Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 грудня 2007 р. N 1396
Київ

Про ліцензування господарської діяльності,
пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

( Назва Постанови в редакції Постанови КМ
N 551 від 23.05.201
1 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 94 від 27.02.20
08
N 941 від 22.10.20
08
N 551 від 23.05.2011
N 849 від 10.08.201
1 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 551 від 23.05.2011 )

2. Установити, що ліцензії, видані до 1 січня 2008 р., діють до закінчення встановлених у них строків. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 94 від 27.02.2008 )

3. Міністерству регіонального розвитку та будівництва, Міністерству юстиції разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади підготувати та подати до 1 березня 2008 р. Кабінетові Міністрів України законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо визначення переліку видів господарської діяльності у будівництві, що підлягають ліцензуванню.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 р. і діє до 1 січня 2012 року. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 551 від 23.05.2011 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2007 р. N 1396

Порядок
ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із
створенням об'єктів архітектури

( Назва Порядку в редакції Постанови КМ N 551 від 23.05.2011 )

1. Цей Порядок, що розроблений відповідно до Законів України "Про архітектурну діяльність" ( 687-14 ) та "Про основи містобудування" ( 2780-12 ), встановлює загальні вимоги до ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури на території України (далі - будівельна діяльність).

( Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 941 від 22.10.2008 )

( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 551 від 23.05.2011 )

2. Юридична особа та фізична особа (підприємець) - суб'єкти господарської діяльності (далі - суб'єкти будівельної діяльності), що мають намір провадити будівельну діяльність, повинні отримати ліцензію згідно з цим Порядком.

3. Ліцензування будівельної діяльності та контроль за додержанням ліцензійних умов здійснюється Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами (далі - орган ліцензування). ( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 941 від 22.10.2008 )

Кваліфікаційні, організаційні та інші вимоги щодо провадження господарської діяльності у будівництві встановлюються ліцензійними умовами провадження такої діяльності, які затверджуються в установленому законодавством порядку. ( Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ N 941 від 22.10.2008 )

При органі ліцензування утворюється ліцензійна комісія, що діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку Мінрегіонбудом.

4. Державна архітектурно-будівельна інспекція здійснює нормативно-методичне забезпечення ліцензування будівельної діяльності. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 941 від 22.10.2008 )

5. Суб'єкт будівельної діяльності подає або надсилає поштою до органу ліцензування:

заяву про видачу ліцензії, в якій повинні міститися відомості про суб'єкта будівельної діяльності - заявника (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, контактні телефони - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний код, банківські реквізити, контактні дані - для фізичної особи (підприємця);

перелік робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які заявник має намір виконати.

До заяви додаються:

виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчені нотаріально або органом, який видав документи. ( Абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

За наявності у заявника відокремленого структурного підрозділу, який має намір провадити будівельну діяльність, додаються копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; ( Абзац шостий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 941 від 22.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт;

висновок установи, організації, уповноважених органом ліцензування на проведення експертизи.

6. У разі коли суб'єкт будівельної діяльності подав документи не в повному обсязі або в них виявлено невідповідність вимогам цього Порядку та законодавства, орган ліцензування повертає їх заявникові разом з відповідним письмовим повідомленням у десятиденний строк з дня надходження заяви про видачу ліцензії.

Після усунення зазначених недоліків заявник може подати заяву повторно.

7. Орган ліцензування розглядає подану заяву і протягом 10 робочих днів з дня її надходження надсилає матеріали до ліцензійної комісії.

8. Ліцензійна комісія розглядає протягом 10 робочих днів документи, зазначені у пункті 5 цього Порядку, з метою встановлення їх відповідності ліцензійним умовам та готує висновок.

9. Орган ліцензування на підставі висновку ліцензійної комісії приймає протягом семи робочих днів з дати його надходження рішення про видачу ліцензії із визначенням у додатку до ліцензії переліку робіт, про що письмово повідомляє заявника. ( Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ N 941 від 22.10.2008 )

У разі подання ліцензійною комісією висновку про невідповідність поданих суб'єктом будівельної діяльності документів ліцензійним умовам та неспроможність виконувати роботи згідно з поданим переліком орган ліцензування приймає протягом трьох робочих днів з дня отримання висновку рішення про відмову у видачі ліцензії, про що письмово повідомляє заявника.

10. У ліцензії зазначається:

найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;

вид господарської діяльності, на право провадження якого видається ліцензія;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (підприємця);

ідентифікаційний код юридичної особи або фізичної особи (підприємця) - платника податків та інших обов'язкових платежів;

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи (підприємця);

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;

строк дії ліцензії;

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;

дата видачі ліцензії;

інформація про наявність додатка до ліцензії (із зазначенням кількості сторінок) з переліком робіт.

Ліцензія та додаток до неї підписуються керівником органу ліцензування або його заступником та скріплюються печаткою цього органу.

11. Кожному відокремленому структурному підрозділу, який провадитиме будівельну діяльність на підставі виданої суб'єкту будівельної діяльності ліцензії, орган ліцензування видає засвідчені ним копію ліцензії та додатка до неї, про що вноситься запис до журналу реєстрації виданих ліцензій.

Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право відокремленого структурного підрозділу суб'єкта будівельної діяльності на провадження будівельної діяльності. ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 941 від 22.10.2008 )

12. Строк дії ліцензії становить п'ять років, а для суб'єктів будівельної діяльності, які отримують її вперше, - три роки.

13. Оформлення ліцензії здійснюється протягом трьох робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу ліцензії.

14. Плата за видачу ліцензії справляється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 48, ст. 2093).

15. Протягом строку дії ліцензії до переліку робіт за рішенням органу ліцензування, прийнятим на підставі письмового звернення заявника, можуть вноситися зміни.

Питання про внесення змін до переліку робіт розглядається згідно з цим Порядком.

У разі прийняття рішення про внесення змін до переліку робіт орган ліцензування затверджує зазначені зміни і оформляє їх окремим додатком, про що робиться відмітка на бланку ліцензії. ( Абзац третій пункту 15 в редакції Постанови КМ N 941 від 22.10.2008 )

16. Суб'єкт будівельної діяльності, який має намір провадити зазначений у ліцензії вид будівельної діяльності після закінчення строку її дії, повинен звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії відповідно до цього Порядку. ( Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 941 від 22.10.2008 )

17. Переоформлення виданої ліцензії здійснюється органом ліцензування у разі зміни:

найменування юридичної особи (якщо така зміна не пов'язана з реорганізацією) або прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи (підприємця);

місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи (підприємця).

Для переоформлення ліцензії заявник зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати виникнення підстав для її переоформлення подати органу ліцензування: ( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 941 від 22.10.2008 )

заяву; ( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 941 від 22.10.2008 )

ліцензію, яка підлягає переоформленню; ( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 941 від 22.10.2008 )

виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа. ( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 941 від 22.10.2008; абзац сьомий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 від 10.08.2011 )

Одночасно з переоформленням ліцензії орган ліцензування видає засвідчені ним копії ліцензії з додатками для кожного відокремленого структурного підрозділу, який провадить будівельну діяльність. ( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 941 від 22.10.2008 )

Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася. ( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 941 від 22.10.2008 )

18. У разі втрати або пошкодження ліцензії чи додатка до неї орган ліцензування видає дублікат ліцензії разом з додатком протягом 10 робочих днів після надходження від суб'єкта будівельної діяльності заяви, розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату ліцензії та подання документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строк, який зазначений у втраченій або пошкодженій ліцензії.

19. Суб'єкт будівельної діяльності, що подав заяву та документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити будівельну діяльність на підставі довідки органу ліцензування про подання заяви про видачу дубліката ліцензії.

Після видачі дубліката ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена.

20. Орган ліцензування має право:

анулювати видану ліцензію;

зупинити дію ліцензії;

прийняти рішення про усунення суб'єктом будівельної діяльності порушень, пов'язаних з додержанням ліцензійних умов провадження будівельної діяльності.

21. Підставами для анулювання ліцензії є:

заява суб'єкта будівельної діяльності про анулювання ліцензії;

рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи (підприємця);

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом будівельної діяльності для отримання ліцензії;

акт про невиконання рішення органу ліцензування про усунення порушень, пов'язаних з додержанням ліцензійних умов провадження будівельної діяльності, вимог нормативно-правових актів, що були підставою для прийняття рішення про усунення таких порушень;

акт про повторне протягом року порушення суб'єктом будівельної діяльності ліцензійних умов провадження будівельної діяльності або вимог нормативно-правових актів;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

акт комісії з розслідування причин аварії на будівництві об'єкта, що призвела до загибелі людей або тяжких екологічних наслідків;

неможливість суб'єкта будівельної діяльності забезпечити виконання ліцензійних умов;

акт про відмову суб'єкта будівельної діяльності від проведення органом ліцензування перевірки.

22. Підставами для зупинення дії ліцензії є:

акт перевірки суб'єкта будівельної діяльності щодо порушення ліцензійних умов, якщо виявлені порушення неможливо усунути у процесі провадження будівельної діяльності;

акт комісії з розслідування причин аварії на будівництві об'єкта, що не призвела до загибелі людей або тяжких екологічних наслідків.

23. Прийняття рішень органом ліцензування про зупинення та анулювання ліцензії здійснюється за результатами розгляду зазначених питань на засіданні ліцензійної комісії.

Про зупинення дії або анулювання ліцензії орган ліцензування інформує органи державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта будівельної діяльності та його відокремлених структурних підрозділів. ( Абзац другий пункту 23 в редакції Постанови КМ N 941 від 22.10.2008 )

24. У разі анулювання ліцензії суб'єкт будівельної діяльності має право звернутись із письмовою заявою про отримання нової ліцензії для продовження будівельної діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії.