Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 грудня 2007 р. N 1387
Київ

Про затвердження Порядку ліцензування
діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
та внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698
і від 4 липня 2001 р. N 756

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 929 від 12.10.20
10
N 1125 від 02.11.20
11 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2003 р., N 27, ст. 1327; 2004 р., N 36, ст. 2390, N 46, ст. 3046; 2005 р., N 34, ст. 2033) і від 4 липня 2001 р. N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1212; 2002 р., N 47, ст. 2148) зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2007 р. N 1387

Порядок
ліцензування діяльності, пов'язаної
з обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру ліцензування діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів ( 770-2000 ), розроблення, виробництва, виготовлення та зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку (далі - діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів).

2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, зареєстрованих в установленому законодавством порядку як юридичні особи, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності (далі - суб'єкт господарювання).

3. Ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, проводить ДСКН (далі - орган ліцензування).

Ліцензійні умови провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та порядок здійснення контролю за їх додержанням затверджуються ДСКН разом з Держкомпідприємництвом. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 929 від 12.10.2010 )

4. Ліцензія на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається суб'єкту господарювання на один або кілька видів діяльності строком на п'ять років.

Видача ліцензії або відмова у її видачі

5. Необхідною умовою для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, є наявність:

відповідної матеріально-технічної бази, зокрема для ведення обліку та забезпечення схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

нормативно-технічної документації;

кваліфікованого персоналу.

6. Для отримання ліцензії суб'єкт господарювання, який має намір провадити діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, подає особисто або через уповноважений ним орган чи особу органові ліцензування:

заяву, в якій зазначаються його найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код; вид діяльності, на провадження якої суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію. У разі наявності у суб'єкта господарювання філій чи інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у заяві зазначається їх місцезнаходження;

копію свідоцтва про державну реєстрацію;

документи, на підставі яких провадиться діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, суб'єктом господарювання або його філіями чи іншими відокремленими підрозділами.

Філії чи інші відокремлені підрозділи провадять діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на підставі засвідченої органом ліцензування копії виданої ліцензії.

7. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються органом ліцензування згідно з описом з внесенням позначки про дату їх прийняття та за підписом відповідальної особи. Копія такого опису видається суб'єкту господарювання.

Подані суб'єктом господарювання документи оформляються органом ліцензування в окрему ліцензійну справу.

8. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, розглядаються органом ліцензування протягом 10 днів з дати надходження заяви. За результатами розгляду приймається рішення про видачу ліцензії або відмову.

У разі коли заява про видачу ліцензії подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, або документи оформлені з порушенням установлених вимог, орган ліцензування письмово повідомляє у десятиденний строк суб'єкту господарювання про виявлені недоліки.

Суб'єкт господарювання має право після усунення виявлених недоліків повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в установленому порядку.

9. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

1) недостовірність відомостей, що містяться у поданих суб'єктом господарювання документах;

2) неможливість виконання суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження виду діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що зазначений в заяві про видачу ліцензії;

3) відсутність у суб'єкта господарювання визначених органом ліцензування умов, що необхідні для безпечного провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, ведення їх обліку і забезпечення схоронності;

4) наявність серед керівництва чи працівників суб'єкта господарювання осіб з числа тих, що мають безпосередній доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:

яким за результатами медичного огляду установлено діагноз психічного розладу, пов'язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також осіб, визнаних не придатними до провадження окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

у яких не знято чи не погашено в установленому порядку судимість за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину або злочину, пов'язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

10. Орган ліцензування письмово інформує суб'єкта господарювання про рішення щодо видачі ліцензії або відмови протягом трьох робочих днів з дати його прийняття. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначається підстава.

11. Ліцензія видається суб'єкту господарювання або його уповноваженому представнику протягом трьох робочих днів починаючи з дати надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

12. Орган ліцензування видає суб'єкту господарювання для кожних його філії чи іншого відокремленого підрозділу, які провадитимуть діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, засвідчені копії виданої ліцензії, що реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій.

Засвідчена копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії чи іншого відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

13. Суб'єкт господарювання у разі утворення ним нової філії чи іншого відокремленого підрозділу, які мають намір провадити діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, подає особисто або через уповноважений ним орган чи особу органові ліцензування заяву про видачу копії ліцензії та інші передбачені цим Порядком документи.

14. У разі ліквідації філії чи іншого відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання, які провадили діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, згідно з виданою ліцензією, або припинення провадження такої діяльності суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації зазначених філії чи підрозділу або припинення ними діяльності подати органові ліцензування відповідну письмову інформацію. Орган ліцензування не пізніше наступного робочого дня з дати надходження зазначеної інформації вносить відповідні зміни до ліцензійного реєстру.

15. Відомості про видачу ліцензії вносяться до журналу обліку заяв та виданих ліцензій і ліцензійного реєстру.

16. У разі коли суб'єкт господарювання протягом 30 календарних днів з дати надсилання йому повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за її видачу, або не звернувся для отриманням ліцензії, орган ліцензування має право скасувати рішення про видачу ліцензії або визнати таку ліцензію недійсною.

17. Суб'єкт господарювання може подати органові ліцензування нову заяву про видачу ліцензії у разі відмови на підставі:

виявлення недостовірних відомостей у поданих суб'єктом господарювання документах - не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову;

невиконання суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження виду діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що зазначений у заяві про видачу ліцензії, - після усунення причин, що стали підставою для відмови.

18. Суб'єкт господарювання, який має намір продовжувати провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинен після закінчення строку дії ліцензії отримати в установленому порядку нову ліцензію, що видається не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.

19. Переоформлення ліцензії здійснюється у разі зміни:

найменування суб'єкта господарювання (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи);

місцезнаходження суб'єкта господарювання;

виду діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

20. Суб'єкт господарювання для переоформлення ліцензії зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати виникнення підстав для переоформлення подати органові ліцензування відповідну заяву разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, і документами, які підтверджують необхідність переоформлення ліцензії, або засвідченими в установленому порядку їх копіями.

Орган ліцензування після надходження зазначених документів видає суб'єкту господарювання довідку про подання заяви про переоформлення ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на підставі якої суб'єкт господарювання може тимчасово провадити діяльність.

Орган ліцензування зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, видати переоформлену ліцензію.

Ліцензія, переоформлення якої зумовлене зміною виду діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, переоформляється в порядку і строки, передбачені для видачі ліцензії.

Відомості про переоформлення ліцензії вносяться органом ліцензування до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати переоформлення.

21. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформляється. Не переоформлена в установлений строк ліцензія недійсна.

22. Суб'єкт господарювання зобов'язаний повідомити протягом 10 робочих днів органові ліцензування про зміну відомостей, що містяться в документах, які додаються до заяви про видачу ліцензії, з поданням йому документів, що підтверджують зазначені зміни, або їх копії, засвідчені в установленому порядку.

23. Орган ліцензування може прийняти рішення про анулювання ліцензії, якщо на підставі поданих суб'єктом господарювання документів встановлено, що суб'єкт господарювання не в змозі забезпечити виконання ліцензійних умов провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Видача дубліката ліцензії

24. Дублікат ліцензії видається у разі втрати чи пошкодження ліцензії.

У разі втрати ліцензії суб'єкт господарювання зобов'язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії.

Непридатний до використання внаслідок пошкодження бланк ліцензії подається суб'єктом господарювання органові ліцензування разом з відповідною заявою.

25. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

Суб'єкт господарювання, який подав заяву та документи, необхідні для видачі дубліката ліцензії, може тимчасово провадити діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, яка видається органом ліцензування.

26. Суб'єкт господарювання для видачі дубліката ліцензії подає разом з відповідною заявою документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

27. Орган ліцензування зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії видати такий дублікат та внести не пізніше наступного робочого дня з дати видачі дубліката ліцензії відповідні зміни до ліцензійного реєстру.

Анулювання ліцензії

28. Ліцензія анулюється у разі:

1) подання суб'єктом господарювання відповідної заяви;

2) складення акта про повторне порушення суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

3) прийняття рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

4) виявлення недостовірних відомостей у поданих суб'єктом господарювання документах;

5) установлення факту:

передачі ліцензії або її копії іншому суб'єкту господарювання для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

несвоєчасного подання інформації про зміну відомостей, що містяться у документах, які додаються до заяви про видачу ліцензії;

невиконання суб'єктом господарювання вимог розпорядження органу ліцензування про усунення порушення ліцензійних умов провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

невиконання суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження виду діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

перешкоджання суб'єктом господарювання представникам органу ліцензування або Держкомпідприємництва у проведенні перевірки.

29. Питання про анулювання ліцензії розглядається органом ліцензування у присутності суб'єкта господарювання або його представників на підставі актів про:

установлення факту несвоєчасного подання інформації про зміну відомостей, що містяться в документах, які додаються до заяви про видачу ліцензії;

виявлення недостовірних відомостей у поданих суб'єктом господарювання документах;

установлення факту передачі ліцензії іншому суб'єкту господарювання для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

невиконання вимог розпорядження органу ліцензування про усунення порушення ліцензійних умов провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

30. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, акта про встановлення факту несвоєчасного подання інформації про зміну відомостей, що містяться в документах, які додаються до заяви про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у поданих суб'єктом господарювання документах, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншому суб'єкту господарювання для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, акта про невиконання вимог розпорядження органу ліцензування про усунення порушення ліцензійних умов провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, нова ліцензія на право провадження того самого виду діяльності видається суб'єкту господарювання не раніше ніж через рік, починаючи з дати прийняття рішення органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

31. Рішення про анулювання ліцензії оформлюється наказом органу ліцензування протягом 10 робочих днів з дати виникнення підстави та видається не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати його прийняття або надсилається суб'єкту господарювання поштою разом з листом, в якому зазначається підстава.

32. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через 10 днів з дати його прийняття.

Суб'єкт господарювання може оскаржити рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії до експертно-апеляційної ради протягом 10 днів з дати його прийняття. До прийняття відповідного рішення експертно-апеляційною радою дія рішення органу ліцензування зупиняється.

33. Протягом робочого дня, що настає після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії, орган ліцензування робить у ліцензійному реєстрі запис про дату та номер такого рішення.

34. Суб'єкт господарювання зобов'язаний припинити провадження раніше дозволеної діяльності у разі прийняття рішення органом ліцензування про анулювання ліцензії і протягом 10 днів з дати надходження такого рішення надіслати рекомендованим листом органові ліцензування перший примірник ліцензії та повідомлення про припинення раніше дозволеної діяльності.

35. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

Плата за видачу ліцензії

36. Розмір та порядок справляння плати за видачу ліцензії, її копії, переоформлення та видачу дубліката визначається постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 48, ст. 2093).

37. Плата за видачу ліцензії (її копії та дубліката) і переоформлення вноситься після прийняття відповідного рішення.

Ліцензійні справи та Єдиний ліцензійний реєстр

38. Орган ліцензування після надходження заяви про видачу ліцензії формує щодо кожного суб'єкта господарювання ліцензійну справу, в якій зберігаються документи, що подаються таким суб'єктом для видачі та переоформлення ліцензії, видачі дублікатів ліцензії, документи, пов'язані із зміною відомостей, що містяться в документах, які додаються до заяви про видачу ліцензії, а також копії відповідних рішень органу ліцензування та розпорядження про усунення порушення ліцензійних умов.

39. Орган ліцензування несе відповідальність за зберігання ліцензійних справ.

40. Орган ліцензування формує і веде ліцензійний реєстр, до якого вносяться відомості про суб'єкта господарювання, вид господарської діяльності згідно з виданою ліцензією; дату прийняття та номер рішення про видачу ліцензії; серію і номер ліцензії; строк дії ліцензії; відомості про переоформлення ліцензії, видачу дубліката або копії ліцензії; а також зазначаються підстави, дата прийняття і номер розпорядження органу ліцензування про необхідність усунення порушення ліцензійних умов; підстави, дата прийняття і номер рішення про анулювання ліцензії та рішення про визнання ліцензії недійсною.

41. Орган ліцензування подає в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. N 1658 "Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 45, ст. 1937), відомості, що вносяться до ліцензійного реєстру та Єдиного ліцензійного реєстру, який формує Держкомпідприємництво.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2007 р. N 1387

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2000 р. N 1698
і від 4 липня 2001 р. N 756

   1. У переліку органів ліцензування, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698:

1) абзац перший графи "Вид господарської діяльності" пункту
1 виключити;

2) пункт 25-1 викласти у такій редакції:

"25-1. Комітет з контролю за культивування рослин, що включені до таблиці I
наркотиками переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів ( 770-2000 ), затвердженого Кабінетом
Міністрів України, розроблення, виробництво,
виготовлення, зберігання, перевезення, придбання,
реалізація (відпуск), ввезення на територію України,
вивезення з території України, використання,
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, включених до зазначеного переліку".

2. У переліку документів, які додаються до заяви про видачу
ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Культивування рослин, включених засвідчені в установленому порядку копії установчих
до таблиці I переліку наркотичних документів
засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, розроблення, відомості за підписом заявника про відповідність
виробництво, виготовлення, його матеріально-технічної бази ліцензійним умовам
зберігання, перевезення, придбання, провадження зазначеного виду господарської
реалізація (відпуск), ввезення на діяльності, наявність нормативно-правових
територію України, вивезення з документів, у тому числі з питань стандартизації,
території України, використання, необхідних для провадження відповідного виду
знищення наркотичних засобів, господарської діяльності, відомості про кваліфікацію
психотропних речовин і прекурсорів, працівників, які мають чи будуть мати доступ
включених до зазначеного переліку безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних
( 770-2000 ) речовин і прекурсорів

засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва
(посвідчення, сертифіката спеціаліста), що
підтверджує професійну придатність керівника
суб'єкта господарювання або керівника відповідного
підрозділу суб'єкта господарювання до провадження
окремого виду діяльності, пов'язаної з обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, що ліцензується

довідка відповідного державного або комунального
закладу охорони здоров'я про відсутність психічних
розладів, пов'язаних із зловживанням алкогольними
напоями, наркотичними засобами чи психотропними
речовинами у працівників, які згідно із своїми
службовими обов'язками мають чи будуть мати доступ
безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, а також про відсутність серед
зазначених працівників осіб, визнаних не придатними
до провадження окремих видів діяльності, пов'язаної
з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів

                    засвідчені в установленому порядку копії технічних
та технологічних регламентів виробництва,
виготовлення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, розроблених та затверджених в
установленому порядку (для підприємств-виробників)

довідка МВС про відсутність у працівників, які
згідно із своїми службовими обов'язками мають чи
будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не
знятої чи не погашеної в установленому порядку
судимості за вчинення злочину середньої тяжкості,
тяжкого та особливо тяжкого злочину або злочину,
пов'язаного з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі
вчиненого за межами України

дозвіл МВС на використання об'єктів і приміщень,
призначених для провадження діяльності, пов'язаної з
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, та відповідність таких об'єктів і
приміщень установленим вимогам

перелік інструментів та обладнання, які
використовуються суб'єктом господарювання для
виробництва, виготовлення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та підлягають
контролю

висновок державної санітарно-епідеміологічної служби
про відповідність наявних приміщень вимогам
санітарних норм і правил щодо провадження
господарської діяльності із зберігання наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів або
засвідчена в установленому порядку його копія
(видані за місцем провадження діяльності)

засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва
про допущення транспортного засобу до перевезення
визначених небезпечних вантажів (для перевезення
прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів ( 770-2000 )

засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва
про підготовку водіїв транспортних засобів, що
перевозять небезпечні вантажі (для перевезення
прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів ( 770-2000 )

засвідчені в установленому порядку письмові
інструкції на випадок аварії або надзвичайної
ситуації (для перевезення прекурсорів, включених до
списку N 2 таблиці IV переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів ( 770-2000 )

засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва
державної насіннєвої інспекції про кондиційність та
репродукційність насіння маку і конопель (для
культивування рослин, включених до таблиці I
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів ( 770-2000 )

засвідчена в установленому порядку копія акта
апробації для насінницьких посівів (для
культивування рослин, включених до таблиці I
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів ( 770-2000 )

засвідчена в установленому порядку копія накладної
на відпуск насіння маку та конопель (для
культивування рослин, включених до таблиці I
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів ( 770-2000 )

засвідчена в установленому порядку копія документа
на право власності або оренду землі (для
культивування рослин, включених до таблиці I
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів ( 770-2000 )

засвідчена в установленому порядку копія договору
про охорону посівів, місць зберігання та переробки
рослин (для культивування та/або використання
рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів ( 770-2000 )";

2) пункт 45 виключити.