Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 174 від 27.08.2000
м.Київ

Про затвердження Правил визначення вартості
будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)

На виконання пункту 3.2 Заходів щодо забезпечення виконання у 2000 році завдань, передбачених Посланням Президента України до Верховної Ради України (276а/2000), Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2000 N 747 "Про підсумки економічного та соціального розвитку за I квартал 2000 року", Основних положень (Концепції) ціноутворення у будівництві, схвалених Кабінетом Міністрів України (доручення від 22.03.99 N 24132/31), і доручення Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 N 13544/12 та з метою створення умов для впровадження напрацьованих ринкових методів визначення вартості будівництва, спрямованих на спрощення механізму ціноутворення, встановлення прозорості складових вартості будівельної продукції, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних будівельних організацій, наказую:

1. Затвердити розроблені Науково-виробничою фірмою "Інпроект" та схвалені рішенням колегії Держбуду України від 5 липня 2000 року N 36 Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) і ввести в дію з 1 жовтня 2000 року.

2. Управлінню реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю вартості будівництва (Губень П.I.) забезпечити доведення Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) до заінтересованих організацій.

Видання та розповсюдження зазначених Правил покласти на Науково-виробничу фірму "Інпроект".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Беркуту А.В.

Голова Комітету В.М. Гусаков

Затверджено
наказом Держбуду України
від 27 серпня 2000 р. N 174

Державні будівельні норми України

Правила визначення вартості будівництва
ДБН Д.1.1-1-2000

Замість ДБН IV-16-98, частини I, II

Ці будівельні норми встановлюють основні правила визначення вартості нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування* і носять обов'язковий характер при визначенні вартості будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності.

____________

* Нове будівництво, розширення, реконструкція та технічне переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонт житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрація пам'яток архітектури та містобудування надалі іменується "будівництво".

По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, ці норми носять рекомендаційний характер, і їх застосування обумовлюється контрактом.

Правила поширюються на підрядний, господарський та змішаний способи здійснення будівництва.

Ці норми можуть застосовуватися для визначення вартості ремонтно-будівельних робіт, які здійснюються на будовах (об'єктах) промислового та іншого призначення, з урахуванням відповідних галузевих та технологічних особливостей. Рішення з цього питання приймаються відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з Держбудом.

Розділ 1
Система ціноутворення в будівництві

Положення цього розділу встановлюють:

- основні завдання кошторисного нормування і правила ціноутворення в будівництві;

- види кошторисних нормативних документів*;

- вимоги до кошторисних нормативів;

-систему ціноутворення в будівництві;

- порядок розроблення, узгодження та затвердження кошторисних нормативів.

____________

* Кошторисні нормативні документи надалі іменуються "кошторисні нормативи".

Система ціноутворення в будівництві містить у собі кошторисні нормативи, правила визначення вартості будівництва і складання інвесторської кошторисної документації.

Кошторисні нормативи - це узагальнена назва комплексу кошторисних норм, що об'єднуються в окремі збірники. Разом з правилами і положеннями, що містять у собі необхідні вимоги, вони служать для визначення вартості будівництва.

Інвесторська кошторисна документація - це сукупність кошторисів (кошторисних розрахунків), відомостей кошторисної вартості пускових комплексів, черг будівництва, зведень витрат, пояснювальних записок до них та відомостей ресурсів, складених на стадії розроблення проектної документації.

Документи, які деталізують основні правила і положення, що містяться в кошторисних нормативах класу "Д" відповідно до Класифікації нормативних документів України в галузі будівництва, можуть випускатися як допоміжні, у вигляді інструкцій, методичних вказівок, посібників та інших матеріалів, що також використовуються при визначенні вартості будівництва.

1.1 Основні завдання кошторисного нормування і ціноутворення
в будівництві

1.1.1 Основним завданням кошторисного нормування і ціноутворення в будівництві є:

- забезпечення через систему ціноутворення в будівництві визначення вартості будівництва на всіх стадіях інвестування;

- підвищення ефективності капітальних вкладень, забезпечення економії фінансових та інших ресурсів, впровадження досягнень науки, техніки, передового вітчизняного і закордонного досвіду в будівельному виробництві, застосування нових матеріалів, виробів і конструкцій, організаційних заходів тощо.

1.2 Види кошторисних нормативів, що входять до системи
ціноутворення в будівництві

1.2.1 Кошторисні нормативи поділяються на такі види:

- загальнодержавні будівельні кошторисні нормативи;

- відомчі кошторисні нормативи;

- кошторисні нормативи для окремих великих будов;

- індивідуальні кошторисні норми.

1.2.2 До загальнодержавних будівельних кошторисних нормативів належать кошторисні нормативи, що входять до складу кошторисних норм класу "Д". Вони затверджуються Держбудом України.

Загальнодержавні будівельні кошторисні нормативи обов'язкові для застосування всіма організаціями, установами і підприємствами незалежно від їх відомчої підпорядкованості і форм власності при визначенні вартості будов "(об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності.

1.2.3 До відомчих кошторисних нормативів належать кошторисні нормативи, що не входять до складу кошторисних норм класу "Д" і затверджуються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з Держбудом України.

Відомчі кошторисні нормативи розробляються в обгрунтованих випадках, коли за прийнятою для спеціалізованого будівництва технологією і організацією робіт витрати трудових і матеріально-технічних ресурсів значно відрізняються від загальнодержавних. Ці нормативи застосовуються в тій галузі, для якої вони розроблені.

Відомчі кошторисні нормативи обов'язкові для організацій, установ і підприємств міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, що затвердило ці нормативи. Для організацій, установ і підприємств, що входять до сфери управління інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, ці нормативи можуть бути обов'язковими за умови прийняття ними відповідного рішення.

Відомчі кошторисні нормативи не повинні суперечити загальнодержавним або дублювати їх.

1.2.4 Для окремих великих будов в обгрунтованих випадках, коли за прийнятою для цих будов технологією і організацією робіт витрати трудових і матеріально-технічних ресурсів значно відрізняються від загальнодержавного рівня, можуть розроблятися ресурсні елементні кошторисні норми на будову. Рішення про розроблення таких норм приймається забудовником за погодженням з Держбудом України.

Норми затверджуються відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з Держбудом України.

1.2.5 До індивідуальних кошторисних нормативів належать ресурсні елементні кошторисні норми, які розробляються у складі інвесторської кошторисної документації на окремі конструкції та роботи, передбачені в проекті (робочому проекті), за відсутності відповідних норм у чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм. Ці норми затверджуються у складі проекту (робочого проекту) і застосовуються тільки для будови (об'єкта) за даним проектом.

1.2.6 Усі кошторисні нормативи за ступенем укрупнення поділяються на елементні та укрупнені.

1.2.6.1 До елементних кошторисних нормативів належать:

- ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЕКН) (ДБН Д.2.2-99);

- ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування (РЕКНМУ) (ДБН Д.2.3-99);

- ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (РЕКНр) (ДБН Д.2.4-2000);

- ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-реставраційні роботи (РЕКНР) (ДБН Д.2.5-2000);

- ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи (РЕКНпн) (ДБН Д.2.6-2000);

- ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів (РКНЕМ) (ДБН Д.2.7-2000).

1.2.6.2 До укрупнених кошторисних нормативів належать укрупнені ресурсні кошторисні норми (УРКН):

- на будівлі і споруди в цілому;

- на частини будівель і споруд, конструкції та види робіт.

1.3 Вимоги до кошторисних нормативів

1.3.1 Кошторисні нормативи повинні відповідати тільки вимогам, що мають прямий стосунок до визначення вартості будівництва. Вони повинні:

- відповідати основним завданням кошторисного нормування і ціноутворення в будівництві, забезпечуючи достовірне визначення вартості будівництва;

- бути технічно й економічно обгрунтованими, забезпечуючи оптимальні витрати необхідних ресурсів, раціональне використання довкілля;

- враховувати досягнення будівельної техніки і передовий досвід, стимулюючи науково-технічний прогрес у будівництві;

- мати максимальну простоту і зручність у застосуванні, давати можливість широкого використання електронно-обчислювальної техніки та інших засобів автоматизації.

1.3.2 Вихідними даними для розроблення кошторисних нормативів є:

- найбільш раціональні технічні рішення в проектах;

- технологія будівельного виробництва і будівельні машини та механізми, що відповідають останнім досягненням науково-технічного прогресу;

- чинні стандарти на матеріали, вироби і конструкції, а також устаткування.

1.3.3 Дія кошторисних нормативів зберігається протягом періоду між переходами на нові кошторисні норми. Перехід на нові кошторисні норми обумовлюється змінами у сфері організації будівництва, економічної політики держави і супроводжується переробкою всієї системи кошторисних нормативів.

1.3.4 Кошторисною нормою називається сукупність ресурсів (трудовитрат, часу роботи будівельних машин і механізмів, витрат матеріалів, виробів і конструкцій), встановлена на прийнятий вимірювач будівельних або монтажних робіт, а також конструкцій, виражена, як правило, у натуральних (фізичних) величинах або у відносній формі (у вигляді коефіцієнтів).

Склад і кількість ресурсів у кошторисних нормах повинні відповідати останнім досягненням в галузі технології й організації будівельного виробництва, сучасному рівню технічного оснащення будівельних і монтажних організацій, відбивати накопичений у будівництві досвід, а також прогресивні проектні рішення, матеріали, вироби і конструкції.

Головна функція кошторисних норм - визначення нормативної кількості ресурсів, необхідних для виконання відповідного виду робіт, як основи для наступного переходу до вартісних показників.

1.3.4.1 У кошторисних нормах враховано повний комплекс операцій, необхідних для виконання визначеного виду робіт в усереднених умовах.

1.3.4.2 Кошторисні норми призначені для:

- визначення складу і кількості ресурсів при здійсненні будівництва;

- визначення прямих витрат у вартості будівництва;

- розрахунків за обсяги виконаних робіт;

- розроблення укрупнених ресурсних показників по конструктивних елементах і видах робіт на функціональну одиницю виміру.

Кошторисні нормативи можуть також використовуватися при розробленні поточних одиничних розцінок, визначенні тривалості робіт, складанні технологічної документації (ПОБ, ПВР тощо), встановленні норм списання матеріалів.

1.3.4.3 У необхідних випадках кошторисні нормативи можуть бути використані для економічної оцінки і порівняння окремих проектних рішень, а також для аналізу структурних змін капітальних вкладень.

1.3.5 Кошторисними нормами передбачено виконання робіт у звичайних умовах, не ускладнених зовнішніми факторами*. При виконанні робіт в умовах, що їх ускладнюють, наприклад, загазованість, розташування поблизу діючого устаткування, обмежені умови складування матеріалів тощо, - до кошторисних норм застосовуються коефіцієнти, наведені в загальних положеннях відповідних нормативів.

____________

* Під звичайними умовами виконання робіт мається на увазі виконання робіт, складування і внутрішньобудівельне транспортування необхідних матеріалів, виробів і конструкцій без впливу специфічних факторів і умов, що ускладнюють роботу.

Коефіцієнти до нормативних показників, наведені в окремих збірниках кошторисних норм, не застосовуються до норм інших збірників кошторисних норм за винятком випадків, обумовлених у технічних частинах відповідних збірників.

1.3.6 Параметри окремих величин (довжина, діаметр, площа тощо), наведені в таблицях кошторисних норм з характеристикою "до", слід обчислювати, включаючи зазначену межу.

1.3.7 У кошторисних нормах наводиться середній розряд роботи, який використовується при визначенні заробітної плати робітників-будівельників і монтажників, а також ланки робітників, зайнятих на роботах з доставки, монтажу, демонтажу і на керуванні, обслуговуванні та ремонті (надалі "керування та обслуговування") будівельних машин і механізмів.

1.4 Система ціноутворення в будівництві

1.4.1 Система ціноутворення в будівництві базується на нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів.

Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. На підставі цих норм і поточних цін на трудові та матеріально-технічні ресурси визначаються прямі витрати у вартості будівництва.

Решта витрат, які враховуються у вартості будівництва, визначається не за нормами, а розрахунково.

До таких витрат належать:

- накладні витрати;

- кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд або пристосування й використання існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу;

- додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період;

- інші витрати замовника і підрядних будівельно-монтажних організацій, пов'язані із здійсненням будівництва;

- витрати на утримання служби замовника* і авторський нагляд;

- підготовка експлуатаційних кадрів;

- проектні та вишукувальні роботи;

- кошторисний прибуток;

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

____________

* У цих ДБН під поняттям "служба замовника" слід вважати: управління (відділи) капітального будівництва місцевих органів виконавчої влади, відповідні підрозділи підприємств та організацій, що створені задля виконання функцій замовника будівництва.

1.4.2 Ресурсні елементні кошторисні норми є первинними кошторисними нормативами, призначеними для визначення нормативної кількості ресурсів, необхідних для виконання різних видів будівельних, монтажних, ремонтних і реставраційних робіт, прямих витрат у вартості будівництва, а також для розроблення поточних одиничних розцінок.

Норми диференційовано відбивають у своєму складі показники трудовитрат, часу роботи будівельних машин і механізмів, а також витрати матеріалів, виробів і конструкцій.

Правила застосування РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНР, РЕКНпн і РКНЕМ при визначенні:

- трудових і матеріально-технічних ресурсів - наведено у технічних частинах до норм та Вказівках щодо застосування норм;

- прямих витрат у вартості будівництва - наведено в Розділі 3.

1.4.3 Кошторисні норми трудомісткості робіт, виконуваних робітниками-будівельниками, монтажниками, середні розряди робіт, наведені в РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНР, РЕКНпн, і поточна вартість людино-години відповідного розряду є нормативно-розрахунковою базою для визначення заробітної плати робітників-будівельників і монтажників.

Правила визначення кошторисної заробітної плати робітників-будівельників і монтажників викладено в Розділі 3.

1.4.4 Нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат на експлуатацію будівельних машин і механізмів, у тому числі заробітної плати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні цих машин, є:

- кошторисні норми часу роботи будівельних машин і механізмів, наведені в ресурсних елементних кошторисних нормах;

- кошторисні норми ресурсів, необхідних для їх роботи, наведені в ресурсних кошторисних нормах експлуатації будівельних машин і механізмів;

- поточні ціни машино-години, що розраховуються на підставі ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів.

Правила визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів викладено в Розділі 3.

1.4.5 Кошторисні норми витрат будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, наведені в РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНР, і поточні ціни на них є нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат на матеріальні ресурси.

Правила визначення вартості матеріальних ресурсів викладено в Розділі 3.

1.4.6 Кошторисна нормативна трудомісткість робіт, наведена в РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНР, РЕКНпн і РКНЕМ, що враховує трудовитрати робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів*, а також трудовитрати працівників, заробітна плата яких передбачається в накладних витратах, є нормативно-розрахунковою базою для визначення кошторисної трудомісткості будівництва, що здійснюється в звичайних умовах виконання робіт при плюсовій температурі довкілля і помірному вітрі (швидкістю до 10 м/сек.).

____________

* Нормативні трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, визначаються на підставі РКНЕМ як сума витрат труда машиністів та робітників, зайнятих на ремонті, технічному обслуговуванні та перебазуванні будівельних машин і механізмів.

1.4.7 Нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат можуть також служити поточні одиничні розцінки на будівельні і монтажні роботи, складені на основі РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНР, РЕКНпн і РКНЕМ, а також поточних цін на матеріали, вироби і конструкції, машино-години будівельних машин і механізмів і поточної вартості людино-години відповідного розряду.

1.4.8 Норми, що застосовуються для визначення прямих витрат, передбачають витрати ресурсів при виконанні будівельно-монтажних робіт в умовах плюсової температури довкілля і помірного вітру. Правила розрахунку додаткових витрат, пов'язаних з виконанням будівельних і монтажних робіт при температурі зовнішнього повітря нижче нуля і сильному вітрі (швидкістю більше 10 м/сек.), наведено в Розділі 3.

1.4.9 У кошторисній документації на будівництво вартість устаткування зазначається окремо стосовно вартості будівельних і монтажних робіт. У Розділі 3 наведено правила визначення кошторисної вартості устаткування і порядок включення до інвесторської кошторисної документації будов коштів, необхідних для придбання устаткування.

1.4.10 Основні правила і положення з визначення кошторисної вартості будівництва, якими необхідно керуватися при складанні інвесторської кошторисної документації, і принципи визначення ціни пропозиції претендента на виконання робіт та уточнення вартісних показників при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт наведено в Розділі 3.

1.5 Порядок розроблення, узгодження та затвердження
кошторисних нормативів

1.5.1 Розроблення, узгодження та затвердження кошторисних нормативів здійснюється:

- по загальнодержавних, що входять до класу "Д";

- Держбудом України;

- по відомчих;

- відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з Держбудом України;

- для окремих великих будов;

- забудовником за погодженням з Держбудом України;

- по індивідуальних;

- згідно з положеннями п. 1.2.5.

1.5.2 Проекти кошторисних нормативів, що готуються до затвердження, розглядаються в такому порядку.

1.5.2.1 Розгляд проектів кошторисних нормативів провадиться за участю відповідальних представників організацій - складачів цих нормативів.

1.5.2.2 Проекти відомчих кошторисних нормативів і кошторисних нормативів для окремих будов затверджуються і розглядаються в порядку, встановленому органами, що їх затверджують.

1.5.3 Кошторисні нормативи повинні затверджуватися рішенням (постановою, наказом тощо) органу, що їх затверджує.

1.5.4 Порядок розроблення, побудови, викладення та оформлення ресурсних елементних кошторисних нормативів (загальнодержавних, відомчих, для окремих великих будов, індивідуальних) і доповнень до них повинен відповідати вимогам Державної системи стандартизації України (ДСТУ 1.5-93) і ДБН А.1.1-2-93 "Порядок розроблення, вимоги до побудови, викладення та оформлення нормативних документів".

1.5.5 Інформація про затверджені Держбудом України кошторисні нормативи і про внесені в них зміни, а також про доповнення до збірників кошторисних нормативів здійснюється Держбудом України шляхом щорічного опублікування Переліку чинних нормативних кошторисних документів, затверджених Держбудом України.

Розділ 2
Правила складання інвесторської кошторисної документац
ії

У цьому розділі наведено основні правила складання інвесторської кошторисної документації, які передбачають:

- елементи будівництва;

- види інвесторської кошторисної документації;

- склад інвесторської кошторисної документації;

- порядок складання: локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них; об'єктних кошторисів; локальних та об'єктних кошторисних розрахунків; кошторисних розрахунків на окремі види витрат; зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва; зведення витрат; відомостей кошторисної вартості об'єктів, що входять до пускового комплексу;

- основні правила складання розрахунків вартості будівництва;

- додаткові вимоги до розроблення кошторисної документації на реконструкцію і технічне переоснащення підприємств, будівель і споруд;

- загальні правила оформлення інвесторської кошторисної документації.

2.1 Елементи будівництва

Форми кошторисної документації дозволяють складати її в певній послідовності, поступово переходячи від дрібних до більш крупних елементів будівництва, що являють собою вид робіт (витрат): об'єкт - пусковий комплекс - черга будівництва - будівництво (будова) в цілому.

2.1.1 Об'єктом будівництва є кожна відокремлена будівля (виробничий корпус або цех, склад, житловий будинок тощо) або споруда (міст, тунель, платформа тощо) з усіма улаштуваннями (галереями, естакадами тощо), устаткуванням, меблями, інвентарем, підсобними та допоміжними пристроями, що належать до неї, а також, за необхідності, з інженерними мережами, які прилягають до неї. На будівництво об'єкта має бути складений окремий проект і кошторис або кошторисний розрахунок (об'єктний кошторис або об'єктний кошторисний розрахунок).

При будівництві підприємств, виробничих або житлово-цивільних комплексів окремими об'єктами, що входять до складу будови, є зовнішні мережі з обслуговувальними та допоміжними спорудами на них (водопостачання, каналізація, теплофікація, газифікація, енергопостачання тощо), під'їзні колії, внутрішньозаводські або внутрішньоквартальні дороги, інші загальномайданчикові роботи.

Якщо на будівельному майданчику за проектом зводиться тільки один об'єкт основного призначення, без будівництва підсобних та допоміжних об'єктів (наприклад: у промисловості - будівля цеху основного призначення; на транспорті - будівля залізничного вокзалу; у житлово-цивільному будівництві - житловий будинок, театр, будинок школи тощо), то поняття об'єкта будівництва збігається з поняттям будови.

2.1.2 Пусковим комплексом є сукупність об'єктів (або їх частин) основного виробничого, допоміжного та обслуговуючого призначення, енергетичного, транспортного та складського господарств, зв'язку, інженерних комунікацій, очисних споруд, благоустрою, охорони довкілля від забруднення та інших об'єктів, що є частиною будови або її черги, введення яких в експлуатацію забезпечує: випуск продукції або надання послуг в обсязі, передбаченому проектною документацією для даного пускового комплексу; умови праці, що відповідають чинним нормам.

2.1.3 Чергою будівництва є визначена проектною документацією сукупність об'єктів виробничого призначення (або їх частин), введення в дію яких забезпечує випуск продукції або надання послуг та безпечну експлуатацію цих об'єктів. Вона може складатися з одного або кількох пускових комплексів.

2.1.4 Будовою є сукупність будівель та споруд (об'єктів) різного призначення, будівництво яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва (розрахунком вартості будівництва) або, у відповідних випадках, із зведенням витрат і на які у встановленому порядку затверджується окремий титул будови.

2.2 Види інвесторської кошторисної документації

Для визначення кошторисної вартості будівництва проектованих підприємств, будівель, споруд або їх черг складається інвесторська кошторисна документація таких видів:

2.2.1 Локальні кошториси є первинними кошторисними документами і складаються на окремі види робіт та витрат по будівлях і спорудах або по загальномайданчикових роботах на підставі обсягів, що визначилися при розробленні робочої документації (робочих креслень).

2.2.2 Локальні кошторисні розрахунки складаються також на окремі види робіт та витрат по будівлях і спорудах або по загальномайданчикових роботах замість локальних кошторисів у тих випадках, коли обсяги робіт і розміри витрат остаточно не визначилися і підлягають уточненню.

2.2.3 Об'єктні кошториси об'єднують у своєму складі на об'єкт у цілому дані з локальних кошторисів.

2.2.4 Об'єктні кошторисні розрахунки об'єднують у своєму складі на об'єкт у цілому дані з локальних кошторисних розрахунків і локальних кошторисів та підлягають уточненню.

2.2.5 Кошторисні розрахунки на окремі види витрат складаються у тих випадках, коли необхідно визначити, як правило, в цілому по будові кошти, необхідні для відшкодування тих витрат, що не враховані кошторисними нормативами (наприклад: компенсації в зв'язку з вилученням земель під забудову; витрати, пов'язані із застосуванням пільг і доплат, встановлених урядовими рішеннями, отриманням архітектурно-планувальних завдань, технічних умов, експертних висновків тощо).

2.2.6 Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва підприємств, будівель, споруд (або їх черг) складаються на основі об'єктних кошторисів, об'єктних кошторисних розрахунків і кошторисних розрахунків на окремі види витрат.

2.2.7 Зведення витрат - це кошторисний документ, що об'єднує зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва промислового підприємства (споруди) або його черги та об'єктів іншого галузевого призначення.

Зведення витрат складається у випадках, коли одночасно з будівництвом виробничих об'єктів передбачається будівництво об'єктів житлово-цивільного призначення або бази будівельної індустрії, профтехучилищ, профілакторіїв, об'єктів підсобного сільського господарства та побутового обслуговування населення, міського наземного пасажирського транспорту, доріг, шляхопроводів та подібних інженерних споруд, а також об'єктів, будівництво яких здійснюється за рахунок коштів на виробниче будівництво.

Зведенням витрат можуть об'єднуватися два та більше зведених кошторисних розрахунків вартості на перелічені види будівництва.

2.2.8 Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять у пусковий комплекс, складається у тому випадку, коли здійснення будівництва та введення в експлуатацію підприємства, будівлі або споруди передбачається окремими пусковими комплексами. Ця відомість містить у собі кошторисну вартість об'єктів, загальномайданчикових робіт та витрат, що входять до складу пускового комплексу.

2.2.9 Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів та робіт з охорони довкілля складається у тому випадку, коли при будівництві підприємства, будівлі або споруди передбачається здійснення заходів щодо охорони довкілля. При цьому у відомості, як правило, зберігається нумерація об'єктів та робіт, прийнята у зведеному кошторисному розрахунку. До відомості включається тільки вартість об'єктів та робіт, що безпосередньо стосуються природоохоронних заходів.

2.2.10 При проектуванні підприємств та споруд, будівництво яких намічається здійснювати по чергах, складаються: розрахунок вартості будівництва на повний розвиток (зведення витрат на повний розвиток) підприємства та споруди; зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва першої черги; розрахунки вартості будівництва наступних черг; об'єктні розрахунки вартості.

2.2.10.1 Розрахунок вартості будівництва на повний розвиток входить до складу проекту на будівництво першої черги і містить у собі дані із зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва першої черги та розрахунків вартості будівництва наступних черг.

2.2.10.2 Розрахунок вартості будівництва на наступну чергу складається на підставі даних з об'єктних розрахунків вартості.

2.2.10.3 Об'єктний розрахунок вартості складається на кожний з об'єктів, що намічається до будівництва у складі наступних черг.

2.3 Склад інвесторської кошторисної документації

Склад інвесторської кошторисної документації визначається залежно від стадійності проектно-кошторисної документації, що розробляється, та технічної складності об'єкта.

2.3.1 У складі проекту розробляються:

- зведення витрат (за необхідності);

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (розрахунок вартості будівництва);

- об'єктні та локальні кошторисні розрахунки;

- кошторисні розрахунки на окремі види витрат;

- кошториси на проектні та вишукувальні роботи.

2.3.2 У складі робочого проекту розробляються:

- зведення витрат (за необхідності);

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

- об'єктні та локальні кошторисні розрахунки (за необхідності - див. пункт 2.6.1.б);

- об'єктні та локальні кошториси;

- відомості ресурсів до локальних кошторисів;

- кошторисні розрахунки на окремі види витрат;

- кошториси на проектні та вишукувальні роботи.

2.3.3 У складі робочої документації розробляються:

- об'єктні та локальні кошториси;

- відомості ресурсів до локальних кошторисів.

2.3.4 При розробленні передпроектної документації (техніко-економічні обгрунтування і техніко-економічні розрахунки інвестицій, ескізні проекти) склад інвесторської кошторисної документації може бути скороченим у порівнянні зі стадією Проект за умови забезпечення достовірності визначення вартості будівництва.

2.3.5 Одночасно в складі кошторисної документації розробляються відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять до пускового комплексу (якщо відповідно до завдання на проектування виділяються пускові комплекси), та відомість кошторисної вартості об'єктів і робіт з охорони довкілля (за наявності відповідної документації). При проектуванні підприємств та споруд, будівництво яких намічається здійснювати по чергах, у складі кошторисної документації додатково розробляються розрахунки, наведені у пункті 2.2.10.

2.3.6 До інвесторської кошторисної документації в складі проекту (робочого проекту), що затверджується, додається пояснювальна записка, в якій повинні бути наведені:

- посилання на територіальний район, де розташоване будівництво;

- відомості про те, з якого року введено норми, та про ціни, в яких складено інвесторську кошторисну документацію;

- обгрунтування для складання розрахунків інших витрат;

- розміри кошторисного прибутку;

- посилання на документи, відповідно до яких розробляється інвесторська кошторисна документація;

- розрахунок розподілу коштів по напрямках капітальних вкладень (для житлово-цивільного будівництва).

За необхідності наводяться інші відомості про порядок визначення кошторисної вартості, характерні для даної будови (наявність об'єктів загального користування, документів про включення коштів на будівництво спільних об'єктів пропорційно до потреб в їх послугах тощо).

2.4 Порядок складання локальних кошторисів
і відомостей ресурсів до них

2.4.1 Локальні кошториси складаються в поточному рівні цін на трудові і матеріально-технічні ресурси за формами, наведеними в додатках Д, Е.

2.4.2 Відомості ресурсів до локальних кошторисів складаються за формами, наведеними в додатку Ж.

2.4.3 При складані локальних кошторисів застосовуються:

- Ресурсні елементні кошторисні норми України;

- Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм;

- Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів;

- поточні ціни на матеріали, вироби і конструкції;

- поточні ціни машино-години;

- поточна вартість людино-години відповідного розряду робіт;

- поточні ціни на перевезення вантажів для будівництва;

- Правила визначення накладних витрат.

2.4.4 На конструкції і роботи, які передбачаються в проекті (робочому проекті), за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм організація, яка складає інвесторську кошторисну документацію, розробляє відповідні індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми, котрі затверджуються в складі проекту (робочого проекту), за формою, наведеною в додатку К.

2.4.5 Відомості ресурсів до локальних кошторисів містять дані, визначені на обсяг робіт, передбачених кошторисом, щодо трудомісткості та середнього розряду робіт, нормативної потреби в матеріально-технічних ресурсах у фізичних одиницях виміру, а також вартість одиниці виміру трудових і матеріально-технічних ресурсів, прийняту в кошторисі.

До локальних кошторисів на придбання устаткування відомість ресурсів не розробляється.

2.4.6 Стосовно особливостей окремих видів будівництва, спеціалізації підрядних будівельних і монтажних організацій, структури проектної документації локальні кошториси складаються:

а) по будівлях та спорудах:

на будівельні, спеціальні будівельні роботи, монтаж металоконструкцій, внутрішні санітарно-технічні роботи (водопровід, каналізація, опалення, вентиляція, кондиціонування повітря тощо), внутрішнє електроосвітлення, монтаж електросилових установок, технологічних трубопроводів, монтаж і придбання устаткування (включаючи монтаж металоконструкцій, пов'язаних зі встановленням устаткування в проектне положення), контрольно-вимірювальні прилади (КВП) і автоматику, слабкострумові пристрої (зв'язок, сигналізація тощо), автоматизовану систему управління, промисловий зв'язок, фундаменти під устаткування, спеціальні основи, обмуровування та ізоляцію устаткування і трубопроводів, хімічні захисні покриття, канали, промислові печі та труби, гідромеханізовані, гірничопрохідницькі, гірничорозкривні та інші роботи, придбання приладдя, виробничого та господарського інвентарю, меблів та на інші роботи;

б) по загальномайданчикових роботах:

на вертикальне планування, улаштування інженерних мереж, під'їзних і міжцехових колій та доріг, благоустрій і озеленення території, малі архітектурні форми тощо.

Порядок розподілу робіт по локальних кошторисах має також забезпечувати можливість одержання кошторисної вартості пускових комплексів, технологічних вузлів та етапів робіт, виділених у проекті організації будівництва, і кошторисної вартості робіт та витрат з реконструкції діючих цехів та об'єктів, що передбачається в проектній документації на розширення діючих підприємств.

2.4.7 У складі локальних кошторисів окремі конструктивні елементи будівлі (споруди), види робіт та пристроїв, як правило, групуються в розділи.

Порядок розташування робіт у локальних кошторисах та їх групування в розділи мають відповідати технологічній послідовності проведення робіт і враховувати специфічні особливості окремих видів будівництва.

Виходячи зі згаданих принципів групування, локальний кошторис на:

- "будівельні роботи" може мати розділи: земляні роботи; фундаменти; стіни; каркас; перекриття; балкони та лоджії; перегородки; сходові марші та площадки; підлоги; дах і покрівля; віконні заповнення і балконні двері; дверні заповнення; внутрішнє опорядження; зовнішнє опорядження; вбудовані меблі; інші роботи; інші розділи;

- "спеціальні будівельні роботи" може мати розділи: фундаменти під устаткування; спеціальні основи; канали і приямки; обмурування, футерування та ізоляція; хімічні захисні покриття тощо;

- "внутрішні санітарно-технічні роботи" може мати розділи: водопровід; каналізація; опалення; вентиляція та кондиціонування повітря тощо;

- "монтаж устаткування" може мати розділи: монтаж технологічного устаткування; технологічні трубопроводи; металеві конструкції (пов'язані зі встановленням устаткування) тощо.

Крім того, при складанні локальних кошторисів, як правило, слід виділяти в окремі розділи роботи, що належать до: підземної частини будівлі (розділ А); надземної частини будівлі (розділ Б).

2.4.8 Припускається складання на один і той самий вид робіт двох і більше локальних кошторисів при проектуванні складних будівель та споруд, при розробленні технічної документації для будівництва кількома проектними організаціями, а також при формуванні кошторисної вартості по пускових комплексах.

2.4.9 Кошторисна вартість робіт на будівництві житлових будинків, перші (цокольні) і підвальні поверхи яких призначаються для розміщення магазинів, підприємств громадського харчування та культурно-побутового обслуговування (включаючи книгарні, аптеки тощо), а також житлових будинків з прибудованими до них (для розміщення вказаних підприємств) приміщеннями визначається локальними кошторисами, що складаються окремо для житлової та нежитлової частин будинку.

2.4.10 Віднесення витрат до житлової та нежитлової частин будинку здійснюється в такому порядку:

2.4.10.1 До кошторисної вартості кожної з цих частин будинку (житлової та нежитлової) поряд з витратами на улаштування основних конструктивних елементів та на виконання робіт, що стосуються їх безпосередньо (стіни, перегородки, заповнення віконних і дверних отворів, підлоги, санітарно-технічні та електротехнічні пристрої, опоряджувальні роботи тощо), включаються також відповідні частки спільних для цих частин будинку витрат на виконання робіт нульового циклу (земляні роботи, фундаменти, стіни і перекриття над технічними підпідлоговими просторами та підвалами) і на улаштування даху в розмірах, пропорційних будівельним обсягам житлової та нежитлової (тільки вбудованої) частин будинку. Витрати на виконання робіт нульового циклу і на улаштування дахів і покриття по прибудованих до житлових будинків приміщеннях для вказаних підприємств зараховують цілком до кошторисної вартості будівництва нежитлової частини будинку.

2.4.10.2 Витрати з улаштування конструктивних елементів та устаткування, що забезпечують можливість експлуатації будинку (сходові клітки, технічні поверхи, ліфтові шахти, ліфти тощо), розподіляються між частинами будівлі виходячи зі ступеня використання цих елементів при експлуатації житлової та нежитлової частини будинку.

2.4.10.3 Витрати на технологічне устаткування вбудованих приміщень, господарський інвентар і пристосування для експлуатаційних потреб підприємств включаються до окремого кошторису і цілком зараховуються до кошторисної вартості нежитлових приміщень.

2.4.10.4 Загальна кошторисна вартість будівництва житлового будинку з вбудованими, вбудовано-прибудованими або прибудованими приміщеннями визначається як сума вартості його житлової та нежитлової частин.

2.4.11 У тих випадках, коли відповідно до проектних даних здійснюється розбирання конструкцій (металевих, залізобетонних тощо), знесення будівель та споруд, внаслідок чого намічається одержання конструкцій, виробів та матеріалів, придатних для повторного застосування, або провадиться супутнє будівництву добування окремих матеріалів (камінь, гравій, ліс тощо), за підсумком локальних кошторисів на розбирання, знесення (перенесення) будівель і споруд та інших робіт довідково наводяться зворотні суми. Зворотні суми позначаються окремим рядком під назвою "У тому числі зворотні суми" і визначаються на підставі номенклатури і кількості конструкцій, матеріалів і виробів, що одержуються для наступного використання*. Вартість таких конструкцій, матеріалів і виробів у складі зворотних сум визначається за поточними цінами за відрахуванням з цих сум витрат з доведення їх до придатного для використання стану. Вартість матеріалів, одержуваних у порядку супутнього добування, при неможливості використання їх на даному будівництві, але за можливості реалізації враховується за поточними цінами франкомісце заготівлі (франко-кар'єр для місцевих матеріалів і викопних; франко-лісосіка для деревини, одержуваної від вирубування лісу тощо).

____________

* Конструкції, матеріали і вироби, що враховуються в зворотних сумах, слід відрізняти від так названих матеріалів, що обертаються (опалубка, кріплення тощо), які застосовуються відповідно до технології будівельного виробництва по декілька разів при виконанні окремих видів будівельних робіт. Кількаразова їх оборотність врахована в кошторисних нормах на відповідні конструкції та види робіт.

У випадку неможливості (підтвердженої відповідними документами) використання або реалізації матеріалів від розбирання або супутнього добування їх вартість у зворотних сумах не враховується.

2.4.12 При використанні устаткування, яке значиться в основних фондах і намічається до демонтажу та перенесення в будівлю, що будується (реконструюється), в межах діючого підприємства, яке розширюється, реконструюється або технічно переоснащується, в локальних кошторисах передбачаються тільки кошти на демонтаж і повторний монтаж цього устаткування, а балансова вартість самого устаткування позначається довідково за підсумком кошторису.

2.5 Порядок складання об'єктних кошторисів

2.5.1 Об'єктні кошториси складаються в поточному рівні за формою, наведеною в додатку Г, на об'єкти в цілому шляхом підсумовування даних локальних кошторисів, з групуванням робіт та витрат по відповідних графах кошторисної вартості "будівельних робіт", "монтажних робіт", "устаткування, меблів та інвентарю", "інших витрат".

В об'єктних кошторисах за даними локальних кошторисів позначаються кошторисна трудомісткість і кошторисна заробітна плата.

2.5.2 Якщо вартість об'єкта може бути визначена за одним локальним кошторисом, то об'єктний кошторис не складається. У цьому випадку роль об'єктного кошторису виконує локальний кошторис.

При збігу понять "об'єкта" і "будови" до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включаються також дані з таких локальних кошторисів.

2.5.3 У випадку, передбаченому пунктом 2.4.8, коли на один і той самий вид робіт складаються два або більше локальних кошторисів, усі ці кошториси об'єднуються в об'єктному кошторисі до одного рядка під спільною назвою.

2.5.4 У об'єктному кошторисі по рядках та в підсумку наводяться показники одиничної вартості на 1 м3 об'єму, 1 м2 площі будівель та споруд, 1 пог. м довжини мереж тощо.

2.5.5 За підсумком об'єктного кошторису довідково позначаються зворотні суми, які є підсумком зворотних сум, визначених в усіх локальних кошторисах, що відносяться до цього об'єкта.

2.5.6 При розміщенні в житлових будівлях вбудованих, вбудовано-прибудованих або прибудованих приміщень підприємств (організацій) торгівлі, громадського харчування і комунально-побутового обслуговування об'єктні кошториси складаються окремо для житлових будівель та для вбудованих, вбудовано-прибудованих або прибудованих приміщень підприємств (організацій). Розподіл вартості спільних конструкцій та пристроїв між житловою частиною будинку та вбудованим, вбудовано-прибудованим або прибудованим приміщенням для підприємства (організації) провадиться відповідно до викладеного в пункті 2.4.10.

Припускається також складання одного спільного об'єктного кошторису, але з виділенням за його підсумком вартості житлової частини будівлі та вбудованих, вбудовано-прибудованих або прибудованих приміщень.

2.6 Порядок складання локальних та об'єктних кошторисних
розрахунків

2.6.1 Локальні та об'єктні кошторисні розрахунки розробляються замість локальних та об'єктних кошторисів у тих випадках, коли:

а) обсяги робіт і розміри витрат ще остаточно не визначилися і підлягають уточненню при розробленні Робочої документації (робочих креслень);

б) обсяги робіт, характер і методи їх виконання не можуть бути точно визначені при проектуванні і уточнюються в процесі будівництва (окремі види робіт і конструктивні елементи підводної частини гідротехнічних споруд, будівель і споруд експериментального будівництва, будівель і споруд, що реконструюються, технологічної частини об'єктів з новими видами виробництва, днопоглиблювальні і гірничопрохідницькі роботи тощо). При цьому на підставі уточнених у процесі будівництва обсягів робіт складається об'єктний (локальний) виконавчий кошторис.

2.6.2 Локальні та об'єктні кошторисні розрахунки складаються в поточному рівні цін на трудові та матеріально-технічні ресурси за формами об'єктних і локальних кошторисів на підставі архітектурно-будівельних і технологічних рішень Ескізного проекту, ТЕО інвестицій, Проекту або Робочого проекту, з використанням укрупнених ресурсних кошторисних норм та показників вартості будівництва, а також інших укрупнених нормативів.

За відсутності укрупнених кошторисних нормативів для складання кошторисних розрахунків застосовуються вартісні показники об'єктів-аналогів*, а за їх відсутності або великої трудомісткості в застосуванні кошторисів об'єктів-аналогів припускається складання кошторисних розрахунків з використанням укрупнених показників вартості окремих конструктивних елементів та видів будівельно-монтажних робіт, обчислених за даними кошторисів до робочих креслень об'єктів, що мають у своєму складі аналогічні проектні рішення.

____________

* Вибір аналогу має забезпечувати максимальну відповідність характеристик об'єкта, що проектується, та об'єкта-аналога за виробничо-технологічним або функціональним призначенням та за конструктивно-планувальною схемою.

2.6.3 При складанні кошторисних розрахунків для об'єкта, що проектується, за даними вартісних показників об'єктів-аналогів враховуються розбіжності в технологічних, конструктивних, об'ємно-планувальних, інших проектних рішеннях, розмірах накладних витрат шляхом зміни кошторисних даних об'єкта-аналога і приведення їх у відповідності з нормами будівельного і технологічного проектування (які діють на момент розроблення Ескізного проекту, ТЕО інвестицій, Проекту або Робочого проекту) до характеристик об'єкта, що проектується. З цією метою вартість по кошторису до робочих креслень об'єкта-аналога, прийнята за основу кошторисного розрахунку об'єкта, що проектується, коригується по окремих параметрах будівлі або споруди (зміни числа поверхів, ширини і довжини прогонів або кроків несучих конструкцій тощо) або по окремих конструктивних елементах і видах робіт (види заповнення отворів, підлоги, опоряджувальні роботи тощо). За необхідності до кошторису об'єкта-аналога включається цінова поправка для приведення вартісних показників об'єкта-аналога до поточного рівня.

Вибір одиниці виміру при складанні кошторисних розрахунків за даними кошторисів до робочих креслень аналогічних об'єктів провадиться залежно від типу будівлі (споруди) або виду конструктивного елементу (виду робіт). Наприклад, для будівель - 1 м3 об'єму або 1 м2 виробничої (загальної, робочої) площі; для підземних споруд або підземної частини будівель - 1 м2 площі забудови; для лінійних споруд - 1 км довжини; для конструкцій перекриття або покриття - 1 м2 площі конструкцій тощо. Одиниця виміру, на яку наводиться вартість об'єкта-аналога, повинна найвірогідніше відбивати конструктивні і об'ємно-планувальні особливості об'єкта.

2.7 Порядок складання кошторисних розрахунків на
окремі види витрат

2.7.1 Кошторисні розрахунки на окремі види витрат складаються, якщо ці види витрат не враховані в кошторисних нормативах.

2.7.2 За наявності нормативів на окремі види витрат, виражених у відсотках від повної кошторисної вартості, кошторисні розрахунки не складаються. У цьому випадку до глав Зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва включаються окремими рядками кошти за переліком і в порядку, передбаченим у підрозділі 2.8.

2.8 Порядок складання зведених кошторисних розрахунків
вартості будівництва

2.8.1 Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва підприємств, будівель, споруд або їх черг - це кошторисний документ, що визначає повну кошторисну вартість будівництва всіх об'єктів, передбачених Проектом або Робочим проектом, включаючи кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також усі супутні витрати.

2.8.2 Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва розробляється в складі Проекту або Робочого проекту за формою, наведеною в додатку А, і затверджується у встановленому порядку.

2.8.3 До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включаються окремими рядками підсумки прямих і накладних витрат по усіх об'єктних кошторисних розрахунках, об'єктних кошторисах і кошторисних розрахунках на окремі види витрат.

Позиції Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва повинні мати посилання на номер вказаних кошторисних документів.

Кошторисна вартість кожного об'єкта, передбаченого Проектом (Робочим проектом), розподіляється по графах, які визначають вартість:

"будівельних робіт", "монтажних робіт", "устаткування, меблів та інвентарю"; "інших витрат"; "загальну кошторисну вартість".

2.8.4 У зведених кошторисних розрахунках вартості виробничого та невиробничого будівництва кошти розподіляються по таких главах:

Глава 1. Підготовка території будівництва

Глава 2. Основні об'єкти будівництва

Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговувального призначення

Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства

Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку

Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання і газопостачання

Глава 7. Благоустрій та озеленення території

Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди

Глава 9. Інші роботи і витрати

Глава 10. Утримання служби замовника і авторський нагляд

Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів

Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи Крім того, після підсумку глав 1 - 12 враховуються:

- кошторисний прибуток;

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;

- податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.

2.8.5 Розподіл об'єктів, робіт і витрат всередині глав подано в Приблизній номенклатурі Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, наведеній у додатку Б.

За наявності декількох видів закінчених виробництв або комплексів, кожний з яких має по кілька об'єктів, всередині глави може бути здійснене групування по розділах, найменування яких відповідає назві виробництв (комплексів).

У випадку відсутності об'єктів, робіт і витрат, що передбачаються відповідною главою, ця глава пропускається без зміни номерів наступних глав.

2.8.6 Для окремих галузей господарства України і видів будівництва найменування і номенклатура глав зведеного кошторисного розрахунку, а також найменування, кількість і порядок розташування граф у ньому та у формах іншої кошторисної документації можуть бути змінені.

2.8.7 До глави 1 "Підготовка території будівництва" включаються кошти на роботи і витрати, пов'язані з відведенням та освоєнням території, що забудовується. До цих робіт і витрат належать:

2.8.7.1 Відведення земельної ділянки, видача архітектурно-планувального завдання і червоних ліній забудови, а також витрати, пов'язані з отриманням, у разі потреби, прав тимчасового користування ділянкою для організації будівельного майданчика і платою за користування цією ділянкою - кошти визначаються кошторисним розрахунком на окремий вид витрат* і зазначаються в графах 7 та 8.

____________

* "Кошторисний розрахунок на окремий вид витрат" в подальшому іменується "кошторисний розрахунок".

2.8.7.2 Розбивання основних осей будівель і споруд та закріплення їх пунктами і знаками - кошти визначаються кошторисними розрахунками і включаються до граф 7 та 8.

2.8.7.3 Звільнення території будівництва від наявних на ній будівель, лісонасаджень, промислових відвалів тощо, перенесення і переулаштування інженерних мереж, комунікацій, споруд, колій і доріг, зняття та зберігання родючого шару грунту тощо - кошти визначаються локальними кошторисами і включаються до граф 4 та 8 (розбирання, вивезення матеріалів від розбирання, складування, інші роботи, вартість яких визначається за РЕКН).

2.8.7.4 Компенсація вартості будівель і насаджень, що зносяться і знищуються - кошти визначаються кошторисним розрахунком і включаються до граф 7 та 8.

2.8.7.5 Осушування території будови, проведення на ній інших заходів, пов'язаних з припиненням або зміною умов водокористування, а також із захистом довкілля і ліквідацією несприятливих умов будівництва - кошти визначаються об'єктними кошторисними розрахунками (об'єктними кошторисами) відповідно до проектних рішень і включаються до граф 4 - 8.

2.8.7.6 Приведення земельних ділянок, наданих у тимчасове користування на період будівництва, до стану, придатного для користування в сільському, лісовому, рибному господарстві або для інших цілей, відповідно до проекту відновлення (рекультивації) порушених земель. Ці кошти визначаються об'єктним кошторисним розрахунком (об'єктним кошторисом), що складається на основі проектних даних на рекультивацію, і показуються в графах 4 - 8.

У випадку проведення рекультивації на кількох територіально відокремлених об'єктах кошти для цього дозволяється включати до відповідних об'єктних кошторисних розрахунків (об'єктних кошторисів) на зведення конкретних будівель, споруд.

2.8.7.7 Інші витрати, пов'язані з освоєнням території, що забудовується, і відшкодуванням компенсацій, як належить за чинним законодавством.

У главі 1 враховуються також витрати на підготування майданчиків для розміщення і будівництва тимчасових будівель та споруд.

2.8.8 До глави 2 "Основні об'єкти будівництва" включається кошторисна вартість будівель, споруд та видів робіт основного призначення.

2.8.9 До глави 3 "Об'єкти підсобного та обслуговувального призначення" включається кошторисна вартість об'єктів підсобного та обслуговувального призначення: для промислового будівництва - будівлі ремонтно-технічних майстерень, заводоуправлінь, естакади, галереї, складські приміщення тощо; для житлово-цивільного будівництва - господарські корпуси, прохідні, теплиці в лікарняних і наукових містечках, сміттєзбиральники тощо, а також вартість будівель і споруд соціальної сфери, призначених для обслуговування працюючих (окремо збудовані поліклініки, їдальні, магазини, об'єкти побутового обслуговування населення, інші об'єкти), розташовані в межах території, відведеної для будівництва підприємств.

У тому випадку, коли розробляється окремий Проект (Робочий проект) із Зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва таких об'єктів, як котельня, лінія електропостачання, теплові мережі, благоустрій, дороги та інші, що, як правило, включаються до глав 3 - 7 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва до комплексного Проекту, кошторисна вартість цих об'єктів включається до глави 2 як основні об'єкти.

2.8.10 До глав 4 - 7 включаються об'єкти, перелік яких відповідає найменуванням глав.

2.8.11 До глави 8 "Тимчасові будівлі та споруди" до граф 4, 5 та 8 включаються кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, необхідних для забезпечення виробничих потреб будов, а також для розміщення й обслуговування робітників будівництва. Правила визначення розміру коштів наведено у Розділі 3.

2.8.12 До глави 9 "Інші роботи і витрати" включаються кошти на покриття витрат замовника і підрядних будівельно-монтажних організацій, а також на окремі види робіт, що не враховані в кошторисних нормативах. Указані кошти визначаються в цілому по будові.

Приблизний перелік цих витрат наведено в додатку Б.

2.8.13 До глави 10 "Утримання служби замовника і авторський нагляд" до граф 7 та 8 включаються кошти в поточному рівні цін, призначені на:

- утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд);

- проведення авторського нагляду проектними організаціями. До цієї ж глави (до граф 7 та 8) включаються кошти на проведення геодезичних спостережень за переміщенням і деформаціями будівель і споруд, витрати замовника, пов'язані з проведенням тендерів та введенням об'єкта в експлуатацію.

Витрати, пов'язані з проведенням тендерів, визначає замовник. Розмір цих витрат, як правило, не перевищує 0,8 % від загальної кошторисної вартості будівництва.

2.8.14 До глави 11 "Підготовка експлуатаційних кадрів" включаються (до граф 7 та 8) кошти на підготовку експлуатаційних кадрів для підприємств, що будуються заново.

2.8.15 До глави 12 "Проектні та вишукувальні роботи" включаються:

- кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт;

- кошторисна вартість експертизи проектно-кошторисної документації;

- витрати, пов'язані з випробуванням паль (та частина робіт, що виконується проектно-вишукувальними організаціями).

2.8.16 До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва після підсумку глав 1 - 12 включаються:

- кошторисний прибуток;

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;

- податки, збори (обов'язкові платежі), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва*.

____________

*Збір на обов'язкове соціальне страхування, збір на обов'язкове пенсійне страхування, внески до Державного фонду сприяння зайнятості населення враховуються у накладних витратах; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів враховується у вартості машино-години.

2.8.17 У складі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва наводяться (у графах 4 - 8) такі підсумки:

- по кожній главі (за наявності в главах розділів - по кожному розділу і по главах);

- сумарні по главах 1 - 7, 1 - 8, 1 - 9, 1 - 12;

- "Разом" по главах 1 - 12 з урахуванням кошторисного прибутку, коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва, коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;

- "Всього" по зведеному кошторисному розрахунку.

2.8.18 За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва зазначаються:

2.8.18.1 Зворотні суми, що враховують вартість:

- матеріалів і деталей, одержуваних від розбирання тимчасових будівель і споруд, у розмірі 15 % кошторисної вартості тимчасових будівель і споруд (з частиною вартості, що амортизується) незалежно від терміну здійснення будівництва;

- матеріалів і деталей, одержуваних від розбирання конструкцій, знесення і перенесення будівель і споруд, у розмірі, що визначається за розрахунком;

- меблів, устаткування та інвентарю, придбаних для меблювання житлових і службових приміщень для іноземного персоналу, що здійснює шефмонтаж устаткування;

- матеріалів, одержуваних у порядку попутного добування.

Указані зворотні суми складаються з підсумків зворотних сум, вказаних довідково в об'єктних (локальних) кошторисах.

2.8.18.2 Сумарна (за підсумками об'єктних і локальних кошторисів) балансова (залишкова) вартість устаткування, що демонтується і переставляється в межах діючого підприємства, яке реконструюється і технічно переоснащується*, - наводиться довідково тільки за підсумком зведеного кошторисного розрахунку.

____________

* Зазначена балансова вартість устаткування, що переставляється, враховується в повній вартості будівництва тільки у випадках, коли визначаються техніко-економічні показники проекту.

2.8.18.3 Дані про пайову участь підприємств і організацій у будівництві об'єктів загального користування або загальновузлових об'єктів.

2.8.18.4 Підсумкові дані про розподіл загальної кошторисної вартості будівництва мікрорайону або комплексу житлових і громадських будівель по напрямках капітальних вкладень у випадку, коли в складі цього будівництва передбачені вбудовані, вбудовано-прибудовані, прибудовані або окремо збудовані будівлі і споруди, що належать до різних напрямків капітальних вкладень (торгівля і громадське харчування, підприємства побутового обслуговування, комунального господарства тощо). Кошторисна вартість споруд, пристроїв і окремих робіт, спільних для усіх об'єктів, що входять до складу мікрорайону або комплексу, розподіляється:

- вартість внутрішньоквартальних (дворових) мереж водопостачання, каналізації, тепло- та енергопостачання тощо - пропорційно потребам об'єктів;

- вартість робіт з благоустрою й озеленення території - пропорційно площам ділянок;

- решта спільних коштів - пропорційно загальній площі об'єктів.

Розрахунок розподілу коштів по напрямках капітальних вкладень наводиться у складі пояснювальної записки до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.

2.8.19 Зведений кошторисний розрахунок складається в цілому на будівництво, незалежно від числа генеральних підрядних будівельно-монтажних організацій, що беруть участь у ньому.

2.8.19.1 При здійсненні поточного ремонту, якщо вартість робіт може бути визначена за одним локальним або об'єктним кошторисом, зведений кошторисний розрахунок не складається. У цьому випадку роль зведеного кошторисного розрахунку виконує відповідно локальний або об'єктний кошторис.

2.9 Порядок складання зведень витрат

2.9.1 Зведення витрат складається на будівництво в цілому або його чергу за формою, наведеною в додатку В.

2.9.2 До зведення витрат включаються окремими рядками підсумки по всіх зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва, а також по зворотних сумах з підбиванням відповідних підсумків.

2.9.2.1 Витрати з пусконалагоджувальних робіт включаються до зведення витрат у випадку, якщо у відповідності з чинними нормативними документами вони здійснюються за рахунок капітальних вкладень.

2.9.3 Кількість граф, починаючи з третьої, у формі N 2 може бути різною залежно від наявності об'єктів, що об'єднуються зведенням витрат. Коли кількість об'єднуваних будов велика, припускається зазначення їх в об'єднаному виді з узагальненим найменуванням у графі 6, наприклад, "Об'єкти невиробничого призначення". Вартісні показники такої групи об'єктів визначаються окремим розрахунком, що додається до зведення витрат.

2.9.4 Зведення витрат затверджується в складі проектної документації на виробниче будівництво.

2.10 Основні правила складання розрахунків
вартості будівництва

2.10.1 Розрахунок вартості будівництва на повний розвиток підприємства, будівлі або споруди, здійснюваний по чергах, складається за формою Зведеного кошторисного розрахунку з зазначенням у ньому вартості кожної з черг і загальної вартості.

Вартість першої черги в цьому документі вказується в рядку "Разом кошторисна вартість будівництва першої черги". До неї заносяться дані з кінцевого підсумку усіх граф Зведеного кошторисного розрахунку (зведених кошторисних розрахунків) до проекту (робочого проекту) на цю чергу. Другим рядком указуються зворотні суми.

Аналогічним чином до Розрахунку вартості включаються дані з розрахунків вартості будівництва наступних черг.

У підсумковому рядку "Загальна вартість будівництва" у відповідних графах підсумовуються дані усіх черг, а в наступному рядку - усі підсумки зворотних сум.

2.10.2 Вартість будівництва другої і наступних черг визначається Розрахунками вартості будівництва на кожну чергу, що складаються за формою зведеного кошторисного розрахунку. При цьому для аналогічних об'єктів і виробництв максимально використовуються показники кошторисної вартості першої черги будівництва.

2.10.2.1 Розрахунок вартості будівництва другої і наступних черг базується на об'єктних розрахунках вартості, що складаються на окремі будівлі і споруди за формою, встановленою для об'єктних кошторисів, і на загальномайданчикові роботи за формою, встановленою для локальних кошторисів.

2.10.3 Об'єктні розрахунки вартості складаються в тому ж порядку, що й об'єктні кошторисні розрахунки.

2.10.3.1 Для складання розрахунків застосовуються укрупнені показники вартості будівництва, а також вартісні показники об'єктів-аналогів (1 м2 загальної площі житла, 1 відвідання поліклініки, 1 ліжко-місце тощо).

2.10.3.2 За відсутності укрупнених нормативів можуть використовуватися вартісні показники об'єктів-аналогів, узяті з кошторисів, складених за робочими кресленнями по раніше запроектрованих і збудованих об'єктах. Порядок застосування вартісних даних об'єктів-аналогів наведено у пункті 2.6.3.

2.10.4 Вартість будівництва підприємства і споруди, що включається в розрахунки вартості другої і наступних черг будівництва, повинна визначатися за повною номенклатурою глав, установленою для зведених кошторисних розрахунків вартості до проектів (робочих проектів) на будівництво.

Супутні витрати по решті глав зведеного кошторисного розрахунку нараховуються в порядку, встановленому для визначення кошторисної вартості будівництва.

2.10.5 У тому випадку, коли по підприємству (споруді), що будується по чергах, намічається виділяти по черзі також і капітальні вкладення на житлово-цивільне будівництво, базу будіндустрії та об'єкти міського наземного транспорту, у складі проекту (робочого проекту) першої черги складається зведення витрат на повний розвиток підприємства (споруди) за формою, встановленою для зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. У ній по рядках наводяться дані із зведених кошторисних розрахунків (зведення витрат) на будівництво першої черги, розрахунків вартості (по кожному виду будівництва) на другу і наступні черги, а також підводяться підсумки по кожній черзі та загальний підсумок.

2.11 Порядок складання відомості кошторисної вартості
будівництва об'єктів, що входять до пускового комплексу

2.11.1 Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять до пускового комплексу, розробляється відповідно до завдання на проектування на основі проектних рішень за формою, наведеною в додатку И, і містить у собі кошторисну вартість об'єктів, робіт і витрат, що входять до складу цього комплексу.

Відомість складається в тому випадку, коли здійснення будівництва та введення в експлуатацію підприємства, споруди або їх черг передбачається окремими пусковими комплексами.

До відомості включаються підсумкові дані відповідних локальних і об'єктних кошторисів (кошторисних розрахунків), якщо об'єкт у повному обсязі входить до пускового комплексу. Коли до пускового комплексу об'єкт входить не повністю, вартість обсягу, що входить до пускового комплексу, визначається розрахунком, виконаним на основі проектних пророблень.

При складанні цієї відомості в ній, як правило, зберігається нумерація об'єктів, а також робіт і витрат, прийнята в зведеному кошторисному розрахунку.

З коштів, передбачених у главах 1, 8 - 12, окремими кошторисними розрахунками визначаються розміри коштів, що належать до пускового комплексу, які підсумовуються і включаються одним рядком до відповідних граф під найменуванням "Кошти, передбачені в главах 1, 8 - 12". Якщо згадані кошти неможливо виділити для даного пускового комплексу, то витрати, що належать до глав 1, 8 - 12, можуть бути визначені пропорційно частці кошторисної вартості пускового комплексу в загальній кошторисній вартості будови.

При виділенні на будівництві двох і більше пускових комплексів, а також пускових об'єктів, експлуатація яких необхідна і можлива до повного закінчення будівництва, відомість доповнюється відповідними графами.

У рядку "Усього по пусковому комплексу" зазначається повна кошторисна вартість пускового комплексу і будови в цілому.

2.11.2 Проектні рішення, кошторисна вартість будівництва об'єктів пускового комплексу, затверджені в Проекті (Робочому проекті), уточнюються при розробленні робочої документації. При уточненні по робочих кресленнях відомість складається на кожний пусковий комплекс (пусковий об'єкт) окремо в останній рік його будівництва з уточненням кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт і устаткування по кошторисах, складених на основі цих креслень і відповідних специфікацій.

Кошти, передбачені в главах 1, 8 - 12 зведеного кошторисного розрахунку, кошторисний прибуток, кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва та на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, податки, збори, обов'язкові платежі також уточнюються в частині необхідності включення тільки тих коштів, що належать до даного пускового комплексу (пускового об'єкта).

2.11.3 У тому випадку, коли до складу пускового комплексу включаються будівлі і споруди, введення в дію яких лише частково необхідне для забезпечення функціонування пускового комплексу, а закінчення їх будівництва може бути забезпечене тільки після завершення усіх робіт по будові, вартість таких об'єктів для включення до відомості кошторисної вартості будівництва пускового комплексу на стадії розроблення Проекту (Робочого проекту) визначається кошторисним розрахунком. При наступному уточненні відомості по кошторисах, складених за робочими кресленнями, вартість об'єкта, що включається в них, приймається на основі обсягів робіт і специфікацій, наведених у робочих кресленнях.

2.12 Додаткові вимоги до розроблення
кошторисної документації на розширення, реконструкцію і технічне переоснащення
підприємств, будівель і споруд

2.12.1 Локальні кошториси складаються із застосуванням ресурсних елементних кошторисних норм України на будівельні роботи і монтаж устаткування або індивідуальних кошторисних норм.

2.12.2 У кошторисній документації на розширення, реконструкцію і технічне переоснащення діючих підприємств, будівель і споруд кошторисна вартість будівельних і монтажних робіт визначається за індивідуальними кошторисними нормами у випадках, коли характер та умови їх виконання відрізняються від складу та умов виконання робіт, прийнятих в ресурсних елементних кошторисних нормах на будівельні роботи і монтаж устаткування.

Підставою для розроблення проектними організаціями індивідуальних кошторисних норм можуть служити акти, що складаються спільно замовниками і проектними організаціями, які враховують усі чинники, що ускладнюють виробництво будівельних і монтажних робіт - конкретному об'єкті.

2.12.3 При визначенні кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт за чинними нормами:

- норми трудовитрат робітників-будівельників, монтажників і машиністів, час роботи будівельних машин і механізмів збільшуються шляхом застосування (виходячи з умов виконання робіт, передбачених проектом організації будівництва) коефіцієнтів, установлених Вказівками щодо застосування кошторисних норм на будівельні роботи і Вказівками щодо застосування кошторисних норм на монтаж устаткування, які враховують складні умови виконання будівельних і монтажних робіт в будівлях і спорудах, що експлуатуються; поблизу об'єктів, що перебувають під високою напругою; на території з розгалуженою мережею транспортних та інженерних комунікацій і обмеженими умовами для складування матеріалів або іншими ускладненими умовами при розширенні, реконструкції та технічному переоснащенні діючих підприємств, будівель і споруд;

- накладні витрати визначаються в порядку, встановленому в Розділі 4.

У випадку, якщо обчислені таким чином витрати не покривають у повному обсязі витрат на виконання робіт за умовами, передбаченими проектом організації будівництва, в складі проекту виконується розрахунок підвищуючого коефіцієнту, який враховує необхідні витрати. Розрахунок підвищуючого коефіцієнту затверджується у встановленому порядку в складі проектно-кошторисної документації. По об'єктах, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, зазначений розрахунок узгоджується з Держбудом України.

2.12.4 При визначенні кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт за індивідуальними кошторисними нормами:

- до норм трудовитрат робітників-будівельників, монтажників і машиністів, часу роботи будівельних машин і механізмів не застосовуються коефіцієнти, згадані в пункті 2.12.3;

- накладні витрати визначаються в порядку, встановленому в Розділі 4.

2.13 Загальні правила оформлення інвесторської
кошторисної документації

2.13.1 При складанні інвесторської кошторисної документації здійснюється її нумерація у встановленому порядку.

Нумерація локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) провадиться при формуванні об'єктного кошторису (об'єктного кошторисного розрахунку) з урахуванням того, до якої глави зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва він включається.

Як правило, нумерація локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) провадиться таким чином, що перші дві цифри відповідають номеру глави зведеного кошторисного розрахунку, другі дві цифри - номеру рядка в главі і треті дві цифри означають порядковий номер локального кошторису (локального кошторисного розрахунку) у даному об'єктному кошторисі (об'єктному кошторисному розрахунку). Наприклад: N 02-04-12. Номери об'єктних кошторисів (об'єктних кошторисних розрахунків) по такій системі нумерації не містять у собі останніх двох цифр, що відповідають номерам локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків). Наприклад: N 02-04.

2.13.2 Результати обчислень і підсумкові дані в кошторисній документації наводяться в такому порядку:

- у локальних кошторисах (локальних кошторисних розрахунках) порядкові і підсумкові цифри заокруглюються до цілих гривень;

- в об'єктних кошторисах (об'єктних кошторисних розрахунках) підсумкові цифри з локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) зазначаються в тисячах гривень із заокругленням до двох знаків після коми;

- у зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва (зведення витрат) підсумкові суми з об'єктних кошторисів (об'єктних кошторисних розрахунків) зазначаються в тисячах гривень із заокругленням до двох знаків після коми.

У такому ж порядку наводяться результати обчислень і підсумкові дані в Розрахунках вартості будівництва.

Розділ 3
Правила визначення вартості будівництва

Положення цього розділу встановлюють основні правила визначення кошторисної вартості будівництва і принципи визначення ціни пропозиції претендента на виконання робіт та уточнення вартісних показників при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт.

Вартість будівництва визначається:

- на стадії проектування - кошторисна вартість будівництва в складі інвесторської кошторисної документації;

- на стадії визначення виконавця робіт (проведення тендеру) - договірна ціна (ціна тендерної пропозиції претендента).

На стадії проведення взаєморозрахунків уточнюються окремі вартісні показники, визначені на попередніх стадіях, і їх уточнення обумовлено в контракті.

Вартість будівництва умовно розподіляється на безпосередні та супутні витрати, а також прибуток, кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, кошти на покриття додаткових витрат, зв'язаних з інфляційними процесами, податки, збори, обов'язкові платежі.

До безпосередніх витрат належать кошти, які витрачаються на розробку проектно-кошторисної документації (глава 12 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва*) і на спорудження об'єкта будівництва (як прямі, так і накладні витрати) (глави 2 - 7 ЗКР).

____________

* Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва надалі іменується "ЗКР".

До супутніх витрат належать кошти, необхідні для будівництва в цілому, які витрачаються як замовником, так і підрядником:

- підготовка території будівництва (глава 1 ЗКР);

- зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (глава 8 ЗКР);

- додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (глава 9 ЗКР);

- інші роботи та витрати (глава 9 ЗКР);

- утримання служби замовника та авторський нагляд (глава 10 ЗКР);

- підготовка експлуатаційних кадрів (глава 11 ЗКР). У свою чергу безпосередні та супутні витрати поділяються за такими видами робіт і витрат:

- будівельні роботи;

- роботи з монтажу устаткування (монтажні роботи);

- витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю;

- інші витрати.

3.1 Визначення кошторисної вартості будівництва

3.1.1 Правила визначення кошторисної вартості будівництва, наведені в цьому підрозділі, є єдиними і не залежать від способу здійснення будівництва: підрядного чи господарського.

3.1.2 Кошторисна вартість будівництва, що визначається в складі інвесторської кошторисної документації, використовується для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, проведення тендерів.

3.1.3 При визначенні кошторисної вартості будівництва до будівельних робіт відносяться:

- роботи зі зведення будівель і споруд: земляні; улаштування збірних і монолітних залізобетонних і бетонних, цегляних, блокових, металевих, дерев'яних та інших будівельних конструкцій, підлог, покрівель; опоряджувальні роботи;

- роботи гірничорозкривні; буропідривні; пальові; із закріплення грунтів; з улаштування опускних колодязів; з буріння свердловин; із захисту будівельних конструкцій і устаткування від корозії; теплоізоляційні (включаючи обмурування і футерування котлів, промислових печей та інших агрегатів); гірничопрохідницькі; підводнобудівельні (водолазні);

- роботи з електроосвітлення житлових і громадських будівель;

- роботи з улаштування внутрішнього водопроводу, каналізації, опалення, газопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря (включаючи вартість опалювальних котлів, радіаторів, калориферів, бойлерів та інших санітарно-технічних виробів і облаштувань), а також інших внутрішніх трубопроводів;

- роботи, що виконуються при спеціалізованому будівництві, в тому числі: автомобільні дороги та залізниці; мости і труби; тунелі і метрополітени; трамвайні колії; аеродроми; лінії електропередачі; споруди зв'язку, радіомовлення і телебачення; конструкції гідротехнічних споруд; судновозні колії стапелів і сліпів; промислові печі і труби; буріння нафтових і газових свердловин (у тому числі в морських умовах); протиерозійні, протисельові, протилавинні, протизсувні та інші інженерні та природоохоронні споруди; меліоративні роботи (зрошення, осушення, обводнювання);

- роботи з будівництва зовнішніх мереж і споруд водопостачання, каналізації, тепло- і енергопостачання; газопроводів; магістральних трубопроводів газонафтопродуктів; споруд для очищення стічних вод і для охорони атмосфери від забруднення;

- роботи з озеленення, захисних лісонасаджень, багаторічних плодових насаджень;

- роботи з підготовки території будівництва: вирубка лісу і чагарнику, корчування пнів, планування території, намивання грунту та інші роботи зі створення рельєфу, знесення будівель тощо;

- роботи з улаштування основ, фундаментів і опорних конструкцій під устаткування; пов'язані з будівництвом будівель і споруд геологічні та гідрогеологічні (шурфування, відкачка води тощо), днопоглиблювальні, гірничо-капітальні та розкривні роботи;

- інші роботи, передбачені в збірниках ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи, в тому числі з розбирання будівельних конструкцій, що виконуються при реконструкції і технічному переоснащенні підприємств, будівель і споруд.

3.1.4 При визначенні кошторисної вартості будівництва до монтажних робіт відносяться такі:

- складання та встановлення в проектне положення на місці постійної експлуатації (включаючи перевірку та індивідуальний іспит) усіх видів устаткування, в тому числі компресорних машин, насосів, вентиляторів, електротехнічних установок, електричних печей, приладів, засобів автоматизації тощо;

- прокладка ліній електропостачання і мереж до електросилових установок, приєднання до електричних мереж і підготовка до здачі під налагодження електричних машин;

- прокладання технологічних трубопроводів і улаштування підведень до устаткування води, повітря, пари, охолоджувальних та інших рідин в обсягах, передбачених збірниками розцінок на монтаж устаткування;

- інші роботи, передбачені в збірниках ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, в тому числі демонтаж устаткування, установок, машин та пристроїв, що здійснюється при реконструкції і технічному переоснащенні діючих підприємств, будівель і споруд.

3.1.5 До вартості устаткування, меблів та інвентарю, що враховується в кошторисах на будівництво, належать:

- вартість придбання (виготовлення) і доставки на приоб'єктний склад:

комплектів усіх видів (технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного й іншого) устаткування, що монтується чи не монтується, в тому числі нестандартизованого (включаючи вартість його проектування), устаткування електронно-обчислювальних центрів, лабораторій, майстерень різного призначення, медичних кабінетів;

транспортних засобів, технологічно зв'язаних з процесом промислового виробництва, включаючи рухомий залізничний склад, що приймається на баланс забудовника, для перевезення вантажів по коліях, передбачених проектом, а також спеціальний рухомий склад інших видів транспорту для перевезення немасових вантажів; контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації і зв'язку; інструменту, інвентарю, штампів, пристосувань, оснастки, запасних частин, спеціальних контейнерів для транспортування напівфабрикатів або готової продукції, які включаються до первісного фонду виробництв, що вводяться в дію;

устаткування, інструменту, інвентарю, меблів та інших предметів внутрішнього оздоблення, необхідних для первісного оснащення гуртожитків, об'єктів комунального господарства, освіти, культури, охорони здоров'я, торгівлі; вартість конструювання машин і складного технічного устаткування разових (одиничних) замовлень з тривалим циклом виготовлення;

- вартість шефмонтажу устаткування.

3.1.6 До інших витрат належать всі інші витрати, що не включаються до вартості будівельних і монтажних робіт і вартості устаткування, меблів та інвентарю.

3.1.7 У кошторисній вартості будівництва будівлі враховуються:

- витрати на загальнобудівельні роботи по будівлі в цілому;

- кошторисна вартість робіт з улаштування в будівлі водопроводу, каналізації, опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, газопостачання, електроосвітлення, телефонізації, сміттєпроводу, радіофікації, телевізійних антен та кабельних розведень у сходових клітках;

- кошторисна вартість монтажних робіт з установлення технологічного, насосно-компресорного, підйомно-транспортного, енергетичного та іншого устаткування, передбаченого проектною документацією;

- кошторисна вартість монтажу пасажирських та вантажних ліфтів;

- кошторисна вартість загальнобудівельних робіт, зв'язаних з монтажем устаткування;

- кошторисна вартість спеціальних будівельних робіт з улаштування фундаментів під устаткування, зведення промислових печей, труб, технологічних каналів, тунелів та інших робіт;

- витрати, зв'язані з виконанням інших будівельних та монтажних робіт, передбачених проектною документацією;

- кошторисна вартість робіт з улаштування вводів до будівлі водопроводу, теплофікації, гарячого водопостачання, газопостачання, електропостачання і слабкострумових мереж, а також випусків каналізації. Точкою розподілу зовнішніх і внутрішніх комунікацій при визначенні їх кошторисної вартості є:

для каналізації - найближчий до будівлі оглядовий колодязь (вартість колодязя включається до кошторису на зовнішні мережі);

для водопроводу, газопроводу, тепломережі - вентиль або трійник біля будівлі (вентиль або трійник включається до кошторисної вартості будівлі, а колодязь, у якому вони встановлені, враховується в кошторисі на зовнішні мережі);

кабельні кінцеві муфти при кабельних уводах та прохідні ізолятори при повітряних уводах, - муфти відносяться до зовнішніх мереж, а прохідні ізолятори - до внутрішніх. У випадках, коли кабельний увід безпосередньо біля будівлі переходить у повітряну мережу, точкою розподілу є стовпова кінцева муфта, яка в цьому випадку відноситься до внутрішніх мереж.

Крім вказаних витрат, до кошторисної вартості будівництва будівлі або споруди включаються накладні витрати.

3.1.8 інвесторська кошторисна документація. Для визначення кошторисної вартості будівництва проектованих підприємств, будівель, споруд або їхніх черг складається інвесторська кошторисна документація, до складу якої входять локальні кошториси і відомості ресурсів до них, локальні кошторисні розрахунки, об'єктні кошториси, об'єктні кошторисні розрахунки, кошторисні розрахунки на окремі види витрат, зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва, зведення витрат тощо. Правила складання інвесторської кошторисної документації наведено в Розділі 2.

3.1.9 Кошторисна вартість, що визначається за локальними кошторисами, містить у собі прямі і накладні витрати.

3.1.10 Прямі витрати враховують у своєму складі заробітну плату робітників, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів та матеріалів, виробів, конструкцій. Вони визначаються в локальних кошторисах шляхом множення визначеної за ресурсними елементними кошторисними нормами кількості трудових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання обсягів робіт, обчислених за робочими кресленнями, на відповідні поточні ціни цих ресурсів.

3.1.10.1 Поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси в інвесторській кошторисній документації приймаються за вихідними даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел (у тому числі за усередненими даними Держбуду).

3.1.10.2 Заробітна плата (основна та додаткова)*, що наводиться в прямих витратах у локальних кошторисах, вираховується окремо для робітників-будівельників і монтажників та для робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів. Розрахунок заробітної плати виконується на підставі нормативних трудовитрат і вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду робіт для ланки робітників-будівельників, монтажників та середньому нормативному розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

____________

*Основна і додаткова заробітна плата далі іменуються "заробітна плата".

Вартість людино-години згаданих робітників по будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної власності, як правило, приймається в межах, рекомендованих Держбудом України.

3.1.10.3 При визначенні заробітної плати по будівельних та монтажних роботах, які виконуються в підземних умовах (шахтах, рудниках), вартість людино-години робітників-будівельників, монтажників та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, слід приймати не по будівництву в звичайних умовах, а як для виконання робіт у підземних умовах шахт з урахуванням тривалості робочого тижня.

3.1.10.4 Кошторисна вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, зайнятих у будівельному виробництві, в прямих витратах визначається виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу будівельних та монтажних робіт, та вартості експлуатації будівельних машин і механізмів за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах.

У вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у тому числі зазначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

3.1.10.5 Вартість машино-години в поточних цінах розраховується на підставі трудових і матеріальних ресурсів, наведених в РКНЕМ, та поточних цін на них з доданням амортизаційних відрахувань на повне відновлення будівельних машин і механізмів, а також податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної власності, як правило, вартість машино-години приймається в межах, рекомендованих Держбудом України.

3.1.10.6 Час використання робітниками-будівельниками та монтажниками механізованого виробничого знаряддя (паяльник газопламеневий, вібратори поверхневі, машини мозаїчно-шліфувальні, машини електрозачищувальні, трамбівки пневматичні тощо) включено до норм трудовитрат робітників-будівельників та монтажників і виокремлено в ресурсних елементних кошторисних нормах довідково задля розрахунку вартості енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів, яка враховується в складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

Амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та переміщення механізованого виробничого знаряддя враховані у складі накладних витрат.

3.1.10.7 Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених робочими кресленнями, та відповідних поточних цін.

3.1.10.8 Поточні ціни на матеріальні ресурси по будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної власності, як правило, приймаються за рівнем, що склався в регіоні за цінами виробників.

За відсутності даних про регіональні ціни на будь-які матеріали можливе застосування середніх цін, що надаються Держбудом.

3.1.10.9 Поточні ціни на матеріали для будівництва визначаються франко-приоб'єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості:

- відпускну ціну;

- вартість тари, упаковки і реквізиту;

- вартість транспортування і вантажних робіт;

- заготівельно-складські витрати. Як приоб'єктний склад при визначенні кошторисної вартості будівництва приймається передбачене проектом організації будівництва:

- для матеріалів зберігання просто неба - майданчик, що використовується для їх розміщення на території будівництва об'єкта (будівлі, споруди);

- для інших матеріалів - склад (місце складування) їх для даного об'єкта (будівлі, споруди).

3.1.10.10 Вивантаження та внутрішньобудівельне транспортування будівельних матеріалів на приоб'єктному складі враховано ресурсними елементними кошторисними нормами.

3.1.10.11 Якщо відпускні ціни на матеріальні ресурси не враховують їхньої доставки на приоб'єктний склад будови, в локальних кошторисах при визначенні вартості матеріалів, виробів і конструкцій додатково враховуються витрати на це. Зазначені витрати враховують в одиничній вартості матеріалів.

3.1.10.12 Витрати на доставку матеріальних ресурсів обчислюються або калькуляційним методом, або за усередненими показниками вартості транспортних витрат на 1 т відповідного будівельного вантажу за середньою відстанню перевезень, що надаються Держбудом.

3.1.10.13 У складі кошторисної вартості матеріальних ресурсів враховуються заготівельно-складські витрати, призначені для покриття витрат будівельних організацій на утримання апарату заготівельних служб (контори і відділи постачання, управління виробничо-технологічної комплектації будівельно-монтажних організацій) та матеріальних базових складів, а також витрат, зв'язаних з втратами, які важко усуваються, і псуванням матеріалів при їх транспортуванні та зберіганні на складах. Ці витрати розраховуються за відсотком, рекомендованим Держбудом, до кошторисної вартості матеріалів франко-приоб'єктний склад і є лімітом коштів на відшкодування цих витрат підрядника:

- для будівельних, санітарно-технічних і електротехнічних матеріалів, виробів та конструкцій - 2 відсотки; - для металевих конструкцій - 0,75 відсотка.

Маса заготівельно-складських витрат, визначена за наведеними показниками, у середньому забезпечує покриття зазначених витрат.

3.1.11 У локальних кошторисах і зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва вказується дата, станом на яку приймаються поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси.

3.1.12 Накладні витрати визначаються за порядком, встановленим в розділі 4, і зазначаються за підсумком прямих витрат при формуванні кошторису:

- по розділах

- в кожному розділі і в цілому по кошторису;

- без розподілу на розділи

- в цілому по кошторису.

3.1.13 У кошторисних розрахунках і кошторисах на будівництво підприємств, будівель і споруд має бути врахована вартість передбаченого проектом (робочим проектом) устаткування (що монтується і не монтується), необхідного для забезпечення діяльності підприємств, а також експлуатації будівель і споруд.

При реконструкції і технічному переоснащенні діючих підприємств і цехів потреба в окремих видах устаткування може забезпечуватися за рахунок демонтованого, придатного до роботи устаткування.

3.1.13.1 Кошторисна вартість устаткування визначається як сума всіх витрат на придбання і доставку цього устаткування на приоб'єктний склад або місце його передачі до монтажу.

Складовими кошторисної вартості устаткування є:

- відпускні ціни;

- вартість запасних частин;

- вартість тари, упаковки і реквізиту;

- транспортні витрати;

- витрати на комплектацію;

- заготівельно-складські витрати.

3.1.13.2 Поточні ціни на устаткування в інвесторській кошторисній документації приймаються за вихідними даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел (у тому числі за усередненими даними Держбуду).

3.1.13.3 Якщо відпускні ціни на устаткування не враховують будь-якої з складових, перелічених у пункті 3.1.13.1, витрати на це враховуються в локальних кошторисах додатково. Ці витрати обчислюються або калькуляційним методом, або за усередненими показниками, що надаються Держбудом.

3.1.13.4 Якщо за технічними умовами на виготовлення устаткування при його монтажі необхідно здійснювати шефмонтаж, витрати на це визначаються окремим кошторисом з урахуванням положень ДБН Д.1.1-99 (розділ 7) та витрат, зв'язаних з організацією і наданням таких послуг, і враховуються в об'єктному кошторисі в графі 6 "Устаткування, меблі та інвентар".

3.1.14 У кошторисній вартості будівництва враховуються кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд, необхідних для проведення будівельно-монтажних робіт, а також для обслуговування робітників будівництва в межах будівельного майданчика, з урахуванням можливості пристосування й використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.

3.1.14.1 До тимчасових будівель і споруд належать виробничі, складські, допоміжні, житлові і громадські будівлі і споруди, необхідні для виконання будівельно-монтажних робіт і обслуговування робітників будівництва, які спеціально будуються або пристосовуються на період будівництва.

3.1.14.2 Тимчасові будівлі і споруди поділяються на титульні та нетитульні.

3.1.14.3 Перелік титульних тимчасових будівель і споруд наведено у додатку М.

Кошти на будівництво титульних тимчасових будівель і споруд включаються до глави "Тимчасові будівлі і споруди" зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. Розмір згаданих коштів визначається або калькуляційним методом за даними проекту організації будівництва, або за усередненими відсотковими показниками, що надаються Держбудом.

3.1.14.4 Усереднені показники, обчислені за видами будівництва і виражені у відсотках від вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком глав 1 - 7 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, враховують повний комплекс тимчасових будівель і споруд, необхідних для проведення будівельно-монтажних робіт, а також для обслуговування робітників будівництва в межах будівельного майданчика, з урахуванням можливості пристосування й використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.

3.1.14.5 Якщо розмір коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в інвесторській кошторисній документації визначено за усередненими показниками, то це є лімітом на відшкодування цих витрат підряднику.

3.1.14.6 До нетитульних тимчасових будівель, споруд, приладдя і обладнання належать такі: приоб'єктні контори і комори виконробів і майстрів, складські приміщення і навіси при об'єкті будівництва, душові, кубові, неканалізовані вбиральні і приміщення для обігрівання робітників; настили, стрем'янки, драбини, перехідні містки, ходові дошки, огорожі при розплануванні будівлі, пристрої з техніки безпеки, інвентарні уніфіковані засоби підмощування типу колисок, вишок, інвентарних майданчиків, риштувань тощо; паркани і огорожі (окрім спеціальних і архітектурно оформлених), запобіжні козирки, захистки при виконанні буропідривних робіт; тимчасові розводки від магістральних і розвідних мереж електроенергії, води, пари, газу і повітря в межах робочої зони (території в межах до 25 м від периметра будівель або від лінійних споруд), а також витрати, зв'язані з пристосуванням будівель і споруд, що будуються і існують на будівельних майданчиках, замість будівництва згаданих вище нетитульних тимчасових будівель і споруд.

Витрати зі спорудження, складання, розбирання, амортизації, поточного ремонту і переміщення нетитульних тимчасових будівель і споруд враховуються в накладних витратах.

3.1.15 У кошторисній вартості будівництва враховуються кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період.

Розмір коштів визначається за усередненими показниками, що надаються Держбудом.

3.1.15.1 Усереднені показники розраховані за видами будівництва і виражені у відсотках від вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком глав 1 - 8 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. Ці показники є середньорічними і враховують усі додаткові витрати, зв'язані з ускладненням виконання робіт у зимовий період, у тому числі:

а) додаткові фактори та витрати труда, що впливають на зниження продуктивності праці:

- обмеженість рухів робітників теплим одягом і незручністю роботи в рукавицях;

- погіршення видимості в зимовий період на робочому місці;

- наявність на робочому місці льоду і снігу;

- обмерзання взуття, матеріалів, конструкцій та інструментів;

- потреба в процесі роботи періодично очищати від снігу та льоду робоче місце, матеріали тощо;

- втрати робочого часу, зв'язані з перервою в роботі для обігрівання робітників;

- зниження в зимовий період продуктивності будівельних машин та механізмів;

- наявність вітру на робочих місцях швидкістю до 10 м/сек. включно;

- ускладнення в технологічних процесах, викликані низькою температурою (підготовка тимчасових споруд для обігрівання робітників, утеплення тимчасових водопровідних мереж та баків, застосування утеплених засобів транспортування бетону та розчину тощо);

б) додаткові роботи і витрати, викликані методами виконання будівельно-монтажних робіт, які застосовуються при мінусовій температурі зовнішнього повітря:

- розпушування мерзлих грунтів;

- запобігання промерзанню грунтів;

- відтавання грунтів;

- застосування бетонів та розчинів швидкого тужавлення;

- введення в бетони та розчини спеціальних домішок;

- застосування електропрогрівання бетону;

- утеплення конструкцій;

- прогрівання виробів, кінців труб та кабелю;

- улаштування, розбирання та опалення звичайних тепляків;

- захист робочих місць від снігових заметів тощо;

в) додаткові витрати, викликані втратами окремих матеріалів при виконанні робіт в зимовий період;

г) додаткові витрати, зв'язані з тимчасовим опаленням:

- використання постійних систем опалення, що забезпечуються тепловою енергією від енергосистем, блок-станцій і теплових станцій (котельних) для тимчасового опалення окремих закінчених начорно будівель (або їх частин) протягом опалювального періоду для проведення усередині будівель будівельних та монтажних робіт, які відповідно до технічних умов та правил виконання робіт потрібно виконувати при плюсовій температурі;

- збільшені тепловтрати внаслідок охолодження крізь отвори та не закінчені опорядженням конструкції закінченої начорно будівлі, а також усереднені витрати теплової енергії на відігрівання і сушіння конструкції.

3.1.15.2 Визначений за усередненими показниками розмір коштів є лімітом на відшкодування підряднику зазначених витрат тільки при виконанні робіт у зимовий період.

3.1.15.3 Замовник, виходячи з даних про тривалість робіт і терміни їх виконання, що плануються, може вирішувати питання щодо включення до кошторисної вартості будівництва додаткових витрат на виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий період. Зазначене рішення надається в складі вихідних даних на проектування організації, яка розробляє інвесторську кошторисну документацію.

3.1.16 Частина супутніх витрат, які враховуються в главах 1, 9 ЗКР, визначається або на підставі чинних нормативних документів, або на підставі даних проекту (робочого проекту) за локальними кошторисами (розрахунками). Приблизний перелік таких витрат наведено в додатку Б "Приблизна номенклатура зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва", наприклад: додаткові витрати, пов'язані з виконанням протипаводкових заходів; витрати на утримання та відновлення після закінчення будівництва діючих постійних автомобільних доріг; витрати, пов'язані з випробуванням паль (будівельні роботи); витрати на проведення геолого-розвідницьких робіт; витрати на придбання господарського інвентарю (включаючи меблі) для промислового будівництва; витрати на проведення маркшейдерських робіт у вугільній промисловості в частині, не врахованій у накладних витратах, - визначаються за локальними кошторисами.

Решта супутніх робіт та витрат (глави 1, 9 ЗКР), характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені при проектуванні і уточнюються під час визначення виконавця робіт або в процесі будівництва, відшкодовуються підряднику замовником за рахунок коштів замовника на покриття ризику, які передбачаються у зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва.

3.1.16.1 Визначення розміру супутніх витрат, які враховуються в главах 10, 12 ЗКР, встановлюється окремими чинними нормативними документами.

3.1.16.2 Інші витрати є складовою частиною кошторисної вартості будівництва, включаються до окремої графи кошторисної документації і належать як до будівництва в цілому, так і до окремих об'єктів і робіт.

3.1.16.3 Інші витрати, що належать до будівництва в цілому, враховуються в окремих главах зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (глави 1, 9, 10, 11, 12 ЗКР) у графі 7 і витрачаються замовником для відшкодування (компенсації) відповідних витрат.

3.1.16.4 Інші витрати, що належать до окремих об'єктів і робіт, враховуються у відповідних локальних і об'єктних кошторисах, які визначають кошторисну вартість виду робіт або об'єкта.

3.1.16.5 Для відшкодування інших витрат, що належать до будівництва в цілому, до глави 1 ЗКР "Підготовка території будівництва" включаються кошти, перелічені в пункті 2.8.7, і на компенсацію ряду інших витрат.

3.1.16.6 Кошти для відшкодування інших витрат, що належать, головним чином, до діяльності підрядних організацій, включаються до глави 9 ЗКР "Інші роботи і витрати". Приблизний перелік таких витрат наведено в додатку Б. Наприклад, витрати з перевезення працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом розраховуються або калькуляційним методом на підставі даних проекту організації будівництва і діючих тарифів, або як ліміт коштів за усередненим відсотковим показником, який становить 1,5 % від кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт, підсумку глав 1 8 ЗКР.

3.1.17 До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва після підсумку глав 1 - 12 включаються:

- кошторисний прибуток;

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

- кошти на покриття додаткових витрат, зв'язаних з інфляційними процесами;

- кошти на страхування ризику.

3.1.18 Кошторисний прибуток - це кошти, що враховують економічно обгрунтовану величину прибутку підрядної організації від виконання будівельних і монтажних робіт.

3.1.18.1 Розмір кошторисного прибутку залежить від виду будівництва, технічної та технологічної складності будови, строків будівництва, умов його фінансування тощо. Визначений на підставі аналізу цих факторів розмір кошторисного прибутку погоджується із замовником.

3.1.18.2 По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, розмір кошторисного прибутку приймається в межах рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки усереднених показників, виражених у відсотках від підсумку глав 1 - 9 ЗКР: по будівельних роботах (графа 4); по монтажних роботах (графа 5); підсумок по зазначених графах позначається в графі 8.

3.1.18.3 Кошторисний прибуток в інвесторській кошторисній документації враховується при здійсненні будівництва:

- підрядним способом - в обов'язковому порядку;

- господарським способом - якщо підприємство планує прибуток від такого виду діяльності.

3.1.19 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва призначені на відшкодування:

- збільшення вартості обсягів робіт та витрат, характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені при проектуванні і уточнюються при визначенні виконавця робіт (проведенні тендеру) або в процесі будівництва;

- збільшення вартості будівництва, спричиненого зміною державних стандартів на окремі матеріали, вироби, конструкції, устаткування тощо.

Розмір цих коштів залежить від стадії проектування, виду будівництва та складності будови, погоджується із замовником і визначається відсотком від підсумку глав 1 - 12 ЗКР, графа 8, із зазначенням у графах 7, 8.

3.1.19.1 По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, розмір коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва приймається в межах рекомендованих Держбудом усереднених показників.

3.1.20 Кошти на покриття додаткових витрат, зв'язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися як на початку будівництва, так і впродовж його.

Ці кошти визначаються шляхом експертної оцінки, виходячи з галузевої належності будови, строків будівництва, прогнозного рівня інфляції в будівництві та відповідних показників щодо змінення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів у будівництві, які надаватимуться Держбудом.

Розрахований таким чином розмір коштів за узгодженням із замовником включається до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, графи 7, 8.

3.1.21 Кошти на страхування ризику включаються до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва за рішенням замовника в обгрунтованому розмірі, але не більш ніж два відсотки від загальної кошторисної вартості будівництва від підсумку глав 1 - 12 ЗКР, графа 8, із зазначенням у графах 7, 8.

3.1.22 До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі, не враховані складовими вартості будівництва. Розмір цих витрат визначається виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених відповідними постановами Уряду. Зазначені витрати (збір до Державного інноваційного фонду, податок на додану вартість тощо) включаються окремими рядками до граф 7, 8 ЗКР.

3.2 Договірна ціна (ціна тендерної пропозиції)

Положення цього підрозділу встановлюють основні засади визначення договірної ціни (ціни тендерної пропозиції).

3.2.1 Ціна пропозиції, за яку претендент (підрядник) згоден виконати замовлення, розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення, та поточних цін на них.

3.2.2 Для розрахунку ціни пропозиції претендента залежно від способу визначення виконавця робіт замовник надає претендентові (підрядникові):

а) при проведенні тендерів - відомість обсягів робіт, що пропонуються, відомість ресурсів до неї з відповідними кошторисними цінами або без цін, або інвесторську кошторисну документацію;

б) шляхом переговорів - проектно-кошторисну документацію в повному обсязі.

3.2.3 У ціні пропозиції претендент (підрядник) визначає вартість підрядних робіт, які пропонуються до виконання.

3.2.3.1 До складу цієї вартості підрядник включає як безпосередні, так і супутні витрати (прямі і накладні) на будівництво об'єкта замовлення, прибуток, кошти на покриття ризику, а також кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів.

3.2.3.2 До безпосередніх витрат, як прямих, так і накладних, належать кошти, які підрядник планує витрачати безпосередньо на спорудження об'єкта замовлення, тобто на трудові та матеріально-технічні ресурси.

3.2.3.3 До супутніх витрат належать кошти, які підрядник планує витрачати на будівництво в цілому, як прямі, так і накладні витрати на:

- підготовку території будівництва;

- зведення та розбирання (пристосування) титульних тимчасових будівель і споруд;

- додаткові витрати, зв'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий період, якщо таке планується проектом організації будівництва.

За необхідності включаються також кошти на:

- перевезення працівників будівельно-монтажної організації автомобільним транспортом;

- відрядження працівників будівельно-монтажної організації на будову;

- перебазування будівельно-монтажної організації;

- доплати працівникам в зв'язку з втратами часу на проїзд від місця розміщення будівельно-монтажної організації (збірного пункту) до об'єкта будівництва і назад;

- тощо.

3.2.4 У свою чергу безпосередні та супутні витрати поділяються за такими видами робіт і витрат:

- будівельні роботи;

- роботи з монтажу устаткування (монтажні роботи);

- інші витрати. За умовами, запропонованими замовником, можуть також включатися витрати з придбання та доставки устаткування на будову.

3.2.5 Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси претендент приймає на підставі аналізу власного банку даних.

По матеріалах, виробах та конструкціях ціна складається франко-приоб'єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості:

- відпускну ціну;

- вартість тари, упаковки і реквізиту;

- вартість транспортування і вантажних робіт;

- заготівельно-складські витрати. При цьому рівень вартості матеріальних ресурсів, як правило, приймається в межах, що склалися в регіоні за цінами виробників.

3.2.5.1 Витрати з транспортування матеріальних ресурсів розраховуються на підставі відстані перевезень та діючих тарифів.

Якщо перевезення здійснюється власними транспортними засобами претендента (підрядника) - на підставі розрахунків вартості перевезень за 1 тонну-кілометр відповідними транспортними засобами.

При цьому найвірогідніші результати з визначення вартості транспортування будівельних вантажів дають усереднені по видах транспортних засобів та способах транспортування показники вартості перевезень за 1 тонну-кілометр, які надаються Держбудом.

3.2.5.2 Заготівельно-складські витрати розраховуються виходячи з відповідних статей цих витрат та обсягів матеріальних ресурсів, які зберігаються на складах та застосовуються безпосередньо на будові, потужності організації та обсягів робіт по цій будові.

3.2.6 Заробітна плата в складі прямих витрат претендентом розраховується на підставі нормативних трудовитрат на певний обсяг робіт і вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові цих робіт для ланки робітників-будівельників і монтажників та середньому нормативному розрядові ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

3.2.6.1 Середній нормативний розряд по видах робіт для ланки робітників-будівельників і монтажників приймається за ресурсними елементними кошторисними нормами, а для ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, - за ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин і механізмів.

Проте для розрахунку заробітної плати в складі ціни пропозиції претендента можна приймати також середній розряд по об'єкту в цілому.

3.2.6.2 Вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по будові (об'єкту) в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку претендент (підрядник) планує отримувати на об'єкті замовлення, та показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановленого Міністерством праці, і розраховується за формулою:

                         ЗПп 
Вл.г. = -------- ,
Пснтрч

де Вл.г. - вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт, грн.;

ЗПп - середньомісячна заробітна плата на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку претендент планує отримувати на об'єкті замовлення, грн.;

Пснтрч - показник середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановлений Міністерством праці, люд.-год.

Визначена таким чином вартість людино-години відповідає певному середньому нормативному розрядові робіт. Задля визначення вартості людино-години, яка відповідає будь-якому іншому розрядові робіт, що передбачені проектом, до цієї вартості застосовуються міжрозрядні коефіцієнти, враховані у рекомендованих Держбудом показниках усередненої вартості людино-години за розрядами робіт у будівництві.

3.2.6.3 По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, вартість людино-години відповідного розряду робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, визначається з урахуванням показників, рекомендованих Держбудом.

3.2.6.4 Задля проведення експрес-розрахунку витрат на оплату праці в складі ціни своєї пропозиції претендент (підрядник) може використовувати таку формулу:

Тк
Воп = -------- х ЗПп ,
Пснтрч

де Воп - витрати на оплату праці в складі ціни пропозиції претендента, грн.;

Тк - кошторисна трудомісткість робіт, що передбачаються в прямих та накладних витратах, люд.-год.;

Пснтрч - показник середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановлений Міністерством праці, люд.-год.;

ЗПп - середньомісячна заробітна плата на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку претендент планує отримувати на об'єкті замовлення, грн.

3.2.6.5 Середньомісячна заробітна плата на одного працівника, яку претендент планує отримувати на об'єкті замовлення, визначається з урахуванням рівня цін споживчих товарів та послуг, що надаються населенню. По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, середньомісячна заробітна плата розраховується з урахуванням середнього по будівництву рівня заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості на певний період, який надаватиметься Держбудом в його інформаційних листах.

3.2.7 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів у складі прямих витрат претендент (підрядник) визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонується, та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах.

У вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у тому числі позначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

3.2.7.1 Нормативний час роботи будівельних машин і механізмів визначається на підставі ресурсних елементних кошторисних норм та обсягів робіт, які пропонуються до виконання.

3.2.7.2 Час використання робітниками-будівельниками та монтажниками механізованого виробничого знаряддя (пальник газопламеневий, вібратори поверхневі, машини мозаїчно-шліфувальні, машини електрозачищувальні, трамбівки пневматичні тощо) включено до норм трудовитрат робітників-будівельників та монтажників і виокремлено в нормах довідково лише задля розрахунку вартості енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів, яка враховується в складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

Амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та переміщення механізованого виробничого знаряддя враховуються накладними витратами.

3.2.7.3 Вартість машино-години визначається на підставі ресурсних показників, які наведено в ресурсних кошторисних нормах експлуатації будівельних машин і механізмів, та відповідних поточних цін на них.

До визначеної таким чином вартості машино-години додаються:

-амортизаційні відрахування;

- витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються;

- вартість матеріальних ресурсів на ремонт і технічне обслуговування та перебазування машин;

- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин.

3.2.7.4 По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, вартість машино-години, як правило, розраховується в межах, рекомендованих Держбудом.

3.2.7.5 Заробітна плата в складі ціни машино-години розраховується на підставі нормативних трудовитрат ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, що визначаються як сума нормативних трудовитрат машиністів та робітників, зайнятих на ремонті, технічному обслуговуванні і перебазуванні будівельних машин і механізмів, і вартості людино-години відповідного середнього розряду ланки.

Середній нормативний розряд для ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, визначається за ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин і механізмів.

Вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду ланки, визначається з урахуванням положень пунктів 3.2.6; 3.2.6.1 - 3.2.6.5.

3.2.7.6 При експлуатації потужних та особливо складних будівельних машин і механізмів, передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами, до вартості людино-години робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, можливо застосовувати підвищуючі коефіцієнти, що надаються Держбудом.

3.2.7.7 При розрахунках вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у випадку відсутності в парку підрядника будь-яких видів машин, передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами, можлива заміна номенклатури машин, але таким чином, щоб отримана вартість не перевищувала вартості експлуатації машин, розрахованої на підставі нормативного часу роботи машин, зазначених у ресурсних елементних кошторисних нормах, та відповідної вартості машино-години, прийнятої за даними Держбуду.

3.2.8 Накладні витрати в складі ціни пропозиції претендента (підрядника) обчислюються на підставі положень Розділу 4 виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в підрядній організації за попередній період з урахуванням потужності будівельної організації - претендента.

3.2.9 До складу ціни пропозиції претендент (підрядник) також включає кошти на супутні витрати, необхідні для здійснення будівництва в цілому, які плануються на об'єкті замовлення (див. пункт 3.2.3.3).

3.2.9.1 Витрати на підготовку території будівництва обчислюються на підставі даних проекту, обсягів робіт, що пропонуються, трудових і матеріально-технічних ресурсів до них та відповідних поточних цін на зазначені ресурси.

3.2.9.2 Кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, необхідних для проведення будівельно-монтажних робіт, а також для обслуговування робітників будівництва в межах будівельного майданчика обчислюються на підставі даних проекту з урахуванням оснащеності будівельної організації контейнерними і збірно-розбірними мобільними (інвентарними) будівлями та спорудами, а також можливості пристосування й використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.

3.2.10 У складі ціни пропозиції претендент враховує кошти на додаткові витрати, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий період, якщо таке планується.

3.2.10.1 Зазначені кошти визначаються тільки на обсяг робіт, виконання яких планується у зимовий період.

3.2.10.2 Додаткові витрати, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий період просто неба та в приміщеннях, що не обігріваються, враховують компенсацію додаткових витрат:

а) робочого часу робітників-будівельників і монтажників та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів;

б) часу роботи будівельних машин і механізмів;

в) матеріальних ресурсів, спричинених їх підвищеними втратами;

г) на інші додаткові роботи, супутні виконанню будівельно-монтажних робіт у зимовий період.

3.2.10.3 Кошти на подорожчання будівельно-монтажних робіт, виконуваних у зимовий період, визначаються претендентом (підрядником) розрахунково-калькуляційним методом на підставі обсягу робіт, виконання яких планується у зимовий період, та розрахунків додаткових витрат, перелічених у пункті 3.2.10.2.

Претендент може здійснювати розрахунок коштів на подорожчання будівельно-монтажних робіт, виконуваних у зимовий період, також на підставі об'єкта-аналога власного банку даних або за усередненими показниками, які надаються Держбудом.

3.2.10.4 Компенсацію додаткових витрат робочого часу робітників-будівельників і монтажників та робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів, та часу роботи будівельних машин і механізмів, зв'язаних зі зниженням продуктивності праці при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період просто неба і в приміщеннях, що не обігріваються, можна розраховувати на підставі усереднених коефіцієнтів, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1

Коефіцієнти
до норм трудовитрат робітників-будівельників
і монтажників, робітників, зайнятих на керуванні
та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, та
нормативного часу роботи будівельних машин і механізмів

   ------------------------------------------------------------------
| Група робіт | Температурні зони: |
| |---------------------------------|
| | I | II |
|------------------------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------+----------------+----------------|
| 1 | 1,06 | 1,08 |
| 2 | 1,08 | 1,10 |
| 3 | 1,09 | 1,13 |
------------------------------------------------------------------

Поділ території України за температурними зонами із зазначенням зимових періодів надається Держбудом.

Розподіл будівельних і монтажних робіт за групами (таблиця 1, графа 1) надається Держбудом.

3.2.10.5 Коефіцієнти, наведені в таблиці 1, враховують такі фактори:

- обмеженість рухів робітників теплим одягом і незручністю роботи в рукавицях;

- погіршення видимості в зимовий період на робочому місці;

- утруднення в роботі, пов'язане з наявністю на робочому місці льоду та снігу;

- обмерзання взуття, матеріалів, конструкцій та інструментів;

- потреба в процесі роботи періодично очищати від снігу та льоду робоче місце, матеріали, інструмент тощо;

- витрати робочого часу, пов'язані з перервою в роботі для обігрівання робітників;

- зниження в зимовий період продуктивності будівельних машин та механізмів;

- наявність вітру на робочих місцях швидкістю до 10 м/сек. включно;

- ускладнення в технологічних процесах, викликані низькою температурою (зменшення площі постелі з розчину при муруванні з цегли, підготовка тимчасових споруд для обігрівання робітників, утеплення тимчасових водопровідних мереж та баків, застосування утеплених засобів транспортування бетону та розчину тощо).

3.2.10.6 Коригування нормативного часу роботи будівельних машин і механізмів та норм трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів із застосуванням коефіцієнтів, наведених у таблиці 1, здійснюється в тих випадках, коли технологічні процеси виконуються за участю робітників, які зазнають дію зимових умов.

3.2.10.7 Вартість інших додаткових робіт, що супроводять виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий період, визначається за окремими калькуляціями. При цьому до калькуляцій можуть включатися витрати на:

- розпушування мерзлих грунтів;

- запобігання грунтів від промерзання;

- відтавання грунтів;

- застосування бетонів та розчинів швидкого тужавлення;

- введення в бетони та розчини спеціальних домішок;

- застосування електропрогрівання бетону;

- утеплення конструкцій;

- прогрівання конструкцій та виробів, кінців труб та кабелю;

- улаштування, розбирання та опалення звичайних тепляків;

- захист робочих місць від снігових заметів тощо;

- додаткові витрати, зв'язані з тимчасовим опаленням: використання постійних систем опалення, що забезпечуються тепловою енергією від енергосистем, блок-станцій і теплових станцій (котельних) для тимчасового опалення окремих закінчених начорно будівель (або їх частин) протягом опалювального періоду для проведення усередині будівель будівельних та монтажних робіт, які відповідно до технічних умов та правил виконання робіт потрібно виконувати при плюсовій температурі, а також витрати теплової енергії на відігрівання і сушіння конструкцій, коли це потрібно за технічними умовами.

При розрахунках додаткових витрат, зв'язаних з тимчасовим опаленням, можливе застосування усереднених показників, що надаються Держбудом.

Технологічні схеми виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий період по температурних зонах країни встановлюються на підставі правил провадження і приймання робіт, технічних умов, інших нормативних джерел.

3.2.10.8 Якщо калькуляції на інші додаткові роботи, супутні виконанню будівельно-монтажних робіт у зимовий період, складено на підставі ресурсних елементних кошторисних норм, то до прийнятих у розрахунках нормативних трудовитрат робітників-будівельників і монтажників та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, а також до норм часу роботи будівельних машин і механізмів можуть застосовуватися коефіцієнти, наведені у таблиці 1 пункту 3.2.10.4.

3.2.10.9 Додаткові витрати матеріальних ресурсів, спричинені їх підвищеними втратами при виконанні робіт у зимовий період, можуть визначатися за усередненими показниками, які виражені у відсотках до нормативної потреби в матеріалах по основних будівельно-монтажних та додаткових супутніх роботах у таких розмірах:

- для щебеню, гравію, піску, баласту, цегли, розчину - 0,5 %;

- для інших матеріалів (за винятком лісу, металу, труб, збірних будівельних конструкцій і деталей) - 0,2 %.

3.2.10.10 Розмір коштів на подорожчання будівельно-монтажних робіт, виконуваних у зимовий період, врахованих у складі ціни пропозиції претендента, як правило, не повинен перевищувати кошторисного ліміту, розрахованого як середньорічний.

3.2.11 Вартість інших робіт та кошти на покриття інших витрат, які плануються на об'єкті замовлення, визначаються на підставі положень чинного законодавства, даних проекту, вихідних даних замовника щодо здійснення будівництва, умов виконання будівельно-монтажних робіт, розташування будівельної організації стосовно майданчика будівництва тощо.

Наприклад, кошти на покриття додаткових витрат, зв'язаних з доплатами працівникам, які виконують роботи на об'єктах, розташованих на значній відстані від місця розміщення будівельно-монтажної організації, в зв'язку з поїздками в неробочий час від місця розміщення організації (збірного пункту) до місця роботи на об'єкті і назад, обчислюються окремим розрахунком виходячи з кількості працівників, направлених на виконання робіт, і днів, в які здійснюються поїздки, та надбавок до заробітної плати у розмірах, передбачених колективними договорами або за погодженням із замовником.

Розміри надбавок працівникам за день не можуть перевищувати розмір добових витрат, які встановлені для відряджень в межах України.

3.2.12 У ціні своєї пропозиції претендент (підрядник) враховує економічно обгрунтований прибуток, що його він планує отримати від виконання робіт, які пропонуються.

На розмір прибутку має вплив значна кількість факторів, у тому числі такі:

- вид будівництва;

- технічна та технологічна складність будови;

- строки будівництва;

- спосіб фінансування будівництва;

- кон'юнктура ринку трудових ресурсів та будівельних організацій, спроможних виконати роботи по об'єкту замовлення в даному регіоні тощо.

3.2.12.1 По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, розмір прибутку, якщо він планується, як правило, приймається в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки.

3.2.13 У ціні своєї пропозиції претендент (підрядник) може враховувати кошти на покриття ризику, зв'язаного з виконанням робіт, що пропонуються, розмір якого залежить від сукупності цілого ряду факторів, у тому числі:

- стадії проектування;

- виду будівництва;

- технічної та технологічної складності будови;

- строків будівництва;

- способів фінансування будівництва;

- оснащеності будівельної організації матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання робіт на об'єкті замовлення, та наявності робітників відповідної кваліфікації тощо.

Розмір цих коштів цілком залежить від повної інформації про об'єкт замовлення та способи виконання робіт, яка зменшує небезпеку непередбачених ситуацій на будівельному майданчику при виконанні робіт.

3.2.13.1 Під час вивчення проектної документації претендент вивчає можливість виникнення ризику для себе та, обчислюючи ціну своєї пропозиції, визначає умови, що запобігали б виникненню ризикових ситуацій або компенсували б його втрати на такий випадок.

Аналіз ризику має своєю метою розгляд можливих ризикових ситуацій, імовірність настання відповідних подій та втрат претендента, а також можливостей їх компенсації, що необхідно передбачити у контракті.

3.2.13.2 При аналізі ризику, що може виникнути під час спорудження об'єкта, доцільно виділити такі його групи:

а) ризик, пов'язаний з проектною документацією.

Слід враховувати імовірність того, що під час виконання контракту виникатимуть непередбачені проектом роботи або передбачені в проекті обсяги робіт не відповідатимуть дійсності.

Зменшення такого ризику можна досягти шляхом детальної перевірки технічної документації та усунення припущених помилок. При цьому особливу увагу слід приділяти проблемам, що можуть виникнути на будівельному майданчику: непередбачений стан грунту, наявність комунікацій, не нанесених на генеральному плані, тощо. Щоб уникнути таких ситуацій, претендент має перевірити, чи було проведено геологічні дослідження, та ознайомитися з їх висновками. Крім того, претенденту слід самостійно обстежити будівельний майданчик та з'ясувати з замовником усі необхідні питання.

Основні дії претендента після виявлення ризику, пов'язаного з проектною документацією, слід спрямувати на те, щоб вимагати від замовника внесення необхідних змін у проектну документацію. Компенсацію ризику, усунути який немає можливості, слід враховувати у ціні пропозиції;

б) ризик, пов'язаний з зовнішніми причинами та аварійними ситуаціями.

Слід враховувати імовірність повені, землетрусу, стихійного лиха, аварій тощо.

Виникнення названих подій загрожує претенденту здебільшого значними матеріальними втратами, але імовірність їх настання може оцінюватися по-різному.

Відшкодування додаткових витрат підрядника у зазначених випадках має передбачатися умовами контракту;

в) комерційний ризик претендента.

До такого ризику відносяться умови, що передбачені у проекті контракту і можуть призвести до погіршення фінансового стану претендента (розмір авансового платежу; порядок оплати виконаних робіт та вид контрактної ціни, за якими здійснюватимуться розрахунки; порядок вирішення претензій замовника та підрядника тощо).

Аналіз комерційного ризику здійснюється шляхом уважного розгляду всіх пунктів проекту контракту (зокрема, особливих умов контракту) та визначення їх впливу на фінансове становище підрядної організації.

Розглядаючи пункти проекту контракту, претендент має оцінити їх прийнятність для себе та ризик для фінансового стану, з яким вони пов'язані (порядок змін проектної документації та обсягів робіт у процесі будівництва, порядок страхування ризику, фінансові гарантії тощо).

3.2.13.3 При залученні претендентом для виконання предмету замовлення субпідрядників кожен з них має аналізувати власний ризик та передбачати його компенсацію у ціні пропозиції.

3.3 Особливості узгодження договірних цін та розрахунків
за обсяги виконаних робіт

3.3.1 Договірна ціна - це вартість підрядних робіт, за яку підрядна організація, визначена виконавцем робіт, згодна виконати об'єкт замовлення.

Договірна ціна входить до складу вартості будівництва і використовується при проведенні взаєморозрахунків.

3.3.2 Договірна ціна на будівництво об'єкта формується претендентом на виконання робіт (генпідрядником) із залученням субпідрядних організацій і погоджується із замовником.

Погодження договірних цін може відбуватися як на переговорах між замовником і підрядником, так і в процесі проведення конкурсів (тендерів).

3.3.2.1 Погодження договірних цін шляхом переговорів здійснюється по будовах, для яких згідно з чинним законодавством можна не провадити торги (тендери).

3.3.2.2 Погодження договірних цін на переговорах між замовником і підрядником здійснюється, як правило, традиційним шляхом - замовник передає генеральній підрядній організації проектно-кошторисну документацію в повному обсязі, підрядник готує пропозиції щодо договірної ціни й погоджує її із замовником під час проведення переговорів.

У результаті спільного рішення оформляється протокол погодження договірної ціни на будівельну продукцію, який є невід'ємною частиною контракту.

3.3.2.3 Погодження договірних цін на конкурсних торгах здійснюється у відповідності з чинним законодавством і діючим Положенням про проведення конкурсів (тендерів) у будівництві. Ціна тендерної пропозиції переможця тендеру є договірною ціною.

3.3.3 Договірні ціни можуть встановлюватись твердими або динамічними.

3.3.3.1 Тверді договірні ціни, як правило, встановлюються для будівництва тривалістю до 1,5 років.

3.3.3.2 Тверді договірні ціни встановлюються незмінними на весь обсяг будівництва і не уточнюються, за винятком випадків, якщо:

- замовник змінює в процесі будівництва проектні рішення, що викликає зміну обсягів робіт та вартісних показників;

- в процесі будівництва в проектній документації та інвесторських кошторисах виявлено безперечні помилки, які не було встановлено на стадії тендерної пропозиції та складання договірної ціни, а підрядник не є виконавцем проектно-кошторисної документації;

- виникають обставини непереборної сили - надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання договору (контракту).

3.3.3.3 Динамічні договірні ціни встановлюються відкритими і можуть уточнюватися протягом всього строку будівництва, але не частіше разу на рік. При цьому уточнюється вартість матеріально-технічних ресурсів. Маса прибутку та кошти на покриття ризику, визначені на початок будівництва, не уточнюються. Заробітна плата уточнюється тільки у випадку змінення обсягів робіт.

Період уточнення вартості матеріально-технічних ресурсів скорочується тільки у випадку, якщо кошти на ризик не покривають витрати, пов'язані зі зростанням цін на зазначені ресурси. Як правило, така ситуація настає за рівня інфляції на рік більше 10%.

Динамічні договірні ціни уточнюються також у випадках, перелічених у пункті 3.3.3.2.

3.3.4 При погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє вартість матеріальних ресурсів, яка не повинна перевищувати тої, що склалася в регіоні за цінами виробників, окрім випадків, підтверджених відповідними обгрунтуваннями та розрахунками.

До таких випадків, зокрема, належать:

- особливі вимоги до технічних характеристик та якості матеріалів, виробів і конструкцій;

- технологічні умови здійснення будівництва.

3.3.5 Після погодження договірної ціни складається контракт на виконання робіт. У контракті зазначається документ, покладений в основу визначення вартісних показників; позначається вид договірної ціни: тверда або динамічна; порядок та терміни уточнення договірної ціни; умови фінансування та розрахунків за обсяги виконаних робіт; гарантії замовника та підрядника тощо.

3.3.6 Розбіжності, що виникають між учасниками будівництва в період формування договірних цін і взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, розглядаються відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та Держбудом України. Остаточне рішення приймається в установленому законодавством України порядку.

3.3.7 Взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт провадяться за період, встановлений в контракті (щомісячно, за етап тощо).

3.3.8 За твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їхньої вартості, визначеної в договірній ціні.

3.3.9 За динамічної договірної ціни:

3.3.9.1 Вартість прямих витрат при взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт визначається на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та цін і тарифів, передбачених у договірній ціні, якщо вартісні показники згідно з пунктом 3.3.3.3 не уточнювалися, а інше не обумовлено контрактом. При цьому аналіз зміни та уточнення вартості матеріально-технічних ресурсів за спільним рішенням замовника і підрядника може провадитися тільки по їх окремих видах.

3.3.9.2 Кошти на покриття решти статей накладних витрат, крім вартості матеріальних ресурсів, уточнюються лише у випадках, передбачених контрактом.

3.3.9.3 При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт кошти на покриття витрат підрядника на зведення або пристосування тимчасових будівель і споруд визначаються на підставі виконавчого кошторису, упогодженого із замовником, та фактично збудованих (пристосованих) будівель і споруд з урахуванням рішень проекту організації будівництва.

3.3.9.4 При взаєморозрахунках за обсяги робіт, що виконувалися у зимовий період, можливе уточнення витрат, передбачених на це в договірній ціні у таких випадках:

- коли в окремі місяці, що належать до зимового періоду, спостерігається температура повітря вище нуля загалом не менш ніж 8 робочих днів на місяць. На роботи, що виконувалися в такі дні, не враховуються додаткові витрати на подорожчання будівельно-монтажних робіт у зимовий період;

- якщо натомість у місяці, що не належить до зимового періоду, спостерігається температура повітря нижче нуля також загалом не менш ніж 8 робочих днів на місяць, тоді на роботи, що виконувалися в такі дні, враховуються додаткові витрати на подорожчання будівельно-монтажних робіт у зимовий період;

- якщо місцевості, де виконуються будівельно-монтажні роботи, зазнають впливу вітрів швидкістю понад 10 м/сек., до суми додаткових витрат на подорожчання будівельно-монтажних робіт у зимовий період, виконуваних у такі дні, замовником можуть здійснюватися доплати залежно від кількості вітряних днів у зимовий період.

Підставою для оплати додаткових витрат, пов'язаних з впливом вітрів швидкістю понад 10 м/сек. у зимовий період, є довідки місцевих органів гідрометеорологічної служби.

Вказані додаткові витрати розраховуються або калькуляційним методом, або на підставі усереднених показників, що надаються Держбудом.

Розділ 4
Правила визначення накладних витрат

Положення цього розділу встановлюють основні правила визначення накладних витрат.

У розділі наводяться:

- загальні положення;

- порядок визначення накладних витрат.

4.1 Загальні положення

4.1.1 Накладні витрати - це сума коштів для відшкодування витрат будівельних і монтажних організацій, пов'язаних зі створенням загальних умов будівельного виробництва, його організацією, управлінням і обслуговуванням.

4.1.2 Порядок розрахунку накладних витрат застосовується при визначенні вартості будівництва і не залежить від відомчої належності підрядної організації.

4.2 Порядок визначення накладних витрат

4.2.1 Для розрахунку накладних витрат їхні статті, наведені в додатку Л, групуються в 3 блоки:

- заробітна плата працівників: апарату, старших виконавців робіт (начальників дільниць), виконавців робіт, майстрів, механіків будівельних дільниць (крім тих, що входять до складу виробничих бригад), а також тих, що здійснюють господарське обслуговування;

- збір на обов'язкове соціальне страхування, збір на обов'язкове пенсійне страхування і внески до Державного фонду сприяння зайнятості населення;

- решта статей накладних витрат.

4.2.1.1 Заробітна плата працівників, яка передбачається в накладних витратах, розраховується виходячи з трудовитрат цих працівників і відповідної вартості людино-години.

У інвесторських кошторисах трудовитрати працівників, заробітна плата яких передбачається в накладних витратах, визначається за формулою:

Тн.в. = Тп.в. х К ,

де Тн.в. - трудовитрати працівників, заробітна плата яких передбачається в накладних витратах, люд.-год.;

Тп.в. - нормативна трудомісткість робіт, що передбачаються в прямих витратах, яка враховує трудовитрати робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.-год.;

К - усереднений коефіцієнт переходу від нормативної трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких передбачається в накладних витратах.

При визначенні заробітної плати на стадії складання інвесторського кошторису вартість людино-години приймається в розмірі, рекомендованому Держбудом для будівництва, за п'ятим нормативним розрядом на виконання робіт.

Усереднений коефіцієнт переходу від нормативної трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких передбачається в накладних витратах у інвесторських кошторисах, приймаються в розмірах, рекомендованих Держбудом.

4.2.1.2 Збір на обов'язкове соціальне страхування, збір на обов'язкове пенсійне страхування і внески до Державного фонду сприяння зайнятості населення визначаються виходячи з норм зборів, установлених чинним законодавством, і кошторисної заробітної плати.

Кошторисна заробітна плата визначається як сума заробітної плати:

- робітників-будівельників і монтажників;

- робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів;

- працівників, заробітна плата яких враховується в накладних витратах.

4.2.1.3 На стадії складання інвесторської кошторисної документації кошти на покриття решти статей накладних витрат розраховуються виходячи з нормативної кошторисної трудомісткості робіт і усереднених показників витрат за цими статтями, обчислених в грошовому виразі на людино-годину нормативної кошторисної трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах.

Ці показники надаються Держбудом.

Кошти на покриття решти статей накладних витрат визначаються за формулою:

Кр.н.в. = Тп.в. х П

де Кр.н.в. - кошти на покриття решти статей накладних витрат, грн.;

Тп.в. - нормативна трудомісткість робіт, що передбачаються в прямих витратах, яка враховує витрати труда робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.-год.;

П - показник для визначення коштів на покриття решти статей накладних витрат, грн./люд.-год.

4.2.1.4 Усереднені показники, що рекомендуються Держбудом для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата яких передбачається в накладних витратах, і коштів на покриття решти статей накладних витрат, призначені для здійснення будівництва підрядним способом.

При здійсненні будівництва господарським способом до показників, рекомендованих Держбудом для підрядного способу будівництва, застосовується знижувальний коефіцієнт 0,6.

4.2.1.5 При складанні пропозицій щодо визначення вартості будівництва підрядні організації - претенденти на виконання будівельно-монтажних робіт розрахунково-аналітичним методом визначають:

- заробітну плату працівників, яка передбачається в накладних витратах, враховуючи структурний склад організації та рівень заробітної плати, що її планують отримувати на об'єкті замовлення;

- решту статей накладних витрат, виходячи з витрат попереднього звітного періоду за цими статтями, з урахуванням потужності організації та обсягу робіт, що пропонуються до виконання.

До ціни пропозиції також включаються відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від заробітної плати робітників-будівельників, монтажників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, та працівників, заробітна плата яких враховується в накладних витратах.

4.2.1.6 По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, заробітна плата в складі накладних витрат та кошти на покриття решти статей накладних витрат розраховуються з урахуванням усереднених показників, що надаються Держбудом за погодженням з Мінекономіки.

Додаток А
Обов'язковий

Форма N 1

______________________________________________________________________________________________________________
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі ________________________________________________________________________ тис.грн.

В тому числі зворотних сум ____________________________________________________________________________________ тис.грн.

___________________________________________________________________________________________________________________

(посилання на документ про затвердження)

"___" _______________ 200_ р.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва N ________________

___________________________________________________________________________________________________________________

(найменування будови)

Складений в поточних цінах станом на "___" __________ 200_ р.

-----------------------------------------------------------------------------
| N |Номери|Найменування глав, об'єктів, | Кошторисна вартість, |Інші |Зага|
|п/п|коштор|робіт і витрат | тис.грн. |вит- |льна|
| |исів і| |-----------------------|рати,|кош-|
| |кошто-| |будіве-|монта|устатку- |тис. |тори|
| |рисних| |льних |жних |вання, |грн. |сна |
| |розра | |робіт |робіт|меблів та| |варт|
| |хунків| | | |інвентарю| |тіс-|
| | | | | | | |ть, |
| | | | | | | |тис.|
| | | | | | | |грн.|
|---+------+-----------------------------+-------+-----+---------+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+------+-----------------------------+-------+-----+---------+-----+----|
|---+------+-----------------------------+-------+-----+---------+-----+----|
|---+------+-----------------------------+-------+-----+---------+-----+----|
|---+------+-----------------------------+-------+-----+---------+-----+----|
| | |Разом по главах 1 - 12 | + | +| + | + | + |
|---+------+-----------------------------+-------+-----+---------+-----+----|
| | |Кошторисний прибуток (П) | + | +| - | - | + |
|---+------+-----------------------------+-------+-----+---------+-----+----|
| | |Кошти на покриття ризику всіх| | | | | |
| | |учасників будівництва (Р) | - | -| - | + | + |
|---+------+-----------------------------+-------+-----+---------+-----+----|
| | |Кошти на покриття додаткових | | | | | |
| | |витрат, пов'язаних з | | | | | |
| | |інфляційними процесами (I) | - | -| - | +| + |
|---+------+-----------------------------+-------+-----+---------+-----+----|
| | |Разом (гл.1-12+П+Р+I) | + | +| + | +| + |
|---+------+-----------------------------+-------+-----+---------+-----+----|
| | |Податки, збори, обов'язкові | | | | | |
| | |платежі, встановлені чинним | | | | | |
| | |законодавством і не | | | | | |
| | |враховані складовими вартості| | | | | |
| | |будівництва | - | -| - | +| + |
|---+------+-----------------------------+-------+-----+---------+-----+----|
| | |Всього по зведеному | | | | | |
| | |кошторисному розрахунку | + | +| + | +| + |
|---+------+-----------------------------+-------+-----+---------+-----+----|
| | |Зворотні суми | - | -| - | -| + |
-----------------------------------------------------------------------------

Директор (або головний інженер)
проектної організації

Головний інженер проекту

______________________________________
                 (підпис (ініціали, прізвище)
_______________________________________
                 (підпис (ініціали, прізвище)
Начальник
відділу_________________________ 
                     (найменування)

________________________________________
                  (підпис (ініціали, прізвище)

Узгоджено:

Замовник _______________________________________________________________________________________________________

(посада, підпис (ініціали, прізвище)

Примітки:1. Приблизну номенклатуру зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва та порядок його заповнення наведено в додатку Б.
2. Загальна кошторисна вартість, вказана в графі 8, складається з кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт, устаткування, меблів, інвентарю та
інших витрат (гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7).

Додаток Б
Зразок заповнення
Обов'язковий*

Приблизна номенклатура
зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва

------------------------------------------------------------------------------
| N |Номери|Найменування глав, об'єктів, |Кошторисна вартість, |Інші|Загаль-|
|п/п|коштор|робіт і витрат | тис.грн. |вит |на кош-|
| |исів і| |---------------------|рати|торисна|
| |коштор| |буді |монта|устатку- |тис.|вар- |
| |исних | |ве- |жних |вання, |грн.|тість, |
| |розра-| |льних|робіт|меблів та| |тис. |
| |хунків| |робіт| |інвентарю| |грн. |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| 8 |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Глава 1. Підготовка території | | | | | |
| | |будівництва | | | | | |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Оформлення земельної ділянки| | | | | |
| | |та планувальні роботи | | | | | |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| 1.| |Відведення земельної ділянки,| | | | | |
| | |видача архітектурно-плануваль-| | | | | |
| | |ного завдання, червоних ліній| | | | | |
| | |забудови та технічних умов | - | - | - | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| 2.| |Розбивання основних осей | | | | | |
| | |будівель і споруд, перенесення| | | | | |
| | |їх в натуру та закріплення на | | | | | |
| | |місцевості пунктами і знаками | - | - | - | +| + |
| | |Освоєння території будівництва| | | | | |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| 3.| |Компенсація та витрати по| | | | | |
| | |знесенню будинків, споруд,| | | | | |
| | |улаштувань, зелених насаджень| | | | | |
| | |та посівів, що знаходяться на| | | | | |
| | |території будівництва, з| | | | | |
| | |рубанням дерев та корчуванням| | | | | |
| | |пнів | + | - | - | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| 4.| |Відшкодування збитків,| | | | | |
| | |заподіяних проведенням| | | | | |
| | |водногосподарських заходів,| | | | | |
| | |припиненням або зміною умов| | | | | |
| | |водокористування | + | - | - | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| 5.| |Зняття та складування родючого| | | | | |
| | |шару грунту | + | - | - | -| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| 6.| |Осушування території,| | | | | |
| | |протизсувні заходи,| | | | | |
| | |протипаводкові та протисельові| | | | | |
| | |споруди, нагірні канави,| | | | | |
| | |підсипання та намивання| | | | | |
| | |грунту, інші роботи по| | | | | |
| | |створенню рельєфу | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| 7.| |Рекультивація земельних| | | | | |
| | |ділянок, наданих у тимчасове| | | | | |
| | |користування | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| 8.| |Податок за земельну ділянку,| | | | | |
| | |відведену під будівництво| | | | | |
| | |(може включатися) | - | - | - | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| 9.| |Орендна плата за тимчасове| | | | | |
| | |використання землі поза межами| | | | | |
| | |ділянки будівництва | - | - | - | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Разом по главі 1 | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Глава 2. | | | | | |
| | |Основні об'єкти будівництва | | | | | |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|10.| |Будівлі і споруди, призначені| | | | | |
| | |для виконання основних| | | | | |
| | |технологічних функцій| | | | | |
| | |підприємств галузей| | | | | |
| | |господарства України | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|11.| |Спеціалізовані цехи по випуску| | | | | |
| | |товарів народного споживання| | | | | |
| | |підприємств машинобудування та| | | | | |
| | |інших підприємств галузей| | | | | |
| | |господарства України | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|12.| |Об'єкти соціальної сфери | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|13.| |Житлові будівлі | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Разом по главі 2 | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Глава 3. Об'єкти підсобного та| | | | | |
| | |обслуговувального призначення | | | | | |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|14.| |Будівлі ремонтно-технічних| | | | | |
| | |майстерень, деревообробних,| | | | | |
| | |інструментальних, модельних| | | | | |
| | |цехів, станції виробництва| | | | | |
| | |захисних газів,| | | | | |
| | |газогенераторні, кисневі,| | | | | |
| | |компресорні, усякого роду| | | | | |
| | |складські приміщення,| | | | | |
| | |естакади, галереї, будівлі| | | | | |
| | |заводоуправлінь, лабораторій| | | | | |
| | |та інші аналогічні будівлі і| | | | | |
| | |споруди | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|15.| |Протибур'янові заходи,| | | | | |
| | |природоохоронні роботи,| | | | | |
| | |водолазні станції, охорона| | | | | |
| | |пам'яток культури | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|16.| |Господарські корпуси,| | | | | |
| | |прохідні, теплиці в лікарняних| | | | | |
| | |та наукових містечках,| | | | | |
| | |сміттєзбиральники тощо | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Разом по главі 3 | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Глава 4. Об'єкти енергетичного| | | | | |
| | |господарства | | | | | |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|17.| |Електростанції, | | | | | |
| | |трансформаторні підстанції та| | | | | |
| | |кіоски, лінії| | | | | |
| | |електропостачання тощо | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Разом по главі 4 | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Глава 5. Об'єкти транспортного| | | | | |
| | |господарства і зв'язку | | | | | |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|18.| |Залізничні під'їзні колії| | | | | |
| | |(земляне полотно, верхня| | | | | |
| | |будова колії, мости і труби,| | | | | |
| | |улаштування колії,| | | | | |
| | |сигналізація, централізація,| | | | | |
| | |блокування та зв'язок) | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|19.| |Автомобільні під'їзні та | | | | | |
| | |внутрішні дороги | + | - | - | -| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|20.| |Будівлі і споруди по| | | | | |
| | |обслуговуванню транспорту:| | | | | |
| | |депо, гаражі, майданчики для| | | | | |
| | |стоянки автомашин та інших| | | | | |
| | |транспортних засобів | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|21.| |Зовнішні роботи по улаштуванню| | | | | |
| | |усіх видів зв'язку -| | | | | |
| | |зовнішнього (телефонізація| | | | | |
| | |тощо) і внутрішнього| | | | | |
| | |(диспетчерський, селекторний,| | | | | |
| | |абонентський тощо), а також| | | | | |
| | |зовнішні роботи по| | | | | |
| | |радіофікації та часифікації| | | | | |
| | |будівель і споруд | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|22.| |Будівлі для розміщення | | | | | |
| | |пристроїв зв'язку | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Разом по главі 5 | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Глава 6. Зовнішні мережі та | | | | | |
| | |споруди водопостачання, | | | | | |
| | |каналізації, теплопостачання | | | | | |
| | |та газопостачання | | | | | |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|23.| |Греблі, водозабірні споруди,| | | | | |
| | |насосні станції, напірні лінії| | | | | |
| | |водопостачання, будівлі| | | | | |
| | |перекачування, водонапірні| | | | | |
| | |башти, фільтри, розвідна| | | | | |
| | |мережа з кранами,| | | | | |
| | |гідроколонками та іншими| | | | | |
| | |улаштуваннями (резервуарами,| | | | | |
| | |шахтними колодязями тощо).| | | | | |
| | |Системи водооберту з| | | | | |
| | |градирнями | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|24.| |Зовнішня мережа каналізації з | | | | | |
| | |оглядовими колодязями. Очисні | | | | | |
| | |споруди тощо | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|25.| |Будівлі котелень з допоміжними| | | | | |
| | |спорудами (бойлерна,| | | | | |
| | |мазутопроводи, резервуари| | | | | |
| | |тощо) | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|26.| |Теплові мережі | + | - | - | -| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|27.| |Газопостачання, | | | | | |
| | |газорозподільчі пункти (ГРП) | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Разом по главі 6 | + | + | + | +| + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Глава 7. Благоустрій та | | | | | |
| | |озеленення території | | | | | |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|28.| |Вертикальне планування| | | | | |
| | |території, улаштування| | | | | |
| | |доріжок, малі архітектурні| | | | | |
| | |форми, спортивні та ігрові| | | | | |
| | |майданчики, спортивні споруди,| | | | | |
| | |огорожа територій, зовнішнє| | | | | |
| | |освітлення, саджання дерев,| | | | | |
| | |кущів, улаштування клумб,| | | | | |
| | |газонів | + | + | - | - | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Разом по главі 7 | + | + | - | - | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Разом по главах 1 - 7 | + | + | + | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Глава 8. Тимчасові будівлі і | | | | | |
| | |споруди | | | | | |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|29.| |Кошти на зведення та| | | | | |
| | |розбирання тимчасових будівель| | | | | |
| | |і споруд виробничого та| | | | | |
| | |допоміжного призначення,| | | | | |
| | |передбачених даним проектом| | | | | |
| | |(робочим проектом) | + | + | - | - | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Разом по главі 8 | + | + | - | - | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Разом по главах 1 - 8 | + | + | + | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Глава 9. | | | | | |
| | |Інші роботи та витрати | | | | | |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|30.| |Додаткові витрати при | | | | | |
| | |виконанні будівельно-монтажних| | | | | |
| | |робіт у зимовий період | + | + | - | - | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|31.| |Додаткові витрати, пов'язані з| | | | | |
| | |виконанням протипаводкових | | | | | |
| | |заходів | + | - | - | - | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|32.| |Утримання та відновлення після| | | | | |
| | |закінчення будівництва діючих| | | | | |
| | |постійних автомобільних доріг | + | - | - | - | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|33.| |Витрати, пов'язані з| | | | | |
| | |випробуванням паль (будівельні| | | | | |
| | |роботи) | + | - | - | - | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|34.| |Витрати на проведення| | | | | |
| | |післяосадкового ремонту| | | | | |
| | |(підтримання) підземних| | | | | |
| | |виробок при будівництві,| | | | | |
| | |реконструкції, підготуванні| | | | | |
| | |нових горизонтів вугільних та| | | | | |
| | |сланцевих шахт, а також| | | | | |
| | |залізорудних та інших рудних| | | | | |
| | |шахт | + | - | - | - | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|35.| |Витрати на проведення | | | | | |
| | |геологорозвідувальних робіт | + | - | - | - | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|36.| |Витрати, пов'язані з| | | | | |
| | |організацією для працівників| | | | | |
| | |будівельних організацій| | | | | |
| | |спеціальних маршрутів міського| | | | | |
| | |пасажирського транспорту | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|37.| |Кошти на доплати працівникам у| | | | | |
| | |зв'язку з втратами часу на| | | | | |
| | |проїзд від місця розміщення| | | | | |
| | |будівельно-монтажної | | | | | |
| | |організації (збірного пункту)| | | | | |
| | |до об'єкта будівництва | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|38.| |Витрати по перевезенню| | | | | |
| | |працівників будівельно-монтаж-| | | | | |
| | |них організацій автомобільним| | | | | |
| | |транспортом | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|39.| |Витрати, пов'язані з| | | | | |
| | |відрядженням працівників| | | | | |
| | |підрядних організацій на| | | | | |
| | |будови | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|40.| |Витрати, пов'язані з| | | | | |
| | |виконанням науково-дослідних,| | | | | |
| | |експериментальних або| | | | | |
| | |дослідницьких робіт для| | | | | |
| | |здійснення прийнятих в проекті| | | | | |
| | |технічних рішень | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|41.| |Витрати на перебазування | | | | | |
| | |будівельно-монтажних | | | | | |
| | |організацій | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|42.| |Витрати по шефмонтажу | | | | | |
| | |імпортного устаткування | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|43.| |Додаткові витрати, пов'язані з| | | | | |
| | |організацією робіт вахтовим | | | | | |
| | |методом, всього | - | - | - | + | + |
| | |------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |в тому числі: | | | | | |
| | |- утримання вахтового селища | - | - | - | + | + |
| | |------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |- утримання готелів в | | | | | |
| | |аеропортах | | | | + | + |
| | |------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |- утримання диспетчерських | | | | | |
| | |служб з авіаперевезень | - | - | - | + | + |
| | |------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |- оренда каналів зв'язку | - | - | - | + | + |
| | |------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |- утримання додаткових | | | | | |
| | |майстрів та інших інженерно- | | | | | |
| | |технічних працівників | - | - | - | + | + |
| | |------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |- виплата встановлених | | | | | |
| | |компенсацій у зв'язку з | | | | | |
| | |понаднормативною щоденною | | | | | |
| | |тривалістю робіт | - | - | - | + | + |
| | |------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |- виплата добових або | | | | | |
| | |надбавок за пересувний | | | | | |
| | |характер робіт | - | - | - | + | + |
| | |------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |- вартість проїзду працівників| | | | | |
| | |до місця роботи і назад до | | | | | |
| | |місця проживання, а також | | | | | |
| | |добові за час перебування в | | | | | |
| | |дорозі | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|44.| |Витрати на придбання| | | | | |
| | |господарського інвентарю| | | | | |
| | |(включаючи меблі) для| | | | | |
| | |промислового будівництва | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|45.| |Витрати на виконання| | | | | |
| | |дослідно-конструкторських | | | | | |
| | |робіт по створенню| | | | | |
| | |автоматизованих систем| | | | | |
| | |управління технологічними| | | | | |
| | |процесами, агрегатами та| | | | | |

|  |   |виробництвами       (не|   |   |     |  |    |
| | |забезпеченими у складі| | | | | |
| | |комплекту поставки| | | | | |
| | |устаткування такими| | | | | |
| | |системами), в тому числі| | | | | |
| | |розроблення програмного| | | | | |
| | |забезпечення конкретних систем| | | | | |
| | |для виробничих підприємств, що| | | | | |
| | |заново будуються та| | | | | |
| | |реконструюються | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|46.| |Витрати на проведення| | | | | |
| | |маркшейдерських робіт у| | | | | |
| | |вугільній промисловості в| | | | | |
| | |частині, не врахованій у| | | | | |
| | |накладних витратах | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|47.| |Інші витрати (боротьба з | | | | | |
| | |силікозом, радіоактивністю | | | | | |
| | |тощо) | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Разом по главі 9 | + | + | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Разом по главах 1 - 9 | + | + | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Глава 10. Утримання служби | | | | | |
| | |замовника і авторський нагляд | | | | | |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|48.| |Утримання служби замовника | | | | | |
| | |(включаючи витрати на | | | | | |
| | |технічний нагляд) | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|49.| |Здійснення авторського нагляду| - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|50.| |Проведення геодезичних| | | | | |
| | |спостережень за переміщенням і| | | | | |
| | |деформаціями будинків і споруд| - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|51.| |Витрати замовника, пов'язані з| | | | | |
| | |проведенням тендерів | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|52.| |Кошти для надання послуг,| | | | | |
| | |зв'язаних з підготовкою до| | | | | |
| | |виконання робіт, їх| | | | | |
| | |здійсненням та введенням| | | | | |
| | |об'єктів в експлуатацію | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Разом по главі 10 | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Глава 11. Підготовка | | | | | |
| | |експлуатаційних кадрів | | | | | |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|53.| |Підготовка експлуатаційних | | | | | |
| | |кадрів | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Разом по главі 11 | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Глава 12. Проектні та | | | | | |
| | |вишукувальні роботи | | | | | |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|54.| |Кошторисна вартість | | | | | |
| | |проектно-вишукувальних робіт | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|55.| |Кошторисна вартість експертизи| | | | | |
| | |проектно-кошторисної | | | | | |
| | |документації | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
|56.| |Кошторисні витрати, пов'язані| | | | | |
| | |з випробуванням паль (роботи,| | | | | |
| | |що виконуються проектними та| | | | | |
| | |вишукувальними організаціями) | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Разом по главі 12 | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Разом по главах 1 - 12 | + | + | + | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Кошторисний прибуток (П) | + | + | - | - | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Кошти на покриття ризику всіх | | | | | |
| | |учасників будівництва (Р) | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Кошти на покриття додаткових | | | | | |
| | |витрат, пов'язаних з | | | | | |
| | |інфляційними процесами (I) | - | - | - | + | + |
| | |Разом (гл.1 - 12 + П + Р + I) | + | + | + | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Податки, збори, обов'язкові| | | | | |
| | |платежі, встановлені чинним| | | | | |
| | |законодавством і не враховані| | | | | |
| | |складовими вартості| | | | | |
| | |будівництва | - | - | - | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Всього по зведеному | | | | | |
| | |кошторисному розрахунку | + | + | + | + | + |
|---+------+------------------------------+-----+-----+---------+----+-------|
| | |Зворотні суми | - | - | - | - | + |
------------------------------------------------------------------------------

____________

* Зразок заповнення обов'язковий в частині нумерації та найменування глав і граф зведеного кошторисного розрахунку, розподілу об'єктів, робіт та витрат за його розділами і главами, а також розподілу вартісних показників по графах зведеного кошторисного розрахунку.

Примітка. За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва крім зворотних сум наводяться вартісні показники (за їх наявності на конкретному будівництві), наведені в пунктах 2.8.18.1 2.8.18.4 Розділу 2 цих норм.

Додаток В
Обов'язковий

Форма N 2

_______________________________________________________________________________________________________________________
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі ______________________________________________________________ тис.грн.

В тому числі зворотних сум __________________________________________________________ тис.грн.

______________________________________________________________________________________________________________________
(посилання на документ про затвердження)

"___" ___________ 200_ р.

Зведення витрат

____________________________________________________________________________________________________________________
(найменування будови)

Складено в поточних цінах станом на "___" _____________________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування витрат |Об'є|Об'єкти|Об'єкти |Об'єкти |Всього|
|п/п| |кти |житлов-|бази |міського | |
| | |виро|оциві- |будівельної|наземного | |
| | |бни-|льного |індустрії |пасажирського| |
| | |чого|призна | |транспорту, | |
| | |при-|чення | |дороги, | |
| | |зна-| | |шляхопроводи | |
| | |чен-| | |і інші | |
| | |ня | | |інженерні | |
| | | | | |споруди | |
|---+--------------------------+----+-------+-----------+-------------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+--------------------------+----+-------+-----------+-------------+------|
|1. |а) Кошторисна вартість, | | | | | |
| | тис.грн.: | | | | | |
| |--------------------------+----+-------+-----------+-------------+------|
| |- будівельних і монтажних | | | | | |
| |робіт | + | + | + | + | + |
| |--------------------------+----+-------+-----------+-------------+------|
| |- устаткування, меблів та | | | | | |
| |інвентарю | + | + | + | + | + |
| |--------------------------+----+-------+-----------+-------------+------|
| |- пусконалагоджувальні | | | | | |
| |роботи | + | + | + | + | + |
| |--------------------------+----+-------+-----------+-------------+------|
| |б) інші витрати, тис.грн. | + | + | + | + | + |
| |--------------------------+----+-------+-----------+-------------+------|
| |в) загальна кошторисна | | | | | |
| |вартість (а+б), тис.грн. | + | + | + | + | + |
| |--------------------------+----+-------+-----------+-------------+------|
| |в т. ч. зворотні суми | + | + | + | + | + |
-----------------------------------------------------------------------------

Директор (або головний інженер)
проектної організації

Головний інженер проекту      

________________________________________
                  (підпис (ініціали, прізвище)
________________________________________
                  (підпис (ініціали, прізвище)
Начальник ____________________ відділу
                         (найменування)
_________________________________________
                   (підпис (ініціали, прізвище)

Узгоджено:

Замовник _____________________________________________________________________________________________________________

(посада, підпис (ініціали, прізвище)

Додаток Г
Обов'язковий

Форма N 3

______________________________________________________________________________
(найменування будови)

Кошторис у сумі _____ тис. грн.

Затверджено
Замовник ___________________________________________________________________________________________________________

(посада, підпис (ініціали, прізвище)

"___" _______________ 200_ р.

Об'єктний кошторис N ______
на будівництво _______________________________________________________
(найменування об'єкта)

Кошторисна вартість ______________________ тис.грн.

Кошторисна трудомісткість ____________ тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата _______________ тис.грн.

Вимірювач одиничної вартості _____________________

----------------------------------------------------------------------------
| N |Номери |Найменування | Кошторисна вартість, тис.грн. |
|п/п|кошторисів |робіт і витрат|-------------------------------------------|
| |і | |будівель-|монтажних|устатку- |інших |всього|
| |кошторисних| |них робіт|робіт |вання, |витрат| |
| |розрахунків| | | |меблів та| | |
| | | | | |інвентарю| | |
|---+-----------+--------------+---------+---------+---------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+-----------+--------------+---------+---------+---------+------+------+
|---+-----------+--------------+---------+---------+---------+------+------+
----------------------------------------------------------------------------

(продовження таблиці)

  ---------------------------------
Кошторисна |Кошторисна|Показники|
трудоміст- |заробітна |одиничної|
кість, тис.|плата, |вартості |
люд.-год. |тис.грн. | |
| | |
| | |
-----------+----------+---------|
9 | 10 | 11 |
-----------+----------+---------|
-----------+----------+---------|
---------------------------------

Директор (або головний інженер)
проектної організації

Головний інженер проекту      

________________________________________
                  (підпис (ініціали, прізвище)
________________________________________
                  (підпис (ініціали, прізвище)
Начальник ____________________ відділу
                         (найменування)
_________________________________________
                   (підпис (ініціали, прізвище)
 

Узгоджено:

Замовник _________________________________________________________________________________________________________

(посада, підпис (ініціали, прізвище)

Додаток Д
Обов'язковий

Форма N 4
____________________________________________________
(найменування будови)

Локальний кошторис N
на ____________________________________________________
(найменування робіт та витрат, найменування об'єкта)

Основа:

креслення (специфікації) N ____

Кошторисна вартість ___________________ тис.грн.

Кошторисна трудомісткість ________ тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата ___________ тис.грн.

Середній розряд робіт __________________ розряд

Складений в поточних цінах станом на "___" ___________ 200_ р.

 -------------------------------------------------------------
| N |Шифр і |Найменування |Кіль-|Вартість одиниці, грн. |
|п/п|номер |робіт і витрат,|кість|-----------------------+
| |позиції |одиниця виміру | |Всього експлуатації|
| |нормативу| | | машин |
| | | | |-----------------------|
| | | | |заробітної|в тому числі|
| | | | |плати |заробітної |
| | | | | |плати |
| | | | | | |
|---+---------+---------------+-----+----------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+---------+---------------+-----+----------+------------+
|---+---------+---------------+-----+----------+------------+
|------------------------------------------------------------
|Разом прямі витрати
|в тому числі:
|------------------------------------------------------------
|вартість матеріалів, виробів та
|конструкцій
|------------------------------------------------------------
|всього заробітна плата
|------------------------------------------------------------
|Накладні витрати
|------------------------------------------------------------
|трудомісткість в накладних витратах
|------------------------------------------------------------
|заробітна плата в накладних витратах
|------------------------------------------------------------
|Всього по кошторису
|------------------------------------------------------------
|Кошторисна трудомісткість
|------------------------------------------------------------
|Кошторисна заробітна плата
-------------------------------------------------------------

(продовження таблиці)

 ---------------------------------------------------------
Загальна вартість, грн. |Витрати труда робітників,|
------------------------------|люд.-год., не зайнятих |
Всього|заробітної|експлуатації|обслуговуванням машин |
|плати |машин |-------------------------|
| |------------|тих, що |
| |в тому числі|обслуговують машини |
| |заробітної |-------------------------|
| |плати | на |всього |
| | | одиницю | |
------+----------+------------+-----------+-------------|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
------+----------+------------+-----------+-------------|
------+----------+------------+-----------+-------------|
--------------------------------------------------------|
|
|
--------------------------------------------------------|
|
|
--------------------------------------------------------|
|
--------------------------------------------------------|
|
--------------------------------------------------------|
|
--------------------------------------------------------|
|
--------------------------------------------------------|
|
--------------------------------------------------------|
|
--------------------------------------------------------|
|
---------------------------------------------------------

Склав __________________________________________________________________________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище)

Перевірив ______________________________________________________________________________________________________________

(посада, підпис (ініціали, прізвище)

Додаток Е
Обов'язковий

Форма N 5
_________________________________
(найменування будови)

Локальний кошторис N
на придбання устаткування ____________________________________________________
(вид устаткування і робіт,
найменування об'єкта)

Основа: креслення (специфікації) N ___________

Кошторисна вартість _________________ тис.грн.

Складений в поточних цінах станом на "___"________________ 200_ р.

 --------------------------------------------------------------------------
| N |Шифр і |Найменування і характеристика|Кількість|Вартість|Загальна |
|п/п|номер |устаткування, одиниця виміру | |одиниці,|вартість,|
| |позиції |і маса одиниці устаткування | |грн. |грн. |
| |нормативу| | | | |
|---+---------+-----------------------------+---------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+---------+-----------------------------+---------+--------+---------|
|---+---------+-----------------------------+---------+--------+---------|
--------------------------------------------------------------------------

Разом _____________________________________________________________________________________________________

Додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням, тарою та упаковкою, заготівельно-складськими витратами, а також на

комплектацію і запчастини ____________________________________________________________________________________

Всього по кошторису _________________________________________________________________________________________

Склав ______________________________________________________________________________________________________

(посада, підпис (ініціали, прізвище)

Перевірив ___________________________________________________________________________________________________

(посада, підпис (ініціали, прізвище)

Додаток Ж
Обов'язковий

Форма N 4а

Відомість ресурсів до локального кошторису

-----------------------------------------------------------------
| N |Шифр | Найменування | Одиниця |Кіль-|Поточна |
|п/п|ресурсу| | виміру |кість|ціна за |
| | | | | |одиницю,|
| | | | | |грн. |
| | | | | | |
|---+-------+--------------------------+---------+-----+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------
| I. Витрати труда
|----------------------------------------------------------------
| 1 | + |Витрати труда | | | |
| | |робітників-будівельників |люд.-год.| + | + |
|---+-------+--------------------------+---------+-----+--------+
| 2 | - |Середній розряд робіт, що | | | |
| | |виконуються робітниками- | | | |
| | |будівельниками |розряд | + | - |
|---+-------+--------------------------+---------+-----+--------+
| 3 | + |Витрати труда робітників- | | | |
| | |монтажників |люд.-год.| + | + |
|---+-------+--------------------------+---------+-----+--------+
| 4 | - |Середній розряд робіт, що | | | |
| | |виконуються робітниками- | | | |
| | |монтажниками |розряд | + | - |
|---+-------+--------------------------+---------+-----+--------+
| 5 | + |Витрати труда робітників, | | | |
| | |зайнятих керуванням та | | | |
| | |обслуговуванням машин |люд.-год.| + | + |
|---+-------+--------------------------+---------+-----+--------+
| 6 | - |Середній розряд ланки | | | |
| | |робітників, зайнятих | | | |
| | |керуванням та обслугову- | | | |
| | |ванням машин |розряд | + | - |
|---+-------+--------------------------+---------+-----+--------+
| 7 | + |Витрати труда працівників,| | | |
| | |заробітна плата яких | | | |
| | |передбачена в накладних | | | |
| | |витратах |люд.-год.| + | + |
| | | | | | |
|---+----------------------------------+---------+-----+--------+
| |Разом кошторисна трудомісткість |люд.-год.| + | - |
|---+----------------------------------+---------+-----+--------+
| |Середній розряд робіт |розряд | + | - |
|----------------------------------------------------------------
| II. Будівельні машини і механізми
|----------------------------------------------------------------
|+ | + |Машини і механізми |маш.-год.| + | + |
|---+-------+--------------------------+---------+-----+--------+
|+ | + |Перевезення грунту | т | + | + |
|----------------------------------------------------------------
| III. Будівельні матеріали, вироби і конструкції
|----------------------------------------------------------------
|+ | + |Будівельні матеріали, | | | |
| | |вироби і конструкції | + | + | +* |
-----------------------------------------------------------------

(продовження таблтці)

  ------------------------------------
у тому числі: |
-----------------------------------|
відпускна|транспортна|заготівельно-|
ціна, |складова, |складські |
грн. |грн. |витрати, грн.|
---------+-----------+-------------|
7 | 8 | 9 |
-----------------------------------|
|
-----------------------------------|
| | |
- | - | - |
---------+-----------+-------------|
| | |
| | |
- | - | - |
---------+-----------+-------------|
| | |
- | - | - |
---------+-----------+-------------|
| | |
| | |
- | - | - |
---------+-----------+-------------|
| | |
| | |
- | - | - |
---------+-----------+-------------|
| | |
| | |
| | |
- | - | - |
---------+-----------+-------------|
| | |
| | |
| | |
- | - | + |
| | |
---------+-----------+-------------|
- | - | - |
---------+-----------+-------------|
- | - | - |
-----------------------------------|
|
-----------------------------------|
- | - | - |
---------+-----------+-------------|
- | - | - |
-----------------------------------|
|
-----------------------------------|
| | |
+ | + | + |
------------------------------------

____________

* Поточна ціна за одиницю зазначається франко-приоб'єктний склад.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на __________________________________________________________

Склав ____________________________________________________________________________________________________

(посада, підпис (ініціали, прізвище)

Перевірив ________________________________________________________________________________________________

(посада, підпис (ініціали, прізвище)

Умовні позначення:

"+" - заповнюється;

"-" - не заповнюється.

Додаток И
Обов'язковий

Форма N 6
____________________________________________________________________
(найменування будови)

Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів,
що входять до пускового комплексу

---------------------------------------------------------------------
|Найменування об'єктів (будов | Загальна кошторисна вартість |
|і споруд) та витрат, що | об'єктів та витрат по проекту, |
|включені до пускового комплексу| тис.грн. |
| |-----------------------------------+
| |Всього|в тому числі |
| | |----------------------------|
| | |кошторисна вартість |інші |
| | |--------------------|витрати|
| | |будівельно-|устатку-| |
| | |монтажних |вання | |
| | |робіт | | |
|-------------------------------+------+-----------+--------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------+------+-----------+--------+-------+
|Об'єкти пускового комплексу | | | | |
|(глави 2 - 7): | + | + | + | + |
|-------------------------------+------+-----------+--------+-------+
| | + | + | + | + |
|-------------------------------+------+-----------+--------+-------+
|.......... | ... | ... | ... | ... |
|-------------------------------+------+-----------+--------+-------+
|Разом | + | + | + | + |
|-------------------------------+------+-----------+--------+-------+
|Кошти, передбачені в главах | | | | |
|1, 8-12 зведеного кошторисного | | | | |
|розрахунку | + | + | + | + |
|-------------------------------+------+-----------+--------+-------+
|Разом по главах 1 - 12 | + | + | + | + |
|-------------------------------+------+-----------+--------+-------+
|Кошторисний прибуток (П) | + | + | - | - |
|-------------------------------+------+-----------+--------+-------+
|Кошти на покриття ризику всіх | | | | |
|учасників будівництва (Р) | + | - | - | + |
|-------------------------------+------+-----------+--------+-------+
|Кошти на покриття додаткових | | | | |
|витрат, пов'язаних з | | | | |
|інфляційними процесами (I) | + | - | - | + |
|-------------------------------+------+-----------+--------+-------+
|Разом (гл.1-12 + П + Р + I) | + | + | + | + |
|-------------------------------+------+-----------+--------+-------+
|Податки, збори, обов'язкові | | | | |
|платежі, встановлені чинним | | | | |
|законодавством і не враховані | | | | |
|складовими вартості будівництва| + | - | - | + |
|-------------------------------+------+-----------+--------+-------+
|Всього по пусковому комплексу | + | + | + | + |
|-------------------------------+------+-----------+--------+-------+
|Зворотні суми | + | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------

(продовження таблиці)

  ------------------------------------
Кошторисна вартість об'єктів та |
витрат, що включені до пускового |
комплексу, тис.грн. |
-----------------------------------|
Всього|в тому числі |
|----------------------------|
|кошторисна вартість |інші |
|--------------------|витрати|
|будівельно-|устатку-| |
|монтажних |вання | |
|робіт | | |
------+-----------+--------+-------|
6 | 7 | 8 | 9 |
------+-----------+--------+-------|
| | | |
+ | + | + | + |
------+-----------+--------+-------|
+ | + | + | + |
------+-----------+--------+-------|
...| ... | ... | ... |
------+-----------+--------+-------|
+ | + | + | + |
------+-----------+--------+-------|
| | | |
| | | |
+ | + | + | + |
------+-----------+--------+-------|
+ | + | + | + |
------+-----------+--------+-------|
+ | + | - | + |
------+-----------+--------+-------|
| | | |
+ | - | - | + |
------+-----------+--------+-------|
| | | |
| | | |
+ | - | - | + |
------+-----------+--------+-------|
+ | + | + | + |
------+-----------+--------+-------|
| | | |
| | | |
| | | |
+ | - | - | + |
------+-----------+--------+-------|
+ | + | + | + |
------+-----------+--------+-------|
+ | - | - | - |
------------------------------------

Головний інженер проекту
генеральної проектної організації

_______________________________________________________
                           (підпис)                        (ініціали, прізвище)

Додаток К
Обов'язковий

Форма N 7

Найменування будови _________________________________________________________________________________________________

Індивідуальна ресурсна елементна кошторисна норма N ____

на ___________________________________________________________________________________________________________________

(найменування виду будівельних або монтажних робіт)

Склад робіт

Вимірник

   ------------------------------------------------------------------
|Шифр | Найменування ресурсу |Одиниця |Показник|
|ресурсу| |виміру | |
|-------+--------------------------------------+--------+--------|
| 1 |Витрати труда робітників-будівельників| | |
| |(монтажників) | | |
|-------+--------------------------------------+--------+--------|
| 2 |Середній розряд робіт | | |
|-------+--------------------------------------+--------+--------|
| 3 |Витрати труда машиністів | | |
|-------+--------------------------------------+--------+--------|
| |Машини і механізми | | |
|-------+--------------------------------------+--------+--------|
| |Матеріали | | |
------------------------------------------------------------------

Склав _________________________________________________________________________________________________

(посада, підпис (ініціали, прізвище)

Перевірив ______________________________________________________________________________________________

(посада, підпис (ініціали, прізвище)

Додаток Л
Обов'язковий

Перелік статей накладних витрат

I Адміністративно-господарські витрати

1 Витрати на основну і додаткову заробітну плату, включаючи будь-які види грошових і матеріальних доплат відповідно до штатного розпису та встановлених будівельною організацією систем оплати праці:

- працівників апарату управління (керівників, спеціалістів, службовців);

- лінійного персоналу (старших виконавців робіт, начальників дільниць), виконавців робіт, майстрів, механіків будівельних дільниць, крім тих, які включені до складу виробничих бригад;

- робітників, які здійснюють господарське обслуговування (телефоністів, телеграфістів, радіооператорів, операторів зв'язку, операторів електронно-обчислювальних машин, двірників, прибиральниць, гардеробників, кур'єрів тощо).

2 Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи, передбачені пунктом 6 розділу II "Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт", від заробітної плати працівників, зазначених у пункті 1 цього розділу.

3 Витрати на транспортне обслуговування працівників будівельної організації, пов'язане з управлінням виробництвом.

3.1 Витрати на утримання та експлуатацію службових легкових автомобілів, що перебувають на балансі будівельної організації (орендуються) та обслуговують працівників апарату управління, включаючи:

- основну і додаткову заробітну плату водіїв та інших робітників, що обслуговують легкові автомобілі;

- вартість пально-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми;

- витрати на утримання гаражів та місць стоянки легкових автомобілів (енергопостачання, водопостачання, каналізація тощо);

- амортизаційні відрахування (орендна плата), витрати на поточний ремонт, технічний огляд, технічне обслуговування легкових автомобілів та поточний ремонт гаражів і місць стоянки автомобілів.

4 Витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління будівельної організації.

4.1 Витрати на придбання канцелярських товарів і приладів, бланків обліку, звітності; витрати на виготовлення і придбання бланків цінних паперів, а також інші витрати, пов'язані з емісією цінних паперів.

4.2 Витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт будинків, споруд, приміщень, що використовуються для апарату управління.

4.3 Амортизаційні відрахування на повне відтворення та капітальний ремонт основних фондів, призначених для обслуговування апарату управління (крім легкових автомобілів), обчислені за їх балансовою вартістю відповідно до встановлених норм.

4.4 Знос і ремонт швидкозношуваного інвентарю та малоцінних предметів, що використовуються в управлінні виробництвом.

4.5 Витрати на утримання і експлуатацію всіх видів зв'язку та радіо, що використовуються для здійснення управління і перебувають на балансі будівельної організації, оплата послуг зв'язку, обчислювальних центрів, засобів сигналізації та інших технічних засобів управління.

4.6 Витрати, пов'язані з нарахуванням і виплатою дивідендів учасникам та засновникам будівельної організації (оплата повідомлень у засобах масової інформації, конвертів, послуг зв'язку).

4.7 Витрати на утримання, ремонт та експлуатацію лічильно-обчислювальної, машинописної, розмножувальної та іншої оргтехніки, що перебуває на балансі будівельної організації.

4.8 Оплата послуг, що надаються сторонніми організаціями в управлінні виробництвом, якщо у штатному розписі будівельної організації не передбачено відповідних функціональних служб, включаючи витрати на обчислювальні, друкарські, розмножувальні та інші роботи.

4.9 Оплата консультаційних та інформаційних послуг, якщо вони пов'язані із забезпеченням виконання будівельно-монтажних робіт, зберіганням та реалізацією будівельної продукції.

4.10 Оплата вартості ліцензій та інших державних дозволів для провадження господарської діяльності будівельної організації; оплата передбаченого законодавством збору за реєстрацію будівельної організації в органах державної виконавчої влади.

4.11 Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахункове обслуговування, отриманням гарантій, вексельного авалю, здійсненням факторингових і довірчих операцій, обліком боргових вимог і зобов'язань, включаючи цінні папери, надання поштово-телеграфних послуг та інші витрати, пов'язані з грошовим обігом.

4.12 Витрати на оприлюднення річного звіту.

5 Витрати на службові відрядження працівників апарату управління, лінійного персоналу та робітників, зайнятих господарським обслуговуванням, у межах норм, передбачених законодавством.

6 Одноразова допомога, що виплачується працівникам згідно з чинним законодавством під час переведення, прийому і направлення на роботу в іншу місцевість.

7 Відрахування структурних підрозділів на утримання апарату управління будівельної організації.

II Витрати на обслуговування працівників будівництва

1 Виплати згідно з чинним законодавством.

2 Витрати, пов'язані з набором робочої сили, а саме: оплата відпусток перед початком роботи випускникам середніх спеціальних і професійно-технічних закладів освіти і молодим спеціалістам, які закінчили вищі та середні спеціальні заклади освіти, а також вартість їх проїзду до місця роботи.

3 Витрати, пов'язані з підготовкою (навчанням) та перепідготовкою кадрів.

4 Витрати на дотримання правил техніки безпеки праці, протипожежної і сторожової охорони, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання будівельно-монтажних робіт.

4.1 Амортизаційні відрахування, витрати на поточний ремонт та на переміщення тимчасових споруд і приміщень санітарно-побутового призначення.

4.2 Витрати на утримання приміщень, що надаються безплатно підприємствам громадського харчування для обслуговування працівників будівельної організації або використовуються будівельною організацією самостійно на зазначені цілі, включаючи амортизаційні відрахування, витрати на поточний ремонт, освітлення, опалення, водопостачання, каналізацію, електропостачання, а також на паливо для приготування їжі.

4.3 Витрати на обладнання та утримання огорож для машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації та інших пристроїв некапітального характеру, що забезпечують техніку безпеки.

4.4 Забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту та лікувально-профілактичним харчуванням, а також матеріально-технічне забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог у встановленому законодавством порядку.

4.5 Витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів з охорони праці, запобігання нещасним випадкам і захворюванням на будівництві, а також поліпшення умов праці; обладнання кабінетів з техніки безпеки; витрати на організацію доповідей і лекцій з техніки безпеки.

4.6 Утримання протипожежної та сторожової охорони:

- витрати на оплату праці робітників, які перебувають у штаті будівельної організації;

- послуги, надані сторонніми організаціями, з протипожежної та сторожової охорони в установленому законодавством порядку;

- придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю та устаткування.

5 Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці робітників, зайнятих на основному виробництві будівельних і монтажних робіт, а також робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, та виплати, передбачені в пункті 1 розділу I.

III Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках

1 Амортизаційні відрахування та витрати на поточний ремонт та переміщення пристроїв та обладнання, що належать до складу основних засобів і не передбачені у прямих витратах:

- мобільних інвентарних будов контейнерного типу (за винятком призначених для санітарно-побутового обслуговування);

- триніг, пристосувань для намотування і очищення зварювального дроту, центруючих пристроїв для зварювання труб, насосів та пресів ручних гідравлічних;

- переносних металевих і дерев'яних драбин, інвентарних металевих верстатів та риштувань;

- такелажних та монтажних пристроїв, що застосовуються під час виконання будівельних та монтажних робіт, лебідок, домкратів тощо;

- бункерів для бетонів і розчинів, тачок; апаратів для зварювання дротів, повітроводів, переносних вентиляційних установок для роботи із застосуванням вибухонебезпечних мастик та полімерних матеріалів, електросушарок для сушіння будівельних конструкцій, генераторів ацетиленових (крім тих, що застосовуються під час монтажу устаткування);

- обгороджувальної техніки небезпечних зон проведення робіт, шлагбаумів, сигнальних щогл, прожекторів тощо.

2 Знос та витрати на ремонт малоцінних і швидкозношуваних інструментів та виробничого інвентарю, що використовуються під час виконання будівельно-монтажних робіт і не належать до основних фондів.

3 Знос та витрати, пов'язані зі спорудженням, ремонтом, утриманням, розбиранням та переміщенням тимчасових (нетитульних) споруд, пристосувань і пристроїв, до яких належать:

- приоб'єктні контори та комори виконробів і майстрів;

- складські приміщення та навіси на об'єкті будівництва;

- помости, драбини, перехідні містки, ходові дошки, обгороджування під час розпланування будівлі;

- пристосування для техніки безпеки;

- інвентарні уніфіковані засоби підмощування типу колисок, інвентарних площадок, риштування тощо; паркани і огорожі, необхідні для проведення робіт (крім спеціальних та архітектурно оформлених), охоронні козирки, сховища під час проведення буровибухових робіт;

- тимчасові розведення від магістральних і розвідних мереж електроенергії, води, пару, газу та повітря в межах робочої зони;

- витрати, пов'язані з пристосуванням будівель, що споруджуються чи існують на будівельних майданчиках, замість будівництва тимчасових (нетитульних) будівель та споруд.

4 Витрати на геодезичні роботи, що здійснюються під час виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи: оплату праці працівників, які проводять геодезичні роботи, вартість матеріалів, амортизаційні відрахування; знос, витрати на всі види ремонту і на переміщення геодезичного устаткування, інструментів і приладів.

5 Витрати, пов'язані з винахідництвом та раціоналізацією.

6 Витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технології та організації будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з розроблення проектів виконання робіт, креслень конструкцій, металевих деталей, технологічних деталей, впровадження передових методів організації праці, нормування праці тощо, а також оплату праці працівників проектно-кошторисних груп, груп проектування виконання робіт, економічних лабораторій, нормативно-дослідних станцій, що входять до складу будівельної організації та її структурних підрозділів.

7 Витрати некапітального характеру, пов'язані з забезпеченням якості будівництва:

- витрати на утримання виробничих лабораторій, що входять до складу будівельної організації та її структурних підрозділів, включаючи оплату праці працівників, утримання, амортизацію та витрати на поточний ремонт приміщень, устаткування та інвентарю лабораторій; вартість витрачених або зруйнованих під час випробування матеріалів, конструкцій і частин споруд, крім витрат на випробування споруд в цілому (середніх та великих мостів, резервуарів тощо, оплачуваних за рахунок коштів, передбачених на цю мету в кошторисах на будівництво);

- витрати на проведення експертизи і консультацій, пов'язаних з результатами випробувань матеріалів і конструкцій;

- оплата послуг з випробування матеріалів і конструкцій, що надаються лабораторіями інших організацій;

- витрати на гарантійний ремонт зданих замовнику об'єктів протягом гарантійного терміну з дати підписання акта про прийняття об'єкта в експлуатацію, але не більш як 2 відсотки вартості виконаних відповідних видів будівельно-монтажних робіт, на які встановлено гарантійний термін експлуатації.

8 Витрати на упорядкування та утримання будівельних майданчиків:

- витрати на прибирання та очищення (з вивезенням сміття) території будівництва, облаштування доріжок, містків та інші роботи, пов'язані з упорядкуванням території будівельних майданчиків;

- витрати на електроенергію (в тому числі від тимчасових електростанцій), оплату праці чергових електромонтерів та інші витрати, пов'язані з освітленням території будівництва.

9 Витрати на підготовку об'єктів будівництва до здавання:

- вартість миючих засобів та інших матеріалів, що використовуються під час прибирання об'єктів перед здаванням;

- витрати на опалення в період здавання об'єктів.

10 Витрати на перебазування лінійних підрозділів будівельних організацій на іншу будову та в межах будівельного майданчика (за винятком витрат, пов'язаних з переміщенням будівельних машин та механізмів, врахованих у вартості машино-змін).

IV Інші накладні витрати

1 Платежі з обов'язкового страхування майна будівельної організації та цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів продукції (робіт), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством.

2 Платежі за викиди і скиди у довкілля забруднюючих речовин та інші види шкідливого впливу в межах лімітів; оплата послуг сторонніх організацій з очищення стічних вод, розміщення відходів виробництва тощо.

3 Витрати на сплату відсотків за фінансові кредити, одержані для поповнення власних оборотних коштів, а також для придбання основних виробничих фондів і нематеріальних активів для поточної виробничої діяльності, незалежно від терміну кредитування.

4 Витрати на сплату відсотків (винагороди) за користування матеріальними цінностями, взятими в оренду (лізинг), крім врахованих іншими статтями накладних витрат.

5 Відшкодування витрат на участь у виставках, ярмарках, вартість безплатно переданих зразків і макетів, на представницькі витрати (організація прийомів, конференцій та інших організаційних заходів) у розмірі до 2 відсотків обсягів реалізації продукції (робіт) за оподатковуваний період та в цілому за рік.

6 Витрати на здійснення реклами будівельної продукції, включаючи розроблення і видання рекламних виробів (прейскурантів, каталогів, брошур, плакатів тощо) і рекламу в засобах масової інформації.

Додаток М
Обов'язковий

Перелік робіт і витрат, що належать до титульних
тимчасових будівель і споруд і враховуються усередненими
показниками

1 Тимчасове пристосування заново збудованих постійних будівель і споруд для обслуговування працівників будівництва, відновлення і ремонт їх по закінченні використання.

2 Оренда і пристосування існуючих приміщень з наступною ліквідацією облаштувань.

3 Тимчасове пристосування заново збудованих та існуючих постійних будівель і споруд для виробничих потреб будівництва, відновлення і ремонт їх по закінченні використання.

4 Переміщення конструкцій і деталей виробничих, складських, допоміжних, житлових і громадських контейнерних і збірно-розбірних мобільних (інвентарних) будівель і споруд на будівельний майданчик, улаштування основ і фундаментів, монтаж з необхідним опорядженням, монтаж устаткування, введення інженерних мереж, створення і благоустрій тимчасових селищ (у тому числі вахтових), розбирання і демонтаж, відновлення майданчика, переміщення конструкцій і деталей на склад.

5 Улаштування та утримання тимчасових залізниць, автомобільних і землевозних доріг, у тому числі з'єднувальних ділянок між притрасовою дорогою та лінійною спорудою ("вуса"), що будується, і проїздів на будівельному майданчику, зі штучними спорудами, естакадами і переїздами. Розбирання доріг і проїздів.

6 Улаштування і розбирання мереж зв'язку і тимчасових комунікацій для забезпечення електроенергією, водою, теплом тощо на будівельному майданчику від розподільних пристроїв до окремих об'єктів.

7 Улаштування тимчасових підвісних доріг і кабель-кранів для переміщення матеріалів і деталей та розбирання їх.

8 Тимчасові матеріально-технічні склади на будівельному майданчику закриті (опалювальні та неопалювальні) і відкриті для матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, крім комор виконробів і майстрів, складських приміщень та навісів при об'єктах будівництва.

9 Тимчасові облаштування (майданчики, платформи тощо) для матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, а також для вантажно-розвантажувальних робіт.

10 Тимчасові виробничі майстерні (ремонтно-механічні, арматурні, столярно-теслярські тощо) і кузні.

11 Електростанції, котельні, насосні, компресорні, калориферні, вентиляторні тощо тимчасового призначення.

12 Тимчасові каменедробильно-сортувальні установки, бетонорозчинні вузли та установки для приготування бетону і розчину з облаштуваннями на території будівництва або пересувні на лінійному будівництві.

13 Тимчасові установки для приготування грунтів, оброблених органічними і неорганічними в'яжучими, тимчасові цементобетонні й асфальтобетонні заводи для приготування бетонних і асфальтобетонних сумішей з бітумосховищами тощо.

14 Полігони для виготовлення залізобетонних і бетонних виробів і добірних елементів з пропарювальними камерами.

15 Майданчики, стенди для укрупнювального і попереднього складання устаткування.

16 Ланкоскладальні бази для складання ланок залізничної колії.

17 Будівлі та облаштування в тимчасових кар'єрах, крім доріг. 18 Улаштування і розбирання тимчасових мереж стисненого повітря, води, енергопостачання, зв'язку та інших тимчасових комунікацій у шахтах, тунелях і метрополітенах.

19 Тимчасові лабораторії для випробування будівельних матеріалів і виробів на будівельних майданчиках.

20 Улаштування основ і фундаментів під машини і механізми, для яких ці витрати не враховано у вартості машино-години (крім рейкових колій під баштові, козлові і портально-стрілові крани).

21 Тимчасової споруди, зв'язані з протипожежними заходами й охороною на території будівництва та у житловому селищі.

22 Тимчасові контори будівельно-монтажних дільниць, будівельно-монтажних поїздів, будівельних управлінь або трестів-майданчиків.

23 Спеціальні і архітектурно оформлені паркани та огорожі в містах.

Додаток 1
Довідковий

Усереднена вартість людино-години за розрядами
робіт у будівництві

Станом на 1 вересня 2000 р.

-----------------------------------------------------------------------------
|Розряд робіт, |Вартість |Розряд робіт, |Вартість |Розряд робіт, |Вартість|
|що виконуються|люд./год.,|що виконуються|люд./год.,|що виконуються|люд./год|
| |грн. | |грн. | |грн. |
|--------------+----------+--------------+----------+--------------+--------|
| 1 | 1,84 | 2,7 | 2,13 | 4,4 | 2,61|
| 1,1 | 1,85 | 2,8 | 2,14 | 4,5 | 2,65|
| 1,2 | 1,87 | 2,9 | 2,16 | 4,6 | 2,69|
| 1,3 | 1,89 | 3 | 2,18 | 4,7 | 2,72|
| 1,4 | 1,90 | 3,1 | 2,21 | 4,8 | 2,76|
| 1,5 | 1,92 | 3,2 | 2,24 | 4,9 | 2,80|
| 1,6 | 1,93 | 3,3 | 2,27 | 5 | 2,84|
| 1,7 | 1,95 | 3,4 | 2,29 | 5,1 | 2,88|
| 1,8 | 1,96 | 3,5 | 2,32 | 5,2 | 2,93|
| 1,9 | 1,98 | 3,6 | 2,35 | 5,3 | 2,98|
| 2 | 2,00 | 3,7 | 2,38 | 5,4 | 3,02|
| 2,1 | 2,01 | 3,8 | 2,41 | 5,5 | 3,07|
| 2,2 | 2,03 | 3,9 | 2,43 | 5,6 | 3,12|
| 2,3 | 2,05 | 4 | 2,46 | 5,7 | 3,16|
| 2,4 | 2,07 | 4,1 | 2,50 | 5,8 | 3,21|
| 2,5 | 2,09 | 4,2 | 2,54 | 5,9 | 3,26|
| 2,6 | 2,11 | 4,3 | 2,57 | 6 | 3,30|
-----------------------------------------------------------------------------

Примітки:1. Наведена вартість людино-години враховує звичайні умови праці.
2. Задля розрахунку заробітної плати на будівництві тунелів та метрополітенів до вартості людино-години відповідного розряду, наведеної у цьому додатку,
застосовуються коефіцієнти:
а) при закритому способі робіт, включаючи улаштування
колії в тунелях, - 1,59;
б) при відкритому способі робіт, включаючи улаштування колії на поверхні, - 1,27;
в) при виконанні робіт на шахтній поверхні - 1,17.

Примітки:1. Наведена вартість людино-години враховує звичайні

Додаток 2
Довідковий

Перелік
окремих професій робітників, зайнятих на керуванні та
обслуговуванні потужних та особливо складних
будівельних машин і механізмів, до заробітної плати
яких можливо застосовувати підвищуючі коефіцієнти

Таблиця

   ------------------------------------------------------------------
| Найменування професій |Усереднені |
| |коефіцієнти|
| |до вартості|
| |людино- |
| |години, |
| |наведеної в|
| |додатку 1 |
|----------------------------------------------------+-----------|
| 1 | 2 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|1. Водії навантажувачів будівельних фронтальних | |
| одноковшових (колісних та гусеничних) | |
| потужністю: | |
| 148 до 259 кВт (200 до 350 к.с.) (виключно) | 1,02 |
| 259 до 370 кВт (350 до 500 к.с.) (виключно) | 1,09 |
| 370 кВт (500 к.с.) і більше | 1,17 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|2. Машиністи автогрейдерів потужністю: | |
| більше 148 до 178 кВт (200 до 240 к.с.) | |
| (виключно) | 1,09 |
| 178 кВт (240 к.с.) і більше | 1,17 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|3. Машиністи автовишок і автогідропідіймачів з | |
| висотою підняття 35 м і більше | 1,09 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|4. Машиністи автобетононасосів продуктивністю: | |
| 60 - 180 м3/год. (виключно) | 1,02 |
| 180 м3/год. і більше | 1,09 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|5. Машиністи бетоноукладальників: | |
| що входять до комплексу машин типу ДС-100 | |
| та ДС-110 | 1,17 |
| продуктивністю більше 180 м3/год. | 1,27 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|6. Машиністи бульдозерів потужністю: | |
| 211 до 284 кВт (285 до 384 к.с.) | 1,09 |
| 285 кВт (385 к.с.) і більше | 1,17 |
| з дистанційним управлінням для підводних | |
| робіт | 1,27 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|7. Машиністи бурових установок: | |
| СБШ-160, БТС-75 | 1,17 |
| СБШ-200, УБШ-532, УБШ-507, 2БК-ДЕ, БТСЕ-600 | 1,27 |
| з потужністю двигуна 74-133 кВт (100-180 | |
| к.с.) для улаштування буронабивних паль | |
| діаметром більше 400 до 1200 мм | 1,09 |
| з потужністю двигуна 133 кВт (180 к.с.) і | |
| більше для улаштування буронабивних паль | |
| діаметром більше 1200 мм | 1,17 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|8. Машиністи землесосних плавучих несамохідних | |
| снарядів продуктивністю по грунту: | |
| 500 - 1000 м3/год. (виключно) | 1,02 |
| 1000 м3/год. і більше | 1,09 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|9. Машиністи кранів: | |
|9.1. баштових пересувних: | |
| з висотою підняття до 50 м і | |
| вантажопідйомністю: | |
| більше 25 до 50 т | 1,09 |
| більше 50 т | 1,17 |
| з висотою підняття 50 м і більше і | |
| вантажопідйомністю: | |
| 10 - 25 т (виключно) | 1,09 |
| 25 - 50 т (виключно) | 1,17 |
| 50 т і більше | 1,27 |
|9.2. баштових приставних з висотою підняття | |
| більше 100 м | 1,17 |
|9.3. гусеничних вантажопідйомністю: | |
| 40 - 60 т | 1,02 |
| більше 60 до 100 т (виключно) | 1,09 |
| 100 - 160 т (виключно) | 1,17 |
| 160 т і більше | 1,27 |
|9.4. залізничних самохідних вантажопідйомністю | |
| 80 т і більше (тип ГЕК-Ф80, ГЕПК-130, | |
| ЄДК-1000/1) | 1,17 |
|9.5. козлових вантажопідйомністю: | |
| 20 - 40 т | 1,02 |
| більше 40 т | 1,09 |
|9.6. мостових вантажопідйомністю: | |
| 40 - 60 т | 1,02 |
| більше 60 до 100 т | 1,09 |
| більше 100 т | 1,17 |
|9.7. на спецшасі автомобільного типу | |
| вантажопідйомністю: | |
| більше 20 до 40 т | 1,02 |
| більше 40 до 60 т | 1,09 |
| більше 60 до 100 т | 1,17 |
| більше 100 т | 1,27 |
|9.8. плавучих самохідних вантажопідйомністю: | |
| більше 20 до 50 т | 1,09 |
| більше 50 т | 1,17 |
|9.9. пневмоколісних (включаючи короткобазові) | |
| вантажопідйомністю: | |
| більше 25 до 63 т | 1,02 |
| більше 63 до 100 т (виключно) | 1,09 |
| 100 - 160 т (виключно) | 1,17 |
| 160 т і більше | 1,27 |
|9.10. портально-стрілових вантажопідйомністю | |
| більше 25 т | 1,09 |
|9.11. спеціальних вантажопідйомністю 80 т і більше | |
| для монтажу гідротехнічних бетоновозних | |
| естакад | 1,09 |
|9.12. спеціальних вантажопідйомністю 100 т і більше | |
| типу СКР, СКУ для блочного монтажу промислових| |
| споруд | 1,27 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|10. Машиністи компресорних установок потужністю | |
| 70 м3/хв. | 1,17 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|11. Машиністи копрів (самохідних копрових | |
| установок) | 1,09 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|12. Машиністи машин для ізоляції | |
| газонафтопродуктопроводів при очищенні та | |
| нанесенні посиленої ізоляції трубопроводів | |
| діаметром: | |
| 800 - 1200 мм (виключно) | 1,02 |
| 1200 мм і більше | 1,09 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|13. Машиністи профіліровщиків: | |
| землерийно-фрезерних потужністю 126 кВт | |
| (170 к.с.) і більше для швидкісного | |
| будівництва автомобільних доріг | 1,09 |
| тих, що входять до комплексу машин типу | |
| ДС-100 і ДС-110 | 1,17 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|14. Машиністи скреперів самохідних потужністю: | |
| від 118 до 266 кВт (від 160 до 360 к.с.) | 1,09 |
| від 278 до 533 кВт (від 375 до 720 к.с.) | 1,17 |
| від 629 кВт (від 850 к.с.) і більше | 1,27 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|15. Машиністи трубоукладачів потужністю: | |
| більше 148 до 222 кВт (200 до 300 к.с.) | |
| (виключно) | 1,09 |
| 222 кВт (300 к. с.) і більше | 1,17 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|16. Машиністи пересувних автоматизованих установок| |
| безупинної дії для приготування бетонних | |
| сумішей потужністю: | |
| 120 м3/год. | 1,09 |
| 80 м3/год., при приготуванні грунтових сумішей| |
| у притрасових кар'єрах | 1,02 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|17. Машиністи установок з продавлювання та | |
| горизонтального буріння грунту, при | |
| прокладанні трубопроводів, діаметр буріння | |
| більше 1000 мм | 1,09 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|18. Машиністи екскаваторів: | |
|18.1. роторних траншейних потужністю: | |
| 148 до 185 кВт (200 до 250 к.с.) (виключно) | 1,09 |
| 185 до 222 кВт (250 до 300 к.с.) (виключно) | 1,17 |
| 222 кВт (300 к.с.) і більше | 1,27 |
|18.2. одноковшових з місткістю ковша: | |
| 1,25 - 4 м3 (виключно) | 1,02 |
| 4 - 10 м3 (виключно) | 1,17 |
| 10 м3 і більше | 1,27 |
|18.3. планувальники (типу УДС-110, УДС-114) на | |
| шасі автомобіля | 1,17 |
|18.4. для копання траншей при улаштуванні споруд | |
| методом "стіна в грунті" глибиною: | |
| 20 - 40 м (виключно) | 1,09 |
| 40 м і більше | 1,17 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|19. Трактористи на колісних і гусеничних тракторах| |
| потужністю: | |
| 222 до 370 кВт (300 - 500 к.с.) (виключно) | 1,02 |
| 370 кВт (500 к.с.) і більше | 1,09 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 3
Довідковий

Усереднені показники для визначення трудовитрат працівників,
заробітна плата яких враховується у накладних витратах, та
коштів на покриття решти статей накладних витрат

Таблиця

   ------------------------------------------------------------------
| N |Види будівельних і монтажних |Усереднені |Усереднені|
|п/п | робіт |коефіцієнти |показники |
| | |переходу від |для |
| | |нормативної |визначення|
| | |трудомісткості |коштів на |
| | |робіт, які |покриття |
| | |передбачаються у|решти |
| | |прямих витратах,|статей |
| | |до трудовитрат |накладних |
| | |працівників, |витрат, |
| | |заробітна плата |грн./люд.-|
| | |яких |год. |
| | |передбачається у| |
| | |накладних | |
| | |витратах | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
| 1 |Загальнобудівельні роботи | 0,115 | 0,55 |
| |(крім виокремлених) | | |
| |а) Земляні роботи | 0,085 | 0,41 |
| |б) Оздоблювальні роботи | 0,092 | 0,44 |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
| 2 |Гірничорозкривні роботи | 0,096 | 0,46 |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
| 3 |Буропідривні роботи | 0,142 | 0,62 |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
| 4 |Влаштування бурових | 0,110 | 0,53 |
| |свердловин на воду | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
| 5 |Захист будівельних | 0,092 | 0,44 |
| |конструкцій та обладнання | | |
| |від корозії | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
| 6 |Монтаж металевих | 0,092 | 0,44 |
| |конструкцій | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
| 7 |Внутрішні санітарно-технічні | 0,112 | 0,54 |
| |роботи | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
| 8 |Зовнішні мережі (водопровід, | 0,094 | 0,45 |
| |каналізація, теплопостачання, | | |
| |газопровід) | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
| 9 |Магістральні та промислові | 0,098 | 0,47 |
| |трубопроводи | | |
| |газонафтопродуктів | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|10 |Теплоізоляційні роботи | 0,096 | 0,46 |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|11 |Електроосвітлення будівель і | 0,100 | 0,48 |
| |електромонтажні роботи | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|12 |Наземні інженерні споруди | 0,098 | 0,47 |
| |(автомобільні дороги, | | |
| |залізниці, мости і труби, | | |
| |аеродроми, трамвайні колії) | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|13 |Тунелі та метрополітени | 0,112 | 0,54 |
| |(роботи з спорудження | | |
| |тунелів і метрополітенів | | |
| |відкритим способом до | | |
| |улаштування перекриття, а | | |
| |також роботи з оздоблення | | |
| |станцій і вестибюлів | | |
| |метрополітенів і підземних | | |
| |споруд спецпризначення та | | |
| |колійні роботи на поверхні) | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|14 |Прокладання і монтаж мереж | 0,092 | 0,44 |
| |зв'язку | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|15 |Прокладання і монтаж | 0,133 | 0,64 |
| |міжміських ліній зв'язку | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|16 |Монтаж радіотелевізійного і | 0,081 | 0,39 |
| |електронного устаткування | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|17 |Гірничопрохідницькі підземні | 0,145 | 0,69 |
| |роботи | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|18 |Конструкції гідротехнічних | | |
| |споруд: | | |
| |- земляні, бетонні та | 0,100 | 0,48 |
| |залізобетонні, кам'яні, | | |
| |дерев'яні; | | |
| |- металеві | 0,096 | 0,46 |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|19 |Гідроізоляційні роботи в | 0,106 | 0,51 |
| |гідротехнічних спорудах | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|20 |Берегоукріплюючі роботи | 0,100 | 0.48 |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|21 |Судновозні колії стапелів і | 0,100 | 0,48 |
| |сліпів | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|22 |Підводно-будівельні | 0,096 | 0,46 |
| |(водолазні) роботи | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|23 |Промислові печі і труби | 0,112 | 0,54 |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|24 |Монтаж устаткування | 0,083 | 0,40 |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|25 |Монтаж устаткування та | 0,106 | 0,51 |
| |електромонтажні роботи на | | |
| |атомних електростанціях | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|26 |Улаштування сигналізації, | 0,083 | 0,40 |
| |централізації, блокування і | | |
| |зв'язку на залізницях | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|27 |Те саме, при електрифікації | 0,100 | 0,48 |
| |діючих залізниць | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|28 |Улаштування засобів посадки | 0,090 | 0,43 |
| |літаків і систем управління | | |
| |повітряним рухом | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|29 |Озеленення. Захисні | 0,094 | 0,45 |
| |лісонасадження. Багаторічні | | |
| |плодові насадження | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|30 |Ремонт житла, об'єктів | 0,100 | 0,46 |
| |соціальної сфери і | | |
| |комунального призначення та | | |
| |благоустрою | | |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|31 |Пусконалагоджувальні роботи | 0,091 | 0,43 |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. На прокладання і монтаж мереж зв'язку (міських і сільських), а також на прокладання і монтаж міжміських ліній зв'язку показники, наведені відповідно у пунктах 14, 15, застосовуються по всьому комплексу робіт, включаючи будівельні роботи (земляні, спорудження телефонної каналізації тощо).

2. На монтаж радіотелевізійного та електричного устаткування на будівництві радіооб'єктів, радіорелейних ліній і телевізійних об'єктів показники, наведені в пункті 16, застосовуються по всьому комплексу робіт, включаючи електромонтажні роботи.

Додаток 4
Довідковий

Розподіл
спеціальних будівельних робіт для визначення трудовитрат
працівників, заробітна плата яких враховується у
накладних витратах, та коштів на покриття решти статей
накладних витрат

Таблиця

  ----------------------------------------------------------------------
| N | Найменування робіт |Усереднені |Усереднені|
|кошторисних | |коефіцієнти |показники |
|норм | |переходу від |для |
|ДБН Д.2.2-99| |нормативної |визначення|
| | |трудомісткості|коштів на |
| | |робіт, які |покриття |
| | |передбачаються|решти |
| | |у прямих |статей |
| | |витратах, до |накладних |
| | |трудовитрат |витрат, |
| | |працівників, |грн./люд.-|
| | |заробітна |год. |
| | |плата яких | |
| | |передбачається| |
| | |у накладних | |
| | |витратах | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|з 9-50-1 | Контроль якості зварних | 0,083 | 0,40 |
|по 9-51-12; | з'єднань | | |
|з 39-5-1 | | | |
|по 39-5-6 | | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|з 11-29-1 | Улаштування покриття | 0,092 | 0,44 |
|по 11-30-1 | підлоги із механічно | | |
| | оброблених чавунних і | | |
| | сталевих плит | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|14-17-1; | Виготовлення і | 0,092 | 0,44 |
|з 14-26-1 | установлення огородження | | |
|по 14-26-3; | боксів із сталевих труб | | |
|14-33-1; | для утримання великої | | |
|14-37-1 | рогатої худоби, сталевих | | |
| | і алюмінієвих каркасів і | | |
| | огородження теплиць, | | |
| | установлення коткових і | | |
| | нерухомих опор під | | |
| | трубопроводи опалення | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|з 14-28-1 | Установлення вузлів | 0,083** |0,40** |
|по 14-28-7; | механізмів і валів | | |
|14-29-1 | приладів відкривання і | | |
| | закривання кватирок | | |
| | теплиць | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|з 17-7-1 | Установлення баків | 0,083 | 0,40 |
|по 17-7-2* | металевих для води масою | | |
| | більше 0,6 т (місткістю | | |
| | більше 4 м3) | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|з 17-7-3 | | | |
|по 17-7-4 | | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|з 18-1-1 | Установлення котлів | 0,083 | 0,40 |
|по 18-2-10 | опалювальних | | |
| | теплопродуктивністю до | | |
| | 1,6 МВт (1 Гкал/год.) з | | |
| | температурою нагрівання | | |
| | води до 115 град.С або | | |
| | тиском пари до 0,7 МПа | | |
| | (0,7 кгс/см2) | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|з 18-3-1 | Установлення | 0,083* | 0,40* |
|по 18-5-4; | водопідігрівачів | | |
|з 18-13-1 | швидкісних поверхнею | | |
|по 18-13-5 | нагріву однієї секції до | | |
| | 30 м2, ємкісних місткістю | | |
| | до 6 м3 в теплових | | |
| | пунктах і в котельних, | | |
| | що обладнані котлами | | |
| | теплопродуктивністю до | | |
| | 1,16 МВт (1 Гкал/год.) з | | |
| | температурою нагрівання | | |
| | води до 115 град.С або | | |
| | тиском пари до 0,07 МПа | | |
| | (0,7 кгс/см2); насосів | | |
| | відцентрових з | | |
| | електродвигуном на одній | | |
| | осі або на клинопасовій | | |
| | передачі при загальній | | |
| | масі агрегату до 0,75 т | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|19-1-3; | Установлення ресторанних | 0,083 | 0,40 |
|19-1-4 | плит | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|19-3-10 | Установлення газопальних | 0,083** |0,40** |
| | пристроїв продуктивністю | | |
| | більше 500 м3/год. | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|з 20-15-1 | Установлення заслінок і | 0,083** |0,40** |
|по 20-16-4; | клапанів повітряних з | | |
|з 20-43-1 | електричним і пневматичним | | |
|по 20-53-10;| приводом, кондиціонерів | | |
|з 20-55-1 | центральних продуктивністю | | |
|по 20-57-8 | 10 - 250 тис. м3/год. на | | |
| | системах кондиціонування | | |
| | повітря і вентиляції, а | | |
| | також окремих секцій цих | | |
| | кондиціонерів на системах | | |
| | повітряного опалення, | | |
| | вентиляції (в тому числі і | | |
| | в приточних камерах) | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|з 20-31-5 | Установлення вентиляторів | 0,083 | 0,40 |
|по 20-31-10;| дахових і радіальних масою | | |
|20-32-6; | більше 0,4 т, осьових | | |
|20-33-4; | масою більше 0,3 т з | | |
|з 20-34-1 | електродвигуном на одній | | |
|по 20-34-3; | осі або клинопасовій | | |
|20-36-1; | передачі; агрегатів | | |
|з 20-39-4 | повітряноопалювальних і | | |
|по 20-39-7; | вентиляційних | | |
|20-40-1; | пиловловлювальних; | | |
|з 20-42-1 | циклонів масою більше 1 т; | | |
|по 20-42-16;| кондиціонерів-доводників | | |
|з 20-54-1 | ежекційних; камер | | |
|по 20-54-6 | приточних типових | | |
| | продуктивністю до 150 тис. | | |
| | м3/год.; приєднування | | |
| | трубопроводів до | | |
| | зрошувальної системи блоку | | |
| | тепломасообміну | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|з 25-58-1 | Прокладання дренажного | 0,100 | 0,48 |
|по 25-58-4 | кабелю | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|25-64-1; | Установлення блок-боксів | 0,092 | 0,44 |
|25-64-2 | на магістральних | | |
| | трубопроводах, нафтових і | | |
| | газових промислах | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|з 28-107-1 | Установлення сталевих | 0,092 | 0,44 |
|по 28-113-1 | конструкцій опор | | |
| | контактної мережі, | | |
| | жорстких поперечок, | | |
| | світлофорних містків, | | |
| | оглядових люльок, консолей | | |
| | і підкосів до них, а також | | |
| | траверс | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|з 28-202-1 | Підвішування проводів, | 0,083 | 0,40 |
|по 28-202-3;| захист кабелю | | |
|з 28-205-1 |-----------------------------+--------------+----------|
|по 28-205-5 | Те саме, при | 0,100 | 0,48 |
| | електрифікації діючих | | |
| | залізниць | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|з 29-6-1 | Усі роботи, що виконуються | 0,145 | 0,69 |
|по 29-186-1;| при спорудженні тунелів і | | |
|з 29-220-1 | метрополітенів закритим | | |
|по 29-248-1;| способом, а також | | |
|з 29-275-1 | відкритим способом після | | |
|по 29-275-7;| улаштування перекриття | | |
|з 29-275-10 | тунелю, включаючи | | |
|по 29-275-11| загальнобудівельні роботи, | | |
|з 29-275-13 | які нормуються по інших | | |
|по 29-275-17| збірниках (крім окремих | | |
|з 29-275-19 | станцій і вестибюлів | | |
|по 29-277-1 | метрополітенів і підземних | | |
| | споруд спецпризначення) | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|30-17-1; | Установлення сталевих | 0,092 | 0,44 |
|30-17-2; | опорних частин для | | |
|з 30-42-1 | залізобетонних прогонових | | |
|по 30-43-4; | споруд, складання і | | |
|30-31-1; | установлення сталевих | | |
|30-31-2; | прогонових споруд, | | |
|30-50-1; | повздовжнє і поперечне | | |
|30-50-2; | пересування сталевих | | |
|30-73-1; | прогонових споруд з | | |
|30-81-1; | установленням на опорні | | |
|з 30-88-1 | частини; улаштування | | |
|по 30-88-3 | оглядових пристроїв, | | |
| | металевих поручнів, | | |
| | перекриття деформаційних | | |
| | швів ковзним листом, | | |
| | сталеві риштування і | | |
| | пірси | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|з 33-10-1 | Установлення сталевих опор | 0,092 | 0,44 |
|по 33-13-8; | повітряних ліній | | |
|з 33-30-1 | електропередачі, сталевих | | |
|по 33-30-20;| конструкцій розподільних | | |
|з 33-204-1 | улаштувань, сталевих опор | | |
|по 33-210-6;| контактної мережі | | |
|з 33-215-1 | промислового і міського | | |
|по 33-215-4;| транспорту | | |
|з 33-218-1 | | | |
|по 33-219-2;| | | |
|з 33-251-9 | | | |
|по 33-251-16| | | |
|33-253-3; | | | |
|33-253-4 | | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|з 33-16-1 | Підвішування проводів і | 0,100 | 0,48 |
|по 33-23-1 | грозозахисних тросів | | |
|з 33-108-1 | | | |
|по 33-112-7 | | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|з 33-116-1 | Установлення лінійного | 0,100** |0,48** |
|по 33-117-6 | устаткування і комплектних | | |
| | трансформаторних | | |
| | підстанцій | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|з 34-12-1 | Монтаж сталевих | 0,092 | 0,44 |
|по 34-15-3; | конструкцій радіощогл і | | |
|з 34-17-1 | радіобашт, повнозбірних | | |
|по 34-23-2; | будинків із алюмінієвих | | |
|з 34-52-1 | панелей, термокамер, | | |
|по 34-52-4 | сталевих підземних | | |
| | підсилювальних пунктів, що | | |
| | не обслуговуються | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|35 | Гірничопрохідницькі | 0,145 | 0,69 |
| | підземні роботи (включаючи | | |
| | всі види кріплення | | |
| | виробок, буріння | | |
| | свердловин із підземних | | |
| | виробок і підземні | | |
| | будівельні роботи, які | | |
| | нормуються по інших | | |
| | збірниках) | | |
| |-----------------------------+-------------------------|
| | Транспортування гірничої |В розмірах, встановлених |
| | маси від шахтових стволів |для підземних гірничо- |
| | до відвалів при виконанні |капітальних робіт, які |

  |      | підземних гірничо-     |нормуються по збірниках |
| | капітальних робіт |ДБН Д2.2-29-99 |
| | |ДБН Д2.2-35-99 |
|------------+-----------------------------+-------------------------|
|з 39-1-1 | Установлення металевих | 0,092 | 0,44 |
|по 39-3-12; | конструкцій гідротехнічних | | |
|з 39-6-1 | споруд | | |
|по 39-7-5; | | | |
|з 39-7-10 | | | |
|по 39-8-5; | | | |
|з 39-8-8 | | | |
|по 39-8-13; | | | |
|з 39-11-1 | | | |
|по 39-11-4 | | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|з 44-22-1 | Прокладання кабелю в | | |
|по 44-23-1 | підводні траншеї: | | |
|з 44-73-1 |-----------------------------+--------------+----------|
|по 44-74-1 | а) міжміського зв'язку | 0,133 | 0,64 |
| |-----------------------------+--------------+----------|
| | б) електропередачі | 0,100 | 0,48 |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|з 44-24-1 | Опускання металевих | 0,092 | 0,44 |
|по 44-24-4 | оболонок оголовків | | |
|з 44-49-1 | водозабірних і водоскидних | | |
|по 44-49-4; | споруд | | |
|з 44-75-1 | | | |
|по 44-75-4 | | | |
|------------+-----------------------------+--------------+----------|
|45-65-1; | Установлення металевих | 0,092 | 0,44 |
|45-66-1 | деталей промислових труб | | |
----------------------------------------------------------------------

________________

* Показники, наведені в графах 3, 4, застосовуються тільки при масі баків більше 0,6 т.

Примітки:

1. При установленні санітарно-технічного устаткування для технічного водоохолодження на радіооб'єктах, позначеного знаком *, показники для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата яких передбачається у накладних витратах, та коштів на покриття витрат по решті статей накладних витрат приймаються у розмірі відповідно 0,100 та 0,48.

2. Підвісні ізолятори і лінійна арматура для ВЛ-35-750 кВ, штирові ізолятори, гаки і штирі для ВЛ-30-35 кВ, підвісні ізолятори для ВЛ-6-35 кВ, затискачі для ВЛ-0,4-35 кВ, а також розрядники, роз'єднувачі і масляні вимикачі, які установлюються на опорах, враховуються як устаткування.

3. По роботах, позначених знаком **, інженерне обладнання і пристрої враховуються як устаткування.

4. Показники для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата яких передбачається у накладних витратах, та коштів на покриття витрат по решті статей накладних витрат на роботи, що виконуються із застосуванням панелей із сталевого та алюмінієвого листа з утеплювачем, приймаються у розмірі, встановленому для загальнобудівельних робіт, відповідно 0,115 та 0,55.

Додаток 5
Довідковий

Усереднені показники для визначення додаткових витрат з
вартості устаткування

   ------------------------------------------------------------------
| N | Найменування показників | Показники, у |
|пункту| | відсотках |
|------+---------------------------------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
| 1 |Транспортні витрати | 3,0 |
| 2 |Витрати на тару, упаковку і реквізит | 0,5 |
| 3 |Запасні частини | 1,0 |
| 4 |Комплектація | 0,4 |
| 5 |Заготівельно-складські витрати | 0,9 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 6
Довідковий

Усереднені показники для визначення ліміту коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди в інвесторській кошторисній документації на будівництво (крім ремонтно-будівельних робіт)

Таблиця

   ------------------------------------------------------------------
| Види будівництва, підприємств, будівель та споруд |Показник,|
| | % |
|------------------------------------------------------+---------|
| 1 | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
| Промислове будівництво |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. Підприємства чорної металургійної промисловості | 3,1 |
| (крім гірничодобувних) | |
|------------------------------------------------------+---------|
| 2. Підприємства кольорової металургійної | |
| промисловості (крім гірничодобувних) | 2,4 |
|------------------------------------------------------+---------|
| 3. Об'єкти обладнання нафтових, газових та | 3,5 |
| газоконденсатних родовищ (промислів) | |
|------------------------------------------------------+---------|
| 4. Підприємства машинобудування і електротехнічна | 2,5 |
| промисловість | |
|------------------------------------------------------+---------|
| 5. Підприємства гірничодобувної промисловості: | |
|------------------------------------------------------+---------|
| а) будівництво нових вугільних (сланцевих) шахт і | 4,2 |
| копалень | |
|------------------------------------------------------+---------|
| б) будівництво збагачувальних фабрик, розкриття та | 2,9 |
| підготовка нових горизонтів на діючих | |
| гірничодобувних підприємствах | |
|------------------------------------------------------+---------|
| в) будівництво вугільних (сланцевих) розрізів | 3,2 |
|------------------------------------------------------+---------|
| 6. Підприємства хімічної промисловості: | |
|------------------------------------------------------+---------|
| а) нафтопереробні і нафтохімічні заводи | 3,6 |
|------------------------------------------------------+---------|
| б) інші об'єкти хімічної промисловості | 3,1 |
|------------------------------------------------------+---------|
| 7. Підприємства торф'яної промисловості | 3,9 |
|------------------------------------------------------+---------|
| 8. Підприємства суднобудівної та судноремонтної | 4,1 |
| промисловості | |
|------------------------------------------------------+---------|
| 9. Підприємства лісозаготівельної та деревообробної | 4,1 |
| промисловості | |
|------------------------------------------------------+---------|
|10. Підприємства промисловості будівельних матеріалів | 2,2 |
| і будіндустрії | |
|------------------------------------------------------+---------|
|11. Підприємства целюлозно-паперової промисловості | 3,4 |
|------------------------------------------------------+---------|
|12. Підприємства легкої промисловості | 2,0 |
|------------------------------------------------------+---------|
|13. Підприємства харчової промисловості | 2,5 |
|------------------------------------------------------+---------|
|14. Підприємства медичної промисловості | 2,2 |
|------------------------------------------------------+---------|
|15. Підприємства мікробіологічної промисловості | 3,1 |
|----------------------------------------------------------------|
| Енергетичне будівництво |
|----------------------------------------------------------------|
|16. Теплові електростанції: | |
|------------------------------------------------------+---------|
| а) конденсаційні з блоками 210 - 300 МВт, потужністю | 5,5 |
| до 2500 МВт; | |
|------------------------------------------------------+---------|
| б) конденсаційні з блоками 500 - 800 МВт, потужністю | 5,6 |
| до 5000 МВт | |
|------------------------------------------------------+---------|
|17. Атомні електростанції потужністю 4000 МВт і вище | 7,2 |
|------------------------------------------------------+---------|
|18. Промислово-опалювальні ТЕЦ потужністю 300 МВт і | 5,0 |
|вище | |
|------------------------------------------------------+---------|
|19. Самостійні котельні | 3,1 |
|------------------------------------------------------+---------|
|20. Повітряні лінії електропередачі 35 кВ і вище | 3,2 |
|------------------------------------------------------+---------|
|21. Трансформаторні підстанції 35 кВ і вище та інші | 3,6 |
|об'єкти енергетичного будівництва | |
|------------------------------------------------------+---------|
|22. Повітряні лінії електропередачі, включаючи | 2,4 |
|освітлювальні, трансформаторні підстанції 0,4-35 кВ | |
|----------------------------------------------------------------|
| Транспортне будівництво |
|----------------------------------------------------------------|
|23. Нові залізниці без тунелів і мостів | 8,3 |
|(шляхопроводів) довжиною понад 50 м | |
|------------------------------------------------------+---------|
|24. Другі головні колії залізниць без тунелів і мостів| 5,6 |
|(шляхопроводів) довжиною понад 50 м | |
|------------------------------------------------------+---------|
|25. Електрифікація залізничних дільниць | 4,3 |
|------------------------------------------------------+---------|
|26. Розбудова залізничних вузлів, станцій, | 3,6 |
|реконструкція залізниць (підсилення окремих дільниць | |
|і залізничних напрямів) та інші види будівництва на | |
|експлуатованій мережі | |
|------------------------------------------------------+---------|
|27. Автомобільні дороги загальнодержавного значення і | |
|місцеві (з твердим покриттям) 1 - 4 категорії без | |
|тунелів і мостів (шляхопроводів) довжиною понад 50 м: | |
|------------------------------------------------------+---------|
|а) при використанні для будівництва доріг тимчасових | 5,9 |
|пересувних асфальтобетонних заводів | |
|------------------------------------------------------+---------|
|б) при отриманні асфальтобетону і цементобетону для | 3,9 |
|покриття доріг від діючих стаціонарних підприємств | |
|------------------------------------------------------+---------|
|28. Метрополітени | 5,6 |
|------------------------------------------------------+---------|
|29. Залізничні та автодорожні мости довжиною понад 50 | 9,1 |
|м і шляхопроводи | |
|------------------------------------------------------+---------|
|30. Міські мости і шляхопроводи: | |
|------------------------------------------------------+---------|
|а) в місцях постійної дислокації мостобудівних | 4,2 |
|організацій | |
|------------------------------------------------------+---------|
|б) в інших пунктах | 6,1 |
|------------------------------------------------------+---------|
|31. Аеродроми: | |
|------------------------------------------------------+---------|
|а) майданчики аеродромів | 4,8 |
|------------------------------------------------------+---------|
|б) будівлі та споруди службово-технічної зони | 2,9 |
|------------------------------------------------------+---------|
|32. Морські порти та портові споруди | 4,5 |
|------------------------------------------------------+---------|
|33. Об'єкти річкового транспорту | 4,9 |
|------------------------------------------------------+---------|
|34. Колекторні тунелі | 4,6 |
|----------------------------------------------------------------|
| Житлово-громадське будівництво в містах і робітничих селищах |
|----------------------------------------------------------------|
|35. Житлові будинки та благоустрій: | |
|------------------------------------------------------+---------|
|а) житлові будинки, в тому числі зі вбудованими | 0,95|
|приміщеннями (магазинами, пральнями тощо) | |
|------------------------------------------------------+---------|
|б) мікрорайони, квартали, комплекси житлових та | 1,03|
|громадських будівель (включаючи зовнішні мережі та | |
|благоустрій) | |
|------------------------------------------------------+---------|
|в) благоустрій міст і селищ (включно з роботами з | 1,2 |
|улаштування вулиць, проїздів, тротуарів, зелених | |
|насаджень) | |
|------------------------------------------------------+---------|
|36. Школи, дитячі садки, ясла, магазини, | 1,5 |
|адміністративні будівлі, кінотеатри, театри, картинні | |
|галереї та інші будівлі громадського будівництва | |
|------------------------------------------------------+---------|
|37. Учбові й лікувальні будівлі та споруди, науково- | 1,5 |
|дослідні, конструкторські та проектні інститути | |
|------------------------------------------------------+---------|
|38. Об'єкти комунального призначення (лазні, пральні, | 1,3 |
|крематорії тощо) | |
|------------------------------------------------------+---------|
|39. Зовнішні мережі водопроводу, каналізації, тепло- | 1,3 |
|та газопостачання в межах міста (лінійна частина) | |
|------------------------------------------------------+---------|
|40. Водопостачання та каналізація міст (комплекс | 2,0 |
|інженерних споруд у складі трубопроводів, насосних | |
|станцій, очисних споруд тощо) | |
|------------------------------------------------------+---------|
|41. Міський електричний транспорт (трамвайні депо, | 2,4 |
|тролейбусні депо, трамвайні та тролейбусні лінії, | |
|тягові підстанції, кінцеві станції, майстерні) | |
|------------------------------------------------------+---------|
|42. Колії швидкісного трамваю | 3,6 |
|------------------------------------------------------+---------|
|43. Санаторії, будинки відпочинку, турбази, | 1,9 |
|пансіонати, профілакторії, піонерські табори | |
|----------------------------------------------------------------|
| Інші види будівництва |
|----------------------------------------------------------------|
|44. Будівлі та споруди по прийманню, зберіганню та | 2,8 |
|переробленню зерна та хлібозаводи | |
|------------------------------------------------------+---------|
|45. Об'єкти будівництва Міністерства оборони: | |
|------------------------------------------------------+---------|
|а) загальновійськового та спеціального призначення | 3,2 |
|------------------------------------------------------+---------|
|б) житлового, казарменого, комунального та культурно- | 2,4 |
|побутового призначення | |
|------------------------------------------------------+---------|
|46. Мережі та споруди зв'язку: | |
|------------------------------------------------------+---------|
|а) радіорелейні лінії зв'язку | 6,9 |
|------------------------------------------------------+---------|
|б) станційні споруди, кабельні та повітряні | 4,9 |
|магістралі, кабельні та повітряні лінії зонового | |
|(міжобласного) та сільського зв'язку | |
|------------------------------------------------------+---------|
|в) міські телефонні мережі, міжстанційні лінії зв'язку| 2,2 |
|та вузли | |
|------------------------------------------------------+---------|
|г) інші об'єкти (поштамти, районні вузли зв'язку | 3,5 |
|тощо) | |
|------------------------------------------------------+---------|
|д) об'єкти радіомовлення та телебачення | 3,5 |
|------------------------------------------------------+---------|
|47. Сільськогосподарське будівництво, включаючи | 3,0 |
|житлове та громадське будівництво в сільській | |
|місцевості (крім будівництва автомобільних доріг та | |
|електрифікації) | |
|------------------------------------------------------+---------|
|48. Водогосподарське будівництво та гідротехнічні | 4,2 |
|споруди, риборозвідномеліоративні та ставові споруди | |
|рибгоспів, риборозвідних заводів по відтворенню рибних| |
|запасів і нерестово-виросткових господарств Державного| |
|департаменту рибного господарства Міністерства | |
|аграрної політики України | |
|------------------------------------------------------+---------|
|49. Магістральні трубопроводи за межами міст: | |
|------------------------------------------------------+---------|
|а) водопостачання, каналізація | 2,7 |
|------------------------------------------------------+---------|
|б) газопроводи і нафтопроводи: | |
|майданчикові споруди (компресорні і насосні станції, | 6,9 |
|газорозподільні станції) | |
|лінійна частина (включаючи електрохімізацію та | 2,3 |
|технічні лінії зв'язку) | |
|------------------------------------------------------+---------|
|в) теплові мережі | 2,1 |
|------------------------------------------------------+---------|
|50. Очисні споруди, водопровідні і каналізаційні | 3,7 |
|станції, що будуються за самостійним проектом | |
|------------------------------------------------------+---------|
|51. Підприємства постачання | 2,4 |
|------------------------------------------------------+---------|
|52. Підприємства інших галузей промисловості | 2,4 |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Усереднені показники цього додатка застосовуються для визначення в інвесторській кошторисній документації ліміту коштів на зведення титульних тимчасових будівель та споруд при визначенні кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт, яка обчислена на підставі ресурсних елементних кошторисних норм, введених в дію з 1 січня 2000 року, та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси. При розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи ці показники не застосовуються.

2. Усереднені показники виражені у відсотках від кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт і застосовуються залежно від видів будівництва, підприємств, будівель чи споруд, які встановлюються найменуванням проекту. Диференціювати кошторисні усереднені показники за питомою вагою того чи іншого виду будівництва в обсязі будівельно-монтажних робіт по будівництву не слід. В разі, якщо проектом передбачено спорудження водопроводу та каналізації двома способами: відкритим методом та методом щитової проходки усереднені показники на будівництво тимчасових будівель та споруд слід приймати на обсяги робіт, виконуваних способом щитової проходки за пунктом "колекторні тунелі", а на обсяги робіт, виконуваних відкритим способом, - за відповідними пунктами таблиці: "Зовнішні мережі водопроводу, каналізації, тепло- та газопостачання в межах міста" або ж "Магістральні трубопроводи за межами міст: а) водопостачання, каналізація".

3. В разі, коли для здійснення будівництва залучаються декілька генеральних підрядників, усереднені показники мають прийматися:

- на обсяги робіт, виконуваних генеральним підрядником, що будує основні об'єкти, - відповідні усереднені показники без коригування;

- на обсяги робіт, виконуваних іншими генеральними підрядниками, що будують під'їзні залізниці та автомобільні дороги, ТЕЦ, лінії електропередачі тощо, - відповідні усереднені показники з коефіцієнтом 0,8.

4. Застосування кошторисних усереднених показників у зведених кошторисних розрахунках на розширення, реконструкцію та технічне переоснащення діючих підприємств, будівель та споруд або будівництво подальших черг, нових цехів, виробництв, господарств і комунікацій на території діючих підприємств чи прилеглих до неї майданчиках провадиться з коефіцієнтом 0,8 до показників цього додатка. Зазначений коефіцієнт не слід застосовувати при розширюванні об'єктів меліоративного та водогосподарського будівництва.

5. При складанні зведених кошторисних розрахунків на окремі види будівництва, що відсутні в таблиці додатка, розмір коштів на тимчасові будівлі та споруди можна визначати за розрахунком, заснованим на відповідних даних розділу проекту або за показниками цього додатка по аналогічних видах будівництва.

6. Кошторисні усереднені показники враховують будівництво повного комплексу тимчасових будівель та споруд, необхідних для проведення будівельно-монтажних робіт, а також для обслуговування робітників будівництва, в межах будівельного майданчика з урахуванням можливості пристосування й використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель та споруд сталого типу.

В разі, якщо проектом не передбачено спорудження залізниці та автомобільних доріг, інженерних комунікацій, що можуть бути використані під час будівництва, вартість зведення необхідних тимчасових під'їзних доріг та інших комунікацій для забезпечення будівництва електроенергією, водою, теплом тощо визначається в залежності від довжини комунікацій (від пункту примикання джерела одержання до будівельного майданчика), їх конструкції, встановлених проектом організації будівництва, за відповідними кошторисними нормативами.

Додаток 7
Довідковий

Усереднені показники для визначення ліміту коштів на титульні
тимчасові будівлі та споруди в інвесторській кошторисній
документації на ремонтно-будівельні роботи

Таблиця

   ------------------------------------------------------------------
| N | Назва видів ремонту |Норма, |
|норми | | % |
|------+-------------------------------------------------+-------|
| 1 | 2 | 3 |
|------+-------------------------------------------------+-------|
| | Розділ 1. Ремонт будівель у цілому | |
|------+-------------------------------------------------+-------|
|1.1. |Житлові будинки | 0,8 |
|------+-------------------------------------------------+-------|
|1.2. |Об'єкти комунального та соціально-культурного | 1,3 |
| |призначення | |
|------+-------------------------------------------------+-------|
| | Розділ 2. Ремонт окремих елементів будівель | |
|------+-------------------------------------------------+-------|
|2.1. |Фасади | 0,2 |
|------+-------------------------------------------------+-------|
|2.2. |Дахи (покрівлі) | 0,3 |
|------+-------------------------------------------------+-------|
|2.3. |Внутрішні ремонтно-будівельні роботи крім | 0,2 |
| |внутрішніх інженерних мереж | |
|------+-------------------------------------------------+-------|
|2.4. |Внутрішні інженерні мережі | 0,2 |
|------+-------------------------------------------------+-------|
| | Розділ 3. Ремонт зовнішніх комунікацій та | |
| | об'єктів благоустрою | |
|------+-------------------------------------------------+-------|
|3.1. |Зовнішні мережі водопроводу, каналізації, тепло- | 1,1 |
| |та газопостачання (лінійна частина без | |
| |магістралей), електропостачання, слабкострумові | |
| |тощо | |
|------+-------------------------------------------------+-------|
|3.2. |Міські дороги та проїзди | 1,2 |
|------+-------------------------------------------------+-------|
|3.3. |Озеленення | 1,0 |
|------+-------------------------------------------------+-------|
|3.4. |Міські мости, набережні, берегоукріплення | 3,2 |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Усереднені показники цього додатка застосовуються для визначення в інвесторській кошторисній документації ліміту коштів на зведення титульних тимчасових будівель та споруд при визначенні кошторисної вартості ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, яка обчислена на підставі ресурсних елементних кошторисних норм, введених в дію з 1 жовтня 2000 року, та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси. При розрахунках за виконані ремонтно-будівельні роботи ці показники не застосовуються.

2. Витрати на тимчасові будівлі і споруди при виконанні ремонтно-будівельних робіт визначаються у відсотках від кошторисної вартості ремонтно-будівельних робіт за показниками таблиці. Показники розраховано для ремонту або будівель і споруд в цілому, або для окремих елементів будівлі та видів робіт:

1. Ремонт будівель у цілому;

2. Ремонт окремих елементів будівель;

3. Ремонт зовнішніх комунікацій і об'єктів благоустрою.

3. До ремонту будівель у цілому відноситься комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних засобів по усуненню морального і фізичного зносу по об'єкту в цілому, не пов'язаних із зміною основних техніко-економічних показників. Показники розділу 2 таблиці застосовуються у випадку ремонту не будівлі в цілому, а окремих її елементів.

4. До ремонту окремих елементів будівель відноситься ремонт, при якому вартість ремонту однієї з конструкцій (фасад, дах тощо) або інженерної системи складає більше, ніж 40 % загальної кошторисної вартості ремонту об'єкта.

При ремонті двох чи більше елементів будівлі витрати на тимчасові будівлі і споруди визначаються за показниками, у відповідності з питомою вагою кошторисної вартості відповідних видів робіт.

Наприклад: при загальній кошторисній вартості за підсумком прямих витрат 18 тис.грн., в т.ч. на ремонт фасаду - 10 тис.грн. (56 %), на ремонт даху 6 тис.грн. (33 %) та ремонт внутрішніх інженерних мереж - 2 тис.грн. (11 %), усереднений показник коштів на тимчасові будівлі та споруди розраховується:

0,2 х 0,56 + 0,3 х 0,33 + 0,8 х 0,11 = 0,44

5. Усереднені показники витрат на будівництво тимчасових будівель і споруд по розділу 3 таблиці застосовуються лише тоді, коли зазначені в розділі роботи передбачені самостійним зведеним кошторисним розрахунком.

Додаток 8
Довідковий

Усереднені показники для визначення ліміту коштів на
додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт
(крім ремонтно-будівельних) у зимовий період

Таблиця 1

   ------------------------------------------------------------------
| Вид будівництва | Вид строительства |Усереднені |
| | |кошторисні |
| | |показники, % |
| | |-------------|
| | |Температурні |
| | | зони |
| | |-------------|
| | | I | II |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|I. Паливно- |I. Топливно- | | |
|енергетичний комплекс | энергетический комплекс | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|1. Підприємства |1. Предприятия | 0,65 | 1,3 |
|нафтової і газової |нефтяной и газовой | | |
|промисловості |промышленности | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|2. Підприємства |2. Предприятия | 0,5 | 1,2 |
|нафтопереробної і |нефтеперерабатывающей | | |
|нафтохімічної |и нефтехимической | | |
|промисловості |промышленности | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|3. Підприємства |3. Предприятия | 0,6 | 1,3 |
|вугільної |угольной | | |
|промисловості (крім |промышленности (кроме | | |
|гірничопрохідницьких |горнопроходческих | | |
|робіт) |работ) | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|4. Підприємства |4. Предприятия | | |
|енергетичного |энергетического | | |
|будівництва: |строительства: | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|а) теплові |а) тепловые | 0,6 | 1,3 |
|електростанції |электростанции | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|б) |б) | 0,8 | 1,5 |
|гідроелектростанції |гидроэлектростанции | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|в) атомні |в) атомные | 0,7 | 1,5 |
|електростанції |электростанции | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|г) електричні |г) электрические | 0,5 | 1,0 |
|підстанції |подстанции | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|д) теплові мережі |д) тепловые сети | 0,4 | 0,9 |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|е) повітряні лінії |е) воздушные линии | 0,2 | 0,5 |
|електропередачі 35 кВ |электропередачи 35 кВ | | |
|і вище |и выше | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|ж) повітряні лінії |ж) воздушные линии | 0,3 | 0,8 |
|електропередачі 0,4 - |электропередачи 0,4 - | | |
|10,0 кВ |10,0 кВ | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|5. Підприємства |5. Предприятия | 0,7 | 1,4 |
|торф'яної |торфяной | | |
|промисловості |промышленности | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|6. Гірничопрохідницькі |6. Горнопроходческие | | |
|роботи (без |работы (без | | |
|загальношахтових |общешахтных | | |
|витрат): |расходов): | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|а) шахтні стволи (з |а) шахтные стволы (с | 0,7 | 1,6 |
|урахуванням витрат на |учетом затрат на | | |
|підігрівання повітря, |подогрев подаваемого в | | |
|яке подається в |шахту воздуха) | | |
|шахту) | | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|б) у тому числі, |б) в том числе, | 0,6 | 1,6 |
|витрати на |затраты на подогрев | | |
|підігрівання повітря |воздуха | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|в) горизонтальні і |в) горизонтальные и | 1,0 | 1,8 |
|похилі виробки (з |наклонные выработки (с | | |
|урахуванням витрат на |учетом затрат на | | |
|підігрівання повітря, |подогрев подаваемого в | | |
|яке подається у |выработки воздуха) | | |
|виробки) | | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|г) у тому числі, |г) в том в числе, | 0,9 | 1,7 |
|витрати на |затраты на подогрев | | |
|підігрівання повітря |воздуха | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
| II. Металургійний |II. Металлургический | | |
| комплекс | комплекс | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|1. Підприємства чорної |1. Предприятия черной | 0,6 | 0,8 |
|металургії (крім |металлургии (кроме | | |
|гірничопрохідницьких |горнопроходческих | | |
|робіт і об'єктів |работ и объектов | | |
|шахтової поверхні) |шахтной поверхности) | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|2. Підприємства |2. Предприятия цветной | 0,5 | 1,0 |
|кольорової металургії |металлургии (кроме | | |
|(крім |горнопроходческих | | |
|гірничопрохідницьких |работ и объектов | | |
|робіт і об'єктів |шахтной поверхности) | | |
|шахтової поверхні) | | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|III. Хіміко-лісовий | III. Химико-лесной | | |
| комплекс | комплекс | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|1. Підприємства |1. Предприятия | 0,5 | 1,0 |
|хімічної |химической | | |
|промисловості |промышленности | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|2. Підприємства |2. Предприятия лесной, | 0,5 | 0,9 |
|лісової, |деревообрабатывающей и | | |
|деревообробної і |целлюлозно-бумажной | | |
|целюлозно-паперової |промышленности | | |
|промисловості | | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|3. Підприємства |3. Предприятия | 0,5 | 0,8 |
|медичної |медицинской | | |
|промисловості |промышленности | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|4. Підприємства |4. Предприятия | 0,6 | 1,2 |
|мікробіологічної |микробиологической | | |
|промисловості |промышленности | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|IV. Машинобудівельний |IV. Машиностроительный | | |
| комплекс | комплекс | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|1. Підприємства |1. Предприятия | 0,6 | 1,1 |
|важкого, енергетичного |тяжелого, | | |
|і транспортного |энергетического и | | |
|машинобудування |транспортного | | |
| |машиностроения | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|2. Підприємства |2. Предприятия | 0,3 | 0,9 |
|сільськогосподарського |сельскохозяйственного | | |
|і тракторного |и тракторного | | |
|машинобудування |машиностроения | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|3. Підприємства |3. Предприятия | 0,7 | 1,2 |
|електротехнічної |электротехнической | | |
|промисловості |промышленности | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|4. Підприємства |4. Предприятия | 0,6 | 1,1 |
|верстатобудівної та |станкостроительной и | | |
|інструментальної |инструментальной | | |
|промисловості |промышленности | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|5. Підприємства |5. Предприятия | 0,6 | 1,1 |
|приладобудування і |приборостроения и | | |
|засобів автоматизації |средств автоматизации | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|6. Підприємства |6. Предприятия | 0,6 | 1,2 |
|автомобільної та |автомобильной и | | |
|підшипникової |подшипниковой | | |
|промисловості |промышленности | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|7. Підприємства |7. Предприятия легкого | 0,6 | 1,1 |
|легкого та іншого |и прочего | | |
|машинобудування |машиностроения | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
| V. Агропромисловий |V. Агропромышленный | | |
| комплекс | комплекс | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|1. Сільськогосподарське|1. Сельскохозяйственное | 0,4 | 1,0 |
|будівництво (ремонтні |строительство | | |
|майстерні, бази |(ремонтные мастерские, | | |
|постачання, теплично- |базы снабжения, | | |
|парникові комбінати |теплично-парниковые | | |
|тощо) |комбинаты и т. п.) | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|2. Підприємства |2. Предприятия пищевой | 0,6 | 1,1 |
|харчової |промышленности | | |
|промисловості | | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|3. Підприємства |3. Предприятия мясной | 0,5 | 0,8 |
|м'ясної промисловості, |промышленности, | | |
|підприємства первинної |предприятия первичной | | |
|обробки |обработки | | |
|сільськогосподарської |сельскохозяйственной | | |
|продукції |продукции | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|4. Підприємства |4. Предприятия | 0,5 | 0,8 |
|молочної |молочной промышленности, | | |
|промисловості, цукрові |сахарные и консервные | | |
|і консервні заводи |заводы | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|5. Підприємства |5. Предприятия рыбного | 0,6 | 1,2 |
|рибного господарства |хозяйства | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|6. Склади і сховища |6. Склады и хранилища | 0,5 | 1,0 |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|7. Елеватори із |7. Элеваторы из | 0,5 | 0,9 |
|збірного залізобетону |сборного железобетона | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|8. Елеватори з |8. Элеваторы из | 1,8 | 2,8 |
|монолітного |монолитного | | |
|залізобетону |железобетона | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|9. Холодильники |9. Холодильники | 0,6 | 1,3 |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
| VI. Комплекс | VI. Комплекс | | |
| транспорту і зв'язку | транспорта и связи | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|1. Будівництво |1. Строительство | 0,3 | 1,6 |
|нафтогазопродуктопрово-|нефтегазопродуктопроводов | | |
|дів | | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|2. Будівництво |2. Строительство | | |
|виробничих і службових |производственных и | | |
|будівель експлуатації |служебных зданий | | |
|транспорту: |эксплуатации транспорта: | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|а) залізничного |а) железнодорожного | 1,2 | 1,7 |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|б) автомобільного, |б) автомобильного, | 0,6 | 1,1 |
|бази ремонту і |базы по ремонту и | | |
|обслуговування |обслуживанию | | |
|будівельних машин |строительных машин | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|в) морського |в) морского | 0,4 | 1,1 |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|г) річкового |г) речного | 0,5 | 1,0 |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|д) повітряного |д) воздушного | 0,3 | 0,8 |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|3. Льотні поля |3. Летные поля | 0,2 | 0,8 |
|повітряного транспорту |воздушного транспорта | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|4. Будівництво доріг: |4. Строительство дорог: | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|а) освоєння траси і |а) освоение трассы и | 0,4 | 1,2 |
|підготовлення |подготовка территории | | |
|території будівництва |строительства | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|б) земляне полотно з |б) земляное полотно из | 1,8 | 3,3 |
|грунтів звичайних |грунтов обыкновенных | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|в) те саме, з грунтів |в) то же, из грунтов | 0,4 | 1,0 |
|дренувальних |дренирующих | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|г) те саме, з грунтів |г) то же, из грунтов | 0,2 | 0,6 |
|скельних |скальных | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|д) зведення земляного |д) возведение | 1,4 | 2,8 |
|полотна доріг |земляного полотна дорог | | |
|гідромеханізованим |гидромеханизированным | | |
|способом |способом | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|е) укріплення |е) укрепление | 0,2 | 0,6 |
|земляного полотна і |земляного полотна и | | |
|регуляційних споруд |регуляционных сооружений | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|ж) великі мости із |ж) большие мосты с | 1,4 | 2,6 |
|залізничною прогоновою |железнодорожным | | |
|спорудою |пролетным строением | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|з) те саме, з |з) то же, с | 0,5 | 1,1 |
|металевою прогоновою |металлическим | | |
|спорудою |пролетным строением | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|й) інші штучні |и) прочие | 0,7 | 1,6 |
|споруди |искусственные сооружения | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|к) верхня будова колії |к) верхнее строение пути | 0,4 | 0,8 |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|л) електрифікація |л) электрификация | 0,6 | 1,2 |
|залізниць, інші |железных дорог, прочие | | |
|енергетичні споруди та |энергетические | | |
|обладнання |сооружения и устройства | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|м) будови зв'язку, |м) устройства связи, | 0,5 | 1,4 |
|сигналізації, |сигнализации, | | |
|централізації та |централизации и | | |
|блокування |блокировки | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|н) споруди |н) сооружения | 1,0 | 2,0 |
|водопостачання і |водоснабжения и | | |
|каналізації (без |канализации (без | | |
|зовнішніх |наружных трубопроводов | | |
|трубопроводів і мереж) |и внешних сетей) | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|Дорожнє покриття: |Дорожное покрытие: | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|п) із збірних |п) из сборных | 0,25 | 0,4 |
|залізобетонних плит |железобетонных плит | | |
|-----------------------+--------------------------+------+------|
|р) цементно-бетонне |р) цементно-бетонное | 1,0 | 1,4 |

     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |с) асфальтобетонне     |с) асфальтобетонное       | 0,85 |  1,2 |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |т) чорне щебеневе      |т) черное щебеночное      |  0,8 |  1,0 |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |у) гравійне або        |у) гравийное или          |  0,3 |  0,6 |
     |щебеневе               |щебеночное                |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |5. Будівництво         |5. Строительство          |  0,5 |  0,8 |
     |будівель та споруд     |зданий и сооружений       |      |      |
     |зв'язку                |связи                     |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |   VII. Будівельний    |  VII. Строительный       |      |      |
     |       комплекс        |       комплекс           |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |1. Підприємства        |1. Предприятия            |      |      |
     |промисловості          |промышленности            |      |      |
     |будівельних            |строительных              |      |      |
     |матеріалів:            |материалов:               |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |а) заводи і полігони   |а) заводы и полигоны      |  0,7 |  1,2 |
     |збірних залізобетонних |сборных железобетонных    |      |      |
     |і бетонних конструкцій |и бетонных конструкций    |      |      |
     |та виробів             |и изделий                 |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |б) дробильно-          |б) дробильно-             |  0,5 |  1,1 |
     |сортувальні заводи,    |сортировочные заводы,     |      |      |
     |кар'єри глини і        |карьеры глины и           |      |      |
     |гравійно-піщаних       |гравийно-песчаных         |      |      |
     |матеріалів             |материалов                |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |в) заводи стінових     |в) заводы стеновых        |  0,6 |  1,2 |
     |матеріалів,            |материалов, кровельных    |      |      |
     |покрівельних і         |и гидроизоляционных       |      |      |
     |гідроізоляційних       |материалов                |      |      |
     |матеріалів             |                          |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |г) цементні заводи,    |г) цементные заводы,      |  0,6 |  1,0 |
     |підприємства           |предприятия               |      |      |
     |азбестоцементної та    |асбестоцементной и        |      |      |
     |санітарно-технічної    |санитарно-технической     |      |      |
     |промисловості          |промышленности            |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |д) підприємства        |д) предприятия            |  0,5 |  1,0 |
     |скляної промисловості  |стекольной промышленности |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |е) підприємства        |е) предприятия            |  0,4 |  0,9 |
     |будівельної кераміки   |строительной керамики     |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |ж) підприємства        |ж) предприятия            | 0,45 |  1,1 |
     |полімерних будівельних |полимерных                |      |      |
     |матеріалів             |строительных материалов   |      |      |


     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |   VIII. Соціальний    |   VIII. Социальный       |      |      |
     |       комплекс        |       комплекс           |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |1. Будівництво         |1. Строительство жилых    |      |      |
     |житлових і громадських |и общественных            |      |      |
     |будівель:              |зданий:                   |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |а) житлові будинки     |а) жилые здания           | 0,3. |  0,5 |
     |великопанельні та      |крупнопанельные и         |      |      |
     |об'ємно-блокові        |объемно-блочные           |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |б) житлові будинки     |б) жилые здания           |  0,4 |  0,7 |
     |цегляні та з блоків    |кирпичные и из блоков     |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |в) житлові будинки     |в) жилые здания           |  0,3 |  0,6 |
     |дерев'яні              |деревянные                |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |г) будинки             |г) здания                 |  0,5 |  0,8 |
     |громадського           |общественного             |      |      |
     |призначення (школи,    |назначения (школы,        |      |      |
     |навчальні заклади,     |учебные заведения,        |      |      |
     |клуби, дитячі садки та |клубы, детские сады и     |      |      |
     |ясла, лікарні,         |ясли, больницы,           |      |      |
     |санаторії, будинки     |санатории, дома отдыха    |      |      |
     |відпочинку тощо) і     |и др.) и объекты          |      |      |
     |об'єкти комунального   |коммунального             |      |      |
     |господарства           |хозяйства                 |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |2. Будівництво         |2. Строительство          |      |      |
     |метрополітенів:        |метрополитена:            |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |а) закритим способом з |а) закрытым способом с    |  0,4 |  0,6 |
     |підігріванням повітря  |подогревом воздуха        |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |б) те саме, без        |б) то же, без             |  0,2 |  0,4 |
     |підігрівання повітря   |подогрева воздуха         |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |в) відкритим способом  |в) открытым способом      |  0,6 |  1,2 |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |3. Підприємства        |3. Предприятия            |  0,4 |  0,7 |
     |поліграфічної          |полиграфической           |      |      |
     |промисловості          |промышленности            |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |4. Будівництво         |4. Строительство          |      |      |
     |зовнішніх              |наружных                  |      |      |
     |трубопроводів:         |трубопроводов:            |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |а) водопостачання і    |а) водоснабжение и        |  0,4 |  1,0 |
     |газопроводи у м'яких   |газопроводы в мягких      |      |      |
     |грунтах (із земляними  |грунтах (с земляными      |      |      |
     |роботами)              |работами)                 |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |б) каналізація у       |б) канализация в          |  0,7 |  1,2 |
     |м'яких грунтах (із     |мягких грунтах (с         |      |      |
     |земляними роботами)    |земляными работами)       |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |в) водопостачання,     |в) водоснабжение,         |  0,3 |  0,6 |
     |газопроводи або        |газопроводы или           |      |      |
     |каналізація у скельних |канализация в скальных    |      |      |
     |грунтах                |грунтах                   |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |г) насосні станції     |г) насосные станции       |  1,3 |  1,9 |
     |водопровідні           |водопроводные             |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |д) те саме,            |д) то же,                 |  1,5 |  2,3 |
     |каналізаційні          |канализационные           |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |є) очисні споруди      |е) очистные сооружения    |  0,6 |  1,1 |
     |водопровідні           |водопроводные             |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |ж) те саме,            |ж) то же,                 |  0,8 |  1,4 |
     |каналізаційні          |канализационные           |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |  IX. Галузі, які не   |   IX. Отрасли, не        |      |      |
     |  входять у комплекс   | входящие в комплекс      |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |1. Підприємства легкої |1. Предприятия легкой     |  0,6 |  1,0 |
     |промисловості          |промышленности            |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |2. Меліоративне і      |2. Мелиоративное и        |      |      |
     |водогосподарське       |водохозяйственное         |      |      |
     |будівництво:           |строительство:            |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |а) зрошення            |а) орошение               |  1,0 |  1,7 |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |б) осушення            |б) осушение               |  1,5 |  2,4 |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |3. Підприємства        |3. Предприятия            |  0,5 |  1,0 |
     |авіаційної та          |авиационной и             |      |      |
     |оборонної              |оборонной                 |      |      |
     |промисловості,         |промышленности, общего    |      |      |
     |загального             |машиностроения            |      |      |
     |машинобудування        |                          |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |4. Підприємства        |4. Предприятия            |  0,6 |  1,1 |
     |суднобудівної          |судостроительной          |      |      |
     |промисловості          |промышленности            |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |5. Підприємства        |5. Предприятия            |  0,5 |  1,0 |
     |промисловості засобів  |промышленности средств    |      |      |
     |зв'язку, радіо та      |связи, радио и            |      |      |
     |електроніки            |электроники               |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |6. Інші види           |6. Прочие виды            |      |      |
     |будівництва:           |строительства:            |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |а) колектори для       |а) коллекторы для         |  0,6 |  1,1 |
     |підземних споруд       |подземных сооружений      |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |б) пішохідні підземні  |б) пешеходные             |  0,5 |  1,0 |
     |переходи               |подземные переходы        |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |в) берегоукріплення та |в) берегоукрепление и     |  0,2 |  0,5 |
     |спорудження набережних |сооружение набережных     |      |      |
     |-----------------------+--------------------------+------+------|
     |г) садіння і           |г) посадка и пересадка    |  0,6 |  1,3 |
     |пересадження дерев і   |деревьев и кустарников    |      |      |
     |чагарників з           |с подготовкой             |      |      |
     |підготовленням         |посадочных мест           |      |      |
     |садильних місць        |(включая стоимость        |      |      |
     |(включаючи вартість    |деревьев и                |      |      |
     |дерев і чагарників)    |кустарников)              |      |      |
     ------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Усереднені кошторисні показники цього додатка застосовуються для визначення в інвесторській кошторисній документації ліміту додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період, кошторисна вартість яких обчислена на підставі ресурсних елементних кошторисних норм, введених у дію з 1 січня 2000 року, та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси.

2. Усередненими кошторисними показниками, за винятком обумовлених випадків, враховано всі додаткові витрати, пов'язані з ускладненням виконання робіт у зимовий період, перелік яких наведено в ДБН Д.1.1-1-2000, розділ 3, пункт 3.1.15.1.

3. Норми додаткових витрат диференційовано за температурними зонами залежно від умов зимового періоду.

4. Усереднені кошторисні показники додаткових витрат визначено у відсотках від кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт від підсумку глав 1 - 8 Зведеного кошторисного розрахунку, які виконуються при плюсовій температурі довкілля. Ці показники наведено у таблиці 1.

5. Температурна зона і тривалість розрахункового зимового періоду для кожної конкретної будови визначається відповідно до місця її розташування згідно з додатком 10.

6. У місцевостях, розташованих південніше I зони, додаткові витрати, спричинені специфічними умовами виконання робіт у зимовий період року, можуть відшкодовуватись організаціям, які виконують роботи, за нормами, встановленими для I зони, за робочі дні із середньодобовою температурою зовнішнього повітря нижче 0 град.С. При цьому сума додаткових витрат, обчислена на весь обсяг виконаних робіт, зменшується пропорційно до відношення числа робочих днів із середньодобовою температурою зовнішнього повітря нижче 0 град.С до загальної кількості робочих днів за період виконання всього обсягу робіт. Кількість робочих днів з мінусовою температурою слід приймати на підставі даних органів метеорологічної служби, а за її відсутності в даній місцевості - на підставі відповідних актів, погоджених із замовником.

7. Усередненими кошторисними показниками додатка не враховано витрати:

а) на тимчасове опалення поза межами встановленого опалювального сезону для усунення підвищеної вологості конструкцій або оброблюваних поверхонь при виконанні опоряджувальних та інших спеціальних робіт відповідно до вимог технічних умов; вказані витрати рекомендується визначати в порядку, передбаченому в додатку 12, з урахуванням потрібного терміну тимчасового опалення на підставі розрахунку, виконаного проектною організацією;

б) на очищення від снігу під'їзних безрейкових доріг, що перебувають у віданні будівництва, від магістралей до будівельних майданчиків, а також на первісне очищення від снігу площі забудови об'єктів будівництва (з урахуванням організації робочої зони), які починаються в зимовий період.

8. У місцевостях, що зазнають впливу вітрів швидкістю понад 10 м/сек., до суми додаткових витрат, обчислених за усередненими кошторисними показниками таблиці 1 додатка, замовником можуть здійснюватися доплати залежно від кількості вітряних днів у зимовий період (таблиця 2).

Таблиця 2

   ------------------------------------------------------------------
| Кількість вітряних днів у | Коефіцієнт збільшення |
| зимовий період, у відсотках | додаткових витрат |
|------------------------------+---------------------------------|
| понад 10 до 30 | 1,05 |
| понад 30 | 1,08 |
------------------------------------------------------------------

Підставою для оплати додаткових витрат, пов'язаних із впливом вітрів швидкістю понад 10 м/сек. у зимовий період, є довідки місцевих органів гідрометеорологічної служби.

9. Усереднені кошторисні показники розраховано за окремими видами будівництва.

Показники на будівництво метрополітенів у таблиці 1 визначено у відсотках від кошторисної вартості основних робіт (без обслуговувальних процесів) за главами 2 - 7 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, витрати при виконанні решти робіт у зимовий період треба визначати додатково за показниками таблиці 1:

п. VI.4а - на роботи при підготовленні території будівництва (глава 1 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва);

п. VI.2а - на тимчасові будівлі та споруди (глава 8 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва).

10. Показники таблиці 1 є середньорічними. Їх можна застосовувати для визначення кошторисного ліміту на подорожчання будівельно-монтажних робіт у зимовий період. При розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи ці показники не застосовуються.

У показниках таблиці 1 прийнято середні значення питомої ваги зимового періоду в році, які наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

   ------------------------------------------------------------------
| Температурні зони | Питома вага зимового періоду в |
| | році (в середньому) |
|--------------------------+-------------------------------------|
| I | 0,23 |
| II | 0,33 |
------------------------------------------------------------------

11. Тривалість зимового періоду на окремих частинах території, віднесеної до певної температурної зони, може відрізнятися від середньозональної. У зв'язку з цим до суми додаткових витрат, обчисленої за середньозимовими показниками таблиці 1, треба застосовувати коефіцієнти, наведені в додатку 10.

12. Для житлових і громадських будівель додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період треба приймати за показниками п. VIII.1 таблиці 1 незалежно від виду будівництва в цілому.

13. Показники додаткових витрат, наведені в пунктах I.4а - ж, V.6, V.7, V.8, VI.4а - у, VI.5, VIII.4а - ж та IX.6г, слід застосовувати лише тоді, коли ці роботи передбачені самостійним зведеним кошторисним розрахунком. У решті випадків для вказаних робіт потрібно застосовувати показники таблиці 1 за відповідними видами промислового, житлово-цивільного, сільськогосподарського, водогосподарського та інших видів будівництва.

14. При застосуванні показників таблиці 1 для визначення додаткових витрат у місцевостях, розташованих південніше I температурної зони, сума додаткових витрат, обчислена в порядку, передбаченому п. 6 цих приміток, помножується на коефіцієнт 4,3, який визначає відношення тривалості року в днях до тривалості зимового періоду в I температурній зоні.

15. Для об'єктів будівництва, не передбачених у таблиці 1, можна застосовувати показники додаткових витрат аналогічних видів будівництва.

16. У зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва промислових вузлів додаткові витрати, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий період, визначаються за відповідними показниками таблиці 1, встановленими відповідно до галузей промисловості, виходячи з вартості будівельно-монтажних робіт по кожному підприємству в промисловому вузлі, що будується.

Додаткові витрати, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий період, при будівництві загальних для групи підприємств промислового вузла об'єктів допоміжних виробництв та господарств, під'їзних автомобільних доріг та залізниць, мереж енергопостачання, водопостачання, каналізації тощо визначаються для кожного такого об'єкта за відповідними показниками таблиці 1.

17. Показники додаткових витрат на будівництво об'єктів шахтної поверхні рудників кольорової та чорної металургії слід визначати за показниками, встановленими для підприємств вугільної промисловості.

18. Усереднені кошторисні показники додаткових витрат у зимовий період на будівництво житлових будинків, наведені в п. VIII.Іа - в таблиці 1, встановлені для житлових будинків, у проектах яких не враховуються зовнішні інженерні мережі, внутрішньоквартальне планування та проїзди, благоустрій, озеленення тощо.

19. Усереднені кошторисні показники додаткових витрат у зимовий період на будівництво житлових будинків, у проектах яких враховані зовнішні інженерні мережі, внутрішньоквартальне планування та проїзди, благоустрій, озеленення тощо, визначаються за відповідними показниками п. VIII.Іа - в таблиці 1 з коефіцієнтами:

- для житлових будинків великопанельних, об'ємно-блокових і дерев'яних К = 2;

- для житлових будинків цегляних та з блоків К = 1,7.

Додаток 9
Довідковий

Усереднені показники для визначення ліміту коштів на
додаткові витрати при виконанні ремонтно-будівельних
робіт у зимовий період

Таблиця

   ------------------------------------------------------------------
| Код| Види ремонту та конструкцій | Температурні|
| | | зони |
| | |-------------|
| | | I | II |
| | |-------------|
| | | Показники, %|
|----+---------------------------------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. Ремонт будівель у цілому |
|----------------------------------------------------------------|
|1.1 |Житлові будинки з цегляними стінами | 0,35 | 0,62 |
|1.2 |Житлові будинки великопанельні та об'ємно- | 0,33 | 0,55 |
| |блокові | | |
|1.3 |Житлові будинки дерев'яні та змішані | 0,41 | 0,84 |
|1.4 |Будинки громадського призначення (школи, | 0,40 | 0,79 |
| |навчальні заклади, дитячі садки та ясла, | | |
| |лікарні, лазні, пральні та інші будинки | | |
| |комунального та соціально-культурного | | |
| |призначення) | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Ремонт окремих елементів будівель |
|----------------------------------------------------------------|
|2.1 |Дах (покрівля) з покриттям із штучних | 0,23 | 0,47 |
| |матеріалів | | |
|2.2 |Дах (покрівля) з покриттям із рулонних | 0,76 | 1,46 |
| |матеріалів | | |
|2.3 |Фасади | 0,35 | 0,66 |
|2.4 |Внутрішні ремонтно-будівельні роботи крім | 0,17 | 0,30 |
| |внутрішніх інженерних мереж | | |
|2.5 |Внутрішні інженерні мережі | 0,15 | 0,26 |
|----------------------------------------------------------------|
| 3. Ремонт зовнішніх комунікацій |
|----------------------------------------------------------------|
|3.1 |Газопостачання та водопостачання | 0,30 | 0,77 |
|3.2 |Каналізація | 0,48 | 0,83 |
|3.3 |Теплові мережі | 0,30 | 0,65 |
|3.4 |Мережі електропостачання та слабкострумові | 0,25 | 0,54 |
|----------------------------------------------------------------|
| 4. Ремонт об'єктів зовнішнього благоустрою |
|----------------------------------------------------------------|
|4.1 |Дороги з асфальтовим покриттям | 0,45 | 0,68 |
|4.2 |Дороги з гравійним та щебеневим покриттям | 0,18 | 0,32 |
|4.3 |Дороги із збірних залізобетонних плит, з | 0,21 | 0,37 |
| |кам'яної брущатки та інших поштучних | | |
| |матеріалів | | |
|4.4 |Дорога з цементно-бетонним покриттям | 0,32 | 0,53 |
|4.5 |Мости залізобетонні | 0,68 | 1,31 |
|4.6 |Мости металеві | 0,27 | 0,59 |
|4.7 |Мости дерев'яні | 0,41 | 0,86 |
|4.8 |Набережні та підпірні стіни | 0,09 | 0,27 |
|4.9 |Озеленення | 0,32 | 0,81 |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Усереднені показники цього додатка застосовуються для визначення в інвесторській кошторисній документації ліміту коштів на покриття додаткових витрат при виконанні ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою у зимовий період, кошторисна вартість якого обчислена на підставі ресурсних елементних норм, введених в дію з 1 жовтня 2000 року, та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси.

2. Усередненими кошторисними показниками, за винятком окремо обумовлених випадків, враховано всі додаткові витрати, пов'язані з ускладненням виконання ремонтно-будівельних робіт у зимовий період, перелік яких наведено в ДБН Д.1.1-1- 2000, розділ 3, пункт 3.1.15.1.

3. Додаткові витрати при виконанні ремонтно-будівельних робіт в зимовий період визначаються за усередненими показниками, які виражені у відсотках і обчислюються від суми кошторисної вартості ремонтно-будівельних робіт і витрат на тимчасові будівлі та споруди.

4. Усереднені кошторисні показники додаткових витрат по розділу 1 таблиці призначені для визначення кошторисної вартості цих витрат при ремонті, який охоплює будинок у цілому, і розповсюджуються на всі види робіт, які відносяться до будівлі, що ремонтується, у тому числі на ремонт зовнішніх мереж та елементів зовнішнього благоустрою.

5. Усереднені кошторисні показники, передбачені розділом 2 таблиці, призначені для визначення додаткових витрат при ремонті окремих елементів (конструкцій, інженерних мереж) житлових, громадських будівель із супутніми роботами, якщо проектно-кошторисною документацією передбачається виконання ремонтно-будівельних робіт лише по зазначених конструкціях.

6. Усереднені кошторисні показники, передбачені розділами 3 і 4 таблиці, призначені для визначення додаткових витрат при ремонті зовнішніх комунікацій та об'єктів благоустрою.

7. Усереднені кошторисні показники додаткових витрат, наведені в таблиці, середньорічні. Їх слід застосовувати для визначення в інвесторській кошторисній документації ліміту додаткових витрат при виконанні будівельно-ремонтних робіт у зимовий період.

8. При розрахунках за обсяги виконаних будівельно-ремонтних робіт усереднені кошторисні показники цього додатка не застосовуються.

Додаток 10
Довідковий

Поділ території України за температурними зонами із зазначенням
зимових періодів і коефіцієнтів до середньорічних відсоткових
показників

Таблиця

-----------------------------------------------------------------------------
| N |Назви областей |Названия областей|Тем-|Розрахунковий |Коефі- |
| п/п| | |пера|зимовий період |цієнти |
| | | |тур-|------------- -|до се- |
| | | |ні |початок|кінець |редньо |
| | | |зони| | |річних |
| | | | | | |відсот.|
| | | | | | |показн.|
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
| 1. |Вінницька область |Винницкая область|II | 25.XI | 15.III| 0,9|
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
| 2. |Волинська область |Волынская область|II | 25.XI | 15.III| 0,9|
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
| 3. |Луганська область |Луганская область|II | 20.XI | 20.III| 1,0 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
| 4. |Дніпропетровська область|Днепропетровская | | | | |
| | |область |II | 25.XI | 15.III| 0,9 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
| 5. |Донецька область: |Донецкая область:| | | | |
| |а) територія південніше|а) территория южн|II | 25.XI | 10.III| 0,9 |
| |лінії Червоне поле -|линии Червонное -| | | | |
| |Першотравневе - Старий|поле-Першотравне-| | | | |
| |Крим - Приморське -|вое-Ст.Крым-Прим-| | | | |
| |Талаканівка - Гордієнко|орск.Талакановка-| | | | |
| |- Нововибоєве -|Гордиенко-Нововыб| | | | |
| |Веденське - Рози|оевое-Веденское- | | | | |
| |Люксембург - Маркіно|Розы-Люксембург- | | | | |
| |(включно); |Маркино-(включи.)| | | | |
| |б) решта частини області|б)остальная часть| | | | |
| | | области |II | 20.XI | 15.III| 1,0 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
| 6. |Житомирська область | Житомирская обл.|II | 20.XI | 15.III| 1,0 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
| 7. |Закарпатська область | Закарпатская об.| I | 5.XII | 25.II | 0,9 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
| 8. |Запорізька область: | Запорожская об.:| | | | |
| |а) територія південніше|а)территория южн.| I | 1.XII | 10.III| 1,3 |
| |лінії Вел. Лепетиха -|линии Вел.Лепети-| | | | |
| |Мелітополь (виключно) -|ха Мелитополь | | | | |
| |Бердянськ (включно); |(исключительно) -| | | | |
| | |Бердянск(включи.)| | | | |
| |б) решта частини області|б)остал.часть об.| II | 25.XI| 15.III| 0,9 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
| 9. |Івано-Франківська област| Ивано-Франк.обл.| I | 25.XI| 5.III | 1,2 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
|10. |Київська область | Киевская область| II | 20.XI| 20.III| 1,0 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
|11. |Кіровоградська область |Кировоградск.обл.| II | 25.XI| 10.III| 0,9 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
|12. |Автономна Республіка Кри|Автон.Респуб.Крым| | | | |
| |а) мм. Балаклава, | а) гг.Балаклава,| I | 1.I | 31.I | 0,4 |
| |Севастополь, Феодосія,|Севаст.,Феодосия,| | | | |
| |Ялта; | Ялта; | | | | |
| |б) територія північніше|б)террит.севернее| I | 25.XI| 15.II | 0,6 |
| |лінії Євпаторія|линии Евпатория | | | | |
| |(виключно) - Сімферополь| (исключительно)-| | | | |
| |- Алушта (включно) |Симфероп.-Алушта | | | | |
| | | (включительно) | | | | |
| |в) територія південніше|в)террит.южнее | | 25.XI| 15.II| 0,7 |
| |лінії хвпаторія| линии Евпатория | | | | |
| |(включно) - Сімферополь| (включительно)- | | | | |
| |(виключно) - Алушта| Симферополь | | | | |
| |(виключно), узбережжя|(исключи.)-Алушта| | | | |
| |Азовського моря від м.| (исключительно),| | | | |
| |Казантипа до м. Керчі|побер.Азовского | | | | |
| |(включно), за винятком|моря от г.Казан- | | | | |
| |пунктів, розташованих на|типа до г.Керчи | | | | |
| | |(включительно),за| | | | |
| |узбережжі Чорного моря |исключен.пунктов,| | | | |
| | |расположенных на | | | | |
| | |побер.Черного мор| | | | |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
|13. |Львівська область |Львовская область| I | 5.XII| 10.II| 1,1 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
|14. |Миколаївська область |Николаевская обл.| I | 1.XII| 28.II| 1,1 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
|15. |Одеська область | Одесская область| I | 5.XII| 1.III| 1 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
|16. |Полтавська область | Полтавская обл. | II | 20.XI| 20.II| 1 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
|17. |Рівненська область |Ровенская область| II | 20.XI| 20.II| 1 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
|18. |Сумська область | Сумская область | II | 15.XI| 25.II| 1,1 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
|19. |Тернопільська область |Тернопольская обл| I | 20.XI| 10.II| 1,3 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
|20. |Харківська область | Харьковская обл.| II | 20.XI| 20.II| 1 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
|21. |Херсонська область | Херсонская обл. | I | 10.XI| 5.III| 1 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
|22. |Хмельницька область | Хмельницкая обл.| II | 25.XI| 15.II| 0,9 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
|23. |Черкаська область | Черкасская обл. | II | 20.XI| 15.II| 1 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
|24. |Чернігівська область |Черниговская обл.| II | 20.XI| 20.II| 1 |
|----+------------------------+-----------------+----+-------+-------+-------|
|25. |Чернівецька область | Черновицкая обл.| I | 25.XI| 5.III| 1,2 |
-----------------------------------------------------------------------------

Примітки:
1. Під терміном "Узбережжя" в цьому додатку мається на увазі смуга суші, що відстоїть від
моря в межах до 10 км, де температурна зона і
розрахунковий зимовий період істотно відрізняються від аналогічних значень,
встановлених для решти материкової частини області.
Примечания:
1. Под термином "Побережье" в настоящем приложении подразумевается полоса суши, отстоящая от моря в пределах до
10 км, где температурная зона и расчетный зимний период существенно отличаются от аналогичных значений,
установленных для остальной материковой части области.
2. Для відокремлених місцевостей, що істотно
відрізняються від середніх кліматичних умов температурної зони, в якій вони розташовані
(місцевості, замкнені гірським рельєфом, високогірні кліматичні зони тощо), температурну зону і тривалість зимового періоду слід встановлювати згідно з Довідником з клімату, а за відсутності в ньому потрібних
даних - на підставі довідок метеорологічної служби.
2. Для обособленных местностей, существенно отличающихся от
средних климатических условий
температурной зоны, в которой они расположены (местности, замкнутые горным рельефом, высокогорные климатические зоны и т. п.), температурную зону и продолжительность зимнего периода следует устанавливать
согласно Справочнику по климату, а при отсутствии в нем необходимых данных - на основе справок метеорологической
службы.
3. Слово "включно" означає, що пункти, які позначають межу між зонами, відносяться до даної зони. 3. Слово "включительно" означает, что пункты, обозначающие границу между
зонами, относятся к данной зоне.

Додаток 11
Довідковий

Розподіл будівельних і монтажних робіт за групами для
розрахунку додаткових витрат при виконанні робіт у
зимовий період

I група

Берегоукріплювальні та виправні роботи - усі різновиди берегоукріплювальних, виправних, днопоглиблювальних і дноочисних робіт, у тому числі: зміцнення укосів земляних гідротехнічних споруд, зміцнення й очищення берегів рік і водойм, улаштування виправних споруд.

Бурові роботи - усі різновиди бурових робіт, у тому числі: буріння свердловин, кріплення свердловин, складання і розбирання вишок, монтаж і демонтаж бурового, насосного і холодильного устаткування, витягання труб.

Внутрішні мережі водопостачання, газопостачання, теплопостачання і каналізації - усі різновиди заготівлі деталей і вузлів трубопроводів, у тому числі для центрального опалення, водопроводу, газопостачання і каналізації.

Електромонтажні роботи - монтаж проводок освітлювальних і сигнальних приладів, апаратів і групових щитків.

Житлові печі і житлова вентиляція - усі різновиди робіт, крім мурування пічних труб і установлення вентиляційних труб поверх даху.

Зварювальні роботи - усі різновиди зварювання і різання металу і труб при заготівлі конструктивних частин і деталей конструкцій, які допускається провадити при мінусових температурах.

Земляні і буропідривні роботи - розробка немерзлих і скельних грунтів.

Ізоляційні роботи - усі різновиди. Ковальсько-слюсарні роботи - усі різновиди ковальсько-слюсарних робіт, у тому числі: виготовлення всякого роду драбин, грат, площадок, сталевих кріплень тощо.

Колійні роботи - усі різновиди колійних робіт, у тому числі: укладання, пересування і розбирання залізничних колій і стрілкових переводів, баластування колії і стрілкових переводів.

Опоряджувальні роботи - усі різновиди опоряджувальних робіт (у тому числі штукатурні).

Пальові роботи - усі різновиди пальових робіт, у тому числі: забивання і занурення паль, складання, оснащення і розбирання копрів, занурення збірних оболонок.

Промислова вентиляція - усі різновиди робіт із заготівлі деталей і вузлів для систем промислової вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації.

Склярські роботи - усі різновиди. Столярні роботи - усі різновиди. Теслярські роботи - усі різновиди теслярських робіт, у тому числі: улаштування і розбирання зовнішніх риштувань, улаштування і розбирання помостів, складання дерев'яних будівель із готових деталей і конструктивних елементів, ставлення стін із колод і пластин, улаштування дерев'яних прогонових споруд мостів, заготівля паль, улаштування і розбирання опалубки житлових і промислових будівель, гідротехнічних і мостових споруд, улаштування дерев'яних опор ліній електропередачі, улаштування перемичок, виготовлення конструкцій гідротехнічних споруд. Транспортні і такелажні роботи - усі різновиди. Улаштування монолітних залізобетонних конструкцій усі різновиди робіт з улаштування залізобетонних і бетонних монолітних конструкцій, у тому числі: установлення, зварювання та в'язання арматури, готування бетонної суміші, укладання бетонної суміші в цивільні і промислові будівлі, у мостові опори, гідротехнічні споруди, а також виготовлення напівфабрикатів, деталей, конструкцій.

II група

Виготовлення металевих конструкцій - усі різновиди виготовлення металевих конструкцій і котельного допоміжного устаткування, у тому числі: розмітка і намітка, складання і клепка конструкцій, обробка металу.

Внутрішні мережі водопостачання, газопостачання, теплопостачання і каналізації - усі різновиди робіт з улаштування внутрішньої мережі водопроводу, газопостачання, каналізації і центрального опалення, у тому числі: укладання трубопроводів дворової мережі, установлення санітарних і газових приладів, установлення і розбирання сталевих і чавунних котлів, установлення гарнітури і приладдя до котлів, установлення запірної, вимірювальної й іншої арматури, установлення бойлерів, грязьовиків, розширювальних і конденсаційних баків.

Електромонтажні роботи - монтаж шинопроводів електричних машин, пускорегулювальної і розподільної апаратури, мостових і кранових тролеїв, розподільних пристроїв, прокладання кабельних ліній електропередачі і зв'язку, роботи із зв'язку, сигналізації, централізації, блокування.

Зварювальні роботи - усі різновиди зварювання і різання металу і труб (які допускається провадити при мінусових температурах), що виконуються при укладанні трубопроводів, санітарно-технічних і монтажних роботах, віднесених до II групи.

Зовнішні мережі водопостачання і каналізації, газопостачання, теплопостачання, магістральні нафтопродуктопроводи - укладання сталевих, чавунних, азбестоцементних, керамічних, полімерних, бетонних і залізобетонних труб, мурування бутових і цегляних колодязів, улаштування основ і складання готових частин бетонних і залізобетонних колодязів, улаштування цегляних, бетонних і набивних колекторів, установлення засувок і фасонних частин, гідравлічні випробування.

Кам'яні роботи - усі різновиди кам'яних робіт, у тому числі: цегельна, блокова і бутова кладка, облицювання колон, балок, мостових опор, кам'яних мостів і гідротехнічних споруд штучними блоками і природним каменем, установлення опорних карнизних плит.

Монтаж, демонтаж і ремонт будівельних машин - монтаж, демонтаж і ремонт будівельних і дорожньо-будівельних машин і устаткування (крім монтажу і демонтажу кранів, застосовуваних при монтажі будівельних конструкцій).

Монтаж і демонтаж технологічного устаткування - монтаж, налагодження, випробування і демонтаж технологічного, енергетичного й електричного устаткування чорної металургії, електростанцій, підстанцій, радіоспоруд, вугільної, хімічної, нафтової, харчової, паперової та інших галузей промисловості, у тому числі: котельного устаткування, турбін і генераторів, контрольно-вимірювальних приладів, підйомно-транспортного устаткування, устаткування для очищення газів.

Покрівельні роботи - усі різновиди заготівлі при покрівельних роботах.

Промислова вентиляція - усі різновиди робіт з монтажу повітроводів, фасонних частин і устаткування систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації.

Промислові печі - розбирання кладки, демонтаж каркасів і гарнітури, просіювання порошкоподібних матеріалів, маркування і тесання цегли.

III група

Електромонтажні роботи - усі види електромонтажних робіт з монтажу повітряних ліній електропередачі і зв'язку, радіоспоруд, а також укладання через ріки і водойми кабельних ліній електропередачі і зв'язку.

Житлові печі і житлова вентиляція - мурування пічних труб і установлення вентиляційних труб поверх даху.

Зовнішні мережі водопостачання і каналізації, газопостачання, теплопостачання, магістральні нафтопродуктопроводи - укладання через ріки і водойми трубопроводів, установлення водорозбірних і каналізаційних оголовків на підводну основу.

Зварювальні роботи - усі різновиди зварювання і різання металу і труб (які допускається провадити при мінусових температурах), що виконуються при укладанні трубопроводів, санітарно-технічних і монтажних роботах, віднесених до III групи.

Монтаж будівельних конструкцій - складання, підйом і установлення залізобетонних, бетонних, великоблокових і металевих конструкцій промислових, житлових і цивільних будівель, прогонових споруд мостів, гідротехнічних споруд, радіощогл і башт, клепка і насування прогонових споруд, установлення металевих конструкцій ємкостей, відкритих підстанцій, забиття стиків між збірними залізобетонними елементами конструкцій, а також монтаж, демонтаж і пересування кранів, застосовуваних при монтажі.

Покрівельні роботи - усі види улаштування покриттів і навішування труб.

Промислові печі - складання каркасів, установлення пічної гарнітури, готування розчинів, розшивання поверхні кладки, мурування нагрівальних електропечей, мурування з червоної тугоплавкої і трепельної цегли при облицюванні водотрубних котлів, мурування камерних печей і шахтних без кожуха, мурування лежаків і каналів повітро- і газопроводів, мурування з червоної і тугоплавкої цегли для усіх видів печей на цементних або складних розчинах, установлення повітро- і газопроводів, мурування і ремонт заводських димарів. Примітка. Будівельні і монтажні роботи, не перелічені в цьому розподілі, слід відносити до тієї або іншої групи за аналогією з наведеними видами і різновидами робіт.

Додаток 12
Довідковий

Усереднені показники на тимчасове опалення

1. Наведені в таблиці показники призначено для визначення витрат на тимчасове опалення окремих закінчених начорно будівель (або їх частин) для проведення усередині будівель будівельних та монтажних робіт, які відповідно до технічних умов та правил виконання робіт потрібно виконувати при плюсовій температурі.

2. У показниках враховано збільшені тепловтрати внаслідок охолодження крізь отвори та не закінчені опорядженням конструкції закінченої начорно будівлі, а також усереднені витрати теплової енергії на відігрівання і сушіння конструкції.

3. У показниках враховано використання постійних систем опалення, що забезпечуються тепловою енергією від енергосистем, блок-станцій і теплових станцій (котельних).

4. Витрати на тимчасове опалення визначаються виходячи з проектних даних про будівельний об'єм будівель та потрібною за проектом організації будівництва (або за відповідними розрахунками проектної організації) тривалістю опалення.

5. Якщо для прискорення сушіння будівель застосовуються тимчасові місцеві установки (типу УСВ тощо), то пов'язані з їх застосуванням витрати слід визначати додатково до показників таблиці 1 на підставі відповідного розрахунку з урахуванням конкретних умов даного будівництва та потрібної тривалості сушіння (в межах 15 діб).

6. Наведені показники витрат теплової та електричної енергії, а також витрат труда на експлуатацію постійних систем опалення приймаються з такими поправками:

а) для малоповерхових житлових, громадських та адміністративно-побутових будівель будівельним об'ємом менше 10 тис.м3 показники витрат теплової енергії приймаються з коефіцієнтом 1,5;

б) для великих громадських будівель (спортивних, видовищних тощо) будівельним об'ємом понад 80 тис.м3 показники витрат теплової енергії приймаються з коефіцієнтом 0,3;

в) для невеликих опалюваних будівель виробничого та допоміжного призначення будівельним об'ємом менше 30 тис.м3 показники витрат теплової та електричної енергії, а також витрат труда на експлуатацію систем опалення приймаються з коефіцієнтом 2;

г) для багатопрогонових будівель виробничого призначення висотою до затяжки ферм понад 18 м і об'ємом понад 800 тис. м3 показники витрат теплової та електричної енергії, а також витрат труда на експлуатацію систем опалення приймаються з коефіцієнтом 0,5.

7. До прямих витрат на експлуатацію систем опалення слід нараховувати накладні витрати.

Таблиця

Усереднені показники теплової, електричної енергії на тимчасове
опалення закінчених начорно будівель

Норми на 1000 м3 будівель на місяць

  ------------------------------------------------------------------
| Характеристики будівель |Одиниця | Температурні |
| |виміру | зони |
| | |--------------|
| | | I | II |
|---------------------------------------+---------+-------+------|
|А) Житлові, громадські та | | | |
| адміністративно-побутові будівлі | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+------|
|1. Теплова енергія |гДж | 25,5 | 26,7|
|---------------------------------------+---------+-------+------|
|2. Витрати труда на експлуатацію систем| | | |
| опалення |люд.-год.| 4,3 | 4,3|
|---------------------------------------+---------+-------+------|
|Б) Виробничі будівлі промислових | | | |
| підприємств | | | |
|---------------------------------------+---------+-------+------|
|1. Теплова енергія |гДж | 19,7 | 21,0|
|---------------------------------------+---------+-------+------|
|2. Електрична енергія |кВт.год. | 440,0 | 470,0|
|---------------------------------------+---------+-------+------|
|3. Витрати труда на експлуатацію систем| | | |
| опалення |люд.-год.| 1,2 | 1,3|
------------------------------------------------------------------

Додаток 13
Довідковий

Усереднені показники розміру кошторисного прибутку (планових
нагромаджень) за видами будівництва

  ------------------------------------------------------------------
| N | Види будівництва |Показник |
|п/п| |розміру |
| | |кошторисного|
| | |прибутку, |
| | | % |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 1 |Складні інженерні споруди (в тому числі шахти | |
| |і метрополітени) та магістральні мережі | |
| |(в тому числі міжміські лінії зв'язку) | 10 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 2 |Будівництво мереж зв'язку | 8 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 3 |Промислові підприємства | 8 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 4 |Реставрація пам'яток архітектури та | |
| |містобудування | 8 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 5 |Банки, ресторани, офіси тощо | 8 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 6 |Лабораторні корпуси та інші об'єкти науки | 8 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 7 |Житлові будинки цегляні, з блоків та монолітні | 7 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 8 |Школи, навчальні заклади, клуби, дитячі садки | |
| |та ясла, лікарні, санаторії, заклади торгівлі | |
| |та спорту | 7 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 9 |Інші об'єкти соцкультпобуту | 6 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|10 |Дороги, благоустрій, озеленення, інженерні | |
| |мережі та споруди: | |
| |-----------------------------------------------+------------|
| |в міській зоні | 6 |
| |-----------------------------------------------+------------|
| |в сільській місцевості | 8 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|11 |Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, | |
| |комунального призначення та благоустрою | 6 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|12 |Житлові будинки великопанельні та | |
| |об'ємно-блокові | 5 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|13 |Культові споруди | 5 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 14
Довідковий

Усереднені показники розміру коштів на покриття ризику
всіх учасників будівництва для врахування в
інвесторській кошторисній документації

Таблиця 1
- Усереднені показники розміру коштів на покриття ризику всіх
учасників будівництва, які застосовуються в Розрахунках
вартості будівництва на стадіях Ескізний проект, ТЕО
інвестицій

   -----------------------------------------------------------------------
| N | Характер та види будівництва |Усереднені показники |
|п/п| |в % до підсумку |
| | |глав 1 - 12 по графі |
| | |8 Розрахунку вартості|
| | |будівництва |
|---+-------------------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+-------------------------------------------+---------------------|
| 1.|Об'єкти промисловості, гідроелектростанції,| 8,5 |
| |атомні електростанції, метрополітени,| |
| |тунелі різного призначення і крупні мости з| |
| |опорами глибокого закладання на| |
| |палях-оболонках або бурових палях, а також| |
| |мости з залізобетонними прогоновими| |
| |спорудами довжиною більше 80 м та| |
| |металевими прогоновими спорудами довжиною| |
| |більше 100 м, об'єкти меліоративного| |
| |будівництва, морські гідротехнічні споруди| |
| |(причали, моли і хвилерізи на глибині 13 м| |
| |і більше), унікальні технічно складні| |
| |громадські будівлі та споруди | |
|---+-------------------------------------------+---------------------|
| 2.|Решта підприємств і споруд, об'єкти| 4,5 |
| |сільського господарства, транспорту та| |
| |зв'язку, громадські будівлі та споруди крім| |
| |житлових будинків | |
|---+-------------------------------------------+---------------------|
| 3.|Житлові будинки | 2,5 |
|---+-------------------------------------------+---------------------|
| 4.|Об'єкти реставрації і пристосування| 9,0 |
| |пам'яток архітектури та містобудування| |
| |України | |
-----------------------------------------------------------------------

Таблиця 2
- Усереднені показники розміру коштів на покриття ризику всіх
учасників будівництва, які застосовуються у Зведеному
кошторисному розрахунку вартості будівництва при
двостадійному проектуванні

  -----------------------------------------------------------------------
| N | Характер та види будівництва |Усереднені показники |
|п/п| |в % до підсумку |
| | |глав 1 - 12 по графі |
| | |8 Розрахунку вартості|
| | |будівництва |
|---+-------------------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------------------------|
| I. Будівництво, що здійснюється за індивідуальними проектами |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1 |Об'єкти промисловості, гідроелектростанції,| 6,0 |
| |атомні електростанції, метрополітени,| |
| |тунелі різного призначення і крупні мости з| |
| |опорами глибокого закладання на| |
| |палях-оболонках або бурових палях, а також| |
| |мости з залізобетонними прогоновими| |
| |спорудами довжиною більше 80 м та| |
| |металевими прогоновими спорудами довжиною| |
| |більше 100 м, об'єкти меліоративного| |
| |будівництва, морські гідротехнічні споруди| |
| |(причали, моли і хвилерізи на глибині 13 м| |
| |і більше), унікальні технічно складні| |
| |громадські будівлі та споруди | |
| 2 |Решта підприємств і споруд, об'єкти| 3,0 |
| |сільського господарства, транспорту та| |
| |зв'язку, громадські будівлі та споруди крім| |
| |житлових будинків | |
| 3 |Житлові будинки | 1,8 |
| 4 |Інженерні мережі та благоустрій (у тому| 3,0 |
| |числі озеленення та вертикальне планування)| |
| |за окремими проектами | |
|---------------------------------------------------------------------|
| II. Будівництво, що здійснюється за типовими проектами, |
| економічними індивідуальними проектами, які повторно |
| застосовуються |
|---------------------------------------------------------------------|
| 5 |Об'єкти виробничого призначення | 3,0 |
| 6 |Громадські будівлі та споруди, житлові | |
| |будинки | 1,2 |
-----------------------------------------------------------------------

Таблиця 3
- Усереднені показники розміру коштів на покриття ризику всіх
учасників будівництва, які застосовуються у Зведеному
кошторисному розрахунку вартості будівництва при
одностадійному проектуванні

  -----------------------------------------------------------------------
| N | Характер та види будівництва |Усереднені показники |
|п/п| |в % до підсумку |
| | |глав 1 - 12 по графі |
| | |8 Розрахунку вартості|
| | |будівництва |
|---+-------------------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+-------------------------------------------+---------------------|
| 1.|Об'єкти промисловості, гідроелектростанції,| 3,6 |
| |атомні електростанції, метрополітени,| |
| |тунелі різного призначення і крупні мости з| |
| |опорами глибокого закладання на| |
| |палях-оболонках або бурових палях, а також| |
| |мости з залізобетонними прогоновими| |
| |спорудами довжиною більше 80 м та| |
| |металевими прогоновими спорудами довжиною| |
| |більше 100 м, об'єкти меліоративного| |
| |будівництва, морські гідротехнічні споруди| |
| |(причали, моли і хвилерізи на глибині 13 м| |
| |і більше), решта підприємств і споруд,| |
| |об'єкти сільського господарства, транспорту| |
| |та зв'язку, унікальні технічно складні| |
| |громадські будівлі та споруди, громадські| |
| |будівлі та споруди крім житлових будинків | |
|---+-------------------------------------------+---------------------|
| 2.|Житлові будинки | 1,8 |
|---+-------------------------------------------+---------------------|
| 3.|Об'єкти ремонту | 2,4 |
|---+-------------------------------------------+---------------------|
| 4.|Інженерні мережі та благоустрій (у тому| 2,0 |
| |числі озеленення та вертикальне планування)| |
| |за окремими проектами | |
-----------------------------------------------------------------------

Додаток 15
Довідковий

Середні відстані перевезень будівельних матеріалів,
виробів і конструкцій

Таблиця

   ------------------------------------------------------------------
| Місце розташування будови | Середня відстань, км |
|----------------------------------+-----------------------------|
| Міста | 30 |
| Сільська місцевість | 80 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 16
Довідковий
(макет)

Замовник __________________________________________________________________________________________________________

(назва організації)

Підрядник __________________________________________________________________________________________________________

(назва організації)

Договірна ціна

на будівництво _____________________________________________________________________________________________________

(найменування будови, її черги, пускового комплексу, об'єкта)

__________________________________________________________________________________________________________________

що здійснюється в 200_ році

Визначена згідно з ДБН Д.1.1-1-2000

Складена в поточних цінах станом на "___" _______________ 200_ р.

----------------------------------------------------------------------------
| N |Обгрунтування| Найменування витрат | Вартість, тис.грн. |
|п/п| | |------------------------|
| | | |вс-| у тому числі: |
| | | |ьо-|--------------------|
| | | |го |будіве-|монта|інших |
| | | | |льних |жних |витрат|
| | | | |робіт |робіт| |
|---+-------------+-------------------------------+---+-------+-----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 |
|---+-------------+-------------------------------+---+-------+-----+------|
| 1 | |Прямі витрати | +| + | + | - |
| |-------------+-------------------------------+---+-------+-----+------|
| | |в т. ч. | | | | |
| |Розр. N 1 |Заробітна плата | +| + | + | - |
| |-------------+-------------------------------+---+-------+-----+------|
| |Розр. N 2 |Вартість матеріальних ресурсів | +| + | + | - |
| |-------------+-------------------------------+---+-------+-----+------|
| |Розр. N 3 |Вартість експлуатації | | | | |
| | |будівельних машин і механізмів | +| + | + | - |
|---+-------------+-------------------------------+---+-------+-----+------|
| 2 |Розр. N 4 |Накладні витрати | +| + | +| - |
|---+-------------+-------------------------------+---+-------+-----+------|
| 3 |Розр. N 5 |Витрати на зведення | | | | |
| | |(пристосування) та розбирання | | | | |
| | |титульних тимчасових будівель | | | | |
| | |і споруд | +| + | +| - |
| |-------------+-------------------------------+---+-------+-----+------|
| | |в т. ч. | | | | |
| | |зворотні суми | +| + | +| - |
|---+-------------+-------------------------------+---+-------+-----+------|
| 4 |Розр. N 6 |Кошти на додаткові витрати при | | | | |
| | |виконанні будівельно-мотажних | | | | |
| | |робіт у зимовий період (на | | | | |
| | |обсяги робіт, що плануються до | | | | |
| | |виконання у зимовий період) | +| + | +| - |
|---+-------------+-------------------------------+---+-------+-----+------|
| 5 |Розр. N 7 |Інші супутні витрати | +| - | -| + |
|---+-------------+-------------------------------+---+-------+-----+------|
| | |Разом | +| + | +| + |
|---+-------------+-------------------------------+---+-------+-----+------|
| 6 | |Прибуток | +| + | -| - |
|---+-------------+-------------------------------+---+-------+-----+------|
| 7 |Розр. N 8 |Кошти на покриття ризику | +| - | -| + |
|---+-------------+-------------------------------+---+-------+-----+------|
| | |Разом (пп. 1 - 7) | +| + | +| + |
|---+-------------+-------------------------------+---+-------+-----+------|
| 8 |Розр. N 9 |Податки, збори, обов'язкові | | | | |
| | |платежі, встановлені чинним | | | | |
| | |законодавством і не враховані | | | | |
| | |складовими вартості будівництва| +| - | -| + |
|---+-------------+-------------------------------+---+-------+-----+------|
| | |Разом договірна ціна | +| + | +| + |
|---+-------------+-------------------------------+---+-------+-----+------|
| 9 | |Податок на додану вартість | +| - | -| + |
|---+-------------+-------------------------------+---+-------+-----+------|
| | |Всього договірна ціна | +| + | +| + |
|---+-------------+-------------------------------+---+-------+-----+------|
| | |в т. ч. | | | | |
| |Розр. N 10 |зворотні суми | +| - | -| - |
----------------------------------------------------------------------------

Керівник підприємства
(організації) - замовника
__________________________________
           (підпис, ініціали, прізвище,
                          печатка)
Керівник генеральної
підрядної організації
________________________________________
                 (підпис, ініціали, прізвище,
                                 печатка)

Надруковано: Державний комітет будівництва,
архітектури та житлової політики України.
"Ціноутворення у будівництві". Випуск N 8,
серпень, 2000 р.; N 9 - 10, вересень - жовтень,
2000 р., Київ: ІНПРОЕКТ.