Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 квітня 1998 р. N 469
Київ

Про затвердження Положення про державну атестацію
науково-дослідних (науково-технічних) установ

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1487 від 13.08.
99
N 1817 від 27.12.20
06
N 376 від 31.05.20
10
N 675 від 21.07.20
10
N 1320 від 21.12.20
11 )

( У постанові та назві слова "атестація державних
науково-дослідних установ" в усіх відмінках
замінено словами "державна атестація науково-дослідних
(науково-технічних) установ" згідно з Постановою КМ
N 1487 від 13.08.99 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 1998 р. N 469

Положення
про державну атестацію науково-дослідних
(науково-технічних) установ

( Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1487 від 13.08.99 )

( У тексті Положення слова "науково-дослідна" в усіх
відмінках і числі замінено словами " науково-дослідна
(науково-технічна)" у відповідному відмінку і числі,
а слово "Міннауки" замінено словами "Державний комітет
з питань науки та інтелектуальної власності" згідно з
Постановою КМ N 1487 від 13.08.99 )

( У тексті Положення слова "Державний комітет
з питань науки та інтелектуальної власності" та
"Комісія Кабінету Міністрів України з питань
науково-технічного розвитку України"
в усіх відмінках замінено словом "МОН" згідно з
Постановою КМ N 1817 від 27.12.2006 )

( У тексті Положення слово "МОН" замінено словом
"Держкомінформнауки" згідно з Постановою КМ N 675 від 21.07.2010 )

( У тексті Положення слово "Держкомінформнауки" замінено словом
"Держінформнауки", а слова "Національна чи галузева академія наук"
у всіх відмінках - словами "національні академії наук" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 1320 від 21.12.2011 )

Загальні питання

1. Державна атестація науково-дослідних (науково-технічних) установ (далі - атестація) проводиться з метою оцінки ефективності діяльності установ, відповідності одержаних ними результатів державним пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності. ( Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1320 від 21.12.2011 )

Атестації підлягають науково-дослідні (науково-технічні) установи всіх форм власності, що внесені або претендують на внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Предметом атестації є визначення ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності науково-дослідних (науково-технічних) установ за напрямами: ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1320 від 21.12.2011 )

кадровий, науковий і науково-технічний потенціал; ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1320 від 21.12.2011 )

фінансування фундаментальних, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок; ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1320 від 21.12.2011 )

результативність наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1320 від 21.12.2011 ) ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1487 від 13.08.99 )

2. Державна атестація науково-дослідних (науково-технічних) установ, яким надається державна підтримка, проводиться не менш як один раз на п'ять років відповідно до цього Положення. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1487 від 13.08.99 )

3. Організаційно-методичне забезпечення державної атестації науково-дослідних (науково-технічних) установ покладається на Держінформнауки, а науково-дослідних (науково-технічних) установ національних академій наук - на їх президії. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1487 від 13.08.99, N 376 від 31.05.2010, N 675 від 21.07.2010, N 1320 від 21.12.2011 )

4. Атестація включає:

анкетування науково-дослідних (науково-технічних) установ;

галузеву експертизу зазначених установ з перевіркою в разі потреби анкетних відомостей;

міжгалузеву експертизу та визначення рейтингу науково-дослідних (науково-технічних) установ.

Анкетування науково-дослідних
(науково-технічних) установ

5. Для атестації науково-дослідна (науково-технічна) установа подає міністерству, іншому центральному органу виконавчої влади, національним академіям наук, у віданні яких вона перебуває, або Держінформнауки (якщо така підпорядкованість відсутня) анкету з відомостями про діяльність установи за три попередні календарні роки. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1817 від 27.12.2006 )

6. Анкета повинна включати відомості про:

наукові, науково-технічні та науково-педагогічні кадри (чисельність працівників, які виконують науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, чисельність докторів наук і кандидатів наук, аспірантів та докторантів);

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців;

організацію та рівень досліджень за певним науковим, науково-технічним напрямом, підрозділи та вчених, які забезпечують проведення таких досліджень;

основні результати наукової діяльності (кількість захищених кандидатських і докторських дисертацій, друкованих робіт, монографій, енциклопедій та словників, державних і відомчих стандартів, класифікаторів та кодифікаторів, підручників (посібників), статей у наукових виданнях, у тому числі в журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних);

практичну цінність результатів наукової і науково-технічної діяльності для окремих галузей та національної економіки в цілому, завершені прикладні науково-дослідні роботи, на основі яких проводяться дослідно-конструкторські розробки;

обсяг проектно-конструкторських і технологічних робіт із створення дослідних зразків (партій) (тис. гривень);

обсяг виконаних науково-технічних послуг (тис. гривень);

кількість робіт і розробок, спрямованих на створення і вдосконалення нової техніки, технічний рівень яких, зокрема, перевищує кращі світові аналоги, відповідає світовому рівню, є нижчим за рівень кращих світових аналогів;

кількість розробок, що впроваджені на власному підприємстві, на підприємствах галузей економіки України, інших країн СНД та країн далекого зарубіжжя;

наявність та міжнародне визнання наукових шкіл;

національне та міжнародне визнання наукових результатів (кількість одержаних премій (іменних, державних та міжнародних, премій та грантів Президента України, Кабінету Міністрів України, національних академій наук), грантів, фахівців, обраних членами іноземних академій та міжнародних наукових товариств);

міжнародні наукові зв'язки (кількість спеціалістів, що брали участь у міжнародних виставках та конференціях, проходили стажування або виконували спільні дослідження за кордоном, кількість міжнародних науково-практичних семінарів, конференцій тощо, проведених організацією, кількість міжнародних грантів);

матеріально-технічну та дослідно-експериментальну базу досліджень, наявність та ефективність використання сучасного високотехнологічного наукового обладнання;

унікальні наукові об'єкти, в тому числі ті, що становлять національне надбання;

фінансово-економічну діяльність та обсяг виконаних науково-дослідних, науково-технічних робіт і послуг, фундаментальних, прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок та їх фінансування;

інноваційну діяльність (встановлені за останні три роки зв'язки не менше ніж з трьома підприємствами, організаціями, установами, на яких використовуються розробки науково-дослідної (науково-технічної) установи, що здійснюються згідно з пріоритетними напрямами інноваційної діяльності), кількість охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності та укладених ліцензійних угод і контрактів на використання об'єктів інтелектуальної власності та ноу-хау);

інші відомості, що характеризують діяльність науково-дослідної (науково-технічної) установи. ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1320 від 21.12.2011 )

7. Форма анкети розробляється Держінформнауки разом із Держстатом, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, національними академіями наук та затверджується МОНмолодьспортом. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1320 від 21.12.2011 )

Галузева експертиза науково-дослідних
(науково-технічних) установ

8. Галузева експертиза науково-дослідних (науково-технічних) установ проводиться експертною комісією, утвореною міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, до сфери управління яких належить науково-дослідна (науково-технічна) установа. До складу експертної комісії включаються вчені та фахівці у відповідній галузі.

У разі коли науково-дослідна (науково-технічна) установа не належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, відповідну експертизу проводить експертна комісія Держінформнауки, до складу якої включаються працівники цього Агентства та фахівці з відповідних напрямів науково-технічних досліджень. ( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 675 від 21.07.2010, N 1320 від 21.12.2011 )

9. Експертна комісія:

визначає оцінку рівня наукових досліджень та практичної цінності їх результатів;

аналізує рівень науково-технічного потенціалу науково-дослідної (науково-технічної) установи та ефективність його використання;

оцінює фінансово-економічну діяльність науково-дослідної (науково-технічної) установи.

10. Результати проведеної експертною комісією експертизи розглядаються та затверджуються колегією міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить науково-дослідна (науково-технічна) установа, і подаються до Держінформнауки.

Експертиза науково-дослідних (науково-технічних)
установ, які перебувають у віданні національних
академій наук

10-1. Експертиза поданих на атестацію анкет науково-дослідних (науково-технічних) установ, які перебувають у віданні національних академій наук, проводиться у порядку, що встановлюється президією відповідної академії наук, яка затверджує результати експертизи та подає до Держінформнауки пропозиції щодо визначення рейтингу науково-дослідних (науково-технічних) установ, які перебувають у її віданні. ( Положення доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 1817 від 27.12.2006 )

Міжгалузева експертиза та визначення рейтингу
науково-дослідних (науково-технічних) установ

11. Міжгалузева експертиза науково-дослідних (науково-технічних) установ проводиться міжгалузевою експертною групою, склад якої визначається Держінформнауки та затверджується МОНмолодьспортом. Регламент роботи міжгалузевої експертної групи розробляється Держінформнауки та затверджується МОНмолодьспортом.

Держінформнауки подає на розгляд міжгалузевої експертної групи затверджені в установленому порядку результати галузевої експертизи науково-дослідних (науково-технічних) установ та результати експертизи науково-дослідних (науково-технічних) установ, які перебувають у віданні національних академій наук. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1817 від 27.12.2006; в редакції Постанови КМ N 1320 від 21.12.2011 )

12. Міжгалузева експертна група визначає:

систему функціональних ознак та критерії оцінки науково-дослідних (науково-технічних) установ з урахуванням специфіки їх діяльності;

рейтинг науково-дослідних (науково-технічних) установ з урахуванням статистичних даних (питомих показників), критеріїв оцінки та результатів галузевої експертизи.

( Розділ "Експертиза та визначення рейтингу науково-дослідних (науково-технічних) установ, які належать до сфери управління Національної чи галузевої академії наук" виключено на підставі Постанови КМ N 1817 від 27.12.2006 )

( Розділ "Підготовка пропозицій щодо державної підтримки науково-дослідних (науково-технічних) установ" виключено на підставі Постанови КМ N 1817 від 27.12.2006 )

Атестація науково-дослідної (науково-технічної)
діяльності вищих навчальних закладів

( Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1487 від 13.08.99 )

15. Атестація науково-дослідної (науково-технічної) діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які пройшли акредитацію згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 978 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1491), проводиться відповідно до цього Положення. ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1487 від 13.08.99; в редакції Постанови КМ N 1320 від 21.12.2011 )