Документ : Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
20.12.2017 N 134

Про затвердження Змін до Правил
організації статистичної звітності, що подається
до Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Банкам, починаючи зі звітності за 01 березня 2018 року у формі N 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти" додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (зі змінами), операції з продажу безготівкової іноземної валюти не відображати.

3. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю.О.) після офіційного опублікування довести до відома банків України та філій іноземних банків в Україні, небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями, інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

5. Постанова набирає чинності з 25 грудня 2017 року, крім:

1) підпунктів 23, 33 пункту 2 Змін, які набирають чинності з 01 січня 2018 року;

2) підпунктів 18, 22 пункту 2 Змін, які набирають чинності з 01 березня 2018 року.

В.о. Голови Я.В. Смолій

Погоджено:

Міністр фінансів України О. Данилюк

Голова Державної служби фінансового
моніторингу України І.Б. Черкаський

Голова Державної служби статистики України І.Є. Вернер

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
20.12.2017 N 134

Зміни
до Правил організації статистичної звітності, що
подається до Національного банку України

1. Перше речення абзацу другого пункту 16-1 розділу II Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (далі - Правила), після слів "в електронному вигляді" доповнити словами ", які підписані електронно-цифровим підписом керівника або заступника керівника, згідно з розподілом повноважень,".

2. У додатку 1 до Правил:

1) у пункті 3 пояснення щодо заповнення форми N 1Д "Баланс банку" слова та цифри "від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517 (зі змінами)" замінити словами та цифрами "від 11 вересня 2017 року N 89";

2) форму N 217 "Звіт про банківські рахунки та залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, до яких Україною застосовані обмежувальні заходи (санкції), та про наміри здійснення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

  "Форма N 217 (місячна)
Подається: банками - юридичними
особами (зведені дані з урахуванням
структурних підрозділів)
електронною поштою
Центральній розрахунковій палаті;
небанківськими фінансовими
установами (зведені дані
з урахуванням структурних підрозділів),
національним оператором
поштового зв'язку у форматі XML
через веб-портал Національного банку.
У строки, визначені постановою
Правління Національного банку України
01.10.2015 N 654
"Про забезпечення реалізації
і моніторингу ефективності
персональних спеціальних
економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)"
(зі змінами) 

Звіт
про банківські рахунки та залишки коштів на цих
рахунках фізичних та юридичних осіб, до яких Україною
застосовані обмежувальні заходи (санкції), та про наміри здійснення
фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб

Форма № 217 (місячна) Звіт про банківські рахунки та залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб... + Пояснення (в редакції від 20.12.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

";

3) у поясненні щодо заповнення форми N 310Д "Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)":

у розділі I:

у першому реченні абзацу другого:

цифри "1523," виключити;

після цифр "1520," доповнити речення цифрами "1533, 1543,";

в абзаці третьому слово та цифри "рахунку 1522" замінити словом та цифрами "рахунках 1522, 1532, 1542";

у першому реченні абзацу п'ятого цифри "1624," виключити;

у розділі II:

у першому реченні абзацу третього цифри "2030, 2062, 2063, 2071, 2082, 2083" замінити цифрами "2030, 2042, 2043, 2044, 2045, 2063, 2071, 2083, 2301, 2303, 2330, 2331, 2340, 2341, 2351, 2353, 2390, 2393, 2394, 2395.";

в абзаці четвертому слово та цифри "рахунку 2010" замінити словом та цифрами "рахунках 2010, 2040, 2310, 2311, 2391.";

в абзаці п'ятому слово та цифри "рахунку 2020" замінити словом та цифрами "рахунках 2020, 2041, 2320, 2321, 2392";

в абзаці сьомому:

цифри "2102,", "2112,", "2122," "2132," виключити;

доповнити абзац цифрами ", 2140, 2141, 2142, 2143, 2360, 2361, 2362, 2363, 2370, 2371, 2372, 2373, 2380, 2381, 2382, 2383.";

в абзаці восьмому:

у першому реченні:

цифри "2202,", "2232," виключити;

доповнити речення цифрами ", 2240, 2241, 2243, 2401, 2403, 2410, 2411, 2431, 2433 2450, 2451, 2453.";

абзац дев'ятий доповнити цифрами ", 2242, 2420, 2421, 2452";

4) у поясненні щодо заповнення форми N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)":

підпункти 1, 2 пункту 5 викласти в такій редакції:

"1) суми (обсяги) кредитів і процентних ставок за ними за балансовими рахунками з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, видів економічної діяльності K112, інституційних секторів економіки K072, коду розміру суб'єкта господарювання K140, початкових строків погашення S180, розподілу суми оборотів D020 та параметра аналітичного обліку R110 у частині складової R011;

2) суми (обсяги) депозитів і процентних ставок за ними за балансовими рахунками з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, видів економічної діяльності K112, інституційних секторів економіки K072, початкових строків погашення S180, розподілу суми оборотів D020 та параметра аналітичного обліку R110 у частині складової R011.";

у таблиці пункту 7:

у колонці 3 рядка 1:

цифри "1523*," виключити;

після цифр "1524*," доповнити колонку цифрами "1532, 1533, 1542, 1543,";

рядок 2 викласти в такій редакції:

"

II. Кредити, надані клієнтам  рахунки 2010, 2020*, 2030*, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2063*, 2071, 2083, 2103, 2113, 2123, 2133, 2140, 2141, 2142, 2143, 2203*, 2211, 2220*, 2233, 2240, 2241, 2242, 2243, 2301, 2303, 2310, 2311, 2320, 2321, 2330, 2331, 2340, 2341, 2351, 2353, 2360, 2361, 2362, 2363, 2370, 2371, 2372, 2373, 2380, 2381, 2382, 2383, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2401, 2403, 2410, 2411, 2420, 2421, 2431, 2433, 2450, 2451, 2452, 2453, 2600 А**, 2605 А**, 2620 А**, 2625 А**, 2650 А**, 2655 А** 

";

у колонці 3 рядка 3 цифри "1612," виключити;

у колонці 3 рядка 4 цифри "2615,", "2635,", 2652," виключити;

в абзаці третьому примітки таблиці літеру, цифри та слово "R013, який" замінити літерами, словами та цифрами "R110 у частині складової R011, що";

5) у формі N 321 "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)":

у порядку подання форми:

слово "сьомого" замінити словом "восьмого";

у таблиці форми:

колонку 2 рядка 5 викласти в такій редакції:

"III. Довідково: інші окремі групи рахунків та рахунки у відповідних розрізах";

рядок 6 виключити;

у поясненні щодо заповнення форми:

таблицю пункту 4 викласти в такій редакції:

Таблиця пункту 4 для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

"

пункт 6 після слів "параметра аналітичного обліку" доповнити літерою, цифрами та словами "R110 у частині складової";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Значення параметрів аналітичного обліку (крім R110 у частині складової R011) для рахунків з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, нарахованих доходів і визнаних процентних доходів, резервів (у тому числі за кредитними лініями) відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються основні суми за кредитами.";

пояснення доповнити новим пунктом такого змісту:

"13. У разі виявлення підрозділом Національного банку або банком суттєвих помилок під час заповнення цієї форми зміни до форми (файла) уносяться на підставі відповідного дозволу Національного банку не пізніше ніж через два робочих дні після встановленого терміну подання форми.";

6) у поясненні щодо заповнення форми N 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)":

у розділі I:

у першому реченні абзацу другого цифри "1512," виключити;

у першому реченні абзацу четвертого цифри "1612," виключити;

у розділі II:

в абзаці четвертому цифри ", 2615" виключити;

друге речення абзацу п'ятого виключити;

в абзаці шостому цифри ", 2652" виключити;

друге речення абзацу сьомого виключити;

в абзаці восьмому:

слово "рахунках" замінити словом "рахунку";

цифри ", 2635" виключити;

абзаци дев'ятий - чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"4а - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2620П, 2625П.

Інформація за поточними рахунками суб'єктів господарювання, небанківських фінансових установ, фізичних осіб під час складання звіту за цією формою не надається. Інформація за операціями з акредитивами, що обліковуються на рахунку 2620, до форми звітності не надається, а облік оборотів за ними має відображатися за параметром D020 у частині "інші обороти за рахунком".

За рахунками 2600 П, 2605 П, 2620 П, 2625 П, 2650 П, 2655 П облік оборотів ведеться за параметром аналітичного обліку R110 у частині складової R011, що дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:

вкладний (депозитний) рахунок;

поточний рахунок.

У звіт не включаються суми за поточними рахунками.";

7) у поясненні щодо заповнення форми N 360 "Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)":

таблицю пункту 4 викласти в такій редакції:

таблиця пункту 4 для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

"

";

у пункті 6 після слів "параметра аналітичного обліку" доповнити літерою, цифрами та словами "R110 у частині складової";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Значення параметрів аналітичного обліку (крім R110 у частині складової R011) для рахунків з обліку неамортизованої премії, неамортизованого дисконту, переоцінки, нарахованих витрат, визнаних процентних витрат відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються основні суми за депозитами.";

8) у формі N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)":

таблицю форми доповнити новим рядком такого змісту:

"

А  Б  В 
22  XIII. Кредити, отримані   

";

у поясненні щодо заповнення форми:

пункт 1 після слів "у розрізі видів цінних паперів, секторів економіки, резидентності," доповнити словами "кодів країн,";

у пункті 3:

в абзаці першому:

після літери та цифр "K030" доповнити словами, літерою та цифрами ", кодів країн K040";

літеру та цифри "R013" замінити літерами, словами та цифрами "R110 у частині складової R011";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів інституційних секторів економіки K072, резидентності K030, коду валюти R030, початкового строку погашення S183 та параметра аналітичного обліку R110 у частині складової R011";

в абзаці тринадцятому:

літеру та цифри "R013" замінити літерами, словами та цифрами "R110 у частині складової R011";

слова "та прострочених нарахованих витрат" виключити;

таблицю пункту 6 викласти в такій редакції:

"

N з/п  Назва показника  Розрахунок показника [залишки коштів за балансовими рахунками (за відповідними розрізами з урахуванням параметра аналітичного обліку R110 у частині складової R011) станом на кінець періоду] 
I. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком  сума рядків 3 і 4 
у тому числі   
1. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати  рахунки 3320, 3326 П - А, 3330, 3335 П-А, 3336 П-А 
2. Нараховані витрати за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами  рахунки 3328, 3338 
II. Ощадні (депозитні) сертифікати на пред'явника, емітовані банком  сума рядків 7 і 8 
у тому числі   
1. Ощадні (депозитні) сертифікати на пред'явника  рахунки 3320, 3326 П - А, 3330, 3335 П-А, 3336 П-А 
2. Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на пред'явника  рахунки 3328, 3338 
III. Інші цінні папери, емітовані банком  сума рядків 11 і 12 
10  у тому числі   
11  1. Інші цінні папери  рахунки 3300, 3301, 3303, 3305, 3306 П - А, 3310, 3313, 3314, 3315 П - А, 3316 П - А, 3370, 3376 П - А, 3380, 3385, 3386 П - А 
12  2. Нараховані витрати за іншими цінними паперами  рахунки 3308, 3318, 3378, 3388 
13  IV. Похідні фінансові активи  рахунки груп 304, 314 
14  V. Похідні фінансові зобов'язання  рахунки груп 335, 336 
15  VI. Інша дебіторська заборгованість  рахунки груп 181, 280, 351, 352, 354, 355, 357 
16  VII. Інша кредиторська заборгованість  рахунки груп 191, 290, 292, 361, 362, 363, 364, 367, рахунки 3653, 3654, 3658 
17  VIII. Процентні доходи  рахунки розділів 60, 61 
18  IX. Дохід у вигляді дивідендів  рахунок 6300, 6301, 6302, 6303 
19  X. Отримані штрафи, пені  рахунок 6397 
20  XI. Процентні витрати  рахунки розділів 70, 71 
21  XII. Сплачені штрафи, пені  рахунок 7397 
22  XIII. Кредити, отримані  рахунки груп 162, 270 

";

9) пункт 6 розділу I пояснення щодо заповнення форм N 381, N 381А "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку та/або стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" викласти в такій редакції:

"6. До складу зобов'язань за звітом форм N 381 і 381А включаються кошти, які обліковуються за такими рахунками бухгалтерського обліку: 1600 (пасивне сальдо) мінус 1500 (активне сальдо) - (пасивне сальдо), 1602 мінус 1502 - (пасивне сальдо), 1610 мінус 1510- (пасивне сальдо), [1613 плюс 1616 (пасивний залишок) мінус 1616 (активний залишок)] мінус [1513 плюс 1516 (активний залишок) мінус 1516 (пасивний залишок)] - (пасивне сальдо), [1621 плюс 1622] мінус [1521 плюс 1522 плюс 1532 плюс 1542] - (пасивне сальдо), [1623 плюс 1626 (пасивний залишок) мінус 1626 (активний залишок)] мінус [1524 плюс 1526 (активний залишок) мінус 1526 (пасивний залишок) плюс 1533 плюс 1536 (активний залишок) мінус 1536 (пасивний залишок) плюс 1543 плюс 1546 (активний залишок) мінус 1546 (пасивний залишок)] - (пасивне сальдо), 1919 мінус 1819 - (пасивне сальдо), 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2570, 2571, 2572, 2600 (пасивний залишок), 2601, 2602, 2603, 2604, 2605 (пасивний залишок), 2606, [2610 плюс 2611 плюс 2616 (пасивний залишок) мінус 2616 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), 2620 (пасивний залишок), 2622, 2625 (пасивний залишок), [2630 плюс 2636 (пасивний залишок) мінус 2636 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2650 (пасивний залишок), [2651 плюс 2656 (пасивний залишок) мінус 2656 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), 2654, 2655 (пасивний залишок), [2701 плюс 2706 (пасивний залишок) мінус 2706 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), (2900 плюс 2901 плюс 2902 плюс 2909) мінус (2800 плюс 2801 плюс 2809) - (пасивне сальдо), 2903, 2904, 2920 (пасивний залишок), 2924 (пасивний залишок), [3300 плюс 3301 плюс 3303 плюс 3305 плюс 3306 (пасивний залишок) мінус 3306 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), [3310 плюс 3313 плюс 3314 плюс 3316 (пасивний залишок) мінус 3316 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), [3320 плюс 3326 (пасивний залишок) мінус 3326 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), [3330 плюс 3336 (пасивний залишок) мінус 3336 (активний залишок)] - (пасивне сальдо), 3631, 3705 (пасивний залишок), 3720 мінус 3710 - (пасивне сальдо), 3739 (пасивний залишок).

Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 151, 161 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від банків-резидентів, та коштами, залученими від банків-нерезидентів.

Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 152, 153, 154, 162 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від банків-нерезидентів.

Розрахунок зобов'язань банку за балансовим рахунком 2601 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами на вимогу та строковими коштами.

Розрахунок зобов'язань банку за групою балансових рахунків 270 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від міжнародних та інших організацій.

Довідкові дані відображаються у вихідних інформаційних таблицях зазначених звітів.";

10) назву та таблицю форми N 391 "Звіт про стан портфеля цінних паперів (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" викласти в такій редакції:

"Звіт про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

__________________
(код цінного паперу) 
_____________________ (кількість цінних паперів)  __________________ (код і назва валюти) 

(копійки)

N з/п  Показники  Усього  У тому числі 
які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  які обліковуються за справедливою вартістю через сукупний дохід  які обліковуються за амортизованою собівартістю  інвестиції в асоційовані і дочірні компанії 
I. Боргові цінні папери          х 
у тому числі           
боргові цінні папери          х 
нараховані доходи за борговими цінними паперами          х 
II. Капітал і акції інвестиційних фондів        х   
у тому числі           
капітал і акції інвестиційних фондів        х   
нараховані доходи за капіталом і акціями інвестиційних фондів        х   
III. Резерв під знецінення цінних паперів    х      х 

";

у поясненні щодо заповнення форми:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Звіт передбачає надання банками даних про стан портфеля цінних паперів банків у розрізі видів цінних паперів, кодів цінних паперів, кодів країн, секторів економіки емітентів, кодів валют, початкових строків погашення та кінцевих строків погашення.";

слова "кодів валют та" замінити словами "кодів валют,";

доповнити пункт словами "та кінцевих строків погашення";

у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Дані про цінні папери, емітовані резидентами та нерезидентами, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, видів цінних паперів S130, кодів країн K040, інституційних секторів економіки K072, кодів валют R030, початкових строків погашення S183, кінцевих строків погашення S240 та параметра аналітичного обліку R110 у частині складової R011, у розрізі кодів цінних паперів.";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"Код цінного паперу (12 знаків) може приймати значення: міжнародного ідентифікаційного номера цінного папера (ISIN) для облігацій підприємств, облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик України, облігацій внутрішніх та зовнішніх місцевих позик, казначейських зобов'язань України, облігацій міжнародних фінансових організацій, облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іпотечних облігацій, акцій, акцій корпоративних інвестиційних фондів, інвестиційних сертифікатів; серії та номера для ощадних (депозитних) сертифікатів, векселів, заставних та приватизаційних цінних паперів, сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, іпотечних сертифікатів. В інших випадках зазначаються нулі.";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Показники колонки 3 у рядках 1 - 9 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 4 - 7. Показники колонок 3 - 7 у рядках 1 і 5 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3 і 4, 7 і 8.";

таблицю пункту 6 викласти в такій редакції:

"

N з/п  Назва показника  Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 
I. Боргові цінні папери, придбані банком*, - усього, у тому числі  сума рядків 2, 5 і 8 
1. Які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки *  сума рядків 3 і 4 
боргові цінні папери*  рахунки 1400, 1401, 1402, 1403, 1404 (1405 АП, 1406 АП)**;
рахунки 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 (3015 АП, 3016 АП)** 
нараховані доходи за борговими цінними паперами*  рахунки 1408, 3018** 
2. Які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*  сума рядків 6 і 7 
боргові цінні папери*  рахунки 1410, 1411, 1412, 1413, 1414 (1415 АП, 1416 АП)**;
рахунки 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 (3115 АП, 3116 АП)** 
нараховані доходи за борговими цінними паперами*  рахунки 1418, 3118** 
3. Які обліковуються за амортизованою собівартістю*  сума рядків 9 і 10 
боргові цінні папери*  рахунки 1420, 1421, 1422, 1423, 1424 (1426 АП)**;
рахунки 3210, 3211, 3212, 3213, 3214 (3216 АП)** 
10  нараховані доходи за борговими цінними паперами*  рахунки 1428, 3218** 
11  II. Капітал і акції інвестиційних фондів* - усього, у тому числі  сума рядків 12, 15 і 20 
12  1. Які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*  сума рядків 13 і 14 
13  капітал і акції інвестиційних фондів*  рахунки 3002, 3003, 3005, 3007 АП** 
14  нараховані доходи за капіталом і акціями інвестиційних фондів*  рахунок 3008 ** 
15  2. Які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*  сума рядків 16, 17, 18 і 19 
16  капітал і акції інвестиційних фондів*  рахунки 3102, 3103, 3105, 3107 АП** 
17  нараховані доходи за капіталом і акціями інвестиційних фондів*  рахунок 3108 А ** 
18  інвестиції в асоційовані та дочірні компанії на продаж*  рахунки 3412, 3413, 3415;
рахунки 3422, 3423, 3425 
19  нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії на продаж*  рахунки (3418, 3428)** 
20  3. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії*  сума рядків 21 і 22 
21  інвестиції в асоційовані та дочірні компанії*  рахунки 4102, 4103, 4105;
рахунки 4202, 4203, 4205 
22  нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії*  рахунки 4108, 4208** 
23  III. Резерв під знецінення цінних паперів - усього, у тому числі  сума рядків 24 і 25 
24  які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  рахунки 1419 КА, 3119 КА 
25  які обліковуються за амортизованою собівартістю  рахунки 1429 КА, 3219 КА 

__________

* У відповідних розрізах.

** За аналітичним обліком з урахуванням аналітичного параметра R110 у частині складової R011";

11) у формі N 401 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці 2 форми:

у колонках 10, 11, 18, 19, 26, 27, 34, 35 рядків 22, 23, 29, 30, 54, 55, 61, 62, 70, 71, 77, 78, 86, 87, 93, 94, 102, 103, 109, 110 літеру "X" виключити;

у колонках 10, 11, 18, 19 рядків 6, 7, 13, 14 літеру "X" виключити;

у колонках 10, 11 рядків 38, 39, 45, 46 літеру "X" виключити;

у підпункті 21 пункту 5 розділу III пояснення щодо заповнення форми цифри "1.3", "1.3.1" замінити відповідно цифрами "2.3", "2.3.1";

12) у пункті 3 розділу I пояснення щодо заповнення форми N 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням":

перше речення підпункту 16 доповнити словами "будь-якої платіжної системи";

підпункти 17 - 19 доповнити словами "будь-якої платіжної системи";

перше речення підпункту 20 доповнити словами "будь-якої платіжної системи";

підпункти 21, 22 доповнити словами "будь-якої платіжної системи";

13) в абзаці першому пункту 2 розділу II пояснення щодо заповнення частини 2 форми N 407 "Звіт про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою" слова "на адресу Департаменту статистики та звітності dstz@bank.gov.ua" замінити словами "через веб-портал Національного банку";

14) у таблиці пункту 14 пояснення щодо заповнення форми N 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків":

у рядку 7:

у колонці 4 цифри "2615,", ", 2652" виключити;

у колонці 5 цифри ", 2652" виключити;

у колонках 6, 7 цифри ", 2615" виключити;

у колонках 8 - 10 цифри ", 2635" виключити;

у колонках 8, 10 рядка 8 цифри "2635" виключити;

15) у порядку подання форми N 500 "Звіт про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, що гарантований державою," слова "Надсилається поштою:" замінити словами "Подається електронною поштою у форматі xls на адресу 153sapl@U0H0:";

16) форму N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

  "Форма N 503 (місячна)
Подається електронною поштою:
банками - юридичними особами
в розрізі регіонів, відокремлених
підрозділів та позичальників
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше сьомого робочого
дня місяця, наступного за звітним 

Звіт
про залучення та обслуговування кредиту
за договором з нерезидентом

Форма № 503 (місячна) Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом + Пояснення (в редакції від 20.12.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

";

17) форму N 504 "Прогноз операцій з погашення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

  "Форма N 504 (місячна)
Подається електронною поштою:
банками - юридичними особами
в розрізі регіонів, відокремлених
підрозділів банку та позичальників
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше восьмого
робочого дня місяця,
наступного за звітним 

Прогноз
операцій з погашення та обслуговування
кредиту за договором з нерезидентом

Форма № 504 (місячна) Прогноз операцій з погашення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом + Пояснення (в редакції від 20.12.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

";

18) після форми N 504 "Прогноз операцій з погашення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" доповнити додаток новою формою статистичної звітності N 510 "Звіт про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)" та поясненням щодо її заповнення такого змісту:

  "Форма N 510 (щоденна)
Подається банками -
юридичними особами у форматі XML
через веб-портал
Національного банку України
до 13 години наступного
робочого дня 

Звіт
про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти,
банківських металів (без фізичної поставки)

Форма № 510 (щоденна) Звіт про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів... + Пояснення (в редакції від 20.12.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

";

19) форму N 512 "Розшифрування окремої інформації про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою" та пояснення щодо її заповнення виключити;

20) у порядку подання форми N 526 "Інформація про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій" слово "Надсилається" замінити словом "Подається";

21) у формі N 530 "Інформація про операції з цінними паперами, що здійснюються небанківськими фінансовими установами, які отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій" та поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слово "Надсилається" замінити словом "Подається";

у третьому реченні пункту 1 пояснення щодо заповнення форми:

слова "на паперових носіях та" виключити;

слова "на електронну адресу Департаменту статистики та звітності dstz@bank.gov.ua" замінити словами "через веб-портал Національного банку";

22) форми N 536 "Звіт про операції з банківськими металами", N 538 "Звіт про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками" та пояснення щодо їх заповнення виключити;

23) форму N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

  "Форма N 555 (щоденна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в регіональному розрізі
Центральній розрахунковій палаті
до 14 години наступного
робочого дня 

Звіт
про переказ безготівкової іноземної валюти

Форма № 555 (щоденна) Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти + Пояснення (в редакції від 20.12.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

";

24) пояснення щодо заповнення форми N 600 "Звіт про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями" викласти в такій редакції:

"Пояснення
щодо заповнення форми N 600
Звіт про визначення банками України розміру кредитного
ризику за активними банківськими операціями

1. Звіт передбачає подання даних про розрахунок розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, що оцінюються на індивідуальній та груповій основах, відповідно до вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року N 351 (зі змінами) (далі - Положення N 351).

2. Дані про активні банківські операції, розмір повернення боргу, кредитні ризики, сформовані резерви та розмір уцінки складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку в розрізі параметрів аналітичного обліку щодо кодів валют (параметр R030), резидентності (параметр K030), класів боржника/контрагента (параметр S080), типу розрахунку розміру кредитного ризику (параметр S083), видів забезпечення (параметр S031).

3. Частина 1. Звіт про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, що оцінюються на індивідуальній основі.

4. Опис параметрів заповнення колонок частини 1 форми N 600:

1) колонка 4 - зазначається загальна сума боргу за активами. Відповідає залишкам на балансових рахунках:

1200 А, 1203 А, 1207 А, 1208 А, 1211 А, 1212 А, 1218 А;

1400 А, 1401 А, 1402 А, 1403 А, 1404 А, 1405 А, 1408 А, 1410 А, 1411 А, 1412 А, 1413 А, 1414 А, 1415 А, 1418 А, 1420 А, 1421 А, 1422 А, 1423 А, 1424 А, 1428 А. 1430 А, 1435 А, 1438 А, 1440 А, 1448 А, 1450 А, 1455 А, 1458 А;

1500 А, 1502 А, 1508 АП, 1510 А, 1513 А, 1518 АП, 1520 А, 1521 А, 1522 А, 1524 А, 1528 А, 1532 А, 1533 А, 1535 А, 1538 А, 1542 А, 1543 А, 1545 А, 1548 А, 1600 А, 1607 А;

1811 А, 1819 А, 2800 А, 2801 А, 2805 А, 2806 А, 2809 А, 3510 А, 3511 А, 3519 А, 3540 А, 3541 А, 3542 А, 3548 А, 3550 А, 3551 А, 3552 А, 3559 А, 3570 А, 3578 А, 3710 А;

2010 А, 2018 А, 2020 А, 2028 А, 2030 А, 2038 А, 2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045 А, 2048 А, 2060 А, 2063 А, 2068 А, 2071 А, 2078 А, 2083 А, 2088 А, 2103 А, 2108 А, 2113 А, 2118 А, 2123 А, 2128 А, 2133 А, 2138 А, 2140 А, 2141 А, 2142 А, 2143 А, 2148 А, 2203 А, 2208 А, 2211 А, 2218 А, 2220 А, 2228 А, 2233 А, 2238 А, 2240 А, 2241 А, 2242 А, 2243 А, 2248 А, 2301 А, 2303 А, 2307 А, 2308 А, 2310 А, 2311 А, 2317 А, 2318 А, 2320 А, 2321 А, 2327 А, 2328 А, 2330 А, 2331 А, 2337 А, 2338 А, 2340 А, 2341 А, 2347 А, 2348 А, 2351 А, 2353 А, 2357 А, 2358 А, 2360 А, 2361 А, 2362 А, 2363 А, 2367 А, 2368 А, 2370 А, 2371 А, 2372 А, 2373 А, 2377 А, 2378 А, 2380 А, 2381 А, 2382 А, 2383 А, 2387 А, 2388 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2397 А, 2398 А, 2401 А, 2403 А, 2407 А, 2408 А, 2410 А, 2411 А, 2417 А, 2418 А, 2420 А, 2421 А, 2427 А, 2428 А, 2431 А, 2433 А, 2437 А, 2438 А, 2450 А, 2451 А, 2452 А, 2453 А, 2457 А, 2458 А, 2600 А, 2605 А, 2607 А, 2620 А, 2625 А, 2627 А, 2650 А, 2655 А, 2657 А, 3560 А, 3568 А;

3002 А, 3003 А, 3005 А, 3007 А, 3008 А, 3010 А, 3011 А, 3012 А, 3013 А, 3014 А, 3015 А, 3018 А, 3102 А, 3103 А, 3105 А, 3107 А, 3108 А, 3110 А, 3111 А, 3112 А, 3113 А, 3114 А, 3115 А, 3118 А, 3210 А, 3211 А, 3212 А, 3213 А, 3214 А, 3218 А;

3040 А, 3041 А, 3042 А, 3043 А, 3044 А, 3049 А, 3140 А, 3141 А, 3142 А, 3143 А, 3144 А;

9000 А, 9001 А, 9002 А, 9003 А, 9100 А, 9122 А, 9129 А, 9200 А, 9201 А, 9202 А, 9203 А, 9204 А, 9206 А, 9207 А, 9208 А, 9221 А, 9224 А, 9228 А, 9300 А, 9321 А, 9324 А, 9328 А, 9350 А, 9351 А, 9352 А, 9353 А, 9354 А, 9356 А, 9357 А, 9358 А, 9359 А Плану рахунків;

2) колонка 5 - зазначається сума нарахованих доходів, визнаних банком згідно з нормативно-правовим актом Національного банку України з бухгалтерського обліку (далі - нараховані доходи)/нарахованих доходів за операціями, за якими немає основної заборгованості. Відповідає залишкам на балансових рахунках 1208 А, 1218 А, 1408 А, 1418 А, 1428 А, 1438 А, 1448 А, 1458 А, 1508 АП [з урахуванням пасивних залишків (за наявності)], 1518 АП [з урахуванням пасивних залишків (за наявності)], 1528 А, 1538 А, 1548 А, 1607 А, 2018 А, 2028 А, 2038 А, 2048 А, 2068 А, 2078 А, 2088 А, 2108 А, 2118 А, 2128 А, 2138 А, 2148 А, 2208 А, 2218 А, 2228 А, 2238 А, 2248 А, 2308 А, 2318 А, 2328 А, 2338 А, 2348 А, 2358 А, 2368 А, 2378 А, 2388 А, 2398 А, 2408 А, 2418 А, 2428 А, 2438 А, 2458 А, 2607 А, 2627 А, 2657 А, 3008 А, 3018 А, 3108 А, 3118 А, 3218 А, 3418 А, 3428 А, 3568 А, 3570 А, 3578 А Плану рахунків;

3) колонка 6 - зазначається сума боргу за наданим фінансовим зобов'язанням із застосованим значенням коефіцієнта кредитної конверсії (CCF) згідно з додатком 5 до Положення N 351;

4) колонка 7 - зазначається рівень повернення боргу за активними операціями за рахунок реалізації забезпечення, розрахований згідно з Положенням N 351;

5) колонка 8 - зазначається рівень повернення боргу за активними операціями за рахунок інших надходжень, розрахований згідно з Положенням N 351;

6) колонка 9 - зазначається розмір (величина) кредитного ризику за активними операціями, розрахований згідно з Положенням N 351;

7) колонка 10 - зазначається розмір сформованого резерву/уцінки за активними операціями згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Відповідає залишкам на балансових рахунках 1405 П, 1415 П, 1419 КА, 1429 КА, 1435 П, 1455 П, 1509 КА, 1519 КА, 1529 КА, 1535 П, 1545 П, 1549 КА, 1609 КА, 1890 КА, 2019 КА, 2029 КА, 2039 КА, 2049 АП, 2069 КА, 2079 КА, 2089 КА, 2109 КА, 2119 КА, 2129 КА, 2139 КА, 2149 АП, 2209 КА, 2219 КА, 2229 КА, 2239 КА, 2249 АП, 2307 П, 2309 АП, 2317 П, 2319 АП, 2327 П, 2329 АП, 2337 П, 2339 АП, 2347 П, 2349 АП, 2357 П, 2359 АП, 2367 П, 2369 АП, 2377 П, 2379 АП, 2387 П, 2397 П, 2407 П, 2409 АП, 2417 П, 2419 АП, 2427 П, 2429 АП, 2437 П, 2439 АП, 2457 П, 2609 КА, 2629 КА, 2659 КА, 2890 КА, 3007 П, 3015 П, 3115 П, 3119 КА, 3219 КА, 3590 КА, 3599 КА, 3569 КА, 3690 П, 3692 П Плану рахунків;

8) колонка 11 - зазначається різниця між розміром (величиною) кредитного ризику та розміром сформованого резерву/уцінки за відповідними активними операціями згідно з МСФЗ (різниця між даними колонок 9 та 10).

5. Опис параметрів заповнення рядків частини 1 форми N 600:

1) розділ I. Активні операції банку щодо боржників - юридичних осіб [крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення (SPE)], крім наданих фінансових зобов'язань:

рядок 1 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою активних операцій банку щодо боржників - юридичних осіб [крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення (SPE)], крім наданих фінансових зобов'язань. Дані дорівнюють сумі рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 та 1.10;

рядки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою активних операцій банку щодо боржників - юридичних осіб [крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення (SPE)], крім наданих фінансових зобов'язань, класифікованих за відповідними класами. Дані рядка 1.1 дорівнюють сумі рядків 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 та 1.1.4; дані рядків 1.2 - 1.10 дорівнюють сумі відповідних даних для відповідних класів аналогічно до рядка 1.1;

рядки 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1, 1.9.1, 1.10.1 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою кредитних операцій банку щодо відповідних боржників - юридичних осіб (залишки на балансових рахунках 2010 А, 2018 А, 2020 А, 2028 А, 2030 А, 2038 А, 2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045 А, 2048 А, 2060 А, 2063 А, 2068 А, 2071 А, 2078 А, 2083 А, 2088 А, 2301 А, 2303 А, 2307 АП, 2308 А, 2310 А, 2311 А, 2317 АП, 2318 А, 2320 А, 2321 А, 2327 АП, 2328 А, 2330 А, 2331 А, 2337 АП, 2338 А, 2340 А, 2341 А, 2347 АП, 2348 А, 2351 А, 2353 А, 2357 АП, 2358 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2397 АП, 2398 А, 2600 А, 2605 А, 2607 А, 2650 А, 2655 А, 2657 А, 3560 А, 3568 А, 2019 КА, 2029 КА, 2039 КА, 2049 КА, 2069 КА, 2079 КА, 2089 КА, 2309 АП, 2319 АП, 2329 АП, 2339 АП, 2349 АП, 2359 АП, 2609 КА, 2659 КА, 3569 КА Плану рахунків);

рядки 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2, 1.5.2, 1.6.2, 1.7.2, 1.8.2, 1.9.2, 1.10.2 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою операцій банку з цінними паперами щодо відповідних боржників, що є емітентами цінних паперів. Дані надаються в розрізі: цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки [розподіляються на акції та інші фінансові інвестиції (окремо виділяються інвестиційні сертифікати) та боргові цінні папери]; цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [розподіляються на акції та інші фінансові інвестиції (окремо виділяються інвестиційні сертифікати); боргові цінні папери]; цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю (залишки на балансових рахунках 1403 А, 1404 А, 1405 АП, 1408 А, 1413 А, 1414 А, 1415 АП, 1418 А, 1423 А, 1424 А, 1428 А, 3003 А, 3005 А, 3007 АП, 3008 А, 3013 А, 3014 А, 3015 АП, 3018 А, 3103 А, 3105 А, 3107 АП, 3108 А, 3113 А, 3114 А, 3115 АП, 3118 А, 3213 А, 3214 А, 3218 А, 1419 КА, 1429 КА, 3119 КА, 3219 КА Плану рахунків);

рядки 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3, 1.4.3, 1.5.3, 1.6.3, 1.7.3, 1.8.3, 1.9.3, 1.10.3 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою операцій банку за похідними фінансовими активами щодо відповідних контрагентів (залишки на балансових рахунках 3040 А, 3041 А, 3042 А, 3043 А, 3044 А, 3049 А, 3140 А, 3141 А, 3142 А, 3143 А, 3144 А Плану рахунків);

рядки 1.1.4, 1.2.4, 1.3.4, 1.4.4, 1.5.4, 1.6.4, 1.7.4, 1.8.4, 1.9.4, 1.10.4 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою операцій банку за фінансовою дебіторською заборгованістю відповідних контрагентів, строк погашення якої перевищує три місяці (залишки на балансових рахунках 2800 А, 2801 А, 2809 А, 3540 А, 3541 А, 3542 А, 3548 А, 3570 А, 3578 А, 3710 А, 2890 КА, 3599 КА Плану рахунків);

2) розділ II. Активні операції банку щодо інших боржників, крім наданих фінансових зобов'язань:

рядок 2 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою активних операцій банку щодо інших боржників, крім наданих фінансових зобов'язань. Дані дорівнюють сумі рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 та 2.5;

рядки 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою активних операцій банку щодо інших боржників, крім наданих фінансових зобов'язань, класифікованих за відповідними класами. Дані рядка 2.1 є сумою даних рядків 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 та 2.1.8. Дані рядка 2.2 дорівнюють сумі рядків 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 та 2.1.7; дані рядків 2.3 - 2.5 дорівнюють сумі відповідних даних для відповідних класів аналогічно до рядка 2.2;

рядки 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою кредитних операцій банку щодо відповідних боржників. Дані надаються в розрізі видів кредитних операцій: за кредитами, наданими боржникам - фізичним особам; за кредитами, наданими боржникам - бюджетним установам; за кредитами, наданими боржникам, що є компаніями спеціального призначення (SPE), для реалізації інвестиційного проекту; за операціями з банками-боржниками на міжбанківському ринку (залишки на балансових рахунках 1510 А, 1513 А, 1518 А, 1520 А, 1521 А, 1522 А, 1524 А, 1528 А, 1532 А, 1533 А, 1535 АП, 1538 А, 1542 А, 1543 А, 1545 АП, 1548 А, 2010 А, 2018 А, 2020 А, 2028 А, 2030 А, 2038 А, 2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045 А, 2048 А, 2060 А, 2063 А, 2068 А, 2071 А, 2078 А, 2083 А, 2088 А, 2103 А, 2108 А, 2113 А, 2118 А, 2123 А, 2128 А, 2133 А, 2138 А, 2140 А, 2141 А, 2142 А, 2143 А, 2148 А, 2203 А, 2208 А, 2211 А, 2218 А, 2220 А, 2228 А, 2233 А, 2238 А, 2240 А, 2241 А, 2242 А, 2243 А, 2248 А, 2301 А, 2303 А, 2307 АП, 2308 А, 2310 А, 2311 А, 2317 АП, 2318 А, 2320 А, 2321 А, 2327 АП, 2328 А, 2330 А, 2331 А, 2337 АП, 2338 А, 2340 А, 2341 А, 2347 АП, 2348 А, 2351 А, 2353 А, 2357 АП, 2358 А, 2360 А, 2361 А, 2362 А, 2363 А, 2367 АП, 2368 А, 2370 А, 2371 А, 2372 А, 2373 А, 2377 АП, 2378 А, 2380 А, 2381 А, 2382 А, 2383 А, 2387 АП, 2388 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2397 АП, 2398 А, 2401 А, 2403 А, 2407 АП, 2408 А, 2410 А, 2411 А, 2417 АП, 2418 А, 2420 А, 2421 А, 2427 АП, 2428 А, 2431 А, 2433 А, 2437 АП, 2438 А, 2450 А, 2451 А, 2452 А, 2453 А, 2457 А, 2458 А, 2600 А, 2605 А, 2607 А, 2620 А, 2625 А, 2627 А, 3560 А, 3568 А, 1519 КА, 1529 КА, 1549 КА, 2019 КА, 2029 КА, 2039 КА, 2049 АП, 2069 КА, 2079 КА, 2089 КА, 2109 КА, 2119 КА, 2129 КА, 2139 КА, 2149 АП, 2209 КА, 2219 КА, 2229 КА, 2239 КА, 2249 АП, 2309 АП, 2319 АП, 2329 АП, 2339 АП, 2349 АП, 2359 АП, 2369 АП, 2379 АП, 2409 АП, 2419 АП, 2429 АП, 2439 АП, 2609 КА, 2629 КА, 3569 КА Плану рахунків);

рядки 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках, щодо відповідних контрагентів. Дані надаються в розрізі банків-контрагентів, що є резидентами, та банків-контрагентів, що є нерезидентами (залишки на балансових рахунках 1500 А, 1502 А, 1508 АП, 1600 А, 1607 А, 1509 КА, 1609 КА Плану рахунків);

рядки 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.5.3 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою операцій банку з цінними паперами щодо відповідних боржників, що є емітентами цінних паперів. Дані надаються в розрізі: цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки [розподіляються на акції та інші фінансові інвестиції (окремо виділяються інвестиційні сертифікати) та боргові цінні папери]; цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [розподіляються на акції та інші фінансові інвестиції (окремо виділяються інвестиційні сертифікати); боргові цінні папери]; цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю (залишки на балансових рахунках 1402 А, 1403 А, 1404 А, 1405 АП, 1408 А, 1412 А, 1413 А, 1414 А, 1415 АП, 1418 А, 1422 А, 1423 А, 1424 А, 1428 А, 3002 А, 3005 А, 3007 АП, 3008 А, ЗОН А, 3012 А, 3014 А, 3015 АП, 3018 А, 3102 А, 3105 А, 3107 АП, 3108 А, 3111 А, 3112 А, 3114 А, 3115 АП, 3118 А, 3211 А, 3212 А, 3214 А, 3218 А, 1419 КА, 1429 КА, 3119 КА, 3219 КА Плану рахунків);

рядки 2.1.4, 2.2.4, 2.3.4, 2.4.4, 2.5.4 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою операцій банку за похідними фінансовими активами щодо відповідних контрагентів (залишки на балансових рахунках 3040 А, 3041 А, 3042 А, 3043 А, 3044 А, 3049 А, 3140 А, 3141 А, 3142 А, 3143 А, 3144 А Плану рахунків);

рядки 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5, 2.5.5 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою операцій банку за фінансовою дебіторською заборгованістю відповідних контрагентів, строк погашення якої перевищує три місяці (залишки на балансових рахунках 1811 А, 1819 А, 2800 А, 2801 А, 2809 А, 3540 А, 3541 А, 3542 А, 3548 А, 3570 А, 3578 А, 3710 А, 1890 КА, 2890 КА, 3599 КА Плану рахунків);

рядки 2.1.6, 2.2.6 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою операцій банку за фінансовою дебіторською заборгованістю відповідних контрагентів, строк погашення якої не перевищує трьох місяців (залишки на балансових рахунках 1811 А, 1819 А, 2800 А, 2801 А, 2809 А, 3540 А, 3541 А, 3542 А, 3548 А, 3570 А, 3578 А, 3710 А, 1890 КА, 2890 КА, 3599 КА Плану рахунків);

рядки 2.1.7, 2.2.7 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою операцій банку за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю відповідних контрагентів (залишки на балансових рахунках 3510 А, 3511 А, 3519 А, 3550 А, 3551 А, 3552 А, 3559 А, 3590А Плану рахунків);

рядок 2.1.8 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою активних операцій, за якими банк визначає клас 1 відповідних боржників без оцінки кредитного ризику (залишки на балансових рахунках 1200 А, 1203 А, 1207 А, 1208 А, 1211 А, 1212 А, 1218 А, 1400 А, 1401 А, 1402 А, 1403 А, 1405 АП, 1408 А, 1410 А, 1411 А, 1412 А, 1413 А, 1415 АП, 1418 А, 1420 А, 1421 А, 1422 А, 1423 А, 1428 А, 1430 А, 1435 АП, 1438 А, 1440 А, 1448 А, 1450 А, 1455 АП, 1458 А, 1500 А, 1502 А, 1508 АП, 1600 А, 1607 А, 2805 А, 2806 А, ЗОЮ А, 3012 А, 3015 АП, 3018 А, 3110 А, 3112 А, 3115 АП, 3118 А, 3210 А, 3212 А, 3218 А, 1419 КА, 1429 КА, 1509 КА, 1609 КА, 2890, 3119 КА, 3219 КА Плану рахунків);

3) розділ III. Надані фінансові зобов'язання боржникам - юридичним особам [крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення (SPE)]:

рядок 3 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою наданих банком фінансових зобов'язань боржникам - юридичним особам [крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення (SPE)], (залишки на позабалансових рахунках 9000 А, 9003 А, 9122 А, 9129 А, 9200 А, 9201 А, 9202 А, 9203 А, 9204 А, 9206 А, 9207 А, 9208 А, 9221 А, 9224 А, 9228 А, 9300 А, 9321 А, 9324 А, 9328 А, 9350 А, 9351 А, 9352 А, 9353 А, 9354 А, 9356 А, 9357 А, 9358 А, 9359 А, 3690 П, 3692 П Плану рахунків). Дані дорівнюють сумі рядків 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 та 3.10;

рядки 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою наданих банком фінансових зобов'язань боржникам - юридичним особам [крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення (SPE)] за відповідними класами. Дані надаються в розрізі наданих банком відповідних фінансових зобов'язань зі значенням CCF - 100% (розподіляються на зобов'язання щодо наданих гарантій, зобов'язання з кредитування зі строком дії більше трьох років, за операціями з іноземною валютою та банківськими металами, активами до отримання, вимогами за андерайтингом цінних паперів та іншими видами наданих фінансових зобов'язань), 50% (розподіляються на зобов'язання щодо наданих гарантій, зобов'язання з кредитування зі строком дії від одного до трьох років), 20% (розподіляються на зобов'язання з кредитування зі строком дії до одного року та іншими видами наданих фінансових зобов'язань) та 0% (іншими видами наданих фінансових зобов'язань);

4) розділ IV. Надані фінансові зобов'язання іншим боржникам:

рядок 4 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою наданих банком фінансових зобов'язань іншим боржникам (залишки на позабалансових рахунках 9000 А, 9001 А, 9002 А, 9003 А, 9100 А, 9122 А, 9129 А, 9200 А, 9201 А, 9202 А, 9203 А, 9204 А, 9206 А, 9207 А, 9208 А, 9221 А, 9224 А, 9228 А, 9300 А, 9321 А, 9324 А, 9328 А, 9350 А, 9351 А, 9352 А, 9353 А, 9354 А, 9356 А, 9357 А, 9358 А, 9359 А, 3690 П, 3692 П Плану рахунків). Дані дорівнюють сумі рядків 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 та 4.5;

рядки 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою наданих банком фінансових зобов'язань іншим боржникам за відповідними класами. Дані надаються в розрізі наданих банком відповідних фінансових зобов'язань зі значенням CCF - 100% (розподіляються на зобов'язання щодо наданих гарантій, зобов'язання з кредитування зі строком дії більше трьох років, за операціями з іноземною валютою та банківськими металами, активами до отримання, вимогами за андерайтингом цінних паперів та іншими видами наданих фінансових зобов'язань), 50% (розподіляються на зобов'язання щодо наданих гарантій, зобов'язання з кредитування зі строком дії від одного до трьох років), 20% (розподіляються на зобов'язання з кредитування зі строком дії до одного року та іншими видами наданих фінансових зобов'язань), 0%, а також, за якими банк визначає клас 1 відповідних боржників без оцінки кредитного ризику.

6. Частина 2. Звіт про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, що оцінюються на груповій основі.

7. Опис параметрів заповнення колонок частини 2 форми N 600:

1) колонка 4 - зазначається загальна сума боргу за активами в розрізі відповідних груп боржників/контрагентів та класів (1 - 5). Відповідає залишкам на балансових рахунках 2010 А, 2018 А, 2020 А, 2028 А, 2030 А, 2038 А, 2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045 А, 2048 А, 2060 А, 2063 А, 2068 А, 2071 А, 2078 А, 2083 А, 2088 А, 2203 А, 2208 А, 2211 А, 2218 А, 2220 А, 2228 А, 2233 А, 2238 А, 2240 А, 2241 А, 2242 А, 2243 А, 2248 А, 2301 А, 2303 А, 2307 А, 2308 А, 2310 А, 2311 А, 2317 А, 2318 А, 2320 А, 2321 А, 2327 А, 2328 А, 2330 А, 2331 А, 2337 А, 2338 А, 2340 А, 2341 А, 2347 А, 2348 А, 2351 А, 2353 А, 2357 А, 2358 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2397 А, 2398 А, 2401 А, 2403 А, 2407 А, 2408 А, 2410 А, 2411 А, 2417 А, 2418 А, 2420 А, 2421 А, 2427 А, 2428 А, 2431 А, 2433 А, 2437 А, 2438 А, 2450 А, 2451 А, 2452 А, 2453 А, 2457 А, 2458 А, 2600 А, 2605 А, 2607 А, 2620 А, 2625 А, 2627 А, 2650 А, 2655 А, 2657 А, 3560 А, 3568 А, 1811 А, 1819 А, 2800 А, 2801 А, 2809 А, 3540 А, 3541 А, 3542 А, 3548 А, 3570 А, 3578 А, 3710 А Плану рахунків;

2) колонка 5 - зазначається сума нарахованих доходів, визнаних банком згідно з нормативно-правовим актом Національного банку України з бухгалтерського обліку (далі - нараховані доходи)/нарахованих доходів за операціями, за якими немає основної заборгованості. Відповідає залишкам на балансових рахунках: 2018 А, 2028 А, 2038 А, 2048 А, 2068 А, 2078 А, 2088 А, 2208 А, 2218 А, 2228 А, 2238 А, 2248 А, 2308 А, 2318 А, 2328 А, 2338 А, 2348 А, 2358 А, 2398 А, 2408 А, 2418 А, 2428 А, 2438 А, 2458 А, 2607 А, 2627 А, 2657 А, 3568 А, 3570 А, 3578 А Плану рахунків;

3) колонки 6 - 11 - зазначається рівень повернення боргу за активними операціями за рахунок реалізації забезпечення залежно від рівня покриття боргу заставою, розрахований згідно з Положенням N 351;

4) колонка 12 - зазначається розмір (величина) кредитного ризику за активами, розрахований згідно з Положенням N 351;

5) колонка 13 - зазначається розмір сформованого резерву/уцінки за активними операціями згідно з МСФЗ. Відповідає залишкам на балансових рахунках 1890 КА, 2019 КА, 2029 КА, 2039 КА, 2049 АП, 2069 КА, 2079 КА, 2089 КА, 2209 КА, 2219 КА, 2229 КА, 2239 КА, 2249 АП, 2309 АП, 2319 АП, 2329 АП, 2339 АП, 2349 АП, 2359 АП, 2409 АП, 2419 АП, 2429 АП, 2439 АП, 2609 КА, 2629 КА, 2659 КА, 2890 КА, 3569 КА, 3599 КА, 2307 П, 2317 П, 2327 П, 2337 П, 2347 П, 2357 П, 2397 П, 2407 П, 2417 П, 2427 П, 2437 П, 2457 П Плану рахунків;

6) колонка 14 - зазначається різниця між розміром (величиною) кредитного ризику та розміром сформованого резерву за відповідними активами згідно з МСФЗ (різниця між даними колонок 12 та 13).

8. Опис параметрів заповнення рядків частини 2 форми N 600:

1) рядок I - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою активних операцій банку, які оцінюються на портфельній основі. Дані дорівнюють сумі рядків 1, 2, 3, 4 та 5;

2) рядок 1 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою активних операцій банку, оцінених за класом 1. Дані дорівнюють сумі рядків 1.1, 1.2, 1.3 та 1.4;

3) рядок 1.1 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою кредитних операцій груп боржників - юридичних осіб [крім банків, бюджетних установ, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (далі - ЖБК)]. Відповідає залишкам на балансових рахунках 2010 А, 2018 А, 2020 А, 2028 А, 2030 А, 2038 А, 2060 А, 2063 А, 2068 А, 2071 А, 2078 А, 2083 А, 2088 А, 2303 А, 2307 АП, 2308 А, 2310 А, 2317 АП, 2318 А, 2320 А, 2327 АП, 2328 А, 2330 А, 2337 АП, 2338 А, 2340 А, 2347 АП, 2348 А, 2353 А, 2357 АП, 2358 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2397 АП, 2398 А, 2600 А, 2605 А, 2607 А, 2650 А, 2655 А, 2657 А, 3560 А, 3568 А, 2019 КА, 2029 КА, 2039 КА, 2069 КА, 2079 КА, 2089 КА, 2309 АП, 2319 АП, 2329 АП, 2339 АП, 2349 АП, 2359 АП, 2609 КА, 2659 КА, 3569 КА Плану рахунків;

4) рядок 1.2 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою кредитних операцій груп боржників - ОСББ та ЖБК. Відповідає залишкам на балансових рахунках 2060 А, 2063 А, 2068 А, 2071 А, 2078 А, 2083 А, 2088 А, 2303 А, 2307 АП, 2308 А, 2340 А, 2347 АП, 2348 А, 2353 А, 2357 АП, 2358 А, 2390 А, 2394 А, 2395 А, 2397 АП, 2398 А, 2600 А, 2605 А, 2607 А, 2069 КА, 2079 КА, 2089 КА, 2309 АП, 2349 АП, 2359 АП, 2609 КА Плану рахунків;

5) рядки 1.3, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою кредитних операцій груп боржників - фізичних осіб відповідних класів. Інформація надається в розрізі кредитних операцій, заставою за якими є нерухомість, інші види застави. Відповідає залишкам на балансових рахунках 2010 А, 2018 А, 2020 А, 2028 А, 2030 А, 2038 А, 2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045 А, 2048 А, 2060 А, 2063 А, 2068 А, 2071 А, 2078 А, 2083 А, 2088 А, 2203 А, 2208 А, 2211 А, 2218 А, 2220 А, 2228 А, 2233 А, 2238 А, 2240 А, 2241 А, 2242 А, 2243 А, 2248 А, 2301 А, 2303 А, 2307 АП, 2308 А, 2310 А, 2311 А, 2317 АП, 2318 А, 2320 А, 2321 А, 2327 АП, 2328 А, 2330 А, 2331 А, 2337 АП, 2338 А, 2340 А, 2341 А, 2347 АП, 2348 А, 2351 А, 2353 А, 2357 АП, 2358 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2397 АП, 2398 А, 2401 А, 2403 А, 2407 АП, 2408 А, 2410 А, 2411 А, 2417 АП, 2418 А, 2420 А, 2421 А, 2427 АП, 2428 А, 2431 А, 2433 А, 2437 АП, 2438 А, 2450 А, 2451 А, 2452 А, 2453 А, 2457 АП, 2458 А, 2600 А, 2605 А, 2607 А, 2620 А, 2625 А, 2627 А, 2019 КА, 2029 КА, 2039 КА, 2049 АП, 2069 КА, 2079 КА, 2089 КА, 2209 КА, 2219 КА, 2229 КА, 2239 КА, 2249 АП, 2309 АП, 2319 АП, 2329 АП, 2339 АП, 2349 АП, 2359 АП, 2409 АП, 2419 АП, 2429 АП, 2439 АП, 2609 КА, 2629 КА Плану рахунків;

6) рядки 1.4, 2.2 - зазначається інформація для відповідних колонок за сумою операцій банку за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої не перевищує трьох місяців, відповідних класів. Відповідає залишкам на балансових рахунках 1811 А, 1819 А, 2800 А, 2801 А, 2809 А, 3540 А, 3541 А, 3542 А, 3548 А, 3570 А, 3578 А, 3710 А, 1890 КА, 2890 КА, 3599 КА Плану рахунків.";

25) пункт 2 пояснення щодо заповнення форми N 601 "Звіт про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою" викласти в такій редакції:

"2. Інформація у формі N 601 надається про кредитні операції (крім операцій з банками та Національним банком України, операцій банку на ринку цінних паперів від свого імені), облік яких здійснюється за такими балансовими та позабалансовими рахунками: 2010 А, 2018 А, 2020 А, 2028 А, 2030 А, 2038 А, 2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045А, 2048 А, 2060 А, 2062 А, 2063 А, 2068 А, 2071 А, 2078 А, 2083 А, 2088 А, 2103 А, 2108 А, 2113 А, 2118 А, 2123 А, 2128 А, 2133 А, 2138 А, 2140 А, 2141 А, 2142 А, 2143 А, 2148 А, 2203 А, 2208 А, 2211 А, 2218 А, 2220 А, 2228 А, 2233 А, 2238 А, 2240 А, 2241 А, 2242 А, 2243 А, 2248 А, 2301 А, 2303 А, 2307 АП, 2308 А, 2310 А, 2311 А, 2317 АП, 2318 А, 2320 А, 2321 А, 2327 АП, 2328 А, 2330 А, 2331 А, 2337 АП, 2338 А, 2340 А, 2341 А, 2347 АП, 2348 А, 2351 А, 2353 А, 2357 АП, 2358 А, 2360 А, 2361 А, 2362 А, 2363 А, 2367 АП, 2368 А, 2370 А, 2371 А, 2372 А, 2373 А, 2377 АП, 2378 А, 2380 А, 2381 А, 2382 А, 2383 А, 2387 АП, 2388 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2397 АП, 2398 А, 2401 А, 2403 А, 2407 АП, 2408 А, 2410 А, 2411 А, 2417 АП, 2418 А, 2420 А, 2421 А, 2427 АП, 2428 А, 2431 А, 2433 А, 2437 АП, 2438 А, 2450 А, 2451 А, 2452 А, 2453 А, 2457 АП, 2458 А, 2600 А, 2607 А, 2620 А, 2625 А, 2627 А, 2650 А, 2655 А, 2657 А, 3578 А, 9122 А, 9129 А. Інформація надається в сотих частках одиниць валюти операції.";

26) у формі N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" та поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми викласти в такій редакції:

"Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку

станом на ___________ 20__ року

_______________________
(код валюти/банківського металу) 
_______________________
(назва валюти/банківського металу) 
_______________________
(найменування банку) 
_______________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

N з/п  Найменування інвестора- юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові інвестора - фізичної особи  Код (номер) інвестора  Дата укладення угоди  Дата закінчення дії угоди  Дата і номер рішення про надання дозволу  Сума субординованого боргу (балансові рахунки 3660, 3661)  Процентна ставка за субординованим боргом    Реєстрація договору   
код (номер)  ознака коду (номера) 
залучено  у тому числі  у національній валюті  в іноземній валюті/банківських металах    номер  дата   
усього  утому числі в іноземній валюті/банківських металах  сума отриманого дозволу на врахування субординованого боргу до капіталу банку  процент врахування субординованого боргу (з урахуванням амортизації) до регулятивного капіталу  сума, яка враховується до капіталу банку  Резидентність інвестора  Сума перевищення 
10  11  12  13  14  15  16  17  18 
                                   
  Інші кредитори      х  х  х      х  х  х             
Усього  х  х  х  х  х  х  СБ8  СБ9  СБ10  х  СБ12  х  х  х  х  х  х 

"___" ________ 20__ року  Голова правління  __________ (підпис)  _________________ (ініціали, пріз
вище) 
_________________
(прізвище виконавця,
номер телефону) 
Головний бухгалтер  __________ (підпис)  _________________ (ініціали, прізвище) 

";

у поясненні щодо заповнення форми:

у пункті 2:

абзаци п'ятий - тринадцятий замінити одним новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Колонка 3 - зазначається код інвестора за параметром K020, - 10 знаків".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - тридцять другий уважати відповідно абзацами шостим - двадцять четвертим;

після абзацу п'ятого доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:

"Колонка 4 - зазначається ознака коду/номера інвестора за параметром K021".

У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять четвертий уважати відповідно абзацами сьомим - двадцять п'ятим;

в абзаці сьомому цифру "3" замінити цифрою "5";

в абзаці восьмому цифру "4" замінити цифрою "6";

в абзаці дев'ятому цифру "5" замінити цифрою "7";

в абзаці десятому цифру "6" замінити цифрою "8";

в абзаці дванадцятому літери та цифру "СБ6" замінити літерами та цифрою "СБ8";

в абзаці тринадцятому цифри "6" та "7" замінити відповідно цифрами "8" та "9";

в абзаці чотирнадцятому цифру "8" замінити цифрами "10";

в абзаці п'ятнадцятому літери та цифру "СБ 8" замінити літерами та цифрами "СБ 10";

в абзаці шістнадцятому цифру "9" замінити цифрами "11";

в абзаці сімнадцятому цифри "10" замінити цифрами "12";

в абзаці дев'ятнадцятому цифри "6" та "9" замінити відповідно цифрами "8" та "11";

в абзаці двадцятому цифри "11" замінити цифрами "13";

в абзаці двадцять першому цифри "12" замінити цифрами "14";

в абзаці двадцять другому цифри "13" замінити цифрами "15";

в абзаці двадцять третьому слово та цифри "Колонки 14, 15" замінити словом та цифрами "Колонки 16, 17";

в абзаці двадцять четвертому цифри "16" замінити цифрами "18";

в абзаці двадцять п'ятому цифри "16", "6", "9" замінити відповідно цифрами "18", "8", "11";

27) у формі N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та пов'язаними з банком особами" та поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми викласти в такій редакції:

"Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та пов'язаними з банком особами

станом на ____________ 20__ року

____________________
(найменування банку) 
______________________
(місцезнаходження банку) 

Частина I.

(копійки)

N з/п  Порядковий номер групи пов'язаних контрагентів  Код (номер) контрагента/пов'язаної з банком особи  Код щодо належності контрагента до SPE  Найменування контрагента/пов'язаної з банком особи  Коди типу пов'язаної з банком особи  Код країни контрагента/пов'язаної з банком особи  Код виду економічної діяльності (КВЕД)  Код регіону  Код інституційного сектору економіки  Номер договору 
код (номер)  ознака коду (номера) 
10  11  12 

Дата договору  Внутрішньобанківський реєстраційний код  Дата виникнення заборгованості/наданих банком фінансових зобов'язань  Дата погашення за боргованості/припинення наданих банком фінансових зобов'язань  Код валюти  Процентна ставка  Код активної банківської операції щодо реструктуризації/заміни активу  Коефіцієнт CCF  Сума прийнятного забезпечення, що береться до розрахунку кредитного ризику  Сума забезпечення, на яке зменшується кредитний ризик під час розрахунку нормативів кредитного ризику  Код виду забезпечення 
усього (CV)  зважена на коефіцієнт ліквідності (CV*k) 
13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

Сума інших надходжень (RC)  Значення коефіцієнта LGD  Клас контрагента/пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану  Коди факторів, на підставі яких коригується клас контрагента/пов'язаної з банком особи  Код фактора, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи  Код ознаки дефолту контрагента/пов'язаної з банком особи, щодо якої банком доведено відсутність дефолту  Скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи  Коефіцієнт (PD)  Розмір кредитного ризику 
код щодо належності до групи юридичних осіб під спільним контролем/групи пов'язаних контрагентів  код щодо наявності ознаки, що свідчить про високий кредитний ризик  код щодо події дефолту  код щодо своєчасності сплати боргу  код щодо додаткових характеристик 
25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 

Частина II.

(копійки)

N з/п  Назва показника  Сума 
Основна сума боргу   
у т.ч. строк погашення якої згідно з договором минув   
у т.ч. строк погашення якої згідно з договором минув понад 90 днів   
Нараховані доходи   
у т.ч. нараховані доходи, неотримані до 30 днів із дня нарахування, строк погашення яких згідно з договором не минув   
у т.ч. нараховані доходи, строк погашення яких згідно з договором минув понад 90 днів   
Неамортизована премія/дисконт   
Переоцінка (дооцінка/уцінка)   
Сума визнаного зменшення корисності активу (резерви)   
10  Надані банком фінансові зобов'язання   
11  у т.ч. які є ризиковими та безвідкличними   
12  Списана заборгованість   

"___" ____________ 20__ року  Голова правління __________________ 
___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 
Головний бухгалтер _______________ 

";

у поясненні щодо заповнення форми:

пункт 2 замінити чотирма новими пунктами такого змісту:

"2. До форми включаються активні операції (крім операцій з Національним банком України), облік яких здійснюється за такими балансовими та позабалансовими рахунками: 1403 А, 1404 А, 1405 АП, 1406 АП, 1408 А, 1413 А, 1414 А, 1415 АП, 1416 АП, 1418 А, 1419 КА, 1423 А, 1424 А, 1426 АП, 1428 А, 1429 КА, 1500 А, 1502 А, 1508 АП, 1509 КА, 1510 А, 1513 А, 1516 АП, 1518 АП, 1519 КА, 1520 А, 1521 А, 1522 А, 1524 А, 1526 АП, 1528 А, 1529 КА, 1532 А, 1533 А, 1535 АП, 1536 АП, 1538 А, 1542 А, 1543 А, 1545 АП, 1546 АП, 1548 А, 1549 КА, 1600 А, 1607 А, 1609 КА, 1811 А, 1819 А, 1890 КА, 2010 А, 2016 АП, 2018 А, 2019 КА, 2020 А, 2026 АП, 2028 А, 2029 КА, 2030 А, 2036 АП, 2038 А, 2039 КА, 2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045А, 2046 АП, 2048 А, 2049АП, 2060 А, 2063 А, 2066 АП, 2068 А, 2069 КА, 2071 А, 2076 АП, 2078 А, 2079 КА, 2083 А, 2086 АП, 2088 А, 2089 КА, 2103 А, 2106 АП, 2108 А, 2109 КА, 2113 А, 2116 АП, 2118 А, 2119 КА, 2123 А, 2126 АП, 2128 А, 2129 КА, 2133 А, 2136 АП, 2138 А, 2139 КА, 2140 А, 2141 А, 2142 А, 2143 А, 2146 АП, 2148 А, 2149 АП, 2203 А, 2206АП, 2208 А, 2209 КА, 2211 А, 2216 АП, 2218 А, 2219 КА, 2220 А, 2226 АП, 2228 А, 2229 КА, 2233 А, 2236 АП, 2238 А, 2239 КА, 2240 А, 2241 А, 2242 А, 2243 А, 2246 АП, 2248 А, 2249 АП, 2301 А, 2303 А, 2306 АП, 2307 АП, 2308 А, 2309 АП, 2310 А, 2311 А, 2316 АП, 2317 АП, 2318 А, 2319 АП, 2320 А, 2321 А, 2326 АП, 2327 АП, 2328 А, 2329 АП, 2330 А, 2331 А, 2336 АП, 2337 АП, 2338 А, 2339 АП, 2340 А, 2341 А, 2346 АП, 2347 АП, 2348 А, 2349 АП, 2351 А, 2353 А, 2356 АП, 2357 АП, 2358 А, 2359 АП, 2360 А, 2361 А, 2362 А, 2363 А, 2366 АП, 2367 АП, 2368 А, 2369 АП, 2370 А, 2371 А, 2372 А, 2373 А, 2376 АП, 2377 АП, 2378 А, 2379 АП, 2380 А, 2381 А, 2382 А, 2383 А, 2386 АП, 2387 АП, 2388 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2396 АП, 2397 АП, 2398 А, 2401 А, 2403 А, 2406 АП, 2407 АП, 2408 А, 2409 АП, 2410 А, 2411 А, 2416 АП, 2417 АП, 2418 А, 2419 АП, 2420 А, 2421 А, 2426 АП, 2427 АП, 2428 А, 2429 АП, 2431 А, 2433 А, 2436 АП, 2437 АП, 2438 А, 2439 АП, 2450 А, 2451 А, 2452 А, 2453 А, 2456 АП, 2457 АП, 2458 А, 2600 А, 2605 А, 2607 А, 2609 КА, 2620 А, 2625 А, 2627 А, 2629 КА, 2650 А, 2655 А, 2657 А, 2659 КА, 2800 А, 2801 А, 2805 А, 2806 А, 2809 А, 2890 КА, 3002 А, 3003 А, 3005 А, 3007 АП, 3008 А, 3010 А, 3011 А, 3012 А, 3013 А, 3014 А, 3015 АП, 3016 АП, 3018 А, 3040 А, 3041 А, 3042 А, 3043 А, 3044 А, 3049 А, 3102 А, 3103 А, 3105 А, 3107 АП, 3108 А, 3110 А, 3111 А, 3112 А, 3113 А, 3114 А, 3115 АП, 3116 АП, 3118 А, 3119 КА, 3140 А, 3141 А, 3142 А, 3143 А, 3144 А, 3210 А, 3211 А, 3212 А, 3213 А, 3214 А, 3216 АП, 3218 А, 3219 КА, 3412 А, 3413 А, 3415 А, 3418 А, 3422 А, 3423 А, 3425 А, 3428 А, 3510 А, 3511 А, 3519 А, 3540 А, 3541 А, 3542 А, 3548 А, 3550 А, 3551 А, 3552 А, 3559 А, 3560 А, 3566 АП, 3568 А, 3569 КА, 3570 А, 3578 А, 3590 КА, 3599 КА, 3690 П, 3692 П, 9000 А, 9001 А, 9002 А, 9003 А, 9100 А, 9122 А, 9129 А, 9200 А, 9201 А, 9202 А, 9203 А, 9204 А, 9206 А, 9207 А, 9208 А, 9300 А, 9351 А, 9352 А, 9353 А, 9354 А, 9356 А, 9357 А, 9358 А, 9359 А, 9600 А, 9601 А, 9610 А, 9611 А, 9613 А, 9615 А, 9617 А, 9618 А.

2-1. Активні операції включаються до форми за даними оборотно-сальдового балансу банку [форма N 10 (місячна)].

2-2. Дані про активні операції подаються в розрізі здійснених банком операцій з контрагентами/пов'язаними з банком особами.

Дані про активні операції з контрагентами/групами пов'язаних контрагентів (далі - група контрагентів) у розрізі здійснених банком операцій відображаються у формі, якщо на звітну дату загальна сума всіх вимог банку та наданих банком фінансових зобов'язань щодо одного контрагента/групи контрагентів становить 2 млн.грн. і більше.

Умови, за яких контрагенти банку об'єднуються в групу контрагентів, визначені Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами) (далі - Інструкція N 368).

Для банків, у яких один відсоток статутного капіталу становить менше ніж 2 млн.грн., зазначена інформація надається, якщо загальна сума всіх вимог банку та наданих банком фінансових зобов'язань щодо одного контрагента/групи контрагентів становить один відсоток статутного капіталу банку і більше.

Якщо один контрагент входить одночасно до складу кількох груп контрагентів, то дані щодо такого контрагента відображаються у формі в складі групи, сукупна заборгованість якої є максимальною.

Якщо пов'язана з банком особа несе спільний економічний ризик разом з іншими контрагентами, не пов'язаними з банком, то суми активних операцій банку з цією особою включаються до активних операцій такої групи контрагентів із зазначенням коду типу пов'язаної з банком особи за параметром K060.

2-3. Дані про активні операції з пов'язаними з банком особами відображаються у формі, якщо на звітну дату загальна сума всіх вимог банку та наданих банком фінансових зобов'язань щодо пов'язаної з банком особи становить 1 коп. і більше.";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Під час визначення даних про активні операції банку, які відповідно до цього пояснення необхідно відображати у формі, до розрахунку загальної суми всіх вимог банку та наданих банком фінансових зобов'язань щодо одного контрагента/групи контрагентів/пов'язаної з банком особи включаються суми, що обліковуються за такими балансовими та позабалансовими рахунками: 1403 А, 1404 А, 1408 А, 1413 А, 1414 А, 1418 А, 1423 А, 1424 А, 1428 А, 1500 А, 1502 А, 1508 А, 1510 А, 1513 А, 1518 А, 1520 А, 1521 А, 1522 А, 1524 А, 1528 А, 1532 А, 1533 А, 1538 А, 1542 А, 1543 А, 1548 А, 1600 А, 1607 А, 1811 А, 1819 А, 2010 А, 2018 А, 2020 А, 2028 А, 2030 А, 2038 А, 2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045 А, 2048 А, 2060 А, 2063 А, 2068 А, 2071 А, 2078 А, 2083 А, 2088 А, 2103 А, 2108 А, 2113 А, 2118 А, 2123 А, 2128 А, 2133 А, 2138 А, 2140 А, 2141 А, 2142 А, 2143 А, 2148 А, 2203 А, 2208 А, 2211 А, 2218 А, 2220 А, 2228 А, 2233 А, 2238 А, 2240 А, 2241 А, 2242 А, 2243 А, 2248 А, 2301 А, 2303 А, 2308 А, 2310 А, 2311 А, 2318 А, 2320 А, 2321 А, 2328 А, 2330 А, 2331 А, 2338 А, 2340 А, 2341 А, 2348 А, 2351 А, 2353 А, 2358 А, 2360 А, 2361 А, 2362 А, 2363 А, 2368 А, 2370 А, 2371 А, 2372 А, 2373 А, 2378 А, 2380 А, 2381 А, 2382 А, 2383 А, 2388 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2398 А, 2401 А, 2403 А, 2408 А, 2410 А, 2411 А, 2418 А, 2420 А, 2421 А, 2428 А, 2431 А, 2433 А, 2438 А, 2450 А, 2451 А, 2452 А, 2453 А, 2458 А, 2600 А, 2605 А, 2607 А, 2620 А, 2625 А, 2627 А, 2650 А, 2655 А, 2657 А, 2800 А, 2801 А, 2805 А, 2806 А, 2809 А, 3002 А, 3003 А, 3005 А, 3008 А, 3010 А, 3011 А, 3012 А, 3013 А, 3014 А, 3018 А, 3040 А, 3041 А, 3042 А, 3043 А, 3044 А, 3049 А, 3102 А, 3103 А, 3105 А, 3108 А, 3110 А, 3111 А, 3112 А, 3113 А, 3114 А, 3118 А, 3140 А, 3141 А, 3142 А, 3143 А, 3144 А, 3210 А, 3211 А, 3212 А, 3213 А, 3214 А, 3218 А, 3412 А, 3413 А, 3415 А, 3418 А, 3422 А, 3423 А, 3425 А, 3428 А, 3510 А, 3511 А, 3519 А, 3540 А, 3541 А, 3542 А, 3548 А, 3550 А, 3551 А, 3552 А, 3559 А, 3560 А, 3568 А, 3570 А, 3578 А, 9000 А, 9001 А, 9002 А, 9003 А, 9100 А, 9122 А, 9129/1 А (розподіл за параметром R013), 9200 А, 9201 А, 9202 А, 9203 А, 9204 А, 9206 А, 9207 А, 9208 А, 9300 А, 9351 А, 9352 А, 9353 А, 9354 А, 9356 А, 9357 А, 9358 А, 9359 А.";

у пункті 7 цифри "10" замінити цифрами "12";

у пункті 10 цифри "13 - 17, 23 - 34" замінити цифрами "15 - 20, 26 - 37";

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Якщо умовами договору з контрагентомт/пов'язаною з банком особою за активною банківською операцією визначено надання коштів у розрізі сум та строків, то в колонках 15 - 20, 26 - 37 інформація щодо кожної такої суми (траншу) відображається окремими рядками.

Під час відображення інформації за траншами згідно з договором кредитної лінії, за якими одночасно обліковуються заборгованість контрагента/пов'язаної з банком особи та надані банком фінансові зобов'язання, дані стосовно кожного такого траншу відображаються в колонках 15 - 20, 26 - 37 окремими рядками.";

у пункті 13:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) колонка 3 - зазначається код контрагента/пов'язаної з банком особи за параметром K020 - 10 знаків;";

після підпункту 3 доповнити пункт двома новими підпунктами 3-1, 3-2 такого змісту:

"3-1) колонка 4 - зазначається ознака коду/номера контрагента/пов'язаної з банком особи за параметром K021;

3-2) колонка 5 - зазначається код щодо належності контрагента до компанії спеціального призначення (SPE):

"А" - контрагент відповідає визначенню компанії спеціального призначення (SPE) відповідно до Положення N 351;

"В" - контрагент не відповідає визначенню компанії спеціального призначення (SPE) відповідно до Положення N 351.

Для контрагента - фізичної особи та пов'язаної з банком особи в колонці 5 зазначається нуль.

Колонка 5 заповнюється в цілому за контрагентом/пов'язаною з банком особою";

в абзаці першому підпункту 4 цифру "4" замінити цифрою "6";

у підпункті 5 цифру "5" замінити цифрою "7";

у підпункті 6 слово та цифру "колонка 6" замінити словом та цифрою "колонка 8";

у підпункті 7:

цифру "7" замінити цифрою "9";

абзац четвертий після цифр "3510," доповнити цифрами "3511,";

у підпункті 8 цифру "8" замінити цифрами "10";

у підпункті 9:

слово та цифру "колонка 9" у всіх відмінках замінити словом та цифрами "колонка 11" у відповідних відмінках;

абзац другий після цифр "3510," доповнити цифрами "3511,";

у підпункті 10 цифри "10" замінити цифрами "12";

у підпункті 11 цифри "11" замінити цифрами "13";

у підпункті 12 слово та цифри "колонка 12" замінити словом та цифрами "колонка 14";

у підпункті 13:

в абзаці першому цифри "13" замінити цифрами "15";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Якщо умовами договору з контрагентом/пов'язаною з банком особою за активною банківською операцією передбачено надання коштів/фінансових зобов'язань окремими сумами, щодо яких установлено строки надання та погашення, то в колонці 15 зазначається дата виникнення заборгованості або фінансових зобов'язань щодо кожної такої суми (траншу) окремими рядками;";

у підпункті 14:

в абзаці першому цифри "14" замінити цифрами "16";

абзаци другий, третій замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Якщо умовами договору з контрагентом/пов'язаною з банком особою за активною банківською операцією передбачено надання коштів/фінансових зобов'язань окремими сумами, щодо яких установлено строки надання та погашення, то в колонці 16 зазначається дата погашення заборгованості або дата припинення наданих банком фінансових зобов'язань щодо кожної такої суми (траншу) окремими рядками.

За операціями з цінними паперами колонка 16 заповнюється згідно з умовами випуску таких цінних паперів.

Якщо укладено договір продажу активів, то в колонці 16 зазначається дата продажу таких активів, що зазначена в договорі.".

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим;

в абзаці п'ятому цифри "14" замінити цифрами "16";

у підпункті 15 цифри "15" замінити цифрами "17";

у підпункті 16 цифри "16" замінити цифрами "18";

у підпункті 17:

цифри "17" замінити цифрами "19";

абзаци другий - четвертий викласти в такій редакції:

"код "4" - реструктуризована заборгованість без визнання нового активу в бухгалтерському обліку;

код "5" - реструктуризована заборгованість з визнанням нового активу в бухгалтерському обліку;

код "6" - заборгованість за операцією заміни активу.";

після підпункту 17 доповнити пункт новим підпунктом 17-1 такого змісту:

"17-1) колонка 20 - зазначається значення коефіцієнта CCF, що відображає кількісну ймовірність того, що експозиція під ризиком за фінансовим зобов'язанням, наданим контрагенту/пов'язаній з банком особі, стане балансовою експозицією згідно з Положенням N 351.

Діапазон значень коефіцієнта CCF перебуває в межах від 0 до 1 (не більше двох цифр після коми).

Для активних операцій, що не належать до наданих банком безвідкличних фінансових зобов'язань відповідно до пункту 104 Положення N 351, у колонці 20 зазначається нуль;";

у підпункті 18:

в абзаці першому:

цифри "18" замінити цифрами "21";

слова "забезпечення за договором" замінити словами "справедливої вартості забезпечення";

в абзаці третьому цифри "18" замінити цифрами "21";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"За непрацюючим активом сума забезпечення у вигляді майна/майнових прав для заповнення колонки 21 визначається з урахуванням пункту 120 розділу X Положення N 351;";

в абзаці першому підпункту 19:

слово та цифри "колонка 19" замінити словом та цифрами "колонка 22";

слова "забезпечення за договором" замінити словами "справедливої вартості забезпечення";

слово та цифри "колонці 19" замінити словом та цифрами "колонці 21";

у підпункті 20:

цифри "20" замінити цифрами "23";

слова "забезпечення за договором" замінити словами "справедливої вартості забезпечення";

у підпункті 21 цифри "21" замінити цифрами "24";

у підпункті 22 цифри "22" замінити цифрами "25";

в абзацах першому, другому, четвертому підпункту 23 цифри "23" замінити цифрами "26";

у підпункті 24 цифри "24" замінити цифрами "27";

у підпункті 25 цифри "25" замінити цифрами "28";

в абзацах першому, третьому, четвертому підпункту 26 цифри "26" замінити цифрами "29";

у підпункті 27:

в абзаці першому цифри "27" замінити цифрами "30";

колонку 3 рядків 4 - 10 таблиці викласти в такій редакції:

"

Код ознаки   
 
164216503   
164216504   
164216505   
164216506   
164216507   
164216508   
164216509   

";

в абзацах третьому, четвертому цифри "27" замінити цифрами "30";

у підпункті 28 цифри "28" замінити цифрами "31";

у підпункті 29 цифри "29" замінити цифрами "32";

у підпункті 30:

в абзаці першому цифри "30" замінити цифрами "33";

після абзацу другого доповнити підпункт новим абзацом третім такого змісту:

"Інформацію в колонках 28 - 33 щодо коду, який відповідає коригуючому фактору, необхідно відображати стосовно того активу, до якого такий фактор було застосовано.".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

в абзаці четвертому:

цифри "25 - 29", "30" замінити відповідно цифрами "28 - 32", "33";

в абзаці п'ятому цифри "30" замінити цифрами "33";

в абзацах першому, третьому, четвертому підпункту 31 цифри "31" замінити цифрами "34";

у підпункті 32:

в абзаці першому:

цифри "32" замінити цифрами "35";

цифри та слова "30, 31 відповідно до" замінити цифрами та словами "33, 34, а також з урахуванням пункту 27";

в абзаці другому слова та цифри "пунктом 24 цього пояснення" замінити словами та цифрами "підпунктом 24 пункту 13 цього пояснення.";

в абзаці третьому:

цифри "25 - 31", "32" замінити відповідно цифрами "28 - 34", "35";

слово "нуль" замінити словами та цифрами "код класу, що зазначений у колонці 27";

в абзаці четвертому цифри "32" замінити цифрами "35";

у підпункті 33:

в абзацах першому, другому цифри "33" замінити цифрами "36";

в абзаці третьому слово "трьох" замінити словом "чотирьох";

в абзаці четвертому цифри "33" замінити цифрами "36";

у підпункті 34 цифри "34" замінити цифрами "37";

у пункті 14:

перше речення абзацу першого підпункту 2 доповнити словами, літерами та цифрами ", типу розрахунку розміру кредитного ризику (параметр S083), розмірів суб'єктів господарювання (параметр К140)";

у підпункті 3:

в абзаці першому:

цифри "1 - 10" замінити цифрами "1, 4, 7 - 10, 12";

таблицю викласти в такій редакції:

28) у формі N 614 "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" та поясненні щодо її заповнення:

N з/п  Рядки  Рахунки 
Рядок 1 "Основна сума боргу"  1403 А, 1404 А, 1413 А, 1414 А, 1423 А, 1424 А, 1500 А, 1502 А, 1510 А, 1513 А, 1520 А, 1521 А, 1522 А, 1524 А, 1532 А, 1533 А, 1542 А, 1543 А, 1600 А, 1811 А, 1819 А, 2010 А, 2020 А, 2030 А, 2040 А, 2041 А, 2042 А, 2043 А, 2044 А, 2045 А, 2060 А, 2063 А, 2071 А, 2083 А, 2103 А, 2113 А, 2123 А, 2133 А, 2140 А, 2141 А, 2142 А, 2143 А, 2203 А, 2211 А, 2220 А, 2233 А, 2240 А, 2241 А, 2242 А, 2243 А, 2301 А, 2303 А, 2310 А, 2311 А, 2320 А, 2321 А, 2330 А, 2331 А, 2340 А, 2341 А, 2351 А, 2353 А, 2360 А, 2361 А, 2362 А, 2363 А, 2370 А, 2371 А, 2372 А, 2373 А, 2380 А, 2381 А, 2382 А, 2383 А, 2390 А, 2391 А, 2392 А, 2393 А, 2394 А, 2395 А, 2401 А, 2403 А, 2410 А, 2411 А, 2420 А, 2421 А, 2431 А, 2433 А, 2450 А, 2451 А, 2452 А, 2453 А, 2600 А, 2605 А, 2620 А, 2625 А, 2650 А, 2655 А, 2800 А, 2801 А, 2805 А, 2806 А, 2809 А, 3002 А, 3003 А, 3005 А, 3010 А, 3011 А, 3012 А, 3013 А, 3014 А, 3040 А, 3041 А, 3042 А, 3043 А, 3044 А, 3049 А, 3102 А, 3103 А, 3105 А, 3110 А, 3111 А, 3112 А, 3113 А, 3114 А, 3140 А, 3141 А, 3142 А, 3143 А, 3144 А, 3210 А, 3211 А, 3212 А, 3213 А, 3214 А, 3412 А, 3413 А, 3415 А, 3418 А, 3422 А, 3423 А, 3425 А, 3428 А, 3510 А, 3511 А, 3519 А, 3540 А, 3541 А, 3542 А, 3548 А, 3550 А, 3551 А, 3552 А, 3559 А, 3560 А, 3570 А, 3578 А 
Рядок 4 "Нараховані доходи"  1408 А, 1418 А, 1428 А, 1508 АП, 1518 АП, 1528 А, 1538 А, 1548 А, 1607 А, 2018 А, 2028 А, 2038 А, 2048 А, 2068 А, 2078 А, 2088 А, 2108 А, 2118 А, 2128 А, 2138 А, 2148 А, 2208 А, 2218 А, 2228 А, 2238 А, 2248 А, 2308 А, 2318 А, 2328 А, 2338 А, 2348 А, 2358 А, 2368 А, 2378 А, 2388 А, 2398 А, 2408 А, 2418 А, 2428 А, 2438 А, 2458 А, 2607 А, 2627 А, 2657 А, 3008 А, 3018 А, 3108 А, 3118 А, 3218 А, 3418 А, 3428 А, 3568 А 
Рядок 7 "Неамортизована премія/дисконт"  1406 АП, 1416 АП, 1426 АП, 1516 АП, 1526 АП, 1536 АП, 1538 А, 1546 АП, 2016 АП, 2026 АП, 2036 АП, 2046 АП, 2066 АП, 2076 АП, 2086 АП, 2106 АП, 2116 АП, 2126 АП, 2136 АП, 2146 АП, 2206 АП, 2216 АП, 2226 АП, 2236 АП, 2246 АП, 2306 АП, 2316 АП, 2326 АП, 2336 АП, 2346 АП, 2356 АП, 2366 АП, 2376 АП, 2386 АП, 2396 АП, 2406 АП, 2416 АП, 2426 АП, 2436 АП, 2456 АП, 3016 АП, 3116 АП, 3216 АП, 3566 АП 
Рядок 8 "Переоцінка (дооцінка/уцінка)"  1405 АП, 1415 АП, 1535 АП, 1545 АП, 2307 АП, 2317 АП, 2327 АП, 2337 АП, 2347 АП, 2357 АП, 2367 АП, 2377 АП, 2387 АП, 2397 АП, 2407 АП, 2417 АП, 2427 АП, 2437 АП, 2457 АП, 3007 АП, 3015 АП, 3107 АП, 3115 АП 
Рядок 9 "Сума визнаного зменшення корисності активу (резерви)"  1419 КА, 1429 КА, 1509 КА, 1519 КА, 1529 КА, 1549 КА, 1609 КА, 1890 КА, 2019 КА, 2029 КА, 2039 КА, 2049 АП, 2069 КА, 2079 КА, 2089 КА 2109 КА, 2119 КА, 2129 КА, 2139 КА, 2149 АП, 2209 КА, 2219 КА, 2229 КА, 2239 КА, 2249 АП, 2309 АП, 2319 АП, 2329 АП, 2339 АП, 2349 АП, 2359 АП, 2369 АП, 2379 АП, 2409 АП, 2419 АП, 2429 АП, 2439 АП, 2609 КА, 2629 КА, 2659 КА, 2890 КА, 3119 КА, 3219 КА, 3569 КА, 3590 КА, 3599 КА, 3690 П, 3692 П 
Рядок 10 "Надані банком фінансові зобов'язання"  9000 А, 9001 А, 9002 А, 9003 А, 9100 А, 9122 А, 9129 А 
Рядок 12 "Списана заборгованість"  9600 А, 9601 А, 9610 А, 9611 А, 9613 А, 9615 А, 9617 А, 9618 А 

таблицю форми викласти в такій редакції:

"Звіт
про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку
станом на ___________ 20_ року

____________________
(найменування банку) 
________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

N з/п  Порядковий номер  Назва контрагента  Код (номер) контрагента  Назва учасника контрагента  Ознака учасника: фізична особа - "1", юридична особа - "2"  Код (номер) учасника контрагента  Код країни учасника контрагента  Код регіону учасника  Код виду економічної діяльності (КВЕД) учасника контрагента  Участь учасника в контрагенті (%) 
код (номер)  ознака коду (номера)  код (номер)  ознака коду (номера)  пряма  опосередкована  сукупна 
10  11  12  13  14  15 

"___" ______ 20__ року  Голова правління  __________
(підпис) 
_________________ (ініціали, прізвище) 
__________________ (прізвище виконавця,
номер телефону) 
Головний бухгалтер  __________
(підпис) 
_________________ (ініціали, прізвище) 

";

у поясненні щодо заповнення форми:

абзац другий пункту 3 після цифр "3510," доповнити цифрами "3511,";

у пункті 4:

абзаци сьомий - чотирнадцятий замінити одним новим абзацом такого змісту:

"Колонка 4 - зазначається код контрагента за параметром K020, - 10 знаків.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - сороковий уважати відповідно абзацами восьмим - тридцять третім;

після абзацу сьомого доповнити пункт новим абзацом восьмим такого змісту:

"Колонка 5 - зазначається ознака коду/номера контрагента за параметром K021."

У зв'язку з цим абзаци восьмий - тридцять третій уважати відповідно абзацами дев'ятим - тридцять четвертим;

в абзаці дев'ятому цифру "5" замінити цифрою "6";

в абзаці дванадцятому цифру "6" замінити цифрою "7";

абзаци п'ятнадцятий - двадцять п'ятий замінити одним новим абзацом такого змісту:

"Колонка 8 - зазначається код учасника/контрагента за параметром K020, - 10 знаків.".

У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - тридцять четвертий уважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять четвертим;

після абзацу п'ятнадцятого доповнити пункт новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

"Колонка 9 - зазначається ознака коду/номера учасника контрагента за параметром K021.".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять четвертий уважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять п'ятим;

в абзаці сімнадцятому цифру "8" замінити цифрами "10";

в абзацах вісімнадцятому, дев'ятнадцятому цифру "9" замінити цифрами "11";

в абзаці двадцятому цифри "10" замінити цифрами "12";

в абзаці двадцять третьому цифри "11" замінити цифрами "13";

в абзаці двадцять четвертому цифри "12" замінити цифрами "14";

в абзаці двадцять п'ятому цифри "13", "11", "12" замінити відповідно цифрами "15", "13", "14";

29) у поясненні щодо заповнення форми N 618 "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків":

пункти 1-3 викласти в такій редакції:

"1. Звіт подається уповноваженим банком у розрізі: балансових та позабалансових рахунків (параметр R020), аналітичного розподілу цих рахунків (параметр R110 з урахуванням складових R011 і R013), розподілу активів за групами ризику (параметр S580), належності банку до інвестиційного класу (параметр K180), початкових строків погашення (параметр S181) та узагальнених кінцевих строків погашення (параметр S245).

2. У першій частині звіту відображаються дані про розміщені уповноваженим банком у банках-резидентах і банках-нерезидентах (крім Національного банку) кошти, які обліковуються за такими балансовими та позабалансовими рахунками: 1500А, 1502А, 1508АП, 1510А, 1513А, 1516АП, 1518АП, 1520А, 1521 А, 1522А, 1524А, 1526АП, 1528А, 1532А, 1533А, 1535АП, 1536АП, 1538А, 1542А, 1543 А, 1545АП, 1546АП, 1548А, 1600А, 1607А, 1811А, 1819А, 3040А, 3041А, 3042А, 3043А, 3044А, 3049А, 3112А, 3115АП, 3116АП, 3118А, 3140А, 3141А, 3142А, 3143А, 3144А, 3212А, 3216АП, 3218А, 3540А, 3560А, 3566АП, 3568А, 9100А, 9200А, 9201А, 9202А, 9203А, 9204А, 9206А, 9207А, 9208А, 9350А, 9351 А, 9352А, 9353А, 9354А, 9356А, 9357А, 9358А, 9359А.

3. У другій частині звіту відображаються дані про залучені уповноваженим банком від банків-резидентів та банків-нерезидентів (крім Національного банку) кошти, які обліковуються за такими балансовими та позабалансовими рахунками: 1500П, 1507П, 1600П, 1602П, 1608АП, 1610П, 1613П, 1616АП, 1618АП, 1621П, 1622П, 1623П, 1626АП, 1628П, 191Ш, 1912П, 1919П, 3350П, 3351П, 3352П, 3353П, 3354П, 3359П, 3360П, 3361П, 3362П, 3363П, 3364П, 3640П, 9210П, 921Ш, 9212П, 9213П, 9214П, 9216П, 9217П, 9218П, 9360П, 9361П, 9362П, 9363П, 9364П, 9366П, 9367П, 9368П, 9369П.";

у пункті 10 слова "(субрахунку), на якому" замінити словами ", за яким";

30) у формі N 625 "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку" та поясненні щодо її заповнення: таблицю форми викласти в такій редакції:

"Звіт
про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку
станом на _________ 20__ року

_____________________
(найменування банку) 
_______________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

N з/п  Порядкові номери (договорів, кредиторів)  Найменування кредитора  Код (номер) кредитора  Код типу пов'язаної з банком особи  Код країни кредитора  Код регіону  Ознака кредитора: фізична особа - "1", юридична особа - "2", фізична особа-підприємець -  Код виду економічної діяльності (КВЕД)  Номер договору 
код (номер)  ознака коду (номера) 
10  11 

Дата виникнення зобов'язань  Дата кінцевого погашення зобов'язань  Код валюти  Процентна ставка згідно з договором  Номер балансового рахунку зобов'язання  Балансова вартість зобов'язання в розрізі складових на звітну дату  Загальна сума зобов'язань банку  Код інституційного сектору економіки 
основна сума  неамортизовані дисконт/премія  нараховані витрати  переоцінка (дооцінка/уцінка) 
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

"___" ______ 20_ року  Голова правління  _________
(підпис) 
__________________ (ініціали, прізвище) 
________________
(прізвище виконавця,
номер телефону) 
Головний бухгалтер  _________
(підпис) 
__________________ (ініціали, прізвище) 

";

у поясненні щодо заповнення форми:

абзаци перший та другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Інформація надається за пасивними операціями банків з контрагентами/пов'язаними з банком особами (далі - кредитори), що відображаються за рахунками 1500 (П), 1507, рахунками груп 361, 364, 366, 921, 936 та рахунками розділів 16 [за винятком рахунків 1600 (А), 1607, 1609], 19, 25, 26 [за винятком рахунків 2600 (А), 2605 (А), 2607, 2609, 2620 (А), 2625 (А), 2627, 2629, 2650 (А), 2655 (А), 2657, 2659], 27, 33 Плану рахунків.

Зобов'язання за цінними паперами на пред'явника не включаються до цієї форми звітності.";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Колонка 4 - зазначається код кредитора за параметром K020, - 10 знаків.";

після пункту 9 доповнити пояснення новим пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1. Колонка 5 - зазначається ознака коду/номера кредитора за параметром K021.";

у першому реченні пункту 10 цифру "5" замінити цифрою "6";

у пункті 11 слово та цифру "Колонка 6" замінити словом та цифрою "Колонка 7";

у пункті 12 цифру "7" замінити цифрою "8";

в абзацах першому, шостому пункту 13 цифру "8" замінити цифрою "9";

в абзацах першому, третьому, четвертому пункту 14 цифру "9" замінити цифрами "10";

в абзацах першому, четвертому пункту 15 цифри "10" замінити цифрами "11";

у пункті 16 цифри "11" замінити цифрами "12";

у першому реченні абзацу першого, абзаці другому пункту 17 цифри "12" замінити цифрами "13";

у пункті 18 цифри "13" замінити цифрами "14";

в абзаці першому пункту 19 цифри "14 - 19" замінити цифрами "15 - 20";

пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Колонка 15 - зазначається номінальна процентна ставка за фінансовим інструментом, яка передбачена умовами договору (випуску) на звітну дату.

Якщо умовами одного договору (випуску) з кредитором передбачено здійснення банком пасивної операції з використанням одного виду валюти під різні процентні ставки на звітну дату, то в колонці 15 відображається середньозважена процентна ставка, розрахована за формулою середньої арифметичної зваженої.

Якщо фінансовий інструмент не передбачає нарахування процентів або встановлено платіж за фінансовим інструментом у фіксованій сумі, то колонка 15 не заповнюється.";

у пункті 21 цифри "15" та "16" замінити відповідно цифрами "16" та "17";

у пункті 22 цифри "16 - 18" замінити цифрами "17 - 20";

в абзаці першому пункту 23 цифри "17" замінити цифрами "18";

після пункту 23 доповнити пояснення новим пунктом 23-1 такого змісту:

"23-1. Інформацію в колонці 20 "переоцінка (дооцінка/уцінка)" потрібно зазначати таким чином:

сума дооцінки - без знака;

сума уцінки - зі знаком "-".";

у пункті 24 цифри "19", "16", "18" замінити відповідно цифрами "21", '17", "19";

у пункті 25 цифри "20" замінити цифрами "22";

у пункті 26 цифри "7, 9" замінити цифрами "8, 10";

31) форму N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

  "Форма N 631 (декадна - на 1, 11, 21 число)
Подається електронною поштою:
банками - юридичними особами
(зведені дані - з урахуванням філій,
що розташовані в Україні та за її межами)
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 17 години
першого робочого дня,
наступного за звітним періодом 

Звіт
про структуру активів та зобов'язань за строками

Форма № 631 (декадна - на 1, 11, 21 число) Звіт про структуру активів та зобов'язань за строками + Пояснення (в редакції від 20.12.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

";

32) у першому реченні пункту 2 пояснення щодо заповнення форми N 645 "Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків" слова ", що скріплені відбитком печатки" виключити;

33) у порядку подання форми N 650 "Звіт про операції довірчого управління" слово "піврічна" замінити словом "місячна";

34) у поясненні щодо заповнення форми N 655 "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними":

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"Зміни в обсягах заборгованості за кредитними договорами відображаються як обсяги дебетових та кредитових оборотів за звітний період за рахунками з обліку заборгованості за кредитами, що пов'язані зі зміною номінальної суми кредиту, доходів, амортизацією премії/дисконту, переоцінки.";

абзац сьомий пункту 3 викласти в такій редакції:

"Не є реструктуризованою:";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Дані за кредитними операціями надаються в розрізі параметрів "розділ видів економічної діяльності" (КІП), "види кредитів за цільовим спрямуванням" (S260), "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032), "код валюти або банківського металу" (R030), "клас боржника/контрагента" (S080), "узагальнений кінцевий строк погашення" (S245) та параметра аналітичного обліку R110 у частині складової R011.

За балансовими рахунками 1508, 2246, 2248, 2456, 2457, 2458 облік сум слід вести за параметром аналітичного обліку R110 у частині складової R011.";

у пункті 5:

абзаци другий - четвертий викласти в такій редакції:

"Рядок 1 "Операції на міжбанківському ринку (кредити, фінансовий лізинг, депозити, виконані гарантії)" (обліковуються за рахунками: 1502, 1508/R011(6), 1510, 1513, 1516, 1518, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1528, 1532, 1533, 1535, 1536, 1538, 1542, 1543, 1545, 1546, 1548, 1600А, 1607, 3560, 3566, 3568).

Рядок 2 "Кредити, що надані органам державної влади" (обліковуються за рахунками 2103, 2106, 2108, 2113, 2116, 2118, 2123, 2126, 2128, 2133, 2136, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2146, 2148, 2360, 2361, 2362, 2363, 2366, 2367, 2368, 2370, 2371, 2372, 2373, 2376, 2377, 2378, 2380, 2381, 2382, 2383, 2386, 2387, 2388).

Рядок 3 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами їх економічної діяльності" - зазначається загальна сума даних рядків 3.1 - 3.11 (обліковуються за рахунками 2010, 2016, 2018, 2020, 2026, 2028, 2030, 2036, 2038, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2048, 2060, 2063, 2066, 2068, 2071, 2076, 2078, 2083, 2086, 2088, 2301, 2303, 2306, 2307, 2308, 2310, 2311, 2316, 2317, 2318, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2340, 2341, 2346, 2347, 2348, 2351, 2353, 2356, 2357, 2358, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2600А, 2605А, 2607, 2650А, 2655А, 2656А, 2657).";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Рядок 4.1 "Кредити на поточні потреби - усього" [обліковуються за рахунками 2203, 2206, 2208, 2240, 2246/R011(1), 2248/R011(1), 2401, 2403, 2406, 2407, 2408, 2450, 2456/R011(1), 2457/R011(1), 2458/R011(1)].";

абзаци дев'ятий - одинадцятий викласти в такій редакції:

"Рядок 4.2 "Фінансовий лізинг (оренда)" [обліковується за рахунками 2211, 2216, 2218, 2241, 2246/R011(2), 2248/R011(2), 2410, 2411, 2416, 2417, 2418, 2451, 2456/R011(2), 2457/R011(2), 2458/RO H(2)].

Рядок 4.3 "Кредити, що надані за врахованими векселями" [обліковуються за рахунками 2220, 2226, 2228, 2242, 2246/R011(3), 2248/R011(3), 2420, 2421, 2426, 2427, 2428, 2452, 2456/R011(3), 2457/R011(3), 2458/R011(3)].

Рядок 4.4 "Іпотечні кредити" [обліковуються за рахунками 2233, 2236, 2238, 2243, 2246/R011(4,5,6), 2248/R011(4,5,6), 2431, 2433, 2436, 2437, 2438, 2453, 2456/R011(4,5,6), 2457/R011(4,5,6), 2458/R011(4,5,6)].";

абзаци двадцятий, двадцять перший викласти в такій редакції:

"Колонка 4 - зазначається обсяг заборгованості за основним боргом та нарахованими доходами за кредитними договорами станом на звітну дату (обліковується за рахунками 1502, 1508/R011(6), 1510, 1513, 1516, 1518, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1528, 1532, 1533, 1535, 1536, 1538, 1542, 1543, 1545, 1546, 1548, 1600А, 1607, 2010, 2016 2018, 2020, 2026 2028, 2030, 2036 2038, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046 2048, 2060, 2063, 2066 2068, 2071, 2076 2078, 2083, 2086 2088, 2103, 2106, 2108, 2113, 2116, 2118, 2123, 2126, 2128, 2133, 2136, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2146, 2148, 2203, 2206 2208, 2211, 2216, 2218, 2220, 2226, 2228, 2233, 2236 2238, 2240, 2241, 2242, 2243, 2246 2248, 2301, 2303, 2306, 2307, 2308, 2310, 2311, 2316, 2317, 2318, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2340, 2341, 2346, 2347, 2348, 2351, 2353, 2356, 2357, 2358, 2360, 2361, 2362, 2363, 2366, 2367, 2368, 2370, 2371, 2372, 2373, 2376, 2377, 2378, 2380, 2381, 2382, 2383, 2386, 2387, 2388, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2401, 2403, 2406, 2407, 2408, 2410, 2411, 2416, 2417, 2418, 2420, 2421, 2426, 2427, 2428, 2431, 2433, 2436, 2437 2438, 2450, 2451, 2452, 2453, 2456, 2457, 2458, 2600А, 2605А, 2607, 2620А, 2625А, 2627, 2650А, 2655А, 2656А, 2657, 3560, 3566, 3568).

Колонка 5 - зазначається обсяг заборгованості за нарахованими доходами за кредитними договорами станом на звітну дату (обліковується за рахунками 1508/R011(6), 1518, 1528, 1538, 1548, 1607, 2018, 2028, 2038, 2048, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2148, 2208, 2218, 2228, 2238, 2248, 2308, 2318, 2328, 2338, 2348, 2358, 2368, 2378, 2388, 2398, 2408, 2418, 2428, 2438, 2458, 2607, 2627, 2657, 3568).";

абзац двадцять восьмий після слів "премії/дисконту," доповнити словами "переоцінки до справедливої вартості";

абзац тридцять другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять третій - сорок перший уважати відповідно абзацами тридцять другим - сороковим;

абзаци тридцять другий - тридцять шостий викласти в такій редакції:

"Колонка 14 - зазначається обсяг заборгованості за кредитними договорами, щодо якої прийнято рішення про реструктуризацію в частині сплати основного боргу та/або нарахованих доходів станом на звітну дату (обліковується за рахунками 1502, 1508/R011(6), 1510, 1513, 1516, 1518, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1528, 1532, 1533, 1535, 1536, 1538, 1542, 1543, 1545, 1546, 1548, 1600А, 1607, 2010, 2016 2018, 2020, 2026 2028, 2030, 2036 2038, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046 2048, 2060, 2063, 2066 2068, 2071, 2076 2078, 2083, 2086 2088, 2103, 2106, 2108, 2113, 2116, 2118, 2123, 2126, 2128, 2133, 2136, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2146, 2148, 2203, 2206 2208, 2211, 2216, 2218, 2220, 2226, 2228, 2233, 2236 2238, 2240, 2241, 2242, 2243, 2246 2248, 2301, 2303, 2306, 2307, 2308, 2310, 2311, 2316, 2317, 2318, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2340, 2341, 2346, 2347, 2348, 2351, 2353, 2356, 2357, 2358, 2360, 2361, 2362, 2363, 2366, 2367, 2368, 2370, 2371, 2372, 2373, 2376, 2377, 2378, 2380, 2381, 2382, 2383, 2386, 2387, 2388, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2401, 2403, 2406, 2407, 2408, 2410, 2411, 2416, 2417, 2418, 2420, 2421, 2426, 2427, 2428, 2431, 2433, 2436, 2437 2438, 2450, 2451, 2452, 2453, 2456, 2457, 2458, 2600А, 2605А, 2607, 2620А, 2625А, 2627, 2650А, 2655А, 2656А, 2657, 3560, 3566, 3568).

Колонка 15 - зазначається обсяг заборгованості за кредитними договорами, щодо якої прийнято рішення про реструктуризацію в частині сплати нарахованих доходів станом на звітну дату (обліковується за рахунками 1508/R011(6), 1518, 1528, 1538, 1548, 1607, 2018, 2028, 2038, 2048, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2148, 2208, 2218, 2228, 2238, 2248, 2308, 2318, 2328, 2338, 2348, 2358, 2368, 2378, 2388, 2398, 2408, 2418, 2428, 2438, 2458, 2607, 2627, 2657, 3568).

Колонка 16 - зазначається кількість кредитних договорів, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію протягом звітного періоду.

Колонка 17 - зазначається обсяг заборгованості за кредитними договорами, щодо якої прийнято рішення про реструктуризацію протягом звітного періоду в частині сплати основного боргу та/або нарахованих доходів (обліковується за рахунками 1502, 1508/R011(6), 1510, 1513, 1516, 1518, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1528, 1532, 1533, 1535, 1536, 1538, 1542, 1543, 1545, 1546, 1548, 1600А, 1607, 2010, 2016 2018, 2020, 2026 2028, 2030, 2036 2038, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046 2048, 2060, 2063, 2066 2068, 2071, 2076 2078, 2083, 2086 2088, 2103, 2106, 2108, 2113, 2116, 2118, 2123, 2126, 2128, 2133, 2136, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2146, 2148, 2203, 2206 2208, 2211, 2216, 2218, 2220, 2226, 2228, 2233, 2236 2238, 2240, 2241, 2242, 2243, 2246,2248, 2301, 2303, 2306, 2307, 2308, 2310, 2311, 2316, 2317, 2318, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2340, 2341, 2346, 2347, 2348, 2351, 2353, 2356, 2357, 2358, 2360, 2361, 2362, 2363, 2366, 2367, 2368, 2370, 2371, 2372, 2373, 2376, 2377, 2378, 2380, 2381, 2382, 2383, 2386, 2387, 2388, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2401, 2403, 2406, 2407, 2408, 2410, 2411, 2416, 2417, 2418, 2420, 2421, 2426, 2427, 2428, 2431, 2433, 2436, 2437 2438, 2450, 2451, 2452, 2453, 2456, 2457, 2458, 2600А, 2605А, 2607, 2620А, 2625А, 2627, 2650А, 2655А, 2656А, 2657, 3560, 3566, 3568).

Колонка 18 - зазначається обсяг заборгованості за кредитними договорами, щодо якої протягом звітного періоду прийнято рішення про реструктуризацію в частині сплати нарахованих доходів (обліковується за рахунками 1508/R011(6), 1518, 1528, 1538, 1548, 1607, 2018, 2028, 2038, 2048, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2148, 2208, 2218, 2228, 2238, 2248, 2308, 2318, 2328, 2338, 2348, 2358, 2368, 2378, 2388, 2398, 2408, 2418, 2428, 2438, 2458, 2607, 2627, 2657, 3568).";

абзаци тридцять восьмий - сороковий викласти в такій редакції:

"Колонка 20 - зазначається обсяг заборгованості за нарахованими доходами за реструктуризованими кредитами, які визначено як непрацюючі станом на звітну дату [обліковується за рахунками 1508/R011(6), 1518, 1528, 1538, 1548, 1607, 2018, 2028, 2038, 2048, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2148, 2208, 2218, 2228, 2238, 2248, 2308, 2318, 2328, 2338, 2348, 2358, 2368, 2378, 2388, 2398, 2408, 2418, 2428, 2438, 2458, 2607, 2627, 2657, 3568].

Колонка 21 - зазначається обсяг простроченої реструктуризованої заборгованості за основним боргом та/або нарахованими доходами, яка не була сплачена в установлений договором строк, станом на звітну дату (обліковується за рахунками: 1502, 1508/R011(6), 1510, 1513, 1516, 1518, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1528, 1532, 1533, 1535, 1536, 1538, 1542, 1543, 1545, 1546, 1548, 1600А, 1607, 2010, 2016 2018, 2020, 2026 2028, 2030, 2036 2038, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046 2048, 2060, 2063, 2066 2068, 2071, 2076 2078, 2083, 2086 2088, 2103, 2106, 2108, 2113, 2116, 2118, 2123, 2126, 2128, 2133, 2136, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2146, 2148, 2203, 2206 2208, 2211, 2216, 2218, 2220, 2226, 2228, 2233, 2236 2238, 2240, 2241, 2242, 2243, 2246 2248, 2301, 2303, 2306, 2307, 2308, 2310, 2311, 2316, 2317, 2318, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2340, 2341, 2346, 2347, 2348, 2351, 2353, 2356, 2357, 2358, 2360, 2361, 2362, 2363, 2366, 2367, 2368, 2370, 2371, 2372, 2373, 2376, 2377, 2378, 2380, 2381, 2382, 2383, 2386, 2387, 2388, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2401, 2403, 2406, 2407, 2408, 2410, 2411, 2416, 2417, 2418, 2420, 2421, 2426, 2427, 2428, 2431, 2433, 2436, 2437 2438, 2450, 2451, 2452, 2453, 2456, 2457, 2458, 2600А, 2605А, 2607, 2620А, 2625А, 2627, 2650А, 2655А, 2656А, 2657, 3560, 3566, 3568).

Колонка 22 - зазначається обсяг реструктуризованої заборгованості за нарахованими доходами, яка не була сплачена в установлений договором строк, станом на звітну дату (обліковується за рахунками: 1508/R011(6), 1518, 1528, 1538, 1548, 1607, 2018, 2028, 2038, 2048, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2148, 2208, 2218, 2228, 2238, 2248, 2308, 2318, 2328, 2338, 2348, 2358, 2368, 2378, 2388, 2398, 2408, 2418, 2428, 2438, 2458, 2607, 2627, 2657, 3568).";

35) у формі N 659 "Звіт про фінансові дані підприємств - боржників банку":

таблицю 1 доповнити новою колонкою такого змісту:

"

Стан заборгованості   
12   

";

рядки 17 - 20 таблиці 5 викласти в такій редакції:

"

17  Витрачання на придбання: фінансових інвестицій  3255  х    х   
18  необоротних активів  3260  х    х   
19  Виплати за деривативами  3270  х    х   
20  Інші платежі  3290  х    х   

";

у поясненні щодо заповнення форми:

пункт 5 розділу I виключити;

у пункті 6 розділу II:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

"6. У цій частині звіту, що подається в червні, відображаються дані про боржників, які складають фінансову звітність відповідно до Стандарту N 1, за винятком тих, річної фінансової звітності яких немає у зв'язку з припиненням договірних відносин (виконання зобов'язань або продаж/передавання права вимоги за кредитними договорами) або заборгованість яких списана як безнадійна.

У цій частині звіту, що подається в лютому, відображаються дані лише про тих боржників, про які надавалися дані за цим звітом у червні попереднього року. Якщо з боржниками припинено договірні відносини (виконання зобов'язань або продаж/передавання права вимоги за кредитними договорами) або заборгованість боржників списана як безнадійна, колонки 4 - 11 не заповнюються.";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"12) колонка 12 - зазначається "0" у цій частині звіту, що подається в червні. У цій частині звіту, що подається в лютому, зазначається "1" для боржників, з якими припинено договірні відносини у зв'язку з виконанням зобов'язань за кредитними договорами, "2" - у разі продажу/передавання права вимоги за кредитними договорами, "3" - у разі списання заборгованості боржників як безнадійної, "0" - для інших боржників";

36) у формі статистичної звітності N 660 "Звіт про фінансові дані боржників банку - малих підприємств":

таблицю 1 доповнити новою колонкою такого змісту:

"

Стан заборгованості   
12   

";

у поясненні щодо заповнення форми:

пункт 5 частини I виключити;

у частині II:

пункти 6 та 7 викласти в такій редакції:

"6. У цій частині звіту, що подається в червні, відображаються дані про боржників, які складають фінансову звітність відповідно до Стандарту N 25, за винятком тих, річної фінансової звітності яких немає у зв'язку з припиненням договірних відносин (виконання зобов'язань або продаж/передавання права вимоги за кредитними договорами) або заборгованість яких списана як безнадійна.

7. У цій частині звіту, що подається в лютому, відображаються дані лише про тих боржників, про які надавалися дані за цим звітом у червні попереднього року. Якщо з боржниками припинено договірні відносини (виконання зобов'язань або продаж/передавання права вимоги за кредитними договорами) або заборгованість боржників списана як безнадійна, колонки 4 - 11 не заповнюються.";

доповнити пункт 7 новим підпунктом такого змісту:

"12) колонка 12 - зазначається "0" у цій частині звіту, що подається в червні. У цій частині звіту, що подається в лютому, зазначається "1" для боржників, з якими припинено договірні відносини у зв'язку з виконанням зобов'язань за кредитними договорами, "2" - у разі продажу/передавання права вимоги за кредитними договорами, "3" - у разі списання заборгованості боржників як безнадійної, "0" - для інших боржників;";

37) форму N 661 "Звіт про пов'язаних з банком осіб" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

  "Форма N 661 (місячна)
Банківська таємниця.
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
(зведені дані - з урахуванням філій,
що розташовані в Україні та за її межами)
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 10 робочого дня місяця,
наступного за звітним 

Звіт
про пов'язаних з банком осіб

Форма № 661 (місячна) Звіт про пов'язаних з банком осіб + Пояснення (в редакції від 20.12.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

";

38) у формі N 670 "Звіт про двадцять найбільших учасників банку" та поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми викласти в такій редакції:

"Звіт
про двадцять найбільших учасників банку
станом на __________ 20_ року

________________________
(найменування банку) 
______________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

N з/п  Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  Ідентифікаційний код (номер)  Країна  Код виду економічної діяльності учасника банку  Адреса юридичної особи або адреса постійного місця проживання фізичної особи  Платіжні реквізити юридичної особи, паспортні дані фізичної особи  Кількість акцій (паїв) у статутному капіталі  Вартість акцій (паїв)  Відсоток у статутному капіталі  Загальний відсоток у статутному капіталі 
код (номер)  ознака коду (номера)  пряма участь  опосередкована участь 
10  11  12  13 
                         

"___" _____ 20_ року  Голова правління  __________ (підпис)  __________________ (ініціали, прізвище) 
_________________
(прізвище виконавця,
номер телефону) 
Головний бухгалтер  _________
(підпис) 
__________________ (ініціали, прізвище) 

";

у поясненні щодо заповнення форми:

у третьому реченні пункту 2 цифри "5 і 6" замінити цифрами "6 і 7";

у пункті 3:

абзаци другий - десятий замінити одним новим абзацом такого змісту:

"Колонка 3 - зазначається код учасника банку за параметром K020 - 10 знаків.".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - сімнадцятий уважати відповідно абзацами третім - дев'ятим;

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

"Колонка 4 - зазначається ознака коду/номера учасника банку за параметром K021.".

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий уважати відповідно абзацами четвертим - десятим;

у першому реченні абзацу четвертого слово та цифру "Колонка 4" замінити словом та цифрою "Колонка 5";

в абзацах п'ятому, шостому слово та цифру "Колонка 5" у всіх відмінках замінити словом та цифрою "Колонка 6" у відповідних відмінках;

в абзаці сьомому цифру "9" замінити цифрами "10";

в абзаці восьмому цифри "10" та "9" замінити відповідно цифрами "11" та "10";

у першому реченні абзацу дев'ятого цифри "11" замінити цифрами "12";

в абзаці десятому цифри "12", "10" та "11" замінити відповідно цифрами "13", "11" та "12";

39) у таблицях форм N 747 та N 748 "Звіт про касові обороти банку" рядки 12, 35 викласти в такій редакції:

"

12  33  Підкріплення операційної каси банку готівкою із запасів готівки Національного банку України, що перебувають на зберіганні в уповноваженому банку   

"

"

35  67  Вкладення із операційної каси банку готівки до запасів готівки Національного банку України, що перебувають на зберіганні в уповноваженому банку   

";

у поясненні щодо заповнення форм N 747, N 748:

у пункті 1:

в абзаці другому цифри "02 - 95", "84 - 95" замінити відповідно цифрами "02 - 97", "84 - 97";

абзаци тринадцятий - шістнадцятий замінити вісьмома новими абзацами такого змісту:

"У разі наявності невідповідностей за символами 66 і 39 та невиконання умов логічного контролю, банк - юридична особа в день подання звіту має надавати повідомлення за декаду та за місяць через засоби програмного комплексу АРМ "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет" або як виняток засобами електронного зв'язку за погодженням із Департаментом грошового обігу.

У повідомленні про міжобласне передавання готівки між банком - юридичною особою та його відокремленими підрозділами (відділення/АТМ) мають зазначатися:

дані про міжобласне передавання готівки між банком - юридичною особою та його відокремленими підрозділами (відділення/АТМ) у розрізі регіонів та залишки готівки за балансовим рахунком 1007, які утворилися від цих операцій, на початок і кінець звітного періоду відповідно до протоколу приймання файла;

дані про суми недостач/надлишків коштів за операціями з передавання в межах одного банку, що відображаються за символами 66 і 39 у розрізі регіонів;

дані про інші чинники, що впливають на невідповідність між даними звіту за формами N 747, N 748 "Звіт про касові обороти банку" і даними балансу у розрізі регіонів.

Банк, який під час здійснення операцій з передавання готівки використовує рахунок 1811, на якому на кінець звітного періоду обліковується сума переданої готівки, разом зі звітом надсилає інформацію в регіональному розрізі щодо складових залишку готівки за цим рахунком за місцем проведення операцій до Департаменту грошового обігу через засоби програмного комплексу АРМ "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет" або як виняток засобами електронного зв'язку за погодженням із Департаментом грошового обігу.

Банк перевіряє відповідність між даними за символами 37 і 72 і даними повідомлень про суми передавання готівки, що надаються через засоби програмного комплексу АРМ "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет".

Уповноважений банк, що здійснює зберігання запасів готівки Національного банку України, перевіряє відповідність між даними за символами 33 і 67 та даними операцій, щодо збільшення/зменшення запасів готівки Національного банку України в програмному комплексі САГО ПТЗ "Уповноважені банки.".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять перший уважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять п'ятим;

у другому реченні абзацу двадцять другого слова ", у тому числі відкритих із використанням платіжної системи НСМЕП" виключити;

після абзацу двадцять другого доповнити пункт новим абзацом двадцять третім такого змісту:

"Дані щодо забалансового символу 97 несуть інформаційне значення щодо всіх надходжень готівки до кас банків від небанківських фінансових установ, які відповідно до законодавства України мають ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків і є платіжними організаціями та/або учасниками платіжних систем, та комерційних агентів банку.".

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - двадцять п'ятий уважати відповідно абзацами двадцять четвертим - двадцять шостим;

у пункті 2:

в абзаці третьому слова та цифри "відеосалонів,", ", та наказом Державного комітету статистики України від 20 липня 2007 року N 228 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики послуг та інформатики", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2007 року за N 894/14161" виключити;

в абзаці шостому:

доповнити абзац після цифр "34," цифрами "37,";

доповнити абзац цифрами ", 3719";

в абзаці дев'ятому цифри ", 2635" виключити;

доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом п'ятнадцятим такого змісту:

"Символ 33 (Підкріплення операційної каси банку готівкою із запасів готівки Національного банку України, що перебувають на зберіганні в уповноваженому банку) - надходження готівки до операційної каси уповноваженого банку із сховищ уповноваженого банку, яка є власністю Національного банку України [із запасів готівки Центрального сховища або інших відділів (управління) грошового обігу в регіонах].".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - п'ятдесят шостий уважати відповідно абзацами шістнадцятим - п'ятдесят сьомим;

в абзаці тридцять третьому цифри ", 2635" виключити;

після абзацу сорок першого доповнити пункт новим абзацом сорок другим такого змісту:

"Символ 67 (Вкладення із операційної каси банку готівки до запасів готівки Національного банку України, що перебувають на зберіганні в уповноваженому банку) - вкладення готівки з операційної каси банку до сховища уповноваженого банку, яка стає власністю Національного банку України.".

У зв'язку з цим абзаци сорок другий - п'ятдесят сьомий уважати відповідно абзацами сорок третім - п'ятдесят восьмим;

в абзаці п'ятдесят третьому цифри "2635," виключити;

в абзаці п'ятдесят шостому:

у першому реченні цифри ", 2635" виключити;

друге речення виключити;

в абзаці п'ятдесят сьомому:

у першому реченні слова ", у тому числі відкритих з використанням платіжної системи НСМЕП" та цифри ", 2635" виключити;

друге речення виключити;

після абзацу п'ятдесят сьомого доповнити пункт новим абзацом п'ятдесят восьмим такого змісту:

"Дані за символами 94, 95 заповнюються банками та їх підрозділами, у яких відкрито рахунки фізичних осіб, у тому числі приватних нотаріусів та адвокатів [не відображаються операції з переказу коштів між поточними рахунками, рахунками фізичних осіб, відкритих клієнтам для обліку коштів за операціями з платіжними картками, та вкладними (депозитними) рахунками груп 262, 263 балансу, які належать одній фізичній особі і здійснюються в межах банку - юридичної особи], на підставі позасистемного обліку безготівкових перерахувань грошових коштів за рахунками вкладників.".

У зв'язку з цим абзац п'ятдесят восьмий уважати абзацом п'ятдесят дев'ятим;

в абзаці п'ятдесят дев'ятому слово "Забалансований" виключити;

у пункті 3:

в абзаці першому слова "підрозділами грошового обігу в регіонах за місцем розташування банків - юридичних осіб" замінити словами "Департаментом грошового обігу за банками - юридичними особами в розрізі регіонів";

в абзаці третьому цифри ", 1009" виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"декадні та місячні дані за символами 66 і 39, 36 і 71, 37 і 72 звіряються з даними програмного комплексу АРМ "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет" про прийняття надлишків готівки операційних кас банків (філій) і підкріплення з оборотної каси Національного банку з повідомленнями банків про самостійне передавання готівки до кас банків (філій) як у цьому регіоні, так і за його межами, а також про міжобласне передавання готівки між банком - юридичною особою та його відокремленими підрозділами (відділення/АТМ)";

в абзаці шостому цифри ", 1009" виключити;

у пункті 4:

в абзаці першому:

слова "підрозділом грошового обігу в регіоні" замінити словами "Департаментом грошового обігу";

доповнити абзац словами та цифрами "або виявлені за символами 39, 66, 37, 72, 33, 67";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"У випадку виявлення у звіті за декаду помилки за символами звіту 39, 66, 37, 72, 33, 67, допущеної банком (його відокремленим підрозділом), філією (відділенням), що розташована в іншому регіоні, ніж банк - юридична особа, банком - юридичною особою надається повідомлення про виявлену помилку Департаменту грошового обігу. Повідомлення надається не пізніше наступного робочого дня після виявлення помилки.";

в абзаці п'ятому:

слова ", після перевірки даних звіту підрозділами грошового обігу в регіонах", "та наданого дозволу" виключити;

після слова "палати" доповнити словами "з дозволу Департаменту грошового обігу";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі виявлення невідповідності даних звіту даним балансу, а також суттєвих змін у динаміці касових оборотів банку та даними за позабалансовими символами Департамент грошового обігу може надавати письмові запити щодо з'ясування причин та обставин таких випадків.";

40) у формі N 801 "Звіт про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України":

таблицю частини 3 викласти в такій редакції:

"Частина 3.
Застава за кредитами Національного банку України,
забезпеченням за якими є майнові права
за кредитними договорами

(копійки)

N з/п  Номер кредитного договору  Дата кредитного договору  Вид застави за параметром S031  Номер договору застави  Дата договору застави  Кредитний договір між банком та позичальником, майнові права за яким є забезпеченням за кредитом рефінансування Національного банку України 
номер  дата укладення  кінцева дата кредитного договору  код валюти кредиту  сума кредиту на дату оформлення договору застави  сума кредиту на звітну дату у валюті кредиту  скоригована балансова вартість кредиту на звітну дату  балансова вартість кредиту на звітну дату  вид позчальника  найменування позичальника  код (номер) позичальника банку  клас позичальника  клас позичальника на звітну дату  кількість днів прострочки  періодичність та обсяг сплати боргу  відношення до непідконтрольних територій 
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
                                           

Майно, передане в заставу за кредитами позичальників, майнові права за якими є забезпеченням за кредитом рефінансування Національного банку України  Наявність обтяження  Сума погашення за кредитним договором, що надійшла від позичальника до банку 
назва  коротка технічна характеристика  кількісна характеристика (площа, інша величина)  найменування заставодавця  код (номер) заставодавця  заставна вартість майна за договором застави  ринкова вартість майна  забезпеченість кредиту  область  район  населений пункт  назва вулиці, номер будинку, номер квартири  стан майна  дата останньої перевірки стану майна банком  стан майна на дату останньої перевірки  дата закінчення договору страхування майна    кредит  відсотки  пеня 
23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
                                       

"__" ______ 20_ року  Голова правління  __________
(підпис) 
________________ (ініціали, прізвище) 
_________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 
Головний бухгалтер  __________
(підпис) 
________________ (ініціали, прізвище) 

";

у поясненні щодо заповнення форми:

у пункті 4:

підпункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо до кредитного договору між банком та Національним банком України укладені додаткові угоди, то дані в розрізі додаткових угод у колонках 4 - 7 не відображаються";

підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) колонка 6 - зазначається прогнозна сума відсотків за кредитним договором між банком та Національним банком України. Період, за який обраховується прогнозна сума відсотків (колонка 6), становить три місяці починаючи від дати, станом на яку подається форма N 801;";

у пункті 5:

підпункт 8 доповнити новим реченням такого змісту "У випадку відображення цінних паперів як забезпечення, перед назвою цінного папера зазначається його міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN);";

підпункт 9 викласти в такій редакції:

"9) колонка 8 - зазначається коротка технічна характеристика предмета застави. Якщо забезпеченням за кредитним договором є цінні папери, то зазначається інформація про котирування таких цінних паперів на ринку цінних паперів, саме: "котирується" або "не котирується;";

підпункт 10 доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо забезпеченням за кредитним договором є цінні папери, то зазначається кількість таких цінних паперів;";

підпункт 12 викласти в такій редакції:

"12) колонка 11 - зазначається код заставодавця/іпотекодавця за параметром K020 - 10 знаків;";

підпункт 22 доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо забезпеченням за кредитним договором є цінні папери, то зазначається їх заставна вартість, визначена умовами договору застави, укладеного між банком та Національним банком України;";

у пункті 6:

у підпункті 1:

в абзаці другому цифри "7 - 17" замінити цифрами "7 - 22";

в абзаці третьому цифри "18 - 31" замінити цифрами "23 - 39";

в абзаці четвертому цифри "24 - 27" замінити цифрами "31 - 34";

в абзаці п'ятому цифри "32 - 34" замінити цифрами "40 - 42";

абзаци шостий, сьомий виключити;

доповнити підпункт п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"Інформація про заборгованість та погашення за кредитними договорами між банком та позичальниками, майнові права за якими є забезпеченням за кредитами, наданими Національним банком, у частині 3 звіту відображається станом на звітну дату із урахуванням такого:

якщо немає забезпечення за кредитом (договори без забезпечення), то заповнюються колонки 1 - 22 та 39 - 42;

за наявності одного об'єкта забезпечення за кредитом інформація відображається двома рядками, у першому рядку заповнюються колонки 1 - 22 та 39 - 42, у другому - колонки 1 - 39;

за наявності двох об'єктів забезпечення за кредитом інформація відображається трьома рядками, у першому рядку заповнюються колонки 1 - 22 та 39 - 42, у другому - колонки 1 - 39, у третьому - колонки 1 - 39.

Якщо протягом звітного періоду відбувалося погашення заборгованості за кредитним договором, який є закритим на звітну дату, то інформація відображається в колонках 1 - 11, 15 - 22 та 39 - 42 частини 3 звіту, у колонках 12 - 14 - нульове значення;";

після підпункту 13 доповнити пункт двома новими підпунктами 13-1, 13-2 такого змісту:

"13-1) колонка 13 - зазначається балансова вартість кредиту, що скоригована на суму сформованого резерву, дисконту та/або премії, у гривневому еквіваленті;

13-2) колонка 14 - зазначається балансова вартість кредиту без коригування на суму сформованого резерву, дисконту та/або премії, у гривневому еквіваленті;";

в абзаці першому підпункту 14 цифри "13" замінити цифрами "15";

у підпункті 15 цифри "14" замінити цифрами "16";

підпункти 16, 17 викласти в такій редакції:

"16) колонка 17 - зазначається код позичальника за параметром K020 -10 знаків;

17) колонка 18 - зазначається "Клас позичальника" (параметр S080) на дату оформлення договору застави (колонка 6). У випадку оформлення договору застави до 03 січня 2017 року зазначається "Код категорії якості кредиту;";

у підпункті 18:

цифри "17" замінити цифрами "19";

слова "категорія якості активу" замінити словами "Клас позичальника";

після підпункту 18 доповнити пункт трьома новими підпунктами 18-1, 18-2, 18-3 такого змісту:

"18-1) колонка 20 - зазначається максимальна кількість днів невиконання (прострочення) зобов'язань за кредитом на звітну дату;

18-2) колонка 21 - зазначається ознака щодо встановленої періодичності та обсягу сплати боргу по відношенню до доходів, визнаних банком відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з бухгалтерського обліку:

10 - сплата встановлена щомісяця та виконується в обсязі, меншому, ніж обсяг доходів, визнаних банком;

11 - сплата встановлена щомісяця та виконується в обсязі, не меншому, ніж обсяг доходів, визнаних банком;

30 - сплата встановлена щокварталу та виконується в обсязі, меншому, ніж обсяг доходів, визнаних банком;

31 - сплата встановлена щокварталу та виконується в обсязі, не меншому, ніж обсяг доходів, визнаних банком;

99 - інше;

18-3) колонка 22 - зазначається ознака щодо відношення кредиту до тимчасово окупованої території України та до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та до населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (далі - непідконтрольні території), визначених Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року N 1085-р "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року N 1276-р) відповідно:

0 - немає відношення до непідконтрольної території;

1 - особа-позичальник зареєстрована на непідконтрольній території;

2 - кредит між банком та позичальником, укладений на непідконтрольній території;

3 - заставлене майно за кредитом між банком та позичальником перебуває на непідконтрольній території;";

у підпункті 19 цифри "18" замінити цифрами "23";

у підпункті 20 цифри "19" замінити цифрами "24";

у підпункті 21 цифри "20" замінити цифрами "25";

у підпункті 22 цифри "21" замінити цифрами "26";

підпункт 23 викласти в такій редакції:

"23) колонка 27 - зазначається код заставодавця/іпотекодавця за параметром K020 - 10 знаків;";

у підпункті 24 цифри "23" замінити цифрами "28";

після підпункту 24 доповнити пункт двома новими підпунктами 24-1, 24-2 такого змісту;

"24-1) колонка 29 - зазначається ринкова вартість майна за договором застави без ПДВ;

24-2) колонка 30 - зазначається ознака щодо повноти забезпеченості зобов'язань за кредитним договором між банком та позичальником вартістю об'єктів застави, визначених договором іпотеки:

0 - зобов'язання за кредитним договором не забезпечені в повному обсязі;

1 - зобов'язання за кредитним договором забезпечені в повному обсязі. Зобов'язання за кредитним договором є забезпеченими в повному обсязі, якщо ринкова вартість іпотеки (без податку на додану вартість) з урахуванням коефіцієнтів ліквідності забезпечення, визначених нормативно-правовим актом Національного банку України з питань визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, дорівнює або перевищує суму балансової вартості кредиту, без її коригування на суму сформованого резерву, дисконту та/або премії;";

у підпункті 25 цифри "24" замінити цифрами "31";

у підпункті 26 цифри "25" замінити цифрами "32";

у підпункті 27 цифри "26" замінити цифрами "33";

у підпункті 28 цифри "27" замінити цифрами "34";

у підпункті 29 цифри "28" замінити цифрами "35";

у підпункті 30 цифри "29" замінити цифрами "36";

у підпункті 31 цифри "30" замінити цифрами "37";

у підпункті 32 цифри "31" замінити цифрами "38";

після підпункту 32 доповнити пункт новим підпунктом 32-1 такого змісту:

"32-1) колонка 39 - зазначається наявність обтяження на майнові права за кредитним договором позичальника або на предмет застави за договором застави/іпотеки:

0 - обтяження немає;

1 - наявне обтяження на майнові права;

2 - наявне обтяження на предмет застави.

У колонці не відображається обтяження, яке виконано Національним банком України на майнові права, та обтяження, яке виконано банком на предмет застави за договором застави/іпотеки";

у підпункті 33 цифри "32" замінити цифрами "40";

у підпункті 34 цифри "33" замінити цифрами "41";

у підпункті 35 цифри "34" замінити цифрами "42";

підпункти 36 - 38 виключити;

41) у поясненні щодо заповнення форми N 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами":

абзаци четвертий - дев'ятий пункту 16 розділу II замінити одним новим абзацом такого змісту:

"Колонка 15 - зазначається код суб'єкта за параметром K020 - 10 знаків.".

У зв'язку з цим абзац десятий уважати абзацом п'ятим;

у таблиці "Коди операцій та їх застосування (до пункту 6 розділу I Пояснення до форми N 1 - ПБ)":

колонку 4 рядка 10.1.4.4 після слова "резидентами" доповнити словами "у суб'єктів господарювання та";

доповнити таблицю після рядка 13.1.7 новим рядком 13.1.8 такого змісту:

"

13.1.8  Розміщення коштів фізичними особами-резидентами на власному рахунку за кордоном  8477  Грошові перекази фізичних осіб - резидентів на власні рахунки за кордоном або повернення коштів в Україну. Якщо мета переказу - подальший розрахунок з нерезидентом за товари та послуги або інвестиційне вкладення, то такі операції класифікуються згідно з метою переказу 

";

42) пункт 4 розділу I пояснення щодо заповнення форми N 2-ПБ "Звіт про фінансові операції з нерезидентами" викласти в такій редакції:

"4. Операції у звіті відображаються в тому періоді, у якому вони були проведені за рахунками, відкритими за межами України.";

43) у тексті пояснення щодо заповнення форми N 900 "Звіт про кількість працівників та складові фонду оплати праці" слова "Звіт з праці" у всіх відмінках замінити словами "Звіт із праці" у відповідних відмінках.

3. У додатку 2 до Правил:

1) пункт 8 виключити;

2) пункти 9, 11, 13 викласти в такій редакції:

"9. Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер (K020) Значення параметра визначається для суб'єктів:

1) для суб'єкта - юридичної особи резидента (крім банку) зазначається ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

2) для суб'єкта - фізичної особи зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

3) для суб'єкта, який є банком-резидентом, зазначається код згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле GLB). Якщо код містить менше 10 знаків, то цей код доповнюється до 10 знаків нулями зліва;

4) для суб'єкта, який є банком-нерезидентом, зазначається цифровий код згідно з Довідником зарубіжних банків rcbnk.dbf.

Якщо суб'єкт - юридична особа/фізична особа не має коду за ЄДРПОУ/реєстраційного номера облікової картки платника податків, то зазначаються:

1) для резидентів - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - серія і номер паспорта (без пробілів), які доповнюються до 10 знаків нулями зліва;

2) для нерезидентів - фізичних осіб - латинська літера "I" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання, якщо це передбачено законодавством цієї країни; якщо немає ідентифікаційного номера, - латинська літера - "I" та серія і номер паспорта або документа, що його замінює. Якщо номер містить менше 9 знаків, то між літерою "I" та номером до 10 знаків зазначаються нулі;

3) для нерезидентів - юридичних осіб - латинська літера "I" та ідентифікаційний код відповідно до вимог законодавства країни - місця реєстрації юридичної особи; якщо немає ідентифікаційного коду, - латинська літера "I" та єдиний умовний код, який присвоює банк такому суб'єкту для цілей складання статистичної звітності. Якщо код містить менше 9 знаків, між літерою "I" та кодом до 10 знаків зазначаються нулі.

Для неповнолітніх дітей, які не отримали паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначається серія та номер їх свідоцтва про народження, які доповнюються до 10 знаків нулями зліва. Цей код повинен містити 10 знаків і мати таку структуру: TTTTTTTTTT, де T - літера або цифра.

Якщо рахунок відкритий для формування (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб'єкта господарювання або в банку немає інформації щодо наявності коду за ЄДРПОУ - юридичної особи резидента або реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи резидента, які не є клієнтами банку, то банк має присвоїти резиденту умовний внутрішній код. Цей код має бути єдиним для цілей складання статистичної звітності, містити 10 знаків і мати таку структуру: NNNNNNNNNN (наприклад, 0000000001).

Якщо в банку немає інформації щодо наявності ідентифікаційного коду/ідентифікаційного номера суб'єкта-нерезидента, то банк має присвоїти нерезиденту умовний внутрішній код. Цей умовний код має починатися з літери "I", містити 10 знаків, мати таку структуру: INNNNNNNNN (наприклад, 1000000001) і бути єдиним для цілей складання статистичної звітності.";

"11. Розподіл аналітичного рахунку за складовими R011 та R013 (R110)

Складова R011 застосовується для розподілу рахунків за фінансовими інструментами в частині основних рахунків та відповідних рахунків з обліку неамортизованої премії/дисконту, переоцінки вартості, нарахованих доходів/витрат, резервів, або додаткового розподілу за іншими критеріями, визначеними показниками форм статистичної звітності, що подаються до Національного банку України.

Складова R013 застосовується для додаткового розподілу аналітичного рахунку за визначеним критерієм для розрахунку показників економічних нормативів або додаткового розподілу за іншими критеріями, визначеними показниками форм статистичної звітності, що подаються до Національного банку України.

Значення параметра R110 у розрізі складових R011 і R013 та зміни до нього доводяться Національним банком України окремим повідомленням. ";

"13. Кінцевий строк погашення (S240)

Параметр відображає строк, що залишився до погашення фінансового інструменту згідно з умовами договору. Якщо договором передбачено строки (графік) поступового повернення коштів, то визначені договором частини такого активу/зобов'язання відображаються за відповідними строками, що залишилися до погашення згідно з графіком. Параметр має значення:

1) 1 - на вимогу або овердрафт;

2) 2 - овернайт або на 1 день;

3) I - від 2 до 31 дня;

4) J - від 32 до 365 (366) днів;

5) K - від 366 (367) до 2 років;

6) L - від 2 до 5 років;

7) M - понад 5 років;

8) Z - строк погашення згідно з договором минув.";

3) пункт 16 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"42) 73 - "Майнові права на кредитний договір.";

4) пункт 22 викласти в такій редакції:

"22. Номер рахунку (R020)

Параметр має значення номера рахунку відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89.";

5) доповнити додаток новими пунктами такого змісту:

"30. Початковий строк погашення (узагальнений) (S181)

Значення параметра:

1) 0 - для рахунків, для яких параметр S181 не застосовується;

2) 1 - короткострокові, якщо початковий строк погашення не перевищує 365(366) днів уключно;

3) 2 - довгострокові, якщо початковий строк погашення становить 366 (367) дні, або більше.

31. Код мети переказу іноземної валюти (F044)

Значення параметра:

1) 20 - участь у капіталі;

2) 21 - імпорт товарів (продукції, робіт, послуг) на умовах оплати по факту поставки, у тому числі імпорт товару на умовах кредитування (відстрочки платежу за поставлений товар та під процент), крім операцій, що відображені з кодом 25;

3) 23 - погашення клієнтом кредиту, отриманого від нерезидента - юридичної або фізичної особи (не банку);

4) 24 - погашення банком кредиту, отриманого від банку-нерезидента;

5) 25 - імпорт товарів (продукції, робіт, послуг) без їх увезення на митну територію України;

6) 26 - надання кредиту нерезиденту;

7) 27 - розміщення депозиту в нерезидента;

8) 28 - конвертація однієї іноземної валюти в іншу, у тому числі за нетингом таких операцій;

9) 29 - інвестиції (крім операцій, які відображені з кодом 20);

10) 30 - повернення депозиту;

11) 31 - за іншими операціями;

12) 32 - доходи від інвестицій (крім операцій, які відображені з кодом 46);

13) 33 - користування кредитами, депозитами (вкладами), у тому числі проценти за відстрочку платежу за поставлений товар та проценти за договорами фінансового лізингу, якщо сума процентів за такими договорами сплачується окремою сумою;

14) 34 - погашення клієнтом кредиту, отриманого від банку;

15) 35 - погашення банком кредиту, отриманого від юридичної або фізичної особи (не банку);

16) 36 - повернення іноземної валюти нерезидентам у зв'язку з невиконанням резидентами своїх зобов'язань за експортними операціями (невикористання коштів);

17) 37 - розрахунки з платіжними системами, перекази за дорученням небанківських фінансових установ, що здійснюють перекази фізичних осіб, перекази за дорученням національного оператора поштового зв'язку України за поштовий обмін;

18) 38 - приватні перекази, членські внески, оплата фізичними особами товарів власного споживання, платежі фізичних осіб за проживання в готелі, за навчання, за лікування, заробітна плата, аліменти, спадщина, пенсії, стипендії та інші соціальні виплати;

19) 39 - роялті;

20) 40 - утримання представництва;

21) 41 - податки, збори, мито, розрахунки за квотою;

22) 42 - державне фінансування;

23) 43 - відшкодування збитків, неустойки (штрафи, пені), платежі за судовими рішеннями;

24) 44 - перераховано іноземної валюти за операціями з купівлі банківських металів;

25) 45 - імпорт товарів (продукції, робіт, послуг) на умовах попередньої оплати, крім операцій, що відображені з кодом 25;

26) 46 - повернення дивідендів.

32. Довідник індикаторів ризикових фінансових операцій (F027)

Значення параметра:

1) 00 - індикаторів немає;

2) 11 - обсяг фінансових операцій не збігається з обсягами звичайної ділової активності клієнта;

3) 12 - здійснення переказу коштів в іноземній валюті фізичною особою на суму, що перевищує еквівалент 150000 гривень за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції (крім операцій з оплати витрат на лікування в медичних закладах іншої держави; оплати витрат на транспортування хворих; оплати витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання); оплати витрат на навчання виключно для оплати навчального процесу; переказу коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні; переказу пенсій, аліментів; переказу коштів на суму, яка не перевищує 50000 доларів США, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі за офіційним курсом Національного банку України на дату здійснення операції, що здійснюється на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів, а також з метою оплати витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів);

4) 21 - вид продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав) не є характерним для звичайної діяльності клієнта;

5) 22 - невідповідність суті фінансових операцій змісту діяльності клієнта/контрагента;

6) 23 - фінансові операції, економічної доцільності (сенсу) за якими немає та/або не міститься очевидної законної мети;

7) 24 - невідповідність між вартістю продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав), заявленою в правочині/рахунку-фактурі/актах виконаних робіт і її (його) справедливою ринковою ціною, що склалася на ринку ідентичних, а, якщо їх немає, то однорідної продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав);

8) 25 - фінансові операції з перерахування коштів за межі України з метою здійснення авансових платежів (попередньої оплати), пов'язані з наявними ризиками невиконання нерезидентом зобов'язань щодо поставки товарів за зовнішньоекономічним договором, зокрема наявність порушень нерезидентом законодавчо встановлених строків розрахунків, створення заплутаних та/або штучних умов здійснення платежів, наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України тощо;

9) 31 - за договором відбувається/здійснюється перерахування коштів за межі України на користь третьої сторони;

10) 32 - фінансові операції за договором здійснюються: з використанням векселів; поручителем на підставі договорів поруки; на користь сторони, що набула права в результаті відступлення права вимоги у зобов'язанні; стороною, що набула зобов'язання в результаті переведення боргу; з використанням зарахування зустрічних однорідних вимог;

11) 33 - наявність угод/додаткових угод, що передбачають постачання продукції на митну територію інших країн;

12) 34 - сплата штрафних санкцій, у тому числі за рішенням суду або мировою угодою, відшкодування збитків;

13) 41 - умови розрахунку за фінансовою операцією передбачають використання юридичних осіб (компаній-оболонок), які мають ознаки, визначені в рекомендаціях Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), зокрема щодо наявності непрозорої структури власності;

14) 42 - учасник фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон; державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення; території, на якій відбуваються військові дії; державі (на території), яка відповідає критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, зазначеним у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року N 977-р "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України";

15) 43 - банк контрагента за фінансовою операцією, уключений Національним банком України до переліку іноземних банків, які використовуються клієнтами банків України для здійснення фінансових операцій, що містять/можуть містити ознаки ризикових фінансових операцій;

16) 51 - виконання зобов'язань за імпортними договорами (контрактами) щодо оплати фактично поставленої продукції на територію України за митними деклараціями, оформлення яких було проведено до 01 січня календарного року, який передує моменту здійснення/наміру здійснення фінансової операції;

17) 61 - фінансова операція з повернення іноземному інвестору дивідендів;

18) 71 - фінансова операція з перерахування клієнтом - постійним представництвом юридичної особи-нерезидента на рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво;

19) 72 - фінансова операція з повернення іноземному інвестору коштів, отриманих від продажу корпоративних прав/цінних паперів;

20) 80 - наявність двох або більше індикаторів;

21) 81 - наявність інших ознак ризикової фінансової операції (на розсуд банку) та передумов щодо ймовірного здійснення уповноваженим банком (клієнтами) ризикової діяльності.

33. Довідник ознак консолідації операцій (F089)

Значення параметра:

1) 1 - консолідована;

2) 2 - неконсолідована.

34. Код операції (F091)

Значення параметра:

1) 3 - куплено іноземну валюту та банківські метали;

2) 4 - продано іноземну валюту та банківські метали;

3) 5 - списано з рахунку;

4) 6 - зараховано на рахунок;

5) 7 - списано для обов'язкового продажу іноземної валюти.

35. Коди ознак ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера (K021)

Значення параметра:

1) 1 - ознака коду юридичної особи (крім банку та бюджетної організації) за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

2) 2 - ознака реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи-резидента;

3) 3 - ознака коду банку-резидента визначеного згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле GLB);

4) 4 - ознака коду банку-нерезидента визначеного згідно з Довідником зарубіжних банків rcbnk.dbf;

5) 6 - ознака реєстраційного номера резидента - фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті;

6) 7 - ознака ідентифікаційного номера нерезидента - фізичної особи, який вона має у країні постійного місця проживання, якщо це передбачено законодавством цієї країни;

7) 8 - ознака ідентифікаційного коду нерезидента - юридичної особи, який вона має відповідно до вимог законодавства країни - місця реєстрації юридичної особи;

8) 9 - ознака умовного коду/номера у випадку, якщо немає інформації щодо наявності ідентифікаційного коду/ідентифікаційного номера нерезидента;

9) A - ознака реєстраційного номера неповнолітньої дитини, який зазначається як серія та номер свідоцтва про народження;

10) B - ознака ідентифікаційного номера нерезидента - фізичної особи, якщо немає ідентифікаційного номера;

11) C - ознака умовного ідентифікаційного коду нерезидента - юридичної особи, якщо немає ідентифікаційного коду;

12) D - ознака умовного ідентифікаційного коду до часу формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) юридичної особи;

13) E - ознака умовного коду/номера у випадку, якщо немає інформації щодо наявності ідентифікаційного коду/реєстраційного номера резидента;

14) G - ознака коду юридичної особи - бюджетної організації за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

36. Код умов валютної операції (D100)

Значення параметра:

1) 00 - операція клієнта/операція з надходження коштів;

2) 01 - валютна операція банку на умовах "тод";

3) 02 - валютна операція банку на умовах "том";

4) 03 - валютна операція банку на умовах "спот";

5) 04 - валютна операція банку на умовах "форвард";

6) 05 - валютна операція банку на умовах "своп".

37. Коди підстав для купівлі/мети продажу іноземної валюти (F092)

Значення параметра:

1) 101 - купівля для розрахунків з нерезидентами за торговельними операціями, крім тих, що зазначені з параметром 106 (пункт 1 глави 1 розділу II Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 950/11230 (зі змінами) (далі - Положення N 281);

2) 106 - купівля для розрахунків з нерезидентами за імпорт продукції (послуг) без увезення на територію України (пункт 2 глави 1 розділу II Положення N 281);

3) 107 - купівля для переказування коштів міжнародним організаціям за участь в міжнародних заходах (постійні представництва нерезидентів) (пункт 4 глави 1 розділу II Положення N 281);

4) 108 - купівля на відрядження за межі України (резиденти) (абзац четвертий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

5) 109 - купівля на експлуатаційні витрати для транспортних засобів, що виконують рейси за межі України (резиденти) (абзац п'ятий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

6) 110 - купівля для перерахування страхових виплат особам, які виїхали на постійне місце проживання за межі України (абзац шостий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

7) 111 - купівля для перерахування пенсій відповідно до міжнародних угод про здійснення платежів соціального характеру (абзац сьомий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

8) 112 - купівля для здійснення та виплати міжнародних поштових переказів, оплата міжнародних поштових відправлень з післяплатою (абзац восьмий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

9) 113 - купівля для оплати видачі охоронних документів на використання об'єктів промислової власності та підтвердження їх чинності (абзац десятий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

10) 114 - купівля для оплати за використання творів зарубіжних авторів та інших прав інтелектуальної власності (абзац одинадцятий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

11) 115 - купівля для повернення благодійної допомоги (абзац дванадцятий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

12) 116 - купівля для оплати відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоохоронних органів іноземних країн, сплата мита, митних зборів та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства іноземних країн (абзац тринадцятий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

13) 117 - купівля для переказування коштів міжнародним організаціям за участь на території України заходів під їх егідою (резиденти) (абзац чотирнадцятий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

14) 118 - купівля згідно з постановою виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (підпункт "д" пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

15) 119 - купівля для сплати вступного або членського внеску до міжнародної організації або іншої юридичної особи-нерезидента (підпункт "е" пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

16) 120 - купівля для повернення коштів у разі відкликання банками-нерезидентами розрахункових документів (підпункт "є" пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

17) 121 - купівля на виконання рішень, передбачених Законом України "Про виконавче провадження" (абзац двадцять п'ятий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

18) 122 - купівля за позовами в іноземній валюті до суду або господарського суду в Україні (абзац двадцять шостий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

19) 123 - купівля за укладеними трудовими договорами (контрактами) з нерезидентами (резиденти) (абзац двадцять сьомий пункту 1 глави 2 розділу II Положення N 281);

20) 124 - купівля на відрядження за межі України (постійні представництва нерезидентів) (абзац четвертий пункту 2 глави 2 розділу II Положення N 281);

21) 125 - купівля на експлуатаційні витрати для транспортних засобів, що виконують рейси за межі України (постійні представництва нерезидентів) (абзац п'ятий пункту 2 глави 2 розділу II Положення N 281);

22) 126 - сплата мита, зборів та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства іноземних країн (постійні представництва нерезидентів) (абзац сьомий пункту 2 глави 2 розділу II Положення N 281);

23) 127 - купівля для переказування коштів міжнародним організаціям за проведення на території України заходів під їх егідою (постійні представництва нерезидентів) (абзац восьмий пункту 2 глави 2 розділу II Положення N 281);

24) 128 - купівля за укладеними трудовими договорами (контрактами) з нерезидентами (постійні представництва нерезидентів) (абзац дев'ятий пункту 2 глави 2 розділу II Положення N 281);

25) 129 - купівля для перерахування на рахунок представництва юридичної особи - нерезидента в межах залишку на рахунку типу "П" (абзац десятий пункту 2 глави 2 розділу II Положення N 281);

26) 130 - відрядження за межі України (офіційні представництва) (абзац четвертий пункту 3 глави 2 розділу II Положення N 281);

27) 131 - купівля для оплати праці працівників-нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (офіційні представництва) (абзац п'ятий пункту 3 глави 2 розділу II Положення N 281);

28) 132 - купівля для перерахування на рахунки відповідного органу іноземної країни та юридичної особи - нерезидента в межах залишку на рахунку типу "Н" (абзац шостий пункту 3 глави 2 розділу II Положення N 281);

29) 133 - купівля фізичними особами - резидентами з метою переказу за межі України (абзац перший пункту 4 глави 2 розділу II Положення N 281);

30) 134 - купівля фізичними особами - нерезидентами з метою переказу за межі України (абзац перший пункту 5 глави 2 розділу II Положення N 281);

31) 135 - купівля для виконання зобов'язань за кредитними договорами (договорами позик) із суб'єктами ринку (абзац перший пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

32) 136 - купівля для виконання гарантованих державою зобов'язань за кредитами (позиками), або виконання зобов'язань за кредитами (позиками), залученими державою (абзац п'ятий пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

33) 137 - купівля для виконання негарантованих державою зобов'язань за кредитними договорами (договорами позик) із нерезидентами (підпункт "а" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

34) 138 - купівля для виконання зобов'язань резидентів за комерційними (товарними) кредитами (підпункт "б" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

35) 139 - купівля для виконання зобов'язань резидентами за операціями, які мають ознаку кредитування (лізинг, факторинг) (підпункт "в" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

36) 140 - купівля для виконання резидентом-гарантом (поручителем) зобов'язань за боржника-резидента перед нерезидентом за зовнішньоекономічним договором (у тому числі кредитним договором/договором позики в іноземній валюті) (підпункт "г" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

37) 141 - купівля для виконання резидентом-гарантом (поручителем) зобов'язань за боржника-резидента перед уповноваженим банком за кредитним договором в іноземній валюті (підпункт "г" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

38) 42 - купівля для виконання зобов'язань резидента-боржника щодо відшкодування коштів гаранту (поручителю) - нерезиденту за перераховану ним кредитору іноземну валюту для погашення заборгованості цього боржника-резидента (підпункт "ґ" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

39) 143 - купівля для відшкодування заставодавцю-нерезиденту за виконані ним зобов'язання за договором застави (підпункт "д" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

40) 144 - купівля для сплати нерезиденту комісійних винагород, неустойки тощо за договорами та/або іншими документами, якими передбачено виконання резидентом таких зобов'язань в іноземній валюті (підпункт "е" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

41) 145 - купівля для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями резидента - банкрута (підпункт "є" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

42) 146 - купівля за операціями із задоволення резидентом - повіреним вимог нерезидента-кредитора після реалізації предмета застави за гривні в разі невиконання резидентом-боржником своїх зобов'язань (підпункт "ж" пункту 1 глави 3 розділу II Положення N 281);

43) 147 - купівля для повернення іноземному інвестору іноземної інвестиції та доходів, прибутків, інших коштів, отриманих від іноземної інвестиції (підпункт "а" пункту 2 глави 3 розділу II Положення N 281);

44) 148 - купівля для повернення іноземному інвестору дивідендів (підпункт "б" пункту 2 глави 3 розділу II Положення N 281);

45) 149 - купівля для виконання зобов'язань за операціями з ОВДП (підпункт "в" пункту 2 глави 3 розділу II Положення N 281);

46) 150 - купівля для повернення за кордон інвестору коштів з відкритого в уповноваженому банку рахунку для здійснення спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи (підпункт "г" пункту 2 глави 3 розділу II Положення N 281);

47) 151 - купівля за операціями щодо повернення інвестиційного вкладу (підпункт "ґ" пункту 2 глави 3 розділу II Положення N 281);

48) 152 - купівля для повернення за кордон на рахунок іноземного інвестора коштів, що раніше були продані на міжбанківському валютному ринку України (підпункт "д" пункту 2 глави 3 розділу II Положення N 281);

49) 153 - купівля для повернення іноземному інвестору процентів, нарахованих на залишок коштів на його інвестиційному рахунку (підпункт "е" пункту 2 глави 3 розділу II Положення N 281);

50) 154 - купівля для оплати авалістом-резидентом векселя, виданого, акцептованого або індосованого резидентом для розрахунків з нерезидентом за зовнішньоекономічним договором (контрактом) (підпункт "а" пункту 3 глави 3 розділу II Положення N 281);

51) 155 - купівля для виконання резидентом, який видав, акцептував або індосував вексель для розрахунків з нерезидентом за зовнішньоекономічним договором (контрактом), зобов'язань перед нерезидентом або уповноваженим банком, який здійснив аваль цього векселя (підпункт "б" пункту 3 глави 3 розділу II Положення N 281);

52) 156 - купівля відповідно до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 квітня 2000 року N 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2000 року за N 254/4475 (зі змінами) (пункт 1 глави 4 розділу II Положення N 281);

53) 157 - купівля з кореспондентських рахунків банків-нерезидентів за дорученням цих банків-нерезидентів згідно з вимогами Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року N 118, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 року за N 231/2671 (зі змінами) (пункт 2 глави 4 розділу II Положення N 281);

54) 158 - купівля Державним казначейством України для здійснення розпорядниками бюджетних коштів, переведеними на казначейське обслуговування, видатків, пов'язаних з міжнародною діяльністю (пункт 3 глави 4 розділу II Положення N 281);

55) 159 - купівля для здійснення валютної операції власником індивідуальної ліцензії (дозволу) Національного банку України (пункт 4 глави 4 розділу II Положення N 281);

56) 160 - купівля авіакомпаніями-резидентами для оплати послуг з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден (пункт 5 глави 4 розділу II Положення N 281);

57) 161 - купівля для розрахунків з нерезидентом за договором комісії, доручення, агентським договором (пункт 7 глави 4 розділу II Положення N 281);

58) 162 - купівля для переказування гарантійного забезпечення на користь нерезидента для взяття участі в тендері (пункт 8 глави 4 розділу II Положення N 281);

59) 163 - купівля інвестором (представництвом іноземного інвестора) за угодою про розподіл продукції (пункт 9 глави 4 розділу II Положення N 281);

60) 164 - купівля за власними операціями банку (у тому числі купівля валюти з метою збільшення валютної позиції банку);

61) 211 - продаж валютної виручки;

62) 212 - продано інвестиційні кошти;

63) 213 - продано кредит, виданий банком клієнту;

64) 214 - продаж іноземної валюти раніше купленої на міжбанківському валютному ринку, яка не була використана за призначенням, у тому числі повернута нерезидентом у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань;

65) 215 - продано власні кошти банку (у тому числі продано валюту з метою зменшення валютної позиції банку);

66) 216 - продано з іншою метою;

67) 218 - продано кредитні кошти, отримані банком від нерезидента;

68) 219 - продано кредитні кошти, отримані клієнтом банку від нерезидента;

69) 220 - продаж іноземної валюти, яка не купувалася на міжбанківському валютному ринку, була перерахована нерезиденту і повернулась у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань;

70) 237 - продаж надходжень за переказами на користь фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;

71) 238 - продаж для повернення вкладів/погашення ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті, здійснене в національній валюті.".

Директор Департаменту статистики та звітності Ю.О. Половньов

Погоджено:

Заступник Голови Національного банку України Д.Р. Сологуб


Украинская Баннерная Сеть
Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]
Стан бази
Понедiлок, 25.05.2020
В базi 549581 документ

 Огляд останніх надходжень
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання

2005-2017 © ПАРУС