Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 червня 1997 р. N 574
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 450 від 21 травня 2012
р.)

Про затвердження Положення про
вантажну митну декларацію

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 643 від 07.05.
98
N 1392 від 06.09.20
00
N 287 від 28.03.2001
)

Відповідно до статті 46 Митного кодексу України ( 1970-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про вантажну митну декларацію (додається), яке набирає чинності через 90 днів з дня опублікування цієї постанови.

2. Державній митній службі: у місячний термін затвердити Інструкцію про порядок заповнення вантажної митної декларації;

до 1 січня 1999 р. вилучити з обігу бланки вантажної митної декларації форм МД-2 і МД-3 старого зразка. ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 643 від 07.05.98 )

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 1997 р. N 574

Положення
про вантажну митну декларацію

( У тексті Положення слова "орган Державної митної служби" в
усіх відмінках і формах числа замінено словами "митний
орган" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою
КМ N 1392 від 06.09.2000 )

1. Положення про вантажну митну декларацію (далі - Положення) визначає форму вантажної митної декларації та встановлює порядок її подання, оформлення, використання.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: вантажна митна декларація (далі - ВМД) - заява, що містить відомості про товари та інші предмети і транспортні засоби та мету їх переміщення через митний кордон України або про зміну митного режиму щодо цих товарів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів;

митний режим - сукупність положень, що визначають для митних цілей статус товарів та інших предметів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України;

прийняття митницею ВМД для оформлення - процедура попередньої перевірки відомостей, зазначених у ВМД, на відповідність вимогам, визначеним у цьому Положенні, та наданих документів;

партія товарів:

товари та інші предмети, що надсилаються на адресу одного одержувача за одним товарно-транспортним документом (накладною, коносаментом тощо), а також товари, що пересилаються за однією поштовою накладною або переміщуються як ручна поклажа однією особою, яка перетинає митний кордон України;

товари та інші предмети, що надходять на станцію призначення одночасно у складі однієї відправки, на адресу одного вантажоотримувача, від одного вантажовідправника, з однієї станції відправлення;

товари, що поставляються трубопровідним транспортом або лініями електропередач за одним актом приймання-передачі протягом терміну, необхідного для переміщення товару обсягом, зазначеним в акті. Визначений термін не може бути більш як один місяць.

3. ВМД застосовується під час декларування суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності (юридичними або фізичними особами) товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України, у порядку, встановленому Митним кодексом України ( 1970-12 ), цим Положенням та іншими актами законодавства України.

( Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1392 від 06.09.2000 )

4. Митний орган не приймає ВМД для оформлення: якщо вона подається без повного комплекту документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів;

якщо вона заповнена декларантом з порушенням цього Положення, Інструкції про порядок заповнення ВМД;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

У разі відмови у прийнятті ВМД для оформлення обов'язково заповнюється картка відмови у митному оформленні згідно з порядком, установленим Державною митною службою.

5. Достовірність зазначених декларантом відомостей у ВМД, яка заповнена згідно з діючими правилами та засвідчена ним у встановленому порядку, закріплюється одним з видів митного забезпечення (штамп "Під митним контролем") на всіх аркушах ВМД та реєстраційним номером, а також реєстрацією ВМД у журналі обліку вантажних митних декларацій. Після завершення цієї процедури декларант несе юридичну відповідальність за відомості, зазначені у ВМД. Ця декларація не може бути відкликана декларантом.

Відповідальність за неточні відомості у ВМД установлюється законодавством.

6. У разі прийняття ВМД для оформлення їй присвоюється реєстраційний номер та проводиться реєстрація в журналі обліку ВМД.

Реєстраційний номер ВМД - дванадцятизначний цифровий код, в якому:

перші п'ять знаків - код митного органу, в якому реєструється ВМД, згідно з Класифікатором митних органів;

шостий знак - остання цифра поточного року, яка відокремлюється з обох боків косою лінією;

останні шість знаків - порядковий номер декларації в журналі обліку ВМД (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці).

Журнал обліку ВМД містить: порядковий номер ВМД згідно з журналом обліку; дату реєстрації; реєстраційний номер ВМД; тип ВМД; відомості про відправника та одержувача (назва, юридична адреса, для резидентів код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України);

відомості про особу, яка відповідає за фінансове врегулювання;

відомості про декларанта;

прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який прийняв ВМД для оформлення, номер штампа "Під митним контролем";

прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який завершив митне оформлення, номер особистої номерної печатки;

номер картки відмови у митному оформленні;

примітки.

За рішенням начальника митниці до журналу обліку ВМД можуть вноситись інші додаткові відомості.

7. Митний орган може відмовити у митному оформленні товарів виключно у випадках, передбачених законодавством України, після завершення процесу прийняття ВМД для оформлення.

Реєстраційний номер ВМД, за яким було відмовлено у митному оформленні, не може бути присвоєний іншій декларації.

8. ВМД вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах особистої номерної печатки інспектора митниці, що здійснив митне оформлення товару.

Оформлена ВМД засвідчує надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення товарів у визначений митний режим і підтверджує права та обов'язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, фінансових, господарських та інших операцій.

9. ВМД складається з уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (додаток 1) на п'яти зброшурованих основних аркушах різного кольору та уніфікованого адміністративного документа форми МД-3 (додаток 2) на такій само кількості зброшурованих додаткових аркушів різного кольору.

Під час митного оформлення товарів у випадках, визначених Державною митною службою, замість уніфікованого адміністративного документа форми МД-3 допускається застосування формуляра-специфікації форми МД-8 (додаток 3).

Кількість бланків уніфікованих адміністративних документів форм МД-2 та МД-3, необхідних для митного оформлення однієї ВМД, і порядок використання формуляра-специфікації форми МД-8 визначаються Державною митною службою. ( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 287 від 28.03.2001 )

10. ВМД оформляється на стандартних самокопіювальних бланках уніфікованих адміністративних документів форм МД-2 та МД-3 формату 309 х 210 міліметрів. Відривна частина бланків відповідає формату А4. Бланки виготовляються друкарським способом за зразками, затвердженими Державною митною службою. Замовниками та реалізаторами бланків можуть бути як Державна митна служба, так і суб'єкти підприємницької діяльності.

Державна митна служба визначає випадки, коли ВМД може оформлюватися на бланках уніфікованого адміністративного документа, виготовлених за допомогою комп'ютера, або подаватися тільки в електронному вигляді.

У разі виготовлення бланків за допомогою комп'ютера використовується папір білий формату А4 і не застосовується вимога щодо брошурування, кольору та самокопіювання аркушів. Технічні характеристики паперу, призначеного для виготовлення бланків за допомогою комп'ютера, повинні забезпечувати якісне функціонування службових штампів митних органів, що використовуються для митного оформлення ВМД. ( Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 287 від 28.03.2001 )

11. ВМД заповнюється на товари, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США, а також на товари незалежно від їх фактурної вартості у випадках, передбачених законодавством.

12. ВМД складається на партію товарів за умови, що до всіх товарів зазначеної партії застосовується єдиний митний режим. Якщо партія складається з товарів, що мають різні коди за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), а також у випадках, коли товари з однаковим кодом за ТН ЗЕД мають різні дані (країна походження, валюта оцінювання тощо), відомості зазначаються на додаткових аркушах ВМД (форма МД-3). Одна ВМД із застосуванням додаткових аркушів складається не більш як на 99 найменувань товарів.

Під час заповнення однієї ВМД загальна кількість додаткових аркушів не повинна перевищувати 33. Додаткові аркуші можуть використовуватися тільки у разі, коли митний режим внесених до них товарів збігається з митним режимом товарів, зазначених на основних аркушах.

У випадках, що визначаються Державною митною службою, можуть складатися одна ВМД на кілька партій товарів або кілька ВМД на одну партію товарів. ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1392 від 06.09.2000 )

13. ВМД заповнюється державною мовою за допомогою комп'ютера. Під час заповнення ВМД може застосовуватися іноземна мова, якщо переклад державною мовою назв суб'єктів або фірмового (комерційного) найменування товару є недоцільним та істотно не впливає на принцип здійснення заходів тарифного або нетарифного регулювання.

14. ВМД, заповнена з підчистками та помилками, для оформлення не приймається. Порядок унесення виправлень у ВМД визначається Державною митною службою. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1392 від 06.09.2000; в редакції Постанови КМ N 287 від 28.03.2001 )

15. Разом з ВМД подається її електронна копія, яка використовується для прискорення проведення процедури митного оформлення товару і митної статистики зовнішньоекономічної діяльності. Інформація, внесена до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу. Форма та структура електронної копії ВМД або ВМД, що подається тільки в електронному вигляді, кодування символів, засоби пересилання визначаються Державною митною службою. ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1392 від 06.09.2000 )

16. Оформлені митним органом аркуші ВМД розподіляються у такому порядку:

перший основний аркуш ("примірник для митниці") - зберігається разом з комплектом документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення, в митному підрозділі, що здійснював митне оформлення, протягом 12 місяців, після чого передається на зберігання до архіву митниці;

другий основний аркуш ("примірник для статистики") - використовується у підрозділі митної статистики митного органу;

третій основний аркуш ("примірник для митниці") - використовується у підрозділі митних доходів та платежів митного органу;

четвертий основний аркуш ("примірник для митниці") - використовується залежно від виду зовнішньоекономічної операції:

а) під час оформлення товару, що вивозиться за межі митної території України, передається декларанту для доставлення разом з товаром в митний орган - пункт пропуску на митному кордоні України. Після проведення процедури пропуску він передається до архіву митниці, що здійснила пропуск товару через митний кордон;

б) під час оформлення товару, що ввозиться на митну територію України, передається декларанту;

п'ятий основний аркуш ("примірник для декларанта") - передається декларанту.

Якщо декларування товару проводиться митним брокером, то:

під час митного оформлення товару, що ввозиться на митну територію України, четвертий аркуш ВМД передається власникові товару, а п'ятий аркуш митному брокеру;

під час митного оформлення експорту товару на прохання декларанта передбачається оформлення шостого аркуша ВМД, при цьому він повинен бути копією п'ятого аркуша. При використанні шостого аркуша ВМД на зворотному боці першого і п'ятого аркушів декларантом робиться запис "оформлено шостий аркуш ВМД", який засвідчується печаткою декларанта. При цьому п'ятий аркуш ВМД передається власникові товару.

Додаткові аркуші ВМД (форми МД-3) розподіляються в аналогічному порядку.

У разі потреби митний орган має право видавати(завіряти) заявникам (особам, зазначеним у ВМД) засвідчені особистою номерною печаткою інспектора митниці ксерокопії оформленої ВМД відповідно до обліку видачі таких копій.

Державна митна служба має право встановлювати інший порядок розподілу аркушів ВМД для митних режимів, що відрізняються від режиму "імпорт" або "експорт".

Додатки N 1-3 в БД відсутні.