Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 39 від 25.02.2000
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 2000 р. за N 161/4382

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
фінансів
N 304 від 30.11.20
00
N 101 від 24.02.20
01
N 989 від 10.12.2002
N 363 від 23.05.20
03
N 440 від 09.07.20
03
N 731 від 22.11.20
04
N 1176 від 11.12.20
06
N 1213 від 19.12.20
06
N 353 від 05.03.20
08
N 756 від 31.05.20
08
N 1125 від 25.09.20
09
N 1315 від 12.11.20
09
N 1085 від 24.09.20
10
N 25 від 24.01.20
11
N 664 від 31.05.20
11 )

На виконання статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) наказую:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (далі - Положення (стандарт) 25), що додається.

2. Положення (стандарт) 25 застосовувати для складання фінансової звітності, починаючи з першого кварталу 2000 року. Установити, що у формах Фінансового звіту показники за аналогічний період 1999 року можуть не подаватися.

( Пункт втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 440 від 09.07.2003 )

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 18 серпня 1995 року N 139 "Про затвердження обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції про порядок їх заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 вересня 1995 року за N 321/857, із змінами і доповненнями.

Заступник Міністра А.В.Литвин

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України 25.02.2000 N 39

(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 24.01.2011 N 25)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 2000 р. за N 161/4382

Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

I. Загальні положення

1. Це Положення (стандарт) установлює зміст і форму Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-м) та порядок заповнення його статей, а також зміст і форму Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-мс) та порядок заповнення його статей. Показники цих звітів наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються:

для складання Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва:

суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які визнані такими відповідно до законодавства, крім довірчих товариств, страхових компаній, банків, ломбардів, інших фінансовокредитних та небанківських фінансових установ, суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють обмін іноземної валюти, є виробниками та імпортерами підакцизних товарів, а також суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному капіталі яких частка вкладів, що належить юридичним особам - засновникам та учасникам цих суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищує 25 відсотків; ( Абзац третій пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )

представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності;

для складання Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва:

суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України ( 2755-17 ), та мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат.

3. Новостворені підприємства та підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік відповідають критеріям, наведеним у пункті 2 цього розділу, застосовують це Положення (стандарт) у поточному (звітному) році. Якщо підприємство за результатами діяльності протягом року втратило ознаки відповідності критеріям, наведеним у пункті 2 цього розділу, то фінансовий звіт таким підприємством складається за звітний період, у якому це відбулось, і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684.

4. Суб'єкти малого підприємництва середню кількість працівників наводять у річному звіті, яку визначають у порядку, установленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики. Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності показники про середню кількість працівників не подають.

5. Форми Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва та Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва наведені відповідно в додатках 1 і 2 до цього Положення (стандарту).

6. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. У графі 4 Звіту про фінансові результати (форма N 2-м і N 2-мс) наводяться дані за аналогічний період минулого (попереднього) року.

7. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, суб'єктами малого підприємництва, які відповідають критеріям пункту 2 цього розділу, складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством (юридичною особою) на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складається баланс щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу включаються до Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва.

8. Суб'єкти малого підприємництва, які мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат:

можуть обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю, без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості;

не створюють забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення;

визнають витрати і доходи з урахуванням вимог Податкового кодексу України ( 2755-17 ) і відносять суми, які не визнаються Податковим кодексом України витратами або доходами, безпосередньо на фінансовий результат після оподаткування;

поточну дебіторську заборгованість включають до підсумку балансу за її фактичною сумою.

9. Суб'єкти малого підприємництва, які мають право на застосування спрощеного обліку доходів і витрат та які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, можуть систематизувати інформацію, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, в регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису.

II. Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

1. У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.

2. Зміст статей балансу

2.1. У статті "Незавершені капітальні інвестиції" відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу). ( Підпункт 2.1 пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )

2.2. У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу, довірчого управління об'єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів, державні (казенні) та комунальні підприємства відображають вартість майна, отриманого на праві господарського відання чи праві оперативного управління, та об'єктів інвестиційної нерухомості. У цій статті також наводиться вартість нематеріальних активів.

У статті наводяться окремо первісна (переоцінена) та залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, а також нарахована в установленому порядку сума їх зносу (у дужках). До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю вказаних необоротних активів і сумою їх зносу на дату балансу.

2.3. У статті "Довгострокові біологічні активи" наводиться вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 N 790, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2005 за N 1456/11736 (далі - Положення (стандарт) 30). У цій статті наводиться справедлива або первісна (переоцінена) вартість, сума накопиченої амортизації (у дужках) і залишкова вартість довгострокових біологічних активів. До підсумку балансу включається справедлива або залишкова вартість, яка дорівнює різниці між первісною (переоціненою) вартістю і сумою накопиченої амортизації.

2.4. У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інші фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який час.

2.5. У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми інших необоротних активів, які не можуть бути включені до згаданих вище статей розділу "Необоротні активи". При переході підприємств на застосування цього Положення (стандарту) до цієї статті на початок звітного року також включаються дані, наведені у статті "Відстрочені податкові активи" (рядок 060) Балансу (форма N 1) на кінець попереднього року.

2.6. У статті "Виробничі запаси" відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу. У цій статті також наводяться витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), валова заборгованість замовників за будівельними контрактами.

2.7. У статті "Поточні біологічні активи" відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролі, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі), а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури), облік яких ведеться відповідно до Положення (стандарту) 30.

2.8. У статті "Готова продукція" відображається собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам, сільськогосподарська продукція в оцінці, визначеній відповідно до Положення (стандарту) 30. У цій статті наводиться також покупна вартість товарів, придбаних підприємствами для подальшого продажу.

2.9. У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи забезпечену векселями заборгованість. У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів, сума якого наводиться у дужках.

2.10. У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображається визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів, зокрема за розрахунками з тимчасової непрацездатності. ( Підпункт 2.10 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )

2.11. У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображається заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів. Показники цієї статті наводяться за чистою реалізаційною вартістю, яка визначається у порядку, наведеному у підпункті 2.9 пункту 2 цього розділу.

2.12. У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

2.13. У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображаються у складі інших необоротних активів.

2.14. У статті "Інші оборотні активи" наводяться суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу "Оборотні активи". У цій статті наводяться, зокрема, вартість грошових документів і сальдо субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами".

2.15. У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

2.16. У складі необоротних активів та груп вибуття відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, які утримуються для продажу, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 N 617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за N 1054/8375 (далі - Положення (стандарт) 27).

2.17. У статті "Статутний капітал" наводиться зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства.

2.18. У статті "Додатковий капітал" відображаються сума дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу. У цій статті також наводяться сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій, внески засновників підприємства понад статутний капітал.

2.19. У статті "Резервний капітал" наводиться сума резервів, створених відповідно до законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

2.20. У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. У першому місяці року переходу на застосування цього Положення (стандарту) сальдо рахунків 17 "Відстрочені податкові активи" і 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" підлягає згортанню взаємною кореспонденцією цих рахунків із відображенням різниці на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

2.21. У статті "Неоплачений капітал" відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Господарські товариства у цій статті також відображають вилучений капітал, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників, державні (казенні) та комунальні підприємства - передачу майна відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2006 за N 1363/13237. Суми за цією статтею вираховуються при визначенні підсумку власного капіталу.

2.22. У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел, у тому числі кошти, вивільнені від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств. ( Підпункт 2.22 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )

2.23. У статтях розділу "Довгострокові зобов'язання" наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них позики, яка не є поточним зобов'язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов'язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов'язаннями.

2.24. У статті "Короткострокові кредити банків" відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов'язання за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх користування.

2.25. У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" наводяться суми зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.

2.26. У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні.

2.27. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства.

2.28. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" відображається сума заборгованості з відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуального страхування його працівників. ( Підпункт 2.28 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )

2.29. У вписуваному рядку 605 відображаються зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, які утримуються для продажу, що визначаються відповідно до Положення (стандарту) 27.

2.30. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" відображається заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою. Заборгованість працівників перед підприємством за операціями з оплати праці наводиться у статті "Інша поточна дебіторська заборгованість".

У рядку 665 наводиться сума заборгованості на кінець звітного періоду з виплат працівникам, що не погашена (не виплачена) у встановлений колективним договором строк.

2.31. У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються суми зобов'язань, які не включені до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання", зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв'язку з розподілом прибутку, заборгованість пов'язаним сторонам, сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" і сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами.

2.32. До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

3. У звіті про фінансові результати наводиться інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

4. Показники про непрямі податки та інші вирахування з доходу, податок на прибуток, витрати і збитки наводяться в дужках.

5. Зміст статей звіту про фінансові результати

5.1. У статті "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.

5.2. У статті "Непрямі податки та інші вирахування з доходу" відображається сума податку на додану вартість, акцизного податку та інших вирахувань з доходу (надані знижки, вартість повернутих товарів та інші обов'язкові збори).

5.3. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) непрямих податків та інших вирахувань з доходу.

5.4. У статті "Інші операційні доходи" відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття тощо. Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів наводяться лише довідково у вписуваному рядку 201.

5.5. У статті "Інші доходи" відображаються: дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. Також у цій статті наводиться сума доходів від надзвичайних подій.

5.6. У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з положеннями Податкового кодексу України ( 2755-17 ).

Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме:

прямих матеріальних витрат;

прямих витрат на оплату праці;

амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;

вартості придбаних послуг, прямо пов'язаних з їх виробництвом (наданням);

інших прямих витрат.

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виготовленого товару, виконаної роботи, наданої послуги, придбаних напівфабрикатів та комплектувальних виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються у порядку, визначеному в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний об'єкт витрат, у тому числі внески на соціальні заходи, витрат з придбання електричної енергії, плата за оренду земельних і майнових паїв.

5.7. У статті "Інші операційні витрати" наводяться загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут, а також собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів і фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства. У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів. Конкретна назва податку або збору і відповідна сума наводяться у рядку 091.

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів наводяться лише довідково у вписуваному рядку 202.

5.8. У статті "Інші витрати" відображаються: витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. Також у цій статті наводяться втрати від надзвичайних подій.

5.9. У статті "Фінансовий результат до оподаткування" відображається різниця між чистими доходами та витратами підприємства.

5.10. У статті "Податок на прибуток" відображається сума податку на прибуток, яка визначається в розмірі податку на прибуток за звітний період.

При переході підприємств на застосування цього Положення (стандарту) у цій статті у графі 4 за аналогічний період попереднього року наводиться результат відповідного складання (вирахування) значень статей "Податок на прибуток від звичайної діяльності" (рядок 180), "Податки з надзвичайного прибутку" (рядок 210) і "Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності" (рядок 185) Звіту про фінансові результати (форма N 2) за попередній рік.

5.11. У статті "Чистий прибуток (збиток)" відображається чистий прибуток або чистий збиток - різниця між сумою фінансового результату до оподаткування і сумою витрат з податку на прибуток.

У зведених фінансових звітах показники фінансового результату до оподаткування, чистого прибутку і збитку наводяться розгорнуто як сума відповідних показників юридичних осіб, фінансова звітність яких включена до зведеного фінансового звіту.

III. Спрощений фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

1. Зміст статей балансу

1.1. У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу, довірчого управління об'єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів, державні (казенні) та комунальні підприємства відображають вартість майна, отриманого на праві господарського відання чи праві оперативного управління, та об'єктів інвестиційної нерухомості. У цій статті також наводиться вартість нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів та незавершені капітальні інвестиції. ( Абзац перший підпункту 1.1 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )

У статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, а також нарахована в установленому порядку сума їх зносу (у дужках). До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю вказаних необоротних активів і сумою їх зносу на дату балансу. Облік основних засобів і нематеріальних активів та нарахування амортизації здійснюються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509, та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 750/4043.

1.2. У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми інших необоротних активів, у тому числі довгострокові фінансові інвестиції. Інші необоротні активи відображаються за первісною вартістю (історичною собівартістю).

1.3. У статті "Запаси" відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу. У цій статті також наводяться витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), валова заборгованість замовників за будівельними контрактами, поточні біологічні активи, готова продукція, сільськогосподарська продукція.

1.4. У статті "Поточна дебіторська заборгованість" відображається фактична заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи забезпечену векселями, інших дебіторів, а також відображається заборгованість засновників з формування статутного капіталу, визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів, зокрема за розрахунками з тимчасової непрацездатності. ( Підпункт 1.4 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )

1.5. У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображаються у складі інших необоротних активів.

1.6. У статті "Інші оборотні активи" наводяться суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу "Оборотні активи", зокрема, поточні фінансові інвестиції.

1.7. У статті "Капітал" наводиться сума фактично внесеного засновниками (власниками) статутного капіталу підприємства. Також відображаються вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу. У цій статті також наводяться сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій, внески засновників підприємства понад статутний капітал, сума резервного капіталу.

1.8. У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

1.9. У складі цільового фінансування відображаються залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел, у тому числі суми коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку на прибуток нуль відсотків.

1.10. У розділі "Довгострокові зобов'язання" наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них позики, яка не є поточним зобов'язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов'язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов'язаннями.

1.11. У статті "Короткострокові кредити банків" відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов'язання за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх користування. У цій статті також наводиться суми зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.

1.12. У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні.

1.13. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства.

1.14. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" відображається сума заборгованості з відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуального страхування його працівників. ( Підпункт 1.14 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )

1.15. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" відображається заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою. Заборгованість працівників перед підприємством за операціями з оплати праці наводиться у статті "Поточна дебіторська заборгованість".

У рядку 665 наводиться сума заборгованості на кінець звітного періоду з виплат працівникам, що не погашена (не виплачена) у встановлений колективним договором строк.

1.16. У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються суми зобов'язань, які не включені до наведених вище статей розділу "Поточні зобов'язання", зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв'язку з розподілом прибутку, заборгованість пов'язаним сторонам, сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами.

2. Зміст статей звіту про фінансові результати

2.1. У статті "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.

2.2. У статті "Непрямі податки та інші вирахування з доходу" відображається сума акцизного податку й інших обов'язкових зборів та надані знижки, вартість повернутих товарів, інші вирахування з доходу.

2.3. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) непрямих податків та інших вирахувань з доходу.

2.4. У статті "Інші доходи" відображаються суми інших доходів від операційної та звичайної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи. У цій статті також відображається сума доходу від надзвичайних подій. ( Підпункт 2.4 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )

2.5. У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" наводиться виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів.

Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з таких витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг:

прямих матеріальних витрат;

прямих витрат на оплату праці і соціальне страхування;

амортизації основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;

вартості придбаних послуг, прямо пов'язаних з їх виробництвом (наданням);

інших прямих витрат,

зменшених на суму зменшення залишку на кінець періоду (порівняно із залишком на початок періоду) незавершеного виробництва і готової продукції, який визначається на підставі первинних документів, якими оформляється рух (придбання, виготовлення, передача в місця зберігання, відпуск на сторону, реалізація) запасів, або за результатами інвентаризації на кінець звітного періоду. Залишок готової продукції оцінюється за ціною реалізації, за вирахуванням непрямих податків, витрат на збут і суми очікуваного прибутку, а залишок незавершеного виробництва оцінюється за матеріальними витратами і витратами на оплату праці. ( Абзац восьмий підпункту 2.5 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )

2.6. У статті "Інші витрати" наводяться інші витрати операційної діяльності та інші витрати звичайної діяльності: загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут, собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів); сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства, витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів; втрати від неопераційних курсових різниць; інші витрати підприємства. У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів. Конкретна назва податку або збору і відповідна сума наводяться у рядку 101. У цій статті також наводиться інформація про втрати від надзвичайних подій.

2.7. У статті "Фінансовий результат до оподаткування" відображається різниця між чистими доходами та всіма витратами підприємства.

2.8. У статті "Податок на прибуток" відображається сума податку на прибуток, яка визначається в розмірі податку на прибуток за звітний період.

2.9. У статті "Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування" відображається різниця між витратами і доходами, які не визнаються витратами або доходами Податковим кодексом України ( 2755-17 ) та не відображені у складі витрат і доходів в інших статтях.

2.10. У статті "Чистий прибуток (збиток)" відображається чистий прибуток або чистий збиток - різниця між сумою фінансового результату до оподаткування, сумою витрат з податку на прибуток та сумою, яка зменшує (збільшує) фінансовий результат після оподаткування.

( Положення в редакції Наказу Міністерства фінансів N 25 від 24.01.2011 )

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко

Додаток 1
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва"

             ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

                               КОДИ
-------------------
Дата (рік, місяць, число) | | | 01 |
|-----------------|
Підприємство _________________________ за ЄДРПОУ | |
|-----------------|
Територія ____________________________ за КОАТУУ | |
|-----------------|
Організаційно-правова | |
форма господарювання _________________ за КОПФГ | |
|-----------------|
Орган державного управління __________ за КОДУ | |
|-----------------|
Вид економічної діяльності ___________ за КВЕД | |
-------------------
Середня кількість
працівників __________________________

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса _______________________________

              1. Баланс
на ___________ 20 р.

                           ------------------
Форма N 1-м Код за ДКУД | 1801006 |
------------------

------------------------------------------------------------------------
| Актив | Код | На початок | На кінець |
| |рядка| звітного року |звітного періоду|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|I. Необоротні активи | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Незавершені капітальні | 020 | | |
|інвестиції | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Основні засоби: | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|залишкова вартість | 030 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|первісна вартість | 031 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|знос | 032 |( )|( )|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Довгострокові біологічні | | | |
|активи: | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|справедлива (залишкова) | 035 | | |
|вартість | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|первісна вартість | 036 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|накопичена амортизація | 037 |( )|( )|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Довгострокові фінансові | 040 | | |
|інвестиції | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші необоротні активи | 070 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом I | 080 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|II. Оборотні активи | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Виробничі запаси | 100 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Поточні біологічні активи | 110 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Готова продукція | 130 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Дебіторська заборгованість | | | |
|за товари, роботи, послуги: | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|чиста реалізаційна вартість | 160 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|первісна вартість | 161 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|резерв сумнівних боргів | 162 |( )|( )|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Дебіторська заборгованість | 170 | | |
|за розрахунками з бюджетом | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інша поточна дебіторська | 210 | | |
|заборгованість | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Поточні фінансові інвестиції | 220 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Грошові кошти та | | | |
|їх еквіваленти: | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|в національній валюті | 230 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|у тому числі в касі | 231 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|в іноземній валюті | 240 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші оборотні активи | 250 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом II | 260 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|III. Витрати майбутніх періодів| 270 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|IV. Необоротні активи та групи | 275 | | |
|вибуття | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Баланс | 280 | | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
| Пасив | Код | На початок | На кінець |
| |рядка| звітного року |звітного періоду|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|I. Власний капітал | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Статутний капітал | 300 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Додатковий капітал | 320 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Резервний капітал | 340 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Нерозподілений прибуток | 350 | | |
|(непокритий збиток) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Неоплачений капітал | 360 |( )|( )|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом I | 380 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|II. Забезпечення наступних | 430 | | |
|витрат і цільове фінансування | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|III. Довгострокові зобов'язання| 480 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|IV. Поточні зобов'язання | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Короткострокові кредити банків | 500 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Поточна заборгованість за | 510 | | |
|довгостроковими зобов'язаннями | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Кредиторська заборгованість за | 530 | | |
|товари, роботи, послуги | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Поточні зобов'язання за | | | |
|розрахунками: | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|з бюджетом | 550 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|зі страхування | 570 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|з оплати праці* | 580 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші поточні зобов'язання | 610 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом IV | 620 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|V. Доходи майбутніх періодів | 630 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Баланс | 640 | | |
------------------------------------------------------------------------

_______________
*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці
(665) ___________

         2. Звіт про фінансові результати
за ____________ 20 _ р.

                    Форма N 2-м  ------------------
Код за ДКУД | 1801007 |
------------------

------------------------------------------------------------------------
| Стаття | Код | За звітний | За аналогічний |
| |рядка| період | період |
| | | | попереднього |
| | | | року |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Дохід (виручка) від реалізації | 010 | | |
|продукції (товарів, робіт, | | | |
|послуг) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Непрямі податки та інші | 020 |( )|( )|
|вирахування з доходу | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Чистий дохід (виручка) від | 030 | | |
|реалізації продукції (товарів, | | | |
|робіт, послуг) (010 - 020) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші операційні доходи | 040 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші доходи | 050 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Разом чисті доходи | 070 | | |
|(030 + 040 + 050) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Собівартість реалізованої | 080 |( )|( )|
|продукції (товарів, робіт, | | | |
|послуг) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші операційні витрати | 090 |( )|( )|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| у тому числі: | 091 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| | 092 |( )|( )|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші витрати | 100 |( )|( )|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Разом витрати (080 + 090 + 100)| 120 |( )|( )|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Фінансовий результат до | 130 | | |
|оподаткування (070 - 120) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Податок на прибуток | 140 |( )|( )|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Чистий прибуток (збиток) | 150 | | |
|(130 - 140) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Забезпечення матеріального | 160 | | |
|заохочення | | | |
------------------------------------------------------------------------

 Керівник      __________       ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 25 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )

Додаток 2
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва"

          СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

                               КОДИ
-------------------
Дата (рік, місяць, число) | | | 01 |
|-----------------|
Підприємство _________________________ за ЄДРПОУ | |
|-----------------|
Територія ____________________________ за КОАТУУ | |
|-----------------|
Організаційно-правова | |
форма господарювання _________________ за КОПФГ | |
|-----------------|
Орган державного управління __________ за КОДУ | |
|-----------------|
Вид економічної діяльності ___________ за КВЕД | |
-------------------
Середня кількість
працівників __________________________

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса _______________________________

              1. Баланс
на ___________ 20 р.

                           ------------------
Форма N 1-мс Код за ДКУД | 1801006 |
------------------

------------------------------------------------------------------------
| Актив | Код | На початок | На кінець |
| |рядка| звітного року |звітного періоду|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|I. Необоротні активи | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Основні засоби: | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|залишкова вартість | 030 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|первісна вартість | 031 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|знос | 032 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші необоротні активи | 070 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом I | 080 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|II. Оборотні активи | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Запаси | 100 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Поточна дебіторська | 210 | | |
|заборгованість | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти| | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|в національній валюті | 230 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|у тому числі в касі | 231 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|в іноземній валюті | 240 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші оборотні активи | 250 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом II | 260 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Баланс | 280 | | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|       Пасив       | Код | На початок  |  На кінець  |
|                |рядка| звітного року |звітного періоду|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|        1        | 2 |    3    |    4    |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|I. Власний капітал       |   |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Капітал            | 300 |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Нерозподілений прибуток    | 350 |        |        |
|(непокритий збиток)      |   |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом I      | 380 |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|II. Цільове фінансування    | 430 |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|III. Довгострокові зобов'язання| 480 |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|IV. Поточні зобов'язання    |   |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Короткострокові кредити банків | 500 |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Кредиторська заборгованість за | 530 |        |        |
|товари, роботи, послуги    |   |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Поточні зобов'язання за    |   |        |        |
|розрахунками:         |   |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|з бюджетом           | 550 |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|зі страхування         | 570 |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|з оплати праці*        | 580 |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші поточні зобов'язання   | 610 |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом IV     | 620 |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Баланс             | 640 |        |        |
------------------------------------------------------------------------

_______________
 *З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці
 (665) ___________

         2. Звіт про фінансові результати
           за ____________ 20 _ р.

                    Форма N 2-мс ------------------
                    Код за ДКУД  |   1801007  |
                           ------------------
------------------------------------------------------------------------
|      Стаття       | Код |  За звітний | За попередній |
|                |рядка|   період  |   період   |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|       1        | 2 |    3    |    4    |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Дохід (виручка) від реалізації | 010 |        |        |
|продукції (товарів, робіт,   |   |        |        |
|послуг)            |   |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Непрямі податки та інші    | 020 |(       )|(       )|
|вирахування з доходу      |   |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Чистий дохід (виручка) від   | 030 |        |        |
|реалізації продукції (товарів, |   |        |        |
|робіт, послуг) (010 - 020)   |   |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші доходи          | 040 |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Разом чисті доходи       | 070 |        |        |
|(030 + 040)          |   |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Собівартість реалізованої   | 080 |(       )|(       )|
|продукції (товарів, робіт,   |   |        |        |
|послуг)            |   |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші витрати          | 100 |(       )|(       )|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| у тому числі:        | 101 |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|                | 102 |(       )|(       )|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Разом витрати (080 + 090)   | 120 |(       )|(       )|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Фінансовий результат до    | 130 |        |        |
|оподаткування (070 - 120)   |   |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Податок на прибуток      | 140 |(       )|(       )|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Витрати (доходи), які зменшують|   |        |        |
|(збільшують) фінансовий    |   |        |        |
|результат після оподаткування | 145 |        |        |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Чистий прибуток (збиток)    | 150 |        |        |
|(130 - 140 - 145)       |   |        |        |
------------------------------------------------------------------------

 Керівник      __________       ____________________
           (підпис)       (ініціали, прізвище)

 Головний бухгалтер __________       ____________________
           (підпис)       (ініціали, прізвище)

( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 25 від 24.01.2011 )