Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 25.02.2000 N 39
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 березня 2000 р. за N 161/4382

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

На виконання статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (далі - Положення (стандарт) 25), що додається.

2. Положення (стандарт) 25 застосовувати для складання фінансової звітності, починаючи з першого кварталу 2000 року. Установити, що у формах Фінансового звіту показники за аналогічний період 1999 року можуть не подаватися.

3. У пункті 7 Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 1998 року N 196 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 1998 року за N 646/3086, слова "Інші витрати" замінити словами "Інші операційні витрати", а цифри "45" та "55" замінити на "57" та "43" відповідно.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 18 серпня 1995 року N 139 "Про затвердження обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції про порядок їх заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 вересня 1995 року за N 321/857, із змінами і доповненнями.

Заступник Міністра А.В.Литвин

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України 25.02.2000 N 39

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 березня 2000 р. за N 161/4382

Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

1.Загальні положення

1. Положення (стандарт) 25 установлює зміст і форму Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма 2-м) та порядок заповнення його статей. Показники цього звіту наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

2. Норми Положення (стандарту) 25 застосовуються суб'єктами малого підприємництва, які визнані такими відповідно до чинного законодавства, і представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності.

3. Суб'єкти малого підприємництва середньооблікову чисельність працюючих визначають у порядку, установленому Державним комітетом статистики України. Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності показники про середньооблікову чисельність не подають.

4. Форма Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва є додатком до Положення (стандарту) 25.

5. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. У графі 4 Звіту про фінансові результати наводяться дані за аналогічний період минулого (попереднього) року.

2.Баланс

6. У статті "Незавершене будівництво" відображаються вартість незавершених капітальних інвестицій (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюються для власних потреб суб'єкта малого підприємництва, а також авансові платежі для фінансування таких інвестицій.

7. У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів. У цій статті також наводиться вартість нематеріальних активів.

У статті наводяться окремо первісна (переоцінена) та залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, а також нарахована в установленому порядку сума їх зносу. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю вказаних необоротних активів і сумою їх зносу на дату балансу.

8. У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі фінансові інші інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який час.

9. У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми інших необоротних активів, які не можуть бути включені до згаданих вище статей розділу "Необоротні активи".

10. У статті "Виробничі запаси" відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу, дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних з основного стада для реалізації, та молодняку тварин. У цій статті також наводяться витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги).

11. У статті "Готова продукція" відображається собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам. У цій статті наводиться також покупна вартість товарів, які придбані підприємствами для подальшого продажу.

12. У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи забезпечену векселями заборгованість. У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів.

13. У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображається визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів.

14. У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображається заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.

15. У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

16. У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валюті. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображаються у складі необоротних активів.

17. У статті "Інші оборотні активи" наводяться суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу "Оборотні активи".

18. У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

19. У статті "Статутний капітал" наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

20. У статті "Додатковий капітал" відображаються сума дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу. Тут також наводиться сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій.

21. У статті "Резервний капітал" наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

22. У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

23. У статті "Неоплачений капітал" відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Господарські товариства у цій статті також відображають вилучений капітал, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників. Суми за цією статтею вираховуються при визначенні підсумку власного капіталу.

24. У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел.

25. У статтях розділу "Довгострокові зобов'язання" наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них позики, яка не є поточним зобов'язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов'язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов'язаннями.

26. У статті "Короткострокові кредити банків" відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов'язання за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх користування.

27. У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" наводяться суми зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.

28. У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні.

29. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства.

30. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" відображається сума заборгованості за відрахуваннями до Пенсійного фонду України, на обов'язкове соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

31. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" відображається заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою. Заборгованість підприємству працівників за операціями з оплати праці наводиться у статті "Інша поточна дебіторська заборгованість".

32. У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються суми зобов'язань, які не включені до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання", зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв'язку з розподілом прибутку, заборгованість пов'язаним сторонам.

33. До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

3.Звіт про фінансові результати

34. У статті "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.

35. У статті "Непрямі податки та інші вирахування з доходу" відображається сума податку на додану вартість, акцизного збору та інших вирахувань з доходу (надані знижки, вартість повернутих товарів та інші обов'язкові збори).

36. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) непрямих податків та інших вирахувань з доходу.

37. У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 " Запаси", 16 "Витрати".

38. У статті "Інші операційні доходи" відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

39. У статті "Інші операційні витрати" відображаються: адміністративні витрати, витрати на збут; собівартість реалізованих оборотних активів (крім фінансових інвестицій); відрахування на створення резерву сумнівних боргів; списання безнадійних боргів; втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних витрат; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)).

40. У статті "Інші звичайні доходи" відображаються: дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

41. У статті "Інші звичайні витрати" відображаються: витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

42. У статтях "Надзвичайні витрати" і "Надзвичайні доходи" відображаються відповідно: втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій; суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи або втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

43. У статті "Податок на прибуток" відображається сума податку на прибуток. У цій статті наводиться також сума єдиного податку, плата за спеціальний торговий патент, а також сума єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників.

44. У статті "Чистий фінансовий результат" відображається чистий прибуток або чистий збиток. У зведених фінансових звітах показники прибутку та збитку наводяться розгорнуто як сума відповідних показників юридичних осіб, фінансова звітність яких включена до зведеного фінансового звіту.

4.Елементи операційних витрат

45. У розділі II Звіту про фінансові результати "Елементи операційних витрат" наводиться сума відповідних елементів операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду.

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25

Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва КОДИ

                              --------------
Дата (рік, місяць, число) | | |01 |
|--+--+------|
Підприємство _____________________________ за ЄДРПОУ | | | |
|--+--+------|
Територія ________________________________ за КОАТУУ | | | |
|--+--+------|
Форма власності _____________________________ за КФВ | | | |
|--+--+------|
Орган державного управління _______________ за СПОДУ | | | |
|--+--+------|
Галузь ____________________________________ за ЗКГНГ | | | |
|--+--+------|
Вид економічної діяльності _________________ за КВЕД | | | |
|--+--+------|
Середньооблікова чисельність _____ Контрольна сума | | | |
--------------

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса _________________________________________________________________

                               --------------
1. Баланс на __________ 200_ р. Форма N 1-м Код за ДКУД |1801006 |
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| Актив | Код | На початок | На кінець |
| | рядка | звітного | звітного |
| | | року | періоду |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|I. Необоротні активи | | | |
|Незавершене будівництво | 020 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Основні засоби: | | | |
| залишкова вартість | 030 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
| первісна вартість | 031 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
| знос | 032 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Інші необоротні активи | 070 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Усього за розділом I | 080 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|II. Оборотні активи | | | |
|Виробничі запаси | 100 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Готова продукція | 130 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Дебіторська заборгованість за | | | |
|товари, роботи, послуги: | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
| первісна вартість | 161 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
| резерв сумнівних боргів | 162 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Дебіторська заборгованість за | 170 | | |
|розрахунками з бюджетом | | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Інша поточна дебіторська заборгованість| 210 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Поточні фінансові інвестиції | 220 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
| в іноземній валюті | 240 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Інші оборотні активи | 250 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Усього за розділом II | 260 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|III. Витрати майбутніх періодів | 270 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
| Баланс | 280 | | |
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| Пасив | Код | На початок | На кінець |
| | рядка | звітного | звітного |
| | | року | періоду |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|I. Власний капітал | | | |
|Статутний капітал | 300 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Додатковий капітал | 320 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Резервний капітал | 340 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Нерозподілений прибуток (непокритий | 350 | | |
|збиток) | | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Неоплачений капітал | 360 |( ) |( ) |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Усього за розділом I | 380 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|II. Забезпечення наступних витрат і | 430 | | |
|цільове фінансування | | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|III. Довгострокові зобов'язання | 480 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|IV. Поточні зобов'язання | | | |
|Короткострокові кредити банків | 500 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Поточна заборгованість за | 510 | | |
|довгостроковими зобов'язаннями | | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Кредиторська заборгованість за | 530 | | |
|товари, роботи, послуги | | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 550 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
| зі страхування | 570 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
| з оплати праці | 580 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Інші поточні зобов'язання | 610 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Усього за розділом IV | 620 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|V. Доходи майбутніх періодів | 630 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
| Баланс | 640 | | |
-----------------------------------------------------------------------------

Продовження додатка

      2. Звіт про фінансові результати     Форма N 2-м  ---------
за __________________ 200_ р. Код за ДКУД |1801007|
---------

I. Фінансові результати

-----------------------------------------------------------------------------
| Стаття | Код |За звітний |За аналогічний |
| | рядка|період |період |
| | | |попереднього |
| | | |року |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Дохід (виручка) від реалізації | 010 | | |
|продукції (товарів, робіт, послуг) | | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Непрямі податки та інші вирахування з | 020 | | |
|доходу | | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Чистий дохід (виручка) від реалізації | 035 | | |
|продукції (товарів, робіт, послуг) | | | |
|(010-020) | | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Собівартість реалізованої продукції | 040 | | |
|(товарів, робіт, послуг) | | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Інші операційні доходи | 060 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Інші операційні витрати | 090 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Інші звичайні доходи | 130 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Інші звичайні витрати | 160 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Надзвичайні: | | | |
| доходи | 200 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
| витрати | 205 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Податок на прибуток | 210 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Чистий фінансовий результат | | | |
|(035-040+060-090+130-160+200-205-210) | | | |
| прибуток | 220 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
| збиток | 225 | | |
-----------------------------------------------------------------------------

II. Елементи операційних витрат

-----------------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Код |За звітний |За аналогічний |
| | рядка |період |період |
| | | |попереднього |
| | | |року |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Матеріальні затрати | 230 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Витрати на оплату праці | 240 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Відрахування на соціальні заходи | 250 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Амортизація | 260 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Інші операційні витрати | 270 | | |
|---------------------------------------+-------+------------+---------------|
|Разом | 280 | | |
-----------------------------------------------------------------------------

Керівник

Головний бухгалтер