Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 квітня 2002 р. N 449
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 483 від 3 червня 2013
р.)

Про затвердження форм державного акта на
право власності на земельну ділянку та
державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 926 від 16.10.20
08 )

Відповідно до статті 126 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити форми державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, що додаються.

Державному комітету по земельних ресурсах забезпечити виготовлення та зберігання бланків державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою.

2. Встановити, що раніше видані державні акти на право приватної власності на землю, державні акти на право власності на землю, державні акти на право власності на земельну ділянку та державні акти на право постійного користування землею залишаються чинними і підлягають заміні у разі добровільного звернення громадян або юридичних осіб. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 926 від 16.10.2008 )

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 р. N 440 "Про порядок подання заяви (клопотання) про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та форму державного акта на право власності на землю" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 12, ст. 479) в частині затвердження форми державного акта на право власності на землю.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2002 р. N 449

Зразок

           Державний Герб України

             ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на право власності на земельну ділянку

           Серія _______ N ______

Державний акт на право власності на земельну ділянку видано
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові громадянина України,
__________________________________________________________________
іноземного громадянина, особи без громадянства,
__________________________________________________________________
особи, уповноваженої співвласниками земельної ділянки,
_________________________________________________________________,
або найменування юридичної особи)

         -------------------------------
| | | | | | | | | | |
-------------------------------

   (ідентифікаційний номер відповідно до Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів або ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

   який (яка) проживає (розміщується) __________________________
__________________________________________________________________
(адреса місце проживання, місцезнаходження)

і на підставі ____________________________________________________
(дата прийняття і номер рішення органу виконавчої влади
__________________________________________________________________
або органу місцевого самоврядування, цивільно-правової угоди,
__________________________________________________________________
рішення суду, свідоцтва про право на спадщину)

є власником земельної ділянки площею _____________________________
(гектарів)

   у межах згідно з планом (у разі виникнення права спільної
власності на земельну ділянку до акта додається список її
співвласників).

   Земельна ділянка розташована ________________________________
__________________________________________________________________
(вулиця, населений пункт, район, область)

   Цільове призначення земельної ділянки _______________________
__________________________________________________________________

                ПЛАН
меж земельної ділянки

      Кадастровий номер земельної ділянки ________

    ОПИС МЕЖ

А ____________________   Начальник ___________________________
(найменування державного органу
Б ____________________ земельних ресурсів)
МП
В ____________________ __________ ______________
(підпис) (прізвище)
Г ____________________
Масштаб 1: ________

           Обмеження (обтяження)
щодо використання земельної ділянки
або її частини

------------------------------------------------------------------
|Номер | Площа | Зміст | Підстава |Строк дії | Дата і |
| на | земельної |обмеження |встановле- |обмеження | номер |
|плані | ділянки, |(обтяжен- | ння |(обтяжен- |реєстрації|
| | щодо | ня) |обмеження | ня) |обмеження |
| |використання| |(обтяження)| |(обтяжен- |
| | якої | | | | ня) |
| |встановлено | | | | |
| | обмеження | | | | |
| |(обтяження),| | | | |
| | гектарів | | | | |
------------------------------------------------------------------

   Державний акт складено у двох примірниках, один з яких
передано власникові земельної ділянки, другий зберігається в
__________________________________________________________________
(найменування державного органу земельних ресурсів)

   Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів
на право власності на землю та на право постійного користування
землею, договорів оренди землі за N _________

   МП   Начальник ___________________________________________
(найменування державного органу земельних ресурсів)

                _______________ __________________
(підпис) (прізвище)

   ___ _________________ ____ р.

   Посадова особа,
яка здійснила реєстрацію акта ______________________________

                  _____________ _______________
(підпис) (прізвище)

   ___ _________________ ____ р.

Додаток
до державного акта на право
власності на земельну ділянку

                      Серія     N

               СПИСОК
співвласників земельної ділянки

------------------------------------------------------------------
| Поряд- | Прізвище, |Ідентифікацій-| Адреса | Частка у |
| ковий | ім'я та по | ний номер | | спільній |
| номер | батькові |відповідно до | | власності |
| | фізичної | Державного | | |
| | особи, | реєстру | | |
| |найменування |фізичних осіб | | |
| | юридичної | - платників | | |
| | особи | податків та | | |
| | | інших | | |
| | | обов'язкових | | |
| | | платежів або | | |
| | |ідентифікацій-| | |
| | |ний код згідно| | |
| | | з ЄДРПОУ | | |
------------------------------------------------------------------

   МП Начальник _______________________________________________
(найменування державного органу земельних ресурсів)

             _______________  ___________________
(підпис) (прізвище)

   ___ _______________ ____ р.

( Форма державного акта в редакції Постанови КМ N 926 від 16.10.2008 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2002 р. N 449

Зразок

           Державний Герб України

             ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на право постійного користування земельною ділянкою

           Серія _______ N ________

   Державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою видано __________________________________________________
(назва юридичної особи та її
__________________________________________________________________
місцезнаходження - адреса)
і на підставі рішення органу державної влади або органу місцевого
самоврядування ___________________________________________________
(назва органу, дата і номер рішення)
__________________________________________________________________
є постійним користувачем земельної ділянки площею ________________
(гектарів або
_____________ у межах згідно з планом.
кв. метрів)

   Земельна ділянка розташована ________________________________
(адреса - вулиця,
__________________________________________________________________
населений пункт, район, область)

Цільове призначення (використання) земельної ділянки ________
__________________________________________________________________

   Державний акт складено у двох примірниках, перший з яких
передано постійному користувачу земельної ділянки, другий
зберігається у ___________________________________________________
(назва державного органу земельних ресурсів)

   Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів
на право власності на землю та на право постійного користування
землею, договорів оренди землі за N _________

   Голова ______________________________________________________
(назва місцевої державної адміністрації або
_____________________________________________________________
органу місцевого самоврядування)

МП       _______________        _________________
(підпис) (прізвище)

   Начальник ___________________________________________________
(назва державного органу земельних ресурсів)

        _______________        _________________
(підпис) (прізвище)

"___" _________________ ____ р.

                ПЛАН
меж земельної ділянки

     Кадастровий номер земельної ділянки __________

    ОПИС МЕЖ

А ____________________   Начальник _________________ управління
(відділу) земельних ресурсів
Б ____________________
МП
В ____________________ __________ ______________
(підпис) (прізвище)
Г ____________________
Масштаб 1: ________