Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 лютого 1996 р. N 200
м.Київ

Про ліцензування, атестацію та акредитацію
навчальних закладів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1297 від 24.10.96
N 665 від 28.06.97
N 914 від 22.0
8.97
N 931 від 27.0
8.97
N 381 від 30.0
3.98
N 504 від 20.04.98
N 1334 від 25.08.98
N 1722 від 02.11.98
N 6 від 04.0
1.99
N 1285 від 19.07.99
N 1487 від 13.08.
99
N 1575 від 20.10.2000
N 978 від 09.08.20
01 )

На виконання Указу Президента України від 10 жовтня 1995 р. N 942 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності органів освіти" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державну акредитаційну комісію та її персональний склад, Положення про ліцензування навчальних закладів, Положення про акредитацію вищих навчальних закладах та Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів (додаються). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1487 від 13.08.99 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 6 від 04.01.99 )

3. Внести до Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 228 (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 196), такі зміни:

абзац перший пункту 2 доповнити словами "та статутного фонду (що може включати вартість майна та власні кошти) у розмірі не нижче розрахованої вартості навчання слухачів, кількість яких зумовлена обсягом прийому, що заявляється";

в абзаці четвертому пункту 3 слова "професійних та інших навчально-виховних закладів" виключити;

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"професійно-технічних закладів освіти - Міносвіти за поданням місцевих органів державної виконавчої влади, міністерств і відомств, корпорацій, об'єднань тощо";

абзац другий пункту 4 після слів "першого й другого рівнів акредитації" доповнити словами "професійно-технічних закладів освіти".

4. Установити, що державні загальноосвітні заклади можуть провадити діяльність і видавати документи державного зразка про одержання загальної середньої освіти до проведення планової атестації цих закладів; державні професійно-технічні навчальні заклади, ліцензовані станом на 1 січня 1996 р., мають право видавати документи державного зразка про одержання професійно-технічної освіти до проведення їх чергової атестації. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1487 від 13.08.99 )

5. Урядові Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям з 1 липня 1996 р. припинити діяльність закладів освіти, які не отримали ліцензії на провадження освітньої діяльності.

6. Міністерству освіти:

у місячний термін затвердити типове положення про атестацію середніх загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних закладів освіти і закладів освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації;

до 31 грудня 1996 р. разом з місцевими державними адміністраціями провести перевірку виконання умов і правил провадження освітньої діяльності закладами освіти, які отримали ліцензії, а також привести статуси і назви цих закладів у відповідність із змістом заявленої діяльності.

7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 р. N 303 "Про акредитацію вищих навчальних закладів" (ЗП України, 1992 р., N 6, ст. 142).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 1996 р. N 200

Положення
про Державну акредитаційну комісію

( У Положенні слова "заклад освіти" в усіх відмінках і числі
замінено словами "навчальний заклад" згідно з Постановою КМ
N 1487 від 13.08.99 )

1. Державна акредитаційна комісія (ДАК) є постійно діючим органом, який забезпечує виконання державних вимог до ліцензування, атестації та акредитації вищих і професійно-технічних навчальних закладів (далі навчальні заклади) за напрямами (спеціальностями) підготовки та перепідготовки фахівців, надання та зміни статусів цих закладів.

2. ДАК у своїй діяльності керується Конституцією України, ( 254к/96-ВР ) законами та постановами Верховної Ради України, актами Президента України та актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міносвіти, а також цим Положенням. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 931 від 27.08.97 )

3. Основними завданнями ДАК є:

формування і забезпечення разом з міністерствами та відомствами, які мають у підпорядкуванні навчальні заклади, виконання державних вимог до вищої та професійно-технічної освіти, якості підготовки фахівців і робітничих кадрів;

координування і проведення ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів та напрямів (спеціальностей) підготовки фахівців;

розгляд і прийняття рішень з питань ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів;

координування роботи з нагляду за виконанням навчальними закладами умов провадження освітньої діяльності, на яку видана ліцензія;

координування роботи з організації нострифікації документів про вищу та професійно-технічну освіту;

установлення вимог та критеріїв ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів;

розгляд апеляцій навчальних закладів за фактами порушення процедури проведення ліцензійної, атестаційної або акредитаційної експертизи;

інформування громадськості про наслідки ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів.

4. ДАК відповідно до покладених на неї завдань:

розробляє та затверджує вимоги до матеріалів про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів;

розглядає експертні висновки фахових і регіональних експертних рад на відповідні матеріали навчальних закладів за наслідками ліцензійної, атестаційної або акредитаційної експертизи, приймає рішення про надання ліцензій, свідоцтв про атестацію, сертифікатів про акредитацію;

готує у межах своєї компетенції рекомендації та пропозиції до положень та інструкцій з організації проведення ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів;

розглядає матеріали про зміни рівнів підготовки фахівців, статусів навчальних закладів, анулювання наданих їм ліцензій;

розглядає і подає до Міносвіти пропозиції про надання вищим навчальним закладам статусу національного;

бере участь у формуванні мережі та організації роботи фахових і регіональних експертних рад;

здійснює керівництво розробленням і виконанням програми наукового забезпечення ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів;

організовує взаємодію і співробітництво з відповідними органами ліцензування, атестації та акредитації інших країн.

5. ДАК має право:

залучати спеціалістів науково-дослідних лабораторій та кафедр вищих навчальних закладів, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції, а також до проведення консультацій та ліцензійної, атестаційної та акредитаційної експертизи;

повертати фаховим і регіональним експертним радам матеріали про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів для доопрацювання і додаткового вивчення;

отримувати в установленому порядку звітність про роботу фахових та регіональних експертних рад, навчальних закладів, проводити міжвідомчі наради з питань ліцензування, акредитації та атестації навчальних закладів;

зупиняти дію ліцензій чи анулювати їх у разі порушення навчальним закладом умов провадження освітньої діяльності, на яку видана ліцензія.

6. ДАК очолює голова Комісії - Міністр освіти.

7. До складу ДАК входять представники Міносвіти, міністерств і відомств, місцевих органів державної виконавчої влади, провідні фахівці навчальних закладів та наукових установ.

Персональний склад ДАК затверджується Кабінетом Міністрів України.

8. Голова Комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на ДАК завдань, визначає обов'язки заступників голови, відповідального секретаря, членів Комісії.

9. Організацію роботи ДАК забезпечує Міносвіти. Склад фахових і регіональних експертних рад з питань ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів формує та затверджує ДАК.

Типове положення про фахову та регіональну експертну раду з питань ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів затверджує Міносвіти.

10. Для попереднього розгляду матеріалів про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів при ДАК можуть створюватися експертні ради.

Експертні ради при ДАК здійснюють попередній розгляд матеріалів про ліцензування та акредитацію вищих навчальних закладів за напрямами (спеціальностями) підготовки фахівців за висновками фахових рад, а про ліцензування та атестацію професійно-технічних навчальних закладів - за висновками регіональних експертних рад і готують експертний висновок. ( Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 931 ( від 27.08.97 )

Експертні ради при ДАК несуть відповідальність за обгрунтованість та об'єктивність прийнятих ними висновків і зобов'язані забезпечувати високий рівень проведення ліцензійної, атестаційної та акредитаційної експертизи. ( Пункт 10 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

ДАК створює належні умови, необхідні для розгляду експертними радами ліцензійних, атестаційних та акредитаційних справ навчальних закладів. ( Пункт 10 доповнено абзацом четвертим згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

Голова експертної ради призначається рішенням ДАК. ( Пункт 10 доповнено абзацом п'ятим згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

Порядок створення і діяльності експертних рад визначається положенням про експертну раду, що затверджується ДАК. ( Пункт 10 доповнено абзацом шостим згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

11. Періодичність засідань ДАК та її експертних рад визначається головою ДАК в міру потреби, але не менше ніж один раз на два місяці.

12. Засідання ДАК вважається правомірним, якщо в ньому взяло участь не менш як половина її складу. Рішення приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів ДАК.

13. Рішення ДАК з питань, що належать до її компетенції, оформляються протоколами та розпорядженнями і є обов'язковими для виконання органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

14. Фінансування витрат ДАК провадиться за рахунок коштів, отриманих за проведення ліцензійної, атестаційної та акредитаційної експертизи, свідоцтва та сертифікати встановленого зразка, а також добровільних внесків юридичних та фізичних осіб. Голова ДАК за рахунок коштів Комісії може встановлювати заохочувальні виплати для осіб, які залучаються до роботи у ДАК. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 931 від 27.08.97, N 6 від 04.01.99 )

15. Чисельність і штатний розпис апарату ДАК затверджуються її головою.

16. Контроль за діяльністю ДАК, її фахових і регіональних експертних рад здійснює контрольно-ревізійна комісія ДАК. Положення про контрольно-ревізійну комісію затверджує ДАК. ( Положення доповнено пунктом 16 згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

17. ДАК є юридичною особою, має рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 1996 р. N 200

Склад
Державної акредитаційної комісії

ЗГУРОВСЬКИЙ 
Михайло Захарович
- Міністр освіти,
голова Комісії
ХОЛОД
Борис Іванович
- перший заступник Міністра освіти, перший заступник голови Комісії
АРТЕМЧУК
Галік Ісакович
- ректор Київського державного
лінгвістичного університету,
заступник голови Комісії
ГАЙДУКЕВИЧ
Тамара Євгенівна
- головний спеціаліст Головного
управління акредитації Міносвіти, відповідальний секретар
АННЕНКОВ
Віктор Петрович
- директор Київського
промислово-економічного коледжу
БАРАН
Лев Миколайович
- головний консультант Комісії з
питань науки та народної освіти
Верховної Ради України
ВОРОНЕНКО
Юрій Васильович
- начальник Головного управління
навчальних закладів МОЗ
ЄРОХІН
Сергій Аркадійович
- президент Національної академії
управління
ЗАЙЧУК
Валентин Олександрович
- перший заступник Міністра освіти
КОСТИШИН
Степан Степанович
- ректор Чернівецького державного
університету
ЛІКАРЧУК
Ігор Леонідович

- заступник начальника управління
професійно-технічної освіти
Київської обласної державної
адміністрації
МЕЛЬНИЧУК
Дмитро Олексійович
- ректор Національного аграрного
університету
ПАВЛЕНКО
Анатолій Федорович
- ректор Київського державного
економічного університету
ПАХОМОВ
Юрій Миколайович
- директор Інституту світової
економіки Національної академії
наук
ПИЛИПЧУК
Ростислав Володимирович
- ректор Київського інституту
театрального мистецтва
імені I.К.Карпенка-Карого
РУДАВСЬКИЙ
Юрій Кирилович
- ректор Державного університету
"Львівська політехніка"
СИДОРЕНКО
Олександр Леонідович
- начальник управління освіти
Харківської обласної державної
адміністрації
СТЕПКО
Михайло Филимонович
- начальник Головного управління
вищої освіти Міносвіти
ТАЦІЙ
Василь Якович
- ректор Національної юридичної
академії імені Ярослава
Мудрого
ТОЛОЧКО
Петро Петрович
- віце-президент Національної
академії наук
ТРЕТЯК
Олег Васильович
- перший проректор Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
ШЕВЧЕНКО
Володимир Павлович
- ректор Донецького державного
університету
ЯКИМЕНКО
Юрій Іванович

- перший проректор Національного
технічного університету
"Київський політехнічний
інститут"
ГОЛУБ -
Володимир Володимирович


- заступник керівника Управління-
завідувач відділу
інтелектуального розвитку
Управління гуманітарної політики
Адміністрації Президента України
ТИМОШЕНКО
Іван Іванович
- голова асоціації вищих
навчальних закладів України
недержавних форм власності
ГУРЖІЙ
Андрій Миколайович

- заступник завідуючого Відділом
освіти, культури і охорони
здоров'я Кабінету Міністрів
України
КОРОВАЙЧЕНКО
Валентина Володимирівна
- начальник Управління
ліцензування та акредитації
Міністерства освіти
НЕЩАДИМ
Микола Іванович
- начальник Головного управління
військової освіти Міністерства
оборони
ДІДОРЕНКО
Едуард Олексійович
- ректор Луганського інституту
внутрішніх справ
ЛУГОВИЙ
Володимир Іларіонович
- ректор Української Академії
державного управління при
Президентові України
РОМАШКО
Олексій Юрійович
- член Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

( Склад комісії із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1297 від 24.10.96, N 665 від 28.06.97, N 504 від 20.04.98, N 1334 від 25.08.98, N 1722 від 02.11.98, N 1285 від 19.07.99, N 1575 від 20.10.2000 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 1996 р. N 200

Положення
про ліцензування навчальних закладів

( У Положенні слова "заклад освіти" в усіх відмінках і числі
замінено словами "навчальний заклад" згідно з Постановою КМ
N 1487 від 13.08.99 )

1. Навчальні заклади, підприємства, установи і організації - юридичні особи (далі - навчальні заклади) незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності можуть розпочинати діяльність з окремих видів і напрямів, пов'язану з наданням послуг для одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, лише після отримання ліцензії. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

Ліцензування здійснюється шляхом експертного підтвердження спроможності навчального закладу провадити діяльність за заявленими видами і напрямами.

2. Ліцензуванню підлягають:

1) діяльність, пов'язана з наданням послуг для одержання загальної середньої освіти:

колективні та індивідуальні форми і напрями навчально-виховної діяльності у триступеневій системі загальної середньої освіти;

курсові форми поглиблення знань з окремих предметів загальноосвітньої школи;

навчальна діяльність з розвитку здібностей молоді з природничого, гуманітарного, технічного, художньо-естетичного, культурно-мистецького напрямів, допрофесійна підготовка та професійна орієнтація;

колективні та індивідуальні форми підготовки до навчання у середній загальноосвітній школі (дошкільні заклади);

2) діяльність, пов'язана з наданням послуг для одержанням професійної освіти:

підготовка кваліфікованих робітників, перепідготовка з наданням другої кваліфікації за напрямом (професією), підвищення кваліфікації робітничих кадрів;

курсові форми професійного навчання без присвоєння кваліфікації за напрямом (професією);

3) діяльність, пов'язана з підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації:

підготовка спеціалістів різних рівнів кваліфікації та перепідготовка з наданням другої вищої освіти за напрямами (спеціальностями);

підвищення кваліфікації керівних кадрів та спеціалістів;

підготовка до вступу до вищих навчальних закладів;

4) підготовка іноземних громадян за напрямами, передбаченими абзацом другим підпункту 2 та підпунктом 3 цього пункту. ( Пункт 2 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

3. Ліцензії на провадження освітньої діяльності, передбаченої абзацом другим підпункту 2, підпунктами 3 і 4 пункту 2 цього Положення, за рішенням ДАК видає Міносвіти. ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

Ліцензії на провадження освітньої діяльності, передбаченої підпунктом 1 та абзацом третім підпункту 2 пункту 2 цього Положення, видають відповідно Уряд Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за місцем знаходження навчального закладу.

Видані ліцензії діють за місцем знаходження навчальних закладів і не можуть бути передані для користування іншим юридичним особам. ( Пункт 3 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

4. Перед видачею ліцензії на провадження освітньої діяльності проводиться експертиза спроможності навчального закладу провадити заявлену діяльність. За напрямами вищої освіти експертизу проводять фахові ради, які створюються ДАК; за видами діяльності, пов'язаної з наданням загальної середньої та професійної освіти, - регіональні експертні ради або центри (далі - регіональні експертні ради), які створюються при органах державного управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Порядок проведення і організації роботи фахових і регіональних експертних рад визначають органи, які надають ліцензії на провадження освітньої діяльності на основі типових положень про ці ради, що розробляє і затверджує Міносвіти.

5. Для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності навчального закладу відповідно до виду чи напряму цієї діяльності подає до ДАК або регіональної експертної ради заяву на проведення ліцензійної експертизи. ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

До заяви на проведення ліцензійної експертизи додаються:

1) копії засновницьких документів: затверджені або зареєстровані в установленому порядку статут чи положення про навчальний заклад; рішення про створення або свідоцтво про державну реєстрацію навчального закладу у місцевих органах державної виконавчої влади; для навчальних закладів, які засновані на недержавній формі власності, також засновницькі угоди з підтвердженням фінансово-майнових гарантій щодо можливості виконання навчальним закладов визначених у статуті зобов'язань;

2) концепція з виду чи напряму освітньої діяльності, передбаченої підпунктами 3 і 4 пункту 2 цього Положення, погоджена з органами державного управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій стосовно питань, що належать до їх компетенції; ( Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

3) затверджені в установленому порядку програми освітньої діяльності за заявленим видом чи напрямом, навчально-виховні плани, кваліфікаційні або освітні вимоги до випускників тощо;

4) відомості про соціальну інфраструктуру навчального закладу, кадрове, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення заявлених видів чи напрямів освітньої діяльності;

5) документ, який засвідчує право володіння (користування) приміщеннями для здійснення навчально-виховного процесу на термін, необхідний для завершення циклу навчання. У разі подання договору оренди додається документ, що підтверджує право власності орендодавця або погодження власника приміщення на суборенду (оригінал або нотаріально засвідчену копію, якщо майно орендодавця не належить до державної чи комунальної власності); ( Пункт 5 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

6) документи, які підтверджують рішення про створення навчального закладу і згоду на це Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації; ( Пункт 5 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

7) висновок місцевого органу державного санітарного нагляду про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм, будівельних норм і нормативних документів, що регламентують порядок провадження освітньої діяльності (оригінал, завірений печаткою, у вигляді санітарного паспорта навчального закладу); ( Пункт 5 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

8) документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника навчального закладу: копія диплома про вищу освіту, копії дипломів про наукові ступені та вчені звання (за їх наявності). ( Пункт 5 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

Навчальні заклади, які передбачають провадження діяльності за освітніми програмами навчальних закладів - іноземних юридичних осіб, крім зазначених документів, також подають:

документ про реєстрацію навчального закладу - іноземної юридичної особи в країні знаходження, легалізований в установленому порядку в МЗС;

дозвіл навчальному закладу - іноземної юридичної особи на право використання його програм освітньої діяльності та видачу документа за результатами навчання, а також висновок відповідної установи щодо нострифікації такого документа в Україні.

Ліцензія на підготовку іноземних громадян, після завершення якої видаються сертифікати чи дипломи державного зразка, надається навчальним закладам, які підтвердили право видавати такі документи за результатами акредитації чи атестації.

6. За наявності у навчальному закладі відокремлених структурних підрозділів до заяви додаються документи, які засвідчують їх статус (положення про підрозділ, затверджене засновником і зареєстроване в установленому порядку), наявність та відповідність навчально-методичної бази, відповідної кваліфікації фахівців. ( Положення доповнено пунктом 6 згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

7. У разі відсутності у повному обсязі чи неналежного оформлення документів, зазначених у пунктах 5 та 6 цього Положення, матеріали повертаються заявнику.

Керівник навчального закладу несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наведених у заяві та документах, що до неї додаються. ( Положення доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

8. Для організації навчання з видів і напрямів освітньої діяльності, провадження якої обумовлено спеціальними правилами, навчальний заклад подає ДАК дозвіл державного органу, до компетенції якого належить нагляд за їх додержанням.

9. Фахові та регіональні експертні ради у двомісячний термін з дня одержання від навчального закладу заяви на проведення ліцензійної експертизи і всіх необхідних для цього матеріалів проводять ліцензійну експертизу (в разі потреби з виїздом на місце), готують і подають свій висновок разом із зазначеними матеріалами до органу, який приймає рішення про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності.

10. Орган, який видає ліцензію на провадження освітньої діяльності, у тримісячний термін забезпечує розгляд поданих матеріалів і прийняття рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі.

У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинні бути зазначені підстави відмови.

11. У ліцензії на провадження освітньої діяльності зазначаються найменування органу, що видав її, повні юридичні реквізити навчального закладу; види, напрями і рівень освітньої діяльності; ліцензований обсяг прийому на навчання; реєстраційний номер ліцензії, дата її видачі й термін дії.

Ліцензія на провадження освітньої діяльності підписується відповідальною службовою особою і засвідчується печаткою органу, що видав її.

Виготовлення бланків ліцензій на провадження освітньої діяльності забезпечують органи, які видають їх, за зразками, затвердженими Міносвіти.

12. Ліцензія на провадження освітньої діяльності надається, як правило, на термін завершення циклу навчання, але не менше ніж на три роки. Продовження терміну дії ліцензії здійснюється у порядку, встановленому для її одержання. Після припинення навчальним закладом своєї діяльності видана ліцензія втрачає силу.

13. Органи, які видають ліцензії на провадження освітньої діяльності, забезпечують зберігання матеріалів з ліцензування навчальних закладів у порядку, передбаченому для зберігання архівних документів, інформують за фактами відмови у її видачі органи державної виконавчої влади за місцем реєстрації навчального закладу для вжиття відповідних заходів.

Порядок оформлення, видачі, зберігання та обліку ліцензій встановленого зразка на провадження освітньої діяльності, а також їх дублікатів визначається Міносвіти. ( Пункт 13 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

У разі втрати зазначеної ліцензії за письмовим зверненням навчального закладу після прийняття відповідного рішення ДАК може бути видано дублікат ліцензії з новим обліковим номером та серією з оплатою вартості бланка. ( Пункт 13 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

14. Навчальний заклад, який отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності, повинен:

бути власником або орендарем навчально-матеріальної бази (приміщень і відповідного обладнання);

забезпечувати належну організацію навчально-виховного процесу, побутові умови для його учасників відповідно до встановлених нормативів (будівельних, санітарних, екологічних тощо) та вимог Міносвіти, інших міністерств і відомств щодо особливостей заявленого виду чи напряму освітньої діяльності;

провадити діяльність відповідно до заявлених під час ліцензування навчальних планів і освітніх програм, установлених обсягів прийому на навчання;

забезпечувати відповідно до рівня заявленого виду чи напряму освітньої діяльності належну кваліфікацію керівного та викладацького складу;

надавати особам, які вступають до нього, а також під час організації реклами достовірну інформацію про умови прийому, плату за навчання, зміст і форму документів, що видаються після його закінчення;

чітко визначати у договорах (контрактах) взаємозобов'язання з особами, які навчаються, зокрема зобов'язання сторін та умови відшкодування моральних і матеріальних збитків у разі їх невиконання;

у 10-денний термін інформувати орган, що видав ліцензію, про зміни у його керівництві та юридичних реквізитах;

забезпечити дотримання вимог законодавства про освіту, інших актів законодавства, інформативно-методичних матеріалів з ліцензованого виду освітньої діяльності. ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

15. Контроль за дотриманням навчальним закладом умов провадження освітньої діяльності здійснюється ДАК разом з органами, що видали ліцензію на провадження освітньої діяльності.

Навчальні заклади зобов'язані створити належні умови для здійснення контролю за дотриманням ними умов провадження освітньої діяльності. ( Пункт 15 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

Відмова навчального закладу від проведення запланованого контролю дотримання умов провадження освітньої діяльності є підставою для зупинення дії ліцензії. ( Пункт 15 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 931 від 27.08.97 )

16. Невиконання або порушення умов провадження освітньої діяльності, подання навчальним закладом недостовірної інформації є підставою для зупинення дії ліцензії на визначений термін або її анулювання.

ДАК затверджує критерії та вимоги, порушення яких є підставою для зупинення дії ліцензії або її анулювання.

Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання приймається ДАК на підставі висновків експертної ради чи регіональної експертної ради і надсилається навчальному закладу, місцевим органам виконавчої влади та освіти, податкової адміністрації, а також до Ліцензійної палати України.

Відновлення ліцензії провадиться за рішенням ДАК на підставі експертних висновків після надходження і розгляду матеріалів, що засвідчують факт усунення виявлених недоліків та порушень (з обов'язковим виїздом до навчального закладу експертної комісії, що призначається ДАК).

Матеріали про відновлення дії анульованої ліцензії можуть бути подані навчальним закладом не раніше ніж через 1 рік після прийняття відповідного рішення в порядку, визначеному пунктом 5 цього Положення.

На рішення фахової ради чи регіональної експертної ради щодо надання (відмови в наданні) ліцензії навчальним закладом протягом двох місяців з дня прийняття такого рішення може подати апеляцію до експертної ради.

На відповідні висновки експертної ради чи рішення ДАК, пов'язані з наданням (зупиненням дії або анулюванням) ліцензії, навчальний заклад може подати апеляцію до ДАК не пізніше ніж через 2 місяці з дня їх прийняття.

У цьому випадку ДАК утворює апеляційну комісію з числа членів ДАК із залученням фахівців відповідного напряму (спеціальності), яка після розгляду апеляції навчального закладу готує рекомендації для чергового засідання ДАК.

Рішення ДАК щодо апеляції є остаточним.

Після закінчення встановленого терміну апеляція для розгляду не приймається.

Повторне клопотання про видачу ліцензії може бути порушено не раніше ніж через шість місяців після прийняття рішення про відмову в наданні ліцензії. ( Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 931 від 27.08.97 )

17. Навчальні заклади, які отримали ліцензії на провадження освітньої діяльності, вносяться до Державного реєстру закладів освіти (далі - Реєстр).

Реєстр ведеться органами, які видають ліцензії, і є переліком юридичних осіб, які отримали ліцензію на провадження освітньої діяльності за заявленими видами, напрямами і рівнями підготовки.

Реєстр складається з окремих частин відповідно до рівнів освітньої діяльності, типів навчальних закладів.

У Реєстрі на кожний навчальний заклад заповнюються окремі аркуші, які друкуються у формі таблиць, що містять такі відомості про нього: реєстраційний номер; рік заснування та реквізити засновників; повна назва закладу та документа, яким вона встановлена; юридична адреса і телефон; дані про керівника; номер та дата отримання свідоцтва про державну реєстрацію у місцевих органах державної виконавчої влади; види, напрями і рівень освітньої діяльності, щодо вищої та професійно-технічної освіти - шифр і назва напрямів (спеціальностей); дата прийняття рішення про надання ліцензії на провадження освітньої діяльності; номер виданої ліцензії; відмітка про анулювання ліцензії, а також відмітка про акредитацію чи атестацію.

Запис у Реєстрі здійснюється на кожному аркуші з лицьового боку. Аркуші кожного тому Реєстру нумеруються, зброшуровуються та скріплюються печаткою органу, що веде Реєстр.

Записи до Реєстру завіряються підписом особи, яка відповідає за його ведення.

Органи, які ведуть Реєстр, у 10-денний термін з дня внесення запису до Реєстру надсилають відповідну інформацію органам державної статистики, а про навчальні заклади - суб'єкти підприємницької діяльності - до Ліцензійної палати при Мінекономіки.

Інформація про навчальні заклади, які отримали ліцензії на провадження освітньої діяльності, передбаченої підпунктом 1 та абзацом третім підпункту 2 пункту 2 цього Положення, щоквартально подається Міносвіти для узагальнення.

18. Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням ліцензійної експертизи, здійснюється за рахунок навчальних закладів за попередньо складеними кошторисами відповідно до нормативів, установлених Міносвіти.

Кошти за проведення ліцензійної експертизи перераховуються на окремі рахунки фахових або регіональних експертних рад на умовах попередньої оплати.

19. За особами, які залучаються до роботи у фахових і регіональних експертних радах на час проведення ліцензійної експертизи, зберігається середня заробітна плата за основним місцем роботи.

( Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ N 6 від 04.01.99 ) 20. За видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності встановлюється плата:

із навчальних закладів, діяльність яких забезпечується бюджетним фінансуванням, - у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

із навчальних закладів, діяльність яких забезпечується іншими джерелами фінансування, - у розмірі 1 відсотка суми коштів, розрахованих як річна плата за навчання контингенту осіб, що відповідає ліцензованому обсягу прийому.

( Абзац четвертий пункту 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 381 від 30.03.98 )

Кошти за видачу ліцензій перераховуються навчальними закладами відповідно до пункту 3 цього Положення на рахунки ДАК, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь освіти. ( Абзац четвертий пункту 20 в редакції Постанов КМ N 914 від 22.08.97, N 931 від 27.08.97 )

( ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію вищих навчальних закладів
відмінено згідно Постанови КМ N 978
від 09.08.2001 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 1996 р. N 200

Положення
про атестацію професійно-технічних навчальних закладів

( У Положенні слова "заклад освіти" в усіх відмінках і числі
замінено словами "навчальний заклад" згідно з Постановою КМ
N 1487 від 13.08.99 )

1. Атестація професійно-технічних навчальних закладів, навчальних підрозділів підприємств, установ, організацій (далі - професійно-технічні навчальні заклади) незалежно від їх підпорядкування та форм власності є складовою системи державного контролю за якістю підготовки робітничих кадрів та службовців і спрямована на визначення спроможності навчального закладу здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів).

2. Основними завданнями атестації є:

аналіз і оцінка реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу;

оцінка відповідності знань, умінь і навичок учнів, слухачів вимогам навчальних планів і програм;

визначення відповідності умов професійно-технічної освіти, наявної матеріально-технічної та навчально-методичної бази вимогам навчальних планів і програм;

оцінка якісного складу інженерно-педагогічних і керівних працівників.

3. Атестації підлягають професійно-технічні навчальні заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів.

Курсові форми професійного навчання без присвоєння кваліфікації не атестуються.

4. Атестація державних професійно-технічних навчальних закладів здійснюється планово один раз у десять років.

Професійно-технічні навчальні заклади інших форм власності атестуються за їх заявками або заявками їхніх засновників і підлягають переатестації через 10 років.

Атестація може здійснюватися позапланово за рішенням органу державного управління освітою.

5. Суб'єктами атестації є лише ліцензовані професійно-технічні навчальні заклади.

6. Атестованим вважається професійно-технічний навчальний заклад, якщо атестовані 75 і більше відсотків напрямів (професій, спеціальностей), за якими здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів та службовців.

7. Атестованому професійно-технічному навчальному закладу видається свідоцтво про атестацію встановленого зразка.

Зразок свідоцтва про атестацію затверджує Міносвіти.

8. Атестований професійно-технічний навчальний заклад набуває право видачі документа про професійно-технічну освіту державного зразка.

9. Рішення про атестацію професійно-технічного навчального закладу може бути прийнято ДАК за результатами комплексної перевірки органами державного управління освітою та Державною інспекцією навчальних закладів.

10. Державна інспекція навчальних закладів координує роботу, пов'язану з програмно-методичним забезпеченням атестації, і здійснює контроль за проведенням атестаційної експертизи.

11. Для організації проведення атестаційної експертизи при місцевих органах державного управління освітою створюються регіональні експертні ради, які складають план (графік) проведення атестації на 10 років.

Зведений план (графік) проведення атестації затверджує Міносвіти.

Органи державного управління освітою доводять терміни атестації до відома професійно-технічних навчальних закладів не пізніш як за 3 місяці до її початку.

12. Для проведення атестаційної експертизи професійно-технічного навчального закладу регіональна експертна рада створює експертну комісію та проводить консультацію керівників зазначеного закладу.

Вимоги до складу експертних комісій визначає Міносвіти.

13. Професійно-технічний навчальний заклад, що підлягає атестації, подає до регіональної експертної ради матеріали самоаналізу освітньої діяльності, які включають аналіз стану матеріально-технічної бази, кадрового і навчально-методичного забезпечення, копії навчальних планів і програм тощо.

Вимоги до матеріалів самоаналізу освітньої діяльності професійно-технічного навчального закладу та порядок їх подання визначає Міносвіти.

14. Експертна комісія на основі завдань атестації та аналізу поданих матеріалів розробляє програму атестації, погоджує її з регіональною експертною радою та доводить до відома професійно-технічного навчального закладу до початку атестації.

15. Під час проведення атестаційної експертизи експертна комісія керується чинним законодавством, нормативними документами з питань професійно-технічної освіти, цим Положенням, організовує свою роботу на підставі програми атестації і працює безпосередньо у професійно-технічному навчальному закладі не більш як 15 календарних днів.

16. За підсумками роботи експертна комісія складає акт атестаційної експертизи, доводить його до відома професійно-технічного навчального закладу і подає регіональній експертній раді.

17. Регіональна експертна рада у двомісячний термін розглядає матеріали атестаційної експертизи, готує мотивований висновок про спроможність професійно-технічного навчального закладу здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог і подає його разом з атестаційною справою до ДАК.

Вимоги до матеріалів про результати атестаційної експертизи, що подаються до ДАК, визначає Міносвіти.

18. ДАК у тримісячний термін з дня надходження від регіональної експертної комісії відповідних матеріалів розглядає їх, приймає рішення і в разі позитивного вирішення питання подає свої висновки на затвердження Міносвіти. Після затвердження цих висновків Міносвіти видає професійно-технічному навчальному закладу свідоцтво про атестацію.

У разі прийняття негативного рішення про атестацію професійно-технічного навчального закладу чи окремих його напрямів (професій, спеціальностей) ДАК повідомляє про це відповідний навчальний заклад.

19. Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням атестаційної експертизи, здійснюється за рахунок навчальних закладів за попередньо складеними кошторисами відповідно до нормативів, установлених Міносвіти.

Професійно-технічні навчальні заклади перераховують кошти на окремі рахунки регіональних експертних рад на умовах попередньої оплати.

20. За видачу професійно-технічним навчальним закладам свідоцтв про атестацію встановлюється плата:

з професійно-технічних навчальних закладів, діяльність яких забезпечується бюджетним фінансуванням, - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

з професійно-технічних навчальних закладів, діяльність яких забезпечується іншими джерелами фінансування, - у розмірі 2 відсотків суми коштів, розрахованих як річна плата за навчання контингенту осіб, що відповідає ліцензованому обсягу прийому.

Кошти за видачу свідоцтв про атестацію перераховуються професійно-технічними навчальними закладами на рахунок ДАК.

21. За особами, які залучаються до роботи у ДАК та регіональних експертних радах на час проведення атестаційної експертизи, зберігається середня заробітна плата за основним місцем роботи.