Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 травня 2009 р. N 506
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1182 від 19 грудня 2012
р.)

Про затвердження Порядку проведення Державною
фінансовою інспекцією, її територіальними органами
державного фінансового аудиту окремих
господарських операцій

(Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 968 від 07.09.2011)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 709 від 22.06.20
09
N 901 від 26.08.20
09
N 125 від 03.02.20
10
N 324 від 28.04.20
10
N 649 від 28.07.20
10
N 968 від 07.09.20
11
N 613 від 11.07.20
12
N 817 від 05.09.20
12
N 1067 від 21.11.20
12)

(Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
N 2а-6651/10/2670 від 21.02.20
11)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту окремих господарських операцій, що додається;

(Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 від 07.09.2011)

перелік суб'єктів господарювання, щодо яких проводиться державний фінансовий аудит окремих господарських операцій, згідно з додатком.

(Пункт 2 втратив чинність в частині поширення дії підпункту 1 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1036 на органи державної контрольно-ревізійної служби на підставі Постанови КМ N 324 від 28.04.2010)

2. Установити, що дія пунктів 1 і 2 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 943 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2816), і підпункту 1 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1036 "Деякі питання організації бюджетного процесу" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 92, ст. 3053) не поширюється на Державну фінансову інспекцію, її територіальні органи.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 від 07.09.2011)

3. Установити, що фінансовому аудиту окремих господарських операцій підлягають операції з використання територіальними органами Державного комітету із земельних ресурсів та державними підприємствами, що належать до сфери його управління, у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення заходів з безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки.

(Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 901 від 26.08.2009)

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. N 506

Порядок
проведення Державною фінансовою інспекцією, її
територіальними органами державного фінансового аудиту
окремих господарських операцій

( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 968 від 07.09.2011)

(У тексті Порядку слова "органи служби" в усіх відмінках і
формах числа замінено словами "контролюючий орган" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 968 від 07.09.2011)

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Держфінінспекцією, її територіальними органами (далі - контролюючий орган) державного фінансового аудиту окремих господарських операцій, що здійснюються суб'єктами господарювання (далі - операційний аудит).

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 від 07.09.2011)

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

ризикові операції - будь-які дії (події) зовнішнього і внутрішнього характеру, які негативно вплинули або можуть вплинути на рівень управління фінансово-господарською діяльністю суб'єкта господарювання, досягнення ним поставлених цілей і виконання завдань, ефективність використання ресурсів, результати фінансово-господарської діяльності, а також на можливі резерви підвищення ефективності та поліпшення фінансових і виробничих результатів діяльності об'єкта операційного аудиту;

орган управління - суб'єкт управління об'єктами державної власності;

державний аудитор - посадова особа контролюючого органу, яка наділена повноваженнями проведення операційного аудиту.

3. Основним завданням операційного аудиту є сприяння забезпеченню суб'єктами господарювання законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів та/або майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку, складення достовірної фінансової звітності.

(Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 649 від 28.07.2010)

4. Методика проведення операційного аудиту, порядок та зразки документів щодо інформування керівника суб'єкта господарювання про виявлені порушення, ризикові операції та платіжні доручення за розрахунками з ризикових операцій затверджуються Мінфіном.

(Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 від 07.09.2011)

5. Операційний аудит включає:

1) проведення моніторингу окремих господарських операцій, які здійснені суб'єктами господарювання та/або заплановані до здійснення.

Моніторингу також підлягають платіжні доручення на проведення банківських розрахунків до їх підписання керівником суб'єкта господарювання за зобов'язаннями поточного та попередніх періодів.

Строки подання платіжних доручень для проведення моніторингу та узгодження їх державним аудитором погоджуються керівниками Держфінінспекції та суб'єкта господарювання.

(Абзац третій підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 від 07.09.2011)

Перелік господарських операцій, що складається для кожного суб'єкта господарювання, їх суми, критерії відбору платіжних доручень, що підлягають моніторингу, погоджуються керівниками Держфінінспекції та органу управління.

(Абзац четвертий підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 від 07.09.2011)

Платіжні доручення за визначеним переліком та відповідними критеріями, погодженими керівниками Держфінінспекції та органу управління, погоджуються державним аудитором.

(Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 від 07.09.2011)

У разі виявлення ознак, що можуть свідчити про відхилення від установленого законодавством порядку використання державних чи комунальних коштів та/або майна, державний аудитор відмовляється від погодження платіжного доручення, про що письмово повідомляє керівників контролюючого органу, органу управління та суб'єкта господарювання;

2) розроблення програми, яка затверджується керівником контролюючого органу та подається для ознайомлення керівникові суб'єкта господарювання;

3) перевірку здійснення ризикових операцій щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів та/або майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку, складення і подання фінансової звітності;

4) підготовку для подання керівникові суб'єкта господарювання, органу управління та у разі потреби Фонду державного майна пропозицій щодо ефективного використання державних чи комунальних коштів та/або майна, усунення недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу господарських операцій та/або перевірки;

5) оцінку стану усунення керівником суб'єкта господарювання недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу господарських операцій та/або перевірки;

6) аналіз річної фінансової звітності суб'єкта господарювання; оцінку врахування пропозицій, внесених керівникові суб'єкта господарювання протягом звітного року за результатами моніторингу господарських операцій та/або перевірки; розроблення проекту аудиторського звіту із зазначенням висновків і пропозицій; обговорення проекту аудиторського звіту з керівником суб'єкта господарювання; підписання аудиторського звіту; подання аудиторського звіту керівникові суб'єкта господарювання.

6. Державному аудитору видається за встановленим Мінфіном зразком направлення для проведення операційного аудиту, в якому зазначаються період та строки проведення операційного аудиту. Направлення підписується керівником відповідного контролюючого органу і скріплюється печаткою такого органу.

(Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 968 від 07.09.2011, N 1067 від 21.11.2012)

7. Державний аудитор зобов'язаний пред'явити керівникові суб'єкта господарювання направлення для проведення операційного аудиту та розписатися в журналі реєстрації перевірок (у разі його наявності).

Керівник суб'єкта господарювання забезпечує створення належних умов для проведення державним аудитором операційного аудиту та несе персональну відповідальність за достовірність, своєчасність і повноту подання необхідної інформації.

8. У разі коли в ході операційного аудиту встановлено, що прийняття управлінських рішень, здійснення господарських операцій може призвести до неефективного чи незаконного використання державних чи комунальних коштів та/або майна, фінансових порушень або порушення законодавства, державний аудитор письмово інформує про це керівника суб'єкта господарювання, керівника відповідного контролюючого органу та орган управління з поданням відповідних пропозицій.

Результати перевірки ризикових операцій оформляються у формі довідки у двох примірниках, один з яких передається керівникові суб'єкта господарювання.

Рішення щодо запобігання настанню або мінімізації негативних наслідків, що можуть бути спричинені ризиковими операціями, зокрема за результатами моніторингу платіжних доручень, приймає керівник суб'єкта господарювання.

9. Результати операційного аудиту відображаються в аудиторському звіті. Аудиторський звіт розглядається за участю керівника та уповноважених представників суб'єкта господарювання. Їх зауваження і пропозиції враховуються або відображаються у протоколі розбіжностей, який додається до звіту.

9-1. У разі встановлення факту порушення законодавства під час проведення операційного аудиту державний аудитор невідкладно інформує про це керівника контролюючого органу.

За результатами розгляду поданої державним аудитором інформації контролюючий орган надсилає керівнику суб'єкта господарювання та/або його органу управління письмові вимоги щодо усунення виявлених фактів порушення законодавства із зазначенням строку зворотного інформування про вжиті заходи щодо їх усунення.

Для підтвердження виявлених в ході операційного аудиту фактів порушення законодавства та належного їх документування контролюючий орган забезпечує проведення ревізії відповідно до Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. N 550 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 16, ст. 1206, N 46, ст. 3085; 2008 р., N 80, ст. 2689).

(Абзац третій пункту 9-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 від 07.09.2011)

(Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ N 649 від 28.07.2010)

10. Аудиторський звіт складається у трьох примірниках. Перший примірник аудиторського звіту залишається в контролюючому органі, другий подається керівникові суб'єкта господарювання, третій - органові управління.

11. Державний аудитор несе відповідальність згідно із статтею 12 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні".

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. N 506

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. N 817)

Перелік
суб'єктів господарювання, щодо яких проводиться
державний фінансовий аудит окремих господарських
операцій

Кабінет Міністрів України

Державне підприємство "Енергоринок"

НАК "Украгролізинг"

Державне підприємство "Укрекоресурси"

ДАК "Ліки України"

Державна компанія "Укрспецекспорт"

Міненерговугілля

ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

Дочірня компанія "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"

Дочірня компанія "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України"

Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз"

ПАТ "Укртранснафта"

ПАТ "Укрнафта"

Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

НАК "Енергетична компанія України"

ПАТ "Укргідроенерго"

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго"

Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"

Державне підприємство "Вугілля України"

Мінінфраструктури

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України

Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта"

Державне підприємство "Одеський морський торговельний порт"

Державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний"

Державне підприємство "Іллічівський морський торговельний порт"

Державне підприємство "Маріупольський морський торговельний порт"

Державне підприємство "Дельта-лоцман"

Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця"

Державне підприємство "Донецька залізниця"

Державне підприємство "Придніпровська залізниця"

Державне підприємство "Одеська залізниця"

Державне територіальне галузеве об'єднання "Львівська залізниця"

Статутне територіальне галузеве об'єднання "Південна залізниця"

Державне територіальне галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця"

Державне підприємство "Український державний центр транспортного сервісу "Ліски"

Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту "Укрзалізничпостач"

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Державне підприємство "Миколаївський морський торговельний порт"

Державне підприємство "Херсонський морський торговельний порт"

Державне підприємство "Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів "Укрспецвагон"

Державне підприємство "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України"

ПАТ "Українське Дунайське пароплавство"

Агентство держмайна

Українське державне підприємство "Укрхімтрансаміак"

Державне підприємство "АНТОНОВ"

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем"

Державне підприємство завод "Електроважмаш"

Фонд державного майна

ВАТ "Одеський припортовий завод"

ВАТ "Турбоатом"

ВАТ "Азовські мастила і оливи"

Мінагрополітики

Державне підприємство "Артемсіль"

Укравтодор

ПАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення

НКРЗІ

Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"

Укрєвроінфрапроект

Національний спортивний комплекс "Олімпійський"

Держземагентство

Державне підприємство "Центр державного земельного кадастру"

Державний концерн "Укроборонпром"

Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"

Державне підприємство "Завод імені Малишева"

(Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 709 від 22.06.2009, N 901 від 26.08.2009, N 125 від 03.02.2010, N 613 від 11.07.2012, в редакції Постанови КМ N 817 від 05.09.2012)