Документ : Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 07 лютого 2018 р. N 105
Київ

Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення та внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Відповідно до пункту 11 розділу "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, що додається.

2. Провести у 2018 році загальнонаціональну (всеукраїнську) нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Міністерству аграрної політики та продовольства, Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру забезпечити проведення до 31 серпня 2018 р. загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

5. Міністерству аграрної політики та продовольства привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 105

Порядок
проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

2. У цьому Порядку під загальнонаціональною (всеукраїнською) нормативною грошовою оцінкою земель сільськогосподарського призначення (далі - оцінка) слід розуміти нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, яка проводиться одночасно на всій території України.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про Державний земельний кадастр", "Про оцінку земель".

3. Оцінка проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. N 831 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 93, ст. 3040).

4. Оцінку проводить уповноважений Держгеокадастром на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою "Проведення земельної реформи", суб’єкт господарювання, якому надаються бюджетні кошти на безповоротній основі в межах відповідних бюджетних асигнувань та який є суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 6 та з урахуванням вимог частини третьої статті 18 Закону України "Про оцінку земель" (далі - виконавець).

5. Об’єктом оцінки є землі сільськогосподарського призначення незалежно від форми власності в межах території природно-сільськогосподарських районів (у тому числі гірських природно-сільськогосподарських районів) Автономної Республіки Крим, областей, крім земель сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, оцінка яких проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. N 213 (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 151; Офіційний вісник України, 2004 р., N 27, ст. 1782; 2016 р., N 93, ст. 3040).

6. Вихідними даними для проведення оцінки є:

відомості Державного земельного кадастру;

матеріали з Державного фонду документації із землеустрою;

матеріали природно-сільськогосподарського районування та бонітування ґрунтів у розрізі сільськогосподарських угідь, економічної оцінки земель;

ґрунтові обстеження минулих років.

7. Оцінка включає підготовчі роботи, ґрунтові обстеження (у разі потреби), камеральні роботи та складення за результатами проведення оцінки технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (далі - технічна документація).

8. Підготовчі роботи передбачають здійснення виконавцем збору та аналізу вихідних даних для проведення оцінки.

9. У разі необхідності уточнення агровиробничих груп ґрунтів під час проведення оцінки здійснюються ґрунтові обстеження, крім випадків розташування земель на тимчасово окупованій території та на території окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення.

10. Камеральні роботи передбачають оброблення даних, зібраних та проаналізованих під час підготовчих робіт, оброблення матеріалів уточнення агровиробничих груп ґрунтів (у разі потреби), створення схеми (карти) природно-сільськогосподарського районування земель та картограми розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів, складення шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь, а також створення електронного документа.

Розрахунки під час проведення оцінки на тимчасово окупованій території та на території окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, здійснюються за наявними вихідними даними.

11. Технічна документація складається з:

пояснювальної записки;

завдання на виконання робіт;

схеми (карти) природно-сільськогосподарського районування земель;

картограми розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів;

шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь;

електронного документа та електронного примірника технічної документації.

12. Пояснювальна записка включає опис природно-сільськогосподарського районування, агрокліматичних умов, основних характеристик ґрунтового покриву, опис використаних матеріалів ґрунтових обстежень минулих років та виконаних робіт з їх уточнення (у разі потреби), опис проведених розрахунків та їх результатів.

13. Завдання на виконання робіт, зазначених у пунктах 7 і 9 цього Порядку, визначає процедуру проведення оцінки та оформлення її результатів, строки розроблення технічної документації.

Завдання затверджується Держгеокадастром.

14. На картографічних матеріалах (картограмах розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь) відображаються межі природно-сільськогосподарських районів та межі розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів.

Картографічні матеріали складаються у таких масштабах:

в електронній формі - не менш як 1:10000;

в паперовій формі - не менш як 1:500000.

15. Технічна документація складається в паперовій та електронній формі.

З метою внесення відомостей про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, отриманих у результаті проведення оцінки, виконавець створює електронний документ відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598).

16. Виконавець під час розроблення технічної документації складає її окремими томами для Автономної Республіки Крим та кожної області.

17. Технічна документація підлягає обов’язковій державній експертизі, яка проводиться Держгеокадастром відповідно до Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації".

Технічна документація з позитивним висновком державної експертизи у десятиденний строк надсилається поштою разом із супровідним листом до Мінагрополітики для затвердження.

18. Мінагрополітики протягом трьох місяців з дня реєстрації технічної документації здійснює розгляд технічної документації та приймає рішення про її затвердження або про відмову в її затвердженні.

Рішення про затвердження технічної документації або про відмову в її затвердженні приймається шляхом видання відповідного наказу.

Підставою для відмови у затвердженні технічної документації є її невідповідність вимогам законодавства.

Рішення про відмову у затвердженні технічної документації надсилається поштою до Держгеокадастру протягом трьох місяців з дня реєстрації. У разі коли відмова є обґрунтованою, Держгеокадастр у п’ятиденний строк з дня реєстрації відповідного рішення повертає технічну документацію виконавцю для доопрацювання.

19. У разі коли технічна документація не затверджена Мінагрополітики протягом трьох місяців з дня реєстрації, вона вважається затвердженою.

20. Затверджена технічна документація протягом п’яти робочих днів з дня затвердження подається Мінагрополітики Державному кадастровому реєстратору Держгеокадастру разом із заявою про внесення відомостей про проведення оцінки до Державного земельного кадастру. До заяви додаються матеріали, передбачені пунктами 69 і 96 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051.

21. Державний кадастровий реєстратор Держгеокадастру вносить у строк, визначений частиною чотирнадцятою статті 21 Закону України "Про Державний земельний кадастр", відомості про оцінку до Державного земельного кадастру.

22. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації за формою згідно з додатком 3 до Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого наказом Мінагрополітики від 23 травня 2017 р. N 262.

23. Оцінка проводиться з урахуванням строків, визначених частиною другою статті 18 Закону України "Про оцінку земель".

24. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка розроблена і затверджена рішенням органу місцевого самоврядування та відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру до затвердження технічної документації, діє протягом строку, визначеного частиною другою статті 18 Закону України "Про оцінку земель".

Після закінчення зазначеного строку власник або землекористувач земельної ділянки сільськогосподарського призначення приватної власності може замовити проведення нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки в порядку, передбаченому частиною другою статті 15 Закону України "Про оцінку земель". В іншому випадку для визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення приватної власності використовуються відомості про оцінку.

У разі коли технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення розроблена, але не затверджена рішенням органу місцевого самоврядування, та/або відомості про таку оцінку не внесені до Державного земельного кадастру до затвердження технічної документації, до Державного земельного кадастру підлягають внесенню та використовуються відомості про оцінку.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 105

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 681 "Про затвердження Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1429):

1) у назві та постановляючій частині постанови слово "(зонування)" виключити;

2) у Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та тексті Порядку слово "(зонування)" виключити;

пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:

"Природно-сільськогосподарське районування земель будується за системою, яка являє собою ієрархічні взаємопідпорядковані таксономічні виділи, - від природно-сільськогосподарської зони до природно-сільськогосподарського району в межах рівнинної частини України і від гірської природно-сільськогосподарської області до природно-сільськогосподарського району в межах гірських систем України.

Природно-сільськогосподарська зона - найвища таксономічна одиниця районування території України, яка характеризується відповідним балансом тепла і вологи, що визначає головні особливості ґрунтоутворення, формує зональні типи і підтипи ґрунтів, яким притаманні зональні типи сільськогосподарського виробництва, визначеним співвідношенням земельних, у тому числі сільськогосподарських угідь, а також певними системами агротехнічних і меліоративних заходів.

Природно-сільськогосподарська провінція - частина зони, що характеризується фаціальними особливостями ґрунтового покриву, з наростанням континентальності клімату (у тому числі тривалості вегетаційного періоду, його тепло- і вологозабезпеченості, сніжності зими, наявності суховійних явищ тощо). Для кожної провінції притаманні певний набір вирощуваних сільськогосподарських культур і відповідна агротехніка.

Природно-сільськогосподарський округ - частина провінції, яка відрізняється геоморфологічними та гідрологічними особливостями, характером ґрунтоутворюючих порід, макро- і мезокліматом, а також контурністю сільськогосподарських угідь і особливостями прояву процесів деградації земель та ґрунтів. Округи виділяються головним чином за узагальненим типом рельєфу і характером ґрунтоутворюючих порід.

Природно-сільськогосподарський район - ареал у межах адміністративно-територіальної одиниці - області, який є частиною природно-сільськогосподарського округу та характеризується відносно однорідними ґрунтово-кліматичними умовами, подібністю розчленування і дренованості території та інших показників, що впливають на продуктивність використання земель. Районам притаманна певна структура ґрунтового покриву, подібність основних генетичних властивостей ґрунтів, єдність кліматичних, гідрологічних і геоморфологічних умов, тобто факторів, які кардинально впливають на родючість ґрунтів, рівень використання земель і ефективність сільськогосподарського виробництва.

Гірська природно-сільськогосподарська область - гірська система, що відзначається різнорідними типами висотної поясності, з якими пов’язані особливості сільськогосподарського використання земель. Поділ гірської природно-сільськогосподарської області на провінції, округи і райони здійснюють аналогічно поділу природно-сільськогосподарської зони.

В Україні виділяється п’ять природно-сільськогосподарських зон (зона Полісся, зона Лісостепу, зона Степу, зона Степу Посушливого, Сухостепова зона) та дві гірські природно-сільськогосподарські області (Карпатська, Кримська).

Схему (карту) природно-сільськогосподарського районування земель розробляють послідовно - від найвищих таксономічних одиниць (природно-сільськогосподарських зон та гірських природно-сільськогосподарських областей) до нижчих таксонів (провінцій, округів, районів). Для кожної таксономічної одиниці враховують притаманні їй поєднання природних умов і пов’язані з ними особливості використання земель, насамперед сільськогосподарського призначення.

Схему (карту) природно-сільськогосподарського районування земель розробляють у масштабі: в електронній формі - не менше 1:10000; в паперовій формі - не менше 1:500000. Невід’ємною частиною схеми (карти) природно-сільськогосподарського районування земель є довідник, що містить найменування природно-сільськогосподарських зон, провінцій, округів, районів, гірських природно-сільськогосподарських областей.

Схема (карта) природно-сільськогосподарського районування земель є складовою технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.";

абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

"природно-сільськогосподарського - межі природно-сільськогосподарських зон, провінцій, округів, районів, гірських природно-сільськогосподарських областей, ґрунтовий покрив, його якісний стан, наявність особливо цінних, а також деградованих і малопродуктивних ґрунтів тощо. Природно-сільськогосподарське районування земель є основою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і розроблення документації із землеустрою щодо використання та охорони земель;";

абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

"природно-сільськогосподарського - кліматичні, геоморфологічні, гідрологічні умови, властивості ґрунтів, площа деградованих і малопродуктивних земель тощо;";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Проведення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування земель та затвердження відповідної документації здійснюється за спільним наказом Мінагрополітики та Мінприроди (крім природно-сільськогосподарського районування у складі технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення).";

пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:

"7. Схеми (карти) природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування земель розробляються відповідно до вимог законодавства.

8. Схеми (карти) природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування земель затверджуються органом, який прийняв рішення про проведення такого районування (крім природно-сільськогосподарського районування у складі технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення).";

пункт 9 виключити.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. N 218 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 18, ст. 755; 2012 р., N 62, ст. 2527; 2015 р., N 30, ст. 866; 2017 р., N 22, ст. 615):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Одержувачем бюджетних коштів за напрямом, визначеним абзацом четвертим пункту 3 цього Порядку, є державне підприємство "Українське державне аерогеодезичне підприємство", що належить до сфери управління Держгеокадастру, з урахуванням того, що вимоги абзацу сьомого пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414; 2011 р., N 5, ст. 248), до зазначеного підприємства не застосовуються.";

2) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

"Одержувач бюджетних коштів отримує бюджетні кошти на безповоротній основі та використовує такі кошти на підставі плану використання бюджетних коштів для здійснення заходів, визначених абзацом четвертим пункту 3 цього Порядку.".

3. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. N 219 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 18, ст. 756; 2012 р., N 39, ст. 1473; 2013 р., N 12, ст. 463, N 63, ст. 2288; 2017 р., N 22, ст. 615):

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Держгеокадастр та його територіальні органи.

Одержувачем бюджетних коштів за напрямами, визначеними підпунктами 1 і 9 пункту 4 цього Порядку, є державне підприємство "Центр державного земельного кадастру", що належить до сфери управління Держгеокадастру.

Одержувачем бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 8 пункту 4 цього Порядку, є державне підприємство "Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою", що належить до сфери управління Держгеокадастру та є суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 6 Закону України "Про оцінку земель".";

2) пункт 4 доповнити підпунктами 8 і 9 такого змісту:

"8) проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення;

9) проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності в межах об’єднаних територіальних громад.";

3) пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:

"Одержувачі бюджетних коштів отримують бюджетні кошти на безповоротній основі та використовують такі кошти на підставі плану використання бюджетних коштів для здійснення заходів, визначених підпунктами 1, 8 і 9 пункту 4 цього Порядку.".

4. У Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598; 2013 р., N 80, ст. 2975; 2014 р., N 97, ст. 2786; 2015 р., N 46, ст. 1472, N 54, ст. 1742, N 79, ст. 2650; 2016 р., N 2, ст. 102, N 25, ст. 992, N 71, ст. 2386; 2017 р., N 9, ст. 280, N 22, ст. 615, N 51, ст. 1569, N 59, ст. 1802, N 70, ст. 2123, N 100, ст. 3069):

1) підпункт 8 пункту 22 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Після проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та затвердження технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення відповідно до Порядку проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 105, підставою для надання відомостей із Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення (крім земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів) є виключно дані загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, які внесені до Державного земельного кадастру та не підлягають оновленню протягом строку, визначеного Законом України "Про оцінку земель".".

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;

2) у додатку 1 до Порядку:

у розділі "Відомості про нормативну грошову оцінку земельних ділянок":

назву розділу викласти в такій редакції:

"Відомості про економічну та нормативну оцінку земель";

у пункті 69-9 слова "Відомості про нормативну грошову оцінку земельних ділянок" замінити словами "Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель";

підпункти 2 і 3 пункту 69-10 викласти в такій редакції:

"2) в елементі "Нормативна грошова оцінка земельних ділянок сільськогосподарського призначення" (AgriculturalsNormativValuation) - дані про нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення, в якому зазначаються:

в елементі "Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення району" (AgriculturalsNormativValuationDistrict) - дані про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району згідно з додатком 53 до цих вимог;

в елементі "Нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення" (AgriculturalsNormativValuationParcel) - дані про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення згідно з додатком 54 до цих вимог;

3) в елементі "Нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення (крім земельних ділянок населених пунктів)" (NonAgriculturalsNormativValuation) - дані про нормативну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення (крім земельних ділянок населених пунктів), в якому зазначаються:

в елементі "Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) району" (NonAgriculturalsNormativValuationDistrict) - дані про нормативну грошову оцінку земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) району згідно з додатком 55 до цих вимог;

в елементі "Нормативна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)" (NonAgriculturalsNormativValuationParcel) - дані про нормативну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) згідно з додатком 56 до цих вимог.";

доповнити додаток після розділу "Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів" розділами такого змісту:

"Нормативна грошова оцінка земель
сільськогосподарського призначення

69-12. Елемент "Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення району" (AgriculturalsNormativValuationDistrict), наведений у додатку 53 до цих вимог, включає елементи, які містять відомості про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району, в яких зазначаються:

1) в елементі "Блок опису зовнішніх полігонів оціночної території" (Externals) - дані згідно з додатком 11 до цих вимог;

2) в елементі "Площа оціночної території" (AreaDistrict) - дані про площу оціночної території, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена;

3) в елементі "Рік виконання" (ValuationYear) - дані про рік виконання нормативної грошової оцінки земельних ділянок;

4) в елементі "Опис території, оцінка земель якої проведена" (DescriptionOfTerritory) - дані про територію, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена, а саме:

в елементі "Код класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України" (KOATUU) - дані про код території, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена, згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97;

в елементі "Назва регіону" (Region) - дані про назву області чи Автономної Республіки Крим, в межах якої розташована територія, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена;

в елементі "Назва району" (District) - дані про назву району, в межах якого проведена нормативна грошова оцінка земельних ділянок;

в елементі "Норматив капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, гривень за гектар" (Gnsg) - дані про норматив капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, дані зазначаються згідно з додатком до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. N 831 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 93, ст. 3040);

5) в елементі "Природно-сільськогосподарський район" (NaturalAgriculturalsDistrict) - дані про природно-сільськогосподарський район, а саме:

в елементі "Блок опису зовнішніх полігонів природно-сільськогосподарського району в межах оціночної території" (Externals) - дані згідно з додатком 11 до цих вимог;

в елементі "Площа природно-сільськогосподарського району в межах оціночної території" (AreaNatAgrDistrict) - дані про площу оціночної території, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена;

в елементі "Назва природно-сільськогосподарської зони, до якої входить природно-сільськогосподарський район" (NaturalAgriculturalsZone) - дані про назву природно-сільськогосподарської зони, до якої входить природно-сільськогосподарський район;

в елементі "Назва природно-сільськогосподарської зони, до якої входить природно-сільськогосподарський район" (NaturalAgriculturalsProvinces) - дані про назву природно-сільськогосподарської провінції, до якої входить природно-сільськогосподарський район;

в елементі "Назва природно-сільськогосподарського округу, до якого входить природно-сільськогосподарський район" (NaturalAgriculturalsCounty) - дані про назву природно-сільськогосподарського округу, до якого входить природно-сільськогосподарський район;

в елементі "Номер природно-сільськогосподарського району" (DistrictNumber) - дані про номер природно-сільськогосподарського району;

в елементі "Назва природно-сільськогосподарського району" (DistrictName) - дані про назву природно-сільськогосподарського району;

в елементі "Середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району" (B) - дані про середній бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, а саме:

елемент "Рілля, перелоги" (Arable) - застосовується для зазначення середнього бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів ріллі та перелогів природно-сільськогосподарського району;

елемент "Багаторічні насадження" (PerennialPlants) - застосовується для зазначення середнього бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів багаторічних насаджень;

елемент "Сіножаті" (Grasslands) - застосовується для зазначення середнього бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів сіножатей природно-сільськогосподарського району;

елемент "Пасовища" (Pasture) - застосовується для зазначення бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів пасовищ природно-сільськогосподарського району;

в елементі "Норматив капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, гривень за гектар" (Gnsg) - дані про норматив капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, дані зазначаються згідно з додатком до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. N 831 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 93, ст. 3040);

в елементі "Норматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району" (Gu) - дані про норматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, а саме:

елемент "Рілля, перелоги" (Arable) - застосовується для зазначення нормативу капіталізованого рентного доходу ріллі та перелогів природно-сільськогосподарського району;

елемент "Багаторічні насадження" (PerennialPlants) - застосовується для зазначення нормативу капіталізованого рентного доходу багаторічних насаджень;

елемент "Сіножаті" (Grasslands) - застосовується для зазначення нормативу капіталізованого рентного доходу сіножатей природно-сільськогосподарського району;

елемент "Пасовища" (Pasture) - застосовується для зазначення нормативу капіталізованого рентного доходу пасовищ природно-сільськогосподарського району;

в елементі "Агровиробничі групи ґрунтів" (AgroGroups) - дані про агровиробничі групи ґрунтів на території природно-сільськогосподарського району, а саме:

в елементі "Шифр агровиробничої групи ґрунтів" (CodeAgroGroup) - дані про шифр агровиробничої групи ґрунтів згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

в елементі "Площа агровиробничої групи ґрунтів" (AgroGroupArea) - дані про площу агровиробничої групи ґрунтів;

в елементі "Блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів" (Externals) - блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів згідно з додатком 11 до цих вимог;

в елементі "Бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району" (Bagr) - дані про бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, а саме:

елемент "Рілля, перелоги" (Arable) - застосовується для зазначення бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів ріллі та перелогів;

елемент "Багаторічні насадження" (PerennialPlants) - застосовується для зазначення бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів багаторічних насаджень;

елемент "Сіножаті" (Grasslands) - застосовується для зазначення бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів сіножатей;

елемент "Пасовища" (Pasture) - застосовується для зазначення бала бонітету агровиробничої групи ґрунтів пасовищ;

в елементі "Нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар" (Gagr) - дані про нормативну грошову оцінку агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, а саме:

елемент "Рілля, перелоги" (Arable) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки агровиробничої групи ґрунтів ріллі та перелогів;

елемент "Багаторічні насадження" (PerennialPlants) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки агровиробничої групи ґрунтів багаторічних насаджень;

елемент "Сіножаті" (Grasslands) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки агровиробничої групи ґрунтів сіножатей;

елемент "Пасовища" (Pasture) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки агровиробничої групи ґрунтів пасовищ.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
сільськогосподарського призначення

69-13. Елемент "Нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення" (AgriculturalsNormativValuationParcel), наведений у додатку 54 до цих вимог, включає елементи, які містять відомості про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, в яких зазначаються:

елемент "Кадастровий номер земельної ділянки" (Cadastral Number) - застосовується для зазначення кадастрового номера земельної ділянки;

елемент "Місцезнаходження земельної ділянки" (ParcelLocationInfo) - застосовується для зазначення місцезнаходження земельної ділянки згідно з додатком 15 до вимог;

елемент "Категорія/цільове призначення/вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель" (CategoryPurposeInfo) - застосовується для зазначення категорії/цільового призначення/виду використання земельної ділянки в межах певної категорії земель згідно з додатком 16 до вимог;

елемент "Метрична інформація земельної ділянки та її угідь" (ParcelMetricInfo) - застосовується для зазначення метричної інформації земельної ділянки та угідь згідно з додатком 19 до вимог;

елемент "Блок опису всіх угідь земельної ділянки" (LandsParcel) - застосовується для зазначення блоку опису всіх угідь земельної ділянки згідно з додатком 35 до вимог;

елемент "Рік виконання" (ValuationYear) - застосовується для зазначення року виконання нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

елемент "Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, гривень" (Cn) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

елемент "Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, гривень" (CnAgr) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь;

елемент "Площа сільськогосподарських угідь, гектарів" (AreaAgr) - застосовується для зазначення площі сільськогосподарських угідь;

елемент "Нормативна грошова оцінка несільськогосподарських угідь, гривень" (CnNonAgr) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки несільськогосподарських угідь;

елемент "Площа несільськогосподарських угідь, гектарів" (AreaNonAgr) - застосовується для зазначення площі несільськогосподарських угідь;

елемент "Норматив капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, гривень за гектар" (Gnsg) - застосовується для зазначення нормативу капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, дані зазначаються згідно з додатком до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. N 831 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 93, ст. 3040);

елемент "Агровиробничі групи ґрунтів" (AgroGroups) - застосовується для зазначення агровиробничих груп ґрунтів, а саме:

в елементі "Шифр агровиробничої групи ґрунтів" (CodeAgroGroup) - дані про шифр агровиробничої групи ґрунтів згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

в елементі "Площа агровиробничої групи ґрунтів" (AgroGroupArea) - дані про площу агровиробничої групи ґрунтів;

в елементі "Блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів" (Externals) - блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів згідно з додатком 11 до цих вимог;

в елементі "Нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар" (Gagr) - дані про нормативну грошову оцінку агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, а саме:

елемент "Рілля, перелоги" (Arable) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки агровиробничої групи ґрунтів ріллі та перелогів;

елемент "Багаторічні насадження" (PerennialPlants) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки агровиробничої групи ґрунтів багаторічних насаджень;

елемент "Сіножаті" (Grasslands) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки агровиробничої групи ґрунтів сіножатей;

елемент "Пасовища" (Pasture) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки агровиробничої групи ґрунтів пасовищ.

Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського
призначення (крім земель населених пунктів) району

69-14. Елемент "Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) району" (NonAgriculturalsNormativValuationDistrict), наведений у додатку 55 до цих вимог, включає елементи, які містять відомості про нормативну грошову оцінку земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) району, в яких зазначаються:

1) в елементі "Опис території, оцінка земель якої проведена" (DescriptionOfTerritory) - дані про територію, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена, а саме:

в елементі "Код класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України" (KOATUU) - дані про код території, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена, згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97;

в елементі "Назва регіону" (Region) - дані про назву області чи Автономної Республіки Крим, в межах якої розташована територія, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена;

в елементі "Назва району" (District) - дані про назву району, в межах якого проведена нормативна грошова оцінка земельних ділянок;

2) в елементі "Рік виконання" (ValuationYear) - дані про рік виконання нормативної грошової оцінки земельних ділянок;

3) в елементі "Блок опису кадастрових кварталів" (CadastralQuarters) - дані про кадастрові квартали, нормативна грошова оцінка земельних ділянок яких проведена, а саме:

в елементі "Сукупна межа кадастрових кварталів" (BoundaryCadastralQuarters) - дані згідно з додатком 11 до цих вимог;

в елементі "Сукупна площа кадастрових кварталів" (AreaQuarters) - дані про сукупну площу кадастрових кварталів, нормативна грошова оцінка земельних ділянок яких проведена;

в елементі "Кадастровий квартал" (CadastralQuarter) - дані про окремий кадастровий квартал, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена, а саме:

в елементі "Блок опису зовнішніх полігонів кадастрового кварталу" (Externals) - дані згідно з додатком 11 до цих вимог;

в елементі "Площа кадастрового кварталу" (AreaQuarter) - дані про площу кадастрового кварталу;

в елементі "Номер кадастрового кварталу" (CadastralQuarterNumber) - дані про номер кадастрового кварталу;

в елементі "Назва сільської, селищної, міської ради" (Rada) - дані про назву ради, в межах якої розташований кадастровий квартал;

в елементі "Населений пункт, за яким визначений найбільший з можливих Кр1" (SettlementKr1) - дані про населений пункт, за яким визначений найбільший з можливих коефіцієнтів, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу, а саме:

в елементі "Код класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України" (KOATUU) - дані про код населеного пункту, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена, згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97;

в елементі "Тип населеного пункту" (Status) - дані про тип населеного пункту, а саме:

елемент "Селище" (Township) вказує, що населений пункт є селищем;

елемент "Село" (Village) вказує, що населений пункт є селом;

елемент "Селище міського типу" (UrbanTypeSettlement) вказує, що населений пункт є селищем міського типу;

елемент "Місто" (City) вказує, що населений пункт є містом;

в елементі "Назва населеного пункту" (SettlementName) - дані про назву населеного пункту;

в елементі "Середня (базова) вартість одного квадратного метра земель населеного пункту (Цнм)" (Cnm) - дані про середню (базову) вартість одного квадратного метра земель населеного пункту;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів" (Kpt) - дані про коефіцієнт, який враховує ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів;

в елементі "Ширина зони впливу населеного пункту, кілометрів" (D) - дані про ширину зони впливу населеного пункту;

в елементі "Геометрично найменша відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту відповідно до даних індексних кадастрових карт (планів), кілометрів" (L) - дані про геометрично найменшу відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту відповідно до даних індексних кадастрових карт (планів);

в елементі "Коефіцієнт, який враховує місце розташування земель" (Km) - дані про коефіцієнт, який враховує місце розташування земель, а саме:

елемент "Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення" (KmNatureReserve) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

елемент "Землі оздоровчого призначення" (KmHealth) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель оздоровчого призначення;

елемент "Землі рекреаційного призначення" (KmRecreational) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель рекреаційного призначення;

елемент "Землі історико-культурного призначення" (KmHistoricCultural) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель історико-культурного призначення;

елемент "Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення" (KmIndustry) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

елемент "Землі лісогосподарського призначення" (KmForest) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель лісогосподарського призначення;

елемент "Землі водного фонду" (KmWater) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель водного фонду;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами" (Kl) - дані про коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами, що визначається згідно з додатком 6 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженого наказом Мінагрополітики від 22 серпня 2013 р. N 508 (далі - Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення), як добуток значень коефіцієнтів, які відповідають локальним факторам, що мають прояв у межах цього кадастрового кварталу;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу" (Kr) - дані про коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу, а саме:

елемент "Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення" (KrNatureReserve) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

елемент "Землі оздоровчого призначення" (KrHealth) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель оздоровчого призначення;

елемент "Землі рекреаційного призначення" (KrRecreational) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель рекреаційного призначення;

елемент "Землі історико-культурного призначення" (KrHistoricCultural) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель історико-культурного призначення;

елемент "Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення" (KrIndustry) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

елемент "Землі лісогосподарського призначення" (KrForest) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель лісогосподарського призначення;

елемент "Землі водного фонду" (KrWater) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель водного фонду;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів" (Kr1) - дані про коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів, а саме:

елемент "Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення" (Kr1NatureReserve) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

елемент "Землі оздоровчого призначення" (Kr1Health) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель оздоровчого призначення;

елемент "Землі рекреаційного призначення" (Kr1Recreational) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель рекреаційного призначення;

елемент "Землі історико-культурного призначення" (Kr1HistoricCultural) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель історико-культурного призначення;

елемент "Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення" (Kr1Industry) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

елемент "Землі лісогосподарського призначення" (Kr1Forest) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель лісогосподарського призначення;

елемент "Землі водного фонду" (Kr1Water) - застосовується для зазначення коефіцієнта для земель водного фонду;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення" (Kr2) - дані про коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення, згідно з додатком 2 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Kr3) - дані про коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з додатком 3 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальній" (Kl3) - дані про коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальній, згідно з додатком 14 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення" (Kmc1) - дані про коефіцієнт, який враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, згідно з додатками 18, 19, 20 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
несільськогосподарського призначення
(крім земель населених пунктів)

69-15. Елемент "Нормативна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)" (NonAgriculturalsNormativValuationParcel) наведений у додатку 56 до цих вимог включає елементи, які містять відомості про нормативну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів, в яких зазначаються:

елемент "Кадастровий номер земельної ділянки" (CadastralNumber) - застосовується для зазначення кадастрового номера земельної ділянки;

елемент "Місцезнаходження земельної ділянки" (ParcelLocationInfo) - застосовується для зазначення місцезнаходження земельної ділянки згідно з додатком 15 до цих вимог;

елемент "Категорія/цільове призначення/вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель" (CategoryPurposeInfo) - застосовується для зазначення категорії/цільового призначення/виду використання земельної ділянки в межах певної категорії земель згідно з додатком 16 до цих вимог;

елемент "Метрична інформація земельної ділянки та її угідь" (ParcelMetricInfo) - застосовується для зазначення метричної інформації земельної ділянки та угідь згідно з додатком 19 до цих вимог;

елемент "Блок опису всіх угідь земельної ділянки" (LandsParcel) - застосовується для зазначення блоку опису всіх угідь земельної ділянки згідно з додатком 35 до цих вимог;

елемент "Рік виконання" (ValuationYear) - застосовується для зазначення року виконання нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

елемент "Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, гривень" (Cn) - застосовується для зазначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

в елементі "Рентний дохід на 1 кв. метр площі для відповідної категорії земель, гривень на рік" (Rd) - дані про рентний дохід на 1 кв. метр площі для відповідної категорії земель згідно з додатком 1 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі "Строк капіталізації" (Sk) - дані про строк капіталізації;

в елементі "Населений пункт, за яким визначений найбільший з можливих Кр1" (SettlementKr1) - дані про населений пункт, за яким визначений найбільший з можливих коефіцієнтів, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу, а саме:

в елементі "Код класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України" (KOATUU) - дані про код населеного пункту, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена, згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97;

в елементі "Тип населеного пункту" (Status) - дані про тип населеного пункту, а саме:

елемент "Селище" (Township) вказує, що населений пункт є селищем;

елемент "Село" (Village) вказує, що населений пункт є селом;

елемент "Селище міського типу" (UrbanTypeSettlement) вказує, що населений пункт є селищем міського типу;

елемент "Місто" (City) вказує, що населений пункт є містом;

в елементі "Назва населеного пункту" (SettlementName) - дані про назву населеного пункту;

в елементі "Середня (базова) вартість одного квадратного метра земель населеного пункту (Цнм)" (Cnm) - дані про середню (базову) вартість одного квадратного метра земель населеного пункту;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів" (Kpt) - дані про коефіцієнт, який враховує ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів;

в елементі "Ширина зони впливу населеного пункту, кілометрів" (D) - дані про ширину зони впливу населеного пункту;

в елементі "Геометрично найменша відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту відповідно до даних індексних кадастрових карт (планів), кілометрів" (L) - дані про геометрично найменшу відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту відповідно до даних індексних кадастрових карт (планів);

в елементі "Коефіцієнт, який враховує місце розташування земель" (Km) - дані про коефіцієнт, який враховує місце розташування земель;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами" (Kl) - дані про коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами, що визначається згідно з додатком 6 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, як добуток значень коефіцієнтів, які відповідають локальним факторам, що мають прояв у межах кадастрового кварталу;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу" (Kr) - дані про коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів" (Kr1) - дані про коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення" (Kr2) - дані про коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення, згідно з додатком 2 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Kr3) - дані про коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з додатком 3 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує вид використання земельної ділянки" (Kv) - дані про коефіцієнт, який враховує вид використання земельної ділянки;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує склад угідь земельної ділянки" (Kv1) - дані про коефіцієнт, який враховує склад угідь земельної ділянки, згідно з додатком 7 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує регіональні відмінності у формуванні рентного доходу" (Kv2) - дані про коефіцієнт, який враховує регіональні відмінності у формуванні рентного доходу, згідно з додатком 8 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі "Коефіцієнт, що враховує продуктивність лісових насаджень" (Kv3) - дані про коефіцієнт, що враховує продуктивність лісових насаджень;

в елементі "Коефіцієнт, що враховує продуктивність водних об’єктів" (Kv4) - дані про коефіцієнт, що враховує продуктивність водних об’єктів;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує тип лісорослинних умов" (Kl1) - дані про коефіцієнт, який враховує тип лісорослинних умов, згідно з додатками 9, 10, 11, 12, 13 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує ефект від використання технічних, лікарських, інших продуктів лісу та корисних властивостей лісів" (Kl2) - дані про коефіцієнт, який враховує ефект від використання технічних, лікарських, інших продуктів лісу та корисних властивостей лісів;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальній" (Kl3) - дані про коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальній, згідно з додатком 14 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує значення водного об’єкта" (Kvd1) - дані про коефіцієнт, який враховує значення водного об’єкта, згідно з додатком 15 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує якісний стан водного об’єкта" (Kvd2) - дані про коефіцієнт, який враховує якісний стан водного об’єкта, згідно з додатком 16 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує екологічне значення водного об’єкта" (Kvd3) - дані про коефіцієнт, який враховує екологічне значення водного об’єкта, згідно з додатком 15 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення" (Kmc) - дані про коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення;

в елементі "Коефіцієнт, який враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення" (Kmc1) - дані про коефіцієнт, який враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, згідно з додатками 18, 19, 20 до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;

в елементі "Коефіцієнт, що враховує статус земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення" (Kmc2) - дані про коефіцієнт, що враховує статус земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення.";

3) додаток 5 до Порядку доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Документація із землеустрою та оцінки земель може містити інші агровиробничі групи ґрунтів, визначені відповідно до матеріалів бонітування ґрунтів України.";

4) додаток 6 до Порядку після позиції "06.03 Зона надзвичайної екологічної ситуації" доповнити позицією: "06.04 Умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт";

5) додаток 45 до вимог викласти в такій редакції:

"Додаток 45
до вимог

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 105)

Відомості про економічну та
нормативну грошову оцінку земель

Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель (Додаток 45) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

";

6) доповнити додатки до вимог додатками 53-56 такого змісту:

"Додаток 53
до вимог

Нормативна грошова оцінка земель
сільськогосподарського призначення району

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення району (Додаток 53) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 54
до вимог

Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки сільськогосподарського призначення

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення (Додаток 54) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 55
до вимог

Нормативна грошова оцінка земель
несільськогосподарського призначення
(крім земель населених пунктів) району

Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) району (Додаток 55) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 56
до вимог

Нормативна грошова оцінка
земелої ділянки несільськогосподарського призначення
(крім земель населених пунктів)

Нормативна грошова оцінка земелої ділянки несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) (Додаток 56) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

".

5. У додатку до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. N 831 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 93, ст. 3040; 2017 р., N 71, ст. 2165), графу "Багаторічні насадження" викласти в такій редакції:

"Багаторічні насадження 
Автономна Республіка Крим та м. Севастополь 
47 053,15 
64 163,39 
52 756,57 
54 182,42 
31 368,77 
74 144,36 
81 273,63 
74 144,36 
Вінницька область 
69 866,81 
61 311,69 
35 646,33 
35 646,33 
34 220,48 
68 440,96 
72 718,52 
64 163,4 
81 273,64 
Волинська область 
21 387,8 
18 536,09 
18 536,09 
24 239,5 
24 239,5 
59 885,83 
Дніпропетровська область 
59 885,84 
74 144,37 
68 440,96 
62 737,55 
55 608,28 
61 311,69 
62 737,55 
51 330,72 
39 923,89 
Донецька область 
47 053,15 
54 182,42 
55 608,27 
64 163,39 
59 885,83 
62 737,54 
Житомирська область 
9 980,97 
12 832,68 
35 646,33 
15 684,39 
11 406,83 
11 406,83 
18 536,09 
22 813,65 
34 220,48 
45 627,3 
51 330,72 
64 163,39 
29 942,92 
Закарпатська область 
49 904,86 
28 517,06 
38 498,03 
38 498,03 
Запорізька область 
32 794,62 
47 053,15 
45 627,3 
51 330,71 
42 775,59 
38 498,03 
27 091,21 
Івано-Франківська область 
52 756,56 
38 498,03 
55 608,27 
22 813,65 
19 961,94 
21 387,8 
5 703,41 
Київська область та м. Київ 
17 110,24 
22 813,65 
25 665,36 
48 479,01 
49 904,87 
34 220,48 
69 866,81 
62 737,55 
51 330,72 
58 459,99 
Кіровоградська область 
76 996,07 
69 866,81 
51 330,71 
67 015,1 
74 144,37 
69 866,81 
51 330,71 
55 608,27 
52 756,57 
Луганська область 
47 053,16 
52 756,57 
38 498,04 
47 053,16 
25 665,36 
Львівська область 
54 182,42 
35 646,33 
49 904,86 
37 072,18 
12 832,68 
31 368,77 
28 517,06 
12 832,68 
18 536,09 
21 387,8 
15 684,38 
Миколаївська область 
68 440,96 
65 589,25 
28 517,07 
52 756,57 
44 201,45 
41 349,75 
35 646,33 
Одеська область 
74 144,37 
61 311,69 
57 034,13 
58 459,98 
59 885,83 
65 589,25 
49 904,86 
59 885,83 
Полтавська область 
76 996,08 
44 201,45 
24 239,51 
58 459,99 
64 163,4 
59 885,84 
59 885,84 
82 699,49 
64 163,4 
54 182,43 
54 182,43 
58 459,99 
Рівненська область 
7 129,27 
8 555,12 
14 258,53 
 
68 440,95 
38 498,03 
4 277,56 
11 406,82 
59 885,83 
31 368,77 
Сумська область 
17 110,24 
19 961,94 
49 904,86 
54 182,42 
52 756,57 
64 163,39 
58 459,98 
65 589,24 
Тернопільська область 
25 665,36 
54 182,42 
62 737,54 
72 718,52 
28 517,07 
37 072,18 
86 977,05 
Харківська область 
65 589,25 
67 015,1 
68 440,95 
65 589,25 
65 589,25 
67 015,1 
Херсонська область 
44 201,45 
49 904,86 
49 904,86 
17 110,24 
35 646,33 
35 646,33 
35 646,33 
Хмельницька область 
28 517,06 
38 498,04 
49 904,86 
61 311,69 
35 646,33 
76 996,08 
79 847,78 
Черкаська область 
71 292,66 
59 885,84 
79 847,78 
69 866,81 
67 015,1 
89 828,76 
84 125,34 
75 570,22 
Чернівецька область 
79 847,78 
47 053,16 
72 718,51 
31 368,77 
28 517,06 
Чернігівська область 
22 813,65 
19 961,95 
61 311,69 
82 699,49 
52 756,57 
88 402,91 
51 330,72 
54 182,43 
34 220,48 
21 387,8 
39 923,89 

".


Украинская Баннерная Сеть
Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]
Стан бази
Понедiлок, 25.05.2020
В базi 549581 документ

 Огляд останніх надходжень
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання

2005-2017 © ПАРУС