Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 87 від 31.03.99
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 1999 р. за N 391/3684

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 73 від 07.02.20
13)

Про затвердження Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства фінансів
N 989 від 25.11.20
02
N 868 від 14.12.20
05
N 1213 від 19.12.20
06
N 1125 від 25.09.20
09
N 1396 від 30.11.20
09 )

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706, наказую:

1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України такі Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (додаються):

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

2 "Баланс".

3 "Звіт про фінансові результати".

4 "Звіт про рух грошових коштів".

5 "Звіт про власний капітал".

2. Встановити, що вказані Положення (стандарти) 1-5 застосовуються для складання бухгалтерської звітності за операціями, що відбуваються з 2000 року. Пункти 39-45 Положення (стандарту) 3 "Звіт про фінансові результати" застосовуються для заповнення відповідного розділу показників за період, в якому набуває чинності Положення (стандарт) 24 "Прибуток на акцію".

3. Передбачити, що інші нормативні акти Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку діють у частині, що не суперечить вищенаведеним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Заступник Міністра А.В.ЛИТВИН

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
31.03.99 N 87

Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.

2. Норми цього Положення (стандарту) слід застосовувати до фінансової звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності, а також бюджетних установ та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - установи) і консолідованої фінансової звітності. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 989 від 25.11.2002, N 1396 від 30.11.2009 )

3. Терміни, що використовуються у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення: ( Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 )

Активи - ресурси, контрольовані підприємством/установою в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства/установи, який відображає на певну дату активи, зобов'язання і власний капітал. ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

Бухгалтерська звітність - звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Власний капітал - частина в активах підприємства/установи, що залишається після вирахування зобов'язань. ( Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу /установи протягом звітного періоду. ( Абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

Звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства/установи. ( Абзац дев'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства/установи у звітному періоді. ( Абзац десятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

Зобов'язання - заборгованість підприємства/установи, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства/установи, що втілюють у собі економічні вигоди. ( Абзац одинадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

Консолідована фінансова звітність - звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. ( Абзац дванадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989 від 25.11.2002 )

Користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства/установи для прийняття рішень. ( Абзац тринадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством/установою для складання та подання фінансової звітності. ( Абзац чотирнадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

Примітки до фінансових звітів - сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обгрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

Розкриття - надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності.

Стаття - елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Положенням (стандартом).

Суттєва інформація - інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та керівництвом підприємства/установи. ( Абзац дев'ятнадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства/установи за звітний період. ( Абзац двадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

Мета фінансової звітності

4. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства/установи. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

5. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.

6. Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

придбання, продажу та володіння цінними паперами;

участі в капіталі підприємства;

оцінки якості управління;

оцінки здатності підприємства/установи своєчасно виконувати свої зобов'язання;

забезпеченості зобов'язань підприємства/установи;

визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

регулювання діяльності підприємства/установи;

інших рішень. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

7. Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

Склад та елементи фінансової звітності

8. Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.

9. Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами).

10. Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;

оцінка статті може бути достовірно визначена.

11. До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.

У рядках форм фінансової звітності, які не мають показників, ставиться прочерк. ( Пункт 11 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Мінфіну N 989 від 25.11.2002 )

Звітний період

12. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства/установи складається на кінець останнього дня звітного періоду. ( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

13. Перший звітний період новоствореного підприємства/установи може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців, новоствореної установи - може бути меншим, але не більшим за 12 місяців (бюджетного року). Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

Якісні характеристики фінансової звітності

14. Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.

15. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скорегувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

16. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

17. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

фінансові звіти підприємства/установи за різні періоди;

фінансові звіти різних підприємств/установ.

Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни. Установлення і зміни облікової політики підприємства здійснюються за рішенням власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи). Облікова політика підприємств державного, комунального секторів економіки визначається у розпорядчому документі, який приймається підприємством відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213. ( Абзац четвертий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 868 від 14.12.2005, N 1213 від 19.12.2006 )

Облікова політика установи визначається за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів або органом, до сфери управління якого належить установа. ( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 ) ( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

Принципи підготовки фінансової звітності

18. Фінансова звітність підприємства/установи формується з дотриманням таких принципів: ( Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства/установи, виходячи з припущення, що діяльність триватиме далі; ( Абзац третій пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства/установи на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності; ( Абзац четвертий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;

повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством/установою обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності; ( Абзац восьмий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства/установи; ( Абзац дев'ятий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства/установи у фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці. ( Абзац одинадцятий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

Розкриття інформації у фінансовій звітності

19. Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про:

підприємство/установа;

дату звітності та звітний період;

валюту звітності та одиницю її виміру;

відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього року; ( Абзац п'ятий пункту 19 в редакції Наказу Мінфіну N 989 від 25.11.2002 )

облікову політику підприємства/установи та її зміни;

консолідацію фінансових звітів;

припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

обмеження щодо володіння активами;

участь у спільних підприємствах;

виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними коригування;

переоцінку статей фінансових звітів;

іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами). ( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

20. Інформація про підприємство/установу, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає: ( Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства/установи (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу); ( Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

короткий опис основної діяльності підприємства/установи; ( Абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство/установа, або назву його материнської (холдингової) компанії; ( Абзац четвертий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

середню кількість працівників підприємства/установи протягом звітного періоду; ( Абзац п'ятий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009, N 1396 від 30.11.2009 )

дату затвердження звітності та орган управління підприємством, що її затвердив. ( Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 )

21. Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого цим Положенням (стандартом), то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.

22. У фінансовій звітності повинна бути вказана валюта, в якій відображені елементи звітності, та одиниця її виміру.

Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.

23. Підприємство/установа розкриває інформацію про обрану облікову політику шляхом опису: ( Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

23.1. Принципів оцінки статей звітності.

23.2. Методів обліку щодо окремих статей звітності.

24. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.

25. У примітках до фінансових звітів слід розкривати:

25.1. Облікову політику підприємства/установи. ( Підпункт 25.1 пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 )

25.2. Інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами).

25.3. Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко