Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 139 від 18.08.95
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 вересня 1995 р. за N 321/857

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну
N 39 від 25.02.20
00
)

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну
N 13 від 23.01.
96
N 231 від 28.10.
96
N 267 від 20.12.
96
N 30 від 10.02.
97
N 247 від 17.11.
97
N 37 від 19.02.
98
N 138 від 25.06.
98 )

( Додатково див. Наказ Мінфіну
N 131 від 11.06.9
7 )

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну
N 238 від 18.11.
98
N 40 від 11.02.
99
N 282 від 17.11.9
9)

Про затвердження обсягу і форм
річного бухгалтерського звіту
підприємства та Інструкції про
порядок їх заповнення

Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 року N 250 (надалі Положення), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. ( Пункт 1.1 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96 ) Обсяг типових форм річного бухгалтерського звіту, які складаються підприємствами й організаціями, що перебувають на господарському розрахунку і є юридичними особами (крім банків), а також організаціями, що не перебувають на господарському розрахунку, але одержують прибутки від господарської або іншої комерційної діяльності, незалежно від видів діяльності та форм власності (додаток N 1);

1.2. ( Пункт 1.2 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96 ) Типові форми річної бухгалтерської звітності (додаток N 2);

1.3. Перелік видів діяльності, щодо яких органи, у віданні яких перебувають підприємства й організації, складають зведений бухгалтерський звіт (додаток N 3);

1.4. Інструкцію про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства (додаток N 4).

2. Встановити, що підприємства, які одержують з бюджету кошти на державне регулювання цін, покриття збитків та інше фінансування витрат за рахунок асигнувань з бюджету, подають бухгалтерський звіт, крім органів, зазначених у пункті 76 Положення, відповідному фінансовому органу.

3. Визнати такими, що втрачають чинність з 1 січня 1996 року:

а) наказ Міністерства фінансів України від 9 серпня 1993 року N 55 "Про затвердження обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та інструкції про порядок їх заповнення", крім пункту 1.5;

б) пункт 1 наказу Міністерства фінансів України від 26 липня 1994 року N 65 "Про зміни та доповнення до наказу від 9 серпня 1993 року N 55".

Заступник Міністра С.А.Буковинський

(Додаток N 1 відмінено згідно Наказу Мінфіну
N 231 від 28.10.96)

Додаток N 1
до наказу Міністерства фінансів
України від 18 серпня 1995 р.
N 139

Обсяг типових форм річного бухгалтерського звіту

1. Баланс підприємства - форма N 1.

2. Звіт про фінансові результати та їх використання - форма N 2.

3. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства - форма N 3.

(Додаток N 2 відмінено згідно Наказу Мінфіну
N 231 від 28.10.96)

Додаток N 2
до наказу Міністерства фінансів
України від 18 серпня 1995 р.
N 139

Затверджено
Мінфіном України за погодженням
з Мінстатом України для річної
звітності 1995 р.

Баланс підприємства
на 1 ___________________ 199 _____ р.

                          ----------------
|____ Коди ____|
Форма N 1 за ЗКУД |_1801002______|
Дата (рік, місяць, число) |___:_____:_01_|
Підприємство ................ за ЗКПО |______________|
Територія ................... за СПАТО |______________|
Форма власності .................... за ЗКФВ |______________|
Орган державного управління ........ за СПОДУ |______________|
Галузь (вид діяльності) ............ за ЗКГНГ |______________|
Одиниця виміру: млн.укр.крб. Контрольна сума |______________|
Адреса: ........................................ ----------------
----------------
Дата висилання |______________|
Дата одержання |______________|
Строк подання |______________|
----------------

------------------------------------------------------------------
|Код |На по-|На кі- |
Актив |ряд-|чаток |нець |
|ка |року |звіт- |
| | |ного |
| | |періоду|
---------------------------------------------+----+------+-------|
1 | 2 | 3 | 4 |
---------------------------------------------+----+------+-------|
I. Основні засоби та інші позаоборотні активи| | | |
Основні засоби: | | | |
залишкова вартість .......................| 010|______|_______|
знос * (02) ..............................| 011|______|_______|
первісна вартість * (01) .................| 012|______|_______|
Нематеріальні активи: | | | |
залишкова вартість .......................| 020|______|_______|
знос * (02) ..............................| 021|______|_______|
первісна вартість * (04) .................| 022|______|_______|
Незавершені капітальні вкладення (33, 35, 61)| 030|______|_______|
Устаткування (07) ...........................| 035|______|_______|
Довгострокові фінансові вкладення (58) ......| 040|______|_______|
Розрахунки з учасниками (75) ................| 050|______|_______|
---------------------------------------------| 055|______|_______|
Інші позаоборотні активи ....................| 060|______|_______|
Всього по розділу I .....................| 070|______|_______|
II. Запаси і затрати | | | |
Виробничі запаси (05-08, 10) ................| 080|______|_______|
Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09) ....| 090|______|_______|
Малоцінні і швидкозношувані предмети: | | | |
залишкова вартість .......................| 100|______|_______|
знос * (13) ..............................| 101|______|_______|
первісна вартість * (12) .................| 102|______|_______|
Незавершене виробництво (20,21,23,29,30,44) .| 110|______|_______|
Витрати майбутніх періодів (31) .............| 120|______|_______|
Готова продукція (40) .......................| 130|______|_______|
Товари: | | | |
купівельна вартість ......................| 140|______|_______|
торгова націнка * (42) ...................| 141|______|_______|
продажна вартість * (41) .................| 142|______|_______|
Всього по розділу II ...................| 150|______|_______|
III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи| | | |
Товари відвантажені: | | | |
строк сплати по яких не настав (45) ......| 160|______|_______|
не сплачені в строк (45) .................| 165|______|_______|
Розрахунки з дебіторами: | | | |
за товари, роботи, послуги, строк оплати | | | |
яких не настав (62, 76) ..................| 170|______|_______|
за товари, роботи і послуги, не сплачені | | | |
в строк (62, 76) .........................| 180|______| _____|
по векселях одержаних (59) ...............| 190|______|_______|
з бюджетом (68) ..........................| 200|______|_______|
з персоналом за іншими операціями (73) ...| 210|______|_______|
по авансах виданих (61) ..................| 220|______|_______|
з дочірними підприємствами (78) ..........| 230|______|_______|
з іншими дебіторами ......................| 240|______|_______|
Короткострокові фінансові вкладення (58) ....| 250|______|_______|
Грошові кошти: | | | |
каса (50) ................................| 260|______|_______|
розрахунковий рахунок (51) ...............| 270|______|_______|
валютний рахунок (52) ....................| 280|______|_______|
інші грошові кошти (54, 55, 56) ..........| 290|______|_______|
Використання позикових коштів (82) ..........| 300|______|_______|
Витрати з незакінченого капітального | | | |
ремонту (03,23) .............................| 305| | |
інші оборотні активи ........................| 310|______|_______|
Всього по розділу III ..................| 320|______|_______|
Збитки: | | | |
минулих років (98) ..........................| 330|______|_______|
звітного року (80) ..........................| 340|____X_|_______|
Баланс (сума рядків 070, 150, 320, 330 і 340)| 350|______|_______|
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Код |На по-|На кі- |
Пасив |ряд-|чаток |нець |
|ка |року |звіт- |
| | |ного |
| | |періоду|
---------------------------------------------+----+------+-------|
1 | 2 | 3 | 4 |
---------------------------------------------+----+------+-------|
I. Джерела власних та прирівнених до них | | | |
коштів | | | |
Статутний фонд (капітал) (85) ...............| 400|______|_______|
Резервний фонд (88) .........................| 410|______|_______|
Фінансування капітальних вкладень (93, 94) ..| 420|______|_______|
Розрахунки за майно (76) ....................| 425|______|_______|
Спеціальні фонди і цільове фінансування (87, | | | |
88, 96) .....................................| 430|______|_______|
Амортизаційний фонд (86) ....................| |______|_______|
на повне відновлення ....................| 440| | |
на капітальний ремонт ...................| 445| | |
Розрахунки з учасниками (75) ................| 450|______|_______|
Доходи майбутніх періодів (83) ..............| 455|______|_______|
Резерви наступних витрат і платежів (89) ....| 460|______|_______|
Нерозподілений прибуток минулих років (98) ..| 470|______|_______|
_____________________________________________| 475|______|_______|
Прибуток: | | | |
нерозподілений звітного року (80) ...........| 480|___X__|_______|
використаний у звітному році * (81) .........| 481|___X__|_______|
звітного року * (80) ........................| 482|___X__|_______|
Всього по розділу I ....................| 490|______|_______|
II. Довгострокові пасиви | | | |
Довгострокові кредити банків (92) ...........| 500|______|_______|
Довгострокові позикові кошти (95) ...........| 510|______|_______|
Довгострокові кредити та позики, що не | | | |
погашені в строк ............................| 520|______|_______|
Всього по розділу II ....................| 530|______|_______|
III. Розрахунки та інші пасиви | | | |
Короткострокові кредити банків (90) .........| 600|______|_______|
Короткострокові позикові кошти (95) .........| 610|______|_______|
Короткострокові кредити та позики, що не | | | |
погашені в строк ............................| 620|______|_______|
Розрахунки з кредиторами: | | | |
за товари, роботи і послуги, строк сплати | | | |
яких не настав (60, 76) ..................| 630|______|_______|
за товари, роботи і послуги, не сплачені | | | |
в строк (60, 76) .........................| 640|______|_______|
по векселях виданих (66) .................| 650|______|_______|
по авансах одержаних (61) ................| 660|______|_______|
з бюджетом (68) ..........................| 670|______|_______|
по позабюджетних платежах (65) ...........| 680|______|_______|
по страхуванню (69) ......................| 690|______|_______|
по оплаті праці (70) .....................| 700|______|_______|
з дочірніми підприємствами (78) ..........| 710|______|_______|
з іншими кредиторами (71, 76) ............| 720|______|_______|
Позики для працівників (97) .................| 730|______|_______|
Інші короткострокові пасиви .................| 740|______|_______|
Всього по розділу III ...................| 750|______|_______|
Баланс (сума рядків 490, 530, 750) ..........| 760|______|_______|
------------------------------------------------------------------

Довідки

------------------------------------------------------------------
|Код |Залишок| За звітний період |Залишок |
Найменування |ряд-|на по- |--------------------|на кінець|
показника |ка |чаток |нараховано|витрачено|звітного |
| |звітно-|(створено,| (перера-|періоду |
| |го року|одержано) |ховано) | |
---------------------+----+-------+----------+---------+---------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---------------------+----+-------+----------+---------+---------|
Використано на фінан-| | | | | |
сування капітальних | | | | | |
і фінансових вкладень| | | | | |
з початку року: | | | | | |
амортизація основ- | | | | | |
них засобів | 900| | | | |
амортизація немате-| | | | | |
ріальних активів | 905| | | | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
прибуток, що спря-| | | | | |
мовується на розви-| | | | | |
ток і вдосконалення| | | | | |
виробництва та со- | | | | | |
ціальної сфери | 910| | | | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
бюджетні та поза-| | | | | |
бюджетні кошти | 920| | | | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
інші залучені кошти| 930| | | | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
Всього | | | | | |
(рядки 900 - 930) | 940| | | | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
Рух валютних коштів | | | | | |
- всього | 950| | | | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
в т.ч. пов'язаного| | | | | |
з діяльністю під- | | | | | |
приємства | 951| х | | | х |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
Внутрішня заборгова- | | | | | |
ність: | | | | | |
дебіторська | | | | | |
(рядки 170-240 | | | | | |
ф N 1) | 960| | х | х | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
кредиторська | | | | | |
(рядки 630-720 | | | | | |
ф N 1) | 970| | х | х | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
Фінансова допомога | | | | | |
на зворотній основі | 980| | | | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
Бюджетна позичка для | | | | | |
дитячих оздоровчих | | | | | |
закладів | 985| | | | |
Бюджетна позичка | | | | | |
на закупівлю сіль-| 990| | | | |
госппродукції | | | | | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
Аванси за рахунок | | | | | |
бюджетної позички | 995| | | | |
------------------------------------------------------------------

Керівник
Головний бухгалтер
* Дані по цих рядках у валюту балансу не входять

Затверджено
Мінфіном України за погодженням
з Мінстатом України для річної
звітності 1995 р.

Звіт
про фінансові результати
та їх використання
за _______________ 199_____ р.

                         -----------------
|____ Коди _____|
Форма N 2 за ЗКУД |___18011004____|
Дата (рік, місяць, число)|_____:_____:_01|
Підприємство ___________________________ за ЗКПО |_______________|
Територія ______________________________ за СПАТО|_______________|
Орган державного управління ____________ за СПОДУ|_______________|
Галузь (вид діяльності) ________________ за ЗКГНГ|_______________|
Одиниця виміру: млн.укр.крб. Контрольна сума |_______________|
-----------------

I. Фінансові результати

------------------------------------------------------------------
Найменування показника |Код |При-|Збит-|
|рядка|бут-|ки |
| |ки | |
------------------------------------------------+-----+----+-----|
1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------------------------+-----+----+-----|
Виручка (валовий дохід) від реалізації продук- | | | X |
ції (товарів, робіт, послуг) ...................|_010 |____|_____|
Державне регулювання цін .......................|_011 |____|___X_|
Податок на добавлену вартість ..................|_015 |__X_|_____|
Акцизний збір ..................................|_020 |__X_|_____|
________________________________________________|_025 |__X_|_____|
________________________________________________|_030_|__X_|_____|
Затрати на виробництво реалізованої продукції | | | |
(робіт, послуг) ................................|_040_|__X_|_____|
Результат від реалізації .......................|_050_|____|_____|
Результат від іншої реалізації .................|_060_|____|_____|
у тому числі від реалізації основних фондів, | | | |
нематеріальних активів і матеріальних цінностей |_061_|____|_____|
від здачі окремого майна в оренду | 062 | | |
Доходи і витрати від позареалізаційних операцій |_070_|____|_____|
у тому числі: | | | |
по прибуткових активах .......................|_071_|____|___X_|
штрафи, пеня, неустойки та інші види санкцій .|_072_|____|_____|
Всього прибутків і збитків .....................|_080_|____|_____|
Балансовий прибуток або збиток .................|_090_|____|_____|
у тому числі від завищення цін і тарифів | 091 | | |
Фактичні обсяги виробництва продукції (робіт, | | | |
послуг) ........................................|_100_|____|_____|
Одержано на власні потреби .....................|_110_|____|_____|
________________________________________________|_120_|____|_____|
------------------------------------------------------------------

II. Використання прибутку

------------------------------------------------------------------
Найменування напрямків |Код |На кінець звіт-|
|рядка |ного періоду |
------------------------------------------+------+---------------|
1 | 2 | 3 |
------------------------------------------+------+---------------|
Платежі до бюджету .......................|_200__|_______________|
Відрахування в резервний (страховий) фонд |_210__|_______________|
Використано на: | | |
виробничий розвиток .................|_220__|_______________|
соціальний розвиток .................|_230__|_______________|
заохочування ........................|_240__|_______________|
дивіденди ...........................| 245 | |
вилучення виручки ...................|_250__|_______________|
інші цілі ...........................|_260__|_______________|
------------------------------------------------------------------

III. Платежі до бюджету

------------------------------------------------------------------
Найменування показника |Код |Нале- |Фактич-|
|ряд-|жить по|но вне-|
|ка |розра- |сено |
| |хунку | |
--------------------------------------------+----+-------+-------|
1 | 2 | 3 | 4 |
--------------------------------------------+----+-------+-------|
Акцизний збір ..............................|_300|_______|_______|
Плата за землю .............................|_305|_______|_______|
Податок на (прибуток) ......................|_310|_______|_______|
............................................|_315|_______|_______|
Відрахування на геолого-розвідувальні роботи|_320|_______|_______|
Орендна плата ..............................|_325|_______|_______|
Плата за використання природних ресурсів ...|_330|_______|_______|
Плата за забруднення навколишнього природно-| | | |
го середовища ..............................|_335|_______|_______|
Плата за воду ..............................|_340|_______|_______|
Фонд ліквідації наслідків Чорнобильської | | | |
катастрофи .................................|_345|_______|_______|
Прибутковий податок з громадян .............|_350|_______|_______|
Різниця в ціні на газ ......................|_355|_______|_______|
Податок на добавлену вартість: | | | |
з реалізації ............................|_360|_______|_______|
з імпорту ...............................|_365|_______|_______|
Податок з власників транспортних засобів ...|_370|_______|_______|
Рентні платежі .............................|_375|_______|_______|
Місцеві податки і збори ....................|_380|_______|_______|
............................................| 385| | |
Інші податки і платежі .....................|_390|_______|_______|
Економічні санкції .........................|_395|_______|_______|
у т.ч. плата за забруднення навколишнього| | | |
природного середовища понад ліміти ......|_396|_______|_______|
-----------------------------------------------------------------|
Довідково: відстрочені і розстрочені платежі (400) |
------------------------------------------------------------------

IV. Затрати і витрати, що враховуються
при обчисленні пільг по податку на прибуток

------------------------------------------------------------------
|Код |Фактично |
Найменування показника |рядка|за звітний|
| |період |
------------------------------------------------+-----+----------|
На придбання спецобладнання та устаткування для | | |
забезпечення роботи інвалідів 1 і 2 груп | 500 |__________|
На утримання об'єктів соціально-культурного | | |
призначення | 510 |__________|
На реконструкцію і модернізацію активної частини| | |
основних фондів | 520 |__________|
На соціально-трудову та медичну реабілітацію | | |
працюючих інвалідів | 530 |__________|
На благодійні цілі | 540 |__________|
------------------------------------------------------------------

V. Пільговий прибуток

------------------------------------------------------------------
Вид прибутку |Код рядка| Сума |
----------------------------------------------+---------+--------|
______________________________________________| 600 |________|
______________________________________________| 610 |________|
______________________________________________| 620 |________|
______________________________________________| 630 |________|
------------------------------------------------------------------

Керівник
Головний бухгалтер

Затверджено
Мінфіном України за погодженням
з Мінстатом України для річної
звітності 1995 р.

Звіт
про фінансово-майновий стан
підприємства
на 1 _________________ 199__ р.

                         ----------------
|___ Коди _____|
Форма N 3 за ЗКУД |_____1801005__|
Дата (рік, місяць, число) |___:_____:_01_|
Підприємство ........................... за ЗКПО |______________|
Територія .............................. за СПАТО |______________|
Орган державного управління ............ за СПОДУ |______________|
Галузь (вид діяльності) ................ за ЗКГНГ |______________|
Одиниця виміру: млн.укр.крб. .... Контрольна сума----------------

1. Рух фондів

------------------------------------------------------------------
|Код |Залишок |Надійш-|Витраче-|Залишок |
Найменування |ряд-|(+), пере-|ло (на-|но (пе- |(+), пере-|
показника |ка |витрата |рахова-|рерахо- |витрата |
| |(-) на по-|но) за |вано) за|(-) на кі-|
| |чаток року|рік |рік |нець року |
---------------------+----+----------+-------+--------+----------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---------------------+----+----------+-------+--------+----------|
Статутний фонд ......|010 |__________|_______|________|__________|
.....................|015 |__________|_______|________|__________|
.....................|020 |__________|_______|________|__________|
Резервний фонд ......|030 |__________|_______|________|__________|
Фонд коштів, що спря-| | | | | |
мовуються на розвиток| | | | | |
і вдосконалення виро-| | | | | |
бництва .............|040 |__________|_______|________|__________|
Фонд коштів, які| | | | | |
спрямовуються на со-| | | | | |
ціальні потреби .....|050 |__________|_______|________|__________|
Фонд заохочення .....|060 |__________|_______|________|__________|
Нерозподілений прибу-| | | | | |
ток минулих років ...|070 |__________|_______|________|__________|
Резерв на покриття| | | | | |
наступних витрат та| | | | | |
платежів ............|080 |__________|_______|________|__________|
Фонд охорони праці ..|085 |__________|_______|________|__________|
Цільове фінансування| | | | | |
з бюджету ...........|090 |__________|_______|________|__________|
Цільове фінансування| | | | | |
з позабюджетних фон-| | | | | |
дів .................|100 |__________|_______|________|__________|
Інші фонди спеціаль-| | | | | |
ного призначення ....|110 |__________|_______|________|__________|
.....................|120 |__________|_______|________|__________|
.....................|130 |__________|_______|________|__________|
Разом ...............|140 |__________|_______|________|__________|
------------------------------------------------------------------

Довідково: з рядку 110 графа 6:

курсові різниці за операціями в іноземних валютах (141)_______________________
індексація вартості основних засобів (142)___________________________________
фонд збільшення оборотних коштів (143)____________________________________

2. Використання коштів бюджету та позабюджетних фондів

------------------------------------------------------------------
|Код |З бюд-|З позабюд-|
Найменування показника |ряд-|жету |жетних |
|ка | |фондів |
------------------------------------------+----+------+----------|
1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------------------+----+------+----------|
Одержано на: | | | |
Фінансування державних капітальних вкла-| | | |
день ...................................|200 |______|__________|
Фінансування науково-дослідних робіт ...|210 |______|__________|
підвищення соціальних гарантій населення|220 |______|__________|
виробничий і соціальний розвиток .......|230 |______|__________|
виплати по соціальному захисту громадян,| | | |
що постраждали внаслідок Чорнобильської | | | |
катастрофи .............................|240 |______|__________|
заходи по соціальному захисту працівни-| | | |
ків у зв'язку з конверсією .............|250 |______|__________|
заходи по державному регулюванню цін ...|260 |______|__________|
Інші цілі ..............................|270 |______|__________|
----------------------------------------------------------------

3. Спрямування коштів до цільових і позабюджетних фондів та на споживання

------------------------------------------------------------------
|Код |Нале- |Витра- |Перера-|
Найменування показника |ряд-|жить за|чено на|ховано |
|ка |розра- |підпри-|у фонди|
| |хунком |ємстві | |
------------------------------------+----+-------+-------+-------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------+----+-------+-------+-------|
Фонд соціального страхування .......| 300| |_______| |
Пенсійний фонд .....................| 310| |_______| |
Фонд сприяння зайнятості населення .| 320| |___X___| |
На фінансування дорожнього господар-| | | | |
ства ...............................| 330| |___X___| |
Державний фонд сприяння конверсії ..| 340| |___X___| |
Фонд охорони праці .................| 345| |___X___| |
Державний інноваційний фонд ........| 350| |___X___| |
Фонд охорони навколишнього середови-| | | | |
ща .................................| 355| |___X___| |
Середньоспискова чисельність праців-| | | | |
ників ..............................| 360| | | |
Кошти, направлені на споживання ....| 370| | | |
У тому числі: | | | | |
витрати на оплату праці .........| 371| | | |
грошові виплати і заохочення ....| 372| | | |
прибутки по акціях і вкладах у | | | | |
майно підприємства ..............| 373| | | |
------------------------------------------------------------------

4. Наявність та рух основних засобів

------------------------------------------------------------------
|Код |Зали-|Надій-|Вибу-|Зали- |
Найменування показника |ряд-|шок |шло |ло за|шок на|
|ка |на по|(введе|рік |кінець|
| |чаток|но) за| |року |
| |року |рік | | |
----------------------------------+----+-----+------+-----+------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
----------------------------------+----+-----+------+-----+------|
I. Виробничі основні засоби | | | | | |
основного виду діяльності | | | | | |
Будівлі ..........................| 400|_____|______|_____|______|
Споруди ..........................| 401|_____|______|_____|______|
Передавальні пристрої ............| 402|_____|______|_____|______|
Машини і устаткування ............| 403|_____|______|_____|______|
Транспортні засоби ...............| 404|_____|______|_____|______|
Інструмент та інвентар ...........| 405|_____|______|_____|______|
Робоча і продуктивна худоба ......| 406|_____|______|_____|______|
Багаторічні насадження ...........| 407|_____|______|_____|______|
Капітальні витрати на поліпшення | | | | | |
земель (без споруд) ..............| 408|_____|______|_____|______|
Інші основні засоби ..............| 409|_____|______|_____|______|
Разом по розділу ..............| 410|_____|______|_____|______|
II. Виробничі основні засоби | | | | | |
інших галузей .............| 420|_____|______|_____|______|
III. Невиробничі основні засоби| 430|_____|______|_____|______|
Разом основних засобів | | | | | |
(рядок 410 + 420 + 430) .......| 440|_____|______|_____|______|
IV. Незавершене будівництво ...| 450|_____|______|_____|______|
у тому числі геолого-розві-| | | | | |
дувальні роботи ...........| 451|_____|______|_____|______|
------------------------------------------------------------------

Довідки

------------------------------------------------------------------
Найменування показника |Код | Сума |
|рядка| |
--------------------------------------------------+-----+--------|
Результат від списання основних фондів ...........| 455 | |
Із рядка 440 графа 6 основні засоби: .............| | |
здані в оренду ...............................| 460 | |
взяті в оренду ...............................| 461 | |
з охорони навколишнього середовища | 462 | |
повністю амортизовані ........................| 463 | |
Індексація вартості основних фондів ..............| 470 | |
Середньорічна вартість основних засобів ..........| 475 | |
Із рядка 450 графа 4: | | |
за рахунок власних коштів ....................| 480 | |
за рахунок довгострокових кредитів ...........| 481 | |
за рахунок інших позикових коштів ............| 482 | |
Амортизація на ремонт ............................| 485 | |
Затрати на ремонт основних засобів ...............| | |
капітальний ..................................| 490 | |
поточний .....................................| 491 | |
Загальна земельна площа (га) .....................| 495 | |
з неї сільгоспугіддя (без присадибних ділянок)| 496 | |
------------------------------------------------------------------

5. Наявність та рух нематеріальних активів

------------------------------------------------------------------
|Код |Зали-|Надій-|Вибу-|Зали- |
Вид нематеріальних активів |ряд-|шок |шло |ло за|шок на|
|ка |на по|за рік|рік |кінець|
| |чаток| | |року |
| |року | | | |
----------------------------------+----+-----+------+-----+------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
----------------------------------+----+-----+------+-----+------|
Права на винаходи та інші подібні | | | | | |
об'єкти промислової та інтелек- | | | | | |
туальної власності ...............| 500|_____|______|_____|______|
Права користування природними | |_____|______|_____|______|
ресурсами ........................| 510|_____|______|_____|______|
Програмні продукти ...............| 520|_____|______|_____|______|
Права на місце на біржі ..........| 530|_____|______|_____|______|
Знаки на товари и послуги, гудві- | | | | | |
ли, ноу-хау ......................| 535| | | | |
Інші .............................| 540|_____|______|_____|______|
------------------------------------------------------------------

6. Фінансові вкладення

------------------------------------------------------------------
|Код |Довгострокові|Короткострокові|
Вид фінансових вкладень |ряд-|-------------+---------------|
|ка |на по-|на кі-|на по-|на кі- |
| |чаток |нець |чаток |нець |
| |року |року |року |року |
------------------------------+----+------+------+------+--------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------+----+------+------+------+--------|
Внески до статутних фондів | | | | | |
інших підприємств ............|550_|______|______|______|________|
Облігації та подібні їм цінні | | | | | |
папери .......................|560_|______|______|______|________|
Акції ........................|570_|______|______|______|________|
Депозити .....................|575 | | | | |
з них в іноземній валюті .....|576 | | | | |
Інші .........................|580_|______|______|______|________|
------------------------------------------------------------------

7. Норматив власних оборотних коштів (590) ________________________

8. Наявність власних оборотних коштів (595) ________________________

9. Переоцінка товарно-матеріальних цінностей і товарів

------------------------------------------------------------------
Види переоцінених товарно- |Код |Сума дооцінки |Розподіл сум до|
матеріальних цінностей |ряд-|(+), уцінки (-) |оцінки (перео- |
|ка |товарно-матері- |цінки) |
| |альних цінностей|---------------|
| | |на при-|на фі- |
| | |ріст |нансо- |
| | |власних|ві ре- |
| | |оборот-|зуль- |
| | |них |тати |
| | |коштів | |
---------------------------+----+----------------+-------+-------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---------------------------+----+----------------+-------+-------|
Сировина та матеріали .....|600 |________________|_______|______ |
Покупні напівфабрикати ....|610 |________________|_______|______ |
Тара і тарні матеріали ....|620 |________________|_______|______ |
Паливо ....................|630 |________________|_______|______ |
Запасні частини ...........|640 |________________|_______|______ |
Тварини на вирощуванні ....|645 | | | |
Насіння, корми ............|650 |________________|_______|______ |
Малоцінні і швидкозношувані| | | | |
предмети ..................|660 |________________|_______|______ |
Незавершене виробництво ...|670 |________________|_______|______ |
Готова продукція ..........|680 |________________|_______|______ |
Товари ....................|685 |________________|_______|______ |
Разом .....................|690 |________________|_______|______ |
------------------------------------------------------------------

10. Іноземні інвестиції

------------------------------------------------------------------
|Код| Сума |
Вид іноземних інвестицій |ряд+--------------------------|
|ка |у національній |у доларах|
| |грошовій одиниці| США |
----------------------------------+---+----------------+---------|
1 | 2 | 3 | 4 |
----------------------------------+---+----------------+---------|
Основні засоби ...................|700|________________|________ |
Нематеріальні активи .............|710|________________|________ |
Іноземна валюта ..................|720|________________|________ |
Інші .............................|730|________________|________ |
------------------------------------------------------------------

11. Нестачі, крадіжки і псування цінностей

------------------------------------------------------------------
Найменування показника |Код |Загальна сума|Сума нестач, |
|рядка |нестач, кра- |крадіжок і |
| |діжок і псу- |псування цін-|
| |вання ціннос-|ностей, що |
| |тей (рахунок |віднесена на |
| |84) |винних (раху-|
| | |нок 72) |
------------------------------+------+-------------+-------------|
1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------+------+-------------+-------------|
Залишок на початок року | 750 | | |
Виявлено за звітний рік | 760 | | |
в тому числі товарно-мате- | | | |
ріальних цінностей | 761 | | |
Списано (віднесено) - всього | 770 | | |
в тому числі: | | | |
на винних осіб | 771 | | |
на витрати виробництва і | | | |
обігу | 772 | | |
на збитки за відсутності | | | |
конкретних винуватців | 773 | | |
на збитки у разі відмови | | | |
суду | 774 | | |
Відшкодовано | 780 | | |
Залишок на кінець звітного | | | |
періоду | 790 | | |
------------------------------------------------------------------

Сума відшкодування (795) ________________________________________


12. Об'єкти житлово-комунального і соціально-культурного
призначення

------------------------------------------------------------------
Найменування показника |Код |Кількісні | Вартісні показники |
|рядка |показники |----------------------|
| | |Балансова|Дохо-|Витра-|
| | |вартість |ди за|ти за |
| | |на кінець|рік |рік |
| | |року | | |
-----------------------+------+-----------+---------+-----+------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-----------------------+------+-----------+---------+-----+------|
Площа житлового фонду | | | | | |
(кв.м) | 800 | | | | |
Кількість ліжок у гур- | | | | | |
тожитках | 810 | | | | |
Об'єкти комунального | | | | | |
господарства | 820 | X | | | |
Об'єкти соціально- | | | | | |
культурного призначення| 830 | X | | | |
Разом | 840 | X | | | |
з них орендна плата | 841 | X | X | | X |
------------------------------------------------------------------

13. Позабалансові активи і пасиви

------------------------------------------------------------------
Найменування показника |Код |Залишок| Надійшло| Вибуло| Залишок|
|рядка |на по- | за рік | за рік| на кі- |
| |чаток | | | нець |
| |року | | | року |
-----------------------+------+-------+---------+-------+--------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-----------------------+------+-------+---------+-------+--------|
Орендовані основні за- | | | | | |
соби (001) | 850 | | | | |
Товарно-матеріальні цін| | | | | |
ності на відповідально-| | | | | |
му зберіганні (002, | | | | | |
003) | 855 | | | | |
Бланки суворої звітнос-| | | | | |
ті (004) | 860 | | | | |
Заборгованість дебіто- | | | | | |
рів, що списана (005) | 865 | | | | |
Забезпечення одержані | | | | | |
(006) | 870 | | | | |
Забезпечення і зобов'я-| | | | | |
зання видані (006, 007)| 875 | | | | |
Приватизаційні майнові | | | | | |
сертифікати (008) | 880 | | | | |
------------------------------------------------------------------

Керівник
Головний бухгалтер

Додаток N 3
до наказу Міністерства фінансів
України від 18 серпня 1995 р.
N 139

Перелік
видів діяльності, щодо яких органи, у віданні яких перебувають
підприємства й організації, складають зведений бухгалтерський звіт

основна діяльність підприємств промисловості;

основна діяльність будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних і бурових організацій;

основна діяльність проектних та пошукових організацій;

капітальне будівництво;

основна діяльність геологічних організацій і топографогеодезичних підприємств (експедицій);

основна діяльність наукових організацій;

основна діяльність постачальницько-збутових організацій;

основна діяльність підприємств і організацій торгівлі та громадського харчування;

основна діяльність підприємств по виробництву сільськогосподарської продукції;

основна діяльність підприємств системи хлібопродуктів;

основна діяльність обчислювальних організацій та інших організацій, що надають інформаційно-обчислювальні послуги;

основна діяльність підприємств побутового обслуговування;

основна діяльність підприємств транспорту;

основна діяльність підприємств зв'язку;

основна діяльність організацій по ремонту і утриманню автомобільних шляхів;

основна діяльність підприємств житлово-комунального господарства;

основна діяльність зовнішньоекономічних організацій;

основна діяльність заготівельних організацій;

основна діяльність видавництв;

основна діяльність правлінь громадських організацій та їх підрозділів;

інші види діяльності.

Додаток N 4
до наказу Міністерства фінансів
України від 18 серпня 1995 р.
N 139

Затверджено
наказом Міністерства фінансів
України від 18 серпня 1995 р.
N 139

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
N 282 від 17.11.99)

Інструкція
про порядок заповнення форм
річного бухгалтерського звіту
підприємства

(Слова "добавлена вартість" у всіх відмінках по тексту
Інструкції замінено словами "додана вартість" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Мінфіну N 247
від 17.11.97)

(Інструкція застосовується без змін і доповнень, внесених
Наказом Мінфіну від N 37 19.02.98 згідно з
Наказом Мінфіну від N 238 18.11.98 )

1. Загальні положення

1.1. За цією Інструкцією річний бухгалтерський звіт складається підприємствами й організаціями, що є юридичними особами, та виділеними на окремий баланс філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами підприємств і організацій (крім банків і бюджетних установ), незалежно від видів діяльності та форм власності. (Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 13 від 23.01.96, в редакції Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96)

1.2. У формах бухгалтерських звітів наводяться всі передбачені показники. У випадках незаповнення тієї чи іншої статті (рядка, графи) через відсутність активів, пасивів, операцій ця стаття (рядок, графа) прокреслюється.

1.3. Форми звітності заповнюються в тисячах гривень з одним десятковим знаком чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та іншими засобами, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності та запобігли б внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень. Зведений бухгалтерський звіт органи, у віданні яких знаходяться юридичні особи, заповнюють у тисячах гривень. (Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 231 від 28.10.96, N 30 від 10.02.97, N 247 від 17.11.97)

1.4. Заголовна частина форм заповнюється в такому порядку:

- реквізит "Підприємство" - відображає повну назву підприємства (відповідно до засновницьких документів), зареєстрованого у встановленому порядку, та його ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України; ( Абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 30 від 10.02.97, N 247 від 17.11.97 )

- реквізит "Територія" - відображає назву території відповідно до Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України; (Абзац третій пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

- реквізит "Форма власності" - відображає, з якою формою власності зареєстроване підприємство, виходячи із Закону України "Про власність" (697-12) та з класифікації форм власності; (Абзац четвертий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 30 від 10.02.97, N 247 від 17.11.97 )

- реквізит "Галузь" відображає галузь відповідно до Загального класифікатора галузей народного господарства, а реквізит "Вид економічної діяльності" - вид діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності; ( Абзац п'ятий пункту 1.4 в редакції Наказу Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

- реквізит "Орган державного управління" - відображає назву органу, у віданні якого перебуває підприємство (якщо він є) і якому подається бухгалтерський звіт;

- реквізит "Контрольна сума" - підприємствами не заповнюється;

- реквізит "Адреса підприємства" - відображає повну поштову адресу;

(Абзац пункту 1.4 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 30 від 10.02.97) - реквізит "Кількість підприємств" - відображає кількість юридичних осіб, що включені до зведеного балансу підприємства; (Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінфіну N 13 від 23.01.96)

- реквізит "Кількість підприємств" - відображає кількість юридичних осіб, що включені органом управління до зведеного балансу. (Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96)

1.5. Показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства, виділених на окремий баланс (далі філії), підприємства повинні включати в дані показників форм звітності підприємства. Під окремим балансом слід розуміти систему показників, що обчислюються та заповнюються підрозділом підприємства, які відображають його фінансово-майновий стан на звітну дату для потреб управління підприємством. Виділення структурних підрозділів - цехів, дільниць, відділень на окремий баланс з належними активами і пасивами оформляється відповідним рішенням керівника підприємства і підтверджується складанням відповідного акта, який підписується представниками підприємства і філії. Додатком до акта є передатний окремий баланс, в якому відображаються результати обов'язкової інвентаризації майна і зобов'язань філії. У передатний окремий баланс включаються ті статті (або їх частина) загального балансу підприємства, які прямо стосуються або безпосередньо випливають із діяльності структурного підрозділу, що виділяється (необоротні та оборотні активи, прибутки і збитки поточного року і нерозподілені прибутки (непокриті збитки) минулих років, що утворилися за період до виділення структурного підрозділу на окремий баланс, зобов'язання, фонди цільового фінансування, спеціального призначення тощо). Філії у звіті відображають показники своєї діяльності з дня виділення структурного підрозділу на окремий баланс по 31 грудня звітного року. (Абзац перший пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96, N 30 від 10.02.97, N 247 від 17.11.97, N 282 від 17.11.99 )

Бухгалтерський облік майна, цінностей, зобов'язань та операцій, пов'язаних з виконанням договору про спільну діяльність, ведеться підприємством, на яке покладається здійснення заходів учасників угоди про спільну діяльність. У такому разі облік майна, цінностей, зобов'язань та фінансових результатів, що створені, придбані або утворились під час спільної діяльності, ведеться на окремому балансі тим учасником, якому за угодою доручено ведення спільних справ учасників договору. Показники такого окремого балансу не включаються до балансу підприємства, на яке покладено ведення спільних справ учасників угоди про спільну діяльність. У бухгалтерській звітності учасників угоди про спільну діяльність відображаються фінансові та інші результати спільної діяльності, що належать за угодою кожному з учасників.

Учасники договору про спільну діяльність подають документи по операціях, що відносяться до спільної діяльності, а учасник, на якого покладено ведення обліку, забезпечує інших учасників договору інформацією, яка необхідна їм для формування звітних, податкових та інших матеріалів у строки, що обумовлені договором та забезпечують складання бухгалтерської звітності в установлені терміни.

1.6. Підприємство, яке ввійшло в систему міністерства, відомства, іншого органу управління (концерну, корпорації, асоціації, об'єднання і т.п.) після 1 січня, відображає в річному звіті всі операції з 1 січня по 31 грудня звітного року.

1.7. Підприємство, яке у звітному році ліквідоване, реорганізоване або змінило форму власності, подає звіт за діючими формами річного звіту за період з початку року до моменту ліквідації (реорганізації).

1.8. Заново створені підприємства відображають у звіті кошти та їх джерела (за вартістю придбання, одержання) з дня їх державної реєстрації по 31 грудня звітного року.

У разі поділу підприємства до нових підприємств, які виникли в результаті цього поділу, переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права і зобов'язання реорганізованого підприємства. ( Абзац другий пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96 )

У балансі створеного підприємства відображаються дані активів і пасивів роздільного балансу.

1.9. Активи, пасиви та операції в іноземній валюті включаються в річний бухгалтерський звіт у сумах, що визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю, що діє на території України, по курсу Національного банку України. Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з майном та зобов'язаннями, вартість яких виражена в іноземній валюті, визначено Положенням з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14 лютого 1996 року N 29. (Пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96 )

1.10. Дані статей балансу на кінець звітного року повинні бути обгрунтовані результатами ретельно проведеної перед складанням річного бухгалтерського звіту інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, резервів, розрахунків та інших активів і пасивів. При проведенні інвентаризації та регулюванні її результатів слід керуватися Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року N 69.

До подання річного бухгалтерського звіту на підставі затверджених керівником підприємства пропозицій постійно діючих інвентаризаційних комісій про врегулювання розходжень фактичної наявності цінностей проти даних бухгалтерського обліку, що виявлені у ході інвентаризації, повинні бути внесені відповідні записи в регістри і рахунки бухгалтерського обліку.

( Абзац третій пункту 1.10 виключено на підставі Наказу Мінфіну N 30 від 10.02.97 ) За наслідками перерахування статей балансу станом на 2 вересня 1996 року відповідно до Указу Президента України від 25 серпня 1996 року N 762/96 "Про грошову реформу в Україні" інвентаризаційні комісії повинні встановити реальну сучасну вартість матеріальних цінностей, у першу чергу тих, вартість яких відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 1996 року N 1002 (із змінами і доповненнями) була заокруглена до 1 копійки. Висновок інвентаризаційної комісії щодо зміни вартості таких цінностей відображається по дебету рахунків обліку виробничих запасів (включаючи малоцінні предмети та предмети прокату) в кореспонденції з рахунками 13 "Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів" - на суму зміни зносу малоцінних предметів в експлуатації і предметів прокату та 88 "Фонди спеціального призначення" субрахунок "Фонд поповнення власних коштів і дооцінки товарно-матеріальних цінностей" - на різницю між сумою зміни вартості та зносу за висновком комісії. ( Пункт 1.10 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96 )

1.11. Суми статей балансу по коштах на рахунках у банках, банківських позиках, про рух фінансування з бюджету та позабюджетних фондів повинні відповідати даним, що вказані у виписках банків. Відображення в балансі сум за розрахунками з фінансовими і податковими органами, які взаємно не погоджені, не допускається.

1.12. Бухгалтерські звіти і баланси підписує керівник (власник) і головний бухгалтер, а при відсутності на підприємстві бухгалтерської служби - спеціаліст, який веде облік. Бухгалтерський звіт підприємства, на якому бухгалтерський облік провадиться за угодою зі спеціалізованою організацією, підписує керівник підприємства і керівник спеціалізованої організації. (Абзац перший пункту 1.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

В бухгалтерських звітах і балансах не повинно бути ніяких підчисток і помарок. Виправлення помилок у звітах здійснюється з дотриманням Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88.

1.13. При виявленні підприємством або іншими органами у звітах як поточного, так і минулого року (після їх затвердження) перекручень звітних даних виправлення проводиться у звітах за той звітний період, в якому були виявлені приписки та інші перекручення. Причому виправлення вносяться до даних за звітний період (квартал, з початку року). Якщо не встановлено періоду перекручення звітних даних, то виправлення також проводиться у звітах за той період, у якому були виявлені приписки та інші перекручення.

Виправлення помилок (перекручень), які допущені у поточному році та виявлені також у поточному році до затвердження і подання річного звіту за поточний рік, здійснюється у бухгалтерському обліку виключенням (сторнуванням) неправильних записів та заміною їх правильними у тому місяці, в якому вони були виявлені, але не пізніше звіту за грудень поточного року.

Виправлення помилок, які допущені в минулому році внаслідок перекручення витрат виробництва та обігу у бухгалтерському обліку і звітності про фінансові результати за минулий рік не вноситься, а відображається у поточному році як фінансовий результат минулих років, виявлений у звітному періоді, у кореспонденції з рахунками обліку, по яких допущені перекручення.

Виправлення неправильно обчислених затрат на виробництво, яке допущене внаслідок перекручення (збільшення або зменшення) відхилень фактичної собівартості сировини і матеріалів від їхньої планової собівартості (транспортно-заготівельних витрат) або несвоєчасного (надмірного або зменшеного) віднесення затрат, проводиться записами по дебету або кредиту відповідних рахунків у кореспонденції з рахунком 80 "Прибутки і збитки" (у складі фінансових результатів від позареалізаційних операцій).

У тих випадках, коли у затрати на виробництво продукції включені витрати, які належить відносити відповідно до діючого порядку за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, або інших джерел (амортизаційний фонд, спеціальні фонди, резервні кошти), або надмірно нараховані амортизація основних фондів, знос нематеріальних активів і засобів в обороті, виправлення здійснюються шляхом зменшення відповідного джерела на суму зазначених витрат, відрахувань (рахунків 81, 86, 87, 88, 89, 96, 02, 13) у кореспонденції з кредитом рахунка 80 "Прибутки і збитки".

Якщо за результатами перевірок податкових та інших державних органів річного бухгалтерського звіту встановлено приховування (заниження) прибутку, то виправлення в бухгалтерському обліку і звітності за минулий рік не вносяться, а нараховані за результатами перевірки та відповідно до чинного законодавства суми податку з прихованого прибутку та штраф за приховування (заниження) прибутку відображаються по кредиту рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом" і дебету рахунка 81 "Використання прибутку".

Якщо за результатами перевірок уповноважені органи визнали недійсним протокол взаємозаліку за розрахунками з бюджетом, то у місяці прийняття такого рішення виправлення здійснюються виключенням (шляхом сторнування) суми таких взаємозаліків за дебетом і кредитом тих рахунків бухгалтерського обліку, на яких такий взаємозалік було відображено. ( Пункт 1.13 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

1.14. Річний бухгалтерський звіт підприємства до подання у встановлені адреси розглядається і затверджується у порядку, встановленому законодавством та установчими документами.

1.15. Річний бухгалтерський звіт подається зброшурованим в окрему папку. Типові форми бухгалтерського звіту малого підприємства заповнюються за цією Інструкцією (для відповідних статей і рядків) з урахуванням тих особливостей обліку майна, зобов'язань і господарських операцій малого підприємства, які викладені у Вказівках про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 1996 року N 112. Ознаки, за якими підприємство може бути віднесеним до категорії малих підприємств, визначені статтею 2 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ).

Підприємства можуть самостійно виготовляти бланки бухгалтерської звітності, включаючи до них статті, в яких слід відображати активи, пасиви та операції, що мали місце на підприємстві у звітному році. За відсутності того або іншого виду майна, зобов'язання, операції відповідна стаття не зазначається. При цьому для статей (рядків), що включені до форм звіту, слід зберегти їхній код, указаний у графі 2 типових форм. ( Пункт 1.15 в редакції Наказу Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

1.16. До річного звіту підприємства (за винятком малого) додається пояснювальна записка з поясненням основних факторів, що вплинули на господарські та фінансові результати роботи підприємства, висвітленням фінансового і майнового стану підприємства, яка частина статутного фонду на дату складання звіту фактично сплачена (внесена) засновниками (учасниками) підприємства, у якому порядку визначена вартість нематеріальних активів, що внесені учасниками до статутного фонду, яким органом (зборами) і коли розглянуто і затверджено річний бухгалтерський звіт. У пояснювальній записці відображаються дані про доходи, витрати та зобов'язання, що мають суттєвий вплив на отримання об'єктивної оцінки фінансово-майнового стану підприємства і виникли або виявлені після дати, на яку складається річний звіт, але до дати його подання. В пояснювальній записці також повідомляється про змінення у наступному році методології відображування й оцінювання окремих операцій та активів. Також включається до пояснювальної записки: відомість результатів інвентаризації, інформація про забезпеченість підприємства власними коштами та їх відвернення у прострочену заборгованість з переліком найбільших дебіторів, про склад статей інших активів і пасивів балансу, інша інформація, яка може бути потрібною для отримання якомога повнішої та об'єктивнішої характеристики фінансово-майнового стану підприємства. ( Абзац перший пункту 1.16 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 247 від 17.11.97, N 238 від 18.11.98 )

У поясненнях до звіту всі підприємства наводять курс, за яким при складанні річного бухгалтерського звіту був здійснений перерахунок активів і пасивів в іноземній валюті у грошову одиницю, що діє на території України, а також пояснюють причини змін вступного балансу на початок року.

Підприємство, до складу якого входять дочірні підприємства та виділені на окремий баланс філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, в пояснювальній записці наводить дані про їх місцезнаходження, назву і вид діяльності.

Міністерства і відомства в пояснювальній записці висвітлюють ефективність використання підприємствами бюджетних коштів на зворотній основі.

1.17. При складанні річного бухгалтерського звіту необхідно керуватися Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. N 250, з урахуванням змін та доповнень, внесених Постановами Кабінету Міністрів України від 05.07.93 р. N 509, від 24.09.93 р. N 804, від 21.03.94 р. N 175, від 26.04.95 р. N 307 і від 14.08.96 р. N 951, від 11.08.97 р. N 869. Вказівками щодо організації бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Наказом Міністерства фінансів України від 07.05.93 р. N 25 (в редакції Наказу Міністерства фінансів України від 15 січня 1998 року N 10 зі змінами та доповненнями, затвердженими Наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 1998 року N 138. (Пункт 1.17 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 231 від 28.10.96, N 30 від 10.02.97, N 247 від 17.11.97, N 238 від 18.11.98 )

2. Баланс підприємства
(форма N 1)

2.1. У графі 3 показуються дані на початок року по вступному балансу, тобто дані графи 4 балансу річного звіту за минулий рік з урахуванням організаційної перебудови підприємств, індексації основних фондів, переоцінки товарно-матеріальних цінностей та інших змін на початок звітного року. ( Абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 10.02.97, N 247 від 17.11.97 )

До складання заключного балансу обов'язкова звірка оборотів і залишків у записах аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку на кінець звітного року.

2.2. Для порівняння даних балансів на початок і кінець року номенклатура статей затвердженого балансу на початок року повинна бути приведена у відповідність з номенклатурою та групуванням розділів і статей у них, установлених для балансу на кінець року.

2.3. У статті "Основні засоби" показується вартість власних основних фондів як діючих, так і тих, що знаходяться на консервації, у запасі або передані в оперативну оренду. У цій же статті відображаються капітальні вкладення у насадження та на поліпшення земель, а також капітальні затрати в орендовані будинки, споруди, устаткування та інші об'єкти, що відносяться до основних засобів. Орендне підприємство відображає по даній статті власні та взяті в оренду основні засоби цілісних майнових комплексів державних підприємств або їх структурних підрозділів. Орендарі відображають у цій статті вартість взятих у фінансову оренду основних фондів. Порядок обліку операцій, пов'язаних з передачею та одержанням окремих інвентарних об'єктів основних фондів в оперативну і фінансову оренду, встановлено Інструкцією з бухгалтерського обліку орендних операцій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 25.07.95 р. N 128 зі змінами і доповненнями. ( Абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

У цій статті наводиться окремо первісна вартість, облік якої ведеться на рахунку 01 "Основні засоби", та сума зносу основних засобів, облік якої ведеться на відповідних субрахунках рахунка 02 "Знос (амортизація) майна", а також балансова (залишкова) вартість. Балансова (залишкова) вартість основних засобів визначається як різниця між сальдо на дату складання балансу на рахунку 01 "Основні засоби" і сальдо на відповідних субрахунках обліку зносу основних засобів рахунка 02 "Знос (амортизація) майна". ( Абзац другий пункту 2.3 в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

При приватизації окремих квартир в об'єктах житлового фонду їхня вартість з балансу не списується і до передачі на баланс товариству або об'єднанню індивідуальних власників квартир відображається на субрахунку 3 "Приватизований житловий фонд" рахунка 01 "Основні засоби". (Абзац третій пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97)

Приватизовані підприємства, статутний фонд яких було зменшено на вартість об'єктів державного житлового фонду, у даній статті показують знос по них, нарахування якого відображається по кредиту рахунка 02 "Знос (амортизація) майна" і дебету рахунка 88 "Фонди спеціального призначення".

Малі підприємства у цій статті показують вартість основних засобів та нематеріальних активів, а також суму зносу (зношення) такого майна. (Пункт 2.3 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

До складу основних засобів (без нарахування амортизації) зараховується вартість земельних ділянок, що придбані підприємством відповідно до Указу Президента України від 19 січня 1999 року N 32/99 "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення". (Пункт 2.3 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Мінфіну N 282 від 17.11.99)

2.4. У статті "Нематеріальні активи" показується вартість прав користування водою, іншими природними ресурсами, промисловими зразками, знаками для товарів і послуг, місцем на товарній, фондовій біржі, вартість програмного забезпечення обчислювальної техніки, об'єктів промислової та інтелектуальної власності, "ноу-хау", гудвілу, прав користування будинками, спорудами, що внесені у рахунок вкладів до статутного фонду підприємства, а також придбаних у процесі діяльності підприємства. Тут також показується вартість належних підприємству прав на здійснення окремих видів діяльності та оренду будівель (споруд, приміщень). (Абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96, N 30 від 10.02.97, N 247 від 17.11.97)

У цій статті наводиться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також сума нарахованого у встановленому порядку зносу. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу.

2.5. У статті "Незавершені капітальні вкладення" показується вартість незакінченого будівництва (у тому числі і закінченого, але не перекритого джерелами фінансування), що здійснюється як господарським, так і підрядним способом.

У цій же статті відображаються витрати по формуванню основного стада, на геологорозвідувальні роботи, а також суми авансів і коштів, що видані підприємством на вказані цілі в тимчасове користування у вигляді авансів.

До інших капітальних робіт і затрат у складі капітальних вкладень належить також сума податку на землю, що зайнята під забудову. ( Пункт 2.5 доповнено абзацом третім згідно з Наказами Мінфіну N 30 від 10.02.97, N 247 від 17.11.97, в редакції Наказу Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

2.6. У статті "Устаткування" відображаються за фактичною вартістю запаси устаткування, що підлягає установці і знаходиться на складах підприємств та в дорозі. У цю статтю забудовники включають вартість будівельних матеріалів, конструкцій, деталей та інших матеріальних цінностей, що призначені для капітального будівництва.

2.7. У статті "Довгострокові фінансові вкладення" показуються довгострокові (на строк більше року) інвестиції підприємства у прибуткові активи (цінні папери - акції, облігації, сертифікати, казначейські зобов'язання) інших підприємств, господарських товариств, процентні облігації внутрішніх державних і місцевих позик, а також вклади у статутні фонди спільних підприємств та інші фінансові вкладення, що обліковуються на рахунку 58 "Фінансові вкладення".

2.8. У статті "Неоплачений капітал" (рядок 465) відображається сума заборгованості власників (засновників) за внесками до статутного фонду підприємства. (Пункт 2.8 в редакції Наказів Мінфіну N 40 від 11.02.99, N 282 від 17.11.99)

2.9. У рядку 050 "Майно в оренді (11)" орендодавці відображають вартість переданих в оренду цілісних майнових комплексів, облік яких ведеться відповідно до Порядку відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов'язаних з приватизацією та орендою державних підприємств, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.12.93р. N 109, з урахуванням доповнень до нього, затверджених наказами Міністерства фінансів України від 25.01.94р. N 9, від 10.05.95 р. N 68, від 19.06.96 р. N 121, від 19.11.96 р. N 244. У цьому ж рядку орендодавці показують залишок зобов'язань орендаря щодо погашення вартості взятих у фінансову оренду інвентарних об'єктів основних фондів. (Пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 231 від 28.10.96, N 30 від 10.02.97, N 247 від 17.11.97)

2.10. У статті "Інші позаоборотні активи" показується вартість довгострокових активів, що не знайшли відображення в інших статтях розділу 1 активу балансу, зокрема сума дебіторської заборгованості строком погашення більше одного року; заборгованості за продані основні засоби; сума заборгованості орендного підприємства по переданих йому оборотних матеріальних засобах за плату з розстрочкою платежу; сума різниць від уцінки цінностей, що проводилась у встановленому порядку і не відшкодована (не врегульована) до моменту складання балансу. До цієї статті включаються дані про заборгованість підприємств енергетики, газової промисловості та житлово-комунального господарства, яка реструктурована відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1997 року N 1154 "Про стан розрахунків та механізм погашення заборгованості за спожиті теплову, електричну енергію та природний газ, водопостачання та водовідведення установами і організаціями, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також населенням за житловокомунальні послуги", термін погашення якої не настав. Бухгалтерський облік такої заборгованості провадиться в порядку, визначеному наказом Міністерства фінансів України від 16 грудня 1997 року N 272 "Про бухгалтерський облік взаємозаліку та реструктуризації заборгованості. (Пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98)

2.11. У статті "Виробничі запаси" показується фактична собівартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріальних цінностей, що відносяться до засобів в обороті, крім малоцінних і швидкозношуваних предметів та будматеріалів, що включені до рядка 035.

У статті "Малоцінні та швидкозношувані предмети" показується їхня первісна та залишкова вартість, а також сума нарахованого у встановленому порядку зносу. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу.

У цій статті показується також первісна і залишкова вартість предметів, призначених для видачі напрокат та сума нарахованого по них зносу.

Малі підприємства до статті "Виробничі запаси" включають також: вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів у запасі (на складі); залишкову вартість предметів, що призначені для видавання напрокат; вартість тварин на вирощуванні та відгодівлі. ( Пункт 2.11 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

2.12. У статті "Тварини на вирощуванні і відгодівлі" відображається вартість на кінець звітного періоду: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації (без постановки на відгодівлю); тварин, прийнятих від населення для реалізації, та молодняку тварин. ( Пункт 2.12 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96 )

2.13. У статті "Незавершене виробництво" показуються витрати по незавершеному виробництву і незавершених роботах (послугах), облік яких відповідно до встановленого порядку здійснюється на рахунках бухгалтерського обліку, передбачених для узагальнення інформації про витрати основного і допоміжного виробництва та обслуговуючих господарств. Незавершене виробництво і напівфабрикати власного виробництва (вироби, роботи і послуги) відображаються за оцінкою, що застосовується підприємством відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. N 250.

Підприємства (будівельні, наукові, геологорозвідувальні), що здійснюють в поточному році розрахунки із замовниками відповідно до укладених договорів за закінчені етапи робіт, що мають самостійне значення, відображають по даній статті також і вартість оплачених замовником етапів, які обліковуються на рахунку 36 " Виконані етапи по незавершених роботах". При цьому замовник зараховує на свій баланс тільки повністю готову продукцію.

У бухгалтерському обліку закінчені етапи робіт у сумі фактичних затрат списуються з рахунка 20 "Основне виробництво" у кореспонденції з рахунком 46 "Реалізація". ( Абзац третій пункту 2.13 в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

Списання проводиться після оформлення в установленому порядку прийняття закінчених етапів виконаних робіт. ( Абзац четвертий пункту 2.13 в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

Одночасно на суму прийнятих до оплати рахунків-фактур за виконані етапи по продажній вартості кредитується рахунок 46 "Реалізація" у кореспонденції з рахунком 36 "Виконані етапи по незавершених роботах". ( Абзац п'ятий пункту 2.13 в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

Кошти, що надійшли від замовників в оплату закінчених і прийнятих ними етапів, відображаються по дебету рахунка 51 "Розрахунковий рахунок" і кредиту рахунка 61 "Розрахунки по авансах".

Після закінчення всіх робіт у цілому вартість оплачених замовником етапів робіт списується з рахунка 36 у кореспонденції з дебетом рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" з одночасним погашенням заборгованості за рахунок раніше одержаних платежів (дебет рахунка 61 і кредит рахунка 62).

У даній статті показуються затрати на не закінчені до кінця звітного періоду роботи з ремонту основних засобів, а також затрати по сплаву лісопродукції і незавершеного виробництва сільського господарства, які відображаються за вирахуванням вартості випуску. ( Абзац восьмий пункту 2.13 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 30 від 10.02.97, N 247 від 17.11.97 )

У цій статті також показується сума витрат обігу, що відносяться до залишку нереалізованих товарів на підприємствах, що здійснюють свою діяльність у сфері постачання, збуту, торгівлі та громадського харчування. Сума витрат обігу, що відноситься до залишку не реалізованих на кінець місяця товарів, визначається як добуток вартості нереалізованих товарів і середнього відсотка транспортних витрат, витрат на зберігання, оброблення, підсортування, передпродажну підготовку товарів та відсотків за кредит. Середній відсоток визначається діленням суми витрат обігу на залишок товарів на початок місяця і витрат на зберігання, оброблення, підсортування, передпродажну підготовку товарів, транспортних витрат та відсотків за кредит за звітний місяць на суму реалізованих у звітному місяці товарів і залишку товарів на кінець звітного місяця. Решта витрат обігу щомісяця списується з кредиту рахунка 44 "Витрати обігу" в дебет рахунка 80 "Прибутки і збитки". (Абзац дев'ятий пункту 2.13 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96 )

Транспортні підприємства, які розрахунки із замовниками послуг проводять за оформленими реєстрами підписаних одержувачами вантажів товарно-транспортних документів, у вписуваному рядку 111 показують фактичну собівартість транспортних послуг, реєстр документів на які замовником на дату складання звіту не оформлено. Затрати з таких послуг до їх оформлення обліковуються на окремому субрахунку рахунка 20 "Основне виробництво". (Пункт 2.13 доповнено абзацом десятим згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96 )

2.14. У статті "Витрати майбутніх періодів" показується сума витрат, які проведені у звітному періоді, але підлягають віднесенню у наступних звітних періодах на витрати виробництва та обігу.

Малі підприємства такі витрати включають до статті "Незавершене виробництво". ( Пункт 2.14 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

2.15. У статті "Готова продукція" показується фактична виробнича собівартість залишків закінчених виробництвом виробів, які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає вказаним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва.

Малі підприємства у статті "Готова продукція" також показують за купівельною вартістю матеріальні цінності, що придбані з метою подальшого продажу (товари). ( Пункт 2.15 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

2.16. У статті "Товари" показується вартість товарів, які придбані підприємствами, що здійснюють свою діяльність у постачанні, збуті, в торгівлі і громадському харчуванні. Підприємства громадського харчування також відображають у цій статті залишки сировини на кухнях і в коморах, залишки товарів у буфетах.

У цій статті підприємства роздрібної торгівлі, а також ті організації оптової торгівлі, постачання і збуту, які обрали варіант обліку товарів за продажними цінами, наводять окремо продажну і купівельну вартість товарів, а також суму товарних надбавок, що відноситься до залишку товарів. Купівельна вартість визначається як різниця між продажною вартістю і сумою товарних надбавок. Підприємства оптової торгівлі, постачання і збуту, які в обліку товарів застосовують купівельні ціни, суму товарних надбавок не показують. (Абзац другий пункту 2.16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

По цій статті промислові, транспортні, будівельні та інші виробничі підприємства показують вироби, матеріали, продукти, що придбані спеціально для продажу, а також вартість готових виробів, які придбані для комплектації на промислових підприємствах і не включаються у собівартість готової продукції, а підлягають відшкодуванню покупцем окремо.

Суми товарних надбавок, що припадають на залишок не реалізованих на кінець звітного місяця товарів, визначаються як добуток вартості нереалізованих товарів на середній відсоток товарних надбавок. Середній відсоток товарних надбавок визначається діленням суми товарних надбавок на залишок товарів на початок звітного місяця і товарних надбавок з придбаних товарів за звітний місяць за вирахуванням суми обороту по дебету рахунка 42 "Торговельна націнка" субрахунок 1 "Товарні надбавки" (на інші списання) на суму реалізованих у звітному місяці товарів і залишку товарів на кінець звітного місяця. ( Абзац четвертий пункту 2.16 в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

Дебетове або кредитове сальдо субрахунку 4 "Валютна маржа" рахунка 42 "Торгова націнка" показується відповідно у рядку 310 або 740. ( Пункт 2.16 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96 )

2.17. У статті "Товари відвантажені, не оплачені в строк" підприємства, які виручку від реалізації продукції (робіт, послуг) до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. N 869 "Про списання курсових різниць за операціями в іноземній валюті та внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250" визначали за сумою, що у вигляді платежу за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи (послуги) зарахована на рахунки підприємства в установах банків, показують собівартість відвантаженої до набрання чинності зазначеною постановою продукції (товарів), виконаних робіт (послуг), що не оплачені покупцями (замовниками) у строк, передбачений договором. ( Пункт 2.17 в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

2.18. У статті "Розрахунки з дебіторами за товари, роботи, послуги" підприємства показують до моменту надходження платежів продажну вартість відвантаженої продукції, товарів (виконаних робіт, послуг), включаючи продажну вартість відвантаженої на виконання бартерного контракту продукції (товарів, робіт, послуг) з відображенням по дебету рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і кредиту рахунка 46 "Реалізація". У місяці відвантаження продукції, товарів або виконання робіт і послуг фактична їхню собівартість відображається по дебету рахунку 46 і кредиту рахунків обліку виробничих запасів, готової продукції, товарів і затрат на виробництво. Продажна вартість відвантаженої продукції (робіт, послуг), що не оплачена у строки, передбачені договором, показується у рядку 180. ( Пункт 2.18 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96, N 247 від 17.11.97 )

З настанням терміну погашення реструктурованої заборгованості, що зазначена у пункті 2.10 цієї Інструкції, відповідна сума заборгованості відображається у рядку 180 з одночасним виключенням її з рядка 060. ( Пункт 2.18 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

У рядку 185 показують резерв сумнівних боргів, який створюється в порядку, встановленому Вказівками щодо організації бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Наказом Міністерства фінансів України від 7 травня 1993 року N 25 (в редакції Наказу Міністерства фінансів України від 15 січня 1998 року N 10 зі змінами та доповненнями, затвердженими Наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 1998 року N 138. ( Пункт 2.18 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

Підсумок розділу III активу балансу визначається зменшенням суми показників усіх статей цього розділу на показник статті "Резерв сумнівних боргів". ( Пункт 2.18 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

2.19. Дебетове сальдо аналітичного обліку розрахунків за товари, роботи і послуги у балансі наводиться в активі, кредитове сальдо - у пасиві, тобто заборгованість у розрахунках наводиться розгорнуто.

2.20. У рядку 190 показується врахована на рахунку 59 "Векселі одержані" заборгованість по розрахунках з покупцями, замовниками та іншими дебіторами по відвантаженій продукції (товарах), виконаних роботах і наданих послугах, які забезпечені одержаними векселями відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ).

Порядок бухгалтерського обліку вексельного обігу встановлено Листом Міністерства фінансів України від 12.08.92 р. N 18-4116 (з наступними змінами і доповненнями). ( Абзац другий пункту 2.20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

У цьому рядку показуються також суми векселів Державного казначейства, Порядок бухгалтерського обліку операцій з якими затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 10 липня 1996 року N 140 (з наступними змінами і доповненнями). ( Пункт 2.20 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96, із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

2.21. У статті "Аванси видані" показується сума авансів (крім тих, що включені до рядка 030), які видані іншим підприємствам у рахунок наступних платежів. ( Пункт 2.21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96 )

2.22. У статтях "Розрахунки з дочірніми підприємствами" активу і пасиву відображаються дані по поточних операціях з дочірніми підприємствами (міжбалансові розрахунки) та по внутрівідомчих розрахунках, облік яких ведеться на рахунку 78, "Внутрішньовідомчі розрахунки по поточних операціях".

2.23. У статті "Розрахунки з бюджетом" показується заборгованість перед фінансовими і податковими органами, а також переплата по податках, зборах та інших платежах до бюджету.

У рядках 195, 665 показуються відповідно сальдо сум на субрахунках 2 "З податкового кредиту" та 1 "З податкових зобов'язань" рахунка 67 "Податкові розрахунки", записи на яких ведуться згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 1 липня 1997 р. N 141, із змінами, що внесені наказом Міністерства фінансів України від 17 жовтня 1997 р. N 218, 19 лютого 1998 р. N 37 та 6 листопада 1998 року N 230. У рядку 195 також відображається сальдо субрахунку 3 "З акцизного збору", записи на якому проводяться в порядку, визначеному в пункті 3.4 цієї Інструкції. (Пункт 2.23 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97, із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 238 від 18.11.98, N 40 від 11.02.99, N 282 від 17.11.99)

2.24. У статті "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" показується заборгованість працівників підприємства з позик на індивідуальне і кооперативне житлове будівництво або придбання садових будиночків та благоустрій садових ділянок, молодим сім'ям на поліпшення житлових умов або обзаведення домашнім господарством. Кредити і кошти підприємства, що використані на видачу позик працівникам, показуються у статті "Інші короткострокові зобов'язання" розділу III пасиву. ( Пункт 2.24 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96, N 40 від 11.02.99, N 282 від 17.11.99 )

2.25. У рядку 240 показується заборгованість по розрахунках, які не знайшли відображення в інших статтях групи "Розрахунки з дебіторами" розділу III активу балансу, зокрема заборгованість постачальників, підзвітних осіб, постачальників по нестачах товарно-матеріальних цінностей, які виявлено під час їх приймання заборгованість Регіонального центру сертифікатних аукціонів у розмірі вартості приватизаційних паперів та компенсаційних сертифікатів, переданих для придбання на аукціоні акцій приватизованих підприємств, яка відображена за дебетом рахунку 74 "Розрахунки з приватизації". У цій статті відображаються також штрафи, пені і неустойки, що визнані боржником або по яких отримані рішення суду, арбітражного суду чи іншого уповноваженого органу про їх стягнення, суми нестач і втрат від розкрадання і псування цінностей, по яких на час складання звіту питання про встановлення винних осіб та віднесення на них нестач і втрат або списання з балансу не вирішено, та заборгованість винних осіб щодо відшкодування збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) цінностей. (Абзац перший пункту 2.25 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 231 від 28.10.96, N 247 від 17.11.97, із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98)

У випадках якщо частина відпускного періоду переходить на наступний за звітним періодом місяць, заробітна плата за ці дні відпустки, що виплачена працівнику у звітному періоді, обліковується у звітному періоді як виданий аванс і ця заборгованість показується у складі статті "Розрахунки з іншими дебіторами". Вказана сума включається до складу фактичних затрат на оплату праці з відображенням у розрахунках по оплаті праці (кредит рахунка 70) у наступному за звітним періоді. У цій статті також показується заборгованість по операціях, пов'язаних із здійсненням спільної діяльності, грошові і майнові внески учасників договору, розподіл фінансових та інших результатів спільної діяльності, бухгалтерський облік яких ведеться у розрізі учасників на окремому субрахунку "Розрахунки по спільній діяльності" синтетичного рахунка 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами", заборгованість винних осіб щодо відшкодування збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) цінностей, суми нестач і втрат від розкрадання і псування цінностей, по яких на час складання звіту питання про віднесення суми збитків на винних осіб або списання з балансу не вирішено. (Абзац третій пункту 2.25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 10.02.97)

2.26. У статті "Короткострокові фінансові вкладення" показуються придбані підприємством короткострокові цінні папери та інші прибуткові активи, що придбані (вкладені) підприємством для одержання прибутків на строк не більше одного року.

2.27. У статтях "Каса", "Розрахункові рахунки", "Валютні рахунки", "Інші грошові кошти" показується залишок коштів підприємства у касі, на розрахункових, валютних та інших рахунках у банках, операції по яких відображаються на рахунках бухгалтерського обліку 50 "Каса", 51 "Розрахунковий рахунок", 52 "Валютний рахунок", 54 "Рахунки у банку по коштах на капітальні вкладення", 55 " Інші рахунки у банках", 56 "Інші грошові кошти". ( Пункт 2.27 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

У статті "Інші грошові кошти" відображається також номінальна вартість залишку марок гербового збору на звітну дату. Бухгалтерський облік таких марок ведеться за номінальною вартістю на рахунку 56 "Інші грошові кошти", субрахунок 2 "Грошові документи". За дебетом рахунку 56 відображається номінальна вартість марок гербового збору, оприбуткованих у місцях зберігання. За кредитом рахунку 56 у кореспонденції з рахунком 26 "Загальногосподарські витрати" або 44 "Витрати обігу" на підставі первинного документа (акта) про витрачання (наклеювання) марок гербового збору відображається номінальна вартість використаних для маркування документів марок гербового збору. Аналітичний облік марок гербового збору ведеться за розмірами їх номіналу. (Пункт 2.27 доповнено абзацом другим згідно з Наказами Мінфіну N 40 від 11.02.99, N 282 від 17.11.99 )

2.28. У статті "Використання позикових коштів" показуються суми використаних кредитів, одержаних на спеціальні заходи, а також кошти, які тимчасово залучені підприємством як додаткові фінансові ресурси та облік використання яких ведеться на рахунку 82 "Використання позикових коштів".

2.29. У рядку 520 показується заборгованість за природний газ, щодо якої термін сплати відстрочено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 1996 року N 81 "Про реструктуризацію заборгованості за природний газ, поставлений з Російської Федерації в 1994 році" та погашення якої здійснюється відповідно до Порядку погашення боргових зобов'язань підприємств, установ та організацій за спожитий природний газ, поставлений з Російської Федерації в 1994 році, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 1996 року N 641. ( Пункт 2.29 в редакції Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96, із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

2.30. У статтях "Інші оборотні активи" та "Інші короткострокові зобов'язання" показуються вартість короткострокових активів і зобов'язань, що не знайшли відображення в попередніх статтях розділу III балансу. (Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 30 від 10.02.97, N 247 від 17.11.97, N 40 від 11.02.99, N 282 від 17.11.99)

2.31. У статті "Збитки минулих років" показується сума збитків минулих років, що підлягає покриттю у встановленому порядку, облік яких ведеться на рахунку 98 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років".

Після складання і затвердження річного бухгалтерського звіту дебетове сальдо з рахунку 80 "Прибутки і збитки" на кінець звітного року оборотами у першому після звітного року місяці списується в дебет рахунку 98.

На підставі прийнятого рішення про джерела покриття непокритих збитків за минулий рік підприємства списують їх у кореспонденції з дебетом рахунків: 88 "Фонди спеціального призначення" - при направленні на погашення непокритих збитків минулих років коштів резервного (страхового) фонду; 75 "Розрахунки з учасниками", 70 "Розрахунки по оплаті праці" - при направленні на погашення збитків минулих років цільових внесків засновників підприємства; 96 "Цільове фінансування і цільові надходження" - при спрямуванні на погашення непокритих збитків минулих років коштів цільового призначення; 81 "Використання прибутку" - після спрямування на погашення непокритих збитків минулих років прибутку звітного року.

У статті "Збитки звітного року" відображається кінцевий фінансовий результат - збитки, виявлені на підставі бухгалтерського обліку всіх операцій підприємства за звітний період, включаючи операції по використанню прибутку (дивись п.2.43 цієї Інструкції).

2.32. У статті "Статутний фонд (капітал)" показується статутний фонд підприємства з урахуванням здійснюваних у встановленому порядку його змін. (Абзац перший пункту 2.32 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96 )

При заповненні рядка 400 необхідно врахувати, що операції по передачі та прийманню частин підприємства повинні бути відображені у статутному фонді обох сторін в однаковому погодженому порядку.

У цьому ж рядку філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що виділені на окремий (а не самостійний) баланс, показують одержану від підприємства частину його статутного фонду для здійснення діяльності, передбаченої при створенні і виділенні на окремий баланс відокремленого підрозділу.

Орендні підприємства у даній статті не відображають фонд у орендованих основних засобах, акціонерні товариства - фонд у основних засобах, на які не випущені акції. Облік зазначених фондів ведеться на окремих субрахунках рахунка 88 "Фонди спеціального призначення". Залишки цих коштів відображаються у рядку 425 балансу. ( Абзац четвертий пункту 2.32 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 231 від 28.10.96, N 40 від 11.01.99 )

У статті "Додатковий капітал" показується сальдо субрахунків "Фонд індексації балансової вартості майна", "Фонд індексації вартості незавершеного будівництва", "Фонд використаних на капітальні вкладення цільових та інших спеціальних коштів", "Фонд поповнення власних коштів та дооцінки товарно-матеріальних цінностей", "Фонд безплатно одержаного майна", "Емісійний доход" та "Фонд використаного на капітальні вкладення та придбання нематеріальних активів прибутку" рахунка 88 "Фонди спеціального призначення". ( Пункт 2.32 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96, із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 30 від 10.02.97, N 247 від 17.11.97, N 238 від 18.11.98 )

2.33. У статті "Резервний фонд" показується залишок резервного фонду підприємства, створеного за рахунок прибутку відповідно до засновницьких документів.

Небанківські фінансові установи у цьому рядку також відображають страховий резерв, що створюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1997 р. N 1182 "Про затвердження Методики визнання кредитів (інших видів заборгованості) нестандартними при створенні небанківськими фінансовими установами страхового резерву" для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами. Створення цього резерву відображається по дебету рахунка 80 "Прибутки і збитки" і кредиту рахунка 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок "Резервний (страховий) фонд". Зменшення цього резерву відображається зворотним записом. Використання цього резерву відображається по дебету рахунка 88 "Фонди спеціального призначення". ( Пункт 2.33 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

2.34. У статті "Фінансування капітальних вкладень" відображаються залишки вибраних сум фінансування капітального будівництва і геологорозвідувальних робіт, а також витрати на формування основного стада, облік яких ведеться на рахунках 93 "Фінансування капітальних вкладень" і 94 "Фінансування формування основного стада". ( Абзац перший пункту 2.34 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96 )

Залишки сум бюджетного фінансування на геологорозвідувальні і топографо-геодезичні роботи, що вибрані з рахунку, показуються як у тому числі по вписуваному рядку 421.

2.35. У статті "Розрахунки за майно" підприємство відображає заборгованість за одержані за плату основні фонди, організація орендарів заборгованість орендодавцю за матеріальні оборотні засоби, що підлягає сплаті.

2.36. У статті "Спеціальні фонди і цільове фінансування" показуються залишки коштів фондів економічного стимулювання та інших фондів спеціального призначення, які створені на підприємстві відповідно до засновницьких документів, а також залишки коштів цільового фінансування, які отримані з бюджету, позабюджетних фондів та інших джерел.

( Абзац другий пункту 2.36 виключено на підставі Наказів Мінфіну N 30 від 10.02.97, N 247 від 17.11.97 ) Підприємства з іноземними інвестиціями при оприбуткуванні майна, цінностей та зарахуванні валюти в рахунок внесків до статутного фонду сумові різниці, що утворилися між статутним фондом, величина якого обчислена, виходячи з передбаченого установчими документами курсу іноземної валюти, але не вище курсу Національного банку України на дату підписання установчих документів, та сумою внесків до статутного фонду, що обчислена за курсом Національного банку України на дату зарахування іноземної валюти та оформлення документів про одержання майна і цінностей в рахунок внесків до статутного фонду, відносять в кредит рахунка 88 "Фонди спеціального призначення" субрахунок "Фонд поповнення власних коштів та дооцінки товарно-матеріальних цінностей". (Абзац другий пункту 2.36 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96)

У вписуваних рядках 430 та 435 страховики показують, відповідно, залишки коштів страхових резервів та суми часток перестраховиків у страхових резервах, які утворюються відповідно до законодавства і бухгалтерський облік яких здійснюється відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій страхування (крім страхування життя), затвердженої наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 1 червня 1998 року N 32 за погодженням з Міністерством фінансів України. (Пункт 2.36 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98)

У вписуваному рядку 535 "Розрахунки з учасниками інвестиційного фонду" показують зобов'язання інвестиційного фонду (компанії) перед його учасниками за отримані від громадян приватизаційні папери. (Пункт 2.36 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98)

2.37. У статті "Амортизаційний фонд" підприємства, що застосовують рахунок 86 "Амортизаційний фонд", показують залишок коштів нарахованої амортизації основних засобів. Для аналітичного обліку таких сум застосовуються субрахунки 1 "З власних основних засобів" і 2 "З орендованих основних засобів". (Пункт 2.37 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96, в редакції Наказу Мінфіну N 238 від 18.11.98)

2.37.1. У статті "Відстрочена податкова заборгованість" показується сума податкової заборгованості, щодо якої термін сплати відстрочено відповідно до Закону України від 5 червня 1997 р. "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків станом на 31 березня 1997 року" (314/97-ВР). Бухгалтерський облік такої заборгованості ведеться в порядку, визначеному наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 1997 р. N 244. У цій статті відображають також податкову заборгованість зі сплати податків і зборів, яку реструктуровано відповідно до Закону України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року та сільськогосподарських підприємств за станом на 1 січня 1999 року" (428-14). (Пункт 2.37 доповнено підпунктом 2.37.1 згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97, із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 238 від 18.11.98, N 282 від 17.11.99)

2.37.2. У статті "Вилучений капітал" акціонерні товариства відображають вартість акцій власної емісії, викуплених ними в акціонерів. Бухгалтерський облік таких акцій, що викуплені для наступного поширення (продажу) або анулювання, ведеться на субрахунку 3 "Власні акції, викуплені в акціонерів" рахунку 56 "Інші грошові кошти".

Факт викупу товариством власних акцій відображається за дебетом рахунку 56 і кредитом рахунків обліку грошових коштів. Продажна вартість від розміщення (продажу) викуплених акцій відображається за дебетом рахунку 75 "Розрахунки з учасниками" та кредитом рахунку 46 "Реалізація". У дебет рахунку 46 у кореспонденції з рахунком 56 списується викупна вартість акцій, що підлягають видачі акціонерам. Різниця між вартістю, за якою викуплено і продано власні акції, з рахунку 46 списується у кореспонденції з рахунком 80 "Прибутки і збитки". Анулювання викуплених акціонерним товариством акцій власної емісії після відповідної перереєстрації статутного фонду відображається за кредитом рахунку 56 (за викупною вартістю) і дебетом рахунку 85 "Статутний фонд" (за номінальною вартістю) з відображенням перевищення номінальної вартості над викупною вартістю анульованих акцій у кореспонденції з рахунком 80, а перевищення викупної вартості над номінальною вартістю анульованих акцій - у кореспонденції з дебетом рахунку 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок "Емісійний дохід", та при недостатності сальдо на ньому - з дебетом рахунку 80.

Викуплені товариством акції реєструються в окремій відомості із зазначенням дати і вартості їх викупу, їхніх виду, номера, серії та номінальної вартості. Ці акції зберігаються підприємством у порядку, передбаченому пунктом 8 листа Міністерства фінансів України від 12 серпня 1992 року N 18-4116 "Про бухгалтерський облік вексельного обігу". Інформація про дату продажу, анулювання викуплених акцій, їх продажну вартість наводиться у цій відомості лінійно-позиційним способом. (Пункт 2.37 доповнено підпунктом 2.37.2 згідно з Наказами Мінфіну N 40 від 11.02.99, N 282 від 17.11.99)

2.38. У статті "Розрахунки з учасниками" відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам) по доходах (дивідендах) від участі на паях та вкладах до статутного фонду підприємства. (Пункт 2.38 в редакції Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96)

2.39. У статті "Доходи майбутніх періодів" показуються кошти, що одержані у звітному році, але відносяться до наступних звітних періодів (орендна плата, квартирна плата тощо), а також інші суми, облік яких ведеться на рахунку 83 "Доходи майбутніх періодів" відповідно до встановленого порядку. У цій статті показуються наступні надходження заборгованості по недостачах, що виявлені у звітному періоді за минулі роки, і різниця між вартістю товарно-матеріальних цінностей, яких не вистачає, по облікових цінах і цінах, по яких визначена матеріальна шкода.

Розмір шкоди у випадках нестач і псування обчислюється відповідно до Закону України від 6 червня 1995 року ( 217/95-ВР ) "Про визначення розмірузбитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей" і Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року N 116 (з доповненнями). ( Абзац другий пункту 2.38 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96 )

При заповненні цієї статті у тих випадках, коли судом виноситься рішення про часткове відшкодування шкоди, що пред'явлена підприємством до стягнення, на рахунку 83 "Доходи майбутніх періодів" повинна залишитися сума різниці в цінах по недостаючих цінностях в частині, яка присуджена судом до стягнення, обчисленої виходячи з пропорції вартості шкоди, що пред'явлена до стягнення, і суми, яка стягується. На решту суми різниці сторнується кредит рахунку 83 у кореспонденції з рахунком 72.

При списанні вартості товарно-матеріальних цінностей, яких не вистачає або які викрадені, суми товарних надбавок, що відносяться до вказаних цінностей в торговельних, постачальницьких і збутових організаціях та на підприємствах громадського харчування, відображаються по дебету рахунка 42 "Торговельна націнка" і кредиту рахунка 83. ( Абзац четвертий пункту 2.39 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

2.40. У статті "Резерви наступних витрат і платежів" показуються залишки сум на покриття наступних витрат і платежів, які зарезервовані у витратах виробництва (обігу) у встановленому порядку на наступну оплату відпусток працівникам та винагороди за чинним законодавством за вислугу років, включаючи відрахування на державне соціальне страхування з цих сум, виробничих затрат по підготовчих роботах у сезонних галузях промисловості, наступні затрати для ремонту предметів прокату та інших резервів, створення яких в установленому порядку погоджено з Міністерством фінансів України.

2.41. У статті "Нерозподілений прибуток минулих років" показується залишок нерозподіленого прибутку минулих років, облік якого ведеться на рахунку 98 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років". Після складання і затвердження річного бухгалтерського звіту кредитове сальдо з рахунку 80 "Прибутки і збитки" на кінець звітного року оборотами у першому після звітного року місяці списується в кредит рахунку 98.

За прийнятими в установленому порядку рішеннями про його спрямування підприємства списують нерозподілений прибуток минулих років у кореспонденції з кредитом рахунків: 75 "Розрахунки з учасниками" - якщо його спрямовано на виплату дивідендів; 88 "Фонди спеціального призначення" - якщо його спрямовано на створення (поповнення) резервного (страхового) фонду; 85 "Статутний фонд" - якщо його спрямовано на збільшення статутного фонду; 87 "Фонди економічного стимулювання" - якщо його спрямовано у фонди, створення яких на підприємстві передбачено установчими документами.

2.42. У статті "Заборгованість за майно в оренді" орендодавці показують заборгованість орендарів з переданих їм в оренду цілісних майнових комплексів, облік якої здійснюється відповідно до Порядку, що наведений у пункті 2.9 цієї Інструкції. Тут також відображається заборгованість по зобов'язаннях з фінансової оренди основних фондів, облік якої ведеться за Інструкцією, що наведена у пункті 2.3 цієї Інструкції. ( Пункт 2.42 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96, N 238 від 18.11.98 )

2.43. У рядку 480 відображається нерозподілений прибуток звітного року. Нерозподілений прибуток звітного року визначається як різниця між сумою одержаного у звітному році прибутку та сумою його використання протягом року. Перевищення дебетового сальдо рахунка 81 проти кредитового сальдо рахунка 80 за звітний період показується протягом звітного року у статті "Збитки звітного року" без додаткових записів на рахунках бухгалтерського обліку.

Підприємства, установчими документами яких передбачено створення за рахунок прибутку фондів, перевитрати таких фондів в останньому місяці звітного року приєднують до непокритих збитків записами по дебету рахунка 81 "Використання прибутку" і кредиту рахунків обліку відповідних фондів: 87 "Фонди економічного стимулювання"; 88 "Фонди спеціального призначення".

По завершенні року до складання річного звіту на суму використаного прибутку в бухгалтерському обліку кредитується рахунок 81 "Використання прибутку" у кореспонденції з дебетом рахунка 80 "Прибутки і збитки". (Пункт 2.43 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 30 від 10.02.97, N 247 від 17.11.97, N 238 від 18.11.98)

2.43.1. Підсумок розділу I пасиву балансу визначається як сума показників усіх статей цього розділу, зменшена на показники статей "Збитки звітного і минулих років", "Неоплачений капітал" та "Вилучений капітал". При цьому якщо загальний фінансовий результат від діяльності підприємства за звітний період виражено збитками, то показник статті "Збитки звітного року" складається із суми збитку від діяльності підприємства за звітний період і суми використаного за звітний період прибутку, що відображено по дебету рахунка 81 "Використання прибутку". Страховики підсумок розділу I пасиву балансу визначають, крім того, за вирахуванням показника рядка 435. (Пункт 2.43 доповнено підпунктом 2.43.1 згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 10.02.97, в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97, із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 238 від 18.11.98, N 40 від 11.01.99, N 282 від 17.11.99)

2.44. У статті "Кредити банків" (рядок 500) показуються погоджені з установами банків суми заборгованості, які підлягають погашенню згідно з договорами пізніше ніж через 12 місяців після звітної дати. (Пункт 2.44 в редакції Наказів Мінфіну N 30 від 10.02.97, N 247 від 17.11.97)

Малі підприємства у рядку 500 "Кредити банків, позикові кошти та інші довгострокові пасиви" також відображають суми позик та іншої заборгованості, які підлягають погашенню пізніше ніж через 12 місяців після звітної дати, включаючи заборгованість, що зазначена у підпункті 2.37.1 цієї Інструкції. (Пункт 2.44 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98)

2.45. У статті "Кредити банків" (рядок 600) показуються погоджені з установами банків суми заборгованості, які підлягають погашенню згідно з договорами протягом 12 місяців після звітної дати. ( Пункт 2.45 в редакції Наказу Мінфіну N 30 від 10.02.97, N 247 від 17.11.97 )

Малі підприємства у рядку 600 "Кредити банків та інші позикові кошти" показують заборгованість за зобов'язаннями, зазначеними у цьому пункті та пункті 2.47 цієї Інструкції. ( Пункт 2.45 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

2.46. У статті "Кредити та позики, що не погашені в строк" показується прострочена заборгованість по одержаних кредитах банків та інших позиках. (Пункт 2.46 в редакції Наказу Мінфіну N 30 від 10.02.97, N 247 від 17.11.97 )

2.47. У статтях "Позикові кошти" (рядки 510 і 610) відображаються, відповідно, як довгострокові або короткострокові (поточні) пасиви (зобов'язання), суми заборгованостей заготівельних організацій і переробних підприємств з бюджетної позички для фінансування державного контракту, сума фінансової допомоги на зворотній основі. У цих статтях відображаються також суми від реалізації емітованих підприємством облігацій, з відображенням в обліку за дебетом рахунків грошових коштів у кореспонденції з рахунком 95 "Інші позикові кошти".

У випадках відстрочення або розстрочення відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" платежів до бюджету і державних цільових і позабюджетних фондів такі платежі включаються до складу короткострокових позикових коштів. На підставі рішення про відстрочення або розстрочення податків і неподаткових платежів відповідна відстрочена сума відображається за кредитом рахунку 95 "Інші позикові кошти", субрахунок 3 "Відстрочені платежі до бюджету і державних позабюджетних фондів", у кореспонденції з рахунками:

65 "Розрахунки по позабюджетних платежах" - на суму відрахувань до Державного інноваційного фонду, Державного фонду сприяння зайнятості населення та інших позабюджетних фондів, включаючи нараховану суму фінансових санкцій;

68 "Розрахунки з бюджетом" - на суму податків і платежів до бюджету, включаючи нараховану суму фінансових санкцій;

69 "Розрахунки зі страхування" - на суму відрахувань на обов'язкове соціальне та державне пенсійне страхування, включаючи нараховану суму фінансових санкцій.

У місяці настання терміну сплати відстрочених платежів або їх дострокового погашення відповідна сума на субрахунку 3 рахунку 95 списується у кореспонденції з кредитом рахунків 65, 68, 69.

Аналітичний облік відстрочених і розстрочених платежів проводиться за видами податків і платежів до бюджету та до державних цільових і позабюджетних фондів.

Заготівельні організації і переробні підприємства у цих статтях відображають бюджетну позичку на видачу авансів сільськогосподарським товаровиробникам, порядок бухгалтерського обліку якої викладено в Положенні, яке зазначене у пункті 2.61 цієї Інструкції. ( Пункт 2.47 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96, N 30 від 10.02.97, N 247 від 17.11.97, в редакції Наказу Мінфіну Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

2.48. У статті "Розрахунки з кредиторами за товари, роботи і послуги" показується сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, що надійшли, виконані роботи та надані послуги. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам по невідфактурованих поставках і розрахунки по надлишку товарно-матеріальних цінностей, який установлено при прийманні.

2.49. У рядку 650 показується сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів.

Тут також показуються суми, на які підприємство відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1997 р. N 1104 "Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України" видало органу митного контролю податкові векселі з податку на додану вартість, що справляється при ввезенні (пересиланні) основних засобів, нематеріальних активів, сировини, матеріалів, товарів на митну територію України. ( Пункт 2.49 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

2.50. У статті "Розрахунки з кредиторами по авансах одержаних" показується сума одержаних від інших підприємств авансів по наступних розрахунках.

2.51. У статті "Розрахунки з бюджетом" показується заборгованість підприємства по усіх видах платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.

У цій статті також відображається заборгованість підприємства з податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав та бухгалтерський облік якого провадиться на субрахунку (з аналогічною назвою) рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" відповідно до пункту 12 Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 1 липня 1997 року N 141. Аналітичний облік платежів з податку на додану вартість ведеться окремо по сумах податку, термін оплати яких не настав, і окремо по сумах, термін оплати яких настав. ( Абзац другий пункту 2.51 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 247 від 17.11.97, N 238 від 18.11.98 )

( Абзац третій пункту 2.51 вилучено на підставі Наказу Мінфіну N 238 від 18.11.98 ) Облік розрахунків з бюджетом по відстрочених та розстрочених податках і внесках до бюджету ведеться на окремому субрахунку рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом".

2.52. У статті "Розрахунки по позабюджетних платежах" показується заборгованість підприємства по внесках у позабюджетні фонди, зокрема на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування, у Державний фонд сприяння конверсії, Державний інноваційний фонд. ( Пункт 2.52 в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97)

2.53. У статті "Розрахунки з кредиторами по страхуванню" відображається сума заборгованості за відрахуваннями пенсійному фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників. Дебетове сальдо на окремих субрахунках рахунка 69 "Розрахунки по страхуванню" показується у статті "Розрахунки з іншими дебіторами".

2.54. У статті "Розрахунки з кредиторами по оплаті праці" показується заборгованість по нарахованій, але ще не сплаченій сумі оплати праці, а також по депонованій заробітній платі. Дебетове сальдо по даних аналітичного обліку на рахунку 70 "Розрахунки по оплаті праці" показується у статті "Розрахунки з іншими дебіторами".

2.55. У статті "Розрахунки з іншими кредиторами" показуються заборгованість підприємства по розрахунках, що не знайшли відображення в інших статтях розділу III пасиву балансу, зокрема, заборгованість постачальникам по інших розрахунках, покупцям, підзвітним особам, та штрафи, пені, неустойки, що визнані підприємством або по яких одержані рішення суду чи іншого уповноваженого органу про їх стягнення. (Пункт 2.55 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96)

2.55.1. У розділі III "Розрахунки та інші короткострокові зобов'язання" показуються суми кредиторської заборгованості, що підлягає погашенню протягом 12 місяців після звітної дати. У випадках якщо суми кредиторської заборгованості підлягають погашенню пізніше ніж через 12 місяців після звітної дати, то вони відображаються у розділі II "Довгострокові зобов'язання". (Пункт 2.55 доповнено підпунктом 2.55.1 згідно з Наказом Мінфіну N 30 від 10.02.97, в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97, із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 238 від 18.11.98, N 40 від 11.01.99, N 282 від 17.11.99)

2.55.2. У розділі III пасиву балансу суми кредитів та позик показуються з урахуванням належних на кінець звітного періоду до сплати відсотків за користування ними. (Пункт 2.55 доповнено підпунктом 2.55.2 згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98)

2.56. У рядках 900-930 показується наявність власних і залучених коштів та їх використання на фінансування капітальних (виготовлення, придбання, спорудження, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних фондів) і фінансових вкладень, а також на придбання нематеріальних активів. (Абзац перший пункту 2.56 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 40 від 11.02.99, N 282 від 17.11.99)

У графі 3 по рядках 900 показується сальдо рахунка 86, 910 - сальдо фондів підприємства та нерозподіленого прибутку в частині, що призначена на вказані цілі.

Підприємства, які ведуть облік нарахування амортизації основних фондів без використання рахунка 86 "Амортизаційний фонд", у цій графі показують не сальдо рахунка 02 "Знос (амортизація) майна" субрахунки 1 і 2, а тільки його не використану на придбання основних фондів суму. У рядку 905 по графі 3 показується не сальдо рахунку 02 субрахунок 3 "Знос нематеріальних активів", а тільки його не використана на придбання нематеріальних активів сума. У рядку 930 по цій графі показуються також тільки залишки невикористаних кредитів та внесків пайової участі на капітальні вкладення. З метою недопущення іммобілізації власних та залучених коштів рекомендується ведення оперативного обліку використання таких джерел. (Абзац третій пункту 2.56 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96, N 238 від 18.11.98)

У графі 4 показуються наростаючим підсумком з початку року: нараховані амортизаційні відрахування основних фондів; нарахована амортизація (знос) нематеріальних активів; відрахування до фондів або прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, які спрямовуються джерелом фінансування цих вкладень; одержані з бюджету та позабюджетних фондів асигнування на капітальні вкладення; надходження кредитних ресурсів та внесків з пайової участі у будівництві. (Абзац четвертий пункту 2.56 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98)

У графі 5 відображається витрачання джерел власних та залучених коштів на зазначені вкладення, які в бухгалтерському обліку відображені по дебету рахунків 04 "Нематеріальні активи", 07 "Будівельні матеріали та устаткування до установки", 33 "Капітальні вкладення", 58 "Фінансові вкладення", 61 "Розрахунки по авансах" (у частині авансів, що перераховані будівельним та іншим організаціям на покриття їхніх затрат з будівництва об'єктів). При визначенні розмірів та видів джерел для здійснення у подальшому вкладень (графа 6), в першу чергу для покриття затрат на капітальні вкладення спрямовуються амортизаційні відрахування основних засобів, а на придбання нематеріальних активів - сума їх амортизації (зносу). Розподіл джерел фінансування обсягу капітальних вкладень проводиться з урахуванням раніше використаних джерел для фінансування раніше придбаного устаткування до установки, яке станом на 1 січня звітного року враховане на рахунку 07 "Будівельні матеріали та устаткування до установки". Для визначення суми амортизаційних відрахувань, як джерела фінансування розвитку і вдосконалення виробництва, слід суму залишку амортизації на початок звітного періоду разом із сумою амортизації, нарахованою у звітному періоді, зменшити на суму амортизаційних відрахувань, що підлягає сплаті до Державного бюджету України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 1999 року N 85 "Про порядок зарахування до Державного бюджету України на 1999 рік частини амортизаційних відрахувань". Суми амортизаційних відрахувань, належних до сплати до бюджету, показуються у графі 5 (відповідно, рядки 900 і 905 форми N 1) і відображаються за кредитом рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" (рядок 645 форми N 2) і дебетом рахунків:

86 "Амортизаційний фонд" - усіма підприємствами, крім малих підприємств, які застосовують Вказівки про склад і порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 1996 року N 112, і спільних підприємств з іноземними інвестиціями та господарських товариств (далі - малі підприємства);

88 "Фонди спеціального призначення" (субрахунки "Фонд індексації балансової вартості майна", "Фонд індексації вартості незавершеного будівництва", "Фонд безоплатно одержаного майна", "Фонд використаного на капітальні вкладення та придбання нематеріальних активів прибутку"). При відсутності сальдо на зазначених субрахунках малі підприємства дебетують рахунок 81 "Використання прибутку" із включенням такої суми до графи 5 рядка 910 (форма N 1) та графи 3 рядка 200 (форма N 2). Амортизаційні відрахування, як джерело фінансування розвитку і вдосконалення виробництва, у такому випадку не зменшуються. (Абзац п'ятий пункту 2.56 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96, N 238 від 18.11.98, N 40 від 11.02.99, N 282 від 17.11.99)

Перевищення фактичних обсягів капітальних вкладень та вартості придбання нематеріальних активів у звітному періоді над сумою амортизації майна, включаючи її залишок на початок звітного періоду, відображається по дебету рахунків 81 "Використання прибутку", 87 "Фонди економічного стимулювання", 98 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років" у кореспонденції з рахунком 88 "Фонди спеціального призначення" субрахунок "Фонд використаного на капітальні вкладення та придбання нематеріальних активів прибутку. (Пункт 2.56 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96)

2.57. У рядках 945 і 950 показуються відповідно залишки, надходження та витрачання гривень та іноземної валюти, перерахованої у національну грошову одиницю.

У графах 3 і 6 у цих рядках показуються відповідно залишки грошових коштів на початок і кінець звітного періоду.

У графі 4 у рядках 945 і 950 показуються надходження грошових коштів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, іншої реалізації та від позареалізаційних операцій, авансів, кредитів, інших позикових і безплатно одержаних коштів. У рядках 946 і 951 цієї графи виділяються надходження грошових коштів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, а також виручка від реалізації основних засобів та іншого майна, продукції і послуг допоміжних виробництв. (Абзац третій пункту 2.57 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 238 від 18.11.98, N 282 від 17.11.99)

У графі 5 у рядках 945 і 950 відображаються грошові кошти, фактично видані з каси, перераховані з розрахункового, валютного та інших рахунків у банку на придбання сировини, товарів, енергоресурсів, оплату послуг виробничого і невиробничого характеру, капітальні та фінансові вкладення, оплату праці і винагороди, платежі у бюджет, державні цільові та позабюджетні фонди, витрати на відрядження та на господарські потреби, погашення кредитів банку та інших позик, перерахування авансів, сплату відсотків, дивідендів, штрафів. У рядках 946 і 951 цієї графи виділяються витрати грошових коштів на придбання сировини, товарів, енергоресурсів, оплату послуг виробничого характеру і заробітної плати, капітальні вкладення, службові відрядження. (Абзац четвертий пункту 2.57 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 238 від 18.11.98, N 282 від 17.11.99) (Пункт 2.57 в редакції Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96)

2.58. Показники про рух іноземної валюти за звітний період відображаються у перерахунку в гривні та визначаються на підставі записів операцій в іноземній валюті та курсових різниць на рахунках 50 "Каса", 52 "Валютні рахунки", 55 "Інші рахунки в банках", 56 "Інші грошові кошти". (Пункт 2.58 в редакції Наказу Мінфіну N 238 від 18.11.98)

2.59. У рядку 980 відображається сума відстроченої фінансової допомоги на зворотній основі. (Пункт 2.59 в редакції Наказів Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96, N 238 від 18.11.98)

2.60. Порядок бухгалтерського обліку реструктуризації (відстрочення) фінансової допомоги, сума якої відображається у звіті відповідно до пунктів 2.47 і 2.59 цієї Інструкції, встановлено наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 1998 року N 21 "Про бухгалтерський облік реструктуризації фінансової допомоги". (Пункт 2.60 в редакції Наказів Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96, N 238 від 18.11.98)

2.61. Заготівельні організації і переробні підприємства у рядку 990, а сільськогосподарські товаровиробники у рядку 995 показують суми прострочених бюджетної позички та авансів за рахунок цієї позички, що одержані відповідно до Порядку надання і повернення бюджетної позички для фінансування державного контракту 1995 року на поставку до державних ресурсів зерна, сортового і гібридного насіння зернових культур, затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства сільського господарства і продовольства України від 12 липня 1995 року N 119/109/193, Указу Президента України від 16.01.95 р. N 51/95 "Про державний контракт на сільськогосподарську продукцію на 1995 рік" та Порядку повернення бюджетної позички, отриманої під держконтракт сільськогосподарської продукції у 1994 році, затвердженого наказом Міністерства фінансів, Міністерства сільського господарства і продовольства, Державного комітету України по харчовій промисловості від 09.02.95 р. N 21/31/12, а також Порядку подання і повернення бюджетної позички на закупівлю продовольчого зерна, елітного і сортового насіння за державним замовленням 1996 року, затвердженого наказом Міністерства фінансів та Міністерства сільського господарства і продовольства України від 11 квітня 1996 року N 72/113, Порядку забезпечення сільськогосподарських товаровиробників мінеральними добривами і засобами захисту рослин, затвердженого наказом Міністерства сільського господарства і продовольства, Міністерства промисловості, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України від 25 червня 1996 року N 200/126/134/84, та Порядку надання і повернення бюджетної позички за поставлену техніку й обладнання сільськогосподарським товаровиробникам, затвердженого наказом Міністерства сільського господарства і продовольства, Міністерства фінансів, Міністерства економіки та Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 22 липня 1996 року N 227/150/99/231, а також Порядку надання бюджетної позички на закупівлю продовольчого зерна і сортового насіння за державним замовленням 1997 року, затвердженого наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства фінансів України та Державної акціонерної компанії "Хліб України" від 4 березня 1997 р. N 70/54/18. (Пункт 2.61 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96, N 247 від 17.11.97, N 282 від 17.11.99)

2.62. Бухгалтерський облік зобов'язань, що випливають із застав, які одержано або видано відповідно до Закону України "Про заставу" (2654-12), ведеться на позабалансовому рахунку 006 "Забезпечення зобов'язань та платежів" на таких субрахунках:

1 "Забезпечення одержані" - для обліку зобов'язань з одержаних застав;

2 "Забезпечення видані" - для обліку зобов'язань з виданих застав".

Заставодавці ведуть Книгу запису застав за формою та у порядку, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 року N 14.

3. Звіт про фінансові результати
(форма N 2)

З.1. У статті "Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" виробничі підприємства показують виручку від реалізації продукції (робіт, послуг), виробництво і збут яких є предметом усіх видів діяльності цього підприємства. ( Абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

Реалізованою продукцією (роботами, послугами) вважається вартість відвантаженої продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах, включаючи продажну вартість відвантаженої на виконання бартерного контракту продукції (робіт, послуг). При визначенні виручки від реалізації застосовується принцип нарахування (відповідності), згідно з яким доходи визнаються у періоді їх виникнення, незалежно від дати надходження коштів. ( Абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98)

У цій статті генпідрядні будівельні організації показують обсяг прийнятих замовниками будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами (без обсягу, виконаного субпідрядними організаціями).

В торговельних і постачальницько-збутових організаціях виручка від реалізації за звітний період визначається за сумою товарообороту. Підприємства житлово-комунального господарства у цій статті відображають доходи від надання житлово-комунальних послуг населенню, підприємствам, організаціям і установам, визначені за діючими цінами, тарифами, ставками для відповідних категорій споживачів послуг. Страховики у цій статті показують суму доходів від страхової діяльності. ( Абзац четвертий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

Організація - торговець цінних паперів до виручки від реалізації включає суму, за якою продано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею та продажем цінних паперів. Придбані для продажу цінні папери відображаються за вартістю придбання по дебету рахунка 56 "Інші грошові кошти" субрахунок "Цінні папери для продажу".

Організації, які не знаходяться на господарському розрахунку та одержують доходи від господарської та іншої діяльності, у цій статті показують доход (виручку) від цієї діяльності.

До складу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включаються також суми податку на додану вартість та акцизного збору, інших зборів і надбавок, що включені до продажної (відпускної) ціни. ( Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 231 від 28.10.96, N 30 від 10.02.97, в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

З.2. У статті "Державне регулювання цін" відображаються одержані з бюджету та позабюджетних фондів суми житлових субсидій, вартості додаткових пільг окремих категорій громадян, на державне регулювання цін по продукції (роботах, послугах) підприємства.

У цій же статті вугледобувні підприємства показують одержані з державного бюджету згідно із прийнятою постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 р. N 280 "Про хід структурної перебудови вугільної промисловості" кошти державної підтримки на покриття розрахункової собівартості (різниці між розрахунковою собівартістю і вартістю товарної продукції у цінах реалізації, що склалися на ринку вугілля у звітному періоді).

Тут також сільськогосподарські товаровиробники показують одержані з бюджету кошти державної підтримки виробництва продукції тваринництва. Порядок обліку одержаних коштів затверджено наказом Міністерства економіки, Міністерства агропромислового комплексу, Міністерства фінансів та Державного комітету статистики України від 1 вересня 1997 року N 102/20/192/222 "Про затвердження Механізму державної підтримки виробництва продукції тваринництва у 1997 році". ( Пункт 3.2 в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

3.3. У статті "Податок на додану вартість" відображається сума податку на додану вартість, яка включена до продажної (відпускної) ціни відвантаженої продукції (товарів, виконаних робіт, послуг) і включена до складу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у рядку 010. При заповненні цієї статті підприємства керуються з дати набрання чинності Законом України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР) Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 1 липня 1997 р. N 141 , з урахуванням змін і доповнень, затверджених наказом Міністерства фінансів України 19 лютого 1998 р. N 37 та від 6 листопада 1998 р. N 230, а до вказаної дати - Інструкцією про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість, затвердженою наказом Головної державної податкової інспекції України, Міністерства фінансів України від 10 лютого 1993 р. N 3. (Пункт 3.3 в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97, із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 40 від 11.02.99, N 282 від 17.11.99)

3.4. У статті "Акцизний збір" підприємства - платники акцизного збору відображають суму акцизного збору, що включена до вартості реалізованої продукції. Суми податкових зобов'язань з акцизного збору відображаються за кредитом рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" у кореспонденції з рахунками:

46 "Реалізація" - у випадках відвантаження (відпуску) підакцизних товарів (продукції), в оплату за які (яку) кошти від покупця на дату відвантаження підприємство не одержало, а також у випадках відпуску товарів (продукції) за готівку;

67 "Податкові розрахунки", субрахунок 3 "З акцизного збору" - при одержанні на рахунки підприємства в установах банків попередньої плати від покупців за підакцизні товари (продукцію). Після відвантаження попередньо оплачених підакцизних товарів (продукції) рахунок 46 "Реалізація" дебетується у кореспонденції з рахунком 67 "Податкові розрахунки", субрахунок 3 "З акцизного збору".

3.4.1. Сума акцизного збору, яка відповідно до Указу Президента України від 8 травня 1998 року N 443/98 "Про заходи щодо регулювання реалізації спирту етилового та алкогольних напоїв" сплачується під час придбання або митного оформлення спирту етилового, який використовується на виробництво підакцизної продукції і виготовлення лікарських засобів, пектину, есенцій та оцту харчових, ветеринарних препаратів і кремнійорганічних сполук (далі лікарсько-харчова продукція), відображається підприємством за дебетом рахунку 67 "Податкові розрахунки", субрахунок 3 "З акцизного збору", і кредитом рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

Після відвантаження (відпуску) підакцизної продукції та лікарсько-харчової продукції, на виробництво яких використано спирт етиловий, сума акцизного збору, що відшкодовується з бюджету, відображається за дебетом рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" у кореспонденції з кредитом рахунку 67 "Податкові розрахунки", субрахунок 3 "З акцизного збору".

Сума акцизного збору, що підлягає сплаті підприємством при передаванні виробленого одним структурним підрозділом спирту етилового іншому структурному підрозділу для виробництва підакцизної продукції та лікарсько-харчової продукції, відображається за дебетом рахунку 67 "Податкові розрахунки", субрахунок 3 "З акцизного збору", і кредитом рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом".

Після відвантаження (відпуску) підакцизної продукції та лікарсько-харчової продукції, на виробництво якої використано спирт етиловий, сума акцизного збору, сплачена при передаванні структурному підрозділу підприємства спирту етилового, що використаний на виробництво зазначеної продукції, відображається за дебетом рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" і кредитом рахунку 67 "Податкові розрахунки", субрахунок 3 "З акцизного збору". ( Пункт 3.4 в редакції Наказу Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

3.5. У рядку 025 відображаються витрати по доставці продукції, яка реалізована по ціні франко-вагон-станція (пристань) призначення, якщо розрахунки за цю продукцію здійснюються безпосередньо між постачальником і покупцем (без участі збутових організацій).

3.6. У вільному рядку 030 відображаються витрати і відрахування, які згідно з установленим порядком виключаються з виручки при визначенні фінансового результату від реалізації. Зокрема, до них відносяться: збір від продажу пально-мастильних матеріалів, що сплачують дорожнім організаціям всі підприємства, які реалізують споживачам та населенню автомобільний бензин, дизельне паливо, автомобільні та дизельні мастила, скраплений та стиснений газ для заправки транспортних засобів. Належні суми збору від продажу паливно-мастильних матеріалів відображаються по дебету рахунка 46 "Реалізація" і кредиту рахунка 65 "Розрахунки по позабюджетних платежах". У цьому самому рядку показується сума збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння з відображенням за дебетом рахунку 46 "Реалізація" і кредитом рахунку 69 "Розрахунки зі страхування". ( Абзац перший пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 231 від 28.10.96, N 30 від 10.02.97, N 247 від 17.11.97, N 238 від 18.11.98 )

Відповідно до Указу Президента України від 21.12.94 р. N 785/94 справляється рентна плата за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні. ( Абзац другий пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

У цьому рядку показуються також суми відрахувань відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 08.04.93 р. N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" до державного бюджету в розмірі 10 відсотків вартості (за вирахуванням суми податку на додану вартість та акцизного збору) реалізованої продукції, випуск якої здійснювався за дозволом Держстандарту на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції з відображенням по дебету рахунку 46 "Реалізація" і кредиту рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом". Порядок обчислення та бухгалтерського обліку вказаних відрахувань затверджено наказом Міністерства фінансів України від 09.11.93 р. N 86.

3.7. У статті "Затрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг)" показуються:

підприємствами, зайнятими виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням послуг, - затрати, пов'язані з виробництвом реалізованої продукції, виконанням робіт, наданням послуг;

підприємствами, що здійснюють свою діяльність у галузях матеріально-технічного постачання, торгівлі і громадського харчування, купівельна вартість товарів, виручка від реалізації яких відображена у рядку 010. Ця вартість підприємствами, які облік вартості товарів провадять за цінами продажу (продажними цінами) визначається як різниця між виручкою від реалізації (товарообороту) та сумою обороту методом сторно по кредиту субрахунку 1 рахунка 42 "Торговельна націнка"; ( Абзац третій пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

організаціями - торговцями цінних паперів - купівельна вартість цінних паперів, виручка від реалізації яких відображена у рядку 010.

У статті "Комерційні витрати" показуються:

підприємствами, організаціями, зайнятими виробництвом продукції (виконанням робіт, наданням послуг) - витрати, пов'язані із збутом продукції, облік і розподіл яких на реалізовану продукцію ведеться на рахунку 43 "Позавиробничі витрати";

підприємствами, що здійснюють свою діяльність у галузях матеріально технічного постачання, торгівлі і громадського харчування - витрати обігу, облік і розподіл яких на реалізовані товари ведеться на рахунку 44 "Витрати обігу";

організаціями - торговцями цінних паперів - витрати, пов'язані з веденням статутної діяльності. ( Пункт 3.7 в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

3.8. По статті "Результат від реалізації" показується фінансовий результат від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, одержання якого є метою створення даного підприємства, а також сума перевищення доходів над витратами, одержаними організаціями, які не знаходяться на господарському розрахунку й одержують доходи від господарської та іншої комерційної діяльності.

Вказаний фінансовий результат (рядок 050) визначається як різниця між сумою виручки від реалізації й одержаними на державне регулювання цін коштами (рядки 010, 011) та сумою затрат на виробництво реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг (рядок 040), комерційних витрат (рядок 045), податку на додану вартість (рядок 015), акцизного збору (рядок 020) та інших зборів з рядків 025 і 030.

Підприємства, які мають підсобні, допоміжні й обслуговуючі виробництва та господарства, продукція (роботи, послуги) яких реалізується на сторону, показують сальдований фінансовий результат (прибуток, збиток) у статті "Інші операційні доходи і витрати" (рядок 060). У цій статті також показуються розгорнуто прибутки і збитки від реалізації (продажу) основних фондів, нематеріальних активів і матеріальних цінностей, від здачі окремих інвентарних об'єктів основних фондів в оренду, від реалізації цінних паперів, від операцій з купівлі і продажу іноземної валюти. Фінансові результати від реалізації цінних паперів визначаються як різниця між їхньою продажною вартістю та вартістю придбання, зменшена на суму витрат, пов'язаних з реалізацією (комісійні винагороди та ін.).

У статті "Доходи від володіння корпоративними правами" підприємство показує дані про суми доходів, належних по акціях в термін відповідно до установчих документів. У статті "Проценти до одержання" відображаються суми належних до одержання, відповідно до договорів, процентів по облігаціях, депозитах. (Пункт 3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96, в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97)

3.9. У статті "Інші позареалізаційні доходи і витрати" показуються розгорнуто прибутки і збитки від позареалізаційних операцій підприємства, а саме прибутки і збитки минулих років, що виявлені у звітному році; невідшкодовані збитки від надзвичайних ситуацій (стихійного лиха, пожеж, аварій тощо), включаючи затрати на запобігання втратам від стихійного лиха, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; надходження боргів, раніше списаних як безнадійних; штрафи, пеня, неустойки та інші види санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення; кредиторська та дебіторська заборгованість, щодо яких минули строки позовної давності; прибуток від завищення цін і тарифів; сума списаної відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 12 вересня 1997 р. N 199 "Про списання заборгованості" заборгованості з відрахувань до позабюджетних фондів; курсові різниці по операціях в іноземній валюті відповідно до пункту 73 Положення, наведеного у пункті 1.17 цієї Інструкції; прибутки і збитки від ліквідації основних засобів; вартісна різниця відвантаженої та одержаної частини виконаного повністю бартерного контракту; прибутки (збитки) від спільної діяльності; створення або зменшення резерву сумнівних боргів відповідно до пункту 5 Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 7 травня 1993 року N 25 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 січня 1998 року N 10). У цьому рядку показуються також одержані в поточному році згідно з Указом Президента України від 5 січня 1995 р. N 24 "Про компенсацію сільськогосподарським товаровиробникам втрат, зумовлених інфляцією, за продукцію, реалізовану у 1994 році за державним контрактом" суми компенсацій втрат від реалізації сільськогосподарської продукції за 1994 рік з відображенням по дебету рахунка 51 "Розрахунковий рахунок" і кредиту рахунка 80 "Прибутки і збитки". (Абзац перший пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 238 від 18.11.98, N 282 від 17.11.99)

Кошти або майно, одержані підприємством безплатно, до складу прибутку не включаються, а зараховуються на баланс з відображенням по кредиту рахунків 87 "Фонди економічного стимулювання", 88 "Фонди спеціального призначення". (Пункт 3.9 в редакції Наказів Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96, N 247 від 17.11.97)

3.10. Показники статті "Всього прибутків і збитків" визначаються окремо по прибутках і збитках як сума даних рядків 050-085. (Абзац перший пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97)

3.11. У статті "Прибуток або збиток звітного періоду" показується остаточне сальдо прибутку або збитку, одержаного підприємством за звітний період, і визначається як різниця даних по графах 3 і 4 рядка 090. (Абзац перший пункту 3.11 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 247 від 17.11.97, N 238 від 18.11.98)

У зведених звітах прибуток або збиток звітного періоду показується розгорнуто як сума відповідних показників юридичних осіб, баланси яких включені до зведеного річного бухгалтерського звіту. (Абзац другий пункту 3.11 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96, N 238 від 18.11.98)

(Абзац третій пункту 3.11 виключено на підставі Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97) У рядку 091 з даних статті "Балансовий прибуток або збиток" показується у тому числі прибуток від завищення цін і тарифів.

3.12. У статті "Фактичні обсяги виробництва продукції (робіт, послуг)" підприємства відображають вартість виготовленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг за звітний період у діючих цінах і тарифах (без сум непрямих податків). Підприємства, що здійснюють діяльність у галузях постачання, збуту й торгівлі, у цій статті відображають торговий доход як різницю між виручкою від реалізації товарів за звітний період та купівельною вартістю цих товарів, зменшеною на суму непрямих податків. (Пункт 3.12 в редакції Наказу Мінфіну N 238 від 18.11.98)

3.13. У статті "Податок на прибуток" показується відображена в бухгалтерському обліку належна до сплати в бюджет сума податку на прибуток.

У статті "Інше використання прибутку" наводиться сума іншого, крім податку на прибуток, використання (витрачання) прибутку, відображеного протягом звітного періоду по дебету рахунка 81 "Використання прибутку".

У рядку 120 показуються дані про нерозподілений прибуток (непокриті збитки) звітного року, які визначаються як різниця між прибутком (рядок 100) і сумою податку на прибуток (рядок 105), зменшену на інше використання прибутку (рядок 110), або як сума збитку, податку на прибуток та іншого використання прибутку. (Абзац третій пункту 3.13 в редакції Наказу Мінфіну N 238 від 18.11.98) (Пункт 3.13 в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97)

3.14. У рядку 510 у зведеному бухгалтерському звіті показують кількість збиткових підприємств, що перебувають на самостійному балансі, до яких включаються також підприємства, збитковість яких покрита коштами з бюджету та позабюджетних фондів. (Пункт 3.14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97)

3.15. В розділі II "Використання прибутку" наводяться суми використання прибутку звітного та минулих років по основних напрямках: (Абзац перший пункту 3.15 в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97)

належні за розрахунком суми податку на прибуток, суми дивідендів, нараховані на частку майна у статутних фондах господарських товариств, яка належить до державної та комунальної власності відповідно до статті 2 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ), суми платежів у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці відповідно до Порядку визначення сум, що вносяться до бюджету підприємствами-монополістами у 1999 році у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1999 р. N 525, та інші платежі до бюджету за рахунок прибутку. Зазначені суми у бухгалтерському обліку відображаються по дебету рахунка 81 "Використання прибутку" і кредиту рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом"; (Абзац другий пункту 3.15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96, в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97, із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 138 від 25.06.98, N 238 від 18.11.98, N 40 від 11.02.99, N 282 від 17.11.99)

відрахування на створення резервного (страхового) фонду і збільшення статутного фонду; ( Абзац третій пункту 3.15 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96 )

відрахування до фонду коштів, спрямованих на розвиток і вдосконалення виробництва;

відрахування до фонду коштів, спрямованих на соціальні потреби, включаючи прибуток, спрямований на інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до чинного законодавства України; ( Абзац п'ятий пункту 3.15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96 ) відрахування до фонду заохочування; відрахування на виплату дивідендів власникам корпоративних прав (без сум податку на прибуток з таких сум); (Абзац сьомий пункту 3.15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97)

вилучення необгрунтовано одержаної суми виручки внаслідок порушення державної дисципліни цін (тарифів) на продукцію (роботи, послуги), а також штраф за ці порушення відповідно до Інструкції про застосування економічних санкцій за порушення порядку встановлення і застосування цін, затвердженої Держкомцін, Мінекономіки і Мінфіном України 06.04.92 р. N 3, N 30/2/109, N 03/606/26. На суму необгрунтовано одержаної виручки від реалізації продукції в результаті порушення державної дисципліни цін дебетується субрахунок "Реалізація продукції" рахунка 46 "Реалізація" у кореспонденції із субрахунком "Інша реалізація" рахунка 46. Одночасно вказана сума відображається по кредиту рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом", а сума штрафу - по кредиту рахунка 65 "Розрахунки по позабюджетних платежах" у кореспонденції з рахунком 81 "Використання прибутку". У рядку 255 показується прибуток, спрямований на поповнення власних оборотних коштів. На підставі розпорядчого документа підприємства (наказу, розпорядження) про спрямування суми прибутку за звітний період на поповнення власних оборотних коштів дебетується рахунок 81 "Використання прибутку" у кореспонденції з рахунком 88 "Фонди спеціального призначення" субрахунок "Фонд поповнення власних коштів і дооцінки товарно-матеріальних цінностей; (Абзац восьмий пункту 3.15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96)

використання на інші цілі, включаючи суми економічних санкцій до бюджету, позабюджетних і державних цільових фондів, у тому числі штраф за порушення нормативних актів про охорону праці у відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.93р. N 754, штраф за порушення стандартів, норм і правил відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення", пеня за несвоєчасне перерахування платежів до бюджету, позабюджетних і державних цільових фондів на погашення непокритих збитків минулих років, штраф до місцевого бюджету за порушення порядку проведення розрахунків зі споживачами відповідно до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а також відсотки за прострочені кредити. (Абзац дев'ятий пункту 3.15 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96, N 247 від 17.11.97)

У рядках 220, 230, 240 показуються відрахування у фонди, якщо їх створення передбачено установчими документами. В іншому випадку підприємство відображає у цих рядках відповідні затрати і витрати (на придбання основних фондів і нематеріальних активів, утримання об'єктів соціально-культурного призначення, заохочення тощо), що здійснені за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства. Підприємство самостійно визначає напрям використання чистого прибутку, якщо інше не передбачено статутом і законодавством. (Абзац із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96, N 231 від 28.10.96)

Використання нерозподіленого прибутку минулих років відображається згідно з пунктом 2.41 цієї Інструкції. (Пункт 3.15 доповнено абзацом одинадцятим, згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97)

3.15.1. Малі підприємства розділ II "Затрати на виробництво (витрати обігу)" заповнюють у порядку, який наведено у пункті 3.16 цієї Інструкції. (Пункт 3.15 доповнено підпунктом 3.15.1 згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98)

3.16. У розділі III "Затрати на виробництво (витрати обігу)" наводиться сума даних про затрати на виробництво продукції (робіт, послуг) та витрати обігу за їхніми елементами відповідно до:

Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 1996 р. N 186;

Типового положення про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу в торговельній діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 1996 р. N 334;

Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. N 452;

Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. N 473;

Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 830;

Інструкції з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства, затвердженої наказом Держжитлокомунгоспу України за погодженням з Міністерством економіки, Антимонопольним комітетом та Міністерством фінансів України від 31 березня 1997 р. N 24. ( Пункт 3.16 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 231 від 28.10.96, N 267 від 20.12.96, N 30 від 10.02.97, в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

3.16.1. Малі підприємства розділ III "Платежі до бюджету" заповнюють у порядку, який наведено у пункті 3.18 цієї Інструкції. ( Пункт 3.16 доповнено підпунктом 3.16.1 згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

3.17. У розділі IV "Розшифровка окремих прибутків і збитків" (рядки 400-500) наводяться суми окремих видів прибутків і збитків, одержаних (виявлених) підприємством за звітний період і відображених у складі інших операційних доходів і витрат та інших позареалізаційних доходів і витрат. (Пункт 3.17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 13 від 23.01.96, в редакції Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96, із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 267 від 20.12.96, N 30 від 10.02.97, в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97 ) ( В пункті 3.17 текст "поповнення власних зворотних засобів (рядок 525)" застосовувати після вступу в силу Закону України "Про деякі особливості оподаткування прибутку підприємств" згідно з Наказом Мінфіну N 131 від 11.06.97 )

3.18. У розділі V "Платежі до бюджету" показуються всі платежі підприємства до бюджету. У графі 3 показуються належні до сплати за податковим законодавством і розрахунком суми платежів. У графі 4 показуються всі фактично перераховані у звітному періоді платежі, а також суми, щодо яких в установленому порядку оформлено залік заборгованості. Повернуті (залічені) у звітному році платежі з бюджету, що у попередніх роках були сплачені (стягнені) за рахунок чистого прибутку підприємства, відображаються по дебету рахунків обліку коштів в установах банків або рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" у кореспонденції з кредитом рахунку 98 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років".

У рядку 600 показують суму акцизного збору, включаючи акцизний збір на імпортні товари.

У рядку 610 показують суму податку на додану вартість, включаючи такий податок, що справляється при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України.

У рядку 620 показуються фактично сплачені суми відрахувань до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. ( Абзац четвертий пункту 3.18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 282 від 17.11.99 )

У рядку 630 підприємства показують рентну плату за нафту і природний газ, що видобувається в Україні, а також різницю в цінах на природний газ власного видобутку, порядок розрахунків якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 8 квітня 1996 р. N 66. У рядку 635 підприємства й організації, які сплачують відповідно до чинного законодавства єдиний податок, показують належну до сплати та фактично сплачену суму єдиного податку. ( Абзац п'ятий пункту 3.18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 282 від 17.11.99 )

У статті "Ресурсні платежі" показуються суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податку за землю, збору за геологорозвідувальні роботи, плати за спеціальне використання природних ресурсів. У рядку 645 показують суми належних і фактично внесених до бюджету амортизаційних відрахувань на структурну перебудову базових галузей економіки. У цьому ж рядку відображають належну і фактично сплачену суму на структурну перебудову базових галузей економіки відповідно до Закону України від 6 квітня 1999 року N 568-XIV "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Належні до сплати суми у зв'язку із застосуванням понижуючого коефіцієнта до норм амортизації основних фондів, встановлених цим Законом, відображають за дебетом рахунку 81 "Використання прибутку" та кредитом рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом. (Абзац шостий пункту 3.18 із змінам, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 238 від 18.11.98, N 40 від 11.02.99, N 282 від 17.11.99)

У статті "Інші податки і платежі" показуються суми інших платежів до бюджету, включаючи податок на прибуток підприємств, прибутковий податок з громадян, збір за забруднення навколишнього природного середовища в межах установлених лімітів, відрахування від плати за транзит природного газу через територію України, відрахування в розмірі 10 відсотків вартості реалізованої продукції, випуск якої здійснювався за дозволом Держстандарту України на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, різницю між сумою, що відшкодована винними особами у зв'язку з нестачею, розкраданням, знищенням (псуванням) та наднормативним витрачанням цінностей, і сумою таких втрат за обліковою вартістю, місцеві податки і збори, інші передбачені законодавством податки і збори (обов'язкові платежі) до бюдxжету. У цій статті показується плата за спеціальний торговий патент, порядок бухгалтерського обліку якого встановлено Положенням про бухгалтерський облік фінансових результатів від здійснення операцій, що підлягають патентуванню, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 15 серпня 1996 року N 169 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 червня 1998 року N 135). Тут також відображається сума гербового збору, який справляється відповідно до Закону України "Про гербовий збір" (643-14). ( Абзац сьомий пункту 3.18 із змінам, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 238 від 18.11.98, N 282 від 17.11.99 )

(Абзац восьмий пункту 3.18 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 282 від 17.11.99) Тут також відображають суми гербового збору, який справляється відповідно до Положення про гербовий збір, затвердженого Указом Президента України від 6 листопада 1998 р. N 1222/98. (Пункт 3.18 доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Мінфіну N 40 від 11.02.99) (Пункт 3.18 в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

3.19. Довідково у рядках 660 і 670 показується, відповідно, заборгованість до бюджету і державних цільових та позабюджетних фондів, термін сплати якої відстрочено у порядку, який викладено у пункті 2.47. (Розділ 3 доповнено пунктом 3.19 із змінам, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98)

4. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства
(форма N 3)

4.1. У статті "Статутний фонд" показується наявність і рух вкладів і коштів учасників (засновників, власників) у майно при створенні і діяльності підприємства для забезпечення його статутної діяльності. Із загальної величини статутного фонду, яка вказана в зареєстрованих у встановленому порядку установчих документах, довідково у рядку 144 показується сплачена до кінця звітного року його величина. ( Пункт 4.1 із змінам, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

4.2. У вільному рядку 015 "Фонд в орендованих основних засобах" орендні підприємства показують фонд в орендованих основних засобах, облік якого ведеться на рахунку 88 "Фонди спеціального призначення" субрахунок "Фонд в орендованих основних засобах".

У статті "Додатковий капітал" показується наявність і рух фондів, наведених в абзаці п'ятому пункту 2.32 цієї Інструкції". ( Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

4.3. У статті "Резервний фонд" показують створення, використання та залишок резервного (страхового) фонду, що наведено у пункті 2.33 цієї Інструкції. (Пункт 4.3 в редакції Наказу Мінфіну N 238 від 18.11.98)

4.4. У рядках 040, 050, 060 відповідно наводиться рух фондів, що спрямовуються на розвиток і вдосконалення виробництва, на соціальні потреби та на матеріальне заохочення, якщо їх створення передбачено установчими документами підприємства. (Пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 238 від 18.11.98, N 282 від 17.11.99 )

4.5. У рядку 070 показується рух нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих років, облік якого ведеться на рахунку 98 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років".

4.6. У рядку 080 відображається рух коштів, які для рівномірного віднесення окремих видів затрат на витрати виробництва (обігу) резервуються (на наступну оплату відпусток працівникам та виплату передбаченої законодавством винагороди за вислугу років, включаючи відрахування на соціальне страхування та до Пенсійного фонду із цих сум, на виробничі затрати для підготовчих робіт на підприємствах промисловості із сезонним характером виробництва, на наступні затрати по ремонту предметів прокату). (Пункт 4.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96)

4.7. Сплачена (внесена) частина статутного фонду на кінець року показується у рядку 144. (Пункт 4.7 в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97)

4.8. У рядках 090 і 100 показується рух коштів, одержаних підприємством відповідно з бюджету та позабюджетних фондів на фінансування централізованих капіталовкладень, науково-дослідних робіт, поповнення оборотних коштів, соціальний захист громадян, на державне регулювання цін та інші потреби. Розшифровка одержаних сум по напрямках їх використання відображається підприємствами у рядках 200-270 розділу 2 "Використання коштів бюджету та позабюджетних фондів". (Абзац перший пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 231 від 28.10.96, N 238 від 18.11.98, N 282 від 17.11.99)

Суми, одержані з бюджету та позабюджетних фондів, відображаються по кредиту рахунка 96 "Цільове фінансування і цільові надходження". Використання вказаних коштів за призначенням відображається по дебету рахунка 96 і кредиту рахунків 46 "Реалізація", 80 "Прибутки і збитки", 70 "Розрахунки по оплаті праці", 73 "Розрахунки з робітниками і службовцями по інших операціях" тощо. Нарахування сум допомоги і компенсацій, передбачених Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (796-12), відображається за дебетом рахунку 96 "Цільове фінансування і цільові надходження" у кореспонденції з рахунками 70 "Розрахунки з оплати праці", 73 "Розрахунки з робітниками і службовцями за іншими операціями". (Абзац другий пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98)

Зокрема, у рядку 090 показуються одержані з бюджету суми дотації на здійснення заходів щодо соціального захисту населення, включаючи державне регулювання цін на паливо для населення, послуги житлово-комунального господарства і міського пасажирського транспорту, кошти державної підтримки вугледобувних підприємств і житлових субсидій тощо. (Абзац третій пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97)

У цьому рядку показуються також кошти, одержані з бюджету для виплат допомоги сім'ям з дітьми (грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, та допомога на дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років) відповідно до Положення про порядок призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми Міністерства праці України, Міністерства соціального захисту населення України, Міністерства освіти України і Міністерства фінансів України від 11.03.93 р. N 04-800/01-3/12-1/13-306 і роз'ясненнями Мінпраці і Мінфі У рядку 110 показуються інші фонди спеціального призначення, облік яких ведеться на рахунку 88 "Фонди спеціального призначення", зокрема суми резерву сумнівних боргів, страхових резервів дооцінки товарно-матеріальних цінностей, прибутку, використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів. Довідково з розділу I виділяються: ( Абзац п'ятий пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 247 від 17.11.97, N 238 від 18.11.98 )

кошти благодійної допомоги, отриманої відповідно до Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1295 (рядок 141). Грошові кошти, майно, роботи та послуги, одержані у вигляді благодійної допомоги, відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів, затрат, товарів та іншого майна у кореспонденції з рахунком 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок "Фонд безоплатно одержаного майна"; ( Абзац шостий пункту 4.8 в редакції Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96, із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97, в редакції Наказу Мінфіну N 238 від 18.11.98)

сальдо субрахунку "Фонд індексації балансової вартості основних фондів" (рядок 142);

сальдо субрахунку "Фонд поповнення оборотних коштів і дооцінки товарно-матеріальних цінностей", яке складає суму індексації нормативу оборотних коштів, проведеної відповідно до постанови Верховної Ради України від 15.05.92 р. N 2349-12, і суму дооцінки товарно-матеріальних цінностей, яка проводилась на виконання постанови Кабінету Міністрів України і Нацбанку України від 19 квітня 1993 року N 279 "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій та джерела їх покриття", а також суму податкової заборгованості, що списана відповідно до Закону України від 5 червня 1997 р. "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків станом на 31 березня 1997 року (314/97-ВР) (рядок 143). (Абзац восьмий пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97)

При визначенні залишків для заповнення рядка 110 окремі підприємства керуються також Порядком, наведеним у пункті 2.9. цієї Інструкції. Сільськогосподарські підприємства і цукрові заводи (комбінати) до цього рядка включають також суми податкової заборгованості, що списані відповідно до Закону України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року та сільськогосподарських підприємств за станом на 1 січня 1999 року" (428-14). (Абзац дев'ятий пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 238 від 18.11.98, N 282 від 17.11.99)

4.9. У вільних рядках показується рух фондів або інших цільових надходжень, що не згадані у попередніх статтях. Організації, що здійснюють управлінські функції, відображають тут рух коштів, одержаних на їх утримання від підприємств і організацій. (Пункт 4.9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 231 від 28.10.96, N 238 від 18.11.98)

4.10. У розділі "Спрямування коштів до цільових і позабюджетних фондів та на споживання" відображаються нараховані, витрачені підприємством, відповідно до діючого порядку, і перераховані кошти на рахунки Фондів соціального страхування, Пенсійного, сприяння зайнятості населення (соціального страхування на випадок безробіття), охорони навколишнього природного середовища, інноваційного і фінансування будівництва, ремонту та утримання автомобільних шляхів. (Абзац перший пункту 4.10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 247 від 17.11.97, N 238 від 18.11.98)

Порядок нарахування, використання та перерахування коштів до вказаних фондів установлено:

"Інструкцією про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затвердженою постановою Правління Пенсійного фонду України від 3 червня 1999 року N 4-6; (Абзац третій пункту 4.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96, в редакції Наказу Мінфіну N 282 від 17.11.99)

Інструкцією про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування України, затвердженою постановою правління Фонду соціального страхування України від 28.12.94 р. N 44;

( Абзац п'ятий пункту 4.10 вилучено на підставі Наказу Мінфіну N 238 від 18.11.98 ) Інструкцією Міністерства фінансів та Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії від 28.05.92 р. N 05-305/21/7-37 "Про порядок створення і використання коштів Державного фонду сприяння конверсії" з урахуванням Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" від 18 лютого 1997 р. N 77/97-ВР; ( Абзац п'ятий пункту 4.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

Порядком формування і використання спеціального фонду позабюджетних коштів цільового призначення, затвердженим Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Комітетом по науково-технічному прогресу при Кабінеті Міністрів України від 21.02.92 р. N 12-02-57-86/37-1-8/176, та доповненнями і змінами до нього, затвердженими Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України і Державним комітетом України з питань науки і технологій від 10.11.92 р. N 12-02-35-51/328-1-8/1278;

Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12) і "Про охорону атмосферного повітря" (2707-12);

Законом України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (1562-12), Законами України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про джерела фінансування шляхового господарства України" від 17.11.92 р. N 2788-12, "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" від 24.02.94 р. N 4027-12 та постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.93 р. N 83 "Про Порядок збору та використання коштів для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування", зі змінами і доповненнями затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.94 р. N 367 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.93 р. N 83", а також постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.97 р. N 466 "Про фінансування дорожнього господарства в 1997 році" зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 року N 234 "Про фінансування дорожнього господарства України в 1998 році" та від 8 червня 1998 року N 828 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 року N 234; (Абзац восьмий пункту 4.10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 247 від 17.11.97, N 238 від 18.11.98)

Порядком справляння збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, затвердженим Міністерством праці і соціальної політики України від 3 жовтня 1997 р. N 4. (Пункт 4.10 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97)

4.11. У рядку 360 показується середньооблікова чисельність працівників підприємства, порядок обчислення якої встановлюється Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженою наказом Мінстату України від 07.07.95 р. N 171, з урахуванням змін, що затверджені наказом Державного комітету статистики України від 18 лютого 1999 року N 67. (Пункт 4.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 282 від 17.11.99)

4.12. У рядку 370 відображаються фактичні витрати на оплату праці, що визначаються за Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 11 грудня 1995 року N 323. (Пункт 4.12 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 231 від 28.10.96, N 238 від 18.11.98)

4.13. У рядку 430 за вартістю, за якою ведеться облік на рахунку 01 "Основні засоби", показуються основні фонди, що перебувають на балансі підприємства, включаючи вартість об'єктів основних засобів, зданих в оперативну оренду, та взяті у фінансову оренду, вартість цілісних майнових комплексів державних підприємств, іхніх структурних підрозділів, що взяті в оренду відповідно до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" (2269-12), а також недіючі (які знаходяться на консервації, в резерві тощо). (Пункт 4.13 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 231 від 28.10.96, N 247 від 17.11.97)

4.14. У рядку 440 показується знос основних засобів, облік якого ведеться на рахунку 02 "Знос (амортизація) майна". (Пункт 4.14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96, в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97)

4.15. У графі 4 розділу 4 "Наявність та рух основних засобів" відображаються надходження основних засобів у звітному році за рахунок будь-яких джерел, включаючи придбані за плату, переведені з предметів в обороті та нематеріальних активів до основних засобів, безплатно одержані від інших підприємств і організацій (у випадках, коли вступний баланс не змінювався), введені в дію основні засоби, збільшення вартості основних фондів на суму їх дооцінки, на затрати, передбачені пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 р. N 523 "Про проведення індексації балансової вартості основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення у 1996-1997 роках" та інші затрати згідно з пунктом 14 Інструкції з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 1997 р. N 159. (Пункт 4.15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96, в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97)

4.16. У графі 5 розділу 4 "Наявність та рух основних засобів" відображається вартість вибувших за звітний рік основних засобів, включаючи продані основні засоби, суми уцінки основних засобів, переведення їх до предметів в обороті та нематеріальних активів, безплатну передачу основних засобів і поділ підприємства, а також ліквідовані основні засоби внаслідок ветхості і зносу, стихійного лиха, аварій та у зв'язку з реконструкцією, новим будівництвом та з інших причин. Ліквідація (списання з балансу) основних засобів проводиться у випадках, коли відновити їх неможливо або економічно недоцільно, та у випадках, коли вони не можуть бути в установленому порядку реалізовані або передані іншим підприємствам, організаціям і установам та їх подальше утримання економічно недоцільно. (Пункт 4.16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96, в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97)

4.17. У рядку 450 відображаються затрати підприємств з будівництва об'єктів, що виконуються як підрядним, так і господарським способом, а також придбання основних засобів. (Абзац перший пункту 4.17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96)

У рядку 451 відповідні спеціалізовані організації виділяють затрати на геологорозвідувальні і топографо-геодезичні роботи та роботи з глибокого буріння на нафту і газ за рахунок бюджету.

У графі 4 показуються затрати підприємства з будівництва об'єктів (прийняті до сплати й оплачені рахунки підрядних організацій) і придбанню основних засобів. У рядках 480-482 наводиться розшифровка джерел фінансування цього будівництва і придбання. ( Абзац третій пункту 4.17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96 )

У графі 5 показується вартість введених в експлуатацію об'єктів будівництва і придбаних основних засобів, а також списаних затрат капітального характеру, що не збільшують вартість основних засобів. ( Абзац четвертий пункту 4.17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96 )

4.18. У цьому ж довідковому підрозділі наводиться також вартість основних фондів, переданих в оперативну оренду (рядок 460), взятих в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів і окремих об'єктів фінансової оренди (рядок 461), з охорони навколишнього середовища (рядок 462) та законсервованих (рядок 463), повністю амортизованих (рядок 464), у заставі (рядок 465). (Абзац перший пункту 4.18 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 231 від 28.10.96, N 247 від 17.11.97, N 238 від 18.11.98, N 282 від 17.11.99)

Аналітичний облік інвентарних об'єктів основних засобів ведеться в цілих гривнях без копійок. (Абзац другий пункту 4.18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96, в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97) Середньорічна вартість основних фондів (рядок 475) є часткою від ділення на 12 суми, отриманої від складання половини вартості на 1 січня звітного року, половини вартості на 1 січня наступного за звітним роком і вартості основних фондів на 1-е число всіх місяців звітного року.

Якщо підприємство набуло прав юридичної особи з початку іншого, крім січня, місяця (1 лютого, 1 березня і т.д.), середньорічна вартість основних фондів обчислюється як частка від ділення на 12 суми, отриманої від складання половини вартості основних фондів на 1-е число місяця набуття прав юридичної особи (1 лютого, 1 березня і т.д.), половини вартості на 1 січня наступного за звітним року і вартості основних засобів на 1-е число усіх інших місяців звітного року.

Якщо підприємство набуло прав юридичної особи у першій половині місяця, то при обчисленні середньорічної вартості основних засобів, місяць набуття прав приймається за повний, якщо ж у другій половині місяця, - обчислення ведеться з першого числа наступного за місяцем набуття прав.

Затрати на закінчений ремонт основних засобів, що відповідно до пункту 14 Інструкції з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 1997 р. N 159, відносяться на збільшення їхньої вартості по дебету рахунка 01 "Основні засоби", показуються у рядку 485. ( Абзац шостий пункту 4.18 в редакції Наказів Мінфіну N 231 від 28.10.96, N 247 від 17.11.97, із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

Затрати на будь-які види ремонту (без реконструкції і модернізації) за звітний рік, включаючи затрати на ремонт, що до кінця звітного року не закінчено, відображаються у рядку 490. ( Абзац сьомий пункту 4.18 в редакції Наказу Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

У рядках 490 і 491 наводяться витрати на капітальний і поточний ремонт основних засобів, включаючи витрати на незакінчений ремонт основних фондів.

У рядках 495-496 наводяться дані про структуру земельного фонду, що знаходиться у володінні, користуванні (у тому числі на умовах оренди) підприємства.

4.19. У розділі 5 "Наявність та рух нематеріальних активів" показується наявність і рух нематеріальних активів, що на правах власності належать підприємству. У рядку 500 відображається вартість придбаних або внесених учасниками підприємства прав на винаходи, промислові зразки, технічну та комерційну інформацію, що становить таємницю виробництва.

У рядку 510 показується вартість придбаних або внесених учасниками прав користування природними ресурсами (землею, водою, надрами), а також будівлями та устаткуванням.

У рядку 520 показується вартість програмного забезпечення обчислювальної техніки. У рядку 530 показується вартість придбаних прав на місце на товарній і фондовій біржах. У рядку 535 наводиться вартість знаків на товари і послуги, гудвілу, "ноу-хау".

У рядку 540 показується вартість інших майнових прав, що визнаються об'єктом права підприємства і приносять прибуток. ( Абзац пункту 4.19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

4.19.1. Малі підприємства розділ 5 "Фінансові вкладення" заповнюють у порядку, який наведено у пункті 4.20 цієї Інструкції. ( Пункт 4.19 доповнено підпунктом 4.19.1 згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

4.20. У розділі 6 "Фінансові вкладення" розшифровується склад довгострокових (терміном більше 1 року) і короткострокових (терміном до одного року) вкладень (інвестицій) підприємства в статутні фонди інших підприємств, цінні папери інших підприємств, облігації, депозити та в інші прибуткові активи, облік яких ведеться на рахунку 58 "Фінансові вкладення". До рядку 575 не включається вартість попереднього імпортного депозиту, облік якого ведеться на рахунку 55 "Інші рахунки у банках".

У рядку 560 показуються вкладення в облігації, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, сума яких визначається в порядку, наведеному у пункті 14 Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні, затверджених наказом Міністерства фінансів від 07.05.93 р. N 25 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 січня 1998 року N 10. (Абзац другий пункту 4.20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 282 від 17.11.99)

4.20.1. (Підпункт 4.20.1 пункту 4.20 вилучено на підставі Наказу Мінфіну N 282 від 17.11.99) Малі підприємства розділ 6 "Переоцінка товарно-матеріальних цінностей і матеріалів" заповнюють у порядку, який наведено у пункті 4.23 цієї Інструкції. (Пункт 4.20 доповнено підпунктом 4.20.1 згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98)

4.21. Фінансові інвестиції, на які у звітному періоді не отримано документи, що підтверджують відповідні права підприємства (акції, облігації тощо), обліковуються на рахунку 58 відособлено. (Пункт 4.21 в редакції Наказів Мінфіну N 238 від 18.11.98 ) N 282 від 17.11.99)

4.22. Аналітичний облік фінансових вкладень ведеться за термінами, видами та емітентами із забезпеченням можливості одержання даних про фінансові вкладення в країні та за кордоном, а також - в національній та іноземній валюті. ( Пункт 4.22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97, в редакції Наказів Мінфіну N 238 від 18.11.98, N 282 від 17.11.99 )

4.23. У розділі 7 "Переоцінка товарно-матеріальних цінностей і товарів" показуються за звітний рік у розрізі видів товарно-матеріальних цінностей суми їх дооцінки (+) або уцінки (-) та їх розподіл: (Абзац перший пункту 4.23 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98)

на приріст власних оборотних коштів - якщо переоцінка проводилась відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 р. N 279 "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій та джерела їх покриття", листа Міністерства економіки і Міністерства фінансів України від 31.05.93 р. N 37-20/248/07-104, Постанови Кабінету Міністрів України і Нацбанку України від 13.03.95 р. N 173 "Про переоцінку залишків сільськогосподарської продукції, молодняку худоби і птиці, тварин на відгодівлі та незавершеного виробництва";

на фінансові результати - якщо переоцінка готової продукції та товарів провадилась відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 року N 951 "Про внесення змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні; ( Абзац третій пункту 4.23 в редакції Наказу Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

на витрати обігу - якщо проведена переоцінка товарів, що повністю або частково втратили первісну якість при експонуванні у вітринах.

Суми уцінки матеріальних ресурсів, готової продукції і товарів, на які продажна ціна зменшилась або коли вони застаріли чи частково втратили первісну якість, відносяться на зменшення торговельних надбавок з уцінених товарів (рахунок 42 "Торговельна націнка"), фонду дооцінки товарно-матеріальних цінностей (рахунок 88 "Фонди спеціального призначення") і в разі недостатності таких джерел - на фінансові результати (рахунок 80 "Прибутки і збитки"). ( Пункт 4.23 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінфіну N 231 від 28.10.96 )

4.23.1. Малі підприємства розділ 7 "Нестачі, крадіжки і псування цінностей" заповнюють у порядку, який наведено у пункті 4.25 цієї Інструкції. ( Пункт 4.23 доповнено підпунктом 4.23.1 згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

4.24. У розділі 8 підприємство показує іноземні інвестиції у видах та формах, передбачених Законом України "Про режим іноземного інвестування" (93/96-ВР ), в сумах, що наводяться в національній грошовій одиниці та в доларах США станом на кінець звітного року. ( Пункт 4.24 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 247 від 17.11.97, N 238 від 18.11.98 )

4.24.1. Малі підприємства розділ 8 "Позабалансові активи і пасиви" заповнюють у порядку, який наведено у пункті 4.36 цієї Інструкції. ( Пункт 4.24 доповнено підпунктом 4.24.1 згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98)

4.25. У графі 3 розділу 9 "Нестачі, крадіжки і псування цінностей" відображаються дані про залишок і рух сум нестач, крадіжок і псування цінностей, включаючи грошові кошти, облік яких ведеться на рахунку 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей" за обліковими цінами. У цю графу включаються всі нестачі, крадіжки і псування цінностей незалежно від того, чи підлягають вони віднесенню на витрати виробництва і обігу, на збитки або на винних осіб. Втрати цінностей від стихійного лиха на рахунку 84 не відображаються. ( Пункт 4.25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

4.26. У графі 4 розділу 9 показуються залишки та обороти по рахунку 72 "Розрахунки з відшкодування матеріальної шкоди" субрахунок 1 "По нестачах і крадіжках" у сумі, за якою визначаються за законодавством збитки, завдані підприємству від розкрадання, нестачі, знищення (псування) та наднормативних витрат цінностей. ( Пункт 4.26 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 231 від 28.10.96, N 238 від 18.11.98 )

4.27. У рядку 760 по графі 3 відображають загальну суму встановлених за рік нестач, крадіжок і втрат від псування та пошкодження цінностей, а по графі 4 рядка 760 і в рядку 771 по графі 3 - суми нестач, крадіжок і втрат від псування та пошкодження цінностей, що віднесені на винних осіб з кредиту рахунка 84 в дебет рахунка 72.

4.28. У рядку 772 показують суми нестач і втрат від псування цінностей, що віднесені на витрати виробництва та обігу в межах норм природного збитку.

4.29. Суми, які відшкодовані винними особами у звітному році, показуються у рядку 780.

4.30. У рядку 795 показується різниця між збитками від нестачі, розкрадання, знищення (псування) та наднормативних витрат цінностей, що визначається у порядку, наведеному у пункті 2.39 цієї Інструкції, та збитків, завданих підприємству за обліковими даними. ( Пункт 4.30 в редакції Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96 )

4.31. У рядку 800 по графі 3 наводиться загальна площа об'єктів житлового фонду, що перебуває на балансі підприємства (без гуртожитків). Кількість ліжок у гуртожитках, що перебувають на балансі підприємства, показується у рядку 810 по графі 3.

4.32. У рядок 820 включаються показники по об'єктах комунального господарства, що перебувають на балансі підприємства: водопостачання, каналізація, готелі.

4.33. У рядку 830 відображаються показники по об'єктах соціально-культурного призначення, що перебувають на балансі підприємства: заклади дошкільного виховання, лікарняні та санаторно-курортні заклади, оздоровчі заклади та установи відпочинку, фізкультури, туризму і культури. (Пункт 4.33 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97)

4.34. У рядках 800-840 по графі 5 показуються прибутки за житлово-комунальні і соціально-культурні послуги відповідних об'єктів, надані як населенню, так і підприємствам, організаціям і установам, обчислені за діючими цінами, тарифами, ставками для відповідних категорій споживачів послуг. В цю графу не включаються суми дотацій на покриття перевищення витрат над прибутками, які фінансуються за рахунок прибутку підприємства, пайових внесків інших підприємств на утримання відповідного об'єкта тощо.

У цих же рядках по графі 6 показуються всі витрати з утримання та експлуатації відповідних об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення. ( Пункт 4.34 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 247 від 17.11.97 )

4.35. У рядку 841 відображається орендна плата за здані в оренду приміщення.

4.36. У розділі 11 "Позабалансові активи і пасиви" показуються наявність і рух позабалансових активів і пасивів, облік яких ведеться на позабалансових рахунках бухгалтерського обліку. ( Пункт 4.36 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 238 від 18.11.98 )

4.37. У рядку 850 наводиться вартість взятих в оперативну оренду окремих інвентарних об'єктів основних фондів, а також основних фондів, правом користування якими володіє дане підприємство.

4.38. У рядку 855 показується вартість давальницької сировини, товарів на комісії, товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, а також устаткування, що прийняте підрядчиком до монтажу.

4.39. Дебіторська заборгованість, що списана з балансу якщо минув термін позовної давності, облік якої ведеться не менше п'яти років на позабалансовому рахунку 005 "Заборгованість неплатоспроможних дебіторів, що списана на збитки", відображається у рядку 865.

4.40. Забезпечення одержані і видані показуються відповідно у рядках 870 і 875. Довірче товариство у рядку 875 також відображає суму зобов'язань, що виникли у зв'язку з передачею йому в управління майна довірителя, а також зобов'язань, що виникають у довірчого товариства у зв'язку з представницькою діяльністю з приватизаційними паперами довірителів. При цьому слід керуватися Положенням про порядок обліку та контролю за діяльністю довірчого товариства під час розміщення приватизаційних паперів, затвердженим Фондом державного майна, Міністерством фінансів та Національним банком України 23.03.94 р. N 153/18-140/108 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Фонду державного майна, Міністерства фінансів та Національного банку України від 18 вересня 1995 року N 1170/148/92. У цих же рядках відображається за вексельною сумою вартість казначейських векселів, що використані для застави з метою забезпечення зобов'язань перед резидентами. ( Пункт 4.40 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 231 від 28.10.96, N 247 від 17.11.97 )

4.41. ( Пункт 4.41 виключено на підставі Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96 ) У рядку 880 товариства покупців, що утворені з метою викупу об'єктів приватизації, відображають вартість приватизаційних майнових сертифікатів. Порядок обліку таких операцій встановлено Положенням, що наведено у пункті 2.9 цієї Інструкції.

Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України