Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 серпня 1999 р. N 1487
м.Київ

Про внесення змін і доповнень
до постанов Кабінету Міністрів України
з питань наукової і науково-технічної діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 978 від 09.08.20
01 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань наукової і науково-технічної діяльності зміни і доповнення, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 1999 р. N 1487

Зміни і доповнення,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань наукової і науково-технічної діяльності

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. N 335 "Питання Академії педагогічних наук України" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 157) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Академія педагогічних наук є державною науковою організацією з проблем освіти, педагогіки та психології і діє на підставі статуту, який приймається загальними зборами Академії та затверджується Кабінетом Міністрів України".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 березня 1993 р. N 211 "Питання Академії медичних наук України" пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Академія медичних наук є державною науковою організацією з проблем медицини і охорони здоров'я і діє на підставі статуту, який приймається загальними зборами Академії та затверджується Кабінетом Міністрів України".

3. У Положенні про національний науковий центр, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 174 (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 175):

1) пункти 1 і 3 викласти в такій редакції:

"1. Статус національного наукового центру може бути надано науково-дослідній (науково-технічній) установі, вищому навчальному закладу IV рівня акредитації (об'єднанню науково-дослідних, науково-технічних установ чи вищих навчальних закладів IV рівня акредитації), що проводять комплексні наукові дослідження загальнодержавного значення, визнані на світовому рівні (далі - Центр)";

"3. Надання і позбавлення статусу національного наукового центру провадиться Указом Президента України за поданням Кабінету Міністрів України.

Пропозиції щодо надання цього статусу вносяться до Кабінету Міністрів України Державним комітетом з питань науки та інтелектуальної власності за поданням органу, до сфери управління якого належить науково-дослідна (науково-технічна) установа, вищий навчальний заклад IV рівня акредитації (за відсутності підпорядкування - безпосередньо Державним комітетом з питань науки та інтелектуальної власності), узгодженим з Міносвіти, Мінекономіки і Мінфіном";

2) у пунктах 2, 4, 5 і 7 слова "наукова (науково-технічна) організація" в усіх відмінках і числі замінити словами "науково-дослідна (науково-технічна) установа, вищий навчальний заклад IV рівня акредитації (об'єднання науково-дослідних, науково-технічних установ чи вищих навчальних закладів IV рівня акредитації)" у відповідному відмінку і числі;

3) в абзаці другому пункту 2 та в абзацах другому і четвертому пункту 4 слово "організація" в усіх відмінках і числі замінити словом "установа" у відповідному відмінку і числі.

4. У Положенні про державну науково-технічну програму, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1995 р. N 796 (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 60; Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1224):

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Дія цього Положення поширюється також на порядок формування та реалізації наукових і науково-технічних частин державних (міжвідомчих) програм, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Державні наукові і науково-технічні програми (далі - програми) відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) є основним засобом реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, які визначаються Верховною Радою України, шляхом концентрації науково-технічного потенціалу країни для розв'язання найважливіших природничих, технічних і гуманітарних проблем, створення принципово нових технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої наукоємної і конкурентоспроможної продукції.

Основою формування програм є схвалені Кабінетом Міністрів України концепції їх розроблення за відповідними пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

Програми формуються і виконуються на основі цільових проектів, якими передбачено реалізацію кінцевої науково-технічної продукції";

слово "Міннауки" в усіх відмінках замінити словами "Державний комітет з питань науки та інтелектуальної власності" у відповідному відмінку, слово "відомства" в усіх відмінках замінити словами "інші центральні органи виконавчої влади" у відповідному відмінку, а слова "державної виконавчої влади" - словами "виконавчої влади".

У преамбулі, назві та пункті 1 зазначеної постанови та в Положенні слова "державна науково-технічна програма" в усіх відмінках і числі замінити словами "державна наукова і науково-технічна програма" у відповідному відмінку і числі.

(Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 978 від 09.08.2001 )

6. У Положенні про державний вищий заклад освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. N 1074 (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 483):

пункти 60 і 61 викласти в такій редакції:

"60. Перелік осіб, які належать до учасників навчально-виховного та наукового процесу, визначається Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ) та "Про наукову і науково-технічну діяльність.

61. Права та обов'язки учасників навчально-виховного та наукового процесу визначаються Законами України "Про освіту" та "Про наукову і науково-технічну діяльність", статутом і правилами внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу";

доповнити Положення пунктами 16-1, 16-2, 84-1, 84-2 такого змісту:

"16-1. На вищі навчальні заклади III - IV рівня акредитації поширюються права, передбачені Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" для науково-дослідних (науково-технічних) установ.

16-2. Вищому навчальному закладу IV рівня акредитації (об'єднанню вищих навчальних закладів IV рівня акредитації), що проводить комплексні наукові дослідження загальнодержавного значення, визнані на світовому рівні, може бути надано статус національного наукового центру в установленому порядку";

"84-1. Вищі навчальні заклади III - IV рівня акредитації на основі результатів державної акредитації (атестації) можуть бути включені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

84-2. Вищий навчальний заклад III - IV рівня акредитації для проведення фундаментальних наукових досліджень і найважливіших для держави напрямів досліджень, у тому числі в інтересах національної безпеки і оборони, розвитку інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності, збереження наукових об'єктів, що становлять національне надбання, і підготовки наукових кадрів, може бути включений до переліку наукових установ та вищих навчальних закладів, яким надається базове фінансування для провадження наукової і науково-технічної діяльності".

У зазначеній постанові та Положенні слова "заклад освіти" в усіх відмінках і числі замінити словами "навчальний заклад" у відповідному відмінку і числі.

7. У Положенні про атестацію державних науково-дослідних установ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 469 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 545):

пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1. Державна атестація науково-дослідних (науково-технічних) установ (далі - атестація) - це комплекс заходів, спрямованих на оцінку рівня розвитку науково-технічного потенціалу установ, результатів їх наукової діяльності.

Атестації підлягають науково-дослідні (науково-технічні) установи всіх форм власності, що внесені або претендують на внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

2. Державна атестація науково-дослідних (науково-технічних) установ, яким надається державна підтримка, проводиться не менш як один раз на п'ять років відповідно до цього Положення";

у назві розділу "Атестація науково-дослідної діяльності державних вищих навчальних закладів" та в пункті 15 слово "державних" виключити;

у тексті Положення слова "науково-дослідна" в усіх відмінках і числі замінити словами "науково-дослідна (науково-технічна)" у відповідному відмінку і числі, а слово "Міннауки" замінити словами "Державний комітет з питань науки та інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.

У зазначеній постанові та назві і пункті 3 Положення слова "атестація державних науково-дослідних установ" в усіх відмінках замінити словами "державна атестація науково-дослідних (науково-технічних) установ" у відповідному відмінку.