Документ : Методика для розрахунку групування рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (з 01.01.2018)


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Затверджено
Заступник Голови Національного банку України
_______________ Д.Р. Сологуб
15.02.2018

Методика
для розрахунку групування рахунків
Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
(з 01.01.2018)

I. Показники фінансової діяльності (Активи банків України)

II. Показники фінансової діяльності (Зобов'язання банків України)

III. Фінансові показники діяльності (Власний капітал банків України)

IV. Показники про фінансові результати банків України.

Інформація формується за даними, що подаються до НБУ:

- форма N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" (файл 02) відповідно до постанови Правління НБУ від 01.03.2016 N 129 (зі змінами);

- файлу А4 відповідно до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління НБУ від 24.10.2011 N 373 (зі змінами).

1. Інформація в формах передбачає надання даних по агрегованим статтям балансу (показники) банку за вихідними залишками балансових рахунків та рахунків доходів і витрат за звітний місяць. Одиниця виміру - тис.грн.

2. Показники розраховуються за залишками балансових рахунків (рахунок четвертого порядку, чотиризначний), групи (рахунок третього порядку, тризначний), розділу (рахунок другого порядку, двозначний).

3. Форми "I. Показники фінансової діяльності (Активи банків України)", "II. Показники фінансової діяльності (Зобов'язання банків України)" розраховуються за всіма валютами та в національній валюті, а форми "III. Фінансові показники діяльності (Власний капітал банків України)", "IV. Показники про фінансові результати банків України" - за всіма валютами.

I. Показники фінансової діяльності (Активи банків України)
(окремо за всіма валютами та в національній валюті)

Таблиця 1

тис.грн.

NKB  Банк  Грошові кошти та їх еквіваленти  У тому числі готівкові кошти  у тому числі банківські метали  у тому числі резерви за готівковими коштами та банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою  у тому числі кошти в НБУ  Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток  У т.ч. що рефінансуються НБУ  Кошти в інших банках  резерви під знецінення коштів в інших банках  Кредити та заборгованість клієнтів  у тому числі кредити та заборгованість юридичних осіб  у тому числі резерви під знецінення кредитів та заборгованості юридичних осіб  у тому числі кредити та заборгованість фізичних осіб  у тому числі резерви під знецінення кредитів та заборгованості фізичних осіб 
10  11  12  13  14  15  16 

Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  у т.ч. що рефінансуються НБУ  резерви під знецінення цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю  резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення  у т.ч. що рефінансуються НБУ  Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії  Інвестиційна нерухомість  Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток  Відстрочений податковий актив  Основні засоби та нематеріальні активи  Інші фінансові активи  резерви під інші фінансові активи  Інші активи  резерви під інші активи  Чисті активи, усього  Усього резервів  Загальні активи, усього  Довідково: ОВДП 
17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 

1. Колонка 1 - NKB банку (поле PRKB довідника RCUKRU.DBF).

2. Колонка 2 - назва банку (поле KNB довідника RCUKRU.DBF).

3. Далі в таблиці 2 пояснення розрахунку показників за залишками рахунків:

Таблиця 2

N кол.  Показник  Балансовий рахунок/група/розділ 
Грошові кошти та їх еквіваленти  10, 11, 12 
утому числі готівкові кошти  100 
у тому числі банківські метали  110 
утому числі резерви за готівковими коштами та банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою  1090, 1190 
у тому числі кошти в НБУ  12 
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток  140, 145, 300, 301, 304 
У т.ч. що рефінансуються НБУ  140, 145 
10  Кошти в інших банках  1500А, 1502, 1508, 1509, 1600А, 151, 152, 153, 154 
11  резерви під знецінення коштів в інших банках  1509, 1519, 1529, 1549 
12  Кредити та заборгованість клієнтів  к.13 + к.15 
13  у тому числі кредити та заборгованість юридичних осіб  20, 21, 23, 2600А, 2605А, 2650А, 2655А, 2607, 2657, 2609, 2659 
14  у тому числі резерви під знецінення кредитів та заборгованості юридичних осіб  2019, 2029, 2039, 2049, 2069, 2079, 2089, 2109, 2119, 2129, 2139, 2149, 2309, 2319, 2329, 2339, 2349, 2359, 2369, 2379, 2609, 2659 
15  у тому числі кредити та заборгованість фізичних осіб  22, 24, 2620А, 2625А, 2627, 2629 
16  у тому числі резерви під знецінення кредитів та заборгованості фізичних осіб  2209, 2219, 2229, 2239, 2249, 2409, 2419, 2429, 2439, 2629 
17  Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  141, 143, 310, 311 
18  у т.ч. що рефінансуються НБУ  141, 143 
19  резерви під знецінення цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  1419, 3119 
20  Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю  142, 144, 321 
21  резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення  1429, 3219 
22  у т.ч. що рефінансуються НБУ  142, 144 
23  Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії  341, 342, 410, 420 
24  Інвестиційна нерухомість  441 
25  Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток  3520 
26  Відстрочений податковий актив  3521 
27  Основні засоби та нематеріальні активи  430, 431, 432, 440, 443, 450, 453 
28  Інші фінансові активи  280, 314, 354, 355, 356, 2920А, 2924А, 3570А, 3578А, 3705А, 3710, 3739А, 2890, 3590, 3599 
29  резерви під інші фінансові активи  2890, 3590, 3599 
30  Інші активи  181, 189, 340, 350, 351, 3522 
31  резерви під інші активи  1890 
32  Чисті активи, усього  к.3 + к.8 + к.10 + к.12 + к.17 + к.20 + к.23 + к.24 + к.25 + к.26 + к.27 + к.28 + к.30 
33  Усього резервів  к.6 + к.11 + к.14 + к.16 + к.19 + к.21 + к.29 + к.31 
34  Загальні активи, усього  к.32 - к.33 
35  Довідково: ОВДП, що рефінансуються НБУ  1400, 1410, 1420 

II. Показники фінансової діяльності (Зобов'язання банків України)
(окремо за всіма валютами та в національній валюті)

Таблиця 3

тис.грн.

NKB  Банк  Кошти отримані від НБУ  Кошти банків  Кошти клієнтів  у тому числі кошти суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ  у тому числі кошти на вимогу  у тому числі кошти фізичних осіб  у тому числі кошти на вимогу  Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток  Боргові цінні папери, емітовані банком  Інші залучені кошти  Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток  Відстрочені податкові зобов'язання  Резерви за зобов'язаннями  Інші фінансові зобов'язання  Інші зобов'язання  Субординований борг  Усього зобов'язань 
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

1. Колонка 1 - NKB банку (поле PRKB довідника RCUKRU.DBF).

2. Колонка 2 - назва банку (поле KNB довідника RCUKRU.DBF).

3. Далі в таблиці 4 пояснення розрахунку показників за залишками рахунків:

Таблиця 4

N колонки  Показник  Балансовий рахунок/група/розділ 
Кошти отримані від НБУ  13 
Кошти банків  161, 162, 1500П, 1507, 1600П, 1602, 1607, 1608, 1609 
Кошти клієнтів  25, 261, 264, 2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605П, 2606, 2608, 2650П, 2651, 2654, 2655П, 2656, 2658, 263, 332, 333, 2620П, 2622, 2625П, 2628 
у тому числі кошти суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ  261, 264, 2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605П, 2606, 2608, 2650П, 2651, 2654, 2655П, 2656, 2658 
у тому числі на вимогу  2520, 2523, 2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605П, 2606, 2608, 2650П, 2655П 
у тому числі кошти фізичних осіб  263, 332, 333, 2620П, 2622, 2625П, 2628 
у тому числі на вимогу  2620П, 2622, 2625П, 2628 
10  Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток  335, 338 
11  Боргові цінні папери, емітовані банком  330, 331 
12  Інші залучені кошти  270 
13  Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток  3620 
14  Відстрочені податкові зобов'язання  3621 
15  Резерви за зобов'язаннями  369 
16  Інші фінансові зобов'язання  191, 290, 336, 337, 363, 364, 367, 2920П, 2924П, 3705П, 3720, 3739П 
17  Інші зобов'язання  360, 361, 365, 3622, 3623 
18  Субординований борг  366 
19  Усього зобов'язань  к.3 + к.4 + к.5 + к.10 + к.11 + к.12 + к.13 + к.14 + к.15 + к.16 + к.17 + к.18 

III. Фінансові показники діяльності (Власний капітал банків України)
(за всіма валютами)

Таблиця 5

тис.грн.

NKB  Банк  Статутний капітал  Емісійні різниці  Незареєстрований статутний капітал  Інший додатковий капітал  Резервні та інші фонди банку  Резерви переоцінки  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  Усього власного капіталу 
10 

1. Колонка 1 - NKB банку (поле PRKB довідника RCUKRU.DBF).

2. Колонка 2 - назва банку (поле KNB довідника RCUKRU.DBF).

3. Далі в таблиці 6 пояснення розрахунку показників за залишками рахунків:

Таблиця 6

N колонки  Показник  Балансовий рахунок/група/розділ 
Статутний капітал  5000, 5002, 5200 
Емісійні різниці  5010 
Незареєстрований статутний капітал  5004 
Інший додатковий капітал  5011 
Резервні та інші фонди банку  5020, 5021, 5022 
Резерви переоцінки  510 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  503, 504, 5999 
10  Усього власного капіталу  к.3 + к.4 + к.5 + к.6 + к.7 + к.8 + к.9 

IV. Показники про фінансові результати банків України
(за всіма валютами)

Таблиця 7

тис.грн.

NKB  Банк  Процентні доходи  доходи від операцій з юридичними особами  доходи від операцій з фізичними особами  Процентні витрати  витрати від операцій з юридичними особами  витрати від операцій з фізичними особами  інші процентні витрати  Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)  Комісійні доходи  Комісійні витрати  Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)  Торговий результат  результат від переоцінки  результат від операцій з купівлі-продажу  результат від операцій з фінансовими акти вами та з обов'язаннями  Інші операційні доходи  Інші доходи 
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

Продовження таблиці

Всього доходів  Відрахування до резервів:  чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та коштів в інших банках  чисте (збільшення) зменшення резервів під заборгованість за наданими кредитами клієнтам  чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення за дебіторською заборгованістю банку  чисте (збільшення) зменшення резервів під банківські резерви на покриття ризиків і втрат  чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів  Адміністративні та інші операційні витрати  заробітна плата персоналу  нарахування на фонд заробітної плати  інші витрати на персонал  витрати на утримання основних засобів  експлуатаційні та господарські витрати  витрати на рекламу і маркетинг  витрати на оренду  інші адміністративні та операційні витрати  Всього витрат  Прибуток/(збиток) до оподаткування  Витрати на податок на прибуток  Прибуток/(збиток) після оподаткування 
20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 

1. Колонка 1 - NKB банку (поле PRKB довідника RCUKRU.DBF).

2. Колонка 2 - назва банку (поле KNB довідника RCUKRU.DBF).

3. Далі в таблиці 8 пояснення розрахунку показників за залишками рахунків:

Таблиця 8

Показник  Балансовий рахунок/група/розділ 
Процентні доходи  к.4 + к.5 
доходи від операцій з юридичними особами  600, 601, 602, 603, 604, 607, 608, 609, 612, 614 
доходи від операцій з фізичними особами  605, 606, 610, 611 
Процентні витрати  к.7 + к.8 + к.9 
витрати від операцій з юридичними особами  700, 701, 702, 703, 706, 707 
витрати від операцій з фізичними особами  704 
інші процентні витрати  712, 714 
10  Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)  к.3 - к.6 
11  Комісійні доходи  650, 651 
12  Комісійні витрати  750 
13  Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)  к.11 - к.12 
14  Торговий результат  к.15 + к.16 + к.17 
15  результат від переоцінки  620 
16  результат від операцій з купівлі-продажу  621 
17  результат від операцій з фінансовими активами та зобов'язаннями  622 
18  Інші операційні доходи  630, 631, 632, 633, 634, 635, 639 
19  Інші доходи  64, 67 
20  Всього доходів  к.10 + к.13 + к.14 + к.18 + к.19 
21  Відрахування до резервів:  к.22 + к.23 + к.24 + к.25 + к.26 
22  чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та коштів в інших банках  7700, 7701 
23  чисте (збільшення) зменшення резервів під заборгованість за наданими кредитами клієнтам  7702 
24  чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення за дебіторською заборгованістю банку  7705, 7707 
25  чисте (збільшення) зменшення резервів під банківські резерви на покриття ризиків і втрат  7706 
26  чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів  7703, 7704 
27  Адміністративні та інші операційні витрати  к.28 + к.29 + к.30 + к.31 + к.32 + к.33 + к.34 + к.35 
28  заробітна плата персоналу  7400 
29  нарахування на фонд заробітної плати  7401 
30  інші витрати на персонал  7403, 7404, 7405, 7409 
31  витрати на утримання основних засобів  742 
32  експлуатаційні та господарські витрати  743 
33  витрати на рекламу і маркетинг  7455 
34  витрати на оренду  7395 
35  інші адміністративні та операційні витрати  730, 731, 732, 733, 734, 735, 741, 749, 7390, 7391, 7392, 7394, 7396, 7397, 7398, 7399, 7450, 7452, 7454, 7456, 7457 
36  Всього витрат  к.21 + к.27 
37  Прибуток/(збиток) до оподаткування  к.20 - к.36 
38  Витрати на податок на прибуток  7900 
39  Прибуток/(збиток) після оподаткування  к.37 - к.38 

Директор Департаменту статистики та звітності Ю.О. Половньов

Директор Департаменту фінансової стабільності В.В. Ваврищук


Украинская Баннерная Сеть
Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]
Стан бази
Понедiлок, 25.05.2020
В базi 549581 документ

 Огляд останніх надходжень
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання

2005-2017 © ПАРУС