Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари
(продукцію)

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 42, ст. 201 )

1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на такі товари (продукцію):

-------------- ---------------- ----------------- ----------------
Код виробів за|Опис     товару | Ставки акцизного|Ставки специфіч-
Гармонізованою|згідно з Гармо- |збору у твердих  |ного ввізного
системою опису|нізованою  сис- |ставках з одиниці|мита (пільгові,
та кодування  |темою  опису та |товару (продук-  |повні)
  товарів     |кодування това- |ції) або у від-  |
              |рів             |сотках до обороту|
--------------|----------------|-----------------|----------------
      1       |       2        |        3        |        4
-------------- ---------------- ----------------- ----------------

0901           Кава              0,2 ЕКЮ за 1 кг   0,1 ЕКЮ за 1кг

1604 30 100    Ікра  осетрових   5 ЕКЮ за 1 кг     10 ЕКЮ за 1кг
               (чорна ікра)

1604 30 900    Замінник   ікри   3 ЕКЮ за 1 кг     6 ЕКЮ за 1 кг
               (червона ікра)

1605 10 000    Краби    готові   2 ЕКЮ за 1 кг     6 ЕКЮ за 1 кг

               або консервова-
               ні

1605 20 000    Креветки готові   0,5 ЕКЮ за 1 кг   4 ЕКЮ за 1 кг
               або консервова-
               ні

1605 30 000    Омари    готові   2,5 ЕКЮ за 1 кг   8 ЕКЮ за 1 кг
               або консервова-
               ні

1605 40 000    Інші ракоподіб-   1 ЕКЮ за 1 кг     4 ЕКЮ за 1 кг
               ні  готові  або
               консервовані

1806 90 110-   Шоколад із  на-   0,3 ЕКЮ за 1 кг   0,9 ЕКЮ за 1кг
1806 90 390    чинкою  або без
         начинки

2101 10 110    Тільки розчинна   0,8 ЕКЮ за 1 кг   3 ЕКЮ за 1 кг

           кава

2203 00     Пиво солодове     0,04 ЕКЮ за 1 л   0,3 ЕКЮ за 1 л

4203 10 000 Тільки одяг  із        35%          10 ЕКЮ за 1шт.
               натуральної
               шкіри

4303 10 900 Тільки     одяг        30%          20 ЕКЮ за 1шт.
               хутровий     із
               норки

4303 10 900 Тільки     одяг        30%          15 ЕКЮ за 1шт.
               хутровий     із
               нутрії,   песця
               або лисиці

7113-7114   Ювелірні вироби        35%              50%

8215 10     Набори  кухонні         10%              20%

               або    столові,
               які мають (при-
               наймні один ви-
               ріб) електролі-
               тичне  покриття
               із дорогоцінних
               металів

8215 91 000 Набори  кухонні         10%              20%
               або    столові,
               покриті  елект-
               ролітичним спо-
               собом   дорого-
               цінними метала-
               ми

8516 50 000 Печі    мікрох-   5 ЕКЮ за 1 шт.    20 ЕКЮ за 1шт.
               вильові

8520        Магнітофони  та        5%              10%

               інша звукозапи-
               сувальна апара-
               тура,  яка  має
               або не має зву-
               ковідтворюваль-
               ні пристрої

8521 10 310    Апаратура   для        5%              10%
8521 10 390    відеозапису   і
               відеовідтворен-
               ня з телевізій-
               ною    камерою,
               вмонтованою   в
               той же  корпус,
               або   без  неї,
               інша

9303 20        Рушниці   спор-   20 ЕКЮ за 1 шт.   20 ЕКЮ за 1 шт.
               тивні,     мис-
               ливські та  для

               стрільби по мі-
               шенях,    інші,
               включаючи  ком-
               біновані дробо-
               вики-гвинтівки

9303 30        Гвинтівки спор-   20 ЕКЮ за 1 шт.   20 ЕКЮ за 1 шт.
               тивні,     мис-
               ливські  та для
               стрільби по мі-
               шенях, інші

0207 39 130    Частини  тушок      0,03 ЕКЮ           0,3 ЕКЮ
0207 39 230    домашньої птиці     за 1 кг            за 1 кг
               (окорочки,  по-
               ловинки,   чет-
               вертинки) свіжі
               або охолоджені

0207 41 510    Частини   тушок     0,03 ЕКЮ           0,3 ЕКЮ

               домашньої птиці     за 1 кг            за 1 кг
               (окорочки)  за-
               морожені

2710 00 330    Бензин   мотор-
2710 00 350    ний:
               А-72,  А-76,       8 ЕКЮ за           15 ЕКЮ
               А-80;              1000 кг            за 1000 кг

            А-90,  А-91,       20 ЕКЮ за          15 ЕКЮ
               А-92, АІ-93;       1000 кг            за 1000 кг

            А-94,  А-95,       40 ЕКЮ за          15 ЕКЮ
               А-96, А-98         1000 кг            за 1000 кг

2710 00 610    Важкі дистиляти     6 ЕКЮ за           1,5 ЕКЮ
2710 00 650    (дизельне паль-     1000 кг            за 1000 кг
2710 00 690    не)

8523           Тільки аудіока-     0,05 ЕКЮ за        0,1 ЕКЮ за
               сети без  запи-     1 шт.              1 шт.
               сів

8523           Тільки відеока-     0,2 ЕКЮ за         0,2 ЕКЮ за
               сети без  запи-     1 шт.              1 шт.
               сів

8524           Тільки аудіока-     0,1 ЕКЮ за         0,2 ЕКЮ за
               сети із записа-     1 шт.              1 шт.
               ми

8524           Тільки відеока-     0,5 ЕКЮ за         1 ЕКЮ за
               сети із записа-     1 шт.              1 шт.
               ми


8524 90 100    Компакт-диски       0,2 ЕКЮ за         0,8 ЕКЮ за
                                   1 шт.              1 шт.

9401           Меблі для   си-         5%                 15%
               діння     (крім
               зазначених    в
               позиції 94.02),
               які трансформу-
               ються   або  не
               трансформуються
               в   ліжка,   їх
               частини

9403 10        Меблі, які  ви-         5%                 15%
               користовуються
               в      закладах
               (офісні)

               Приймачі  теле-
               візійні  (вклю-
               чаючи  відеомо-
               нітори  і віде-
               опроектори),

               поєднані або не
               поєднані з  ра-
               діоприймачем
               або апаратурою,
               яка записує або
               відтворює  звук
               або зображення:

8528 10        кольорового         0,8 ЕКЮ за         0,2 ЕКЮ за
               зображення          1 см               1 см
                                   розміру екрану     розміру ек-
                                   по діагоналі       рану по ді-
                                                      агоналі

------------------------------------------------------------------------

2. Акцизний збір обчислюється: у твердих ставках в ЕКЮ з одиниці реалізованих (переданих, ввезених в Україну) товарів (продукції) або за ставками у відсотках до обороту з реалізації (передачі) товарів (продукції), а для імпортованих товарів - до оборотів, які визначаються виходячи з митної (закупівельної) вартості з урахуванням фактично сплачених сум митних зборів, ввізного (імпортного) мита та акцизного збору.

Акцизний збір, обчислений в ЕКЮ, з товарів (продукції), що імпортуються в Україну, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день подання митної декларації.

Акцизний збір, обчислений в ЕКЮ, з товарів (продукції), що вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції) і залишається незмінним протягом кварталу.

3. Звільнити від обкладення акцизним збором обороти з реалізації (митну вартість):

одягу хутрового, виготовленого з кушнірських та підніжних клаптів, низькозалікових шкур та шкурок;

одягу із натуральної шкіри, виготовленого з відходів.

4. Тимчасово, до 2000 року, звільнити від обкладення акцизним збором виготовлені на українських підприємствах кольорові телевізори (8528 10), магнітофони (8520), меблі (9401, 9403 10), харчові продукти (0901, 1604 30 100, 1604 30 900, 1605 10 000, 1605 20 000, 1605 30 000, 1605 40 000, 1806 90 110 - 1806 90 390, 2101 10 110), одяг хутровий із норки (4303 10 900), одяг хутровий із нутрії, песця або лисиці (4303 10 900).

5. Встановити, що ставки акцизного збору та ставки специфічного ввізного мита на бензин моторний (2710 00 350), що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 липня 1996 року
N 313/96-ВР