Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 жовтня 2008 р. N 926
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1019 від 12 листопада 2008
р.)

(Дію Постанови зупинено на підставі Указу
Президента України
N 998/2008 від 5 листопада 2008 ро
к
у)

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2002 р. N 4
49

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. N 449 "Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 753) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2008 р. N 926

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 2 квітня 2002 р. N 449

1. Доповнити пункт 2 постанови після слів "державні акти на право власності на землю" словами ", державні акти на право власності на земельну ділянку".

2. Форму державного акта на право власності на земельну ділянку, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

               "Зразок

           Державний Герб України

             ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на право власності на земельну ділянку

Серія _______ N ______

Державний акт на право власності на земельну ділянку видано
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові громадянина України,
__________________________________________________________________
іноземного громадянина, особи без громадянства,
__________________________________________________________________
особи, уповноваженої співвласниками земельної ділянки,
_________________________________________________________________,
або найменування юридичної особи)

-------------------------------
| | | | | | | | | | |
-------------------------------

(ідентифікаційний номер відповідно до Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів або ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

який (яка) проживає (розміщується) __________________________
__________________________________________________________________
(адреса місце проживання, місцезнаходження)

і на підставі ____________________________________________________
(дата прийняття і номер рішення органу виконавчої влади
__________________________________________________________________
або органу місцевого самоврядування, цивільно-правової угоди,
__________________________________________________________________
рішення суду, свідоцтва про право на спадщину)

є власником земельної ділянки площею _____________________________
(гектарів)

у межах згідно з планом (у разі виникнення права спільної
власності на земельну ділянку до акта додається список її
співвласників).

Земельна ділянка розташована ________________________________
__________________________________________________________________
(вулиця, населений пункт, район, область)

Цільове призначення земельної ділянки _______________________
__________________________________________________________________

                ПЛАН
меж земельної ділянки

      Кадастровий номер земельної ділянки ________


ОПИС МЕЖ

А ____________________ Начальник ___________________________
(найменування державного органу
Б ____________________ земельних ресурсів)
МП
В ____________________ __________ ______________
(підпис) (прізвище)
Г ____________________
Масштаб 1: ________

           Обмеження (обтяження)
щодо використання земельної ділянки
або її частини

------------------------------------------------------------------
|Номер | Площа | Зміст | Підстава |Строк дії | Дата і |
| на | земельної |обмеження |встановле- |обмеження | номер |
|плані | ділянки, |(обтяжен- | ння |(обтяжен- |реєстрації|
| | щодо | ня) |обмеження | ня) |обмеження |
| |використання| |(обтяження)| |(обтяжен- |
| | якої | | | | ня) |
| |встановлено | | | | |
| | обмеження | | | | |
| |(обтяження),| | | | |
| | гектарів | | | | |
------------------------------------------------------------------

   Державний акт складено у двох примірниках, один з яких
передано власникові земельної ділянки, другий зберігається в
__________________________________________________________________
(найменування державного органу земельних ресурсів)

Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів
на право власності на землю та на право постійного користування
землею, договорів оренди землі за N _________

МП Начальник ___________________________________________
(найменування державного органу земельних ресурсів)

_______________ __________________
(підпис) (прізвище)

___ _________________ ____ р.

Посадова особа,
яка здійснила реєстрацію акта ______________________________

_____________ _______________
(підпис) (прізвище)

___ _________________ ____ р.

                        Додаток
до державного акта на право
власності на земельну ділянку

                      Серія     N

               СПИСОК
співвласників земельної ділянки

------------------------------------------------------------------
| Поряд- | Прізвище, |Ідентифікацій-| Адреса | Частка у |
| ковий | ім'я та по | ний номер | | спільній |
| номер | батькові |відповідно до | | власності |
| | фізичної | Державного | | |
| | особи, | реєстру | | |
| |найменування |фізичних осіб | | |
| | юридичної | - платників | | |
| | особи | податків та | | |
| | | інших | | |
| | | обов'язкових | | |
| | | платежів або | | |
| | |ідентифікацій-| | |
| | |ний код згідно| | |
| | | з ЄДРПОУ | | |
------------------------------------------------------------------

   МП Начальник _______________________________________________
(найменування державного органу земельних ресурсів)

_______________ ___________________
(підпис) (прізвище)

___ _______________ ____ р.".