Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 174 від 27.08.2000
м.Київ

Про затвердження Правил визначення вартості
будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)

( Доповнення N 1 додатково див. в документі Державного комітету
з будівництва та архітектури N 220 від 04.10.2000
- вводиться в дію з 01.01.2001 )

( Про затвердження Доповнення N 2 додатково див. Наказ
Державного комітету з будівництва та архітектури N 216 від 30.11.2001
- вводиться в дію з 01.01.2002 )

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики
N 80 від 07.05.20
02 - вводяться в дію
з 1 липня 2002 року )

( Про затвердження зміни N 1 додатково див. Наказ Державного
комітету з будівництва та архітектури
N 16 від 25.02.20
03 )

( Про затвердження зміни N 2 додатково див. Наказ Державного
комітету з будівництва та архітектури
N 85 від 17.06.20
03 - вводиться в дію з
01.07.2003 )

( Про затвердження зміни N 3 додатково див. Наказ Державного
комітету з будівництва та архітектури
N 217 від 16.11.20
04 )

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства
N 94 від 13.06.20
05 )

На виконання пункту 3.2 Заходів щодо забезпечення виконання у 2000 році завдань, передбачених Посланням Президента України до Верховної Ради України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2000 N 747 "Про підсумки економічного та соціального розвитку за І квартал 2000 року", Основних положень (Концепції) ціноутворення у будівництві, схвалених Кабінетом Міністрів України (доручення від 22.03.99 N 24132/31), і доручення Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 N 13544/12 та з метою створення умов для впровадження напрацьованих ринкових методів визначення вартості будівництва, спрямованих на спрощення механізму ціноутворення, встановлення прозорості складових вартості будівельної продукції, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних будівельних організацій, наказую:

1. Затвердити розроблені Науково-виробничою фірмою "Інпроект" та схвалені рішенням колегії Держбуду України від 5 липня 2000 року N 36 Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) і ввести в дію з 1 жовтня 2000 року.

2. Управлінню реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю вартості будівництва (Губень П.I.) забезпечити доведення Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) до заінтересованих організацій.

Видання та розповсюдження зазначених Правил покласти на Науково-виробничу фірму "Інпроект".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Беркуту А.В.

Голова Комітету В.М. Гусаков

Затверджено
наказом Держбуду України
від 27 серпня 2000 р. N 174
і введено в дію з 1 жовтня
2000 року

(Замість ДБН IV-16-98,
частини I, II)

Державні будівельні норми України

Правила визначення вартості будівництва
ДБН Д.1.1-1-2000

Ці будівельні норми встановлюють основні правила визначення вартості нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування* і носять обов'язковий характер при визначенні вартості будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності.

_______________

* Нове будівництво, розширення, реконструкція та технічне переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонт житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрація пам'яток архітектури та містобудування надалі іменується "будівництво".

По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, ці норми носять рекомендаційний характер, і їх застосування обумовлюється контрактом.

Правила поширюються на підрядний, господарський та змішаний способи здійснення будівництва.

Ці норми можуть застосовуватися для визначення вартості ремонтнобудівельних робіт, які здійснюються на будовах (об'єктах) промислового та іншого призначення, з урахуванням відповідних галузевих та технологічних особливостей. Рішення з цього питання приймаються відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з Держбудом.

Розділ 1
Система ціноутворення в будівництві

Положення цього розділу встановлюють:

- основні завдання кошторисного нормування і правила ціноутворення в будівництві;

- види кошторисних нормативних документів*;

_______________

* Кошторисні нормативні документи надалі іменуються "кошторисні нормативи".

- вимоги до кошторисних нормативів;

- систему ціноутворення в будівництві;

- порядок розроблення, узгодження та затвердження кошторисних нормативів.

Система ціноутворення в будівництві містить у собі кошторисні нормативи, правила визначення вартості будівництва і складання інвесторської кошторисної документації.

Кошторисні нормативи - це узагальнена назва комплексу кошторисних норм, що об'єднуються в окремі збірники. Разом з правилами і положеннями, що містять у собі необхідні вимоги, вони служать для визначення вартості будівництва.

Інвесторська кошторисна документація - це сукупність кошторисів (кошторисних розрахунків), відомостей кошторисної вартості пускових комплексів, черг будівництва, зведень витрат, пояснювальних записок до них та відомостей ресурсів, складених на стадії розроблення проектної документації.

Документи, які деталізують основні правила і положення, що містяться в кошторисних нормативах класу "Д" відповідно до Класифікації нормативних документів України в галузі будівництва, можуть випускатися як допоміжні, у вигляді інструкцій, методичних вказівок, посібників та інших матеріалів, що також використовуються при визначенні вартості будівництва.

1.1 Основні завдання кошторисного нормування і ціноутворення
в будівництві

1.1.1 Основним завданням кошторисного нормування і ціноутворення в будівництві є:

- забезпечення через систему ціноутворення в будівництві визначення вартості будівництва на всіх стадіях інвестування;

- підвищення ефективності капітальних вкладень, забезпечення економії фінансових та інших ресурсів, впровадження досягнень науки, техніки, передового вітчизняного і закордонного досвіду в будівельному виробництві, застосування нових матеріалів, виробів і конструкцій, організаційних заходів тощо.

1.2 Види кошторисних нормативів, що входять до
системи ціноутворення в будівництві, та царина
їх застосування

1.2.1 Кошторисні нормативи поділяються на такі види:

- загальнодержавні будівельні кошторисні нормативи;

- відомчі кошторисні нормативи;

- кошторисні нормативи для окремих будов;

- індивідуальні кошторисні норми.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" кошторисні нормативи належать до класу "Д".

1.2.2 Загальнодержавні будівельні кошторисні нормативи обов'язкові для застосування всіма організаціями, установами і підприємствами незалежно від їх відомчої належності і форм власності при визначенні вартості будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності.

1.2.3 До відомчих кошторисних нормативів належать кошторисні нормативи, які розробляються в обгрунтованих випадках, коли за прийнятою для спеціалізованого будівництва технологією і організацією робіт витрати трудових і матеріально-технічних ресурсів відрізняються від рівня, прийнятого у загальнодержавних нормах. Ці нормативи застосовуються в тій галузі, для якої вони розроблені.

Відомчі кошторисні нормативи обов'язкові для організацій, установ і підприємств міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, що затвердили ці нормативи. Для організацій, установ і підприємств, що входять до сфери управління інших міністерств та органів виконавчої влади, ці нормативи можуть бути обов'язковими за умови прийняття ними відповідного рішення.

Відомчі кошторисні нормативи не повинні суперечити загальнодержавним або дублювати їх.

1.2.4 Для окремих будов в обгрунтованих випадках, коли за прийнятою для цих будов технологією і організацією робіт витрати трудових і матеріально-технічних ресурсів відрізняються від рівня, прийнятого у загальнодержавних нормах, можуть розроблятися ресурсні елементні кошторисні норми на будову. Рішення про розроблення таких норм приймається забудовником за погодженням з Держбудом України.

1.2.5 Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми розробляються у складі інвесторської кошторисної документації на окремі конструкції та роботи, передбачені в проекті (робочому проекті), за відсутності відповідних норм у чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм. Ці норми затверджуються у складі проекту (робочого проекту) і застосовуються тільки для будови (об'єкта) за даним проектом.

Розробка зазначених норм здійснюється на підставі Методичних рекомендацій з розробки ресурсних елементних кошторисних норм, схвалених рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 12.04.2002 N 21.

При розробці зазначених норм із залученням коштів державного бюджету експертиза цих норм здійснюється обов'язково. Якщо розробка таких норм здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, рішення щодо їх експертизи приймається інвестором.

1.2.6 Усі кошторисні нормативи за ступенем укрупнення поділяються на елементні та укрупнені.

1.2.6.1 До елементних кошторисних нормативів належать:

- ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЕКН) (ДБН Д.2.2-99);

- ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування (РЕКНМУ) (ДБН Д.2.3-99);

- ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (РЕКНр) (ДБН Д.2.4-2000);

- ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (РЕКНрв) (ДБН Д.2.5-2001);

- ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи (РЕКНпн) (ДБН Д.2.6-2000);

- ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів (РКНЕМ) (ДБН Д.2.7-2000).

1.2.6.2 До укрупнених кошторисних нормативів належать укрупнені ресурсні кошторисні норми (УРКН):

- на будівлі і споруди в цілому;

- на частини будівель і споруд, конструкції та види робіт.

1.3 Вимоги до кошторисних нормативів

1.3.1 Кошторисні нормативи повинні відповідати тільки вимогам, що мають прямий стосунок до визначення вартості будівництва. Вони повинні:

- відповідати основним завданням кошторисного нормування і ціноутворення в будівництві, забезпечуючи достовірне визначення вартості будівництва;

- бути технічно й економічно обгрунтованими, забезпечуючи оптимальні витрати необхідних ресурсів, раціональне використання довкілля;

- враховувати досягнення будівельної техніки і передовий досвід, стимулюючи науково-технічний прогрес у будівництві;

- мати максимальну простоту і зручність у застосуванні, давати можливість широкого використання електронно-обчислювальної техніки та інших засобів автоматизації.

1.3.2 Вихідними даними для розроблення кошторисних нормативів є:

- найбільш раціональні технічні рішення в проектах;

- технологія будівельного виробництва і будівельні машини та механізми, що відповідають останнім досягненням науково-технічного прогресу;

- чинні стандарти на матеріали, вироби і конструкції, а також устаткування.

1.3.3 Дія кошторисних нормативів зберігається протягом періоду між переходами на нові кошторисні норми. Перехід на нові кошторисні норми обумовлюється змінами у сфері організації будівництва, економічної політики держави і супроводжується переробкою всієї системи кошторисних нормативів.

1.3.4 Кошторисною нормою називається сукупність ресурсів (трудовитрат, часу роботи будівельних машин і механізмів, витрат матеріалів, виробів і конструкцій), встановлена на прийнятий вимірювач будівельних або монтажних робіт, а також конструкцій, виражена, як правило, у натуральних (фізичних) величинах або у відносній формі (у вигляді коефіцієнтів).

Склад і кількість ресурсів у кошторисних нормах повинні відповідати останнім досягненням в галузі технології й організації будівельного виробництва, сучасному рівню технічного оснащення будівельних і монтажних організацій, відбивати накопичений у будівництві досвід, а також прогресивні проектні рішення, матеріали, вироби і конструкції.

Головна функція кошторисних норм - визначення нормативної кількості ресурсів, необхідних для виконання відповідного виду робіт, як основи для наступного переходу до вартісних показників.

1.3.4.1 У кошторисних нормах враховано повний комплекс операцій, необхідних для виконання визначеного виду робіт в усереднених умовах.

1.3.4.2 Кошторисні норми призначені для:

- визначення складу і кількості ресурсів при здійсненні будівництва;

- визначення прямих витрат у вартості будівництва;

- розрахунків за обсяги виконаних робіт;

- розроблення укрупнених ресурсних показників по конструктивних елементах і видах робіт на функціональну одиницю виміру.

Кошторисні нормативи можуть також використовуватися при розробленні поточних одиничних розцінок, визначенні тривалості робіт, складанні технологічної документації (ПОБ, ПВР тощо), встановленні норм списання матеріалів.

1.3.4.3 У необхідних випадках кошторисні нормативи можуть бути використані для економічної оцінки і порівняння окремих проектних рішень, а також для аналізу структурних змін капітальних вкладень.

1.3.5 Кошторисними нормами передбачено виконання робіт у звичайних умовах, не ускладнених зовнішніми факторами*. При виконанні робіт в умовах, що їх ускладнюють, наприклад, загазованість, розташування поблизу діючого устаткування, обмежені умови складування матеріалів тощо, - до кошторисних норм застосовуються коефіцієнти, наведені в загальних положеннях відповідних нормативів.

_______________

* Під звичайними умовами виконання робіт мається на увазі виконання робіт, складування і внутрішньобудівельне транспортування необхідних матеріалів, виробів і конструкцій без впливу специфічних факторів і умов, що ускладнюють роботу.

Коефіцієнти до нормативних показників, наведені в окремих збірниках кошторисних норм, не застосовуються до норм інших збірників кошторисних норм, за винятком випадків, обумовлених у технічних частинах відповідних збірників.

1.3.6 Параметри окремих величин (довжина, діаметр, площа тощо), наведені в таблицях кошторисних норм з характеристикою "до", слід обчислювати, включаючи зазначену межу.

1.3.7 У кошторисних нормах наводиться середній розряд роботи, який використовується при визначенні заробітної плати робітників-будівельників і монтажників, а також ланки робітників, зайнятих на роботах з доставки, монтажу, демонтажу і на керуванні, обслуговуванні та ремонті (надалі - "керування та обслуговування") будівельних машин і механізмів.

1.4 Система ціноутворення в будівництві

1.4.1 Система ціноутворення в будівництві базується на нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів.

Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. На підставі цих норм і поточних цін на трудові та матеріально-технічні ресурси визначаються прямі витрати у вартості будівництва.

Решта витрат, які враховуються у вартості будівництва, визначається не за нормами, а розрахунково.

До таких витрат належать:

- загальновиробничі витрати;

- кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд або пристосування й використання існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу;

- додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період;

- додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +27 град. C;

- інші витрати замовника і підрядних будівельно-монтажних організацій, пов'язані із здійсненням будівництва;

- витрати на утримання служби замовника* і авторський нагляд;

- підготовка експлуатаційних кадрів;

- проектні та вишукувальні роботи;

- кошторисний прибуток;

- кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій**;

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

________________

* У цих ДБН під поняттям "служба замовника" слід вважати: управління (відділи) капітального будівництва місцевих органів виконавчої влади, відповідні підрозділи підприємств та організацій, що створені задля виконання функцій замовника будівництва.

** У вартості будови (об'єкта) враховуються тільки ті адміністративні витрати будівельно-монтажних організацій, що відносяться до будівельно-монтажних робіт.

1.4.2 Ресурсні елементні кошторисні норми є первинними кошторисними нормативами, призначеними для визначення нормативної кількості ресурсів, необхідних для виконання різних видів будівельних, монтажних, ремонтних і реставраційних робіт, прямих витрат у вартості будівництва, а також для розроблення поточних одиничних розцінок.

Норми диференційовано відбивають у своєму складі показники трудовитрат, часу роботи будівельних машин і механізмів, а також витрати матеріалів, виробів і конструкцій.

Правила застосування РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНрв, РЕКНпн і РКНЕМ при визначенні:

- трудових і матеріально-технічних ресурсів - наведено у технічних частинах до норм та Вказівках щодо застосування норм;

- прямих витрат у вартості будівництва - наведено в Розділі 3.

1.4.3 Кошторисні норми трудомісткості робіт, виконуваних робітниками-будівельниками, монтажниками, і середні розряди робіт, наведені в РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНрв, РЕКНпн, розрахункові показники трудомісткості з перевезення грунту і будівельного сміття та розрахункова трудомісткість будівельно-монтажних робіт, що виконуються за рахунок загальновиробничих витрат, та поточна вартість людино-години відповідного розряду є нормативно-розрахунковою базою для визначення кошторисної заробітної плати робітників-будівельників, монтажників та працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах.

Правила визначення кошторисної заробітної плати робітників-будівельників і монтажників викладено в Розділі 3.

1.4.4 Нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат на експлуатацію будівельних машин і механізмів, у тому числі заробітної плати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні цих машин, є:

- кошторисні норми часу роботи будівельних машин і механізмів, наведені в ресурсних елементних кошторисних нормах;

- кошторисні норми ресурсів, необхідних для їх роботи, наведені в ресурсних кошторисних нормах експлуатації будівельних машин і механізмів;

- поточні ціни машино-години, що розраховуються на підставі ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів.

Правила визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів викладено в Розділі 3.

1.4.5 Кошторисні норми витрат будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, наведені в РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНрв, і поточні ціни на них є нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат на матеріальні ресурси.

Правила визначення вартості матеріальних ресурсів викладено в Розділі 3.

1.4.6 Нормативно-розрахунковою базою для визначення кошторисної трудомісткості будівництва є сума кошторисної нормативної трудомісткості робіт, наведеної в РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНрв, РЕКНпн і РКНЕМ, що враховує трудовитрати робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів*, розрахункової трудомісткості при перевезенні грунту і будівельного сміття, що враховує трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспортних засобів, та розрахункових трудовитрат працівників, заробітна плата яких передбачається в загальновиробничих витратах, коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, коштах на сезонні (зимові та літні) подорожчання вартості будівельно-монтажних робіт.

_______________

* Нормативні трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, визначаються на підставі РКНЕМ як сума витрат труда машиністів та робітників, зайнятих на ремонті, технічному обслуговуванні та перебазуванні будівельних машин і механізмів.

Зазначена кошторисна трудомісткість будівництва передбачає виконання робіт у звичайних умовах при плюсовій температурі зовнішнього повітря, але не більш ніж +27 град. C в літній період просто неба, і помірному вітрі (швидкістю до 10 м/с).

1.4.7 Нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат можуть також служити поточні одиничні розцінки на будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, реставраційно-відновлювальні та пусконалагоджувальні роботи, складені на основі РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНрв, РЕКНпн і РКНЕМ, а також поточних цін на матеріали, вироби і конструкції, машино-години будівельних машин і механізмів і поточної вартості людино-години відповідного розряду.

1.4.8 Норми, що застосовуються для визначення прямих витрат, передбачають витрати ресурсів при виконанні будівельно-монтажних робіт в умовах плюсової температури зовнішнього повітря, але не більш ніж +27 град. C в літній період просто неба, і помірного вітру.

Правила розрахунку додаткових витрат, пов'язаних з виконанням будівельних і монтажних робіт при температурі зовнішнього повітря нижче нуля і сильному вітрі (швидкістю більше 10 м/с), або в літній період просто неба більш ніж +27 град. C, наведено в розділі 3.

1.4.9 У кошторисній документації на будівництво вартість устаткування зазначається окремо стосовно вартості будівельних і монтажних робіт. У Розділі 3 наведено правила визначення кошторисної вартості устаткування і порядок включення до інвесторської кошторисної документації будов коштів, необхідних для придбання устаткування.

1.4.10 Основні правила і положення з визначення кошторисної вартості будівництва, якими необхідно керуватися при складанні інвесторської кошторисної документації, і принципи визначення ціни пропозиції претендента на виконання робіт та уточнення вартісних показників при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт наведено в Розділі 3.

1.5 Порядок розроблення, узгодження та затвердження
кошторисних нормативів

1.5.1 Розроблення, узгодження та затвердження кошторисних нормативів здійснюються:

- по загальнодержавних - Держбудом України;

- по відомчих та окремих будовах - відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади з експертизою та погодженням Держбуду України;

- по індивідуальних - згідно з положеннями п. 1.2.5.

1.5.2 Проекти кошторисних нормативів, що готуються до затвердження, розглядаються в такому порядку.

1.5.2.1 Розгляд проектів кошторисних нормативів провадиться за участю відповідальних представників організацій-складачів цих нормативів.

1.5.2.2 Проекти відомчих кошторисних нормативів і кошторисних нормативів для окремих будов затверджуються і розглядаються в порядку, встановленому органами, що їх затверджують.

1.5.3 Кошторисні нормативи повинні затверджуватися рішенням (постановою, наказом тощо) органу, що їх затверджує.

1.5.4 Порядок розроблення, побудови, викладення та оформлення ресурсних елементних кошторисних нормативів (загальнодержавних, відомчих, для окремих будов, індивідуальних) і доповнень до них повинен відповідати вимогам Державної системи стандартизації України (ДСТУ 1.5-93) і ДБН А.1.1-2-93 "Порядок розроблення, вимоги до побудови, викладення та оформлення нормативних документів".

1.5.5 Інформація про затверджені Держбудом України кошторисні нормативи і про внесені в них зміни, а також про доповнення до збірників кошторисних нормативів здійснюється Держбудом України шляхом щорічного опублікування Переліку чинних нормативних кошторисних документів, затверджених Держбудом України.

Розділ 2
Правила складання інвесторської кошторисної документац
ії

У цьому розділі наведено основні правила складання інвесторської кошторисної документації, які передбачають:

- елементи будівництва;

- види інвесторської кошторисної документації;

- склад інвесторської кошторисної документації;

- порядок складання:

* локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них;

* об'єктних кошторисів;

* локальних та об'єктних кошторисних розрахунків;

* кошторисних розрахунків на окремі види витрат;

* зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва;

* зведення витрат;

* відомостей кошторисної вартості об'єктів, що входять до пускового комплексу;

- основні правила складання розрахунків вартості будівництва;

- додаткові вимоги до розроблення кошторисної документації на реконструкцію і технічне переоснащення підприємств, будівель і споруд;

- загальні правила оформлення інвесторської кошторисної документації.

2.1 Елементи будівництва

Форми кошторисної документації дозволяють складати її в певній послідовності, поступово переходячи від дрібних до більш крупних елементів будівництва, що являють собою вид робіт (витрат): об'єкт - пусковий комплекс - черга будівництва - будівництво (будова) в цілому.

2.1.1 Об'єктом будівництва є кожна відокремлена будівля (виробничий корпус або цех, склад, житловий будинок тощо) або споруда (міст, тунель, платформа тощо) з усіма улаштуваннями (галереями, естакадами тощо), устаткуванням, меблями, інвентарем, підсобними та допоміжними пристроями, що належать до неї, а також, за необхідності, з інженерними мережами, які прилягають до неї. На будівництво об'єкта має бути складений окремий проект і кошторис або кошторисний розрахунок (об'єктний кошторис або об'єктний кошторисний розрахунок).

При будівництві підприємств, виробничих або житлово-цивільних комплексів окремими об'єктами, що входять до складу будови, є зовнішні мережі з обслуговувальними та допоміжними спорудами на них (водопостачання, каналізація, теплофікація, газифікація, енергопостачання тощо), під'їзні колії, внутрішньозаводські або внутрішньоквартальні дороги, інші загальномайданчикові роботи.

Якщо на будівельному майданчику за проектом зводиться тільки один об'єкт основного призначення, без будівництва підсобних та допоміжних об'єктів (наприклад: у промисловості - будівля цеху основного призначення; на транспорті - будівля залізничного вокзалу; у житлово-цивільному будівництві - житловий будинок, театр, будинок школи тощо), то поняття об'єкта будівництва збігається з поняттям будови.

2.1.2 Пусковим комплексом є сукупність об'єктів (або їх частин) основного виробничого, допоміжного та обслуговуючого призначення, енергетичного, транспортного та складського господарств, зв'язку, інженерних комунікацій, очисних споруд, благоустрою, охорони довкілля від забруднення та інших об'єктів, що є частиною будови або її черги, введення яких в експлуатацію забезпечує: випуск продукції або надання послуг в обсязі, передбаченому проектною документацією для даного пускового комплексу; умови праці, що відповідають чинним нормам.

2.1.3 Чергою будівництва є визначена проектною документацією сукупність об'єктів виробничого призначення (або їх частин), введення в дію яких забезпечує випуск продукції або надання послуг та безпечну експлуатацію цих об'єктів. Вона може складатися з одного або кількох пускових комплексів.

2.1.4 Будовою є сукупність будівель та споруд (об'єктів) різного призначення, будівництво яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва (розрахунком вартості будівництва) або, у відповідних випадках, із зведенням витрат і на які у встановленому порядку затверджується окремий титул будови.

2.2 Види інвесторської кошторисної документації

Для визначення кошторисної вартості будівництва проектованих підприємств, будівель, споруд або їх черг складається інвесторська кошторисна документація таких видів:

2.2.1 Локальні кошториси є первинними кошторисними документами і складаються на окремі види робіт та витрат по будівлях і спорудах або по загальномайданчикових роботах на підставі обсягів, що визначилися при розробленні робочої документації (робочих креслень).

2.2.2 Локальні кошторисні розрахунки складаються також на окремі види робіт та витрат по будівлях і спорудах або по загальномайданчикових роботах замість локальних кошторисів у тих випадках, коли обсяги робіт і розміри витрат остаточно не визначилися і підлягають уточненню.

2.2.3 Об'єктні кошториси об'єднують у своєму складі на об'єкт у цілому дані з локальних кошторисів.

2.2.4 Об'єктні кошторисні розрахунки об'єднують у своєму складі на об'єкт у цілому дані з локальних кошторисних розрахунків і локальних кошторисів та підлягають уточненню.

2.2.5 Кошторисні розрахунки на окремі види витрат складаються у тих випадках, коли необхідно визначити, як правило, в цілому по будові кошти, необхідні для відшкодування тих витрат, що не враховані кошторисними нормативами (наприклад: компенсації в зв'язку з вилученням земель під забудову; витрати, пов'язані із застосуванням пільг і доплат, встановлених урядовими рішеннями, отриманням архітектурно-планувальних завдань, технічних умов, експертних висновків тощо).

2.2.6 Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва підприємств, будівель, споруд (або їх черг) складаються на основі об'єктних кошторисів, об'єктних кошторисних розрахунків і кошторисних розрахунків на окремі види витрат.

2.2.7 Зведення витрат - це кошторисний документ, що об'єднує зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва.

Зведення витрат складається у випадках, коли одночасно з будівництвом виробничих об'єктів передбачається будівництво об'єктів житлово-цивільного призначення або бази будівельної індустрії, профтехучилищ, профілакторіїв, об'єктів підсобного сільського господарства та побутового обслуговування населення, міського наземного пасажирського транспорту, доріг, шляхопроводів та подібних інженерних споруд, а також об'єктів, будівництво яких здійснюється за рахунок коштів на виробниче будівництво.

Зведенням витрат також можуть об'єднуватися два та більше зведених кошторисних розрахунки вартості будівництва невиробничого призначення.

2.2.8 Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять у пусковий комплекс, складається у тому випадку, коли здійснення будівництва та введення в експлуатацію підприємства, будівлі або споруди передбачається окремими пусковими комплексами. Ця відомість містить у собі кошторисну вартість об'єктів, загальномайданчикових робіт та витрат, що входять до складу пускового комплексу.

2.2.9 Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів та робіт з охорони довкілля складається у тому випадку, коли при будівництві підприємства, будівлі або споруди передбачається здійснення заходів щодо охорони довкілля. При цьому у відомості, як правило, зберігається нумерація об'єктів та робіт, прийнята у зведеному кошторисному розрахунку. До відомості включається тільки вартість об'єктів та робіт, що безпосередньо стосуються природоохоронних заходів.

2.2.10 При проектуванні будов, будівництво яких намічається здійснювати по чергах, складаються: розрахунок загальної вартості будівництва (зведення витрат); зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва першої черги; розрахунки вартості будівництва наступних черг; об'єктні розрахунки вартості.

2.2.10.1 Розрахунок вартості будівництва на повний розвиток входить до складу проекту на будівництво першої черги і містить у собі дані із зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва першої черги та розрахунків вартості будівництва наступних черг.

2.2.10.2 Розрахунок вартості будівництва на наступну чергу складається на підставі даних з об'єктних розрахунків вартості.

2.2.10.3 Об'єктний розрахунок вартості складається на кожний з об'єктів, що намічається до будівництва у складі наступних черг.

2.3 Склад інвесторської кошторисної документації

Склад інвесторської кошторисної документації визначається залежно від стадійності проектно-кошторисної документації, що розробляється, та технічної складності об'єкта.

2.3.1 У складі проекту розробляються:

- зведення витрат (за необхідності);

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (розрахунок вартості будівництва);

- об'єктні та локальні кошторисні розрахунки;

- кошторисні розрахунки на окремі види витрат;

- кошториси на проектні та вишукувальні роботи.

2.3.2 У складі робочого проекту розробляються:

- зведення витрат (за необхідності);

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

- об'єктні та локальні кошторисні розрахунки (за необхідності - див. пункт 2.6.1б);

- об'єктні та локальні кошториси;

- відомості ресурсів до локальних кошторисів;

- кошторисні розрахунки на окремі види витрат;

- кошториси на проектні та вишукувальні роботи.

2.3.3 У складі робочої документації розробляються:

- об'єктні та локальні кошториси;

- відомості ресурсів до локальних кошторисів.

2.3.4 При розробленні передпроектної документації (техніко-економічні обгрунтування інвестицій і ескізні проекти) визначається розрахункова вартість будівництва і складаються локальні, об'єктні розрахунки та зведений розрахунок вартості будівництва. Зазначені розрахунки складаються за відповідними формами кошторисної документації. При цьому склад інвесторської кошторисної документації може бути скороченим у порівнянні зі стадією проект за умови забезпечення достовірності визначення вартості будівництва.

2.3.5 Одночасно в складі кошторисної документації розробляються відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять до пускового комплексу (якщо відповідно до завдання на проектування виділяються пускові комплекси), та відомість кошторисної вартості об'єктів і робіт з охорони довкілля (за наявності відповідної документації). При проектуванні підприємств та споруд, будівництво яких намічається здійснювати по чергах, у складі кошторисної документації додатково розробляються розрахунки, наведені у пункті 2.2.10.

2.3.6 До інвесторської кошторисної документації в складі проекту (робочого проекту), що затверджується, додається пояснювальна записка, в якій повинні бути наведені:

- посилання на територіальний район, де розташоване будівництво;

- відомості про те, з якого року введено норми, та про ціни, в яких складено інвесторську кошторисну документацію;

- обгрунтування для складання розрахунків інших витрат;

- розміри кошторисного прибутку;

- посилання на документи, відповідно до яких розробляється інвесторська кошторисна документація;

- розрахунок розподілу коштів по напрямках капітальних вкладень (для житлово-цивільного будівництва).

За необхідності наводяться інші відомості про порядок визначення кошторисної вартості, характерні для даної будови (наявність об'єктів загального користування, документів про включення коштів на будівництво спільних об'єктів пропорційно до потреб в їх послугах тощо).

2.4 Порядок складання локальних кошторисів та
відомостей ресурсів до них

2.4.1 Локальні кошториси складаються в поточному рівні цін на трудові і матеріально-технічні ресурси за формами, наведеними в додатках Д, Е.

2.4.2 Відомості ресурсів до локальних кошторисів складаються за формами, наведеними в додатку Ж.

2.4.3 При складанні локальних кошторисів застосовуються:

- Ресурсні елементні кошторисні норми України;

- Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм;

- Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів;

- поточні ціни на матеріали, вироби і конструкції;

- поточні ціни машино-години;

- поточна вартість людино-години відповідного розряду робіт;

- поточні ціни на перевезення вантажів для будівництва;

- Правила визначення загальновиробничих та адміністративних витрат.

2.4.4 На конструкції і роботи, які передбачаються в проекті (робочому проекті), за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм організація, яка складає інвесторську кошторисну документацію, розробляє відповідні індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми, котрі затверджуються в складі проекту (робочого проекту), за формою, наведеною в додатку К.

2.4.5 Відомості ресурсів до локальних кошторисів містять дані, визначені на обсяг робіт, передбачених кошторисом, щодо трудомісткості та середнього розряду робіт, нормативної потреби в матеріально-технічних ресурсах у фізичних одиницях виміру, а також вартість одиниці виміру трудових і матеріально-технічних ресурсів, прийняту в кошторисі.

До локальних кошторисів на придбання устаткування відомість ресурсів не розробляється.

2.4.6 Стосовно особливостей окремих видів будівництва, спеціалізації підрядних будівельних і монтажних організацій, структури проектної документації локальні кошториси складаються:

а) по будівлях та спорудах:

на будівельні, спеціальні будівельні роботи, монтаж металоконструкцій, внутрішні санітарно-технічні роботи (водопровід, каналізація, опалення, вентиляція, кондиціонування повітря тощо), внутрішнє електроосвітлення, монтаж електросилових установок, технологічних трубопроводів, монтаж і придбання устаткування (включаючи монтаж металоконструкцій, пов'язаних зі встановленням устаткування в проектне положення), контрольно-вимірювальні прилади (КВП) і автоматику, слабкострумові пристрої (зв'язок, сигналізація тощо), автоматизовану систему управління, промисловий зв'язок, фундаменти під устаткування, спеціальні основи, обмуровування та ізоляцію устаткування і трубопроводів, хімічні захисні покриття, канали, промислові печі та труби, гідромеханізовані, гірничопрохідницькі, гірничорозкривні та інші роботи, придбання приладдя, виробничого та господарського інвентарю, меблів та на інші роботи;

б) по загальномайданчикових роботах:

на вертикальне планування, улаштування інженерних мереж, під'їзних і міжцехових колій та доріг, благоустрій і озеленення території, малі архітектурні форми тощо.

Порядок розподілу робіт по локальних кошторисах має також забезпечувати можливість одержання кошторисної вартості пускових комплексів, технологічних вузлів та етапів робіт, виділених у проекті організації будівництва, і кошторисної вартості робіт та витрат з реконструкції діючих цехів та об'єктів, що передбачається в проектній документації на розширення діючих підприємств.

2.4.7 У складі локальних кошторисів окремі конструктивні елементи будівлі (споруди), види робіт та пристроїв, як правило, групуються в розділи.

Порядок розташування робіт у локальних кошторисах та їх групування в розділи мають відповідати технологічній послідовності проведення робіт і враховувати специфічні особливості окремих видів будівництва.

Виходячи зі згаданих принципів групування, локальний кошторис на:

- "будівельні роботи" може мати розділи: земляні роботи; фундаменти; стіни; каркас; перекриття; балкони та лоджії; перегородки; сходові марші та площадки; підлоги; дах і покрівля; віконні заповнення і балконні двері; дверні заповнення; внутрішнє опорядження; зовнішнє опорядження; вбудовані меблі; інші роботи; інші розділи;

- "спеціальні будівельні роботи" може мати розділи: фундаменти під устаткування; спеціальні основи; канали і приямки; обмурування, футерування та ізоляція; хімічні захисні покриття тощо;

- "внутрішні санітарно-технічні роботи" може мати розділи: водопровід; каналізація; опалення; вентиляція та кондиціонування повітря тощо;

- "монтаж устаткування" може мати розділи: монтаж технологічного устаткування; технологічні трубопроводи; металеві конструкції (пов'язані зі встановленням устаткування) тощо.

Крім того, при складанні локальних кошторисів, як правило, слід виділяти в окремі розділи роботи, що належать до: підземної частини будівлі (розділ А); надземної частини будівлі (розділ Б).

2.4.8 Припускається складання на один і той самий вид робіт двох і більше локальних кошторисів при проектуванні складних будівель та споруд, при розробленні технічної документації для будівництва кількома проектними організаціями, а також при формуванні кошторисної вартості по пускових комплексах.

2.4.9 Кошторисна вартість робіт на будівництві житлових будинків, перші (цокольні) і підвальні поверхи яких призначаються для розміщення магазинів, підприємств громадського харчування та культурно-побутового обслуговування (включаючи книгарні, аптеки тощо), а також житлових будинків з прибудованими до них (для розміщення вказаних підприємств) приміщеннями визначається локальними кошторисами, що складаються окремо для житлової та нежитлової частин будинку.

2.4.10 Віднесення витрат до житлової та нежитлової частин будинку здійснюється в такому порядку:

2.4.10.1 До кошторисної вартості кожної з цих частин будинку (житлової та нежитлової) поряд з витратами на улаштування основних конструктивних елементів та на виконання робіт, що стосуються їх безпосередньо (стіни, перегородки, заповнення віконних і дверних отворів, підлоги, санітарно-технічні та електротехнічні пристрої, опоряджувальні роботи тощо), включаються також відповідні частки спільних для цих частин будинку витрат на виконання робіт нульового циклу (земляні роботи, фундаменти, стіни і перекриття над технічними підпідлоговими просторами та підвалами) і на улаштування даху в розмірах, пропорційних будівельним обсягам житлової та нежитлової (тільки вбудованої) частин будинку. Витрати на виконання робіт нульового циклу і на улаштування дахів і покриття по прибудованих до житлових будинків приміщеннях для вказаних підприємств зараховують цілком до кошторисної вартості будівництва нежитлової частини будинку.

2.4.10.2 Витрати з улаштування конструктивних елементів та устаткування, що забезпечують можливість експлуатації будинку (сходові клітки, технічні поверхи, ліфтові шахти, ліфти тощо), розподіляються між частинами будівлі виходячи зі ступеня використання цих елементів при експлуатації житлової та нежитлової частини будинку.

2.4.10.3 Витрати на технологічне устаткування вбудованих приміщень, господарський інвентар і пристосування для експлуатаційних потреб підприємств включаються до окремого кошторису і цілком зараховуються до кошторисної вартості нежитлових приміщень.

2.4.10.4 Загальна кошторисна вартість будівництва житлового будинку з вбудованими, вбудовано-прибудованими або прибудованими приміщеннями визначається як сума вартості його житлової та нежитлової частин.

2.4.11 У тих випадках, коли відповідно до проектних даних здійснюється розбирання конструкцій (металевих, залізобетонних, дерев'яних тощо), знесення будівель та споруд, внаслідок чого намічається одержання конструкцій, виробів та матеріалів, придатних для повторного застосування, або провадиться попутне будівництву добування окремих матеріалів (камінь, гравій, ліс тощо), за підсумком локальних кошторисів на розбирання, знесення (перенесення) будівель і споруд та інших робіт довідково наводяться зворотні суми, що враховують реалізацію таких матеріальних ресурсів. Зворотні суми позначаються окремим рядком під назвою "Зворотні суми" і визначаються на підставі номенклатури і кількості конструкцій, матеріалів і виробів, що одержуються для подальшого використання*. Вартість таких конструкцій, матеріалів і виробів у складі зворотних сум приймається як за нові за поточними відпускними цінами із застосуванням усередненого коефіцієнта зносу 0,5, крім тих, на які ціни реалізації можуть бути визначені. Вартість матеріалів, одержуваних у порядку попутного добування, при неможливості використання їх на даному будівництві, але за можливості реалізації враховується за поточними цінами франко-місце заготівлі (франко-кар'єр для місцевих матеріалів і викопних; франко-лісосіка для деревини, одержуваної від вирубування лісу, тощо).

__________________

* Конструкції, матеріали і вироби, що враховуються в зворотних сумах, слід відрізняти від так названих матеріалів, що обертаються (опалубка, кріплення тощо), які застосовуються відповідно до технології будівельного виробництва по декілька разів при виконанні окремих видів будівельних робіт. Кількаразова їх оборотність врахована в кошторисних нормах на відповідні конструкції та види робіт.

У випадку неможливості (підтвердженої відповідними документами) використання або реалізації матеріалів від розбирання або попутного добування їх вартість у зворотних сумах не враховується.

2.4.12 При використанні устаткування, яке значиться в основних фондах і намічається до демонтажу та перенесення в будівлю, що будується (реконструюється), в межах діючого підприємства, яке розширюється, реконструюється або технічно переоснащується, в локальних кошторисах передбачаються тільки кошти на демонтаж і повторний монтаж цього устаткування, а балансова вартість самого устаткування позначається довідково за підсумком кошторису.

2.5 Порядок складання об'єктних кошторисів

2.5.1 Об'єктні кошториси складаються в поточному рівні за формою, наведеною в додатку Г, на об'єкти в цілому шляхом підсумовування даних локальних кошторисів, з групуванням робіт та витрат по відповідних графах кошторисної вартості "будівельних робіт", "монтажних робіт", "устаткування, меблів та інвентарю", "інших витрат".

В об'єктних кошторисах за даними локальних кошторисів позначаються кошторисна трудомісткість і кошторисна заробітна плата.

2.5.2 Якщо вартість об'єкта може бути визначена за одним локальним кошторисом, то об'єктний кошторис не складається. У цьому випадку роль об'єктного кошторису виконує локальний кошторис.

При збігу понять "об'єкта" і "будови" до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включаються також дані з таких локальних кошторисів.

2.5.3 У випадку, передбаченому пунктом 2.4.8, коли на один і той самий вид робіт складаються два або більше локальних кошториси, усі ці кошториси об'єднуються в об'єктному кошторисі до одного рядка під спільною назвою.

2.5.4 У об'єктному кошторисі по рядках та в підсумку наводяться показники одиничної вартості на 1 куб. м об'єму, 1 кв. м площі будівель та споруд, 1 пог. м довжини мереж тощо.

2.5.5 За підсумком об'єктного кошторису довідково позначаються зворотні суми, які є підсумком зворотних сум, визначених в усіх локальних кошторисах, що відносяться до цього об'єкта.

2.5.6 При розміщенні в житлових будівлях вбудованих, вбудовано-прибудованих або прибудованих приміщень підприємств (організацій) торгівлі, громадського харчування і комунально-побутового обслуговування об'єктні кошториси складаються окремо для житлових будівель та для вбудованих, вбудовано-прибудованих або прибудованих приміщень підприємств (організацій). Розподіл вартості спільних конструкцій та пристроїв між житловою частиною будинку та вбудованим, вбудовано-прибудованим або прибудованим приміщенням для підприємства (організації) провадиться відповідно до викладеного в пункті 2.4.10.

Припускається також складання одного спільного об'єктного кошторису, але з виділенням за його підсумком вартості житлової частини будівлі та вбудованих, вбудовано-прибудованих або прибудованих приміщень.

2.6 Порядок складання локальних та об'єктних кошторисних
розрахунків

2.6.1 Локальні та об'єктні кошторисні розрахунки розробляються замість локальних та об'єктних кошторисів у тих випадках, коли:

а) обсяги робіт і розміри витрат ще остаточно не визначилися і підлягають уточненню при розробленні Робочої документації (робочих креслень);

б) обсяги робіт, характер і методи їх виконання не можуть бути точно визначені при проектуванні і уточнюються в процесі будівництва (окремі види робіт і конструктивні елементи підводної частини гідротехнічних споруд, будівель і споруд експериментального будівництва, будівель і споруд, що реконструюються, технологічної частини об'єктів з новими видами виробництва, днопоглиблювальні і гірничопрохідницькі роботи тощо). При цьому на підставі уточнених у процесі будівництва обсягів робіт складається об'єктний (локальний) виконавчий кошторис.

2.6.2 Локальні та об'єктні кошторисні розрахунки складаються в поточному рівні цін на трудові та матеріально-технічні ресурси за формами об'єктних і локальних кошторисів на підставі архітектурно-будівельних і технологічних рішень Ескізного проекту, ТЕО інвестицій, проекту або робочого проекту з використанням укрупнених ресурсних кошторисних норм та показників вартості будівництва, а також інших укрупнених нормативів.

За відсутності укрупнених кошторисних нормативів для складання кошторисних розрахунків застосовуються вартісні показники об'єктів-аналогів*, а за їх відсутності або великої трудомісткості в застосуванні кошторисів об'єктів-аналогів припускається складання кошторисних розрахунків з використанням укрупнених показників вартості окремих конструктивних елементів та видів будівельно-монтажних робіт, обчислених за даними кошторисів до робочих креслень об'єктів, що мають у своєму складі аналогічні проектні рішення.

__________________

* Вибір аналога має забезпечувати максимальну відповідність характеристик об'єкта, що проектується, та об'єкта-аналога за виробничо-технологічним або функціональним призначенням та за конструктивно-планувальною схемою.

2.6.3 При складанні кошторисних розрахунків для об'єкта, що проектується, за даними вартісних показників об'єктів-аналогів враховуються розбіжності в технологічних, конструктивних, об'ємно-планувальних, інших проектних рішеннях, розмірах загальновиробничих витрат шляхом зміни кошторисних даних об'єкта-аналога і приведення їх у відповідності до норм будівельного і технологічного проектування (які діють на момент розроблення Ескізного проекту, ТЕО інвестицій, проекту або робочого проекту) до характеристик об'єкта, що проектується. З цією метою вартість по кошторису до робочих креслень об'єкта-аналога, прийнята за основу кошторисного розрахунку об'єкта, що проектується, коригується по окремих параметрах будівлі або споруди (зміни числа поверхів, ширини і довжини прогонів або кроків несучих конструкцій тощо) або по окремих конструктивних елементах і видах робіт (види заповнення отворів, підлоги, опоряджувальні роботи тощо). За необхідності до кошторису об'єкта-аналога включається цінова поправка для приведення вартісних показників об'єкта-аналога до поточного рівня.

Вибір одиниці виміру при складанні кошторисних розрахунків за даними кошторисів до робочих креслень аналогічних об'єктів провадиться залежно від типу будівлі (споруди) або виду конструктивного елемента (виду робіт). Наприклад, для будівель - 1 куб. м об'єму або 1 кв. м виробничої (загальної, робочої) площі; для підземних споруд або підземної частини будівель - 1 кв. м площі забудови; для лінійних споруд - 1 км довжини; для конструкцій перекриття або покриття - 1 кв. м площі конструкцій тощо. Одиниця виміру, на яку наводиться вартість по об'єкту-аналогу, повинна найвірогідніше відбивати конструктивні і об'ємно-планувальні особливості об'єкта.

2.7 Порядок складання кошторисних розрахунків на
окремі види витрат

2.7.1 Кошторисні розрахунки на окремі види витрат складаються, якщо ці види витрат не враховані в кошторисних нормативах.

2.7.2 За наявності показників на окремі види витрат, виражених у відсотках від кошторисної вартості, кошторисні розрахунки не складаються. У цьому випадку до глав зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва включаються окремими рядками кошти за переліком і в порядку, передбаченими у підрозділі 2.8.

2.8 Порядок складання зведених кошторисних розрахунків
вартості будівництва

2.8.1 Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва підприємств, будівель, споруд або їх черг - це кошторисний документ, що визначає повну кошторисну вартість будівництва всіх об'єктів, передбачених Проектом або Робочим проектом, включаючи кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також усі супутні витрати.

2.8.2 Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва розробляється в складі Проекту або Робочого проекту за формою, наведеною в додатку А, і затверджується у встановленому порядку.

2.8.3 До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включаються окремими рядками підсумки по усіх об'єктних кошторисних розрахунках, об'єктних кошторисах і кошторисних розрахунках на окремі види витрат.

Позиції Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва повинні мати посилання на номер вказаних кошторисних документів.

Кошторисна вартість кожного об'єкта, передбаченого проектом (робочим проектом), розподіляється по графах, які визначають вартість: "будівельних робіт", "монтажних робіт", "устаткування, меблів та інвентарю"; "інших витрат"; "загальну кошторисну вартість".

2.8.4 У зведених кошторисних розрахунках вартості виробничого та невиробничого будівництва кошти розподіляються по таких главах:

Глава 1. Підготовка території будівництва

Глава 2. Основні об'єкти будівництва

Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговувального призначення

Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства

Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку

Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання і газопостачання

Глава 7. Благоустрій та озеленення території

Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди

Глава 9. Інші роботи і витрати

Глава 10. Утримання служби замовника і авторський нагляд

Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів

Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи

Крім того, після підсумку глав 1 - 12 враховуються:

- кошторисний прибуток;

- кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій;

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;

- податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.

2.8.5 Розподіл об'єктів, робіт і витрат всередині глав подано в Приблизній номенклатурі Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, наведеній у додатку Б.

За наявності декількох видів закінчених виробництв або комплексів, кожний з яких має по кілька об'єктів, всередині глави може бути здійснене групування по розділах, найменування яких відповідає назві виробництв (комплексів).

У випадку відсутності об'єктів, робіт і витрат, що передбачаються відповідною главою, ця глава пропускається без зміни номерів наступних глав.

2.8.6 Для окремих галузей господарства України і видів будівництва найменування і номенклатура глав зведеного кошторисного розрахунку, а також найменування, кількість і порядок розташування граф у ньому та у формах іншої кошторисної документації можуть бути змінені.

2.8.7 До глави 1 "Підготовка території будівництва" включаються кошти на роботи і витрати, пов'язані з відведенням та освоєнням території, що забудовується. До цих робіт і витрат належать:

2.8.7.1 Відведення земельної ділянки, видача архітектурно-планувального завдання і червоних ліній забудови, а також витрати, пов'язані з отриманням, у разі потреби, прав тимчасового користування ділянкою для організації будівельного майданчика і платою за користування цією ділянкою - кошти визначаються кошторисним розрахунком на окремий вид витрат* і зазначаються в графах 7 та 8.

_______________

* "Кошторисний розрахунок на окремий вид витрат" в подальшому іменується "кошторисний розрахунок".

2.8.7.2 Розбивання основних осей будівель і споруд та закріплення їх пунктами і знаками - кошти визначаються кошторисними розрахунками і включаються до граф 7 та 8.

2.8.7.3 Звільнення території будівництва від наявних на ній будівель, лісонасаджень, промислових відвалів тощо, перенесення і переулаштування інженерних мереж, комунікацій, споруд, колій і доріг, зняття та зберігання родючого шару грунту тощо - кошти визначаються локальними кошторисами і включаються до граф 4 та 8 (розбирання, вивезення матеріалів від розбирання, складування, інші роботи, вартість яких визначається за РЕКН).

2.8.7.4 Компенсація вартості будівель і насаджень, що зносяться і знищуються - кошти визначаються кошторисним розрахунком і включаються до граф 7 та 8.

2.8.7.5 Осушування території будови, проведення на ній інших заходів, пов'язаних з припиненням або зміною умов водокористування, а також із захистом довкілля і ліквідацією несприятливих умов будівництва - кошти визначаються об'єктними кошторисними розрахунками (об'єктними кошторисами) відповідно до проектних рішень і включаються до граф 4 - 8.

2.8.7.6 Приведення земельних ділянок, наданих у тимчасове користування на період будівництва, до стану, придатного для користування в сільському, лісовому, рибному господарстві або для інших цілей, відповідно до проекту відновлення (рекультивації) порушених земель. Ці кошти визначаються об'єктним кошторисним розрахунком (об'єктним кошторисом), що складається на основі проектних даних на рекультивацію, і показуються в графах 4 - 8.

У випадку проведення рекультивації на кількох територіально відокремлених об'єктах кошти для цього дозволяється включати до відповідних об'єктних кошторисних розрахунків (об'єктних кошторисів) на зведення конкретних будівель, споруд.

2.8.7.7 Інші витрати, пов'язані з освоєнням території, що забудовується, і відшкодуванням компенсацій, як належить за чинним законодавством.

У главі 1 враховуються також витрати на підготування майданчиків для розміщення і будівництва тимчасових будівель та споруд.

2.8.8 До глави 2 "Основні об'єкти будівництва" включається кошторисна вартість будівель, споруд та видів робіт основного призначення.

2.8.9 До глави 3 "Об'єкти підсобного та обслуговувального призначення" включається кошторисна вартість об'єктів підсобного та обслуговувального призначення: для промислового будівництва - будівлі ремонтно-технічних майстерень, заводоуправлінь, естакади, галереї, складські приміщення тощо; для житлово-цивільного будівництва - господарські корпуси, прохідні, теплиці в лікарняних і наукових містечках, сміттєзбиральники тощо, а також вартість будівель і споруд соціальної сфери, призначених для обслуговування працюючих (окремо збудовані поліклініки, їдальні, магазини, об'єкти побутового обслуговування населення, інші об'єкти), розташовані в межах території, відведеної для будівництва підприємств.

У тому випадку, коли розробляється окремий Проект (Робочий проект) із Зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва таких об'єктів, як котельня, лінія електропостачання, теплові мережі, благоустрій, дороги та інші, що, як правило, включаються до глав 3 - 7 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва до комплексного Проекту, кошторисна вартість цих об'єктів включається до глави 2 як основні об'єкти.

2.8.10 До глав 4 - 7 включаються об'єкти, перелік яких відповідає найменуванням глав.

2.8.11 До глави 8 "Тимчасові будівлі та споруди" до граф 4, 5 та 8 включаються кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, необхідних для забезпечення виробничих потреб будов, а також для розміщення й обслуговування працівників будівництва. Правила визначення розміру коштів наведено у розділі 3.

2.8.12 До глави 9 "Інші роботи і витрати" включаються кошти на покриття витрат замовника і підрядних будівельно-монтажних організацій, а також на окремі види робіт, що не враховані в кошторисних нормативах. Указані кошти визначаються в цілому по будові.

Приблизний перелік цих витрат наведено в додатку Б.

2.8.13 До глави 10 "Утримання служби замовника і авторський нагляд" до граф 7 та 8 включаються кошти в поточному рівні цін, призначені на:

- утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд);

- проведення авторського нагляду проектними організаціями.

До цієї ж глави (до граф 7 та 8) включаються кошти на проведення геодезичних спостережень за переміщенням і деформаціями будівель і споруд, витрати замовника, пов'язані з проведенням тендерів, введенням об'єкта в експлуатацію, та на формування страхового фонду документації України.

Витрати, пов'язані з проведенням тендерів, визначає замовник. Розмір цих витрат, як правило, не перевищує 0,8 % від загальної кошторисної вартості будівництва (від підсумку за главами 1 - 9, графа 8).

2.8.14 До глави 11 "Підготовка експлуатаційних кадрів" включаються (до граф 7 та 8) кошти на підготовку експлуатаційних кадрів для підприємств, що будуються заново.

2.8.15 До глави 12 "Проектні та вишукувальні роботи" включаються:

- кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт;

- кошторисна вартість експертизи проектно-кошторисної документації;

- витрати, пов'язані з випробуванням паль (та частина робіт, що виконується проектно-вишукувальними організаціями).

2.8.16 До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва після підсумку глав 1 - 12 включаються:

- кошторисний прибуток;

- кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій;

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;

- податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва*.

_________________

* Збір на обов'язкове соціальне страхування, збір на обов'язкове пенсійне страхування, внески до Державного фонду сприяння зайнятості населення враховуються у загальновиробничих витратах; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів враховується у вартості машино-години.

2.8.17 У складі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва наводяться (у графах 4 - 8) такі підсумки:

- по кожній главі (за наявності в главах розділів - по кожному розділу і по главах);

- сумарні по главах 1 - 7, 1 - 8, 1 - 9, 1 - 12;

- "Разом" по главах 1 - 12 з урахуванням кошторисного прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій, коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва, коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;

- "Всього" по зведеному кошторисному розрахунку.

2.8.18 За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва зазначаються:

2.8.18.1 Зворотні суми, що враховують реалізацію:

- матеріалів і виробів, одержуваних від розбирання тимчасових будівель і споруд, у розмірі 15 % кошторисної вартості тимчасовий будівель і споруд (з частиною вартості, що амортизується) незалежно від терміну здійснення будівництва;

- матеріалів і виробів, одержуваних від розбирання конструкцій, знесення і перенесення будівель і споруд, у розмірі, що визначається за розрахунком;

- меблів, устаткування та інвентарю, придбаних для меблювання житлових і службових приміщень для іноземного персоналу, що здійснює шефмонтаж устаткування;

- матеріалів, одержуваних у порядку попутного добування.

Указані зворотні суми складаються з підсумків зворотних сум, вказаних довідково в об'єктних (локальних) кошторисах.

2.8.18.2 Сумарна (за підсумками об'єктних і локальних кошторисів) балансова (залишкова) вартість устаткування, що демонтується і переноситься в межах діючого підприємства, яке реконструюється і технічно переоснащується*, - наводиться довідково тільки за підсумком зведеного кошторисного розрахунку.

_______________

* Зазначена балансова вартість устаткування, що переноситься, враховується в повній вартості будівництва тільки у випадках, коли визначаються техніко-економічні показники проекту.

2.8.18.3 Дані про пайову участь підприємств і організацій у будівництві об'єктів загального користування або загальновузлових об'єктів.

2.8.18.4 Підсумкові дані про розподіл загальної кошторисної вартості будівництва мікрорайону або комплексу житлових і громадських будівель по напрямках капітальних вкладень у випадку, коли в складі цього будівництва передбачені вбудовані, вбудовано-прибудовані, прибудовані або окремо збудовані будівлі і споруди, що належать до різних напрямків капітальних вкладень (торгівля і громадське харчування, підприємства побутового обслуговування, комунального господарства тощо). Кошторисна вартість споруд, пристроїв і окремих робіт, спільних для усіх об'єктів, що входять до складу мікрорайону або комплексу, розподіляється:

- вартість внутрішньоквартальних (дворових) мереж водопостачання, каналізації, тепло- та енергопостачання тощо - пропорційно потребам об'єктів;

- вартість робіт з благоустрою й озеленення території - пропорційно площам ділянок;

- решта спільних коштів - пропорційно загальній площі об'єктів.

Розрахунок розподілу коштів по напрямках капітальних вкладень наводиться у складі пояснювальної записки до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.

2.8.18.5 Кошти на розвиток власної бази підрядних організацій, а також на поновлення їх парку будівельних машин і механізмів. Ці кошти можуть враховуватися за рішенням інвестора в окремих випадках в обгрунтованому розмірі.

Розмір зазначених коштів та порядок їх врахування підлягає погодженню за призначенням державних коштів:

- державного бюджету - з головним розпорядником бюджетних коштів та Держбудом і Мінекономіки;

- місцевих бюджетів - з відповідними органами місцевого самоврядування;

- підприємств, установ і організацій державної власності - з їх керівним органом.

2.8.19 Зведений кошторисний розрахунок складається в цілому на будівництво, незалежно від числа генеральних підрядних будівельно-монтажних організацій, що беруть участь у ньому.

2.8.19.1 При здійсненні поточного ремонту, якщо вартість робіт може бути визначена за одним локальним або об'єктним кошторисом, зведений кошторисний розрахунок не складається. У цьому випадку роль зведеного кошторисного розрахунку виконує відповідно локальний або об'єктний кошторис.

2.9 Порядок складання зведень витрат

2.9.1 Зведення витрат складається на будівництво в цілому або його чергу за формою, наведеною в додатку В.

2.9.2 До зведення витрат включаються окремими рядками підсумки по всіх зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва, а також по зворотних сумах з підбиванням відповідних підсумків.

2.9.2.1 Витрати з пусконалагоджувальних робіт включаються до зведення витрат у випадку, якщо у відповідності з чинними нормативними документами вони здійснюються за рахунок капітальних вкладень.

2.9.3 Кількість граф, починаючи з третьої, у формі N 2 може бути різною залежно від наявності об'єктів, що об'єднуються зведенням витрат. Коли кількість об'єктів велика, припускається зазначення їх в об'єднаному виді з узагальненим найменуванням у графі 6, наприклад, "Об'єкти невиробничого призначення". Вартісні показники такої групи об'єктів визначаються окремим розрахунком, що додається до зведення витрат.

2.9.4 Зведення витрат затверджується в складі проектної документації на будівництво.

2.10 Основні правила складання розрахунків
вартості будівництва

2.10.1 Розрахунок вартості будівництва, яке намічається здійснювати по чергах, складається за формою зведеного кошторисного розрахунку з зазначенням у ньому вартості кожної з черг і загальної вартості.

Вартість першої черги в цьому документі вказується в рядку "Разом кошторисна вартість будівництва першої черги". До неї заносяться дані з кінцевого підсумку усіх граф Зведеного кошторисного розрахунку (зведених кошторисних розрахунків) до проекту (робочого проекту) на цю чергу. Другим рядком указуються зворотні суми.

Аналогічним чином до Розрахунку вартості включаються дані з розрахунків вартості будівництва наступних черг.

У підсумковому рядку "Загальна вартість будівництва" у відповідних графах підсумовуються дані усіх черг, а в наступному рядку - усі підсумки зворотних сум.

2.10.2 Вартість будівництва другої і наступних черг визначається Розрахунками вартості будівництва на кожну чергу, що складаються за формою зведеного кошторисного розрахунку. При цьому для аналогічних об'єктів і виробництв максимально використовуються показники кошторисної вартості першої черги будівництва.

2.10.2.1 Розрахунок вартості будівництва другої і наступних черг базується на об'єктних розрахунках вартості, що складаються на окремі будівлі і споруди за формою, встановленою для об'єктних кошторисів, і на загальномайданчикові роботи за формою, встановленою для локальних кошторисів.

2.10.3 Об'єктні розрахунки вартості складаються в тому ж порядку, що й об'єктні кошторисні розрахунки.

2.10.3.1 Для складання розрахунків застосовуються укрупнені показники вартості будівництва, а також вартісні показники об'єктів-аналогів (1 кв. м загальної площі житла, 1 відвідання поліклініки, 1 ліжко-місце тощо).

2.10.3.2 За відсутності укрупнених нормативів можуть використовуватися вартісні показники об'єктів-аналогів, узяті з кошторисів, складених за робочими кресленнями по раніше запроектованих і збудованих об'єктах. Порядок застосування вартісних даних об'єктів-аналогів наведено у пункті 2.6.3.

2.10.4 Вартість будівництва підприємства і споруди, що включається в розрахунки вартості другої і наступних черг будівництва, повинна визначатися за повною номенклатурою глав, установленою для зведених кошторисних розрахунків вартості до проектів (робочих проектів) на будівництво.

Супутні витрати по решті глав зведеного кошторисного розрахунку нараховуються в порядку, встановленому для визначення кошторисної вартості будівництва.

2.10.5 У тому випадку, коли по підприємству (споруді), що будується по чергах, намічається виділяти по черзі також і капітальні вкладення на житлово-цивільне будівництво, базу будіндустрії та об'єкти міського наземного транспорту, у складі проекту (робочого проекту) першої черги складається зведення витрат на повний розвиток підприємства (споруди) за формою, встановленою для зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. У ній по рядках наводяться дані із зведених кошторисних розрахунків (зведення витрат) на будівництво першої черги, розрахунків вартості (по кожному виду будівництва) на другу і наступні черги, а також підводяться підсумки по кожній черзі та загальний підсумок.

2.11 Порядок складання відомості кошторисної вартості
будівництва об'єктів, що входять до пускового комплексу

2.11.1 Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять до пускового комплексу, розробляється відповідно до завдання на проектування на основі проектних рішень за формою, наведеною в додатку И, і містить у собі кошторисну вартість об'єктів, робіт і витрат, що входять до складу цього комплексу.

Відомість складається в тому випадку, коли здійснення будівництва та введення в експлуатацію підприємства, споруди або їх черг передбачається окремими пусковими комплексами.

До відомості включаються підсумкові дані відповідних локальних і об'єктних кошторисів (кошторисних розрахунків), якщо об'єкт у повному обсязі входить до пускового комплексу. Коли до пускового комплексу об'єкт входить неповністю, вартість обсягу, що входить до пускового комплексу, визначається розрахунком, виконаним на основі проектних пророблень.

При складанні цієї відомості в ній, як правило, зберігається нумерація об'єктів, а також робіт і витрат, прийнята в зведеному кошторисному розрахунку.

З коштів, передбачених у главах 1, 8 - 12, окремими кошторисними розрахунками визначаються розміри коштів, що належать до пускового комплексу, які підсумовуються і включаються одним рядком до відповідних граф під найменуванням "Кошти, передбачені в главах 1, 8 - 12". Якщо згадані кошти неможливо виділити для даного пускового комплексу, то витрати, що належать до глав 1, 8 - 12, можуть бути визначені пропорційно частці кошторисної вартості пускового комплексу в загальній кошторисній вартості будови.

При виділенні на будівництві двох і більше пускових комплексів, а також пускових об'єктів, експлуатація яких необхідна і можлива до повного закінчення будівництва, відомість доповнюється відповідними графами.

У рядку "Усього по пусковому комплексу" зазначається повна кошторисна вартість пускового комплексу і будови в цілому.

2.11.2 Проектні рішення, кошторисна вартість будівництва об'єктів пускового комплексу, затверджені в Проекті (Робочому проекті), уточнюються при розробленні робочої документації. При уточненні по робочих кресленнях відомість складається на кожний пусковий комплекс (пусковий об'єкт) окремо в останній рік його будівництва з уточненням кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт і устаткування по кошторисах, складених на основі цих креслень і відповідних специфікацій.

Кошти, передбачені в главах 1, 8 - 12 зведеного кошторисного розрахунку, кошторисний прибуток, кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва та на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, податки, збори, обов'язкові платежі також уточнюються в частині необхідності включення тільки тих коштів, що належать до даного пускового комплексу (пускового об'єкта).

2.11.3 У тому випадку, коли до складу пускового комплексу включаються будівлі і споруди, введення в дію яких лише частково необхідне для забезпечення функціонування пускового комплексу, а закінчення їх будівництва може бути забезпечене тільки після завершення усіх робіт по будові, вартість таких об'єктів для включення до відомості кошторисної вартості будівництва пускового комплексу на стадії розроблення Проекту (Робочого проекту) визначається кошторисним розрахунком. При наступному уточненні відомості по кошторисах, складених за робочими кресленнями, вартість об'єкта, що включається в них, приймається на основі обсягів робіт і специфікацій, наведених у робочих кресленнях.

2.12 Додаткові вимоги до розроблення
кошторисної документації на розширення, реконструкцію і технічне переоснащення
підприємств, будівель і споруд

2.12.1 Локальні кошториси складаються із застосуванням ресурсних елементних кошторисних норм України на будівельні роботи і монтаж устаткування або індивідуальних кошторисних норм.

2.12.2 У кошторисній документації на розширення, реконструкцію і технічне переоснащення діючих підприємств, будівель і споруд кошторисна вартість будівельних і монтажних робіт визначається за індивідуальними кошторисними нормами у випадках, коли характер та умови їх виконання відрізняються від складу та умов виконання робіт, прийнятих ресурсних елементних кошторисних нормах на будівельні роботи і монтаж устаткування.

Підставою для розроблення проектними організаціями індивідуальних кошторисних норм можуть служити акти, що складаються спільно замовниками і проектними організаціями, які враховують усі чинники, що ускладнюють виробництво будівельних і монтажних робіт на конкретному об'єкті.

2.12.3 При визначенні кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт за чинними нормами:

- норми трудовитрат робітників-будівельників, монтажників і машиністів, час роботи будівельних машин і механізмів збільшуються шляхом застосування (виходячи з умов виконання робіт, передбачених проектом організації будівництва) коефіцієнтів, установлених Вказівками щодо застосування кошторисних норм на будівельні роботи і Вказівками щодо застосування кошторисних норм на монтаж устаткування, які враховують складні умови виконання будівельних і монтажних робіт в будівлях і спорудах, що експлуатуються; поблизу об'єктів, що перебувають під високою напругою; на території з розгалуженою мережею транспортних та інженерних комунікацій і обмеженими умовами для складування матеріалів або іншими ускладненими умовами при розширенні, реконструкції та технічному переоснащенні діючих підприємств, будівель і споруд;

- загальновиробничі витрати та кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій визначаються в порядку, встановленому в розділі 4.

2.12.4 При визначенні кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт за індивідуальними кошторисними нормами:

- до норм трудовитрат робітників-будівельників, монтажників і машиністів, часу роботи будівельних машин і механізмів не застосовуються коефіцієнти, згадані в пункті 2.12.3;

- загальновиробничі витрати та кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій визначаються в порядку, встановленому в розділі 4.

2.13 Загальні правила оформлення інвесторської
кошторисної документації

2.13.1 При складанні інвесторської кошторисної документації здійснюється її нумерація у встановленому порядку.

Нумерація локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) провадиться при формуванні об'єктного кошторису (об'єктного кошторисного розрахунку) з урахуванням того, до якої глави зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва він включається.

Як правило, нумерація локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) провадиться таким чином, що перші дві цифри відповідають номеру глави зведеного кошторисного розрахунку, другі дві цифри - номеру рядка в главі і треті дві цифри означають порядковий номер локального кошторису (локального кошторисного розрахунку) у даному об'єктному кошторисі (об'єктному кошторисному розрахунку). Наприклад: N 02-04-12. Номери об'єктних кошторисів (об'єктних кошторисних розрахунків) по такій системі нумерації не містять у собі останніх двох цифр, що відповідають номерам локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків). Наприклад: N 02-04.

2.13.2 Результати обчислень і підсумкові дані в кошторисній документації наводяться в такому порядку:

- у локальних кошторисах (локальних кошторисних розрахунках) порядкові і підсумкові цифри заокруглюються до цілих гривень;

- в об'єктних кошторисах (об'єктних кошторисних розрахунках) підсумкові цифри з локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) зазначаються в тисячах гривень із заокругленням до двох знаків після коми;

- у зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва (зведення витрат) підсумкові суми з об'єктних кошторисів (об'єктних кошторисних розрахунків) зазначаються в тисячах гривень із заокругленням до двох знаків після коми.

У такому ж порядку наводяться результати обчислень і підсумкові дані в Розрахунках вартості будівництва.

Розділ 3
Правила визначення вартості будівництва

Положення цього розділу встановлюють основні правила визначення кошторисної вартості будівництва і ціни пропозиції претендента на виконання робіт (договірної ціни) та уточнення вартісних показників при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт.

Вартість будівництва визначається:

- на стадії проектування - кошторисна вартість будівництва в складі інвесторської кошторисної документації;

- на стадії визначення виконавця робіт (проведення тендера) - ціна тендерної пропозиції претендента (договірна ціна, яка може встановлюватися твердою, динамічною, періодичною - див. підрозділ 3.3);

- на стадії проведення взаєморозрахунків - уточнюються окремі вартісні показники, визначені на попередніх стадіях, залежно від виду договірної ціни в порядку, обумовленому в контракті.

Вартість будівництва умовно розподіляється на безпосередні та супутні витрати, а також прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій, кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, кошти на покриття додаткових витрат, зв'язаних з інфляційними процесами, податки, збори, обов'язкові платежі.

До безпосередніх витрат належать кошти, які витрачаються на розробку проектно-кошторисної документації (глава 12 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва*) і на спорудження об'єкта будівництва (як прямі, так і загальновиробничі витрати) (глави 2 - 7 ЗКР).

_______________

* Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва надалі іменується "ЗКР".

До супутніх витрат належать кошти, необхідні для будівництва в цілому, які витрачаються як замовником, так і підрядником:

- підготовка території будівництва (глава 1 ЗКР);

- зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (глава 8 ЗКР);

- додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди (глава 9 ЗКР);

- інші роботи та витрати (глава 9 ЗКР);

- утримання служби замовника та авторський нагляд (глава 10 ЗКР);

- підготовка експлуатаційних кадрів (глава 11 ЗКР).

У свою чергу безпосередні та супутні витрати поділяються за такими видами робіт і витрат:

- будівельні роботи;

- роботи з монтажу устаткування (монтажні роботи);

- витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю;

- інші витрати.

3.1 Визначення кошторисної вартості будівництва

3.1.1 Правила визначення кошторисної вартості будівництва, наведені в цьому підрозділі, є єдиними і не залежать від способу здійснення будівництва: підрядного чи господарського.

3.1.2 Кошторисна вартість будівництва, що визначається в складі інвесторської кошторисної документації, використовується для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, проведення тендерів.

3.1.3 При визначенні кошторисної вартості будівництва до будівельних робіт відносяться:

- роботи зі зведення будівель і споруд: земляні; улаштування збірних і монолітних залізобетонних і бетонних, цегляних, блокових, металевих, дерев'яних та інших будівельних конструкцій, підлог, покрівель; опоряджувальні роботи;

- роботи гірничорозкривні; буропідривні; пальові; із закріплення грунтів; з улаштування опускних колодязів; з буріння свердловин; із захисту будівельних конструкцій і устаткування від корозії; теплоізоляційні (включаючи обмурування і футерування котлів, промислових печей та інших агрегатів); гірничопрохідницькі; підводнобудівельні (водолазні);

- роботи з електроосвітлення житлових і громадських будівель;

- роботи з улаштування внутрішнього водопроводу, каналізації, опалення, газопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря (включаючи вартість опалювальних котлів, радіаторів, калориферів, бойлерів та інших санітарно-технічних виробів і облаштувань), а також інших внутрішніх трубопроводів;

- роботи, що виконуються при спеціалізованому будівництві, в тому числі: автомобільні дороги та залізниці; мости і труби; тунелі і метрополітени; трамвайні колії; аеродроми; лінії електропередачі; споруди зв'язку, радіомовлення і телебачення; конструкції гідротехнічних споруд; судновозні колії стапелів і сліпів; промислові печі і труби; буріння нафтових і газових свердловин (у тому числі в морських умовах); протиерозійні, протисельові, протилавинні, протизсувні та інші інженерні та природоохоронні споруди; меліоративні роботи (зрошення, осушення, обводнювання);

- роботи з будівництва зовнішніх мереж і споруд водопостачання, каналізації, тепло- і енергопостачання; газопроводів; магістральних трубопроводів газонафтопродуктів; споруд для очищення стічних вод і для охорони атмосфери від забруднення;

- роботи з озеленення, захисних лісонасаджень, багаторічних плодових насаджень;

- роботи з підготовки території будівництва: вирубка лісу і чагарнику, корчування пнів, планування території, намивання грунту та інші роботи зі створення рельєфу, знесення будівель тощо;

- роботи з улаштування основ, фундаментів і опорних конструкцій під устаткування; пов'язані з будівництвом будівель і споруд геологічні та гідрогеологічні (шурфування, відкачка води тощо), днопоглиблювальні, гірничо-капітальні та розкривні роботи;

- інші роботи, передбачені в збірниках ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи, в тому числі з розбирання будівельних конструкцій, що виконуються при реконструкції і технічному переоснащенні підприємств, будівель і споруд.

3.1.4 При визначенні кошторисної вартості будівництва до монтажних робіт відносяться такі:

- складання та встановлення в проектне положення на місці постійної експлуатації (включаючи перевірку та індивідуальний іспит) усіх видів устаткування, в тому числі компресорних машин, насосів, вентиляторів, електротехнічних установок, електричних печей, приладів, засобів автоматизації тощо;

- прокладання ліній електропостачання і мереж до електросилових установок, приєднання до електричних мереж і підготовка до здачі під налагодження електричних машин;

- прокладання технологічних трубопроводів і улаштування підведень до устаткування води, повітря, пари, охолоджувальних та інших рідин в обсягах, передбачених збірниками розцінок на монтаж устаткування;

- інші роботи, передбачені в збірниках ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, в тому числі демонтаж устаткування, установок, машин та пристроїв, що здійснюється при реконструкції і технічному переоснащенні діючих підприємств, будівель і споруд.

3.1.5 До вартості устаткування, меблів та інвентарю, що враховується в кошторисах на будівництво, належать:

- вартість придбання (виготовлення) і доставки на приоб'єктний склад:

* комплектів усіх видів (технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного й іншого) устаткування, що монтується чи не монтується, в тому числі нестандартизованого (включаючи вартість його проектування), устаткування електронно-обчислювальних центрів, лабораторій, майстерень різного призначення, медичних кабінетів;

* транспортних засобів, технологічно зв'язаних з процесом промислового виробництва, включаючи рухомий залізничний склад, що приймається на баланс забудовника, для перевезення вантажів по коліях, передбачених проектом, а також спеціальний рухомий склад інших видів транспорту для перевезення немасових вантажів;

* контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації і зв'язку;

* інструменту, інвентарю, штампів, пристосувань, оснастки, запасних частин, спеціальних контейнерів для транспортування напівфабрикатів або готової продукції, які включаються до первісного фонду виробництв, що вводяться в дію;

* устаткування, інструменту, інвентарю, меблів та інших предметів внутрішнього оздоблення, необхідних для первісного оснащення гуртожитків, об'єктів комунального господарства, освіти, культури, охорони здоров'я, торгівлі; вартість конструювання машин і складного технічного устаткування разових (одиничних) замовлень з тривалим циклом виготовлення;

- вартість шефмонтажу устаткування.

3.1.6 До інших витрат належать всі інші витрати, що не включаються до вартості будівельних і монтажних робіт і вартості устаткування, меблів та інвентарю.

3.1.7 У кошторисній вартості будівництва будівлі враховуються:

- витрати на загальнобудівельні роботи по будівлі в цілому;

- кошторисна вартість робіт з улаштування в будівлі водопроводу, каналізації, опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, газопостачання, електроосвітлення, телефонізації, сміттєпроводу, радіофікації, телевізійних антен та кабельних розведень у сходових клітках;

- кошторисна вартість монтажних робіт з установлення технологічного, насосно-компресорного, підйомно-транспортного, енергетичного та іншого устаткування, передбаченого проектною документацією;

- кошторисна вартість монтажу пасажирських та вантажних ліфтів;

- кошторисна вартість загальнобудівельних робіт, зв'язаних з монтажем устаткування;

- кошторисна вартість спеціальних будівельних робіт з улаштування фундаментів під устаткування, зведення промислових печей, труб, технологічних каналів, тунелів та інших робіт;

- витрати, зв'язані з виконанням інших будівельних та монтажних робіт, передбачених проектною документацією;

- кошторисна вартість робіт з улаштування вводів до будівлі водопроводу, теплопостачання, гарячого водопостачання, газопостачання, електропостачання і слабкострумових мереж, а також випусків каналізації. Точкою розподілу зовнішніх і внутрішніх комунікацій при визначенні їх кошторисної вартості є:

* для каналізації - найближчий до будівлі оглядовий колодязь (вартість колодязя включається до кошторису на зовнішні мережі);

* для водопроводу, газопроводу, тепломережі - вентиль або трійник біля будівлі (вентиль або трійник включається до кошторисної вартості будівлі, а колодязь, у якому вони встановлені, враховується в кошторисі на зовнішні мережі);

* кабельні кінцеві муфти при кабельних уводах та прохідні ізолятори при повітряних уводах, - муфти відносяться до зовнішніх мереж, а прохідні ізолятори - до внутрішніх. У випадках, коли кабельний увід безпосередньо біля будівлі переходить у повітряну мережу, точкою розподілу є стовпова кінцева муфта, яка в цьому випадку відноситься до внутрішніх мереж.

Крім вказаних витрат, до кошторисної вартості будівництва будівлі або споруди включаються загальновиробничі витрати.

3.1.8 інвесторська кошторисна документація. Для визначення кошторисної вартості будівництва проектованих підприємств, будівель, споруд або їхніх черг складається інвесторська кошторисна документація, до складу якої входять локальні кошториси і відомості ресурсів до них, локальні кошторисні розрахунки, об'єктні кошториси, об'єктні кошторисні розрахунки, кошторисні розрахунки на окремі види витрат, зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва, зведення витрат тощо. Правила складання інвесторської кошторисної документації наведено в Розділі 2.

3.1.9 Кошторисна вартість, що визначається за локальними кошторисами, містить у собі прямі і загальновиробничі витрати.

3.1.10 Прямі витрати враховують у своєму складі заробітну плату робітників, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів та матеріалів, виробів, конструкцій. Вони визначаються в локальних кошторисах шляхом множення визначеної за ресурсними елементними кошторисними нормами кількості трудових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання обсягів робіт, обчислених за робочими кресленнями, на відповідні поточні ціни цих ресурсів.

3.1.10.1 Поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси в інвесторській кошторисній документації приймаються за вихідними даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел (у тому числі за усередненими даними Держбуду).

3.1.10.2 Кошторисна заробітна плата (основна та додаткова)*, що наводиться в прямих витратах у локальних кошторисах, вираховується окремо для робітників-будівельників і монтажників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспортних засобів при перевезенні грунту і будівельного сміття. Розрахунок кошторисної заробітної плати виконується на підставі нормативно-розрахункових трудовитрат і вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду робіт для ланки робітників-будівельників, монтажників та середньому нормативному розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

________________

* Основна і додаткова кошторисна заробітна плата далі іменуються "заробітна плата".

Вартість людино-години згаданих робітників по будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної власності, як правило, приймається в межах, рекомендованих Держбудом України.

3.1.10.3 При визначенні кошторисної заробітної плати по будівельних та монтажних роботах, які виконуються в підземних умовах (шахтах, рудниках), вартість людино-години робітників-будівельників, монтажників та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, слід приймати не по будівництву в звичайних умовах, а як для виконання робіт у підземних умовах шахт з урахуванням тривалості робочого тижня.

3.1.10.4 Кошторисна вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, зайнятих у будівельному виробництві, в прямих витратах визначається виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу будівельних та монтажних робіт, та вартості експлуатації будівельних машин і механізмів за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах.

У вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у тому числі зазначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

3.1.10.5 Вартість машино-години в поточних цінах розраховується на підставі трудових і матеріальних ресурсів, наведених в РКНЕМ, та поточних цін на них з доданням амортизаційних відрахувань на повне відновлення будівельних машин і механізмів, вартості матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються, ремонт і технічне обслуговування, перебазування, а також податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної власності, як правило, вартість машино-години приймається в межах, рекомендованих Держбудом України.

3.1.10.6 Час використання робітниками-будівельниками та монтажниками механізованого виробничого знаряддя (пальники газопламеневі, вібратори поверхневі, машини мозаїчно-шліфувальні, машини електрозачищувальні, трамбівки пневматичні тощо) включено до норм трудовитрат робітників-будівельників та монтажників і виокремлено в ресурсних елементних кошторисних нормах задля розрахунку вартості енергоносіїв, мастильних матеріалів та гідравлічної рідини, яка враховується в складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

Амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та переміщення механізованого виробничого знаряддя враховані у складі загальновиробничих витрат.

3.1.10.7 Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених робочими кресленнями, та відповідних поточних цін.

3.1.10.8 Поточні ціни на матеріальні ресурси по будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної власності, як правило, приймаються за рівнем, що склався в регіоні (тобто в Автономній Республіці Крим або області) за цінами виробників.

3.1.10.9 Поточні ціни на матеріали для будівництва визначаються франко-приоб'єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості:

- відпускну ціну;

- вартість тари, упаковки і реквізиту;

- вартість транспортування і вантажних робіт;

- заготівельно-складські витрати.

Як приоб'єктний склад при визначенні кошторисної вартості будівництва приймається передбачене проектом організації будівництва:

- для матеріалів зберігання просто неба - майданчик, що використовується для їх розміщення на території будівництва об'єкта (будівлі, споруди);

- для інших матеріалів - склад (місце складування) їх для даного об'єкта (будівлі, споруди).

3.1.10.10 Вивантаження на приоб'єктному складі та внутрішньобудівельне транспортування (як горизонтальне, так і вертикальне) будівельних матеріалів, виробів, конструкцій від приоб'єктного складу до місця встановлення, монтажу чи використання в діло враховано ресурсними елементними кошторисними нормами за винятком випадків, застережених у технічних частинах збірників РЕКН.

3.1.10.11 Якщо відпускні ціни на матеріальні ресурси не враховують їхньої доставки на приоб'єктний склад будови, в локальних кошторисах при визначенні вартості матеріалів, виробів і конструкцій додатково враховуються витрати на це. Зазначені витрати враховують в одиничній вартості матеріалів.

3.1.10.12 Витрати на доставку матеріальних ресурсів обчислюються або калькуляційним методом, або за усередненими показниками вартості транспортних витрат на 1 т відповідного будівельного вантажу за середньою відстанню перевезень, що надаються Держбудом.

3.1.10.13 У складі кошторисної вартості матеріальних ресурсів враховуються заготівельно-складські витрати, призначені для покриття витрат будівельних організацій на утримання апарату заготівельних служб (контори і відділи постачання, управління виробничо-технологічної комплектації будівельно-монтажних організацій) та матеріальних базових складів, а також витрат, зв'язаних з втратами, які важко усуваються, і псуванням матеріалів при їх транспортуванні та зберіганні на складах. Ці витрати розраховуються за відсотком, рекомендованим Держбудом, до кошторисної вартості матеріалів франко-приоб'єктний склад і є лімітом коштів на відшкодування цих витрат підрядника:

- для будівельних, санітарно-технічних і електротехнічних матеріалів, виробів та конструкцій - 2 відсотки;

- для металевих конструкцій - 0,75 відсотка.

Маса заготівельно-складських витрат, визначена за наведеними показниками, у середньому забезпечує покриття зазначених витрат.

3.1.11 У локальних кошторисах і зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва вказується дата, станом на яку приймаються поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси.

3.1.12 Загальновиробничі витрати визначаються за порядком, встановленим в розділі 4, і зазначаються за підсумком прямих витрат при формуванні кошторису:

- по розділах - в кожному розділі і в цілому по кошторису;

- без розподілу на розділи - в цілому по кошторису.

3.1.13 У кошторисних розрахунках і кошторисах на будівництво підприємств, будівель і споруд має бути врахована вартість передбаченого проектом (робочим проектом) устаткування (що монтується і не монтується), необхідного для забезпечення діяльності підприємств, а також експлуатації будівель і споруд.

При реконструкції і технічному переоснащенні діючих підприємств і цехів потреба в окремих видах устаткування може забезпечуватися за рахунок демонтованого, придатного до роботи устаткування.

3.1.13.1 Кошторисна вартість устаткування визначається як сума всіх витрат на придбання і доставку цього устаткування на приоб'єктний склад або місце його передачі до монтажу.

Складовими кошторисної вартості устаткування є:

- відпускні ціни;

- вартість запасних частин;

- вартість тари, упаковки і реквізиту;

- транспортні витрати;

- витрати на комплектацію;

- заготівельно-складські витрати.

3.1.13.2 Поточні ціни на устаткування в інвесторській кошторисній документації приймаються за вихідними даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел (у тому числі за усередненими даними Держбуду).

3.1.13.3 Якщо відпускні ціни на устаткування не враховують будь-якої з складових, перелічених у пункті 3.1.13.1, витрати на це враховуються в локальних кошторисах додатково. Ці витрати обчислюються або калькуляційним методом, або за усередненими показниками, що надаються Держбудом.

3.1.13.4 Якщо за технічними умовами на виготовлення устаткування при його монтажі необхідно здійснювати шефмонтаж, витрати на це визначаються окремим кошторисом з урахуванням положень ДБН Д.1.1-99 (розділ 7) та витрат, зв'язаних з організацією і наданням таких послуг, і враховуються в об'єктному кошторисі в графі 6 "Устаткування, меблі та інвентар".

3.1.13.5 У кошторисній вартості будівництва враховуються витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю, які включаються до об'єктного кошторису в графу 4 "Будівельні роботи" у розмірі 0,7 відсотків від загальної вартості такого устаткування, меблів та інвентарю.

3.1.14 У кошторисній вартості будівництва враховуються кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд, необхідних для проведення будівельно-монтажних робіт, а також для обслуговування працівників будівництва в межах будівельного майданчика, з урахуванням можливості пристосування й використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.

3.1.14.1 До тимчасових будівель і споруд належать виробничі, складські, допоміжні, житлові і громадські будівлі і споруди, необхідні для виконання будівельно-монтажних робіт і обслуговування працівників будівництва, які спеціально будуються або пристосовуються на період будівництва.

3.1.14.2 Тимчасові будівлі і споруди поділяються на титульні та нетитульні.

3.1.14.3 Перелік титульних тимчасових будівель і споруд наведено у додатку М.

Кошти на будівництво титульних тимчасових будівель і споруд включаються до глави "Тимчасові будівлі і споруди" зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. Розмір згаданих коштів визначається або калькуляційним методом за даними проекту організації будівництва, або за усередненими відсотковими показниками, що надаються Держбудом.

3.1.14.4 Усереднені показники, обчислені за видами будівництва і виражені у відсотках від вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком глав 1 - 7 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, враховують повний комплекс тимчасових будівель і споруд, необхідних для проведення будівельно-монтажних робіт, а також для обслуговування працівників будівництва в межах будівельного майданчика, з урахуванням можливості пристосування й використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.

3.1.14.5 Якщо розмір коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в інвесторській кошторисній документації визначено за усередненими показниками, то це є лімітом на відшкодування цих витрат підряднику.

3.1.14.6 До нетитульних тимчасових будівель, споруд, приладдя і обладнання належать такі: приоб'єктні контори і комори виконробів і майстрів, складські приміщення і навіси при об'єкті будівництва, душові, кубові, неканалізовані вбиральні і приміщення для обігрівання робітників; настили, стрем'янки, драбини, перехідні містки, ходові дошки, огорожі при розплануванні будівлі, пристрої з техніки безпеки, інвентарні уніфіковані засоби підмощування типу колисок, вишок, інвентарних майданчиків, помостів тощо; паркани і огорожі (окрім спеціальних і архітектурно оформлених), запобіжні козирки, захистки при виконанні буропідривних робіт; тимчасові розводки від магістральних і розвідних мереж електроенергії, води, пари, газу і повітря в межах робочої зони (території в межах до 25 м від периметра будівель або від лінійних споруд), а також витрати, зв'язані з пристосуванням будівель і споруд, що будуються та існують на будівельних майданчиках, замість будівництва згаданих вище нетитульних тимчасових будівель і споруд.

Витрати зі спорудження, складання, розбирання, амортизації, поточного ремонту і переміщення нетитульних тимчасових будівель і споруд враховуються в загальновиробничих витратах.

3.1.15 У кошторисній вартості будівництва враховуються кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт:

- у зимовий період просто неба та в приміщеннях, що не обігріваються, при температурі зовнішнього повітря нижче 0 град. C;

- у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +27 град. C.

Розмір коштів визначається за усередненими показниками, що надаються Держбудом.

3.1.15.1 Усереднені показники зимових подорожчань вартості БМР розраховані за видами будівництва і виражені у відсотках від вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком глав 1 - 8 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. Ці показники є середньорічними і враховують усі додаткові витрати, зв'язані з ускладненням виконання робіт у зимовий період, у тому числі:

а) додаткові фактори та витрати труда, що впливають на зниження продуктивності праці:

- обмеженість рухів робітників теплим одягом і незручністю роботи в рукавицях;

- погіршення видимості в зимовий період на робочому місці;

- наявність на робочому місці льоду і снігу;

- обмерзання взуття, матеріалів, конструкцій та інструментів;

- потреба в процесі роботи періодично очищати від снігу та льоду робоче місце, матеріали тощо;

- втрати робочого часу, зв'язані з перервою в роботі для обігрівання робітників;

- зниження в зимовий період продуктивності будівельних машин та механізмів;

- наявність вітру на робочих місцях швидкістю до 10 м/с включно;

- ускладнення в технологічних процесах, викликані низькою температурою (підготовка тимчасових споруд для обігрівання робітників, утеплення тимчасових водопровідних мереж та баків, застосування утеплених засобів транспортування бетону та розчину тощо);

б) додаткові роботи і витрати, викликані методами виконання будівельно-монтажних робіт, які застосовуються при мінусовій температурі зовнішнього повітря:

- розпушування мерзлих грунтів;

- запобігання промерзанню грунтів;

- відтавання грунтів;

- застосування бетонів та розчинів швидкого тужавлення;

- введення в бетони та розчини спеціальних домішок;

- застосування електропрогрівання бетону;

- утеплення конструкцій;

- прогрівання виробів, кінців труб та кабелю;

- улаштування, розбирання та опалення звичайних тепляків;

- захист робочих місць від снігових заметів тощо;

- прибирання снігу з будівельних майданчиків;

в) додаткові витрати, викликані втратами окремих матеріалів при виконанні робіт в зимовий період;

г) додаткові витрати, зв'язані з тимчасовим опаленням:

- використання постійних систем опалення, що забезпечуються тепловою енергією від енергосистем, блок-станцій і теплових станцій (котельних) для тимчасового опалення окремих закінчених начорно будівель (або їх частин) протягом опалювального періоду для проведення усередині будівель будівельних та монтажних робіт, які відповідно до технічних умов та правил виконання робіт потрібно виконувати при плюсовій температурі;

- збільшені тепловтрати внаслідок охолодження крізь отвори та не закінчені опорядженням конструкції закінченої начорно будівлі, а також усереднені витрати теплової енергії на відігрівання і сушіння конструкції.

3.1.15.2 Визначений за усередненими показниками розмір коштів є лімітом на відшкодування підряднику зазначених витрат тільки при виконанні робіт у зимовий період.

3.1.15.3 Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +27 град. C визначаються за усередненим відсотковим показником, який становить 0,35 % від вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком глав 1 - 8 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. Ці кошти є лімітом замовника для доплат підряднику тільки при виконанні робіт за умов, що наведено в Методичних рекомендаціях з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +27 град. C, схвалених рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 12.04.2002 N 20.

3.1.15.4 Замовник, виходячи з даних про тривалість робіт і терміни їх виконання, що плануються, може вирішувати питання щодо включення до кошторисної вартості будівництва додаткових витрат на виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди. Зазначене рішення надається в складі вихідних даних на проектування організації, яка розробляє інвесторську кошторисну документацію.

3.1.16 Частина супутніх витрат, які враховуються в главах 1, 9 ЗКР, визначається або на підставі чинних нормативних документів, або на підставі даних проекту (робочого проекту) за локальними кошторисами (розрахунками). Приблизний перелік таких витрат наведено в додатку Б "Приблизна номенклатура зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва", наприклад: додаткові витрати, пов'язані з виконанням протипаводкових заходів; витрати на утримання та відновлення після закінчення будівництва діючих постійних автомобільних доріг; витрати, пов'язані з випробуванням паль (будівельні роботи); витрати на проведення геолого-розвідницьких робіт; витрати на придбання господарського інвентарю (включаючи меблі) для промислового будівництва; витрати на проведення маркшейдерських робіт у вугільній промисловості в частині, не врахованій у загальновиробничих витратах, - визначаються за локальними кошторисами.

Решта супутніх робіт та витрат (глави 1, 9 ЗКР), характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені при проектуванні і уточнюються при визначенні виконавця робіт або в процесі будівництва, відшкодовуються підряднику замовником за рахунок коштів замовника на покриття ризику, які передбачаються у зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва.

3.1.16.1 Визначення розміру супутніх витрат, які враховуються в главах 10, 12 ЗКР, встановлюється окремими чинними нормативними документами.

3.1.16.2 Інші витрати є складовою частиною кошторисної вартості будівництва, включаються до окремої графи кошторисної документації і належать як до будівництва в цілому, так і до окремих об'єктів і робіт.

3.1.16.3 Інші витрати, що належать до будівництва в цілому, враховуються в окремих главах зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (глави 1, 9, 10, 11, 12 ЗКР) у графі 7 і витрачаються замовником для відшкодування (компенсації) відповідних витрат.

3.1.16.4 Інші витрати, що належать до окремих об'єктів і робіт, враховуються у відповідних локальних і об'єктних кошторисах, які визначають кошторисну вартість виду робіт або об'єкта.

3.1.16.5 Для відшкодування інших витрат, що належать до будівництва в цілому, до глави 1 ЗКР "Підготовка території будівництва" включаються кошти, перелічені в пункті 2.8.7, і на компенсацію ряду інших витрат.

3.1.16.6 Кошти для відшкодування інших витрат, що належать, головним чином, до діяльності підрядних організацій, включаються до глави 9 ЗКР "Інші роботи і витрати". Приблизний перелік таких витрат наведено в додатку Б. Наприклад, витрати з перевезення працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом розраховуються або калькуляційним методом на підставі даних проекту організації будівництва і діючих тарифів, або як ліміт коштів за усередненим відсотковим показником, який становить 1,5 % від кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт, підсумку глав 1 - 8 ЗКР.

3.1.16.7 У складі інвесторської кошторисної документації зазначається загальна кошторисна трудомісткість будівельно-монтажних робіт, яка визначається як сума нормативної та розрахункової трудомісткості цих робіт, що передбачаються:

- у прямих витратах:

нормативна кошторисна трудомісткість, визначена на підставі ресурсних елементних кошторисних норм, що враховує трудовитрати робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів;

розрахункова кошторисна трудомісткість при перевезенні грунту і будівельного сміття, що враховує трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту (див. додаток 16);

- у загальновиробничих витратах - розрахункова кошторисна трудомісткість, визначена на підставі усереднених розрахункових показників (див. додатки 3, 4);

- у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд:

розрахункова кошторисна трудомісткість у випадку, якщо кошти на зазначені цілі визначені за усередненим відсотковим показником за додатками 6 або 7, яка розраховується на підставі усереднених показників (див. додаток 17);

нормативна кошторисна трудомісткість у випадку, якщо кошти на зазначені цілі визначені за кошторисом, який складено на підставі проекту організації будівництва та ресурсних елементних кошторисних норм;

- у додаткових витратах при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період - розрахункова кошторисна трудомісткість, визначена на підставі усереднених розрахункових показників (див. додаток 17);

- у додаткових витратах при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період - розрахункова кошторисна трудомісткість, визначена на підставі усереднених розрахункових показників (див. додаток 17).

3.1.17 До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва після підсумку глав 1 - 12 включаються:

- кошторисний прибуток;

- кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій;

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

- кошти на покриття додаткових витрат, зв'язаних з інфляційними процесами;

- кошти на страхування ризику (за рішенням замовника).

3.1.18 Кошторисний прибуток - це кошти, що враховують економічно обгрунтовану величину прибутку підрядної організації від виконання будівельних і монтажних робіт.

3.1.18.1 Розмір кошторисного прибутку залежить від виду будівництва, технічної та технологічної складності будови, строків будівництва, умов його фінансування тощо. Визначений на підставі аналізу цих факторів розмір кошторисного прибутку погоджується із замовником.

3.1.18.2 По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, розмір кошторисного прибутку приймається з урахуванням рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки усереднених показників (додаток 12), виражених у гривнях в розрахунку на одну людиногодину загальної кошторисної трудомісткості*, і позначається у графах 4, 5 та 8 ЗКР.

________________

* Поняття загальної кошторисної трудомісткості будівельно-монтажних робіт наведено в пункті 3.1.16.7.

3.1.18.3 Кошторисний прибуток в інвесторській кошторисній документації враховується при здійсненні будівництва:

- підрядним способом - в обов'язковому порядку;

- господарським способом - якщо підприємство планує прибуток від такого виду діяльності.

3.1.18.4 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій призначені на відшкодування адміністративних витрат, що відносяться до будівельно-монтажних робіт.

Розмір цих коштів приймається з урахуванням рекомендованих Держбудом усереднених показників (додаток 13), виражених у гривнях в розрахунку на одну людино-годину загальної кошторисної трудомісткості, і позначається у графах 4, 5 та 8 ЗКР.

3.1.19 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва призначені на відшкодування:

- збільшення вартості обсягів робіт та витрат, характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені при проектуванні і уточнюються при визначенні виконавця робіт (проведенні тендера) або в процесі будівництва;

- збільшення вартості будівництва, спричиненого зміною державних стандартів на окремі матеріали, вироби, конструкції, устаткування тощо.

Розмір цих коштів залежить від стадії проектування, виду будівництва та складності будови і визначається відсотком від підсумку глав 1 - 12 ЗКР, графа 8, із зазначенням у графах 7, 8.

3.1.19.1 По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, розмір коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва приймається в межах рекомендованих Держбудом усереднених показників.

3.1.20 Кошти на покриття додаткових витрат, зв'язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися як на початку будівництва, так і впродовж його.

Ці кошти визначаються шляхом експертної оцінки, виходячи з галузевої належності будови, строків будівництва, прогнозного рівня інфляції та відповідних показників щодо змінення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів у будівництві, які надаватимуться Держбудом щоквартально.

Розрахований таким чином розмір коштів за узгодженням із замовником включається до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, графи 7, 8.

3.1.21 Кошти на страхування ризиків замовника в будівництві включаються до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва за його рішенням в обгрунтованому розмірі, але не більш ніж два відсотки від загальної кошторисної вартості будівництва від підсумку глав 1 - 12 ЗКР, графа 8, із зазначенням у графах 7, 8.

3.1.22 До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі, не враховані складовими вартості будівництва. Розмір цих витрат визначається виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених відповідними постановами Уряду. Зазначені витрати (збір до Державного інноваційного фонду, податок на додану вартість тощо) включаються окремими рядками до граф 7, 8 ЗКР.

3.2 Ціна тендерної пропозиції

Положення цього підрозділу встановлюють основні засади визначення ціни тендерної пропозиції.

3.2.1 Ціна пропозиції, за яку претендент (підрядник) згоден замовлення, розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення, та поточних цін на них.

3.2.2 Для розрахунку ціни пропозиції претендента на будівництво об'єкта замовлення замовник надає претендентові (підрядникові) відомість обсягів робіт, що пропонуються, відомість ресурсів до неї з відповідними кошторисними цінами або без цін, або проектно-кошторисну документацію.

3.2.3 У ціні пропозиції претендент (підрядник) визначає вартість підрядних робіт, які пропонуються до виконання.

3.2.3.1 До складу цієї вартості підрядник включає як безпосередні, так і супутні витрати (прямі і загальновиробничі) на будівництво об'єкта замовлення, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій, кошти на покриття ризику у випадках, передбачених у п. 3.2.13, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів.

3.2.3.2 До безпосередніх витрат, як прямих, так і загальновиробничих, належать кошти, які підрядник планує витрачати безпосередньо на спорудження об'єкта замовлення, тобто на трудові та матеріально-технічні ресурси.

3.2.3.3 До супутніх витрат належать кошти, які підрядник планує витрачати на будівництво в цілому, як прямі, так і загальновиробничі витрати на:

- підготовку території будівництва;

- зведення та розбирання (пристосування) титульних тимчасових будівель і споруд;

- додаткові витрати, зв'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди, якщо таке планується проектом організації будівництва.

За необхідності включаються також кошти на:

- перевезення працівників будівельно-монтажної організації автомобільним транспортом;

- відрядження працівників будівельно-монтажної організації на будову;

- перебазування структурного виробничого підрозділу будівельно-монтажної організації;

- доплати працівникам в зв'язку з втратами часу на проїзд від місця розміщення будівельно-монтажної організації (збірного пункту) до об'єкта будівництва і назад;

- тощо.

3.2.4 У свою чергу безпосередні та супутні витрати поділяються за такими видами робіт і витрат:

- будівельні роботи;

- роботи з монтажу устаткування (монтажні роботи);

- інші витрати.

За умовами, запропонованими замовником, можуть також включатися витрати з придбання та доставки устаткування на будову.

3.2.5 Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси претендент приймає на підставі аналізу власного банку даних.

По матеріалах, виробах та конструкціях ціна складається франко-приоб'єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості:

- відпускну ціну;

- вартість тари, упаковки і реквізиту;

- вартість транспортування і вантажних робіт;

- заготівельно-складські витрати.

При цьому рівень вартості матеріальних ресурсів, як правило, приймається в межах, що склалися в регіоні за цінами виробників.

3.2.5.1 Витрати з транспортування матеріальних ресурсів розраховуються на підставі їх нормативної кількості, відстані перевезень та діючих тарифів.

Якщо перевезення здійснюється власними транспортними засобами претендента (підрядника) - на підставі розрахунків вартості перевезень за 1 тонно-кілометр відповідними транспортними засобами.

3.2.5.2 Заготівельно-складські витрати розраховуються виходячи з відповідних статей цих витрат та обсягів матеріальних ресурсів, які зберігаються на складах та застосовуються безпосередньо на будові, потужності організації та обсягів робіт по цій будові, або за домовленістю сторін за усередненим відсотковим показником, передбаченим в інвесторській кошторисній документації, що обумовлюється контрактом.

3.2.6 Заробітна плата в складі прямих витрат претендентом розраховується на підставі нормативних трудовитрат на певний обсяг робіт і вартості людиногодини, яка відповідає середньому нормативному розрядові цих робіт для ланки робітників-будівельників і монтажників та середньому нормативному розрядові ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

3.2.6.1 Середній нормативний розряд по видах робіт для ланки робітників-будівельників і монтажників приймається за ресурсними елементними кошторисними нормами, а для ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, - за ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин і механізмів.

Проте для розрахунку заробітної плати в складі ціни пропозиції претендента можна приймати також середній розряд по об'єкту в цілому.

3.2.6.2 Вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по будові (об'єкту) в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку претендент (підрядник) планує отримувати на об'єкті замовлення, та показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановленого Міністерством праці, і розраховується за формулою:

                ЗП
п
Вп.г. = -------------,
П
снтрч

де Вп.г. - вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт, грн.;

ЗПп - середньомісячна заробітна плата на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку претендент планує отримувати на об'єкті замовлення, грн.;

Пснтрч - показник середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановлений Міністерством праці, люд.-год.

Визначена таким чином вартість людино-години відповідає певному середньому нормативному розрядові робіт. Задля визначення вартості людино-години, яка відповідає будь-якому іншому розрядові робіт, що передбачені проектом, до цієї вартості застосовуються міжрозрядні коефіцієнти, враховані у рекомендованих Держбудом показниках усередненої вартості людино-години за розрядами робіт у будівництві.

3.2.6.3 По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, вартість людино-години відповідного розряду робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, визначається з урахуванням показників, рекомендованих Держбудом.

3.2.6.4 Задля проведення експрес-розрахунку витрат на оплату праці в складі ціни своєї пропозиції претендент (підрядник) може використовувати таку формулу:

                Тк
---------
В = х ЗП ,
оп --------- п
П
снтрч

де Воп - витрати на оплату праці в складі ціни пропозиції претендента, грн.;

Тк - кошторисна трудомісткість робіт, що передбачаються в прямих та загальновиробничих витратах, коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, додаткових витратах при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди*, люд.-год.;

____________

* Витрати труда, які плануються на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд та на виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди, в складі ціни пропозиції претендент може враховувати на рівні кошторисного ліміту.

Пснтрч - показник середньомісячної норми тривалості робочого часу, визначений на підставі даних Мінпраці, люд.-год.;

ЗПп - середньомісячна заробітна плата на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку претендент планує отримувати на об'єкті замовлення, грн.

3.2.6.5 Середньомісячна заробітна плата на одного працівника, яку претендент планує отримувати на об'єкті замовлення, визначається з урахуванням рівня цін споживчих товарів та послуг, що надаються населенню. По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, середньомісячна заробітна плата розраховується з урахуванням середнього по будівництву рівня заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості на певний період та рекомендацій Держбуду за погодженням з Мінекономіки.

3.2.7 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів у складі прямих витрат претендент (підрядник) визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонується, та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах.

У вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у тому числі позначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

3.2.7.1 Нормативний час роботи будівельних машин і механізмів визначається на підставі ресурсних елементних кошторисних норм та обсягів робіт, які пропонуються до виконання.

3.2.7.2 Час використання робітниками-будівельниками та монтажниками механізованого виробничого знаряддя (пальник газопламеневий, вібратори поверхневі, машини мозаїчно-шліфувальні, машини електрозачищувальні, трамбівки пневматичні тощо) включено до норм трудовитрат робітників-будівельників та монтажників і виокремлено в нормах лише задля розрахунку вартості енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів, яка враховується в складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

Амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та переміщення механізованого виробничого знаряддя враховуються загальновиробничими витратами.

3.2.7.3 Вартість машино-години визначається на підставі ресурсних показників, які наведено в ресурсних кошторисних нормах експлуатації будівельних машин і механізмів, та відповідних поточних цін на них.

До визначеної таким чином вартості машино-години додаються:

- амортизаційні відрахування;

- витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються;

- вартість матеріальних ресурсів на ремонт і технічне обслуговування та перебазування машин;

- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин.

3.2.7.4 По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, вартість машино-години визначається з урахуванням рекомендованих Держбудом усереднених цін машино-години.

3.2.7.5 Заробітна плата в складі ціни машино-години розраховується на підставі нормативних трудовитрат ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, що визначаються як сума нормативних трудовитрат машиністів та робітників, зайнятих на ремонті, технічному обслуговуванні і перебазуванні будівельних машин і механізмів, і вартості людино-години відповідного середнього розряду ланки.

Середній нормативний розряд для ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, визначається за ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин і механізмів.

Вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду ланки, визначається з урахуванням положень пунктів 3.2.6, 3.2.6.1 - 3.2.6.5.

3.2.7.6 При експлуатації потужних та особливо складних будівельних машин і механізмів, передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами, до вартості людино-години робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, можливо застосовувати підвищуючі коефіцієнти, що надаються Держбудом.

3.2.7.7 При розрахунках вартості експлуатації будівельних машин і механізмів, якщо внаслідок об'єктивних причин (ускладнені умови виконання робіт через обмеженість території будівельного майданчика, неможливість розміщення підйомних механізмів, відсутність у підрядника машин і механізмів, передбачених нормами, тощо) будівельні (ремонтно-будівельні) роботи планується виконувати без застосування машин і механізмів як для внутрішньобудівельного транспортування матеріальних ресурсів (горизонтального і вертикального), так і для виконання робіт, або із застосуванням наявних у підрядній організації не передбачених нормами машин і механізмів, вартість таких робіт визначається з урахуванням змінених умов виконання робіт з відповідними технічними (у проекті виробництва робіт) та економічними обгрунтуваннями.

В економічному обгрунтуванні провадиться співставлення вартості експлуатації машин і механізмів, передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами для внутрішньобудівельного транспортування матеріальних ресурсів і механізації технологічних процесів, розрахованої на підставі нормативного часу роботи та вартості машино-години цих машин, що склалася в регіоні, або (за їх відсутності) за усередненими даними Держбуду, з відповідною вартістю зазначених робіт, що планується виконувати із застосуванням ручної праці чи наявних у підрядній організації машин і механізмів. Розрахунками, проведеними для зазначеного співставлення, враховуються також загальновиробничі витрати.

У випадку, якщо обгрунтовані витрати підрядника, спричинені зміною умов виконання робіт, перевищують відповідну нормативно-розрахункову вартість робіт, підрядник може вносити пропозицію щодо розроблення та затвердження індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм в складі проекту.

3.2.7.8 При розрахунку прямих витрат у складі ціни пропозиції, якщо внаслідок об'єктивних причин будь-які матеріали або вироби, передбачені ресурсними елементними кошторисними нормами, замінюються на інші і це не призводить до зміни трудових і технічних ресурсів та не впливає на якість робіт, вартість таких робіт визначається з урахуванням змінених матеріальних ресурсів.

3.2.8 Загальновиробничі витрати в складі ціни пропозиції претендента (підрядника) обчислюються на підставі положень розділу 4 виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в підрядній організації за попередній період з урахуванням потужності будівельної організації - претендента.

3.2.9 До складу ціни пропозиції претендент (підрядник) також включає кошти на супутні витрати, необхідні для здійснення будівництва в цілому, які плануються на об'єкті замовлення (див. пункт 3.2.3.3).

3.2.9.1 Витрати на підготовку території будівництва обчислюються на підставі даних проекту, обсягів робіт, що пропонуються, трудових і матеріально-технічних ресурсів до них та відповідних поточних цін на зазначені ресурси.

3.2.9.2 Кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, необхідних для проведення будівельно-монтажних робіт, а також для обслуговування працівників будівництва в межах будівельного майданчика обчислюються на підставі даних проекту з урахуванням оснащеності будівельної організації контейнерними і збірно-розбірними мобільними (інвентарними) будівлями та спорудами, а також можливості пристосування й використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.

3.2.10 У складі ціни пропозиції претендент враховує кошти на додаткові витрати, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий період, якщо таке планується.

3.2.10.1 Зазначені кошти визначаються тільки на обсяг робіт, виконання яких планується у зимовий період.

3.2.10.2 Додаткові витрати, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий період просто неба та в приміщеннях, що не обігріваються, враховують компенсацію додаткових витрат:

а) робочого часу робітників-будівельників і монтажників та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів;

б) часу роботи будівельних машин і механізмів;

в) матеріальних ресурсів, спричинених їх підвищеними втратами;

г) на інші додаткові роботи, супутні виконанню будівельно-монтажних робіт у зимовий період.

3.2.10.3 Кошти на подорожчання будівельно-монтажних робіт, виконуваних у зимовий період, визначаються претендентом (підрядником) розрахунково-калькуляційним методом на підставі обсягу робіт, виконання яких планується у зимовий період, та розрахунків додаткових витрат, перелічених у пункті 3.2.10.2.

Претендент може здійснювати розрахунок коштів на подорожчання будівельно-монтажних робіт, виконуваних у зимовий період, також на підставі об'єкта-аналога власного банку даних або за усередненими показниками, які надаються Держбудом.

3.2.10.4 Компенсацію додаткових витрат робочого часу робітників-будівельників і монтажників та робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів, та часу роботи будівельних машин і механізмів, зв'язаних зі зниженням продуктивності праці при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період просто неба і в приміщеннях, що не обігріваються, можна розраховувати на підставі усереднених коефіцієнтів.

Коефіцієнти до норм трудовитрат робітників-будівельників і монтажників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, та нормативного часу роботи будівельних машин і механізмів складають:

I температурна зона - 1,10

II температурна зона - 1,15

Поділ території України за температурними зонами із зазначенням зимових періодів надається Держбудом.

3.2.10.5 Коефіцієнти, наведені у пункті 3.2.10.4, враховують такі фактори:

- обмеженість рухів робітників теплим одягом і незручністю роботи в рукавицях;

- погіршення видимості в зимовий період на робочому місці;

- утруднення в роботі, пов'язане з наявністю на робочому місці льоду та снігу;

- обмерзання взуття, матеріалів, конструкцій та інструментів;

- потреба в процесі роботи періодично очищати від снігу та льоду робоче місце, матеріали, інструмент тощо;

- витрати робочого часу, пов'язані з перервою в роботі для обігрівання робітників;

- зниження в зимовий період продуктивності будівельних машин та механізмів;

- наявність вітру на робочих місцях швидкістю до 10 м/с включно;

- ускладнення в технологічних процесах, викликані низькою температурою (зменшення площі постелі з розчину при муруванні цегли, підготовка тимчасових споруд для обігрівання робітників, утеплення тимчасових водопровідних мереж та баків, застосування утеплених засобів транспортування бетону та розчину тощо).

3.2.10.6 Коригування нормативного часу роботи будівельних машин і механізмів та норм трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів із застосуванням коефіцієнтів, наведених у пункті 3.2.10.4, здійснюється в тих випадках, коли технологічні процеси виконуються за участю робітників, які зазнають дії зимових умов.

3.2.10.7 Вартість інших додаткових робіт, що супроводять виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий період, визначається за окремими калькуляціями. При цьому до калькуляцій можуть включатися витрати на:

- розпушування мерзлих грунтів;

- запобігання грунтів від промерзання;

- відтавання грунтів;

- застосування бетонів та розчинів швидкого тужавлення;

- введення в бетони та розчини спеціальних домішок;

- застосування електропрогрівання бетону;

- утеплення конструкцій;

- прогрівання конструкцій та виробів, кінців труб та кабелю;

- улаштування, розбирання та опалення звичайних тепляків;

- захист робочих місць від снігових заметів тощо;

- прибирання снігу з будівельних майданчиків;

- додаткові витрати, зв'язані з тимчасовим опаленням:

використання постійних систем опалення, що забезпечуються тепловою енергією від енергосистем, блок-станцій і теплових станцій (котельних) для тимчасового опалення окремих закінчених начорно будівель (або їх частин) протягом опалювального періоду для проведення усередині будівель будівельних та монтажних робіт, які відповідно до технічних умов та правил виконання робіт потрібно виконувати при плюсовій температурі, а також витрати теплової енергії на відігрівання і сушіння конструкцій, коли це потрібно за технічними умовами. При розрахунках додаткових витрат, зв'язаних з тимчасовим опаленням, можливе застосування усереднених показників, що надаються Держбудом.

Технологічні схеми виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий період по температурних зонах країни встановлюються на підставі правил провадження і приймання робіт, технічних умов, інших нормативних джерел.

3.2.10.8 Якщо калькуляції на інші додаткові роботи, супутні виконанню будівельно-монтажних робіт у зимовий період, крім розпушування мерзлих грунтів та прибирання снігу з будівельних майданчиків, складено на підставі ресурсних елементних кошторисних норм, то до прийнятих у розрахунках нормативних трудовитрат робітників-будівельників і монтажників та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, а також до норм часу роботи будівельних машин і механізмів застосовуються коефіцієнти, наведені у пункті 3.2.10.4.

3.2.10.9 Додаткові витрати матеріальних ресурсів, спричинені їх підвищеними втратами при виконанні робіт у зимовий період, крім розпушування мерзлих грунтів та прибирання снігу з будівельних майданчиків, можуть визначатися за усередненими показниками, які виражені у відсотках до нормативної потреби в матеріалах по основних будівельно-монтажних та додаткових супутніх роботах у таких розмірах:

- для щебеню, гравію, піску, баласту, цегли, розчину, бетону, гравію керамзитового - 0,5 %;

- для інших матеріалів (за винятком виробів з лісу і металу, труб, збірних будівельних конструкцій і виробів, покрівельних та лакофарбових матеріалів) - 0,2 %.

3.2.10.10 У складі ціни пропозиції претендент (підрядник) може враховувати кошти на додаткові витрати, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба, якщо таке планується.

Ці кошти в ціні пропозиції можна визначати за усередненим відсотковим показником, який становить 0,35 % від вартості БМР за підсумком глав 1 - 8 ЗКР.

3.2.10.11 Зазначені кошти є лімітом і сплачуються замовником підрядникові тільки за обсяги робіт, які виконуються у літній період просто неба за умови перевищення граничноприпустимого рівня шкідливих факторів виробничого середовища та за наявності відповідних обгрунтувань (довідки відповідних установ) і розрахунків, виконаних на підставі положень Методичних рекомендацій з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +27 град. C.

3.2.10.12 Розмір коштів на сезонні (зимові та літні) подорожчання вартості будівельно-монтажних робіт, виконуваних в умовах, за які визначено компенсації, і врахованих у складі ціни пропозиції претендента, як правило, не повинен перевищувати кошторисного ліміту.

3.2.11 Вартість інших робіт та кошти на покриття інших витрат, які плануються на об'єкті замовлення, визначаються на підставі положень чинного законодавства, даних проекту, вихідних даних замовника щодо здійснення будівництва, умов виконання будівельно-монтажних робіт, розташування будівельної організації стосовно майданчика будівництва тощо.

Наприклад, кошти на покриття додаткових витрат, зв'язаних з доплатами працівникам, які виконують роботи на об'єктах, розташованих на значній відстані від місця розміщення будівельно-монтажної організації, в зв'язку з поїздками в неробочий час від місця розміщення організації (збірного пункту) до місця роботи на об'єкті і назад, обчислюються окремим розрахунком виходячи з кількості працівників, направлених на виконання робіт, і днів, в які здійснюються поїздки, та надбавок до заробітної плати у розмірах, передбачених колективними договорами або за погодженням із замовником.

Розміри надбавок працівникам за день не можуть перевищувати розмір добових витрат, які встановлені для відряджень в межах України.

3.2.12 У ціні своєї пропозиції претендент (підрядник) враховує економічно обгрунтований прибуток, що його він планує отримати від виконання робіт, які пропонуються.

На розмір прибутку має вплив значна кількість факторів, у тому числі такі:

- вид будівництва;

- технічна та технологічна складність будови;

- строки будівництва;

- спосіб фінансування будівництва;

- кон'юнктура ринку трудових ресурсів та будівельних організацій, спроможних виконати роботи по об'єкту замовлення в даному регіоні, тощо.

3.2.12.1 По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, розмір прибутку, якщо він планується, як правило, приймається в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки.

3.2.13 У ціні своєї пропозиції претендент (підрядник) може враховувати кошти на покриття ризику, зв'язаного з виконанням робіт, що пропонуються, розмір якого залежить від сукупності цілого ряду факторів, у тому числі:

- стадії проектування;

- виду будівництва;

- технічної та технологічної складності будови;

- строків будівництва;

- способів фінансування будівництва;

- оснащеності будівельної організації матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання робіт на об'єкті замовлення, та наявності робітників відповідної кваліфікації тощо;

- виду договірної ціни, що пропонується за умовами тендера.

Зазначені кошти враховуються:

за твердої договірної ціни - як правило, в розмірі не більш ніж 1,5 %;

за динамічної договірної ціни - як правило, не враховується;

за періодичної договірної ціни - як правило, в розмірі не більш ніж 1,0 %.

Розмір цих коштів цілком залежить від повної інформації про об'єкт замовлення та способи виконання робіт, яка зменшує небезпеку непередбачених ситуацій на будівельному майданчику при виконанні робіт.

3.2.13.1 Під час вивчення проектної документації претендент вивчає можливість виникнення ризику для себе та, обчислюючи ціну своєї пропозиції, визначає умови, що запобігали б виникненню ризикових ситуацій або компенсували б його втрати на такий випадок.

Аналіз ризику має своєю метою розгляд можливих ризикових ситуацій, імовірність настання відповідних подій та втрат претендента, а також можливостей їх компенсації, що необхідно передбачити у контракті.

3.2.13.2 При аналізі ризику, що може виникнути під час спорудження об'єкта, доцільно виділити такі його групи:

а) ризик, пов'язаний з проектною документацією.

Слід враховувати імовірність того, що під час виконання контракту виникатимуть непередбачені проектом роботи або передбачені в проекті обсяги робіт не відповідатимуть дійсності.

Зменшення такого ризику можна досягти шляхом детальної перевірки технічної документації та усунення припущених помилок. При цьому особливу увагу слід приділяти проблемам, що можуть виникнути на будівельному майданчику: непередбачений стан грунту, наявність комунікацій, не нанесених на генеральному плані, тощо. Щоб уникнути таких ситуацій, претендент має перевірити, чи було проведено геологічні дослідження, та ознайомитися з їх висновками. Крім того, претенденту слід самостійно обстежити будівельний майданчик та з'ясувати з замовником усі необхідні питання.

Основні дії претендента після виявлення ризику, пов'язаного з проектною документацією, слід спрямувати на те, щоб вимагати від замовника внесення необхідних змін у проектну документацію. Компенсацію ризику, усунути який немає можливості, слід враховувати у ціні пропозиції;

б) ризик, пов'язаний з зовнішніми причинами та аварійними ситуаціями.

Слід враховувати імовірність повені, землетрусу, стихійного лиха, аварій тощо.

Названі події створюють для претендента загрозу значних матеріальних втрат, але імовірність їх настання може оцінюватися по-різному.

Відшкодування додаткових витрат підрядника у зазначених випадках має передбачатися умовами контракту;

в) комерційний ризик претендента.

До такого ризику відносяться умови, що передбачені у проекті контракту і можуть призвести до погіршення фінансового стану претендента (розмір авансового платежу; порядок оплати виконаних робіт та вид контрактної ціни, за якими здійснюватимуться розрахунки; порядок вирішення претензій замовника та підрядника тощо).

Аналіз комерційного ризику здійснюється шляхом уважного розгляду всіх пунктів проекту контракту (зокрема, особливих умов контракту) та визначення їх впливу на фінансове становище підрядної організації.

Розглядаючи пункти проекту контракту, претендент має оцінити їх прийнятність для себе та ризик для фінансового стану, з яким вони пов'язані (порядок змін проектної документації та обсягів робіт у процесі будівництва, порядок страхування ризику, фінансові гарантії тощо).

3.2.13.3 При залученні претендентом для виконання предмета замовлення субпідрядників кожен з них має аналізувати власний ризик та передбачати його компенсацію у ціні пропозиції.

3.3 Особливості узгодження договірних цін та розрахунків
за обсяги виконаних робіт

3.3.1 Договірна ціна - це вартість підрядних робіт, за яку підрядна організація, визначена виконавцем робіт, згодна виконати об'єкт замовлення.

Договірна ціна входить до складу вартості будівництва і використовується при проведенні взаєморозрахунків.

3.3.2 Договірна ціна на будівництво об'єкта формується претендентом на виконання робіт (генпідрядником) із залученням субпідрядних організацій і погоджується із замовником.

У результаті спільного рішення оформляється протокол погодження договірної ціни на будівельну продукцію, який є невід'ємною частиною контракту.

3.3.3 Договірні ціни можуть встановлюватись твердими, динамічними та періодичними.

3.3.3.1 Тверді договірні ціни, як правило, встановлюються для будівництва тривалістю до 1,5 років.

3.3.3.2 Тверді договірні ціни встановлюються незмінними на весь обсяг будівництва і не уточнюються, за винятком випадків, якщо:

а) замовник змінює в процесі будівництва проектні рішення, що викликає зміну обсягів робіт та вартісних показників;

б) в процесі будівництва в проектній документації та інвесторських кошторисах виявлено безперечні помилки, які не було виявлено на стадії тендерної пропозиції та складання договірної ціни, а підрядник не є виконавцем проектно-кошторисної документації;

в) виникають обставини непереборної сили - надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання договору (контракту).

3.3.3.3 Динамічні договірні ціни встановлюються відкритими і можуть уточнюватися протягом всього строку будівництва, при цьому маса прибутку, врахована в договірній ціні на початок будівництва, не уточнюється, крім випадків, наведених у пункті 3.3.3.2.

3.3.3.4 Періодичні договірні ціни встановлюються відкритими і мають елементи як динамічної, так і твердої договірних цін.

Особливість такої ціни полягає в тому, що на обсяги робіт, які плануються на визначений період, як правило, це річний план, встановлюється тверда договірна ціна (фіксована частина ціни). Формування та застосування фіксованої частини періодичної договірної ціни провадиться за правилами як для твердої договірної ціни.

По закінченні періоду, в якому діяла тверда ціна в складі періодичної договірної ціни, вартість залишків робіт може уточнюватися з подальшим встановленням твердої ціни на весь залишок або його частину.

3.3.4 При погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє вартість матеріальних ресурсів, яка не повинна перевищувати тієї, що склалася в регіоні за цінами виробників, окрім випадків, підтверджених відповідними обгрунтуваннями та розрахунками.

До таких випадків, зокрема, належать:

- особливі вимоги до технічних характеристик та якості матеріалів, виробів і конструкцій;

- технологічні умови здійснення будівництва.

3.3.5 Після погодження договірної ціни складається контракт на виконання робіт. У контракті зазначається документ, покладений в основу визначення вартісних показників; позначається вид договірної ціни: тверда, динамічна або періодична; порядок та терміни уточнення договірної ціни; умови фінансування та розрахунків за обсяги виконаних робіт; гарантії замовника та підрядника тощо.

3.3.6 Уточнення динамічних договірних цін провадиться виходячи зі співставлення регіональних рівнів цін матеріально-технічних ресурсів на час узгодження договірної ціни, середнього їх змінення на момент уточнення та цін ресурсів, пред'явлених підрядником.

За необхідності може проводитися уточнення вартості окремих складових вартості будівельної продукції чи конкретних видів робіт та ресурсів, що обумовлюється в контракті.

Якщо вартість матеріально-технічних ресурсів, пред'явлена підрядником, вища за середнє збільшення цін по таких ресурсах в регіоні, рішення щодо рівня уточнених вартісних показників та джерел покриття різниці приймається замовником на основі відповідних обгрунтувань підрядника.

3.3.6.1 Уточнення динамічної частини періодичної договірної ціни здійснюється за правилами як для динамічних договірних цін.

3.3.7 Розбіжності, що виникають між учасниками будівництва в період формування договірних цін і взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, розглядаються відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та Держбудом України. Остаточне рішення приймається в установленому законодавством України порядку.

3.3.8 Взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт провадяться за період, встановлений в контракті (щомісячно, за етап тощо).

3.3.9 За твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їхньої вартості, визначеної в договірній ціні.

3.3.10 За динамічної договірної ціни:

3.3.10.1 Вартість прямих витрат при взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт визначається на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, передбачених в договірній ціні.

3.3.10.2 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат та рівень заробітної плати працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах, уточнюються в порядку, передбаченому контрактом.

3.3.10.3 При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт кошти на покриття витрат підрядника на зведення або пристосування тимчасових будівель і споруд визначаються або на підставі виконавчого кошторису, погодженого із замовником, та фактично збудованих (пристосованих) будівель і споруд з урахуванням рішень проекту організації будівництва, або за відсотковими показниками, які надаються Держбудом, що обумовлюється контрактом.

У разі, якщо кошти на покриття цих витрат при взаєморозрахунках визначаються за відсотковими показниками, зворотні суми визначаються в розмірі 15 % від маси зазначених коштів.

3.3.10.4 При взаєморозрахунках за обсяги робіт, що виконувалися у зимовий період, передбачені на це в договірній ціні кошти уточнюються у таких випадках:

- коли в окремі місяці, що належать до зимового періоду, спостерігається температура повітря вище нуля загалом не менш ніж 8 робочих днів на місяць. На роботи, що виконувалися в такі дні, не враховуються додаткові витрати на подорожчання будівельно-монтажних робіт у зимовий період;

- якщо натомість у місяці, що не належить до зимового періоду, спостерігається температура повітря нижче нуля також загалом не менш ніж 8 робочих днів на місяць, тоді на роботи, що виконувалися в такі дні, враховуються додаткові витрати на подорожчання будівельно-монтажних робіт у зимовий період;

- якщо місцевості, де виконуються будівельно-монтажні роботи, зазнають впливу вітрів швидкістю понад 10 м/с, до суми додаткових витрат на подорожчання будівельно-монтажних робіт у зимовий період, виконуваних у такі дні, замовником можуть здійснюватися доплати залежно від кількості вітряних днів у зимовий період.

Підставою для оплати додаткових витрат, пов'язаних з впливом вітрів швидкістю понад 10 м/с у зимовий період, є довідки місцевих органів гідрометеорологічної служби.

Вказані додаткові витрати розраховуються або калькуляційним методом, або на підставі усереднених показників, наведених у підрозділі 3.2.

3.3.10.5 Якщо в договірній ціні не передбачені кошти на додаткові витрати, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у літній період, то при взаєморозрахунках за наявності зазначених умов вони відшкодовуються підрядникові додатково в порядку, передбаченому контрактом.

3.3.11 За періодичної договірної ціни вартість виконаних підрядних робіт визначається за правилами як для твердої договірної ціни.

3.3.12 Незалежно від виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків при виявленні у розрахунках за виконані роботи (форми N КБ-2в "Акт приймання виконаних підрядних робіт" та N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрати, які були відповідно оформлені та оплачені за попередні періоди") безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

3.3.13 При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт зворотні суми від розбирання конструкцій, знесення будівель і споруд, внаслідок чого одержано матеріальні ресурси, придатні для подальшого використання* на тій самій будові, визначаються на підставі їх номенклатури, кількості та обгрунтованих цін.

________________

* При вирішенні питання щодо можливості подальшого використання (за первинним або іншим призначенням) на тій самій будові отриманих від розбирання матеріалів, виробів, конструкцій складається трибічний акт (замовник, проектувальник, підрядник), у якому методом експертної оцінки визначаються номенклатура зазначених матеріальних ресурсів, їхня кількість, технічні або якісні характеристики та обгрунтовані ціни, які враховують зазначені в акті характеристики цих матеріальних ресурсів.

Якщо за домовленістю сторін підрядник виконує роботи з доведення отриманих від розбирання матеріальних ресурсів до придатного для використання стану та транспортування їх до місця тимчасового складування, вартість цих робіт враховується у вартості будівельно-монтажних робіт.

3.3.14 За підсумком договірної ціни в окремих випадках, обгрунтованих розрахунком, можуть враховуватися додаткові кошти на розвиток власної бази підрядних організацій, а також на поновлення їх парку будівельних машин і механізмів.

Рішення з приводу виділення підрядній організації коштів на зазначені цілі приймається інвестором в порядку, зазначеному в пункті 2.8.18.5.

Розрахунок, який обгрунтовує потребу і розміри цих коштів, складається з урахуванням термінів будівництва (реставрації, ремонту) об'єктів, питомої ваги робіт, що виконуються для конкретного інвестора, в загальному обсязі робіт та інших факторів. Кошти витрачаються цільовим призначенням і не відносяться на балансову вартість об'єкта (будови). Умови врахування цих коштів та їх витрачання обумовлюються контрактом.

3.3.15 Визначення прибутку для субпідрядних організацій можна здійснювати або виходячи із загальної маси прибутку на будову (об'єкт) та питомої ваги обсягу будівельно-монтажних робіт, що їм доручається для виконання, в загальному обсязі будівельно-монтажних робіт будови (об'єкта), або виходячи з нормативно-розрахункових трудовитрат на ці обсяги та усереднених показників, що надані Держбудом, за видами робіт, або за будь-яким іншим способом, встановленим сторонами (генпідрядником та субпідрядником) і обумовленим контрактом.

Розділ 4
Правила
визначення загальновиробничих та
адміністративних витрат

Положення цього розділу встановлюють основні правила визначення загальновиробничих та адміністративних витрат з урахуванням положень Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Держбуду України від 07.05.2002 N 81.

У розділі наводяться:

- загальні положення;

- порядок визначення загальновиробничих та адміністративних витрат.

4.1 Загальні положення

4.1.1 Загальновиробничі витрати - це витрати будівельно-монтажної організації, які включаються до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт.

Перелік загальновиробничих витрат, що враховано усередненими показниками, наданими Держбудом, наведено у додатку 19.

4.1.2 Адміністративні витрати будівельно-монтажної організації, які враховуються у вартості будови (об'єкта), - це загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління будівельно-монтажною організацією, що не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт. Зазначені витрати включаються до вартості будівельно-монтажних робіт за будівельним контрактом пропорційно базі розподілу, яка обирається будівельно-монтажною організацією самостійно (собівартість відповідного об'єкта витрат, прямі витрати тощо).

Перелік адміністративних витрат, що враховано усередненими показниками, наданими Держбудом, наведено у розділі I додатка 2 (крім пунктів 7, 13, 15, 16 та витрат з операційної оренди та страхування майна) до Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт.

4.1.3 Правила розрахунку витрат, зазначених у пунктах 4.1.1 та 4.1.2, застосовуються при визначенні вартості будівництва і не залежать від відомчої належності підрядної організації.

4.2 Порядок визначення загальновиробничих
витрат

4.2.1 Для розрахунку загальновиробничих (ЗВ) витрат їхній перелік, наведений в додатку 19, групується в 3 блоки:

- кошти на заробітну плату працівників;

- відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством;

- решта статей ЗВ витрат.

4.2.1.1 Кошти на заробітну плату працівників розраховуються виходячи з трудовитрат працівників, зазначених у додатку 19, і відповідної вартості людино-години.

У інвесторських кошторисах трудовитрати працівників, зазначених у додатку 19, визначаються за формулою:

             Т  = Т  х К,
зв пв

де Тзв - трудовитрати працівників, зазначених у додатку 19, люд.-год.;

Тпв - нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачаються в прямих витратах, яка враховує трудовитрати робітників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах і на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, люд.-год.;

К - усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, зазначених у додатку 19.

При визначенні коштів на заробітну плату на стадії складання інвесторського кошторису вартість людино-години приймається в розмірі, рекомендованому Держбудом для будівництва, за п'ятим нормативним розрядом на виконання робіт.

У інвесторських кошторисах усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, зазначених у додатку 19, приймається в розмірах, рекомендованих Держбудом.

4.2.1.2 Відрахування на соціальні заходи визначаються виходячи з норм, установлених законодавством, і кошторисної заробітної плати.

Кошторисна заробітна плата визначається як сума заробітної плати:

- робітників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах і на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів;

- працівників, зазначених у додатку 19.

4.2.1.3 На стадії складання інвесторської кошторисної документації кошти на покриття решти статей ЗВ витрат розраховуються виходячи з нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачаються у прямих витратах, та усереднених показників для визначення коштів на покриття решти статей ЗВ витрат, обчислених в грошовому виразі на людино-годину зазначеної трудомісткості.

Ці показники надаються Держбудом.

Кошти на покриття решти статей ЗВ витрат визначаються за формулою:

             К   = Т  х П,
р.зв пв

де Кр.зв - кошти на покриття решти статей ЗВ витрат, грн.;

Тпв - нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачаються в прямих витратах, яка враховує витрати труда робітників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах і на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, люд.-год.;

П - усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей ЗВ витрат, грн./люд.-год.

4.2.1.4 Усереднені показники, що рекомендуються Держбудом для визначення трудовитрат працівників, кошти на заробітну плату яких враховується в ЗВ витратах, і коштів на покриття решти статей ЗВ витрат, призначені для здійснення будівництва підрядним способом.

При здійсненні будівництва господарським способом до показників, рекомендованих Держбудом для підрядного способу будівництва, застосовується знижувальний коефіцієнт 0,6.

4.2.1.5 При складанні пропозицій щодо визначення вартості будівництва підрядні організації - претенденти на виконання будівельно-монтажних робіт розрахунково-аналітичним методом визначають кошти на:

- заробітну плату працівників, зазначених у додатку 19, з урахуванням структурного складу організації та рівня заробітної плати, що її планують отримувати на об'єкті замовлення;

- покриття решти статей ЗВ витрат, виходячи з витрат попереднього звітного періоду за цими статтями, з урахуванням потужності організації та обсягу робіт, що пропонуються до виконання.

До ціни пропозиції також включаються відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від заробітної плати робітників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах і на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, та працівників, кошти на заробітну плату яких враховуються в ЗВ витратах.

4.2.1.6 На підставі розрахунків підрядної організації, виконаних на стадії визначення ціни пропозиції, усереднені показники для визначення загальновиробничих витрат, надані Держбудом, можуть уточнюватися на стадії узгодження договірної ціни в порядку, встановленому контрактом.

4.3 У інвесторській кошторисній документації кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій визначаються на підставі усереднених показників, наданих Держбудом, які враховують ці витрати в частині, що відноситься до будівельно-монтажних робіт, і можуть уточнюватися на стадії узгодження договірної ціни.

4.3.1 При уточненні розміру цих витрат не враховуються адміністративні витрати, пов'язані з витратами на збут та іншими операційними витратами будівельно-монтажної організації. ( Правила в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток А
Обов'язковий

              Форма N 1

__________________________________________________________________
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі ____________ тис. грн.
В тому числі зворотних сум ________________________ тис. грн.
__________________________________________________________________
(посилання на документ про затвердження)

"__" ____________ 200_ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ
БУДІВНИЦТВА N __
__________________________________________________________________
(найменування будови)

Складений в поточних цінах станом на "___" __________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Номери |Найменування |Кошторисна вартість, тис. грн. |Інші |Загальна |
|п/п|кошторисів і |глав, об'єктів, |-------------------------------|витрати, |кошторисна |
| |кошторисних |робіт і витрат |будівель- |монтаж- |устатку- |тис. |вартість, |
| |розрахунків | |них |них |вання, |грн. |тис. грн. |
| | | |робіт |робіт |меблів | | |
| | | | | |та ін- | | |
| | | | | |вентарю | | |
|---+-------------+----------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+-------------+----------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
| | |Разом по главах | | | | | |
| | |1 - 12 | + | + | + | + | + |
|---+-------------+----------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
| | |Кошторисний | | | | | |
| | |прибуток (П) | + | + | - | - | + |
|---+-------------+----------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
| | |Кошти на | | | | | |
| | |покриття | | | | | |
| | |адміністративних| | | | | |
| | |витрат | | | | | |
| | |будівельно- | | | | | |
| | |монтажних | | | | | |
| | |організацій (АВ)| + | + | - | - | + |
|---+-------------+----------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
| | |Кошти на | | | | | |
| | |покриття ризику | | | | | |
| | |всіх учасників | | | | | |
| | |будівництва (Р) | - | - | - | + | + |
|---+-------------+----------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
| | |Кошти на | | | | | |
| | |покриття | | | | | |
| | |додаткових | | | | | |
| | |витрат, | | | | | |
| | |пов'язаних з | | | | | |
| | |інфляційними | | | | | |
| | |процесами (І) | - | - | - | + | + |
|---+-------------+----------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
| | |Разом (гл. 1-12 | | | | | |
| | |+П+АВ+Р+І) | + | + | + | + | + |
|---+-------------+----------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
| | |Податки, збори, | | | | | |
| | |обов'язкові | | | | | |
| | |платежі, | | | | | |
| | |встановлені | | | | | |
| | |чинним | | | | | |
| | |законодавством | | | | | |
| | |і не враховані | | | | | |
| | |складовими | | | | | |
| | |вартості | | | | | |
| | |будівництва | | | | | |
| | |(без ПДВ) | - | - | - | + | + |
|---+-------------+----------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
| | |Разом | + | + | + | + | + |
|---+-------------+----------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
| | |Податок на | | | | | |
| | |додану вартість | - | - | - | + | + |
|---+-------------+----------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|

|  |       |Всього по    |     |    |      |     |      |
| | |зведеному | | | | | |
| | |кошторисному | | | | | |
| | |розрахунку | + | + | + | + | + |
|---+-------------+----------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
| | |Зворотні суми | - | - | - | - | + |
------------------------------------------------------------------------------------------

 Директор (або головний
інженер) проектної
організації ____________________________
(підпис (ініціали, прізвище)

Головний інженер проекту ____________________________
(підпис (ініціали, прізвище)

Начальник ________________ відділу ____________________________
(найменування) (підпис (ініціали, прізвище)

Узгоджено:

Замовник ________________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище)

_______________

Примітки:

1. Приблизну номенклатуру зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва та порядок його заповнення наведено в додатку Б.

2. Загальна кошторисна вартість, вказана в графі 8, складається з кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт, устаткування, меблів, інвентарю та інших витрат (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7).

( Додаток А в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток Б
Зразок заповнення
Обов'язковий*

           Приблизна номенклатура
зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва

--------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Номери |Найменування глав, |Кошторисна вартість, тис. грн. |Інші |Загальна |
|п/п|кошторисів |об'єктів, робіт і |-------------------------------|витрати, |кошторисна |
| |та | витрат |будівель- |монтаж- |устатку- |тис. |вартість, |
| |кошторисних| |них |них |вання, |грн. |тис. грн. |
| |розрахунків| |робіт |робіт |меблів | | |
| | | | | |та ін- | | |
| | | | | |вентарю | | |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
| | |Глава 1. Підготовка | | | | | |
| | |території | | | | | |
| | |будівництва | | | | | |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
| | |Оформлення земельної| | | | | |
| | |ділянки та | | | | | |
| | |планувальні роботи | | | | | |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|1. | |Відведення земельної| | | | | |
| | |ділянки, видача | | | | | |
| | |архітектурно- | | | | | |
| | |планувального | | | | | |
| | |завдання, червоних | | | | | |
| | |ліній забудови та | | | | | |
| | |технічних умов | - | - | - | + | + |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|2. | |Розбивання основних | | | | | |
| | |осей будівель і | | | | | |
| | |споруд, перенесення | | | | | |
| | |їх в натуру та | | | | | |
| | |закріплення на | | | | | |
| | |місцевості пунктами | | | | | |
| | |і знаками | - | - | - | + | + |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
| | |Освоєння території | | | | | |
| | |будівництва | | | | | |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|3. | |Компенсація та | | | | | |
| | |витрати по знесенню | | | | | |
| | |будинків, споруд, | | | | | |
| | |улаштувань, зелених | | | | | |
| | |насаджень та | | | | | |
| | |посівів, що | | | | | |
| | |знаходяться на | | | | | |
| | |території | | | | | |
| | |будівництва, з | | | | | |
| | |рубанням дерев та | | | | | |
| | |корчуванням пнів | + | - | - | + | + |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|4. | |Відшкодування | | | | | |
| | |збитків, заподіяних | | | | | |
| | |проведенням | | | | | |
| | |водногосподарських | | | | | |
| | |заходів, припиненням| | | | | |
| | |або зміною умов | | | | | |
| | |водокористування | + | - | - | + | + |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|5. | |Зняття та | | | | | |
| | |складування родючого| | | | | |
| | |шару грунту | + | - | - | - | + |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|6. | |Осушування | | | | | |
| | |території, | | | | | |
| | |протизсувні заходи, | | | | | |
| | |протипаводкові та | | | | | |
| | |протисельові | | | | | |
| | |споруди, нагірні | | | | | |
| | |канави, підсипання | | | | | |
| | |та намивання | | | | | |
| | |грунту, інші | | | | | |
| | |роботи по | | | | | |
| | |створенню рельєфу | + | + | + | + | + |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|7. | |Рекультивація | | | | | |
| | |земельних ділянок, | | | | | |
| | |наданих у тимчасове | | | | | |
| | |користування | + | + | + | + | + |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|8. | |Податок за земельну | | | | | |
| | |ділянку, відведену | | | | | |
| | |під будівництво | | | | | |
| | |(може включатися) | - | - | - | + | + |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|

|9. |      |Орендна плата за  |     |    |      |     |      |
|  |      |тимчасове      |     |    |      |     |      |
|  |      |використання    |     |    |      |     |      |
|  |      |землі поза межами  |     |    |      |     |      |
|  |      |ділянки       |     |    |      |     |      |
|  |      |будівництва     |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Разом по главі 1  |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Глава 2. Основні  |     |    |      |     |      |
|  |      |об'єкти       |     |    |      |     |      |
|  |      |будівництва     |     |    |      |     |      |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|10.|      |Будівлі і споруди, |     |    |      |     |      |
|  |      |призначені для   |     |    |      |     |      |
|  |      |виконання основних |     |    |      |     |      |
|  |      |технологічних    |     |    |      |     |      |
|  |      |функцій підприємств |     |    |      |     |      |
|  |      |галузей господарства|     |    |      |     |      |
|  |      |України       |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|11.|      |Спеціалізовані цехи |     |    |      |     |      |
|  |      |по випуску товарів |     |    |      |     |      |
|  |      |народного споживання|     |    |      |     |      |
|  |      |підприємств     |     |    |      |     |      |
|  |      |машинобудування та |     |    |      |     |      |
|  |      |інших підприємств  |     |    |      |     |      |
|  |      |галузей господарства|     |    |      |     |      |
|  |      |України       |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|12.|      |Об'єкти соціальної |     |    |      |     |      |
|  |      |сфери        |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|13.|      |Житлові будівлі   |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Разом по главі 2  |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Глава 3. Об'єкти  |     |    |      |     |      |
|  |      |підсобного та    |     |    |      |     |      |
|  |      |обслуговувального  |     |    |      |     |      |
|  |      |призначення     |     |    |      |     |      |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|14.|      |Будівлі       |     |    |      |     |      |
|  |      |ремонтно-технічних |     |    |      |     |      |
|  |      |майстерень,     |     |    |      |     |      |
|  |      |деревообробних,   |     |    |      |     |      |
|  |      |інструментальних,  |     |    |      |     |      |
|  |      |модельних цехів,  |     |    |      |     |      |
|  |      |станції виробництва |     |    |      |     |      |
|  |      |захисних газів,   |     |    |      |     |      |
|  |      |газогенераторні,  |     |    |      |     |      |
|  |      |кисневі,      |     |    |      |     |      |
|  |      |компресорні, усякого|     |    |      |     |      |
|  |      |роду складські   |     |    |      |     |      |
|  |      |приміщення,     |     |    |      |     |      |
|  |      |естакади, галереї, |     |    |      |     |      |
|  |      |будівлі       |     |    |      |     |      |
|  |      |заводоуправлінь,  |     |    |      |     |      |
|  |      |лабораторій та інші |     |    |      |     |      |
|  |      |аналогічні будівлі |     |    |      |     |      |
|  |      |і споруди      |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|15.|      |Протибур'янові   |     |    |      |     |      |
|  |      |заходи,       |     |    |      |     |      |
|  |      |природоохоронні   |     |    |      |     |      |
|  |      |роботи, водолазні  |     |    |      |     |      |
|  |      |станції, охорона  |     |    |      |     |      |
|  |      |пам'яток культури  |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|

|16.|      |Господарські    |     |    |      |     |      |
|  |      |корпуси, прохідні, |     |    |      |     |      |
|  |      |теплиці в      |     |    |      |     |      |
|  |      |лікарняних та    |     |    |      |     |      |
|  |      |наукових містечках, |     |    |      |     |      |
|  |      |сміттєзбиральники  |     |    |      |     |      |
|  |      |тощо        |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Разом по главі 3  |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Глава 4. Об'єкти  |     |    |      |     |      |
|  |      |енергетичного    |     |    |      |     |      |
|  |      |господарства    |     |    |      |     |      |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|17.|      |Електростанції,   |     |    |      |     |      |
|  |      |трансформаторні   |     |    |      |     |      |
|  |      |підстанції та    |     |    |      |     |      |
|  |      |кіоски, лінії    |     |    |      |     |      |
|  |      |електропостачання  |     |    |      |     |      |
|  |      |тощо        |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Разом по главі 4  |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Глава 5. Об'єкти  |     |    |      |     |      |
|  |      |транспортного    |     |    |      |     |      |
|  |      |господарства і   |     |    |      |     |      |
|  |      |зв'язку       |     |    |      |     |      |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|18.|      |Залізничні під'їзні |     |    |      |     |      |
|  |      |колії (земляне   |     |    |      |     |      |
|  |      |полотно, верхня   |     |    |      |     |      |
|  |      |будова колії,    |     |    |      |     |      |
|  |      |мости і труби,   |     |    |      |     |      |
|  |      |улаштування колії, |     |    |      |     |      |
|  |      |сигналізація,    |     |    |      |     |      |
|  |      |централізація,   |     |    |      |     |      |
|  |      |блокування та    |     |    |      |     |      |
|  |      |зв'язок)      |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|19.|      |Автомобільні    |     |    |      |     |      |
|  |      |під'їзні та     |     |    |      |     |      |
|  |      |внутрішні дороги  |  +   |  -  |  -   |  -  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|20.|      |Будівлі і споруди  |     |    |      |     |      |
|  |      |по обслуговуванню  |     |    |      |     |      |
|  |      |транспорту: депо,  |     |    |      |     |      |
|  |      |гаражі, майданчики |     |    |      |     |      |
|  |      |для стоянки     |     |    |      |     |      |
|  |      |автомашин та інших |     |    |      |     |      |
|  |      |транспортних засобів|  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|21.|      |Зовнішні роботи по |     |    |      |     |      |
|  |      |улаштуванню усіх  |     |    |      |     |      |
|  |      |видів зв'язку -   |     |    |      |     |      |
|  |      |зовнішнього     |     |    |      |     |      |
|  |      |(телефонізація тощо)|     |    |      |     |      |
|  |      |і внутрішнього   |     |    |      |     |      |
|  |      |(диспетчерський,  |     |    |      |     |      |
|  |      |селекторний,    |     |    |      |     |      |
|  |      |абонентський тощо), |     |    |      |     |      |
|  |      |а також зовнішні  |     |    |      |     |      |
|  |      |роботи по      |     |    |      |     |      |

|  |      |радіофікації та   |     |    |      |     |      |
|  |      |часифікації     |     |    |      |     |      |
|  |      |будівель і споруд  |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|22.|      |Будівлі для     |     |    |      |     |      |
|  |      |розміщення     |     |    |      |     |      |
|  |      |пристроїв зв'язку  |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Разом по главі 5  |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Глава 6. Зовнішні  |     |    |      |     |      |
|  |      |мережі та споруди  |     |    |      |     |      |
|  |      |водопостачання,   |     |    |      |     |      |
|  |      |каналізації,    |     |    |      |     |      |
|  |      |теплопостачання та |     |    |      |     |      |
|  |      |газопостачання   |     |    |      |     |      |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|23.|      |Греблі, водозабірні |     |    |      |     |      |
|  |      |споруди, насосні  |     |    |      |     |      |
|  |      |станції, напірні  |     |    |      |     |      |
|  |      |лінії        |     |    |      |     |      |
|  |      |водопостачання,   |     |    |      |     |      |
|  |      |будівлі       |     |    |      |     |      |
|  |      |перекачування,   |     |    |      |     |      |
|  |      |водонапірні башти, |     |    |      |     |      |
|  |      |фільтри, розвідна  |     |    |      |     |      |
|  |      |мережа з кранами,  |     |    |      |     |      |
|  |      |гідроколонками та  |     |    |      |     |      |
|  |      |іншими       |     |    |      |     |      |
|  |      |улаштуваннями    |     |    |      |     |      |
|  |      |(резервуарами,   |     |    |      |     |      |
|  |      |шахтними колодязями |     |    |      |     |      |
|  |      |тощо). Системи   |     |    |      |     |      |
|  |      |водооберту з    |     |    |      |     |      |
|  |      |градирнями     |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|24.|      |Зовнішня мережа   |     |    |      |     |      |
|  |      |каналізації з    |     |    |      |     |      |
|  |      |оглядовими     |     |    |      |     |      |
|  |      |колодязями. Очисні |     |    |      |     |      |
|  |      |споруди тощо    |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|25.|      |Будівлі котелень з |     |    |      |     |      |
|  |      |допоміжними     |     |    |      |     |      |
|  |      |спорудами (бойлерна,|     |    |      |     |      |
|  |      |мазутопроводи,   |     |    |      |     |      |
|  |      |резервуари тощо)  |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|26.|      |Теплові мережі   |  +   |  -  |  -   |  -  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|27.|      |Газопостачання,   |     |    |      |     |      |
|  |      |газорозподільчі   |     |    |      |     |      |
|  |      |пункти (ГРП)    |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Разом по главі 6  |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Глава 7. Благоустрій|     |    |      |     |      |
|  |      |та озеленення    |     |    |      |     |      |
|  |      |території      |     |    |      |     |      |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|28.|      |Вертикальне     |     |    |      |     |      |
|  |      |планування     |     |    |      |     |      |
|  |      |території,     |     |    |      |     |      |
|  |      |улаштування доріжок,|     |    |      |     |      |
|  |      |малі архітектурні  |     |    |      |     |      |
|  |      |форми, спортивні та |     |    |      |     |      |
|  |      |ігрові майданчики, |     |    |      |     |      |
|  |      |спортивні споруди, |     |    |      |     |      |
|  |      |огорожа територій, |     |    |      |     |      |
|  |      |зовнішнє освітлення,|     |    |      |     |      |
|  |      |саджання дерев,   |     |    |      |     |      |
|  |      |кущів, улаштування |     |    |      |     |      |
|  |      |клумб, газонів   |  +   |  +  |  -   |  -  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|

|  |      |Разом по главі 7  |  +   |  +  |  -   |  -  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Разом по главах 1-7 |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Глава 8. Тимчасові |     |    |      |     |      |
|  |      |будівлі і споруди  |     |    |      |     |      |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|29.|      |Кошти на зведення  |     |    |      |     |      |
|  |      |та розбирання    |     |    |      |     |      |
|  |      |тимчасових будівель |     |    |      |     |      |
|  |      |і споруд      |     |    |      |     |      |
|  |      |виробничого та   |     |    |      |     |      |
|  |      |допоміжного     |     |    |      |     |      |
|  |      |призначення,    |     |    |      |     |      |
|  |      |передбачених даним |     |    |      |     |      |
|  |      |проектом (робочим  |     |    |      |     |      |
|  |      |проектом)      |  +   |  +  |  -   |  -  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Разом по главі 8  |  +   |  +  |  -   |  -  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Разом по главах 1-8 |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Глава 9. Інші    |     |    |      |     |      |
|  |      |роботи та витрати  |     |    |      |     |      |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|30.|      |Додаткові витрати  |     |    |      |     |      |
|  |      |при виконанні    |     |    |      |     |      |
|  |      |будівельно-монтажних|     |    |      |     |      |
|  |      |робіт у зимовий   |     |    |      |     |      |
|  |      |період       |  +   |  +  |  -   |  -  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|31.|      |Додаткові витрати  |     |    |      |     |      |
|  |      |при виконанні    |     |    |      |     |      |
|  |      |будівельно-монтажних|     |    |      |     |      |
|  |      |робіт у літній   |     |    |      |     |      |
|  |      |період просто    |     |    |      |     |      |
|  |      |неба при температурі|     |    |      |     |      |
|  |      |зовнішнього повітря |     |    |      |     |      |
|  |      |більш ніж      |     |    |      |     |      |
|  |      |+27 град. C     |  +   |  +  |  -   |  -  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|32.|      |Додаткові витрати, |     |    |      |     |      |
|  |      |пов'язані з     |     |    |      |     |      |
|  |      |виконанням     |     |    |      |     |      |
|  |      |протипаводкових   |     |    |      |     |      |
|  |      |заходів       |  +   |  -  |  -   |  -  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|33.|      |Утримання та    |     |    |      |     |      |
|  |      |відновлення після  |     |    |      |     |      |
|  |      |закінчення     |     |    |      |     |      |
|  |      |будівництва діючих |     |    |      |     |      |
|  |      |постійних      |     |    |      |     |      |
|  |      |автомобільних доріг |  +   |  -  |  -   |  -  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|34.|      |Витрати, пов'язані |     |    |      |     |      |
|  |      |з випробуванням паль|     |    |      |     |      |
|  |      |(будівельні роботи) |  +   |  -  |  -   |  -  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|35.|      |Витрати на     |     |    |      |     |      |
|  |      |проведення     |     |    |      |     |      |
|  |      |післяосадкового   |     |    |      |     |      |
|  |      |ремонту       |     |    |      |     |      |
|  |      |(підтримання)    |     |    |      |     |      |
|  |      |підземних виробок  |     |    |      |     |      |
|  |      |при будівництві,  |     |    |      |     |      |
|  |      |реконструкції,   |     |    |      |     |      |
|  |      |підготуванні нових |     |    |      |     |      |
|  |      |горизонтів вугільних|     |    |      |     |      |
|  |      |та сланцевих шахт, |     |    |      |     |      |
|  |      |а також залізорудних|     |    |      |     |      |
|  |      |та інших рудних шахт|  +   |  -  |  -   |  -  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|

|36.|      |Витрати на     |     |    |      |     |      |
|  |      |проведення геолого- |     |    |      |     |      |
|  |      |розвідувальних робіт|  +   |  -  |  -   |  -  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|37.|      |Витрати, пов'язані з|     |    |      |     |      |
|  |      |організацією для  |     |    |      |     |      |
|  |      |працівників     |     |    |      |     |      |
|  |      |будівельних     |     |    |      |     |      |
|  |      |організацій     |     |    |      |     |      |
|  |      |спеціальних     |     |    |      |     |      |
|  |      |маршрутів міського |     |    |      |     |      |
|  |      |пасажирського    |     |    |      |     |      |
|  |      |транспорту     |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|38.|      |Кошти на доплати  |     |    |      |     |      |
|  |      |працівникам у    |     |    |      |     |      |
|  |      |зв'язку з втратами |     |    |      |     |      |
|  |      |часу на проїзд від |     |    |      |     |      |
|  |      |місця розміщення  |     |    |      |     |      |
|  |      |будівельно-монтажної|     |    |      |     |      |
|  |      |організації     |     |    |      |     |      |
|  |      |(збірного пункту)  |     |    |      |     |      |
|  |      |до об'єкта     |     |    |      |     |      |
|  |      |будівництва і назад |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|39.|      |Витрати по     |     |    |      |     |      |
|  |      |перевезенню     |     |    |      |     |      |
|  |      |працівників     |     |    |      |     |      |
|  |      |будівельно-монтажних|     |    |      |     |      |
|  |      |організацій     |     |    |      |     |      |
|  |      |автомобільним    |     |    |      |     |      |
|  |      |транспортом     |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|40.|      |Витрати, пов'язані |     |    |      |     |      |
|  |      |з відрядженням   |     |    |      |     |      |
|  |      |працівників     |     |    |      |     |      |
|  |      |підрядних      |     |    |      |     |      |
|  |      |організацій на   |     |    |      |     |      |
|  |      |будови       |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|41.|      |Витрати, пов'язані |     |    |      |     |      |
|  |      |з виконанням    |     |    |      |     |      |
|  |      |науково-дослідних, |     |    |      |     |      |
|  |      |експериментальних  |     |    |      |     |      |
|  |      |або дослідницьких  |     |    |      |     |      |
|  |      |робіт для      |     |    |      |     |      |
|  |      |здійснення     |     |    |      |     |      |
|  |      |прийнятих в     |     |    |      |     |      |
|  |      |проекті технічних  |     |    |      |     |      |
|  |      |рішень       |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|42.|      |Витрати на     |     |    |      |     |      |
|  |      |перебазування    |     |    |      |     |      |
|  |      |будівельно-монтажних|     |    |      |     |      |
|  |      |організацій або їх |     |    |      |     |      |
|  |      |структурних     |     |    |      |     |      |
|  |      |виробничих     |     |    |      |     |      |
|  |      |підрозділів     |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|43.|      |Витрати по     |     |    |      |     |      |
|  |      |шефмонтажу     |     |    |      |     |      |
|  |      |імпортного     |     |    |      |     |      |
|  |      |устаткування    |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|44.|      |Додаткові витрати, |     |    |      |     |      |
|  |      |пов'язані з     |     |    |      |     |      |
|  |      |організацією робіт |     |    |      |     |      |
|  |      |вахтовим методом,  |     |    |      |     |      |
|  |      |всього       |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|

|  |      |в тому числі:    |     |    |      |     |      |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |- утримання     |     |    |      |     |      |
|  |      |вахтового селища  |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |- утримання готелів |     |    |      |     |      |
|  |      |в аеропортах    |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |- утримання     |     |    |      |     |      |
|  |      |диспетчерських служб|     |    |      |     |      |
|  |      |з авіаперевезень  |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |- оренда каналів  |     |    |      |     |      |
|  |      |зв'язку       |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |- утримання     |     |    |      |     |      |
|  |      |додаткових майстрів |     |    |      |     |      |
|  |      |та інших      |     |    |      |     |      |
|  |      |інженерно-технічних |     |    |      |     |      |
|  |      |працівників     |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |- виплата      |     |    |      |     |      |
|  |      |встановлених    |     |    |      |     |      |
|  |      |компенсацій у    |     |    |      |     |      |
|  |      |зв'язку з      |     |    |      |     |      |
|  |      |понаднормативною  |     |    |      |     |      |
|  |      |щоденною тривалістю |     |    |      |     |      |
|  |      |робіт        |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |- виплата добових  |     |    |      |     |      |
|  |      |або надбавок за   |     |    |      |     |      |
|  |      |пересувний характер |     |    |      |     |      |
|  |      |робіт        |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |- вартість проїзду |     |    |      |     |      |
|  |      |працівників до місця|     |    |      |     |      |
|  |      |роботи і назад до  |     |    |      |     |      |
|  |      |місця проживання, а |     |    |      |     |      |
|  |      |також добові за час |     |    |      |     |      |
|  |      |перебування в дорозі|  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|45.|      |Витрати на придбання|     |    |      |     |      |
|  |      |господарського   |     |    |      |     |      |
|  |      |інвентарю (включаючи|     |    |      |     |      |
|  |      |меблі) для     |     |    |      |     |      |
|  |      |промислового    |     |    |      |     |      |
|  |      |будівництва     |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|46.|      |Витрати на виконання|     |    |      |     |      |
|  |      |дослідно-      |     |    |      |     |      |
|  |      |конструкторських  |     |    |      |     |      |
|  |      |робіт по створенню |     |    |      |     |      |
|  |      |автоматизованих   |     |    |      |     |      |
|  |      |систем управління  |     |    |      |     |      |
|  |      |технологічними   |     |    |      |     |      |
|  |      |процесами,     |     |    |      |     |      |
|  |      |агрегатами та    |     |    |      |     |      |
|  |      |виробництвами (не  |     |    |      |     |      |
|  |      |забезпеченими у   |     |    |      |     |      |
|  |      |складі комплекту  |     |    |      |     |      |
|  |      |поставки      |     |    |      |     |      |
|  |      |устаткування такими |     |    |      |     |      |
|  |      |системами), в тому |     |    |      |     |      |
|  |      |числі розроблення  |     |    |      |     |      |
|  |      |програмного     |     |    |      |     |      |
|  |      |забезпечення    |     |    |      |     |      |
|  |      |конкретних систем  |     |    |      |     |      |
|  |      |для виробничих   |     |    |      |     |      |
|  |      |підприємств, що   |     |    |      |     |      |
|  |      |заново будуються  |     |    |      |     |      |
|  |      |та реконструюються |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|

|47.|      |Витрати на     |     |    |      |     |      |
|  |      |проведення     |     |    |      |     |      |
|  |      |маркшейдерських   |     |    |      |     |      |
|  |      |робіт у вугільній  |     |    |      |     |      |
|  |      |промисловості в   |     |    |      |     |      |
|  |      |частині, не     |     |    |      |     |      |
|  |      |врахованій у    |     |    |      |     |      |
|  |      |накладних витратах |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|48.|      |Інші витрати    |     |    |      |     |      |
|  |      |(боротьба з     |     |    |      |     |      |
|  |      |силікозом,     |     |    |      |     |      |
|  |      |радіоактивністю   |     |    |      |     |      |
|  |      |тощо)        |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Разом по главі 9  |  +   |  +  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Разом по главах 1-9 |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Глава 10. Утримання |     |    |      |     |      |
|  |      |служби замовника і |     |    |      |     |      |
|  |      |авторський нагляд  |     |    |      |     |      |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|49.|      |Утримання служби  |     |    |      |     |      |
|  |      |замовника (включаючи|     |    |      |     |      |
|  |      |витрати на технічний|     |    |      |     |      |
|  |      |нагляд)       |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|50.|      |Здійснення     |     |    |      |     |      |
|  |      |авторського нагляду |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|51.|      |Проведення     |     |    |      |     |      |
|  |      |геодезичних     |     |    |      |     |      |
|  |      |спостережень за   |     |    |      |     |      |
|  |      |переміщенням і   |     |    |      |     |      |
|  |      |деформаціями    |     |    |      |     |      |
|  |      |будинків і споруд  |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|52.|      |Витрати замовника, |     |    |      |     |      |
|  |      |пов'язані з     |     |    |      |     |      |
|  |      |проведенням тендерів|  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|53.|      |Кошти для надання  |     |    |      |     |      |
|  |      |послуг, зв'язаних з |     |    |      |     |      |
|  |      |підготовкою до   |     |    |      |     |      |
|  |      |виконання робіт, їх |     |    |      |     |      |
|  |      |здійсненням та   |     |    |      |     |      |
|  |      |введенням об'єктів в|     |    |      |     |      |
|  |      |експлуатацію, та  |     |    |      |     |      |
|  |      |формування     |     |    |      |     |      |
|  |      |страхового фонду  |     |    |      |     |      |
|  |      |документації    |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Разом по главі 10  |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Глава 11. Підготовка|     |    |      |     |      |
|  |      |експлуатаційних   |     |    |      |     |      |
|  |      |кадрів       |     |    |      |     |      |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|54.|      |Підготовка     |     |    |      |     |      |
|  |      |експлуатаційних   |     |    |      |     |      |
|  |      |кадрів       |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Разом по главі 11  |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|

|  |      |Глава 12. Проектні |     |    |      |     |      |
|  |      |та вишукувальні   |     |    |      |     |      |
|  |      |роботи       |     |    |      |     |      |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|55.|      |Кошторисна вартість |     |    |      |     |      |
|  |      |проектно-      |     |    |      |     |      |
|  |      |вишукувальних робіт |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|56.|      |Кошторисна вартість |     |    |      |     |      |
|  |      |комплексної     |     |    |      |     |      |
|  |      |державної експертизи|     |    |      |     |      |
|  |      |проектно-кошторисної|     |    |      |     |      |
|  |      |документації    |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|57.|      |Кошторисні витрати, |     |    |      |     |      |
|  |      |пов'язані з     |     |    |      |     |      |
|  |      |випробуванням паль |     |    |      |     |      |
|  |      |(роботи, що     |     |    |      |     |      |
|  |      |виконуються     |     |    |      |     |      |
|  |      |проектними та    |     |    |      |     |      |
|  |      |вишукувальними   |     |    |      |     |      |
|  |      |організаціями)   |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Разом по главі 12  |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Разом по главах 1-12|  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Кошторисний     |     |    |      |     |      |
|  |      |прибуток (П)    |  +   |  +  |  -   |  -  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Кошти на покриття  |     |    |      |     |      |
|  |      |адміністративних  |     |    |      |     |      |
|  |      |витрат       |     |    |      |     |      |
|  |      |будівельно-     |     |    |      |     |      |
|  |      |монтажних      |     |    |      |     |      |
|  |      |організацій (АВ)  |  +   |  +  |  -   |  -  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Кошти на покриття  |     |    |      |     |      |
|  |      |ризику всіх     |     |    |      |     |      |
|  |      |учасників      |     |    |      |     |      |
|  |      |будівництва (Р)   |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Кошти на покриття  |     |    |      |     |      |
|  |      |додаткових витрат, |     |    |      |     |      |
|  |      |пов'язаних з    |     |    |      |     |      |
|  |      |інфляційними    |     |    |      |     |      |
|  |      |процесами (І)    |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Разом (гл. 1-12   |     |    |      |     |      |
|  |      |+ П + АВ + Р + І)  |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Податки, збори,   |     |    |      |     |      |
|  |      |обов'язкові     |     |    |      |     |      |
|  |      |платежі,      |     |    |      |     |      |
|  |      |встановлені чинним |     |    |      |     |      |
|  |      |законодавством і  |     |    |      |     |      |
|  |      |не враховані    |     |    |      |     |      |
|  |      |складовими вартості |     |    |      |     |      |
|  |      |будівництва (без  |     |    |      |     |      |
|  |      |ПДВ)        |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Разом        |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Податок на додану  |     |    |      |     |      |
|  |      |вартість      |  -   |  -  |  -   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|

|  |      |Всього по зведеному |     |    |      |     |      |
|  |      |кошторисному    |     |    |      |     |      |
|  |      |розрахунку     |  +   |  +  |  +   |  +  |   +   |
|---+-----------+--------------------+----------+--------+-----------+---------+-----------|
|  |      |Зворотні суми    |  -   |  -  |  -   |  -  |   +   |
--------------------------------------------------------------------------------------------

__________________
   Примітка. За  підсумком зведеного кошторисного розрахунку
вартості будівництва крім зворотних сум наводяться  вартісні
показники (за їх наявності на конкретному будівництві), наведені в
пунктах 2.8.18.1 - 2.8.18.5 розділу 2 цих норм.

_________________
   * Зразок заповнення обов'язковий в частині нумерації та
найменування глав і граф зведеного кошторисного  розрахунку,
розподілу об'єктів, робіт та витрат за його розділами і главами, а
також розподілу вартісних  показників  по  графах  зведеного
кошторисного розрахунку.

( Додаток Б в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток В
Обов'язковий

              Форма N 2

__________________________________________________________________
        (назва організації, що затверджує)

   Затверджено

   Зведення витрат у сумі ____________________________ тис. грн.
   В тому числі зворотних сум ________________________ тис. грн.
__________________________________________________________________
       (посилання на документ про затвердження)

 "__" ____________ 200_ р.

             ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ
__________________________________________________________________
           (найменування будови)

   Складено в поточних цінах станом на "__" ____________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування витрат|Об'єкти  |Об'єкти  |Об'єкти  |Об'єкти   |Всього |
|п/п |          |виробничого|житлово-  |бази    |міського   |    |
|  |          |призначення|цивільного |будівельної|наземного  |    |
|  |          |      |призначення|індустрії |пасажирського|    |
|  |          |      |      |      |транспорту, |    |
|  |          |      |      |      |дороги,   |    |
|  |          |      |      |      |шляхопроводи |    |
|  |          |      |      |      |і інші    |    |
|  |          |      |      |      |інженерні  |    |
|  |          |      |      |      |споруди   |    |
|----+-------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------|
| 1 |     2     |   3   |   4   |   5   |  6    |  7  |
|----+-------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------|
|1. |а) Кошторисна   |      |      |      |       |    |
|  |вартість,     |      |      |      |       |    |
|  |тис. грн.:     |      |      |      |       |    |
|  |-------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------|
|  |- будівельних і  |      |      |      |       |    |
|  |монтажних робіт  |   +   |   +   |   +   |  +    |  +  |
|  |-------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------|
|  |- устаткування,  |      |      |      |       |    |
|  |меблів та     |      |      |      |       |    |
|  |інвентарю     |   +   |   +   |   +   |  +    |  +  |
|  |-------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------|
|  |- пуско-      |      |      |      |       |    |
|  |налагоджувальні  |      |      |      |       |    |
|  |роботи       |   +   |   +   |   +   |  +    |  +  |
|  |-------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------|
|  |б) інші витрати,  |      |      |      |       |    |
|  |тис. грн.     |   +   |   +   |   +   |  +    |  +  |
|  |-------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------|
|  |в) загальна    |      |      |      |       |    |
|  |кошторисна     |      |      |      |       |    |
|  |вартість (а + б), |      |      |      |       |    |
|  |тис. грн.     |   +   |   +   |   +   |  +    |  +  |
|  |-------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------|
|  |зворотні суми   |   +   |   +   |   +   |  +    |  +  |
------------------------------------------------------------------------------------

 Директор (або головний інженер)
 проектної організації        ____________________________
                   (підпис (ініціали, прізвище)

 Головний інженер проекту       ____________________________
                   (підпис (ініціали, прізвище)
 Начальник _________________ відділу ____________________________
      (найменування)      (підпис (ініціали, прізвище)

 Узгоджено:

 Замовник ________________________________________________________
        (посада, підпис (ініціали, прізвище)

( Додаток В в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток Г
Обов'язковий

              Форма N 3

 _____________________
 (найменування будови)

                   Кошторис у сумі __________
                   тис. грн.

                   Затверджено
                   Замовник
                   __________________________
                   (посада, підпис (ініціали,
                      прізвище)
                   "___" ____________ 200_ р.

          ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС N ______

      на будівництво ___________________________
               (найменування об'єкта)

   Кошторисна вартість ___________________ тис. грн.
   Кошторисна трудомісткість ________ тис. люд.-год.
   Кошторисна заробітна плата ____________ тис. грн.
   Вимірник одиничної вартості _____________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Номери   |Найменування |  Кошторисна вартість, тис. грн.    |Кошторисна|Кошторисна |Показники |
|п/п|кошторисів і|робіт і витрат|-----------------------------------------|трудо-  |заробітна |одиничної |
|  |кошторисних |       |будівель-|монтаж-|устатку- |інших |всього|місткість,|плата, тис.|вартості |
|  |розрахунків |       |них   |них  |вання,  |витрат|   |тис. люд.-|грн.    |     |
|  |      |       |робіт  |робіт |меблів та|   |   |год.   |      |     |
|  |      |       |     |    |інвентарю|   |   |     |      |     |
|---+------------+--------------+---------+-------+---------+------+------+----------+-----------+----------|
| 1 |  2    |   3    |  4  |  5  |   6  |  7 |  8 |   9  |  10   |  11  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний інженер проекту ________________________________________
                 (підпис (ініціали, прізвище)

 Начальник _________________ відділу ____________________________
       (найменування)      (підпис (ініціали, прізвище)

 Склав ___________________________________________________________
         (посада, підпис (ініціали, прізвище)
 Перевірив _______________________________________________________
           (посада, підпис (ініціали, прізвище)

( Додаток Г в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток Д
Обов'язковий

              Форма N 4

 ______________________________
   (найменування будови)

            Локальний кошторис N
   на ____________________________________________________
    (найменування робіт та витрат, найменування об'єкта)

 Основа:       Кошторисна вартість ______________ тис. грн.
 креслення      Кошторисна трудомісткість ___ тис. люд.-год.
 (специфікації)    Кошторисна заробітна плата _______ тис. грн.
 N ___        Середній розряд робіт _______________ розряд

   Складений в поточних цінах станом на "__" ___________ 200_ р.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Шифр і  |Найменування  |Кіль-|Вартість одиниці, |Загальна вартість, грн.  |Витрати труда  |
|п/п|номер  |робіт і витрат,|кість|   грн.     |             |робітників,   |
|  |позиції |одиниця виміру |   |-------------------+--------------------------|люд.-год.,   |
|  |нормативу|        |   |Всього|експлуатації|Всього|заро- |експлуатації|не зайнятих   |
|  |     |        |   |   |машин    |   |бітної|машин    |обслуговуванням |
|  |     |        |   |------+------------|   |плати |------------|машин      |
|  |     |        |   |заро- |в тому числі|   |   |в тому числі|----------------|
|  |     |        |   |бітної|заробітної |   |   |заробітної |тих, що     |
|  |     |        |   |плати |плати    |   |   |плати    |обслуговують  |
|  |     |        |   |   |      |   |   |      |машини     |
|  |     |        |   |   |      |   |   |      |----------------|
|  |     |        |   |   |      |   |   |      |на   |всього |
|  |     |        |   |   |      |   |   |      |одиницю |    |
|---+---------+---------------+-----+------+------------+------+------+------------+--------+-------|
| 1 |  2  |    3    | 4 | 5  |  6    |  7 | 8  |   9   | 10  | 11  |
|---+---------+---------------+-----+------+------------+------+------+------------+--------+-------|
|---+---------+---------------+-----+------+------------+------+------+------------+--------+-------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом прямі витрати                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|в тому числі:                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|вартість матеріалів, виробів та конструкцій                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|всього заробітна плата                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Загальновиробничі витрати                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|трудомісткість в загальновиробничих витратах                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|заробітна плата в загальновиробничих витратах                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всього по кошторису                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Кошторисна трудомісткість                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Кошторисна заробітна плата                                     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Склав ___________________________________________________________
          (посада, підпис (ініціали, прізвище)
 Перевірив _______________________________________________________
          (посада, підпис (ініціали, прізвище)

( Додаток Д в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток Е
Обов'язковий

              Форма N 5

 _______________________
 (найменування будови)

            Локальний кошторис N
   на придбання устаткування _____________________________
                 (вид устаткування і робіт,
                  найменування об'єкта)

   Основа: креслення (специфікації) N __
   Кошторисна вартість _______ тис. грн.
   Складений в поточних цінах станом на "__" ___________ 200_ р.

-------------------------------------------------------------------
| N |Шифр і номер |Найменування і |Кількість |Вартість |Загальна |
|п/п |позиції   |характеристика |     |одиниці, |вартість,|
|  |нормативу  |устаткування, |     |грн.   |грн.   |
|  |       |одиниця виміру |     |     |     |
|  |       |і маса одиниці |     |     |     |
|  |       |устаткування  |     |     |     |
|----+-------------+---------------+----------+---------+---------|
| 1 |   2   |   3    |  4   |  5  |   6  |
|----+-------------+---------------+----------+---------+---------|
|----+-------------+---------------+----------+---------+---------|
-------------------------------------------------------------------

 Разом ___________________________________________________________

   Додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням, тарою та
упаковкою,  заготівельно-складськими  витратами,  а  також на
комплектацію і запчастини ________________________________________
   Всього по кошторису _________________________________________
   Склав _______________________________________________________
           (посада, підпис (ініціали, прізвище)
   Перевірив ___________________________________________________
           (посада, підпис (ініціали, прізвище)

( Додаток Е в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток Ж
Обов'язковий

              Форма N 4а

      ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ

-------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Шифр  |Найменування |Одиниця |Кількість |Поточна |     у тому числі:    |
|п/п |ресурсу |       |виміру |     |ціна за |-------------------------------|
|  |    |       |    |     |одиницю,|відпускна|транспортна|заготі- |
|  |    |       |    |     |грн.  |ціна,  |складова, |вельно- |
|  |    |       |    |     |    |грн.   |грн.    |склад-  |
|  |    |       |    |     |    |     |      |ські   |
|  |    |       |    |     |    |     |      |витрати, |
|  |    |       |    |     |    |     |      |грн.   |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
| 1 |  2  |    3   |  4  |  5   |  6  |   7  |   8   |  9  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                    I. Витрати труда                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|1  |  +  |Витрати труда |люд.-  |  +   |  +  |   - |   -  |  -  |
|  |    |робітників-  |год.  |     |    |     |      |     |
|  |    |будівельників |    |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|2  |  -  |Середній   |розряд |  +   |  -  |   - |   -  |  -  |
|  |    |розряд робіт, |    |     |    |     |      |     |
|  |    |що      |    |     |    |     |      |     |
|  |    |виконуються  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |робітниками- |    |     |    |     |      |     |
|  |    |будівельниками|    |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|3  |  +  |Витрати труда |люд.-  |  +   |  +  |   - |   -  |  -  |
|  |    |робітників-  |год.  |     |    |     |      |     |
|  |    |монтажників  |    |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|4  |  -  |Середній   |розряд |  +   |  -  |   - |   -  |  -  |
|  |    |розряд робіт, |    |     |    |     |      |     |
|  |    |що      |    |     |    |     |      |     |
|  |    |виконуються  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |робітниками- |    |     |    |     |      |     |
|  |    |монтажниками |    |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|5  |  +  |Витрати труда |люд.-  |  +   |  +  |   - |   -  |  -  |
|  |    |робітників,  |год.  |     |    |     |      |     |
|  |    |зайнятих   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |керуванням  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |та обслу-   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |говуванням  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |машин     |    |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|6  |  -  |Середній   |розряд |  +   |  -  |   - |   -  |  -  |
|  |    |розряд ланки |    |     |    |     |      |     |
|  |    |робітників,  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |зайнятих   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |керуванням  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |та обслу-   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |говуванням  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |машин     |    |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|7  |  +  |Витрати труда |люд.-  |  +   |  +  |   - |   -  |  -  |
|  |    |робітників,  |год.  |     |    |     |      |     |
|  |    |зайнятих   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |керуванням  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |та обслу-   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |говуванням  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |автотранспорту|    |     |    |     |      |     |
|  |    |при      |    |     |    |     |      |     |
|  |    |перевезенні  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |грунту і   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |будівельного |    |     |    |     |      |     |
|  |    |сміття    |    |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|

|8  |  +  |Витрати труда |люд.-  |  +   |  +  |   - |   -  |  -  |
|  |    |працівників, |год.  |     |    |     |      |     |
|  |    |заробітна   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |плата яких  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |передбачена в |    |     |    |     |      |     |
|  |    |загально-   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |виробничих  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |витратах   |    |     |    |     |      |     |
|----+-----------------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|  |Разом кошторисна    |люд.-  |  +   |  -  |   - |   -  |  -  |
|  |трудомісткість     |год.  |     |    |     |      |     |
|----+-----------------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|  |Середній розряд робіт |розряд |  +   |  -  |   - |   -  |  -  |
|  |за кошторисом     |    |     |    |     |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|              II. Будівельні машини і механізми               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| + |  +  |Машини і   |маш.-  |  +   |  +  |   - |   -  |  -  |
|  |    |механізми   |год.  |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
| + |  +  |Перевезення  | т   |  +   |  +  |   - |   -  |  -  |
|  |    |грунту    |    |     |    |     |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|           III. Будівельні матеріали, вироби і конструкції           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| + |  +  |Будівельні  |+    |  +   |  +* |   + |   +  |  +  |
|  |    |матеріали,  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |вироби і   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |конструкції  |    |     |    |     |      |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
   * Поточна ціна за одиницю зазначається франко-приоб'єктний
склад. Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на
__________________________________________________________________

   Склав _______________________________________________________
          (посада, підпис (ініціали, прізвище)
   Перевірив ___________________________________________________
          (посада, підпис (ініціали, прізвище)

   Умовні позначення:
   "+" - заповнюється;
   "-" - не заповнюється.

              Форма N 4б

      ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЗВЕДЕНОГО КОШТОРИСНОГО
         РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

-------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Шифр  |Найменування |Одиниця |Кількість |Поточна |     у тому числі:    |
|п/п |ресурсу |       |виміру |     |ціна за |-------------------------------|
|  |    |       |    |     |одиницю,|відпускна|транспортна|заготі- |
|  |    |       |    |     |грн.  |ціна,  |складова, |вельно- |
|  |    |       |    |     |    |грн.   |грн.    |склад-  |
|  |    |       |    |     |    |     |      |ські   |
|  |    |       |    |     |    |     |      |витрати, |
|  |    |       |    |     |    |     |      |грн.   |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
| 1 |  2  |    3   |  4  |  5   |  6  |   7  |   8   |  9  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                    I. Витрати труда                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|1  |  +  |Витрати труда |люд.-  |  +   |  +  |   - |   -  |  -  |
|  |    |робітників-  |год.  |     |    |     |      |     |
|  |    |будівельників |    |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|2  |  -  |Середній   |розряд |  +   |  -  |   - |   -  |  -  |
|  |    |розряд робіт, |    |     |    |     |      |     |
|  |    |що      |    |     |    |     |      |     |
|  |    |виконуються  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |робітниками- |    |     |    |     |      |     |
|  |    |будівельниками|    |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|3  |  +  |Витрати труда |люд.-  |  +   |  +  |   - |   -  |  -  |
|  |    |робітників-  |год.  |     |    |     |      |     |
|  |    |монтажників  |    |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|4  |  -  |Середній   |розряд |  +   |  -  |   - |   -  |  -  |
|  |    |розряд робіт, |    |     |    |     |      |     |
|  |    |що      |    |     |    |     |      |     |
|  |    |виконуються  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |робітниками- |    |     |    |     |      |     |
|  |    |монтажниками |    |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|5  |  +  |Витрати труда |люд.-  |  +   |  +  |   - |   -  |  -  |
|  |    |робітників,  |год.  |     |    |     |      |     |
|  |    |зайнятих   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |керуванням  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |та обслу-   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |говуванням  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |машин     |    |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|

|6  |  -  |Середній   |розряд |  +   |  -  |   - |   -  |  -  |
|  |    |розряд ланки |    |     |    |     |      |     |
|  |    |робітників,  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |зайнятих   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |керуванням  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |та обслу-   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |говуванням  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |машин     |    |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|7  |  +  |Витрати труда |люд.-  |  +   |  +  |   - |   -  |  -  |
|  |    |робітників,  |год.  |     |    |     |      |     |
|  |    |зайнятих   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |керуванням  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |та обслу-   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |говуванням  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |автотранспорту|    |     |    |     |      |     |
|  |    |при      |    |     |    |     |      |     |
|  |    |перевезенні  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |грунту і   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |будівельного |    |     |    |     |      |     |
|  |    |сміття    |    |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|8  |  +  |Витрати труда |люд.-  |  +   |  +  |   - |   -  |  -  |
|  |    |робітників,  |год.  |     |    |     |      |     |
|  |    |заробітна   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |плата яких  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |враховується |    |     |    |     |      |     |
|  |    |в складі:   |    |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|8.1 |  +  |загально-   |люд.-  |  +   |  +  |   - |   -  |  -  |
|  |    |виробничих  |год.  |     |    |     |      |     |
|  |    |витрат    |    |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|8.2 |  +  |коштів на   |люд.-  |  +   |  -  |   - |   -  |  -  |
|  |    |зведення та  |год.  |     |    |     |      |     |
|  |    |розбирання  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |тимчасових  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |будівель і  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |споруд    |    |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|  |    |додаткових  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |витрат при  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |виконанні   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |будівельно-  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |монтажних   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |робіт:    |    |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|8.3 |  +  |у зимовий   |люд.-  |  +   |  -  |   - |   -  |  -  |
|  |    |період    |год.  |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|8.4 |  +  |у літній   |люд.-  |  +   |  -  |   - |   -  |  -  |
|  |    |період    |год.  |     |    |     |      |     |
|----+-----------------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|  |Разом загальна     |люд.-  |  +   |  -  |   - |   -  |  -  |
|  |кошторисна       |год.  |     |    |     |      |     |
|  |трудомісткість     |    |     |    |     |      |     |
|----+-----------------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
|  |Середній розряд робіт |розряд |  +   |  -  |   - |   -  |  -  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                 II. Будівельні машини і механізми            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| + |  +  |Машини і   |маш.-  |  +   |  +  |   - |   -  |  -  |
|  |    |механізми   |год.  |     |    |     |      |     |
|----+--------+--------------+--------+----------+--------+---------+-----------+---------|
| + |  +  |Перевезення  |т    |  +   |  +  |   - |   -  |  -  |
|  |    |грунту,    |    |     |    |     |      |     |
|  |    |будівельного |    |     |    |     |      |     |
|  |    |сміття    |    |     |    |     |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|             III. Будівельні матеріали, вироби і конструкції        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| + |  +  |Будівельні  | +   |  +   |  +* |   + |   +  |  +  |
|  |    |матеріали,  |    |     |    |     |      |     |
|  |    |вироби і   |    |     |    |     |      |     |
|  |    |конструкції  |    |     |    |     |      |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------
________________
   * Поточна ціна за одиницю зазначається франко-приоб'єктний
склад.
   Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на
__________________________________________________________________

   Склав _______________________________________________________
            (посада, підпис (ініціали, прізвище)
   Перевірив ___________________________________________________
            (посада, підпис (ініціали, прізвище)

   Умовні позначення:
   "+" - заповнюється;
   "-" - не заповнюється.

( Додаток Ж в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток И
Обов'язковий

              Форма N 6

 ____________________________
   (найменування будови)

      ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА
      ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ

--------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування | Загальна кошторисна вартість  | Кошторисна вартість об'єктів та |
|об'єктів   | об'єктів та витрат по проекту,  | витрат, що включені до пускового |
|(будівель і |      тис. грн.       |    комплексу, тис. грн.    |
|споруд) та  |----------------------------------+-----------------------------------|
|витрат, що  |Всього|в тому числі        |Всього|в тому числі        |
|включені до |   |---------------------------|   |----------------------------|
|пускового  |   |кошторисна вартість|інші  |   |кошторисна вартість|інші  |
|комплексу  |   |-------------------|витрати|   |-------------------|витрати |
|       |   |будівельно-|устат- |    |   |будівельно-|устат- |    |
|       |   |монтажних |кування|    |   |монтажних |кування|    |
|       |   |робіт   |    |    |   |робіт   |    |    |
|-------------+------+-----------+-------+-------+------+-----------+-------+--------|
|  1     | 2  |   3   |  4  |  5  |  6 |  7   |  8  |  9  |
|-------------+------+-----------+-------+-------+------+-----------+-------+--------|
|Об'єкти   |   |      |    |    |   |      |    |    |
|пускового  |   |      |    |    |   |      |    |    |
|комплексу  |   |      |    |    |   |      |    |    |
|(глави 2-7): | +  |   +   |  +  |  +  |  + |  +   |  +  |  +  |
|-------------+------+-----------+-------+-------+------+-----------+-------+--------|
|       | +  |   +   |  +  |  +  |  + |  +   |  +  |  +  |
|-------------+------+-----------+-------+-------+------+-----------+-------+--------|
|............ | ... |  ...  | ... | ... | ... |  ...   | ... |  ... |
|-------------+------+-----------+-------+-------+------+-----------+-------+--------|
|Разом    | +  |   +   |  +  |  +  |  + |  +   |  +  |  +  |
|-------------+------+-----------+-------+-------+------+-----------+-------+--------|
|Кошти,    |   |      |    |    |   |      |    |    |
|передбачені в|   |      |    |    |   |      |    |    |
|главах 1, 8-1|   |      |    |    |   |      |    |    |
|зведеного  |   |      |    |    |   |      |    |    |
|кошторисного |   |      |    |    |   |      |    |    |
|розрахунку  | +  |   +   |  +  |  +  |  + |  +   |  +  |  +  |
|-------------+------+-----------+-------+-------+------+-----------+-------+--------|
|Разом по   |   |      |    |    |   |      |    |    |
|главах 1-12 | +  |   +   |  +  |  +  |  + |  +   |  +  |  +  |
|-------------+------+-----------+-------+-------+------+-----------+-------+--------|
|Кошторисний |   |      |    |    |   |      |    |    |
|прибуток (П) | +  |   +   |  -  |  -  |  + |  +   |  -  |  -  |
|-------------+------+-----------+-------+-------+------+-----------+-------+--------|
|Кошти на   |   |      |    |    |   |      |    |    |
|покриття   |   |      |    |    |   |      |    |    |
|адміністра- |   |      |    |    |   |      |    |    |
|тивних    |   |      |    |    |   |      |    |    |
|витрат    |   |      |    |    |   |      |    |    |
|будівельно- |   |      |    |    |   |      |    |    |
|монтажних  |   |      |    |    |   |      |    |    |
|організацій |   |      |    |    |   |      |    |    |
|(АВ)     | +  |   +   |  -  |  -  |  + |  +   |  -  |  -  |
|-------------+------+-----------+-------+-------+------+-----------+-------+--------|
|Кошти на   |   |      |    |    |   |      |    |    |
|покриття   |   |      |    |    |   |      |    |    |
|ризику всіх |   |      |    |    |   |      |    |    |
|учасників  |   |      |    |    |   |      |    |    |
|будівництва |   |      |    |    |   |      |    |    |
|(Р)     | +  |   -   |  -  |  +  |  + |  -   |  -  |  +  |
|-------------+------+-----------+-------+-------+------+-----------+-------+--------|
|Кошти на   |   |      |    |    |   |      |    |    |
|покриття   |   |      |    |    |   |      |    |    |
|додаткових  |   |      |    |    |   |      |    |    |
|витрат,   |   |      |    |    |   |      |    |    |
|пов'язаних з |   |      |    |    |   |      |    |    |
|інфляційними |   |      |    |    |   |      |    |    |
|процесами (І)| +  |   -   |  -  |  +  |  + |  -   |  -  |  +  |
|-------------+------+-----------+-------+-------+------+-----------+-------+--------|
|Разом (гл.  |   |      |    |    |   |      |    |    |
|1-12 + П + АВ|   |      |    |    |   |      |    |    |
|+ Р + І)   | +  |   +   |  +  |  +  |  + |  +   |  +  |  +  |
|-------------+------+-----------+-------+-------+------+-----------+-------+--------|

|Податки,   |   |      |    |    |   |      |    |    |
|збори,    |   |      |    |    |   |      |    |    |
|обов'язкові |   |      |    |    |   |      |    |    |
|платежі,   |   |      |    |    |   |      |    |    |
|встановлені |   |      |    |    |   |      |    |    |
|чинним зако- |   |      |    |    |   |      |    |    |
|нодавством і |   |      |    |    |   |      |    |    |
|не враховані |   |      |    |    |   |      |    |    |
|складовими  |   |      |    |    |   |      |    |    |
|вартості   |   |      |    |    |   |      |    |    |
|будівництва |   |      |    |    |   |      |    |    |
|(без ПДВ)  | +  |   -   |  -  |  +  |  + |  -   |  -  |  +  |
|-------------+------+-----------+-------+-------+------+-----------+-------+--------|
|Разом    | +  |   +   |  +  |  +  |  + |  +   |  +  |  +  |
|-------------+------+-----------+-------+-------+------+-----------+-------+--------|
|Податок на  |   |      |    |    |   |      |    |    |
|додану    |   |      |    |    |   |      |    |    |
|вартість   | +  |   -   |  -  |  +  |  + |  -   |  -  |  +  |
|-------------+------+-----------+-------+-------+------+-----------+-------+--------|
|Всього по  |   |      |    |    |   |      |    |    |
|пусковому  |   |      |    |    |   |      |    |    |
|комплексу  | +  |   +   |  +  |  +  |  + |  +   |  +  |  +  |
|-------------+------+-----------+-------+-------+------+-----------+-------+--------|
|Зворотні   |   |      |    |    |   |      |    |    |
|суми     | +  |   -   |  -  |  -  |  + |  -   |  -  |  -  |
--------------------------------------------------------------------------------------

 Головний інженер
 проекту генеральної
 проектної організації        ____________________________
                   (підпис (ініціали, прізвище)

( Додаток И в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток К
Обов'язковий

              Форма N 7

   Найменування будови _________________________________________

   Індивідуальна ресурсна елементна кошторисна норма N ____

на _______________________________________________________________
      (найменування виду будівельних або монтажних робіт)

   Склад робіт
   Вимірник

-------------------------------------------------------
|Шифр  |Найменування ресурсу   |Одиниця |Показник |
|ресурсу |             |виміру |     |
|--------+-------------------------+--------+---------|
|  1  |Витрати труда      |    |     |
|    |робітників-будівельників |    |     |
|    |(монтажників)      |    |     |
|--------+-------------------------+--------+---------|
|  2  |Середній розряд робіт  |    |     |
|--------+-------------------------+--------+---------|
|  3  |Витрати труда машиністів |    |     |
|--------+-------------------------+--------+---------|
|    |Машини і механізми    |    |     |
|--------+-------------------------+--------+---------|
|    |Матеріали        |    |     |
-------------------------------------------------------

   Склав _______________________________________________________
           (посада, підпис (ініціали, прізвище)
   Перевірив ___________________________________________________
           (посада, підпис (ініціали, прізвище)

( Додаток К в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток Л
Обов'язковий

Перелік статей накладних витрат

(обов'язковий додаток Л виключено,
замінено довідковим додатком 19 на
підставі Доповнення N 3)

Додаток М
Обов'язковий

Перелік робіт і витрат, що належать до титульних
тимчасових будівель і споруд і враховуються усередненими
показниками

1. Тимчасове пристосування заново збудованих постійних будівель і споруд для обслуговування працівників будівництва, відновлення і ремонт їх по закінченні використання.

2. Оренда і пристосування існуючих приміщень з наступною ліквідацією облаштувань.

3. Тимчасове пристосування заново збудованих та існуючих постійних будівель і споруд для виробничих потреб будівництва, відновлення і ремонт їх по закінченні використання.

4. Переміщення конструкцій і деталей виробничих, складських, допоміжних, житлових і громадських контейнерних і збірно-розбірних мобільних (інвентарних) будівель і споруд на будівельний майданчик, улаштування основ і фундаментів, монтаж з необхідним опорядженням, монтаж устаткування, введення інженерних мереж, створення і благоустрій тимчасових селищ (у тому числі вахтових), розбирання і демонтаж, відновлення майданчика, переміщення конструкцій і деталей на склад.

5. Улаштування та утримання тимчасових залізниць, автомобільних і землевозних доріг, у тому числі з'єднувальних ділянок між притрасовою дорогою та лінійною спорудою ("вуса"), що будується, і проїздів на будівельному майданчику, зі штучними спорудами, естакадами і переїздами. Розбирання доріг і проїздів.

6. Улаштування і розбирання мереж зв'язку і тимчасових комунікацій для забезпечення електроенергією, водою, теплом тощо на будівельному майданчику від розподільних пристроїв до окремих об'єктів.

7. Улаштування тимчасових підвісних доріг і кабель-кранів для переміщення матеріалів і деталей та розбирання їх.

8. Тимчасові матеріально-технічні склади на будівельному майданчику закриті (опалювальні та неопалювальні) і відкриті для матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, крім комор виконробів і майстрів, складських приміщень та навісів при об'єктах будівництва.

9. Тимчасові облаштування (майданчики, платформи тощо) для матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, а також для вантажно-розвантажувальних робіт.

10. Тимчасові виробничі майстерні (ремонтно-механічні, арматурні, столярнотеслярські тощо) і кузні.

11. Електростанції, котельні, насосні, компресорні, калориферні, вентиляторні тощо тимчасового призначення.

12. Тимчасові каменедробильно-сортувальні установки, бетонорозчинні вузли та установки для приготування бетону і розчину з облаштуваннями на території будівництва або пересувні на лінійному будівництві.

13. Тимчасові установки для приготування грунтів, оброблених органічними і неорганічними в'яжучими, тимчасові цементобетонні й асфальтобетонні заводи для приготування бетонних і асфальтобетонних сумішей з бітумосховищами тощо.

14. Полігони для виготовлення залізобетонних і бетонних виробів і добірних елементів з пропарювальними камерами.

15. Майданчики, стенди для укрупнювального і попереднього складання устаткування.

16. Ланкоскладальні бази для складання ланок залізничної колії.

17. Будівлі та облаштування в тимчасових кар'єрах, крім доріг.

18. Улаштування і розбирання тимчасових мереж стисненого повітря, води, енергопостачання, зв'язку та інших тимчасових комунікацій у шахтах, тунелях і метрополітенах.

19. Тимчасові лабораторії для випробування будівельних матеріалів і виробів на будівельних майданчиках.

20. Улаштування основ і фундаментів під машини і механізми, для яких ці витрати не враховано у вартості машино-години (крім рейкових колій під баштові, козлові і портально-стрілові крани).

21. Тимчасові споруди, зв'язані з протипожежними заходами й охороною на території будівництва та у житловому селищі.

22. Тимчасові контори будівельно-монтажних дільниць, будівельно-монтажних поїздів, будівельних управлінь або трестів-майданчиків.

23. Спеціальні і архітектурно оформлені паркани та огорожі в містах.

( Додаток М в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток 1
Довідковий

     Усереднена вартість людино-години за розрядами
            робіт у будівництві

 Станом на 1 січня 2002 р.

----------------------------------------------------------------------
|Розряд   |Вартість |Розряд   |Вартість |Розряд   |Вартість |
|робіт, що |люд.-год.,|робіт, що |люд.-год.,|робіт, що |люд.-год.,|
|виконуються|грн.   |виконуються|грн.   |виконуються|грн.   |
|-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
|  1   |  2,75  |  2,7   | 3,18  |  4,4   |  3,90  |
|-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
|  1,1   |  2,76  |  2,8   | 3,20  |  4,5   |  3,96  |
|-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
|  1,2   |  2,79  |  2,9   | 3,23  |  4,6   |  4,02  |
|-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
|  1,3   |  2,82  |  3    | 3,26  |  4,7   |  4,07  |
|-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
|  1,4   |  2,83  |  3,1   | 3,30  |  4,8   |  4,13  |
|-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
|  1,5   |  2,86  |  3,2   | 3,35  |  4,9   |  4,19  |
|-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
|  1,6   |  2,88  |  3,3   | 3,39  |  5    |  4,24  |
|-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
|  1,7   |  2,91  |  3,4   | 3,42  |  5,1   |  4,30  |
|-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
|  1,8   |  2,92  |  3,5   | 3,47  |  5,2   |  4,38  |
|-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
|  1,9   |  2,96  |  3,6   | 3,51  |  5,3   |  4,45  |
|-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
|  2   |  2,99  |  3,7   | 3,56  |  5,4   |  4,51  |
|-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
|  2,1   |  3,00  |  3,8   | 3,60  |  5,5   |  4,59  |
|-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
|  2,2   |  3,03  |  3,9   | 3,63  |  5,6   |  4,66  |
|-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
|  2,3   |  3,06  |  4    | 3,68  |  5,7   |  4,72  |
|-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
|  2,4   |  3,09  |  4,1   | 3,74  |  5,8   |  4,80  |
|-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
|  2,5   |  3,12  |  4,2   | 3,80  |  5,9   |  4,87  |
|-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------|
|  2,6   |  3,15  |  4,3   | 3,84  |  6    |  4,93  |
----------------------------------------------------------------------
_________________
   Примітки:
   1. Наведена вартість людино-години враховує звичайні умови
праці при 40-годинному робочому тижні.
   При іншій тривалості робочого тижня вартість людино-години
визначається із застосуванням наступних коефіцієнтів:
   38,5-годинний робочий тиждень - 1,036;
   36-годинний робочий тиждень - 1,108;
   33-годинний робочий тиждень - 1,208;
   30-годинний робочий тиждень - 1,329;
   24-годинний робочий тиждень - 1,662;
   18-годинний робочий тиждень - 2,215.

   2. Задля розрахунку заробітної плати на будівництві тунелів
та метрополітенів до вартості людино-години відповідного розряду,
наведеної у цьому додатку, застосовуються коефіцієнти:
   а) при закритому способі робіт, включаючи улаштування колії в
тунелях, - 1,59;
   б) при відкритому способі робіт, включаючи улаштування колії
на поверхні, - 1,27;
   в) при виконанні робіт на шахтній поверхні - 1,17.

( Додаток 1 в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток 2
Довідковий

               Перелік
   окремих професій робітників, зайнятих на керуванні та
   обслуговуванні потужних та особливо складних будівельних
    машин і механізмів, до заробітної плати яких можливо
        застосовувати підвищуючі коефіцієнти

 Таблиця

--------------------------------------------------------------------
|       Найменування професій        |Усереднені   |
|                         |коефіцієнти  |
|                         |до вартості  |
|                         |людино-години, |
|                         |наведеної в  |
|                         |додатку 1   |
|--------------------------------------------------+---------------|
|      1                   |   2    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|1. Водії навантажувачів будівельних фронтальних  |        |
|одноковшових (колісних та гусеничних) потужністю: |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|148 до 259 кВт (200 до 350 к. с.) (виключно)   |  1,02    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|259 до 370 кВт (350 до 500 к. с.) (виключно)   |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|370 кВт (500 к. с.) і більше           |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|2. Машиністи автогрейдерів потужністю:      |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|більше 148 до 178 кВт (200 до 240 к. с.)     |        |
|(виключно)                    |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|178 кВт (240 к. с.) і більше           |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|3. Машиністи автовишок і автогідропідіймачів з  |        |
|висотою підняття 35 м і більше          |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|4. Машиністи автобетононасосів продуктивністю:  |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|60 - 180 куб. м/год. (виключно)          |  1,02    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|180 куб. м/год. і більше             |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|5. Машиністи бетоноукладальників:         |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|що входять до комплексу машин типу ДС-100 та   |  1,17    |
|ДС-110                      |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|продуктивністю більше 180 куб. м/год.       |  1,27    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|6. Машиністи бульдозерів потужністю:       |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|211 до 284 кВт (285 до 384 к. с.)         |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|285 кВт (385 к. с.) і більше           |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|з дистанційним управлінням для підводних робіт  |  1,27    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|7. Машиністи бурових установок:          |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|СБШ-160, БТС-75                  |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|СБШ-200, УБШ-532, УБШ-507, 2БК-ДЕ, БТСЕ-600    |  1,27    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|з потужністю двигуна 74-133 кВт (100-180 к. с.)  |        |
|для улаштування буронабивних паль діаметром    |        |
|більше 400 до 1200 мм               |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|з потужністю двигуна 133 кВт (180 к. с.) і    |        |
|більше для улаштування буронабивних паль     |        |
|діаметром більше 1200 мм             |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|8. Машиністи землесосних плавучих несамохідних  |        |
|снарядів продуктивністю по грунту:        |        |
|--------------------------------------------------+---------------|

|500 - 1000 куб. м/год. (виключно)         |  1,02    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|1000 куб. м/год. і більше             |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|9. Машиністи кранів:               |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|9.1. баштових пересувних:             |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|з висотою підняття до 50 м і вантажопідйомністю: |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|більше 25 до 50 т                 |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|більше 50 т                    |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|з висотою підняття 50 м і більше і        |        |
|вантажопідйомністю:                |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|10 - 25 т (виключно)               |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|25 - 50 т (виключно)               |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|50 т і більше                   |  1,27    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|9.2. баштових приставних з висотою підняття    |        |
|більше 100 м                   |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|9.3. гусеничних вантажопідйомністю:        |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|40 - 60 т                     |  1,02    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|більше 60 до 100 т (виключно)           |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|100 - 160 т (виключно)              |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|160 т і більше                  |  1,27    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|9.4. залізничних самохідних вантажопідйомністю  |        |
|80 т і більше (тип ГЕК-Ф80, ГЕПК-130,       |        |
|ЄДК-1000/1)                    |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|9.5. козлових вантажопідйомністю:         |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|20 - 40 т                     |  1,02    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|більше 40 т                    |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|9.6. мостових вантажопідйомністю:         |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|40 - 60 т                     |  1,02    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|більше 60 до 100 т                |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|більше 100 т                   |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|9.7. на спецшасі автомобільного типу       |        |
|вантажопідйомністю:                |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|більше 20 до 40 т                 |  1,02    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|більше 40 до 60 т                 |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|більше 60 до 100 т                |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|більше 100 т                   |  1,27    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|9.8. плавучих самохідних вантажопідйомністю:   |        |
|--------------------------------------------------+---------------|

|більше 20 до 50 т                 |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|більше 50 т                    |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|9.9. пневмоколісних (включаючи короткобазові)   |        |
|вантажопідйомністю:                |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|більше 25 до 63 т                 |  1,02    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|більше 63 до 100 т (виключно)           |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|100 - 160 т (виключно)              |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|160 т і більше                  |  1,27    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|9.10. портально-стрілових вантажопідйомністю   |        |
|більше 25 т                    |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|9.11. спеціальних вантажопідйомністю 80 т і    |        |
|більше для монтажу гідротехнічних бетоновозних  |        |
|естакад                      |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|9.12. спеціальних вантажопідйомністю 100 т і   |        |
|більше типу СКР, СКУ для блочного монтажу     |        |
|промислових споруд                |  1,27    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|10. Машиністи компресорних установок потужністю  |        |
|70 куб. м/хв.                   |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|11. Машиністи копрів (самохідних копрових     |        |
|установок)                    |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|12. Машиністи машин для ізоляції         |        |
|газонафтопродуктопроводів при очищенні      |        |
|та нанесенні посиленої ізоляції трубопроводів   |        |
|діаметром:                    |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|800 - 1200 мм (виключно)             |  1,02    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|1200 мм і більше                 |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|13. Машиністи профіліровщиків:          |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|землерийно-фрезерних потужністю 126 кВт (170   |        |
|к. с.) і більше для швидкісного будівництва   |        |
|автомобільних доріг                |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|тих, що входять до комплексу машин типу      |        |
|ДС-100 і ДС-110                  |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|14. Машиністи машин для холодного фрезерування  |        |
|асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг:  |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|на колісному ходу шириною захвату до 1000 мм   |        |
|(тип ДС-500-1000)                 |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|на гусеничному ходу шириною захвату від 1000 мм  |        |
|до 2000 мм (тип ДС-1000-2000)           |  1,27    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|15. Машиністи скреперів самохідних потужністю:  |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|від 118 до 266 кВт (від 160 до 360 к. с.)     |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|від 278 до 533 кВт (від 375 до 720 к. с.)     |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|

|від 629 кВт (від 850 к. с.) і більше       |  1,27    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|16. Машиністи трубоукладачів потужністю:     |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|більше 148 до 222 кВт (200 до 300 к. с.)     |        |
|(виключно)                    |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|222 кВт (300 к. с.) і більше           |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|17. Машиністи пересувних автоматизованих     |        |
|установок безупинної дії для приготування     |        |
|бетонних сумішей потужністю:           |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|120 куб. м/год.                  |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|80 куб. м/год., при приготуванні грунтових    |        |
|сумішей у притрасових кар'єрах          |  1,02    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|18. Машиністи установок з продавлювання та    |        |
|горизонтального буріння грунту, при прокладанні  |        |
|трубопроводів, діаметр буріння більше 1000 мм   |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|19. Машиністи екскаваторів:            |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|19.1. роторних траншейних потужністю:       |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|148 до 185 кВт (200 до 250 к. с.) (виключно)   |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|185 до 222 кВт (250 до 300 к. с.) (виключно)   |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|222 кВт (300 к. с.) і більше           |  1,27    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|19.2. одноковшових з місткістю ковша:       |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|1,25 - 4 куб. м (виключно)            |  1,02    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|4 - 10 куб. м (виключно)             |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|10 куб. м і більше                |  1,27    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|19.3. планувальники (типу УДС-110, УДС-114) на  |        |
|шасі автомобіля                  |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|19.4. для копання траншей при улаштуванні споруд |        |
|методом "стіна в грунті" глибиною:        |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|20 - 40 м (виключно)               |  1,09    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|40 м і більше                   |  1,17    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|20. Трактористи на колісних і гусеничних тракторах|        |
|потужністю:                    |        |
|--------------------------------------------------+---------------|
|222 до 370 кВт (300 - 500 к. с.) (виключно)    |  1,02    |
|--------------------------------------------------+---------------|
|370 кВт (500 к. с.) і більше           |  1,09    |
--------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток 3
Довідковий

        Усереднені показники для визначення
       в інвесторській кошторисній документації
       трудовитрат працівників, заробітна плата
       яких враховується у загальновиробничих
      витратах, та коштів на покриття решти статей
       загальновиробничих витрат в розрахунку
       на 1 люд.-год. нормативно-розрахункової
     кошторисної трудомісткості будівельно-монтажних
      робіт, які передбачаються у прямих витратах

 Таблиця
--------------------------------------------------------------------------
| N |Види будівельних і монтажних|  Усереднені  |  Усереднені   |
|п/п |      робіт      |  коефіцієнти  |  показники для  |
|  |              |  переходу від  |   визначення  |
|  |              |  нормативно-  |   коштів на   |
|  |              | розрахункової  |  покриття решти |
|  |              |  кошторисної  |   статей    |
|  |              | трудомісткості |загальновиробничих |
|  |              |  робіт, які  |   витрат,   |
|  |              | передбачаються у |  грн./люд.-год. |
|  |              | прямих витратах, |          |
|  |              | до трудовитрат |          |
|  |              |  працівників,  |          |
|  |              | заробітна плата |          |
|  |              |яких враховується |          |
|  |              | у загальновироб- |          |
|  |              | ничих витратах |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
| 1 |       2       |    3     |    4     |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|1  |Загальнобудівельні роботи  |   0,120    |    1,05    |
|  |(крім відокремлених)    |         |          |
|  |----------------------------+------------------+-------------------|
|  |а) земляні роботи      |   0,098    |    0,85    |
|  |----------------------------+------------------+-------------------|
|  |б) оздоблювальні роботи   |   0,088    |    0,83    |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|2  |Гірничорозкривні роботи   |   0,090    |    0,87    |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|3  |Буропідривні роботи     |   0,121    |    1,19    |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|4  |Влаштування бурових     |   0,106    |    1,01    |
|  |свердловин на воду     |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|5  |Захист будівельних     |   0,087    |    0,83    |
|  |конструкцій та обладнання  |         |          |
|  |від корозії         |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|6  |Монтаж металевих      |   0,088    |    0,85    |
|  |конструкцій         |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|7  |Внутрішні          |   0,105    |    1,02    |
|  |санітарно-технічні     |         |          |
|  |роботи, в тому числі    |         |          |
|  |вентиляція         |         |          |
|  |і кондиціонування      |         |          |
|  |-------------------------------------------------------------------|
|  |                                  |
|----+-------------------------------------------------------------------|

|8  |Зовнішні мережі (водопровід,|   0,094    |    0,85    |
|  |каналізація,        |         |          |
|  |теплопостачання,      |         |          |
|  |газопровід)         |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|9  |Магістральні та промислові |   0,102    |    0,90    |
|  |трубопроводи        |         |          |
|  |газонафтопродуктів     |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|10 |Теплоізоляційні роботи   |   0,092    |    0,87    |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|11 |Електроосвітлення будівель і|   0,097    |    0,93    |
|  |електромонтажні роботи   |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|12 |Наземні інженерні споруди  |   0,102    |    0,90    |
|  |(автомобільні дороги,    |         |          |
|  |залізниці, аеродроми,    |         |          |
|  |трамвайні колії)      |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|13 |Мости            |   0,146    |    1,19    |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|14 |Тунелі та метрополітени   |   0,181    |    1,88    |
|  |(роботи з спорудження    |         |          |
|  |тунелів і метрополітенів  |         |          |
|  |відкритим способом до    |         |          |
|  |улаштування перекриття   |         |          |
|  |та колійні роботи на    |         |          |
|  |поверхні)          |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|15 |Прокладання і монтаж мереж |   0,088    |    0,83    |
|  |зв'язку           |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|16 |Прокладання і монтаж    |   0,138    |    1,17    |
|  |міжміських ліній зв'язку  |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|17 |Монтаж радіотелевізійного і |   0,077    |    0,75    |
|  |електронного устаткування  |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|18 |Гірничопрохідницькі підземні|   0,214    |    1,34    |
|  |роботи (крім тунелів та   |         |          |
|  |метрополітенів)       |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|19 |Конструкції гідротехнічних |         |          |
|  |споруд:           |         |          |
|  |----------------------------+------------------+-------------------|
|  |- земляні, бетонні та    |   0,098    |    0,93    |
|  |залізобетонні, кам'яні,   |         |          |
|  |дерев'яні;         |         |          |
|  |----------------------------+------------------+-------------------|
|  |- металеві         |   0,092    |    0,87    |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|20 |Гідроізоляційні роботи в  |   0,102    |    0,98    |
|  |гідротехнічних спорудах   |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|21 |Берегоукріплюючі роботи   |   0,097    |    0,93    |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|22 |Судновозні колії стапелів і |   0,096    |    0,93    |
|  |сліпів           |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|23 |Підводно-будівельні     |   0,098    |    0,87    |
|  |(водолазні) роботи     |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|24 |Промислові печі і труби   |   0,105    |    1,02    |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|25 |Монтаж устаткування     |   0,079    |    0,76    |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|26 |Монтаж устаткування та   |   0,105    |    0,98    |

|  |електромонтажні роботи на  |         |          |
|  |атомних електростанціях   |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|27 |Улаштування сигналізації,  |   0,082    |    0,78    |
|  |централізації, блокування і |         |          |
|  |зв'язку на залізницях    |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|28 |Те саме, при електрифікації |   0,098    |    0,93    |
|  |діючих залізниць      |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|29 |Улаштування засобів посадки |   0,087    |    0,82    |
|  |літаків і систем управління |         |          |
|  |повітряним рухом      |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|30 |Озеленення. Захисні     |   0,088    |    0,85    |
|  |лісонасадження. Багаторічні |         |          |
|  |плодові насадження     |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|31 |Поточний ремонт житла,   |   0,094    |    0,87    |
|  |об'єктів соціальної     |         |          |
|  |сфери і комунального    |         |          |
|  |призначення та       |         |          |
|  |благоустрою         |         |          |
|----+----------------------------+------------------+-------------------|
|32 |Пусконалагоджувальні роботи |   0,087    |    0,62    |
--------------------------------------------------------------------------

---------------

Примітки: 1. Показники, наведені у пунктах 8, 9, 12, 13, 15, 16, застосовуются по всьому комплексу робіт, включаючи будівельні роботи (земляні, спорудження телефонної каналізації тощо). 2. Показники, наведені у пункті 17, застосовуються по всьому комплексу робіт, включаючи електромонтажні роботи.

( Додаток 3 в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002, Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 94 від 13.06.2005 )

Додаток 4
Довідковий

              РОЗПОДІЛ
         спеціальних будівельних робіт
       для визначення трудовитрат працівників,
        заробітна плата яких враховується
         у загальновиробничих витратах,
        та коштів на покриття решти статей
          загальновиробничих витрат

 Таблиця
--------------------------------------------------------------------
|   N   | Найменування робіт | Усереднені  | Усереднені |
|кошторисних |           | коефіцієнти  |показники для |
|  норм  |           | переходу від  | визначення |
|ДБН Д.2.2-99|           | нормативно-  | коштів на  |
|      |           | розрахункової |покриття решти|
|      |           | кошторисної  |  статей  |
|      |           | трудомісткості |загальновироб-|
|      |           | робіт, які  |ничих витрат, |
|      |           | передбачаються |грн./люд.-год.|
|      |           |  у прямих  |       |
|      |           | витратах, до |       |
|      |           | трудовитрат  |       |
|      |           | працівників, |       |
|      |           |заробітна плата |       |
|      |           |   яких    |       |
|      |           | враховується у |       |
|      |           | загальновироб- |       |
|      |           | ничих витратах |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|   1   |     2      |    3    |    4   |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 9-50-1  |Контроль якості   |   0,079   |   0,76   |
|по 9-51-12; |зварних з'єднань   |        |       |
|з 39-5-1  |           |        |       |
|по 39-5-6  |           |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 11-29-1  |Улаштування покриття |   0,088   |   0,85   |
|по 11-30-1 |підлоги із механічно |        |       |
|      |оброблених чавунних |        |       |
|      |і сталевих плит   |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|14-17-1; з |Виготовлення і    |   0,088   |   0,85   |
|14-26-1   |установлення     |        |       |
|по 14-26-3; |огородження боксів  |        |       |
|14-33-1;  |із сталевих труб для |        |       |
|14-37-1   |утримання великої  |        |       |
|      |рогатої худоби,   |        |       |
|      |сталевих і      |        |       |
|      |алюмінієвих каркасів |        |       |
|      |і огородження    |        |       |
|      |теплиць,       |        |       |
|      |установлення     |        |       |
|      |коткових і нерухомих |        |       |
|      |опор під       |        |       |
|      |трубопроводи     |        |       |
|      |опалення       |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 14-28-1  |Установлення вузлів |  0,079**   |  0,76**  |
|по 14-28-7; |механізмів і валів  |        |       |
|14-29-1   |приладів відкривання |        |       |
|      |і закривання     |        |       |
|      |кватирок теплиць   |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 17-7-1  |Установлення баків  |   0,079   |   0,76   |
|по 17-7-2(1)|металевих для води  |        |       |
|з 17-7-3  |масою більше 0,6 т  |        |       |
|по 17-7-4  |(місткістю більше  |        |       |
|      |4 куб.м)       |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 18-1-1  |Установлення котлів |   0,079   |   0,76   |
|по 18-2-10 |опалювальних     |        |       |
|      |теплопродуктивністю |        |       |
|      |до 1,6 МВт      |        |       |
|      |(1 Гкал/год.) з   |        |       |
|      |температурою     |        |       |
|      |нагрівання води до  |        |       |
|      |115 град.C або тиском|        |       |
|      |пари до 0,7 МПа   |        |       |
|      |(0,7 кгс/кв.см)   |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|

|з 18-3-1  |Установлення     |  0,079*   |   0,76*  |
|по 18-5-4; |водопідігрівачів   |        |       |
|з 18-13-1  |швидкісних поверхнею |        |       |
|по 18-13-5 |нагріву однієї    |        |       |
|      |секції до 30 кв.м,  |        |       |
|      |ємкісних місткістю  |        |       |
|      |до 6 куб.м в теплових|        |       |
|      |пунктах і в     |        |       |
|      |котельних, що    |        |       |
|      |обладнані котлами  |        |       |
|      |теплопродуктивністю |        |       |
|      |до 1,16 МВт     |        |       |
|      |(1 Гкал/год.) з   |        |       |
|      |температурою     |        |       |
|      |нагрівання води до  |        |       |
|      |115 град.C або тиском|        |       |
|      |пари до 0,07 МПа   |        |       |
|      |(0,7 кгс/кв.см);   |        |       |
|      |насосів відцентрових |        |       |
|      |з електродвигуном на |        |       |
|      |одній осі або на   |        |       |
|      |клинопасовій     |        |       |
|      |передачі при     |        |       |
|      |загальній масі    |        |       |
|      |агрегату до 0,75 т  |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|19-1-3;   |Установлення     |   0,079   |   0,76   |
|19-1-4   |ресторанних плит   |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|19-3-10   |Установлення     |  0,079**   |  0,76**  |
|      |газопальних     |        |       |
|      |пристроїв      |        |       |
|      |продуктивністю    |        |       |
|      |більше 500 куб.м/год.|        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 20-15-1  |Установлення     |  0,079**   |  0,76**  |
|по 20-16-4; |заслінок і клапанів |        |       |
|з 20-43-1  |повітряних з     |        |       |
|по 20-53-10;|електричним і    |        |       |
|з 20-55-1  |пневматичним     |        |       |
|по 20-57-8 |приводом,      |        |       |
|      |кондиціонерів    |        |       |
|      |центральних     |        |       |
|      |продуктивністю 10-  |        |       |
|      |-250 тис. куб.м/год. |        |       |
|      |на системах     |        |       |
|      |кондиціонування   |        |       |
|      |повітря і      |        |       |
|      |вентиляції, а також |        |       |
|      |окремих секцій цих  |        |       |
|      |кондиціонерів на   |        |       |
|      |системах повітряного |        |       |
|      |опалення, вентиляції |        |       |
|      |(в тому числі і в  |        |       |
|      |приточних камерах)  |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|

|з 20-31-5  |Установлення     |   0,079   |   0,76   |
|по 20-31-10;|вентиляторів дахових |        |       |
|20-32-6;  |і радіальних масою  |        |       |
|20-33-4;  |більше 0,4 т,    |        |       |
|з 20-34-1  |осьових - масою   |        |       |
|по 20-34-3; |більше 0,3 т з    |        |       |
|20-36-1;  |електродвигуном на  |        |       |
|з 20-39-4  |одній осі або    |        |       |
|по 20-39-7; |клинопасовій     |        |       |
|20-40-1;  |передачі; агрегатів |        |       |
|з 20-42-1  |повітряноопалювальних|        |       |
|по 20-42-16;|і вентиляційних   |        |       |
|з 20-54-1  |пиловловлювальних;  |        |       |
|по 20-54-6 |циклонів масою    |        |       |
|      |більше 1 т;     |        |       |
|      |кондиціонерів-довод- |        |       |
|      |ників ежекційних;  |        |       |
|      |камер приточних   |        |       |
|      |типових       |        |       |
|      |продуктивністю до  |        |       |
|      |150 тис. куб.м/год.; |        |       |
|      |приєднування     |        |       |
|      |трубопроводів до   |        |       |
|      |зрошувальної системи |        |       |
|      |блоку        |        |       |
|      |тепломасообміну   |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 25-58-1  |Прокладання     |   0,097   |   0,93   |
|по 25-58-4 |дренажного кабелю  |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|25-64-1;  |Установлення     |   0,088   |   0,83   |
|25-64-2   |блок-боксів на    |        |       |
|      |магістральних    |        |       |
|      |трубопроводах,    |        |       |
|      |нафтових і газових  |        |       |
|      |промислах      |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 28-107-1 |Установлення     |   0,088   |   0,85   |
|по 28-113-1 |сталевих конструкцій |        |       |
|      |опор контактної   |        |       |
|      |мережі, жорстких   |        |       |
|      |поперечок,      |        |       |
|      |світлофорних     |        |       |
|      |містків, оглядових  |        |       |
|      |люльок, консолей і  |        |       |
|      |підкосів до них, а  |        |       |
|      |також траверс    |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 28-202-1 |Підвішування     |   0,082   |   0,78   |
|по 28-202-3;|проводів, захист   |        |       |
|з 28-205-1 |кабелю        |        |       |
|по 28-205-5 |           |        |       |
|      |---------------------+----------------+--------------|
|      |Те саме, при     |   0,098   |   0,93   |
|      |електрифікації    |        |       |
|      |діючих залізниць   |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 29-6-1  |Усі роботи, що    |   0,236   |   2,05   |
|по 29-186-1;|виконуються при   |        |       |
|з 29-220-1 |спорудженні тунелів |        |       |
|по 29-248-1;|і метрополітенів   |        |       |
|з 29-275-1 |закритим способом, а |        |       |
|по 29-275-7;|також відкритим   |        |       |
|з 29-275-10 |способом після    |        |       |
|по     |улаштування     |        |       |
|29-275-11; |перекриття тунелю,  |        |       |
|з 29-275-13 |включаючи      |        |       |
|по     |загальнобудівельні  |        |       |
|29-275-17; |роботи, які     |        |       |
|з 29-275-19 |нормуються по інших |        |       |
|по 29-277-1 |збірниках      |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|

|30-17-1;  |Установлення     |   0,088   |   0,85   |
|30-17-2;  |сталевих опорних   |        |       |
|з 30-42-1  |частин для      |        |       |
|по 30-43-4; |залізобетонних    |        |       |
|30-31-1;  |прогонових споруд,  |        |       |
|30-31-2;  |складання і     |        |       |
|30-50-1;  |установлення     |        |       |
|30-50-2;  |сталевих прогонових |        |       |
|30-73-1;  |споруд, повздовжнє і |        |       |
|30-81-1;  |поперечне      |        |       |
|з 30-88-1  |пересування сталевих |        |       |
|по 30-88-3 |прогонових споруд з |        |       |
|      |установленням на   |        |       |
|      |опорні частини;   |        |       |
|      |улаштування     |        |       |
|      |оглядових пристроїв, |        |       |
|      |металевих поручнів, |        |       |
|      |перекриття      |        |       |
|      |деформаційних швів  |        |       |
|      |ковзним листом,   |        |       |
|      |сталеві риштування і |        |       |
|      |пірси        |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 33-10-1  |Установлення     |   0,088   |   0,85   |
|по 33-13-8; |сталевих опор    |        |       |
|з 33-30-1  |повітряних ліній   |        |       |
|по 33-30-20;|електропередачі,   |        |       |
|з 33-204-1 |сталевих конструкцій |        |       |
|по 33-210-6;|розподільних     |        |       |
|з 33-215-1 |улаштувань, сталевих |        |       |
|по 33-215-4;|опор контактної   |        |       |
|з 33-218-1 |мережі промислового |        |       |
|по 33-219-1;|і міського      |        |       |
|з 33-251-9 |транспорту      |        |       |
|по     |           |        |       |
|33-251-16; |           |        |       |
|33-253-3;  |           |        |       |
|33-253-4  |           |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 33-16-1  |Підвішування     |   0,097   |   0,93   |
|по 33-23-1; |проводів і      |        |       |
|з 33-108-1 |грозозахисних    |        |       |
|по 33-112-7;|тросів, установлення |        |       |
|з 33-114-1 |світильників     |        |       |
|по 33-115-2 |           |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 33-116-1 |Установлення     |  0,097**   |  0,93**  |
|по 33-117-6 |лінійного      |        |       |
|      |устаткування і    |        |       |
|      |комплектних     |        |       |
|      |трансформаторних   |        |       |
|      |підстанцій      |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|

|з 34-12-1  |Монтаж сталевих   |   0,088   |   0,85   |
|по 34-15-3; |конструкцій     |        |       |
|з 34-17-1  |радіощогл і     |        |       |
|по 34-23-2; |радіобашт,      |        |       |
|з 34-52-1  |повнозбірних     |        |       |
|по 34-52-4 |будинків із     |        |       |
|      |алюмінієвих панелей, |        |       |
|      |термокамер, сталевих |        |       |
|      |підземних      |        |       |
|      |підсилювальних    |        |       |
|      |пунктів, що не    |        |       |
|      |обслуговуються    |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|35     |Гірничопрохідницькі |   0,214   |   1,34   |
|      |підземні роботи   |        |       |
|      |(включаючи всі види |        |       |
|      |кріплення виробок,  |        |       |
|      |буріння свердловин  |        |       |
|      |із підземних виробок |        |       |
|      |і підземні      |        |       |
|      |будівельні роботи,  |        |       |
|      |які нормуються по  |        |       |
|      |інших збірниках).  |        |       |
|      |Транспортування   |        |       |
|      |гірничої маси від  |        |       |
|      |шахтових стволів до |        |       |
|      |відвалів при     |        |       |
|      |виконанні підземних |        |       |
|      |гірничо-капітальних |        |       |
|      |робіт        |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 39-1-1  |Установлення     |   0,088   |   0,85   |
|по 39-3-12; |металевих      |        |       |
|з 39-6-1  |конструкцій     |        |       |
|по 39-7-5; |гідротехнічних    |        |       |
|з 39-7-10  |споруд        |        |       |
|по 39-8-5; |           |        |       |
|з 39-8-8  |           |        |       |
|по 39-8-13; |           |        |       |
|з 39-11-1  |           |        |       |
|по 39-11-4 |           |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 44-22-1  |Прокладання кабелю в |        |       |
|по 44-23-1; |підводні траншеї:  |        |       |
|з 44-73-1  |---------------------+----------------+--------------|
|по 44-74-1 |а) міжміського    |   0,104   |   1,24   |
|      |зв'язку       |        |       |
|      |---------------------+----------------+--------------|
|      |б) електропередачі  |   0,097   |   0,93   |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|з 44-24-1  |Опускання металевих |   0,088   |   0,85   |
|по 44-24-4; |оболонок оголовків  |        |       |
|з 44-49-1  |водозабірних і    |        |       |
|по 44-49-4; |водоскидних споруд  |        |       |
|з 44-75-1  |           |        |       |
|по 44-75-4 |           |        |       |
|------------+---------------------+----------------+--------------|
|45-65-1;  |Установлення     |   0,088   |   0,85   |
|з 45-66-1  |металевих деталей  |        |       |
|по 45-66-5 |промислових труб   |        |       |
--------------------------------------------------------------------

---------------

(1) Показники, наведені в графах 3, 4, застосовуються тільки при масі баків більше 0,6 т.

Примітки:

1. При установленні санітарно-технічного устаткування для технічного водоохолодження на радіооб'єктах, позначеного знаком *, показники для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах, та коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат приймаються у розмірі відповідно 0,097 та 0,93.

2. Підвісні ізолятори і лінійна арматура для ВЛ-35-750 кВ, штирові ізолятори, гаки і штирі для ВЛ-30-35 кВ, підвісні ізолятори для ВЛ-6-35 кВ, затискачі для ВЛ-0,4-35 кВ, а також розрядники, роз'єднувачі і масляні вимикачі, які установлюються на опорах, враховуються як устаткування.

3. По роботах, позначених знаком **, інженерне обладнання і пристрої враховуються як устаткування.

4. Показники для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах, та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат на роботи, що виконуються із застосуванням панелей із сталевого та алюмінієвого листа з утеплювачем, приймаються у розмірі, встановленому для загальнобудівельних робіт, відповідно 0,120 та 1,05.

( Додаток 4 в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002, Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 94 від 13.06.2005 )

Додаток 5
Довідковий

   Усереднені показники для визначення додаткових витрат
           з вартості устаткування

------------------------------------------------------------
| N   |Найменування показників       |Показники, |
|пункту |                   |у відсотках |
|-------+-------------------------------------+------------|
| 1  |         2         |  3    |
|-------+-------------------------------------+------------|
| 1  |Транспортні витрати         |  3,0   |
|-------+-------------------------------------+------------|
| 2  |Витрати на тару, упаковку і реквізит |  0,5   |
|-------+-------------------------------------+------------|
| 3  |Запасні частини           |  1,0   |
|-------+-------------------------------------+------------|
| 4  |Комплектація             |  0,4   |
|-------+-------------------------------------+------------|
| 5  |Заготівельно-складські витрати    |  0,9   |
------------------------------------------------------------

( Додаток 5 в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток 6
Довідковий

    Усереднені показники для визначення ліміту коштів
      на титульні тимчасові будівлі та споруди в
   інвесторській кошторисній документації на будівництво
        (крім ремонтно-будівельних робіт)

 Таблиця

------------------------------------------------------------------
|Види будівництва, підприємств, будівель та споруд |Показник, % |
|---------------------------------------------------+------------|
|           1              |  2    |
|---------------------------------------------------+------------|
|       Промислове будівництво        |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|1. Підприємства чорної металургійної промисловості |      |
|(крім гірничодобувних)               |  3,1   |
|---------------------------------------------------+------------|
|2. Підприємства кольорової металургійної      |      |
|промисловості (крім гірничодобувних)        |  2,4   |
|---------------------------------------------------+------------|
|3. Об'єкти обладнання нафтових, газових та     |      |
|газоконденсатних родовищ (промислів)        |  3,5   |
|---------------------------------------------------+------------|
|4. Підприємства машинобудування і електротехнічна |      |
|промисловість                   |  2,5   |
|---------------------------------------------------+------------|
|5. Підприємства гірничодобувної промисловості:   |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|а) будівництво нових вугільних (сланцевих) шахт і |      |
|копалень                      |  4,2   |
|---------------------------------------------------+------------|
|б) будівництво збагачувальних фабрик, розкриття  |      |
|та підготовка нових горизонтів на діючих      |      |
|гірничодобувних підприємствах           |  2,9   |
|---------------------------------------------------+------------|
|в) будівництво вугільних (сланцевих) розрізів   |  3,2   |
|---------------------------------------------------+------------|
|6. Підприємства хімічної промисловості:      |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|а) нафтопереробні і нафтохімічні заводи      |  3,6   |
|---------------------------------------------------+------------|
|б) інші об'єкти хімічної промисловості       |  3,1   |
|---------------------------------------------------+------------|
|7. Підприємства торф'яної промисловості      |  3,9   |
|---------------------------------------------------+------------|
|8. Підприємства суднобудівної та судноремонтної  |      |
|промисловості                   |  4,1   |
|---------------------------------------------------+------------|
|9. Підприємства лісозаготівельної та        |      |
|деревообробної промисловості            |  4,1   |
|---------------------------------------------------+------------|
|10. Підприємства промисловості будівельних     |      |
|матеріалів і будіндустрії             |  2,2   |
|---------------------------------------------------+------------|
|11. Підприємства целюлозно-паперової        |      |
|промисловості                   |  3,4   |
|---------------------------------------------------+------------|
|12. Підприємства легкої промисловості       |  2,0   |
|---------------------------------------------------+------------|
|13. Підприємства харчової промисловості      |  2,5   |
|---------------------------------------------------+------------|

|14. Підприємства медичної промисловості      |  2,2   |
|---------------------------------------------------+------------|
|15. Підприємства мікробіологічної промисловості  |  3,1   |
|---------------------------------------------------+------------|
|      Енергетичне будівництво         |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|16. Теплові електростанції:            |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|а) конденсаційні з блоками 210 - 300 МВт,     |      |
|потужністю до 2500 МВт;              |  5,5   |
|---------------------------------------------------+------------|
|б) конденсаційні з блоками 500 - 800 МВт,     |      |
|потужністю до 5000 МВт.              |  5,6   |
|---------------------------------------------------+------------|
|17. Атомні електростанції потужністю 4000 МВт   |      |
|і вище                       |  7,2   |
|---------------------------------------------------+------------|
|18. Промислово-опалювальні ТЕЦ потужністю 300 МВт |      |
|і вище                       |  5,0   |
|---------------------------------------------------+------------|
|19. Самостійні котельні              |  3,1   |
|---------------------------------------------------+------------|
|20. Повітряні лінії електропередачі 35 кВ і вище  |  3,2   |
|---------------------------------------------------+------------|
|21. Трансформаторні підстанції 35 кВ і вище та   |      |
|інші об'єкти енергетичного будівництва       |  3,6   |
|---------------------------------------------------+------------|
|22. Повітряні лінії електропередачі, включаючи   |      |
|освітлювальні, трансформаторні підстанції     |      |
|0,4-35 кВ                     |  2,4   |
|---------------------------------------------------+------------|
|       Транспортне будівництво       |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|23. Нові залізниці без тунелів і мостів      |      |
|(шляхопроводів) довжиною понад 50 м        |  8,3   |
|---------------------------------------------------+------------|
|24. Другі головні колії залізниць без тунелів і  |      |
|мостів (шляхопроводів) довжиною понад 50 м     |  5,6   |
|---------------------------------------------------+------------|
|25. Електрифікація залізничних дільниць      |  4,3   |
|---------------------------------------------------+------------|
|26. Розбудова залізничних вузлів, станцій,     |      |
|реконструкція залізниць (підсилення окремих    |      |
|дільниць і залізничних напрямів) та інші види   |      |
|будівництва на експлуатованій мережі        |  3,6   |
|---------------------------------------------------+------------|
|27. Автомобільні дороги загальнодержавного     |      |
|значення і місцеві (з твердим покриттям) 1-4    |      |
|категорії без тунелів і мостів (шляхопроводів)   |      |
|довжиною понад 50 м:                |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|а) при використанні для будівництва доріг     |      |
|тимчасових пересувних асфальтобетонних заводів   |  5,9   |
|---------------------------------------------------+------------|
|б) при отриманні асфальтобетону і цементобетону  |      |
|для покриття доріг від діючих стаціонарних     |      |
|підприємств                    |  3,9   |
|---------------------------------------------------+------------|
|28. Метрополітени                 |  5,6   |
|---------------------------------------------------+------------|
|29. Залізничні та автодорожні мости довжиною понад |      |
|50 м і шляхопроводи                |  9,1   |
|---------------------------------------------------+------------|
|30. Міські мости і шляхопроводи:          |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|а) в місцях постійної дислокації мостобудівних   |      |
|організацій                    |  4,2   |
|---------------------------------------------------+------------|

|б) в інших пунктах                 |  6,1   |
|---------------------------------------------------+------------|
|31. Аеродроми:                   |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|а) майданчики аеродромів              |  4,8   |
|---------------------------------------------------+------------|
|б) будівлі та споруди службово-технічної зони   |  2,9   |
|---------------------------------------------------+------------|
|32. Морські порти та портові споруди        |  4,5   |
|---------------------------------------------------+------------|
|33. Об'єкти річкового транспорту          |  4,9   |
|---------------------------------------------------+------------|
|34. Колекторні тунелі               |  4,6   |
|---------------------------------------------------+------------|
|   Житлово-громадське будівництво в містах і   |      |
|       робітничих селищах          |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|35. Житлові будинки та благоустрій:        |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|а) житлові будинки, в тому числі з вбудованими   |      |
|приміщеннями (магазинами, пральнями тощо)     |  0,95   |
|---------------------------------------------------+------------|
|б) мікрорайони, квартали, комплекси житлових та  |      |
|громадських будівель (включаючи зовнішні мережі  |      |
|та благоустрій)                  |  1,03   |
|---------------------------------------------------+------------|
|в) благоустрій міст і селищ (включно з роботами  |      |
|з улаштування вулиць, проїздів, тротуарів, зелених |      |
|насаджень)                     |  1,2   |
|---------------------------------------------------+------------|
|36. Школи, дитячі садки, ясла, магазини,      |      |
|адміністративні будівлі, кінотеатри, театри,    |      |
|картинні галереї та інші будівлі громадського   |      |
|будівництва                    |  1,5   |
|---------------------------------------------------+------------|
|37. Учбові й лікувальні будівлі та споруди,    |      |
|науково-дослідні, конструкторські та проектні   |      |
|інститути                     |  1,5   |
|---------------------------------------------------+------------|
|38. Об'єкти комунального призначення (лазні,    |      |
|пральні, крематорії тощо)             |  1,3   |
|---------------------------------------------------+------------|
|39. Зовнішні мережі водопроводу, каналізації,   |      |
|тепло- та газопостачання в межах міста (лінійна  |      |
|частина)                      |  1,3   |
|---------------------------------------------------+------------|
|40. Водопостачання та каналізація міст (комплекс  |      |
|інженерних споруд у складі трубопроводів, насосних |      |
|станцій, очисних споруд тощо)           |  2,0   |
|---------------------------------------------------+------------|
|41. Міський електричний транспорт (трамвайні депо, |      |
|тролейбусні депо, трамвайні та тролейбусні лінії, |      |
|тягові підстанції, кінцеві станції, майстерні)   |  2,4   |
|---------------------------------------------------+------------|
|42. Колії швидкісного трамваю           |  3,6   |
|---------------------------------------------------+------------|
|43. Санаторії, будинки відпочинку, турбази,    |      |
|пансіонати, профілакторії, піонерські табори    |  1,9   |
|---------------------------------------------------+------------|
|       Інші види будівництва        |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|44. Будівлі та споруди по прийманню, зберіганню  |      |
|та переробленню зерна та хлібозаводи        |  2,8   |
|---------------------------------------------------+------------|
|45. Об'єкти будівництва Міністерства оборони:   |      |
|---------------------------------------------------+------------|

|а) загальновійськового та спеціального призначення |  3,2   |
|---------------------------------------------------+------------|
|б) житлового, казарменого, комунального та     |      |
|культурно-побутового призначення          |  2,4   |
|---------------------------------------------------+------------|
|46. Мережі та споруди зв'язку:           |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|а) радіорелейні лінії зв'язку           |  6,9   |
|---------------------------------------------------+------------|
|б) станційні споруди, кабельні та повітряні    |      |
|магістралі, кабельні та повітряні лінії зонового  |      |
|(міжобласного) та сільського зв'язку        |  4,9   |
|---------------------------------------------------+------------|
|в) міські телефонні мережі, міжстанційні лінії   |      |
|зв'язку та вузли                  |  2,2   |
|---------------------------------------------------+------------|
|г) інші об'єкти (поштамти, районні вузли зв'язку  |      |
|тощо)                       |  3,5   |
|---------------------------------------------------+------------|
|д) об'єкти радіомовлення та телебачення      |  3,5   |
|---------------------------------------------------+------------|
|47. Сільськогосподарське будівництво, включаючи  |      |
|житлове та громадське будівництво в сільській   |      |
|місцевості (крім будівництва автомобільних доріг  |      |
|та електрифікації)                 |  3,0   |
|---------------------------------------------------+------------|
|48. Водогосподарське будівництво та гідротехнічні |      |
|споруди, риборозвідномеліоративні та ставові    |      |
|споруди рибгоспів, риборозвідних заводів по    |      |
|відтворенню рибних запасів і нерестововиросткових |      |
|господарств Державного департаменту рибного    |      |
|господарства Міністерства аграрної політики    |      |
|України                      |  4,2   |
|---------------------------------------------------+------------|
|49. Магістральні трубопроводи за межами міст:   |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|а) водопостачання, каналізація           |  2,7   |
|---------------------------------------------------+------------|
|б) газопроводи і нафтопроводи:           |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|майданчикові споруди (компресорні і насосні    |      |
|станції, газорозподільні станції)         |  6,9   |
|---------------------------------------------------+------------|
|лінійна частина (включаючи електрохімізацію та   |      |
|технічні лінії зв'язку)              |  2,3   |
|---------------------------------------------------+------------|
|в) теплові мережі                 |  2,1   |
|---------------------------------------------------+------------|
|50. Очисні споруди, водопровідні і каналізаційні  |      |
|станції, що будуються за самостійним проектом   |  3,7   |
|---------------------------------------------------+------------|
|51. Підприємства постачання            |  2,4   |
|---------------------------------------------------+------------|
|52. Підприємства інших галузей промисловості    |  2,4   |
------------------------------------------------------------------

_________________

Примітки:

1. Усереднені показники цього додатка застосовуються для визначення в інвесторській кошторисній документації ліміту коштів на зведення титульних тимчасових будівель та споруд при визначенні кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт, яка обчислена на підставі ресурсних елементних кошторисних норм, введених в дію з 1 жовтня 2000 року, та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси.

2. Усереднені показники виражені у відсотках від кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт і застосовуються залежно від видів будівництва, підприємств, будівель чи споруд, які встановлюються найменуванням проекту. Диференціювати кошторисні усереднені показники за питомою вагою того чи іншого виду будівництва в обсязі будівельно-монтажних робіт по будівництву не слід. В разі, якщо проектом передбачено спорудження водопроводу та каналізації двома способами: відкритим методом та методом щитової проходки - усереднені показники на будівництво тимчасових будівель та споруд слід приймати на обсяги робіт, виконуваних способом щитової проходки за пунктом "колекторні тунелі", а на обсяги робіт, виконуваних відкритим способом, - за відповідними пунктами таблиці: "Зовнішні мережі водопроводу, каналізації, тепло- та газопостачання в межах міста" або ж "Магістральні трубопроводи за межами міст: а) водопостачання, каналізація".

3. В разі, коли для здійснення будівництва залучаються декілька генеральних підрядників, усереднені показники мають прийматися: - на обсяги робіт, виконуваних генеральним підрядником, що будує основні об'єкти, - відповідні усереднені показники без коригування; - на обсяги робіт, виконуваних іншими генеральними підрядниками, що будують під'їзні залізниці та автомобільні дороги, ТЕЦ, лінії електропередачі тощо, - відповідні усереднені показники з коефіцієнтом 0,8.

4. Застосування кошторисних усереднених показників у зведених кошторисних розрахунках на розширення, реконструкцію та технічне переоснащення діючих підприємств, будівель та споруд або будівництво подальших черг, нових цехів, виробництв, господарств і комунікацій на території діючих підприємств чи прилеглих до неї майданчиках провадиться з коефіцієнтом 0,8 до показників цього додатка. Зазначений коефіцієнт не слід застосовувати при розширюванні об'єктів меліоративного та водогосподарського будівництва.

5. При складанні зведених кошторисних розрахунків на окремі види будівництва, що відсутні в таблиці додатка, розмір коштів на тимчасові будівлі та споруди можна визначати за розрахунком, заснованим на відповідних даних розділу проекту або за показниками цього додатка по аналогічних видах будівництва.

6. Кошторисні усереднені показники враховують будівництво повного комплексу тимчасових будівель та споруд, необхідних для проведення будівельно-монтажних робіт, а також для обслуговування робітників будівництва, в межах будівельного майданчика з урахуванням можливості пристосування й використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель та споруд сталого типу. В разі, якщо проектом не передбачено спорудження залізниці та автомобільних доріг, інженерних комунікацій, що можуть бути використані під час будівництва, вартість зведення необхідних тимчасових під'їзних доріг та інших комунікацій для забезпечення будівництва електроенергією, водою, теплом тощо визначається в залежності від довжини комунікацій (від джерела одержання до будівельного майданчика), їх конструкції, встановлених проектом організації будівництва, за відповідними кошторисними нормативами.

( Додаток 6 в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток 7
Довідковий

    Усереднені показники для визначення ліміту коштів на
   титульні тимчасові будівлі та споруди в інвесторській
   кошторисній документації на ремонтно-будівельні роботи

 Таблиця

---------------------------------------------------------------
| N  |Назва видів ремонту             |Норма, % |
|норми |                      |     |
|------+--------------------------------------------+---------|
| 1  |         2             |  3   |
|------+--------------------------------------------+---------|
|   |Розділ 1. Ремонт будівель у цілому     |     |
|------+--------------------------------------------+---------|
|1.1. |Житлові будинки               | 0,8  |
|------+--------------------------------------------+---------|
|1.2. |Об'єкти комунального та           |     |
|   |соціально-культурного призначення      | 1,3  |
|------+--------------------------------------------+---------|
|   |Розділ 2. Ремонт окремих елементів будівель |     |
|------+--------------------------------------------+---------|
|2.1. |Фасади                   | 0,2  |
|------+--------------------------------------------+---------|
|2.2. |Дахи (покрівлі)               | 0,3  |
|------+--------------------------------------------+---------|
|2.3. |Ремонт окремих елементів всередині будівлі |     |
|   |(підлоги, двері, оздоблювальні роботи    |     |
|   |тощо), крім внутрішніх інженерних мереж   | 0,2  |
|------+--------------------------------------------+---------|
|2.4. |Внутрішні інженерні мережі         | 0,2  |
|------+--------------------------------------------+---------|
|   |Розділ 3. Ремонт зовнішніх комунікацій та  |     |
|   |об'єктів благоустрою            |     |
|------+--------------------------------------------+---------|
|3.1. |Зовнішні мережі водопроводу, каналізації,  |     |
|   |тепло- та газопостачання (лінійна частина  |     |
|   |без магістралей), електропостачання,    |     |
|   |слабкострумові тощо             | 1,1  |
|------+--------------------------------------------+---------|
|3.2. |Міські дороги та проїзди          | 1,2  |
|------+--------------------------------------------+---------|
|3.3. |Озеленення                 | 1,0  |
|------+--------------------------------------------+---------|
|3.4. |Міські мости, набережні, берегоукріплення  | 3,2  |
---------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Усереднені показники цього додатка застосовуються для визначення в інвесторській кошторисній документації ліміту коштів на зведення титульних тимчасових будівель та споруд при визначенні кошторисної вартості ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, яка обчислена на підставі ресурсних елементних кошторисних норм, введених в дію з 1 жовтня 2000 року, та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси.

2. Витрати на тимчасові будівлі і споруди при виконанні ремонтно-будівельних робіт визначаються у відсотках від кошторисної вартості ремонтно-будівельних робіт за показниками таблиці. Показники розраховано для ремонту або будівель і споруд в цілому, або для окремих елементів будівлі та видів робіт:

1. Ремонт будівель у цілому;

2. Ремонт окремих елементів будівель;

3. Ремонт зовнішніх комунікацій і об'єктів благоустрою.

3. До ремонту будівель у цілому відноситься комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних засобів по усуненню морального і фізичного зносу по об'єкту в цілому, не пов'язаних із зміною основних техніко-економічних показників. Показники розділу 2 таблиці застосовуються у випадку ремонту не будівлі в цілому, а окремих її елементів.

4. При ремонті двох чи більше елементів будівлі витрати на тимчасові будівлі і споруди визначаються за показниками, у відповідності з питомою вагою кошторисної вартості відповідних видів робіт.

Наприклад: при загальній кошторисній вартості за підсумком прямих витрат 18 тис. грн., в т. ч. на ремонт фасаду - 10 тис. грн. (56 %), на ремонт даху - 6 тис. грн. (33 %) та ремонт внутрішніх інженерних мереж - 2 тис. грн. (11 %), усереднений показник коштів на тимчасові будівлі та споруди розраховується:

0,2 х 0,56 + 0,3 х 0,33 + 0,2 х 0,11 = 0,23

5. Усереднені показники витрат на будівництво тимчасових будівель і споруд по розділу 3 таблиці застосовуються лише тоді, коли зазначені в розділі роботи передбачені самостійним зведеним кошторисним розрахунком.

( Додаток 7 в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток 8
Довідковий

    Усереднені показники для визначення ліміту коштів
   на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних
    робіт (крім ремонтно-будівельних) у зимовий період в
       інвесторській кошторисній документації

 Таблиця 1

---------------------------------------------------------------------------
| Вид будівництва    | Вид строительства    |Усереднені кошторисні|
|            |             |показники, %     |
|            |             |---------------------|
|            |             |Температурні зони  |
|            |             |---------------------|
|            |             |  I   |  II   |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|     1       |      2       |  3   |  4   |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|I. Паливно-енергетичний |I. Топливно-       |     |      |
|комплекс        |энергетический комплекс  |     |      |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|1. Підприємства нафтової|1. Предприятия нефтяной  |     |      |
|і газової промисловості |и газовой промышленности | 0,65  |  1,3  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|2. Підприємства     |2. Предприятия      |     |      |
|нафтопереробної і    |нефтеперерабатывающей   |     |      |
|нафтохімічної      |и нефтехимической     |     |      |
|промисловості      |промышленности      | 0,5  |  1,2  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|3. Підприємства     |3. Предприятия угольной  |     |      |
|вугільної        |промышленности (кроме   |     |      |
|промисловості (крім   |горнопроходческих работ) |     |      |
|гірничопрохідницьких  |             |     |      |
|робіт)         |             | 0,6  |  1,3  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|4. Підприємства     |4. Предприятия      |     |      |
|енергетичного      |энергетического      |     |      |
|будівництва:      |строительства:      |     |      |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|а) теплові       |а) тепловые        |     |      |
|електростанції     |электростанции      | 0,6  |  1,3  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|б) гідроелектростанції |б) гидроэлектростанции  | 0,8  |  1,5  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|в) атомні електростанції|в) атомные        |     |      |
|            |электростанции      | 0,7  |  1,5  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|г) електричні підстанції|г) электрические     |     |      |
|            |подстанции        | 0,5  |  1,0  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|д) теплові мережі    |д) тепловые сети     | 0,4  |  0,9  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|е) повітряні лінії   |е) воздушные линии    |     |      |
|електропередачі 35 кВ  |электропередачи 35 кВ   |     |      |
|і вище         |и выше          | 0,2  |  0,5  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|ж) повітряні лінії   |ж) воздушные линии    |     |      |
|електропередачі     |электропередачи      |     |      |
|0,4-10,0 кВ       |0,4-10,0 кВ        | 0,3  |  0,8  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|5. Підприємства     |5. Предприятия      |     |      |
|торф'яної        |торфяной         |     |      |
|промисловості      |промышленности      | 0,7  |  1,4  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|6. Гірничопрохідницькі |6. Горнопроходческие   |     |      |
|роботи (без       |работы (без общешахтных  |     |      |
|загальношахтових    |расходов):        |     |      |
|витрат):        |             |     |      |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|а) шахтні стволи (з   |а) шахтные стволы (с   |     |      |
|урахуванням витрат на  |учетом затрат на     |     |      |
|підігрівання повітря,  |подогрев подаваемого в  |     |      |
|яке подається в шахту) |шахту воздуха)      | 0,7  |  1,6  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|б) у тому числі витрати |б) в том числе затраты  |     |      |
|на підігрівання повітря |на подогрев воздуха    | 0,6  |  1,6  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|в) горизонтальні і   |в) горизонтальные и    |     |      |
|похилі виробки (з    |наклонные выработки    |     |      |
|урахуванням витрат на  |(с учетом затрат на    |     |      |
|підігрівання повітря,  |подогрев подаваемого в  |     |      |
|яке подається у виробки)|выработки воздуха)    | 1,0  |  1,8  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|г) у тому числі витрати |г) в том числе затраты  |     |      |
|на підігрівання повітря |на подогрев воздуха    | 0,9  |  1,7  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|

|II. Металургійний    |II. Металлургический   |     |      |
|комплекс        |комплекс         |     |      |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|1. Підприємства чорної |1. Предприятия черной   |     |      |
|металургії (крім    |металлургии (кроме    |     |      |
|гірничопрохідницьких  |горнопроходческих работ  |     |      |
|робіт і об'єктів    |и объектов шахтной    |     |      |
|шахтової поверхні)   |поверхности)       | 0,6  |  0,8  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|2. Підприємства     |2. Предприятия цветной  |     |      |
|кольорової металургії  |металлургии (кроме    |     |      |
|(крім          |горнопроходческих работ  |     |      |
|гірничопрохідницьких  |и объектов шахтной    |     |      |
|робіт і об'єктів    |поверхности)       |     |      |
|шахтової поверхні)   |             | 0,5  |  1,0  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|III. Хіміко-лісовий   |III. Химико-лесной    |     |      |
|комплекс        |комплекс         |     |      |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|1. Підприємства хімічної|1. Предприятия      |     |      |
|промисловості      |промышленности      |     |      |
|            |химической        | 0,5  |  1,0  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|2. Підприємства лісової,|2. Предприятия лесной,  |     |      |
|деревообробної і    |деревообрабатывающей и  |     |      |
|целюлозно-паперової   |целлюлозно-бумажной    |     |      |
|промисловості      |промышленности      | 0,5  |  0,9  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|3. Підприємства     |3. Предприятия      |     |      |
|медичної        |медицинской        |     |      |
|промисловості      |промышленности      | 0,5  |  0,8  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|4. Підприємства     |4. Предприятия      |     |      |
|мікробіологічної    |микробиологической    |     |      |
|промисловості      |промышленности      | 0,6  |  1,2  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|IV. Машинобудівельний  |IV. Машиностроительный  |     |      |
|комплекс        |комплекс         |     |      |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|1. Підприємства важкого,|1. Предприятия тяжелого, |     |      |
|енергетичного і     |энергетического и     |     |      |
|транспортного      |транспортного       |     |      |
|машинобудування     |машиностроения      | 0,6  |  1,1  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|2. Підприємства     |2. Предприятия      |     |      |
|сільськогосподарського |сельскохозяйственного   |     |      |
|і тракторного      |и тракторного       |     |      |
|машинобудування     |машиностроения      | 0,3  |  0,9  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|3. Підприємства     |3. Предприятия      |     |      |
|електротехнічної    |электротехнической    |     |      |
|промисловості      |промышленности      | 0,7  |  1,2  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|4. Підприємства     |4. Предприятия      |     |      |
|верстатобудівної та   |станкостроительной    |     |      |
|інструментальної    |и инструментальной    |     |      |
|промисловості      |промышленности      | 0,6  |  1,1  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|5. Підприємства     |5. Предприятия      |     |      |
|приладобудування і   |приборостроения и     |     |      |
|засобів автоматизації  |средств автоматизации   | 0,6  |  1,1  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|6. Підприємства     |6. Предприятия      |     |      |
|автомобільної та    |автомобильной и      |     |      |
|підшипникової      |подшипниковой       |     |      |
|промисловості      |промышленности      | 0,6  |  1,2  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|

|7. Підприємства легкого |7. Предприятия легкого  |     |      |
|та іншого        |и прочего         |     |      |
|машинобудування     |машиностроения      | 0,6  |  1,1  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|V. Агропромисловий   |V. Агропромышленный    |     |      |
|комплекс        |комплекс         |     |      |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|1. Сільськогосподарське |1. Сельскохозяйственное  |     |      |
|будівництво (ремонтні  |строительство (ремонтные |     |      |
|майстерні, бази     |мастерские, базы     |     |      |
|постачання,       |снабжения,        |     |      |
|теплично-парникові   |теплично-парниковые    |     |      |
|комбінати тощо)     |комбинаты и т. п.)    | 0,4  |  1,0  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|2. Підприємства     |2. Предприятия пищевой  |     |      |
|харчової промисловості |промышленности      | 0,6  |  1,1  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|3. Підприємства м'ясної |3. Предприятия мясной   |     |      |
|промисловості,     |промышленности,      |     |      |
|підприємства первинної |предприятия первичной   |     |      |
|обробки         |обработки         |     |      |
|сільськогосподарської  |сельскохозяйственной   |     |      |
|продукції        |продукции         | 0,5  |  0,8  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|4. Підприємства молочної|4. Предприятия молочной  |     |      |
|промисловості, цукрові і|промышленности, сахарные |     |      |
|консервні заводи    |и консервные заводы    | 0,5  |  0,8  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|5. Підприємства рибного |5. Предприятия рыбного  |     |      |
|господарства      |хозяйства         | 0,6  |  1,2  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|6. Склади і сховища   |6. Склады и хранилища   | 0,5  |  1,0  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|7. Елеватори із збірного|7. Элеваторы из сборного |     |      |
|залізобетону      |железобетона       | 0,5  |  0,9  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|8. Елеватори з     |8. Элеваторы из      |     |      |
|монолітного       |монолитного        |     |      |
|залізобетону      |железобетона       | 1,8  |  2,8  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|9. Холодильники     |9. Холодильники      | 0,6  |  1,3  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|VI. Комплекс транспорту |VI. Комплекс транспорта  |     |      |
|і зв'язку        |и связи          |     |      |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|1. Будівництво нафто-  |1. Строительство нефте-  |     |      |
|газопродуктопроводів  |газопродуктопроводов   | 0,3  |  1,6  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|2. Будівництво     |2. Строительство     |     |      |
|виробничих і службових |производственных и    |     |      |
|будівель експлуатації  |служебных зданий     |     |      |
|транспорту:       |эксплуатации транспорта: |     |      |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|а) залізничного     |а) железнодорожного    | 1,2  |  1,7  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|б) автомобільного, бази |б) автомобильного, базы  |     |      |
|ремонту і обслуговування|по ремонту и       |     |      |
|будівельних машин    |обслуживанию       |     |      |
|            |строительных машин    | 0,6  |  1,1  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|в) морського      |в) морского        | 0,4  |  1,1  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|г) річкового      |г) речного        | 0,5  |  1,0  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|д) повітряного     |д) воздушного       | 0,3  |  0,8  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|

|3. Льотні поля     |3. Летные поля      |     |      |
|повітряного транспорту |воздушного транспорта | 0,2 | 0,8 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|4. Будівництво доріг: |4. Строительство дорог: | | |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|а) освоєння траси і |а) освоение трассы и | | |
|підготовлення території |подготовка территории | | |
|будівництва |строительства | 0,4 | 1,2 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|б) земляне полотно з |б) земляное полотно из | | |
|грунтів звичайних |грунтов обыкновенных | 1,8 | 3,3 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|в) те саме, з грунтів |в) то же, из грунтов | | |
|дренувальних |дренирующих | 0,4 | 1,0 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|г) те саме, з грунтів |г) то же, из грунтов | | |
|скельних |скальных | 0,2 | 0,6 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|д) зведення земляного |д) возведение | | |
|полотна доріг |земляного полотна | | |
|гідромеханізованим |дорог гидро- | | |
|способом |механизированным | | |
| |способом | 1,4 | 2,8 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|е) укріплення земляного |е) укрепление земляного | | |
|полотна і регуляційних |полотна и регуляционных | | |
|споруд |сооружений | 0,2 | 0,6 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|ж) великі мости із |ж) большие мосты с | | |
|залізничною прогоновою |железнодорожным | | |
|спорудою |пролетным строением | 1,4 | 2,6 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|з) те саме, з металевою |з) то же, с | | |
|прогоновою спорудою |металлическим пролетным | | |
| |строением | 0,5 | 1,1 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|и) інші штучні споруди |и) прочие искусственные | | |
| |сооружения | 0,7 | 1,6 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|к) верхня будова колії |к) верхнее строение пути | 0,4 | 0,8 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|л) електрифікація |л) электрификация | | |
|залізниць, інші |железных дорог, прочие | | |
|енергетичні споруди та |энергетические | | |
|обладнання |сооружения и устройства | 0,6 | 1,2 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|м) будови зв'язку, |м) устройства связи, | | |
|сигналізації, |сигнализации, | | |
|централізації та |централизации и | | |
|блокування |блокировки | 0,5 | 1,4 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|н) споруди |н) сооружения | | |
|водопостачання і |водоснабжения и | | |
|каналізації (без |канализации (без | | |
|зовнішніх трубопроводів |наружных трубопроводов | | |
|і мереж) |и внешних сетей) | 1,0 | 2,0 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|Дорожнє покриття: |Дорожное покрытие: | | |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|п) із збірних |п) из сборных | | |
|залізобетонних плит |железобетонных плит | 0,25 | 0,4 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|р) цементно-бетонне |р) цементно-бетонное | 1,0 | 1,4 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|с) асфальтобетонне |с) асфальтобетонное | 0,85 | 1,2 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|

|т) чорне щебеневе    |т) черное щебеночное   | 0,8  |  1,0  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|у) гравійне або щебеневе|у) гравийное или | | |
| |щебеночное | 0,3 | 0,6 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|5. Будівництво будівель |5. Строительство зданий | | |
|та споруд зв'язку |и сооружений связи | 0,5 | 0,8 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|VII. Будівельний |VII. Строительный | | |
|комплекс |комплекс | | |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|1. Підприємства |1. Предприятия | | |
|промисловості |промышленности | | |
|будівельних |строительных материалов: | | |
|матеріалів: | | | |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|а) заводи і полігони |а) заводы и полигоны | | |
|збірних залізобетонних |сборных железобетонных | | |
|і бетонних конструкцій |и бетонных конструкций | | |
|та виробів |и изделий | 0,7 | 1,2 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|б) дробильно-сортувальні|б) дробильно- | | |
|заводи, кар'єри глини і |сортировочные заводы, | | |
|гравійно-піщаних |карьеры глины и | | |
|матеріалів |гравийно-песчаных | | |
| |материалов | 0,5 | 1,1 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|в) заводи стінових |в) заводы стеновых | | |
|матеріалів, покрівельних|материалов, кровельных | | |
|і гідроізоляційних |и гидроизоляционных | | |
|матеріалів |материалов | 0,6 | 1,2 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|г) цементні заводи, |г) цементные заводы, | | |
|підприємства |предприятия | | |
|азбестоцементної та |асбестоцементной и | | |
|санітарно-технічної |санитарно-технической | | |
|промисловості |промышленности | 0,6 | 1,0 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|д) підприємства скляної |д) предприятия | | |
|промисловості |стекольной | | |
| |промышленности | 0,5 | 1,0 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|е) підприємства |е) предприятия | | |
|будівельної |строительной | | |
|кераміки |керамики | 0,4 | 0,9 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|ж) підприємства |ж) предприятия | | |
|полімерних будівельних |полимерных строительных | | |
|матеріалів |материалов | 0,45 | 1,1 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
| VIII. Соціальний |VIII. Социальный | | |
| комплекс |комплекс | | |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|1. Будівництво житлових |1. Строительство жилых и | | |
|і громадських будівель: |общественных зданий: | | |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|а) житлові будинки |а) жилые дома | | |
|великопанельні та |крупнопанельные и | | |
|об'ємно-блокові |объемно-блочные | 0,3 | 0,5 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|б) житлові будинки |б) жилые дома кирпичные и | | |
|цегляні та з блоків |из блоков | 0,4 | 0,7 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|в) житлові будинки |в) жилые дома деревянные | | |
|дерев'яні | | 0,3 | 0,6 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|

|г) будинки громадського |г) здания общественного  |     |      |
|призначення (школи, |назначения (школы, | | |
|навчальні заклади, |учебные заведения, клубы, | | |
|клуби, дитячі садки та |детские сады и ясли, | | |
|ясла, лікарні, |больницы, санатории, дома | | |
|санаторії, будинки |отдыха и др.) и объекты | | |
|відпочинку тощо) і |коммунального хозяйства | | |
|об'єкти комунального | | | |
|господарства | | 0,5 | 0,8 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|2. Будівництво |2. Строительство | | |
|метрополітенів: |метрополитена: | | |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|а) закритим способом з |а) закрытым способом с | | |
|підігріванням повітря |подогревом воздуха | 0,4 | 0,6 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|б) те саме, без |б) то же, без | | |
|підігрівання повітря |подогрева воздуха | 0,2 | 0,4 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|в) відкритим способом |в) открытым способом | 0,6 | 1,2 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|3. Підприємства |3. Предприятия | | |
|поліграфічної |полиграфической | | |
|промисловості |промышленности | 0,4 | 0,7 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|4. Будівництво зовнішніх|4. Строительство наружных | | |
|трубопроводів: |трубопроводов: | | |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|а) водопостачання і |а) водоснабжение и | | |
|газопроводи у м'яких |газопроводы в мягких | | |
|грунтах (із земляними |грунтах (с земляными | | |
|роботами) |работами) | 0,4 | 1,0 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|б) каналізація у м'яких |б) канализация в мягких | | |
|грунтах (із земляними |грунтах (с земляными | | |
|роботами) |работами) | 0,7 | 1,2 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|в) водопостачання, |в) водоснабжение, | | |
|газопроводи або |газопроводы или | | |
|каналізація у скельних |канализация в скальных | | |
|грунтах |грунтах | 0,3 | 0,6 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|г) насосні станції |г) насосные станции | | |
|водопровідні |водопроводные | 1,3 | 1,9 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|д) те саме, |д) то же, канализационные | | |
|каналізаційні | | 1,5 | 2,3 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|є) очисні споруди |е) очистные сооружения | | |
|водопровідні |водопроводные | 0,6 | 1,1 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|ж) те саме, |ж) то же, канализационные | | |
|каналізаційні | | 0,8 | 1,4 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|IX. Галузі, які не |IX. Отрасли, не входящие в| | |
|входять у комплекс |комплекс | | |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|1. Підприємства легкої |1. Предприятия легкой | | |
|промисловості |промышленности | 0,6 | 1,0 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|2. Меліоративне і |2. Мелиоративное и | | |
|водогосподарське |водохозяйственное | | |
|будівництво: |строительство: | | |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|а) зрошення |а) орошение | 1,0 | 1,7 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|

|б) осушення       |б) осушение        | 1,5  |  2,4  |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|3. Підприємства |3. Предприятия авиационной| | |
|авіаційної та оборонної |и оборонной | | |
|промисловості, |промышленности, общего | | |
|загального |машиностроения | | |
|машинобудування | | 0,5 | 1,0 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|4. Підприємства |4. Предприятия | | |
|суднобудівної |судостроительной | | |
|промисловості |промышленности | 0,6 | 1,1 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|5. Підприємства |5. Предприятия | | |
|промисловості засобів |промышленности средств | | |
|зв'язку, радіо та |связи, радио и | | |
|електроніки |электроники | 0,5 | 1,0 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|6. Інші види |6. Прочие виды | | |
|будівництва: |строительства: | | |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|а) колектори для |а) коллекторы для | | |
|підземних комунікацій |подземных коммуникаций | 0,6 | 1,1 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|б) пішохідні підземні |б) пешеходные подземные | | |
|переходи |переходы | 0,5 | 1,0 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|в) берегоукріплення та |в) берегоукрепление и | | |
|спорудження набережних |сооружение набережных | 0,2 | 0,5 |
|------------------------+--------------------------+---------+-----------|
|г) садіння і |г) посадка и пересадка | | |
|пересадження дерев і |деревьев и кустарников с | | |
|чагарників з |подготовкой посадочных | | |
|підготовленням садильних|мест (включая стоимость | | |
|місць (включаючи |деревьев и кустарников) | | |
|вартість дерев і | | | |
|чагарників) | | 0,6 | 1,3 |
---------------------------------------------------------------------------

_______________

Примітки:

1. Усереднені кошторисні показники цього додатка застосовуються для визначення в інвесторській кошторисній документації ліміту додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період, кошторисна вартість яких обчислена на підставі ресурсних елементних кошторисних норм, введених у дію з 1 жовтня 2000 року, та поточних цін на трудові і матеріальнотехнічні ресурси.

2. Усередненими кошторисними показниками враховано всі додаткові витрати, пов'язані з ускладненням виконання робіт у зимовий період, перелік яких наведено в ДБН Д.1.1-1-2000, розділ 3, пункт 3.1.15.1.

3. Усереднені кошторисні показники додаткових витрат диференційовано за температурними зонами залежно від умов зимового періоду.

4. Усереднені кошторисні показники додаткових витрат визначено у відсотках від кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт від підсумку глав 1 - 8 зведеного кошторисного розрахунку, які виконуються при температурі довкілля вище 0 град. C. Ці показники наведено у таблиці 1.

5. Температурна зона і тривалість розрахункового зимового періоду для кожної конкретної будови визначається відповідно до місця її розташування згідно з додатком 10.

6. У місцевостях, розташованих південніше I зони, додаткові витрати, спричинені специфічними умовами виконання робіт у зимовий період року, можуть відшкодовуватись організаціям, які виконують роботи, за нормами, встановленими для I зони, за робочі дні із середньодобовою температурою зовнішнього повітря нижче 0 град. C. При цьому сума додаткових витрат, обчислена на весь обсяг виконаних робіт, зменшується пропорційно до відношення числа робочих днів із середньодобовою температурою зовнішнього повітря нижче 0 град. C до загальної кількості робочих днів за період виконання всього обсягу робіт. Кількість робочих днів з температурою нижче 0 град. C слід приймати на підставі даних органів метеорологічної служби, а за її відсутності в даній місцевості - на підставі відповідних актів, погоджених із замовником.

7. У місцевостях, що зазнають впливу вітрів швидкістю понад 10 м/с, до суми додаткових витрат, обчислених за усередненими кошторисними показниками таблиці 1 додатка, замовником можуть здійснюватися доплати залежно від кількості вітряних днів у зимовий період (таблиця 2).

 Таблиця 2
-----------------------------------------------------------
|Кількість вітряних днів у зимовий|Коефіцієнт збільшення |
|період, у відсотках |додаткових витрат |
|---------------------------------+-----------------------|
|понад 10 до 30 | 1,05 |
|---------------------------------+-----------------------|
|понад 30 | 1,08 |
-----------------------------------------------------------

Підставою для оплати додаткових витрат, пов'язаних із впливом вітрів швидкістю понад 10 м/с у зимовий період, є довідки місцевих органів гідрометеорологічної служби.

8. Усереднені кошторисні показники розраховано за окремими видами будівництва.

Показники на будівництво метрополітенів у таблиці 1 визначено у відсотках від кошторисної вартості основних робіт (без обслуговувальних процесів) за главами 2 - 7 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, витрати при виконанні решти робіт у зимовий період треба визначати додатково за показниками таблиці 1:

п. VI.4а - на роботи при підготовленні території будівництва (глава 1 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва);

п. VI.2а - на тимчасові будівлі та споруди (глава 8 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва).

9. Показники таблиці 1 є середньорічними. Їх можна застосовувати для визначення кошторисного ліміту на подорожчання будівельно-монтажних робіт у зимовий період. При розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи ці показники не застосовуються.

У показниках таблиці 1 прийнято середні значення питомої ваги зимового періоду в році, які наведено в таблиці 3.

 Таблиця 3
------------------------------------------------------------------
|Температурні зони | Питома вага зимового періоду в році (в |
| | середньому) |
|-------------------+--------------------------------------------|
| I | 0,23 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| II | 0,33 |
------------------------------------------------------------------

10. Тривалість зимового періоду на окремих частинах території, віднесеної до певної температурної зони, може відрізнятися від середньозональної. У зв'язку з цим до суми додаткових витрат, обчисленої за середньозимовими показниками таблиці 1, треба застосовувати коефіцієнти, наведені в додатку 10.

11. Для житлових і громадських будівель додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період треба приймати за показниками п. VIII.1 таблиці 1 незалежно від виду будівництва в цілому.

12. Показники додаткових витрат, наведені в пунктах I.4а - ж, V.6, V.7, V.8, VI.4а - у, VI.5, VIII.4а - ж та IX.6г, слід застосовувати лише тоді, коли ці роботи передбачені самостійним зведеним кошторисним розрахунком. У решті випадків для вказаних робіт потрібно застосовувати показники таблиці 1 за відповідними видами промислового, житлово-цивільного, сільськогосподарського, водогосподарського та інших видів будівництва.

13. При застосуванні показників таблиці 1 для визначення додаткових витрат у місцевостях, розташованих південніше I температурної зони, сума додаткових витрат, обчислена в порядку, передбаченому п. 6 цих приміток, помножується на коефіцієнт 4,3, який визначає відношення тривалості року в днях до тривалості зимового періоду в I температурній зоні.

14. Для об'єктів будівництва, не передбачених у таблиці 1, можна застосовувати показники додаткових витрат аналогічних видів будівництва.

15. У зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва промислових вузлів додаткові витрати, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий період, визначаються за відповідними показниками таблиці 1, встановленими відповідно до галузей промисловості, виходячи з вартості будівельно-монтажних робіт по кожному підприємству в промисловому вузлі, що будується.

Додаткові витрати, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий період, при будівництві загальних для групи підприємств промислового вузла об'єктів допоміжних виробництв та господарств, під'їзних автомобільних доріг та залізниць, мереж енергопостачання, водопостачання, каналізації тощо визначаються для кожного такого об'єкта за відповідними показниками таблиці 1.

16. Показники додаткових витрат на будівництво об'єктів шахтної поверхні рудників кольорової та чорної металургії слід визначати за показниками, встановленими для підприємств вугільної промисловості.

17. Усереднені кошторисні показники додаткових витрат у зимовий період на будівництво житлових будинків, наведені в п. VIII.Iа - в таблиці 1, встановлені для житлових будинків, у проектах яких не враховуються зовнішні інженерні мережі, внутрішньоквартальне планування та проїзди, благоустрій, озеленення тощо.

18. Усереднені кошторисні показники додаткових витрат у зимовий період на будівництво житлових будинків, у проектах яких враховані зовнішні інженерні мережі, внутрішньоквартальне планування та проїзди, благоустрій, озеленення тощо, визначаються за відповідними показниками п. VIII.Iа - в таблиці 1 з коефіцієнтами:

- для житлових будинків великопанельних, об'ємно-блокових і дерев'яних К = 2;

- для житлових будинків цегляних та з блоків К = 1,7.

( Додаток 8 в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток 9
Довідковий

 Усереднені показники для визначення ліміту коштів на додаткові
витрати при виконанні ремонтно-будівельних робіт у зимовий
період в інвесторській кошторисній документації

 Таблиця
-------------------------------------------------------------------
|Код | Види ремонту та конструкцій |Температурні зони|
|------+----------------------------------------+-----------------|
| | | I | II |
| | |-----------------|
| | |Показники, % |
|------+----------------------------------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| | 1. Ремонт будівель у цілому | | |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 1.1 |Житлові будинки з цегляними стінами | 0,35 | 0,62 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 1.2 |Житлові будинки великопанельні та | | |
| |об'ємно-блокові | 0,33 | 0,55 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 1.3 |Житлові будинки дерев'яні та змішані | 0,41 | 0,84 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 1.4 |Будинки громадського призначення (школи,| | |
| |навчальні заклади, дитячі садки та ясла,| | |
| |лікарні, лазні, пральні та інші будинки | | |
| |комунального та соціально-культурного | | |
| |призначення) | 0,40 | 0,79 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| | 2. Ремонт окремих елементів будівель | | |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 2.1 |Дах (покрівля) з покриттям із штучних | | |
| |матеріалів | 0,23 | 0,47 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 2.2 |Дах (покрівля) з покриттям із рулонних | | |
| |матеріалів | 0,76 | 1,46 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 2.3 |Фасади | 0,35 | 0,66 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 2.4 |Ремонт окремих елементів всередині | | |
| |будівлі (підлоги, двері, оздоблювальні | | |
| |роботи тощо), крім внутрішніх інженерних| | |
| |мереж | 0,17 | 0,30 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 2.5 |Внутрішні інженерні мережі | 0,15 | 0,26 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| | 3. Ремонт зовнішніх комунікацій | | |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 3.1 |Газопостачання та водопостачання | 0,30 | 0,77 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 3.2 |Каналізація | 0,48 | 0,83 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 3.3 |Теплові мережі | 0,30 | 0,65 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|

| 3.4 |Мережі електропостачання та       |    |     |
| |слабкострумові | 0,25 | 0,54 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| | 4. Ремонт об'єктів зовнішнього | | |
| | благоустрою | | |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 4.1 |Дороги з асфальтовим покриттям | 0,45 | 0,68 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 4.2 |Дороги з гравійним та щебеневим | | |
| |покриттям | 0,18 | 0,32 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 4.3 |Дороги із збірних залізобетонних плит, | | |
| |з кам'яної брущатки та інших поштучних | | |
| |матеріалів | 0,21 | 0,37 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 4.4 |Дороги з цементно-бетонним покриттям | 0,32 | 0,53 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 4.5 |Мости залізобетонні | 0,68 | 1,31 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 4.6 |Мости металеві | 0,27 | 0,59 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 4.7 |Мости дерев'яні | 0,41 | 0,86 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 4.8 |Набережні та підпірні стіни | 0,09 | 0,27 |
|------+----------------------------------------+-------+---------|
| 4.9 |Озеленення | 0,32 | 0,81 |
-------------------------------------------------------------------

_______________

Примітки:

1. Усереднені показники цього додатка застосовуються для визначення в інвесторській кошторисній документації ліміту коштів на покриття додаткових витрат при виконанні ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою у зимовий період, кошторисна вартість якого обчислена на підставі ресурсних елементних норм, введених в дію з 1 жовтня 2000 року, та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси.

2. Усередненими кошторисними показниками враховано всі додаткові витрати, пов'язані з ускладненням виконання ремонтно-будівельних робіт у зимовий період, перелік яких наведено в ДБН Д.1.1-1-2000, розділ 3, пункт 3.1.15.1.

3. Додаткові витрати при виконанні ремонтно-будівельних робіт в зимовий період визначаються за усередненими показниками, які виражені у відсотках і обчислюються від суми кошторисної вартості ремонтно-будівельних робіт і витрат на тимчасові будівлі та споруди.

4. Усереднені кошторисні показники додаткових витрат по розділу 1 таблиці призначені для визначення кошторисної вартості цих витрат при ремонті, який охоплює будинок у цілому, і розповсюджуються на всі види робіт, які відносяться до будівлі, що ремонтується, у тому числі на ремонт зовнішніх мереж та елементів зовнішнього благоустрою.

5. Усереднені кошторисні показники, передбачені розділом 2 таблиці, призначені для визначення додаткових витрат при ремонті окремих елементів (конструкцій, інженерних мереж) житлових, громадських будівель із супутніми роботами, якщо проектно-кошторисною документацією передбачається виконання ремонтно-будівельних робіт лише по зазначених конструкціях.

6. Усереднені кошторисні показники, передбачені розділами 3 і 4 таблиці, призначені для визначення додаткових витрат при ремонті зовнішніх комунікацій та об'єктів благоустрою.

7. Усереднені кошторисні показники додаткових витрат, наведені в таблиці, середньорічні. Їх слід застосовувати для визначення в інвесторській кошторисній документації ліміту додаткових витрат при виконанні будівельноремонтних робіт у зимовий період.

8. При розрахунках за обсяги виконаних будівельно-ремонтних робіт усереднені кошторисні показники цього додатка не застосовуються.

( Додаток 9 в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток 10
Довідковий

     Поділ території України за температурними зонами
     із зазначенням зимових періодів і коефіцієнтів
         до середньорічних відсоткових
              показників

 Таблиця
-----------------------------------------------------------------------------------
| N | Назви областей |Названия      |Темпера-|Розрахунковий |Коефіцієнти до |
|п/п|        |областей      |турні  |зимовий період|середньорічних |
|  |        |          |зони  |--------------|відсоткових  |
|  |        |          |    |початок|кінець|показників   |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
| 1 |    2    |     3     |  4  |  5  | 6  |    7    |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
| 1.|Вінницька    |Винницкая      |    |    |   |        |
|  |область     |область       | II  |25.XI |15.III|   0,9    |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
| 2.|Волинська    |Волынская      |    |    |   |        |
|  |область     |область       | II  |25.XI |15.III|   0,9    |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
| 3.|Луганська    |Луганская      |    |    |   |        |
|  |область     |область       | II  |20.XI |20.III|   1,0    |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
| 4.|Дніпропетров-  |Днепропетров-    |    |    |   |        |
|  |ська область  |ская область    | II  |25.XI |15.III|   0,9    |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|  |Донецька    |Донецкая      |    |    |   |        |
|  |область:    |область:      |    |    |   |        |
|  |----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|  |а) територія  |а) территория    |    |    |   |        |
|  |південніше лінії|южнее линии     |    |    |   |        |
|  |Червоне поле - |Червонное поле -  |    |    |   |        |
|  |Першотравневе - |Першотравневое -  |    |    |   |        |
|  |Старий Крим -  |Старый Крым -    |    |    |   |        |
|  |Приморське -  |Приморское -    |    |    |   |        |
| 5.|Талаканівка -  |Талакановка -    | II  |25.XI |10.III|   0,9    |
|  |Гордієнко -   |Гордиенко -     |    |    |   |        |
|  |Нововибоєве -  |Нововыбоевое -   |    |    |   |        |
|  |Веденське - Рози|Веденское - Розы  |    |    |   |        |
|  |Люксембург -  |Люксембург -    |    |    |   |        |
|  |Маркіно     |Маркино       |    |    |   |        |
|  |(включно);   |(включительно)   |    |    |   |        |
|  |----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|  |б) решта частини|б) остальная часть |    |    |   |        |
|  |області     |области       | II  |20.XI |15.III|   1,0    |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|

|6. |Житомирська   |Житомирская     |    |    |   |        |
|  |область     |область       | II  |20.XI |15.III|   1,0    |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|7. |Закарпатська  |Закарпатская    |    |    |   |        |
|  |область     |область       | I   |5.XII |25.II |   0,9    |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|  |Запорізька   |Запорожская     |    |    |   |        |
|  |область:    |область:      |    |    |   |        |
|  |----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|  |а) територія  |а) территория    |    |    |   |        |
|  |південніше лінії|южнее линии     |    |    |   |        |
|  |Вел. Лепетиха - |Вел. Лепетиха -   |    |    |   |        |
| 8.|Мелітополь   |Мелитополь     | I   |1.XII |10.III|   1,3    |
|  |(виключно) -  |(исключительно) -  |    |    |   |        |
|  |Бердянськ    |Бердянск      |    |    |   |        |
|  |(включно);   |(включительно)   |    |    |   |        |
|  |----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|  |б) решта частини|б) остальная часть |    |    |   |        |
|  |області     |области       | II  |25.XI |15.III|   0,9    |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|9. |Івано-     |Ивано-       |    |    |   |        |
|  |Франківська   |Франковская     |    |    |   |        |
|  |область     |область       | I   |25.XI |15.III|   1,2    |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|10.|Київська область|Киевская область  | II  |20.XI |20.III|   1,0    |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|11.|Кіровоградська |Кировоградская   |    |    |   |        |
|  |область     |область       | II  |25.XI |10.III|   0,9    |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|12.|Автономна    |Автономная     |    |    |   |        |
|  |Республіка Крим |Республика Крым   |    |    |   |        |
|  |----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|  |а) мм.     |а) гг. Балаклава,  |    |    |   |        |
|  |Балаклава,   |Севастополь,    |    |    |   |        |
|  |Севастополь,  |Феодосия, Ялта   |    |    |   |        |
|  |Феодосія, Ялта; |          | I   |1.I  |31.I |   0,4    |
|  |----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|  |б) територія  |б) территория    |    |    |   |        |
|  |північніше лінії|севернее линии   |    |    |   |        |
|  |Євпаторія    |Евпатория      |    |    |   |        |
|  |(виключно) -  |(исключительно) -  |    |    |   |        |
|  |Сімферополь -  |Симферополь -    |    |    |   |        |
|  |Алушта     |Алушта       |    |    |   |        |
|  |(включно)    |(включительно)   | I   |25.XII |15.II |   0,6    |
|  |----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|  |в) територія  |в) территория    |    |    |   |        |
|  |південніше лінії|южнее линии     |    |    |   |        |
|  |Євпаторія    |Евпатория      |    |    |   |        |
|  |(включно) -   |(включительно) -  |    |    |   |        |
|  |Сімферополь   |Симферополь     |    |    |   |        |
|  |(виключно) -  |(исключительно) -  |    |    |   |        |
|  |Алушта     |Алушта       |    |    |   |        |
|  |(виключно),   |(исключительно),  |    |    |   |        |
|  |узбережжя    |побережье      |    |    |   |        |
|  |Азовського моря |Азовского моря от  |    |    |   |        |
|  |від м. Казантипа|г. Казантипа до г. |    |    |   |        |
|  |до м. Керчі   |Керчи        |    |    |   |        |
|  |(включно), за  |(включительно),   |    |    |   |        |
|  |винятком    |за исключением   |    |    |   |        |
|  |пунктів,    |пунктов,      |    |    |   |        |
|  |розташованих на |расположенных на  |    |    |   |        |
|  |узбережжі    |побережье      |    |    |   |        |
|  |Чорного моря  |Черного моря    | I   |25.XII |15.II |   0,7    |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|

|13.|Львівська    |Львовская      |    |    |   |        |
|  |область     |область       | I   |5.XII |10.III|   1,1    |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|14.|Миколаївська  |Николаевская    |    |    |   |        |
|  |область     |область       | I   |1.XII |28.II |   1,1    |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|15.|Одеська область |Одесская область  | I   |5.XII |1.III |   1     |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|16.|Полтавська   |Полтавская     |    |    |   |        |
|  |область     |область       | II  |20.XI |20.III|   1     |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|17.|Рівненська   |Ровенская      |    |    |   |        |
|  |область     |область       | II  |20.XI |20.III|   1     |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|18.|Сумська область |Сумская область   | II  |15.XI |25.III|   1,1    |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|19.|Тернопільська  |Тернопольская    |    |    |   |        |
|  |область     |область       | I   |20.XI |10.III|   1,3    |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|20.|Харківська   |Харьковская     |    |    |   |        |
|  |область     |область       | II  |20.XI |20.III|   1     |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|21.|Херсонська   |Херсонская     |    |    |   |        |
|  |область     |область       | I   |10.XII |5.III |   1     |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|22.|Хмельницька   |Хмельницкая     |    |    |   |        |
|  |область     |область       | II  |25.XI |15.III|   0,9    |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|23.|Черкаська    |Черкасская     |    |    |   |        |
|  |область     |область       | II  |20.XI |15.III|   1     |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|24.|Чернігівська  |Черниговская    |    |    |   |        |
|  |область     |область       | II  |20.XI |20.III|   1     |
|---+----------------+--------------------+--------+-------+------+---------------|
|25.|Чернівецька   |Черновицкая     |    |    |   |        |
|  | область    |область       | I   |25.XI |5.III |   1,2    |
-----------------------------------------------------------------------------------
______________
   Примітки:             Примечания:
   1. Під терміном "Узбережжя"   1. Под термином "Побережье"
в цьому додатку мається на увазі в   настоящем   приложении
смуга суші, що відстоїть від моря подразумевается полоса  суши,
в межах до 10 км, де температурна отстоящая от моря в пределах до
зона  і  розрахунковий зимовий 10 км, где температурная зона и
період істотно відрізняються від расчетный   зимний   период
аналогічних значень, встановлених существенно  отличаются   от
для решти материкової  частини аналогичных      значений,
області.              установленных  для  остальной
                  материковой части области.

   2. Для     виокремлених    2. Для    обособленных
місцевостей,   що   істотно местностей,     существенно
відрізняються  від   середніх отличающихся   от   средних
кліматичних  умов температурної климатических      условий
зони, в якій вони розташовані температурной зоны, в которой
(місцевості,  замкнені гірським они  расположены  (местности,
рельєфом, високогірні кліматичні замкнутые  горным  рельефом,
зони тощо), температурну зону і высокогорные климатические зоны
тривалість зимового періоду слід и т. п.), температурную зону и
встановлювати згідно з Довідником продолжительность    зимнего
з клімату, а за відсутності в периода следует устанавливать
ньому  потрібних  даних  - на согласно   Справочнику   по
підставі довідок метеорологічної климату, а при отсутствии в нем
служби.              необходимых данных - на основе
                  справок    метеорологической
                  службы.

   3. Слово "включно" означає,    3. Слово  "включительно"
що пункти, які позначають межу означает,   что   пункты,
між зонами, відносяться до даної обозначающие  границу  между
зони.               зонами,  относятся  к данной
                  зоне.

( Додаток 10 в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток 11
Довідковий

Усереднені показники на тимчасове опалення

1. Наведені в таблиці показники призначено для визначення витрат на тимчасове опалення окремих закінчених начорно будівель (або їх частин) для проведення усередині будівель будівельних та монтажних робіт, які відповідно до технічних умов та правил виконання робіт потрібно виконувати при плюсовій температурі.

2. У показниках враховано збільшені тепловтрати внаслідок охолодження крізь отвори та не закінчені опорядженням конструкції закінченої начорно будівлі, а також усереднені витрати теплової енергії на відігрівання і сушіння конструкції.

3. У показниках враховано використання постійних систем опалення, що забезпечуються тепловою енергією від енергосистем, блок-станцій і теплових станцій (котельних).

4. Витрати на тимчасове опалення визначаються виходячи з проектних даних про будівельний об'єм будівель та потрібною за проектом організації будівництва (або за відповідними розрахунками проектної організації) тривалістю опалення.

5. Якщо для прискорення сушіння будівель застосовуються тимчасові місцеві установки (типу УСВ тощо), то пов'язані з їх застосуванням витрати слід визначати додатково до показників таблиці на підставі відповідного розрахунку з урахуванням конкретних умов даного будівництва та потрібної тривалості сушіння (в межах 15 діб).

6. Наведені показники витрат теплової та електричної енергії, а також витрат труда на експлуатацію постійних систем опалення приймаються з такими поправками:

а) для малоповерхових житлових, громадських та адміністративно-побутових будівель будівельним об'ємом менше 10 тис. куб. м показники витрат теплової енергії приймаються з коефіцієнтом 1,5;

б) для великих громадських будівель (спортивних, видовищних тощо) будівельним об'ємом понад 80 тис. куб. м показники витрат теплової енергії приймаються з коефіцієнтом 0,3;

в) для невеликих опалюваних будівель виробничого та допоміжного призначення будівельним об'ємом менше 30 тис. куб. м показники витрат теплової та електричної енергії, а також витрат труда на експлуатацію систем опалення приймаються з коефіцієнтом 2;

г) для багатопрогонових будівель виробничого призначення висотою до затяжки ферм понад 18 м і об'ємом понад 800 тис. куб. м показники витрат теплової та електричної енергії, а також витрат труда на експлуатацію систем опалення приймаються з коефіцієнтом 0,5.

7. До прямих витрат на експлуатацію систем опалення слід нараховувати загальновиробничі витрати.

   Таблиця - Усереднені показники теплової, електричної енергії
        на тимчасове опалення закінчених начорно будівель

              Норми на 1000 куб. м будівель на місяць
------------------------------------------------------------------
| Характеристики будівель  |Одиниця   |Температурні зони  |
|              |виміру    |---------------------|
|              |       |  I   |  II   |
|----------------------------+-------------+----------+----------|
|А) Житлові, громадські та  |       |     |     |
|адміністративно-побутові  |       |     |     |
|будівлі           |       |     |     |
|----------------------------+-------------+----------+----------|
|1. Теплова енергія     | гДж     |  25,5  | 26,7   |
|----------------------------+-------------+----------+----------|
|2. Витрати труда на     |       |     |     |
|  експлуатацію систем   |       |     |     |
|  опалення         |люд.-год.  |  4,3  | 4,3   |
|----------------------------+-------------+----------+----------|
|Б) Виробничі будівлі    |       |     |     |
|  промислових підприємств |       |     |     |
|----------------------------+-------------+----------+----------|
|1. Теплова енергія     | гДж     |  19,7  | 21,0   |
|----------------------------+-------------+----------+----------|
|2. Електрична енергія    |кВт.год.   |  440,0 | 470,0  |
|----------------------------+-------------+----------+----------|
|3. Витрати труда на     |       |     |     |
|  експлуатацію систем   |       |     |     |
|  опалення         |люд.-год.  |  1,2  | 1,3   |
------------------------------------------------------------------

_____________

Примітка. Вартість людино-години за пунктом 3 підрозділу Б таблиці приймається за 4 розрядом.

( Додаток 11 в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток 12
Довідковий

   Усереднені показники для визначення розміру кошторисного
               прибутку

   Таблиця 1 - Усереднені показники для визначення розміру
          кошторисного прибутку за видами будівництва

-------------------------------------------------------------------
| N |       Види будівництва       |Усереднені   |
|п/п |                      |показники для |
|  |                      |визначення   |
|  |                      |розміру    |
|  |                      |кошторисного  |
|  |                      |прибутку,   |
|  |                      |грн./люд.-год. |
|----+--------------------------------------------+---------------|
| 1 |Складні інженерні споруди (у тому числі ГЕС,|        |
|  |АЕС, шахти, метрополітени, тунелі, мости,  |        |
|  |аеродроми, гідротехнічні споруди тощо),   |        |
|  |унікальні технічно складні громадські    |        |
|  |будівлі та споруди, залізниці, магістральні |        |
|  |та регіональні автодороги, магістральні   |        |
|  |мережі (у тому числі магістральні      |        |
|  |трубопроводи і споруди газонафтопродуктів, |        |
|  |міжміські лінії зв'язку, високовольтні   |        |
|  |мережі тощо)                |  3,30    |
|----+--------------------------------------------+---------------|
| 2 |Реставрація пам'яток архітектури та     |        |
|  |містобудування               |  2,69    |
|----+--------------------------------------------+---------------|
| 3 |Будівництво мереж зв'язку          |  2,67    |
|----+--------------------------------------------+---------------|
| 4 |Промислові підприємства та об'єкти     |        |
|  |виробничого призначення           |  2,64    |
|----+--------------------------------------------+---------------|
| 5 |Будинки органів управління, прокуратури,  |        |
|  |будинки страхових компаній, банки, ресторани|        |
|  |тощо                    |  2,16    |
|----+--------------------------------------------+---------------|
| 6 |Житлові будинки (у тому числі готелі,    |        |
|  |гуртожитки, будинки-інтернати)       |  1,97    |
|----+--------------------------------------------+---------------|
| 7 |Будинки навчальних закладів, охорони    |        |
|  |здоров'я і відпочинку (у тому числі школи, |        |
|  |дитячі садки, лікарні, санаторії, будинки  |        |
|  |відпочинку, фізкультурно-оздоровчі     |        |
|  |комплекси, стадіони, басейни)        |  1,91    |
|----+--------------------------------------------+---------------|
| 8 |Будинки культурно-освітніх і видовищних   |        |
|  |закладів (у тому числі бібліотеки, театри, |        |
|  |клуби, кінотеатри, цирки, музеї, виставки), |        |
|  |культові споруди              |  1,67    |
|----+--------------------------------------------+---------------|
| 9 |Будинки науково-дослідних установ (у тому  |        |
|  |числі науково-дослідні інститути, проектні |        |
|  |інститути та конструкторські бюро,     |        |
|  |лабораторії)                |  1,64    |
|----+--------------------------------------------+---------------|
|10 |Будинки транспорту (у тому числі вокзали  |        |
|  |всіх видів транспорту)           |  1,64    |
|----+--------------------------------------------+---------------|
|11 |Будинки зв'язку (у тому числі відділення  |        |
|  |зв'язку, радіо- та телецентри, телеграфи,  |        |
|  |поштамти)                  |  1,61    |
|----+--------------------------------------------+---------------|
|12 |Будинки комунального господарства та    |        |
|  |побутового обслуговування, будинки     |        |
|  |торгівлі (у тому числі лазні, пральні,   |        |
|  |будинки побуту, перукарні, їдальні,     |        |
|  |магазини)                  |  1,59    |
|----+--------------------------------------------+---------------|
|13 |Дороги, благоустрій, озеленення, об'єкти  |        |
|  |інженерної інфраструктури (інженерні мережі |        |
|  |та споруди):                |        |
|  |--------------------------------------------+---------------|
|  |в міській зоні               |  1,69    |
|  |--------------------------------------------+---------------|
|  |в сільській місцевості           |  2,13    |
|----+--------------------------------------------+---------------|
|14 |Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери,  |        |
|  |комунального призначення та благоустрою   |  1,55    |
-------------------------------------------------------------------

   Таблиця 2 - Усереднені показники для визначення розміру
          кошторисного прибутку за видами робіт

------------------------------------------------------------------
| N |          Види робіт        |Усереднені  |
|п/п |                      |показники для |
|  |                      |визначення  |
|  |                      |розміру    |
|  |                      |кошторисного |
|  |                      |прибутку,   |
|  |                      |грн./люд.-год.|
|----+--------------------------------------------+--------------|
| 1 |Земляні роботи               |  1,80   |
|----+--------------------------------------------+--------------|
| 2 |Фундаменти:                 |       |
|  |--------------------------------------------+--------------|
|  |- стрічкові                 |  2,80   |
|  |--------------------------------------------+--------------|
|  |- пальові                  |  1,85   |
|----+--------------------------------------------+--------------|
| 3 |Загальнобудівельні роботи (крім       |       |
|  |оздоблювальних)               |  2,20   |
|----+--------------------------------------------+--------------|
| 4 |Оздоблювальні роботи (крім робіт з     |       |
|  |облицювання природними матеріалами)     |  0,76   |
|----+--------------------------------------------+--------------|
|  |Роботи з облицювання природними матеріалами |  1,20   |
|----+--------------------------------------------+--------------|
| 5 |Внутрішні сантехнічні роботи        |  2,30   |
|----+--------------------------------------------+--------------|
| 6 |Електроосвітлення будівель і        |       |
|  |електромонтажні роботи           |  1,50   |
|----+--------------------------------------------+--------------|
| 7 |Монтаж ліфтів                |  0,30   |
|----+--------------------------------------------+--------------|
| 8 |Монтаж технологічного устаткування     |  1,10   |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 12 в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток 13
Довідковий

            Усереднені показники
         для визначення в інвесторській
           кошторисній документації
         розміру адміністративних витрат
         будівельно-монтажних організацій
          в розрахунку на 1 люд.-год.
        загальної кошторисної трудомісткості
          будівельно-монтажних робіт*

---------------
   * Поняття   загальної   кошторисної   трудомісткості
будівельно-монтажних робіт     наведено    у    пункті
3.1.16.7 ДБН Д.1.1-1-2000.

------------------------------------------------------------------
| N |       Види будівництва       |  Усереднені  |
|п/п|                      | показники для |
|  |                      |  визначення  |
|  |                      |   розміру  |
|  |                      |адміністративних|
|  |                      |   витрат   |
|  |                      | будівельно-  |
|  |                      |  монтажних  |
|  |                      | організацій, |
|  |                      | грн./люд.-год. |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 1 |Складні інженерні споруди (у тому числі  |   0,73    |
|  |ГЕС, АЕС, шахти, метрополітени, тунелі,  |        |
|  |мости, аеродроми, гідротехнічні споруди  |        |
|  |тощо), унікальні технічно складні     |        |
|  |громадські будівлі та споруди, залізниці, |        |
|  |магістральні і регіональні автодороги,   |        |
|  |магістральні мережі (у тому числі     |        |
|  |магістральні трубопроводи і споруди    |        |
|  |газонафтопродуктів, міжміські лінії    |        |
|  |зв'язку, високовольтні мережі тощо)    |        |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 2 |Промислові підприємства та об'єкти     |   0,62    |
|  |виробничого призначення          |        |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 3 |Житлові будинки, громадські будівлі та   |   0,56    |
|  |споруди (крім унікальних технічно     |        |
|  |складних)                 |        |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 4 |Дороги, благоустрій, озеленення, об'єкти  |   0,50    |
|  |інженерної інфраструктури (інженерні    |        |
|  |мережі та споруди) в міській зоні та в   |        |
|  |сільській місцевості. Ремонт житла,    |        |
|  |об'єктів соціальної сфери, комунального  |        |
|  |призначення та благоустрою         |        |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 5 |Пусконалагоджувальні роботи        |   0,42    |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Показниками не враховано податки, збори та інші обов'язкові платежі, передбачені законодавством.

( Додаток 13 в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002, Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 94 від 13.06.2005 )

Додаток 14
Довідковий

  Усереднені показники розміру коштів на покриття ризику всіх
    учасників будівництва для врахування в інвесторській
           кошторисній документації

   Таблиця 1 - Усереднені показники розміру коштів на покриття
         ризику всіх   учасників   будівництва,  які
         застосовуються в Розрахунках вартості будівництва
         на стадіях Ескізний проект, ТЕО інвестицій

------------------------------------------------------------------
| N |    Характер та види будівництва   |Усереднені    |
|п/п |                     |показники в % до |
|  |                     |підсумку глав 1 -|
|  |                     |12 по графі 8  |
|  |                     |Розрахунку    |
|  |                     |вартості     |
|  |                     |будівництва   |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 1 |           2          |    3    |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 1 |Об'єкти промисловості,          |         |
|  |гідроелектростанції, атомні електростан- |         |
|  |ції, метрополітени, тунелі різного    |         |
|  |призначення і крупні мости з опорами   |         |
|  |глибокого закладання на палях-оболонках |         |
|  |або бурових палях, а також мости з    |         |
|  |залізобетонними прогоновими спорудами  |         |
|  |довжиною більше 80 м та металевими    |         |
|  |прогоновими спорудами довжиною більше  |         |
|  |100 м, об'єкти меліоративного      |         |
|  |будівництва, морські гідротехнічні    |         |
|  |споруди (причали, моли і хвилерізи на  |         |
|  |глибині 13 м і більше), унікальні    |         |
|  |технічно складні громадські будівлі та  |         |
|  |споруди                 |    8,5   |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 2 |Решта підприємств і споруд, об'єкти   |         |
|  |сільського господарства, транспорту та  |         |
|  |зв'язку, громадські будівлі та споруди, |         |
|  |крім житлових будинків          |    4,5   |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 3 |Житлові будинки             |    2,5   |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 4 |Об'єкти реставрації і пристосування   |         |
|  |пам'яток архітектури та містобудування  |         |
|  |України                 |    9,0   |
------------------------------------------------------------------

   Таблиця 2 - Усереднені показники розміру коштів на покриття
         ризику  всіх  учасників  будівництва,   які
         застосовуються   у  зведеному  кошторисному
         розрахунку вартості будівництва при двостадійному
         проектуванні

------------------------------------------------------------------
| N |    Характер та види будівництва   |Усереднені    |
|п/п|                     |показники в % до |
|  |                     |підсумку глав 1 -|
|  |                     |12 по графі 8  |
|  |                     |зведеного    |
|  |                     |кошторисного   |
|  |                     |розрахунку    |
|  |                     |вартості     |
|  |                     |будівництва   |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 1 |          2           |   3      |
|----------------------------------------------------------------|
| I. Будівництво, що здійснюється за індивідуальними проектами  |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Об'єкти промисловості,          |         |
|  |гідроелектростанції, атомні електростан- |         |
|  |ції, метрополітени, тунелі різного    |         |
|  |призначення і крупні мости з опорами   |         |
|  |глибокого закладання на палях-оболонках  |         |
|  |або бурових палях, а також мости з    |         |
|  |залізобетонними прогоновими спорудами   |         |
|  |довжиною більше 80 м та металевими    |         |
|  |прогоновими спорудами довжиною більше  |         |
|  |100 м, об'єкти меліоративного будівництва,|         |
|  |морські гідротехнічні споруди (причали,  |         |
|  |моли і хвилерізи на глибині 13 м і    |         |
|  |більше), унікальні технічно складні    |         |
|  |громадські будівлі та споруди       |   6,0    |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 2 |Решта підприємств і споруд, об'єкти    |         |
|  |сільського господарства, транспорту та  |         |
|  |зв'язку, громадські будівлі та споруди,  |         |
|  |крім житлових будинків          |   3,0    |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 3 |Житлові будинки              |   1,8    |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 4 |Інженерні мережі та благоустрій (у тому  |         |
|  |числі озеленення та вертикальне      |         |
|  |планування) за окремими проектами     |   3,0    |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 5 |Об'єкти реставрації і пристосування    |         |
|  |пам'яток архітектури та містобудування  |         |
|  |України                  |   7,5    |
|----------------------------------------------------------------|
|  II. Будівництво, що здійснюється за типовими проектами,   |
|      економічними індивідуальними проектами,       |
|         які повторно застосовуються          |
|----------------------------------------------------------------|
| 6 |Об'єкти виробничого призначення      |   3,0    |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 7 |Громадські будівлі та споруди, житлові  |         |
|  |будинки                  |   1,2    |
------------------------------------------------------------------

   Таблиця 3 - Усереднені показники розміру коштів на покриття
          ризику  всіх  учасників  будівництва,  які
          застосовуються  у  зведеному  кошторисному
          розрахунку   вартості   будівництва   при
          одностадійному проектуванні

------------------------------------------------------------------
| N |     Характер та види будівництва    |Усереднені  |
|п/п|                       |показники в % |
|  |                       |до підсумку  |
|  |                       |глав 1 - 12 по|
|  |                       |графі 8    |
|  |                       |зведеного   |
|  |                       |кошторисного |
|  |                       |розрахунку  |
|  |                       |вартості   |
|  |                       |будівництва  |
|---+---------------------------------------------+--------------|
| 1 |          2            |  3     |
|---+---------------------------------------------+--------------|
| 1 |Об'єкти промисловості, гідроелектростанції, |       |
|  |атомні електростанції, метрополітени, тунелі |       |
|  |різного призначення і крупні мости з опорами |       |
|  |глибокого закладання на палях-оболонках або |       |
|  |бурових палях, а також мости з        |       |
|  |залізобетонними прогоновими спорудами    |       |
|  |довжиною більше 80 м та металевими      |       |
|  |прогоновими спорудами довжиною більше 100 м, |       |
|  |об'єкти меліоративного будівництва, морські |       |
|  |гідротехнічні споруди (причали, моли і    |       |
|  |хвилерізи на глибині 13 м і більше), решта  |       |
|  |підприємств і споруд, об'єкти сільського   |       |
|  |господарства, транспорту та зв'язку,     |       |
|  |унікальні технічно складні громадські будівлі|       |
|  |та споруди, громадські будівлі та споруди,  |       |
|  |крім житлових будинків            |   3,6   |
|---+---------------------------------------------+--------------|
| 2 |Житлові будинки               |   1,8   |
|---+---------------------------------------------+--------------|
| 3 |Об'єкти ремонту               |   2,4   |
|---+---------------------------------------------+--------------|
| 4 |Інженерні мережі та благоустрій (у тому числі|       |
|  |озеленення та вертикальне планування) за   |       |
|  |окремими проектами              |   2,0   |
|---+---------------------------------------------+--------------|
| 5 |Об'єкти реставрації і пристосування пам'яток |       |
|  |архітектури та містобудування України    |   6,0   |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 14 в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток 15
Довідковий

       Середні відстані перевезень будівельних
        матеріалів, виробів і конструкцій

 Таблиця

-----------------------------------------------------------------
|Місце розташування будови     | Середня відстань, км    |
|----------------------------------+----------------------------|
|Міста               |     30        |
|----------------------------------+----------------------------|
|Сільська місцевість        |     80        |
-----------------------------------------------------------------

( Додаток 15 в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток 16
Довідковий

    Усереднені показники трудомісткості при перевезенні
       1 тонни грунту та будівельного сміття
           автомобілями-самоскидами

-------------------------------------------------------------------------------
|Відстань,|Трудомісткість,|Відстань,|Трудомісткість,|Трудомісткість,|Відстань,|
|  км  | люд.-год./т  |  км  | люд.-год./т | люд.-год./т |  км  |
|---------+---------------+---------+---------------+---------------+---------|
|  1   |  0,048   |  18  |   0,263   |    35   | 0,379  |
|---------+---------------+---------+---------------+---------------+---------|
|  2   |  0,061   |  19  |   0,275   |    36   | 0,385  |
|---------+---------------+---------+---------------+---------------+---------|
|  3   |  0,074   |  20  |   0,287   |    37   | 0,392  |
|---------+---------------+---------+---------------+---------------+---------|
|  4   |  0,086   |  21  |   0,299   |    38   | 0,398  |
|---------+---------------+---------+---------------+---------------+---------|
|  5   |  0,099   |  22  |   0,311   |    39   | 0,405  |
|---------+---------------+---------+---------------+---------------+---------|
|  6   |  0,111   |  23  |   0,328   |    40   | 0,411  |
|---------+---------------+---------+---------------+---------------+---------|
|  7   |  0,124   |  24  |   0,340   |    41   | 0,418  |
|---------+---------------+---------+---------------+---------------+---------|
|  8   |  0,136   |  25  |   0,352   |    42   | 0,425  |
|---------+---------------+---------+---------------+---------------+---------|
|  9   |  0,149   |  26  |   0,363   |    43   | 0,432  |
|---------+---------------+---------+---------------+---------------+---------|
|  10  |  0,161   |  27  |   0,375   |    44   | 0,439  |
|---------+---------------+---------+---------------+---------------+---------|
|  11  |  0,174   |  28  |   0,387   |    45   | 0,446  |
|---------+---------------+---------+---------------+---------------+---------|
|  12  |  0,186   |  29  |   0,399   |    46   | 0,453  |
|---------+---------------+---------+---------------+---------------+---------|
|  13  |  0,200   |  30  |   0,411   |    47   | 0,460  |
|---------+---------------+---------+---------------+---------------+---------|
|  14  |  0,212   |  31  |   0,356   |    48   | 0,467  |
|---------+---------------+---------+---------------+---------------+---------|
|  15  |  0,224   |  32  |   0,362   |    49   | 0,474  |
|---------+---------------+---------+---------------+---------------+---------|
|  16  |  0,236   |  33  |   0,367   |    50   | 0,481  |
|---------+---------------+---------+---------------+---------------+---------|
|  17  |  0,251   |  34  |   0,373   |        |     |
-------------------------------------------------------------------------------

______________

Примітки:

1. Наведені в додатку показники трудовитрат при перевезенні грунту та будівельного сміття автомобілями-самоскидами використовуються при складанні інвесторської кошторисної документації та при взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт.

При взаєморозрахунках можливе уточнення зазначених показників.

2. Вартість людино-години приймається за 3 розрядом. ( Додаток 16 в редакції Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток 17
Довідковий

  Усереднені показники для визначення в складі інвесторської
 кошторисної документації розрахункової трудомісткості робіт зі
 зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд*
 та з виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній
               періоди

------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування   |   Усереднені показники та база, |
|п/п|            |   від якої вони обчислюються  |
|  |            |-----------------------------------|
|  |            |  Показники    |База, від якої|
|  |            |  розрахункової  |обчислюються |
|  |            |  трудомісткості  |показники,  |
|  |            |  робіт      |наведені в  |
|  |            |          |графі 3    |
|---+------------------------+--------------------+--------------|
| 1 |       2     |    3      |   4    |
|---+------------------------+--------------------+--------------|
| 1 |Кошти на зведення та  |У відсотку, за яким |Від підсумку |
|  |розбирання титульних  |обчислюються кошти в|нормативно-  |
|  |тимчасових будівель і  |складі інвесторської|розрахункової |
|  |споруд         |кошторисної     |трудомісткості|
|  |            |документації    |в прямих   |
|  |            |(додатки 6, 7)   |та розрахунко-|
|  |            |          |вої трудомі- |
|  |            |          |сткості в   |
|  |            |          |загально-   |
|  |            |          |виробничих  |
|  |            |          |витратах   |
|---+------------------------+--------------------+--------------|
| 2 |Кошти на подорожчання  | К = 0,166     |Від маси   |
|  |будівельно-монтажних  |          |коштів у   |
|  |робіт у зимовий     |          |гривнях, яка |
|  |період         |          |визначена в  |
|  |            |          |главі 9 ЗКР, |
|  |            |          |графа 8    |
|---+------------------------+--------------------+--------------|
| 3 |Кошти на подорожчання  | К = 0,25      |Від маси   |
|  |будівельно-монтажних  |          |коштів у   |
|  |робіт у літній період  |          |гривнях, яка |
|  |            |          |визначена в  |
|  |            |          |главі 9 ЗКР, |
|  |            |          |графа 8    |
------------------------------------------------------------------

___________

* Порядок визначення розрахункової трудомісткості робіт при зведенні та розбиранні титульних тимчасових будівель і споруд, наведений у даному додатку, застосовується тільки якщо зазначені кошти обчислено за усередненим показником (додатки 6, 7). Якщо зазначені кошти обчислено на підставі кошторису, трудомісткість цих робіт приймається за ним. ( Правила доповнено додатком 17 згідно з Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток 18
Довідковий
(макет)

               Замовник
______________________________________________________
(назва організації)
Підрядник
_____________________________________________________
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА
на будівництво
_________________________________________________
(найменування будови, її черги, пускового
комплексу, об'єкта)
_____________________________________________________________

що здійснюється в 200_ році
Визначена згідно з ДБН Д.1.1-1-2000
Складена в поточних цінах станом на "___" ____________ 200_ р.

-----------------------------------------------------------------------------
| N | | |Вартість, тис. грн. |
|п/п |Обгрунтування |Найменування витрат |-------------------------------|
| | | | у тому числі: |
| | | |-------------------------------|
| | | |всього|будівель-|монтаж-|інших |
| | | | |них |них |витрат|
| | | | |робіт |робіт | |
|----+---------------+----------------------+------+---------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+---------------+----------------------+------+---------+-------+------|
| 1 | |Прямі витрати | | | | |
| | |в т. ч. | + | + | + | - |
| | | | | | | |
| |---------------+----------------------+------+---------+-------+------|
| |Розр. N 1 |Заробітна плата | + | + | + | - |
| |---------------+----------------------+------+---------+-------+------|
| |Розр. N 2 |Вартість матеріальних | | | | |
| | |ресурсів | + | + | + | - |
| |---------------+----------------------+------+---------+-------+------|
| |Розр. N 3 |Вартість експлуатації | | | | |
| | |будівельних машин і | | | | |
| | |механізмів | + | + | + | - |
|----+---------------+----------------------+------+---------+-------+------|
| 2 |Розр. N 4 |Загальновиробничі | | | | |
| | |витрати | + | + | + | - |
|----+---------------+----------------------+------+---------+-------+------|
| 3 |Розр. N 5 |Витрати на зведення | | | | |
| | |(пристосування) та | | | | |
| | |розбирання титульних | | | | |
| | |тимчасових будівель і | | | | |
| | |споруд | + | + | + | - |
| | |----------------------+------+---------+-------+------|
| | |в т. ч. зворотні суми | + | + | + | - |
|----+---------------+----------------------+------+---------+-------+------|
| 4 |Розр. N 6 |Кошти на додаткові | | | | |
| | |витрати при виконанні | | | | |
| | |будівельно-монтажних | | | | |
| | |робіт у зимовий | | | | |
| | |період (на обсяги | | | | |
| | |робіт, що плануються | | | | |
| | |до виконання у зимовий| | | | |
| | |період) | + | + | + | - |
|----+---------------+----------------------+------+---------+-------+------|
| 5 |Розр. N 7 |Кошти на додаткові | | | | |
| | |витрати при виконанні | | | | |
| | |будівельно-монтажних | | | | |
| | |робіт у літній період | | | | |
| | |(на обсяги робіт, що | | | | |
| | |плануються до | | | | |
| | |виконання у літній | | | | |
| | |період) | + | + | + | - |
|----+---------------+----------------------+------+---------+-------+------|

| 6 |Розр. N 8   |Інші супутні витрати | +  | -   | -  | +  |
|----+---------------+----------------------+------+---------+-------+------|
| | |Разом | + | + | + | + |
|----+---------------+----------------------+------+---------+-------+------|
| 7 | |Прибуток | + | + | + | - |
|----+---------------+----------------------+------+---------+-------+------|
| 8 |Розр. N 9 |Кошти на покриття | | | | |
| | |адміністративних | | | | |
| | |витрат будівельно- | | | | |
| | |монтажної організації | + | + | + | - |
|----+---------------+----------------------+------+---------+-------+------|
| 9 |Розр. N 10 |Кошти на покриття | | | | |
| | |ризику * | + | - | - | + |
| | |----------------------+------+---------+-------+------|
| | |Разом (пп. 1 - 7) | + | + | + | + |
|----+---------------+----------------------+------+---------+-------+------|
| 10 |Розр. N 11 |Податки, збори, | | | | |
| | |обов'язкові платежі, | | | | |
| | |встановлені чинним | | | | |
| | |законодавством і не | | | | |
| | |враховані складовими | | | | |
| | |вартості будівництва | | | | |
| | |(без ПДВ) | + | - | - | + |
|----+---------------+----------------------+------+---------+-------+------|
| | |Разом договірна ціна | + | + | + | + |
|----+---------------+----------------------+------+---------+-------+------|
| 11 | |Податок на додану | | | | |
| | |вартість | + | - | - | + |
| | |----------------------+------+---------+-------+------|
| | |Всього договірна ціна | | | | |
| | |в т. ч. | + | + | + | + |
|----+---------------+----------------------+------+---------+-------+------|
| |Розр. N 12 |зворотні суми | + | - | - | - |
-----------------------------------------------------------------------------
_____________
* Кошти на покриття ризику враховуються в договірній ціні за
порядком, наведеним у п. 3.2.13 нього ДБН.

Керівник підприємства Керівник генеральної
(організації) - замовника підрядної організації
______________________ ______________________
(підпис, ініціали, (підпис, ініціали,
прізвище, печатка) прізвище, печатка)

( Правила доповнено додатком 18 згідно з Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Додаток 19
Довідковий

Перелік
загальновиробничих витрат, які враховані усередненими
показниками Держбуду, наведеними в додатках 3 і 4

I. Витрати на управління та обслуговування будівельного
виробництва

1. Витрати на основну, додаткову заробітну плату, будь-які інші грошові виплати працівників апарату управління відособлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації (керівників, спеціалістів, службовців), лінійного персоналу (начальників дільниць, виконавців робіт, майстрів, механіків дільниць тощо), крім тих, які включені до складу виробничих бригад, обчислену за посадовими окладами, тарифними ставками згідно з формами і системами оплати праці, встановленими будівельною організацією.

2. Витрати на службові відрядження персоналу, зазначеного у пункті 1 цього розділу, у межах норм, передбачених законодавством.

3. Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування апарату управління відособлених структурних підрозділів та лінійного персоналу.

4. Амортизація нематеріальних активів, призначених для обслуговування апарату управління відособлених структурних підрозділів та лінійного персоналу.

5. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.

6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.

7. Витрати на дотримання правил охорони праці, протипожежної і сторожової охорони, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання будівельно-монтажних робіт або законодавством, а саме:

7.1. Амортизація, витрати на проведення поточного ремонту та на переміщення нетитульних тимчасових споруд і приміщень санітарно-побутового призначення, що належать до складу основних засобів.

7.2. Витрати на обладнання та утримання загороджень для машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації та інших пристроїв некапітального характеру, що забезпечують охорону праці.

7.3. Витрати на забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту та лікувально-профілактичним харчуванням, а також матеріально-технічне забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог у встановленому законодавством порядку.

7.4. Витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів з охорони праці, запобігання нещасним випадкам і захворюванням на будівництві, а також поліпшення умов праці; обладнання кабінетів з охорони праці; витрати на організацію доповідей і лекцій з охорони праці.

7.5. Витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони будівельних майданчиків, виробничих приміщень та приміщень, де розміщується апарат управління відособлених структурних підрозділів та лінійний персонал:

витрати на оплату праці робітників, які перебувають у штаті відособленого структурного підрозділу;

оплата послуг, наданих сторонніми організаціями з протипожежної та сторожової охорони, в установленому законодавством порядку;

придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю та устаткування.

8. Витрати на транспортне обслуговування будівельного виробництва, включаючи апарат управління відособлених структурних підрозділів, лінійний персонал (начальників дільниць, виконавців робіт, майстрів, механіків дільниць тощо) будівельної організації, у тому числі:

основна, додаткова заробітна плата та будь-які інші грошові виплати водіїв та інших робітників, що обслуговують автомобілі;

утримання та експлуатація власних та орендованих автомобілів, що використовуються для обслуговування будівельного виробництва;

утримання гаражів та місць стоянки (паркування) автомобілів (енергопостачання, водопостачання, каналізація тощо);

вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми.

9. Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування (в частині виплат заробітної плати персоналу, зазначеному у пунктах 1, 9 цього розділу та пунктах 3, 4 розділу IV Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельномонтажних робіт), та витрати на поштово-телеграфні послуги, пов'язані з обслуговуванням будівельного виробництва.

10. Витрати за користування лічильно-обчислювальною, машинописною, розмножувальною та іншою оргтехнікою персоналом, зазначеним у пункті 1 цього розділу.

11. Оплата послуг, що надаються (за замовленнями персоналу, зазначеного у пункті 1 цього розділу) сторонніми організаціями, якщо у будівельній організації не передбачено відповідних функціональних служб, включаючи витрати на друкарські, розмножувальні, копіювальні, обчислювальні та інші роботи.

12. Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, зазначених у цьому розділі, та робітників, зайнятих на основному виробництві будівельних і монтажних робіт, а також робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

II. Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках та
вдосконалення технології

1. Витрати на геодезичні роботи, що здійснюються під час виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи: оплату праці працівників, які проводять геодезичні роботи; вартість матеріалів; амортизацію; знос геодезичного устаткування, інструментів і приладів та витрати на всі види їх ремонту і на переміщення.

2. Витрати на упорядкування та утримання будівельних майданчиків:

оплата праці робітників, зайнятих на упорядкуванні та утриманні будівельних майданчиків;

витрати на прибирання та очищення (з вивезенням сміття) території будівництва, облаштування доріжок, містків та інші роботи, пов'язані з упорядкуванням території будівельних майданчиків;

витрати на електроенергію (в тому числі від тимчасових електростанцій), оплату праці чергових електромонтерів та інші витрати, пов'язані з освітленням території будівництва.

3. Витрати на перебазування лінійних підрозділів будівельних організацій на іншу будову та в межах будівельного майданчика (за винятком витрат, пов'язаних з переміщенням будівельних машин та механізмів, врахованих у вартості машино-змін).

4. Амортизація та витрати на проведення поточного ремонту пристроїв та обладнання, що належать до складу основних засобів і не передбачені у прямих витратах:

мобільних інвентарних будов контейнерного типу (за винятком призначених для санітарно-побутового обслуговування);

триног, пристосувань для намотування і очищення зварювального дроту, центрувальних пристроїв для зварювання труб, насосів та пресів ручних гідравлічних;

переносних металевих і дерев'яних драбин, інвентарних металевих столиків;

такелажних та монтажних пристроїв, що застосовуються під час виконання будівельних та монтажних робіт, ручних лебідок, домкратів тощо;

бункерів для бетонів і розчинів, тачок; апаратів для зварювання дротів, повітроводів, переносних вентиляційних установок для роботи із застосуванням вибухонебезпечних мастик та полімерних матеріалів, електросушарок для сушіння будівельних конструкцій, генераторів ацетиленових (крім тих, що застосовуються під час монтажу устаткування);

обгороджувальної техніки небезпечних зон проведення робіт, шлагбаумів, сигнальних щогл, прожекторів тощо.

5. Витрати на малоцінні інструменти і такі, що швидко спрацьовуються, та виробничий інвентар, що використовуються під час виконання будівельно-монтажних робіт і не належать до основних фондів, та витрати на їх ремонт.

6. Амортизація нетитульних тимчасових споруд, знос пристосувань і пристроїв та витрати, пов'язані з їх спорудженням, ремонтом, утриманням, розбиранням та переміщенням.

До них належать:

приоб'єктні контори та комори виконробів і майстрів;

складські приміщення та навіси на об'єкті будівництва;

помости, драбини, перехідні містки, ходові дошки, обгороджування під час розпланування будівлі;

пристосування для охорони праці;

інвентарні уніфіковані засоби підмащування типу люльок, інвентарних площадок тощо; паркани і огорожі, необхідні для проведення робіт (крім спеціальних та архітектурно оформлених), охоронні козирки, сховища під час проведення буровибухових робіт;

тимчасові розведення від магістральних і розвідних мереж електроенергії, води, пару, газу та повітря в межах робочої зони;

витрати, пов'язані з пристосуванням будівель, що споруджуються чи існують на будівельних майданчиках, замість будівництва нетитульних тимчасових будівель та споруд.

7. Витрати на підготовку об'єктів будівництва до здачі:

витрати на оплату праці чергових слюсарів-сантехніків, ключниць, а також робітників, які прибирають сміття, миють підлогу та вікна;

вартість миючих засобів та інших матеріалів, що використовуються під час прибирання об'єктів перед здачею;

витрати на опалення та освітлення в період здачі об'єктів.

8. Витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технології та організації будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з розроблення проектів виконання робіт, креслень конструкцій, металевих деталей, технологічних деталей, впровадження передових методів організації праці, нормування праці тощо, а також оплату праці працівників проектно-кошторисних груп, груп проектування виконання робіт, економічних лабораторій, нормативно-дослідних станцій, що входять до складу будівельної організації та її структурних підрозділів.

9. Витрати некапітального характеру, пов'язані з забезпеченням якості будівництва:

витрати на утримання виробничих лабораторій, що входять до складу будівельної організації та її структурних підрозділів, включаючи оплату праці працівників, утримання, амортизацію та витрати на проведення поточного ремонту приміщень, устаткування та інвентарю лабораторій; вартість витрачених або зруйнованих під час випробування матеріалів, конструкцій і частин споруд, крім витрат на випробування споруд в цілому (середніх та великих мостів, резервуарів тощо, оплачуваних за рахунок коштів, передбачених на цю мету в кошторисах на будівництво);

витрати на проведення експертизи і консультацій, пов'язаних з результатами випробувань матеріалів і конструкцій;

оплата послуг з випробування матеріалів і конструкцій, що надаються лабораторіями інших організацій.

10. Витрати, пов'язані з винахідництвом та раціоналізацією: на проведення дослідно-експериментальних робіт, виготовлення моделей і зразків за винахідницькими та раціоналізаторськими пропозиціями щодо виконання будівельно-монтажних робіт;

виплата авторських винагород, якщо вони не є роялті.

11. Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, зазначених у пунктах 1 - 2, 7 - 9 цього розділу.

III. Інші загальновиробничі витрати

1. Платежі зі страхування майна, цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів продукції (робіт), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством.

2. Витрати на охорону навколишнього середовища, зокрема:

платежі за викиди і скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище та інші види шкідливого впливу в межах лімітів; оплата послуг сторонніх організацій з очищення стічних вод, розміщення відходів виробництва тощо.

( Правила доповнено додатком 19 згідно з Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 )

Надруковано: Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України
. "Ціноутворення у будівництві". Випуск N 8, серпень, 2000 р.;
N 9 - 10, вересень - жовтень, 2000 р., Київ: ІНПРОЕКТ.