  |заступник голови т.р.     |Київського національного     |
|  |458-00-73           |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|5. |Степаненко Сергій Васильович, |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |заступник голови т.р.     |кафедри історії економічних учень|
|  |456-52-58           |та економічної історії, проректор|
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|6. |Чистов Сергій Миколайович,  |к.е.н., доцент кафедри      |
|  |вчений секретар т.р. 456-51-58|макроекономіки та державного   |
|  |               |управління Київського      |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
----------------------------------------------------------------------

             Члени президії:

----------------------------------------------------------------------
|7. |Гриценко Андрій Андрійович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 230-18-72        |кафедри економічної теорії та  |
|  |               |економічних методів управління  |
|  |               |Харківського національного    |
|  |               |університету ім. Каразіна    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|8. |Герасимчук Зоряна Вікторівна, |д.е.н., професор, проректор з  |
|  |т.р. 531-49-49        |науково-педагогічної та     |
|  |               |методичної роботи Київського   |
|  |               |національного торговельно -   |
|  |               |економічного університету    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|9. |Данюк Василь Макарович, т.р. |к.е.н., професор кафедри     |
|  |456-56-10; 459-61-75     |управління персоналом Київського |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|10.|Звєряков Михайло Іванович,  |д.е.н., професор, ректор     |
|  |т.р. (0481) 723-61-58     |Одеського державного економічного|
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|11.|Загородній Анатолій      |к.е.н., проф., завідувач кафедри |
|  |Григорович, т.р. (0322)    |обліку та аналізу, проректор з  |
|  |58-24-99           |науково-педагогічної роботи   |
|  |               |Національного університету    |
|  |               |"Львівська політехніка"     |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|12.|Кардаш Віктор Якович, т.р.  |к.е.н., професор, декан     |
|  |456-73-08           |факультету маркетингу Київського |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|13.|Копич Іван Михайлович, т.р.  |к.ф.-мат.наук, професор, ректор |
|  |(0322) 75-66-32 т.ф. (0322)  |Львівської комерційної академії |
|  |75-65-50           |                 |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|14.|Кужельний Микола Васильович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 459-62-41; 456-52-56   |кафедри обліку підприємницької  |
|  |               |діяльності Київського      |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|15.|Лисенко Юрій Григорович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(062) 335-89-22; 381-30-17  |кафедри економічної кібернетики |
|  |т.ф. (062) 337-19-45     |Донецького національного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|16.|Лук'яненко Дмитро Григорович, |д.е.н., професор, декан     |
|  |т.р. 458-00-69        |факультету міжнародної економіки |
|  |               |і менеджменту, завідувач кафедри |
|  |               |міжнародного менеджменту     |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|17.|Манцуров Ігор Германович, т.р.|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |537-07-40(41) т.д. 248-74-64 |кафедри статистики Київського  |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|18.|Мельник Петро Володимирович, |д.е.н., професор, ректор     |
|  |т.р. (297) 60-301       |Державного університету ДПС   |
|  |               |України             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|19.|Мазаракі Анатолій Антонович, |д.е.н., професор, ректор     |
|  |т.р. 531-49-49        |Київського національного     |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|20.|Наливайко Анатолій Петрович, |д.е.н., професор, декан     |
|  |т.р. 456-24-19; 455-60-26   |факультету економіки та     |
|  |               |управління, завідувач кафедри  |
|  |               |стратегії підприємств Київського |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|21.|Нестуля Олексій Олексійович  |д.істор.н., професор, завідувач |
|  |т.р. (0532) 50-91-70 т.ф.   |кафедри філософії та політології,|
|  |(0532) 50-02-22        |ректор Полтавського університету |
|  |               |споживчої кооперації України   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|22.|Поддєрьогін Анатолій     |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |Микитович, т.р. 455-69-04,  |кафедри фінансів підприємств   |
|  |459-62-68           |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|23.|Пономаренко Володимир     |д.е.н., професор, ректор     |
|  |Степанович, т.р. (057)    |Харківського національного    |
|  |702-05-25; т.ф. (057)     |економічного університету    |
|  |702-03-04           |                 |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|24.|Смовженко Тамара Степанівна, |д.е.н., професор, ректор     |
|  |т.р. 462-53-42 т. моб. 8.050. |Університету банківської справи |
|  |370-25-64           |Національного банку України   |
|  |               |(м.Київ)             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|25.|Соболь Сергій Миколайович,  |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 458-00-71; 459-61-80   |кафедри менеджменту Київського  |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|26.|Сухомлін Лідія Євтихіївна,  |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |т.р. 417-84-70        |сектором економіки, бізнесу та  |
|  |               |права Інституту інноваційних   |
|  |               |технологій та змісту освіти   |
|  |               |Міністерства освіти і науки   |
|  |               |України             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|27.|Черниченко Геннадій      |д.е.н., професор, декан     |
|  |Олександрович, т.р. (062)   |економічного факультету     |
|  |305-51-10 т.ф. (062) 337-19-45|Донецького національного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|28.|Шарапов Олександр Дмитрович, |к.т.н., професор, декан     |
|  |т.р. 537-07-30; 537-07-31   |факультету інформаційних систем і|
|  |               |технологій, завідувач кафедри  |
|  |               |інформатики Київського      |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|29.|Шинкарук Лідія Василівна   |к.е.н., доц., заст. начальника  |
|  |               |відділу економічного зростання та|
|  |               |структурних змін в економіці   |
|  |               |Інституту економіки та      |
|  |               |прогнозування НАН України    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|30.|Янчева Ліана Миколаївна, т.р. |к.е.н., професор, проректор   |
|  |(0572) 36-89-79; 36-88-44   |Харківського державного     |
|  |               |університету харчування та    |
|  |               |торгівлі             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|31.|Шубін Олександр Олександрович,|д.е.н., професор, ректор     |
|  |т.р. (062) 337-79-94 т.ф.   |Донецького національного     |
|  |(062) 305-45-38        |університету економіки і торгівлі|
|  |               |ім. М. Туган-Барановського    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|32.|Юрій Сергій Ілліч т.р. (0352) |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |43-61-33           |кафедри фінансів, ректор     |
|  |               |Тернопільського національного  |
|  |               |економічного університету    |
----------------------------------------------------------------------

       Підкомісія з економічної теорії (030501)

----------------------------------------------------------------------
|1. |Гриценко Андрій Андрійович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |голова підкомісії т.р.    |кафедри економічної теорії та  |
|  |230-18-72           |економічних методів управління  |
|  |               |Харківського національного    |
|  |               |університету ім. В.Каразіна   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|2. |Малий Іван Йосипович,     |д.е.н., професор кафедри     |
|  |заступник голови підкомісії  |політичної економії       |
|  |т.р. 456-03-64; 459-61-49 моб.|обліково-економічного факультету |
|  |8(050) 357-56-45       |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|3. |Галабурда Микола       |к.е.н., доцент кафедри політичної|
|  |Костянтинович, секретар    |економії обліково-економічного  |
|  |підкомісії т.р. 489-09-50 т.д.|факультету Київського      |
|  |552-69-96 моб. 8 (066)    |національного економічного    |
|  |732-34-44           |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
----------------------------------------------------------------------

             Члени підкомісії

----------------------------------------------------------------------
|4. |Бажал Юрій Миколайович, т.р. |д.е.н., професор кафедри     |
|  |416-60-33; 416-45-16;     |економічної теорії, декан    |
|  |463-67-83           |факультету економічних наук   |
|  |               |Національного університету    |
|  |               |"Києво-Могилянська академія"   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|5. |Базилевич Віктор Дмитрович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.ф. 266-39-70; 259-04-00   |кафедри економічної теорії, декан|
|  |               |економічного факультету     |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |університету ім. Т.Шевченка   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|6. |Башнянін Григорій Іванович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0322) 79-76-38;     |кафедри економічної теорії    |
|  |79-76-97 т.ф. (0322) 75-65-50 |Львівської комерційної академії |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|7. |Бодров Володимир Григорович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 456-42-58; 456-31-51   |кафедри економічної теорії    |
|  |               |Академії державного управління  |
|  |               |при Президентові України     |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|8. |Буян Іван Васильович, т.р.  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(0352) 33-50-41; 33-39-67;  |кафедри економічної теорії    |
|  |53-39-84           |Тернопільського національного  |
|  |               |економічного університету    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|9. |Ватаманюк Зіновій Григорович, |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0322) 72-98-44 т.ф.   |кафедри економічної теорії    |
|  |(0322) 97-00-85 т.д. (0322)  |Львівського національного    |
|  |74-30-68 моб. 8 (067)     |університету ім. І.Франка    |
|  |996-29-62           |                 |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|10.|Довбенко Михайло       |д.е.н., директор Інституту    |
|  |Володимирович, т.р. 521-68-16 |відкритої політики        |
|  |т.д. 522-94-61        |                 |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|11.|Задоя Анатолій Олександрович, |д.е.н., професор, ректор     |
|  |т.р. (056) 370-36-26 т.ф.   |Дніпропетровського університету |
|  |(056) 778-05-28        |економіки і права        |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|12.|Звєряков Михайло Іванович,  |д.е.н., професор, ректор     |
|  |т.р. (0482) 23-61-58     |Одеського державного економічного|
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|13.|Кваснюк Борис Євгенович, т.р. |член-кор. НАН України, д.е.н.,  |
|  |254-28-26           |заступник директора Інституту  |
|  |               |економіки і прогнозування НАН  |
|  |               |України             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|14.|Лагутін Василь Дмитрович, т.р.|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |544-74-14; 544-39-74;     |кафедри економічної теорії    |
|  |513-23-09           |Київського національного     |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|15.|Ніколенко Сергій Степанович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (05322) 2-09-29; т.ф.  |кафедри економічної теорії    |
|  |(05322) 7-45-42        |Полтавського університету    |
|  |               |споживчої кооперації України   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|16.|Панчишин Степан Михайлович,  |к.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р.(0322) 72-98-44, 74-30-68 |економічної теорії, декан    |
|  |т.ф. (0322) 74-12-62     |економічного факультету     |
|  |               |Львівського національного    |
|  |               |університету імені Івана Франка |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|17.|Потєєв Артур Тихонович, т.р. |д.е.н., проф., завідувач кафедри |
|  |(0652) 23-03-26;       |економічної теорії Таврійського |
|  |23-39-80; т.ф. (0652) 23-22-00|національного університету    |
|  |               |ім. В.І.Вернадського       |
|  |               |(м. Сімферополь)         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|18.|Шинкарук Лідія Василівна   |к.е.н., доц., заст. начальника  |
|  |               |відділу економічного зростання та|
|  |               |структурних змін в економіці   |
|  |               |Інституту економіки та      |
|  |               |прогнозування НАН України    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|19.|Савчук Володимир Сафронович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 459-61-09; 459-62-08   |кафедри політичної економії   |
|  |               |обліково-економічного факультету,|
|  |               |проректор з наукової роботи   |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|20.|Савченко Анатолій Григорович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 456-51-58; 459-61-82   |кафедри макроекономіки та    |
|  |               |державного управління Київського |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|21.|Семенов Анатолій Григорович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (062) 304-35-47     |кафедри економічної теорії    |
|  |               |Донецького національного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|22.|Степаненко Сергій Васильович, |к.е.н., професор, проректор з  |
|  |т.р. 459-61-10; 458-02-05 т.ф.|навчальної роботи, завідувач   |
|  |456-52-58           |кафедри історії економічних вчень|
|  |               |та економічної історії Київського|
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|23.|Тарасевич Віктор Миколайович |д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. (0562) 40-92-65;     |економічної теорії        |
|  |47-12-57; 47-42-42 т.ф. (0562)|Дніпропетровської національної  |
|  |45-31-56           |металургійної академії      |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|24.|Тютюннікова Світлана     |д.е.н., професор кафедри     |
|  |Володимирівна, т.р. (057)   |економічної теорії та економічних|
|  |707-55-50; 707-54-04     |методів управління Харківського |
|  |т.ф.(057) 705-12-47      |національного університету    |
|  |               |ім. В.Каразіна          |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|25.|Хохлов Микола Пантелеймонович,|д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. (057) 702-18-32 т.ф.   |економічної теорії Харківського |
|  |(057) 702-03-04        |національного економічного    |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|26.|Чугунов Ігор Якович, т.р.   |д.е.н., професор, директор    |
|  |537-32-24           |Науково-дослідного фінансового  |
|  |               |інституту при Міністерстві    |
|  |               |фінансів України         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|27.|Яременко Олег Леонідович, т.р.|д.е.н., професор, заступник   |
|  |230-18-48; 230-18-87     |керівника експертно-аналітичного |
|  |               |центру з питань грошово-кредитної|
|  |               |політики Ради НБУ        |
----------------------------------------------------------------------

     ПІДКОМІСІЯ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ (030502)

----------------------------------------------------------------------
|1. |Лисенко Юрій Григорович,   |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |голова підкомісії т.ф. (062) |кафедри економічної кібернетики |
|  |381-30-18 моб. 8-067-624-22-64|Донецького національного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|2. |2. Шарапов Олександр     |к.т.н., професор, декан     |
|  |Дмитрович, заступник голови  |факультету інформаційних     |
|  |підкомісії т.р. 537-07-29;  |технологій, завідувач кафедри  |
|  |537-07-30           |інформатики Київського      |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|3. |Вовк Володимир        |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |Михайлович, заступник голови |кафедри економічної кібернетики |
|  |підкомісії т.р. (0322)    |Львівського національного    |
|  |70-71-53; 79-44-86      |університету ім. І.Франка    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|4. |Вітлінський          |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |Вальдемар Володимирович,   |кафедри економіко-математичних  |
|  |секретар підкомісії т.р.   |методів Київського національного |
|  |537-07-35; 537-07-36     |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|  |Члени підкомісії       |                 |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|5. |Андрієнко Володимир      |д.е.н., професор кафедри     |
|  |Миколайович, т.р. (062)    |економічної кібернетики     |
|  |381-30-16 т.ф. (062) 381-30-18|Донецького національного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|6. |Благун Іван Семенович, т.р.  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(0342) 59-60-13        |кафедри економічної кібернетики, |
|  |               |обліку і аудиту Прикарпатського |
|  |               |державного університету     |
|  |               |ім. В.Стефаника         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|7. |Ващук Федір Григорович, т.р. |д.т.н., професор, ректор     |
|  |(03122) 5-15-03        |Ужгородського державного     |
|  |               |інституту інформатики, економіки |
|  |               |і права             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|8. |Галіцин Володимир       |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |Костянтинович, т.р. 537-07-42;|кафедри інформаційного      |
|  |537-07-43           |менеджменту Київського      |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|9. |Геєць Валерій Михайлович, т.ф.|д.е.н., професор, академік НАН  |
|  |280-12-34           |України, директор інституту   |
|  |               |економіки і прогнозування НАН  |
|  |               |України             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|10.|Діордіца Станіслав Григорович,|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0482) 23-61-58; 23-23-60|кафедри обчислювальної техніки та|
|  | т.ф. (0482) 23-21-39;    |інформаційних систем Одеського  |
|  |23-44-24           |державного економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|11.|Дергунов Сергій Генадійович, |к.е.н., перший зам. голови    |
|  |т.р. (90622) 90-76-01     |Донецької обласної адміністрації |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|12.|Заруба Віктор Якович, т.р.  |д.е.н., професор, декан     |
|  |(057) 707-66-12; 706-32-24  |факультету управління бізнесу,  |
|  |т.ф. (057) 700-15-64     |завідувач кафедри економічної  |
|  |               |кібернетики та маркетингового  |
|  |               |менеджменту Національного    |
|  |               |технічного університету     |
|  |               |"Харківський політехнічний    |
|  |               |інститут"            |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|13.|Клебанова Тамара Семенівна,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (057) 702-18-31 т.ф.   |кафедри економічної кібернетики |
|  |(057) 702-03-04        |Харківського національного    |
|  |               |економічного університету    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|14.|Ковальчук Костянтин Федорович,|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0562) 41-03-84; 47-14-98|кафедри економічної кібернетики |
|  |               |Національної металургійної    |
|  |               |академії України         |
|  |               |(м. Дніпропетровськ)       |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|15.|Капустян Володимир Омелянович,|д.фіз.-мат. наук, професор,   |
|  |т.р. 241-95-59        |завідувач кафедри математичного |
|  |               |моделювання економічних систем  |
|  |               |Національного технічного     |
|  |               |університету України "Київський |
|  |               |політехнічний інститут"     |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|16.|Максишко Наталія       |к.ф-.м.н., доцент, зам.     |
|  |Костянтинівна, т.р. (0612)  |завідувача кафедри економічної  |
|  |41-03-84; 47-14-98      |кібернетики Запорізького     |
|  |               |державного університету     |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|17.|Матвєєв В'ячеслав Васильович, |к.е.н., доцент, завідувач кафедри|
|  |т.р. 497-51-51 т.ф. 408-30-27 |фінансів та економічної     |
|  |               |кібернетики Національного    |
|  |               |авіаційного університету     |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|18.|Порохня Василь Михайлович,  |д.т.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0612) 60-12-26     |кафедри економічної кібернетики |
|  |               |та статистики Гуманітарного   |
|  |               |університету "Запорізького    |
|  |               |інституту державного та     |
|  |               |муніципального управління"    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|19.|Рамазанов Султан Курбанович, |д.т.н., професор, декан     |
|  |т.р. (0642) 47-22-33,     |факультету управління завідувач |
|  |47-12-44 т.ф. (0642) 41-22-25 |кафедри економічної кібернетики |
|  |               |Східноукраїнського національного |
|  |               |університету ім. В.Даля     |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|20.|Рогоза Микола Єгорович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(0532) 50-92-05; (0509)    |кафедри економічної кібернетики, |
|  |46-52-19           |проректор з навчальної роботи  |
|  |               |Полтавського університету    |
|  |               |споживчої кооперації України   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|21.|Стасюк Валерій Петрович, т.р. |д.е.н., директор з        |
|  |(0564) 40-00-49        |зовнішньоекономічних зв'язків,  |
|  |               |маркетингу та збуту       |
|  |               |Металургійного комбінату     |
|  |               |"Криворіжсталь"         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|22.|Черняк Олександр Іванович,  |д.е.н., доцент, завідувач кафедри|
|  |т.р. 259-70-43        |економічної кібернетики     |
|  |               |Київського університету     |
|  |               |ім. Т.Шевченка          |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|23.|Харченко Олександр      |к.тех.н., проф., завідувач    |
|  |Анатолійович, т.р. 531-49-56 |кафедри економічної кібернетики |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|24.|Чубукова Ольга Юріївна, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |256-84-82; 256-21-00 т.ф.   |кафедри економічної кібернетики |
|  |290-05-12           |Київського національного     |
|  |               |університету технологій та    |
|  |               |дизайну             |
----------------------------------------------------------------------

         СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ

----------------------------------------------------------------------
|25.|Григорків Василь Степанович, |д.фіз.-мат.н., професор, завідувач|
|  |голова секції т.р. (03722)  |кафедри економіко-математичного  |
|  |2-68-47 т.д. (0372) 51-49-88 |моделювання Чернівецького     |
|  |               |національного університету імені |
|  |               |Ю.Федьковича           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|26.|Макаренко Олександр Іванович,|к.фіз.-мат.н., професор, завідувач|
|  |заступник голови секції   |кафедри вищої математики     |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|27.|Верченко Петро Іванович,   |к.фіз.-мат.н., доцент кафедри   |
|  |заступник голови секції т.р. |вищої математики Київського    |
|  |537-07-36          |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|28.|Джалладова Ірада Агаверди,  |к.фіз.-мат.н., доцент кафедри   |
|  |секретар секції т.р.     |вищої математики Київського    |
|  |489-09-27          |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|  |Члени секції         |                 |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|29.|Бондарчук Юрій Вікторович,  |к.фіз.-мат.н., доцент, завідувач |
|  |т.р. 416-43-08        |кафедри вищої математики     |
|  |               |Національного університету    |
|  |               |"Києво-Могилянська академія"   |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|30.|Вітлінський Вольдемар    |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |Володимирович, т.р.     |кафедри економіко-математичних  |
|  |537-07-35; 537-07-36     |методів Київського національного |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|31.|Королюк Володимир Семенович, |д. фіз.-мат.н., академік НАН   |
|  |т.р. 234-55-63 т.д. 235-40-46|України, ІМ НАН України      |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|32.|Лопатін Олексій       |д.фіз.-мат.н., професор, завідувач|
|  |Костянтинович, т.р. 246-24-31|кафедри інформаційних технологій |
|  |т.ф. 246-24-49        |та математики Національної    |
|  |               |Академії управління        |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|33.|Луківський Іван       |д. фіз.-мат.н., академік НАН   |
|  |Олександрович, т.р. 234-02-95|України, ІМ НАН України      |
|  |т.д. 569-05-04        |                 |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|34.|Ляшенко Ігор Миколайович,  |д.фіз.-мат.н., професор кафедри  |
|  |т.моб. 8.050.238-76-94    |економіко-економіко-математичних |
|  |               |методів Київського національного |
|  |               |університету імені Т.Г.Шевченка  |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|35.|Мартиненко Віталій      |к.фіз.-мат.н., доцент, завідувач |
|  |Степанович, т.р. 544-21-42  |кафедри вищої математики     |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|36.|Мацкул Валерій Миколайович, |д-р. екон. наук, доцент кафедри  |
|  |т.р. (0482) 23-29-80 т.ф.  |математичних методів та      |
|  |(0482) 42-40-20       |економічного аналізу Одеського  |
|  |               |державного економічного      |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|37.|Манцуров Ігор Германович,  |д.е.н., доктор, завідувач кафедри |
|  |т.р. 537-07-40(41) т.д.   |статистики Київського       |
|  |248-74-64          |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|38.|Наконечний Степан Ількович, |к.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. 537-07-35, 537-07-36  |економіко-математичних методів  |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|39.|Наливайко Анатолій Петрович, |д.е.н., професор, декан факультету|
|  |т.р. 456-24-19; 459-61-54  |економіки та управління, завідувач|
|  |               |кафедри стратегії підприємств   |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|40.|Пілявський Анатолій Іванович,|д. фіз.-мат.н., професор,     |
|  |т.р. (0322) 79-76-88 т.ф.  |завідувач кафедри вищої математики|
|  |(0322) 75-65-50       |Львівської комерційної академії  |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|41.|Пеніна Галина Геннадіївна,  |к.е.н., доцент, завідувач кафедри |
|  |т.р. (0622) 95-33-89 т.ф.  |вищої математики Донецького    |
|  |(062) 337-90-40       |національного університету    |
|  |               |економіки і торгівлі       |
|  |               |ім. М.Туган-Барановського     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|42.|Румянцев Микола Васильович, |д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. (062)381-30-17     |математики і математичних методів |
|  |               |Донецького національного     |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|43.|Савченко Анатолій Григорович,|д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. 456-51-58; 459-61-82  |кафедри макроекономіки та     |
|  |               |державного управління Київського |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|44.|Ткаченко Іван Семенович, т.р.|д.е.н., професор, завідувач    |
|  |(0352) 33-50-79       |кафедри економіко-математичних  |
|  |               |методів і моделей Тернопільського |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|45.|Шарапов Олександр Дмитрович, |к.тех.н., професор., декан    |
|  |т.р. 537-07-29, 537-07-30  |факультету інформаційних систем і |
|  |               |технологій, завідувач кафедри   |
|  |               |інформатики Київського      |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|46.|Шинкарик Микола Іванович,  |к.фіз.-мат.н., доцент, завідувач |
|  |т.р. (0352) 33-50-79;    |кафедри вищої математики     |
|  |33-11-78           |Тернопільського національного   |
|  |               |економічного університету     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|47.|Шурдук Андрій Іванович, т.р. |к.фіз.-мат.н, доцент, завідувач  |
|  |(05322) 2-09-48; 2-16-47   |кафедри вищої математики     |
|  |               |Полтавського університету     |
|  |               |споживчої кооперації України   |
----------------------------------------------------------------------

      ПІДКОМІСІЯ З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ (030503)

----------------------------------------------------------------------
|1. |Лук'яненко Дмитро Григорович,|д.е.н., професор, декан факультету|
|  |голова підкомісії, т.р.   |міжнародної економіки і      |
|  |458-00-69; 456-19-39     |менеджменту, зав. кафедри     |
|  |               |міжнародного менеджменту     |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|2. |Макогон Юрій Володимирович, |д.е.н., професор, зав. кафедри  |
|  |заступник голови підкомісії, |міжнародної економіки Донецького |
|  |т.р. (062) 333-05-93 т.р.  |національного університету    |
|  |(062) 338-42-54       |                 |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|3. |Кальченко Тимур Валерійович, |к.е.н., доцент, заст.завідувача  |
|  |секретар підкомісії т.р.   |кафедри міжнародного менеджменту |
|  |456-24-47; 459-61-46     |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|  |Члени підкомісії       |                 |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|4. |Антонюк Лариса Леонтіївна,  |д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. 456-58-47        |міжнародної економіки Київського |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|5. |Бойцун Наталія Євгенівна,  |д.тех.н., професор, проректор   |
|  |т.р. 585-02-72        |Міжнародного інституту менеджменту|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|6. |Бузько Ірина Романівна,   |д.е.н., професор, проректор з   |
|  |т.р./ф. (0642) 50-05-04   |науково-педагогічної роботи,   |
|  |               |завідувач кафедри міжнародної   |
|  |               |економіки Східноукраїнського   |
|  |               |національного університету    |
|  |               |ім. В.Даля            |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|7. |Герасимчук Василь Гнатович, |д.е.н., професор, декан факультету|
|  |т.р. 236-96-73; 241-77-11  |менеджменту і маркетингу,     |
|  |               |завідувач кафедри міжнародної   |
|  |               |економіки Національного технічного|
|  |               |університету України "КПІ"    |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|8. |Джаман Михайло Олексійович, |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (0532) 50-91-70 т.ф.  |кафедри міжнародної економіки   |
|  |(0532) 50-02-22       |Полтавського університета     |
|  |               |споживчої кооперації України   |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|9. |Захожай Валерій Борисович,  |д.е.н., професор, директор    |
|  |т.р. 524-90-64 т.ф. 524-95-11|Інституту міжнародної економіки і |
|  |               |фінансів Міжрегіональної академії |
|  |               |управління персоналом       |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|10.|Козак Юрій Георгійович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |(0482) 23-53-70; 23-62-24  |кафедри міжнародних економічних  |
|  |т.ф. (0482) 32-04-46     |відносин Одеського державного   |
|  |               |економічного університету     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|11.|Кузьмін Олег Євгенович, т.р. |д.е.н., професор, директор    |
|  |(0322) 72-16-33; 72-47-33  |Інституту економіки і менеджменту |
|  |т.ф. (0322) 72-56-80     |Національного університету    |
|  |               |"Львівська політехніка"      |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|12.|Луцишин Зоряна Орестівна т.р.|д.е.н., професор кафедри світового|
|  |481-45-12          |господарства і міжнародних    |
|  |               |економічних відносин Інституту  |
|  |               |міжнародних відносин Київського  |
|  |               |національного університету імені |
|  |               |Тараса Шевченка          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|13.|Ложачевська Олена Михайлівна,|д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. 497-51-51 т.ф. 408-30-27|кафедри міжнародної економіки   |
|  |               |Національного авіаційного     |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|14.|Мозговий Олег Миколайович,  |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. 458-02-03; 459-61-39  |кафедри міжнародних фінансів   |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|15.|Макуха Володимир Олексійович,|к.е.н., ст.наук. співробітник,  |
|  |т.р. 238-15-17; 238-15-89  |Міністр економіки України     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|16.|Новицький Валерій Євгенович, |д.е.н., професор, зав. відділом  |
|  |т.р. 239-66-89        |зовнішньоекономічних досліджень  |
|  |               |Інституту світової економіки і  |
|  |               |міжнародних відносин НАН України |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|17.|Панченко Євген Григорович,  |д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. 456-24-47        |міжнародного менеджменту     |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|18.|Піддубний Іван Олександрович,|к.е.н., професор, декан факультету|
|  |т.р. (057) 702-18-32 т.ф.  |міжнародних економічних відносин, |
|  |(057) 702-07-17       |завідувач кафедри міжнародної   |
|  |               |економіки і менеджменту      |
|  |               |зовнішньоекономічної діяльності  |
|  |               |Харківського національного    |
|  |               |економічного університету     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|19.|Плотніков Олексій      |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |Віталійович, т.р. 239-64-66 |відділом валютно-фінансових    |
|  |               |проблем Інституту світової    |
|  |               |економіки і міжнародних відносин |
|  |               |НАН України            |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|20.|Поручник Анатолій Михайлович,|д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. 205-54-64        |кафедри міжнародної економіки   |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|21.|Рокоча Віра Володимирівна,  |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. 456-71-91 (+ дод.2-22, |кафедрою міжнародної економіки  |
|  |2-31)            |Інституту економіки та права   |
|  |               |УКРОКФ              |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|22.|Руденко Лариса Володимирівна,|д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. 459-61-39        |міжнародних фінансів Київського  |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|23.|Румянцев Анатолій Павлович, |д.е.н., професор кафедри світового|
|  |т.р. 481-45-12        |господарства і міжнародних    |
|  |               |економічних відносин Інституту  |
|  |               |міжнародних відносин Київського  |
|  |               |національного університету ім.  |
|  |               |Тараса Шевченка          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|24.|Савельєв Євген Васильович,  |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (0352) 43-61-73 т.ф.  |кафедри міжнародної економіки   |
|  |(0352) 43-52-45       |фінансово-кредитних відносин і  |
|  |               |маркетингу Тернопільського    |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|25.|Сазонець Ігор Леонідович т.р.|д.е.н., професор, декан факультету|
|  |8.056. 246-92-99       |міжнародної економіки       |
|  |               |Дніпропетровського національного |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|26.|Циганкова Тетяна Михайлівна, |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. 456-24-47        |кафедри міжнародної торгівлі   |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|27.|Чернега Оксана Богданівна,  |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (0622) 95-34-47; (062) |кафедри міжнародної економіки   |
|  |384-96-55 т.ф. (062)     |Донецького національного     |
|  |305-06-73          |університету економіки і торгівлі |
|  |               |ім. М.Туган-Барановського     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|28.|Чернецький Юрій       |д.соц.н., к.е.н., доцент,     |
|  |Олександрович, т.р. (057)  |завідувач кафедри міжнародної   |
|  |707-54-55; 707-54-04 т.ф.  |економіки Харківського      |
|  |(057) 705-12-47       |національного університету    |
|  |               |ім. В.Каразіна          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|29.|Чужиков Віктор Іванович, т.р.|д.е.н., професор кафедри     |
|  |456-58-47          |міжнародної економіки Київського |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|30.|Школа Ігор Миколайович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |(0372) 52-24-24; 52-27-55  |кафедри міжнародної економіки та |
|  |               |економіки підприємства      |
|  |               |Чернівецького           |
|  |               |торговельно-економічного інституту|
|  |               |КНТЕУ               |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|31.|Стеченко Дмитро Миколайович |д.е.н., професор кафедри     |
|  |454-98-60, 236-96-73     |міжнародної економіки НТУУ "КПІ" |
----------------------------------------------------------------------

      ПІДКОМІСІЯ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА (030504)

----------------------------------------------------------------------
|1. |Наливайко Анатолій Петрович, |д.е.н., професор, декан факультету|
|  |голова підкомісії, т.р.   |економіки та управління, завідувач|
|  |456-24-19; 459-61-54;    |кафедри стратегії підприємств   |
|  |455-60-26          |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|2. |Грещак Михайло Григорович,  |к.е.н., професор кафедри стратегії|
|  |заступник голови підкомісії |підприємств Київського      |
|  |т.р. 459-61-54; 455-60-26  |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|3. |Гребешкова Олена Миколаївна, |к.е.н., доцент кафедри стратегії |
|  |секретар підкомісії т.р.   |підприємств Київського      |
|  |459-61-54; 455-60-26     |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|  |   Члени підкомісії    |                 |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|4. |Афанасьєв Микола Васильович, |к.е.н., професор, проректор,   |
|  |т.р. (057) 715-50-38;    |завідувач кафедри економіки    |
|  |702-18-34; 702-18-35     |підприємств та менеджменту    |
|  |               |Харківського національного    |
|  |               |економічного університету     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|5. |Власюк Валерій Григорович,  |к.е.н., начальник         |
|  |т.р. 442-71-97        |планово-виробничого відділу АНТК |
|  |               |ім. Антонова           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|6. |Гуляєва Наталія Миколаївна, |к.е.н., професор, декан факультету|
|  |т.р. 513-33-48 т.ф.     |економіки, менеджменту та права  |
|  |544-39-74; 544-74-14     |Київського національного     |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|7. |Данилюк Микола Олексійович, |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (03422) 4-23-08;    |кафедри економіки підприємства  |
|  |4-22-53 т.ф. (03422) 4-21-39 |Івано-Франківського національного |
|  |               |технічного університету нафти і  |
|  |               |газу               |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|8. |Загородніх Олександр     |к.е.н., доцент, зам. генерального |
|  |Анатолійович, т.р. 278-51-90 |директора ЗАТ           |
|  |               |"Консюмерс-Скло-Зоря"       |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|9. |Дикань Володимир Леонідович, |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (0572) 21-28-82     |кафедри економіки, організації і |
|  |               |управління підприємством     |
|  |               |Української державної академії  |
|  |               |залізничного транспорту      |
|  |               |(м. Харків)            |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|10.|Кіор Борис Антонович, т.р.  |к.т.н., доцент, завідувач кафедри |
|  |(0562) 47-46-70 т.ф. (0562) |економіки промисловості та    |
|  |47-33-16           |організації виробництва      |
|  |               |Українського державного      |
|  |               |хіміко-технологічного університету|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|11.|Кіндрацька Галина Іванівна, |к.е.н., доцент кафедри менеджменту|
|  |т.р. (0322) 58-21-75     |організацій Національного     |
|  |               |університету "Львівська      |
|  |               |політехніка"           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|12.|Круш Петро Васильович, т.р. |к.е.н., професор кафедри економіки|
|  |241-77-08          |і підприємництва Національного  |
|  |               |технічного університету України  |
|  |               |"Київський політехнічний інститут"|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|13.|Козак Людмила Степанівна,  |к.е.н., професор кафедри економіки|
|  |т.р. 280-30-16; 280-38-76  |Київського національного     |
|  |               |транспортного університету    |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|14.|Лігоненко Лариса       |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |Олександрівна, т.р. 513-33-48|кафедри економіки підприємства  |
|  |т.ф. 544-39-74; 544-74-14  |Київського національного     |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|15.|Леліков Сергій Володимирович,|к.е.н., доцент, декан факультету |
|  |т.р. (0482) 23-61-58;    |економіки та управління Одеського |
|  |23-23-60           |державного економічного      |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|16.|Мар'єнко Аліна Василівна,  |к.е.н., старший науковий     |
|  |т.р. 254-22-36        |співробітник, провідний науковий |
|  |               |співробітник Інституту економічних|
|  |               |прогнозів НАН України       |
|---+-----------------------------+----------------------------------|

|17.|Михасюк Іван Романович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |(0322) 96-44-66       |кафедри економіки підприємств   |
|  |               |Львівського національного     |
|  |               |університету ім. І.Франка     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|18.|Мікловда Василь Петрович,  |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р.(01322) 3-23-67     |кафедри економіки, менеджменту та |
|  |               |маркетингу Ужгородського     |
|  |               |національного університету    |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|19.|Огуй Наталія Іванівна, т.р. |к.е.н., доцент, завідувач кафедри |
|  |(05322) 2-18-31       |економіки підприємств Полтавського|
|  |               |університету споживчої кооперації |
|  |               |України              |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|20.|Орлов Олівер Олексійович,  |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (0382) 72-86-85     |кафедри економіки Технологічного |
|  |               |університету Поділля       |
|  |               |(м. Хмельницький)         |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|21.|Орлов Петро Аркадійович, т.р.|д.е.н., професор, завідувач    |
|  |(057) 702-02-65       |кафедри економіки і маркетингу  |
|  |               |Харківського національного    |
|  |               |економічного університету     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|22.|Осипов Василь Іванович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |(0482) 23-84-03       |кафедри економіки та організації |
|  |               |промислового виробництва Одеського|
|  |               |державного економічного      |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|23.|Петрович Йосип Михайлович,  |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (0322) 39-81-75     |кафедри економіки та організації |
|  |               |машинобудування Національного   |
|  |               |університету "Львівська      |
|  |               |політехніка"           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|24.|Парсяк Володимир Никифорович,|д.е.н., професор, академік    |
|  |т.р. (0512) 32-45-85;    |академії економічних наук,    |
|  |34-41-07           |завідувач кафедри економіки і   |
|  |               |організації виробництва      |
|  |               |Національного університету    |
|  |               |кораблебудування імені Адмірала  |
|  |               |Макарова (м. Миколаїв)      |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|25.|Савченко Анатолій Григорович,|д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. 456-51-58; 459-61-82  |кафедри макроекономіки та     |
|  |               |державного управління Київського |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|26.|Садєков Алімжан Абдуллович, |д.е.н., завідувач кафедри     |
|  |т.р. (062) 342-01-44 т.ф.  |економіки підприємств, проректор з|
|  |(0622) 92-83-16       |наукової роботи Донецького    |
|  |               |національного університету    |
|  |               |економіки і торгівлі       |
|  |               |ім. М.Туган-Барановського     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|27.|Фролова Лариса Володимирівна,|д.е.н., професор кафедри економіки|
|  |т.р. 337-90-40 т.ф. 304-83-16|підприємств, директор Інституту  |
|  |               |економіки і управління Донецького |
|  |               |національного університету    |
|  |               |економіки і торгівлі імені    |
|  |               |М.Туган-Барановського       |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|28.|Харів Петро Степанович, т.р. |к.е.н., професор кафедри економіки|
|  |(0352) 43-61-67       |підприємств і корпорацій     |
|  |               |Тернопільського національного   |
|  |               |економічного університету     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|29.|Хобта Валентина Михайлівна, |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (062) 304-55-94;    |кафедри економіки підприємств   |
|  |291-03-26          |Донецького національного     |
|  |               |технічного університету      |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|30.|Цал-Цалко Юзеф Сигізмундович |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (0412) 24-14-21     |кафедри економіки Житомирського  |
|  |               |національного технологічного   |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|31.|Швиданенко Генефа      |к.е.н., професор, завідувач    |
|  |Олександрівна, т.р. 456-00-62|кафедри економіки підприємств   |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|32.|Яковлев Анатолій Іванович,  |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (057) 707-61-22;    |кафедри економіки підприємств   |
|  |707-66-01          |Харківського національного    |
|  |               |технічного університету      |
----------------------------------------------------------------------

              ПІДКОМІСІЯ З
    УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ (030505)

----------------------------------------------------------------------
|1. |Данюк Василь Макарович,   |к.е.н., професор кафедри управління|
|  |голова підкомісії, т.р.   |персоналом Київського національного|
|  |459-62-12; 459-61-75;    |економічного університету імені  |
|  |456-56-10 т.ф. 226-25-73  |Вадима Гетьмана          |
|  |т.д. 236-93-72       |                  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|2. |Колот Анатолій Михайлович, |д.е.н., професор, проректор,    |
|  |заступник голови підкомісії,|завідувач кафедри управління    |
|  |т.р. 456-70-00; 459-62-76; |персоналом Київського національного|
|  |455-59-91 т.д. 419-52-19  |економічного університету імені  |
|  |              |Вадима Гетьмана          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|3. |Петюх Василь Миколайович,  |к.е.н., професор, заступник    |
|  |т.р. 455-59-91; 459-61-75; |завідувача кафедри управління   |
|  |456-56-10 т.д. 426-00-14  |персоналом Київського національного|
|  |              |економічного університету імені  |
|  |              |Вадима Гетьмана          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|4. |Бабін Світлана Михайлівна, |завідувач навчально-методичним   |
|  |секретар підкомісії, т.р.  |кабінетом кафедри управління    |
|  |459-61-75; 456-56-10 т.д.  |персоналом Київського національного|
|  |563-05-35          |економічного університету імені  |
|  |              |Вадима Гетьмана          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|  |   Члени підкомісії   |                  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|5. |Бандур Семен Іванович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач відділу|
|  |238-08-85,т.д. 433-72-79  |Ради з вивчення продуктивних сил  |
|  |              |НАН України            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|6. |Васильченко Віталій     |к.е.н., професор кафедри управління|
|  |Сергійович, т.р. 459-61-75; |персоналом Київського національного|
|  |456-56-10 т.д. 517-55-39  |економічного університету імені  |
|  |              |Вадима Гетьмана          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|7. |Гуменюк Віталій Якович, т.р.|д.е.н., професор, завідувач кафедри|
|  |(0362) 23-61-07; 23-00-95  |трудових ресурсів і підприємництва |
|  |т.каф. (0362) 23-63-18 т.д. |Українського національного     |
|  |(0362) 23-12-51       |університету водного господарства |
|  |              |та природокористування (м. Рівне) |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|8. |Євтушенко Анатолій     |к.е.н., професор, проректор,    |
|  |Григорович, т.ф. (057)   |завідувач кафедри управління    |
|  |706-29-07 (міні АТС) т.д.  |персоналом і менеджменту      |
|  |(057) 711-74-37       |Харківського інституту бізнесу і  |
|  |              |менеджменту            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|9. |Залуцький Іван Романович,  |к.е.н., доцент кафедри управління |
|  |т.р. (0322) 59-31-71 т.ф.  |персоналом і економіки праці    |
|  |(0322) 59-33-85       |Львівського регіонального інституту|
|  |              |державного управління при     |
|  |              |Президентові України        |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|10.|Кулаковська Людмила     |к.е.н., доцент, завідувач кафедри |
|  |Петрівна, т.р. (0412)    |управління персоналом і економіки |
|  |24-09-93 т.д. (0412)    |праці Житомирського національного |
|  |22-62-39          |технологічного університету    |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|11.|Комар Юрій Миколайович, т.д.|к.е.н., доцент, ст. наук.     |
|  |563-29-09 т.моб.      |співробітник, професор кафедри   |
|  |8-050-132-84-54       |менеджменту у невиробничій сфері  |
|  |              |Донецького державного університету |
|  |              |управління             |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|12.|Качан Євген Петрович, т.р. |к.е.н., професор, завідувач кафедри|
|  |(0352) 43-60-78 т.ф. (0352) |управління трудовими ресурсами та |
|  |43-61-33 т.д. (0352)    |розміщення продуктивних сил    |
|  |25-18-90, 43-18-38 т.моб.  |Тернопільського національного   |
|  |8-067-307-95-86       |економічного університету     |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|13.|Лук'янченко Наталія     |д.е.н., професор, завідувач кафедри|
|  |Дмитрівна, т.р. (062)    |управління персоналом і економіки |
|  |304-74-82 т.д. (062)    |праці Донецького національного   |
|  |313-17-53 моб.       |університету            |
|  |8-050-634-67-44       |                  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|14.|Латік Валентина Вікторівна, |директор департаменту стратегії  |
|  |т.р. 289-86-41       |соціального розвитку Міністерства |
|  |              |праці та соціальної політики    |
|  |              |України              |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|15.|Мороз Валентин Євменович,  |к.т.н., професор, заступник декана |
|  |т.р. (0522) 59-75-93;    |економічного факультету      |
|  |55-92-66          |Кіровоградського національного   |
|  |              |технічного університету      |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|16.|Назарова Галина       |д.е.н., професор, завідувач кафедри|
|  |Валентинівна, т.р. (0572)  |управління персоналом Харківського |
|  |58-77-23 (+дод.3-27, 4-27) |національного економічного     |
|  |т.ф. (057) 702-03-04 т.д.  |університету            |
|  |(057) 337-96-15       |                  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|17.|Никифоренко Валерій     |к.е.н., доцент, завідувач кафедри |
|  |Григорович, т.р. (048)   |управління персоналом і економіки |
|  |721-03-38 т.ф. (0482)    |праці Одеського державного     |
|  |32-04-46 т.д. (0482)    |економічного університету     |
|  |34-49-20          |                  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|18.|Покрищук Валерій      |к.е.н., ст. наук. співробітник,  |
|  |Олександрович, т.р.     |завідувач відділу         |
|  |235-13-82          |Науково-дослідного інституту праці |
|  |              |та зайнятості населення      |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|19.|Сумцов Віктор Григорович,  |к.е.н., доцент, завідувач кафедри |
|  |т.р. (0642) 47-24-35 т.ф.  |управління персоналом і економічної|
|  |(0642) 47-24-89 т.д. (0642) |теорії Східноукраїнського     |
|  |47-51-17          |національного університету     |
|  |              |ім. В.Даля             |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|20.|Тупик Іван Якович, т.р.   |начальник відділу розвитку     |
|  |(06264) 7-81-09; 7-09-58  |персоналу ЗАО НКМЗ (м. Краматорськ)|
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|21.|Тельнов Анатолій Сергійович,|к.е.н., доцент, завідувач кафедри |
|  |т.р. (0382) 72-73-03 т.д.  |управління персоналом і економіки |
|  |(0382) 55-89-86       |праці Хмельницького національного |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|22.|Фільштейн Леонід Михайлович,|д.е.н., професор, завідувач кафедри|
|  |т.р. (0522) 59-74-66;    |економіки праці та менеджменту   |
|  |59-75-84 т.д. (0522)    |Кіровоградського національного   |
|  |23-07-44          |технічного університету      |
----------------------------------------------------------------------

      ПІДКОМІСІЯ З ПРИКЛАДНОЇ СТАТИСТИКИ (030506)

----------------------------------------------------------------------
|1. |Манцуров Ігор Германович,   |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |голова підкомісії, т.р.    |кафедри статистики Київського  |
|  |537-07-40(41) т.д. 248-74-64 |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|2. |Герасименко Сергій Сергійович,|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |заступник голови підкомісії, |кафедри обліку, аудиту та    |
|  |т.р. 246-24-37        |статистики Національної академії |
|  |               |управління            |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|3. |Єріна Антоніна Михайлівна,  |д.е.н., професор кафедри     |
|  |секретар підкомісії, т.р.   |статистики Київського      |
|  |537-07-41; 537-07-40     |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|4. |Члени підкомісії       |                 |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|5. |Васєчко Ольга Олександрівна, |д.е.н., генеральний директор   |
|  |               |Науково-технічного комплексу   |
|  |               |статистичних досліджень     |
|  |               |Держкомстату України т.р.    |
|  |               |227-33-78            |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|6. |Головач Анатолій       |д.е.н., професор кафедри     |
|  |Варфоломійович, т.р.     |статистики Київського      |
|  |537-07-41; 537-07-40     |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|7. |Єлісєєва Оксана Костянтинівна,|к.е.н., доцент, зам. завідувача |
|  |               |кафедри статистики        |
|  |               |Дніпропетровського національного |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|8. |Карпов Володимир Іванович,  |к.е.н., доцент, завідувач кафедри|
|  |т.р. 544-25-37; 531-47-19   |статистики Київського      |
|  |               |національного          |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|9. |Матковський Семен Олексійович,|к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0322) 74-42-20; 96-41-68|кафедри статистики Львівського  |
|  |т.ф. (0322) 74-12-62     |національного університету ім.  |
|  |               |І.Франка, начальник Львівського |
|  |               |обласного управління статистики |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|10.|Парфенцева Неля Олексіївна,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 213-09-68        |кафедри економічної статистики  |
|  |               |Державної академії статистики,  |
|  |               |обліку та аудиту Держкомстату  |
|  |               |України             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|11.|Підгорний Анатолій Захарович, |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0482) 23-03-89 т.ф.   |кафедри статистики Одеського   |
|  |(0482) 23-61-58        |державного економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|12.|Сєрова Ірина Анатоліївна, т.р.|к.е.н., доцент, завідувач кафедри|
|  |(057) 702-18-31; 702-07-12  |економічної статистики      |
|  |               |Харківського національного    |
|  |               |економічного університету    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|14.|Сідорова Антоніна Василівна, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (062) 335-83-01     |кафедри статистики Донецького  |
|  |               |національного університету    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|15.|Чупріна Олена Анатоліївна,  |к.е.н., професор, зам. завідувача|
|  |т.р. (057) 707-53-31;     |кафедри статистики Харківського |
|  |707-54-04 т.ф. (057) 705-12-47|національного університету    |
|  |               |ім. В.Н.Каразіна         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|16.|Швець Віктор Григорович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |259-00-32           |кафедри обліку та аудиту     |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |університету ім. Т.Шевченка   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|17.|Шост Іван Михайлович, т.р.  |к.е.н., доцент кафедри статистики|
|  |(0352) 33-11-02 т.ф.(0352)  |Тернопільського національного  |
|  |43-61-33           |економічного університету    |
----------------------------------------------------------------------

         ПІДКОМІСІЯ З МАРКЕТИНГУ (030507)

----------------------------------------------------------------------
|1. |Кардаш Віктор Якович, голова |к.е.н., професор кафедри     |
|  |підкомісії, т.р. 456-73-08  |маркетингу Київського      |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|2. |Гребньов Микола Георгійович, |к.е.н., доцент, заступник    |
|  |заступник голови підкомісії, |завідувача кафедри маркетингу  |
|  |т.р. 456-98-73        |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|3. |Пилипчук Володимир Петрович, |к.е.н., професор кафедри     |
|  |заступник голови підкомісії, |маркетингу Київського      |
|  |т.р.459-61-55; 456-98-73   |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|4. |Куденко Наталія Володимирівна,|д.е.н, професор кафедри     |
|  |секретар підкомісії т.р.   |маркетингу Київського      |
|  |456-98-73           |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|  |Члени підкомісії       |                 |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|5. |Азарян Олена Михайлівна, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(0622) 95-34-86, т.ф. (062)  |кафедри маркетингу і комерційної |
|  |337-90-40           |справи Донецького національного |
|  |               |університету економіки і торгівлі|
|  |               |ім. М.Туган-Барановського    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|6. |Бєлявцев Михайло Іванович,  |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0622) 55-05-17,     |кафедри маркетингу Донецького  |
|  |338-46-04           |національного університету    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|7. |Баширов Іслам Халідович т.р. |к.е.н., професор, декан     |
|  |8.062. 95-34-34 т.моб. 8.067. |факультету маркетингу, торгівлі |
|  |620-03-77           |та митної справи Донецького   |
|  |               |національного університету    |
|  |               |економіки і торгівлі       |
|  |               |ім. М.Туган-Барановського    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|8. |Войчак Анатолій Володимирович,|д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. 456-08-50; 456-43-63   |маркетингу Київського      |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана, директор Міжнародного |
|  |               |Християнського університету   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|9. |Виноградський Микола     |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |Данилович, т.р. 543-78-47   |кафедри управління розвитком   |
|  |(153)             |туризму і маркетингу Київського |
|  |               |університету туризму, економіки і|
|  |               |права              |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|10.|Воробйов Валерій Миколайович, |к.е.н., доцент кафедри маркетингу|
|  |т.р. (062) 338-46-04 т.ф.   |Донецького національного     |
|  |(062) 337-19-45        |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|11.|Ворона Олександр Іванович,  |головний бухгалтер Кабінету   |
|  |т.р. 226-30-24        |Міністрів України        |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|12.|Герасимчук Василь Гнатович,  |д.е.н., професор, декан     |
|  |т.р. 236-96-73; 241-77-11   |факультету менеджменту і     |
|  |               |маркетингу, завідувач кафедри  |
|  |               |міжнародної економіки      |
|  |               |Національного технічного     |
|  |               |університету України "КПІ"    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|13.|Карпенко Наталія       |к.е.н., доцент, завідувач кафедри|
|  |Володимирівна, т.р. (0532)  |маркетингу Полтавського     |
|  |50-91-73           |університету споживчої кооперації|
|  |               |України             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|14.|Карпенко Юрій Михайлович,   |к.е.н., доцент, завідувач кафедри|
|  |               |менеджменту і маркетингу     |
|  |               |Чернігівського інституту     |
|  |               |менеджменту і підприємництва   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|15.|Кочерга В'ячеслав Кононович, |начальник відділу поставок    |
|  |т.р. 594-76-81        |металовиробів          |
|  |               |"Укрнафтогазкомплект"      |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|16.|Корольчук Олександр Петрович, |к.е.н., доцент кафедри маркетингу|
|  |т.р. 513-77-18 т.ф. 544-39-74;|і комерційної діяльності, перший |
|  |544-74-14           |проректор Київського       |
|  |               |національного          |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|

|17.|Крикавський Євген Васильович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0322) 58-26-25     |кафедри логістики Національного |
|  |               |університету "Львівська     |
|  |               |політехніка"           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|18.|Окландер Михайло Анатолійович,|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0482) 22-22-11     |кафедри маркетингу Одеського   |
|  |               |державного економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|19.|Ортинська Валентина Василівна,|к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 531-48-37; 531-48-38   |кафедри маркетингу та комерційної|
|  |               |діяльності Київського      |
|  |               |національного          |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|20.|Орлов Петро Аркадійович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(057) 702-02-65 (дод.3-66 або |кафедри економіки та маркетингу |
|  |4-39) т.ф. (057) 702-03-04  |Харківського національного    |
|  |               |економічного університету    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|21.|Павленко Анатолій Федорович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 456-50-55        |кафедри маркетингу, ректор    |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені |
|  |               |Вадима Гетьмана         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|22.|Пелішенко Валентин Павлович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 456-88-02        |кафедри маркетингу Київського  |
|  |               |економічного інституту      |
|  |               |менеджменту           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|23.|Решетилова Тетяна Борисівна, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (056) 744-62-10 т.ф.   |кафедри маркетингу Національної |
|  |(0562) 46-40-62        |гірничої академії України    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|24.|Решетнікова Ірина Леонідівна, |д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. 459-62-10        |маркетингу Київського      |
|  |               |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима    |
|  |               |Гетьмана             |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|25.|Савел'єв Євген Васильович,  |д.е.н,, професор, проректор   |
|  |т.р. (0352) 43-61-73     |Тернопільськго національного   |
|  |               |економічного університету    |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|26.|Скибінський Станіслав     |д.е.н., професор, проректор   |
|  |Володимирович, т.р. (0322)  |Львівської комерційної академії |
|  |75-65-50           |                 |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|27.|Старостіна Алла Олексіївна,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 266-38-68        |кафедри міжнародної економіки  |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |університету ім. Т.Шевченка   |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|28.|Сагаль Сергій Захарович, т.р. |к.т.н., директор інституту    |
|  |457-16-98; 457-16-97     |"Укргіпромеблі"         |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|29.|Зозулев Олександр Вікторович |к.е.н., доцент кафедри      |
|  |т.р. 244-77-05; 454-98-62   |промислового маркетингу     |
|  |               |Національного технічного     |
|  |               |університету України "Київський |
|  |               |політехнічний інститут"     |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|30.|Шульга Людмила Михайлівна,  |д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. 513-33-48 т.ф. 544-39-74;|маркетингу та комерційної    |
|  |544-74-14           |діяльності Київського      |
|  |               |національного          |
|  |               |торговельно-економічного     |
|  |               |університету           |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|31.|Яковлєв Анатолій Іванович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0572) 400-600 т.ф.   |кафедри економіки і маркетингу  |
|  |(0572) 400-601        |Національного технічного     |
|  |               |університету "Харківський    |
|  |               |політехнічний інститут"     |
|---+------------------------------+---------------------------------|
|32.|Романенко Лариса Федорівна  |д.е.н., професор, перший     |
|  |               |проректор Відкритого міжнародного|
|  |               |унів-ту розвитку людини "Україна"|
----------------------------------------------------------------------

       ПІДКОМІСІЯ З ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ (030508)

----------------------------------------------------------------------
|1. |Поддєрьогін Анатолій Микитович,|к.е.н., професор, завідувач   |
|  |голова підкомісії, т.р.    |кафедри фінансів підприємств  |
|  |459-62-68;455-69-04      |Київського національного    |
|  |                |економічного університету імені |
|  |                |Вадима Гетьмана         |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|2. |Мороз Анатолій Миколайович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |заступник голови підкомісії,  |кафедри банківської справи   |
|  |т.р. 456-98-15         |Київського національного    |
|  |                |економічного університету імені |
|  |                |Вадима Гетьмана         |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|3. |Кондратюк Сергій Якович,    |к.е.н., доцент кафедри фінансів |
|  |секретар підкомісії, т.р.   |Київського національного    |
|  |456-36-35           |економічного університету імені |
|  |                |Вадима Гетьмана         |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|  |Члени підкомісії        |                |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|4. |Алексєєв Ігор Валентинович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 258-21-93; (0322) 72-88-69|кафедри фінансів, заступник   |
|  |                |директора Інституту економіки і |
|  |                |менеджменту Національного    |
|  |                |університету "Львівська     |
|  |                |політехніка"          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|5. |Боронос Володимир Миколайович, |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0542) 33-53-83 т.ф.   |кафедри фінансів Сумського   |
|  |(0542) 33-00-24        |державного університету     |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|6. |Васюренко Олег Володимирович, |д.е.н., професор, проректор   |
|  |т.м. 8.050. 423 99 07     |Університету банківської справи |
|  |                |Національного банку України   |
|  |                |(м. Київ)            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|7. |Вожжов Анатолій Павлович, т.р. |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |(0692) 24-45-30; 24-35-90   |кафедри фінансів і кредиту   |
|  |                |Севастопольського національного |
|  |                |технічного університету     |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|8. |Вовчак Ольга Дмитрівна,    |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |                |кафедри банківської справи   |
|  |                |Львівської комерційної академії |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|9. |Галушко Ольга Сергіївна т.р.  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(056) 744-61-61        |кафедри економічного аналізу та |
|  |                |фінансів Національного гірничого|
|  |                |університету м. Дніпропетровськ |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|10.|Грушко Віктор Іванович, т.р.  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |455-56-90           |кафедри фінансів Інституту   |
|  |                |економіки і права "КРОК"    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|11.|Говорушко Тамара Андріївна,  |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |т.р. 289-95-55 т.ф. 289-01-02 |кафедри фінансів Національного |
|  |                |університету харчових технологій|
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|12.|Гуцал Ігор Степанович,     |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |                |кафедри банківського аналізу  |
|  |                |Тернопільського національного  |
|  |                |економічного університету    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|13.|Дзюблюк Олександр Валерійович, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0352) 23-60-29 т.ф.   |кафедри банківської справи   |
|  |(0352) 43-61-33        |Тернопільського національного  |
|  |                |економічного університету    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|14.|Диба Михайло Іванович, т.р.  |д.е.н., професор, декан     |
|  |455-69-07; 456-40-83      |факультету банківської справи  |
|  |                |Київського національного    |
|  |                |економічного університету імені |
|  |                |Вадима Гетьмана         |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|15.|Дмитренко Микола Гаврилович  |к.е.н., професор, ректор,    |
|  |т.р. 64-41-66; 64-43-44    |завідувач кафедри банківської  |
|  |                |справи Черкаського банківського |
|  |                |інституту Університету     |
|  |                |банківської справи Національного|
|  |                |банку України          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|16.|Булгакова Світлана Олексіївна, |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 513-33-48 т.ф. 544-39-74; |кафедри фінансів Київського   |
|  |544-74-14           |національного          |
|  |                |торговельно-економічного    |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|17.|Єгоров Петро Володимирович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (062) 335-85-95, 338-41-17|кафедри фінансів і банківської |
|  |т.ф. (062) 338-42-42      |справи Донецького національного |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|18.|Іванов Юрій Борисович, т.р.  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(057) 702-18-35 т.ф. (057)   |кафедри оподаткування      |
|  |702-03-04           |Харківського національного   |
|  |                |економічного університету    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|19.|Костирко Лідія Андріївна, т.р. |д.е.н., доцент, завідувач    |
|  |(0642) 41-13-59; 41-95-53   |кафедри фінансів        |
|  |                |Східноукраїнського національного|
|  |                |університету ім. В.Даля,    |
|  |                |(м.Луганськ)          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|

|20.|Крамаренко Галина       |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |Олександрівна, т.р. 8-(056)  |кафедри фінансів та банківської |
|  |778-32-17           |справи Дніпропетровського    |
|  |                |університету економіки і права |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|21.|Крупка Михайло Іванович, т.р. |д.е.н, професор, завідувач   |
|  |(0322) 72-27-42 т.ф. (0322)  |кафедри фінансів, грошового   |
|  |74-12-62            |обігу і кредиту Львівського   |
|  |                |національного університету   |
|  |                |ім. І.Франка          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|22.|Кузнецова Людмила Вікторівна, |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |т.р. (0482) 23-61-58      |кафедри банківської справи   |
|  |                |Одеського державного      |
|  |                |економічного університету    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|23.|Кудряшов Василь Павлович,   |д.е.н., професор, заступник   |
|  |т.р.529-20-38         |директора НДФІ при Міністерстві |
|  |                |фінансів України        |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|24.|Кириленко Ольга Павлівна, т.р. |д.е.н., доцент, завідувач    |
|  |(0352) 53-39-69        |кафедри казначейської справи  |
|  |                |Тернопільського національного  |
|  |                |економічного університету    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|25.|Крисоватий Андрій Ігорович,  |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |т.р. (0352) 53-45-09 т.ф.   |кафедри податків і фіскальної  |
|  |(0352) 43-61-33        |політики Тернопільського    |
|  |                |національного економічного   |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|26.|Лютий Ігор Олексійович, т.р.  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |259-70-62           |кафедри фінансів, грошового   |
|  |                |обігу та кредиту Київського   |
|  |                |національного університету   |
|  |                |ім. Тараса Шевченка       |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|27.|Міщенко Володимир Іванович,  |д.е.н., професор, директор   |
|  |т.р. 230-17-59         |Центру наукових досліджень   |
|  |                |Національного банку України   |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|28.|Мних Євген Володимирович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |513-33-48 т.ф. 544-39-74;   |кафедри фінансового аналізу і  |
|  |544-74-14           |контролю Київського       |
|  |                |національного торговельно -   |
|  |                |економічного університету    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|29.|Омелянович Лідія Олександрівна,|д.е.н., професор, перший    |
|  |т.р.(062) 337-79-94 т.ф. (062) |проректор, завідувач кафедри  |
|  |305-45-38           |фінансів Донецького       |
|  |                |національного університету   |
|  |                |економіки і торгівлі      |
|  |                |ім. М.Туган-Барановського    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|30.|Осадець Семен Степанович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |459-62-84; 455-69-04      |кафедри страхування Київського |
|  |                |національного економічного   |
|  |                |університету імені Вадима    |
|  |                |Гетьмана            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|31.|Пересада Анатолій Анатолійович,|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 459-62-65         |кафедри банківських інвестицій |
|  |                |Київського національного    |
|  |                |економічного університету імені |
|  |                |Вадима Гетьмана         |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|32.|Примостка Людмила Олексіївна, |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |                |кафедри менеджменту банківської |
|  |                |діяльності Київського      |
|  |                |національного економічного   |
|  |                |університету імені Вадима    |
|  |                |Гетьмана            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|33.|Рогов Георгій Костянтинович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0512) 35-91-48 т.ф.   |кафедри фінансів Національного |
|  |(0512) 39-73-26        |університету кораблебудування  |
|  |                |ім. Адмірала Макарова      |
|  |                |(м. Миколаїв)          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|34.|Савлук Михайло Іванович, т.р. |д.е.н., професор кафедри    |
|  |456-32-93           |банківської справи Київського  |
|  |                |національного економічного   |
|  |                |університету імені Вадима    |
|  |                |Гетьмана            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|35.|Смовженко Тамара Степанівна,  |д.е.н., професор, ректор    |
|  |т.р. 462-53-42 т.моб. 8.050.  |Університету банківської справи |
|  |370-25-64           |Національного банку України   |
|  |                |(м. Київ)            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|36.|Смолін Ігор Валентинович, т.р. |д.е.н., професор, декан     |
|  |513-33-48 т.ф. 544-39-74;   |факультету банківської справи  |
|  |544-74-14           |Київського національного    |
|  |                |торговельно-економічного    |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|37.|Сало Іван Васильович,     |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |                |кафедри банківської справи   |
|  |                |Української академії банківської|
|  |                |справи (м. Суми)        |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|38.|Федосов Віктор Михайлович, т.р.|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |456-36-35; 455-69-06      |кафедри фінансів Київського   |
|  |                |національного економічного   |
|  |                |університету імені Вадима    |
|  |                |Гетьмана            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|39.|Хлівний Володимир Кирилович,  |к.е.н., доцент, декан      |
|  |т.р. 456-04-64; 459-62-80   |фінансово-економічного     |
|  |                |факультету Київського      |
|  |                |національного економічного   |
|  |                |університету імені Вадима    |
|  |                |Гетьмана            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|40.|Цвєткова Людмила Олексіївна,  |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |т.р. (05322) 51-91-71     |кафедри фінансів Полтавського  |
|  |                |університету споживчої     |
|  |                |кооперації України       |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|41.|Чернявський Олександр Павлович,|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0482) 23-33-88      |кафедри фінансів Одеського   |
|  |                |державного економічного     |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|42.|Шульга Наталія Петрівна, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |513-33-48 т.ф. 544-39-74;   |кафедри банківської справи   |
|  |544-74-14           |Київського національного    |
|  |                |торговельно-економічного    |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|43.|Юрій Сергій Ілліч, т.р. (0352) |д.е.н., професор, ректор,    |
|  |43-61-33; 33-30-33 т.ф. (0352) |завідувач кафедри фінансів   |
|  |43-61-33            |Тернопільського національного  |
|  |                |економічного університету    |
----------------------------------------------------------------------

       ПІДКОМІСІЯ З ОБЛІКУ І АУДИТУ (030509)

----------------------------------------------------------------------
|1. |Кужельний Микола Васильович,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |голова підкомісії, т.р.    |кафедри обліку підприємницької |
|  |456-52-56; 459-62-41      |діяльності Київського      |
|  |                |національного економічного   |
|  |                |університету імені Вадима    |
|  |                |Гетьмана            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|2. |Кіндрацька Любомира Максимівна,|д.е.н., професор, завідувач   |
|  |заступник голови підкомісії,  |кафедри обліку в кредитних і  |
|  |т.р. 456-52-56; 459-62-39   |бюджетних установах та     |
|  |                |економічного аналізу Київського |
|  |                |національного економічного   |
|  |                |університету імені Вадима    |
|  |                |Гетьмана            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|3. |Петрик Олена Анатоліївна,   |д.е.н., професор, заступник   |
|  |заступник голови підкомісії,  |завідувача кафедри аудиту    |
|  |т.р. 456-52-56; 459-62-39   |Київського національного    |
|  |                |економічного університету імені |
|  |                |Вадима Гетьмана         |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|4. |Небильцова Оксана       |к.е.н., доцент, заступник    |
|  |Володимирівна, секретар    |завідувача кафедри обліку    |
|  |підкомісії т.р. 459-62-37   |підприємницької діяльності   |
|  |                |Київського національного    |
|  |                |економічного університету імені |
|  |                |Вадима Гетьмана         |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|  |    Члени підкомісії    |                |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|5. |Бачинський Василь Іванович,  |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |т.ф. (0322) 79-76-78      |кафедри бухгалтерського обліку |
|  |                |Львівської комерційної академії |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|6. |Ворона Олександр Іванович, т.р.|головний бухгалтер, завідуючий |
|  |226-30-24 т.ф. 293-00-92    |відділом бухгалтерського обліку |
|  |                |Кабінету Міністрів України   |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|7. |Губачова Ольга Марківна, т.р. |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |(05322) 2-06-55        |кафедри бухгалтерського обліку |
|  |                |Полтавського університету    |
|  |                |споживчої кооперації      |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|8. |Гринько Алла Павлівна, т.р.  |к.е.н., професор кафедри обліку |
|  |(0572) 30-05-34 т.ф. (0572)  |і аудиту, декан факультету   |
|  |36-89-79            |менеджменту Харківського    |
|  |                |державного університету     |
|  |                |харчування та торгівлі     |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|9. |Давидов Григорій Миколайович, |д.е.н., професор, декан     |
|  |т.р.(0522) 55-92-34 т.ф. (0522)|економічного факультету     |
|  |55-92-53            |Кіровоградського національного |
|  |                |технічного університету     |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|10.|Дем'яненко Микола Якович,   |д.е.н., професор, заступник   |
|  |т.р.266-05-66 т.д. 266-08-90  |директора інституту аграрної  |
|  |                |економіки УААН         |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|11.|Даньків Йосип Якимович, т.р.  |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |(0312) 61-43-83        |кафедри бухгалтерського обліку і|
|  |                |аудиту Ужгородського      |
|  |                |національного університету   |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|12.|Загородній Анатолій Григорович,|к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0322) 72-47-33 т.ф.   |кафедри обліку та аналізу,   |
|  |(0322) 72-56-80        |проректор з науково-педагогічної|
|  |                |роботи Національного      |
|  |                |університету "Львівська     |
|  |                |політехніка"          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|13.|Калюга Євгенія Василівна, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(297) 60-301          |кафедри бухгалтерського обліку |
|  |                |Державного університету ДПС   |
|  |                |України             |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|14.|Крупка Ярослав Дмитрович, т.р. |д.е.н., професор, директор   |
|  |(0352) 43-61-67 т.ф. (0352)  |інституту обліку і аудиту    |
|  |43-61-33            |Тернопільського національного  |
|  |                |економічного університету    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|15.|Лисенко Любов Іванівна, т.р.  |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |(0692) 54-62-88; 54-13-55 т.ф. |кафедри обліку і аудиту     |
|  |(0692) 24-35-90        |Севастопольського національного |
|  |                |технічного університету     |
|---+-------------------------------+--------------------------------|

|16.|Левицька Світлана Олексіївна, |д.е.н., професор, декан     |
|  |т.р. (0362) 22-23-30 т.ф.   |факультету економіки і     |
|  |(0362) 28-08-43        |підприємництва Національного  |
|  |                |університету водного      |
|  |                |господарства та         |
|  |                |природокористування (м. Рівне) |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|17.|Мних Євген Володимирович т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |(044) 513-63-18        |кафедри аудиту і аналізу    |
|  |                |Київського національного    |
|  |                |торговельно-економічного    |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|18.|Мержвинська Анна Миколаївна,  |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |т.р. 497-51-51 т.ф. 408-30-27 |кафедри обліку і аудиту     |
|  |                |Національного авіаційного    |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|19.|Нападовська Любов Василівна,  |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. 513-33-48 т.ф. 544-39-74; |кафедри бухгалтерського обліку |
|  |544-74-14           |Київського національного    |
|  |                |торговельно-економічного    |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|20.|Орлова Валентина Кузьмінічна, |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0342) 24-01-37 т.ф.   |кафедри обліку і аудиту     |
|  |(0342) 24-21-39        |Івано-Франківського       |
|  |                |національного технічного    |
|  |                |університету нафти і газу    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|21.|Приходько Володимир Сергійович,|к.е.н., доцент, фінансовий   |
|  |т.р. 555-08-46 т.ф. 559-14-23 |директор - головний бухгалтер  |
|  |                |МТСБУ              |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|22.|Погорєлова Олена Володимирівна,|к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |т.р. (0512) 35-91-48 т.ф.   |кафедри бухгалтерського обліку |
|  |(0512) 39-73-26        |та аудиту Національного     |
|  |                |університету кораблебудування  |
|  |                |ім. Адмірала Макарова      |
|  |                |(м. Миколаїв)          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|23.|Титенко Лариса Василівна, т.р. |голова правління Державної   |
|  |244-28-76 т.ф. 244-30-12    |акціонерної компанії "Ліки   |
|  |                |України" Кабінету Міністрів   |
|  |                |України             |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|24.|Садовська Ірина Борисівна, т.р.|к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |(03322) 6-44-10        |кафедри обліку і аудиту Луцького|
|  |                |державного технічного      |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|25.|Сидюк Ольга Вікторівна, т.р.  |к.е.н., доцент, завідувач    |
|  |(062) 338-42-63 т.ф. (062)   |кафедри обліку і аудиту     |
|  |337-19-45           |Донецького національного    |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|26.|Смоленюк Петро Степанович, т.р.|к.е.н., професор, ректор    |
|  |(0382) 72-89-25 т.д. (0382)  |Хмельницького економічного   |
|  |74-30-41            |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|27.|Сухарєва Любов Олексіївна, т.р.|к.е.н., професор, завідувач   |
|  |(062) 305-21-38 т.ф. (062)   |кафедри контролю і аналізу   |
|  |305-06-73           |Донецького національного    |
|  |                |університету економіки і    |
|  |                |торгівлі ім. М.         |
|  |                |Туган-Барановського       |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|28.|Ульянченко Михайло Васильович, |голова правління ЗАТ      |
|  |т.р. 524-48-02 т.д. 456-74-89 |"Транснафтопереробка"      |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|29.|Чернелевський Леонід      |к.е.н., професор, завідувач   |
|  |Миколайович, т.р. 284-31-13  |кафедри обліку і аудиту     |
|  |т.д. 410-29-63         |Національного університету   |
|  |                |харчових технологій (м. Київ)  |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|30.|Чабанова Наталія Володимирівна,|к.е.н., професор, завідувач   |
|  |т.р. (0572) 21-28-73; 20-69-23 |кафедри обліку та аудиту    |
|  |                |Харківської державної академії |
|  |                |залізничного транспорту     |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|31.|Швець Віктор Григорович, т.р. |д.е.н., професор, завідувач   |
|  |259-00-32 т.д. 290-83-55    |кафедри обліку і аудиту     |
|  |                |Київського національного    |
|  |                |університету ім. Т.Шевченка   |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|32.|Шевчук Володимир Олександрович,|д.е.н., професор, проректор   |
|  |т.р. 255-05-64 т.д. 295-05-10 |Державної академії статистики, |
|  |                |обліку та аудиту при      |
|  |                |Держкомітеті статистики України |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|33.|Шеремет Олег Олексійович, т.р. |к.е.н., доцент, декан факультету|
|  |289-95-55 т.ф. 289-01-02    |обліку, фінансів та       |
|  |                |підприємницької діяльності   |
|  |                |Національного університету   |
|  |                |харчових технологій       |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|34.|Яценко Володимир Микитович,  |д.е.н., професор, проректор   |
|  |т.р. (0472) 32-24-78 т.д.   |Черкаського державного     |
|  |(0472) 45-32-08        |технологічного університету   |
----------------------------------------------------------------------

              ПІДКОМІСІЯ
     З ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
               (030510)

----------------------------------------------------------------------
|1. |Мазаракі Анатолій Антонович,|д-р екон. наук, проф., ректор   |
|  |голова підкомісії, заступник|Київського національного      |
|  |голови НМК, т.р. (044)   |торговельно-економічного      |
|  |531-49-49          |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|2. |Притульська         |д-р техн. наук, проф.,       |
|  |Наталія Володимирівна,   |декан товарознавчого факультету,  |
|  |заступник голови підкомісії,|зав. кафедри товарознавства та   |
|  |т.р. (044) 531-47-71    |експертизи продовольчих товарів  |
|  |              |Київського національного      |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|3. |Калиновська Лариса     |канд. екон. наук, доцент, начальник|
|  |Євгенівна, вчений секретар |навчального відділу Київського   |
|  |підкомісії, т.р. (044)   |національного           |
|  |531-47-51          |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|4. |Грачова Людмила       |методист вищої кваліфікаційної   |
|  |Іванівна т.р (044) 417-84-70|категорії Інституту        |
|  |              |інноваційних технологій та змісту |
|  |              |освіти МОН України         |
----------------------------------------------------------------------

           Секція товарознавства

----------------------------------------------------------------------
|5. |Притульська Наталія     |д-р. техн. наук, проф., декан   |
|  |Володимирівна, голова секції|товарознавчого факультету, зав.  |
|  |т.р. (044) 531-47-94    |кафедри товарознавства та     |
|  |              |експертизи продовольчих товарів  |
|  |              |Київського національного      |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|6. |Тищенко Євгенія Василівна, |канд. техн. наук, доцент кафедри  |
|  |заступник голови секції   |товарознавства та експертизи    |
|  |              |продовольчих товарів Київського  |
|  |              |національного           |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|7. |Белінська Світлана     |канд. техн. наук, заступник декана |
|  |Омелянівна, секретар секції |товарознавчого факультету     |
|  |              |Київського національного      |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|8. |Антоник Ольга Василівна,  |канд. філолог. наук, доцент, зав. |
|  |              |кафедри товарознавства та     |
|  |              |організації книжкової торгівлі   |
|  |              |Української академії друкарства  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|9. |Артюх Тетяна Миколаївна,  |канд. техн. наук, доцент, заст.  |
|  |              |завідувача кафедри товарознавства |
|  |              |та експертизи непродовольчих    |
|  |              |товарів Київського національного  |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|10.|Байдакова Людмила Іванівна, |д-р. техн. наук, проф. Луцького  |
|  |              |державного технічного університету |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|11.|Бенчук Олександр Петрович, |канд. техн. наук, доцент, зав.   |
|  |              |кафедри товарознавства і експертизи|
|  |              |Рівненського інституту       |
|  |              |слов'янознавства Київського    |
|  |              |славістичного університету     |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|12.|Бідаш Валентин Іванович,  |канд. техн. наук, доцент,     |
|  |              |Луганського національного     |
|  |              |педагогічного університету     |
|  |              |ім. Т.Шевченка           |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|13.|Войнаш Лідія Герасимівна,  |начальник управління кадрової   |
|  |              |політики кооперативної освіти і  |
|  |              |науки, директор          |
|  |              |Навчально-методичного центру    |
|  |              |"Укоопосвіта" Укоопспілки     |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|14.|Дубініна Антоніна      |канд. техн. наук, проф., зав.   |
|  |Анатоліївна,        |кафедри товарознавства та     |
|  |              |експертизи Харківського державного |
|  |              |університету харчування та торгівлі|
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|15.|Дудла Іраїда Олександрівна, |д-р. техн. наук, зав. кафедри   |
|  |              |товарознавства та комерційної   |
|  |              |діяльності Чернігівського     |
|  |              |державного технологічного     |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|16.|Дюкарева Галина Іванівна,  |канд. техн. наук , доцент , зав.  |
|  |              |кафедри товарознавства в митній  |
|  |              |справі Харківського державного   |
|  |              |університету харчування та торгівлі|
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|17.|Ємченко Ірина Володимирівна |канд. техн. наук, доцент, зав.   |
|  |              |кафедри експертизи товарів та   |
|  |              |послуг Львівської комерційної   |
|  |              |академії              |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|18.|Жук Валентина Анатоліївна, |канд. техн. наук, доцент, зав.   |
|  |т.р. 2-15-00        |кафедри товарознавства продовольчих|
|  |              |товарів Полтавського університету |
|  |              |споживчої кооперації України    |
|---+----------------------------+-----------------------------------|

|19.|Захарченко петро      |д-р. техн. наук, зав. кафедри   |
|  |Володимирович,       |товарознавства і комерційної    |
|  |              |діяльності Національного      |
|  |              |університету будівництва і     |
|  |              |архітектури, м. Київ        |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|20.|Кисляк Надія Кирилівна,   |-канд. техн. наук, доцент кафедри |
|  |              |товарознавства та експертизи    |
|  |              |непродовольчих товарів Київського |
|  |              |національного           |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|21.|Коломієць Тетяна Миколаївна,|канд. техн. наук, доцент кафедри  |
|  |              |товарознавства та експертизи    |
|  |              |непродовольчих товарів Київського |
|  |              |національного           |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|22.|Косаріна Валентина Петрівна,|канд. екон. наук, проф., перший  |
|  |т.р. (0532) 50-91-36    |проректор Полтавського університету|
|  |              |споживчої кооперації України    |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|23.|Лойко Дмитро Петрович, т.р. |канд. техн. наук, проф., зав.   |
|  |95-33-86          |кафедри товарознавства, митної   |
|  |              |справи та експертизи непродовольчих|
|  |              |товарів Донецького національного  |
|  |              |університету економіки та торгівлі |
|  |              |ім. М. Туган-Барановського     |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|24.|Малигіна Валентина     |канд. техн. наук, доцент, зав.   |
|  |Дмитрівна, т.р. (0622)   |кафедри товарознавства і експертизи|
|  |95-34-73          |продовольчих товарів, Донецького  |
|  |              |національного університету,    |
|  |              |економіки і торгівлі ім.      |
|  |              |Туган-Барановського        |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|25.|Мережко Ніна Василівна,   |д-р. техн. наук, проф. кафедри   |
|  |              |товарознавства та експертизи    |
|  |              |непродовольчих товарів Київського |
|  |              |національного           |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|26.|Одарченко Микола Семенович, |канд. техн. наук, проф., декан   |
|  |              |товарознавчого факультету     |
|  |              |Харківського державного      |
|  |              |університету харчування та торгівлі|
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|27.|Омельченко Наталія     |канд. техн. наук, доцент, зав.   |
|  |Володимирівна, т.р. 2-17-75 |кафедри товарознавства та     |
|  |              |експертизи непродовольчих товарів |
|  |              |Полтавського університету споживчої|
|  |              |кооперації України         |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|28.|Павлова Валентина Андріївна,|канд. екон. наук, доцент, зав.   |
|  |              |кафедри товарознавства та     |
|  |              |комерційної діяльності, декан   |
|  |              |факультету економіки і управління |
|  |              |бізнесу Дніпропетровського     |
|  |              |університету економіки та права  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|29.|Полікарпов Іван Степанович, |канд. техн. наук, проф., зав.   |
|  |т.р. 79-76-22        |кафедри товарознавства       |
|  |              |непродовольчих товарів Львівської |
|  |              |комерційної академії        |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|30.|Пугачевський Григорій    |д-р. техн. наук, проф. кафедри   |
|  |Федорович,         |товарознавства непродовольчих   |
|  |              |товарів Київського національного  |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|31.|Семенов Василь Федорович,  |д-р екон. наук, професор, зав.   |
|  |              |кафедри екології розміщення    |
|  |              |продуктивних сил та технології   |
|  |              |Одеського державного економічного |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|32.|Сердюк Людмила Василівна,  |д-р техн. наук, проф., зав. кафедри|
|  |              |товарознавства та експертизи    |
|  |              |товарів Одеської національної   |
|  |              |академії харчових технологій    |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|33.|Сіренко Світлана      |канд. техн. наук, доцент,     |
|  |Олександрівна,       |зав. кафедри            |
|  |              |товарознавства та маркетингу    |
|  |              |Вінницького            |
|  |              |торговельно-економічного інституту |
|  |              |КНТЕУ               |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|34.|Сирохман Іван Васильович,  |д-р. техн. наук, проф., зав.    |
|  |т.р. 9-76-46        |кафедри товарознавства продовольчих|
|  |              |товарів Львівської комерційної   |
|  |              |академії              |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|35.|Скоро багатий Ярослав    |канд. хім. наук, проф., декан   |
|  |Петрович, т.р. 76-44-08   |товарознавчо-комерційного     |
|  |              |факультету Львівської комерційної |
|  |              |академії              |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|36.|Тихонова Надія Петрівна,  |канд. техн. наук, доцент, зав.   |
|  |              |кафедри товарознавства та     |
|  |              |експертизи непродовольчих товарів |
|  |              |Київського національного      |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|37.|Трішкіна Ніна Іванівна   |канд. екон. наук, викладач вищої  |
|  |              |категорії, зав. товарознавчого   |
|  |              |відділення Хмельницького      |
|  |              |економічного коледжу КНТЕУ     |
----------------------------------------------------------------------

        СЕКЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

----------------------------------------------------------------------
|38.|Гуляєва Наталія Миколаївна, |канд. екон. наук, проф., декан   |
|  |голова секції т.р. (044)  |факультету економіки, менеджменту |
|  |544-39-85          |та права Київського національного |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|39.|Лігоненко Лариса      |д-р. екон. наук, проф., зав.    |
|  |Олександрівна, заступник  |кафедри економіки підприємництва  |
|  |голови секції т.р. (044)  |Київського національного      |
|  |531-47-69          |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|40.|Височин Ірина Володимирівна,|канд. екон. наук, ст. викладач   |
|  |секретар секції       |кафедри економіки підприємництва  |
|  |              |Київського національного      |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|41.|Азарян Олена Михайлівна,  |д-р. екон. наук, проф., зав.    |
|  |              |кафедри маркетингу і комерційної  |
|  |              |справи Донецького національного  |
|  |              |університету економіки та торгівлі |
|  |              |ім. Туган-Барановського      |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|42.|Андросова Тетяна Василівна, |канд. екон. наук, доцент, декан  |
|  |              |економічного факультету      |
|  |              |Харківського державного      |
|  |              |університету харчування і торгівлі |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|43.|Апопій Віктор Володимирович,|канд. екон. наук, проф., проректор |
|  |              |з наукової роботи, зав. кафедри  |
|  |              |комерційної діяльності Львівської |
|  |              |комерційної академії;       |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|44.|Балабан Петро Юрійович   |канд. екон. наук, доцент, проректор|
|  |              |з навчально-виробничої роботи, зав.|
|  |              |кафедри комерційної діяльності та |
|  |              |підприємництва Полтавського    |
|  |              |університету споживчої кооперації |
|  |              |України              |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|45.|Баширов Іслам Халідович,  |канд. екон. наук, проф., декан   |
|  |т.р. (0622) 95-34-84;    |факультету маркетингу, торгівлі та |
|  |95-34-34          |митної справи Донецького      |
|  |              |національного університету     |
|  |              |економіки та торгівлі       |
|  |              |ім. Туган-Барановського      |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|46.|Березін Олександр      |д-р екон. наук, проф., зав. кафедри|
|  |Вікторович,         |економіки підприємства Полтавського|
|  |              |університету споживчої кооперації |
|  |              |України              |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|47.|Вахтін Сергій Ростиславович,|канд. техн. наук, проф., декан   |
|  |              |факультету економіки та менеджменту|
|  |              |Полтавського університету споживчої|
|  |              |кооперації України         |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|48.|Власова Наталія Олексіївна, |канд. екон. наук, проф., зав.   |
|  |              |кафедри економіки підприємств   |
|  |              |харчування і торгівлі Харківського |
|  |              |державного університету харчування |
|  |              |та торгівлі            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|

|49.|Дайновський Юрій      |д-р. екон. наук, проф., зав.    |
|  |Анатолійович,        |кафедри маркетингу Львівської   |
|  |              |комерційної академії        |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|50.|Іванова Лілія Омелянівна,  |канд. екон. наук, доцент кафедри  |
|  |              |маркетингу Львівської комерційної |
|  |              |академії              |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|51.|Карпенко Наталія      |канд. екон. наук, доцент, зав.   |
|  |Володимирівна,       |кафедри маркетингу Полтавського  |
|  |              |університету споживчої кооперації |
|  |              |України              |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|52.|Лошенюк Ірина Романівна,  |канд. екон. наук, доцент, зав.   |
|  |              |кафедри маркетингу Чернівецького  |
|  |              |торговельно-економічного інституту |
|  |              |Київського національного      |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|53.|Міщенко Наталія Григорівна, |канд. екон. наук, доцент, зав.   |
|  |              |кафедри економіки підприємства   |
|  |              |Львівської комерційної академії  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|54.|Омельянович Лідія      |д-р. екон. наук, проф., перший   |
|  |Олександрівна, т.р. (062)  |проректор Донецького національного |
|  |305-45-38          |університету економіки та торгівлі |
|  |              |ім. Туган-Барановського      |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|55.|Ортинська Валентина     |канд. екон. наук, проф., зав.   |
|  |Василівна,         |кафедри маркетингу та комерційної |
|  |              |діяльності Київського національного|
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|56.|Полянко Валентина Василівна,|канд. екон. наук, доцент, заст.  |
|  |              |директора Чернівецького      |
|  |              |торговельно-економічного інституту |
|  |              |Київського національного      |
|  |              |торговельно-економічного      |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|57.|Попова Людмила Олексіївна, |канд. екон. наук, доцент, зав.   |
|  |              |кафедри маркетингу та комерційної |
|  |              |діяльності Харківського державного |
|  |              |університету харчування та торгівлі|
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|58.|Садеков Алімжан Абдуллович, |д-р. екон. наук, проф., проректор з|
|  |              |наукової роботи Донецького     |
|  |              |національного університету     |
|  |              |економіки та торгівлі       |
|  |              |ім. Туган-Барановського      |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|59.|Фролова Лариса       |д-р екон. наук, доцент, заст. зав. |
|  |Володимирівна,       |кафедри економіки підприємства   |
|  |              |Донецького національного      |
|  |              |університету економіки та торгівлі |
|  |              |ім. Туган-Барановського      |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|60.|Чорна Людмила Олександрівна,|канд. екон. наук, доцент, зав.   |
|  |              |кафедри економіки підприємства та |
|  |              |менеджменту Вінницького      |
|  |              |торговельно-економічного інституту |
|  |              |КНТЕУ               |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|61.|Шаповалова Тетяна Юріївна, |канд. екон. наук, доцент, зав.   |
|  |              |кафедри менеджменту і       |
|  |              |підприємництва Міжгалузевого    |
|  |              |інституту післядипломної освіти при|
|  |              |Національному технічному      |
|  |              |університеті "ХПІ"         |
----------------------------------------------------------------------

        ПІДКОМІСІЯ З БІЗНЕС АДМІНІСТРУВАННЯ

----------------------------------------------------------------------
|1. |Соболь Сергій Миколайович,  |к.е.н., професор, завідувач    |
|  |голова підкомісії т.р.    |кафедри менеджменту Київського  |
|  |458-00-71; 459-61-80     |національного економічного    |
|  |               |університету імені Вадима Гетьмана|
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|2. |Афанасьєв Микола Васильович, |к.е.н., професор, проректор,   |
|  |заступник голови підкомісії |завідувач кафедри економіки    |
|  |т.р. (057) 715-50-38;    |підприємств та менеджменту    |
|  |702-18-34; 702-18-35     |Харківського національного    |
|  |               |економічного університету     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|3. |Шершньова Зоя Євгеніївна,  |к.е.н., доцент, заступник     |
|  |секретар підкомісії т.р.   |завідувача кафедри менеджменту  |
|  |459-61-80          |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|  |Члени підкомісії       |                 |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|4. |Жиляєв Ігор Борисович, т.р. |к.е.н., заступник завідуючого   |
|  |255-31-62; 255-33-49     |секретаріатом комітету Верховної |
|  |               |Ради України з питань науки і   |
|  |               |освіти              |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|5. |Будзан Богдан Павлович, т.р. |к.т.н., ректор Міжнародного    |
|  |290-04-95          |інституту менеджменту (м. Київ)  |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|6. |Гвоздьов Сергій       |к.е.н., заступник декана     |
|  |Станіславович, т.р. 490-66-35|Києво-Могилянської бізнес-школи  |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|7. |Дорофієнко В'ячеслав     |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |Володимирович, т.р. (062)  |кафедри менеджменту Донецької   |
|  |304-64-42 т.ф. (062)     |державної академії управління   |
|  |304-12-97          |                 |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|8. |Козлова Галина Миколаївна,  |к.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.р. (0482) 23-02-82 т.ф.  |кафедри менеджменту Одеського   |
|  |(0482) 32-04-46       |державного економічного      |
|  |               |університету           |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|9. |Кузьмін Олег Євгенович, т.р. |д.е.н., професор, директор    |
|  |(0322) 39-82-10; 72-88-69  |Навчально-наукового інституту   |
|  |               |економіки і менеджменту      |
|  |               |Національного університету    |
|  |               |"Львівська політехніка"      |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|10.|Крікунов Михайло Вікторович, |к.т.н., доцент, ректор      |
|  |т.р. 456-37-00        |Міжнародного інституту бізнесу  |
|  |               |(м. Київ)             |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|11.|Панченко Євген Григорович,  |д.е.н., професор кафедри     |
|  |т.р. 456-24-47; 456-61-46  |міжнародного менеджменту     |
|  |               |Київського національного     |
|  |               |економічного університету імені  |
|  |               |Вадима Гетьмана          |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|12.|Сохацька Олена Миколаївна,  |д.е.н., професор, завідувач    |
|  |т.ф. (0352) 43-60-74     |кафедри фінансового інжинірингу  |
|  |               |Тернопільського національного   |
|  |               |економічного університету     |
|---+-----------------------------+----------------------------------|
|13.|Яницький Петро Степанович,  |к.е.н., ректор Львівського    |
|  |т.р (0322) 41-90-50     |інституту менеджменту       |
----------------------------------------------------------------------

          Секція молодшого спеціаліста

----------------------------------------------------------------------
|1. |Марушевська Валентина    |директор Київського економічного  |
|  |Іларіонівна, голова секції |коледжу Київського національного  |
|  |т.р. 403-04-47       |економічного університету імені  |
|  |              |Вадима Гетьмана          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|2. |Шевченко Тетяна Миколаївна, |заступник директора з       |
|  |заступник голови секції т.р.|навчально-методичної роботи    |
|  |206-07-20 (129)       |Київського коледжу нерухомості   |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|  |Члени секції        |                  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|3. |Андрійченко Ніна Кирилівна, |заступник директора Київського   |
|  |т.р. 528-63-93 т. ф.    |технікуму легкої промисловості,  |
|  |529-01-62          |голова міського об'єднання     |
|  |              |викладачів економічних дисциплін  |
|  |              |(м. Київ)             |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|4. |Бич Юрій Романович, т.р. 8 |завідувач відділенням Самбірського |
|  |(03236) 34-088; 62-253   |технікуму економіки та інформатики |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|5. |Войнаш Лідія Герасимівна,  |директор Навчально-методичного   |
|  |т.р. 278-53-24       |центру "Укоопосвіта"        |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|6. |Дударь Анатолій Павлович,  |директор Сімферопольського коледжу |
|  |т.р. 8(0652) 27-49-35    |Київського національного      |
|  |              |економічного університету імені  |
|  |              |Вадима Гетьмана          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|7. |Дудник Тетяна Павлівна, моб.|заступник директора        |
|  |8.067. 784-61-35      |Науково-методичного центру по   |
|  |              |підготовці молодших спеціалістів  |
|  |              |аграрної освіти          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|8. |Греченкова Людмила     |директор Київського        |
|  |Миколаївна, т.р. 424-70-49 |торговельно-економічного коледжу  |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|9. |Зайцев Олександр Філіпович, |голова Ради директорів вузів I-II |
|  |т.р. 8 (0622) 77-13-14   |рівня акредитації м. Донецька,   |
|  |              |директор Донецького гірничого   |
|  |              |технікуму імені Абакумова     |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|10.|Левочко Марія Теодоріївна, |канд. пед. наук, завідувач     |
|  |т.р. 408-61-48 т.д.     |відділенням Київського       |
|  |543-18-68 моб. 8.067.    |промислово-економічного коледжу  |
|  |723-18-79          |Національного авіаційного     |
|  |              |університету            |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|11.|Мамрич Степан Миколайович, |канд. пед. наук, директор     |
|  |т.р. 8 (0322) 70-20-50   |Львівського технічного коледжу   |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|12.|Оверченко Валентина     |голова циклової комісії      |
|  |Іванівна, т.р. 236-11-11  |загально-економічних дисциплін   |
|  |т.д. 402-88-68       |професійно-педагогічного коледжу  |
|  |              |імені Макаренка          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|13.|Пашковський Анатолій    |директор Київського коледжу    |
|  |Іванович, т.р. 272-00-44  |інформаційних систем та технологій |
|  |              |Київського національного      |
|  |              |економічного університету імені  |
|  |              |Вадима Гетьмана          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|14.|Паренюк Наталія Леонідівна, |директор Київського коледжу    |
|  |т.р. 269-30-61       |міжнародної торгівлі        |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|15.|Рудь Ніна Андріївна, т.р. 8 |директор Роменського коледжу    |
|  |(054) 487-20-37       |Київського національного      |
|  |              |економічного університету імені  |
|  |              |Вадима Гетьмана          |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|16.|Суслова Лілія Станіславівна,|голова циклової комісії економічних|
|  |т.р. 501-79-13 т.д.     |дисциплін Київського        |
|  |573-69-61          |оптико-механічного технікуму    |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|17.|Черненька Людмила Борисівна,|завідувач відділу з підготовки   |
|  |т.р. 8 (297) 62-007     |молодших спеціалістів Ірпінського |
|  |              |економічного коледжу Національного |
|  |              |аграрного університету       |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|18.|Філевич Леонід Григорович, |директор Криворізького коледжу   |
|  |т.р. 8 (0564) 53-59-92   |економіки та управління Київського |
|  |              |національного економічного     |
|  |              |університету імені Вадима Гетьмана |
----------------------------------------------------------------------

     Комісія з менеджменту і адміністрування (0306)

               Президія

----------------------------------------------------------------------
|1. |МАЗАРАКІ Анатолій    |Академік НАН України, д.е.н., ректор |
|  |Антонович, голова, (044) |Київського національного       |
|  |531-49-49        |торговельно-економічного університету |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|2. |ГЕРАСИМЧУК Зоряна    |д.е.н., проф., проректор з      |
|  |Вікторівна, заст. голови,|науково-педагогічної та методичної  |
|  |(044) 531-49-32     |роботи Київського національного    |
|  |             |торговельно-економічного університету |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|3. |ГУЛЯЄВА Наталія     |к.е.н., проф., декан факультету    |
|  |Миколаївна, заст. голови,|економіки, менеджменту та права    |
|  |(044) 531-47-06     |Київського національного       |
|  |             |торговельно-економічного університету |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|4. |ГРАЧЕВА Людмила Іванівна,|методист вищої кваліфікаційної    |
|  |(044) 417-84-70     |категорії відділу           |
|  |             |соціально-гуманітарної, мистецької та |
|  |             |освіти з бізнесу та права Інституту  |
|  |             |інноваційних технологій та змісту   |
|  |             |освіти МОН України          |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|5. |МИХАЙЛІЧЕНКО Ганна    |к.е.н., доцент кафедри        |
|  |Іванівна, вчений     |готельно-ресторанного та туристичного |
|  |секретар, (044) 531-48-28|бізнесу Київського національного   |
|  |             |торговельно-економічного університету |
|--------------------------------------------------------------------|
|               Члени президії             |
|--------------------------------------------------------------------|
|6. |БАБАК Віталій Павлович  |д.т.н., проф., ректор Національного  |
|  |             |авіаційного університету       |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|7. |БАЛАБАНОВ Костянтин   |д.політ.н., проф., ректор       |
|  |Васильович        |Маріупольського державного      |
|  |             |гуманітарного університету      |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|8. |БАЛАБАНОВА Людмила    |д.е.н., проф., зав.кафедри      |
|  |Веніамінівна       |маркетингового менеджменту Донецького |
|  |             |державного університету економіки і  |
|  |             |торгівлі ім. Туган-Барановського   |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|9. |БОЖИДАРНІК Віктор    |д.т.н., проф., ректор Луцького    |
|  |Володимирович      |державного технічного університету  |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|10.|ГАЛУШКО Валерій     |д.е.н., проф., директор Інститут   |
|  |Павлович         |бізнесу Національного аграрного    |
|  |             |університету (м. Київ)        |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|11.|ГЕРАСИМЧУК Василь    |д.е.н., проф. , декан факультету   |
|  |Гнатович         |менеджменту та маркетингу       |
|  |             |Національного технічного університету |
|  |             |України "Київський політехнічний   |
|  |             |інститут"               |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|12.|ГОЛУБЕНКО Олександр   |д.т.н., проф., член-кор. АПНУ, ректор |
|  |Леонідович        |Східноукраїнського національного   |
|  |             |університету ім. В.Даля (Луганськ)  |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|13.|ГРИГОРАК Марія      |к.е.н., доц., зав. кафедри логістики |
|  |Юріївна         |Національного авіаційного       |
|  |             |університету, м. Київ         |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|14.|ЗВЄРЯКОВ Михайло     |д.е.н., проф., ректор Одеського    |
|  |Іванович         |національного економічного      |
|  |             |університету             |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|15.|КОПИЧ Іван Михайлович  |к.ф.-м.н., проф., ректор Львівської  |
|  |             |комерційної академії         |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|16.|КОЛОТ Анатолій      |д.е.н., проф., проректор з      |
|  |Михайлович        |науково-педагогічної роботи Київського|
|  |             |національного економічного      |
|  |             |університету             |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|17.|КРИВЦОВ Володимир    |д.т.н., проф., ректор Національного  |
|  |Станіславович      |аероосмічного університету      |
|  |             |ім. М.Є.Жуковського          |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|18.|КРІКУНОВ Михайло     |к.т.н., академічний віце-президент  |
|  |Вікторович        |Міжнародного інституту бізнесу    |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|19.|КУЗЬМІН Олег       |д.е.н., проф., директор        |
|  |Євгенович        |навчально-наукового Інституту     |
|  |             |економіки і менеджменту Національного |
|  |             |університету "Львівська політехніка" |
|---+-------------------------+--------------------------------------|

|20.|МОРОЗОВА Ірина      |д.е.н., проф., ректор Одеського    |
|  |Володимирівна      |національного морського університету |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|21.|ОНИЩЕНКО Володимир    |д.е.н., проф., ректор Полтавського  |
|  |Олександрович      |національного технічного університету |
|  |             |ім. Ю.Кондратюка           |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|22.|ПОВАЖНИЙ Станіслав    |д.е.н., проф., ректор Донецького   |
|  |Федорович        |державного університету управління  |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|23.|ПОНОМАРЕНКО Володимир  |д.е.н., проф., ректор Харківського  |
|  |Степанович        |національного економічного      |
|  |             |університету             |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|24.|ПОПОВИЧ Сергій      |к.іст.н., проректор Інституту туризму |
|  |Іванович         |Федерації профспілок України, м. Київ |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|25.|СКИБА Микола Єгорович  |д.т.н., проф., ректор Хмельницького  |
|  |             |національного університету      |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|26.|СТЕПАНЕНКО Сергій    |к.е.н., проф., проректор з      |
|  |Васильович        |науково-педагогічної роботи Київського|
|  |             |національного економічного      |
|  |             |університету             |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|27.|ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід   |д.т.н., проф., ректор Національного  |
|  |Леонідович        |технічного університету "ХПІ"     |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|28.|ТКАЧЕНКО Тетяна     |д.е.н., професор кафедри       |
|  |Іванівна         |готельно-ресторанного та туристичного |
|  |             |бізнесу Київського національного   |
|  |             |торговельно-економічного університету |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|29.|ШУБІН Олександр     |д.е.н., проф., ректор Донецького   |
|  |Олександрович      |державного університету економіки і  |
|  |             |торгівлі ім. Туган-Барановського   |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|30.|ЧЕРНОВОЛ Михайло     |д.т.н., ректор Кіровоградського    |
|  |Іванович         |національного технічного університету |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|31.|Шинкарук Лідія      |к.е.н., доц., заст. нач. відділу   |
|  |Василівна        |Інституту економіки та прогнозування |
|  |             |НАН України              |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|32.|ЧУМАЧЕНКО Ігор      |д.т.н., проф., декан факультету    |
|  |Володимирович      |економіки та менеджменту, зав.    |
|  |             |кафедрою менеджменту Національного  |
|  |             |аерокосмічного університету      |
|  |             |ім. М.Є.Жуковського (м. Харків)    |
|---+-------------------------+--------------------------------------|
|33.|ЮРІЙ Сергій Ілліч    |д.е.н., професор, ректор       |
|  |             |Тернопільського національного     |
|  |             |економічного університету       |
----------------------------------------------------------------------

       Секція "Менеджмент у виробничій сфері"

------------------------------------------------------------------
|ГЕРАСИМЧУК Василь     |д.е.н.,проф., декан факультету    |
|Гнатович, голова секції  |менеджменту та маркетингу, зав.   |
|             |кафедри міжнародної економіки    |
|             |Національного технічного університету|
|             |України "КПІ"            |
|--------------------------+-------------------------------------|
|БРИЧ Василь Ярославович, |д.е.н., проф., зав. кафедри     |
|заст. голови секції    |менеджменту Тернопільського     |
|             |державного економічного університету |
|--------------------------+-------------------------------------|
|ВОЙТКО Сергій Васильович, |к.е.н., доцент кафедри міжнародної  |
|секретар секції      |економіки, заступник декана     |
|             |факультету менеджменту та маркетингу |
|             |з навчально-методичної роботи    |
|             |Національного технічного університету|
|             |України "Київський політехнічний   |
|             |інститут"              |
|--------------------------+-------------------------------------|
|АНДРЕЄВА Тетяна Євгенівна |к.е.н., проф., зав. кафедри     |
|             |менеджменту Харківського державного |
|             |технічного університету будівництва |
|             |та архітектури            |
|--------------------------+-------------------------------------|
|АНІН Віктор Іванович   |д.е.н., проф., зав. кафедри     |
|             |менеджменту у будівництві Київського |
|             |національного університету у     |
|             |будівництві та архітектурі      |
|--------------------------+-------------------------------------|
|АФАНАСЬЄВ Микола     |к.е.н., проф., проректор з навчальної|
|Васильович        |роботи і післядипломної освіти, зав. |
|             |кафедри економіки підприємства і   |
|             |менеджменту Харківського       |
|             |національного економічного      |
|             |університету             |
|--------------------------+-------------------------------------|
|ВАЛЬЧУК Тетяна Леонідівна |к.е.н., доц., заст. директора    |
|             |Інституту гуманітарних технологій  |
|             |Державного університету       |
|             |інформаційно-комунікаційних     |
|             |технологій (м. Київ)         |
|--------------------------+-------------------------------------|
|ВИГОВСЬКИЙ Георгій    |к.т.н., доцент, зав. каф. менеджменту|
|Миколайович        |і маркетингу Житомирського державного|
|             |технологічного університету     |
|--------------------------+-------------------------------------|
|ГОНЧАРОВ Юрій Вікторович |д.е.н., проф, зав. каф. менеджменту |
|             |Київського університету технології та|
|             |дизайну               |
|--------------------------+-------------------------------------|
|КОЖУШКО Леонід Федорович |д.т.н., проф., зав. каф. менеджменту |
|             |Національного університету водного  |
|             |господарства та природокористування |
|             |(м. Рівне)              |
|--------------------------+-------------------------------------|
|КОВАЛЕНКО Геннадій    |к.т.н., зав. кафедри менеджменту   |
|Олександрович       |Донбаської державної машинобудівної |
|             |академії, м. Краматорськ       |
|--------------------------+-------------------------------------|
|КОЗАЧЕНКО Ганна      |д.е.н., проф., зав. кафедри     |
|Володимирівна       |менеджменту організацій       |
|             |Східноукраїнського національного   |
|             |університету ім. В.Даля, м. Луганськ |
|--------------------------+-------------------------------------|
|КОЗЛОВА Галина Миколаївна |к.е.н., проф., зав. кафедри     |
|             |менеджменту Одеського державного   |
|             |економічного університету      |
|--------------------------+-------------------------------------|
|МОМОТ Володимир Євгенович |д.е.н., перший проректор       |
|             |Дніпропетровського університету   |
|             |економіки і права          |
|--------------------------+-------------------------------------|
|МОРОХОВА Валентина    |к.е.н., зав. кафедри менеджменту   |
|Олександрівна       |Луцького державного технічного    |
|             |університету             |
|--------------------------+-------------------------------------|
|МОСТЕНСЬКА Тетяна     |д.е.н., проф., зав. каф. менеджменту |
|Леонідівна        |Національного університету харчових |
|             |технологій, м. Київ         |
|--------------------------+-------------------------------------|
|НАЛИВАЙКО Анатолій    |д.е.н., проф., декан факультету   |
|Петрович         |економіки та управління Київського  |
|             |національного економічного      |
|             |університету             |
|--------------------------+-------------------------------------|
|САВІНА Галина Григорівна |д.е.н., зав. кафедри менеджменту та |
|             |маркетингу Херсонського національного|
|             |технічного університету       |
|--------------------------+-------------------------------------|
|САВЧЕНКО Анатолій     |д.е.н., проф., зав. кафедри     |
|Григорович        |макроекономіки та державного     |
|             |управління Київського національного |
|             |економічного університету      |
|--------------------------+-------------------------------------|
|СМОЛЯР Любов Гаврилівна  |к.е.н., доц., заст. зав. кафедри   |
|             |менеджменту Національного технічного |
|             |університету України "КПІ"      |
|--------------------------+-------------------------------------|
|СОБОЛЬ Сергій Миколайович |к.е.н., проф., зав. кафедри     |
|             |менеджменту Київського національного |
|             |економічного університету      |
|--------------------------+-------------------------------------|
|ЦУКАНОВ Олександр     |д.т.н., проф., зав. кафедри     |
|Вікторович        |менеджменту та економіко-математичних|
|             |методів Севастопольського      |
|             |національного технічного університету|
|--------------------------+-------------------------------------|
|ШАРОВ Олександр Іванович |к.е.н., проф., директор Інституту  |
|             |економіки і менеджменту національного|
|             |гірничого університету,       |
|             |м. Дніпропетровськ          |
|--------------------------+-------------------------------------|
|ШЕРШНЬОВА Зоя Євгенівна  |к.е.н., доц., заст. зав. кафедри   |
|             |менеджменту Київського національного |
|             |економічного університету      |
|--------------------------+-------------------------------------|
|ШИНКАРЕНКО Раїса Василівна|к.е.н., доц., декан         |
|             |фінансово-економічного факультету  |
|             |Полтавського національного технічного|
|             |університету             |
|--------------------------+-------------------------------------|
|БУТКО Микола Петрович   |д.е.н., проф.., зав. каф. менеджменту|
|             |Чернігівського державного технічного |
|             |університету             |
------------------------------------------------------------------

         Секція "Менеджмент у сфері послуг"

------------------------------------------------------------------
|БАЛАБАНОВА Людмила    |д.е.н., проф., зав. кафедри      |
|Веніамінівна, голова   |маркетингового менеджменту Донецького |
|секції          |державного університету економіки і  |
|             |торгівлі ім. Туган-Барановського   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|МЕЛЬНИК Алла Федорівна, |д.е.н., проректор з наукової роботи  |
|заст. Голови секції   |Тернопільського національного     |
|             |економічного університету       |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ЖУКОВСЬКА Валентина   |к.е.н., доцент кафедри менеджменту  |
|Миколаївна, секретар   |Київського національного       |
|секції          |торговельно-економічного університету |
|-------------------------+--------------------------------------|
|АЛЕКСАНДРОВ Іван     |д.е.н., зав. кафедри менеджменту   |
|Олександрович      |Донецького національного університету |
|-------------------------+--------------------------------------|
|БАБ'ЯК Мирон Михайлович |к.т.н., доцент, декан факультету   |
|             |менеджменту та маркетингу       |
|             |Дрогобицького державного педагогічного|
|             |університету ім. І.Франка       |
|-------------------------+--------------------------------------|
|БАЙ Сергій Іванович   |к.е.н., доцент, зав. кафедри     |
|             |менеджменту Київського національного |
|             |торговельно-економічного університету |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ВИСОЦЬКА Галина Василівна|к.е.н., доцент, заст. зав. кафедри  |
|             |менеджменту та маркетингу у      |
|             |будівництві Харківської національної |
|             |академії міського господарства    |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ГУДЗЬ Петро Васильович  |д.е.н., проф., зав. каф. економіки та |
|             |менеджменту Академії управління та  |
|             |інформаційних технологій "АРІУ",   |
|             |м. Бердянськ             |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ДОРОФІЄНКО В'ячеслав   |д.е.н., проф., зав. кафедри      |
|Володимирович      |менеджменту у невиробничій сфері   |
|             |Донецького державного університету  |
|             |управління              |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ЗАКОРКО Олена Павлівна  |к.е.н., доцент, проректор з      |
|             |навчально-методичної роботи Державного|
|             |інституту управління та економіки   |
|             |водних ресурсів, м. Київ       |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ІВАНОВА Ірина      |к.е.н, проф. кафедри менеджменту   |
|В'ячеславівна      |Київського національного       |
|             |торговельно-економічного університету |
|-------------------------+--------------------------------------|
|КЛИМЕНЮК Микола     |д.е.н., проф., зав. кафедри      |
|Миколайович       |менеджменту Академії муніципального  |
|             |управління, м. Київ          |
|-------------------------+--------------------------------------|
|КАЧАЛА Тамара Миколаївна |Д.е.н., проректор, зав. кафедри    |
|             |менеджменту і права Черкаського    |
|             |державного технологічного університету|
|-------------------------+--------------------------------------|
|ЛЮБОХІНЕЦЬ Лариса    |к.е.н., доц., декан факультету    |
|Сергіївна        |менеджменту Хмельницького       |
|             |національного університету      |
|-------------------------+--------------------------------------|
|МАКСИМОВИЧ Іван Федорович|к.е.н., проф., ректор Бучацького   |
|             |інституту менеджменту та аудиту    |
|             |(Тернопільська обл., м. Бучач)    |
|-------------------------+--------------------------------------|
|МЕРЕМИНСЬКИЙ Михайло   |к.т.н., доцент, декан факультету   |
|Артурович        |міжнародних економічних відносин і  |
|             |бізнесу Рівненського інституту    |
|             |слов'янознавства           |
|-------------------------+--------------------------------------|
|МАРКІНА Ірина Анатоліївна|д.е.н., проф., зав. каф. менеджменту |
|             |організацій та ЗЕД Полтавського    |
|             |університету споживчої кооперації   |
|             |України                |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ПАСТУХОВА Валентина   |д.е.н., проф., проректор з наукової та|
|Володимирівна      |інноваційної діяльності Київського  |
|             |національного торговельно-економічного|
|             |університету             |
|-------------------------+--------------------------------------|
|РОЖОК Володимир Давидович|д.т.н., професор, ректор Київського  |
|             |економічного інституту менеджменту  |
|             |"ЕКОМЕН"               |
|-------------------------+--------------------------------------|
|СКОРОХОДОВ Вадим     |к.т.н., доц., ректор         |
|Анатолійович       |Південнослов'янського інституту    |
|             |(м. Миколаїв) Київського славістичного|
|             |університету             |
|-------------------------+--------------------------------------|
|СУПРУН Світлана Дмитрівна|к.е.н., декан факультету економіки та |
|             |менеджменту Вінницького        |
|             |торговельно-економічного інституту  |
|             |КНТЕУ                 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ХМІЛЬ Федір Іванович   |д.е н., проф. зав. кафедри менеджменту|
|             |Львівської комерційної академії    |
|-------------------------+--------------------------------------|
|ЯЦУРА Володимир     |д.е.н., проф., зав. кафедри      |
|Васильович        |менеджменту Львівського національного |
|             |університету ім. Івана Франка     |
------------------------------------------------------------------

         Секція "Логістики та транспорту"

------------------------------------------------------------------
|ГРИГОРАК Марія    |к.е.н., доц., зав. кафедри логістики   |
|Юріївна, голова   |Національного авіаційного університету  |
|секції        |м. Київ                  |
|---------------------+------------------------------------------|
|ШИНКАРЕНКО Володимир |д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту  |
|Григорович, заст.  |Харківського національного        |
|голови секції    |автомобільно-дорожнього університету   |
|---------------------+------------------------------------------|
|МОСКВІТІНА Тетяна  |к.е.н., доцент кафедри маркетингу та   |
|Дмитрівна, секретар |комерційної діяльності Київського     |
|секції        |національного торговельно-економічного  |
|           |університету               |
|---------------------+------------------------------------------|
|АЛЬКЕМА Віктор    |к.т.н., декан економічного факультету   |
|Григорович      |університету економіки та права "КРОК",  |
|           |м. Київ                  |
|---------------------+------------------------------------------|
|БІДНЯК Михайло    |д.т.н., зав. кафедри менеджменту і    |
|Несторович      |підприємництва Національного транспортного|
|           |університету м. Київ           |
|---------------------+------------------------------------------|
|ГУБЕНКО Володимир  |д.т.н., проф., декан, зав. кафедри    |
|Костянтинович    |Приазовського державного технічного    |
|           |університету , м. Маріуполь Донецької   |
|           |області                  |
|---------------------+------------------------------------------|
|ДЕРЕЧИНСЬКИЙ Юлій  |к.т.н., доц., зав. кафедри менеджменту  |
|Наумович       |Горлівського автодорожнього інституту   |
|           |Донецького національного технічного    |
|           |університету, м. Горлівка         |
|---------------------+------------------------------------------|
|ДОЛЯ Віктор     |д.т.н., проф., декан факультету економіки |
|Костянтинович    |і менеджменту Харківської національної  |
|           |академії міського господарства      |
|---------------------+------------------------------------------|
|ЗОРІНА Олена Іванівна|к.т.н., зав. кафедри менеджменту     |
|           |організацій на транспорті Української   |
|           |академії залізничного транспорту     |
|           |м. Харків)                |
|---------------------+------------------------------------------|
|КОРЖ Микола     |к.т.н., доц., проректор з         |
|Андрійович      |навчально-методичної роботи Міжнародного |
|           |університету фінансів НТУ "КПІ", м. Київ |
|---------------------+------------------------------------------|
|КРИКАВСЬКИЙ Євген  |д.е.н., проф., зав. кафедри маркетингу та |
|Васильович      |логістики Національного університету   |
|           |"Львівська політехніка"          |
|---------------------+------------------------------------------|
|МИХАЙЛІЧЕНКО Ганна  |к.е.н., доцент кафедри          |
|Іванівна       |готельно-ресторанного та туристичного   |
|           |бізнесу Київського національного     |
|           |торговельно-економічного університету   |
|---------------------+------------------------------------------|
|МУРОМЕЦЬ Наталія   |к.е.н., зав. кафедри менеджменту та    |
|Євгенівна      |логістики Донецького інституту      |
|           |автомобільного транспорту         |
|---------------------+------------------------------------------|
|НЕЧАЄВ Григорій   |д.т.н., проф., директор          |
|Іванович       |навчально-наукового інституту транспортних|
|           |технологій, зав. кафедри транспортних   |
|           |технологій Східноукраїнського       |
|           |національного університету ім. В.Даля   |
|           |(м. Луганськ)               |
|---------------------+------------------------------------------|
|ПОЗДНЯКОВА Любов   |д.е.н., професор, зав. кафедри економіки |
|Олексіївна      |залізничного транспорту Української    |
|           |державної академії залізничного      |
|           |транспорту, м. Харків           |
|---------------------+------------------------------------------|
|ПОСТАН Михайло Якович|д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту  |
|           |Одеського національного морського     |
|           |університету               |
|---------------------+------------------------------------------|
|ПОСИЛКІНА Ольга   |д.ф.н., к.е.н., зав. кафедри економіки  |
|Вікторівна      |підприємства Національного фармацевтичного|
|           |університету, м. Харків          |
|---------------------+------------------------------------------|
|СУМЕЦЬ Олександр   |к.т.н., доцент Харківської філії     |
|Михайлович      |Українського державного університету   |
|           |економіки і фінансів, науковий редактор  |
|           |журналу "Логистика: проблемы и решения"  |
|---------------------+------------------------------------------|
|ЧУХРАЙ Наталя    |д.е.н., професор кафедри логістики та   |
|Іванівна       |маркетингу Національного університету   |
|           |"Львівська політехніка"          |
------------------------------------------------------------------

       Секція "Менеджмент зовнішньоекономічної
         і антимонопольної діяльності"

------------------------------------------------------------------
|КУЗЬМІН Олег     |д.е.н., проф., директор          |
|Євгенович, голова  |Навчально-наукового інституту економіки і |
|секції        |менеджменту Національного університету  |
|           |"Львівська політехніка"          |
|---------------------+------------------------------------------|
|ГРЕБЕЛЬНИК Олександр |д.е.н., професор кафедри менеджменту ЗЕД |
|Петрович, заст.   |Київського національного         |
|голови секції    |торговельно-економічного університету   |
|---------------------+------------------------------------------|
|МЕЛЬНИК Ольга    |к.е.н., доцент кафедри менеджменту і   |
|Григорівна, секретар |міжнародного підприємництва Національного |
|секції        |університету "Львівська політехніка"   |
|---------------------+------------------------------------------|
|АНДРІЙЧУК Віктор   |д.е.н., проф., зав. кафедри міжнародної  |
|Григорович      |економіки Української академії зовнішньої |
|           |торгівлі, м. Київ             |
|---------------------+------------------------------------------|
|БАТЧЕНКО Людмила   |д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту  |
|Вікторівна      |ЗЕД Донецького державного університету  |
|           |управління, м. Донецьк          |
|---------------------+------------------------------------------|
|ВІЧЕВИЧ Алла     |к.е.н., доц., зав. кафедри менеджменту ЗЕД|
|Миколаївна      |Українського національного лісотехнічного |
|           |університету України, м. Львів      |
|---------------------+------------------------------------------|
|ВОРОНКОВА Алла    |д.е.н.,зав.кафедри менеджменту ЗЕД    |
|Еженівна       |Східноукраїнського національного     |
|           |університету, м. Луганськ         |
|---------------------+------------------------------------------|
|ГУБЕНКО Василь    |д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту  |
|Іванович       |ЗЕД АПК Білоцерківського державного    |
|           |аграрного університету, м. Біла Церква  |
|---------------------+------------------------------------------|
|ДЕЙНЕКА Олександр  |д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту  |
|Георгійович     |ЗЕД на транспорті Української державної  |
|           |академії залізничного транспорту м. Харків|
|---------------------+------------------------------------------|
|КРАМАРЕНКО Валентина |д.е.н., зав. кафедри менеджменту ЗЕД   |
|Іллінічна      |Таврійського національного університету, |
|           |м. Сімферополь              |
|---------------------+------------------------------------------|
|ЛАГУТІН Василь    |д.е.н., зав. кафедри економічної теорії  |
|Дмитрович      |Київського національного         |
|           |торговельно-економічного університету   |
|---------------------+------------------------------------------|
|ЛУК'ЯНЕНКО Дмитро  |д.е.н., проф., зав. кафедри міжнародного |
|Григорович      |менеджменту Київського національного   |
|           |економічного університету         |
|---------------------+------------------------------------------|
|МАРЧЕНКО Валентина  |К.е.н., доцент, зав. кафедри менеджменту |
|Миколаївна      |ЗЕД Національного університету харчових  |
|           |технологій, м. Київ            |
|---------------------+------------------------------------------|
|МЕЛЬНИК Тетяна    |к.е.н., доц., заст. зав. кафедри     |
|Миколаївна      |менеджменту ЗЕД Київського національного |
|           |торговельно-економічного університету   |
|---------------------+------------------------------------------|
|МІЗЮК Богдан     |д.е.н., проф., декан факультету      |
|Михайлович      |менеджменту Львівської комерційної    |
|           |академії, м. Львів            |
|---------------------+------------------------------------------|
|НЕЙКОВА Лідія    |д.е.н., проф., проректор з наукової роботи|
|Іванівна       |Київського університету ринкових відносин |
|---------------------+------------------------------------------|
|НОВАК Валентина   |к.е.н., декан факультету менеджменту і  |
|Олексіївна      |логістики, зав. кафедри менеджменту ЗЕД  |
|           |Національного авіаційного університету,  |
|           |м. Київ                  |
|---------------------+------------------------------------------|
|ПЕТРУНЯ Юрій     |д.е.н., проф, зав. каф. менеджменту ЗЕД  |
|Євгенович      |Академії митної служби України      |
|---------------------+------------------------------------------|
|ПІДДУБНИЙ Іван    |к.е.н., проф., декан фак-ту міжнародних  |
|Олександрович    |економічних відносин Харківського     |
|           |національного економічного університету  |
|---------------------+------------------------------------------|
|ПОПЛАВСЬКА Жанна   |д.е.н., проф., зав. кафедри теоретичної та|
|Василівна      |прикладної економіки Національного    |
|           |університету "Львівська політехніка"   |
|---------------------+------------------------------------------|
|РЯБЕНКО Леонід    |к.т.н., доцент, директор Інституту    |
|Іванович       |менеджменту Донбаського державного    |
|           |технічного університету, м. Алчевськ   |
|---------------------+------------------------------------------|
|СОХАЦЬКА Ольга    |д.е.н., зав. кафедри фінансового     |
|Миколаївна      |інжинірингу Тернопільського державного  |
|           |економічного університету         |
|---------------------+------------------------------------------|
|ТЕРЕХОВ Віктор    |д.е.н., професор, зав. кафедри менеджменту|
|Іванович       |ЗЕД Університету економіки та права    |
|           |"КРОК", м. Київ              |
------------------------------------------------------------------

          Секція "Аграрний менеджмент"

------------------------------------------------------------------
|ГАЛУШКО Валерій   |д.е.н., проф., директор Інститут бізнесу |
|Павлович, голова   |Національного аграрного університету   |
|секції        |(м. Київ)                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|ГУДЗИНСЬКИЙ Олексій |д.е.н., професор кафедри менеджменту   |
|Дмитрович,      |Національного аграрного університету   |
|заст.голови     |(м. Київ)                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|СОРОКА Петро     |к.е.н., доц. кафедри інформаційних систем |
|Миколайович, секретар|у менеджменті Національного аграрного   |
|секції        |університету               |
|---------------------+------------------------------------------|
|БЕРЕЗІВСЬКИЙ Петро  |д.е.н., проф., зав. каф. менеджменту   |
|Степанович      |Львівського аграрного університету    |
|---------------------+------------------------------------------|
|БЄСЄДІН Микола    |д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту  |
|Олександрович    |організацій Харківського національного  |
|           |аграрного університету ім. В.В.Докучаева |
|---------------------+------------------------------------------|
|ЄРОХІНА Лариса    |к.е.н., доц., зав. кафедри менеджменту та |
|Василівна      |права Луганського національного аграрного |
|           |університету               |
|---------------------+------------------------------------------|
|ЖМАЙЛОВ Валерій   |к.е.н., доцент, директора Інституту    |
|Миколайович     |економіки та менеджменту Сумського    |
|           |національного аграрного університету   |
|---------------------+------------------------------------------|
|ІЛЬЄНКО Анатолій   |к.е.н., доцент, декан економічного фак-ту |
|Андрійович      |Білоцерківського державного аграрного   |
|           |університету               |
|---------------------+------------------------------------------|
|ЛІТВІНЧУК Людмила  |фахівець Науково-методичного центру    |
|Йосипівна      |аграрної освіти Мінагрополітики України  |
|           |(м. Київ)                 |
|---------------------+------------------------------------------|
|МАЗНЄВ Григорій   |к.т.н., проф., декан фак-ту менеджменту, |
|Євтійович      |зав. каф. організації виробництва, бізнесу|
|           |та менеджменту Харківського державного  |
|           |технічного університету сільського    |
|           |господарства ім. Петра Василенка     |
|---------------------+------------------------------------------|
|ДЕМ'ЯНЕНКО Сергій  |д.е.н., проф., зав. кафедри економіки   |
|Іванович       |агропромисловових формувань Київського  |
|           |національного економічного університету  |
|---------------------+------------------------------------------|
|ОСОВСЬКА Галина   |к.е.н., доцент, зав. кафедри менеджменту |
|Володимиріна     |організацій Державного агроекологічного  |
|           |університету, м. Житомир         |
|---------------------+------------------------------------------|
|САМІЛИК Тамара    |к.е.н., доц. , декан факультету      |
|Миколаївна      |менеджменту і маркетингу         |
|           |Дніпропетровського державного аграрного  |
|           |університету               |
|---------------------+------------------------------------------|
|КОВТУН Олена     |к.е.н., доцент, декан факультету аграрного|
|Анатоліївна     |менеджменту Національного аграрного    |
|           |університету, м. Київ           |
------------------------------------------------------------------

       Секція "Менеджмент готельно-ресторанного
               бізнесу"

------------------------------------------------------------------
|ТКАЧЕНКО Тетяна    |д.е.н., професор, зав. кафедри      |
|Іванівна, голова   |готельно-ресторанного та туристичного  |
|секції        |бізнесу Київського національного     |
|           |торговельно-економічного університету  |
|----------------------+-----------------------------------------|
|ПОПОВИЧ Сергій    |к.іст.н., проректор Інституту туризму  |
|Іванович, заст. голови|Федерації профспілок України, м. Київ  |
|секції        |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана |к.е.н., доц. кафедри           |
|Володимирівна,    |готельно-ресторанного та туристичного  |
|секретар секції    |бізнесу Київського національного     |
|           |торговельно-економічного університету  |
|----------------------+-----------------------------------------|
|ВАХОВИЧ Ірина     |к.е.н.. декан факультету управління та  |
|Михайлівна      |бізнесу Луцького державного технічного  |
|           |університету               |
|----------------------+-----------------------------------------|
|ЖЕЛУДКОВСЬКИЙ Євген  |к.е.н., доц., декан факультету економіки |
|Олександрович     |і менеджменту, зав. кафедри менеджменту |
|           |та маркетингу Кримського державного   |
|           |гуманітарного університету (м. Ялта)   |
|----------------------+-----------------------------------------|
|КАЗАЧКОВСЬКА Галина  |к.е.н., доцент, декан фак. управління,  |
|Володимирівна     |зав. кафедри туризму та готельного    |
|           |бізнесу Академії управління та      |
|           |інформаційних технологій "АРІУ"     |
|           |(м. Бердянськ)              |
|----------------------+-----------------------------------------|
|КИФЯК Василь Федорович|к.е.н., зав. кафедри менеджменту     |
|           |Чернівецького торговельно-економічного  |
|           |інституту Київського національного    |
|           |торговельно-економічного університету  |
|----------------------+-----------------------------------------|
|КЛЕЙМЕНОВ Олексій   |д.е.н., заст. директора з навчальної   |
|Матвійович      |роботи, зав. кафедри менеджменту     |
|           |Кримського економічного інституту    |
|           |Київського національного економічного  |
|           |університету, м. Сімферополь       |
|----------------------+-----------------------------------------|
|МИКИТИН Тарас     |к.е.н., доцент, зав. кафедри економіки і |
|Миронович       |менеджменту Рівненського державного   |
|           |гуманітарного університету        |
|----------------------+-----------------------------------------|
|НОХРІНА Лариса    |к.т.н., зав. кафедри туризму і готельного|
|Анатоліївна      |господарства Харківської національної  |
|           |академії міського господарства      |
|----------------------+-----------------------------------------|
|ПИЛИПЕНКО Людмила   |зав. кафедри економіки і менеджменту   |
|Анатоліївна      |Євпаторійського коледжу економіки і   |
|           |менеджменту               |
|----------------------+-----------------------------------------|
|ПОДСОЛОНКО Володимир |д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту і|
|Андрійович      |маркетингу Таврійського національного  |
|           |університету ім. Вернадського,      |
|           |м. Сімферополь              |
|----------------------+-----------------------------------------|
|ТКАЧЕВА Світлана   |к.е.н., доцент, заст. зав. кафедри    |
|Сергіївна       |менеджменту Харківського державного   |
|           |університету харчування та торгівлі   |
|----------------------+-----------------------------------------|
|ТУРІЯНСЬКА Марія   |д.е.н., професор, зав. кафедри      |
|Михайлівна      |менеджменту Донецького інституту     |
|           |туристичного бізнесу           |
------------------------------------------------------------------

      Секція "Управління інноваційною діяльністю"

------------------------------------------------------------------
|ЧУМАЧЕНКО Ігор    |д.т.н., проф., декан факультету економіки|
|Володимирович, голова |та менеджменту, зав. кафедри менеджменту |
|секції        |Національного аерокосмічного університету|
|           |ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", м. Харків  |
|----------------------+-----------------------------------------|
|ПОЛЬШАКОВ Валерій   |заст. голови д.т.н., проф., зав. кафедри |
|Іванович, заст. голови|технологій управління Університету    |
|секції        |економіки та права "КРОК", м. Київ    |
|----------------------+-----------------------------------------|
|ДОЦЕНКО Наталія    |к.т.н., доцент кафедри менеджменту    |
|Володимирівна,    |Національного аерокосмічного університету|
|секретар секції    |ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", м. Харків  |
|----------------------+-----------------------------------------|
|БІЛОГУЗОВ Валерій   |к.т.н., доцент, зав. кафедри інноваційних|
|Степанович      |технологій Державної льотної академії,  |
|           |м. Кіровоград              |
|----------------------+-----------------------------------------|
|БУШУЕВ Сергій     |д.т.н., проф., зав. кафедри проектного  |
|Дмитрович       |менеджменту Київського національного   |
|           |університету будівництва і архітектури, |
|           |м. Київ                 |
|----------------------+-----------------------------------------|
|КОНОНЕНКО Ігор    |д.т.н., проф., зав. кафедри стратегічного|
|Володимирович     |управління Національного технічного   |
|           |університету "ХПІ", м. Харків      |
|----------------------+-----------------------------------------|
|КОШКІН Костянтин   |д.т.н., проф., декан суднобудівельного  |
|Вікторович      |факультету, зав. кафедри інформаційних  |
|           |управляючих систем та технологій     |
|           |Національного університету        |
|           |кораблебудування ім. адм. Макарова,   |
|           |м. Миколаїв               |
|----------------------+-----------------------------------------|
|МАЛИЙ Валентин    |д.т.н., проф., зав. кафедри управління  |
|Васильович      |проектами Національної металургійної   |
|           |академії України, м. Дніпропетровськ   |
|----------------------+-----------------------------------------|
|НЕФЬОДОВ Леонід    |д.т.н., проф., зав. кафедри автоматизації|
|Іванович       |і комп'ютерно-інтегрованих технологій  |
|           |Харківського національного        |
|           |автомобільно-дорожнього університету,  |
|           |м. Харків                |
|----------------------+-----------------------------------------|
|РАЧ Валентин     |д.т.н., проф., зав. кафедри управління  |
|Анатолійович     |проектами та економічної статистики   |
|           |Східноукраїнського національного     |
|           |університету, м. Луганськ        |
|----------------------+-----------------------------------------|
|РИБАК Анатолій    |д.т.н., проф., зав. кафедри управління  |
|Іванович       |проектами Одеського регіонального    |
|           |інституту державного управління     |
|           |Української академії державного     |
|           |управління при Президентові України,   |
|           |м. Одеса                 |
|----------------------+-----------------------------------------|
|ТЕСЛЯ Юрій Миколайович|д.т.н., проф., проректор з роботи по   |
|           |інформатизації Черкаського національного |
|           |університету, м. Черкаси         |
|----------------------+-----------------------------------------|
|ФЕДУЛОВА Любов    |д.е.н., проф., завідуюча відділом    |
|Іванівна       |технологічного прогнозування та     |
|           |інноваційної політики Державної установи |
|           |"Інституту економіки та прогнозування НАН|
|           |України"                 |
|----------------------+-----------------------------------------|
|ШПІЛЬОВИЙ Василь   |к.т.н., доцент, зав. кафедри технологій |
|Дмитрович       |управління Національного авіаційного   |
|           |університету, м. Київ          |
------------------------------------------------------------------

           Комісія з хімії (040101)

               Президія

------------------------------------------------------------------
|1. |ВОЛОВЕНКО Юліан  |д.х.н., проф., зав. кафедри органічної |
|  |Михайлович голова |хімії Київського національного     |
|  |комісії 235-12-73 |університету ім. Тараса Шевченка    |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|2. |НЕДІЛЬКО Сергій  |д.х.н., проф., кафедра неорганічної   |
|  |Андрійович, заст. |хімії Київського національного     |
|  |голови       |університету ім. Тараса Шевченка    |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|3. |МИРОШНИКОВ Олег  |к.х.н., доц. кафедри фізичної та    |
|  |Миколайович, заст. |колоїдної хімії Національного      |
|  |голови 287-98-97  |університету харчових технологій    |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|4. |ГОРДІЄНКО Ольга  |к.х.н., доц. кафедри органічної хімії  |
|  |Василівна, вчений |Київського національного університету  |
|  |секретар 239-33-15 |ім. Тараса Шевченка           |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|5. |ШЕНДРИК Олександр |д.х.н., проф., декан хімічного     |
|  |Миколайович, (062) |факультету, зав. каф. біохімії     |
|  |3052200      |Донецького національного університету  |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|6. |СЛОБОДЯНИК Микола |д.х.н., проф., зав. кафедри неорганічної|
|  |Семенович 234-51-85|хімії Київського національного     |
|  |          |університету ім. Тараса Шевченка    |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|7. |ГОЛУБ Олександр  |д.х.н., проф. кафедри неорганічної хімії|
|  |Андрійович     |Київського національного університету  |
|  |239-33-31     |ім. Тараса Шевченка           |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|8. |СЕЙФУЛЛІНА Інна  |д.х.н., проф., зав. кафедри загальної  |
|  |Йосипівна     |хімії та хімії полімерів Одеського   |
|  |          |національного університету       |
|  |          |ім. І.І.Мечникова            |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|9. |МАЛЄТІН Юрій    |д.х.н., проф., зав. кафедри фізичної  |
|  |Андрійович     |хімії Національного технічного     |
|  |241-86-89     |університету України "КПІ"       |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|10 |ОРЛОВ Валерій   |д.х.н., проф., зав. кафедри органічної |
|  |Дмитрович (0572)  |хімії Харківського національного    |
|  |45-72-92      |університету ім.. В.Н. Каразіна     |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|11 |КАЛИЧАК Ярослав  |д.х.н., проф., декан хімічного     |
|  |Михайлович     |факультету Львівського національного  |
|  |72-95-48; 74-23-88 |університету імені Івана Франка     |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|12 |ТИМОШЕНКО Наталія |зав. сектором природничої, медичної та |
|  |Іванівна 425-03 -73|аграрної освіти Інституту інноваційних |
|  |          |технологій і змісту освіти Міністерства |
|  |          |освіти і науки України         |
|----------------------------------------------------------------|
|             Члени комісії             |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |ВОЛОВИК Людмила  |к.х.н., доц. кафедри фізичної та    |
|  |Сергіївна 287-91-70|колоїдної хімії Національного      |
|  |          |університету харчових технологій    |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|2. |ГЕТЬМАН Євген   |д.х.н., проф., зав. кафедри неорганічної|
|  |Іванович,     |хімії Донецького національного     |
|  |(062)-3046739   |університету              |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|3. |ГЕТЬМАНЧУК Юрій  |д.х.н., проф. кафедри ВМС Київського  |
|  |Петрович      |національного університету ім. Тараса  |
|  |          |Шевченка                |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|4. |ГЛАДИШЕВСЬКИЙ Роман|д.х.н., проф., зав. кафедри неорганічної|
|  |Євгенович 74-23-88 |хімії Львівського національного     |
|  |          |університету імені Івана Франка     |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|5. |НАДЖАФОВА Оксана  |к.х.н., доц. кафедри аналітичної хімії |
|  |Юріївна 239 33 45 |Київського національного університету  |
|  |          |ім. Тараса Шевченка           |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|6. |ТОЛМАЧОВА Валентина|к.х.н., доц., зав. кафедри хімії    |
|  |Сергіївна 239 30  |Національного педагогічного університету|
|  |37; 239 30 73   |ім. М.П.Драгоманова           |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|7. |ЛЕНДЄЛ Василь   |к.х.н., доц., декан хімічного факультету|
|  |Георгійович    |Ужгородського національного університету|
|---+-------------------+----------------------------------------|
|8. |ВАРГАЛЮК Віктор  |д.х.н., проф., декан хімічного     |
|  |Федорович 776 60 97|факультету Дніпропетровського      |
|  |          |національного університету       |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|9. |КАЛУГІН Олег    |к.х.н., доц., декан хімічного факультету|
|  |Миколайович (057) |Харківського національного університету |
|  |7075183      |ім.. В.Н.Каразіна            |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|10 |ЛЯВИНЕЦЬ Олександр |д.х.н., проф., декан хімічного     |
|  |Семенович (0372)  |факультету, зав. кафедри органічної   |
|  |58-48-40; 58 48 42 |хімії Чернівецького національного    |
|  |          |університету ім. Ю.Федьковича      |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|11 |КОРНІЛОВ Михайло  |д.х.н., проф. кафедри органічної хімії |
|  |Юрійович 239-33-15 |Київського національного університету  |
|  |          |ім. Тараса Шевченка           |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|12 |ДЕМЧУК Володимир  |к.х.н., декан хімічного факультету   |
|  |Васильович 4 99 72 |Волинського державного університету   |
|  |          |ім. Лесі Українки            |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|13 |ЯЦИМИРСЬКИЙ Віталій|д.х.н., проф., зав. кафедри фізичної  |
|  |Костянтинович   |хімії Київського національного     |
|  |          |університету ім. Тараса Шевченка    |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|14 |ЧИРВА Василь Якович|д.х.н., проф., декан хімічного     |
|  |23 38 85      |факультету Таврійського національного  |
|  |          |університету ім. В.І.Вернадського    |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|15 |ГРИГОР'ЄВА Алла  |к.х.н., факультет природничих наук   |
|  |Олександрівна 46 77|Східноукраїнського національного    |
|  |36         |університету ім. В.Даля         |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|16 |ІСАЄВ Сергій    |д.х.н., проф. кафедри екології, заст.  |
|  |Дмитрович     |декана Національного університету    |
|  |          |"Києво-Могилянська академія"      |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|17 |ШУЛЬГІН Віктор   |д.х.н., проф., зав. кафедри загальної  |
|  |Федорович 23 39 93 |хімії Таврійського національного    |
|  |          |університету ім. В.І.Вернадського    |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|18 |МЕНЧУК Василь   |д.х.н., проф. декан хімічного факультету|
|  |Васильович     |Одеського національного університету  |
|  |          |ім.І.І.Мечникова            |
------------------------------------------------------------------

          Комісія з біології (040102)

------------------------------------------------------------------
|              Президія              |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |ОСТАПЧЕНКО    |д.б.н., проф., декан біологічного    |
|  |Людмила Іванівна,|факультету Київського національного   |
|  |голова комісії  |університету ім. Тараса Шевченка     |
|  |тел.252-17-95  |                     |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|2. |ТАРАН Наталія  |д.б.н., проф., зав.лаб.НДЛ фізіологічних |
|  |Юріївна,     |основ продуктивності рослин Київського  |
|  |заступник голови |національного університету ім. Тараса  |
|  |         |Шевченка                 |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|3. |КОЗЕРЕЦЬКА Ірина |к.б.н., доц. кафедри загальної та    |
|  |Анатоліївна,   |молекулярної генетики Київського     |
|  |вчений секретар |національного університету ім. Тараса  |
|  |тел. 252-39-95  |Шевченка                 |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|4. |КОШЕЛЬ Анатолій |к.хім.н., доц., ст. н. співр. "Інституту |
|  |Васильович    |інноваційних технологій і змісту освіти" |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|5. |ПАХОМОВ Олександр|д.б.н., проф., декан біолого-екологічного|
|  |Євгенович    |факультету Дніпропетровського      |
|  |         |національного університету        |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|6. |ЧУЯН Олена    |д.б.н., проф., зав. кафедри фізіології  |
|  |Миколаївна    |людини та тварин, біофізики Таврійського |
|  |         |національного університету        |
|  |         |ім. В.В.Вернадського           |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|7. |КОСТІКОВ Ігор  |д.б.н., проф., зав. кафедри ботаніки   |
|  |Юрійович     |Київського національного університету  |
|  |         |ім. Тараса Шевченка           |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|8. |ПОЛІЩУК Валерій |д.б.н., проф., зав. кафедри вірусології |
|  |Петрович     |Київського національного університету  |
|  |         |ім. Тараса Шевченка           |
|----+-----------------+-----------------------------------------|
|9. |МАКАРЧУК Микола |д.б.н., проф., зав. кафедри фізіології  |
|  |Юхимович     |людини та тварин Київського національного|
|  |         |університету ім. Тараса Шевченка     |
|----------------------------------------------------------------|
|Секція біохімії, біофізики, генетики              |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |ОСТАПЧЕНКО Людмила |д.б.н., проф., декан біологічного   |
|  |Іванівна, голова  |факультету Київського національного  |
|  |секції тел.     |університету ім. Тараса Шевченка   |
|  |252-17-95      |                   |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|2. |КОСТИШИН Степан   |д.б.н., професор біологічного     |
|  |Степанович     |факультету Чернівецького національного|
|  |          |університету ім. Юрія Федьковича   |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|3. |ТОЦЬКИЙ Владлен   |д.б.н., проф. декан біологічного   |
|  |Миколайович     |факультету, зав. кафедри генетики та |
|  |          |молекулярної біології Одеського    |
|  |          |національного університету      |
|  |          |ім. І.І.Мечникова           |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|4. |ВОРОБЙОВА Людмила  |к.б.н., проф., заступник декана    |
|  |Іванівна      |біологічного факультету Харківського |
|  |          |національного університету      |
|  |          |ім. В.Н.Каразіна           |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|5. |КОЗЕРЕЦЬКА Ірина  |к.б.н., проф. кафедри загальної та  |
|  |Анатоліївна,    |молекулярної генетики Київського   |
|  |          |національного університету ім. Тараса |
|  |          |Шевченка               |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|6. |СОКОЛОВ Іван    |д.б.н., проф., зав. кафедри біології |
|  |Дмитрович      |рослин Луганського національного   |
|  |          |аграрного університету        |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|7. |ГРУБІНКО Василь   |д.б.н., проф. зав. каф.        |
|  |Васильович     |Тернопільського національного     |
|  |          |педагогічного університету      |
|----------------------------------------------------------------|

|     Секція зоології, фізіології людини та тварин     |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |МАКАРЧУК Микола   |д.б.н., проф., зав. кафедри     |
|  |Юхимович, голова   |фізіології людини та тварин     |
|  |секції тел. 266-92-83|Київського національного університету|
|  |           |ім. Тараса Шевченка         |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|2. |БОНДАРЕНКО Валерій  |д.б.н., проф., зав. кафедри     |
|  |Антонович      |фізіології людини та тварин     |
|  |           |Харківського національного      |
|  |           |університету ім. В.Н. Каразіна    |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|3. |ПАХОМОВ Олександр  |д.б.н., проф., декан         |
|  |Євгенович      |біолого-екологічного факультету   |
|  |           |Дніпропетровського національного   |
|  |           |університету             |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|4. |ГАНДЗЮРА Володимир  |д.б.н., проф., кафедри зоології   |
|  |Петрович       |Київського національного університету|
|  |           |ім. Тараса Шевченка         |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|5. |ЧУЯН Олена Миколаївна|д.б.н., проф., зав. кафедри     |
|  |           |фізіології людини та тварин,     |
|  |           |біофізики Таврійського національного |
|  |           |університету ім. В.В. Вернадського  |
|----------------------------------------------------------------|
|        Секція ботаніки, фізіології рослин        |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |ТАРАН Наталія    |д.б.н., проф. зав. лаб. НДЛ     |
|  |Юріївна, голова   |фізіологічних основ продуктивності  |
|  |секції        |рослин Київського національного   |
|  |           |університету ім. Тараса Шевченка   |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|2. |КОСТІКОВ Ігор    |д.б.н., проф., зав. кафедри ботаніки |
|  |Юрійович       |Київського національного університету|
|  |           |ім. Тараса Шевченка         |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|3. |НИКОЛАЙЧУК Віталій  |д.б.н., проф., декан біологічного  |
|  |Іванович       |факультету, зав. кафедри фізіологій |
|  |           |рослин Ужгородського національного  |
|  |           |університету             |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|4. |ВОЛГІН Сергій    |д.б.н., проф., зав. кафедри ботаніки |
|  |Олександрович    |Львівського національного      |
|  |           |університету ім. Івана Франка    |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|5. |ВИШЕНСЬКА Ірина   |к.б.н., доц., декан факультету    |
|  |Георгіївна      |природничих наук НУКМА        |
|----------------------------------------------------------------|
|        Секція мікробіології, вірусології        |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |ПОЛІЩУК Валерій   |д.б.н., проф., зав. кафедри     |
|  |Петрович, голова   |вірусології Київського національного |
|  |секції        |університету ім. Тараса Шевченка   |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|2. |ІВАНИЦЯ Володимир  |д.б.н., проф., зав. кафедри     |
|  |Олексійович     |мікробіології та вірусології,    |
|  |           |проректор з наукової роботи Одеського|
|  |           |національного університету      |
|  |           |ім.І.І.Мечникова           |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|3. |ВІННІКОВ Альберт   |д.б.н., проф., зав. кафедри     |
|  |Іванович       |мікробіології та вірусології,    |
|  |           |Дніпропетровського національного   |
|  |           |університету             |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|4. |КАЦИ Георгій     |д.б.н., проф., зав. кафедри біології |
|  |Дмитрович      |тварин Луганського національного   |
|  |           |аграрного університету        |
------------------------------------------------------------------

          Комісія з геології (040103)

              ПРЕЗИДІЯ:

------------------------------------------------------------------
|1. |МИХАЙЛОВ Володимир |д.г.-м.н., декан геологічного     |
|  |Альбертович, голова|факультету Київського національного  |
|  |комісії, 259-70-29 |університету імені Тараса Шевченка   |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |ГОЖИК Андрій    |к.г.-м.н., доц., заступник декана   |
|  |Петрович, заст.  |геологічного факультету Київського   |
|  |голови 259-70-29  |національного університету імені Тараса|
|  |          |Шевченка                |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |ШУНЬКО Володимир  |к.г.-м.н., заступник декана      |
|  |Всеволодович,   |геологічного факультету Київського   |
|  |учений секретар,  |національного університету імені Тараса|
|  |266-93-38     |Шевченка                |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |ПАВЛУНЬ Микола   |д.г.-м.н., декан геологічного     |
|  |Миколайович    |факультету Львівського національного  |
|  |8(0322)72-80-56  |університету ім. І. Франка       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |ТИМОШЕНКО Наталія |зав. сектором природничої, медичної та |
|  |Іванівна, 425-03-73|аграрної освіти Інституту інноваційних |
|  |          |технологій і змісту освіти Міністерства|
|  |          |освіти і науки України         |
------------------------------------------------------------------

             Члени комісії:

------------------------------------------------------------------
|1. |ПРИХОДЧЕНКО Василь |д.г.-м..н., проф., зав. каф. геології |
|  |Федорович,     |та розвідки родовищ корисних копалин  |
|  |744-62-19     |Національного гірничого університету  |
|  |          |(м. Дніпропетровськ)          |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |БОГДАНОВИЧ     |к.г.-м.н., проф., декан        |
|  |Володимир     |геолого-географічного факультету    |
|  |Володимирович   |Дніпропетровського національного    |
|  |46-61-85      |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3  |ВАСИЛЬЄВ Олександр |к.г.-м.н., доц., зав. кафедри геології |
|  |Миколайович,    |Харківського національного університету|
|  |707-55-65     |імені В.Н. Каразіна          |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |ЧЕПІЖКО Олександр |д.г.-м.н., проф. Одеського       |
|  |Валентинович    |націоналнього унівіеристету      |
|  |68-79-42      |ім. І.І.Мечникова           |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |ЛАРЧЕНКОВ Євген  |д.г.-м.н., проф., зав. кафедри     |
|  |Павлович 68-79-42 |загальної та морської геології     |
|  |          |Одеського національного університету  |
|  |          |ім. І.І. Мечникова           |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |МАРТИНЕНКО Віктор |заступник директора з навчальної роботи|
|  |Віталійович    |Київського геологорозвідувального   |
|  |528-17-00     |технікуму               |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |НЕМЕЦЬ Костянтин  |к.г.-м.н., доц., декан         |
|  |Аркадійович    |геолого-географічного факультету    |
|  |707-55-74 707-53-71|Харківського національного університету|
|  |          |імені В.Н. Каразіна          |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |ВОЛКОВА Тетяна   |д.г.-м.н., проф., зав. кафедри розвідки|
|  |Петрівна 91-03-08 |родовищ корисних копалин Донецького  |
|  |          |державного технічного університету   |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|9. |ПЛОТНИКОВ Олександр|д.г.-м.н., проректор Криворізького   |
|  |Володимирович   |філіалу Київського національного    |
|  |90-14-88      |економічного університету       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |КОШЛЯКОВ      |к.г.м.н., доц.,            |
|  |Олексій Євгенович |зав.каф. гідрогеології та       |
|  |521-33-16     |інженерної геології Київського     |
|  |          |національного університету імені Тараса|
|  |          |Шевченка                |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|11 |ОМЕЛЬЧЕНКО Валерій |к.г-м..н., доц., декан         |
|  |Григорович, 4-01-55|геологорозвідувального факультету   |
|  |          |Івано-Франківського національного   |
|  |          |технічного університету нафти і газу  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|12. |ВИЖВА       |д.г.-м.н., проф., зав.         |
|  |Сергій Андрійович |кафедри геофізики Київського      |
|  |259-70-32     |національного університету       |
|  |          |імені Тараса Шевченка         |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|13. |Лук'янець     |заступник директора з навчальної    |
|  |Володимир Дмитрович|роботи Полтавського нафтового     |
|  |(05322) 3-11-85  |геологорозвідувального         |
|  |          |технікуму               |
------------------------------------------------------------------

            Комісія з географії

              ПРЕЗИДІЯ:

------------------------------------------------------------------
|1. |ОЛІЙНИК Ярослав   |чл. кор. АПН України, д.г.н., проф., |
|  |Богданович, голова |декан географічного факультету    |
|  |комісії 521-32-04  |Київського національного університету |
|  |          |імені Тараса Шевченка         |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|2. |ШИЩЕНКО Петро    |чл. кор. АПН України, д.г.н., проф., |
|  |Григорович, заст.  |кафедра географії України Київського |
|  |голови 521-33-51  |національного університету імені   |
|  |          |Тараса Шевченка            |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|3. |ДМИТРУК Олександр  |д.г.н., проф., зав. кафедри географії |
|  |Юрійович, вчений  |України Київського національного   |
|  |секретар 521-33-72 |університету імені Тараса Шевченка  |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|4. |БОРТНИК Сергій   |д.г.н., проф., зав.кафедри      |
|  |Юрійович      |геоморфології та палеогеографії    |
|  |          |Київського національного університету |
|  |          |імені Тараса Шевченка         |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|5. |ГРОДЗИНСЬКИЙ Михайло|д.г.н., проф., зав. кафедри фізичної |
|  |Дмитрович      |географії і геоекології Київського  |
|  |          |національного університету імені   |
|  |          |Тараса Шевченка            |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|6. |НЕМЕЦЬ Костянтин  |д.г.н., проф., декан географічного  |
|  |Аркадійович     |факультету Харківського національного |
|  |          |університету ім.В.Н. Каразіна     |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|7. |Руденко Валерій   |д.г.н., проф. декан географічного   |
|  |Петрович      |факультету Чернівецького національного|
|  |          |університету імені Юрія Федьковича  |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|8. |ЛЮБІЦЕВА Ольга   |д.г.н., проф., зав. кафедри      |
|  |Олександрівна    |країнознавства та туризму       |
|  |          |географічного факультету Київського  |
|  |          |національного університету імені   |
|  |          |Тараса Шевченка            |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|9. |ТИМОШЕНКО Наталія  |зав. сектором природничої, медичної та|
|  |Іванівна, 425-03-73 |аграрної освіти Інституту інноваційних|
|  |          |технологій і змісту освіти      |
|  |          |Міністерства освіти і науки України  |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|  |          |Члени комісії             |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|1. |ЗЕЛЕНСЬКА Любов   |к.г.н., зав. кафедри фізичної     |
|  |Іванівна, 74-14-16 |географії Дніпропетровського     |
|  |          |національного університету      |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|2. |Шевченко Віктор   |д.г.н., проф. зав. лаб картографії та |
|  |Олексійович     |геоінформатики географічного     |
|  |          |факультету Київського національного  |
|  |          |університету імені Тараса Шевченка  |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|3. |ТОПЧІЄВ Олександр  |д.г.н., проф., зав.каф. економічної і |
|  |Григорович     |соціальної географії Одеського    |
|  |          |національного університету      |
|  |          |імені І.І.Мечникова          |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|4. |ХОМИН Ярослав    |к.г.н., доц., декан географічного   |
|  |Богданович     |факультету Львівського національного |
|  |          |університету імені Івана Франка    |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|5. |Вахрушев Борис   |д.г.н., проф., декан географічного  |
|  |Олександрович    |факультету Таврійського національного |
|  |          |університету імені В.І.Вернадського  |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|6. |ПОКАСЬ Віталій   |к.пед.н., проф., директор       |
|  |Петрович      |природничо-географічної освіти та   |
|  |          |екології НПУ імені М.П. Драгоманова  |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|7. |МЕЛЬНИЧУК Михайло  |к.г.н., доц., декан географічного   |
|  |Михайлович     |факультету Волинського державного   |
|  |          |університету імені Лесі Українки   |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|8. |САДОВНИК Олег    |к.г.н., доц., декан          |
|  |Павлович      |природничо-географічного факультету  |
|  |          |Тернопільського національного     |
|  |          |педагогічного університету імені   |
|  |          |Володимира Гнатюка          |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|9. |ДРЕЛЬ Віктор    |к.б.н., декан природничо-географічного|
|  |Федорович      |факультету Луганський національний  |
|  |          |педагогічний університет імені Тараса |
|  |          |Шевченка               |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|10. |ВОРОВКА Володимир  |к.г.н., доц. декан          |
|  |Петрович      |природничо-географічного факультету  |
|  |          |Мелітопольського державного      |
|  |          |педагогічного університету.      |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|11. |СТЕФАНКОВ Леонід  |к.г.н., доц. декан          |
|  |Ілліч        |природничо-географічного факультету  |
|  |          |Вінницького державного педагогічного |
|  |          |університету імені М.Коцюбинського  |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|12. |БІЛЬЧЕНКО Михайло  |к.х.н., доц., декан          |
|  |Миколайович     |природничо-географічного факультету  |
|  |          |Сумського державного педагогічного  |
|  |          |університету імені А.С.Макаренка   |
------------------------------------------------------------------

        Комісія з гідрометеорології (040105)

              ПРЕЗИДІЯ:

------------------------------------------------------------------
|1. |ГОПЧЕНКО Євген   |д.г.н., проф., проректор з       |
|  |Дмитрович, голова |навчально-методичної роботи, зав.   |
|  |комісії, (0482) 32 |кафедри гідрології суші Одеського   |
|  |67 62       |державного екологічного університету  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |ЄХНІЧ Марина    |к.г.н., доц., декан          |
|  |Петрівна, заст.  |гідрометеорологічного інституту    |
|  |голови, 42-57-17  |Одеського державного екологічного   |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |ХІЛЬЧЕВСЬКИЙ    |д.г.н., проф., зав. кафедри гідрології |
|  |Валентин Кирилович,|та гідроекології Київського      |
|  |заст. голови, 521 |національного університету ім. Тараса |
|  |32 29       |Шевченка                |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |БОРИСОВА Світлана |к.г.н., доцент кафедри фізики атмосфери|
|  |Володимирівна,   |і кліматології Одеського державного  |
|  |вчений секретар,  |екологічного університету       |
|  |(0482)35 73 72   |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |СТЕПАНЕНКО Сергій |д.ф.-м.н., проф., ректор, зав. кафедри |
|  |Миколайович, голова|фізики атмосфери і кліматології    |
|  |секції       |Одеського державного екологічного   |
|  |метеорології, 32 67|університету              |
|  |35         |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |ЛІПІНСЬКИЙ     |голова Державної гідрометеорологічної |
|  |В'ячеслав     |служби України             |
|  |Миколайович,    |                    |
|  |226-31-66     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |СНІЖКО Сергій   |д.г.н., проф., зав. кафедри      |
|  |Іванович, 521 32 86|метеорології та кліматології Київського|
|  |          |національного університету ім. Тараса |
|  |          |Шевченка                |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |ПОЛЬОВИЙ Анатолій |д.г.н., проф., зав. кафедри      |
|9. |Миколайович,    |агрометеорології та агрометпрогнозів  |
|  |32-67-45 ТУЧКОВЕНКО|Одеського державного екологічного   |
|  |Юрій Степанович  |університету д.г.н., с.н.с., проректор |
|  |35-73-71      |з наукової роботи Одеського державного |
|  |          |екологічного університету       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |ТИМОШЕНКО Наталія |завідуюча сектором природничої,    |
|  |Іванівна, 425-03-73|медичної та аграрної освіти Інституту |
|  |          |інноваційних технологій і змісту освіти|
|  |          |Міністерства освіти і науки України  |
------------------------------------------------------------------

          Секція метеорологічних наук

------------------------------------------------------------------
|1. |СТЕПАНЕНКО Сергій |д.ф.-м.н., проф., ректор, зав. кафедри |
|  |Миколайович, голова|фізики атмосфери і кліматології    |
|  |секції, 32 67 35  |Одеського державного екологічного   |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |АВГАЙТІС Сергій  |директор Херсонського         |
|  |Володимирович,   |гідрометеорологічного технікуму    |
|  |22-63-74      |Одеського державного екологічного   |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |ІВУС Галина    |к.г.н., проф., зав. кафедрою      |
|  |Дмитрівна, 32-67-39|теоретичної метеорології та      |
|  |          |метпрогнозів Одеського державного   |
|  |          |екологічного університету       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |ЄФІМОВ Владислав  |д.ф.- м.н., проф., кафедра теоретичної |
|  |Анатолійович,   |метеорології та метеорологічних    |
|  |32-67-39      |прогнозів Одеського державного     |
|  |          |екологічного університету       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |ШКОЛЬНИЙ Євген   |д.т.н., проф. кафедри фізики атмосфери |
|  |Павлович, 32-73-72 |і кліматології Одеського державного  |
|  |          |екологічного університету       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |КУЛЬБІДА Микола  |к.г.н., директор Українського     |
|  |Іванович 279-10-80;|гідрометеорологічного центру      |
|  |239-93-87     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |ЗАТУЛА Василь   |к.г.н., доц. кафедри метеорології та  |
|  |Іванович 521 32 86 |кліматології Київського національного |
|  |          |університету ім. Тараса Шевченка    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |МИЩЕНКО Зінаїда  |д.г.н., проф., кафедра         |
|  |Антонівна 32-67-45 |агрометеорології та агрометпрогнозів  |
|  |          |Одеського державного екологічного   |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|9. |ХОХЛОВ Валерій   |д.г.н., проф., кафедри теоретичної   |
|  |Миколайович    |метеорології та метпрогнозів Одеського |
|  |32-67-39      |державного екологічного університету  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |Ткаченко      |директор Харківського         |
|  |Тетяна Григорівна |гідромеліоративного технікуму     |
|  |(0572) 12-82-69  |університету              |
------------------------------------------------------------------

          Секція гідрологічних наук

------------------------------------------------------------------
|1. |ГОПЧЕНКО Євген   |д.г.н., проф., проректор з       |
|  |Дмитрович, голова |навчально-методичної роботи, зав.   |
|  |секції, 32-67-62  |кафедри гідрології суші Одеського   |
|  |          |державного екологічного університету  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|2. |БОЯРИНЦЕВ Євген  |к.г.н., доц., декан факультету заочної |
|  |Львович, 32-67-55 |форми навчання Одеського державного  |
|  |          |екологічного університету       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|3. |ІВАНЕНКО Олександр |д.г.н., проф., зав. кафедри      |
|  |Григорович,    |гідроекології та водних досліджень   |
|  |32-67-40      |Одеського державного екологічного   |
|  |          |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|4. |ЛОБОДА Наталія   |д.г.н., проф., кафедра гідрології суші |
|  |Степанівна,    |Одеського державного екологічного   |
|  |32-67-46      |університету              |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|5. |СУХОВІЙ Вікторія  |д.г.н., проф., кафедра океанології та |
|  |Федорівна,     |морського природокористування Одеського|
|  |714-31-63     |державного екологічного університету  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|6. |ТКАЧЕНКО Тетяна  |директор Харківського         |
|  |Григорівна,    |гідрометеорологічного технікуму    |
|  |731-32-69     |                    |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|7. |ШЕРСТЮК Наталія  |к.г.н., доц. кафедри геології та    |
|  |Петрівна      |гідрогеології Дніпропетровського    |
|  |          |національного університету       |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|8. |ЗУБОВ       |д.с.-г.н., професор, зав. кафедри   |
|  |Олексій Ремович  |гідрометеорології Східноукраїнського  |
|  |33-02-07      |національного університету ім. В.Даля |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|9. |МИХАЙЛОВ      |д.г.н., с.н.с., зав. кафедри      |
|  |Валерій Іванович  |океанології та морського        |
|  |714-31-63     |природокористування Одеського     |
|  |          |державного екологічного університету  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|10. |ПОЛОНСЬКИЙ     |д.ф.-м. н., с.н.с., директор Центру  |
|  |Олександр Борисович|магістерської підготовки Одеського   |
|  |54-52-41      |державного екологічного університету  |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|11. |Бондарень     |завідувач відділення Херсонського   |
|  |Тетяна Михайлівна |гідрометеорологічного технікуму    |
|  |(0552) 22-63-74  |Одеського гідрометеорологічного    |
|  |          |інституту               |
------------------------------------------------------------------

      Комісія з екології, охорони навколишнього
     середовища та збалансованого природокористування
               (040106)

              ПРЕЗИДІЯ:

------------------------------------------------------------------
|1. |СТЕПАНЕНКО Сергій  |д.ф.-м. н., професор, ректор Одеського |
|  |Миколайович, голова |державного екологічного університету  |
|  |комісії,      |                    |
|  |(0482)-32-67-35   |                    |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|2. |БОГОЛЮБОВ Володимир |к.т.н., доцент кафедри загальної    |
|  |Миколайович, заст. |екології та сталого розвитку      |
|  |голови, 527-87-65  |Національного аграрного університету  |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|3. |НЕКОС Володимир   |д.г.н., проф., зав. кафедри геоекології|
|  |Юхимович, заст.   |та конструктивної географії      |
|  |голови,       |Харківського національного університету|
|  |(057)707-53-86   |ім. В.Н. Каразіна           |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|4. |САФРАНОВ Тимур   |д.г м.н., проф., зав. кафедри     |
|  |Абісалович, заст.  |прикладної екології Одеського     |
|  |голови       |державного екологічного університету  |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|5. |ВЛАДИМИРОВА Олена  |к.г.н., доцент, декан екологічного   |
|  |Геннадіївна, вчений |факультету Одеського державного    |
|  |секретар (0482)   |екологічного університету       |
|  |42-57-18      |                    |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|6. |БІЛЯВСЬКИЙ Георгій |д.г.- м.н., проф., зав. каф.      |
|  |Олексійович     |екологічного аудиту Інституту міського |
|  |406-77-28      |господарства Національного авіаційного |
|  |          |університету (м. Київ)         |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|7. |ІСАЄНКО Володимир  |д.б.н., проф., директор Інституту   |
|  |Миколайович     |міського господарства Національного  |
|  |406-74-88      |авіаційного університету (м.Київ)   |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|8. |ПАНАСЕНКО Анатолій |к.т.н., доцент, кафедра прикладної   |
|  |Іванович, 355303  |екології і охорони природного     |
|  |          |середовища Донецького національного  |
|  |          |технічного університету        |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|9. |КЛИМЕНКО Микола   |д.с.- г.н., проф., зав. кафедри    |
|  |Олександрович,   |екології та охорони праці Національного|
|  |23-14-17      |університету водного господарства та  |
|  |          |природокористування          |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|10.|БОКОВ Володимир   |д.г.н., проф., зав. кафедри фізичної  |
|  |Олександрович,   |географії і геоекології Таврійського  |
|  |23-02-34      |національного університету       |
|  |          |ім. В.І.Вернадського (м. Сімферополь) |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|11.|ГОМЕЛЯ Микола    |д.х.н., проф., зав. кафедри прикладної |
|  |Дмитрович 236-60-83 |екології хімічного факультету     |
|  |          |Національного технічного університету |
|  |          |України "КПІ"             |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|12.|КУЧЕРЯВИЙ Володимир |д.с-г.н., проф., зав. кафедри     |
|  |Опанасович     |Національного лісотехнічного      |
|  |          |університету України          |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|13.|ЖАДАН Ірина Юріївна |начальник відділу кадрового      |
|  |206-31-23      |забезпечення державної служби     |
|  |          |Міністерства охорони навколишнього   |
|  |          |природного середовища України     |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|14.|ТИМОШЕНКО Наталія  |завідуюча сектором природничої,    |
|  |Іванівна, 425 03 73 |медичної та аграрної освіти ІІТЗО   |
|  |          |Міністерства освіти і науки України  |
|----------------------------------------------------------------|

|         Секція з екологічної освіти          |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |НЕКОС Володимир   |д.г.н., проф., зав. кафедри геоекології|
|  |Юхимович, голова  |та конструктивної географії      |
|  |секції       |Харківського національного університету|
|  |          |ім. В.Н. Каразіна           |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|2. |ЛИКО Дарія     |д.с.- г.н., проф., зав. кафедри    |
|  |Василівна, 22-13-85 |біології та прикладної екології    |
|  |          |Рівненського державного гуманітарного |
|  |          |університету              |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|3. |СОКОЛОВ Сергій   |к.с.-г. н., доцент, зав.каф.      |
|  |Олександрович, 53 72|садово-паркового господарства та    |
|  |67         |екології Луганського національного   |
|  |          |педагогічного університету       |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|4. |БОНДАРЬ Олександр  |д.б.н., проф., ректор Державного    |
|  |Іванович, 206 31 85 |екологічного інституту Міністерства  |
|  |          |охорони навколишнього природного    |
|  |          |середовища України           |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|5. |ГНІЛУША Ніна    |к.пед.н., доцент, зав. кафедрою    |
|  |Володимирівна    |ботаніки та екології Криворізького   |
|  |          |державного педагогічного університету |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|6. |ГАВРИЛЮК Максим   |декан біологічного факультету     |
|  |Никандрович     |Черкаського національного університету |
|  |          |імені Богдана Хмельницького      |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|7. |ГОРОВА Алла Іванівна|д.б.н., проф., зав. кафедри екології  |
|  |          |Національного гірничого університету  |
|  |          |(м. Дніпропетровськ)          |
|----------------------------------------------------------------|
|Секція зі збалансованого природокористування          |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |КЛИМЕНКО Микола   |д.с.- г.н., проф., зав. кафедри    |
|  |Олександрович,   |екології та охорони праці Національного|
|  |голова секції    |університету водного господарства та  |
|  |          |природокористування          |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|2. |МЕЛЬНИК Леонід   |д.е.н., проф., зав. каф. економіки   |
|  |Григорович     |природокористування Сумського     |
|  |          |державного університету        |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|3. |ЧУНДАК Степан    |д.х.н., проф., зав. каф. екології та  |
|  |Юрійович      |охорони навколишнього середовища    |
|  |          |Ужгородського національного      |
|  |          |університету              |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|4. |МАСІКЕВИЧ Юрій   |проф., зав. кафедри екології та права |
|  |Григорович     |Чернівецького факультету НТУ УХПІФ   |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|5. |АДАМЕНКО Олег    |д.г-м.н., проф., Івано-Франківський  |
|  |Максимович     |національний технічний університет   |
|  |          |нафти і газу              |
|----------------------------------------------------------------|

|         Секція з екологічної безпеки         |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |ІСАЄНКО Володимир  |д.б.н., проф., директор Інституту   |
|  |Миколайович голова |міського господарства Національного  |
|  |секції       |авіаційного університету (м. Київ)   |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|2. |ОМЕЛЬЧУК Юлія    |к.х.н., декан еколого-технологічного  |
|  |Аркадіївна     |факультету Севастопольського      |
|  |          |національного університету ядерної   |
|  |          |енергії та промисловості        |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|3. |ШМАНДІЙ Володимир  |д.т.н., проф., декан факультету    |
|  |Михайлович     |природничих наук Кременчуцького    |
|  |          |державного політехнічного університету |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|4. |ГУДКОВ Ігор     |д.б.н., проф., зав. каф. радіобіології |
|  |Миколайович     |та радіоекології Національного     |
|  |          |аграрного університету         |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|5. |ФРАНЧУК Григорій  |д.т.н., професор, каф. охорони праці та|
|  |Михайлович     |екології Національного авіаційного   |
|  |          |університету              |
|----------------------------------------------------------------|
|         Секція з прикладної екології         |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |САФРАНОВ Тимур   |д.г м.н., проф., зав. кафедри     |
|  |Абісалович, голова |прикладної екології Одеського     |
|  |секції       |державного екологічного університету  |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|2. |МАЛЬОВАНИЙ Мирослав |к.т.н., проф., зав. кафедри екології та|
|  |Степанович     |охорони навколишнього середовища    |
|  |          |Національного університету "Львівська |
|  |          |політехніка"              |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|3. |УДОД Віра Михайлівна|проф., кафедра охорони праці      |
|  |          |навколишнього середовища Київського  |
|  |          |національного університету будівництва |
|  |          |і архітектури             |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|4. |РИЛЬСЬКИЙ Олександр |к.б.н., доц., зав. кафедри загальної  |
|  |Федорович      |та прикладної екології Запорізького  |
|  |          |національного університету       |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|5. |БАККА Микола    |д.т.н., проф., Житомирський державний |
|  |Терентійович    |технологічний університету       |
|  |24-14-22      |                    |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|6. |ГОЛІК Юрій     |к.т.н., доцент, Полтавський      |
|  |Степанович     |національний технічний університет   |
|  |          |імені Ю.Кондратюка           |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|7. |Медвідь Володимир  |директор Львівського державного    |
|  |Петрович (0322)   |екологічного політехнікуму       |
|  |52-12-02      |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|           Секція з агроекології           |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |БОГОЛЮБОВ Володимир |к.т.н., доцент кафедри загальної    |
|  |Миколайович, голова |екології та сталого розвитку      |
|  |секції       |Національного аграрного університету  |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|2. |РІДЕЙ Наталія    |к.с.-г.н., декан ф-ту екології та   |
|  |Михайлівна     |біотехнології Національного аграрного |
|  |          |університету              |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|3. |ПИЛИПЕНКО Юрій   |к..б.н., доц., зав. каф. екології   |
|  |Володимирович    |Херсонського державного аграрного   |
|  |          |університету              |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|4. |ПАРАНЯК Роман    |д.с.-г. н., зав. каф. екології     |
|  |Петрович      |Львівської національної академії    |
|  |          |ветеринарної медицини імені      |
|  |          |С.З.Гжицького             |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|5. |ШЕЛУДЧЕНКО Богдан  |к.т.н., проф., зав. каф. екології та  |
|  |Анатолійович    |моніторингу навколишнього середовища  |
|  |          |Подільського державного        |
|  |          |аграрно-технічного університету    |
------------------------------------------------------------------

    Комісія з математики та механіки (040201, 040202)

               ПРЕЗИДІЯ

------------------------------------------------------------------
| 1. |Парасюк Ігор Остапович,   |д.ф. професор, декан механіко |
|  |голова комісії 259-07-85 р |математичного факультету   |
|  |8-050-537-71-72 моб     |Київського національного   |
|  |              |університету імені Тараса   |
|  |              |Шевченка           |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 2. |Задерей Петро Васильович,  |д.ф-м.н., проф., зав. кафедри |
|  |заст. голови комісії    |вищої математики Київського  |
|  |256-29-58          |національного університету  |
|  |              |технологій та дизайну     |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 3. |Петришин Роман Іванович,  |д.ф-м.н., проф., перший    |
|  |заст. голови комісії    |проректор Чернівецького    |
|  |8-0372-55-19-00       |національного університету  |
|  |              |імені Юрія Федьковича     |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 4. |Ловейкін Андрій       |к.ф - м.н.,доцент кафедри   |
|  |Вячеславович, вчений    |математичної фізики      |
|  |секретар комісії 259-05-40 |механіко-математичного    |
|  |              |факультету Київського     |
|  |              |національного університету  |
|  |              |імені Тараса Шевченка     |
|----+----------------------------+------------------------------|
|5. |Мелешко Вячеслав      |д.ф.м.н., професор, зав.   |
|  |Володимирович, 259-03-07  |кафедри теоретичної та    |
|  |голова підкомісії з механіки|прикладної механіки Київського|
|  |              |національного університету  |
|  |              |імені Тараса Шевченка     |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 6. |Дараган Тетяна Петрівна   |Зав. сектором фізико     |
|  |425-03-73          |математичної та технологічної |
|  |              |освіти Інституту інноваційних |
|  |              |технологій і змісту освіти  |
|  |              |Міністерства освіти і науки  |
|  |              |України            |
|----------------------------------------------------------------|
|        Підкомісія з математики (040201)        |
|----------------------------------------------------------------|
|  |Парасюк Ігор Остапович,   |д.ф. професор, декан механіко |
|  |голова підкомісії 259-07-85 |математичного факультету   |
|  |              |Київського національного   |
|  |              |університету імені Тараса   |
|  |              |Шевченка           |
|----------------------------------------------------------------|
|           Секція університетів           |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Петришин Роман Іванович,  |д.ф-м.н., проф., перший    |
|  |керівник секції       |проректор Чернівецького    |
|  |8-0372-55-19-00       |національного університету  |
|  |              |імені Юрія Федьковича     |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 2. |Грищенко Геннадій Панасович |к.ф - м.н., декан       |
|  |239-30-90          |фізико-математичного     |
|  |              |факультету Національного   |
|  |              |педагогічного університету  |
|  |              |імені ім. М.Драгоманова    |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 3. |Бандура Вячеслав Миколайович|к.ф - м.н., доцент кафедри  |
|  |304-92-36          |теорії ймовірності та     |
|  |              |математичної статистики    |
|  |              |Донецького національного   |
|  |              |університету         |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 4. |Маринець Василь Васильович |д.ф-м.н., проф., перший    |
|  |(0312) 64 33 95 (р) (0312) |проректор, зав. кафедри    |
|  |23 66 42(д)         |математичної фізики та    |
|  |              |диференціальних рівнянь    |
|  |              |Ужгородського національного  |
|  |              |університету         |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 5. |Донской Володимир Йосипович |доктор фізико-математичних  |
|  |(0652) 63-75-42, (0652)   |наук, професор, декан     |
|  |23-02-71 e-mail:      |факультету математики та   |
|  |donskoy@tnu.crimea.ua    |інформатики Таврійського   |
|  |              |національного університету  |
|  |              |імені В.І.Вернадського    |
|----+----------------------------+------------------------------|

| 6. |Мамчич Тетяна (03322)    |к.ф.-м.н., доцент, завідувач |
|  |4-44-80           |кафедри вищої математики та  |
|  |              |інформатики Волинського    |
|  |              |державного університету імені |
|  |              |Лесі Українки         |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 7. |Турчин Валерій Миколайович |д.ф-м.н., проф., зав. кафедри |
|  |0562 46-00-91        |статистики й теорії      |
|  |              |ймовірностей         |
|  |              |Дніпропетровського      |
|  |              |національного університету  |
|----+----------------------------+------------------------------|
|8. |Осипчук Михайло Михайлович |к.ф.-м.н., доцент, завідувач |
|  |(0342) 59-60-16 e-mail:   |кафедри статистики і вищої  |
|  |myosyp@ukr.net       |математики факультету     |
|  |              |математики та інформатики   |
|  |              |Прикарпатського національного |
|  |              |університету ім. Василя    |
|  |              |Стефаника           |
|----+----------------------------+------------------------------|
|9. |Димарський Яків Матвійович |д.ф-м.н., професор, завідувач |
|  |(0642) 420 496 e-mail:   |кафедри математичного аналізу |
|  |dymarskii@lnpu.edu.ua    |та статистики Луганського   |
|  |              |національного педагогічного  |
|  |              |університету ім. Тараса    |
|  |              |Шевченка           |
|----+----------------------------+------------------------------|
|10. |Комарницький Микола     |доктор фіз.-мат. наук,    |
|  |Ярославович (032) 296 41 72р|професор, завідувач кафедри  |
|  |(032) 222 40 60 д      |алгебри та математичної логіки|
|  |              |Львівського національного   |
|  |              |університету імені Івана   |
|  |              |Франка            |
|----+----------------------------+------------------------------|
|11. |Євтухов Вячеслав Михайлович |доктор фіз.-мат. наук,    |
|  |(048) 717 89 64 р (0482) 49 |професор, завідувач кафедри  |
|  |73 34 д e-mail:       |диференціальних рівнянь    |
|  |emden@farlep.net      |Інституту математики,     |
|  |              |економіки і механіки Одеського|
|  |              |національного університету  |
|  |              |імені І.І. Мечнікова     |
|----+----------------------------+------------------------------|
|12. |Мельник Тарас Анатолійович |доктор фіз.-мат. наук,    |
|  |259 05 40 р , 565-95-28д  |професор, кафедри математичної|
|  |              |фізики Тараса Шевченка    |
|----+----------------------------+------------------------------|
|13. |Курченко Олександр     |доктор фіз-мат наук, доцент, |
|  |Олексійович 259 05 91р 543 |доцент кафедри математичного |
|  |84 72 д           |аналізу Київського      |
|  |              |національного університету  |
|  |              |імені Тараса Шевченка,    |
|----+----------------------------+------------------------------|
|14. |Денисьєвський Микола    |кандидат фіз-мат наук, доцент |
|  |Олексійович 259 05 91р 408 |кафедри математичного аналізу |
|  |13 16 д           |Київського національного   |
|  |              |університету імені Тараса   |
|  |              |Шевченка           |
|----+----------------------------+------------------------------|
|15. |Курдаченко Леонід Андрійович|доктор фіз-мат наук, професор,|
|  |(056) 246 00 91 р (056) 268 |завідувач кафедри геометрії та|
|  |35 36 д           |алгебри Дніпропетровського  |
|  |              |національного університету.  |
|  |              |д.ф-м.н., проф., зав. кафедри |
|  |              |алгебри і геометрії      |
|  |              |Дніпропетровського      |
|  |              |національного університету  |
|----------------------------------------------------------------|

|    Секція вищої математики вищих технічних закладів    |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Задерей Петро Васильович,  |д.ф-м.н., проф., зав. кафедри |
|  |керівник секції 256-29-58  |вищої математики Київського  |
|  |              |національного університету  |
|  |              |технологій та дизайну     |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 2. |Булдигін Валерій      |Національний технічний    |
|  |Володимирович        |університет України "КПІ"   |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 3. |Кухарчук Микола Макарович  |д.ф-м.н., професор кафедри  |
|  |              |математичного аналізу     |
|  |              |Національного технічного   |
|  |              |університету України "КПІ"  |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 4. |Калинюк Петро Іванович   |д.ф-м.н., професор, зав.   |
|  |              |кафедри обчислювальної    |
|  |              |математики і програмування  |
|  |              |Національного університету  |
|  |              |"Львівська політехніка"    |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 5. |Улитин Генадій Михайлович  |д.тн., професор, зав. кафедри |
|  |(062) 304-80-09 301-09-01  |вищої математики Донецького  |
|  |              |національного технічного   |
|  |              |університету         |
|----------------------------------------------------------------|
|         Підкомісія з механіки (040202)         |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Мелешко Вячеслав      |д.ф.м.н., професор, зав.   |
|  |Володимирович, голова    |кафедри теоретичної та    |
|  |підкомісії 259-03-07    |прикладної механіки      |
|  |meleshko @univ.kiev.ua   |механіко-математичного ф-ту  |
|  |              |Київського національного   |
|  |              |університету імені Тараса   |
|  |              |Шевченка           |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 2. |Савін Віктор Гурійович,   |к.т.н., доцент кафедри    |
|  |заступник голови підкомісії |теоретичної механіки     |
|  |241-76-21          |Національного технічного   |
|  |              |університету України "КПІ"  |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 3. |Лебедєва Ірина Валеріївна, |кандидат фіз-мат наук, доцент |
|  |секретар підкомісії     |кафедри теоретичної та    |
|  |259-03-07 lebedeva@ukr.net |прикладної механіки Київського|
|  |              |національного університету  |
|  |              |імені Тараса Шевченка     |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 4. |Лобода Володимир Васильович |д.ф.м.н., професор, зав.   |
|  |246-00-91          |кафедри теоретичної та    |
|  |              |прикладної механіки      |
|  |              |Дніпропетровського      |
|  |              |національного університету  |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 5. |Сулим Георгій Теодорович  |д.ф.м.н., професор, зав.   |
|  |032-279-43-70        |кафедри механіки Львівського |
|  |sulym@franko.univ.ua    |національного університету  |
|  |              |імені Івана Франка      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 6. |Григоренко Олександр    |д.ф.м.н., професор, зав.   |
|  |Ярославович 456-53-72р   |кафедри механіки       |
|  |454-77-11 р         |Миколаївського державного   |
|  |ayagrigorenko@yandex.ru   |університету ім.       |
|  |              |В.О.Сухомлинського      |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 7. |Асланов Сергій Костянтинович|д.ф.м.н., професор, зав.   |
|  |048-220-67-60        |кафедри теоретичної механіки |
|  |              |Одеського національного    |
|  |              |університету імені      |
|  |              |І.І.Мечнікова         |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 8. |Фільштінський Леонід    |д.ф.м.н., професор, зав.   |
|  |Аршелович          |кафедри прикладної математики |
|  |leonid@mphis.sumdu.edu.ua  |Сумського державного     |
|  |              |університету         |
|----+----------------------------+------------------------------|
| 9. |Пацегон Микола Федорович  |д.ф.м.н., професор, зав.   |
|  |057-245-72-87р       |кафедри теоретичної механіки |
|  |              |Харківського національного  |
|  |              |університету імені      |
|  |              |В.Н.Каразіна         |
|----+----------------------------+------------------------------|
|10. |Сторожев Валерій Іванович  |д.т.н., професор, зав. кафедри|
|  |062-297-19-23р       |теорії пружності Донецького  |
|  |8-067-939-59-58       |національного університету  |
|  |storozhev@matfak.dongu.donet|               |
|  |sk.ua            |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|11. |Штефан Наталія Іллівна   |д.т.н., професор, зав. кафедри|
|  |241-76-21          |теоретичної механіки     |
|  |              |Національного технічного   |
|  |              |університету України "КПІ"  |
|----+----------------------------+------------------------------|
|12. |Расказов Олександр Олегович |д.т.н., професор, зав. кафедри|
|  |269-38-89          |теоретичної механіки     |
|  |              |Національного транспортного  |
|  |              |університету         |
|----+----------------------------+------------------------------|
|13. |Мусіяка Вольєн Григорович  |к.ф.м.н., доцент, декан    |
|  |056-246-00-91        |факультету Дніпропетровського |
|  |              |національного університету  |
|----+----------------------------+------------------------------|
|14. |Мельник Тарас Анатолійович |д.ф.м.н., професор кафедри  |
|  |8-050-259-05-04       |математичної фізики Київського|
|  |              |національного університету  |
|  |              |імені Тараса Шевченка     |
|----+----------------------------+------------------------------|
|15. |Дудзінський Юрій Михайлович |к.т.н., доцент, кафедри фізики|
|  |048-228-86-33        |Одеського національного    |
|  |              |політехнічного інституту   |
------------------------------------------------------------------

        Комісія з фізики і прикладної фізики
             (040203, 040204)

------------------------------------------------------------------
|              Президія              |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |ПОПЕРЕНКО Леонід   |д.ф-м.н., професор, зав. кафедри   |
|  |Володимирович, голова |оптики Київського національного   |
|  |комісії (044)     |університету імені Тараса Шевченка  |
|  |526-22-96       |                   |
|---+----------------------+-------------------------------------|
|2. |ЗЕЛЕНСЬКИЙ Сергій   |д.ф-м.н., доцент кафедри оптики   |
|  |Євгенович, заступник |Київського національного університету|
|  |голови 526-22-95   |імені Тараса Шевченка        |
|---+----------------------+-------------------------------------|
|3. |КЛАНІЧКА Володимир  |к.ф.м.н., професор, зав. кафедри   |
|  |Михайлович, заступник |теоретичної і експериментальної   |
|  |голови (0342) 58-32-51|фізики, директор інституту      |
|  |           |природничих наук Прикарпатсь|кого  |
|  |           |національного університету ім. Василя|
|  |           |Стефаника              |
|---+----------------------+-------------------------------------|
|4. |АНІСІМОВ Ігор     |д.ф м.н., професор., зав. кафедри  |
|  |Олексійович, заступник|фізичної електроніки Київського   |
|  |голови (044) 526-05-42|національного університету імені   |
|  |           |Тараса Шевченка           |
|---+----------------------+-------------------------------------|
|5. |НЕДБАЄВА Людмила   |провідний інженер кафедри оптики   |
|  |Василівна, 526-22-95 |Київського національного університету|
|  |           |імені Тараса Шевченка        |
|---+----------------------+-------------------------------------|
|7. |ЛИТВИН Олена     |к.ф.-м. н., доцент, зав. сек.    |
|  |Георгіївна (044)   |фізико-математичної освіти Інституту |
|  |425-03-73       |інноваційних технологій і змісту   |
|  |           |освіти МОН України          |
|----------------------------------------------------------------|
|    Підкомісія з фізики (040203) Секція університетів    |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |КЛАНІЧКА Володимир  |к.ф.м.н., професор, зав. кафедри   |
|  |Михайлович, голова  |теоретичної і експериментальної   |
|  |підкомісії, голова  |фізики, директор інституту      |
|  |секції університетів |природничих наук Прикарпатсь|кого  |
|  |(0342) 58-32-51   |національного університету ім. Василя|
|  |           |Стефаника (м. Івано-Франківськ)   |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 2. |БУЛАВІН Леонід    |член-кор. НАН України, д.ф-м.н.,   |
|  |Анатолійович (044)  |професор, декан фізичного факультету |
|  |526 24 18      |Київського національного університету|
|  |           |імені Тараса Шевченка        |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|3. |ЗАВГОРОДНІЙ Анатолій |к.ф м.н., доцент, декан фізичного  |
|  |Антонович, (057)   |факультету Харківського національного|
|  |707-53-21, (057)   |університету ім. В.Н.Каразіна    |
|  |707-54-19      |                   |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|4. |ІВЧЕНКО Василь    |д.ф м.н., професор, зав. кафедри   |
|  |Миколайович, (044)  |астрономії та космічної фізики    |
|  |526-45-07      |Київського національного університету|
|  |           |імені Тараса Шевченка        |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|5. |ЯЩУК Валерій     |д.ф.м.н., професор, зав. кафедри   |
|  |Миколайович (044)  |експериментальної фізики Київського |
|  |526-24-45      |національного університету імені   |
|  |           |Тараса Шевченка           |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|6. |ЯКІБЧУК Петро    |д.ф.м.н., професор, декан фізичного |
|  |Миколайович (0322)  |факультету Львівського національного |
|  |96-4 7-18, (0322)  |університету ім. Івана Франка    |
|  |72-70-64       |                   |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 7. |ГРЕЦЬКИЙ Андрій   |к.ф.м.н., доцент, зав.к афедри    |
|  |Михайлович      |астрономії Харківського національного|
|  |(057)707-55-37    |університету ім. В.Н.Каразіна    |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 8. |КОРОСТЕЛІНА Тамара  |к.ф м.н., доцент, декан фізичного  |
|  |Анатоліївна (0652)  |факультету Таврійського національного|
|  |23-03-70       |університету ім. В.І. Вернадського  |
|  |           |(м.Сімферополь)           |
|----+---------------------+-------------------------------------|

| 9. |ГУЦУЛ Іван Васильович|д.ф м.н., проф., декан фізичного   |
|  |(0372) 24-43-19,   |факультету Чернівецького       |
|  |(0372)54-44-00    |національного університету      |
|  |           |ім. Ю.Федьковича           |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|10. |КОПІЙКА Кузьма    |к.ф.м.н., доцент, заст. декана    |
|  |Михайлович (048)   |фізичного ф-ту Одеського       |
|  |723-63-02, 723-62-12 |національного університету      |
|  |           |ім. І.І.Мечникова          |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|11. |РУСАКОВ Володимир  |к.ф м.н., доц., зав. кафедри     |
|  |Федорович      |загальної фізики та дидактики фізики |
|  |           |Донецького національного університету|
|----+---------------------+-------------------------------------|
|12. |ОСИПОВ Олексій    |д.ф.-м.наук, проф., декан фізичного |
|  |Юхимович (0612)   |факультету Запорізького державного  |
|  |64-25-91, (0612)   |університету             |
|  |289-12-46      |                   |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|13. |ГРИЩЕНКО Генадій   |к.ф м.н., проф., декан        |
|  |Опанасович 235-27-93 |фізико-математичного факультету   |
|  |239-30-90      |Національного педагогічного     |
|  |           |університету імені М.П.Драгоманова  |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|14. |ЄЖОВ Станіслав    |д.ф- м.н., проф., зав. кафедри    |
|  |Миколайович (044) 526|теоретичної фізики Київського    |
|  |44 87        |національного університету імені   |
|  |           |Тараса Шевченка           |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|15. |КУЛІШ Віктор     |докт. ф.-м.н., професор, зав. кафедри|
|  |Васильович      |Національного авіаційного      |
|  |           |університету             |
|----------------------------------------------------------------|
|      Секція вищих технічних навчальних закладів      |
|----------------------------------------------------------------|
|16. |КЛАПЧЕНКО Василь   |к.ф.-м.н., доцент, зав .кафедри   |
|  |Іванович, Голова   |фізики Київського національного   |
|  |секції        |технічного університету будівництва і|
|  |           |архітектури             |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|17. |ГОЛЬЦОВ Віктор    |д.ф.-м.н., професор, зав. кафедри  |
|  |Олексійович     |фізики Донецького національного   |
|  |           |технічного університету       |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|18. |ГАРКУША Ігор Павлович|к.ф.м.н., професор, зав .кафедри   |
|  |           |фізики Національного гірничого    |
|  |           |університету України         |
|  |           |(м. Дніпропетровськ)         |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|19. |ГЕРАСИМОВ      |д.ф.-м.н., професор, зав. кафедри  |
|  |Олег Іванович    |загальної та теоретичної фізики   |
|  |           |Одеського державного екологічного  |
|  |           |університету             |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|20. |ЛОПАТИНСЬКИЙ Іван  |к.ф.м.н., доцент, зав .кафедри фізики|
|  |Євстахович      |Національного університету "Львівська|
|  |           |політехніка"             |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|21. |НІКОЛАЄНКО Анатолій |д.ф.-м.н., професор .кафедри фізики |
|  |Миколайович     |Української академії Одеського    |
|  |           |державного екологічного університету |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|22. |ГЕРМАШ Людмила    |д.ф.-м.н., професор, зав. .кафедри  |
|  |Павлівна       |загальної фізики та фізики твердого |
|  |           |тіла, заст. Декана          |
|  |           |фізико-математичного факультету НТУУ |
|  |           |"ПІ"                 |
|----------------------------------------------------------------|

|      Підкомісія з прикладної фізики (040204)       |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |АНІСІМОВ Ігор    |доктор фіз.-мат. наук, професор, зав |
|  |Олексійович, голова |.кафедри фізичної електроніки    |
|  |підкомісії (044)   |Київського національного університету|
|  |526-05-42      |імені Тараса Шевченка.        |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 2. |ГРИГОРУК Валерій   |доктор фіз.-мат. наук, проф., декан |
|  |Іванович, заст.   |радіофізичного ф-ту Київського    |
|  |голови підкомісії  |національного університету імені   |
|  |(044) 526-05-32   |Тараса Шевченка.           |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 3. |ЛЯШЕНКО Микола    |доктор фіз.-мат. наук, професор   |
|  |Іванович, вчений   |радіофізичного ф-ту Київського    |
|  |секретар (044)    |національного університету імені   |
|  |526-05-80      |Тараса Шевченка.           |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 4. |ПОЛОВИНКО Ігор    |доктор фіз.-мат. наук, професор,   |
|  |Іванович (032)    |декан ф-ту електроніки Львівського  |
|  |296-41-12      |національного університету ім. Івана |
|  |           |Франка.               |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 5. |АЗАРЕНКОВ Микола   |член. кор. НАН України, доктор    |
|  |Олексійович (057)  |фіз.-мат. наук, професор, проректор з|
|  |706-33-35      |навчальної роботи Харківського    |
|  |           |національного університету      |
|  |           |ім. В.Н.Каразіна           |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 6. |БЕРЖАНСЬКИЙ Володимир|доктор фіз.-мат. наук, професор,   |
|  |Наумович (0652)   |проректор з наукової роботи     |
|  |23-22-11, 23-20-20  |Таврійського національного      |
|  |           |університету ім. В.І.Вернадського  |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 7 |ВОРОНОВ Сергій    |доктор технічних наук , професор,  |
|  |Олександрович (044) |завідуючий кафедрою прикладної фізики|
|  |236-60-29      |Національного технічного університету|
|  |           |України "КПІ"            |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 8 |ГАТАШ Сергій     |кандидат біологічних наук, доцент  |
|  |Васильович (057)   |кафедри біологічної і медичної фізики|
|  |707-53-29      |Харківського національного ун-ту   |
|  |           |ім. В.Н.Каразіна           |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 9 |ГОМОНАЙ Олена    |докт. фіз.-мат.н., професор кафедри |
|  |Василівна (044)   |інформаційної безпеки Національного |
|  |241-86-55      |технічного університету України "КПІ"|
|----+---------------------+-------------------------------------|
|10. |ДАНИЛОВ Володимир  |кандидат технічних наук, зав. каф.  |
|  |Васильович (0622)  |радіофізики Донецького національного |
|  |92-73-37       |університету             |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|11. |ДРОБАХІН Олег    |доктор фіз.-мат.наук, професор    |
|  |Олегович (0562)   |Дніпро-петровського національного  |
|  |46-79-95       |університету.            |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|12. |ЛЕГКОВА Галина    |докт. г.-м.н., доцент, професор каф. |
|  |Вікторівна (044)   |прикладної фізики Національного   |
|  |406-79-38      |авіаційного університету       |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|13. |НЕБОЛА Іван Іванович |доктор фіз.-мат. наук, професор,   |
|  |(03122) 3-50-44   |кафедри прикладної фізики      |
|  |           |Ужгородського національного     |
|  |           |університету.            |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|14. |ТИРНОВ Олег Федорович|кандидат фіз.-мат. наук, доцент,   |
|  |(0572) 45-74-62 ,  |декан радіофізичного ф-ту.      |
|  |45-75-51       |Харківського національного ун-ту   |
|  |           |ім. В.Н.Каразіна           |
------------------------------------------------------------------

       Комісія з прикладної математики (040301)
           та інформатики (040302)

              ПРЕЗИДІЯ:

------------------------------------------------------------------
| 1. |Закусило Олег     |д.ф-м.н., професор, проректор   |
|   |Каленикович,     |Київського національного      |
|   |співголова комісії,  |університету імені Тараса Шевченка |
|   |259-03-87 каф.,    |                  |
|   |239-32-40 прийм.   |                  |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 2. |Наконечний Олександр |д.ф-м.н., проф. зав. кафедри    |
|   |Григорович, заступник |системного аналізу та теорії    |
|   |голови комісії    |прийняття рішень Київського    |
|   |259-05-34       |національного університету імені  |
|   |           |Тараса Шевченка          |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 3. |Нікітченко Микола   |д.ф-м.н., проф., зав. кафедри   |
|   |Степанович, заступник |теорії програмування Київського  |
|   |голови комісії    |національного університету імені  |
|   |259-05-19       |Тараса Шевченка          |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 4. |Савула Ярема     |д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри   |
|   |Григорович, заступник |прикладної математики Львівського |
|   |голови (0322)79-41-78 |національного університету     |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 5. |Чернишенко Сергій   |д.ф-м.н., професор, декан     |
|   |Вікторович, заступник |факультету прикладної математики  |
|   |голови комісії    |Дніпропетровського національного  |
|   |0562-43-47-09р    |університету            |
|   |0562-46-28-11д    |                  |
|   |8-067-565-89-73    |                  |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 6. |Курченко Ольга    |провідний інженер факультету    |
|   |Василівна, вчений   |кібернетики Київського       |
|   |секретар 259-05-20р., |національного університету імені  |
|   |468-66-14д.      |Тараса Шевченка          |
|   |8-067-764-48-78моб.  |                  |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 7. |Анісімов Анатолій   |д.т.н., проф, декан факультету   |
|   |Васильович 259-04-27 |кібернетики Київського       |
|   |           |національного університету імені  |
|   |           |Тараса Шевченка          |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 6. |Дараган Тетяна    |Зав. сектором фізико математичної |
|   |Петрівна 425-03-73  |та технологічної освіти Інституту |
|   |           |інноваційних технологій і змісту  |
|   |           |освіти Міністерства освіти і науки |
|   |           |України              |
|----------------------------------------------------------------|
|     Підкомісія з прикладної математики (040301)      |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Чернишенко Сергій   |д.ф-м.н., професор, декан     |
|   |Вікторович, голова  |факультету прикладної математики  |
|   |підкомісії      |Дніпропетровського національного  |
|   |0562-43-47-09р    |університету            |
|   |0562-46-28-11д    |                  |
|   |8-067-565-89-73    |                  |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 2. |Ляшко Сергій Іванович,|д.ф.м.н., проф., зав. кафедри   |
|   |259-05-32       |обчислювальної математики     |
|   |           |Київського національного      |
|   |           |університету імені Тараса Шевченка |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 3. |Савула Ярема     |д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри   |
|   |Григорович,      |прикладної математики Львівського |
|   |(0322)79-41-78    |національного університету     |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 4. |Гаращенко Федір    |д.т.н., проф. зав. кафедри     |
|   |Георгійович 259-02-37 |моделювання складних систем    |
|   |           |Київського національного      |
|   |           |університету імені Тараса Шевченка |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 5. |Моїсеєнко Ігор    |к.ф-м.н., доцент кафедри теорії  |
|   |Олексійович      |пружності обчислювальної математики|
|   |           |Донецького національного      |
|   |           |університету            |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 6. |Реут Віктор      |д.ф-м.н., проф., заступник декана |
|   |Всеволодович     |механіко-математичного факультету |
|   |0482-23-03-64     |Одеського національного      |
|   |           |університету            |
|-----+----------------------+-----------------------------------|

| 7. |Черевко Ігор     |д.ф м.н., доцент, декан факультету |
| |Михайлович, |прикладної математики Чернівецького|
| |0372-58-48-80 |національного університету |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 8. |Костробій Петро |к.т.н., проф., зав. кафедри |
| |Петрович |прикладної математики Національного|
| |0322-25-827-48 |технічного університету "Львівська |
| |8-067-679-21-86 |політехніка" |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 9. |Тевяшев Андрій |д.ф м.н., проф., зав. кафедрою |
| |Дмитрович, |прикладної математики Харківського |
| |057-702-14-36 |національного університету |
| | |радіоелектроніки |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 10. |Власюк Анатолій |д.т.н., проф., декан ф-ту |
| |Павлович |прикладної математики Національного|
| |0362-62-94-05д |університету водного господарства |
| |0362-23-14-60р |та природокористування |
| |8-067-362-28-85 | |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 11. |Денисюк Володимир |д.ф-м.н., проф., зав. кафедри вищої|
| |Петрович |та обчислювальної математики |
| | |Національного авіаційного |
| | |університету |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 12. |Молчанов Олександр |д.т.н., проф., зав. каф. прикладної|
| |Артемович 236-95-05 |математики НТУУ "КПІ" |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 13. |Дороговцев Андрій |д.т.н., професор кафедри |
| |Анатолійович 234-53-72|математичних методів захисту |
| | |інформації НТУУ "КПІ" |
|----------------------------------------------------------------|
| Підкомісія з інформатики (040302) |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Нікітченко Микола |д.ф-м.н., проф., зав. кафедри |
| |Степанович голова |теорії програмування Київського |
| |підкомісії 259-05-19р |національного університету імені |
| |575-06042д |Тараса Шевченка |
| |8-067-583-00-10 | |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 2. |Романенко Віктор |д.т.н., проф., декан ф-ту системних|
| |Демидович, заст.голови|досліджень НТУУ "КПІ" |
| |підкомісії 236-39-87 | |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 2. |Донський Володимир |д.ф-м.н., проф., декан ф-ту |
| |Йосипович |прикладної математики та |
| |0652-63-29-85д 0652- |інформатики Таврійського |
| |63-75-42р |національного університету |
| |8-066-940-30-98 моб | |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 3. |Любчак Володимир |д.ф м.н., проф., зав. кафедри |
| |Олександрович |інформатики, декан Сумського |
| |0542-33-11-72 |державного університету |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 4. |Ясько Микола |к.ф м.н., доцент, зав. кафедри |
| |Миколайович |комп'ютерних технологій факультету |
| | |прикладної математики |
| | |Дніпропетровського національного |
| | |університету |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 5. |Востров Георгій |к.ф м.н., доцент, зав. кафедри |
| |Миколайович, 28-84-53 |математики Одеського національного |
| | |політехнічного університету |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 6. |Гоменюк Сергій |д.т.н, професор, декан |
| |Іванович |математичного ф-ту Запорізького |
| |8-067-965-66-22 моб |національного університету |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 7. |Кладинога Віталій |к.ф м.н., доцент, проректор з |
| |Сергійович (04631) |науково-педагогічної та методичної |
| |2-23-53 |роботи Ніжинського державного |
| | |університету імені М.В.Гоголя |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 8. |Прийма Сегрій |к.п.н., доцент кафедри інформатики |
| |Миколайович |і кібернетики, заступник декана з |
| | |навчальної роботи ф-ту інформатики |
| | |і математики Миколаївського |
| | |державного педагогічного |
| | |університету |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 9. |Шевцов Дмитро |к.т.н., доцент кафедри прикладної |
| |Валерійович |математики та теорії систем |
| | |управління Донецького національного|
| | |університету |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 10. |Дорошенко Анатолій |д.ф-м.н., проф. Національного |
| |Юхимович 250-20-10 д. |технічного університету "КПІ" |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 11. |Межуєв Віталій |к.п.н. Бердянський державний |
| |Іванович |педагогічний університет |
| |8-066-518-55-43 | |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 12. |Соловйова Катерина |Д.т.н., зав, каф. соціальної |
| |Олександрівна |інформатики, професор Харківського |
| |8-057-702-15-91 |національного університету |
| | |радіоелектроніки |
------------------------------------------------------------------

       Комісія з системного аналізу (040303)

------------------------------------------------------------------
| 1. |Згуровський Михайло |академік НАН України, д.т.н., проф., |
| |Захарович, голова |ректор НТУУ "КПІ", директор Інституту|
| |комісії 236-69-13, |прикладного системного аналізу |
| |241-97-07 | |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 2. |Наконечний Олександр |д.ф-м.н., проф. зав. кафедри |
| |Григорович, заст. |системного аналізу та теорії |
| |голови 259-05-34 |прийняття рішень Київського |
| | |національного університету імені |
| | |Тараса Шевченка |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 3. |Романенко Віктор |д.т.н., проф., декан ф-ту системних |
| |Демидович, |досліджень НТУУ "КПІ" |
| |заст.голови 236-39-87| |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 4. |Тимощук Оксана |к.т.н., доцент кафедри математичних |
| |Леонідівна, секретар |методів системного аналізу Інституту |
| |236-39-87 |системного аналізу НТУУ "КПІ" |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 5. |Бондаренко Віктор |к.ф-м.н., проф. кафедри математичних |
| |Григорович, 454-97-07|методів системного аналізу |
| | |Національного технічного університету|
| | |"КПІ" |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 6. |Ляшенко Ігор |д.ф.м.н., проф., зав. кафедрою |
| |Миколайович, |математичних методів |
| |259-04-46 |екологоекономічних досліджень |
| | |Київського національного університету|
| | |імені Тараса Шевченка |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 7. |Новіков Олексій |д.т.н., проф., зав. кафедрою |
| |Миколайович 236-70-98|інформаційної безпеки НТУУ "КПІ" |
| |241-86-55 | |
| |8-050-447-26-47 | |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 8. |Сопронюк Федір |д.ф-м.н., проф., декан ф-ту |
| |Олексійович |інформаційних технологій |
| |8-067-37-20-157 |Чернівецького національного |
| | |університету ім. Ю.Федьковича |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 9. |Куценко Олександр |д.т.н, проф., зав. кафедри системного|
| |Сергійович |аналізу та управління Національного |
| | |технічного університету "ХПІ" |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|10. |Єлейко Ярослав |д.ф-м.н., проф. зав. кафедри |
| |Іванович |теоретичної та прикладної статистики |
| |0322-964-531р |Львівського національного |
| |0322-980-993д |університету |
| |8-050-370-41-53 | |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|11. |Пасічник Володимир |д.т.н., доцент, зав кафедри |
| |Володимирович |інформаційних систем та мереж |
| | |Національного університету "Львівська|
| | |політехніка" |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|12. |Петренко Анатолій |д.т.н., проф., зав. кафедри |
| |Іванович 236-96-37, |системного проектування Інституту |
| |454-90-91 |прикладного системного аналізу НТУУ |
| | |"КПІ" |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|13. |Кисєльова Олена |д.ф-м.н., проф. зав. кафедри |
| |Миколаївна |обчислювальної математики та |
| |0562-45-14-11 |математичної кібернетики |
| | |Дніпропетровського національного |
| | |університету |
|----+---------------------+-------------------------------------|
|14. |Слєсарев Володимир |д.т.н., професор, зав кафедри |
| |Вікторович |системного аналізу і управління |
| | |Національного гірничого університету |
| | |м. Дніпропетровськ |
------------------------------------------------------------------

     КОМІСІЯ З ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
(0501)

              ПРЕЗИДІЯ:

------------------------------------------------------------------
|1. |ПАВЛОВ Олександр |д.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Анатолійович, голова |автоматизованих систем обробки |
| |комісії |інформації та управління, декан |
| |(044)236-19-70, |факультету інформатики та |
| |(044)238-07-81 |обчислювальної техніки |
| | |Національного технічного |
| | |університету України "Київський |
| | |політехнічний інститут" |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
|2. |ТАРАСЕНКО Володимир |д.т.н, професор, зав. кафедри |
| |Петрович, заступник |спеціалізованих комп'ютерних систем|
| |голови (044)236-32-03,|Національного технічного |
| |(044)454-94-91 |університету "Київський |
| | |політехнічний інститут" |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
|3. |БОНДАРЕНКО Михайло |д.т.н, професор, ректор |
| |Федорович, заступник |Харківського національного |
| |голови (057)702-18-07 |університету радіоелектроніки |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
|4. |ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло |д.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Дмитрович, заступник |автоматизованих систем управління |
| |голови (057) |Національного технічного |
| |707-65-20, (057) |університету "Харківський |
| |707-64-74 |політехнічний інститут" |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
|5. |ПЕТРЕНКО Анатолій |д.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Іванович |систем автоматизованого |
| |(044)236-96-37, |проектування Національного |
| |(044)454-90-91 |технічного університету України |
| | |"Київський політехнічний інститут" |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
|6. |КОВАЛЮК Тетяна |к.т.н., доцент кафедри |
| |Володимирівна, учений |автоматизованих систем обробки |
| |секретар |інформації та управління |
| |(044)454-98-47, |Національного технічного |
| |(044)241-76-98 |університету України "Київський |
| | |політехнічний інститут" |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
|7. |ЛИТВИН Олена |к.ф.-м.н., доцент, зав. сек. |
| |Георгіївна (044) |фізико-математичної освіти |
| |425-03-73 |Інституту інноваційних технологій і|
| | |змісту освіти МОН України |
------------------------------------------------------------------

       Підкомісія з комп'ютерних наук (050101)

------------------------------------------------------------------
|1. |ПАВЛОВ Олександр |д.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Анатолійович, голова |автоматизованих систем обробки |
| |підкомісії, голова |інформації та управління, , декан |
| |секції ІУСТ |факультету інформатики та |
| |(044)236-19-70, |обчислювальної техніки Національного|
| |(044)238-07-81 |технічного університету України |
| | |"Київський політехнічний інститут" |
|----+----------------------+------------------------------------|
|2. |КОВАЛЮК Тетяна |к.т.н., доцент кафедри |
| |Володимирівна, учений |автоматизованих систем обробки |
| |секретар підкомісії |інформації та управління |
| |(044)454-98-47, |Національного технічного |
| |(044)241-76-98 |університету України "Київський |
| | |політехнічний інститут" |
|----------------------------------------------------------------|
| 3. Секція "Інформаційні управляючі системи та технології" |
|----------------------------------------------------------------|
|3. |ЛЕВИКІН Віктор |д.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Макарович, голова |інформаційно-управляючих систем |
| |секції (057)702-14-51,|Харківського національного |
| |(057)705-40-91 |університету радіоелектроніки |
|----+----------------------+------------------------------------|
|4. |ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло |д.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Дмитрович |автоматизованих систем управління |
| |(057)707-65-20, |Національного технічного |
| |(057)707-64-74 |університету "Харківський |
| | |політехнічний інститут" |
|----+----------------------+------------------------------------|
|5. |КОШКІН Костянтин |д.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Вікторович |інформаційних технологій |
| |(0512)42-44-70, |Національний університет |
| |(0512)39-73-25 |кораблебудування імені адмірала |
| | |Макарова |
|----+----------------------+------------------------------------|
|6. |РАШКЕВИЧ Юрій |д.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Михайлович |автоматизованих систем управління |
| |(0322)74-41-43 |Національного університету |
| | |"Львівська політехніка" |
|----+----------------------+------------------------------------|
|7. |ФЕДОРОВИЧ Олег |д.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Євгенович |інформаційних управляючих систем |
| |(057)707-42-54, |Національного аерокосмічного |
| |(057)707-43-02, |університету ім. М.Є.Жуковського |
| | |"Харківський авіаційний інститут" |
|----------------------------------------------------------------|
| Секція "Інформаційні технології проектування" |
|----------------------------------------------------------------|
|8. |ПЕТРЕНКО Анатолій |д.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Іванович, голова |систем автоматизованого проектування|
| |секції (044)236-96-37,|Національного технічного |
| |(044)454-90-91 |університету України "Київський |
| | |політехнічний інститут" |
|----+----------------------+------------------------------------|
|6. |ПЕТРОВ Едуард |д.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Георгійович |системотехніки Харківського |
| |(057)702-10-06 |національного університету |
| | |радіоелектроніки |
|----+----------------------+------------------------------------|
|10. |МЕЛЬНИК Роман |д.т.н., проф. кафедри програмного |
| |Андрійович |забезпечення Національного |
| |(0322)258-25-78 |університету "Львівська політехніка"|
|----+----------------------+------------------------------------|
|11. |ТАРАСОВ Олександр |д.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Федорович |комп'ютерних інформаційних |
| |(0626)41-86-55, |технологій Донбаської державної |
| |(0626)41-66-76 |машинобудівної академії |
|----+----------------------+------------------------------------|
|12. |СУХОРЕБРИЙ Віктор |д.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Гаврилович |інформаційних технологій |
| |(057)707-41-05, |проектування Національного |
| |(057)707-47-55 |аерокосмічного університету |
| | |ім. М.Є.Жуковського "Харківський |
| | |авіаційний інститут" |
|----------------------------------------------------------------|

|     Секція "Інформаційні інтелектуальні системи"     |
|----------------------------------------------------------------|
|13. |ПАСІЧНИК Володимир |д.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Володимирович, голова |інформаційних систем і мереж |
| |секції |Національного університету |
| |(0322)258-26-38, |"Львівська політехніка" |
| |(0322)258-25-38 | |
|----+----------------------+------------------------------------|
|14. |РОМАНЕНКО Віктор |д.т.н., професор, заст. директора |
| |Демидович |науково-навчального комплексу |
| |(044)236-39-87, |"Інститут прикладного системного |
| |(044)241-68-93 |аналізу" Національного технічного |
| | |університету України "Київський |
| | |політехнічний інститут" |
|----+----------------------+------------------------------------|
|15. |ГЛИБОВЕЦЬ Микола |к.ф.-м.н., професор, декан |
| |Миколайович |факультету інформатики Національного|
| |(044)463-69-85 |університету "Києво-Могилянська |
| | |академія" |
|----+----------------------+------------------------------------|
|16. |КИСЕЛЬОВА Олена |д.ф.-м.н., професор, зав. кафедри |
| |Михайлівна |обчислювальної математики та |
| |(0562)44-14-11 |математичної кібернетики |
| | |Дніпропетровського національного |
| | |університету |
|----+----------------------+------------------------------------|
|17. |ЮХИМЧУК Сергій |д.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Васильович |інтелектуальних систем Вінницького |
| |(0432)43-33-75 |національного технічного |
| |(0432)46-57-72 |університету |
|----------------------------------------------------------------|
| Секція "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" |
|----------------------------------------------------------------|
|18. |ЛУК'ЯНЕНКО Святослав |д.т.н., професор кафедри |
| |Олексійович, голова |автоматизації проектування |
| |секції (044)241-75-90 |енергетичних процесів і систем |
| | |Національного технічного |
| | |університету України "Київський |
| | |політехнічний інститут" |
|----+----------------------+------------------------------------|
|19. |БУСИГІН Борис |д.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Сергійович |геоінформатики Національного |
| |(0562)47-13-92 |гірничого університету |
|----+----------------------+------------------------------------|
|20. |ДИВІЗИНЮК Михайло |д.ф-м.н., професор, проректор з |
| |Михайлович |наукової роботи, зав. кафедри |
| |(0692)71-00-46 |еколого-економічного моніторингу |
| | |Севастопольського національного |
| | |університету ядерної енергії та |
| | |промисловості |
|----------------------------------------------------------------|
| Підкомісія з комп'ютерної інженерії (050102) |
|----------------------------------------------------------------|
|21. |ТАРАСЕНКО Володимир |д.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Петрович, голова |спеціалізованих комп'ютерних систем |
| |підкомісії |Національного технічного |
| |(044)236-32-03, |університету України "Київський |
| |(044)454-94-91 |політехнічний інститут" |
|----+----------------------+------------------------------------|
|22. |ЛУЦЬКИЙ Георгій |д.т.н, професор, зав. кафедри |
| |Михайлович, заст. |обчислювальної техніки Національного|
| |голови підкомісії |технічного університету України |
| |(044)241-70-43, |"Київській політехнічний інститут" |
| |(044)454-93-34 | |
|----+----------------------+------------------------------------|
|23. |МЕЛЬНИК Анатолій |д.т.н, професор, зав. кафедри |
| |Олексійович, заст. |електронних обчислювальних машин |
| |голови підкомісії |Національного університету |
| |(0322)58-21-96 |"Львівська політехніка" |
|----+----------------------+------------------------------------|
|24. |КОРОЧКІН Олександр |к.т.н., доцент кафедри |
| |Володимирович, учений |обчислювальної техніки Національного|
| |секретар підкомісії |технічного університету України |
| |(044)454-93-38 |"Київській політехнічний інститут" |
|----------------------------------------------------------------|

|            Члени підкомісії            |
|----------------------------------------------------------------|
|25. |САМОФАЛОВ Костянтин |член-кор. НАН України, д.т.н, |
| |Григорович |професор, кафедри обчислювальної |
| |(044)241-86-45, |техніки Національного технічного |
| |(044)454-93-38 |університету України "Київській |
| | |політехнічний інститут" |
|----+----------------------+------------------------------------|
|26. |АЗАРОВ Олексій |д.т.н, професор, зав. кафедри |
| |Дмитрович (0432)44 03 |обчислювальної техніки Вінницького |
| |79 |національного технічного |
| | |університету |
|----+----------------------+------------------------------------|
|27. |ДОМНІН Фелікс |д.т.н, професор, зав. кафедри |
| |Аркадійович |обчислювальної техніки та |
| |(0572)21-05-06 |програмування Національного |
| | |технічного університету "Харківський|
| | |політехнічний інститут" |
|----+----------------------+------------------------------------|
|28. |ЖУКОВ Ігор Анатольович|д.т.н, професор, зав. кафедри |
| |(044)406-70-08, |обчислювальної техніки Національного|
| |(044)497-72-58 |авіаційного університету |
|----+----------------------+------------------------------------|
|29. |КРИВУЛЯ Геннадій |д.т.н, професор, зав. кафедри |
| |Федорович |автоматизації проектування |
| |(0572)702-13-26 |обчислювальної техніки Харківського |
| | |національного університету |
| | |радіоелектроніки |
|----+----------------------+------------------------------------|
|30. |ЛОКАЗЮК Віктор |д.т.н, проф. завідувач кафедри |
| |Миколайович |комп'ютерних систем та мереж |
| |(0382)72-83-85 |Хмельницького національного |
| | |університету |
|----+----------------------+------------------------------------|
|31. |МІЛЮКОВ Віктор |к.т.н., професор, проректор з |
| |Васильович |навчально-методичної роботи |
| |(0652)51-64-98, |Таврійського національного |
| |(0652)63-75-71 |університету ім. В.І.Вернадського |
|----+----------------------+------------------------------------|
|32. |СКАТКОВ Олександр |д.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Володимирович |кібернетики і обчислювальної техніки|
| |(0692)23-50-08 |Севастопольського національного |
| | |технічного університету |
|----+----------------------+------------------------------------|
|33. |СКОБЦОВ Юрій |д.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Олександрович |автоматизованих систем управління |
| |(062)304-90-20 |Донецького національного технічного |
| | |університету |
|----+----------------------+------------------------------------|
|34. |ПАВЛОВСЬКИЙ Володимир |к.т.н., професор, зав. кафедри |
| |Ілліч (0462)95-56-87 |інформаційних та комп'ютерних систем|
| | |Чернігівського державного |
| | |технологічного університету |
|----+----------------------+------------------------------------|
|35. |РУДЕНКО Олег |д.т.н., професор, зав.кафедри |
| |Григорович |електронних обчислювальних машин |
| |(0572)702-13-54 |Харківськогой національного |
| | |університету радіоелектроніки |
|----+----------------------+------------------------------------|
|36. |ХАРЧЕНКО В'ячеслав |д.т.н., професор, зав.кафедри |
| |Сергійович |комп'ютерних систем та мереж |
| |(0572)707-45-03 |Національного аерокосмічного |
| | |університету ім. М.Є.Жуковського |
| | |"Харківський авіаційний інститут" |
|----------------------------------------------------------------|
| Підкомісія з програмної інженерії (050103) |
|----------------------------------------------------------------|
|37. |БОНДАРЕНКО Михайло |д.т.н, професор, ректор Харківського|
| |Федорович, голова |національного університету |
| |підкомісії |радіоелектроніки |
| |(057)702-18-07 | |
|----+----------------------+------------------------------------|
|38. |ДУДАР Зоя |кт.н., професор, в.о. зав. кафедри |
| |Володимирівна, |програмного забезпечення ЕОМ |
| |заступник голови |Харківського національного |
| |підкомісії |університету радіоелектроніки |
| |(057)702-18-05, | |
| |(057)702-14-46 | |
|----+----------------------+------------------------------------|

|39. |СИДОРОВ Микола    |д.т.н., професор, зав. кафедри   |
|  |Олександрович,    |інженерії програмного забезпечення, |
|  |заступник голови   |декан факультету комп'ютерних наук |
|  |підкомісії      |Національного авіаційного      |
|  |(044)497-81-06    |університету            |
|----+----------------------+------------------------------------|
|40. |ВОРОЧЕК Ольга     |к.т.н., доцент кафедри програмного |
|  |Григорівна учений   |забезпечення ЕОМ Харківського    |
|  |секретар підкомісії  |національного університету     |
|  |(057)702-14-46    |радіоелектроніки          |
|----------------------------------------------------------------|
|            Члени підкомісії            |
|----------------------------------------------------------------|
|41. |МЕНДЗЕБРОВСЬКИЙ Ігор |віце-президент асоціації      |
|  |Борисович       |"Інформаційні технології Україна", |
|  |(044)492-77-01    |президент компанії "SoftServe"   |
|----+----------------------+------------------------------------|
|42. |СІРОДЖА Ігор Борисович|д.т.н., професор кафедри програмного|
|  |(057)707-46-03,    |забезпечення комп'ютерних систем  |
|  |(057)707-42-61    |Національного аерокосмічного    |
|  |           |університету ім. М.Є.Жуковського  |
|  |           |"Харківський авіаційний інститут"  |
|----+----------------------+------------------------------------|
|43. |ФЕДАСЮК Дмитро    |д.т.н., професор, директор Інституту|
|  |Васильович      |комп'ютерних наук і інформаційних  |
|  |(032)258-25-78    |технологій, зав. кафедри програмного|
|  |           |забезпечення Національного     |
|  |           |університету "Львівська політехніка"|
|----+----------------------+------------------------------------|
|44. |ПЄТУХ Анатолій    |д.т.н., професор, зав. кафедри   |
|  |Михайлович (0432)   |програмного забезпечення      |
|  |44-06-64       |автоматизованих систем Вінницького |
|  |           |національного технічного      |
|  |           |університету            |
|----+----------------------+------------------------------------|
|45. |БАШКОВ Євген     |д.т.н., професор, зав. кафедри   |
|  |Олександрович     |прикладної математики і інформатики,|
|  |(062)301-07-62    |проректор з наукової роботи     |
|  |           |Донецького національного технічного |
|  |           |університету            |
|----+----------------------+------------------------------------|
|46. |АЛЕКСЄЄВ Михайло   |к. т. н., професор, зав. кафедри  |
|  |Олександрович     |програмного забезпечення      |
|  |(0562)47-15-55    |комп'ютерних систем Національного  |
|  |           |гірничого університету       |
|----+----------------------+------------------------------------|
|47. |КРИСИЛОВ Віктор    |д.т.н., професор, зав. кафедри   |
|  |Анатолійович     |системного програмного забезпечення |
|  |(0482)28-85-66,    |Одеського національного       |
|  |(0482)28-83-28    |політехнічного університету     |
|----+----------------------+------------------------------------|
|48. |КОВАЛЕНКО Ігор    |д.т.н., професор, зав. кафедри   |
|  |Іванович       |програмного забезпечення      |
|  |           |автоматизованих систем Національного|
|  |           |університету кораблебудування імені |
|  |           |адмірала Макарова          |
|----+----------------------+------------------------------------|
|49. |СОПРОНЮК Федір    |д.ф.-м.н., професор, зав. кафедри  |
|  |Олексійович      |математичних проблем управління і  |
|  |(0372)52-33-29    |кібернетики, декан факультету    |
|  |           |комп'ютерних наук Чернівецького   |
|  |           |національного університету імені  |
|  |           |Юрія Федьковича           |
|----+----------------------+------------------------------------|
|50. |ПРОВОТАР Олександр  |д.ф.-м.н., професор, зав. кафедри  |
|  |Іванович       |інформаційних систем Київського   |
|  |(044)259-05-11    |національного університету імені  |
|  |           |Тараса Шевченка           |
|----+----------------------+------------------------------------|
|51. |ПРОСКУРА Світлана   |голова циклової комісії Київського |
|  |Леонідівна      |технікуму електронних приладів   |
|  |(044)529-12-83    |                  |
|----+----------------------+------------------------------------|
|52. |МОРОЗОВА Тетяна    |к.т.н., доцент кафедри інформатики |
|  |Юріївна (0642)    |Східноукраїнського національного  |
|  |41-92-78       |університету ім. В.Даля       |
------------------------------------------------------------------

      Комісія з автоматики та управління (0502)

               Президія

------------------------------------------------------------------
|1. |ТЕЛЕНИК Сергій Федорович,  |д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |голова комісії (044)    |автоматики і управління в   |
|  |239-42-99          |технічних системах НТУУ -   |
|  |              |"КПІ"             |
|----+----------------------------+------------------------------|
|2. |КОСТЮК Всеволод Іванович,  |д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |заступник голови комісії  |технічної кібернетики (ТК)  |
|  |(044) 236-69-66       |Національного технічного   |
|  |              |університету України -    |
|  |              |"Київський політехнічний   |
|  |              |інститут" (НТУУ "КПІ" )    |
|----+----------------------------+------------------------------|
|3. |ЛАДАНЮК Анатолій Петрович, |д.т.н., проф., заслужений діяч|
|  |заступник голови комісії  |науки і техніки України, зав. |
|  |(044) 287-96-34       |кафедри Автоматизації та   |
|  |              |комп'ютерно-інтегрованих   |
|  |              |технологій          |
|----+----------------------------+------------------------------|
|4. |ТКАЧ Михайло Мартинович,  |к.т.н., доцент кафедри ТК НТУУ|
|  |секретар (044) 454-90-34  |"КПІ"             |
|----+----------------------------+------------------------------|
|5. |ОКСАНИЧ Анатолій Петрович  |д.т.н., проф., проректор   |
|  |(05366) 3-11-44       |Кременчуцького інституту   |
|  |              |економіки та нових технологій |
|----+----------------------------+------------------------------|
|6. |ПАШКОВСЬКИЙ Анатолій    |к.т.н., директор Київського  |
|  |Іванович (044) 272-09-17  |коледжу інформаційних систем і|
|  |              |технологій Київського     |
|  |              |національного економічного  |
|  |              |університету         |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7. |САМОТОКІН Борис Борисович  |д.т.н., проф., проректор   |
|  |(0412) 41-85-41       |Житомирського         |
|  |              |інженерно-технологічного   |
|  |              |інституту           |
|----+----------------------------+------------------------------|
|8. |СТЕНІН Олександр Африканович|д.т.н., проф., заст. зав.   |
|  |(044) 241-86-47       |кафедри ТК НТУУ "КПІ"     |
|----+----------------------------+------------------------------|
|9. |СОЛОДЕНКО Алла Костянтинівна|магістр менеджменту освіти,  |
|  |(044) 425-20-62       |зав. сектора відділу     |
|  |              |інженерно-технічної освіти  |
|  |              |Інституту інноваційних    |
|  |              |технологій і змісту освіти МОН|
|----------------------------------------------------------------|
|      Підкомісія з системної інженерії (050201)      |
|----------------------------------------------------------------|
|              Президія              |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |ТЕЛЕНИК Сергій Федорович,  |д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |голова підкомісії (044)   |автоматики і управління в   |
|  |239-42-99          |технічних системах НТУУ "КПІ" |
|----+----------------------------+------------------------------|
|2. |СТЕНІН Олександр      |д.т.н., проф., заст. зав.   |
|  |Африканович, заступник   |кафедри ТК НТУУ "КПІ"     |
|  |голови підкомісії (044)   |               |
|  |241-86-47          |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|3. |Репнікова Наталія Борисівна,|к.т.н., доцент кафедри АУТС  |
|  |секретар (044) 241-70-39  |НТУУ "КПІ"          |
|----------------------------------------------------------------|
|  Секція з гнучких комп'ютеризованих систем і робототехніки  |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |СТЕНІН Олександр      |д.т.н., проф., заст. зав.   |
|  |Африканович, голова секції |кафедри ТК НТУУ "КПІ"     |
|  |(044) 241-86-47       |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|2. |ЯМПОЛЬСЬКИЙ Леонід     |к.т.н., проф., заст. зав.   |
|  |Стефанович, заступник голови|кафедри ТК НТУУ "КПІ"     |
|  |секції (044) 254-93-80   |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|3. |ПАСЬКО Віктор Петрович,   |к.т.н., доцент, доцент кафедри|
|  |секретар (044) 254-93-80  |ТК НТУУ "КПІ"         |
|----------------------------------------------------------------|

|             Члени секції             |
|----------------------------------------------------------------|
|4. |АЛЄКСЄЄВ Олег Павлович   |д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |(0572) 45-91-74       |електричних систем і     |
|  |              |комплексних транспортних   |
|  |              |засобів Харківського     |
|  |              |державного університету    |
|  |              |автодорожнього транспорту   |
|----+----------------------------+------------------------------|
|5. |БАРНА Яким Іванович (03433) |к.т.н., директор Коломийського|
|  |2-79-96           |коледжу комп'ютерних наук   |
|----+----------------------------+------------------------------|
|6. |КОСТЮК Всеволод Іванович  |д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |(044) 236-69-66       |технічної кібернетики (ТК)  |
|  |              |НТУУ "КПІ"          |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7. |КОСТЮК Геннадій Ігоревич  |д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |(0572) 44-25-43; 44-23-34  |робототехніки Національного  |
|  |              |аерокосмічного університету  |
|  |              |ім. М.Жуковського -      |
|  |              |"Харківський авіаційний    |
|  |              |інститут"           |
|----+----------------------------+------------------------------|
|8. |КУЛЬШИН Віталій       |д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |Олександрович (0642)    |комп'ютеризованих систем   |
|  |47-23-12; 47-14-44     |Східноукраїнського      |
|  |              |національного університету  |
|----+----------------------------+------------------------------|
|9. |КУЦЕНКО Олександр Сергійович|д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |(0572) 40-01-03       |системного аналізу і     |
|  |              |управлення Національного   |
|  |              |технічного університету    |
|  |              |України - "Харківський    |
|  |              |політехнічний інститут" (НТУУ |
|  |              |"ХПІ")            |
|----+----------------------------+------------------------------|
|10. |МИХАЛЬОВ Олександр Ілліч  |д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |(0562) 47-42-56       |інформаційних технологій   |
|  |              |Національної металургійної  |
|  |              |академії України       |
|----+----------------------------+------------------------------|
|11. |ОКСАНИЧ Анатолій Петрович  |д.т.н., проф., проректор   |
|  |(05366) 3-11-44       |Кременчуцького інституту   |
|  |              |економіки та нових технологій |
|----+----------------------------+------------------------------|
|12. |ПЕТРОВ Едуард Георгійович  |д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |(0572) 40-93-06       |системотехніки (ХНУРЕ)    |
|----+----------------------------+------------------------------|
|13. |САМОТОКІН Борис Борисович  |д.т.н., проф., проректор   |
|  |(0412) 41-85-41       |Житомирського державного   |
|  |              |технологічного університету  |
|----+----------------------------+------------------------------|
|14. |СЕМЕНЮК Володимир Федорович |д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |(0482) 28-83-05; 28-81-50  |підйомно-транспортного і   |
|  |              |робототехнічного обладнання  |
|  |              |Одеського національного    |
|  |              |політехнічного університету  |
|----+----------------------------+------------------------------|
|15. |ШЕПТУН Юрій Дмитрович (0562)|д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |46-92-10          |робототехнічних систем    |
|  |              |Фізико-технічного інституту  |
|  |              |Дніпропетровського      |
|  |              |національного університету  |
|----------------------------------------------------------------|
|     Секція з комп'ютеризованих систем управління     |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |ТЕЛЕНИК Сергій Федорович,  |д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |голова секції (044)     |автоматики і управління в   |
|  |239-42-99          |технічних системах (АУТС)   |
|  |              |НТУУ "КПІ"          |
|----+----------------------------+------------------------------|
|2. |Новацький Анатолій     |к.т.н., доцент кафедри АУТС  |
|  |Олександрович, заступник  |НТУУ "КПІ"          |
|  |голови секції (044)     |               |
|  |441-16-57; 241-70-39    |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|3. |Репнікова Наталія Борисівна,|к.т.н., доцент кафедри АУТС  |
|  |секретар секції (044)    |НТУУ "КПІ"          |
|  |241-70-39          |               |
|----------------------------------------------------------------|

|             Члени секції             |
|----------------------------------------------------------------|
|4. |Качанов Петро Олексійович  |д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |(0572) 400-101       |автоматики і управління в   |
|  |              |технічних системах      |
|  |              |Національного технічного   |
|  |              |університету "ХПІ"      |
|----+----------------------------+------------------------------|
|5. |НАКОНЕЧНИЙ Адріан Йосипович |д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |(0322) 72-88-67       |комп'ютеризованих системи   |
|  |              |автоматики Національного   |
|  |              |університету "Львівська    |
|  |              |політехніка"         |
|----+----------------------------+------------------------------|
|6. |Кветний Роман Наумович   |д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |(0432) 44-05-72       |автоматики і         |
|  |              |інформаційно-вимірювальної  |
|  |              |техніки Вінницького      |
|  |              |державного технічного     |
|  |              |університету         |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7. |Бессараб Володимир Іванович |к.т.н., доцент, зав. кафедри |
|  |(0622) 334-11-72; 332-55-37 |автоматики і телемеханіки   |
|  |              |Донецького державного     |
|  |              |технічного університету    |
|----+----------------------------+------------------------------|
|8. |Литвиненко Олександр    |д.т.н., доцент, зав. кафедри |
|  |Євгенович (044) 484-95-24; |комп'ютеризованих систем   |
|  |484-93-62          |управління Національного   |
|  |              |авіаційного університету   |
|  |              |(м. Київ)           |
|----+----------------------------+------------------------------|
|9. |Заміховський Леонід     |д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |Михайлович (03422) 4-80-00 |комп'ютерних технологій в   |
|  |              |системах управління та    |
|  |              |автоматики Івано-Франківського|
|  |              |державного технічного     |
|  |              |університету нафти і газу   |
|----+----------------------------+------------------------------|
|10. |Павлов Геннадій Вікторович |д.т.н., зав. кафедрою     |
|  |Тел. (0512) 39-94-30    |комп'ютеризованих систем   |
|  |              |управління Українського    |
|  |              |державного технічного     |
|  |              |університету ім. Адмірала   |
|  |              |С.О.Макарова         |
|----------------------------------------------------------------|
|   Підкомісія з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих   |
|           технологій (050202)            |
|----------------------------------------------------------------|
|              Президія              |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |ЛАДАНЮК Анатолій Петрович, |д.т.н., проф., заслужений діяч|
|  |голова підкомісії (044)   |науки і техніки України, зав. |
|  |289-52-83          |кафедри автоматизації та   |
|  |              |комп'ютерно-інтегрованих   |
|  |              |технологій Національного   |
|  |              |університету харчових     |
|  |              |технологій (НУХТ)       |
|----+----------------------------+------------------------------|
|2. |ЖУЧЕНКО Анатолій Іванович, |д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |заступник голови підкомісії |автоматизації хімічних    |
|  |(044) 241-97-04;      |виробництв НТУУ "КПІ"     |
|  |8-067-770-54-66       |               |
|----+----------------------------+------------------------------|
|3. |ІВАЩУК В'ячеслав      |к.т.н., доцент кафедри    |
|  |Віталійович, секретар (044) |автоматизації та       |
|  |287-92-65; 8-097-950-00-13 |комп'ютерно-інтегрованих   |
|  |              |технологій НУХТ        |
|----------------------------------------------------------------|
|            Члени підкомісії            |
|----------------------------------------------------------------|
|4. |Бойкін Анатолій Борисович  |д.т.н., професор, завідувач  |
|  |              |кафедри автоматики та     |
|  |              |комп'ютерного телекерування  |
|  |              |рухом поїздів Української   |
|  |              |Державної академії      |
|  |              |залізничного транспорту    |
|----+----------------------------+------------------------------|
|5. |Вишневський Леонід     |д.т.н., професор, декан    |
|  |Вікторович         |факультету автоматики Одеської|
|  |              |національної морської академії|
|----+----------------------------+------------------------------|
|6. |ЕЛЬПЕРІН Ігор Володимирович |к.т.н., проректор НУХТ,    |
|  |(044) 289-40-66       |професор кафедри автоматизації|
|  |              |та комп'ютерно-інтегрованих  |
|  |              |технологій          |
|----+----------------------------+------------------------------|
|7. |КОВРИГО Юрій Михайлович   |к.т.н, проф., зав. кафедри  |
|  |(044) 241-75-84; 241-75-85 |автоматизації         |
|  |              |теплоенергетичних установок  |
|  |              |НТУУ "КПІ"          |
|----+----------------------------+------------------------------|

|8. |ПІСТУН Євген Павлович (032) |д.т.н., проф, професор кафедри|
|  |272-77-61, 8-050-522-77-14 |автоматизації теплових і   |
|  |              |хімічних процесів       |
|  |              |Національного університету  |
|  |              |"Львівська політехніка"    |
|----+----------------------------+------------------------------|
|9. |РЕВА Олексій Миколайович  |д.т.н., професор, професор  |
|  |(0522) 22-68-80       |кафедри автоматизації     |
|  |              |виробничих процесів      |
|  |              |Кіровоградського національного|
|  |              |технічного університету    |
|----+----------------------------+------------------------------|
|10. |СТАСЄВ Юрій Володимирович  |д.т.н., професор, полковник, |
|  |              |заступник начальника з    |
|  |              |навчальної та наукової роботи |
|  |              |Харківського університету   |
|  |              |повітряних сил ім. Івана   |
|  |              |Кожедуба           |
|----+----------------------------+------------------------------|
|11. |ТОДОРЦЕВ Юрій Костянтинович |д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |(0482) 28-83-71       |автоматизації         |
|  |8-067-772-18-27       |теплоенергетичних процесів  |
|  |              |Одеського національного    |
|  |              |політехнічного університету  |
|----+----------------------------+------------------------------|
|12. |ТОШИНСЬКИЙ Володимир Ілліч |д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |(057) 707-62-72       |автоматизації хімічних    |
|  |              |виробництв та екологічного  |
|  |              |моніторингу Харківського   |
|  |              |національного технічного   |
|  |              |університету         |
|----+----------------------------+------------------------------|
|13. |Ткачов Віктор Васильович  |д.т.н., проф., зав. кафедри  |
|  |(0562) 47-39-93       |автоматизації та комп'ютерних |
|  |              |систем Національного гірничого|
|  |              |університету         |
|  |              |(м. Дніпропетровськ)     |
|----+----------------------------+------------------------------|
|14. |ШЕЛЕПЕНКО Юрій Володимирович|к.т.н, полковник, доцент,   |
|  |              |начальник кафедри Військового |
|  |              |інституту телекомунікацій та |
|  |              |інформатизації НТУУ "КПІ"   |
------------------------------------------------------------------

      Комісія з розробки корисних копалин (0503)

               Президія

------------------------------------------------------------------
|1.  |Півняк Геннадій   |академік НАН України, д.т.н.,    |
|   |Григорович, голова  |професор, ректор Національного   |
|   |комісії (0562)    |гірничого університету,       |
|   |46-40-62       |м. Дніпропетровськ         |
|-----+---------------------+------------------------------------|
| 2. |Крижанівський    |д.т.н., професор, ректор      |
|   |Євстахій Іванович,  |Івано-франківського національного  |
|   |співголова комісії  |університету нафти і газу      |
|   |(03422) 4-22-64   |                  |
|-----+---------------------+------------------------------------|
| 3. |Бондаренко Володимир |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
|   |Ілліч, заступник   |підземної розробки родовищ     |
|   |голови (0562)    |Національного гірничого       |
|   |47-14-72       |університету, м. Дніпропетровськ  |
|-----+---------------------+------------------------------------|
| 4. |Гнєушев Володимир  |к.т.н., доцент, завідувач кафедри  |
|   |Олександрович,    |розробки родовищ корисних копалин, |
|   |заступник голови   |Національного університету водного |
|   |8-050-2104104    |господарства та природокористування,|
|   |           |м. Рівне              |
|-----+---------------------+------------------------------------|
| 5. |Пілов Петро Іванович,|д.т.н., професор, перший проректор, |
|   |заступник голови   |завідувач кафедри збагачення    |
|   |(0562) 46-13-62   |корисних копалин Національного   |
|   |           |гірничого університету,       |
|   |           |м. Дніпропетровськ         |
|-----+---------------------+------------------------------------|
| 6. |Салов Володимир   |к.т.н., професор кафедри      |
|   |Олександрович, вчений|транспортних систем і технологій,  |
|   |секретар (0562)   |начальник навчально-методичного   |
|   |47-23-21 (056)    |управління Національного гірничого |
|   |373-07-57      |університету, м. Дніпропетровськ  |
|-----+---------------------+------------------------------------|
| 7. |Хоменко Юрій     |к.г.-м.н., доцент, проректор з   |
|   |Тимофійович,     |навчальної роботи, завідувач кафедри|
|   |заступник голови   |загальної та структурної геології  |
|   |(056) 744-62-11   |Національного гірничого       |
|   |           |університету, м. Дніпропетровськ  |
|-----+---------------------+------------------------------------|
| 8. |Темченко Анатолій  |д.т.н., професор, ректор      |
|   |Георгійович (5624)  |Криворізького технічного      |
|   |74-51-98       |університету            |
|-----+---------------------+------------------------------------|
| 9. |Жолоб Анатолій    |к.т.н., доцент, кафедри будівництва |
|   |Андрійович, секретар |і геомеханіки Національного     |
|   |(0562) 47-23-21   |гірничого університету,       |
|   |           |м. Дніпропетровськ         |
|-----+---------------------+------------------------------------|
| 10. |Письменкова Тетяна  |методист Національного гірничого  |
|   |Олександрівна,    |університету, м. Дніпропетровськ  |
|   |методист НМК (0562) |                  |
|   |47-23-21       |                  |
------------------------------------------------------------------

         Підкомісія з гірництва (050301)

------------------------------------------------------------------
|1. |Бондаренко Володимир |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
| |Ілліч голова |підземної розробки родовищ |
| |підкомісії (0562) |Національного гірничого |
| |47-14-72 (0562) |університету, м. Дніпропетровськ |
| |45-99-00 | |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|2. |Чумаченко Тетяна |к.т.н., доцент кафедри маркетингу |
| |Миколаївна секретар |Національного гірничого |
| |підкомісії (0562) |університету, м. Дніпропетровськ |
| |47-15-72 | |
------------------------------------------------------------------

        Секція з видобування корисних копалин

------------------------------------------------------------------
|3. |Бондаренко Володимир |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
| |Ілліч, голова секції |підземної розробки родовищ |
| |(0562) 47-14-72 |Національного гірничого |
| |(0562) 45-99-00 |університету, м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|4. |Медяник Володимир |к.т.н., доцент кафедри підземної |
| |Юрійович |розробки родовищ Національного |
| | |гірничого університету, |
| | |м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|5. |Копленко Юрій |д.т.н.., професор, завідувач кафедри|
| |Петрович |підземної розробки Криворізького |
| | |технічного університету |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|6. |Должиков Петро |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
| |Миколайович |гірництва Східноукраїнського |
| | |національного університету |
| | |ім. Володимира Даля, м. Луганськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|7. |Касьян Микола |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
| |Миколайович |розробки родовищ корисних копалин |
| | |Донецького національного технічного |
| | |університету |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|8. |Фролов Олександр |к.т.н., доцент кафедри |
| |Олександрович |геобудівництва та гірничих |
| | |технологій Національного технічного |
| | |університету "Київський |
| | |політехнічний інститут", м. Київ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|9. |Фрумкін Рафаїл |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
| |Абрамович |розробки пластових родовищ корисних |
| | |копалин Донбаського державного |
| | |технічного університету, м. Алчевськ|
|-----+---------------------+------------------------------------|
|10. |Гуменик Ілля Львович |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
| | |відкритих гірничих робіт |
| | |Національного гірничого |
| | |університету, м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|11. |Голінько Василь |д.т.н.., професор, завідувач кафедри|
| |Іванович |аерології та охорони праці |
| | |Національного гірничого |
| | |університету, м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|12. |Ширін Леонід |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
| |Никифорович |транспортних систем та технологій |
| | |Національного гірничого |
| | |університету, м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|13. |Маланчук Зіновій |д.т.н., професор кафедри розробки |
| |Романович |родовищ корисних копалин |
| | |Національного університету водного |
| | |господарства та природокористування,|
| | |м. Рівне |
------------------------------------------------------------------

         Секція з маркшейдерської справи

------------------------------------------------------------------
|14. |Халимендик Юрій |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
| |Михайлович, голова |маркшейдерії Національного гірничого|
| |секції (0562) |університету, м. Дніпропетровськ |
| |45-85-01 | |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|15. |Назаренко Валентин |д.т.н., професор кафедри |
| |Олексійович |маркшейдерії Національного гірничого|
| | |університету, м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|16. |Бакка Микола |д.т.н., професор, декан |
| |Терентійович |гірничо-екологічного факультету |
| | |Житомирського державного |
| | |технологічного університету |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|17. |Ніколаєва Тамара |к.т.н., професор кафедри |
| |Григорівна |маркшейдерії Національного гірничого|
| | |університету, м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|18. |Федоренко Павло |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
| |Йосипович |маркшейдерії Криворізького |
| | |технічного університету |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|19. |Грищенков Микола |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
| |Миколайович |маркшейдерії Донецького |
| | |національного технічного |
| | |університету |
------------------------------------------------------------------

    Секція з будівельної геотехнології і гірничих споруд

------------------------------------------------------------------
|20. |Шашенко Олександр |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
| |Миколайович, голова |будівництва і геомеханіки |
| |секції (0562) |Національного гірничого |
| |47-13-72 |університету, м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|21. |Терещук Роман |д.т.н., доцент кафедри будівництва і|
| |Миколайович |геомеханіки Національного гірничого |
| | |університету, м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|22. |Роєнко Анатолій |д.т.н., професор, заступник |
| |Миколайович |завідувача кафедри будівництва і |
| | |геомеханіки Національного гірничого |
| | |університету, м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|23. |Андрєєв Борис |к.т.н., доцент, завідувач кафедри |
| |Миколайович |будівельних геотехнологій |
| | |Криворізького технічного |
| | |університету |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|24. |Кравець Віктор |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
| |Георгійович |геобудівництва та гірничих |
| | |технологій Національного технічного |
| | |університету України "Київський |
| | |політехнічний інститут", м. Київ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|25. |Литвинський Гарі |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
| |Григорович |будівельна геотехнологія і гірничі |
| | |споруди Донбаського державного |
| | |технічного університету, м. Алчевськ|
|-----+---------------------+------------------------------------|
|26. |Шевцов Микола |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
| |Романович |будівництва шахт та підземних споруд|
| | |Донецький національний технічний |
| | |університет |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|27. |Кириченко Михайло |к.т.н., доцент кафедри будівництва |
| |Терентійович |та гірничих технологій Національного|
| | |технічного університету України |
| | |"Київський політехнічний інститут", |
| | |м. Київ |
------------------------------------------------------------------

         Секція з гірничого обладнання

------------------------------------------------------------------
|28. |Самуся Володимир |д.т.н.., професор, завідувач кафедри|
| |Ілліч, голова секції |гірничої механіки Національного |
| |(0562)-47-05-36 |гірничого університету, |
| | |м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|29. |Кириченко Євген |д.т.н., професор кафедри гірничої |
| |Олексійович |механіки Національного гірничого |
| | |університету, м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|30. |Шевчук Степан |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
| |Прокопович |електромеханічного обладнання |
| | |енергоємних виробництв Національного|
| | |технічного університету України |
| | |"Київський політехнічний інститут", |
| | |м. Київ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|31. |Кияновський Микола |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
| |Володимирович |технології машинобудування |
| | |Криворізького технічного |
| | |університету |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|32. |Малєєв Віктор |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
| |Борисович |теоретичної механіки Донецького |
| | |національного технічного |
| | |університету |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|33. |Бондаренко Андрій |к.т.н., доцент кафедри гірничих |
| |Олексійович |машин і інжинірингу Національного |
| | |гірничого університету, |
| | |м. Дніпропетровськ |
------------------------------------------------------------------

          Секція з буріння свердловин

------------------------------------------------------------------
|34. |Давиденко Олександр |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
| |Миколайович, голова |техніки розвідки родовищ корисних |
| |секції |копалин Національного гірничого |
| |(0562)-46-63-46 |університету, м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|35. |Кожевников Анатолій |д.т.н., професор кафедри техніки |
| |Олександрович |розвідки родовищ корисних копалин |
| | |Національного гірничого |
| | |університету, м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|36. |Безсонов Юрій |к.т.н., професор кафедри техніки |
| |Данилович |розвідки родовищ корисних копалин |
| | |Національного гірничого |
| | |університету, м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|37. |Каракозов Артур |к.т.н., доцент, Донецького |
| |Аркадійович |національного технічного |
| | |університету, м. Донецьк |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|38. |Коцкулич Ярослав |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
| |Степанович |буріння нафтових та газових |
| | |свердловин Івано-Франківського |
| | |Національного технічного |
| | |університету нафти і газу |
------------------------------------------------------------------

       Підкомісія з торфової справи (050302)

------------------------------------------------------------------
|1. |Гнєушев Володимир |к.т.н., доцент, завідувач кафедри |
| |Олександрович, голова|розробки родовий корисних копалин |
| |підкомісії |Національного університету водного |
| |8-050-2104104 |господарства та природокористування |
| | |м. Рівне |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|2. |Стріха Володимир |старший викладач кафедри розробки |
| |Андрійович, секретар |родовищ корисних копалин |
| |підкомісії |Національного університету водного |
| |8-067-3609939 |господарства та природокористування |
| | |м. Рівне |
------------------------------------------------------------------

      Секція з видобування та агломерації торфу

------------------------------------------------------------------
|3. |Гнєушев Володимир |к.т.н., доцент, завідувач розробки |
| |Олександрович голова |родовий корисних копалин |
| |секції 8-050-2104104 |Національного університету водного |
| | |господарства та природокористування |
| | |м. Рівне |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|4. |Гогенко Олег |к.т.н., доцент, директор |
| |Олександрович |Науково-виробничого підприємства |
| | |"Промтех", асоційований член |
| | |концерну "Укрторф", |
| | |м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|5. |Калько Андрій |к.т.н., доцент кафедри розробки |
| |Дмитрович |родовищ корисних копалин |
| | |Національного університету водного |
| | |господарства та природокористування,|
| | |м. Рівне |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|6. |Пастухов Андрій |старший викладач кафедри розробки |
| |Васильович |родовищ корисних копалин |
| | |Національного університету водного |
| | |господарства та природокористування,|
| | |м. Рівне |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|7. |Стріха Володимир |старший викладач кафедри розробки |
| |Андрійович |родовищ корисних копалин |
| | |Національного університету водного |
| | |господарства та природокористування |
| | |м. Рівне |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|8. |Рибак Ігнат Іванович |старший викладач кафедри розробки |
| | |родовищ корисних копалин |
| | |Національного університету водного |
| | |господарства та природокористування |
| | |м. Рівне |
------------------------------------------------------------------

   Секція з обладнання для видобування та агломерації торфу

------------------------------------------------------------------
|9. |Маланчук Зіновій |д.т.н, професор Національного |
| |Романович, голова |університету водного господарства та|
| |секції 8-050-77774231|природокористування, м. Рівне |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|10. |Венгловський Микола |Заступник голови правління |
| |Йосипович |Українського концерну торф'яної |
| | |промисловості "Укрторф", м. Київ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|11. |Бондарюк Таміла |к.х.н., доцент кафедри розробки |
| |Степанівна |родовищ корисних копалин |
| | |Національного університету водного |
| | |господарства та природокористування,|
| | |м. Рівне |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|12. |Калько Андрій |к.т.н., доцент кафедри розробки |
| |Дмитрович |родовищ корисних копалин |
| | |Національного університету водного |
| | |господарства та природокористування,|
| | |м. Рівне |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|13. |Рибак Ігнат Іванович |старший викладач кафедри розробки |
| | |родовищ корисних копалин |
| | |Національного університету водного |
| | |господарства та природокористування,|
| | |м. Рівне |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|14. |Пастухов Андрій |старший викладач кафедри розробки |
| |Васильович |родовищ корисних копалин |
| | |Національного університету водного |
| | |господарства та природокористування,|
| | |м. Рівне |
------------------------------------------------------------------

    Підкомісія з переробки корисних копалин (6050303)

------------------------------------------------------------------
|1. |Пілов Петро Іванович,|д.т.н., професор, перший проректор, |
| |голова підкомісії |завідувач кафедри збагачення |
| |(0562) 46-13-62 |корисних копалин Національного |
| | |гірничого університету, |
| | |м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|2. |Салов Володимир |к.т.н., професор кафедри |
| |Олександрович, |транспортних систем і технологій, |
| |заступник голови |начальник навчально-методичного |
| |(056) 373-07-57 |управління Національного гірничого |
| | |університету, м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|3. |Тюря Юлія Іванівна, |к.т.н., доцент кафедри збагачення |
| |секретар підкомісії |корисних копалин Національного |
| |(0562) 45-99-84 |гірничого університету, |
| | |м. Дніпропетровськ |
------------------------------------------------------------------

       Секція зі збагачення корисних копалин

------------------------------------------------------------------
|4. |Пілов Петро Іванович,|д.т.н., професор, перший проректор, |
| |голова секції (0562) |завідувач кафедри збагачення |
| |46-13-62 |корисних копалин Національного |
| | |гірничого університету, |
| | |м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|5. |Левченко Костянтин |к.т.н., доцент кафедри збагачення |
| |Анатолійович |корисних копалин Національного |
| | |гірничого університету, |
| | |м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|6. |Младецький Ігор |д.т.н., професор кафедри збагачення |
| |Костянтинович |корисних копалин Національного |
| | |гірничого університету, |
| | |м. Дніпропетровськ |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|7. |Назімко Олена |д.т.н., професор кафедри збагачення |
| |Іванівна |корисних копалин Донецького |
| | |національного технічного |
| | |університету |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|8. |Олійник Тетяна |к.т.н., доцент, завідувач кафедри |
| |Анатоліївна |збагачення корисних копалин |
| | |Криворізького технічного |
| | |університету |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|9. |Папушин Юрій |к.т.н., доцент, завідувач кафедри |
| |Леонідович |збагачення корисних копалин |
| | |Донецького національного технічного |
| | |університету |
------------------------------------------------------------------

       Секція з обробки природних матеріалів

------------------------------------------------------------------
|10. |Баранов Петро    |д.г.-м.н., професор кафедри     |
|   |Миколайович, голова |загальної і структурної геології  |
|   |секції (0562)    |Національного гірничого       |
|   |47-45-24       |університету, м. Дніпропетровськ  |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|11. |Бакка Микола     |д.т.н., професор, декан       |
|   |Терентійович     |гірничо-екологічного факультету   |
|   |           |Житомирського державного      |
|   |           |технологічного університету     |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|12. |Євтєхов Валерій   |д.г.-м.н., професор, завідувач   |
|   |Дмитрович      |кафедри теоретичної і прикладної  |
|   |           |мінералогії Криворізького технічного|
|   |           |університету            |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|13. |Криворучко Андрій  |к.т.н., доцент кафедри геотехнологій|
|   |Олексійович     |та промислової екології       |
|   |           |Житомирського державного      |
|   |           |технологічного університету     |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|14. |Нестеровський Віктор |к.т.н., доцент кафедри мінералогії, |
|   |Антонович      |геохімії і петрографії Київського  |
|   |           |національного університету імені  |
|   |           |Тараса Шевченка           |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|15. |Хоменко Юрій     |к.г.-м.н., доцент, проректор з   |
|   |Тимофійович     |навчальної роботи, завідувач кафедри|
|   |           |загальної та структурної геології  |
|   |           |Національного гірничого       |
|   |           |університету, м. Дніпропетровськ  |
------------------------------------------------------------------

      Підкомісія з нафтогазової справи (6.050304)

------------------------------------------------------------------
|1.  |Крижанівський    |д.т.н., професор, ректор      |
|   |Євстахій Іванович,  |Івано-Франківського Національного  |
|   |голова підкомісії  |технічного університету нафти і газу|
|   |(03422) 4-22-64   |                  |
|   |8-050-3388054    |                  |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|2.  |Козак Федір     |к.т.н., професор, перший проректор |
|   |Васильович, заступник|Івано-Франківського Національного  |
|   |голови (03422)    |технічного університету нафти і газу|
|   |4-21-11 8-050-4333879|                  |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|3.  |Костриба Іван    |к.т.н., доцент кафедри нафтогазового|
|   |Васильович, секретар |обладнання Івано-Франківського   |
|   |підкомісії (03422)  |Національного технічного      |
|   |4-23-53 8-067-4763426|університету нафти і газу      |
------------------------------------------------------------------

      Секція з розробки нафтових і газових родовищ

------------------------------------------------------------------
|4.  |Кіндрат Роман    |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
|   |Михайлович, голова  |розробки і експлуатації нафтових і |
|   |секції (03422)    |газових родовищ Івано-Франківського |
|   |4-21-95 8-050-1389872|Національного технічного      |
|   |           |університету нафти і газу      |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|5.  |Коцкулич Ярослав   |д.т.н., професор, декан       |
|   |Степанович      |газонафтопромислового факультету  |
|   |           |Івано-Франківського Національного  |
|   |           |технічного університету нафти і газу|
|-----+---------------------+------------------------------------|
|6.  |Зощенко Микола    |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
|   |Леонідович      |видобування нафти і газу      |
|   |           |Полтавського національного     |
|   |           |технічного університету       |
|   |           |ім. Ю.Кондратюка          |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|7.  |Лисяний Георгій   |к.т.н., доцент, завідувач кафедри  |
|   |Миколайович     |розробки і експлуатації нафтових і |
|   |           |газових родовищ Міжнародного    |
|   |           |науково-технічного університету,  |
|   |           |м. Київ               |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|8.  |Купер Іван      |к.т.н., доцент, заступник директора |
|   |Миколайович     |Науково-дослідного проектного    |
|   |           |інституту ВАТ "Укрнафта",      |
|   |           |м. Івано-Франківськ         |
------------------------------------------------------------------

     Секція з газонафтопроводів та газонафтосховищ

------------------------------------------------------------------
|9.  |Середюк Марія    |д.т.н., професор, завідувачка    |
|   |Дмитрівна, голова  |кафедри транспорту та зберігання  |
|   |секції (03422)    |нафти і газу Івано-Франківського  |
|   |4-21-96 8-050-1485716|Національного технічного      |
|   |           |університету нафти і газу      |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|10. |Грудз Володимир   |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
|   |Ярославович     |спорудження та ремонту       |
|   |           |газонафтопроводів і газо нафтосховищ|
|   |           |Івано-Франківського Національного  |
|   |           |технічного університету нафти і газу|
|-----+---------------------+------------------------------------|
|11. |Огородніков Петро  |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
|   |Іванович       |транспортування та зберігання нафти |
|   |           |і газу Міжнародного         |
|   |           |науково-технічного університету,  |
|   |           |м. Київ               |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|12. |Андріїшин Михайло  |к.т.н., доцент, директор Управління |
|   |Петрович       |магістральних газопроводів     |
|   |           |"Київтрансгаз" ДК "Укртрансгаз"   |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|13. |Гордяк Роман     |к.т.н., голова правління ВАТ    |
|   |Михайлович      |"Укргазпроект", м. Київ       |
------------------------------------------------------------------

     Секція з обладнання нафтових і газових промислів

------------------------------------------------------------------
|14. |Крижанівський    |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
|   |Євстахій Іванович,  |нафтогазового обладнання, ректор  |
|   |голова секції (03422)|Івано-Франківського Національного  |
|   |4-23-53 8-050-3388054|технічного університету нафти і газу|
|-----+---------------------+------------------------------------|
|15. |Копей Богдан     |д.т.н., професор кафедри      |
|   |Володимирович    |нафтогазового обладнання      |
|   |           |Івано-Франківського Національного  |
|   |           |технічного університету нафти і газу|
|-----+---------------------+------------------------------------|
|16. |Тарабарінов Петро  |к.т.н., доцент, директор      |
|   |Васильович      |Науково-дослідного проектного    |
|   |           |інституту ВАТ "Укрнафта",      |
|   |           |м. Івано-Франківськ         |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|17. |Несторенко Микола  |к.т.н., доцент, декан факультету  |
|   |Петрович       |нафти і газу Полтавського      |
|   |           |національного технічного      |
|   |           |університету ім. Ю.Кондратюка    |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|18. |Рудко Василь Петрович|к.т.н., директор Управління     |
|   |           |магістральних газопроводів     |
|   |           |"Прикарпаттрансгаз" ДК       |
|   |           |"Укртрансгаз", м. Івано-Франківськ |
------------------------------------------------------------------

     Підкомісія вищих навчальних закладів I-II рівнів
   акредитації комісії з розробки корисних копалин (0503)

------------------------------------------------------------------
|1.  |Хоменко Юрій     |к.г.-м.н., доцент, проректор з   |
|   |Тимофійович, голова |навчальної роботи, завідувач кафедри|
|   |підкомісії (0562)  |загальної та структурної геології  |
|   |46-13-65       |Національного гірничого       |
|   |           |університету, м. Дніпропетровськ  |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|2.  |Горпинич Олександр  |доцент кафедри прикладної економіки,|
|   |Володимирович,    |керівник сектору по взаємодії з   |
|   |секретар підкомісії |технікумами Національного гірничого |
|   |(0562) 47-23-21   |університету, м. Дніпропетровськ  |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|3.  |Герасименко Неля   |методист вищої категорії      |
|   |Іванівна (0562)   |Дніпропетровської філії Інституту  |
|   |59-98-03 (056)    |інноваційних технологій і змісту  |
|   |372-07-95      |освіти МОН України         |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|4.  |Монич Микола     |голова методичного об'єднання    |
|   |Леонідович (06246)  |викладачів гірничих дисциплін    |
|   |4-69-96 (06246)   |технікумів Донецької області,    |
|   |4-88-11 (06246)   |м. Горлівка             |
|   |9-32-33       |                  |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|5.  |Білозеров Адольф   |директор Марганецького коледжу   |
|   |Володимирович    |Національного гірничого       |
|   |           |університету, м. Марганець     |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|6.  |Пасунько Людмила   |директор Павлоградського технікуму |
|   |Миколаївна      |Національного гірничого       |
|   |           |університету, м. Павлоград     |
|-----+---------------------+------------------------------------|
|7.  |Кустов Володимир   |директор Докучаєвського гірничого  |
|   |Васильович      |технікуму Національного гірничого  |
|   |           |університету, м. Докучаєвськ    |
------------------------------------------------------------------

               КОМІСІЯ
       з металургії та матеріалознавства (0504)

               Президія

----------------------------------------------------------------------
|1. |Величко Олександр     |академік АН ВШ України, д.т.н.,   |
|  |Григорович, голова комісії|проф., ректор Національної      |
|  |тел. 314-82-90      |металургійної академії України    |
|  |             |(НМетАУ)               |
|---+--------------------------+-------------------------------------|
|2. |Гасик Михайло Іванович,  |академік НАН України, д.т.н., проф., |
|  |заступник голови тел.   |зав. кафедрою електрометалургії   |
|  |47-44-15         |НМетАУ                |
|---+--------------------------+-------------------------------------|
|3. |Чернега Дмитро      |чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф, |
|  |Федорович, заступник   |зав кафедрою фізико-хімічних основ  |
|  |голови тел. 214-76-19   |технології металів Національного   |
|  |             |технічного університету України   |
|  |             |НТУУ-КПІ               |
|---+--------------------------+-------------------------------------|
|4. |Потап Олег Юхимович,   |к.т.н., доц. кафедри автоматизації і |
|  |секретар тел. 374-82-46  |виробництва процесів НМетАУ     |
|---+--------------------------+-------------------------------------|
|5. |Гладких Володимир     |академік АН ВШ України, д.т.н., проф.|
|  |Андрійович, тел. 374-84-71|вчений секретар НМетАУ        |
|---+--------------------------+-------------------------------------|
|6. |Данченко Валентин     |академік АН ВШ України, д.т.н.,   |
|  |Миколайович, тел. 46-53-42|проф., зав.кафедрою обробки металів |
|  |             |тиском НМетАУ            |
|---+--------------------------+-------------------------------------|
|7. |Егоров Микола       |к.т.н., проф., зав.кафедрою фізичного|
|  |Тимофійович, тел.     |матеріалознавства Донецького     |
|  |301-08-72         |національного технічного університету|
|---+--------------------------+-------------------------------------|
|8. |Іващенко Валерій     |академік АН ВШ України, д.т.н.,   |
|  |Петрович, тел. (0567)   |проф., перший проректор НМетАУ    |
|  |45-31-56 374-32-90    |                   |
|---+--------------------------+-------------------------------------|
|9. |Калінушкін Євген     |д.т.н., проф., зав. кафедрою     |
|  |Павлович, тел. 241-86-70 |металознавства НМетАУ        |
|---+--------------------------+-------------------------------------|
|10.|Могелатенко Володимир   |д.т.н., проф., зав. кафедрою     |
|  |Геннадійович, тел.    |ливарного виробництва чорних і    |
|  |241-76-16         |кольорових металів НТУУ-"КПІ"    |
|---+--------------------------+-------------------------------------|
|11.|Пліскановський      |д.т.н., проф, ректор Державного   |
|  |Станіслав Тихонович, тел. |інституту підготовки та       |
|  |374-81-74         |перепідготовки кадрів промисловості |
|---+--------------------------+-------------------------------------|
|12.|Троянський Олександр   |к.т.н.. проф., перший проректор   |
|  |Анатолійович, тел.    |Донецького національного технічного |
|  |337-17-33         |університету             |
|---+--------------------------+-------------------------------------|
|13.|Харлашин Петро      |д.т.н., проф., декан металургійного |
|  |Степанович, тел. 31-65-06 |факультету Приазовського державного |
|  |             |технічного університету       |
|---+--------------------------+-------------------------------------|
|14.|Хижняк Віктор       |д.т.н., проф. зав.кафедрою      |
|  |Гаврилович, тел. 241-86-70|матеріалознавства обладнання та   |
|  |             |термічної обробки металів      |
|  |             |інженерно-фізичного факультету НТУУ -|
|  |             |"КПІ"                |
----------------------------------------------------------------------

         Підкомісія з металургії (050401)

----------------------------------------------------------------------
|1. |Іващенко Валерій Петрович,   |академік АН ВШ України, д.т.н., |
|  |голова підкомісії тел.     |проф., перший проректор НМетАУ |
|  |374-82-90           |                |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|2. |Данченко Валентин       |академік АН ВШ України, д.т.н., |
|  |Миколайович, заступник голови |проф., зав. кафедрою обробки  |
|  |тел. 46-53-42         |металів тиском НМетАУ      |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|3. |Мироненко Павло Федорович,   |д.т.н., проф. каф.       |
|  |секретар тел. (056) 374-82-85 |електрометалургії НМетАУ    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|4. |Остапенко Валерій       |к.ф.-м.н., доц., зав. сектором |
|  |Олексійович, Міністерство   |інституту інноваційних     |
|  |освіти і науки тел. 425-20-62 |технологій і змісту освіти   |
|  |                |(ІІТЗО)             |
|--------------------------------------------------------------------|
|              Члени підкомісії            |
|--------------------------------------------------------------------|
|5. |Алієв Уграмотдин        |д.т.н., проф., зав. кафедрою  |
|  |Серагнутдинович, тел. 2-31-23 |обробки металів тиском     |
|  |                |Донбаської гірничо-металургійної|
|  |                |академії            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|6. |Бойченко Борис Михайлович,   |д.т.н., проф. зав. кафедрою   |
|  |тел. 47-44-29         |металургії сталі НМетАУ     |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|7. |Васін Віктор Віталійович,   |директор Новомосковського    |
|  |тел. 260-48          |технікуму НМетАУ        |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|8. |Гончарова Алла Вікторівна,   |начальник Дніпропетровської   |
|  |тел. 378-07-95         |філії ІІТЗО           |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|9. |Губинський Володимир      |д.т.н., проф., зав. кафедрою  |
|  |Йосипович, тел. 46-24-76    |теплофізики, автоматизації,   |
|  |                |екології теплових агрегатів у  |
|  |                |металургії НМетАУ        |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|10.|Дейнека Леонід Миколайович,  |д.т.н., проф., зав. кафедрою  |
|  |тел. 46-24-53         |термічної обробки металів НМетАУ|
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|11.|Жучков Сергій Михайлович, тел. |д.т.н., проф., заст. директора |
|  |776-53-15           |ІЧМ НАН України         |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|12.|Камкіна Людмила Володимірівна, |д.т.н., проф., зав. кафедрою  |
|  |тел. 344-82-10         |теорії металургійних процесів і |
|  |                |фізичної хімії НМетАУ      |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|13.|Коновалов Юрій В'ячеславович  |д.т.н., проф., зав. кафедрою  |
|  |тел. 335-76-62         |обробки металів тиском     |
|  |                |Донецького державного технічного|
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|14.|Куцін Володимир Семенович тел. |к.т.н., голова правління ВАТ  |
|  |58-2-36            |"Нікопольський завод      |
|  |                |феросплавів"          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|15.|Лаптєв Олександр Михайлович  |д.т.н., проф., зав. кафедрою  |
|  |тел. 41-80-68         |машин та технології обробки   |
|  |                |металів тиском донбаської    |
|  |                |державної машинобудівничої   |
|  |                |академії            |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|16.|Лясота Станіслав        |директор Дніпродзержинскього  |
|  |Миколайович,          |металургійного коледжу     |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|17.|Огурцов Анатолій Павлович,   |академік АН ВШ України, д.т.н., |
|  |тел. 53-84-30         |проф. зав. кафедрою металургії |
|  |                |сталі і ливарного виробництва  |
|  |                |Дніпродзержин-скього державного |
|  |                |технічного ун-ту        |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|18.|Почапський Дмитро       |директор Криворізького технікуму|
|  |Григорович, тел. 404-25-16   |НМетАУ             |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|19.|Приходько Едуард Васильович,  |д.т.н., проф., зав. відділом  |
|  |тел. 776-53-15         |фізико-хімічних проблем     |
|  |                |металургійних процесів ІЧМ НАН |
|  |                |України             |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|20.|Рабінович Олександр      |д.т.н., проф., зав. кафедрою  |
|  |Вольфович, тел. 47-42-16    |металургії кольорових металів  |
|  |                |НМетАУ             |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|21.|Родина Олена Валентинівна,   |директор Вільногірського    |
|  |тел. 515-45          |технікуму НМетАУ        |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|22.|Рубанов Володимир       |директор Нікопольського     |
|  |Миколайович, тел. 2-13-15   |технікуму НМетАУ        |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|23.|Самойлов Володимир       |директор Запорізького      |
|  |Леонідович, тел. 4-05-62    |металургійного технікуму    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|24.|Смирнов Олексій Миколайович,  |д.т.н., проф., зав. кафедрою  |
|  |тел. 301-08-79         |металургії сталі Донецького   |
|  |                |національного технічного    |
|  |                |університету          |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|25.|Стеблюк Володимир Іванович,  |д.т.н., проф., зав. кафедрою  |
|  |тел. 241-86-99         |обробки металів тиском (НТУУ)- |
|  |                |"КПІ"              |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|26.|Тараканов Аркадій       |д.т.н., проф., зав. кафедрою  |
|  |Костянтинович, тел. 47-42-66  |металургії чавуну НМетАУ    |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|27.|Терещенко Василь Степанович,  |к.т.н., доц., проректор НМетАУ |
|  |тел. 47-45-10         |                |
|---+-------------------------------+--------------------------------|
|28.|Червоний Іван Федорович,    |д.т.н., проф., зав. кафедрою  |
|  |тел. 223-82-61         |металургії кольорових металів  |
|  |                |Запорізької державної інженерної|
|  |                |академії            |
----------------------------------------------------------------------

      Підкомісія з ливарного виробництва (050402)

----------------------------------------------------------------------
|1. |Могелатенко Володимир |д.т.н., проф., зав. кафедрою |
| |Геннадійович, голова підкомісії |ливарного виробництва чорних і |
| |Ц тел. 241-76-16 |кольорових металів |
| | |Національного технічного |
| | |університету України (НТУУ) |
| | |"КПІ" |
|---+--------------------------------+-------------------------------|
|2. |Хричіков Валерій Євгенович, |д.т.н., проф., зав. кафедрою |
| |заступник голови тел. 47-44-06 |ливарного виробництва чорних і |
| | |кольорових металів НМетАУ |
|---+--------------------------------+-------------------------------|
|3. |Сиропоршнєв Леонід |к.т.н.. доц., зам. декана |
| |Миколайович, секретар тел. |інженерно-фізичного факультету |
| |454-91-56 |(НТУУ) - "КПІ" |
|---+--------------------------------+-------------------------------|
|4. |Остапенко Валерій Олексійович, |к.ф.-м.н., зав. сектором |
| |Міністерство освіти і науки тел.|інституту інноваційних |
| |425-20-62 |технологій і змісту освіти |
| | |(ІІТЗО) |
|--------------------------------------------------------------------|
| Члени підкомісії |
|--------------------------------------------------------------------|
|5. |Луньов Валентин Васильович, |д.т.н., проф., зав. кафедрою |
| |тел. 644-413 |машин та технології ливарного |
| | |виробництва Запорізького |
| | |державного технічного |
| | |університету |
----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
|6. |Могилевцев Олег Олексійович, |к.т.н., доц. кафедри |
| |тел. 3-16-27 |металургії сталі і ливарного |
| | |виробництва Дніпродзержинського|
| | |державного технічного |
| | |університету |
|---+--------------------------------+-------------------------------|
|7. |Іванова Ліна Олександрівна, |д.т.н., проф., зав. кафедрою |
| |тел. 28-81-10 |машин і технологій ливарного |
| | |виробництва Одеського |
| | |національного політехнічного |
| | |університету |
|---+--------------------------------+-------------------------------|
|8. |Пономаренко Ольга Іванівна, |д.т.н., проф., каф. ливарного |
| |тел. 70-76-8-54 |виробництва Харківського |
| | |Національного технічного |
| | |університету, ХПІ |
|---+--------------------------------+-------------------------------|
|9. |Шишкін Олександр Олексійович, |к.т.н., доц., каф. ливарного |
| |тел. 41-41-12 |виробництва Східноукраїнського |
| | |національного університету |
| | |(м. Луганськ) |
|---+--------------------------------+-------------------------------|
|10.|Продан Анатолій Іванович, |д.т.н., проф. зав. кафедрою |
| |тел. 52-40-73 |ливарного виробництва |
| | |Маріупольського державного |
| | |технічного університету |
|---+--------------------------------+-------------------------------|
|11.|Фесенко Анатолій Миколайович, |к.т.н., доц. Перший проректор |
| |тел. 41-8--68 |Донбаської державної |
| | |машинобудівної академії |
| | |(м. Краматорськ) |
|---+--------------------------------+-------------------------------|
|12.|Селіверстов Вадим Юрійович, |к.т.н., декан |
| |тел. 378-46-67 |електрометалургійного |
| | |факультету НМетАУ |
---------------------------------------------------------------------- 

     Підкомісія з інженерного матеріалознавства (050403)

               Президія

----------------------------------------------------------------------
|1. |Хижняк Віктор Гаврилович, |д.т.н., проф., зав.кафедрою |
| |голова підкомісії тел. |металознавства, обладнання та |
| |241-86-70 |термічної обробки металів, |
| | |інженерно-фізичного факультету НТУУ|
| | |- "КПІ" |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|2. |Рябічева Людмила |д.т.н., проф., зав. кафедрою |
| |Олександрівна, заступник |прикладного матеріалознавства |
| |голови тел. 46-67-88 |Східноукраїнського державного |
| | |університету ім. Даля |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|3. |Степанчук Анатолій |к.т.н., проф., зав. кафедрою |
| |Миколайович, секретар |високотемпературних матеріалів та |
| |підкомісії тел. 241-76-17 |порошкової металургії НТУУ - "КПІ" |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|4. |Дубовий Олександр |д.т.н., проф., зав. кафедрою |
| |Миколайович тел. 42-45-85 |матеріалознавства і технології |
| | |металів, перший проректор |
| | |Українського державного морського |
| | |технічного університету |
| | |ім. адм. Макарова |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|5. |Остапенко Валерій |к.ф-м.н., доцент, зав. сектором |
| |Олександрович, Міністерство |ІІТЗО |
| |освіти і науки тел. | |
| |425-20-62 | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Члени підкомісії |
|--------------------------------------------------------------------|
|6. |Баранов Олександр |д.т.н., проф., професор кафедри |
| |Олександрович, тел. 91-08-69|фізичного матеріалознавства |
| | |Донецького державного технічного |
| | |університету |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|7. |Горбатенко Володимир |д.т.н., проф.. професор кафедри |
| |Петрович, тел. 91-07-86 |фізичного матеріалознавства |
| | |Донецького державного технічного |
| | |університету |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|8. |Гридсова Тетяна Яківна, |к.ф.-м.н.. доцент, кафедри |
| |тел. 241-76-17 |високотемпературних матеріалів та |
| | |порошкової металургії НТУУ-"КПІ" |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|9. |Дурягіна Зоя Антонівна, |д.т.н., проф., кафедри "Інженерне |
| |тел. 258-25-13 |матеріалознавство та прикладна |
| | |фізика" Національного університету |
| | |"Львівська політехніка" |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|10.|Дяченко Світлана |д.т.н., проф., професор кафедри |
| |Степанівна тел. 45-91-92 |матеріалознавства і технологій |
| | |конструкційних матеріалів |
| | |Харківського державного |
| | |автомобільно-дорожного технічного |
| | |університету |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|11.|Калінушкін Євген |д.т.н., проф., професор зав. |
| |Павлович, тел. 41-02-66 |кафедрою металознавства НМетАУ |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|12.|Куцова Валентина |д.т.н., проф., каф. |
| |Зіновіївна, тел. 47-42-49 |матеріалознавства НМетАУ |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|13.|Лобунець Василь |к.т.н., проф., професор кафедри |
| |Федорович, тел. 483-61-25 |матеріалознавства Національного |
| | |авіаційного університету |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|14.|Мельник Петро Іванович, |д.т.н., проф., зав. кафедрою |
| |тел. 96-452-495 |металофізики Прикарпатського |
| | |Університету ім. Василя Стефаника |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|15.|Некоз Олександр Іванович, |д.т.н., проф.. зав. кафедрою |
| |тел. 227-96-15 |матеріалознавства і технології |
| | |машинобудування Українського |
| | |державного університету харчових |
| | |технологій |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|16.|Пінчук Софія Йосипівна, |д.т.н., проф., зав. кафедрою |
| |тел. 47-43-10 |порошкової металургії та захисту |
| | |від корозії НМетАУ |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|17.|Плешаков Едуард Іванович, |к.т.н., доц., кафедри інженерного |
| |тел. 258-25-13 |матеріалознавства та прикладної |
| | |фізики Національного університету |
| | |"Львівська політехніка" |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|18.|Рудь Віктор Дмитрович, |д.т.н., проф., директор інституту |
| |тел. 9-48-16 |Луцького державного технічного |
| | |університету |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|19.|Санін Анатолій Федорович, |д.т.н., проф., професор кафедрою |
| |тел. 47-22-50 |технології машинобудування і |
| | |матеріалознавства |
| | |Дніпропетровського національного |
| | |університету |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|20.|Ткаченко Федір |д.т.н., проф. зав. кафедрою |
| |Костянтинович, тел. 33-95-20|металознавства та термічної обробки|
| | |Приазовського державного технічного|
| | |університету |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|21.|Цимбаліст Олександр |викладач Київського |
| |Степанович, тел. 559-22-72 |механіко-металургійного технікуму, |
| | |зам. директора |
|---+----------------------------+-----------------------------------|
|22.|Ясний Петро |д.т.н., проф., зав. кафедрою |
| |Володимирович, тел. 25-36-74|матеріалознавства, проректор з |
| | |наукової роботи Тернопільського |
| | |державного технологічного |
| | |університету ім. І.Пулюя |
----------------------------------------------------------------------

               КОМІСІЯ
з машинобудування та матеріалообробки (0505)

               Президія

------------------------------------------------------------------
|1. Бобир Микола Іванович,|д.т.н., професор, директор |
|голова комісії тел. |механіко-машинобудівного інституту, |
|236-10-43; 454-94-55 |завідувач кафедри динаміки і міцності |
| |машин та опору матеріалів |
| |Національного технічного університету |
| |України "Київський політехнічний |
| |інститут" |
|-------------------------+--------------------------------------|
|2. Петраков Юрій |д.т.н., проф., зав. кафедри технології|
|Володимирович, заступник |машинобудування Національного |
|голови тел. 241-68-06 |технічного університету України |
| |"Київський політехнічний інститут" |
|-------------------------+--------------------------------------|
|3. Мельничук Петро |д.т.н., проф., ректор Житомирського |
|Петрович, заступник |державного технічного університету |
|голови тел. 24-14-23 | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|4. Фомічов Сергій |д.т.н., професор, декан зварювального |
|Костянтинович, заступник |факультету, завідувач кафедри |
|голови тел. (044) |електрозварювального устаткування |
|236-52-92 |Національного технічного університету |
| |України "Київський політехнічний |
| |інститут" |
|-------------------------+--------------------------------------|
|5. Гожій Сергій Петрович,|к.т.н., доц. кафедри механіки |
|секретар тел. 454-94-56 |пластичності матеріалів та |
| |ресурсозберігаючих процесів, заступник|
| |директора механіко-машинобудівного |
| |інституту Національного технічного |
| |університету України "Київський |
| |політехнічний інституту" |
|-------------------------+--------------------------------------|
|6. Остапенко Валерій |к.ф-м.н., доц. зав. сектором Державної|
|Олексійович, тел. |наукової установи "Інститут |
|425-20-62 e-mail: |інноваційних технологій та змісту |
|osdar@zeos.net |освіти" Міністерства освіти і науки |
| |України |
|-------------------------+--------------------------------------|
|7. Луців Ігор |к.т.н., доцент, зав. кафедри |
|Володимирович, тел. |верстатно-інструментальних систем АВ, |
|(0352)-25-76-06 |проректор Тернопільського державного |
| |технічного університету |
|-------------------------+--------------------------------------|
|8. Науменко Олександр |к.т.н., проф., декан факультету |
|Артемович, тел. 21-79-22 |технічного сервісу Харківського |
| |національного технічного університету |
| |сільського господарства |
|-------------------------+--------------------------------------|
|9. Внуков Юрій |д.т.н., проф. проректор, зав. кафедри |
|Миколайович, тел. |металорізальних верстатів та |
|64-41-12 |інструментів Запорізького державного |
| |технічного університету |
|-------------------------+--------------------------------------|
|10. Кривов Георгій |д.т.н., проф., голова правління ОАО |
|Олексійович, тел. |Український науково-дослідний інститут|
|417-82-08, 417-80-08 |авіаційних технологій |
|-------------------------+--------------------------------------|
|11. Яворовський Вадим |к.т.н., доцент, декан спільного |
|Миколайович, тел. |українсько-німецького механічного |
|241-86-01 |факультету ММІ Національного |
| |технічного університету України |
| |"Київський політехнічний інститут" |
------------------------------------------------------------------

   Підкомісія з прикладної механіки (050501)

------------------------------------------------------------------
|1. Бобир Микола Іванович,|д.т.н., професор, директор |
|голова підкомісії тел. |механіко-машинобудівного інституту, |
|236-10-43; 454-94-55 |завідувач кафедри динаміки і міцності |
| |машин та опору матеріалів |
| |Національного технічного університету |
| |України "Київський політехнічний |
| |інститут" |
|-------------------------+--------------------------------------|
|2. Яхно Олег Михайлович, |д.т.н., професор, зав. кафедри |
|заступник голови тел. |прикладної гідроаеромеханіки і |
|241-76-54 |механотроніки Національного технічного|
| |університету України "Київський |
| |політехнічний інститут" |
|-------------------------+--------------------------------------|
|3. Бабенко Андрій |д.т.н., професор кафедри динаміки і |
|Єлісейович, секретар тел.|міцності машин та опору матеріалів |
|454-96-10 |Національного технічний університет |
| |України "Київський політехнічний |
| |інститут" |
|-------------------------+--------------------------------------|
|4. Остапенко Валерій |к.ф-м.н., доц. зав. сектором Державної|
|Олексійович, тел. (044) |наукової установи "Інститут |
|425-20-62, моб. |інноваційних технологій та змісту |
|8-098-228-18-09 |освіти" Міністерства освіти і науки |
| |України |
|----------------------------------------------------------------|
| Члени підкомісії |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Боронко Олег |д.т.н., професор кафедри динаміки і |
|Олександрович, тел. |міцності машин та опору матеріалів |
|454-96-10 |Національного технічний університет |
| |України "Київський політехнічний |
| |інститут" |
|-------------------------+--------------------------------------|
|2. Грабовський Георгій |д.т.н., проф., директор Інституту |
|Геннадійович, заступник |автоматики Мінпромполітики України |
|голови підкомісії тел. | |
|483-01-27, моб. 247-13-19| |
|-------------------------+--------------------------------------|
|3. Пастушенко Сергій |д.т.н., проф., декан Миколаївського |
|Іванович, секретар тел. |аграрного університету |
|8-0512-46-10-52, | |
|8-0512-34-01-91 | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|4. Євтушенко Анатолій |к.т.н., доц., декан інженерного |
|Олександрович, 33-54-79 |факультету Сумського державного |
| |університету |
|-------------------------+--------------------------------------|
|5. Львов Геннадій |д.т.н., проф., завідувач кафедри |
|Іванович, тел. |динаміки і міцності машин |
|8-057-707-63-43 |Національного технічного університету |
| |"Харківський політехнічний інститут" |
|-------------------------+--------------------------------------|
|6. Дащенко Олександр |д.т.н., проф., директор |
|Федорович, тел. |машинобудівного інституту Одеського |
|8-0482-28-84-70 |технічного університету |
|-------------------------+--------------------------------------|
|7. Легеза Віктор |д.т.н., проф., завідувач кафедри вищої|
|Петрович, тел. 287-94-23 |математики Українського державного |
| |університету харчових технологій |
|-------------------------+--------------------------------------|
|8. Дубинець Віталій |д.т.н., проф., завідувач кафедри |
|Георгійович, тел. |технічної механіки Чернігівського |
|8-04622-337-46 |технологічного університету |
|-------------------------+--------------------------------------|
|9. Шамарін Юрій |д.т.н., проф., генеральний директор |
|Євгенович, тел. 239-90-18|НВО "Славутич", директор КД НДІ |
| |"Гідроприлад" |
|-------------------------+--------------------------------------|
|10. Баженов Віктор |д.т.н., проф., перший проректор |
|Андрійович, тел. |Київського Національного університету |
|248-30-43 |будівництва і архітектури |
|-------------------------+--------------------------------------|
|11. Сахаров Олександр |д.т.н., професор кафедри хімічного, |
|Сергійович, тел. |полімерного та силікатного |
|441-12-13 |машинобудування Національного |
| |технічного університету України |
| |"Київський політехнічний інститут" |
|-------------------------+--------------------------------------|
|12. Ванін Володимир |д.т.н., професор, заступник декана |
|Володимирович, тел. |фізико-математичного факультету, |
|241-76-51 |завідувач кафедри нарисної геометрії, |
| |інженерної та комп'ютерної графіки |
| |Національного технічного університету |
| |України "Київський політехнічний |
| |інститут" |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|      Підкомісія з інженерної механіки (050502)      |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Петраков Юрій     |д.т.н., професор, зав. кафедри    |
|Володимирович, голова  |технології машинобудування      |
|підкомісії тел. 241-68-06|Національного технічного університету |
|             |України "Київський політехнічний   |
|             |інститут"               |
|-------------------------+--------------------------------------|
|2. Лінчевський Павло   |д.т.н., професор зав. кафедри     |
|Адамович, заступник   |технології машинобудування Одеського |
|голови підкомісії тел.  |технічного університету        |
|28-82-81         |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|3. Онищенко Володимир  |к.т.н., доц., декан факультету    |
|Борисович, секретар, тел.|конструювання і дизайну машин та   |
|258-53-93        |обладнання сільського і лісного    |
|             |господарства Національного аграрного |
|             |університету             |
|-------------------------+--------------------------------------|
|4. Остапенко Валерій   |к.ф-м.н., доц. зав. сектором Державної|
|Олексійович, тел. (044) |наукової установи "Інститут      |
|425-20-62, моб.     |інноваційних технологій та змісту   |
|8-098-228-18-09     |освіти" Міністерства освіти і науки  |
|             |України                |
|----------------------------------------------------------------|
|            Члени підкомісії            |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Сидорко Володимир   |д.т.н., професор, заступник директора |
|Ігорович, тел. 432-95-38,|Інституту надтвердих матеріалів    |
|432-81-48        |ім. Бакуля НАН України        |
|-------------------------+--------------------------------------|
|2. Саленко Олександр   |д.т.н., професор, зав. кафедри    |
|Федорович, тел.     |металорізальні верстати та системи  |
|8-05366-74-12-67     |Кременчуцького державного технічного |
|             |університету             |
|-------------------------+--------------------------------------|
|3. Король Володимир   |д.т.н., проф., генеральний директор  |
|Миколайович, тел.    |АНТК "Антонов"            |
|454-32-40, 454-37-45   |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|4. Мозговий Володимир  |к.т.н., начальник управління-головний |
|Федорович, тел. 720-50-07|технолог ОАО "Мотор Січ"       |
|-------------------------+--------------------------------------|
|5. Ноговіцин Олексій   |д.т.н., проф., директор Департаменту |
|Володимирович, тел.   |науково-технічного та         |
|245-62-14        |інноваційно-інвестиційного      |
|             |забезпечення Міністерства промислової |
|             |політики України           |
|-------------------------+--------------------------------------|
|6. Тітов В'ячеслав    |д.т.н., проф., завідувач кафедри   |
|Андрійович, тел.     |механіки пластичності матеріалів та  |
|241-86-99        |ресурсозберігаючих процесів      |
|             |Національного технічного університету |
|             |України "Київський політехнічний   |
|             |інститут"               |
|-------------------------+--------------------------------------|
|7. Яворовський Вадим   |к.т.н., доцент, декан спільного    |
|Миколайович, тел.    |українсько-німецького механічного   |
|241-86-01        |факультету ММІ Національного     |
|             |технічного університету України    |
|             |"Київський політехнічний інститут"  |
|-------------------------+--------------------------------------|

|8. кальченко Віталій   |д.т.н., проф., кафедри технології   |
|Іванович, тел. 3-34-89  |машинобудування Чернігівського    |
|             |державного технологічного університету|
|-------------------------+--------------------------------------|
|9. Шевченко Олександр  |к.т.н., доцент кафедри конструювання |
|Віталійович, тел.    |верстатів і систем Національного   |
|454-94-65        |технічного університету України    |
|             |"Київський політехнічний інститут"  |
|-------------------------+--------------------------------------|
|10. Калюжний Володимир  |к.т.н., доцент кафедри механіки    |
|Леонідович, тел.     |пластичності матеріалів та      |
|454-96-11        |ресурсозберігаючих процесів      |
|             |Національного технічного університету |
|             |України "Київський політехнічний   |
|             |інститут"               |
|-------------------------+--------------------------------------|
|11. Гевко Богдан     |д.т.н., проф., зав.кафедри технології |
|Матвійович, тел. 25-16-86|машинобудування Тернопільського    |
|             |державного технічного університету  |
|-------------------------+--------------------------------------|
|12. Грабченко Анатолій  |д.т.н., проф., зав. кафедри різання  |
|Іванович, тел. 40-05-91 |матеріалів і ріжучих інструментів   |
|             |Національного технічного університету |
|             |"Харківський політехнічний інститут" |
|-------------------------+--------------------------------------|
|13. Єрошин Сергій    |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|Сергійович, тел. 46-42-26|електронного машинобудування     |
|             |Східноукраїнського Національного   |
|             |університету, м. Луганськ       |
|-------------------------+--------------------------------------|
|14. Покинтелиця Микола  |к.т.н., доц., зав. кафедри      |
|Іванович, тел. 46-31-50 |металорізальних верстатів       |
|             |Східноукраїнського Національного   |
|             |університету м. Луганськ       |
|-------------------------+--------------------------------------|
|15. Ковальов Віктор   |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|Дмитрович, тел. 41-47-82 |металорізальних верстатів і      |
|             |інструментів Донбаської державної   |
|             |машинобудівної академії        |
|-------------------------+--------------------------------------|
|16. Ковалевський Сергій |д.т.н., проф., зав. кафедри технології|
|Вадимович, тел. 41-67-85 |машинобудування Донбаської державної |
|             |машинобудівної академії,       |
|             |м. Краматорськ            |
|-------------------------+--------------------------------------|
|17. Стоцько Зіновій   |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|Антонович, тел. 72-40-37 |електронного машинобудування     |
|             |Національного університету "Львівська |
|             |політехніка"             |
|-------------------------+--------------------------------------|
|18. Кремньов Георгій   |к.т.н., доц., кафедри технології   |
|Петрович, тел. 28-82-81 |машинобудування Одеського державного |
|             |політехнічного університету      |
|-------------------------+--------------------------------------|
|19. Кузнєцов Юрій    |д.т.н., проф., кафедри конструювання |
|Миколайович, тел.    |верстатів і машин Національного    |
|441-12-84        |технічного університету України    |
|             |"Київський політехнічний інститут"  |
|-------------------------+--------------------------------------|
|20. Луців Ігор      |к.т.н., доц., проректор зав. кафедри |
|Володимирович, тел.   |верстатів і інструментів       |
|212-41-81        |Тернопільського державного технічного |
|             |університету             |
|-------------------------+--------------------------------------|
|21. Діневич Григорій   |к.т.н., доц., декан Херсонського   |
|Юхимович, тел. 55-20-53 |державного технічного університету  |
|-------------------------+--------------------------------------|
|22. Михайлов Олександр  |д.т.н., проф., зав. кафедри технології|
|Миколайович, тел.    |машинобудування Донецького державного |
|93-60-02         |технічного університету        |
|-------------------------+--------------------------------------|
|23. Кропівний Володимир |д.т.н., проф., проректор       |
|Миколайович, тел.    |Кіровоградського національного    |
|55-93-59         |технічного університету        |
|-------------------------+--------------------------------------|

|24. Новоселов Юрій    |д.т.н., проф., декан зав. кафедри   |
|Костянтинович, тел.   |гнучких виробничих систем       |
|54-06-67         |Севастопольського Національного    |
|             |технічного університету        |
|-------------------------+--------------------------------------|
|25. Петрина Юрій     |д.т.н., проф. декан, зав. кафедри   |
|Дмитрович, тел. 4-30-24 |технології нафтогазового       |
|             |машинобудування Івано-Франківського  |
|             |національного технічного університету |
|             |нафти і газу             |
|-------------------------+--------------------------------------|
|26. Приймаченко Михайло |д.т.н., проф., директор НДІРавтопром, |
|Григорович, тел.     |м. Київ                |
|268-71-88        |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|27. Равська Наталія   |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|Сергіївна, тел. 241-76-55|інструментального виробництва     |
|             |Національного технічного університету |
|             |України "Київський політехнічний   |
|             |інститут"               |
|-------------------------+--------------------------------------|
|28. Рудь Віктор     |к.т.н., проф., директор        |
|Дмитрович, тел.     |навчально-науково-виробничого     |
|8-03322-604-11      |інституту інженерних та інформаційних |
|             |технологій Луцького державного    |
|             |технічного університету        |
|-------------------------+--------------------------------------|
|29. Струтинський Василь |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|Борисович, тел. 441-12-84|конструювання верстатів та машин   |
|             |Національного технічного університету |
|             |України "Київський політехнічний   |
|             |інститут"               |
|-------------------------+--------------------------------------|
|30. Ступа Володимир   |д.т.н., проф., зав. кафедри технології|
|Іванович, тел. 3-34-89  |машинобудування Чернігівського    |
|             |державного технологічного Університету|
|-------------------------+--------------------------------------|
|32. Коваленко Володимир |д.т.н., проф., зав. кафедри лазерної |
|Сергійович, тел.     |технології конструювання машин та   |
|236-02-77        |матеріалознавства Національного    |
|             |технічного університету України    |
|             |"Київський політехнічний інститут"  |
|-------------------------+--------------------------------------|
|33. Кострицький Валерій |д.т.н., проф., проректор Київського  |
|Всеволодович, тел.    |державного університету технології та |
|290-16-03, 256-29-40   |дизайну                |
|-------------------------+--------------------------------------|
|34. Науменко Олександр  |к.т.н., проф., декан факультету    |
|Артемович, тел. 21-79-22 |сервісу Харківського державного    |
|             |технічного університету сільського  |
|             |господарства             |
|-------------------------+--------------------------------------|
|35. Носуленко Віктор   |д.т.н., проф., зав. кафедри обробки  |
|Іванович, тел. 59-74-19 |металів тиском Кіровоградського    |
|             |державного технічного унівенрситету  |
|-------------------------+--------------------------------------|
|36. Орловський Броніслав |д.т.н., проф., зав. кафедри машин і  |
|Вікентійович, тел.    |апаратів легкої промисловості     |
|291-29-18        |Київського державного університету  |
|             |технологій і дизайну         |
|-------------------------+--------------------------------------|
|37. Пушанко Микола    |д.т.н., проф., декан механічного   |
|Миколайович, тел.    |факультету Українського державного  |
|220-63-18        |університету харчових технологій,   |
|             |м. Київ                |
|-------------------------+--------------------------------------|
|38. Сафонов Валентин   |к.т.н., доц., декан          |
|Васильович, тел. 30-05-17|інженерно-механічного факультету   |
|             |Харківської державної академії    |
|             |технології і організації харчування  |
|-------------------------+--------------------------------------|
|39. Сало Василь     |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|Михайлович, тел. 59-75-32|сільськогосподарських машин      |
|             |Кіровоградського державного технічного|
|             |університету             |
|-------------------------+--------------------------------------|
|40. Таран Віталій    |д.т.н., проф., зав. кафедри машин та |
|Михайлович, тел.     |апаратів харчових виробництв     |
|454-96-10        |Київського державного університету  |
|             |харчових технологій          |
|-------------------------+--------------------------------------|
|41. Франчук Всеволод   |д.т.н., проф., зав. кафедри гірничих |
|Петрович, тел. 47-45-53 |машин Національної гірничої академії |
|             |України, м. Дніпропетровськ      |
|-------------------------+--------------------------------------|
|42. Головко Леонід    |д.т.н., професор кафедри лазерної   |
|Федорович, тел. 454-96-09|технології конструювання машин та   |
|             |матеріалознавства Національного    |
|             |технічного університету України    |
|             |"Київський політехнічний інститут"  |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|       Підкомісія з машинобудування (050503)       |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Мельничук Петро    |д.т.н., професор, ректор Житомирського|
|Петрович, голова     |державного технічного університету  |
|підкомісії тел. 24-14-23 |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|2. Коробочка Олександр  |д.т.н., проф., проректор       |
|Миколайович, заступник  |Дніпродзержинського державного    |
|голови тел. 55-19-89   |технічного університету зав. кафедри |
|             |автомобілів і автомобільного     |
|             |господарства             |
|-------------------------+--------------------------------------|
|3. Грабар Іван      |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|Григорович, секретар тел.|автомобілів і автомобільного     |
|214-14-20        |господарства Житомирського державного |
|             |технічного університету        |
|-------------------------+--------------------------------------|
|4. Остапенко Валерій   |к.ф-м.н., доц. зав. сектором Державної|
|Олексійович, тел. (044) |наукової установи "Інститут      |
|425-20-62, моб.     |інноваційних технологій та змісту   |
|8-098-228-18-09     |освіти" Міністерства освіти і науки  |
|             |України                |
|----------------------------------------------------------------|
|            Члени підкомісії            |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Григоров Отто     |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|Володимирович, тел.   |підйомно-транспортних машин      |
|40-07-93         |Національного технічного університету |
|             |"Харківський політехнічний інститут" |
|-------------------------+--------------------------------------|
|2. Семенюк Володимир   |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|Федорович, 29-37-11   |підйомно-транспортного і       |
|             |робототехнічного обладнання Одеського |
|             |національного політехнічного     |
|             |університету             |
|-------------------------+--------------------------------------|
|3. Будіков Леонід Якович,|д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|46-76-91         |підйомно-транспортних         |
|             |Східноукраїнського Національного   |
|             |університету, м. Луганськ       |
|-------------------------+--------------------------------------|
|4. Венцель Євген     |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|Сергійович, 20-60-86   |будівельних, дорожніх і        |
|             |навантажувально-розвантажувальних   |
|             |машин Української державної академії |
|             |залізничного транспорту м. Харків   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|5. Волошин Андрій    |к.т.н., доц., декан судномеханічного |
|Олександрович, 39-53-37 |факультету Одеського державного    |
|             |морського університету        |
|-------------------------+--------------------------------------|
|6. Голубенко Олександр  |д.т.н., проф., ректор         |
|Леонідович, 46-12-84   |Східноукраїнського Національного   |
|             |університету, м. Луганськ       |
|-------------------------+--------------------------------------|
|7. Гутаревич Юрій    |д.т.н., проф., зав. кафедри двигунів і|
|Федосійович, 290-47-16  |теплотехніки Національного      |
|             |транспортного університету, м. Київ  |
|-------------------------+--------------------------------------|
|8. Варфоломєєв Володимир |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|Миколайович, 45-21-36  |автомобілів і автомобільного     |
|             |господарства Національного      |
|             |автодорожнього університету м. Харків |
|-------------------------+--------------------------------------|
|9. Дубинець Олександр  |д.т.н., проф., завідувач кафедри   |
|Іванович, тел. 241-96-54 |технічної механіки Національного   |
|             |технічного університету України    |
|             |"Київський політехнічний інститут"  |
|-------------------------+--------------------------------------|
|10. Кравець Святослав  |д.т.н., проф., ректор Рівненького   |
|Володимирович, тел.   |державного технічного університету  |
|2-63-08         |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|11. Смирнов Геннадій   |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|Федорович, тел. 77-61-870|підйомно-транспортного обладнання   |
|             |Дніпропетровського державного     |
|             |університету залізничного транспорту. |
|-------------------------+--------------------------------------|
|12. Сахно Володимир   |д.т.н., проф., зав. кафедри колісних |
|Прохорович, тел. 29-07-94|та гусеничних транспортних засобів  |
|             |Національного транспортного      |
|             |університету , м.Київ         |
|-------------------------+--------------------------------------|
|13. Суглобов Володимир  |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|Васильович, тел. 34-52-94|підйомно-транспортних машин і деталей |
|             |машин Приазовського державного    |
|             |технічного університету, м. Маріуполь |
|-------------------------+--------------------------------------|
|14. Тимченко Ігор    |к.т.н., проф., зав. кафедри двигунів |
|Іванович, тел. 45-91-25 |внутрішнього згорання Національного  |
|             |автодорожнього університету, м. Харків|
|-------------------------+--------------------------------------|
|15. Киричок Петро    |д.т.н., проф., директор        |
|Олексійович, тел.    |видавничо-поліграфічного інституту,  |
|454-97-69, 241-8-61   |завідувач кафедри технології     |
|             |поліграфічного виробництва      |
|             |Національного технічного університету |
|             |України "Київський політехнічний   |
|             |інститут"               |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|        Підкомісія із зварювання (050504)        |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Фомічов Сергій    |д.т.н., професор, декан зварювального |
|Костянтинович, голова  |факультету, завідувач кафедри     |
|підкомісії тел. (044)  |електрозварювального устаткування   |
|236-52-92        |Національного технічного університету |
|             |України "Київський політехнічний   |
|             |інститут"               |
|-------------------------+--------------------------------------|
|2. Осадчук Василь    |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|Антонович, заступник   |зварювального виробництва, діагностики|
|голови підкомісії, тел. |та відновлення металоконструкцій   |
|(0322) 39-85-18, моб.  |Національного університету "Львівська |
|8-0322-258-25-18     |політехніка"             |
|-------------------------+--------------------------------------|
|3. Карпенко Анатолій   |к.т.н., доцент кафедри зварювального |
|Степанович, секретар,  |виробництва Національного технічного |
|тел. (044) 241-76- 40,  |університету України "Київський    |
|моб. 8-067-249-76-85   |політехнічний інститут"        |
|-------------------------+--------------------------------------|
|4. Остапенко Валерій   |к.ф-м.н., доц. зав. сектором Державної|
|Олексійович, тел. (044) |наукової установи "Інститут      |
|425-20-62, моб.     |інноваційних технологій та змісту   |
|8-098-228-18-09     |освіти" Міністерства освіти і науки  |
|             |України                |
|----------------------------------------------------------------|
|            Члени підкомісії            |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Прохоренко Володимир |д.т.н., проф., завідувач кафедри   |
|Михайлович, тел. (044)  |зварювального виробництва       |
|241-76-40        |Національного технічного університету |
|             |України "Київський політехнічний   |
|             |інститут"               |
|-------------------------+--------------------------------------|
|2. Чертов Ігор Маркович, |к.т.н., доцент кафедри зварювального |
|тел. (044) 241-76-40   |виробництва Національного технічного |
|             |України "Київський політехнічний   |
|             |інститут"               |
|-------------------------+--------------------------------------|
|3. Рижов Роман      |к.т.н, доцент кафедри         |
|Миколайович, тел. (044) |електрозварювального устаткування   |
|241-76-41        |Національного технічного університету |
|             |України "Київський політехнічний   |
|             |інститут"               |
|-------------------------+--------------------------------------|
|4. Кузнецов Валерій   |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|Дмитрович, тел. (044)  |відновлення деталей машин       |
|241-76-42        |Національного технічного університету |
|             |України "Київський політехнічний   |
|             |інститут"               |
|-------------------------+--------------------------------------|
|5. Корж Віктор      |д.т.н., професор кафедри відновлення |
|Миколайович, тел. (044) |деталей машин Національного технічного|
|241-76-42        |університету України "Київський    |
|             |політехнічний інститут"        |
|-------------------------+--------------------------------------|
|6. Роянов В'ячеслав   |Доктор технічних наук, професор,   |
|Олександрович, тел.   |завідувач кафедри "Обладнання і    |
|(0629) 31-65-91     |технологія зварювального виробництва" |
|             |Приазовського державного технічного  |
|             |університету, м. Маріуполь      |
|-------------------------+--------------------------------------|
|7. Размишляєв Олександр |Доктор технічних наук, професор,   |
|Денисович, тел. (0629)  |кафедри "Обладнання і технологія   |
|31-65-91         |зварювального виробництва"      |
|             |Приазовського державного технічного  |
|             |університету, м. Маріуполь      |
|-------------------------+--------------------------------------|
|8. Квасницький В'ячеслав |Доктор технічних наук, професор,   |
|Федорович, тел. (0512)  |проректор з наукової роботи, завідувач|
|35-53-89         |кафедри зварювального виробництва   |
|             |Національного університету      |
|             |кораблебудування ім. Адмірала     |
|             |Макарова, м. Миколаїв         |
|-------------------------+--------------------------------------|
|9. Кривцун Ігор     |Доктор технічних наук, професор,   |
|Віталійович, тел. (044) |чл.-кор. НАН України, завідувач    |
|284-38-24        |відділу інституту електрозварювання  |
|             |ім. Є.О.Патона НАН України      |
------------------------------------------------------------------

       Комісія з енергетики та енергетичного
           машинобудування (0506)

               Президія

------------------------------------------------------------------
|1. |БЕЗРОДНИЙ Михайло  |д.т.н., проф., зав. кафедри теоретичної|
|  |Костянтинович,   |та промислової теплотехніки      |
|  |голова комісії   |Національного технічного університету |
|  |241-75-88      |України "Київський політехнічний    |
|  |          |інститут"               |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|2. |ПИСЬМЕННИЙ Євген  |д.т.н., проф., зав. кафедри АЕС і   |
|  |Миколайович,    |інженерної теплофізики Національного  |
|  |заступник голови  |технічного університету України    |
|  |комісії, 241-75-66 |"Київський політехнічний інститут",  |
|  |          |декан теплоенергетичного факультету  |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|3. |ПРЯДКО Микола    |д.т.н., проф., зав. кафедри промислової|
|  |Олексійович,    |теплоенергетики Українського державного|
|  |заступник голови  |університету харчових технологій,   |
|  |комісії, 220-40-66 |м. Київ                |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|4. |ДЕШКО Валерій    |д.т.н., професор, зав. кафедри     |
|  |Іванович, 241-76-50 |теплотехніки та енергозбереження    |
|  |          |Національного технічного університету |
|  |          |України "Київський політехнічний    |
|  |          |інститут"               |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|5. |Мазуренко Антон   |д.т.н., проф., директор енергетичного |
|  |Станіславович    |інституту, зав. кафедри ТЕС Одеського |
|  |          |національного політехнічного      |
|  |          |університету              |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|6. |МІНАКОВСЬКИЙ Віктор |к.т.н., доцент кафедри теоретичної та |
|  |Мирославович,    |промислової теплотехніки Національного |
|  |секретар комісії  |технічного університету України    |
|  |454-90-94      |"Київський політехнічний інститут"   |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|7. |ОСТАПЕНКО Валерій  |к.ф.-м.н., доцент, інститут      |
|  |Олексійович,    |інноваційних технологій і змісту освіти|
|  |425-20-62; e-mail: |Міністерства освіти і науки України  |
|  |osdar@zeos.net   |                    |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|8. |САФ'ЯНЦ Сергій   |д.т.н., проф., зав. кафедри промислової|
|  |Матвійович, 91-08-47|теплоенергетики Донецького державного |
|  |          |технічного університету, декан     |
|  |          |енергетичного факультету        |
|---+--------------------+---------------------------------------|
|9. |КАЧАН Юрій     |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|  |Григорович,     |"Енергетичний менеджмент" Запорізької |
|  |(0612)-223-82-31  |державних інженерної академії",    |
|  |моб.        |м. Запоріжжя.             |
|  |8-(066)-339-42-80  |                    |
|---+------------------------------------------------------------|
|  |      Підкомісія з теплоенергетики (050601)      |
|---+------------------------------------------------------------|
|1. |БЕЗРОДНИЙ Михайло  |д.т.н., проф., зав. кафедри теоретичної|
|  |Костянтинович,   |та промислової теплотехніки      |
|  |голова підкомісії, |Національного технічного університету |
|  |241-75-88      |України "Київський політехнічний    |
|  |          |інститут"               |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
| 2. |ПРЯДКО Микола    |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|  |Олексійович,    |промислової теплоенергетики      |
|  |заступник голови  |Українського державного університету |
|  |підкомісії,     |харчових технологій, м. Київ     |
|  |220-40-66      |                   |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 3. |ВЕРЧЕНКО Віталій  |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|  |Миколайович,    |теплоенергетичних установок і     |
|  |33-95-84      |теплопостачання Приазовського     |
|  |          |державного технічного університету,  |
|  |          |м. Маріуполь             |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 4. |ГОРБУНОВ Олександр |д.т.н., професор кафедри промислової |
|  |Дмитрович, 5-15-69, |теплоенергетики Дніпродзержинського  |
|  |5-63-32       |державного технічного університету  |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 5. |ГУБИНСЬКИЙ Михайло |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|  |Володимирович    |промтеплоенергетики Національної   |
|  |47-43-60, 713-53-63 |металургійної академії України,    |
|  |          |м. Дніпропетровськ          |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 6. |ДЕШКО Валерій    |д.т.н., професор, зав. кафедри    |
|  |Іванович, 241-76-50 |теплотехніки та енергозбереження   |
|  |          |Національного технічного університету |
|  |          |України "Київський політехнічний   |
|  |          |інститут"               |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 7. |ЄРОЩЕНКОВ Станіслав |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|  |Аркадійович,    |теплотехніки та теплових двигунів   |
|  |20-60-35      |Харківської державної академії    |
|  |          |залізничного транспорту        |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|8. |КЕСОВА Любов    |д.т.н., професор кафедри       |
|  |Олександрівна,   |теплоенергетичних установок теплових |
|  |241-75-89      |та атомних електростанцій       |
|  |          |Національного технічного університету |
|  |          |України "Київський політехнічний   |
|  |          |інститут"               |
|----+--------------------+--------------------------------------|
| 9. |КИШНЕВСЬКИЙ Віктор |к.т.н., доц., зав. кафедри технології |
|  |Опанасович, 28-88-34|води та палива Одеського державного  |
|  |          |політехнічного університету      |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|10. |МИСАК Йосип     |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|  |Степанович, 39-85-15|теплотехніки та теплових електричних |
|  |          |станцій Національно університету   |
|  |          |"Львівська політехніка"        |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|11. |ОНІЩЕНКО Володимир |д.т.н., проф., академік міжнародної  |
|  |Петрович      |академії холоду, директор інституту  |
|  |          |теплофізики Одеської державної    |
|  |          |академії холоду            |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|12. |ПРИХОДЬКО Микола  |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|  |Андрійович,     |теплоенергетики та машинознавства   |
|  |453-27-58      |Національного університету водного  |
|  |          |господарства та природокористування, |
|  |          |м. Рівне               |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|16. |САФ'ЯНЦ Сергій   |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|  |Матвійович,     |промислової теплоенергетики Донецького|
|  |(0622)91-08-47   |державного технічного університету,  |
|  |          |декан енергетичного факультету    |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|17. |СУХОЙ Михайло    |к.т.н., доц., зав. кафедри енергетики |
|  |Порфирович, 47-33-49|Українського державного        |
|  |          |хіміко-технологічного університету,  |
|  |          |м. Дніпропетровськ          |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|18. |ТИТАР Сергій    |к.т.н., професор кафедри промислової |
|  |Семенович, 28-82-25 |теплоенергетики Одеського       |
|  |          |національного політехнічного     |
|  |          |університету             |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|19. |ТКАЧЕНКО Станіслав |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|  |Йосипович,     |теплоенергетики та газопостачання   |
|  |(0432)44-06-27,   |Вінницького державного технічного   |
|  |43-91-87 (д)    |університету             |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|20. |ШЕЛЕПОВ Ігор    |к.т.н., проф., зав. кафедри      |
|  |Григорович, 20-64-09|теплоенергетичних установок      |
|  |          |електростанцій Української державної |
|  |          |інженерно-педагогічної академії,   |
|  |          |м. Харків               |
|----+--------------------+--------------------------------------|

|21. |ЯКОВЛЕВА Ірина   |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|  |Генадіївна, 60-12-51|промислової теплоенергетики      |
|  |          |Запорізької державної інженерної   |
|  |          |академії               |
|----+--------------------+--------------------------------------|
|22. |ЯЛОВИЙ Микола    |д.т.н., проф., зав. кафедри      |
|  |Іванович      |промислової теплоенергетики      |
|  |          |Дніпродзержинського державного    |
|  |          |технічного університету        |
|----------------------------------------------------------------|
|  Секція загальної теплотехніки підкомісії з теплоенергетики  |
|              (050601)              |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |ДЕШКО Валерій    |д.т.н., професор, зав. кафедри    |
|   |Іванович, голова  |теплотехніки та енергозбереження   |
|   |секції 241-76-50  |Національного технічного університету|
|   |          |України "Київський політехнічний   |
|   |          |інститут"              |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 2. |Василенко Сергій  |д.т.н., професор, зав. кафедри    |
|   |Михайлович,     |теплотехніки Національного      |
|   |220-76-44      |університету харчових технологій,  |
|   |          |м. Київ.               |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 3. |Братута Едуард   |д.т.н., професор, зав. кафедри    |
|   |Георгійович,    |теплотехніки Національного технічного|
|   |(057)-707-63-59,  |університету "Харківський      |
|   |707-62-23      |політехнічний інститут"       |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 4. |Нікульшин Володимир |д.т.н., професор, зав. Кафедри    |
|   |Ростиславович    |теоретичних основ теплотехніки    |
|   |28-83-40      |Одеського національного       |
|   |          |політехнічного університету.     |
|----------------------------------------------------------------|
|Секція нетрадиційних джерел енергії підкомісії з теплоенергетики|
|              (050601)              |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Кириленко Всеволод |к.т.н., доцент, заст. завідувача.  |
|   |Михайлович, голова |кафедри відновлюваних джерел енергії |
|   |секції 454-90-58,  |Національного технічного університету|
|   |454-90-59      |України "Київський політехнічний   |
|   |          |інститут".              |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 2. |Горлай Петро    |д.ф.м.н., проф., зав. кафедри    |
|   |Миколайович,    |фізичної електроніки і нетрадиційної |
|   |(0372)-58-48-73   |енергетики Чернівецького       |
|   |          |національного університету.     |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 3. |Сазонов Володимир  |д.т.н., проф., зав. кафедри     |
|   |Олександрович,   |енергозбереження і нетрадиційних   |
|   |(692)-71-01-22   |джерел енергії Севастопольського   |
|   |          |інституту ядерної енергетики та   |
|   |          |промисловості.            |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 4. |Яковлєв Олександр  |Д.т.н., професор кафедри       |
|   |Іванович,      |енергоустановок і двигунів літальних |
|   |(057)-707-43-40   |апаратів Національного аерокосмічного|
|   |          |університету ім. М.Є.Жуковського,  |
|   |          |м. Харків.              |
|----------------------------------------------------------------|
|      Підкомісія з атомної енергетики (050603)      |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |ПИСЬМЕННИЙ Євген  |д.т.н., проф., зав. кафедри АЕС і  |
|   |Миколайович, голова |інженерної теплофізики Національного |
|   |підкомісії 241-71-66|технічного університету України   |
|   |          |"Київський політехнічний інститут", |
|   |          |декан теплоенергетичного факультету |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 2. |ГЕРЛИГА Володимир  |д.т.н., професор кафедри атомних   |
|   |Антонович 28-81-83 |електростанцій Одеського       |
|   |          |національного політехнічного     |
|   |          |університету             |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 3. |ДУБКОВСЬКИЙ     |д.т.н., проф., зав. кафедри атомних |
|   |В'ячеслав      |електричних станцій Одеського    |
|   |Олександрович,   |національного політехнічного     |
|   |28-81-55, 26-71-56 |університету             |
|-----+--------------------+-------------------------------------|

| 4. |КІРІЯЧЕНКО Володимир|к.т.н., професор, декан факультету  |
|   |Олександрович,   |енергетики АЕС Севастопольського   |
|   |71-06-92      |інституту ядерної енергетики та   |
|   |          |промисловості            |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 5. |КІРОВ Володимир   |к.т.н., професор кафедри атомних   |
|   |Степанович, 28-81-83|електростанцій Одеського       |
|   |          |національного політехнічного     |
|   |          |університету             |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 6. |ПЕТРИКІН Віктор   |к.т.н., доцент, зав. кафедри     |
|   |Миколайович     |експлуатації і фізичного захисту   |
|   |          |ядерних енергетичних установок    |
|   |          |Севастопольського інституту ядерної |
|   |          |енергетики та промисловості     |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 7. |ШИРОКОВ Сергій   |к.т.н., професор кафедри АЕС і    |
|   |Васильович 241-75-87|інженерної теплофізики Національного |
|   |          |технічного університету України   |
|   |          |"Київський політехнічний інститут"  |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   |    Підкомісія з енергомашинобудування (050604)    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1. |БОЙКО Анатолій   |к.т.н., професор, завідувач кафедри |
|   |Володимирович,   |турбінобудування Національного    |
|   |голова підкомісії, |технічного університету ДХарківський |
|   |(057) 707-60-80.  |політехнічний інститут        |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 2. |ЄВТУШЕНКО Анатолій |к.т.н., доц., завідувач кафедри   |
|   |Олександрович (0542)|гідромашин Сумського державного   |
|   |33-54-79, 24-44-87 |університету             |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 3. |ЄФІМОВ Олександр  |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
|   |Вячеслалович,    |парогенераторобудування Національного|
|   |(057)-707-65-55   |технічного університету ДХарківський |
|   |          |політехнічний інститут        |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 4. |ЗАСЯДЬКО Ярослав  |к.т.н., доц. кафедри промислової   |
|   |Іванович, 287-96-40 |теплоенергетики Українського     |
|   |          |державного університету харчових   |
|   |          |технології (м. Київ), проректор   |
|   |          |університету             |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 5. |МІЛОВАНОВ Валерій  |д.т.н., проф., завідувач кафедри   |
|   |Іванович, (0482)  |компресорів і пневмоагрегатів    |
|   |23-22-20, 23-89-31 |Одеської державної академії холоду  |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 6. |ТАРАСЕНКО Микола  |к.т.н., проф., декан         |
|   |Олексійович (0572) |енергомашинобудівного факультету   |
|   |40-03-24, 47-34-52, |Національного технічного університету|
|   |40-02-23      |ДХарківський політехнічний інститут |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 7. |ТАРАСОВ Олександр  |к.т.н., професор, професор кафедри  |
|   |Іванович, (0572)  |турбінобудування Національного    |
|   |707-63-11      |технічного університету ДХарківський |
|   |          |політехнічній інститут"       |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 8. |ТУЗ Валерій     |к.т.н., доцент кафедри атомних    |
|   |Омелянович,     |електростанцій та інженерної     |
|   |241-75-87, 454-96-04|теплофізики Національного технічного |
|   |          |університету України "Київський   |
|   |          |політехнічний інститут"       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|   |     Підкомісія з гідро енергетики (050605)     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1 |КАЧАН Юрій     |д.т.н., проф., зав. кафедри     |
|   |Григорович, голова |"Енергетичний менеджмент" Запорізької|
|   |підкомісії     |державної інженерної академії",   |
|   |(0612)-223-82-31  |м. Запоріжжя.            |
|   |моб.        |                   |
|   |8-(066)-339-42-80  |                   |
|-----+--------------------+-------------------------------------|
| 2 |ШКРОБЕЦЬ Федір   |д.т.н., проф., зав. кафедри     |
|   |Павлович, заступник |"Гідроенергетика" Запорізької    |
|   |голови       |державної інженерної академії",   |
|   |(0612)-223-83-23  |м. Запоріжжя.            |
|   |моб.        |                   |
|   |8-(067)-939-61-32  |                   |
|   |моб.        |                   |
|   |8-(056)-370-13-92  |                   |
------------------------------------------------------------------

    Комісія з електротехніки та електромеханіки (0507)

------------------------------------------------------------------
|              Президія              |
|----------------------------------------------------------------|
|1.Яндульський Олександр    |д-р техн. наук, проф., декан  |
|Станіславович, голова комісії |факультету електроенерготехніки |
|(044)-236-41-11        |та автоматики, зав.каф.     |
|                |автоматизації енергосистем НТУУ |
|                |"КПІ"              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|2.КЛЕПІКОВ Володимир Борисович,|д-р техн. наук, проф., зав.каф. |
|заступник голови комісії    |автоматизованих         |
|(057)-70-76-226        |електромеханічних систем,    |
|                |Національний технічний     |
|                |університет "Харківський    |
|                |політехнічний інститут"     |
|-------------------------------+--------------------------------|
|3.БАЖЕНОВ Володимир Андрійович,|канд. техн. наук, доц., заст.  |
|секретар (044)-241-96-18    |декана з навчально-методичної  |
|                |роботи факультету        |
|                |електроенерготехніки та     |
|                |автоматики НТУУ "КПІ"      |
|-------------------------------+--------------------------------|
|4.ПРАХОВНИК Артур Веніамінович |д.т.н.проф., директор ІЕЕ НТУУ |
|8-044-241-70-37        |"КПІ"              |
|-------------------------------+--------------------------------|
|5.СОЛОДЕНКО Алла Костянтинівна |магістр менеджменту освіти,   |
|(044)-425-20-62        |зав.сектора відділу       |
|                |інженерно-технічної освіти   |
|                |Інституту інноваційних     |
|                |технологій і змісту освіти МОН |
------------------------------------------------------------------

  Підкомісія з електротехніки та електротехнологій (050701)

               Президія

------------------------------------------------------------------
|1.ЯНДУЛЬСЬКИЙ Олександр     |д-р техн. наук, проф., декан  |
|Станіславович, голова підкомісії|факультету електроенерготехніки|
|(044)-236-41-11         |та автоматики, зав. каф.    |
|                |автоматизації енергосистем НТУУ|
|                |"КПІ"             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|2.ЛЕЖНЮК Петро Дем'янович,   |д-р техн. наук, проф., зав.  |
|заступник голови підкомісії   |каф. електричних станцій і   |
|(0432)-44-52-33         |систем Вінницького держ.    |
|                |технічного університету (ВДТУ) |
|--------------------------------+-------------------------------|
|3.БАЖЕНОВ Володимир Андрійович, |канд. техн. наук, доц., заст. |
|секретар (044)-241-96-18    |декана з навч.-метод. роботи  |
|                |факультету електроенерготехніки|
|                |та автоматики НТУУ "КПІ"    |
|----------------------------------------------------------------|
|            Члени підкомісії            |
|----------------------------------------------------------------|
|4.БЕСАРАБ Олександр Миколайович |канд. техн. наук, доц., зав.  |
|(0482)-28-82-67; -54-85-17   |каф. електропостачання     |
|                |Одеського національного    |
|                |політехнічного університету  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|5.БОНДАРЕНКО Володимир     |д-р техн. наук, проф., зав.  |
|Омелянович (057)-70-76-246   |каф. передачі електроенергії  |
|                |Нац. техн. університету "ХПІ" |
|--------------------------------+-------------------------------|
|6.БРЖЕЗИЦЬКИЙ Володимир     |д-р техн. наук, проф., зав.  |
|Олександрович (044)-241-76-35  |каф. техніки та електрофізики |
|                |високих напруг НТУУ "КПІ"   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|7.ВИПАНАСЕНКО Станіслав Іванович|д-р техн. наук, проф. каф.   |
|(0562)-47-39-95         |систем електроспоживання    |
|                |Державної гірничої академії  |
|                |України            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|8. ГИНАЙЛО Віктор Олексійович  |канд. техн. наук, директор   |
|(044)-586-61-77         |підприємства          |
|                |"Укренергоналадкавимірювання" |
|--------------------------------+-------------------------------|
|9.ЗАБОЛОТНИЙ Іван Петрович   |д-р техн. наук, проф.     |
|(0622)-910-3-07         |Донецького національного    |
|                |технічного університету    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|10.ЗЕЛЕНКОВ Іван Аврамович   |канд. техн. наук, проф. каф.  |
|(044)-406-76-20; 404-84-46   |електротехніки і світлотехніки |
|                |Національного авіаційного   |
|                |університету (НАУ)       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|11.КИЗИЛОВ Володимир Ульянович |канд. техн. наук, проф., зав. |
|(057)-70-76-551         |каф. автоматизації енергосистем|
|                |Нац. техн. університету "ХПІ" |
|--------------------------------+-------------------------------|
|12.КИРИЛЕНКО Олександр     |Академік НАН України, заступник|
|Васильович (044)-456-51-00   |директора з наукової роботи  |
|                |Інституту електродинаміки НАН |
|                |України            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|13.КОНОНОВ Борис Тимофійович  |д-р техн. наук, проф., проф.  |
|                |кафедри електротехнічних систем|
|                |комплексів озброєння та    |
|                |військової техніки Харківського|
|                |університету повітряних сил  |
|                |ім. Івана Кожедуба       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|14.КОСТЕРЄВ Микола Володимирович|д-р техн. наук , проф., зав.  |
|(044)-241-76-33         |каф. електричних станцій НТУУ |
|                |"КПІ"             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|15.КУДРЯ Степан Олександрович  |д-р техн. наук, проф., зав.  |
|(044)-454-95-19         |каф. відновлюваних джерел   |
|                |енергії НТУУ "КПІ"       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|16.ЛЕБЕДИНСЬКИЙ Ігор Леонідови |канд. техн. наук, доц., зав.  |
|(0542)-33-12-67         |каф. загальної електротехніки |
|                |Сумського державного      |
|                |університету          |
|--------------------------------+-------------------------------|

|17. ЛЕВЧЕНКО Михайло Іванович, |Київський енергетичний     |
|(044)-558-17-72         |технікум, директор       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|18.Лисяк Георгій Миколайович  |канд. техн. наук, доц., зав.  |
|(0322)-258-25-00        |каф. "Електричні системи і   |
|                |мережі", заст. директора    |
|                |інституту енергетики та систем |
|                |керування Національного    |
|                |університету "Львівська    |
|                |політехніка"          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|19.ПРАХОВНИК Артур Веніамінович |д-р техн. наук, проф., директор|
|(044)-241-76-37         |Інституту енергозбереження та |
|                |енергоменеджменту НТУУ "КПІ"  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|20.ПРЯШНИКОВ Федір Дмитрович  |д-р техн. наук, проф., керівник|
|(0692)-71-00-57         |навчально-наукового інституту |
|                |електротехніки та       |
|                |енергозбереження, зав. каф.  |
|                |автоматизації електричних   |
|                |систем Севастопольського    |
|                |Національного університету   |
|                |ядерної енергії та       |
|                |промисловості         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|21.СИВОКОБИЛЕНКО Віталій    |д-р техн. наук ,проф., зав.  |
|Федорович (0622)-91-03-72    |каф. електростанцій Донецького |
|                |національного технічного    |
|                |університету          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|22.СТАХІВ Петро Григорович   |д-р техн. наук, проф., зав.  |
|(0322)-258-24-68        |каф. теоретичної та загальної |
|                |електротехніки Національного  |
|                |університету "Львівська    |
|                |політехніка"          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|23.СУЛЕЙМАНОВ Віктор Миколайович|канд. техн. наук, проф., зав. |
|(044)-241-76-34         |каф. електричних мереж і систем|
|                |НТУУ "КПІ"           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|24.ЧИБЕЛІС Валерій Іванович   |канд. техн. наук, доц. каф.  |
|(044)-241-76-39         |теоретичної електротехніки НТУУ|
|                |"КПІ"             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|25.ЩЕРБА Анатолій Андрійович  |чл.-кор. НАН України, д-р техн.|
|(044)-241-76-39         |наук зав. каф., теоретичної  |
|                |електротехніки НТУУ "КПІ"   |
------------------------------------------------------------------

        Підкомісія з електромеханіки 050702

               Президія

------------------------------------------------------------------
|1.КЛЕПІКОВ Володимир Борисович, |д-р техн. наук, проф., зав.  |
|голова підкомісії        |каф. автоматизованих      |
|(057)-70-76-226         |електромеханічних систем,   |
|                |Національний технічний     |
|                |університет "Харківський    |
|                |політехнічний інститут"    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|2.ПЕРЕСАДА Сергій Михайлович,  |канд. техн. наук, проф., каф. |
|заступник голови підкомісії   |електромеханічних систем    |
|(044)-241-86-56         |автоматизації та        |
|                |електроприводу, НТУУ "КПІ"   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|3.ОСТРОВЕРХОВ Микола Якович,  |канд. техн. наук, доц. каф.  |
|секретар (044)-241-86-56    |електромеханічних систем    |
|                |автоматизації та        |
|                |електроприводу, НТУУ "КПІ"   |
|----------------------------------------------------------------|
|            Члени підкомісії            |
|----------------------------------------------------------------|
|4. БОГАЄНКО Іван Миколайович  |д-р техн. наук, проф.,     |
|(044)-484-57-13; 289-80-77   |заступник генерального     |
|                |директора з наукової роботи  |
|                |науково-виробничої корпорації |
|                |"Київський інститут автоматики"|
|                |Міністерства промислової    |
|                |політики України        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|5.БЕШТА Олександр Степанович  |д-р техн. наук, проф.,     |
|(0562)-47-32-09         |проректор з наукової роботи,  |
|                |Національний гірничий     |
|                |університет          |
|                |(м. Дніпропетровськ)      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|6.ВОДИЧЕВ Володимир Анатолійович|д-р техн. наук, проф., зав.  |
|(0482)-28-84-67         |каф. електромеханічних систем з|
|                |комп'ютерним управлінням,   |
|                |Одеський національний     |
|                |політехнічний університет   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|7.ВОЛКОВ Ігор Володимирович   |чл.-кор. НАН України, д-р техн.|
|(044)-254-26-55         |наук, проф., зав. відділом   |
|                |Інституту електродинаміки НАН |
|                |України            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|8.ГЕТЬМАН Геннадій Кузьмич   |д-р техн. наук, проф., зав.  |
|(0562)-36-38-24; 373-15-31   |каф. електричного рухомого   |
|                |складу Національний      |
|                |Дніпропетровський технічний  |
|                |університет залізничного    |
|                |транспорту           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|9.ДАЛЕКА Василь Хомич      |д-р техн. наук, проф., зав.  |
|(057)-707-31-14         |каф. електричного транспорту, |
|                |Харківська національна академія|
|                |міського господарства     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|10.ЗАХАРЧЕНКО Вадим Миколайович |д-р техн. наук, проф.,     |
|(048)-728-31-57         |проректор Одеської державної  |
|                |морської академії       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|11.КОСТРИЦЬКИЙ Валерій     |д-р техн. наук, проф.,     |
|Всеволодович (044)-280-16-03;  |проректор, зав. каф.      |
|256-29-40            |електромеханічних систем,   |
|                |Київський національний     |
|                |університет технології та   |
|                |дизайну            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|12.КОЦЕГУБ Павло Харитонович  |д-р техн. наук, проф., зав.  |
|(0622)-301-03-35        |каф. електроприводу та     |
|                |автоматизації промислових   |
|                |установок, Донецький      |
|                |національний технічний     |
|                |університет          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|13.ЛОЗИНСЬКИЙ Орест Юліанович  |д-р техн. наук, проф., директор|
|(0322)-258-24-68        |Інституту енергетики і систем |
|                |керування, зав. каф.      |
|                |електроприводу та автоматизації|
|                |промислових установок,     |
|                |Національний університет    |
|                |"Львівська політехніка"    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|14.МІЛИХ Володимир Іванович   |д-р техн. наук, проф., зав.  |
|(057)-70-76-514         |каф. електричних машин,    |
|                |Національний технічний     |
|                |університет "Харківський    |
|                |політехнічний інститут"    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|15.МОТЧЕНКО Олександр Іванович |канд. техн. наук, проф., зав. |
|(06442)-2-21-47-12-54      |каф. автоматизованих      |
|                |електромеханічних систем,   |
|                |Донбаський державний технічний |
|                |університет          |
|--------------------------------+-------------------------------|

|16.ОЛЕЙНІКОВ Олександр     |д-р техн. наук, проф., зав.  |
|Михайлович (0692)-23-51-40   |каф. судових і промислових   |
|                |електромеханічних систем,   |
|                |Севастопольський національний |
|                |технічний університет     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|17. ПЕТРУШИН Віктор Сергійович |д-р техн. наук, проф., зав.  |
|(0482)-28-84-94         |каф. електричних машин,    |
|                |Одеський національний     |
|                |політехнічний університет   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|18. РОЗЕН Віктор Петрович    |проф., канд. техн. наук, зав. |
|(044)-241-76-25         |каф. автоматизованого     |
|                |управління електротехнічними  |
|                |комплексами, НТУУ "КПІ"    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|19.САДОВОЙ Олександр      |д-р техн. наук, проф.,     |
|Валентинович (0569)-55-12-87  |проректор з наукової роботи,  |
|                |Дніпродзержинський державний  |
|                |технічний університет     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|20.СТАВИНСЬКИЙ Андрій Андрійович|д-р техн. наук, проф., зав.  |
|(0512)-39-94-23         |каф. електричних машин і    |
|                |судових електроенергетичних  |
|                |систем, Національний      |
|                |університет кораблебудування  |
|                |(м. Миколаїв)         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|21. ТКАЧУК Василь Іванович   |д-р техн. наук, проф., зав.  |
|(0322)-39-85-03         |каф. електричних машин і    |
|                |апаратів, Національний     |
|                |університет "Львівська     |
|                |політехніка"          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|22.ТОЛМАЧОВ Станіслав Трохимович|д-р техн. наук, проф., зав.  |
|(0564)-74-34-38         |каф. електромеханіки,     |
|                |Криворізький технічний     |
|                |університет          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|23. ШЕВЧУК Степан Прокопович  |д-р техн. наук, проф., зав.  |
|(044)-241-76-27         |каф. електромеханічного    |
|                |обладнання енергоємних     |
|                |виробництв, НТУУ "КПІ"     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|24. ШИНКАРЕНКО Василь Федорович |д-р техн. наук, проф., зав.  |
|(044)-241-76-38         |каф. електромеханіки, НТУУ   |
|                |"КПІ"             |
------------------------------------------------------------------

          Комісія з електроніки (0508)

               Президія

------------------------------------------------------------------
| 1. |Якименко Юрій Іванович,|чл.- кор. НАНУ, д.т.н., проф.,   |
|  |голова комісії тел.  |перший проректор НТУУ "КПІ", зав. |
|  |236-20-82       |кафедри мікроелектроніки      |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 2. |Жуйков Валерій Якович, |д.т.н, проф., декан факультету   |
|  |заст. голови комісії  |електроніки НТУУ "КПІ", зав.    |
|  |тел. 236-21-17     |кафедри промислової електроніки  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 3. |Тимофєєв Володимир   |д.т.н., проф., заст. першого    |
|  |Іванович, заст. голови |проректора, нач.          |
|  |комісії тел. 236-11-54 |навчально-організаційного     |
|  |            |управління НТУУ "КПІ", зав. кафедри|
|  |            |фізичної і біомедичної електроніки |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 4. |Дідковський Віталій  |д.т.н, проф., зав. кафедри акустики|
|  |Семенович, заст. голови|та акустоелектроніки НТУУ "КПІ"  |
|  |комісії тел. 241-76-94 |                  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 5. |Борисов Олександр   |заст. декана факультету електроніки|
|  |Васильович, вчений   |НТУУ "КПІ", проф. кафедри     |
|  |секретар тел. 241-86-06|мікроелектроніки          |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 6. |Погребняк Віталій   |к.т.н., проф., начальник відділу  |
|  |Петрович 425-55-17   |інженерно-технічної освіти     |
|  |            |Інституту інноваційних технологій і|
|  |            |змісту освіти           |
------------------------------------------------------------------

     Підкомісія з мікро- та наноелектроніки (050801)

------------------------------------------------------------------
| 1. |Якименко Юрій Іванович,|чл.- кор. НАНУ, д.т.н., проф., зав.|
|  |голова підкомісії тел. |кафедри мікроелектроніки перший  |
|  |236-21-17       |проректор НТУУ "КПІ",       |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 2. |Тимофєєв Володимир   |д.т.н., проф., заст. першого    |
|  |Іванович, заст. голови |проректора, нач.          |
|  |тел. 236-11-54     |навчально-організаційного     |
|  |            |управління НТУУ "КПІ", зав. кафедри|
|  |            |фізичної і біомедичної електроніки |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 3. |Москалюк Володимир   |к.т.н., проф., проф. кафедри    |
|  |Олександрович, секретар|фізичної та біомедичної електроніки|
|  |тел. 454-90-64     |НТУУ "КПІ"             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 4. |Олександров Юрій    |к.т.н., проф., декан факультету  |
|  |Миколайович тел.    |електронної техніки Харківського  |
|  |702-13-24       |Національного університету     |
|  |            |радіоелектроніки          |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 5. |Гордієнко Юрій     |д.т.н., проф., зав. кафедри    |
|  |Омелянович тел.    |мікроелектроніки, електронних   |
|  |702-13-24       |приладів та пристроїв Харківського |
|  |            |Національного університету     |
|  |            |радіоелектроніки          |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 6. |Бих Анатолій Іванович |д.т.н., проф., зав. кафедри    |
|  |тел. 702-13-24     |біомедичних електронних пристроїв |
|  |            |та систем Харківського       |
|  |            |Національного університету     |
|  |            |радіоелектроніки          |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 7. |Гусєв Володимир    |д.т.н., проф., зав. кафедри    |
|  |Олександрович тел.   |електронної техніки        |
|  |235-260        |Севастопольського Національного  |
|  |            |технічного університету      |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 8. |Осадчук Володимир   |д.т.н., проф., зав. кафедри    |
|  |Степанович тел.    |електроніки Вінницького      |
|  |59-80-45        |Національного технічного      |
|  |            |університету            |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 9. |Семенець Валерій    |д.т.н., проф., перший проректор  |
|  |Васильович тел.    |Харківського Національного     |
|  |70-21-016       |університету радіоелектроніки   |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|10. |Дружинін Анатолій   |д.т.н., проф., заст.з каф.     |
|  |Олександрович тел.   |напівпровідникової електроніки   |
|  |258-26-27       |Національного університету     |
|  |            |"Львівська політехніка"      |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|11. |Савчук Андрій Йосипович|д.ф.- м.н., проф., зав. кафедри  |
|  |тел. 4-25-14; тел.   |фізики напівпровідників та     |
|  |58-47-5        |наноструктур Чернівецького     |
|  |            |Національного університету     |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|12. |Вербицький Володимир  |д.т.н., с.н.с., директор інституту |
|  |Григорович тел.    |"Мікроприлад" НАНУ         |
|  |434-86-00       |                  |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|   Підкомісія з електронних пристроїв та систем (050802)   |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Жуйков Валерій Якович, |д.т.н, проф., декан факультету   |
|  |голова підкомісії тел. |електроніки НТУУ "КПІ", зав.    |
|  |236-21-17       |кафедри промислової електроніки  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 2. |Писаренко Леонід    |д.т.н., проф., зав. кафедри    |
|  |Дмитрович, заст. голови|електронних приладів та пристроїв |
|  |тел. 241-76-92     |НТУУ "КПІ"             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 3. |Рогаль Володимир    |к.т.н., доц. кафедри промислової  |
|  |Вікторович, секретар  |електроніки НТУУ "КПІ"       |
|  |тел. 454-90-71     |                  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 4. |Сокол Євген Іванович  |проф., д.т.н., проректор, зав.   |
|  |тел. (057)707-63-12;  |кафедри промислової та біомедичної |
|  |707-66-09       |електроніки Національного     |
|  |            |технічного університету      |
|  |            |"Харківський політехнічний     |
|  |            |інститут"             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 5. |Кулєшов Юрій Євгенович |к.т.н., доц., зав. кафедрою    |
|  |тел. (044)256-29-75;  |електроніки та електротехніки   |
|  |256-29-35       |Київського Національного      |
|  |            |університету технології та дизайну |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 6. |Убізський Сергій    |д.ф.-м.н., проф., заст. директора -|
|  |Борисович тел.     |декан базової вищої освіти     |
|  |258-24-20       |"Інституту телекомунікацій,    |
|  |            |радіоелектроніки та електронної  |
|  |            |техніки" Національного університету|
|  |            |"Львівська політехніка", кафедра  |
|  |            |напівпровідникової електроніки   |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 7. |Бойко Віталій Іванович |д.т.н., проф., зав. кафедрою    |
|  |тел. (0569)55-13-89  |електроніки та автоматики     |
|  |            |Дніпродзержинського державного   |
|  |            |технічного університету      |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 8. |Борисенко Олексій   |проф., д.т.н., зав. кафедри    |
|  |Андрійович тел.    |електроніки і комп'ютерної техніки |
|  |(+38-0542)33-55-39   |Сумського державного університету |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 9. |Зорі Анатолій     |проф., д.т.н., зав. кафедри    |
|  |Анатолійович тел.   |електронної техніки Донецького   |
|  |(062)299-99-42     |Національного технічного      |
|  |            |університету            |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|10. |Денисов Юрій      |д.т.н., доц., зав. кафедрою    |
|  |Олександрович тел.   |промислової електроніки      |
|  |(0462)3-16-51     |Чернігівського державного     |
|  |            |технічного університету      |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|11. |Випанасенко Станіслав |д.т.н., проф. Національного    |
|  |Іванович тел.     |гірничого університету,      |
|  |(056)245-99-25     |м. Дніпропетровськ         |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|12. |Рябенький Володимир  |д.т.н., проф., зав. кафедрою    |
|  |Михайлович тел.    |теоретичної електроніки та     |
|  |(0512)39-94-42     |електронних систем Національного  |
|  |            |університету кораблебудування   |
|  |            |ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|13. |Паеранд Юрій Едуардович|к.т.н., доц., зав. кафедрою    |
|  |тел. (06442)2-02-02  |електронних систем Донбаського   |
|  |            |державного технічного університету |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|14. |Олексієвський Дмитро  |к.т.н., доц., зав. кафедрою    |
|  |Геннадійович тел.   |електронних систем Запорізької   |
|  |(061)223-84-01     |державної інженерної академії   |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|15. |Готра Зенон Юрійович  |д.т.н., проф., зав. кафедри    |
|  |тел. 258-21-57     |електронних приладів Національного |
|  |            |університету "Львівська      |
|  |            |політехніка"            |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|16. |Похресник Анатолій   |директор Київського технікуму   |
|  |Костянтинович тел.   |електронних приладів        |
|  |529-12-83; 528-57-91  |                  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|17. |Стахів Петро Григорович|д.т.н., проф., зав. кафедрою    |
|  |тел. 258-21-19     |теоретичної і загальної      |
|  |            |електротехніки Національного    |
|  |            |університету "Львівська      |
|  |            |політехніка"            |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|       Підкомісія з акустотехніки (050803)        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Дідковський Віталій  |д.т.н., проф., зав. кафедри    |
|  |Семенович, голова   |акустики та акустоелектроніки, ФЕЛ,|
|  |підкомісії тел.    |НТУУ "КПІ"             |
|  |241-90-75; 454-90-72  |                  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 2. |Макаренко Микола    |д.т.н., проф., зав. кафедри    |
|  |Петрович, заст. голови |звукотехніки та реєстрації     |
|  |тел. 236-90-93;    |інформації, ФЕЛ, НТУУ "КПІ"    |
|  |454-90-76       |                  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 3. |Найда Сергій      |к.т.н., доц. кафедри акустики та  |
|  |Анатолійович, секретар |акустоелектроніки, ФЕЛ, НТУУ "КПІ" |
|  |тел. 454-90-72     |                  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 4. |Грінченко Віктор    |д.т.н., академік, директор     |
|  |Тимофійович тел.    |інституту гідромеханіки НАНУ    |
|  |456-43-13       |                  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 5. |Лейко Олександр    |д.т.н., проф. кафедри акустики та |
|  |Григорович тел.    |акустоелектроніки, ФЕЛ, НТУУ "КПІ" |
|  |454-90-72       |                  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 6. |Порошин Сергій     |д.т.н., доц., зав. кафедри аудіо-, |
|  |Михайлович тел.    |відео- та кінотехніки       |
|  |8-057-707-16-19    |                  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 7. |Тріщ Григорій     |к.т.н., доц., директор Львівської |
|  |Григорович тел.    |філії Національного університету  |
|  |8-0322-52-12-89    |культури і мистецтв        |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 8. |Шамарін Юрій Євгенович |д.т.н., проф., директор Київського |
|  |тел. 248-40-14     |Державного науково-дослідного   |
|  |            |інституту гідроприладів      |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 9. |Хрульонок Жанетта   |директор Шахтарського кінотехнікуму|
|  |Августівна       |                  |
|  |(06255)4-57-50     |                  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|10. |Мурін Олексій     |заст. директора Львівського коледжу|
|  |Степанович       |державного університету      |
|  |(0322)63-20-55     |інформаційно-комунікаційних    |
|  |            |технологій             |
------------------------------------------------------------------

       Комісія з радіотехніки, радіоелектронних
          апаратів та зв'язку (0509)

------------------------------------------------------------------
|              ПРЕЗИДІЯ              |
|----------------------------------------------------------------|
|1. ІЛЬЧЕНКО Михайло  |член-кореспондент НАН України, д.т.н.,  |
|Юхимович, голова   |професор, проректор з наукової роботи  |
|комісії, 236-62-13  |Національного технічного університету  |
|kulikova@uap.ntu-kpi.k|України "Київський політехнічний     |
|iev.ua        |інститут", м. Київ            |
|----------------------+-----------------------------------------|
|2. ПРАВДА Володимир  |к.т.н., професор, зав. кафедри      |
|Іванович, заступник  |радіотехнічних пристроїв та систем    |
|голови, 236-31-17   |Національного технічного університету  |
|           |України "Київський політехнічний     |
|           |інститут", м. Київ            |
|----------------------+-----------------------------------------|
|3. ЗІНЬКОВСЬКИЙ Юрій |д.т.н., професор, зав. кафедри      |
|Францевич, заступник |радіоконструювання та виробництва    |
|голови, 236-21-74   |радіоапаратури Національного технічного |
|           |університету України "Київський     |
|           |політехнічний інститут", м. Київ     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|4. ЗАХАРЧЕНКО Микола |д.т.н., професор, проректор з навчальної |
|Васильович, заступник |роботи Одеської національної академії  |
|голови, (048)     |зв'язку ім. О.С. Попова, м. Одеса    |
|731-73-55, (0482)   |                     |
|20-78-44       |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|5. БЕРКМАН Любов   |д.т.н., професор, зав. кафедри      |
|Наумівна, заступник  |телекомунікаційних систем Державного   |
|голови, 249-25-92   |університету інформаційно-комунікаційних |
|           |технологій, м. Київ           |
|----------------------+-----------------------------------------|
|6. ВУЛЬПЕ Олександр  |к.т.н., доцент, заступник директора   |
|Аполлонович, секретар |Навчально-наукового інституту      |
|комісії, 236-40-14;  |телекомунікаційних систем національного |
|241-68-96       |технічного університету України     |
|           |"Київський політехнічний інститут",   |
|           |м. Київ                 |
|----------------------+-----------------------------------------|
|7. ПАНАСЕВИЧ Дмитро  |к.т.н., доцент, старший науковий     |
|Бенедиктович, куратор |співробітник відділу інженерно-технічної |
|425-20-62       |освіти Інституту інноваційних технологій |
|           |і змісту освіти МОН України, м. Київ   |
|----------------------------------------------------------------|
|        Підкомісія з радіотехніки (050901)        |
|----------------------------------------------------------------|
|1. ПРАВДА Володимир   |к.т.н., професор, зав. кафедри     |
|Іванович, голова    |радіотехнічних пристроїв та систем   |
|підкомісії, 236-31-17  |Національного технічного університету |
|            |України "Київський політехнічний    |
|            |інститут", м. Київ           |
|------------------------+---------------------------------------|
|2. ПРУДІУС Іван     |д.т.н., професор, директор Інституту  |
|Никифорович заступник  |телекомунікацій, радіоелектроніки та  |
|голови підкомісії,   |електронної техніки Національного   |
|(0322) 72-85-72     |університету "Львівська політехніка", |
|            |м. Львів                |
|------------------------+---------------------------------------|
|3. Дяченко Станіслав  |к.т.н., доцент, заст. декана      |
|Мефодійович, секретар  |радіотехнічного факультету       |
|підкомісії, 454-94-25  |Національного технічного університету |
|            |України "Київський політехнічний    |
|            |інститут", м. Київ           |
|----------------------------------------------------------------|

|            Члени підкомісії            |
|----------------------------------------------------------------|
|4. РИБІН Олександр   |д.т.н., професор, зав. кафедри     |
|Іванович, 454-96-77  |радіоприймання та обробки радіотехнічної|
|            |інформації Національного технічного   |
|            |університету України "Київський     |
|            |політехнічний інститут", м. Київ    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|5. БАРАНОВ Порфирій  |д.т.н., професор, директор Інституту  |
|Юхимович, (0482)    |радіоелектроніки та телекомунікацій   |
|288-441        |Одеського національного політехнічного |
|            |університету, м. Одеса         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|6. ШОКАЛО Володимир  |д.т.н., професор, зав. кафедри основ  |
|Михайлович, (057)   |радіотехніки Харківського національного |
|70-21-479       |університету радіоелектроніки, м. Харків|
|-----------------------+----------------------------------------|
|7. ЛУК'ЯНЧУК Олександр |к.т.н., доцент, проректор        |
|Григорович, (0692)   |Севастопольського національного     |
|24-35-90, 24-11-83   |технічного університету, м. Севастополь |
|-----------------------+----------------------------------------|
|8. СЛОБОДЗЯН Валентин |к.т.н., доцент, зав. кафедри      |
|Іванович, (0382)    |радіотехніки Хмельницького національного|
|72-84-72        |університету, м. Хмельницький      |
|-----------------------+----------------------------------------|
|9. БРАЙЛОВСЬКИЙ    |к.т.н., доцент, зав. кафедри      |
|Володимир Васильович, |радіотехніки Чернівецького національного|
|(03722) 4-24-36    |університету, м. Чернівці        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|10. ПІЗА Дмитро    |д.т.н., професор; проректор Запорізького|
|Макарович, (0612)   |національного технічного університету, |
|64-46-62        |м. Запоріжжя              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|11. НІКІТЕНКО Юрій   |д.т.н., старший науковий співробітник; |
|Гордійович, 289-97-54 |начальник відділу НДІ радіолокаційних  |
|            |систем "Квант радіолокація", м. Київ  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|12. КОШОВИЙ Віталій  |д.т.н., професор, зав. кафедри морського|
|Михайлович       |радіозв'язку Одеської національної   |
|            |морської академії            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|13. КАРЛОВ Володимир  |д.т.н., професор, зав. кафедри     |
|Дмитрович       |радіоелектроніки Харківського      |
|            |університету Повітряних Сил       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|14. ПАЛАЄВ Сергій   |к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних  |
|Васильович       |засобів Севастопольського        |
|            |військово-морського інституту      |
|-----------------------+----------------------------------------|
|15. КОЛОС Юрій     |к.т.н., заступник начальника      |
|Володимирович     |Житомирського військового інституту   |
|            |радіоелектроніки з навчальної та    |
|            |наукової роботи             |
|----------------------------------------------------------------|
|    Підкомісія з радіоелектронних апаратів (050902)     |
|----------------------------------------------------------------|
|1. ЗІНЬКОВСЬКИЙ Юрій  |д.т.н., професор, зав. кафедри     |
|Францевич, голова   |радіоконструювання та виробництва    |
|підкомісії, 236-21-74 |радіоапаратури Національного технічного |
|            |університету України "Київський     |
|            |політехнічний інститут", м. Київ    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|2. НЕВЛЮДОВ Ігор    |д.т.н., професор, зав. кафедри     |
|Шакірович, заступник  |технології та автоматизації і      |
|голови підкомісії,   |виробництва РЕЗ та ЕОЗ Харківського   |
|(057) 240-94-86;    |Національного університету       |
|297-98-86       |радіоелектроніки, м. Харків       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|3. БІДЕНКО Віктор   |к.т.н., доцент кафедри радіо      |
|Антипович, секретар  |конструювання та виробництва      |
|підкомісії, 241-86-87 |радіоапаратури Національного технічного |
|            |університету України "Київський     |
|            |політехнічний інститут", м. Київ    |
|----------------------------------------------------------------|

|            Члени підкомісії            |
|----------------------------------------------------------------|
|3. НЕЛІН Євген     |д.т.н., професор кафедри        |
|Андрійович, 241-86-87 |радіоконструювання та виробництва    |
|            |радіоапаратури Національного технічного |
|            |університету України "Київський     |
|            |політехнічний інститут", м. Київ    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|4. ЄРЕМІЧОЙ Ілля    |к.т.н., професор, декан факультету, зав.|
|Миколайович, (0482)  |кафедри конструювання та технології   |
|28-84-41        |радіоапаратури Одеського національного |
|            |політехнічного університету, м. Одеса  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|5. ІЩЕРЯКОВ Сергій   |к.т.н., декан факультету електроніки та |
|Михайлович,      |комп'ютерних технологій інституту    |
|8-050-100-19-04    |менеджменту та економіки "Галицька   |
|            |академія", м. Івано-Франківськ     |
|-----------------------+----------------------------------------|
|6. КРИЩУК Володимир  |к.т.н., доцент, зав. кафедри      |
|Миколайович, (0612)  |Запорізького національного технічного  |
|64-36-28        |університету, м. Запоріжжя       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|7. КУЗОВИК В'ячеслав  |д.т.н., професор, зав. кафедри     |
|Данилович, 406-71-98  |біокібернетики та аерокосмічної медицини|
|            |Національного авіаційного університету, |
|            |м. Київ                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|8. ЛИСЕНКО Олександр  |д.т.н., доцент, зав. кафедри      |
|Миколайович, 454-95-38 |конструювання та виробництва      |
|lysenko@pson.ntu-kpi.ki|електронно-обчислювальної апаратури   |
|ev.ua         |Національного технічного університету  |
|            |"Київський політехнічний інститут",   |
|            |м. Київ                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|9. МАНОЙЛОВ В'ячеслав |д.т.н., професор, зав. кафедри     |
|Пилипович, (0412)   |біомедичної інженерії Житомирського   |
|24-14-18        |інженерно-технічного інституту,     |
|            |м. Житомир               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|10. МОСЬПАН Владислав |к.т.н., доцент, декан факультету    |
|Олександрович, (05366) |електроніки та комп'ютерної інженерії, |
|3-00-39        |зав. кафедри "Електронні апарати"    |
|            |Кременчуцького державного політехнічного|
|            |університету, м. Кременчук       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|11. ПАВЛИШ Володимир  |к.т.н., професор, зав. кафедри     |
|Андрійович,      |електронних засобів інформаційних    |
|            |комп'ютерних технологій, проректор   |
|            |Національного університету "Львівська  |
|            |політехніка", м. Львів         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|12. ФІЛІНЮК Микола   |д.т.н., професор, зав. кафедри     |
|Антонович, (0432)   |конструювання та виробництва      |
|44-01-22        |радіоапаратури Вінницького державного  |
|            |політехнічного університету, м. Вінниця |
|-----------------------+----------------------------------------|

|13. БОРИСЮК Анатолій  |к.т.н., головний конструктор, начальник |
|Олексійович      |СКТБ "ОТП-Арсенал", м. Київ       |
|----------------------------------------------------------------|
|       Підкомісія з телекомунікацій (050903)       |
|----------------------------------------------------------------|
|1. ЗАХАРЧЕНКО Микола  |д.т.н., професор, проректор з навчальної|
|Васильович, голова   |роботи Одеської національної академії  |
|підкомісії, (048)   |зв'язку ім. О.С. Попова, м. Одеса    |
|731-73-55, (0482)   |                    |
|20-78-44        |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|2. БУНІН Сергій    |д.т.н., професор, зав. кафедри     |
|Георгійович, заступник |телекомунікаційних систем Інституту   |
|голови підкомісії,   |телекомунікаційних систем Національного |
|454-98-10, bunin@gu.net|технічного університету України     |
|            |"Київський політехнічний інститут",   |
|            |м. Київ                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|3. КРАВЧУК Сергій   |к.т.н., доцент, докторант Інституту   |
|Олександрович, секретар|телекомунікаційних систем Національного |
|підкомісії, 241-77-23 |технічного університету України     |
|sakravchuk@ukr.net   |"Київський політехнічний інститут",   |
|            |м. Київ                 |
|----------------------------------------------------------------|
|            Члени підкомісії            |
|----------------------------------------------------------------|
|4. КИЧАК Василь    |д.т.н., професор, зав. кафедри     |
|Мартинович, 8(0432)  |Вінницького національного технічного  |
|46-66-65        |університету, м. Вінниця        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|5. КОНАХОВИЧ Георгій  |д.т.н., професор, зав. кафедри     |
|Филимонович, 8(057)  |Національного авіаційного університету, |
|408-48-00; 408-28-38  |м. Київ                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|6. КРАВЕЦЬ Валерій   |к.т.н., професор, проректор, зав.    |
|Олексійович, 8(057)  |кафедри Національного технічного    |
|706-32-16; 707-61-16  |університету "Харківський політехнічний |
|            |інститут", м. Харків          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|7. КУЗНЄЦОВ Георгій  |д.т.н., професор, зав. кафедри     |
|Віталійович, 8(0562)  |Національного гірничого університету,  |
|47-23-85        |м. Дніпропетровськ           |
|-----------------------+----------------------------------------|
|8. ПРЕСНЯКОВ Ігор   |д.т.н., професор, зав. кафедри     |
|Миколайович, 8(057)  |Харківського національного університету |
|702-14-29       |радіоелектроніки, м. Харків       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|9. СМІРНОВ Володимир  |д.т.н., професор, зав. кафедри     |
|Сергійович, 248-85-84; |Державного університету         |
|249-25-13       |інформаційно-комунікаційних технологій, |
|            |м. Київ                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|10. КЛИМАШ Михайло   |к.т.н., доцент Національного      |
|Миколайович, 8(032)  |університету "Львівська політехніка",  |
|258-27-43       |м. Львів                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|11. ТУРУПАЛОВ Віктор  |к.т.н., доцент; заступник декана    |
|Володимирович, 8(062) |Донецького національного університету, |
|332-34-88       |м. Донецьк               |
|-----------------------+----------------------------------------|
|12. БОНДАРЕНКО Олег  |к.т.н., професор, зав. кафедри Одеської |
|Володимирович, 8(048) |національної академії зв'язку      |
|723-82-50       |ім. О.С.Попова, м. Одеса        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|13. ПОПОВСЬКИЙ     |д.т.н., проф., зав. кафедри       |
|Володимир       |телекомунікаційних систем Харківського |
|Володимирович     |національного університету       |
|            |радіоелектроніки            |
|----------------------------------------------------------------|
|  Підкомісія з мереж та систем поштового зв'язку (090504)   |
|----------------------------------------------------------------|
|1. БЕРКМАН Любов   |д.т.н., професор, зав. кафедри      |
|Наумівна, голова   |телекомунікаційних систем Державного   |
|підкомісії, 249-25-92 |університету інформаційно-комунікаційних |
|           |технологій, м. Київ           |
|----------------------+-----------------------------------------|
|2. РОМАНОВ Олександр |д.т.н., професор; професор Національного |
|Іванович, заступник  |технічного університету України     |
|голови підкомісії   |"Київський політехнічний інститут",   |
|8(050) 331-03-31   |м. Київ                 |
|----------------------+-----------------------------------------|
|3. КРІЛЬ Сергій    |к.т.н., старший науковий співробітник;  |
|Сергійович, секретар |директор Навчально-наукового інституту  |
|підкомісії, 8(048)  |"Поштовий зв'язок" Одеської національної |
|723-44-73       |академії зв'язку ім. О.С.Попова,     |
|           |м. Одеса                 |
|----------------------------------------------------------------|
|            Члени підкомісії            |
|----------------------------------------------------------------|
|4. НІКОЛЬСЬКА Олена  |заступник генерального директора УДППЗ  |
|Дмитрівна, 226-31-91 |"Укрпошта" з питань праці та персоналу, |
|           |м. Київ                 |
|----------------------+-----------------------------------------|
|5. СКЛЯРЕНКО Сергій  |к.т.н., професор, директор Київської   |
|Миколайович, 230-08-20|міської дирекції УДППЗ "Укрпошта",    |
|           |м. Київ                 |
|----------------------+-----------------------------------------|
|6. КИДИСЮК Анатолій  |к.т.н., зав. філії кафедри, директор   |
|Іванович, 8(032)   |Львівської дирекції УДППЗ "Укрпошта",  |
|297-16-45       |м. Львів                 |
|----------------------+-----------------------------------------|
|7. ЛАРІН Дмитро    |к.т.н., начальник консультаційного центру|
|Георгійович, 8(048)  |з питань впровадження Європейської    |
|723-64-57       |кредитно-трансферної системи       |
------------------------------------------------------------------

     Комісія з метрології, випромінювальної техніки
    та інформаційно-випромінювальних технологій (0510)

------------------------------------------------------------------
|              Президія              |
|----------------------------------------------------------------|
|1. ТИМЧИК Григорій    |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|Семенович, голова комісії|виробництва приладів Національного  |
|(044) 236-69-82 (044)  |технічного університету України    |
|454-94-76 e-mail:    |"Київський політехнічний інститут"  |
|pbf@ntu-kpi.kiev.ua   |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|2. ТУЗ Юліан Михайлович, |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|заступник голови (044)  |автоматизації експериментальних    |
|241-76-20        |досліджень Національного технічного  |
|e-mail:         |університету України "Київський    |
|tuz@aer.ntu-kpi.kiev.ua |політехнічний інститут"        |
|-------------------------+--------------------------------------|
|3. Зенкін Анатолій    |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|Семенович, заступник   |метрології, стандартизації,      |
|голови (044) 256-29-07  |сертифікації Київського національного |
|Факс: (044) 280-34-32  |університету технологій та дизайну  |
|Моб: 8-050-527-95-85   |                   |
|e-mail:         |                   |
|kafmet@mail.kar.net   |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|4. БОБИЦЬКИЙ Ярослав   |д.т.н., професор, завідувач кафедри  |
|Васильович, заступник  |фотоніки Національного університету  |
|голови (032) 258-25-81  |"Львівська політехніка"        |
|Моб: 8-050-370-91-12   |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|5. Володарський Євген  |д.т.н., проф., професор кафедри    |
|Тимофійович, секретар  |автоматизації експериментальних    |
|комісії (044) 454-98-00 |досліджень НТУУ "КПІ"         |
|Факс: (044) 454-98-00  |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|6. ПАНАСЕВИЧ Дмитро   |канд. техн. наук, доцент, старший   |
|Бенедиктович, (044)   |науковий співробітник відділу     |
|425-20-62        |інженерно-технічної освіти Інституту |
|             |інноваційних технологій і змісту   |
|             |освіти МОН              |
|----------------------------------------------------------------|
|Підкомісія з метрології та інформаційно-вимірювальних технологій|
|              (051001)              |
|----------------------------------------------------------------|
|1. ТУЗ Юліан      |д.т.н., проф., завідувач кафедри    |
|Михайлович,      |автоматизації експериментальних     |
|голова підкомісії (044)|досліджень Національного технічного   |
|241-76-20       |університету України "Київський     |
|            |політехнічний інститут"         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|2. Стадник Богдан   |д.т.н., проф., завідувач кафедри    |
|Іванович, заступник  |інформаційно-вимірювальних технологій  |
|голови підкомісії   |національного університету "Львівська  |
|(0322) 72-88-67    |політехніка", директор інституту    |
|            |комп'ютерних технологій.        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|3. КОЛОМІЄЦЬ Леонід  |д.т.н., проф., директор Одеського    |
|Володимирович,     |коледжу стандартизації, метрології та  |
|заступник голови    |сертифікації              |
|підкомісії (048)    |                    |
|728-80-80       |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|4. ЛІТВІХ Віктор    |д.т.н., проф., проф. кафедри      |
|Вікторович, секретар  |автоматизації експериментальних     |
|(044) 241-76-20    |досліджень НТУУ "КПІ"          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|5. АРТЮХОВА Юлія    |Інженер кафедри автоматизації      |
|Віталіївна, секретар  |експериментальних досліджень НТУУ "КПІ" |
|(044) 241-76-20    |                    |
|yulya@aer.ntu-kpi.kiev.|                    |
|ua           |                    |
|----------------------------------------------------------------|

|            Члени підкомісії            |
|----------------------------------------------------------------|
|6. БОЛОНОВ Микола   |д.т.н., проф., проф. кафедри      |
|Іванович, (062)    |нерівновагових процесів, метрології і  |
|305-37-39       |екології, фізичний факультет Донецького |
|            |національного університету       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|7. ГОЛУБЕНКО Олександр |д.т.н., проф., завідувач кафедри    |
|Леонідович, (0642)   |залізничного транспорту, ректор     |
|41-22-25        |Східноукраїнського національного    |
|            |університету імені Володимира Даля   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|8. ГУБАР Валентин   |д.т.н., проф., проф. кафедри      |
|Іванович, (044)    |автоматизації експериментальних     |
|241-76-20       |досліджень НТУУ "КПІ"          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|9. ЖОЛДАК Микола    |перший заступник генерального директора |
|Степанович, (044)   |з метрології та наукової роботи     |
|526-53-29       |"Укрметртестстандарт"          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|10. ЗАХАРОВ Ігор    |д.т.н., проф., проф. кафедри захисту  |
|Петрович, (057)    |інформації та спеціальної техніки    |
|702-13-31       |національного університету внутрішніх  |
|            |справ                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|11. КАМІНСЬКИЙ Віктор |д.т.н., проф., директор асоціації    |
|Юлійович, (044)    |"Українські акредитовані органи з оцінки|
|201-08-83       |відповідності"             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|12. КОНДРАШОВ Сергій  |д.т.н., проф., завідувач кафедри    |
|Іванович, (057)    |вимірювально-інформаційної техніки   |
|707-61-80       |національного технічного університету  |
|            |"Харківський політехнічний інститут"  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|13. КОНОНОВ Володимир |к.т.н., доц., полковник, начальник   |
|Борисович,       |кафедри метрології та стандартизації  |
|8-067-304-57-84    |Харківський університету повітряних сил |
|-----------------------+----------------------------------------|
|14. КОРСУН Валерій   |д.т.н., проф., завідувач кафедри    |
|Іванович, (056)    |електротехніки та метрології      |
|373-07-46       |національного гірничого університету  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|15. КОШОВИЙ Микола   |д.т.н., проф., завідувач кафедри    |
|Дмитрович, (057)    |авіаційних приладів та вимірювань    |
|707-43-03       |національного аерокосмічного      |
|            |університету ім. М.Є.Жуковського    |
|            |"Харківський авіаційний інститут"    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|16. КРЮКОВ Олександр  |д.т.н., проф., проф. кафедри метрології |
|Михайлович,      |Харківського національного       |
|8-067-764-84-47    |автомобільно-дорожного університету   |
|            |"ХАДІ"                 |
|-----------------------+----------------------------------------|
|17. КУЦ Юрій      |д.т.н., проф., завідувач кафедри    |
|Васильович,      |інформаційно-вимірювальних систем    |
|(044) 408-58-55    |національного авіаційного університету |
|-----------------------+----------------------------------------|
|18. МИСОВ Олег     |к.т.н., доц., завідувач кафедри     |
|Петрович,       |автоматизації виробничих процесів    |
|(0562) 41-71-46    |Українського державного         |
|            |хіміко-технологічного університету   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|19. ОБОРСЬКИЙ Геннадій |к.т.н., проф., завідувач кафедри    |
|Олександрович, (0482) |металорізальні верстати, метрологія та |
|28-82-01        |сертифікація Інституту промислових   |
|            |технологій, дизайну та менеджменту   |
|            |Одеського національного політехнічного |
|            |університету              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|20. ПОДЖАРЕНКО     |д.т.н., проф., завідувач кафедри    |
|Володимир       |метрології та промислової автоматики  |
|Олександрович, (0432) |Вінницького національного технічного  |
|59-86-72        |університету              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|21. Руженцев Ігор   |д.т.н., проф., завідувач кафедри    |
|Вікторович, (057)   |метрології та вимірювальної техніки   |
|702-13-31       |Харківського національного університету |
|            |радіоелектроніки            |
|-----------------------+----------------------------------------|

|22. СИЧЕВ Євген    |к.т.н., доц., завідувач кафедри     |
|Миколайович, (0692)  |метрологічного забезпечення та     |
|71-01-80        |вимірювальної техніки Севастопольського |
|            |національного університету ядерної   |
|            |енергії та промисловості        |
|-----------------------+----------------------------------------|
|23. Столярчук Петро  |д.т.н., проф., завідувач кафедри    |
|Гаврилович, (032)   |метрології Державного університету   |
|258-23-94       |"Львівська політехніка"         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|24. СТУПІН Олександр  |д.т.н., проф., завідувач кафедри    |
|Борисович, (062)    |нерівновагових процесів, метрології і  |
|305-16-51       |екології, фізичний факультет Донецького |
|            |національного університету       |
|-----------------------+----------------------------------------|
|25. ТАСАНГ Ерік    |старший викладач кафедри залізничного  |
|Хельмутович, (0642)  |транспорту Східноукраїнського      |
|41-80-96        |національного університету імені    |
|            |Володимира Даля             |
|-----------------------+----------------------------------------|
|26. ТИНДЮК Олег    |заступник директора Одеського коледжу  |
|Андрійович, (048)   |стандартизації, метрології та      |
|726-77-88       |сертифікації              |
|-----------------------+----------------------------------------|
|27. ЦІДЕЛКО Владислав |д.т.н., проф., завідувач кафедри    |
|Дмитрович, (044)    |інформаційно-вимірювальної техніки НТУУ |
|241-86-16       |"КПІ"                  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|28. ЧЕХОВСЬКИЙ Степан |к.т.н., проф., завідувач кафедри    |
|Андрійович, (03422)  |інформаційно-вимірювальної техніки   |
|4-42-64        |Івано-Франківського національного    |
|            |технічного університету нафти та газу  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|29. ЧИНКОВ Віктор   |д.т.н., проф., професор кафедри     |
|Миколайович      |метрології та стандартизації      |
|            |Харківського університету Повітряних Сил|
|----------------------------------------------------------------|
|Підкомісія з метрології, стандартизації та сертифікації (051002)|
|----------------------------------------------------------------|
|1. Зенкін Анатолій    |д.т.н., професор, професор, завідувач |
|Семенович, голова    |кафедри метрології, стандартизації,  |
|підкомісії, (044)    |сертифікації Київського національного |
|256-29-07 Факс: (044)  |університету технологій та дизайну  |
|280-34-32 Моб:      |                   |
|8-050-527-95-85     |                   |
|e-mail:         |                   |
|kafmet@mail.kar.net   |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|2. Столярчук Петро    |д.т.н., професор, професор, завідувач |
|Гаврилович, заступник  |кафедри метрології, стандартизації,  |
|голови підкомісії, (0322)|сертифікації Національного      |
|39-80-94 Факс: (0322)  |університету "Львівська політехніка" |
|72-92-70 Моб:      |                   |
|8-067-265-62-14     |                   |
|e-mail:spg@ukr.net    |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|3. Хімічева Ганна    |к.т.н, доцент, професор кафедри    |
|Іванівна, секретар    |метрології, стандартизації,      |
|підкомісії, (044)    |сертифікації Київського національного |
|256-21-99 Факс: (044)  |університету технологій та дизайну  |
|256-21-99 Моб:      |                   |
|8-066-299-13-64 e-mail: |                   |
|kafmet@mail.kar.net   |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|4. Арпентьєв Борис    |д.т.н., професор, професор, завідувач |
|Михайлович, Тел: (0572) |кафедри машинобудування Українського |
|20-63-68         |інженерно-педагогічної академії    |
|e-mail:         |                   |
|timm@uenpa.kharkov.ua  |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|5. Віткін Леонід     |к.т.н., доцент, заступник Голови   |
|Михайлович, (044)    |Державного комітету України з питань |
|528-92-51 Факс: (044)  |технічного регулювання та споживчої  |
|528-54-02 Моб:      |політики               |
|8-050-330-55-32 e-mail: |                   |
|vitkin@dssc.gov.ua    |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|

|6. Внуков Юрій      |д.т.н., професор, професор, проректор |
|Миколайович, (0612)   |з наукової роботи, завідувач кафедри |
|64-41-12 Факс: (0612)  |металорізальних верстатів Запорізького|
|64-21-41         |державного технічного університету  |
|e-mail:yvnukov@zstu.   |                   |
|zaporizhzhe.ua      |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|7. Войченко Геннадій   |к.т.н, доцент, доцент кафедри     |
|Іванович, (044) 256-29-07|метрології, стандартизації та     |
|e-mail:         |сертифікації Київського національного |
|kafmet@mail.kar.net   |університету технологій та дизайну  |
|-------------------------+--------------------------------------|
|8. Володарський Євген  |д.т.н., проф., проф. кафедри     |
|Тимофійович, (044)    |автоматизації експериментальних    |
|454-98-00 Факс: (044)  |досліджень НТУУ "КПІ"         |
|454-98-00        |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|9. Залога Вільям     |д.т.н., професор, професор, завідувач |
|Олександрович, (542)   |кафедри металорізальних верстатів та |
|78-07-79 Факс: (542)   |інструментів Сумського державного   |
|78-07-79 Моб:      |університету             |
|8-050-307-09-71 e-mail: |                   |
|zl@lans.sumy.ua     |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|10. Когут Микола     |д.т.н., професор, професор, завідувач |
|Степанович, (032)    |кафедри технології металів,      |
|294-69-51        |стандартизації та сертифікації    |
|             |Львівського державного аграрного   |
|             |університету             |
|-------------------------+--------------------------------------|
|11. Кондрашов Сергій   |д.т.н., проф., завідувач кафедри   |
|Іванович, (0577)     |вимірювально-інформаційної техніки  |
|740-01-80 e-mail:    |національного технічного університету |
|ksi@kpi.kharkov.ua    |"Харківський політехнічний інститут" |
|-------------------------+--------------------------------------|
|12. Маловик Костянтин  |к.т.н., доцент, декан факультету   |
|Миколайович, (0692)   |метрології і менеджменту систем якості|
|710-01-80 Факс: (0692)  |Севастопольського національного    |
|710-01-80 Моб:      |університету ядерної енергії і    |
|8-050-984-97-05     |промисловості             |
|-------------------------+--------------------------------------|
|13. Мельничук Сергій   |д.б.н., професор, проректор      |
|Дмитрович, (044)     |Національного аграрного університету, |
|258-42-95 Факс: (044)  |директор Української лабораторії   |
|527-88-54        |якості та безпеки продукції АПК    |
|-------------------------+--------------------------------------|
|14. Момот Олександр   |к.е.н., доцент, доцент, завідувач   |
|Іванович, (0622) 91-08-92|кафедри управління якістю Донецького |
|Факс: (0622) 91-08-92  |державного технічного університету  |
|Моб: 8-067-762-15-29   |                   |
|e-mail:quality@mech.dgtu.|                   |
|donetsk.ua        |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|15. Мухаровський Михайло |Генеральний директор         |
|Якович, (044) 526-29-52 |Укрметритестстандарту України     |
|-------------------------+--------------------------------------|
|16. Новиков Володимир  |д.ф.-м.н., професор, ректор Інституту |
|Миколайович, (044)    |підготовки фахівців ДП "УкрНДНЦ"   |
|450-67-19 Факс: (044)  |                   |
|450-67-19 Моб:      |                   |
|8-067-506-97-81     |                   |
|e-mail:secretar_ipk@ukr. |                   |
|ndnc.org.ua       |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|17. Подисаренко Володимир|д.т.н., професор, професор, завідувач |
|Олександрович, (0432)  |кафедри метрології та промислової   |
|43-50-59 Факс: (0432)  |автоматики Вінницького державного   |
|43-50-59 Моб:      |технічного університету        |
|8-050-461-06-47     |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|18. Трофимов Кирило   |к.т.н., доцент, доцент кафедри    |
|Борисович, (057)     |технології виробництва літальних   |
|707-46-74 Факс: (057)  |апаратів Аерокосмічного університету |
|315-15-38 Моб:      |ім. Жуковського "ХАІ"         |
|8-050-524-40-88 e-mail: |                   |
|qcentre@ic.kharkov.ua  |                   |
|----------------------------------------------------------------|

|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|       Підкомісія з приладобудування (051003)       |
|----------------------------------------------------------------|
|1. ТИМЧИК Григорій   |д.т.н., професор, завідувач кафедри   |
|Семенович, голова   |виробництва приладів Національного   |
|підкомісії, (044)   |технічного університету України     |
|236-69-82 (044)    |"Київський політехнічний інститут"   |
|454-96-17 e-mail:   |                    |
|pbf@ntu-kpi.kiev.ua  |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|2. БУРАУ Надія     |д.т.н., професор, завідувач кафедри   |
|Іванівна,       |приладів і систем орієнтації та     |
|заступник голови    |навігації Національного технічного   |
|підкомісії, (+38 044) |університету України "Київський     |
|241-77-02; 454-95-41  |політехнічний інститут"         |
|-----------------------+----------------------------------------|
|3. БАКАЛОР Тимофій   |асистент кафедри приладів і систем   |
|Омарович, секретар   |орієнтації та навігації Національного  |
|підкомісії, (+38 044) |технічного університету України     |
|454-95-40       |"Київський політехнічний інститут"   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|4. ОСТАПЕНКО Валерій  |к.ф.-м.н., завідувач сектора відділу  |
|Олексійович, куратор  |інженерно-технічної освіти Інституту  |
|(044) 425-20-62    |інноваційних технологій і змісту освіти |
|            |МОН                   |
|----------------------------------------------------------------|
|            Члени підкомісії            |
|----------------------------------------------------------------|
|5. ГЕРАЇМЧУК Михайло  |д.т.н., професор, завідувач кафедри   |
|Дем'янович, (+38 044) |приладобудування Національного     |
|241-86-80       |технічного університету України     |
|            |"Київський політехнічний інститут"   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|6. КОНДРАТЕНКО Юрій  |д.т.н., професор кафедри інтелектуальних|
|Пантелійович, (+380512)|інформаційних систем Миколаївського   |
|40-09-39; 24-30-18;  |державного гуманітарного університету  |
|39-94-56; (+38097)   |ім. Петра Могили            |
|960-32-41       |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|7. КИСІЛЬ Ігор     |д.т.н., професор кафедри методів та   |
|Степанович, (+38 03422)|приладів контролю якості        |
|4-60-77; 4-21-39    |Івано-Франківського державного     |
|            |технічного університету нафти і газу  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|8. КОП Вадим Якович,  |д.т.н., професор, завідувач кафедри   |
|(+38 0692) 54-05-90;  |автоматизованих приладових систем    |
|54-53-74        |Севастопольського технічного      |
|            |університету України          |
|-----------------------+----------------------------------------|
|9. ПОРЄВ Володимир   |д.т.н., професор, завідувач кафедри   |
|Андрійович, (+38 044) |наукових, аналітичних та екологічних  |
|241-77-24       |приладів і систем Національного     |
|            |технічного університету України     |
|            |"Київський політехнічний інститут"   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|10. ПРИЩЕПОВ Олег   |к.т.н., декан факультету        |
|Федорович, (+38 0512) |еколого-медичних наук, доц.. кафедри  |
|35-19-27; 50-00-69;  |екології Миколаївської філії      |
|35-19-27; 50-03-33   |Національного університету       |
|            |"Києво-Могилянська Академія"      |
|-----------------------+----------------------------------------|
|11. ПРОТАСОВ Анатолій |к.т.н., доцент, завідувач кафедри    |
|Георгійович, (+38 044) |приладів і систем неруйнівного контролю |
|241-77-01       |Національного технічного університету  |
|            |України "Київський політехнічний    |
|            |інститут"                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|12. ТРУНОВ Олександр  |к.т.н., професор, проректор з навчальної|
|Миколайович, (+38 0512)|роботи, завідувач кафедри медичних   |
|55-15-39; 35-78-02   |приладів та систем Миколаївського    |
|            |державного гуманітарного університету  |
|            |ім. Петра Могили            |
|-----------------------+----------------------------------------|

|13. ШАРАПОВ Валерій  |д.т.н., професор, проректор з      |
|Михайлович, (+38 0472) |науково-дослідної роботи, завідувач   |
|66-66-34; 43-23-49;  |кафедри комп'ютеризованих та      |
|42-21-65; 43-30-10;  |інформаційних технологій в       |
|43-01-10        |приладобудуванні Черкаського державного |
|            |технологічного універсмтету       |
|----------------------------------------------------------------|
|        Підкомісія з оптотехніки (051004)        |
|----------------------------------------------------------------|
|1. БОБИЦЬКИЙ Ярослав    |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
|Васильович, голова     |фотоніки Національного університету |
|підкомісії (032) 258-25-81 |"Львівська політехніка"       |
|Моб: 8-050-370-91-12    |                  |
|---------------------------+------------------------------------|
|2. КОЛОБРОДОВ Валентин   |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
|Георгійович, заступник   |оптичних і оптико-електронних    |
|голови підкомісії, (044)  |приладів Національного технічного  |
|241-77-00         |університету України "Київський   |
|              |політехнічний інститут"       |
|---------------------------+------------------------------------|
|3. МОКРИЙ Олег       |к.ф.-м.н., доцент кафедри фотоніки |
|Мирославович,       |Національного університету     |
|секретар підкомісії Тел:  |"Львівська політехніка"       |
|(032) 258-25-81      |                  |
|----------------------------------------------------------------|
|            Члени підкомісії            |
|----------------------------------------------------------------|
|4. АНГЕЛЬСЬКИЙ Олег    |д.ф.-м.н., професор, завідувач   |
|В'ячеславович, (037)    |кафедри кореляційної оптики     |
|224-47-30         |Чернівецького державного      |
|              |університету            |
|---------------------------+------------------------------------|
|5. БЛОНСЬКИЙ Іван     |д.ф.-м.н., професор, член-кор. НАНУ,|
|Васильович, (044) 525-98-10|завідувач відділення Інституту   |
|              |фізики НАНУ             |
|---------------------------+------------------------------------|
|6. КОЖЕМ'ЯКО Володимир   |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
|Прокопович, (043) 244-04-50|лазерної та оптоелектронної техніки |
|              |Вінницького національного технічного|
|              |університету            |
|---------------------------+------------------------------------|
|7. ЛИХОЛІТ Микола Іванович,|к.т.н, доцент, директор, генеральний|
|(044) 253-00-62 (044)   |конструктор КП "ЦКБ" "Арсенал"   |
|253-39-06         |                  |
|---------------------------+------------------------------------|
|8. ЛУГОВСЬКИЙ Віктор    |к.ф.-м.н., с.н.с., заступник    |
|Володимирович (0442)    |директора департаменту       |
|46-31-92          |Мінпромполітики           |
|---------------------------+------------------------------------|
|9. МАЧЕХІН Юрій Павлович, |д.т.н., професор, завідувач кафедри |
|(057) 702-14-84      |ФОЕТ Харківського національного   |
|              |університету радіоелектроніки    |
|---------------------------+------------------------------------|
|10. ПОПЕРЕНКО Леонід    |д.ф.-м.н., професор, завідувач   |
|Володимирович, (+38 044)  |кафедри оптики Київського      |
|526-22-96         |національного університету імені  |
|              |Т.Г.Шевченка            |
|---------------------------+------------------------------------|
|11. РЕВНЮК Павло Романович,|к.т.н., директор Українського    |
|(0512) 47-83-30      |науково-дослідного інституту    |
|              |технології суднового        |
|              |машинобудування (головна      |
|              |організація з питань лазерної    |
|              |техніки і технології        |
|              |Мінпромполітики)          |
|---------------------------+------------------------------------|
|12. СЛОБОДЯН Володимир   |директор Київського         |
|Дмитрович, (044) 253-00-62 |оптико-механічного технікуму    |
|---------------------------+------------------------------------|
|13. Карпенко Володимир   |д.т.н., професор, заслужений діяч  |
|Іванович          |науки і техніки України, провідний |
|              |науковий співробітник        |
|              |науково-дослідної лабораторії    |
|              |кафедри теорії стрільби зенітними  |
|              |керованими ракетами         |
------------------------------------------------------------------

               Комісія
     з авіаційної та ракетно-космічної техніки (0511)

------------------------------------------------------------------
|              Президія              |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Кривцов        |д.т.н. , професор, ректор       |
|Володимир Станіславович, |Національного аерокосмічного     |
|голова комісії      |університету ім. М.Є.Жуковського   |
|тел. (057) 707-40-00   |"ХАІ"                 |
|факс (057) 315-11-31   |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|2. Карпов        |д.т.н. , професор, перший проректор  |
|Яків Семенович,     |Національного аерокосмічного     |
|заступник голови комісії,|університету ім. М.Є.Жуковського   |
|тел. (057) 707-50-10,  |"ХАІ"                 |
|факс (057) 315-11-31   |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|3. Долматов       |д.т.н., професор, зав. кафедри    |
|Анатолій Іванович,    |технології виробництва авіадвигунів  |
|заступник голови комісії,|Національного аерокосмічного     |
|тел. (057) 707-42-22   |університету ім. М.Є.Жуковського   |
|             |"ХАІ"                 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|4. Кулік         |д.т.н., професор, зав. кафедри    |
|Анатолій Степанович,   |автоматизованих систем управління   |
|заступник голови комісії,|Національного аерокосмічного     |
|тел. (057) 707-43-33   |університету ім. М.Є. Жуковського   |
|             |"ХАІ"                 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|5. Павленко       |к.т.н., доцент, начальник       |
|Віталій Миколайович,   |навчально-аналітичного відділу    |
|секретар комісії,    |Національного аерокосмічного     |
|тел. (057) 707-40-11   |університету ім. М.Є. Жуковського   |
|             |"ХАІ".                |
|-------------------------+--------------------------------------|
|6. Погребняк       |к.т.н., професор, начальник відділу  |
|Віталій Петрович,    |інженерно-технічної освіти Інституту |
|тел. (044) 425-55-17   |інноваційних технологій і змісту   |
|             |освіти.                |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|     Підкомісія з авіа- та ракетобудування (051101)     |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Карпов          |д.т.н. , професор, перший проректор|
|Яків Семенович,       |Національного аерокосмічного    |
|голова підкомісії,     |університету тел. М.Є. Жуковського |
|тел. (057) 707-50-10    |"ХАІ"               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|2. Гайдачук         |д.т.н., професор, проректор з   |
|Олександр Віталійович,   |науково-дослідної роботи      |
|заступник голови підкомісії,|Національного аерокосмічного    |
|тел. (057) 707-40-20    |університету тел. М.Є. Жуковського |
|              |"ХАІ".               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|3. Шевцова         |К.т.н., доцент каф. Авіаційного  |
|Марина Анатоліївна,     |матеріалознавства Національного  |
|секретар підкомісії,    |аерокосмічного університету тел.  |
|тел. (057) 707-47-73    |М.Є. Жуковського "ХАІ".      |
|----------------------------+-----------------------------------|
|4. Джур           |Д.т.н., професор, зав. Кафедри   |
|Євгеній Олексійович,    |технології виробництва літальних  |
|тел. (056) 746-03-12    |апаратів Дніпропетровського    |
|              |національного університету.    |
|----------------------------+-----------------------------------|
|5. Науменко         |К.т.н., доцент, ген. Директор   |
|Павло Олегович,       |Харківського державного      |
|тел. (057) 700-34-39    |авіаційно-виробничого підприємства,|
|              |зав. Кафедри інтегрованих     |
|              |технологій авіаційного виробництва.|
|----------------------------+-----------------------------------|
|6. Бичков          |Д.т.н., професор, головний інженер |
|Сергій Андрійович      |АНТК тел. О.К. Антонова (м. Київ). |
|тел. (044) 442-60-15    |                  |
|----------------------------+-----------------------------------|
|7. Зайончковський      |Д.т.н., тел.., завідувач кафедри  |
|Геннадій Йосипович     |гідро газових систем Національного |
|              |авіаційного університету      |
|----------------------------+-----------------------------------|
|8. Мамлюк          |директор Київського авіаційного  |
|Олег Володимирович     |технікуму             |
|443-02-03          |                  |
|----------------------------+-----------------------------------|
|9. Тіссен          |директор технікуму         |
|Георгій Петрович      |ракетно-космічного машинобудування |
|(0562) 92-36-22       |Дніпропетровського національного  |
|              |університету            |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|    Підкомісія з двигунів та енергетичних установок     |
|         літальних апаратів (051102)          |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Долматов         |д.т.н., професор, зав. Кафедри  |
|Анатолій Іванович,      |технології виробництва      |
|голова підкомісії,      |авіадвигунів Національного    |
|тел. (057) 707-42-22     |аерокосмічного університету    |
|               |тел. М.Є. Жуковського "ХАІ"    |
|-----------------------------+----------------------------------|
|2. Кулик Микола Сергійович, |д.т.н., професор, проректор з   |
|заступник голови підкомісії, |навчальної роботи Національного  |
|тел. (044) 497-72-33     |авіаційного університету (м. Київ)|
|               |зав. Кафедри авіаційних двигунів. |
|-----------------------------+----------------------------------|
|3. Суховій          |К.т.н., доцент кафедри      |
|Сергій Іванович,       |проектування авіаційних двигунів |
|секретар підкомісії,     |Національного аерокосмічного   |
|тел. (057) 707-42-03     |університету тел. М.Є. Жуковського|
|               |"ХАІ".              |
|-----------------------------+----------------------------------|
|4. Шмаров          |Д.т.н., професор, директор    |
|Валерій Миколайович,     |авіаційного інституту       |
|тел. (044) 294-80-00     |Національного авіаційного     |
|               |університету (м. Київ).      |
|-----------------------------+----------------------------------|
|5. Долгін Валерій Миколайович|Директор Закарпатського      |
|(03134)72-482        |машинобудівного технікуму     |
|----------------------------------------------------------------|
|         Підкомісія з авіоніки (051103)         |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Кулік           |д.т.н., професор, зав. кафедри  |
|Анатолій Степанович,     |автоматизованих систем управління |
|голова підкомісії,      |Національного аерокосмічного   |
|тел. (057) 707-43-33     |університету ім. М.Є. Жуковського |
|               |"ХАІ"               |
|-----------------------------+----------------------------------|
|2. Петренко         |д.т.н., професор, декан      |
|Олександр Миколайович,    |фізико-технічного факультету   |
|заступник голови підкомісії, |Дніпропетровського Національного |
|тел. (056) 746-01-11     |університету.           |
|-----------------------------+----------------------------------|
|3. Симонов          |к.т.н., доцент кафедри систем   |
|Володимир Федорович,     |управління літальними апаратами  |
|секретар підкомісії,     |Національного аерокосмічного   |
|тел. (057) 707-43-54     |університету ім. М.Є. Жуковського |
|               |"ХАІ".              |
|-----------------------------+----------------------------------|
|4. Збруцький         |д.т.н., професор, декан факультету|
|Олександр Васильович     |авіаційних та космічних систем  |
|тел. (044) 454-96-66,    |НТУУ "КПІ".            |
|(044) 241-86-15       |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|5. Грібов          |к.т.н., доц.., професор кафедри  |
|Віктор Михайлович      |авіоніки Національного авіаційного|
|               |університету           |
|-----------------------------+----------------------------------|
|6. Скрипець         |к.т.н., професор, зав. кафедри  |
|Андрій Васильович      |авіоніки Національного авіаційного|
|               |університету           |
------------------------------------------------------------------

    Комісія з машинобудування та океанотехніки (0512)

               Президія

------------------------------------------------------------------
| 1. |Романовський  |д-р техн. наук, проф., ректор Національного|
|  |Георгій    |університету кораблебудування імені    |
|  |Федорович,   |адмірала Макарова (м. Миколаїв)      |
|  |голова комісії |                      |
|  |(0512) 35-91-48|                      |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 2. |Дубовий    |д-р техн. наук, проф., перший проректор  |
|  |Олександр   |Національного університету кораблебудування|
|  |Миколайович,  |імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)   |
|  |заст. голови  |                      |
|  |(0512) 42-45-85|                      |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 3. |Морозова Ірина |д-р екон. наук, проф., ректор Одеського  |
|  |Володимирівна, |національного морського університету    |
|  |заст. голови  |(м. Одеса)                 |
|  |(048) 728-31-42|                      |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 4. |Батовкін Віктор|канд. техн. наук, доц. кафедри будівельної |
|  |Іванович,   |механіки корабля Національного університету|
|  |секретар    |кораблебудування імені адмірала Макарова  |
|  |комісії (0512) |(м. Миколаїв)               |
|  |42-45-85    |                      |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 5. |Погребняк   |к.т.н. проф., начальник відділу      |
|  |Віталій    |інженерно-технічної освіти ІІТЗО      |
|  |Петрович    |                      |
|  |425-55-17   |                      |
------------------------------------------------------------------

   Підкомісія з суднобудування та океанотехніки (051201)

------------------------------------------------------------------
| 1. |Морозова Ірина  |д-р екон. наук, проф., ректор Одеського |
|  |Володимирівна,  |національного морського університету  |
|  |голова підкомісії |(м. Одеса)               |
|  |(048) 728-31-42  |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 2. |Дубовий Олександр |д-р техн. наук, проф., перший проректор |
|  |Миколайович, заст.|Національного університету       |
|  |голови (0512)   |кораблебудування імені адмірала Макарова|
|  |42-45-85     |(м. Миколаїв)              |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 3. |Бондаренко    |канд. техн. наук, доцент, декан     |
|  |Олександр     |кораблебудівного факультету       |
|  |Валентинович,   |Національного університету       |
|  |секретар (0512)  |кораблебудування імені адмірала Макарова|
|  |42-44-70     |(м. Миколаїв)              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |       Секція "Кораблі та океанотехніка"       |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 1. |Некрасов Валерій |д-р техн. наук, професор, завідувач   |
|  |Олександрович,  |кафедри теорії та проектування суден  |
|  |голова секції   |Національного університету       |
|  |(0512) 39-73-93  |кораблебудування імені адмірала Макарова|
|  |         |(м. Миколаїв)              |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 2. |Ажищев Віктор   |канд. техн. наук, заст. директора НДІ  |
|  |Федорович (0512) |"Центр" (м. Миколаїв)          |
|  |34-11-30     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 3. |Баскаков Сергій  |канд. техн. наук, доцент кафедри теорії |
|  |Миколайович (048) |та проектування суден Одеського     |
|  |728-31-31     |національного морського університету  |
|  |         |(м. Одеса)               |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 4. |Борисов Євген   |генеральний конструктор з воєнного   |
|  |Олександрович   |кораблебудування, директор Казенного  |
|  |(0512) 35-13-37  |науково-дослідницького центру      |
|  |         |кораблебудування (м. Миколаїв)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 5. |Вашедченко Альвіан|канд. техн. наук, професор кафедри   |
|  |Миколайович (0512)|теорії та проектування суден      |
|  |39-73-93     |Національного університету       |
|  |         |кораблебудування імені адмірала Макарова|
|  |         |(м. Миколаїв)              |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 6. |Воробйов Юрій   |д-р техн. наук, проф., радник ректора, |
|  |Леонідович (048) |завідувач кафедри теорії проектування  |
|  |728-31-31     |суден Одеського національного морського |
|  |         |університету (м. Одеса)         |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 7. |Кочанов Юрій   |д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри|
|  |Петрович (0512)  |будівельної механіки корабля      |
|  |39-73-91     |Національного університету       |
|  |         |кораблебудування імені адмірала Макарова|
|  |         |(м. Миколаїв)              |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 8. |Лугінін Олег   |канд. техн. наук, доцент, декан     |
|  |Євгенович (0552) |суднобудівного факультету Херсонської  |
|  |26-31-18     |філії Національного університету    |
|  |         |кораблебудування імені адмірала Макарова|
|  |         |(м. Херсон)               |
|----+------------------+----------------------------------------|
| 9. |Ляшенко Олександр |канд. техн. наук, доцент, декан     |
|  |Борисович (048)  |кораблебудівного факультету Одеського  |
|  |728-31-31     |національного морського університету  |
|  |         |(м. Одеса)               |
|----+------------------+----------------------------------------|
|10. |Матвєєв В'ячеслав |канд. техн. наук, професор кафедри   |
|  |Григорович (0512) |корпуса корабля Національного      |
|  |39-73-68     |університету кораблебудування імені   |
|  |         |адмірала Макарова (м. Миколаїв)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|11. |Перепадя Костянтин|канд. техн. наук, доцент, декан     |
|  |Васильович (0692) |факультету судноплавства і морських   |
|  |54-42-32     |технологій Севастопольського      |
|  |         |національного технічного університету  |
|  |         |(м. Севастополь)            |
|----+------------------+----------------------------------------|
|12. |Рашковський    |д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри|
|  |Олександр Саулович|технології суднобудування Національного |
|  |(0512) 39-73-92  |університету кораблебудування імені   |
|  |         |адмірала Макарова (м. Миколаїв)     |
|----+------------------+----------------------------------------|
|13. |Рибалов Ігор   |канд. техн. наук, доц. кафедри     |
|  |Іванович (0692)  |океанотехніки та кораблебудування    |
|  |54-42-32     |Севастопольського національного     |
|  |         |технічного університету (м. Севастополь)|
|----+------------------+----------------------------------------|
|14. |Романчук Микола  |канд. техн. наук, генеральний директор |
|  |Павлович (0512)  |ВАТ "Дамен Шіпярдс Океан" (м. Миколаїв) |
|  |40-20-30     |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|15. |Синько Валентин  |Заступник начальника Херсонського    |
|  |Андрійович    |морського коледжу            |
|  |(0552)22-35-69  |                    |
|----+------------------+----------------------------------------|
|16. |Фаріонов Анатолій |канд. техн. наук, доцент, директор   |
|  |Михайлович (06562)|Феодосійського політехнічного інституту |
|  |35-91-48     |Національного університету       |
|  |         |кораблебудування імені адмірала Макарова|
|  |         |(м. Феодосія)              |
------------------------------------------------------------------

   Секція "Суднові енергетичні установки та устаткування"

------------------------------------------------------------------
| 1. |Горбов Віктор |канд. техн. наук, професор, директор   |
|   |Михайлович,  |машинобудівного інституту, завідувач   |
|   |голова секції |кафедри суднових та стаціонарних     |
|   |(0512) 36-02-09|енергетичних установок, Національного   |
|   |        |університету кораблебудування імені    |
|   |        |адмірала Макарова (м. Миколаїв)      |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 2. |Волошин Андрій |канд. техн. наук, професор, завідувач   |
|   |Олександрович |кафедри безпеки і охорони на морі     |
|   |(048) 732-23-15|Одеського національного морського     |
|   |        |університету (м. Одеса)          |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 3. |Груздєв Валерій|канд. техн. наук, доцент, декан      |
|   |Володимирович |судномеханічного факультету Одеського   |
|   |(048) 728-31-27|національного морського університету   |
|   |        |(м. Одеса)                |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 4. |Димо Борис   |канд. техн. наук, професор, декан     |
|   |Васильович   |енергетичного факультету, завідувач    |
|   |(0512) 47-64-27|кафедри технічної теплофізики та суднових |
|   |        |паровиробних установок Національного   |
|   |        |університету кораблебудування імені    |
|   |        |адмірала Макарова (м. Миколаїв)      |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 5. |Івановський  |д-р техн. наук, професор, завідувач    |
|   |Валерій    |кафедри суднових енергетичних установок і |
|   |Георгійович  |технічної експлуатації Одеського     |
|   |(048) 728-31-19|національного морського університету   |
|   |        |(м. Одеса)                |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 6. |Коваль Сергій |головний конструктор з суднових      |
|   |Павлович (0512)|енергетичних установок, начальник КБ-2 ВАТ|
|   |34-20-79    |"Чорноморсуднопроект" (м. Миколаїв)    |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 7. |Рижков Сергій |д-р техн. наук, професор, завідувач    |
|   |Сергійович   |кафедри екології Національного      |
|   |(0512) 36-02-09|університету кораблебудування імені    |
|   |        |адмірала Макарова (м. Миколаїв)      |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 8. |Романенко   |завідувач судномеханічного відділення   |
|   |Тетяна     |Миколаївського політехнічного технікуму  |
|   |Володимирівна |(м. Миколаїв)               |
|   |(0512) 35-30-34|                     |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 9. |Сербін Сергій |д-р техн. наук, професор кафедри турбін, |
|   |Іванович (0512)|Національного університету        |
|   |36-02-09    |кораблебудування імені адмірала Макарова |
|   |        |(м. Миколаїв)               |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 10. |Тимошевський  |д-р техн. наук, професор завідувач кафедри|
|   |Борис     |двигунів внутрішнього згоряння,      |
|   |Георгійович  |Національного університету        |
|   |(0512) 42-48-11|кораблебудування імені адмірала Макарова |
|   |        |(м. Миколаїв)               |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 11. |Чередниченко  |канд. техн. наук, доцент, кафедри суднових|
|   |Олександр   |та стаціонарних енергетичних установок  |
|   |Костянтинович |Національного університету        |
|   |секретар секції|кораблебудування імені адмірала Макарова |
|   |(0512) 36-02-09|(м. Миколаїв)               |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 12. |Чернов Сергій |канд. техн. наук, директор з персоналу  |
|   |Костянтинович |Державного підприємства          |
|   |(0512) 50-92-30|"Науково-виробничий комплекс       |
|   |        |газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект"   |
|   |        |(м. Миколаїв)               |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 13. |Шостак     |канд. техн. наук, професор кафедри    |
|   |Володимир   |суднових та стаціонарних установок,    |
|   |Павлович (0512)|Національного університету        |
|   |36-02-09    |кораблебудування імені адмірала Макарова |
|   |        |(м. Миколаїв)               |
------------------------------------------------------------------

    Комісія з хімічної технології та інженерії (0513)

              ПРЕЗИДІЯ:

-------------------------------------------------------------------------
|1. |БУРМІСТР       |д.х.н., проф., ректор Українського державного|
|  |Михайло Васильович, |хіміко-технологічного університету      |
|  |голова комісії    |                       |
|  |тел. (0-562) 47-46-70|                       |
|---+---------------------+---------------------------------------------|
|2. |САВЧЕНКО       |к.т.н., доцент, перший проректор Українського|
|  |Віктор Данилович,  |державного хіміко-технологічного університету|
|  |заступник голови   |комісії                   |
|  |тел. (0-562) 47-32-48|                       |
|---+---------------------+---------------------------------------------|
|3. |ДАНИЛКОВИЧ      |д.т.н., проф. кафедри технології шкіри та  |
|  |Анатолій Григорович, |хутра Київського національного        |
|  |заступник голови   |університету технологій та дизайну      |
|  |комісії       |                       |
|  |тел. (0-44) 256-21-65|                       |
|---+---------------------+---------------------------------------------|
|4. |АСТРЕЛІН       |д.т.н., проф., декан хіміко-технологічного  |
|  |Ігор Михайлович,   |факультету, завідувач кафедри технології   |
|  |тел. (0-44) 241-76-11|неорганічних речовин Національного технічного|
|  |           |університету України "Київський       |
|  |           |політехнічний інститут"           |
|---+---------------------+---------------------------------------------|
|5. |КОШЕЛЬ        |д.х.н., проф., завідувач кафедри технічної  |
|  |Микола Дмитрович   |електрохімії Українського державного     |
|  |секретар комісії   |хіміко-технологічного університету      |
|  |тел. (0-562) 47-06-74|                       |
|---+---------------------+---------------------------------------------|
|6. |ГОЛЕУС  д.т.н.,   |проф., завідувач кафедри хімічної      |
|  |Віктор Іванович   |технології кераміки і скла Українського   |
|  |тел. (0-562) 47-36-97|державного хіміко-технологічного       |
|  |           |університету                 |
|---+---------------------+---------------------------------------------|
|7. |ПРОКОПОВ       |к.т.н., доцент, начальник відділу      |
|  |Сергій Васильович  |природничо-наукової освіти Інституту     |
|  |тел. (0-44) 425-03-73|інноваційних технологій           |
|  |           |і змісту освіти МОН України         |
-------------------------------------------------------------------------

      Підкомісія з хімічної технології (051301)

-------------------------------------------------------------------------
|1. |САВЧЕНКО       |к.т.н., доцент, перший проректор      |
|  |Віктор Данилович,   |Українського державного           |
|  |голова підкомісії   |хіміко-технологічного університету     |
|  |тел. (0-562) 47-32-48 |                      |
|---+----------------------+--------------------------------------------|
|2. |БРИТИКАЧ       |д.х.н., проф., завідувач кафедри      |
|  |Михайло Миколайович  |хімічної технології             |
|  |тел. (0-322) 258-21-66|переробки нафти та газу Національного    |
|  |           |університету "Львівська політехніка"    |
|---+----------------------+--------------------------------------------|
|3. |КОНЦЕВИЙ       |к.т.н., доцент, замісник декана       |
|  |Андрій Леонідович   |хіміко-технологічного            |
|  |тел. (0-44) 241-19-00 |факультету Національного технічного     |
|  |           |університету України "Київський       |
|  |           |політехнічний інститут"           |
|---+----------------------+--------------------------------------------|
|4. |ХАРЧЕНКО       |д.х.н., проф., завідувач кафедри      |
|  |Олександр Васильович, |органічної хімії              |
|  |заступник голови   |Українського державного           |
|  |підкомісії      |хіміко-технологічного            |
|  |тел. (0-562) 47-05-77 |університету                |
|---+----------------------+--------------------------------------------|
|5. |МЕЛЬНИКОВ       |к.т.н., проф., завідувач кафедри технології |
|  |Борис Іванович,    |неорганічних речовин Українського державного|
|  |секретар підкомісії  |хіміко-технологічного університету     |
|  |тел. (0-562) 47-03-33 |                      |
|---+----------------------+--------------------------------------------|
|6. |РИЩЕНКО        |д.т.н., проф., завідувач кафедри технології |
|  |Михайло Іванович   |кераміки, скла, емалей та вогнетривів    |
|  |тел. (0-57) 707-63-95 |Національного технологічного університету  |
|  |           |"Харківський політехнічний інститут"    |
|---+----------------------+--------------------------------------------|
|7. |САХНЕНКО       |д.т.н., проф. кафедри технічної електрохімії|
|  |Микола Дмитрович   |Національного технологічного університету  |
|  |тел. (0-57) 707-63-95 |"Харківський політехнічний інститут"    |
|---+----------------------+--------------------------------------------|
|8. |ГУЛЯМОВ        |к.т.н., доцент, завідувач кафедри хімічної |
|  |Юрій Михайлович    |технології палива Українського державного  |
|  |тел. (0-562) 47-05-74 |хіміко-технологічного університету     |
|---+----------------------+--------------------------------------------|
|9. |ТКАЧ         |д.х.н., проф., завідувач кафедри аналітичної|
|  |Володимир Іванович  |хімії Українського державного        |
|  |тел. (0-562) 47-06-00 |хіміко-технологічного            |
|  |           |університету                |
|---+----------------------+--------------------------------------------|
|10.|АКІМОВ        |к.т.н., проф., директор Інституту      |
|  |Олександр Михайлович |ядерно-хімічних технологій Севастопольського|
|  |тел. (0-692) 71-00-43 |національного університету ядерної     |
|  |           |енергії та промисловості          |
|---+----------------------+--------------------------------------------|
|11.|НЕКРАСОВ       |д.х.н., проф. кафедри технології основного |
|  |Олексанр Павлович   |органічного синтезу Національного      |
|  |тел. (0-44) 241-19-00 |технічного університету України "Київський |
|  |           |політехнічний інститут"           |
|---+----------------------+--------------------------------------------|
|12.|КУПРІН        |д.х.н., проф. кафедри фізичної хімії    |
|  |Віталій Павлович   |Українського державного           |
|  |тел. (0-562) 47-06-74 |хіміко-технологічного університету     |
|---+----------------------+--------------------------------------------|
|13.|ЗБИКОВСЬКИЙ      |к.х.н., доцент, завідувач кафедри хімічної |
|  |Євген Іванович    |технології палива              |
|  |тел. (0-62) 47-06-74 |Донецького національного технічного     |
|  |           |університету                |
|---+----------------------+--------------------------------------------|
|14.|ЕБІЧ         |д.т.н., проф. кафедри технології переробки |
|  |Юрій Рахміелович   |еластомерів Українського державного     |
|  |тел. (0-562) 62-23-80 |хіміко-технологічного            |
|  |           |університету                |
|---+----------------------+--------------------------------------------|
|15.|ЗВЕРЕВА        |викладач кафедри технології         |
|  |Нінель Вікторівна   |неорганічних речовин            |
|  |тел. (0-6262) 2-86-59 |Слов'янського хіміко-механічного технікуму |
-------------------------------------------------------------------------

       Підкомісія з хімічної інженерії (051302)

-----------------------------------------------------------------------
|1. |ДАНИЛКОВИЧ      |д.т.н., проф. кафедри технології шкіри   |
|  |Анатолій Григорович, |та хутра Київського національного     |
|  |голова підкомісії  |університету технологій          |
|  |тел. (0-44) 256-21-65|та дизайну                 |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|3. |АНДРЕЄВА       |д.т.н., проф. кафедри технології шкіри   |
|  |Ольга Адіславівна  |та хутра Київського національного     |
|  |тел. (0-44) 256-21-65|університету технологій          |
|  |           |секретар підкомісії та дизайну       |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|4. |РОМАНКЕВИЧ      |д.х.н., проф., завідувач кафедри      |
|  |Олег Володимирович  |хімічної технології            |
|  |тел. (0-44) 256-29-01|опоряджувальних виробництв Київського   |
|  |           |національного університету технологій   |
|  |           |та дизайну                 |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|4. |СТАТЮХА       |д.т.н., проф., завідувач кафедри      |
|  |Геннадій Олексійович |кібернетики хіміко-            |
|  |тел. (0-44) 241-76-12|технологічних процесів Національного    |
|  |           |технічного                 |
|  |           |університету України "Київський      |
|  |           |політехнічний інститут"          |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|5. |БОЙКО        |к.т.н., доцент кафедри кібернетики     |
|  |Тетяна Владиславівна |хіміко-технологічних процесів       |
|  |тел. (0-44) 241-76-12|Національного технічного університету   |
|  |           |України "Київський політехнічний      |
|  |           |інститут"                 |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|6. |БЕЗНОСИК       |к.т.н., доцент кафедри кібернетики     |
|  |Юрій Олександрович  |хіміко-технологічних процесів       |
|  |тел. (0-44) 241-76-12|Національного технічного університету   |
|  |           |України "Київський політехнічний      |
|  |           |інститут"                 |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|7. |ДОЛГІХ        |к.т.н., доцент, декан факультету      |
|  |Вячеслав Олексійович,|хімічних технологій Київського       |
|  |заступник голова   |національного університету         |
|  |тел. (0-44) 256-21-07|технологій та дизайну підкомісії      |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|8. |МАНЗЮК        |к.т.н., проф., завідувач кафедри хімічної |
|  |Ігор Андрійович   |технології                 |
|  |тел. (0-382) 72-34-55|Хмельницького національного університету  |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|9. |СЕРІБЕКОВ      |д.т.н., проф., проректор з наукової роботи |
|  |Георгій Савович   |Херсонського національного         |
|  |тел. (0-552) 55-40-10|технічного університету          |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|10.|НІКІПАНЧУК      |д.х.н., проф., завідувач кафедри хімії   |
|  |Михайло Васильович  |та обробки шкіри та хутра         |
|  |тел. (0-322) 39-87-70|Національного університету         |
|  |           |"Львівська політехніка"          |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|11.|ФАБУЛЯК       |д.х.н., проф., кафедри хімії та хімічної  |
|  |Федір Григорович   |технології                 |
|  |тел. (0-44) 406-74-73|Національного авіаційного університету   |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|12.|КАНІВЕЦЬ       |викладач вищої категорії Дніпропетровського|
|  |Олена Іванівна    |політехнічного коледжу           |
|  |тел. (0-562) 47-32-48|                      |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|13.|ТИМОШЕНКО      |голова випускаючої циклової комісії    |
|  |Анатолій Сергійович |спеціальних дисциплін, викладач      |
|  |тел. (0-412) 22-12-42|вищої категорії Житомирського       |
|  |           |коледжу                  |
-----------------------------------------------------------------------

         Комісія з біотехнології (0514)

------------------------------------------------------------------
|              Президія              |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Пирог Тетяна  |д.б.н., ст.н.сп., професор, завідувач   |
|  |Павлівна,   |кафедри біотехнології мікробного синтезу  |
|  |голова комісії |Національного університету харчових    |
|  |(044) 287-96-69|технологій (м. Київ)            |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 2. |Новіков    |д.х.н., професор, завідувач кафедри    |
|  |Володимир   |технології біологічно активних сполук,   |
|  |Павлович,   |фармації та біотехнології Національного  |
|  |заступник   |університету "Львівська політехніка".   |
|  |голови (032)  |                      |
|  |258-22-09   |                      |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 3. |Яценко Валентин|д.мед.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Порфирович,  |медичної кібернетики та телемедицини, декан|
|  |заступник   |Міжуніверситетського медико-інженерного  |
|  |голови (044)  |факультету Національного технічного    |
|  |241-97-24   |університету "КПІ"             |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 4. |Тодосійчук   |к.т.н., доцент, заступник завідувача    |
|  |Тетяна     |кафедри промислової біотехнології,     |
|  |Сергіївна,   |заступник декана факультету біотехнології і|
|  |секретар (044) |біотехніки Національного технічного    |
|  |454-98-51,   |університету України "КПІ"         |
|  |241-76-13   |                      |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 5. |Кошель Анатолій|к.х.н., доцент, ст.н.сп., "Інститут    |
|  |Васильович   |інноваційних технологій і змісту освіти"  |
|  |(044) 425-03-73|МОН України                |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|  |        |                      |
|----------------------------------------------------------------|
|       Підкомісія з біотехнології (051401)        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Новіков    |д.х.н., професор, завідувач кафедри    |
|  |Володимир   |технології біологічно активних сполук,   |
|  |Павлович,   |фармації та біотехнології Національного  |
|  |голова     |університету "Львівська політехніка".   |
|  |підкомісії   |                      |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 2. |Грегірчак   |к.т.н., доцент кафедри біотехнології    |
|  |Наталія    |мікробного синтезу Національного      |
|  |Миколаївна   |університету харчових технологій      |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 3. |Ігнатова Олена |к.б.н., доцент кафедри біотехнології    |
|  |Андріївна   |мікробного синтезу Національного      |
|  |        |університету харчових технологій      |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 4. |Кисла Любов  |д.т.н., професор, завідувач кафедри    |
|  |Василівна   |біотехнології Національного авіаційного  |
|  |        |університету                |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 5. |Гуляєв Віталій |к.т.н., доцент, завідувач кафедри     |
|  |Михайлович   |біотехнології та екології, перший проректор|
|  |        |Дніпродзержинського державного технічного |
|  |        |університету                |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 6. |Швед Ольга   |к.х.н., доцент кафедри технології     |
|  |Василівна   |біологічно активних сполук, фармації та  |
|  |        |біотехнології Національного університету  |
|  |        |"Львівська політехніка"          |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 7. |Стрельников  |д.фарм.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Леонід     |біотехнології Національного фармацевтичного|
|  |Семенович   |університету (м. Харків)          |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 8. |Стрілець Оксана|к.фарм.н., доцент кафедри біотехнології  |
|  |Петрівна    |Національного фармацевтичного університету |
|  |        |(м. Харків)                |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 9. |Мельничук   |д.б.н., професор, директор         |
|  |Максим     |Навчально-наукового інституту охорони   |
|  |Дмитрович   |природи і біотехнологій Національного   |
|  |        |аграрного університету (м. Київ)      |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10. |Рідей Наталія |к.с.-г.н., доцент, декан факультету    |
|  |Михайлівна   |екології і біотехнології Національного   |
|  |        |аграрного університету (м. Рідей)     |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|11. |Клещев Микола |д.т.н., професор, завідувач кафедри    |
|  |Федосович   |біотехнології та аналітичної хімії     |
|  |        |Національного технічного університету "ХПІ"|
|----+---------------+-------------------------------------------|
|12. |Горчаков    |д.б.н., доцент, професор кафедри      |
|  |Володимир   |промислової біотехнології Національного  |
|  |Юрійович    |технічного університету України "КПІ"   |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|13. |Дуган Олексій |д.б.н., професор, завідувач кафедри    |
|  |Мартем'янович |промислової біотехнології, декан факультету|
|  |        |біотехнології і біотехніки Національного  |
|  |        |технічного університету України "КПІ"   |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|14. |Клечак Інна  |к.т.н., доцент, заступник декана факультету|
|  |Рішардівна   |біотехнології і біотехніки Національного  |
|  |        |технічного університету України "КПІ"   |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|15. |Кулик Олександр|к.х.н., доцент, завідувач кафедри     |
|  |Павлович    |біотехнології і безпеки життєдіяльності  |
|  |        |Українського державного          |
|  |        |хіміко-технологічного університету     |
|  |        |(м. Дніпропетровськ)            |
|----------------------------------------------------------------|

|     Підкомісія з біомедичної інженерії (051402)      |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Яценко Валентин|д.мед.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Порфирович,  |медичної кібернетики та телемедицини, декан|
|  |голова     |Міжуніверситетського медико-інженерного  |
|  |підкомісії   |факультету Національного технічного    |
|  |        |університету "КПІ"             |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 2. |Максименко   |д.мед.н., професор, завідувач кафедри   |
|  |Віталій    |біомедичної інженерії міжуніверситетського |
|  |Борисович   |медико-інженерного факультету Національного|
|  |        |технічного університету "КПІ"       |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 3. |Бих Анатолій  |д. фіз.-мат. н,., професор, завідувач   |
|  |Іванович    |кафедри біомедичних електронних приладів та|
|  |        |систем Харківського національного     |
|  |        |університету радіоелектроніки       |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 4. |Злепко Сергій |д.т.н., професор, завідувач кафедри    |
|  |Макарович   |проектування медико-біологічної апаратури |
|  |        |Вінницького технічного національного    |
|  |        |університету                |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 5. |Лисенко    |к.т.н., доц., заступник проректора з    |
|  |Геннадій    |наукової та науково-методичної роботи   |
|  |Леонідович   |Вінницького національного технічного    |
|  |        |університету                |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 6. |Манойлов    |д.т.н., професор, завідувач кафедри    |
|  |В'ячеслав   |електронні апарати Житомирського технічного|
|  |Пилипович   |університету                |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 7. |Новіков    |д.т.н., професор, завідувач кафедри    |
|  |Олександр   |фізичної та біомедичної електроніки    |
|  |Олександрович |Херсонського Національного технічного   |
|  |        |університету                |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 8. |Павлиш     |к.т.н., професор, проректор з навчальної  |
|  |Володимир   |роботи Національного університету     |
|  |Андрійович   |"Львівська політехніка"          |
|----+---------------+-------------------------------------------|
| 9. |Яворський   |д.т.н., професор, завідувач кафедри    |
|  |Богдан Іванович|біотехнічних систем Тернопільського    |
|  |        |державного технічного університету     |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|10. |Кузьмінський  |д.х.н., професор, завідувач кафедри    |
|  |Євген     |екобіотехнології та біоенергетики     |
|  |Васильович   |Національного технічного університету   |
|  |        |України "КПІ"               |
|----+---------------+-------------------------------------------|
|11. |Горобець    |д.т.н., ст.н.сп., завідувач кафедри    |
|  |Світлана    |біоінформатики Національного технічного  |
|  |Василівна   |університету України "КПІ"         |
------------------------------------------------------------------

     Комісія є видавничо-поліграфічної справи (0515)

------------------------------------------------------------------
|              Президія              |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |ДУРНЯК Богдан     |д.т.н., проф., ректор Української |
|  |Васильович, голова   |академії друкарства        |
|  |комісії тел. (0322)  |                  |
|  |59-94-01        |                  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|2. |КИРИЧОК Петро     |д.т.н., проф., директор      |
|  |Олексійович, заступник |Видавничо-поліграфічного інституту |
|  |голови тел. (044)   |Національного технічного      |
|  |241-96-19       |університету "Київський      |
|  |            |політехнічний інститут"      |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 3. |БУРМІСТР Михайло    |д.х.н., проф., ректор Українського |
|  |Васильович тел. (0562) |державного хіміко-технологічного  |
|  |47-46-70        |університету            |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 4. |УГРИН Ярослав     |к.т.н., доц., проректор Української|
|  |Михайлович тел. (0322) |академії друкарства        |
|  |59-94-02        |                  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 5. |МИКЛУШКА Ігор     |к.т.н., доц., зав. кафедри     |
|  |Зіновійович, секретар |електронних видань Української   |
|  |комісії тел. (032)   |академії друкарства        |
|  |242-23-88       |                  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|6. |ЖИВОТОВСЬКА Людмила  |к.б.н., доц., старший науковий   |
|  |Анатоліївна тел. (044) |співробітник Інституту інноваційних|
|  |425-05-32       |технологій і змісту освіти МОН   |
|  |            |України              |
|----------------------------------------------------------------|
|             Члени комісії             |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |ШАБЛІЙ Ігор Васильович |к.т.н., доц., декан факультету   |
|  |тел. (032) 242-23-77  |видавничо-поліграфічних та     |
|  |            |інформаційних технологій      |
|  |            |Української академії друкарства  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|2. |НИЧКА Вадим Іванович  |Директор Львівської книжкової   |
|  |тел. (0322) 76-45-80  |фабрики "Атлас"          |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
| 3. |ДОРОШ Анатолій     |д.х.н., проф., зав. кафедри    |
|  |Кузьмович тел. (044)  |репрографії Національного     |
|  |241-96-26       |технічного університету "Київський |
|  |            |політехнічний інститут"      |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|4. |РАШКЕВИЧ Юрій     |д.т.н., проф., проректор      |
|  |Михайлович тел. (044) |Національного університету     |
|  |74-41-43        |"Львівська політехніка"      |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|5. |ТКАЧЕНКО Володимир   |к.т.н., проф., зав кафедри     |
|  |Пилипович тел. (057)  |інженерної та комп'ютерної графіки |
|  |702-13-78       |Харківського національного     |
|  |            |університету радіоелектроніки   |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|6. |ПРЕДКО Леся Степанівна |к.т.н., доц. кафедри технології до |
|  |тел. (0322) 76-55-83  |друкарських процесів Української  |
|  |            |академії друкарства        |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|7. |ВОРЖЕВА Ольга Василівна|к.т.н., доц. кафедри технології  |
|  |тел. (0322) 72-07-93  |друкованих видань і пакувань    |
|  |            |Української академії друкарства  |
|----------------------------------------------------------------|
|Секція "Комп'ютеризовані технології і системи          |
|видавничо-поліграфічних виробництв"               |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |ГУНЬКО Степан     |к.т.н., проф., зав. кафедри    |
|  |Миколайович тел. (0322)|технології до друкарських процесів |
|  |76-55-83        |Української академії друкарства  |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|2. |ЮЩИК Олег Володимирович|к.т.н., доц. кафедри технології до |
|  |тел. (0322) 76-55-83  |друкарських процесів Української  |
|  |            |академії друкарства        |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|3. |БАРАНОВСЬКИЙ Ігор   |к.т.н., доц., декан заочного    |
|  |Васильович тел. (032) |факультету Української академії  |
|  |297-50-76       |друкарства             |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|4. |ДОРОШ Анатолій     |д.х.н., проф. зав. кафедри     |
|  |Кузьмович 241-96-26  |репрографії НТУУ "КПІ"       |
|----+-----------------------+-----------------------------------|
|5. |РОЗУМ Тетяна      |к.т.н., доц. кафедри репрографії  |
|  |Володимирівна 241-96-25|НТУУ "КПІ"             |
|----------------------------------------------------------------|
<