Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 39 від 25.02.2000
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 2000 р. за N 161/4382

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

( Із змінами, внесеними згідно
з Наказами Міністерства фінансів
N 304 від 30.11.20
00
N 101 від 24.02.20
01
N 989 від 10.12.20
02
N 363 від 23.05.20
03
N 440 від 09.07.20
03
N 731 від 22.11.20
04
N 1176 від 11.12.20
06
N 1213 від 19.12.20
06
N 353 від 05.03.20
08
N 756 від 31.05.20
08
N 1125 від 25.09.20
09
N 1315 від 12.11.20
09
N 1085 від 24.09.20
10
N 25 від 24.01.20
11
N 664 від 31.05.20
11
N 1204 від 26.09.20
11
N 1591 від 09.12.20
11
N 627 від 27.06.20
13
N 48 від 08.02.20
14 )

На виконання статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) наказую:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (далі - Положення (стандарт) 25), що додається.

2. Положення (стандарт) 25 застосовувати для складання фінансової звітності, починаючи з першого кварталу 2000 року. Установити, що у формах Фінансового звіту показники за аналогічний період 1999 року можуть не подаватися.

( Пункт втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 440 від 09.07.2003 )

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 18 серпня 1995 року N 139 "Про затвердження обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції про порядок їх заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 вересня 1995 року за N 321/857, із змінами і доповненнями.

Заступник Міністра А.В.Литвин

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України 25.02.2000 N 39

(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 24.01.2011 N 25)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 2000 р. за N 161/4382

Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

I. Загальні положення

1. Це Положення (стандарт) установлює зміст і форму Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-м) та порядок заповнення його статей, а також зміст і форму Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-мс) та порядок заповнення його статей. Показники цих звітів наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком. ( Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011, N 627 від 27.06.2013 )

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності): ( Абзац перший пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013 )

для складання Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва:

суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які визнані такими відповідно до законодавства (крім тих, які складають Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва); ( Абзац третій пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011, в редакції Наказу Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності;

для складання Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва:

суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України ( 2755-17 ), та мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат. ( Абзац шостий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011, N 48 від 08.02.2014 )

суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, що відповідають критеріям мікропідприємництва. ( Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

3. Новостворені підприємства та підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік відповідають критеріям, наведеним у пункті 2 цього розділу, застосовують це Положення (стандарт) у поточному (звітному) році. Якщо підприємство за результатами діяльності протягом року втратило ознаки відповідності критеріям, наведеним у пункті 2 цього розділу, то фінансовий звіт таким підприємством складається за звітний період, у якому це відбулось, і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (із змінами). ( Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

4. Суб'єкти малого підприємництва середню кількість працівників наводять у річному звіті, яку визначають у порядку, установленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики. Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності показники про середню кількість працівників не подають. Суб'єкти малого підприємництва не розкривають інформацію щодо сукупного доходу. ( Пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013 )

5. Форми Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва та Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва наведені відповідно в додатках 1 і 2 до цього Положення (стандарту).

6. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. У графі 4 Звіту про фінансові результати (форма N 2-м і N 2-мс) наводяться дані за аналогічний період минулого (попереднього) року.

7. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, суб'єктами малого підприємництва, які відповідають критеріям пункту 2 цього розділу, складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством (юридичною особою) на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складається баланс щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу включаються до Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва.

8. Суб'єкти малого підприємництва, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України ( 2755-17 ), та які мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат можуть:

обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості;

не створювати забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення;

поточну дебіторську заборгованість включати до підсумку балансу за її фактичною сумою.

Зазначені суб'єкти малого підприємництва визнають витрати і доходи з урахуванням вимог Податкового кодексу України ( 2755-17 ) і відносять суми, які не визнаються Податковим кодексом України витратами або доходами, безпосередньо на фінансовий результат після оподаткування. ( Пункт 8 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013 )

9. Суб'єкти малого підприємництва, які мають право на застосування спрощеного обліку доходів і витрат та які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, можуть систематизувати інформацію, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, в регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису.

10. Суб'єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним підпунктами 4 і 6 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України ( 2755-17 ), та застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, з метою складання фінансової звітності визнають доходи і витрати за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. ( Розділ I доповнено пунктом 10 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013 )

II. Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

1. У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.

2. Зміст статей балансу

2.1. У статті "Незавершені капітальні інвестиції" відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу). ( Підпункт 2.1 пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )

2.2. У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу, довірчого управління об'єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів, державні (казенні) та комунальні підприємства відображають вартість майна, отриманого на праві господарського відання чи праві оперативного управління, та об'єктів інвестиційної нерухомості. У цій статті також наводиться вартість нематеріальних активів.

У статті наводяться залишкова та окремо первісна (переоцінена) вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, а також нарахована в установленому порядку сума їх зносу (у дужках). До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю вказаних необоротних активів і сумою їх зносу на дату балансу. ( Абзац другий підпункту 2.2 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.3. У статті "Довгострокові біологічні активи" відображається вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року N 790, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 грудня 2005 року за N 1456/11736 (зі змінами) (далі - Положення (стандарт) 30). У цій статті наводиться справедлива вартість довгострокових біологічних активів. У разі якщо відповідно до Положення (стандарту) 30 довгострокові біологічні активи обліковуються за первісною вартістю, у цій статті наводиться їх залишкова вартість, яка включається до підсумку балансу. ( Підпункт 2.3 пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.4. У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інші фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який час.

2.5. У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми інших необоротних активів, які не можуть бути включені до згаданих вище статей розділу "Необоротні активи". При переході підприємств на застосування цього Положення (стандарту) до цієї статті на початок звітного року також включаються дані, наведені у статті "Відстрочені податкові активи" (рядок 1045) Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма N 1) на кінець попереднього року. ( Підпункт 2.5 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013 )

2.6. У статті "Запаси" відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу. У цій статті також наводяться витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), валова заборгованість замовників за будівельними контрактами. Окремо відображається готова продукція, в якій наводиться собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам, сільськогосподарська продукція в оцінці, визначеній відповідно до Положення (стандарту) 30, а також наводиться покупна вартість товарів, придбаних підприємствами для подальшого продажу. ( Підпункт 2.6 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.7. У статті "Поточні біологічні активи" відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролі, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі), а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури), облік яких ведеться відповідно до Положення (стандарту) 30.

( Підпункт 2.8 пункту 2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.8. У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи забезпечену векселями заборгованість скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто). ( Підпункт 2.8 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.9. У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображається визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів, зокрема за розрахунками з тимчасової непрацездатності. Окремо наводиться дебіторська заборгованість з податку на прибуток. ( Підпункт пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011, N 48 від 08.02.2014 )

2.10. У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображається заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості, скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто) та яка відображається у складі оборотних активів. ( Підпункт 2.10 пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.11. У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

2.12. У статті "Гроші та їх еквіваленти" відображаються готівка в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, а також грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей. У цій статті наводяться кошти в національній або іноземних валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, виключаються зі складу оборотних активів та відображаються як необоротні активи.

Електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. При цьому з метою бухгалтерського обліку не визнаються електронними грошима наперед оплачені картки одноцільового використання: дисконтні картки торговців, картки автозаправних станцій, квитки для проїзду в міському транспорті тощо, які приймаються як засіб платежу виключно їх емітентами. ( Підпункт 2.12 пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.13. У статті "Інші оборотні активи" наводяться суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу "Оборотні активи". У цій статті наводяться, зокрема, вартість грошових документів і сальдо субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами".

2.14. У статті "Витрати майбутніх періодів" відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів. ( Підпункт 2.14 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.15. У розділі III "Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття" відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, які утримуються для продажу, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 N 617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за N 1054/8375 (далі - Положення (стандарт) 27). ( Підпункт 2.15 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.16. У статті "Зареєстрований (пайовий) капітал" наводиться зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу підприємства з урахуванням суми внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства. У цій статті також наводяться сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій, внески засновників підприємства понад статутний капітал. ( Підпункт 2.15 пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.17. У статті "Додатковий капітал" відображаються сума дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу. ( Підпункт 2.17 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.18. У статті "Резервний капітал" наводиться сума резервів, створених відповідно до законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

2.19. У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. У першому місяці року переходу на застосування цього Положення (стандарту) сальдо рахунків 17 "Відстрочені податкові активи" і 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" підлягає згортанню взаємною кореспонденцією цих рахунків із відображенням різниці на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

2.20. У статті "Неоплачений капітал" відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Господарські товариства у цій статті також відображають вилучений капітал, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників, державні (казенні) та комунальні підприємства - передачу майна відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2006 за N 1363/13237. Суми за цією статтею вираховуються при визначенні підсумку власного капіталу.

2.21. У розділі "Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення" наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити, яка не є поточним зобов'язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов'язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов'язаннями. У цьому розділі відображається сума залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств, а також суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо). ( Підпункт пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

( Підпункт 2.22 пункту 2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.22. У статті "Короткострокові кредити банків" відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов'язання за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх користування.

2.23. У статті "Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" наводяться суми зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців. ( Підпункт 2.23 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.24. У статті "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні. ( Підпункт 2.24 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.25. У статті "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства. У цій статті окремо наводиться поточна кредиторська заборгованість з податку на прибуток. ( Підпункт 2.25 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.26. У статті "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування" відображається сума заборгованості з відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуального страхування його працівників. ( Підпункт пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011, N 48 від 08.02.2014 )

2.27. У розділі IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття відображаються зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, які утримуються для продажу, що визначаються відповідно до Положення (стандарту) 27. ( Підпункт 2.27 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.28. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" відображається заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою. Заборгованість працівників перед підприємством за операціями з оплати праці наводиться у статті "Інша поточна дебіторська заборгованість".

( Абзац другий підпункту 2.28 пункту 2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.29. У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються суми зобов'язань, які не включені до інших статей, наведених у розділі "Поточна кредиторська заборгованість", зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв'язку з розподілом прибутку, заборгованість пов'язаним сторонам, сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" і сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами. ( Підпункт 2.29 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.30. У статті "Доходи майбутніх періодів" відображаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів. ( Підпункт 2.30 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

3. У звіті про фінансові результати наводиться інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

4. Показники про непрямі податки та інші вирахування з доходу, податок на прибуток, витрати і збитки наводяться в дужках.

5. Зміст статей звіту про фінансові результати

( Підпункт 5.1 пункту 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

( Підпункт 5.2 пункту 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

5.1. У статті "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображається дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг без непрямих податків і зборів та інших вирахувань з доходу. ( Підпункт 5.1 пункту 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

5.2. У статті "Інші операційні доходи" відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття тощо. Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів також наводяться у цій статті. ( Підпункт 5.2 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

5.3. У статті "Інші доходи" відображаються: дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. ( Підпункт пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013 )

5.4. У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів, визначена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (із змінами). ( Підпункт пункту 5 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1204 від 26.09.2011 )

5.5. У статті "Інші операційні витрати" наводяться адміністративні витрати, витрати на збут, а також собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів і фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства. У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів. ( Абзац перший підпункту 5.5 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів також наводяться у цій статті. ( Абзац другий підпункту 5.5 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 ) ( Підпункт пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1204 від 26.09.2011 )

5.6. У статті "Інші витрати" відображаються: витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. ( Підпункт пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013 )

5.7. У статті "Фінансовий результат до оподаткування" відображається різниця між чистими доходами та витратами підприємства.

5.8. У статті "Податок на прибуток" відображається сума податку на прибуток, яка визначається в розмірі податку на прибуток за звітний період.

( Абзац другий підпункту пункту 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013 )

5.9. У статті "Чистий прибуток (збиток)" відображається чистий прибуток або чистий збиток - різниця між сумою фінансового результату до оподаткування і сумою витрат з податку на прибуток.

У зведених фінансових звітах показники фінансового результату до оподаткування, чистого прибутку і збитку наводяться розгорнуто як сума відповідних показників юридичних осіб, фінансова звітність яких включена до зведеного фінансового звіту.

III. Спрощений фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

1. Зміст статей балансу

1.1. У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу, довірчого управління об'єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів, державні (казенні) та комунальні підприємства відображають вартість майна, отриманого на праві господарського відання чи праві оперативного управління, та об'єктів інвестиційної нерухомості. У цій статті також наводиться вартість нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів та незавершені капітальні інвестиції. ( Абзац перший підпункту 1.1 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )

У статті наводяться залишкова та окремо первісна (переоцінена) вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, а також нарахована в установленому порядку сума їх зносу (у дужках). До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю вказаних необоротних активів і сумою їх зносу на дату балансу. Облік основних засобів і нематеріальних активів та нарахування амортизації здійснюються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509, та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 750/4043. ( Абзац другий підпункту 1.1 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

1.2. У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми інших необоротних активів, у тому числі довгострокові фінансові інвестиції. Інші необоротні активи відображаються за первісною вартістю (історичною собівартістю).

1.3. У статті "Запаси" відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу. У цій статті також наводяться витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), валова заборгованість замовників за будівельними контрактами, поточні біологічні активи, готова продукція, сільськогосподарська продукція.

1.4. У статті "Поточна дебіторська заборгованість" відображається фактична заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи забезпечену векселями, інших дебіторів, а також відображається заборгованість засновників з формування статутного капіталу, визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів, зокрема за розрахунками з тимчасової непрацездатності. ( Підпункт 1.4 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )

1.5. У статті "Гроші та їх еквіваленти" відображаються готівка в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, а також грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей. У цій статті наводяться кошти в національній або іноземних валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, виключаються зі складу оборотних активів та відображаються як необоротні активи. ( Підпункт 1.5 пункту 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

1.6. У статті "Інші оборотні активи" наводяться суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу "Оборотні активи", зокрема, поточні фінансові інвестиції.

1.7. У статті "Капітал" наводиться сума фактично внесеного засновниками (власниками) статутного капіталу підприємства. Також відображаються вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу. У цій статті також наводяться сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій, внески засновників підприємства понад статутний капітал, сума резервного капіталу.

1.8. У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

( Підпункт 1.9 пункту 1 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

1.9. У статтях розділу "Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення" наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити, яка не є поточним зобов'язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов'язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов'язаннями. У цьому розділі відображається сума залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та з інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств, а також суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо). ( Підпункт 1.9 пункту 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

1.10. У статті "Короткострокові кредити банків" відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов'язання за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх користування. У цій статті також наводиться суми зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.

1.11. У статті "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні. ( Підпункт 1.11 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

1.12. У статті "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства. ( Підпункт 1.12 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

1.13. У статті "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування" відображається сума заборгованості з відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуального страхування його працівників. ( Підпункт пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011, N 48 від 08.02.2014 )

1.14. У статті "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці" відображається заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою. Заборгованість працівників перед підприємством за операціями з оплати праці наводиться у статті "Поточна дебіторська заборгованість".

( Абзац другий підпункту 1.14 пункту 1 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

( Підпункт 1.14 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

1.15. У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються суми зобов'язань, які не включені до наведених вище статей розділу "Поточні зобов'язання", зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв'язку з розподілом прибутку, заборгованість пов'язаним сторонам, сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами.

2. Зміст статей звіту про фінансові результати

( Підпункт 2.1 пункту 2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

( Підпункт 2.2 пункту 2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.1. У статті "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг без непрямих податків і зборів та інших вирахувань з доходу. ( Підпункт 2.1 пункту 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

2.2. У статті "Інші доходи" відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи. ( Підпункт пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011, N 627 від 27.06.2013 )

2.3. У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" наводиться виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів.

Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з таких витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг:

прямих матеріальних витрат;

прямих витрат на оплату праці і соціальне страхування;

амортизації основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;

вартості придбаних послуг, прямо пов'язаних з їх виробництвом (наданням);

інших прямих витрат; ( Абзац сьомий підпункту пункту 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1204 від 26.09.2011 )

загальновиробничих витрат; ( Підпункт пункту 2 розділу III доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1204 від 26.09.2011 )

зменшених на суму зменшення залишку на кінець періоду (порівняно із залишком на початок періоду) незавершеного виробництва і готової продукції, який визначається на підставі первинних документів, якими оформляється рух (придбання, виготовлення, передача в місця зберігання, відпуск на сторону, реалізація) запасів, або за результатами інвентаризації на кінець звітного періоду. Залишок готової продукції оцінюється за ціною реалізації, за вирахуванням непрямих податків, витрат на збут і суми очікуваного прибутку, а залишок незавершеного виробництва оцінюється за матеріальними витратами і витратами на оплату праці. ( Підпункт пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011, N 1204 від 26.09.2011 )

2.4. У статті "Інші витрати" наводяться інші витрати операційної діяльності та інші витрати діяльності: адміністративні витрати, витрати на збут, собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів); сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства, витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів; втрати від неопераційних курсових різниць; інші витрати підприємства. У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів. ( Підпункт пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1204 від 26.09.2011, N 627 від 27.06.2013, N 48 від 08.02.2014 )

2.5. У статті "Фінансовий результат до оподаткування" відображається різниця між чистими доходами та всіма витратами підприємства.

2.6. У статті "Податок на прибуток" відображається сума податку на прибуток, яка визначається в розмірі податку на прибуток за звітний період.

2.7. У статті "Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування" відображається різниця між витратами і доходами, які не визнаються витратами або доходами Податковим кодексом України ( 2755-17 ) та не відображені у складі витрат і доходів в інших статтях.

2.8. У статті "Чистий прибуток (збиток)" відображається чистий прибуток або чистий збиток - різниця між сумою фінансового результату до оподаткування, сумою витрат з податку на прибуток та сумою, яка зменшує (збільшує) фінансовий результат після оподаткування.

( Положення в редакції Наказу Міністерства фінансів N 25 від 24.01.2011 )

Начальник Управління методології бухгалтерського
обліку В.М.Пархоменко

Додаток 1
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва"

             ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

                               КОДИ
-------------------
Дата (рік, місяць, число) | | | 01 |
|-----------------|
Підприємство _________________________ за ЄДРПОУ | |
|-----------------|
Територія ____________________________ за КОАТУУ | |
|-----------------|
Організаційно-правова | |
форма господарювання _________________ за КОПФГ | |
|-----------------|
Вид економічної діяльності ___________ за КВЕД | |
-------------------
Середня кількість
працівників, осіб ____________________

Одиниця виміру:
тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

              1. Баланс
на ___________ 20__ р.

              Форма N 1-м

                        ------------------
Код за ДКУД | 1801006 |
------------------

------------------------------------------------------------------------
| Актив | Код | На початок | На кінець |
| |рядка| звітного року |звітного періоду|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| I. Необоротні активи | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Незавершені капітальні |1005 | | |
|інвестиції | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Основні засоби: |1010 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|первісна вартість |1011 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|знос |1012 | ( ) | ( ) |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Довгострокові біологічні активи|1020 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Довгострокові фінансові |1030 | | |
|інвестиції | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші необоротні активи |1090 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом I |1095 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| II. Оборотні активи | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Запаси: |1100 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|у тому числі готова продукція |1103 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Поточні біологічні активи |1110 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Дебіторська заборгованість за |1125 | | |
|товари, роботи, послуги | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Дебіторська заборгованість за |1135 | | |
|розрахунками з бюджетом | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|у тому числі з податку на |1136 | | |
|прибуток | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інша поточна дебіторська |1155 | | |
|заборгованість | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Поточні фінансові інвестиції |1160 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Гроші та їх еквіваленти |1165 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Витрати майбутніх періодів |1170 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші оборотні активи |1190 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом II |1195 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| III. Необоротні активи, |1200 | | |
| утримувані для продажу, | | | |
| та групи вибуття | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Баланс |1300 | | |
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
| Пасив | Код | На початок | На кінець |
| |рядка| звітного року |звітного періоду|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| I. Власний капітал | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Зареєстрований (пайовий) |1400 | | |
|капітал | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Додатковий капітал |1410 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Резервний капітал |1415 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Нерозподілений прибуток |1420 | | |
|(непокритий збиток) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Неоплачений капітал |1425 | ( ) | ( ) |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом I |1495 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|II. Довгострокові зобов'язання,|1595 | | |
| цільове фінансування | | | |
| та забезпечення | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| III. Поточні зобов'язання | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Короткострокові кредити банків |1600 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Поточна кредиторська |1610 | | |
|заборгованість за: | | | |
|довгостроковими зобов'язаннями | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|товари, роботи, послуги |1615 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|розрахунками з бюджетом |1620 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|у тому числі з податку на |1621 | | |
|прибуток | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|розрахунками зі страхування |1625 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|розрахунками з оплати праці |1630 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Доходи майбутніх періодів |1665 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші поточні зобов'язання |1690 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом III |1695 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| IV. Зобов'язання, пов'язані |1700 | | |
| з необоротними активами, | | | |
| утримуваними для продажу, | | | |
| та групами вибуття | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Баланс |1900 | | |
------------------------------------------------------------------------

         2. Звіт про фінансові результати
за ____________ 20__ р.

                    Форма N 2-м  ------------------
Код за ДКУД | 1801007 |
------------------

------------------------------------------------------------------------
| Стаття | Код | За звітний | За аналогічний |
| |рядка| період | період |
| | | | попереднього |
| | | | року |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Чистий дохід від реалізації |2000 | | |
|продукції (товарів, робіт, | | | |
|послуг) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші операційні доходи |2120 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші доходи |2240 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Разом доходи |2280 | | |
|(2000 + 2120 + 2240) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Собівартість реалізованої |2050 | ( ) | ( ) |
|продукції (товарів, робіт, | | | |
|послуг) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші операційні витрати |2180 | ( ) | ( ) |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші витрати |2270 | ( ) | ( ) |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Разом витрати |2285 | ( ) | ( ) |
|(2050 + 2180 + 2270) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Фінансовий результат до |2290 | | |
|оподаткування (2268 - 2285) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Податок на прибуток |2300 | ( ) | ( ) |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Чистий прибуток (збиток) |2350 | | |
|(2290 - 2300) | | | |
------------------------------------------------------------------------

 Керівник      __________       ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 25 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011, N 1591 від 09.12.2011, N 627 від 27.06.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )

Додаток 2
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва"

            СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

                               КОДИ
-------------------
Дата (рік, місяць, число) | | | 01 |
|-----------------|
Підприємство _________________________ за ЄДРПОУ | |
|-----------------|
Територія ____________________________ за КОАТУУ | |
|-----------------|
Організаційно-правова | |
форма господарювання _________________ за КОПФГ | |
|-----------------|
Вид економічної діяльності ___________ за КВЕД | |
-------------------
Середня кількість
працівників, осіб ____________________

Одиниця виміру:
тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

              1. Баланс
на ___________ 20__ р.

              Форма N 1-мс

                        ------------------
Код за ДКУД | 1801006 |
------------------

------------------------------------------------------------------------
| Актив | Код | На початок | На кінець |
| |рядка| звітного року |звітного періоду|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| I. Необоротні активи | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Основні засоби: |1010 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|первісна вартість |1011 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|знос |1012 | ( ) | ( ) |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші необоротні активи |1090 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом I |1095 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| II. Оборотні активи | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Запаси |1100 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Поточна дебіторська |1155 | | |
|заборгованість | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Гроші та їх еквіваленти |1165 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші оборотні активи |1190 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом II |1195 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Баланс |1300 | | |
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
| Пасив | Код | На початок | На кінець |
| |рядка| звітного року |звітного періоду|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| I. Власний капітал | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Капітал |1400 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Нерозподілений прибуток |1420 | | |
|(непокритий збиток) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом I |1495 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|II. Довгострокові зобов'язання,|1595 | | |
| цільове фінансування | | | |
| та забезпечення | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| III. Поточні зобов'язання | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Короткострокові кредити банків |1600 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Поточна кредиторська |1615 | | |
|заборгованість за: | | | |
|товари, роботи, послуги | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|розрахунками з бюджетом |1620 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|розрахунками зі страхування |1625 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|розрахунками з оплати праці |1630 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші поточні зобов'язання |1690 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом III |1695 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Баланс |1900 | | |
------------------------------------------------------------------------

         2. Звіт про фінансові результати
за ____________ 20__ р.

                    Форма N 2-мc ------------------
Код за ДКУД | 1801007 |
------------------

------------------------------------------------------------------------
| Стаття | Код | За звітний | За попередній |
| |рядка| період | період |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Чистий дохід від реалізації |2000 | | |
|продукції (товарів, робіт, | | | |
|послуг) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші доходи |2160 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Разом доходи (2000 + 2240) |2280 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Собівартість реалізованої |2050 | ( ) | ( ) |
|продукції (товарів, робіт, | | | |
|послуг) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші витрати |2165 | ( ) | ( ) |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Разом витрати (2050 + 2165) |2285 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Фінансовий результат до |2290 | | |
|оподаткування (2280 - 2285) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Податок на прибуток |2300 | ( ) | ( ) |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Витрати (доходи), які зменшують|2310 | | |
|(збільшують) фінансовий | | | |
|результат після оподаткування | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Чистий прибуток (збиток) |2350 | | |
|(2290 - 2300 - (+) 2310) | | | |
------------------------------------------------------------------------

 Керівник      __________       ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 25 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011, N 627 від 27.06.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 48 від 08.02.2014 )